Page 1

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·1

ª¿Úˆ§‡ÙÚ· ∞ÊȤڈ̷_ÌÔ˘ÛÈ΋: ª¿Úˆ §‡ÙÚ·_Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË | ª¿¯Ë ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ_Eurovision edition | Welcome Alternative Rock | μ¿Ï ÌÔ˘ÛÈ΋_ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·›· | ™Ô˘‰¿˙ÔÓÙ·˜_ÛÙËÓ ∞ÙÏ¿ÓÙ·


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·2


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·3

index

ΔÔ_ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ_ÌËÓÈ·›Ô_ÊÔÈÙËÙÈÎfi_ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘_¯ÒÚ·˜

π‰ÈÔÎÙËÛ›· - ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ºÚ˘ÎÙˆÚ›· ∂¶∂, ΔÛÈÌÈÛ΋ 99, ∞Ï. ™‚ÒÏÔ˘ 44, ΔËÏ: 2310-251290, Fax: 2310-251280, info@fititis.gr, info@friktoria.gr EΉfiÙ˘: °È¿ÓÓ˘ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¤Î‰ÔÛ˘: ∂˘ÁÂÓ›· ™ÎÔ˘Ê¿, es@friktoria.gr ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘: °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÂÛÌÂÙ˙‹˜, gt@friktoria.gr ™¯Â‰È·ÛÌfi˜: ∞ÓÙˆÓ›· μÔÁÈ·Ù˙‹, ∫·ÙÂÚ›Ó· °Ô˙›ÏË av@friktoria.gr, kg@friktoria.gr ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ: ADD Productions, ÷ÏÎȉÈ΋˜ 12, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (www.addpro.gr) À‡ı˘ÓÔ˜ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ˆÌ¿˜ ΔÛ·ÎÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ (tt@friktoria.gr, 6944-987073) ∂ÌÔÚÈÎfi ΔÌ‹Ì·: sales@friktoria.gr, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È‚Ú‹˜ (ks@friktoria.gr, 6948-579047) À‡ı˘ÓÔ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜: ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∞Ú›‰·˜, (sa@friktoria.gr, 6946-755893) ¡ÔÌÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞ÚÁ‡Ú˘ ∞ÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛ·Úfi˜ Site staff: gs, joaquin, ghostdog, salami, onirama Magzin staff: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· μÏ¿¯Ô˘, ¡›ÎÔ˜ Kozni °ÎÔÁÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·˘ÚԇϷ ∏ÏÈÔ‰ÚÔÌ›ÙË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫·ÏÏÈÛÙÚ¿ÙÔ˘, ª·Ú›· ∫ÔÎÎÒÓË, ∫.Ã.∫., ÷ڿϷÌÔ˜ ªËÓ·Û›‰Ë˜, ªÈ¯¿Ï˘ ªÈ¯·Ï¿Î˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·Ï·ÁÈ¿ÓÓ˘, ¢‹ÌÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Alexis Dimopoulos, e-103@fititis.gr, es1@fititis.gr, joaquin@fititis.gr, Marmelo EȉÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: Epsilon net - Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Epsilon7 °Ú·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜: Parachute ∂ÎÙ‡ˆÛË: M·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ∞.∂. ∞Ôڛ˜, ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÎÚÈÙÈ΋, Ú·‚·Û¿ÎÈ·, ·ÂÈϤ˜, ÙËϤʈӷ, ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ: info@fititis.gr Special thanks to: fiÛÔ˘˜ ¤‚·Ï·Ó ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤‚·Ï·Ó, ·ÏÏ¿ ‚ϤÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÁÓÒÌË Î·È ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ. Δ· ÂÓ˘fiÁÚ·Ê· ¿ÚıÚ· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô‡ÙÂ Î·È ÙˆÓ ·ÚıÚÔÁڿʈÓ. ¢Â¯fiÌ·ÛÙ ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙ·Ô‰›‰Ô˘Ì Ì ÎÚËÙÈΤ˜ Ì·ÏˆıȤ˜, ηıfiÙÈ Û·˜ ÙÔ ÎÚ·Ù¿Ì ̷ÓÈ¿ÙÈÎÔ. ÃÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ô˘ ¢∂¡ ·fiÛÙÂÏÏÔÓÙ·È ¢∂¡ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ΔÔ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ·fi Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔ̤˜, ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, οÓÂÈ ¿ÚÙÈ Î·È, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, „¿¯ÓÂÈ Î·È „¿¯ÓÂÙ·È. ∂›ÛÙ ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔÈ Ó· Á›ÓÂÙ ̤ÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¤·˜. ŸÛÔÈ, ¿ÏÈ, ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi Ì·˜ ÛÙÈÏ, Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Î·Îfi Û˘Ú›, Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ Ô ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ Î·È Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó Èfi Ô˘ Ô‡ÙÂ Ô Norton ÁÓˆÚ›˙ÂÈ... ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ - ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙÂ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÔÌ¿‰· - Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· ·ÔÎÙ¿Ù·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰È·Ù‡ˆÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ú‹ÙÚ·˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‚ÔÏÒÓ Ù˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¡. 2121/1993 Î·È Î·Ù¿ ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ™‡Ì‚·ÛË Ù˘ μ¤ÚÓ˘ (Ô˘ ¤¯ÂÈ Î˘Úˆı› Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ ¡. 100/1975) ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î·È ÁÂÓÈο Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¤ÚÁÔ˘, Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ÙÌËÌ·ÙÈο ‹ ÂÚÈÏËÙÈο, ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ‹ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ‹ ¿ÏÏË ‰È·Û΢‹, ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂ΉfiÙË - ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤Î‰ÔÛ˘.

!

ª¿Úˆ §‡ÙÚ·_cover story_6 ∏ Ì¿¯Ë ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ_Eurovision edition_10 Welcome Alternative Rock_14 μ¿Ï ÌÔ˘ÛÈ΋_ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·_16 ∂›¯Â˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ_ÛÙ· ¯Â›ÏË_18 ™Ô˘‰¿˙ÔÓÙ·˜_ÛÙËÓ ∞ÙÏ¿ÓÙ·_22 ºÈÏ·Ú¿ÎÈ ÌÔ˘_·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÌÔ˘_35

·ÎfiÌË 26funcard 28on the road 32Á˘ mediaÌ 34ÈÛÙÔÚ›· 36ÛÂÍ 37ηÚȤڷ 38ÛÈÓÂÌ¿ 39gossip & magic world 40sudoku 41ÌÔ˘ÛÈ΋ 42·Ù˙¤ÓÙ· 44ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜ 46ˆÚÔÛÎfiÈÔ

You’ve got mail!

√ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr ¯Ù˘¿ÂÈ Î¿ı ̋ӷ! ∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î·È ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ fiÚÙ·, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÔ˘fiÓÈ Î·È ÛÙ›ÏÙÔ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ºÚ˘ÎÙˆÚ›· ∂¶∂, ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin, ΔÛÈÌÈÛ΋ 99, 546 22, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹ ‰ÒÛÙÔ ÛÙÔ bar ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr Playroom (∞Ï. ™‚ÒÏÔ˘ 44 & πÔ‰ÚÔÌ›Ô˘).

√¡√ª∞................................................................ ∂¶π£∂Δ√............................................................. ∏§π∫π∞..................... Δ∏§∂ºø¡√ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™......................................... ™Ã√§∏............................................................ ∂Δ√™...................... √¢√™*.................................................... ∞ƒπ£ª√™................ Δ∫............................ ¶√§∏................................................ EMAIL.................................................................................................................................................................................. * ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜ (.¯. ÙÔ ·ÙÚÈÎfi Û·˜)


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·4

Editor

edit

∏ ª‡ÎÔÓÔ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ „¢ÙÔÁÎÏ·ÌÔ˘Ú¿ÙÔ˘˜: ∞˘Ù¿ Ù· ϤÓ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ¿Ô„Ë Ì¤Û· ·fi Ù· glossy, ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏ›ÛÙÈη ÂÚÈÔ‰Èο. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ (‚Ï. ¶¿Û¯·, ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿, ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜) ÙÔ ÓËÛ› ηٷÎχ˙ÂÙ·È ·fi ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜, Ù· ÛÔοÎÈ· - ·Û·Ú¤Ï· ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ Ù›ÎÈ Ù›ÎÈ Ù¿Î· ÙˆÓ Ù·ÎÔ˘ÓÈÒÓ, ÌÈ· Í·ÏÒÛÙÚ· ÛÙËÓ æ·ÚÔ‡ È¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 2.000ú ÙË ÛÂ˙fiÓ Î·È Ù· Ù˙È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó traffic. Δ›ÔÙ ·’ ·˘Ù¿, fï˜, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ª¿ÈÔ. ∂›Û˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ·ÙÚ·ÍÈfiÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ı· ‚ÚÂȘ ˘¤ÚÔ¯· Ì·Ú Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È ÓÔÚÌ¿Ï ÎfiÛÌÔ˜, Û·Ó ÎÈ ÂÛ¤Ó·, Ô˘ ‰Â ÊÔÚ¿ Burberry Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎfiÙÂÚÔ, ηÚÓÙÈ¿ ÌÔ˘. ™ÙË ª‡ÎÔÓÔ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿˜ ηϿ ¯ˆÚ›˜ ·Ú¤·: ΔÔ ·Ó ı· ÂÚ¿ÛÂȘ ηϿ ¯ˆÚ›˜ fiÏË ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÔ˘ - ·Ó Â›Û·È ÌÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÊÏ˘, Î·È Ì ·Ú¤· Ó· η٤‚ÂȘ ª‡ÎÔÓÔ, ı· ÙÔ˘˜ Û¿ÛÂȘ Ù· Ó‡ڷ. ∂›Û˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ò˜ ı· η٤‚ÂȘ ª‡ÎÔÓÔ - ·Ó ¤ÚıÂȘ, .¯. Ì ÙÔ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr, fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ ÁÓˆÛÙfi ı· ÂÙ‡¯ÂȘ (fiÛÔÈ ‹Á·Ì - Î·È Î·Ï¿- ª‡ÎÔÓÔ Ì ÙËÓ ·Ú¤·, ηٷϋͷÌ ӷ ¯¿ÓÂÈ Ë Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰› Î·È ÙÔ ·È‰› ÙË Ì¿Ó·, ηıÒ˜ Á›Ó·Ì ÙÂÏÈο ÎÔÏÏËÙ¿ÚÈ· Ì ·Ú¤Â˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô). ¢Â ϤÂÈ Ó· ·˜ ª‡ÎÔÓÔ ¯ˆÚ›˜ ÏÂÊÙ¿: ª¤Á·˜ ̇ıÔ˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fi ÓËÛ›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂȘ ÁÈ· 6 ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÙÚˆ˜ ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰· ÛÙÔ SeaSatin οı ̤ڷ. ∏ ∞ı‹Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› ÎÏ¿ÛÂȘ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ·Ó Â›Û·È Ù˘ dolce vita. ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ·˜ ª‡ÎÔÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· η¯˘Ô„›· fiÙÈ ·Ó ·˜ ª‡ÎÔÓÔ ˆ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜, ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÌÔ˘Ú¿Ù· fiÛÔ ·Ó ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∞Ó Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‰È¢ı˘ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙË Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ Ì·Ì¿, ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ. °È· ÙÔ 99,99% ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ·fi ÂÌ¿˜, 5 ̤Ú˜ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ Ì ÙÔ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì 5 ̤Ú˜ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ ˆ˜ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜. ª‡ÎÔÓÔ˜ ÙÔ ª¿ÈÔ = ·ÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜: ¢¤ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ˆ˜ Ì›· ÁÂÚ‹ ÙÔÓˆÙÈ΋ ¤ÓÂÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ì¤Á· ¯ÒÛÈÌÔ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÔfiÙ ¤¯ÂȘ ¤Ó· Ì‹Ó· ÁÈ· Ó· Í·Ó·Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ›˜. ∏ ª‡ÎÔÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ˙¢Á¿ÚÈ·: ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÔ˘ Ì ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÓËÛ›. ∞ÏÏ¿ ·Ó Â›Ó·È Ó· Â›Û·È Â˘¿ÏˆÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi, ı· ÂÓ‰ÒÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ‹ ÛÙË ªË¯·ÓÈÒÓ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·˜ ª‡ÎÔÓÔ. ÕÛ Ô˘ ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË (Ì˘ıÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ˙¢Á¿ÚÈ·), Ì ÙfiÛ· ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ¯¤ÚÈ ¯¤ÚÈ, ÛÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ¯ˆÚ›ÛÂȘ ÂÈÙfiÔ˘. ∏ıÈÎfi ‰›‰·ÁÌ·: °ÎÏ·ÌÔ˘Ú¿ÙÔÈ Î·È ¯˘Ì·‰È¿, Û˘ÓÔ‰›· ·Ú¤·˜ ‹ ÛfiÏÔ, ÊÚ·ÁοÙÔÈ Î·È Ì·Ù›Úˉ˜, ‰È·‚·ÛÙÂÚÔ› Î·È ÌË, ˙¢Á·ÚˆÌ¤ÓÔÈ Î·È Ì·ÎÔ‡Úˉ˜, Ë ª‡ÎÔÓÔ˜ Û·˜ ηÏ›. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·ÎfiÌ· ÎÏ›ÛÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ Ì ÙÔ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr, ›Û· Ô˘ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÙÂ! ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÓÙfi˜!!


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·5


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·6

Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ΔÛÂÛÌÂÙ˙‹

ª¿Úˆ

§‡ÙÚ· ¶Â˜ ÌÔ˘ ‰‡Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙË «ªË¯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘». ŒÏÂÁ· ¿ÓÙ· fiÙÈ ı· ÁÚ¿„ˆ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. ΔÒÚ· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Û·Ó Ó· ÙÔ ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ. ΔÔ cd ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÌÔ˘, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¡ÔÈÒıˆ Ôχ Ù˘¯ÂÚ‹ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÙfiÛÔ Ì ÙÔ ºÔ›‚Ô fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜. E›Ì·È Ôχ ÂÚ‹Ê·ÓË. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ cd ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ÙÔ ºÔ›‚Ô; ª·Î¿ÚÈ! £· ÙÔ ‹ıÂÏ· ¿Ú· Ôχ. ¢ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ ı· ʤÚÂÈ ÙÔ ·‡ÚÈÔ Î·È Ò˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞ÏÏ¿ ̷οÚÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ı· ÙÔ ‹ıÂÏ· Ôχ.

ŸÙ·Ó ‚Á‹Î ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘ cd ›·Ó fiÙÈ ‹Úı˜ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂȘ. ŸÙ·Ó fï˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ cd ·ÚÁÔ‡Û ӷ ¤ÚıÂÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ ‰Â ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÙ¤ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ¶ÂÚ¿Û·Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ cd ̤¯ÚÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. √ ÌfiÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ÂÚ›ÌÂÓ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘. ΔÔ cd ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ÌÔ˘ ÁÚ¿„ÂÈ Ô ºÔ›‚Ô˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÂÚÈ̤ӈ Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ÎÈ ·˜ ¤ÙÚˆÁ· fiÏÔ ÙÔ ÎÚ¿ÍÈÌÔ. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ ‚Á¿Ïˆ ÈÔ ÓˆÚ›˜, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‚Á¿Ïˆ ¤Ó· single Ì ÙÔ ºÔ›‚Ô, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ‹ıÂÏ·. ŸÙ·Ó ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹ Î·È ÛÎÂÊÙfiÛÔ˘Ó fiÙÈ ı· Á›ÓÂȘ ÙÚ·ÁÔ˘-


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·7

‰›ÛÙÚÈ·, Û ÔÈ· ‹ıÂϘ Ó· ÌÔÈ¿ÛÂȘ; ™ÙË Melissa Etheridge. ◊ıÂÏ· ¿ÓÙ· Ó· Á›Óˆ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó 15 ¯ÚÔÓÒÓ, ÎÈ ÂÓÒ ¤‚ÏÂ· ÙÔ video clip ÙÔ˘ «Bring Me Some Water» Ù˘ Melissa Etheridge, ›· fiÙÈ ·˘Ùfi ı¤Ïˆ Ó· οӈ Û fiÏË ÌÔ˘ ÙË ˙ˆ‹. ªÔ˘ ¿ÚÂÛ ¿Ú· Ôχ. ¶‹Á· Î·È ‹Ú· ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ù˘, ÙËÓ ¿ÎÔ˘Á· Î·È ·fi ÂΛ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÏ·.

Ï¢· Û ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ‹Ù·Ó οˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁ·… ∞fi ÙË Ì›· ›¯· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹, Ó· ËÁ·›Óˆ Û¯ÔÏ›Ô, Ó· ‰È·‚¿˙ˆ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ˙Ô‡Û· ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ˙ˆ‹. ŒÚÂ ӷ ÓÙ˘ıÒ, Ó· ÊÙÈ·¯ÙÒ, Î·È Ó· ¿ˆ Û ¤Ó·Ó ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô˘ ͤÚÂȘ ˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÂÏÏËÓÈο Ú¿ÁÌ·Ù·… Δ· Û˘Ó‰‡·Û· Î·È ‰‡Ô.

Œ¯ÂȘ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi fiÙÈ Í¤Úˆ. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó Ë ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÛÔ˘ ÂÌÂÈÚ›·; ªÔ˘ ¿ÚÂÛ ¿Ú· Ôχ. ™Ô‡‰·˙· ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È fiÂÚ·, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰Ô‡-

Œ¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ó· ϤÓ fiÙÈ ÚÔÔÚ›˙ÂÛ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂȘ Ë Ó¤· ¢¤ÛÔÈÓ· μ·Ó‰‹. ¶Ò˜ ÛÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·˘Ùfi; ¢Â ÙÔ ·ÎÔ‡ˆ! ¢Â ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡ˆ!


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·8

¢ÂÓ ÚÔÛ·ıÒ Ó· Á›Óˆ ¢¤ÛÔÈÓ· μ¿Ó‰Ë, ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÒ Ó· Á›Óˆ ÕÓÓ· μ›ÛÛË, ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÒ Ó· Á›Óˆ η̛·. ∂›Ì·È Ô Â·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ ÎÈ fiÔ˘ Ì ¿ÂÈ.

Ù·Ú¯Ô. ªÂ ÙÔÓ ¶·Û¯¿ÏË ΔÂÚ˙‹ Î·È ÙËÓ ŒÏÂÓ· ¶··Ú›˙Ô˘… ª· Â›Ó·È ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ›. ∞fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ¤¯ÂȘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ οÙÈ.

ΔÈ ÛΤÊÙÂÛ·È fiÙ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜; ΔÈ Ó· ÛÔ˘ ˆ, ÛΤÊÙÔÌ·È ÔÏÏ¿! (Á¤ÏÈ·) ™Î¤ÊÙÔÌ·È Î·È Î¿ÔÈÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, ÛΤÊÙÔÌ·È ÙË ˙ˆ‹, Ù· ¿ÓÙ·. ¢Â ÌÔÚÒ Ó· ˆ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·Ó ‰Â ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi ̤ӷ. £¤Ïˆ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘.

∞Ï‹ıÂÈ·, Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ 2017; ¶Ôχ ˙·ÚˆÌ¤ÓË! (Á¤ÏÈ·) ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘! ¢ÂÓ ¿ˆ ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿. ∂›Ó·È ηÏfi Ó· ¤¯ÂȘ ÛÙfi¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ fiÛÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ó· ‚¿ÏÂȘ Ë ˙ˆ‹ ı· ÛÙÔ Ê¤ÚÂÈ ·fi ·ÏÏÔ‡. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Ô John Lennon "Life is what happens to you while you're busy making other plans...".

•ÂÎÈÓ¿˜ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÔ˘ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ ¡›ÎÔ √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ. ¶Ò˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û·˜; ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¿Ì ¿Ú· Ôχ ηϿ ÛÙȘ Úfi‚˜. °ÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ϛÁÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ ¢ÁÂÓÈÎÔ› Î·È ÔÈ ‰‡Ô Î·È Ì ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÁÈ·Ù› Â›Ì·È ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ù˘ ·Ú¤·˜. ªÈ· Ô˘ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, Ì ÔÈÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÛÔ˘ ı· ‹ıÂϘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·; £¤Ïˆ ¿Ú· Ôχ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÒ Ì ÙÔ °È¿ÓÓË ¶ÏÔ‡-

™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂȘ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ËıÔÔÈ›·. ∂›Ó·È οÙÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÎÔ‡ÂȘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂȘ οÔÙÂ; ÿÛˆ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi, Ó· ı¤Ïˆ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ Û οÔÈÔ ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. £· ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ÙÔ Î¿Óˆ. ¡· ·›Íˆ ·Ï¿ Û·Ó ËıÔÔÈfi˜, fi¯È. £¤Ïˆ Û fi,ÙÈ Î¿Óˆ Ó· Â›Ó·È Ì¤Û· Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·9


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·10

Ë Ì¿¯Ë ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·

∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ

˘

ª·Ú›· μÂÓ¤Ù Ë Aka kOzNi ¡›ÎÔ˜ °ÎÔÁÎfiÔ˘ÏÔ˜

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª· Ï·ÁÈ¿ÓÓ

∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫·ÏÏÈÛÙÚ¿ÙÔ˘

˘ ȯ·Ï¿Î˘ ªÈ¯¿Ï˘ ª

¢‹ÌÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

∏ Eurovision ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. 10 Î·È 12 ª·˝Ô˘ ı· ›̷ ÛÙ ηıËψ̤ÓÔÈ! ◊ Ì‹ˆ˜ fi¯È; √È ÙÚÔÌÂÚ¤˜ Ì·˜ Û˘ ÓÙ¿ÎÙÚȘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fan ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. Δ· ·Áfi ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó; ∏ Ì¿¯Ë ı· ‰Â›ÍÂÈ!

n o i t i d e ] n o i s i v o r u [E


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·11


23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·12

» ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛË: ADD Productions » hair styling: le Salon » clothes: Ultra

01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

ŸÔ˘ «∫» ÎÔÚ›ÙÛÈ·, fiÔ˘ «∞» ·ÁfiÚÈ·

°È· ̤ӷ Ë Eurovision ›ӷȅ ∫ > ∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÊÈÏÈ΋ (ıËÏ˘Î‹) Ì¿˙ˆÍË.

∞ > ÕÓÓ· μÚ‡ÛË, °·ÚÌ¤Ï Î·È ¿ÏÏÔ˜ √¡∂ Ô˘ ‰Â ı˘Ì¿Ì·È!

∞ > ÕÏÏÔ ¤Ó· ÛÙ·ÓÙ·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. ™Ù˘Ïfi, ‰ÂÏÙ›Ô, Ú·ÎÙÔÚ›Ô.

ΔÈ ¯ÚÒÌ· Î·È ÔÈÔ˘ ۯ‰ȷÛÙ‹ ÊfiÚÂÌ· ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ë ŒÏ ӷ ¶··Ú›˙Ô˘ fiÙ·Ó Î¤Ú‰ÈÛ ÙË Eurovision;

√ Sarbel ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È… ∫ > ªÈ· ¯·ÚԇϷ ÙÒÚ· Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ Ù· Ϸ̤!

∫ >§Â˘Îfi Ì ¯Ú˘Ûfi ÌÔ‡ÛÙÔ, ÙÔ˘ Roberto Cavalli.

∞ > ¢ÂÓ ÙÔÓ ·›ÚÓˆ ÛÔ‚·Ú¿, ‰ÂÍÈ¿ ÎÔÈÙ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿…

¶ÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘; ∫ > ∏ ∞Ì·Ï›· Ì ÙÔ «ºÈÏÈ› ÊÈÏÈ› ÌÂ Ï˘ÙÚÒÓÂȘ»…

∫·È ʤÙÔ˜ ı· ‚ÁÔ‡ÌÂ… ∫ > ∫ÂÚ‰ÈṲ̂Ó˜! £· ‰È·ÊËÌÈÛÙ› Ë ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·ÁÔÚ¿ÎÈ· (ϤÌ ÙÒÚ·)... ∞ > ŒÍˆ! ŸÙ·Ó ‚Ϥˆ Eurovision… ∫ > ∂›Ì·È Û·Ó Ù· ·ÁfiÚÈ· fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. °È’ ·˘Ùfi ÌË Ì ÂÓԯϛÙÂ!

∞ > -ªÂ˙ ·ÓÔÈÎÙfi, Ù˘ Victoria’s Secret!

∞ > Vas, vas, vas Ô ¶·Ú·Û΢¿˜! Vas! Vas! ∏ ηχÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹Ù·Ó (ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ÙÔ "My number one")… ∫ > ™¿Î˘ ƒÔ˘‚¿˜ Î·È ÛÎÈṲ̂ӷ Ô˘Î¿ÌÈÛ·! ∞ > ΔÔ "My number two"!

∞ > ªÔ˘ÛÈÎfi-ÓÂÙ·È… Ë ÙÚ›¯·… K.A.G.E.L.O.

ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ Eurovision…

√ÓÔÌ¿ÛÙ ÙÚÂȘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Î·ÚȤڷ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∫ > £· ¿ˆ Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÌÔ˘ ÛÙÔ Playroom! £· Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜!

∫ > ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÚÁÈ·Ï¿˜, ∂˘Ú˘‰›ÎË, ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ (ı¤ÏÂÙ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜;).

∞ > ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰Â ı· ¤¯ÂÈ Champions League…


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·13


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·14

∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘

Fall Out Boy

The Killers

Arctic Monkeys

Welcome Alternative Rock! ∫·È ÂΛ Ô˘ ÓÔÌ›˙·Ì fiÙÈ ÔÈ ·Á·Ë̤Ó˜ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÊÒÓˆÓ Britney Spears Î·È Christina Aguilera ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈÎfiÊÂÚÙ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÛοÓ ̇ÙË Î¿ÙÈ ·ÁÔÚ¿ÎÈ· Î·È Ì·˜ ÛÒ˙Ô˘Ó! ª· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Î·È ‰˘Ô, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ·fi ·Ó‰ÚÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Alternative Rock Î·È Punk ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¤‰·ÊÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿…¿Û¯ÂÙ· Ô˘ ÂÌ›˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ì ¯·Ì¿ÚÈ! ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ Killers. ∞˘Ù¿ Ù· ·ÏÈοÚÈ· Ô˘ ϤÙÂ, ¤¯Ô˘Ó ‚Á¿ÏÂÈ Î¿ÔÈ· Ôχ «ÁÔ˘¿Ô˘» ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· fiˆ˜ ÙÔ "SSomebody Told Me" Î·È Mr. Brightside" Ô˘ ÏÈÒÓÔ˘Ó Î·Ú‰È¤˜ Î·È ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ "M ÎÏ·Ì¿ÎÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ∞ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÁÎÚÔ˘¿ÎÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 2002 Î·È ¤Î·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Hot Fuss" ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÙÔ˘ ÙÔ 2004 Ì ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì "H ÂÚȤ¯ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜.

ª· ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ϤÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο „·Á̤ÓÔ˘˜, ÛÙÔ Arctic ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· "A Monkeys" Î·È "FFall Out Boy". ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰˘Ô ·Ó‰ÚÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Rock ÛÎËÓ‹˜ Î·È ¿ÏÈ, ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ boy bands ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ·Ú·ÁΈӛ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Beyonce, ÙËÓ Shakira Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÎÔÂÏ›ÙÛ· Ì ‚·ÛÈÎfi ٷϤÓÙÔ ÙÔ sex appeal. ∞Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Â›Ó·È ÙÔ "II Bet You Look Good on the Dancefloor" ÙˆÓ "A Arctic Monkeys" Î·È ÙÔ "SSugar We’ re Going Down" ÙˆÓ "FFall Out Boy". °È· fiÛÔ˘˜ ÙÂÏÈο fiÓÙˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÙÔ „¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì·, Û¯ÂÙÈο sites Â›Ó·È Ù·: www6.islandrecords.com, www6.falloutboyrock.com Î·È www.msnbc.msn.com.

ÕÓÙÂ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·È‰Â›·!


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·15


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·16

™Ù·˘ÚԇϷ ∏ÏÈÔ‰ÚÔÌ›ÙË

μ¿Ï ÌÔ˘ÛÈ΋! ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·›· ¢Â›Í ÌÔ˘ ÙË ÓfiÙ· ÛÔ˘, Ó· ÛÔ˘ ˆ ÔÈÔ˜ Â›Û·È ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÙÔ 6Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ʇÛ˘. √ Ú˘ıÌfi˜, ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘, ÁÂÓÓ‹ıËΠ̠ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ Û‡Ì·Ó ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ Û ÌÈ· ·ÙÂÏ›ˆÙË ÔÈÎÈÏ›· Ú˘ıÌÒÓ, ·ÛÙÚÈÎÒÓ Î·È ÂԯȷÎÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, Ô˘ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ∏ ·Ó·ÓÔ‹, ÔÈ ÛÊ˘ÁÌÔ› Ù˘ ηډȿ˜, Ë ¯ÚÔÈ¿ Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ʈӋ˜, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ‹¯ÔÈ ÙˆÓ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·! She’s got the power ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. √ ¢¿ÌˆÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ıˆÚËÙÈÎfi˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ „˘¯‹˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÛÙË ‰˘Û·ÚÌÔÓ›· ΛÓËÛ˘ „˘¯‹˜ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜.

∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËıÈ΋ ·Í›· Î·È ‰‡Ó·ÌË Ó· ·Ó˘„ÒÓÂÈ ‹ Ó· ˘Ô‚È‚¿˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹. ø˜ Û‡ÓÔÏÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ‹¯ˆÓ ÚÔηÏ› οÔÈ· Ê˘ÛÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. √È Ú˘ıÌÔ› Î·È ÔÈ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‹¯ˆÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË, ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹, ÂÎÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÚÌfiÓ˜, Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ù Û ηٿÛÙ·ÛË ËÚÂÌ›·˜ Î·È Â˘ÊÔÚ›·˜ ›Ù Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÛÙ·Û˘, ¤Í·ÚÛ˘ ۈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È „˘¯ÈÎÒÓ ·ıÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹. º˘ÛÈο, ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÓÔËÙÈÎÔ› Û˘ÓÂÈÚÌÔ› Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ ıÂÚ¿Ô˘Û· ÙÚÈ¿˜ ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙËÓ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ, ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·›· ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ËÏÈΛ· Î·È Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ „˘¯Ôۈ̷ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÚÈ¿‰·: ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ıÂÚ·¢fiÌÂÓÔ˜. ª¤Ûˆ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô ıÂÚ·Â˘Ù‹˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ·Ô‰Ô¯‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·17

ıÂÚ·¢fiÌÂÓÔ. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆÓ ÂÌÓ¤ÂÙ·È Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ó· ·ÊÂı› Î·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÌÂÈڛ˜ Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ˯ËÙÈο ۇ̂ÔÏ·. √È Ë¯ËÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÓ‰ÔÌ‹ÙÚÈ· ˙ˆ‹ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi ̈۷˚Îfi. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·Û˘Ó›‰ËÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ª¤Û· ·fi ÙË «ÁÏÒÛÛ·» Ù˘ Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ, Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· Â¤ÏıÂÈ Ë ·ÏÏ·Á‹-›·ÛË. √ ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÁÓÒÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÎ·È‰Â˘Ù› ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì·ı‹Ì·Ù· „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È „˘¯ÔıÂÚ·›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·˜ Ô ıÂÚ·Â˘Ù‹˜ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ οı ·ÓıÚÒÔ˘, ÁÈ· Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ ¤ÂÈÙ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ë¯ËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ıÂÚ·¢fiÌÂÓÔ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹. √ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆÓ ‰ÂÓ ÎÔ˘Ú‰›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ıÂÚ·Â˘Ù‹ Ì ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÓfiÚ̘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· ÙÂÚ·ÛÙ›· ÔÈÎÈÏ›· ˯ËÙÈÎÒÓ Û˘ÓfiÏˆÓ ÁÈ· οı ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚ›ÙˆÛË. ÿÛˆ˜ ‰˘Ô ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi Úfi‚ÏËÌ·, fï˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ™ÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, ÔÈ ‰ÂÎÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÂÓÂÚÁËÙÈΤ˜. √È ‰ÂÎÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÂÓÒ ÔÈ ÂÓÂÚÁËÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ ÌÔ˘ÛÈÎÔ˯ËÙÈÎfi ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ fiˆ˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË, ÙÔÓ ¯ÔÚfi, ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î.·.

ŒÙÔ˜ ›‰Ú˘Ûˆ˜ 1974 ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂∞μCT

TÚÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÎÏÈÓÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÛÙȘ ÁÓˆÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈΤ˜ ıÂÚ·›˜

∞¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ: ñ E·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ñ ™Ô˘‰·ÛÙ¤˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ñ EȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘˜ „˘¯›·ÙÚÔ˘˜

ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂∞μCT ¶·Ú¤¯ÂÙ·È ‚‚·›ˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜: ∂ÚÌÔ‡ 44, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ | ÙËÏ.: 2310 247 610 email: eeesm@hol.gr


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·18

ª·Ú›· μÂÓ¤ÙË

Δ· ÌÔ˘ÛÈο reality ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ¿Óˆ οو ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ Î‹ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. Œ‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ·Ïfi ÎfiÛÌÔ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ¯· Ú¿ Î·È fiÓÔ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· οÓÂÈ ÙÔ „ÒÓÈÔ ÙÔ˘ ‹ Ù’ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓfi.

∂›¯Â˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË… ΔÈ ı· ·ÔÁ›ÓÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÈο reality; ªÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÎÈ ¿ÂÈÚ· sms ÙËÏÂı·ÙÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ 1,28 ú /sms ) ·ÔÎÙ‹Û·Ì ÌÈ· ÈÔ ÍÂοı·ÚË ÂÈÎfiÓ·. ∫¿ÔÈÔÈ ¤Î·Ó·Ó ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙȘ ›ÛÙ˜ (·Ú·¯Ù‹) Î·È ÌÂÙ¿ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ·, οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ Î·È fiÛÔ ÌfiÚÂÛ·Ó, fiˆ˜ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ™ÙÂÚÁÈ·ÓÔ‡‰Ë˜ Ô˘ ıˆÚ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ «Ù¤ÏÂÈÔ ¿ÓÙÚ·» (Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÎÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛ·Ï›Î˘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ Brad Pitt Ó· ÙÚ¤ÌÂÈ)… ∫¿ÔÈ· ‚fiÙÛ·Ï· fï˜ ‰ÂÓ Ù¿Ú·Í·Ó ·ÏÒ˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Â˘Ù˘¯Ò˜ ‹ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÏÏ¿ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ê˘ÛÈο ‰È·Ê‹ÌÈÛË (Ó· ‘Ó·È Î·Ï¿ ÔÈ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏ›ÛÙÈΘ ÂÎÔÌ¤˜), ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ú¿¯ÔÈ ÎÈ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. √ £¿ÓÔ˜ ¶ Â Ù Ú ¤ Ï Ë ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ «‰‰ Â Ó ¤ ¯ ˆ Ì ¿ Ù È · Á È ’ ¿ Ï Ï Ë » ÎÈ ¿ÓÙ ÌÂÙ¿ ÂÛ‡ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÙÔ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ, ÛÔ˘ Ù· ÊfiÚÂÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙËÓ Í·ÓıÈ¿ Ì·ÚÁԇ̷Ӆ ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ª¿Úˆ §‡ÙÚ· Û˘Ì¿Û¯ÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ¿ÚÂȘ ڤʷ Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ ÌÂψ‰Èο «˘˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË» ̤¯ÚÈ ÂÛ‡ Ó· ÙÔ ¿ÚÂȘ ·fiÊ·ÛË Î·È Ó· ÙÔ˘ ʈӿÍÂȘ, ηıÒ˜ ı· ÙÔ˘ ‰›ÓÂȘ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ·˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ ÎÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÊÒÙ˘ «¯¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi„». 줂·È·

·Ó ‰Â ÛÔ˘ ‚ÁÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂȘ Ê¿ÂÈ ÎfiÏÏËÌ·, Ô ¡›ÓÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ: «¤¤ÚˆÙ¿ ÌÔ˘». μϤÂȘ; °È· fiÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ! ™Â οı ¿ÚÙ˘ ‚¤‚·È· ¯ˆÚ¿ÂÈ ÌÈ· ∫·ÏÔÌÔ›Ú· ·ÊÔ‡ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ΤÊÈ· ‰È·Û΢¿˙ÂÈ Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÚÔÎ ÛÙ·Ú "another one bites the dust" -·ÎfiÌ· ÙÚ›˙Ô˘Ó Crazy girl» ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ÎfiηϷ ÙÔ˘ Freddie Mercury-, «C ª·›ÚË ÃÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘ «ΔΔÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ » Á›ÓÂÙ·È. ∂Û‡, ÙÔ ÌfiÓÔ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ, Â›Ó·È Ó· ÙÂÛÙ¿ÚÂȘ ·˘ÙÈ¿ Î·È Ó‡ڷ ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÛÔ ı’ ·ÓÙ¤ÍÂȘ… ∫È ·Ó ı¤ÏÂȘ ÌÈ· ‰fiÛË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÌÂÙ¿ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ƒ·ÏÏ›· ÃÚËÛÙ›‰Ô˘ Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙËÓ ÕÏÎÈÛÙË ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË ¤‰ˆÛÂ. ªÂÙ¿ ¯¿Ï·Û ÎÈ ·˘Ù‹ Î·È ÙÔ ‘ÚÈÍ ÛÙËÓ pop. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ fï˜ ÙÒÚ· Ô˘ Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÚÈ¿ÏÈÙÈ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó; ΔÈ ı’ ·ÔÁ›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ٷϤÓÙ· Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›· Ù˘ TV; ΔÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ∞ÓÓ›Ù· ¶¿ÓÈ· Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó ¤ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ Ô ‹¯Ë˜ Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú fiÏˆÓ ı· Â›Ó·È ÔÈ ˆÙÔ·Û›‰Â˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ÙȘ «Î·ÏÏ›ÁÚ·Ì̘ ʈӤ˜»… ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰Â ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·!


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·19


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·20

ªÈ¯¿Ï˘ ªÈ¯·Ï¿Î˘

Soupa League ◊ ÁÈ· Ó· ÙÔ ԇ̠‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ¿ÏÏ·ÍÂ Ô ª·ÓˆÏÈfi˜ ÎÈ ¤‚·Ï ٷ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ·ÏÏÈÒ˜. ∫·Ï‡ÙÂÚ· fï˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ™Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ›¯·Ì ÔÚÁ·ÛÌfi ˙˘ÌÒÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ë super league Ì ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ, ∫fiÎηÏË, μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë pro league Ì ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ù˘ ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ μ. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ Î·È °Ô‡ÌÂÓÔ. ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Â› Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Â› Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ «·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË» Î·È ÙËÓ «Â͢ Á›·ÓÛË» ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ Super league, Ë ÔÔ›· ÂϤÁ¯ÂÈ ϤÔÓ, ·ÓÙ› Ù˘ ∂¶∞∂, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÙË Ù¿ÍÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ŸÌˆ˜, ηٿ fiÛÔ Ë Â͢Á›·ÓÛË Î·È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ª‹-

ˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ‚›· ·ÚÂÏıfiÓ; ∞˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‚ÔËıfi ‰È·ÈÙËÙ‹ Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË «·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘» ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹ ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË ¡›ÓË Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰›„·ÁÂ Î·È ‰¤¯ÙËΠ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ‰ÚÔÛÈÛÙÈ΋˜ Coca Cola ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Û ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ¶¿ÓÙ· Coca Cola! °È· Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤Úˆ Ù· ÌÈÎÚ¿ ‹ ÌÂÁ¿Ï· ÂÂÈÛfi‰È· Ô·‰ÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ·Ó·Ïˆıԇ̠۠ÂÚÈÙˆÛÈÔÏÔÁ›·, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰Â› Î·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ·Ó ¿ÏÏ·Í οÙÈ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‚›·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜, ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ Î·È Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. Δ· ÁÎÔÏ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÔÙ¤ Î·È ›Ûˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ fiÌÔÚÊ· ·fi ÔÙ¤. ∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Ï›Á· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÁÎÔÏ, Ù· ˘fiÏÔÈ· ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚfiÔ (ÎfiÓÙÚ˜ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹, ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ Î·È «ËÚˆÈÎfi» Ï¿Û ·fi ÙÔ ÌÈÛfi ̤ÙÚÔ)! ªfiÓÔ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙȘ ʷӤϘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. Δ· Á‹‰·


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·21

publi

∞π°§∏ Creperie - toast ªÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÔÚ›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÚ¤·˜, Ù˘ ÌÔ˘Á¿ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔÛÙ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· «∞π°§∏» ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û·˜ ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ¤Î·Ó·Ó ÂÌ¿˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡˜, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ô˘ ϤÁÂÙ·È «˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹». ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ·ÓÔ‰Èο, ‰›ÓÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Ì ÙË ‰È΋ Û·˜ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË.

∂͢ËÚÂÙԇ̠ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Û·˜, ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, 7 Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ ÙË 1 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÎÚ¤˜, ÙÔÛÙ Ì ›‰Ë Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜, ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘Á¿ÙÛ·, ›Ù˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù·˜ Î·È Î·ÏÙÛfiÓÂ. Delivery: ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 89 ÙËÏ. 2310 282 593 ¢˘ÙÈο: ªÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 66 ÙËÏ 2310 729 745

ÈÔ ¿‰ÂÈ· ·fi ÔÙ¤ ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ˘ÂÚÚÔÛÊÔÚ¿˜ ‚›·˜ Î·È Ù˘ ˘ÔÚÔÛÊÔÚ¿˜ ı¿̷ÙÔ˜, ¿ÏÏ· Î·È ÙˆÓ ¿ıÏÈˆÓ ÁË‰ÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ›‰È· ¿ÓÙÔÙÂ, Ó· Û¿ÂÈ Ù· Ó‡ڷ ÙˆÓ ÏÈÁÔÛÙÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì ηϋ ‰È¿ıÂÛË ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √È fiÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ·fi ÙË Super league (Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ ∂¶√), ¤ÂÛ·Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ΢ڛԢ °Î·ÁοÙÛË Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ˘·ÚÎÙfi ¿ÓÙˆ˜ ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ Ì·˜ ·fi ÙË FIFA. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È ˆ˜ Ë Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È ˆ˜ Ì ٷ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˘ÏÈο Ë soupa ¿ÏÈ ›‰È· ı· ‚ÁÂÈ. ÕÓÙÂ… Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·22

∂˘ÁÂÓ›· ™ÎÔ˘Ê¿

™Ô˘‰¿-∑ø¡Δ∞™ ÛÙËÓ ∞Δ§∞¡Δ∞ ™ÙËÓ ∞ÙÏ¿ÓÙ·, ÌÈ· fiÏË Ì Á‡Úˆ ÛÙ· 5,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÙÔ Emory (ÁÈ· ÊÚ·ÁοÙÔ˘˜ ‹ ‰È¿ÓÔȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·Ú¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÙËÓ È·ÙÚÈ΋), ÙÔ Oglethorpe (΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÎfiÚ˜ ηÏÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ) Î·È ÙÔ Georgia Tech, ¤‰Ú· ÙˆÓ ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿‰ˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˘˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó in jokes ÁÈ· game theory . ∞fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· (ÎÈ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ‰›‰·ÎÙÚ·, ·ÏÒ˜ Â›Ó·È ÈÔ ¯·ÌËÏ¿) ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ GSU, Ì ηÏfi MBA, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‚ÚÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ͤÓÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ªÂ ÙÔ Ô˘ ·Ù¿˜ ÙÔ Ô‰·Ú¿ÎÈ ÛÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÂÚÓ¿˜ ·fi orientation, fiÔ˘ Û ηٷÙÔ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÂΛ, οÙÈ Ô˘ ı· ÛÔ˘ Ê·Ó› ¯Ú‹ÛÈÌÔ, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ¡fiÙÔ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο: ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ· (η̛· Û¯¤ÛË Ì ٷ ·ÁÁÏÈο Ô˘ ¤Ì·ı˜ ÛÙÔ Proficiency) ̤¯ÚÈ ÙË ÛËÌ·›·. μϤÂȘ, Ë ∞ÙÏ¿ÓÙ· ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÔÙ¤ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÂÌʇÏÈÔ Î·È fiÛ· ·˘Ù‹ ¤ÊÂÚ (΢ڛˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË – ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ – Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜), οÙÈ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi ™¤ÚÌ·Ó ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ÙËÓ ÈÔ ÌÈÛËÙ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ fiÏË. √ ηÈÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ÙÏ¿ÓÙ· Â›Ó·È Ê›ÓÔ˜ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· Ô˘ ÛÔ˘ ÍÂÙÈÓ¿˙ÂÈ ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ù·ÎÙÈ΋, ÙÔ ÌÂÙÚfi ΢ÚÈÏ¿ÙÔ, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÛÙ· ψÊÔÚ›· ÛÔ˘ ϤÓ «∫·ÏË̤ڷ, Ò˜ ›ÛÙ ۋÌÂÚ·;», ·ÏÏ¿ Ë fiÏË Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·,

ÔfiÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∞Ó ÛÔ˘ Ì›ÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ›ӷÈ: 1. Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë fiÏË Athens Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ G e o r g i a , ÁÈ· Ó· ÈÂȘ Î·È Î·Ê‰¿ÎÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÙˆÓ REM Michael Stripe (·Ó ÙÔÓ ÂÙ‡¯ÂȘ Î·È ÙÔ˘ ÂȘ fiÙÈ Â›Û·È ŒÏÏËÓ·˜, ı· Û ÂÎÏ‹ÍÂÈ Ì fiÛ· ͤÚÂÈ ÁÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÈÛÙÔÚ›·) 2. Ó· ·˜ ÁÈ· ηʤ ÛÙÔ Midtown, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÙË gay ÂÚÈÔ¯‹ (Ë ∞ÙÏ¿ÓÙ· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÏÔÁÈο ÙÔÓ 2Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌfi gay ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ) 3. Ó· Ê·˜ ÛÙÔ Varsity (Ê·ÛÙ – ÊÔ˘ÓÙ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 75 ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ıˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi ÌÓËÌ›Ô) 4. Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Fox theatre ΔȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÙÚ·ÍÈfiÓ (CNN center, ªÔ˘ÛÂ›Ô «ŸÛ· ¶·›ÚÓÂÈ Ô ÕÓÂÌÔ˜», Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ª¿ÚÙÈÓ §Ô‡ıÂÚ ∫ÈÓÁÎ, ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¿ÚÎÔ ÎÏ) ¿ÛÙ˜ ÁÈ· fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ó· Û ÂÈÛÎÂÊÙ› Ë Ì·Ì¿, ÙËÓ ÔÔ›· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ·˜ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÁÈ·Ù› ı· ¿ıÂÈ ÎÚ›ÛË ·ÓÈÎÔ‡ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó. ∞, Î·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂȘ ÙÔÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·: ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ∞ÌÂÚÈ΋ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Â›Ó·È Û º·ÚÂÓ¿ÈÙ, ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Û ̛ÏÈ·, ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Û fi‰È· Î·È ›ÓÙÛ˜, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Û ¿Ô˘ÓÙ˜ Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· Â͈Á‹ÈÓ·.


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·23


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·24


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·25


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·26

ÚÔÛÊÔÚ¤˜ -Ù·ÛÙÈΤ˜  -Ù·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ -Ù·ÛÙÈο ‡ ÎÔÏ·

¿Óˆ ·fi

11.000 ̤ÏË

¢Â›Í ÌÔ˘ ÙËÓ funcard ÛÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ ÙÈ ÎÂÚ‰›˙ÂȘ… £∂™™∞§√¡π∫∏ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ· - Δ·‚¤ÚÓ˜ - √˘˙ÂÚ› ñ

KoÌً̈ÚÈ·

∫È‚ˆÙfi˜ ÙˆÓ °Â‡ÛÂˆÓ .........................................................................10% (¶·ÙÚ. πˆ·ÎÂ›Ì 26, ƒÔÙfiÓÙ·, ÙËÏ. 2310-211711, ÂÎÙfi˜ ¶·Ú. - ™·‚.)

ñ

ΔÔ ¢›¯Ù˘ .................................................................................................................10% (¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ¢‹ÌËÙÛ· 18, ¶Ï·Ù›· ÕıˆÓÔ˜, ÙËÏ. 2310-267063)

Cafe - Bar ñ

Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr 10-15% ........

(·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ)

ñ G point ..................................................................................................................10% (∞Ï. ™‚ÒÏÔ˘ 23, ÙËÏ. 2310-256554) ñ Finesse Dessange .................................................................................15% (¶.¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 27, ÙËÏ. 2310-270634) (∞Óı¤ˆÓ 24, ÙËÏ. 2310-816016) (μ. ŸÏÁ·˜ 277, ÙËÏ. 2310-426245) ñ MÔÚʤ˜ ................................................................................................................15% (¢ÂÏÊÒÓ 71, ÙËÏ. 2310-836982)

(AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 44 & πÔ‰ÚÔÌ›Ô˘) - (¶Ï·Ù›· ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 5 & μ‡ÚˆÓÔ˜) ñ ñ

Castello ................................................................................................................10%

ƒÔ‡¯· - ¶·Ô‡ÙÛÈ· - AÍÂÛÔ˘¿Ú

(§. ¡›Î˘ 53 & ªËÙÚ. πˆÛ‹Ê, ÙËÏ. 2310-238366)

ñ Polysport ............................................................................................................15% (μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 14, ÙËÏ. 2310-263100) ñ Ultra ..........................................................................................................................10% (AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 40, ÙËÏ. 2310-232741)

Croco .......................................................................................................................10% (π·ÛˆÓ›‰Ô˘ 3, ÙËÏ. 6946 283913)

ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ñ ¢ÂÏË‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ............................................................................................10% (¶. ªÂÏ¿ 19, ÙËÏ. 2310-275566) ñ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘ÏˆÓ›‰Ë˜ .............................................................................5% ª·ı‹Ì·Ù· ∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (¢. °Ô‡Ó·ÚË 48, ÙËÏ. 2310-268648, www.mylonidis.gr, dimyion@otenet.gr) ñ Lord Byron ........................................................................................................12% (∫ÂÓÙÚÈÎfi: ΔÛÈÌÈÛ΋ 104, ¢È·ÁÒÓÈÔ˜, ÙËÏ. 2310-278804) ñ Colombo ...............................................................................................................50ú ∫¤ÓÙÚo •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (∂ÁÓ·Ù›· 128, ÙËÏ. 2310-240962) (™Ô˘ÌÂÏ¿ 39, ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿, ÙËÏ. 2310-480199) ñ °·ÏÏÈο Concorde ...................................................................................10% (B·Û. ŸÏÁ·˜ 124, ÙËÏ. 2310-816100) ñ E. Tz¿ÈÎÔ˘ ..............................................................................................................5% (∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ 38, ÙËÏ. 2310-268040)

ºÔÈÙËÙÈο ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ñ ™‡Á¯ÚÔÓÔ ............................................................................................................10% (∫ÂÓÙÚÈÎfi: ΔÛÈÌÈÛ΋ 47 & ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ, ÙËÏ. 2310-270727) ñ ™Î¤„Ë ....................................................................................................................10% (EıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ - π ¢¤ÏÈÔ˘ 3, ÙËÏ. 2310-256601)

™¯ÔϤ˜ √‰ËÁÒÓ ñ On the road ......................................................................................................10% (¶·ÙÚ. πˆ·ÎÂ›Ì 4, ÙËÏ. 2310-270799) ñ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∞.∂. ......................................................................................10% (ΔÔÌ¿˙Ë 12-14, ÙËÏ. 2310-474044)

πnternet Cafes ñ Gnet ...........................................................................................................................15% (ªÂÏÂÓ›ÎÔ˘ 37) - (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 5) - (¶Ï. ¡·‚·Ú›ÓÔ˘, ™‡ÚÔ˘ §Ô‡Ë 4) (μ·Û. ŸÏÁ·˜ 16) - (∫ÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜ 60)

Video Club ñ Digital Club ......................................................................................................10% (∞Ï. ™‚ÒÏÔ˘ 17 & ¶.¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 34, ÙËÏ.: 2310 282781)

Tattoo ñ Nico - tattoo & body piercing .......................................................5% (AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 37, ÙËÏ. 2310-260903)

∞Ó·ÁfïÛË ÌÂÏ·Óԉԯ›ˆÓ ÂÎÙ˘ˆÙÒÓ ñ Ink Center ..........................................................................................................10% (∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ 64, ΤÓÙÚÔ. ÙËÏ. 2310-281703), (28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 32, ºÏ¤ÌÈÁÎ. ÙËÏ. 2310-862669), (¶·¿ÊË 112, ΔÔ‡Ì·. ÙËÏ. 2310-928168).

∫√∑∞¡∏ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ñ

Benefit Health and Fitness Club ..........................................10% (A£. ¢È¿ÎÔ˘ & πˆ¿ÓÓÔ˘ ΔÈ¿ÏÈÔ˘, ÙËÏ. 24610-24624)

√È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÂÓÒ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ funcard, ÂÎÙˆÙÈ΋ οÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr club, ı· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÒÓ˘Ì˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÁÈ· ÌË ·ÚÔ¯‹ ¤ÎÙˆÛ˘ ÛÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô Ù˘ οÚÙ·˜ ηٿ ÙËÓ Â›‰ÂÈÍ‹ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Ì ÂÒÓ˘ÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2310251290, 2310280231 Î·È ÛÙÔ fax 2310251280. √È ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ‹ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂÊfiÛÔÓ Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ Î¿ÚÙ·.


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·27

ÔÛÊÔÚ¤˜ -Ù·ÛÙÈΤ˜ Ú -Ù·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ -Ù·ÛÙÈο ‡ ÎÔÏ·

It’s

to be a funcard member

ΔÈ Â›Ó·È Ë funcard; ∂›Ó·È Ë ÂÎÙˆÙÈ΋ οÚÙ· - ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ - ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr

www.fititis.gr ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË on line ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ì ¿Óˆ ·fi 20.000 ̤ÏË. ªÂ ¤Ó· ÎÏÈÎ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÛÔ˘ ¿ÚıÚ·, forum, ʈÙÔÁڷʛ˜, ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı¤Ì·Ù· ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ „¿¯ÓÂȘ - ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ ÛÙÔ www.fititis.gr

ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin ΔÔ ÚÒÙÔ Û ·Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ì 30.000 Ù‡¯Ë οı ̋ӷ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜!

ºÔÈÙËÙ‹˜.gr events Parties, ÂΉÚÔ̤˜, ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›, ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· events Ù˘ fiÏ˘

∫·È ÁÈ·Ù› Ó· ¤¯ˆ ÙËÓ ‰È΋ ÌÔ˘ οÚÙ·; ñ °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ˆ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎÙˆÛË Û fiϘ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr ñ °È· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒ ¯Ú‹Ì·Ù· „ˆÓ›˙ÔÓÙ·˜, ÛÔ˘‰¿˙ÔÓÙ·˜, ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜… ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ funcard ÌÔ˘ Û οıÂ Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹ ÌÔ˘ Ì ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ!

¶Ò˜ ı· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÙËÓ ‰È΋ ÌÔ˘ funcard; ñ ÂÚÓ¿ˆ ·fi Ù· Playroom (∞Ï. ™‚ÒÏÔ˘ 44 & πÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 5) Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÊfiÚÌ·. ñ „¿¯Óˆ Ó· ‚Úˆ ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ!

¶fiÛÔ ı· ÌÔ˘ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ; ŒÓ· ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÛÔ˘! (ηϤ, ‰ˆÚÂ¿Ó Â›Ó·È!)

∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ٷ ̤ÏË Ì·˜ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù‹ÚËÛ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr Club ÁÈ· ÙË ÓfiÌÈÌË ÚÔÒıËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘.


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·28

∫.Ã.∫.

ªÈ· ·Ï‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔ google ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ  ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 33.000 ·Ú·ÔÌ¤˜. °È· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿.

∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘

√ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ «¤ÁÈÓ» ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙȘ «¢˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘»... £Â·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈο Û›ÚÈ·Ï Á˘Ú›ÛÙËηÓ, ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î˘Ú ∞ϤͷӉÚÔ˘. √È ÌË Â·˝ÔÓÙ˜, ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Û ·˘ÙfiÓ Î·È ÛÙ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ οı ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Î¿ı ¶¿Û¯·. √È ÈÔ „·Á̤ÓÔÈ, Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ›Ûˆ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂ÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Û ‰ÈÏ·Ì·ÚˆÌ¤ÓË ÂÍÒÔÚÙ·, ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ Î·È «ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˘» Ó·˝ÛÎÔ˘, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∂ÏÈÛÛ·›Ô˘, fiÔ˘ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È ¤Ó·Ó ηÈÚfi Ô Î˘Ú ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ÂÍ‹˜ „¿ÏÙ˘... √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘, ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÁÈÔ˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘ ÈÂÚ¤·, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙÔ ª¿ÚÙË ÙÔ˘ 1851, fiÔ˘ ¤Ì·ıÂ Î·È Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙË ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡. ™ÙȘ ÚÒÙ˜ Á˘ÌÓ·ÛȷΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, Û ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· (ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ), ÊÔ›ÙËÛ ÛÙË Ã·ÏΛ‰· Î·È ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ΔÔ 1872 ‹Á ÛÙÔ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜, fiÔ˘ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· 8 Ì‹Ó˜ ˆ˜ ‰fiÎÈÌÔ˜ ÌÔÓ·¯fi˜. ΔÔ 1874 ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ϛÁ· ÊÈÏÔÏÔÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÛÙÔÓ ˘fi ‰È¿ıÂÛË ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ. ∏ ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ë ·Ó¤¯ÂÈ· ΢ӋÁËÛ·Ó ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ (∞ÁÁÏÈο, °·ÏÏÈο), ¤‚Á·-


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·29

√ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ‰Â ÓÔÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıˆÛÚÂÈÛÌfi Ù˘ ˙ˆ‹˜, ‹Ù·Ó ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹˜, ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ ÎÈ ·fiÌ·ÎÚÔ˜, «˙Ô‡Û» ̤۷ ·fi Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘, ÙȘ ‚fiÏÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË ·Ú¿‰ÔÛË.

10&12 ª·˝Ô˘ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ Î·È ÙÂÏÈÎfi˜

Î·È Â˜ ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ Ú ‚ , ˘ Ô Û · ¤ Ú · ¤Ï· Ì ÙËÓ  ‰Èο ‰ÒÚ· ΤډÈÛ ÌÔÓ·

ÛÙ· Ï ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·È ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ (ÔÙfi, οÓÈÛÌ·). ¢Â ÓÔÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıˆÛÚÂÈÛÌfi Ù˘ ˙ˆ‹˜, ‹Ù·Ó ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹˜, ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ ÎÈ ·fiÌ·ÎÚÔ˜, «˙Ô‡Û» ̤۷ ·fi Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘, ÙȘ ‚fiÏÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË ·Ú¿‰ÔÛË. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ̤۷ ·fi Ù· ›‰È· ÙÔ˘ Ù· ÏfiÁÈ·, ‹Ù·Ó Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: «ΔÔ Â ¤ÌÔÈ, ÂÓfiÛˆ ˙ˆ, Î·È ·Ó·Ó¤ˆ Î·È ÛˆÊÚÔÓÒ, ‰ÂÓ ı· ·‡Ûˆ Ó· ˘ÌÓfi ÌÂÙ¿ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiÓ ÌÔ˘, Ó· ÂÚÈÁڿʈ ÌÂÙ’ ¤ÚˆÙÔ˜ ÙËÓ Ê‡ÛÈÓ, Î·È Ó· ˙ˆÁÚ·ÊÒ ÌÂÙ¿ ÛÙÔÚÁ‹˜ Ù· ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈο ‹ıË». ∏ıÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‰ÈËÁËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈËÙÈÎÒÓ Î·È „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘, ·Ó¤‰ÂÈÍ ̤۷ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Ù·ÂÈÓÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ·Ú·ÊÚÔÓÂ̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ∏ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÙÔ˘ Ô›ËÛË ˘ÔÏÔ›ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘, ÙÔ˘ Â˙ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ 1908, Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ÔÌfiÙ¯ÓÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÌÔÓ¿¯· ·fi ÙÔÓ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿. ¢ÂÓ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ‰ÂÈ Ù˘ˆ ̤ÓÔ Û ‚È‚Ï›Ô Î·Ó¤Ó· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ fiÛÔ ˙Ô‡ÛÂ. ∫·ıÔÏÈ΋ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛ fï˜ ۯ‰fiÓ ·fi fiÏÔ˘˜, ‹, Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ºÒÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, «ªfiÓÔ Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ Î·È Ô ™ÔψÌfi˜ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ú-


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·30

√ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ¢ÂÓ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ‰ÂÈ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ Û ‚È‚Ï›Ô Î·Ó¤Ó· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ fiÛÔ ˙Ô‡ÛÂ. ∫·ıÔÏÈ΋ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛ fï˜ ۯ‰fiÓ ·fi fiÏÔ˘˜. ¢È·‚¿˙ÂÙÂ Î·È ‰È·‰›‰ÂÙ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÌË Û·˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ë Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘, Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, Ë ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Î·È fiÛ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ·ÁˆÓ›Â˜... Á· ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë ˙ˆ‹˜, Ï˘Ùڈ̤ӷ ·fi ÙÔ Ù˘¯·›Ô Î·È ÙÔ ÂÂÈÛԉȷÎfi...». ∞fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· «∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙȘ» ÙÔ 1880, ̤¯ÚÈ «Δ· Úfi‰ÈÓ· ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·» Î·È ÙË «ºfiÓÈÛÛ·», Ô˘ ÏfiÁÔ ¤ÎÙ·Û˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÓÔ˘‚¤Ï˜, ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙÔ «„·¯Ófi», οÓÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋, Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ. Δ· 180 ‰ÈËÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ 40 ÌÂϤÙ˜ Î·È ¿ÚıÚ· ÙÔ˘, ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Û ‚È‚Ï›·, ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Û˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈËÁËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Ô ∏Ï›·˜ ¶··‰ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Û ·ÊÈÂڈ̷ÙÈÎfi ÙfiÌÔ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ¡∂º∂§∏ ¤ÏÂÁÂ: «£·˘Ì¿˙ˆ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ÙÔÓ ‰ÈËÁËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ıˆÚÒ ÛÔ˘‰·ÈfiÙ·ÙÔÓ ‰¿ÛηÏÔ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜: ˘Ô·Ùˆ οı ÊÔÚ¿ Û fiÏË ÙËÓ Îϛ̷η Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ Ì·ÁÁ·Ó›·˜. ∫·ÙfiÈÓ, Û ÒÚ˜ ÚÂÌ‚·ÛÌÔ‡, ·Ó·ÏÔÁ›˙ÔÌ·È Ì οÔÈÔ ‰¤Ô˜, Ù· Â› ̤ÚÔ˘˜ ˘ÏÈο Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ì·Á›·˜...». ¢È·‚¿˙ÂÙÂ Î·È ‰È·‰›‰ÂÙ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÌË Û·˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ë Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘, Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, Ë ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Î·È fiÛ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ·ÁˆÓ›Â˜...


42_FititisGr_(01-31)

23-04-07

13:10

™ÂÏ›‰·31


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·32

Á˘ mediaÌ

es1@fititis.gr

Aliki: the legend

Welcome back, Nikos

ΔÔ Û‹ÚÈ·Ï ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ∞Ï›Î˘ μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ̇ıÔ˘ ÚÈÓ Î·Ï¿ ηϿ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·, ηıÒ˜ ·) ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û‹ÚÈ·Ï ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÌfiÓÔ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ∞Ï›Î˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··Ìȯ·‹Ï, ·ÏÏ¿ fi¯È Ù· ·‰¤ÚÊÈ· Ù˘ ‚) ÁÈ· ÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Mega Î·È Ô Alpha (Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÙËÓ Â›‰·Ó -ÙË ÛÂÈÚ¿, ÂÓÓÔÒ- ÙË ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÎÈfiÏ·˜ Î·È Á) οı Ó·ڋ (ÂÚ›Ô˘) Í·ÓıÈ¿ (fake) ∂ÏÏËÓ›‰· ËıÔÔÈfi˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ (Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ «·ÎÔ‡ÛÙËηӻ ‹Ù·Ó Ù˘ ÕÚÈÂÏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘ Î·È Ù˘ §›Ó·˜ ™·Îο). OK, ÙË §·Ì¤ÙË ÙËÓ ÂÍ·ÓÙÏ‹Û·Ì (ʤÙÔ˜, ÛÙÔÓ Alpha), Ë μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Δ˙¤Ó˘ ∫·Ú¤˙Ë ÙÒÚ·.

∫·ÏÔ‡ÙÛÈÎË ·Ú¯‹ ¤Î·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Alter Ì ÙÔ Ó¤Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ (·ÏÏ¿ Ô˘¯› Úfi‰ÚÔ / ‰È¢ı˘ÓÙ‹) ¡›ÎÔ Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ AGB ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ì ÔÛÔÛÙ¿ 17,75%, 20,47%, 19,61%, 15,35% (·Ó¿ ٤ٷÚÙÔ) ‚Ú¤ıËΠÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ı·̷ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘ ANT1 (18,8%) Î·È ÙÔ˘ MEGA (18,4%). ΔÒÚ· ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ‹ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Û fiÔÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ÎÈ ·Ó ËÁ·›ÓÂÈ, ·˘Ùfi ı· ÙÔ ‰Â›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó.

∞ÌÂÚÈ΋, ¤¯ÂȘ ٷϤÓÙÔ!

Δ¤ÏÂÈÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ Vanity Fair ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜: Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡ÙÈ ∫¿ÚÈÔ Ô˙¿ÚÂÈ Ì ÙÔÓ ∫ÓÔ˘Ù, ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÔÏÈ΋ ·ÚÎÔ‡‰· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ˘fi ·È¯Ì·ÏˆÛ›· Û ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È ı· ÙËÓ ı·Ó¿ÙˆÓ·Ó, ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹˜ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÕÛ ٷ Â‰Ò lifestyle ÂÚÈÔ‰Èο Ó· οÓÔ˘Ó ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÙË ªÂÓÂÁ¿ÎË Î·È ÙË ∑·¯·Ú¤· ÛÙȘ ‚›Ï˜ ÙÔ˘˜.

∞fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ù¿ÏÂÓÙ ÛfiÔ˘ ʇÁÂÈ Ë ªÚ¿ÓÙÈ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ÿ˙È Ÿ˙ÌÔ˘ÚÓ, Ë ™¿ÚÔÓ. ΔÒÚ· ·Ó ›¯· Ó· ‰È·Ï¤Íˆ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ۇ˙˘ÁÔ Ÿ˙È Ÿ˙ÌÔ˘ÚÓ Î·È æÈÓ¿ÎË, ı· „‹ÊÈ˙· ‰·ÁΈÙfi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ‰ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙÒ.

flÚ· ÁÈ· ∫Ï›ÛÈÌÔ ¶·Ú¿ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «flÚ· ÁÈ· ™ÔÚ» ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ‹˜ Ù˘ (ÎÔÈÓÒ˜ ÙÔ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì·Á·˙›). √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ʋ̘ ›¯·Ó ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ÙÔ ¤Ì·ı·Ó Ì›· ˆÚ·›· Úˆ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, fiÙ·Ó Î·È ‚Ú‹Î·Ó Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÎÏÂÈÛÙ¿.

Leonardo rocks!

Leonardo sucks! ∫·È ¿Óˆ Ô˘ ›·Ì ӷ ÙÔ Û˘Ì·ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È‰› (Ì ٤ÙÔÈ· ˆÚ·›· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ô˘ οÓÂÈ), ÛοÓ ٷ Ó¤· fiÙÈ ÛÙË Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ƒ›ÓÙÏÂ˚ ™ÎÔÙ Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡ÙÈ ∫¿ÚÈÔ ı· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ· Ù˘ CIA Ô˘ ΢ÓËÁ¿ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙȘ ∏¶∞.


42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·33

Á˘ mediaÌ

ŒÓ· free press ÁÈ· ·È‰¿ÎÈ· ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÌfiÓÔ Û ÎÂÓÙÚÈο ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∞.∑ˆ.Δ.√. Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ÂΉÔÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ §È‚¿ÓË. ŒÙÛÈ Â›Ó·È…ÔÈ Î·Ï¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ·ÔÎÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÙË ˙ˆ‹.

Yassou ki esena! ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó›ÎË ÛÙË °ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ Â›Ó·È Ô ™·ÚÌ¤Ï Ì ÙÔ Yassou Maria, ηıÒ˜ ÔÈ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì ÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. ΔÔ Yassou Maria ¿ÂÈ Î·Ï¿ Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· ÁÚ·Ê›· ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ William Hill Î·È Skybet, ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÛÔÛÙfi ӛ΢ 16/1, Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ™Ô˘Ë‰›· Î·È §Â˘ÎÔÚˆÛ›· Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ William Hill, Ë ∂Ï‚ÂÙ›· ¤¯ÂÈ 6/1, Ë ™Ô˘Ë‰›· 7/1, Ë §Â˘ÎÔÚˆÛ›· 8/1, Ë ™ÂÚ‚›· 9/1 Î·È Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· 10/1. ™ÙÔ Skybet, ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ™Ô˘Ë‰›·, ¤¯Ô˘Ó 13/2, Ë §Â˘ÎÔÚˆÛ›· 8/1, Ë ™ÂÚ‚›· 9/1 Î·È Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· 11/1.

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô …ı· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë Ó¤· ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ Ô Ã¿Ú˘ ƒÒÌ·˜. ¡· ˘Ô„È·ÛÙÒ fiÙÈ Î·È Û ·˘Ù‹Ó ı· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÚÈÌ̤ÓÔ˘ … ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›Ԣ…

ΔÔ ¢›¯Ù˘

publi

¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÙ ̤¯ÚÈ ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Á¢Ù›Ù ÙȘ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÂÓfi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ˘. ΔÔ «¢›¯Ù˘» ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ÕıˆÓÔ˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜ Ù˘ Á‡Û˘ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È ˘¤Úԯ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÍfi‰Ô˘˜, Ì ٷ È¿Ù· ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ... ÈÛÙÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂÓÔ‡. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÌÂÙÛÔ‚›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, ʤٷ ÙËÁ·ÓÈÙ‹ Ì ̤ÏÈ Î·È ÛÔ˘Û¿ÌÈ, Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ ÁÂÌÈÛÙfi, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, Û·Ï¿Ù· ÙÛÔÌ·Ó·Ú·›Ô˘, ÁÂÌÈÛÙfi ÎÂÊ·ÏÔÙ‡ÚÈ, ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi Ì Ô˘Ú¤ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜, ¯ÔÈÚÈÓfi ÛÔÙ¤ ηÈ, Ê˘ÛÈο, ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· „·ÚÈÒÓ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ. ∞Ó, ¿ÏÈ, Ë fiÚÂÍ‹ Û·˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ, ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·: Ì οı ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 25·Ú¿ÎÈ ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Û·˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ·fi ÌÂ˙¤‰Â˜ Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ˘˜... ¢È‡ı˘ÓÛË: ¶Ï·Ù›· ÕıˆÓÔ˜, ¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ¢‹ÌËÙÛ· 18, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ΔËϤʈÓÔ: 2310-267063


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·34

ÈÛÙÔÚ›· ÷ڿϷÌÔ˜ ªËÓ·Û›‰Ë˜

¶ƒ√¶∞°∞¡¢∞

B‘MEPOΣ

∏ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ∞ã & μã ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ √È Ï·Ô› ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙËÓ ÚÔ·Á¿Ó‰· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∫·Ù·Ù¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÌÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÏÒ˜ ·fi ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ·ÙÚȈÙÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ. ™ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ ÛÙÔÓ ∞ã ¶.¶. fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ·ÓÂϤËÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó «‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ ÓË ›ˆÓ», ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ··ÓÙÔ‡Û·Ó fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ϯı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi. ∫·È ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Ú˘ıÌfi ‚ÚÂÊÈ΋˜ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ªÂ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ‰ËÏËÙËÚȈ‰ÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÌÈ· Ó¤· «ıËÚȈ‰›·» ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi «Ê¿ÎÂÏÔ» Ù˘ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ¤ÁÈÓ ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÌÌ·¯È΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ fiÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡ÛÂ Ô fiÏÂÌÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘. ÕÏÏÔ ¤Ó· ‚¤ÏÔ˜ ÛÙË Ê·Ú¤ÙÚ· ÙˆÓ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÒÓ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ «ıËÚȈ‰›·˜», ‹Ù·Ó ÔÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ fiψÓ. √È ˙ËÌȤ˜ Î·È Ù· ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, ·ÏÏ¿ Ë Â›ÙˆÛË ÛÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ΔÔ ‘18 Ë ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· ÙˆÓ ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÛÙÚ¿ÊËΠηٿ ÙˆÓ ·˘ÛÙÚÔÔ˘ÁÁÚÈÎÒÓ

ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓıËÎ·Ó ÔÈ ÂıÓfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÔÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ ΔÛ¤¯ÔÈ Î·È ¡ÔÙÈÔÛÏ¿‚ÔÈ. ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞ã ¶.¶. ¤Î·Ó·Ó ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜, Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘. √ Hitler ‰ËÌÈ Ô‡ÚÁËÛ ʷӷÙÈÎÔ‡˜ ̤ۈ Ù˘ Ì·˙È΋˜ ‡ÓˆÛ˘ (Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ Ì·˙È΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ‡ÓˆÛË, Ï›Á· ·Ï¿ Û˘Óı‹Ì·Ù·, Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÓÙÔ‡) Î·È Ì¤Ûˆ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ, Ì·˙ÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Âȉ›ÍˆÓ, ÛÙÔÏÒÓ Î·È ÛËÌ·ÈÒÓ. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ‹Ù·Ó ÀÂÚ¿ÓıÚˆÔ˜. ŒÙÛÈ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚‹Ì· ‹Ù·Ó Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙË "Ó¤· Ù¿ÍË", ÙË "Ó¤· ÂÏ¢ıÂÚ›·", ÂÏ¢ıÂÚ›· ·fi ÙÔ ˙˘Áfi ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÒÓ, ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ, ÙˆÓ ÂÏ¢ıÂÚÔÌ·ÛfiÓˆÓ Î.·., ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ˘ÓˆÙÈÛÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Â›Û˘ ÌÈ· Ù¯ÓÈ΋ ˘ÓˆÙÈÛÌÔ‡ ̤ۈ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ,ηıÒ˜ fiÏÔ ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ. ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È…


42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·35

ª·Ú›· ∫ÔÎÎÒÓË

ºÈÏ·Ú¿ÎÈ ÌÔ˘… ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÌÔ˘ ! Δ· ¿ÛÌ· ϤÂÈ: «º›ÏÂ, ¤Ï· ·fi„ Ô˘ ÔÓ¿ˆ…» ª· ÂÁÒ ‰Â ı¤Ïˆ Ó· ¤Ú¯ÂÛ·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÔÓ¿ˆ. ΔÔ Ó· Â›Û·È ‰›Ï· ÌÔ˘ ÌfiÓÔ ÛÙË ¯·Ú¿ Î·È ÛÙË Ï‡Ë ‰Â ÌÔ˘ ·ÚΛ.. £¤Ïˆ Ó·’ Û·È ‰›Ï· ÌÔ˘… ÁÈ· ¿ÓÙ·! ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË Ï¤ÍË ÊÈÏ›·. ∫·È Ó· ÛÔ˘ ˆ οÙÈ; ¢Â ı¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ! ÷˙¤˜ ıˆڛ˜, ÏfiÁÈ· ÌÂÁ¿Ï·.. ÌÔ‡¯ÙÈÛ·! ºÈÏ›· ÁÈ· ̤ӷ Â›Û·È ÂÛ‡! ¶Ô˘ Û ͤڈ ·fi ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ! ª·˜ ·›ÚÓ·Ó ÔÈ Ì·Ì¿‰Â˜ Ì·˜ ·ÁηÏÈ¿ Î·È Ì·˜ ‚¿˙·Ó ӷ ÎÔÈÙ¿Ì ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ÎÈ ÂÌ›˜ ÎÔÈÙ¿Á·ÌÂ Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÊÔ‡ Ù· ÛÈÙ¿ÎÈ· Ì·˜ ‹Ù·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ! ¶Ô˘ ËÁ·›Ó·Ì ۯÔÏÂ›Ô ¯ÂÚ¿ÎÈ-¯ÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔÔÔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ fiÙ·Ó ¿ÏÏ·Í· Û›ÙÈ ‰Â ¯·ı‹Î·ÌÂ.. ¶Ô˘ ÂÁÒ ‹ıÂÏ· Ó· ·›˙Ô˘Ì ÎÔ‡ÎϘ ÎÈ ÂÛ‡ Ì‹Ï· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ̤ڷ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¯ÂÈÌÒÓ· ηÏÔη›ÚÈ.. ¶Ô˘ Ì ‹Ú˜ ÙËϤʈÓÔ ¤Ó· ηÏÔη›ÚÈ Î·È ÌÔ˘’ ˜ ˆ˜ Â›Û·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË! ¡·È, ›¯·Ì ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ.. ¶Ô˘ ‹ÛÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÙfiÛÔ Ú·ϛÛÙÚÈ· Î·È ÂÁÒ ÙfiÛÔ ÔÓÂÈÚÔfiÏ·.. ¶Ô˘ ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ·ÚÔÚÌËÙÈ΋, Ô˘ ÙÛ·ÓÙ›ÛÙËΘ Î·È ¤Ê˘Á˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÌfiÓË ÌÔ˘... ∫È fiÙ·Ó ‹Úı˜ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ‰Â ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂȘ Ù›ÔÙ· ÁÈ·Ù› ·Ï¿ ‹ÍÂÚ· ÙÈ ‹ıÂϘ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ! ¶Ô˘ ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿˜ Ô˘ Ù·’ ‚·Ï˜ Ì fiÏÔ ÙÔ μ’1 ÁÈ·Ù› Û ÂÎÓÂ˘Ú›Û·ÓÂ! ∫·Ï¿ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó˜! ¶Ô˘ ÛÙ· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ· ÌÔ˘ ÛÙ¿ıËΘ Û·Ó Ê›ÏË ·ÏËıÈÓ‹, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¯fiÚ¢·Ó ÎÈ ·˜ ‹ÍÂÚ·Ó ˆ˜ ÔÓ¿ˆ… ¶Ô˘ ¿ÓÙ· ÌÔ˘ ‰¿ÓÂÈ˙˜ fiÙ·Ó Â›¯· ÍÂÌ›ÓÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ì ÚÔηÏÔ‡Û˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ì ٿ‚ÏÈ Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· Î·È Ì’ ¿ÊËÓ˜ Ó· ÓÈ΋ۈ ÁÈ· Ó· ÌË ÛÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ! ¶Ô˘ οÔÙ Û Ï‹ÁˆÛ· Î·È Î¿ÔÙ Ì Ï‹ÁˆÛ˜ ÎÈ ÂÛ‡. ∫·È ‹Ù·Ó ÏË-

Á¤˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓȤ˜ Ì· ÙȘ ıÂÚ·‡۷ÌÂ. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È; ¶Ô˘ fiÙ·Ó Ù· ¤ÊÙÈ·Í· Ì ÙÔ °È¿ÓÓË ÛÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ· sms «ªÂ Ê›ÏËÛÂ!» ÎÈ ÂÛ‡ ÙÔ ÎÚ·Ù¿˜ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˜ ¯ˆÚ›Û·Ì ÚÈÓ Î·ÈÚfi, ·Ï¿ ÂÂȉ‹ ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÙÔ ¤Ì·ıÂ! ¶Ô˘ ·Ó¤¯ÂÛ·È ÙËÓ ÍÂÚÔÎÂÊ·ÏÈ¿ ÌÔ˘ Î·È Û˘Á¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÎÚ›ÓÈ· ÌÔ˘ Ô˘ ·Ó Ì È¿ÛÂÈ Â›Ó·È ·Ó˘fiÊÔÚË! ¶Ô˘ Ì ¤ÙÚ¯˜ Û fiÏ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÎÈ ·˜ ›¯·Ì ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÎÈ ·˜ ϤÁ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ˆ˜ Â›Ì·È Î·Ï‡ÙÂÚ·, ÂÛ‡ ‰ÂÓ ¤Ê¢Á˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì·˙› ÌÔ˘.. ¶Ô˘ Â›Û·È ÙfiÛÔ ÂÈÚ·¯Ù‹ÚÈ, ÙfiÛÔ ˙Ô˘˙Ô˘Ó›ÓÈ, ÙfiÛÔ ·ÍÈÔÚÂ‹˜, ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù‹, ÙfiÛÔ Â˘·›ÛıËÙË Î·È… ÙfiÛÔ Ê›ÏË! ¶Ô˘ ÙÒÚ· ›̷ÛÙ ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ηÈ, ›Ù ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ›Ù ̷ÎÚÈ¿, ÔÈ Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰›Ï·-‰›Ï·.. √ ∫·ÂÙ¿Ó ªÈ¯¿Ï˘, ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË, ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ·›Ì· ·fi ¤Ó·Ó ÙÔ‡ÚÎÔ ·Û¿ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó fiÚÎÔ ÊÈÏ›·˜ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·‰¤ÚÊÈ· ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÓ Î·ÈÚÒ ÔϤÌÔ˘. ¶ÚÔ‰ÔÛ›· ı· ÌÔ˘ ÂȘ.. Ÿ¯È, ·ÏËıÈÓ‹ ÊÈÏ›·, fiˆ˜ Ë ‰È΋ Ì·˜, ÌfiÓÔ Ô˘ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ¯ıÚÔ‡˜. ∏ ÊÈÏ›· ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÓfiÓ˜, Ô‡Ù ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ΔÈ ÎÈ ·Ó Â›Û·È Ì·ÎÚÈ¿, ÙÈ ÎÈ ·Ó ÈÛÙ‡ÂȘ ¿ÏÏÔ £Âfi, ÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ›‰È· ÁÔ‡ÛÙ·, ›‰ÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ›‰È· ËÏÈΛ·; ª·˜ ‰¤ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ì·ÁÈÎfi… ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Â›Ó·È, Ì· ϤÓ ˆ˜… √È Ê›ÏÔÈ ÌÔÈ¿ ˙Ô˘Ó Ì ʿÚÔ˘˜! ™Ù¤ÎÔÓÙ·È ÌÂÛÔ¤Ï·Á· Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘ ‹ Û‚‹ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ¯¿ÓÂȘ… ™Â ·Ú·Î·ÏÒ, ÌË Û‚‹ÛÂȘ… ºÒÙÈ˙ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ›۷ȅ


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·36

sex ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫·ÏÏÈÛÙÚ¿ÙË sexdoctor

ΔÈ… «Ì¤ÏÈ» ÁÂÓ¤Ûı·È; ∫·È Ô˘ ϤÙÂ, ¤ÁÈÓ fi,ÙÈ ¤ÁÈÓ (‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ìԇ̠۠ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÌÂÁ¿Ï· ·È‰È¿ ›ÛÙÂ, ηٷϷ‚·ÈÓfiÌ·ÛÙÂ!), ÌÂÙ¿ ÙÈ; ΔfiÓÔÈ ÌÂÏ¿Ó˘ Î·È ¯·ÚÙÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ı˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· (Ô ∞Ì·˙fiÓÈÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ Ì·˜) ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙÔ›Ô ‰ÂÓ Í·ÓÔ›ÁÂÈ Ì ٛÔÙ·. Δ· ÛÎËÓÈο Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿, Î·È Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ: •˘Ó¿Ù ̷˙› ñ •˘Ó¿˜ Ì ÙËÓ ÙÛ›ÌÏ· ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È ÙÚ¤¯ÂȘ ·ÓÈÎfi‚ÏËÙË Ó· ‚ÚÂȘ Ô˘ ÛÙÔ Î·Ïfi ¤¯ÂÈ ÙÚ˘ÒÛÂÈ ÙÔ ÛÔ˘ÙÈ¤Ó ÛÔ˘ Î·È Ó· Ú›ÍÂȘ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ÙÛ›ÌÏ· Î·È ·ÎÔ‡˜ ÌÈ· ʈӋ, οو ·fi ÙÔ ¿ψ̷ Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È, Ó· ÛÔ˘ ϤÂÈ «Î·ÏË̤ڷ ̈Úfi ÌÔ˘». ™Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔηÏ›˜ ¤ÙÂÚÔÓ ‹ÌÈÛ˘! ñ ∞Ó ¿ÏÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ “ηÏË̤ڷ ̈Úfi” ÌÔ˘ ÛËΈı› Î·È Ê‡ÁÂÈ ‹ ·Ó ›ÛÙ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ ‰ÂȘ ÙË ÛÎÔ‡· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÌËÓ ÓÔÌ›ÛÂȘ ˆ˜ Â›Ó·È ÙÛ··ÙÛÔ‡Ï˘, Â›Ó·È ÛΤÙÔ ÙÛÔ‡Ï˘! Œ¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ̤ıÔ‰Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û ‰ÈÒÍÂÈ. ∂‰Ò ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ÙÔÓ ı¿„ÂȘ ·ÓÂϤËÙ·!

¢ÂÓ Í˘Ó¿Ù ̷˙› ñ ŸÏ· ·ÏËÛ·Ó fiÌÔÚÊ·. ™Â Á‡ÚÈÛ Û›ÙÈ, Û ·Ô¯·ÈÚ¤ÙÈÛ Ì ¤Ó· ÊÈÏ› Î·È ›ÛÙÂ˘Â˜ ˆ˜ ¤ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞Ì ‰Â! ΔÔÓ ·‹Á·Á·Ó Â͈Á‹ÈÓÔÈ Î·Ï¤, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ÙËÓ Ú¿ÍË (·Ú·Í›· Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚ·) Â›Ó·È Ó· ‹Ù·Ó ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜, ·‰ÂÚÊ‹/fi˜ ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ Ê›ÏÔ˘, Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜, ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌϤÎÂȘ ‚Ú ·‰ÂÚʤ! ªËÓ ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÈ Ó· οÓÂȘ, ÙÈ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ οÓÂȘ ÚÒÙ·... ñ ◊ fiÓÙˆ˜ ÛÔ˘ ϤÂÈ “ı· Ù· ԇ̔ Î·È ÙÔ ÂÓÓÔ›. ∫·È Ó·È, ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘ÌÂ! ∞, ¿Ì· Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ηÏÔ› ÁÈ· ÛÙ›ϒÙÔ˘˜ ÌÈ· ‚ÔÏÙԇϷ ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi! μ·ÛÈο, fi,ÙÈ Î·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ „¿¯ÓÂÛ·È Î·È ÂÛ‡ ÌÂÙ¿. °È·Ù› Ó· ·È‰Â˘fiÌ·ÛÙ Ì «·Ó·¿ÓÙËÙ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ» ÛÙȘ 5 ÙÔ Úˆ›, fiˆ˜ ¿‰ÂÈ Î·È Ë Ê›ÏÙ·ÙË ¶··Ú›˙Ô˘, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛÂ Ô ·ÚÙÂÓ¤Ú Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ «ı· ˙‹Ûˆ ÂχıÂÚÔ Ô˘Ï›»; ∫·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ fiÙÈ ÂÛ‡ ÌÔÚ› Ó· ‹ıÂϘ ÌfiÓÔ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ·ÎfiÌ· Ì·˙› ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂȘ ÙÈ ·Í›˙ÂȘ! ∞˘Ùfi˜ ¤¯·ÛÂ!


42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·37

ηÚȤڷ ÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ÔÈÎÔ

ºÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi Â›‰ÔÌ· ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ¶ÔÈÔÈ ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ΔÔ ºÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi Â›‰ÔÌ· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÙˆÓ ∞ÓˆÙ¤ÚˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ∂ÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ΔÔ Â›‰ÔÌ· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ¿ÏÏË fiÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ›‰È· ‹ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È fiÏÂȘ Î·È ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ̛· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÈ˘. ¢ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Ï‹„˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ΔÔ Â›‰ÔÌ· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‚·Ú‡ÓÂÈ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÂÊ’ fiÛÔÓ: ·) Â›Ó·È ÔÚÊ·Ófi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÔÓ›˜, ‚) ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Á) Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 25 ÂÙÒÓ, ‰) Â›Ó·È ˘fi¯ÚÂÔ˜ Û ˘Ô‚ÔÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ì¤ÏÔ˜. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Â›Ó·È ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ‰Èο Ù˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ›‰È·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÏÈΛ· ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ·ıÚÔÈÛÙÈÎÒ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:

1) √ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ó· ‰È·Ì¤ÓÂÈ Û ÌÈÛıˆÌ¤ÓË ÔÈΛ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘, Û fiÏË ¿ÏÏË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ‹ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË Î˘ÚÈfiÙËÙ· ‹ ÂÈηÚ›· ¿ÏÏ˘ ηÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ıˆÚË̤ÓÔ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢.√.À. ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· ‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹. 2) Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÈÛÙÔ ÔÈËÙÈÎfi Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ›¯Â ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯È ÛÙÔÓ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰‡Ô ÂÍ·Ì‹ÓˆÓ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÁÁÚ·Ê‹˜. 3) ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (30.000) ¢ÚÒ ÚÔÛ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Î·Ù¿ ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (3.000) ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ ·È‰› ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÓfi˜. 4) ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ ‹ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î‡ÚÈÔÈ ‹ ÂÈηÚˆÙ¤˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ (ȉÈÔ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‹ ÂÎÌÈÛıˆÌ¤ÓˆÓ) Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ‰È·ÎfiÛÈ· (200) Ù.Ì., Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Î·ÙÔÈ˘ ‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰‹ÌÔ ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ì ÏËı˘ÛÌfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ (3.000) ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ηÙԛΈÓ. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ∏ ·›ÙËÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ οı ¤ÙÔ˘˜ (̤ ¯ÚÈ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2007). ∂ȉÈο, fï˜, ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ηٷϋ„ÂˆÓ ÎÏ. Û ÔÏϤ˜ Û¯ÔϤ˜ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙË Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ··È ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ‘ ·˘Ùfi Î·È ‰fiıËΠ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·Ú¿Ù·ÛË ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 18/5/2007.


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·38

cinema Aléxis Dimopoulos

Lucky you Info:∏ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚfi Ù˘ (‰ËÏ·‰‹ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·) Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘. ŒÏ· ÌÔ˘, fï˜, Ô˘ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÎÔÛÌ¿Ú· ÙÔ˘… Short story: ∏ ª›ÏÈ ŸÊÂÚ ‹Úı ÛÙÔ §·˜ μ¤Áη˜ Ì fiÓÂÈÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÙÚ¿Ô˘Ï·˜. ∂Ï›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. ŸÙ·Ó fï˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ã·Î ΔÛ›‚ÂÚ, Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ÔÙ¤. √ ÷Î, Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ fiÎÂÚ, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙËÓ fiÏË ˆ˜ Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ Ù˙ÔÁ·‰fiÚÔ˜. ™ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘, fï˜, ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ôχ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜. ŸÙ·Ó Ô Ã·Î ‚¿˙ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÎÂÚ - Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ

ηډȿ Ù˘ ª›ÏÈ - ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘: Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, ¤Ó·˜ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ fiÎÂÚ Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ·. ¡· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ‹ Ó· ÌË ‰ÂÈ: ™Ù· ·ÁfiÚÈ· ı· ·Ú¤ÛÂÈ Ë ¡ÙÚÔ˘, ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô ŒÚÈÎ (¤·È˙ ÛÙËÓ ΔÚÔ›· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·). ΔÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÂÙÂ! ∫·Ï‡ÙÂÚ·, ‚Ú›Ù ¿ÏÏË ÒÚ· Ó· ÙÔ ·›ÍÂÙ ÎÔ˘ÏÙÔ˘ÚÈ¿Úˉ˜. Trivia: √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ∫¤ÚÙȘ ÿÓÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ «§Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ∂ÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi» Î·È ÙÔ «8 mile». √ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ŒÚÈÎ ƒÔı ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ «Forrest Gump», ÙÔ «The Insider» Î·È ÙÔ «Munich» ñ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫¤ÚÙȘ ÿÓÛÔÓ ñ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ŒÚÈÎ ª¿Ó·, ¡ÙÚÔ˘ ª¿ÚÈÌÔÚ, ƒfiÌÂÚÙ ¡ÙÈ‚¿Ï Î·È ¡Ù¤ÌÚ· ª¤ÛÈÓÁÎ


42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·39

ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ηÙÈÓ¿˙

magic world

ma rme lo

st clow n & com ic mag ic arti

ma rme lo19 80@ ma il.g r

√ Bono ÈfiÙ˘! √ frontman ÙˆÓ U2, Bono, ¯Ú›ÛÙËΠÈfiÙ˘! ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Edge Î·È Adam Clayton ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ô μÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Tony Blair Ì›ÏËÛ Ì ÎÔϷ΢ÙÈο ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜: "∞Ê‹Óˆ Û ¿ÏÏÔ˘˜, ÈÔ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ U2. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ Â›Ó·È fiÙÈ fiˆ˜ Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ì·È Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘"! 줂·È·, ÂÂȉ‹ Ô Bono ‰ÂÓ Â›Ó·È μÚÂÙ·Ófi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Sir, ·ÏÏ¿ ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘..."Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire" (¿ÎÔ˘ ÙÒÚ·…). ∂Ì›˜ ¿ÓÙˆ˜ ı· ÙÔÓ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ì “Sir” ¯¿ÚÈÓ Û˘ÓÙÔÌ›·˜, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ.

√ Justin ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙË Madonna ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. √ ÛÔ‡ÂÚÛÙ·Ú Ù˘ pop Justin Timberlake ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ Ù˘ pop! ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ cd ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ›ÛÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ë Madonna ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Justin Ó· Ù˘ ÁÚ¿„ÂÈ ÌÂÚÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¤ÙÛÈ, ÁÈ· Ó· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. √È ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÒÚ˜ Û ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ÛˆÛÙfi… ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ. ¶ÂÚ·ÛÙÈο ¢¯fiÌ·ÛÙÂ!

ªÈÎÚ¿ Ì˘ÛÙÈο ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜

°›Ó ª¤ÓÙÈÔ˘Ì! ŒÓ· ·fi Ù· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ›‰Ë «Ì·Á›·˜» Â›Ó·È ÙÔ mentalism. ΔÔ Ì·ÁÈÎfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ı· Û οÓÂÈ… Ôχ ÈÛ¯˘Úfi ̤ÓÙÈÔ˘Ì, Û Ôχ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ! ¶Â˜ Û ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘ Ó· ÛÎÂÊÙ› ¤Ó· ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi. ¶Â˜ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô „ËÊ›· Î·È Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ·ÚÈıÌfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÚÒÙËÛ¤ ÙÔÓ ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Â›Ó·È ‰È„‹ÊÈÔ˜. ∞Ó Ó·È, ˜ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘… ∫Ô›Ù· ÙÔÓ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Î·È ˜ ÙÔ˘ ˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È Â›Ó·È ÙÔ 9. ∞Ó ÛÔ˘ › ˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ˜, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ¿ÏÈ ÙÔ 9. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: 34= 3+4=7=34-7=27=2+7=9 86=8+6=14=86-14=72=7+2=9 10= 1+0=1=10-1=9 ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·!

Œ¯ÂÙ ‰ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÏÔ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È; ™Ù›ÏÙ ÌÔ˘ ¤Ó· e-mail ÛÙÔ marmelo1980@gmail.gr Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹Ûˆ!


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·40

sudoku

∞ÚÈ¿ÓÓ· ¶·Ï·ÈÔ‚Ú˘ÛÈÒÙË

Ô‰ËÁ›Â˜

Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ

2

9

6

9

1

4

5

3

8 2 6

5

5 4

3 7

9

3

7

9

1

4 7

∫¿ı ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ 1 ̤¯ÚÈ ÙÔ 9, Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ı ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î¿ıÂÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ 1 ̤¯ÚÈ ÙÔ 9, Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ı· ‚Ú›Ù ÙȘ χÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ sudoku… ÁÈ· ÙÔ Ì˘·ÏÔ˘‰¿ÎÈ Û·˜ ÌfiÓÔ!

4

7 8

‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ™Ù›Ï ̷˜ Ï˘Ì¤ÓÔ ÙÔ sudoku (̤¯ÚÈ ÙȘ 20 ª·˝Ô˘) Ì fax ÛÙÔ 2310 280 231 ‹ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: ºƒÀ∫Δøƒπ∞ ∂¶∂, ΔÛÈÌÈÛ΋ 99, Δ.∫. 546 36 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (Ì·˙› Ì ÙÔ fiÓÔÌ·, ÙÔ ÙËϤʈÓfi Û·˜ Î·È ÙËÓ fiÏË Û·˜). √ ÓÈÎËÙ‹˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ηʤ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘, ÛÙ· Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr (ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) ‹ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Î·È ¤Ó· cd (ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·). √È ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜.

χÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

1 9 8 6 4 7 5 3

7 6 3 1 5 2 8 9

2 4 5 9 8 3 1 7

6 8 9 4 2 1 7 5

3 2 7 5 9 6 4 8

4 5 1 3 7 8 6 2

9 3 4 7 6 5 2 1

8 7 6 2 1 9 3 4

5 1 2 8 3 4 9 6

2 4 6 3 1 9 8 5 7


42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·41

ÌÔ˘ÛÈ΋ e103@fititis.gr

ªÂÙˆÈ΋ μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ «ªÂÙˆÈ΋» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ album ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÎÚ‡‚ÂÈ ÌÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ΔÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ Ì ٤ÚÌ· Ù· Áο˙È· ı· ʇÁÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ Î·È ı· Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÂÈ·. √ μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È ÌÂÙˆÈο Î·È ‰ÂÓ ·ı·›ÓÂÈ Ô‡Ù ÁÚ·Ù˙Ô˘ÓÈ¿ ÁÈ·Ù› ÊÔÚ¿ÂÈ ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜. ™ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· «˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜» Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·ÂÚfiÛ·ÎÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÏÂÊÙÔÁÈÒÚÁÔ˘ Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙˆÓ: ™ÔÊ›·˜ μfiÛÛÔ˘, º›ÏÈÔ˘ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη, Δ¿ÓÈ·˜ ∫ÈΛ‰Ë, ª¿ÓÔ˘ ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿ÎË, £·Ó¿ÛË Δ¿ÛÛË, §¿ÎË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ƒÔ˘ÛÛ¤ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚfiÁÏÔ˘, °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ∞ÓÙÒÓË μ·Ú‰‹, ¡›ÎÔ˘ ∫˘Ô˘ÚÁÔ‡.

™ÙÔ cd ·ÎfiÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ "Saved" ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «™ˆṲ̂ÓÔ˜» Ì ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÏÂÊÙÔÁÈÒÚÁÔ˘ ηıÒ˜ Î·È «ΔÔ Ù·ÓÁÎfi Ù˘ ∂ϤÓ˘» ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË μ·Ú‰‹ Î·È ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û ‰Â‡ÙÂÚË ÂÎÙ¤ÏÂÛË. ◊‰Ë οÓÂÈ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙÔ «¡· ÎÔÈÌËıԇ̠·ÁηÏÈ¿», ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ™ÔÊ›·˜ μfiÛÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÏÂÊÙÔÁÈÒÚÁÔ˘. ªÈ· Ì·Ï¿ÓÙ· Ì ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹, ¢·›ÛıËÙË ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË, Û·Ó ‚Á·Ï̤ÓË ·fi Ù· ·ÏÈ¿. K˘ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙËÓ EMI


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·42

20-4̤¯ÚÈ21-5

·Ù˙¤ÓÙ· 20/4 ∞Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Red Bull Air Race emulator ÛÙÔ www.fititis.gr!

21/4 ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·

23/4 √ °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ë °ÂˆÚÁ›· ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·

24/4 ¡· ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ

24/4

25/4

29/4

∏̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ

√ ª¿ÚÎÔ˜ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ‹

ƒ›Í ÌÈ· Á˘ÚÔ‚ÔÏÈ¿! ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Û‹ÌÂÚ·

3/5

5/5

∏̤ڷ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë ∂ÈÚ‹ÓË

5-6/5 8o ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¿‚ÏÈ ÛÙ· Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr

12-13/5

9/5

11/5

ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÂ

Œ¯ÂÈ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Ô ∞ÚÁ‡Ú˘

11-16/5

8o ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¿‚ÏÈ ÛÙ· º‡Á·Ì ÁÈ· ª‡ÎÔÓÔ Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr 2Ë Ê¿ÛË

21/5 ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘

13/5

19/5

ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ̷̿η!

∏̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡


42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·43

∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿

ultra Shoes - Clothes & Accessories ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™‚ÒÏÔ˘ 40 - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ΔËÏ. 2310 232 741

Le salon De Coiffure & Beaute ∫·ÛÙÚÈÙÛ›Ô˘ 10, ¶Ï·Ù›· ∞Á. ™ÔÊ›·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ΔËÏ. 2310 274 546

Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú‡‰· ÁÈ· ÙȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎÈı¿Ú˜


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·44

ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‚Ú›ÙÂ: £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∞.¶.£. 1. °ÂˆÔÓÈ΋ (΢ÏÈΛÔ) 2. £ÂÔÏÔÁÈ΋ (΢ÏÈΛÔ) 3. π·ÙÚÈ΋ (΢ÏÈΛÔ) 4. ∫ÂÓÙÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË 5. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ (΢ÏÈΛÔ) 6. ∫Ù›ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ 7. ¡√¶∂ (΢ÏÈΛÔ) 8. √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ (΢ÏÈΛÔ) 9. ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô (΢ÏÈΛÔ) 10. Δ∂º∞∞ 11. ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ (΢ÏÈΛÔ) 12. ºª™ (΢ÏÈΛÔ) 13. ºÔÈÙËÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ∞ 14. ºÔÈÙËÙÈ΋ ∂ÛÙ›· μ 15. ºÔÈÙËÙÈ΋ §¤Û¯Ë (¿Óˆ) 16. ºÔÈÙËÙÈ΋ §¤Û¯Ë (οو)

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜ 17. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 18. ∫˘ÏÈΛÔ

Δ.∂.π. 19. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ¢È¿‰ÚÔÌÔ˜ 20. ∫˘ÏÈΛÔ

∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ· - √˘˙ÂÚ› Δ·¯˘Ê·Á›· 21. Applebees (·Ú·Ï›·) 22. Corner (∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘) 23. Entertastement 24. Everest (∫Ô‡ÛÎÔ˘Ú·) 25. Extrablatte 26. Flavors (¶. ªÂÏ¿) 27. Luigi 28. Ruby Tuesday (∞Á. ™ÔÊ›·˜) 29. Sofiãs house 30. Suvlucky 31. The Best 32. ∞ÁÚ¿ÌÂÏË 33. μfiÛÔÚÔ˜ 34. ∑¿ÂÈÔ 35. ∑‡ıÔ˜ - ¡ÙÔÚ¤ 36. ∏ ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂÚ·ÎÏ‹ 37. ∫È‚ˆÙfi˜ ÙˆÓ °Â‡ÛÂˆÓ 38. §Â˘Îfi˜ ¶‡ÚÁÔ˜ 39. ªÂÚ·ÎÏ‹˜ 40. ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ 41. ª˘ÚÛ›ÓË 42. ¡ÙÂÚÏÈη٤ÛÛÂÓ 43. √‡˙Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ 44. ΔÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ 45. ΔÔ ¢›¯Ù˘ 46. ΔÚ›· ∞‰¤ÚÊÈ· 47. ÃÚ˘Ûfi ¶·ÁÒÓÈ

∫·Ê¤ - ª·Ú 48. Ask 49. Barazza 50. Belair 51. Bolivar 52. Buzz 53. Cardhu 54. Castello 55. Coral 56. Croco

57. Daily 58. De facto 59. Elvis 60. Eros 61. Flocafe (¶·Ú·Ï›·) 62. Friends 63. Jazzanova 64. Kitchen bar 65. Kiss fish 66. Majestic 67. Mojo 68. Monde 69. Morgan 70. News Cafe 71. Nouveau 72. Para poli 73. Playroom 1 by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr (∞Ï. ™‚ÒÏÔ˘ 44 & πÔ‰ÚÔÌ›Ô˘) 74. Playroom 2 by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr (¶Ï·Ù›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ 5 & μ‡ÚˆÓÔ˜) 75. Rock Bottom Club 76. Skybar 77. Social 78. SpeakEasy 79. Stil café 80. The Bar 81. Venga 82. Verdi 83. Via Mare 84. A¤Ú·˜ 85. ÕÏÊ· 86. ∞ÛÙfiÚÈ· 87. ¢ˆ‰ÒÓË (·Ú·Ï›·) 88. ∂ÌÈÁÎÚ¤ 89. ŒÍË 90. ◊ÏÈÔ˜ 91. £ÂÚÌ·˚Îfi˜ 92. ªÈÎÚfi ∫·Ê¤ 93. ªÏ 94. ¡›Î˘ 35 95. √χÌÈÔÓ 96. ¶·Ú·Ï›· 97. ¶ÏˆÙfiÓ 98. ¶Ú›ÁÎËÔ˜ 99. ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ

Live 100.ª‡ÏÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜)

μÈ‚ÏÈÔˆÏ›· ¢ÈÛÎÔˆÏ›· Video Clubs 101. AZA (¶.¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡) 102. ∞∑∞ (40 ∂ÎÎÏËÛȤ˜) 103. Casablanca 104. Digital 105. Patsis 106. Seven film gallery (™‚ÒÏÔ˘) 107. Underground 108. Viewmaster (μ·ÛÈÏ. °ÂˆÚÁ›Ô˘) 109. ◊¯Ô˜ 110. π·Ófi˜ (∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜) 111. ª·ÏÏÈ¿Ú˘ (∂ÚÌÔ‡) 112. ª·ÏÏÈ¿Ú˘

(¶Ï. ¡·‚·Ú›ÓÔ˘) 113. ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ 114. ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ 115. ¶ÚˆÙÔÔÚ›·

Internet cafes 116. Gnet (μ·Û. ŸÏÁ·˜ 16) 117. Gnet (∞Ï. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 5) 118. Gnet (¶Ï. ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ - ™‡ÚÔ˘ §Ô‡Ë 4) 119. Gnet (ªÂÏÂÓ›ÎÔ˘ 37) 120. Gnet (∫ÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜ 60, ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿) 121. ªeganet (¶Ï.¡·‚·Ú›ÓÔ˘)

ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· - ∫¤ÓÙÚ· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ∫¤ÓÙÚ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ 122. Access 123. ∞ÎÙȘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi 124. Assos 125. Colombo 126. Computer Labs 127. Concorde 128. Da Vinci 129. Didacta 130. Europa 131. Galileo Galilei 132. Intact 133. Interactive Learning 134. Johnson 135. Lord Byron 136. New Horizons 137. Perugia 138. Sigmanet 139. Status 140. Total Deutsch 141. ∞Ó¿Ù˘ÍȘ 142. μ·ÊÔÔ‡ÏÔ˘ 143. ¢ÂÏË‚ÔÔ‡ÏÔ˘ 144. ¢È¿ÏÔÁÔ˜ 145. £¤Ì· 146. £¤ÌȘ 147. ∫·ÏÔÁÚ·›· (ΔÛÈÌÈÛ΋) 148. ∫·¿ÙÔ˘ 149. ∫·ÚÌfiÓ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ 150. ∫·ÚÊ‹˜ 151. §ÂÏ¿ÎÈ 152. ª·ÚÌÔÚ›ÓË 153. ª˘ÏˆÓ›‰Ë˜ 154. ™Î¤„Ë 155. ™‡Á¯ÚÔÓÔ 156. T˙¿ÈÎÔ˘ 157. ÃψÚfi˜ 158. ø̤Á·

∫.∂.∫. - π.∂.∫. ∫ÔÏϤÁÈ· ∫¤ÓÙÚ· ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ 159. Anatolia - ACT 160. British Council (BÚÂÙ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ) 161. City Liberal Studies

162. Epsilon Academy 163. Imese 164. Intergraphics 165. ∫-ACTION ∫ÔÚÌ·Ófi˜ 166. Liberal Studies 167. Lilly Powers Academy 168. ¡ew York College 169. ¢ËÌËÙÚ¤Ï˘ 170. π∂∫ ∞ÎÌ‹ 171. π∂∫ ¢¤ÏÙ· 172. π∂∫ •˘Ó‹ 173. ¶·ÛÙ¤Ú 174. ¶˘ı·ÁfiÚ·˜

¢‹ÌÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ΤÓÙÚ· 175. °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù›· ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ 176. Odeon ¶Ï·Ù›· 177. √χÌÈÔÓ

ƒ·‰Èfiʈӷ 178. 1055 Rock 179. 89 Rainbow 180. ANT1 181. Banana 182. Heart Fm 183. Metropolis 184. Rock radio 185. Star FM 186. Zoo radio 187. ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ 188. ∂ÚˆÙÈÎfi˜ 189. ∫ÔÛÌÔÚ¿‰ÈÔ

¢È¿ÊÔÚ· 190. CD Planet 191. dafunkymonkey 192. G-point 193. Hot t-shirts 194. Jackson Palace 195. Levi’s 196. Metrosport 197. Nico - Tattoo & Body piercing 198. √n the road 199. Polysport 200. Resolution 201. Stock Italiano 202. Surfomania 203. T-bar T-Shirts 204. Ultra 205. ∂ÏÏ. ∂Ù·ÈÚ›· ŒÚ¢ӷ˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ 206. ªÔÚʤ˜ 207. ¡·˘·ÁÔÛˆÛÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ª·Î‰ÔÓ›· 208. √ÙÈο ∑¿ÓÓ˘ 209. Ã∞¡£

∞ı‹Ó·

214. ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (΢ÏÈΛÔ) 215. M·ıËÌ·ÙÈÎfi 216. ¡ÔÌÈ΋ Û¯ÔÏ‹ (΢ÏÈΛÔ) 217. ¶¿ÓÙÂÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (΢ÏÈΛÔ) 218. ΔÌ‹Ì· μÈÔÏÔÁ›·˜ 219. ΔÌ‹Ì· °ÂˆÏÔÁ›·˜ 220. ΔÌ‹Ì· ÃËÌ›·˜ 221. º·Ú̷΢ÙÈ΋ 222. ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ Û¯ÔÏ‹ (΢ÏÈΛÔ) 223. º˘ÛÈÎfi

¶ÔÏ˘Ù¯ÓÔ‡ÔÏË 224. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 225. ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ 226. ∫¤ÓÙÚÔ ÂΉfiÛÂˆÓ 227. ∫Ù‹ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ 228. ¡·˘ËÁÒÓ 229. ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ 230. ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ 231. Infolab

∫·Ê¤ ª·Ú: 232. Alu Cafe 233. Artistico Café 234. Cafe en Cafe 235. Cafeina 236. Closer 237. Eagle 238. Enjoy it 239. Floca (∂Í¿Ú¯ÂÈ·) 240. Floca (∫ÔψӿÎÈ) 241. Korso 242. Mentira 243. Minim’s 244. Mommy 245. Nodus 246. Palmie Bistrot 247. Resin 248. Rosebud 249. Surfsey 250. Tribeca 251. Underground Rock Cafe 252. Wunderbar 253. Zazzium 254. ∞ μ 255. ∞ıËÓ·˚Îfi 256. ¢ÈÏfi 257. ∂Ó ¢ÂÏÊÔ›˜ 258. ∏μ∏ 259. ∫·ÊÂÎÔ˘Ù› 260. ª·ÚÔÓ›Ù· 261. ª¤ÏÈ Á¿Ï· 262. ™ÎÔ˘Ê¿ÎÈ 263. Δ· ÙÚ›· ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ· 264. º›ÏÈÔÓ

∞∂π 210. ∂ª¶ (΢ÏÈΛÔ) 211. £ÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ 212. £ÂÔÏÔÁÈ΋ 213. π·ÙÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹ (΢ÏÈΛÔ)

Internet stations 265. Gnet ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË (ΔÂÓ¤‰Ô˘ 61) 266. Gnet ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ (¶·¿ÁÔ˘ 96 &


42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™¤ÚÚ˜ ∫ÈÏΛ˜

ºÏÒÚÈÓ·

™ÂÏ›‰·45

•¿ÓıË

∫ÔÌÔÙËÓ‹ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

KÔ˙¿ÓË

∫¤Ú΢ڷ

πˆ¿ÓÓÈÓ·

§¿ÚÈÛ· §·Ì›·

§È‚·‰ÂÈ¿ ∞ı‹Ó·

ƒfi‰Ô˜

∏Ú¿ÎÏÂÈÔ

∫Ï¿‰Ô˘ 2) 267. Gnet ª·ÚÔ‡ÛÈ (¶·Ó·Á‹ Δ۷ω¿ÚË 3 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜) 268. Gnet ∞¯·ÚÓÒÓ (∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 7 & ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘) 269. Gnet ∫·ÏÏÈı¤·˜ (∞Ú·¿ÎË 70)

¢È¿ÊÔÚ· 270. °ÚËÁfiÚ˘ (∫ÔψӿÎÈ) 271. ZˆÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô 272. ªÔÚʈÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ πÛ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ 273. Vox §È‚¿Ó˘

∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË 274. π·ÙÚÈ΋ (∫˘ÏÈΛÔ)

∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘ 275. ∫·Ê¤ ∏Úȉ·Ófi˜ 276. ∫·Ê¤ §›‚ÈÁÎ ƒÔ˘Ì 277. ∫·Ê¤ ¡ÙÚ·ÊÙ 278. ∫·Ê¤ ™·Ú¿ÓÙ· ∫‡Ì·Ù· (›Ûˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·) 279. ∫·Ê¤ ™¤ÓÙÚ·Ï ¶·ÚÎ 280. ∫·Ê¤ ºÈÍ

281. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘ 282. Gnet (ªÂÚ·Ì‚¤ÏÏÔ˘ 14-16) 283. Gnet (§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 15)

πˆ¿ÓÓÈÓ· 284. ∞η‰ËÌ›· (Photoplay) 285. ∂ÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ (̤۷ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ) (Photoplay) 286. ∫·ÊÂÓÂ›Ô (Photoplay) 287. ¡·˘Ù¿ÎÈ· Club (Photoplay) 288. Detail’s (Photoplay) 289. La Femme (Photoplay) 290. My House (Photoplay)

∫Ô˙¿ÓË

§È‚·‰ÂÈ¿

294. ∞∂π ∫Ô˙¿Ó˘ 295. ∫·Êˆ‰Â›ÔÓ Î·Ê¤ (π. º·ÚÌ¿ÎË 3) 296. ™Ô‡ÛÔ˘ÚÔ Î·Ê¤ (°˘¿ÏÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) 297. Δ∂π ∫Ô˙¿Ó˘ 298. Benefit Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ (∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ & π. ΔÈ¿ÏÔ˘) 299. Cafe - Cafe (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ∫Ô˙¿Ó˘) 300. masYmas ∫·Ê¤ Ì·Ú (∂ÈÚ‹Ó˘ & ¢Ú›˙Ë 2) 301. Seven video net

307. Gnet (¢. ¶··Û‡ÚÔ˘ 1)

•¿ÓıË 308. √χÌÈ· Bowling (Photoplay) 309. ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô (∫˘ÏÈΛÔ) 310. ¶˘Í›‰· (Photoplay) 311. Gnet (μ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 35) 312. Playhouse (Photoplay) 313. Prestige (Photoplay)

ƒfi‰Ô˜

302. Gnet (∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 22)

314. Gnet (∞Á. ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ 135137 & ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË)

∫¤Ú΢ڷ

§·Ì›·

™¤ÚÚ˜

291. πfiÓÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (∫˘ÏÈΛÔ) 292. Gnet (∞. ¢ÂÓ‰ÚÈÓÔ‡ 5)

303. Gnet (£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 8)

315. μÈÓÙÂÔÏ¤Û¯Ë ∂ÈÏÔÁ‹ (20˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1) 316. ƒ¿‰ÈÔ ∂ 103 (πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ 21) 317. ™¯ÔϤ˜ Ô‰ËÁÒÓ ™·Ì·Ú¿ 318. Δ∂π ™ÂÚÚÒÓ 319. Cozi cafe (∑Ï¿ÙÎÔ˘ 1) 320. DJ’s

∫ÈÏΛ˜ 293. Gnet (£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 28 Î·È ∫. °·‚ÚÈËÏ›‰Ë).

∫ÔÌÔÙËÓ‹

§¿ÚÈÛ· 304. ∂˘ÚˆÁÓÒÛË 305. Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜ (∫˘ÏÈΛÔ) 306. Gnet (∏ÏÈÔ‰ÒÚÔ˘ 6 ΔÚ›ÁˆÓË ¶Ï·Ù›·)

£¤ÏÂÙ ӷ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ÙÔ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin ̤۷ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜; ΔËÏÂʈӋÛÙ ÛÙÔ 2310-251290 ‹ ÛÙ›ÏÙ email ÛÙÔ info@fititis.gr

321. Flocafe (∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 33) 322. Gnet (∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 26) 323. Hard Rock cafe (∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 41) 324. My Place cafe bar (∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 29) 325. OMM cafe-MOO bar (¶. Δ۷ω¿ÚË 3) 326. Quality cafe bar (∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 30) 327. Sofa drinks and friends (¶. Δ۷ω¿ÚË 29-31) 328. Timos Hair Group (∞̇ÓÙ· 2) 329. Videoseven (8˘ ª·˝Ô˘ 24) 330. Videoseven (∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 23) 331. Viewmaster (ªÂÚ·Ú¯›·˜ 59) 332. Viewmaster (¶ÚÈÁÎ. ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘ 13 & ¶···‡ÏÔ˘)

ºÏÒÚÈÓ· 333. Gnet (25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 24)


23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·46

ˆÚÔÛÎfiÈÔ

Vlad Astramenos

ÎÚÈfi˜

Œ¯ÂÙ ٿÛÂȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙÔ ‰Èψ̷ÙÈο, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌËÓ ÎÚ‡‚ÂÙÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÁÈ·Ù› Û ηÎfi ÌfiÓÔ ı· Û·˜ ‚ÁÂÈ.

∞ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÔ¯‹, ·ÏÏ¿˙ÂÙ ‰È¿ıÂÛË Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÙÂ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË! ΔÚÂȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÒıËÛË ÁÈ· ·Ú·¤Ú· ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Â¿Ó ÙÔ Î¿ÓÂÙ ·ÚfiÛÂÎÙ· Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

∞ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ٠·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ηıÒ˜ ÔÈ ÎfiÔÈ Û·˜ ÙÒÚ· ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊıÔ‡Ó Î·È Ë ËıÈ΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ªËÓ ·Ú·Û˘Úı›Ù fï˜ Î·È ¯¿ÛÂÙ ÙÔ ÌÔ‡ÛÔ˘Ï·… √ ¤ÚˆÙ·˜ ϤÂÈ «·ÓÔȯÙ›Ù»!

£¤ÛÙ ÂÈ Ù¿ËÙÔ˜ ÊÈÏÈΤ˜, ÂÚˆÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÒÛÙ ÙË ÛÙ¿ÛË Û·˜ Ì ·˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ·. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· Ì¿ıÂÙ ÂÛ›˜ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Î·È ÙÔ‡Ì·ÏÈÓ. ™ÂÍ Î·È ‰¤Ô˜.

Δ· ‚¤ÏË Û·˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ‰È¿Ó· Û ı¤Ì·Ù· ¤ÚˆÙ· Î·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· Û·˜ ÂÍÔ˘ıÂÓÒÛÂÈ, ı· Û·˜ οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚÂÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı›Ù ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Í˘Ó·.

∞ÛÚfiÌ·˘ÚË Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹, ·ÊÔ‡ ·ÓÙÔ‡ ı· ‚ϤÂÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ‚¤‚·È· Û·˜ ͤÚÔ˘ÌÂ, Ë ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È ÙËÓ ‚·Ù›˙ÂÙ ÂÚÈÙˆÛ¿Ú·.

·ÈÁfiÎÂÚˆ˜

∫Ï›ÛÙ ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ -Ì fi,ÙÈ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·˘Ùfi- Î·È ·ÓÔȯı›Ù Û ӤԢ˜ ÙÔÌ›˜. ™Ù· ÂÚˆÙÈο ‰Â›Ù ηχÙÂÚ· ÙËÓ ÔÙÈÌÈÛÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙËÚȯı›Ù Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙÂ.

»

»

˘‰ÚÔ¯fiÔ˜

ÛÎÔÚÈfi˜

∞ÔʇÁÂÙ ÙÔÓ Ù˙fiÁÔ. ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È Î·˙›ÓÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È ·¤Ú·ÓÙÔ Î·È ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ ¿ÓÙ· ÂÛ›˜. ªÈ· ηϋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∞ÔʇÁÂÙ ÈÛˆÁ˘Ú›ÛÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÂȘ.

»

»

ÙÔÍfiÙ˘

·Úı¤ÓÔ˜

√ÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ›ÛÙ √∫, ÎÔ˘Ú·ÛًηÙ fï˜ Ôχ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÙÂ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ. £· ¿ıÂÙ blackout. ∂¿Ó ¤¯ÂÙ ۯ¤ÛË ‚ÔËı‹ÛÙ ÙËÓ, ÌËÓ ÙËÓ ·Ú·ÌÂÏ›ÙÂ.

»

»

˙˘Áfi˜

ηÚΛÓÔ˜

¢ÒÛÙ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ê‡ÏÔ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÙ ÙÔ! ∂›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÂÔ¯‹ ÁÈ· ¤ÚˆÙ·. ™Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ οÙÈ Ô˘ ·Ú¯›Û·Ù ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ·.

»

»

ϤˆÓ

Ù·‡ÚÔ˜

¶ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ‹ Ú¿ÍÂÙ ‚Ô˘Ù‹ÍÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi… ŒÓ· Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ «Ó·È» ‹ ¤Ó· ‚È·ÛÙÈÎfi «fi¯È» Î·È Ë ·Ó·ԉȿ ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· Ê·Ó› ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜.

»

»

‰›‰˘ÌÔÈ

»

»

01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

42_FititisGr_(32-48)

ȯı‡Â˜

∫·ÈÚfi˜ Ó· ÙÛÈÏ¿ÚÂÙ fiÛÔ ‰ÂÓ ¿ÂÈ... ªÂ Ï›ÁË Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ›ÛÙË ı· ηٷϿ‚ÂÙ ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ·˘Ùfi Ô˘ ηٿ ‚¿ıÔ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È.


42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·47


42_FititisGr_(32-48)

23-04-07

11:54

™ÂÏ›‰·48

42_FititisGr  
42_FititisGr  

ª¿Úˆ ∞ÊȤڈ̷_ÌÔ˘ÛÈ΋: ª¿Úˆ §‡ÙÚ·_Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË | ª¿¯Ë ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ_Eurovision edition | Welcome Alternative Rock | μ¿Ï ÌÔ˘ÛÈ΋_ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·›· |...