Page 1

ใบงาน 3.4

หนวยที่

3

สอนครั้งที่ 5,6 วิชา หมอแปลงไฟฟา รหัส 2104 - 2107 ชื่อหนวยการสอน การออกแบบและการพันหมอแปลงไฟฟาขนาดเล็ก จํานวน 8 ชั่วโมง การทดสอบหมอแปลงไฟฟาที่พันเรียบรอยแลว

วัตถุประสงค 1 . ทดสอบฉวนของหมอแปลงไฟฟาได 2 . วัดคาความตานทานหมอแปลงไฟฟาได 3 . ทดสอบการจายกระแสไฟฟาของหมอแปลงไฟฟาได 4 . วัดคาแรงเคลื่อนไฟฟาขดลวดไฟเขาและขดลวดไฟออกของหมอแปลงไฟฟาได 5 . มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือและอุปกรณ 1 . โวลทมิเตอร 2 . แอมมิเตอร 3 . เมกโอหมมิเตอร 4 . มัลติติมิเตอร

วงจรการทดลอง เมกกะโอหมมิเตอร ( Megaohmmeter )

รูปที่ 4.11

การทดสอบฉนวนของหมอแปลงไฟฟา


ลําดับขั้นการทดลอง 1 . ทดสอบการเปนฉนวนระหวางแกนเหล็กกับขดลวดไฟเขาและขดลวดไฟออก 2 . วัดคาความตานทานขดลวดไฟเขาและขดไฟออกบันทึกคา 3 . ตอไฟเขาขดลวดดานไฟเขา 220 V. 4 . ปรับแรงเคลื่อนไฟฟาดานไฟเขาใหเทากับ 220 V. 5 . วัดคาแรงเคลื่อนไฟฟาดาไฟออกบันทึกคา 6 . ทดลองจายกระแสไฟฟาใหกับโหลดตามพิกัด

สรุปผลการทดลอง 1 . สรุปการวัดคาการเปนฉนวนและคาความตานทาน

2 . สรุปการการวัดคาแรงเคลื่อนไฟฟาและคากระแสไฟฟาดานไฟออก

ขอควรระวัง 1 . การตรวจสอบการเปนฉนวนระวังเมกกะโอหมจะชอรท 2 . ตรวจสอบการตอวงจรใหถูกตองกอนจายไฟเขาวงจร

ขอเสนอแนะ

Transformerบทที่ 300001  

เมกกะโอหมมิเตอร ( Megaohmmeter ) 1 .โวลทมิเตอร 2 .แอมมิเตอร 3 .เมกโอหมมิเตอร วงจรการทดลอง รูปที่ 4.11 การทดสอบฉนวนของหมอแปลงไฟฟา 3...