Page 1

5

jÓT¨yêqT yÓ<ä≈£îyês¡T Vü≤è<äj·TeTT q+<äT dü+‘√wæ+#·T<äTs¡T 1 ~q 16 : 10

ÁbÕeTTK´ ~qeTT\T 1 Ä+>∑¢ dü+e‘·s‡ ê~ 14 dü+øÁ ±+‹ 26 >∑D+‘·+‘Á ´· ~qeTT

6

Hê ÁbÕDeTT... JeeTT>∑\ <˚e⁄ì ø=s¡≈£î ‘·èwüí>=qT#·Tqï~ ø°s¡Ôq 42 : 2

20

27

2 ~q 25 : 9

ø°s¡Ôq 91 : 3

˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê ˙øÏ#·TÃ#·Tqï <˚X¯eTT˝À ìqTï Äos¡«~+#·TqT

ˇø£ì ‘·*¢ yêìì Ä<ä]+#·Tq≥T¢ H˚qT $TeTTàqT Ä<ä]+#Ó<äqT

Äj·Tq ‘·q yê≈£îÿqT |ü+|æ yê]ì u≤>∑T #˚ôdqT

Äj·Tq ìqTï >∑÷]à ‘·q <ä÷‘·\≈£î ÄC≤„|æ+#·TqT

ø°s¡Ôq 107 : 20

ø°s¡Ôq 91 : 11

~«‹ 28 : 8

Á|üø£≥q 22 : 7

4

ø°s¡Ôq 20 : 2

sTTØàj·÷ 15 : 19

jÓTwüj·÷ 55 : 2

jÓ÷Vü‰qT 16 : 33

jÓ÷y˚\T 2 : 28

s√e÷ 14 : 11, 12

Ç~>√ H˚qT ‘·«s¡>± e#·TÃ#·THêïqT

MT≈£î ÁX¯eT ø£\T>∑TqT, nsTTqqT <ÛÓ’s¡´eTT ‘Ó#·TÃø=qT&ç

H˚qT düs¡«»qT\ MT<ä Hê Ä‘·àqT ≈£îeTà]+‘·TqT

|ü]X¯ó<äΔ düú\eTT˝À qT+&ç Äj·Tq ˙≈£î düVü‰j·TeTT #˚j·TTqT >±ø£

HêX¯qø£s¡yÓTÆq ‘Ó>∑T\T sê≈£î+&É ìqTï s¡øÏå+#·TqT

MT ø£cÕº]®‘·eTTqT m+<äT≈£î e´j·T|üs¡#Ó<äs¡T

3

13

14

jÓTwüj·÷ 66 : 13

21 Ä|ü‘êÿ\eTTq Äj·Tq ‘·q |üs¡íXÊ\˝À qqTï <ë#·TqT

22

29

jÓ÷ãT 5 : 21

ø°s¡Ôq 27 : 5

ø°s¡Ôq 91 : 14

˙e⁄ uÛÑj·T|ü&Éqø£ÿs¡ ˝Ò<äT, u≤~Û+#·Tyês¡T ˙≈£î <ä÷s¡eTT>± qT+<äTs¡T

‘·T<ä≈£î ˙e⁄ eTVü‰_Ûeè~Δ bı+<äT<äTe⁄

<˚e⁄ì Ä‘·à MT MT<ä ì\T#·T#·THêï&ÉT >∑qTø£ MTs¡T <ÛäqT´\T

jÓTwüj·÷ 54 : 14

jÓ÷ãT 8 : 7

1 ù|‘·Ts¡T 4 : 14

9

10

˙≈£î y˚T\T #˚j·TT≥≈£î ˙j·T+<äT Äq+~+∫ ˙ yÓ’|ü⁄ eTfi¯óflqT ~«‹ 30 : 10

11

˙ eTT+<äs¡ q&ÉT#·Tyê&ÉT jÓT¨yê ... Äj·Tq ìqTï $&ÉTe&ÉT ìqTï m&Éu≤j·T&ÉT ~«‹ 31 : 8

16 17

23

~«‹ 28 : 4

ø°s¡Ôq 55 : 22

jÓTwüj·÷ 43 : 1

MTø± 4 : 13

ø°s¡Ôq 50 : 15

Ç~>√ H˚qT ˙ H√≥ Hê e÷≥\T ñ+∫ j·TTHêïqT

ãT~Δ $y˚ø£eTT\T >∑\ Vü≤è<äj·TeTT ˙øÏ#·TÃ#·THêïqT

17

ø°s¡Ôq 65 : 4

24

H˚qT $TeTTàqT Ä<ä]+#Ó<äqT

Hê ø£è|ü ˙≈£î #ê\TqT... Hê X¯øÏÔ |ü]|üPs¡íeT>∑T#·Tqï~

sTT]àj·÷ 1 : 9

4

1 sêE\T 3 : 12

jÓTwüj·÷ 66 : 13

2 ø=]+~Û 12 : 9

<˚e⁄ìøÏ ˝Àã&çj·TT+&ÉT&ç, n|üyê~ì m~]+#·T&ç

n‘·&ÉT jÓT¨yêj·T+<äT $XÊ«düeTT+∫qyê&ÉT

yê&ÉT »\eTT\ jÓTT<ä› Hê≥ã&çq #Ó≥Tºe˝… qT+&ÉTqT

ìX¯Ãj·TeTT>± ìs√›wæyÓ’ ˙e⁄ dü+‘√wæ+#Ó<äe⁄

j·÷ø√ãT 4 : 7

2 sêE 18 : 5

sTT]àj·÷ 17 : 8

jÓ÷ãT 11 : 15

ìX¯Ãj·TeTT>± ˙e⁄ ˙ #˚‘·T\ ø£cÕº]®‘·eTT qqTuÛÑ$+#Ó<äe⁄

s¡Vü≤dü´ düú\eTT\˝Àì eTs¡T¬>’q <ÛäqeTTqT ˙øÏ#ÓÃ<äqT

‘·q ø£è|ü ø=s¡≈£î ø£ìô|≥Tº yê]j·T+<äT jÓT¨yê Äq+~+#·Tyê&Ó’ j·TTHêï&ÉT

‘êH˚ $TeTTàqT |üPs¡Tí\qT>± #˚dæ dæús¡|üs¡∫ ã\|üs¡#·TqT

ø°s¡Ôq 128 : 2

jÓTwüj·÷ 45 : 3

ø°s¡Ôq 147 : 11

<ÛÓ’s¡´eTT ‘Ó#·TÃø=ì ˙ Vü≤è<äj·TeTTqT ìã“s¡eTT>± qT+#·Tø=qTeTT

˙e⁄ q&Ée\dæq Á‘√eqT ìqTï q&ç|æ+#·T<äTqT

20

1 ù|‘·Ts¡T 5 : 10

n&ÉT>∑T&ç MTøÏj·T´ã&ÉTqT

Hê ø±\>∑‘·T\T ˙ eX¯eTT˝À qTqï$

ø°s¡Ôq 27 : 14

jÓTwüj·÷ 48 : 17

eT‘·sÔ TT 7 : 7

ø°s¡Ôq 31 : 15

˙ ø±\T ∫≈£îÿã&É ≈£î+&ÉTq≥T¢ Äj·Tq ìqTï ø±bÕ&ÉTqT

˙ H√≥ Hê e÷≥\T ñ+∫ Hê #˚‹ ˙&É˝À ìqTï ø£|æŒj·TTHêïqT

@~j·TT MT¬ø+‘· e÷Á‘·eTTqT Vü‰ì #˚j·T<äT

jÓT¨yê ˙≈£î ‘·q düìï~ì Á|üø±•+|üCÒdæ ìqTï ø£s¡TDÏ+#·TqT

kÕyÓT‘·\T 3 : 26

jÓTwüj·÷ 51 : 16

\÷ø± 10 : 19

dü+U≤´ 6 : 25

jÓT¨yê ìqTï ‘·\>± ìj·T$T+#·TqT >±ì ‘√ø£>± ìj·T$T+|ü&ÉT

uÛÑ÷$Tì ~>∑+‘·eTT\T es¡≈£î kı‘·TÔ>±qT Ç#ÓÃ<äqT

˙ ÁbÕs¡Δ\ìïj·TT jÓT¨yê dü|òü\|üs¡#·TqT >±ø£

MTs¡T <äT:œ+‘·Ts¡T >±ì MT <äT:KeTT dü+‘√wüeT>∑TqT

~«‹ 28 : 14

ø°s¡Ôq 2 : 8

ø°s¡Ôq 20 :5

jÓ÷Vü‰qT 16 : 20

bÁ ÕeTTK´ ~qeTT\T 9 s¡÷bÕ+‘·s¡ Ä~yês¡eTT 28 • sêÁ‹

˙e⁄ jÓT¨yêqT ã{Ϻ dü+‘√wæ+#·T<äTe⁄

ø°s¡Ôq 122 : 1

3

6

7

ù|s¡T ô|{Ϻ ìqTï |æ*∫ j·TTHêïqT ˙e⁄ Hê kı‘·TÔ

1

9

jÓT¨yê eT+~s¡eTTq≈£î yÓfi¯ófl<äTeTì ... nìq|ü&ÉT H˚qT dü+‘√wæ+∫‹ì

5

jÓTwüj·÷ 56 : 7

˙ uÛÑ÷|òü\eTT B$+|üã&ÉTqT

nH˚ø£ »qeTT\qT ˙e⁄ nD>∑ Á<=≈£îÿ<äTe⁄

ø°s¡Ôq 20 : 2

Hê ÁbÕs¡Δq eT+~s¡eTT˝À yê]ì Äq+~+|üCÒôd<äqT

31

25

jÓTwüj·÷ 1 : 18

30

˙ uÛ≤s¡eTT jÓT¨yê MT<ä yÓ÷|ü⁄eTT Äj·TH˚ ìqTï Ä<äTø=qTqT

H˚qT ìqTï $&ç|æ+#Ó<äqT ˙e⁄ qqTï eTVæ≤eT|üs¡#Ó<äe⁄

23

n‘·&ÉT qqTï Áù|$T+#·T#·THêï&ÉT >∑qTø£ H˚q‘·ì ‘·|æŒ+#Ó<äqT

24

18

16

28

H√{Ï e÷≥\ #˚‘· ø£\T>∑T H=|æŒ ˙≈£î ‘·>∑T\≈£î+&É Äj·Tq ìqTï #ê≥T#˚j·TTqT

15

2

26

Bì ø£+fÒ eT] j·T~Ûø£eTT>± jÓT¨yê ˙≈£î sTTj·T´>∑\&ÉT

8

jÓ÷Vü‰qT 15 : 16

\÷ø± 24 : 51

19

Hê ‘·≥Tº ‹]–q jÓT&É\ ˙e⁄ Hê düìï~Ûì ì\T#·Tq≥T¢ H˚qT ìqTï ‹]– s¡|Œæ +‘·TqT

1 H˚qT $TeTTàqT @s¡Œs¡#·Tø=ì ìj·T$T+∫‹ì

...Äj·Tq yê]˝À qT+&ç Á|ü‘˚´øÏ+|üã&ç |üs¡˝Àø£eTTq≈£î Äs√Vü≤DT&ÜjÓTqT

Á|ü‹ yÓ÷ø±\TqT Hê jÓT<äT≥ e+>∑TqT. Á|ü‹ Hê\Tø£j·TT <˚e⁄ì düTÔ‹+#·TqT

7

2

12

8

10

11

12

13

14

15

|ü]X¯ó<äΔ düú\eTT˝À qT+&ç ˙ Äes¡DeTT˝À ìedæ+#·Tq≥T¢ Äj·Tq ˙≈£î ˙e⁄ @s¡Œs¡#·Tø=ì düVü‰j·TeTT #˚j·TTqT >±ø£ #˚s¡TÃø=qTyê&ÉT <ÛäqT´&ÉT

18

19

21

22

25 26 27

28


30

2

9

16

23

...˙e⁄ |üPs¡íXÊ+‹ >∑\yêì>± ø±bÕ&ÉT<äTe⁄

ì»yÓTÆq yÓ\T>∑T ñ+&ÓqT— n~ ˝Àø£eTT˝ÀìøÏ e#·TÃ#·T Á|ü‹ eTqTwüß´ì yÓ*–+#·T#·Tqï~

$ÁXÊ+‹ ~qeTT Hê#·]+|üe˝…qT n~ MT≈£î |ü]X¯ó<äΔeTT

Hê eT+~s¡eTT yê]øÏ ô|’>± qT+&ÉTqT ...yês¡T Hê »qT˝…’j·TT+<äTs¡T

jÓT¨yêq>∑T H˚qT |ü]X¯ó<äTΔ&ÉqT— MTs¡TqT |ü]X¯ó<äTΔ˝…’ j·TT+&Ée˝…qT

jÓTwüj·÷ 26 : 3

jÓ÷Vü‰qT 1 : 9

ìs¡ZeT 31 : 14

˝ÒM 19 : 2

31

ôd’q´eTT\ø£~Û|ü‹j·T>∑T jÓT¨yê eTq≈£î ‘√&Ó’j·TTHêï&ÉT ø°s¡Ôq 46 : 11

bÁ ÕeTTK´ ~qeTT\T 5 uÛdÑ àü ãT<Ûyä ês¡+ 17 ¨[ 31 ñ>±~

3

10

jÓTôV≤CÒÿ\T 37 : 27

<äTwüߺ\ #˚‹˝À qT+&ç ìqTï $&ç|æ+#Ó<äqT

H˚qT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TT+<äTqT

˙≈£î y˚T\Tø£\T>∑Tq≥T¢ ìqTï e]Δ\¢CÒj·TTqT

MT≈£î πøåe÷_Ûeè~Δ ø£\T>∑TqT

sTT]àj·÷ 15 : 21

Hê´j·÷ 6 : 16

~«‹ 30 : 9

<ëìj˚T\T 6 : 25

4

11

á <˚X¯eTTqT ì‘·´ kÕ«düú´eTT>± Ç#ÓÃ<äqT

jÓT¨yê ø=s¡≈£î ø£ìô|≥Tºø=ì j·TT+&ÉTeTT...Äj·Tq ìqTï ôV≤∫Ã+#·TqT

Ä~. ø±. 48 : 4

ø°s¡Ôq 37 : 34

17

24

18

25

ÁX‚wü˜yÓTÆq e÷s¡ZeTTqT MT≈£î uÀ~Û+‘·TqT

jÓ÷ãT 5 : 20

˙e⁄ |ü≥ºDeTT˝˝À B$+|üã&ÉT<äTe⁄— bı\eTT˝À B$|ü+ã&ÉT<äTe⁄

˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê ìqTï eT+∫ <˚X¯eTT˝À Á|üy˚X¯ô|≥TºqT

jÓT¨yêqT ã{Ϻ dü+‘√wæ+#·TeTT Äj·Tq ˙ Vü≤è<äj·T yê+#Û·\qT rs¡TÃqT

Äj·Tq ˙ Á‘√e\qT düsêfi¯eTT #˚j·TTqT

ø°s¡Ôq 37 : 4

kÕyÓT‘·\T 3 : 6

Ä|ü‘êÿ\eTTq Äj·Tq ‘·q |üs¡íXÊ\˝À qqTï <ë#·TqT

MT <ÛÓ’s¡´eTTqT $&ç∫ô|≥º≈£î&ç— <ëìøÏ Á|ü‹|òü\eTT>± >=|üŒ ãVüQe÷qeTT ø£\T>∑TqT

ø°s¡Ôq 27 : 5

ôV≤Á; 10 : 35

<˚e⁄ìøÏ ˝Àã&çj·TT+&ÉT&ç, n|üyê~ì HÓ~]+#·T&ç

˙e⁄ qqTï qeTTàø=+{Ï$ >∑qTø£ ìX¯Ãj·TeTT>± H˚qT ìqTï ‘·|æŒ+#Ó<äqT

1

j·÷ø√ãT 4 : 7

sTT]àj·÷ 39 : 18

Çø£ MT<ä≥ MT≈£î nbÕj·TeTT dü+uÛÑ$+|ü<äT C…|òüHê´ 3 : 15

8

15

˙ ÄdæÔ˝À uÛ≤>∑eTTqT Ç∫à jÓT¨yêqT |òüTq|üs¡#·TeTT

<äj·T>∑\ yê] jÓT&É\ ˙e⁄ <äj·T #·÷|æ+#·T<äTe⁄

jÓTwüj·÷ 45 : 5

ø=\dæ‡ 3 : 14

kÕyÓT‘·\T 3 : 9

2 düeT÷ 22 : 26

düTÔ‹ #˚j·TT≥ j·T<ës¡Δe+‘·T\≈£î XÀuÛÑdüÿs¡eTT

Áø°düTÔ nqTÁ>∑Væ≤+#·T ø£è|üj·T+<äTqT, C≤„qeT+<äTqT, n_Ûeè~Δ bı+<äT&ç

ø°s¡Ôq 33 : 1

23

2 ù|‘·Ts¡T 3 : 18

30

Ç+‘·es¡≈£î jÓT¨yê eTq≈£î düVü‰j·TeTT #˚ôdqT

Äj·Tq... qeTàø=q<ä–q <˚e⁄&ÉT ~«‹ 32 : 4

8

15 ø=\dæ‡ 3 : 14

\÷ø± 21 : 28

14

H˚qT ‘·|üŒ @ <˚e⁄&ÉTqT ˝Ò&ÉT

|ü]|üPs¡í‘·≈£î nqTã+<ÛäyÓTÆq Áù|eTqT <Ûä]+#·Tø=qT&ç

14

ø°s¡Ôq 33 : 8

~«‹ 4 : 31

7

ø°s¡Ôq 18 : 6

2 düeT÷ 22 : 27

Ä~. ø±. 28 : 15

~«‹ 8 : 7

jÓTwüj·÷ 60 : 20

jÓTwüj·÷ 41 : 10

MTs¡T <ÛÓ’s¡´eTT ‘Ó#·TÃø=ì MT ‘·˝…‹Ôø=qT&ç

~«‹ 28 : 3

jÓTwüj·÷ 42 : 8

1 düeT÷ 12 : 23

ìqTï #ÓsTT´ $&ÉTe&ÉT— ìqTï HêX¯qeTT #˚j·T&ÉT

13

jÓT¨wüße 1 : 5

uÛÑ÷˝Àø£ ìyêdüT\+<äs¡T Äj·Tq≈£î yÓs¡Te˝…qT

j·TT<äΔeTTq K&ÉZ ã\eTT qT+&çj·TT Äj·Tq ìqTï ‘·|æŒ+#·TqT

6

Äj·Tq ‘·q Ä\j·TeTT˝À Ä\øÏ+∫ Hê ÁbÕs¡Δq+^ø£]+#ÓqT

˙≈£î düVü‰j·TeTT #˚j·TTyê&ÉqT H˚H˚

19

20 21

22

26 27 28

29

˙ jÓTT<ä›≈£î e∫à ìqTï Äos¡«~+#Ó<äqT

|æ\¢˝≤sê, Á|üuÛÑTe⁄ q+<äT MT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î $<Û˚j·TT˝…’j·TT+&ÉT&ç

˙e⁄ ãVüQÁ|æj·TT&Ée⁄, ˙≈£î X¯óuÛÑeTe⁄qT

<˚yê qqTï $&ç|æ+#·T≥≈£î ‘·«s¡>± s¡eTTà

ìs¡ZeT 20 : 24

mô|òd” 6:1

<ëìj˚T\T 10 : 19

ø°s¡Ôq 70 : 1

2

9

16

21

22

ˇø£ #Ó+|ü MT<ä ø=≥Tºyêì yÓ’|ü⁄qT≈£î ¬s+&Ée #Ó+|ü ≈£L&É Á‹|üeTT

Hê ø£è|ü ìqTï $&ç∫b˛<äT

bÕ|ü |ü]Vü‰sês¡Δ ã*>± ˇø£ y˚Tø£ |æ\¢qT dæ<äΔ|üs¡#·e˝…qT

\÷ø± 6 : 29

3

jÓTwüj·÷ 54 : 10

dü+U≤´ 15 : 24

1 düeT÷ 7 : 12

ø£*–j·TTqï <˚~j·TT, Äj·Tq ˝Ò≈£î+&É ø£\T>∑˝Ò<äT

Äj·Tq... qeTàø=q<ä–q <˚e⁄&ÉT

k˛eT] ÄX¯|ü&ÉTqT >±ì yêì ÁbÕDeTTq πø$Tj·TT <=s¡ø£<äT

˙ ÁbÕs¡Δq H˚q+^ø£]+∫ j·TTHêïqT

jÓ÷Vü‰qT 1 : 3

4

~«‹ 32 : 47

kÕyÓT‘·\T 13 : 4

2 sêE\T 20 : 5

ñ<äj·TeTTq ˙ ø£è|ü‘√ eTeTTàqT ‘·è|æÔ|üs¡#·TeTT

<˚e⁄ì n<äT“¤‘· ÁøÏj·T\T Ä˝À∫+|ü⁄eTT

Äj·Tq #˚dæq ñ|üø±s¡eTT\˝À <˚ìì eTs¡Te≈£îeTT

ø√‘·≈£î |üìyê]ì |ü+|ü⁄eTì ø√‘· j·T»e÷qTì y˚&ÉTø=qT&ç

ø°s¡Ôq 90 : 14

jÓ÷ãT 37 : 14

ø°s¡Ôq 103 : 2

eT‘·ÔsTT 9 : 38

5

27

jÓT¨yêj˚T ˙≈£î ì‘·´yÓTÆq yÓ\T>∑T>± qT+&ÉTqT

|ü]|üPs¡í‘·≈£î nqTã+<ÛäyÓTÆq Áù|eTqT <Ûä]+#·Tø=qT&ç

12

20

Hê≈£î sêe\dæq k˛Ô‘Á e· TTqT $Á>V∑ ≤ü eTT\≈£î #Ó+<ä˙j·T´qT

7

1

13

dü<들eeTT>∑\ yê] jÓT&É\ ˙e⁄ dü<들eeTT #·÷|ü⁄<äTe⁄

H˚qT MT‘√ #Ó|æŒq~ HÓs¡y˚s¡TÃes¡≈£î ìqTï $&ÉTeqT

5

6

H˚qT yÓ÷ùw≈£î ‘√&Ó’j·TT+&çq≥T¢ ˙≈£îqT ‘√&Ó’j·TT+<äTqT

10 11

12

17

18

19

24

28 29

25

26

ìX¯Ãj·TeTT>± n‘·&ÉT eTq s√>∑eTT\qT uÛÑ]+#ÓqT. eTq e´düqeTT\qT eVæ≤+#ÓqT

@ ø°&ÉT #˚j·T≈£î+&Ü ‘·q #˚‹ì _>∑|ü≥Tºyê&ÉT <ÛäqT´&ÉT

ôd’q´eTT\ø£~Û|ü‹j·T>∑T jÓT¨yê eTq≈£î ‘√&Ó’j·TTHêï&ÉT

dæ+Vü‰düqeTT\ qT+&ç ã\e+‘·T\qT |ü&ÉÁ<√dæ BqT\ HÓøÏÿ+#ÓqT

jÓTwüj·÷ 53 : 4

jÓTwüj·÷ 56 : 2

ø°s¡Ôq 46 : 11

\÷ø± 1 : 52

bÁ ÕeTTK´ ~qeTT\T 8 qe$T 13 eT≥º˝≤~yês¡+ 14 n+uÒ<ÿä sY »j·T+‹ 18 eT+∫ X¯óøÁ y£ ês¡+ 20 øÁ d° Tü Ô |ü⁄qs¡T‘êΔq+


4

H˚qT á düú\eTTq $TeTTàqT ìedæ+|üCÒj·TTq≥T¢ ... MT ÁøÏj·T\qT ~<äT›ø=qT&ç

ÁbÕeTTK´ ~qeTT\T 1 ø±]àø£ ~qeTT

5

jÓT¨wüße 24 : 15

12

Á|üuÛÑTe⁄ Hê≈£î düVü‰j·T≈£î&ÉT, H˚qT uÛÑj·T|ü&ÉqT

Á|ü‹yê&ÉT qeTàø£yÓTÆqyê&Ó’ j·TT+&ÉT≥ neX¯´eTT

H˚qT ˙≈£î πø&ÓeTT, ˙ ãVüQe÷qeTT n‘·´~Ûø£eT>∑Tqì#Óô|ŒqT

ôV≤Á; 13 : 6

1ø=]+B∏ 4 : 2

Ä~.ø±. 15 : 1

sTTØàj·÷ 7 : 3

sTT]àj·÷ 31 : 3

ø°s¡Ôq 36 : 6

ãT~Δ ìqTï ø±bÕ&ÉTqT $y˚#·q ˙≈£î ø±e* ø±j·TTqT

<˚e⁄ì Áù|$T+#·T yê]øÏ... düeTdüÔeTTqT düeT≈£L&ç »s¡T>∑T#·Tqï$

Hê≈£î yÓTTi¿ô|≥TºeTT... >∑÷&ÛÉyÓTÆq dü+>∑‘·T\qT ˙≈£î ‘Ó*j·TCÒ‘·TqT

kÕyÓT‘·\T 2 : 11

s√e÷ 8 : 28

ø°s¡Ôq 107 : 19

Äj·Tq ‘·q yê≈£îÿqT |ü+|æ yê]ì u≤>∑T #˚ôdqT... yê]ì $&ç|æ+#ÓqT ø°s¡Ôq 107 : 20

26 ìX¯Ãj·TeTT>± H˚qT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TT+<äTqT ìs¡ZeT 3 : 12

27

jÓT¨yê qs¡T\qT »+‘·Te⁄\qT s¡øÏå+#·Tyê&Ée⁄ ˙y˚

Äj·Tq ˙≈£î dü+|üPs¡íyÓTÆq ãVüQe÷q$T#·TÃqT s¡÷‘·T 2 :12

21

28 ˇø£ì »qà ~qeTTø£+fÒ (Áø°düTÔ) eTs¡D ~qy˚T y˚T\T

22 Äj·Tq ˙ ÄVü‰s¡eTTqT ˙ bÕqeTTqT B$+#·TqT

‘·q <ä÷‘·qT ˙≈£î eTT+<äT>± |ü+|ü⁄qT

ìs¡ZeT 23 : 25

Ä~.ø±. 24 : 7

<ÛÓ’s¡´eTT ‘Ó#·TÃø=qT&ç H˚H˚, uÛÑj·T|ü&É≈£î&ç

|üsêÁø£eTeTT >∑\ ã˝≤&ÛÉT´&Ü, jÓTôVAyê ˙≈£î ‘√&Ó’j·TTHêï&ÉT

˙ dü+‘·‹ yês¡T ‘·eT X¯Á‘·Te⁄\ >∑$ì kÕ«BÛq|üs¡#·Tø=+<äTs¡T

10

e÷s¡Tÿ 6 : 50

Hê´j·÷~Û 6 : 12

Ä~.ø±. 22 : 17

Hê düìï~Û ˙≈£î ‘√&ÉT>± e#·TÃqT

˙ sêø£b˛ø£\j·T+<äT jÓTôVAyê ìqTï ø±bÕ&ÉTqT

jÓTôVAyê ˙≈£î ‘·q düìï~ì Á|üø±•+|üCÒdæ ìqTï ø£s¡TDÏ+#·TqT

jÓTôVAyê <Ûäs¡àXÊÅdüÔeTT qqTdü]+∫ ìs√ΔwüeTT>± q&ÉT#·Tø=qTyês¡T <ÛäqT´\T

ìs¡ZeT 33 : 14

ø°s¡Ôq 121 : 8

dü+U≤´ 6 : 25

8

eT‘·ÔsTT 6 : 17

yês¡T jÓTôVAyê≈£î yÓTTi¿ ô|{Ϻ] Äj·Tq yê] Ä|ü<ä\˝À qT+&ç yê]ì $&ç|æ+#ÓqT

14

25

Á|üdü+– 7 : 1

ìs¡ZeT 32 : 34

3

20

ø°s¡Ôq 37 : 5

Ç~>√ Hê <ä÷‘· ˙≈£î eTT+<äT>± yÓfi¯ó¢qT

1 sêE\T 3 : 14

13

19

Äj·Tq ˙ ø±s¡´eTT HÓs¡y˚s¡TÃqT

ñ|üyêdüeTT #˚jT· T#·Tqï≥Tº eTqTwüß´\≈£î ø£ qã&Ée˝…qì ø±ø£ s¡V≤ü dü´eT+<äTqï ˙ ‘·+&Á øπç ø£qã&Ée˝…qT

2

H˚qTqT Hê sTT+{Ï yês¡TqT jÓT¨yêqT ùd$+#Ó<äeTT

H˚qT ìqTï Áù|$T+#·T#·THêïqT >∑qTø£ $&ÉTeø£ ˙ jÓT&É\ ø£è|ü #·÷|ü⁄#·THêïqT

7

ìqTï BsêÈj·TTwüà+‘·Tì>± #˚ôd<äqT

18

˙ |ü]X¯ó<ëΔ\j·TeTT yÓ’|ü⁄q≈£î Hê #˚‘·T\HÓ‘·TÔq|ü&ÉT Hê $C≤„|üq <Ûä«ì Ä\øÏ+|ü⁄eTT ø°sqÔ¡ 28 : 2

6

1

11

9

#·÷&ÉTeTT Hê ns¡#˚‘·T\ MT<äH˚ ìqTï #ÓøÏÿj·TTHêïqT jÓTwüj·÷ 49 : 16

15

á kÕ«‘·+Á‘·´eTT nqTÁ>∑Væ≤+∫, Áø°düTÔ eTq\qT dü«‘·+Á‘·T\qT>± #˚dæj·TTHêï&ÉT >∑\r 5 : 1

16 17

sTT]àj·÷ 33 : 3

23 24

29 30 31 ø°s¡Ôq 119 : 1

1

8

15

22

29

m\¢|ü&ÉTqT Á|üuÛÑTe⁄ q+<äT Äq+~+#·T&ç

düeTdüeÔ TTqT ì]à+∫q <˚e⁄&ÉT ...Vü≤düøÔ è£ ‘·eTT˝…q’ Ä\j·TeTT˝À ìedæ+|ü&TÉ

˙‹eT+‘·Tì $C≤„|üq eTq:|üPs¡«ø£yÓTÆq<Ó’ ãVüQ ã\eTT >∑˝<Ó’ j·TT+&ÉTqT

jÓT¨yê HêeTeTT ã\yÓTÆq <äTs¡ZeTT

düsê«~Ûø±]jÓÆTq <˚e⁄&Ó’j·TT+&ç ìs¡+‘·s¡eTT k˛ÔÁ‘ês¡TΩ&Ó’j·TTHêï&ÉT

|òæ*|”Œ 4 : 4

nb˛.ø±. 17 : 24

kÕyÓT‘·\T 18 : 10

s√e÷ 9 : 5

@ <˚X¯eTT˝À sêE uÛÑ÷$T $wüj·TyÓTÆ ÁX¯<äΔ |ü⁄#·TÃø=qTH√ Ä <˚X¯eTTq≈£î düs¡« $wüj·TeTT\j·T+<äT y˚T\T ø£\T>∑TqT

9

j·÷ø√ãT 5 : 16

˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê $Á>∑Vü≤eTTqT <˚«wæ+#·Tyê&ÉT

˙e⁄ J$+#·T dü+e‘·‡s¡eTT\T n~Ûø£eTT\>∑TqT

˙ j·T+<äT nq´»qT\+<äs¡TqT Äos¡«~+|üã&ÉT<äTs¡T

uÛÑj·T|ü&É≈£î&ç, H˚qT $TeTTàqT MT |æ\¢\qT b˛wæ+#Ó<äqT

Á|üdü+–5 : 9

~«r 16 : 22

kÕyÓT‘·\T 9 : 11

>∑\r 3 : 8

Ä~ 50 : 21

˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê düeTdüÔ »qeTT\ ø£+f… ìqTï ôV≤∫Ã+#·TqT

Äj·Tq ø£è|üqT ã{Ïjº T· T... jÓT¨yê≈£î ø£è‘·»‘„ êdüT‘Ô T· \T #Ó*+¢ #·T<äTs¡T

˙e⁄ n–ï eT<Ûä´qT q&ÉT#·Tq|ü&ÉT ø±*b˛e⁄, C≤«\\T ìqTï ø±\Ãe⁄

˙≈£î Vü‰ì #˚j·Tìyêì‘√ ì]ï$T‘·ÔeTT>± »>∑&Ée÷&Ée<äT›

~«‹ 28 : 1

ø°s¡Ôq 107 : 21

jÓTwüj·÷ 43 : 2

kÕyÓT‘·\T 3 : 30

s¡ø£åD≤s¡ΔyÓTÆq ‘·q <äøÏåD≤Vü≤düÔ ã\eTT #·÷|ü⁄qT

˙e⁄ <äj·TH=+~ eT+∫yê&Éeì nì|æ+#·Tø=+<äTe⁄

˙e⁄ Hê <äèwæºøÏ Á|æj·TT&ÉyÓ’q+<äTq |òüTqT&ÉyÓ’‹$

Hê≈£î ‘·\+|ü⁄ |ü⁄≥ºø£eTTqTù| ˙e⁄ Hê eTqdüT‡ Á>∑Væ≤+#·T#·THêïe⁄

ø°s¡Ôq 20 : 6

kÕyÓT‘·\T 3 : 4

jÓTwüj·÷ 43 : 4

ø°s¡Ôq 139 : 2

2

3 4

5

10 11

12

16 17

18

23

24

25

19 26

˙e⁄ |üì |üPqTø=qTeTT, jÓT¨yê ˙≈£î ‘√&ÉT>± ñ+&ÉTqT

˙≈£î nbÕj·Ty˚T$Tj·TT sê<äT

<˚e⁄&ÉT kÕ‘êqTqT MTø±fi¯fl ÁøÏ+<ä oÁ|òüTeTT>± ∫‘·Tø£ Á‘=øÏÿ+#·TqT

˙ ÁbÕs¡Δq H˚q+^ø£]+∫ j·TTHêïqT

1 ~q 22 : 16

6

ø°s¡Ôq 91 : 10

13

s√e÷ 16 : 20

20

2 sêE\T 20 : 5

Äj·Tq yê‘·‡\´‘· jÓT&É‘Ó>∑ø£ ì\T#·Tq~

˙e⁄ |üs¡T¬>‘·TÔq|ü&ÉT ˙ bÕ<äeTT Á‘={Ϻ\¢<äT

˙‘√ ≈£L&É e#·TÃyê&ÉT ˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yêj˚T

˙≈£î dü]Vü≤<äT›\T @s¡Œs¡#·T<äTqT

$˝≤|ü 3 : 22

kÕyÓT‘·\T 4 : 12

~«‹ 31 : 6

jÓTwüj·÷ 54 : 12

˙≈£î ñ|ü<˚X¯eTT #˚ôd<äqT ˙e⁄ q&Ée e\dæq e÷s¡ZeTTqT ˙≈£î uÀ~Û+#Ó<äqT

˙ j·T+<äT nq´»qT\+<äs¡TqT Äos¡«~+|üã&ÉT<äTs¡T

$TeTTàqT |æ\T#·Tyê&ÉT qeTàø£yÓTÆqyê&ÉT

Áø°düTÔ nqTÁ>∑Væ≤+#·T ø£è|üj·T+<äTqT, C≤„qeT+<äTqT, n_Ûeè~Δ bı+<äT&ç

ø°s¡Ôq 32 : 8

>∑\r 3 : 8

1<∏Ódü‡ 5 : 24

2 ù|‘·Ts¡T 3 : 18

7

14

21

30

27

28

ÁbÕeTTK´ ~qeTT\T 1 Äs√Vü≤D√‘·e‡ eTT 8 |ô +‘Óø=düTÔ |ü+&ÉT>∑ 15 ‹Á ‘ê«~yês¡eTT


ÁbÕeTTK´ ~qeTT\T 29 s¡+C≤Hé

6

27

Hê ÁbÕs¡Δq eT+~s¡eTT˝À yê]ì Äq+~+|üCÒôd<äqT

MT eTqdüT‡ e÷] q÷‘·qeT>∑T≥ e\q s¡÷bÕ+‘·s¡eTT bı+<äT&ç

˙e⁄ jÓT¨yêqT ã{Ϻ dü+‘√wææ+#·T<äTe⁄

jÓTwüj·÷ 56 : 7

ø°s¡Ôq 27 : 5

s√e÷ 12 : 2

jÓTwüj·÷ 41 : 16

jÓT¨yê dü‘·´<˚yê, qqTï $yÓ÷∫+#·Tyê&Ée⁄ ˙y˚

‘·s¡‘·s¡eTT\≈£î ˙ $XÊ«dü´‘·qT Hê H√{Ï‘√ ‘Ó*j·TCÒôd<äqT ø°s¡Ôq 89 : 1

14

21

<˚yê qqTï $&ç|æ+#·T≥≈£î ‘·«s¡>± s¡eTTà

|ü+≥ |ü+&çq|ü&ÉT ø√‘· ø±\eTT e∫Ãq<äì ùd<ä´>±&ÉT yÓ+≥H˚ ø=&Ée* ô|{Ϻ ø√j·TTqT

ø°s¡Ôq 70:1

e÷s¡Tÿ 4 : 29

ø°s¡Ôq 31 : 5

dæ+Vü‰düqeTT\ qT+&ç ã\e+‘·T\qT |ü&ÉÁ<√dæ BqT\ HÓøÏÿ+#ÓqT

øÁ d° Tü Ô nqTÁ>V∑ ≤æ +#·T ø£è|üjT· +<äTqT, C≤„qeT+<äTqT, n_Ûeè~Δ bı+<äT&ç 2 ù|‘·Ts¡T 3 : 18

8

jÓT¨yê, dü+e‘·‡s¡eTT\T »s¡T>∑T#·T+&É>± ˙ ø±s¡´eTT q÷‘·q|üs¡#·TeTT

Hê≈£î ‘·\+|ü⁄ |ü⁄≥ºø£eTTqTù| ˙e⁄ Hê eTqdüT‡ Á>∑Væ≤+#·T#·THêïe⁄

Vü≤ã≈£Lÿ≈£î 3 : 2

ø°s¡Ôq 139 : 2

15

XÊX¯«‘·T&Ó’q <˚e⁄&ÉT ˙≈£î ìyêdü düú\eTT

9

\÷ø± 1 : 52

jÓT¨yê HêeTeTT ã\yÓTÆq <äTs¡ZeTT

~«‹ 33 : 27

2

20

Ä|ü‘êÿ\eTTq Äj·Tq ‘·q |üs¡íXÊ\˝À qqTï <ë#·TqT

7

1

13

16

22

23

28

<˚e⁄ìøÏ ˝Àã&ç j·TT+&ÉT&ç, n|üyê~ HÓ<äT]+#·T&ç

kÕyÓT‘·\T 18 : 10

j·÷ø√ãT 4 : 7

~«‹ 6 : 25

˙ |æ\¢\ |æ\¢\qT ˙e⁄ #·÷#Ó<äe⁄

n+<äT≈£î j˚TdüT yê]‘√ Ç≥T¢ nHÓqT MTs¡T <˚e⁄ì j·T+<äT $XÊ«düeTT+#·T&ç

24

s√e÷ 14 : 8

Hê Ä‘·à MT eT<Ûä´q ñqï~ >∑qTø£ uÛÑj·T|ü&É≈£î&ç

MT Vü≤è<äj·TeTTqT ø£\es¡|ü&É˙j·T≈£î&ç

ø°s¡Ôq 128 : 6

e÷s¡Tÿ 11 : 22

Vü≤>∑ZsTT 2 : 5

jÓ÷Vü‰qT 14 : 1

Hê´j·TeTT #˚j·TT≥ jÓT¨yêq>∑T Hê øÏwüºeTT

˙ ÄdæÔ˝À uÛ≤>∑eTTqT Ç∫à jÓT¨yêqT |òüTq|üs¡#·TeTT

nH˚≈£î\T, $X‚wüeTT>± düTqï‹ dü+ã+<ÛäT\TqT, ... yÓ÷dü|⁄ü #·Tyà ês¡THÓj ’ T· THêïs¡T

jÓTwüj·÷ 61 : 8

kÕyÓT‘·\T 3 : 9

r‘·T 1 : 10

Äj·Tq BqT\qT \ø£å´ô|≥TºqT

jÓT¨yê, H˚qT $TøÏÿ* ÁX¯eT|ü&ÉT#·THêïqT ˙ e÷≥ #=|üq qqTï Áã~øÏ+|ü⁄eTT

˙≈£î Vü‰ì #˚j·Tìyêì‘√ ì]ï$T‘·ÔeTT>± »>∑&Ée÷&Ée<äT›

Á|üuÛÑTe⁄ q+<äT |æ\Teã&çq <ëdüT&ÉT Á|üuÛÑTe⁄ e\q kÕ«‘·+Á‘·´eTT bı+~qyê&ÉT

ø°s¡Ôq 138 : 6

ø°s¡Ôq 119 : 107

3

eT‘·ÔsTT 9 : 38

4

˙e⁄ Hê <˚e⁄&Ée⁄ H˚qT ˙≈£î ø£è‘·C≤„‘ê düTÔ‘·T\T #Ó*¢+#Ó<äqT ø°s¡Ôq 118 : 28

5

10 11

12

17

18

19

kÕyÓT‘·\T 3 : 30

25

26

1 ø=]+B∏ 7 : 22

17

24

eTq J$‘· ~qeTT\ìïj·TT jÓT¨yê eT+~s¡eTT˝À ‘·+‹ yêsTT<ä´eTT\T yêsTT+‘·TeTT

Hê eT+~s¡eTTqT MT eT<Ûä´ ñ+#Ó<äqT. MT j·T+<äT Hê eTqdüT‡ ndüVü≤´|ü&É<äT

~«‹ 30 : 5

ø°s¡Ôq 134 : 2

ø°s¡Ôq 16 : 11

18

˝ÒM 26 : 11

˙e⁄ BsêÈj·TTwüà+‘·T&ÉTe>∑Tq≥T¢ ˙ ‘·*¢ì, ˙ ‘·+Á&çì düHêàì+|ü⁄eTT

11

jÓTwüj·÷ 38 : 20

25

ÁbÕs¡Δq #˚j·TT≥j·T+<äTqT m&É‘Ó>∑ø£ j·TT+&ç]

Äj·TH˚ düeTdüÔeTTq≈£î Ä<Ûës¡uÛÑ÷‘·T&ÉT

$TeTTàqT |æ*∫q <˚e⁄&ÉT qeTà<ä–qyê&ÉT

ìs¡ZeT 20 : 12

n.ø±. 2 : 42

ø=\dæ‡ 1 : 17

1ø=]+~Û 1 : 9

4

5

ø°s¡Ôq 31 : 24

30

10

˙ düìï~Ûì dü+|üPs¡í dü+‘√wüeTT ø£\<äT ˙ ≈£î&ç#˚‹˝À ì‘·´eTT düTKeTT\T ø£\e⁄

eTqdüT‡q <ÛÓ’s¡´eTT eVæ≤+∫ ìã“s¡eTT>± qT+&ÉT&ç

eTqeTT Áã~øÏqqT #·ìb˛sTTqqT Á|üuÛÑTe⁄ yês¡yÓTÆj·TTHêïeTT

3

|ü]X¯ó<äΔ düú\eTT yÓ’|ü⁄ MT #˚‘·T˝…‹Ô jÓT¨yêqT düqTï‹+#·T&ç

29

<˚e⁄ì düeTdüyÔ TÓ qÆ Ä»„\qT nqTdü]+∫ q&ÉT#·Tø=ìq|ü&ÉT ˙≈£î ˙‹ ø£\T>∑TqT

ø√‘·≈£î |üìyê]ì |ü+|ü⁄eTì ø√‘· j·T»e÷qTì y˚&ÉTø=qT&ç

31

Äj·Tq ˙≈£î y˚T\T #˚dæ ˙ |æ‘·s¡T\ø£+f… ìqTï $düÔ]+|üCÒj·TTqT

ÁbÕeTTK´ ~qeTT\T 10 s¡ø±å ã+<ÛHä é 15 kÕ«‘·+‘Á ´· ~qeTT 17 ø£ècÕíw$ºü T 29 $ #·$‹

31

Äj·Tq yê‘·‡\´‘· jÓT&É‘Ó>∑ø£ ì\T#·Tq~

e÷s¡Tÿ 10 : 49

jÓTwüj·÷ 43 : 1

$˝≤|ü 3 : 27

27

<˚e⁄ì n<äT“¤‘· ÁøÏj·T\qT Ä˝À∫+|ü⁄eTT

Hê »qe÷, ...>√HÓ |ü{º ø£≥Tºø=ì ã÷&ç<Ó #·\T¢ø=qTeTT

20

$˝≤|ü 3 : 22

˙ ÁbÕø±s¡eTT\˝À HÓeTà~ ø£\T>∑TqT

düe÷<Ûëq |üs¡#·Tyês¡T <ÛäqT´\T

jÓ÷ãT 37 : 14

sTTØàj·÷ 6 : 26

ø°s¡Ôq 122 : 7

eT‘·sÔ TT 5 : 9

jÓT¨yê <Ûäs¡àXÊÅdüÔeTT qqTdü]+∫ ìs√ΔwüeTT>± q&ÉTø=qTyês¡T <ÛäqT´\T

Hê ÁX¯eT˝À H˚qT jÓT¨yê≈£î yÓTTi¿ô|{Ϻ‹ì Äj·Tq Hê≈£î ñ‘·Ôs¡$T#ÓÃqT

Hê Vü≤è<äj·TeTT˝À ˙ yêø£´eTT ñ+#·Tø=ì j·TTHêïqT

ø°s¡Ôq 119 : 1

ø°s¡Ôq 120 : 1

ø°s¡Ôq 119 : 11

6

13

14

8

15

˙e⁄ qqTï Áù|$T+#·T#·THêïyê?

2 düeT÷ 22 : 27

jÓ÷Vü‰qT 21 : 15

2

ø°s¡Ôq 118 : 28

26

j·TÚeq ø±\eTTq ø±&çyÓ÷j·TT≥ qs¡TìøÏ y˚T\T

dü<들eeTT >∑\ yê] jÓT&É\ ˙e⁄ dü<들eeTT #·÷|ü⁄<äTe⁄

˙e⁄ Hê <˚e⁄&Ée⁄ H˚qT ˙≈£î ø£è‘껄‘êdüTÔ‘·T\T #Ó*¢+#Ó<äqT

19

uÛÑj·T|ü&É≈£îeTT ù|s¡T ô|{Ϻ ìqTï |æ*∫j·TTHêïqT ˙e⁄ Hê kı‘·TÔ

7

1

12

<ÛÓ’s¡´eTT ‘Ó#·TÃø=qTeTT, Äj·Tq ìqTï |æ\T#·T#·THêï&ÉT

9

21

22

28 Hê <˚e⁄&ÉT Hê≈£î ã\e÷jÓTqT jÓTwüj·÷ 49 : 5

29

H˚qT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TTHêïqT >∑qTø£ uÛÑj·T|ü&É≈£îeTT

dü+<˚Væ≤+|üø£ $XÊ«düeTT‘√ n&ÉT>∑e˝…qT

˙ dü]Vü≤<äT›\˝À düe÷<ÛëqeTT ø£\T>∑CÒj·TTyê&ÉT Äj·TH˚

Ä~ 26 : 24

j·÷ø√ãT 1 : 6

ø°s¡Ôq 147 : 14

16

23

30

jÓT¨yê ø£qTï\T Á|ü‹ düú\eTT MT<ä qT+&ÉTqT

ˇø£ì ‘·*¢ yêìì Ä<ä]+#·Tq≥T¢ H˚qT $TeTTàqT Ä<ä]+#Ó<äqT

düeTdüÔeTTqT |üØøÏå+∫ y˚T˝…’q <ëìì #˚|ü≥Tº&ç

˙ <˚e⁄&Ó’q jÓTôVAyê düeTdüÔ »qeTT\ ø£+f… ìqTï ôV≤∫Ã+#·TqT

kÕyÓT‘·\T 15 : 3

jÓTwüj·÷ 66 : 13

1 <∏Ódü‡ 5 : 21

~«‹ 28 : 1


7 1

14

21

28

Hê ÁbÕs¡Δq eT+~s¡eTT˝À yê]ì Äq+~+|üCÒôd<äqT

$ÁXÊ+‹ ~qeTTqT n|ü$Á‘·|üs¡#·≈£î&ç ... jÓT¨yê HêeTeTTqT Áù|$T+#·TeTT

jÓT¨yê ‘˚»düT‡ eT+~s¡eTT MT~øÏ ~>∑>± #·÷∫ ... Äj·TqqT Äsê~Û+∫]

jÓTwüj·÷ 56 : 7

jÓTwüj·÷ 56 : 6

2 ~q 7 : 3

~«r 16 : 11

jÓT¨e jÓTT<ä› ø£è|ü <=s¡T≈£îqT

@\j·Tq>± ÄX¯>∑\ ÁbÕDeTTqT Äj·Tq ‘·è|æÔ|üs¡#·TqT

Á|ü‹ $<ÛäeTT #˚‘·qT MT≈£î düe÷<ÛëqeTT nqTÁ>∑Væ≤+#·TqT

8

15

22

˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê düìï~Ûì dü+‘√wæ+|üe˝…qT

29

ì‘·´yÓTÆq ìã+<ÛäqqT yê]‘√ #˚j·TT#·THêïqT... |ü⁄{Ϻ+#Ó<äqT

H˚qT ˙‘√ #Ó|æŒq~ HÓs¡y˚s¡TÃes¡≈£î ìqTï $&ÉTeqT

sTT]àj·÷ 32 : 40

Ä~.ø± 28 : 15

ø°s¡Ôq 130 : 7

ø°s¡Ôq 107 : 9

2 <∏Ódü‡ 3 : 16

y˚T\T #˚j·TT≥ <Ûäs¡àe÷? ø°&ÉT #˚j·TT≥ <Ûäs¡àe÷?

ãT~Δ C≤„qeTT\ düs¡«dü+|ü<ä\T Äj·Tq j·T+<˚ >∑T|üÔeTT˝…’j·TTqï$

ˇø£&ÉT qqTï ùd$+∫q jÓT&É\ qqTï yÓ+ã&ç+|üe˝…qT

Áù|eT düe÷<ÛëqeTT\≈£î ø£s¡Ôj·T>∑T <˚e⁄&ÉT MT≈£î ‘√&Ó’j·TT+&ÉTqT

2 sêE 19 : 20

e÷s¡Tÿ 3 : 4

ø=\dæ‡ 2 : 3

jÓ÷Vü‰qT 12 : 26

2 ø=]+~Û 13 : 11

˙‘√ ≈£L&É e#·TÃyê&ÉT ˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yêj˚T

≈£îe÷Ø, <ÛÓ’s¡´eTT>± ñ+&ÉTeTT, ˙ $XÊ«düeTT ìqTï u≤>∑T|üs¡#·TqT

k˛eT] ÄX¯|ü&ÉTqT >±ì yêì ÁbÕDeTTq πø$Tj·TT <=s¡ø£<äT

ìqTï dü«düú|üs¡#·T jÓT¨yêqT H˚H˚

ìs¡ZeT 34 : 20

eT‘·ÔsTT 9 : 22

kÕyÓT‘·\T 13 : 4

˙≈£î düe÷<ÛëqeTT, uÛÑj·T|ü&É≈£îeTT

˙‹eT+‘·T\T ∫>∑Tsê≈£îe˝… eè~ΔH=+<äT<äTs¡T

18

ìs¡ZeT 15 : 26

e÷ ‘·+Á&ç ø£ìø£s¡eTT >∑\yê&ÉT

˙ uÛ≤s¡eTT jÓT¨yê MT<ä yÓ÷|ü⁄eTT

Hê´j·÷ 6 : 23

5

kÕyÓT‘· 11 : 28

\÷ø± 6 : 36

ø°s¡Ôq 55 : 22

Hê ø£è|ü ì‘·´eTT n‘·ìøÏ ‘√&ÉT>± qT+&ÉCÒôd<äqT

<˚e⁄ì n<äT“¤‘· ÁøÏj·T\T Ä˝À∫+|ü⁄eTT

sT÷ <˚X¯eT+‘·{Ïì ˙≈£îqT ˙ dü+‘êqeTT q≈£îqT dü<ëø±\eTT sTT#Ó<à qä T

ø°s¡Ôq 89 : 28

jÓ÷ãT 37 : 14

Ä~. ø± 13 : 15

H˚qT ˙ H√{ÏøÏ ‘√&Ó’j·TT+&ç ˙e⁄ @$T |ü\Tø£e\dæq~ ˙≈£î uÀ~Û+#Ó<äqT

@ ø°&ÉT #˚j·T≈£î+&Ü ‘·q #˚‹ì _>∑|ü≥Tºyê&ÉT <ÛäqT´&ÉT

2

˙e⁄ Hê jÓT<äT≥ #˚dæq ÁbÕs¡Δq H˚qT n+^ø£]+∫j·TTHêïqT

3

4

6

ìs¡ZeT 4 : 12

9

10 11

12

13

jÓTwüj·÷ 56 : 2

16 17

19

20

ì»eTTq≈£î <˚e⁄fi¯ófl ø±ìyê]øÏ <ëdüT˝…’j·TT+{Ï] >±ì Ç|ü&ÉT MTs¡T <˚e⁄ì m]–qyês¡T >∑\r 4 : 8

23

24

25

26 ˙e⁄ uÛÑj·T|ü&Éø£ e÷{≤¢&ÉTeTT nbı. ø±. 18 : 9

27

;Û‹ ˙≈£î <ä÷s¡eTT>± ñ+&ÉTqT n~ ˙ <ä>∑Zs¡≈£î sêH˚sê<äT jÓTwüj·÷ 54 : 14

ÁbÕeTTK´ ~qeTT\T 2 >±+BÛ »j·T+‹ 4 $»j·T<äX$¯ T 5 ãÁø<° é 23 BbÕe[

5

1

26

˙e⁄ jÓT¨yêqT ã{Ϻ dü+‘√wæ+#·T<äTe⁄

H˚qT ìj·T$T+∫q $ÁXÊ+‹ ~qeTTqT n|ü$Á‘·|üs¡#·≈£î+&É <ëìì nqTdü]+#·TeTT

jÓTwüj·÷ 1 : 18

1 ~q 19 : 12,13

jÓTwüj·÷ 2 : 3

jÓTwüj·÷ 56 : 2

H˚qT #Ó|æŒq eT+∫ e÷≥ HÓs¡y˚s¡Tà ~qeTT\T e#·TÃ#·Tqï$

6

13

20

m|ü&ÉTqT ñãT≈£î#·T+&ÉT ˙{Ï }≥e˝…qT ñ+&Ó<äe⁄

MTs¡T C≤Á>∑‘·Ô>± j·TT+&ÉT&ç

Äj·Tq ˙≈£î y˚T\T #˚dæ ˙ |æ‘·s¡T\ø£+f… ìqTï $düÔ]+|üCÒj·TTqT

sTT]àj·÷ 33 : 14

jÓTwüj·÷ 58 : 11

~«‹ 30 : 5

˙≈£î $s√<ÛäeTT>± s¡÷|æ+|üã&çq j˚T Äj·TT<ÛäeTTqT e]Δ\¢<äT

14

e÷s¡Tÿ 13 : 23

q<äT\˝Àã&ç yÓfi¯óflq|ü⁄&ÉT n$ ˙ MT<ä bı]¢bÕs¡e⁄

˙e⁄ dæ+Vü≤eTT\qT Hê>∑TbÕeTT\qT Á‘=¬øÿ<äe⁄

ù|s¡T ô|{Ϻ ìqTï |æ*∫j·TTHêïqT ˙e⁄ Hê kı‘·TÔ

jÓTwüj·÷ 54 : 17

jÓTwüj·÷ 43 : 2

ø°s¡Ôq 91 : 13

jÓTwüj·÷ 43 : 1

8

H˚H˚ $TeTTàqT H√<ës¡TÃyê&ÉqT

;Û‹ ˙≈£î <ä÷s¡eTT>± ñ+&ÉTqT n~ ˙ <ä>∑Zs¡≈£î sêH˚sê<äT

jÓTwüj·÷ 51 : 12

jÓTwüj·÷ 54 : 14

15

22

28 29

˙ ø√≥¢˝À <Ûëq´eTT düeTè~Δ>± qT+&ÉTqT

eTqTwü´≈£îe÷s¡T&ÉT Á|üuÛ≤eeTT‘√qT, ... y˚T|òü÷s¡÷&ÛÉT&Ó’ e#·TÃ≥ #·÷∫ s=eTTà ø=≥Tº ø=+<äTs¡T

\÷ø± 2 : 32

eT‘·ÔsTT 24 : 30

˙e⁄ Á>∑Væ≤+|ü˝Òì >∑÷&ÛÉyÓTÆq dü+>∑‘T· \qT ˙≈£î ‘Ó*j·TCÒ‘T· qT

9

düeTkÕÔq+<äeTT‘√qT $TeTTàqT ì+|ü⁄qT

sTT]àj·÷ 33 : 3

s√e÷ 15 : 13

16

23

30

|ü$Á‘·yÓTÆq es¡eTT\qT MTø£qTÁ>∑Væ≤+‘·TqT

|ü>∑\T m+&É <Óã“jÓÆTqqT ˙≈£î ‘·>∑T\<äT sêÁ‹ yÓHÓï\ <Óã“jÓÆTqqT ˙≈£î ‘·>∑T\<äT

˙ Áã<äT≈£î eT<Ûë´Vü≤ïø±\ ‘˚»düT‡ø£+f… n~Ûø£eTT>± Á|üø±•+#·TqT

nb˛.ø±. 13 : 34

ø°s¡Ôq 121 : 6

jÓ÷ãT 11 : 17

17

24

H˚qT MT eTq$ Ä\øÏ+‘·TqT

|üs¡«‘·eTT\T ‘=\–b˛sTTqqT yÓT≥º\T ‘·‘·Ô]*¢qqT Hê ø£è|ü ìqTï $&ç∫b˛<äT

<˚e⁄ìøÏ ˝Àã&çj·TT+&ÉT&ç, n|üyê~ HÓ<äT]+#·T&ç

˙‘√ #˚dæq ìã+<Ûäq H˚HÓqï&ÉTqT MTs¡qT

MTs¡T uÛÑj·T|ü&É≈£î&ç, »&çj·T≈£î&ç, sT÷ j·TT<äΔeTT MTs¡T ø±<äT <˚e⁄&˚ »]–+#·TqT

sTT]àj·÷ 29 : 12

jÓTwüj·÷ 54 : 10

j·÷ø√ãT 4 : 7

Hê´j·÷ 2 : 1

2 ~q 20 : 15

3 4

H˚qT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TTqï+<äTq yês¡T ˙ô|’q $»j·TeTT bı+<äC≤\s¡T sTT]àj·÷ 1 : 19

10

21

27

˙e⁄ düø£\ Á|ü»\ jÓT<äT≥ dæ<äΔ|üs¡∫q ˙ s¡ø£åD H˚qT ø£qTï˝≤sê #·÷∫‹ì

kÕyÓT‘·\T 3 : 10

2

19

j·÷ø√ãT <˚e⁄ì eT+~s¡eTTq≈£î jÓT¨yê |üs¡«‘·eTTq≈£î eTqeTT yÓfi¯ófl<äeTT s¡+&ç

7

30

12

H˚qT ˙≈£î düVü‰j·TeTT #˚j·TT<äTqT ...<ÛÓ’s¡´eTT ø£*– j·TT+&ÉTeTT

11

18

25

ìqTï m‹Ôø=qT#·T s¡ø+åÏ #·Tyê&ÉTqT H˚H˚

eT+∫ >√<ÛäTeT\‘√ ìqTï ‘·è|æÔ|üs¡#·Tyê&ÉT Äj·TH˚

H˚qT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TTHêïqT, ˙≈£î Vü‰ì #˚j·TT≥≈£î ˙ MT~øÏ me&ÉTqT sê&ÉT

jÓTwüj·÷ 46 : 4

ø°s¡Ôq 147 : 14

nbı.ø±. 18 : 10

31


30

2

9

16

23

|ü⁄qs¡T‘êúqeTTqT JeeTTqT H˚H˚

eTVü‰ düe÷»eTT˝À ìqTï >∑÷]à H˚qT ø°s¡Ôq bÕ&Ó<äqT

MT <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê eT+~s¡eTT˝ÀìøÏ düeT≈£Ls¡TÃ&ç

Hê düìï~Ûì ì\T#·T uÛ≤>∑´eTT ˙ øÏ‘·TÔqT

Ks¡÷®s¡|ü⁄ eT≥º\T |ü≥Tºø=ì ... ` »j·TeTT, ... ÇÁXÊj˚T\T sêE düTÔ‹+|üã&ÉTqT

jÓ÷Vü‰qT 11 : 22

ø°s¡Ôq 22 : 25

jÓ÷y˚\T 1 : 14

C…ø£sê´ 3 : 7

3

˙≈£î Vü‰ì #˚j·Tìyêì‘√ ì]ï$T‘·ÔeTT>± »>∑&Ée÷&Ée<äT› kÕyÓT‘·\T 3 : 30

ÁbÕeTTK´ ~qeTT\T 3 yÓTTVü≤s¡+ 14 u≤\\ ~H√‘·e‡ + 30 sêø£&É Ä~yês¡+

17

H˚qT ìqTï @s¡Œs¡#·Tø=ì j·TTHêïqT

H˚qT MT≈£î U≤´‹ì eT+∫ ù|s¡TqT ‘Ó|æŒ+‘·TqT

ìqTï ‘·q≈£î dü«ø°j·T »qeTT>± @s¡Œs¡#·Tø=HÓqT

Vü≤>∑ZsTT 2 : 23

C…|òüHê´ 3 : 20

~«‹ 7 : 6

11

≈£îe÷Ø, ˙ $XÊ«düeTT ìqTï dü«düú|üs¡#ÓqT

Hê Ä‘·à MT eT<Ûä´ ñqï~ >∑qTø£ uÛÑj·T|ü&É≈£î&ç

<˚e⁄&ÉT rj·T>∑ me&ÉTqT eT÷j·TC≤\&ÉT, <˚e⁄&ÉT eT÷j·T>∑ me&ÉTqT rj·TC≤\&ÉT

e÷s¡Tÿ 5 : 34

Vü≤>∑ZsTT 2 : 5

jÓTwüj·÷ 22 : 22

sTT]àj·÷ 33 : 6

˙e⁄ qqTï qeTTàø=+{Ï$ >∑qTø£ ìX¯Ãj·TeTT>± H˚qT ìqTï ‘·|æŒ+#Ó<äqT

e´s¡TΔ&ÉT MT eT<Ûä´ìø£ dü+#·]+#·&ÉT yê&ÉT u§‹Ô>± HêX¯qe÷jÓTqT

Äj·Tq düìï~Ûì MT Vü≤è<äj·TeTT\qT ≈£îeTà]+#·T&ç

uÛÑ÷$T ô|’øÏ H˚qT y˚T|òüTeTTqT s¡|æŒ+#·Tq|ü&ÉT Ä <ÛäqdüT‡ y˚T|òüTeTT˝À ø£qã&ÉTqT

sTT]àj·÷ 39 : 18

qVüQeTT 1 : 15

ø°s¡Ôq 62 : 8

Ä~ 9 : 14

˙e⁄ #˚j·TT |üqT\ìï{Ï˝ÀqT <˚e⁄&ÉT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TTHêï&ÉT

y˚T\T #˚j·TqT<˚›•+#·T #·THêïqT >∑qTø£ uÛÑj·T|ü&É≈£î&ç

Ä~.ø± 21 : 22

C…øs£ ê´ 8 : 15

eTqeTT Äj·Tq Á‘√e\˝À q&ÉT#·Tø=+<äeTT

jÓT¨yêj˚T ˙≈£î ì‘·´yÓTÆq yÓ\T>∑T>± qT+&ÉTqT

MTø± 4 : 2

jÓTwüj·÷ 60 : 20

5

7

8

MT q$Tàø£ #=|üq MT≈£î ø£\T>∑TqT >±ø£

j·÷ø√ã÷, H˚qT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TTHêïqT uÛÑj·T|ü&É≈£îeTT

eT‘·ÔsTT 9 : 29

sTT]àj·÷ 46 : 28

12

13 14

18

24

4

6

1

10

jÓ÷Vü‰qT 12 : 13

19

20

Hê≈£î yÓTTi¿ô|≥TºeTT... ˙e⁄ Á>∑Væ≤+|ü˝Òì >=|üŒ dü+>∑‘·T\qT ... ˙≈£î ‘Ó*j·TCÒ‘·TqT sTT]àj·÷ 33 : 3

21

25 yê]øÏ dü‘·´ düe÷<ÛëqeTT\qT düeTè~Δ>± ãj·T\T |üs#¡ <Ó qä T

26

27 ˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê ˙ eT<Ûä´ ñHêï&ÉT C…|òüHê´ 3 : 17

28

H˚qT $TeTTàqT >∑÷]à ñ<˚Δ•+∫q dü+>∑‘·T\qT H˚HÓs¡T>∑T<äTqT

Äj·Tq ... nq>± dæ\Te eTs¡DeTT bı+<äTq+‘·>± $<Û˚j·T‘· #·÷ô|qT

sTT]àj·÷ 29 : 11

|òæ*|”Œ 2 : 8

Çø£ MT<ä≥ MT≈£î nbÕj·TeTT dü+uÛÑ$+|ü<äT

|ü≥ºC≤\q+‘· $kÕÔs¡eTT>± ByÓq\T ≈£îeTà]+#Ó<äqì jÓT¨yê ôd\$#·TÃ#·THêï&ÉT

H˚qT <ëìøÏ Äs√>∑´eTTqT dü«düú‘·qT eTs¡\ s¡|æŒ+#·T#·THêïqT

C…|òüHê´ 3 : 15

eT˝≤ø° 3 : 10

15

22

29 sTT]àj·÷ 33 : 6

7

jÓT¨yê eT+~s¡eTTq≈£î yÓfi¯ófl<äeTì ...nìq|ü&ÉT H˚qT dü+‘√wæ+∫‹ì

14

21

28

jÓT¨yêj˚T ˙≈£î ì‘·´yÓTÆq yÓ\T>∑T>± qT+&ÉTqT

H˚qT á düú\eTTqT $TeTTàqT ìedæ+|ü CÒj·TTq≥T¢ ... MT ÁøÏj·T\qT ~<äT›ø=qT&ç

s¡Vü≤dü´eT+<äT #·÷#·T ˙ ‘·+Á&ç ˙≈£î Á|ü‹|òü\eTT sTT#·Tqà T

ø°s¡Ôq 122 : 1

jÓTwüj·÷ 60 : 20

sTTØàj·÷ 7 : 3

eT‘·ÔsTT 6 : 6

dü<들eeTT >∑\ yê] jÓT&É\ ˙e⁄ dü<들eeTT #·÷|ü⁄<äTe⁄

Hê ø£è|ü ìqTï $&ç∫b˛<äT

ˇø£ì ‘·*¢ yêìì Ä<ä]+#·Tq≥T¢ H˚qT $TeTTàqT Ä<ä]+#Ó<äqT

d”jÓ÷qT˝À qT+&ç jÓ÷ôVAyê ìqTï Äos¡«~+#·TqT

2 düeT÷ 22 : 27

jÓTwüj·÷ 54 : 10

jÓTwüj·÷ 66 : 13

ø°s¡Ôq 128 : 5

˙e⁄ Hê <˚e⁄&Ée⁄ H˚qT ˙≈£î ø£è‘껄‘êdüTÔ‘·T\T #Ó*+¢ #Ó<qä T

23

30

jÓTôVAyê ø£qTï\T Á|ü‹ düú\eTT MT<ä qT+&ÉTqT

Äj·TH˚ düeTdüÔeTTq≈£î Ä<Ûës¡uÛÑ÷‘·T&ÉT

düeTdüÔeTTqT |üØøÏå+∫ y˚T˝…’q <ëìì #˚|ü≥Tº&ç

uÛÑj·T|ü&É≈£î&ç, H˚qT $TeTTàqT MT |æ\¢\qT b˛wæ+#Ó<äqT

ø°s¡Ôq 118 : 28

kÕyÓT‘·\T 15 : 3

ø=\dæ‡ 1 : 17

1 <∏Ódü‡ 5 : 21

Ä~.ø±. 50 : 21

˙e⁄ BsêÈj·TTwüà+‘·T&ÉT e>∑Tq≥T¢ ˙ ‘·*¢ì, ˙ ‘·+Á&çì düHêàì+|ü⁄eTT

<˚e⁄ì düeTdüÔyÓTÆq Ä»„\qT nqTdü]+∫ q&ÉT#·Tø=ìq jÓT&É\ ˙≈£î ˙‹ ø£\T>∑TqT

ìs¡ZeT 20 : 12

1

2

3

8

9

16

22

29 nbÕj·TeTT ˙ jÓTT<ä›≈£î sê<äT ø°s¡Ôq 91 : 7

17

24

˙ }≥ ByÓq H=+<äTqT

$TeTTàqT |æ*∫q <˚e⁄&ÉT qeTà<ä–qyê&ÉT

˙ <˚e⁄&Ó’q jÓTôVAyê düeTdüÔ »qeTT\ ø£+f… ìqTï ôV≤∫Ã+#·TqT

~«‹ 6 : 25

kÕyÓT‘·\T 5 : 18

1 ø=]+~Û 1 : 9

~«‹ 28 : 1

<ÛÓ’s¡´eTT ‘Ó#·TÃø=qTeTT, Äj·Tq ìqTï |æ\T#·T#·THêï&ÉT

‘·s¡‘·s¡eTT\≈£î ˙ $XÊ«dü´‘·qT Hê H√{Ï‘√ ‘Ó*j·TCÒôd<äqT

jÓTôVAe jÓTT<ä› ø£è|ü <=s¡T≈£îqT

e÷s¡Tÿ 10 : 49

5

ø°s¡Ôq 89 : 1

12

ø°s¡Ôq 130 : 7

19

26

<˚e⁄ì n<äT“¤‘· ÁøÏj·T\qT Ä˝À∫+|ü⁄eTT

uÛÑ÷˝Àø£ ìyêdüT\+<äs¡T Äj·Tq≈£î yÓs¡Tee˝…qT

˙ ÁbÕø±s¡eTT\˝À HÓeTà~ ø£\T>∑TqT

Á|üuÛÑTe⁄ <äèwæºøÏ MTs¡T ‘·–Z+#·Tø=qT&ç

jÓ÷ãT 37 : 14

ø°s¡Ôq 33 : 8

20

j·÷ø√ãT 4 : 10

jÓTôVAyê <Ûäs¡àXÊÅdüÔeTT qqTdü]+∫ ìs√ΔwüeTT>± q&ÉTø=qTyês¡T <ÛäqT´\T

13

ø°s¡Ôq 122 : 7

H˚qT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TTHêïqT >∑qTø£ uÛÑj·T|ü&É≈£îeTT

dü+<˚Væ≤+|üø£ $XÊ«düeTT‘√ n&ÉT>∑e˝…qT

Hê <˚e⁄&ÉT Hê≈£î ã\e÷jÓTqT

ø°s¡Ôq 119 : 1

Ä~ 26 : 24

j·÷ø√ãT 1 : 6

jÓTwüj·÷ 49 : 5

4

6

10

15

11

18

25

31

Äj·Tq yê‘·‡\´‘· ÁbÕeTTK´ ~qeTT\T jÓT&É‘Ó>∑ø£ ì\T#·Tq~ 25 øÁ dÏ eºü Tdt $˝≤|ü 3 : 22

27

Pictures  
Pictures  
Advertisement