Page 1

1

องคประกอบของระบบสารสนเทศ มี 5 องคประกอบ ไดแก ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. ฮารดแวรเปนองคประกอบสําคัญ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง 2. ซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนชุดคําสั่งที่สั่งใหฮารดแวรทํางาน 3. ขอมูล เปนสวนที่จะนําไปจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร 4. บุคลากรเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงานคอมพิวเตอร 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปนสิ่งที่จะตองเขาใจเพื่อใหทํางานไดถูกตองเปนระบบ 1. ฮารดแวร

ฮารดแวรเปนองคประกอบสําคัญของระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณรอบขาง รวมทั้งอุปกรณสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาเปนเครือขาย เชน เครื่องพิมพ เครื่องกราดตรวจเมื่อ พิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร สามารถแบงเปน 3 หนวย คือ หนวยรับขอมูล (input unit) ไดแก แผงแปนอักขระ เมาส หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หนวยแสดงผล (output unit) ไดแก จอภาพ เครื่องพิมพ การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย จะพบวาคลายกัน กลาวคือ เมื่อมนุษย ไดรับขอมูลจากประสาทสัมผัส ก็จะสงใหสมองในการคิด แลวสั่งใหมีการโตตอบ 2 . ซอฟตแวร ซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนองคประกอบที่สําคัญประการที่สอง ซึ่งก็คือลําดับขั้นตอนของ คําสั่งที่จะสั่งงานใหฮารดแวรทํางาน เพื่อประมวลผลขอมูลใหไดผลลัพธตามความตองการของการใชงาน ใน ปจจุบันมีซอฟตแวรระบบปฏิบัติงาน ซอฟตแวรควบคุมระบบงาน ซอฟตแวรสําเร็จ และซอฟตแวรประยุกต สําหรับงานตางๆ ลักษณะการใชงานของซอฟตแวรกอนหนานี้ ผูใชจะตองติดตอใชงานโดยใชขอความเปน หลัก แตในปจจุบันซอฟตแวรมีลักษณะการใชงานที่งายขึ้น โดยมีรูปแบบการติดตอที่สื่อความหมายใหเขาใจ งาย เชน มีสวนประสานกราฟกกับผูใชที่เรียกวา กุย (Graphical User Interface : GUI) สวนซอฟตแวรสําเร็จ ที่มีใช ในทองตลาดทําให การใช งานคอมพิว เตอรในระดั บบุ คคลเป นไปอย างกวางขวาง และเริ่ มมีลั กษณะ สงเสริมการทํางานของกลุ มมากขึ้น ส ว นงานในระดั บองคกรส ว นใหญมักจะมีการพัฒนาระบบตามความ ตองการโดยการวาจาง หรือโดยนักคอมพิวเตอรที่อยูในฝายคอมพิวเตอรขององคกร เปนตน


2

ซอฟตแวร คือ ชุดคําสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร แบงออกไดหลายประเภท เชน 1. ซอฟตแวรระบบ คือ ซอฟตแวรที่ใชจัดการกับระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่มีอยูใน ระบบ เชน ระบบปฏิบัติการวินโดวส ระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติการยูนิกซ 2. ซอฟตแวรประยุกต คือ ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชงานดานตางๆ ตามความตองการของผูใช เชน ซอฟตแวรกราฟก ซอฟตแวรประมวลคํา ซอฟตแวรตารางทํางานซอฟตแวรนําเสนอ ขอมูล

3. ขอมูล ขอมูล เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ อาจจะเปนตัวชี้ความสําเร็จ หรือความลมเหลวของระบบได เนื่องจากจะตองมีการเก็บขอมูลจากแหลงกําเนิด ขอมูลจะตองมีความถูกตอง มีการกลั่นกรองและตรวจสอบแลวเทานั้นจึงจะมีประโยชน ขอมูลจําเปนจะตองมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อใชงานในระดับกลุมหรือระดับองคกร ขอมูลตองมีโครงสรางในการจัดเก็บที่เปนระบบระเบียบเพื่อการ สืบคนที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 4. บุคลากร บุคลากรในระดับผูใช ผูบริหาร ผูพัฒนาระบบ นักวิเคราะหระบบ และนักเขียนโปรแกรม เปน องคประกอบสําคัญในความสําเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรมาก เทาใดโอกาสที่จะใชงานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรไดเต็มศักยภาพและคุมคายิ่งมากขึ้นเทานั้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดับบุคคลซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรมีขีดความสามารถมากขึ้น ทําใหผูใชมีโอกาส พัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาระบบงานไดเองตามความตองการ สําหรับระบบสารสนเทศใน ระดับกลุมและองคกรที่มีความซับซอนจะตองใชบุคลากรในสาขาคอมพิวเตอรโดยตรงมาพัฒนาและดูแล ระบบงาน 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผูใชหรือของบุคลากรที่เกี่ยวของก็เปนเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อไดพัฒนาระบบงานแลวจําเปนตองปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนในขณะที่ใชงานก็จําเปนตองคํานึงถึงลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติของคนและความสัมพันธกับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เชน ขั้นตอนการบันทึก ขอมูล ขั้นตอนการประมวลผล ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเครื่องชํารุดหรือขอมูลสูญหาย และขั้นตอนการทําสําเนา ขอมูลสํารองเพื่อความปลอดภัย เปนตน สิ่งเหลานี้จะตองมีการซักซอม มีการเตรียมการ และการทําเอกสาร คูมือการใชงานที่ชัดเจน

องค์ประกอบของสารสนเทศ  
องค์ประกอบของสารสนเทศ  
Advertisement