Page 1

1

เครื่ อ งมื อ วาดรู ป ทรงใน Photoshop จะมี เ ครื่ อ งมื อ อยู่ ห ลากหลายแบบท าให้ เ รา สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมา ในรูปแบบต่างๆ โดยง่าย และสามารถนาไปประยุกต์การ ใช้ต่างๆ ได้ เครื่องมือจะมี ทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ ชื่อ/สัญลักษณ์ Rectangle Tool

Rounded Rectangle Tool

Ellipse Tool

ตัวอย่าง

คุณสมบัติ เป็นเครื่องที่เอาไว้วาดภาพสีเหลี่ยม มุมฉากประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีหน้าที่เหมือนกับ Rectangle Tool แต่ว่าเครื่องมือตัวนี้จะเป็นการสร้าง สี่เหลี่ยมที่มีขอบมน โดยที่เรา สามารถกาหนดความมนของรูป สี่เหลี่ยมได้ เป็นเครื่องมือที่เอาไว้สาหรับทารูป วงรีหรือ คลิก Shift เพื่อทาเป็น วงกลม

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ง30206) หน่วยที่ 3 เรื่องการดีไซน์ชิ้นงานด้วย Photoshop ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


2 ชื่อ/สัญลักษณ์

ตัวอย่าง

คุณสมบัติ เป็นเครื่องมือสร้างรูปแบบหลาย เหลี่ยม โดยการกาหนดสามารถทาได้ จาก Option Bar ด้านบนเมื่อเรา เลือกใช้เครื่องมือตัวนี้

Polygon Tool

เป็นเครื่องมือที่วาดเส้นตรง Line Tool

Custom Shape Tool

คลิกที่นี้

เป็นเครื่องมือที่วาดภาพได้หลาย รูปแบบซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ ที่ Option Bar

ด้านบน

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ง30206) หน่วยที่ 3 เรื่องการดีไซน์ชิ้นงานด้วย Photoshop ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


3 การใช้งานเครื่องมือ จะมีให้เลือก 3 ลักษณะ คือ 1. Shape จะสามารถเติมสี และเส้นขอบ ในวัตถุตามที่เลือก

Fill : เทสีลงในพื้นที่ของ path นั้นๆ สามารถปรับความเข้ม ของสีที่ลงได้ตรง Opacity และเลือกว่าจะลงสีที่ตั้ง ไว้ใน Foreground หรือ Background Stroke : ใส่เส้นขอบให้พื้นที่รอบ path นั้นๆ โดยให้เราเลือกลักษณะเส้นว่าจะใช้เครื่องมือใด และเมื่อเลือกจะเกิดผล ตามที่เครื่องมือนั้นตั้งค่าอยู่ 2. Paths Tool จะเห็นเพียงเส้นขอบของวัตถุ สามารถ คลิก ที่เมนู Selection เพื่อเลือกพื้นที่การเทสีวัตถุได้ คลิกที่นี้

ผลลัพธ์หลังจากคลิก เมนู Selection จะเปิดเส้นปะ รอบวัตถุ

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ง30206) หน่วยที่ 3 เรื่องการดีไซน์ชิ้นงานด้วย Photoshop ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


4 เครื่องมือเทสี ลงไปที่ตัววัตถุ ดังนี้

เสร็จสิ้นให้คลิกที่เมนู

Marquee Tool

3. Pixel Tool การทางานของมันก็คือเราเลือกสีอะไรไว้ใน Foreground เมื่อวาดลงไปก็จะเป็นรูปร่างนั้นและสีนั้นทันที

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ง30206) หน่วยที่ 3 เรื่องการดีไซน์ชิ้นงานด้วย Photoshop ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.เครื่องมือวาดรูปใน Photoshop  
1.เครื่องมือวาดรูปใน Photoshop  
Advertisement