Page 15

ตารางที่ 7.14 แสดงตารางความจริงของเอ็กซ์คลูซีฟออร์ เกตชนิด 2 อินพุต INPUT OUTPUT A B Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 สมการของนอตเกตเขียนได้ ดงั นี ้ Y = A B 5.8 เอ็กซ์ คลูซีฟนอร์ เกต (EXCLUSIVE - NOR GATE) เอ็กซ์คลูซีฟนอร์ เกต หรื อ XNOR Gate จะให้ เอาต์พตุ เป็ นลอจิก 1 ก็ตอ่ เมื่ออินพุต A และอินพุต B มีสภาวะลอจิกเหมือนกัน นอกเหนือจากสภาวะดังกล่าว เอ็กซ์คลูซีฟนอร์ เกตจะให้ เอาต์พตุ เป็ นลอจิก 0 สามารถเขียนสัญลักษณ์ สมการลอจิก และตารางความจริงได้ ดงั นี ้ Input A B

Output Y

รู ปที่ 7.8 แสดงสัญลักษณ์ของเอ็กซ์คลูซีฟนอร์ เกตชนิด 2 อินพุต ตารางที่ 7.15 แสดงตารางความจริงของเอ็กซ์คลูซีฟนอร์ เกตชนิด 2 อินพุต INPUT OUTPUT A B Y 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 สมการของนอตเกตเขียนได้ ดงั นี ้ ̅̅̅̅̅̅ Y =

Unit 7  
Unit 7  
Advertisement