Page 1

วารสารประชาสัมพันธ์

วันทีข ่ องจดหมายขาว ่

โรงเรีย นร่ มธรรมานุ สรณ ์

ปี ท ี่ 1 ฉบับที่ 1

วำรสำรประชำสัมพันธ์

ภายในฉบับนี้:

เรื่ องในฉบับ

2

เรื่ องในฉบับ

2

เรื่ องในฉบับ

2

เรื่ องในฉบับ

3

เรื่ องในฉบับ

4

เรื่ องในฉบับ

5

เรื่ องในฉบับ

6

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 175-225 คา

ผูร้ ับจดหมายจากบริ ษทั อื่น

วัตถุประสงค์ของจดหมายข่าวคือเพื่อให้ ข้อมูลพิเศษแก่ผอู ้ ่านเป้ าหมาย จดหมายข่าว เป็ นวิธีที่ดีในการทาการตลาดผลิตภัณฑ์หรื อ บริ การของคุณ อีกทั้งยังเป็ นการสร้างความ น่าเชื่อถือและเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ องค์กรระหว่างเพื่อนร่ วมงาน สมาชิก พนักงาน หรื อผูจ้ าหน่ายอีกด้วย

ถ้าคุณสารวจแค็ตตาล็อก Publisher คุณ จะพบสิ่ งพิมพ์จานวนมากที่ตรงกับลักษณะ ของจดหมายข่าวของคุณ

ขั้นแรก ให้กาหนดกลุ่มผูอ้ ่านของจดหมาย ข่าว ซึ่ งอาจเป็ นใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์ จากข้อมูลในจดหมายข่าว ตัวอย่างเช่น พนักงานหรื อบุคคลที่สนใจซื้ อผลิตภัณฑ์ หรื อร้องขอบริ การของคุณ

จากนั้น พิจารณาว่าคุณมีเวลาและเงินทุน เท่าไรในการทาจดหมายข่าวนี้ ปั จจัยเหล่านี้ จะช่วยกาหนดความยาวของจดหมายข่าวและ ความถี่ในการพิมพ์ เราแนะนาว่าคุณควร พิมพ์จดหมายข่าวอย่างน้อยทุกๆ สามเดือน เพื่อให้ผอู ้ ่านเห็นว่าจดหมายข่าวนี้เป็ น แหล่งข้อมูลที่ปรับปรุ งอยูเ่ สมอ แล้วลูกค้า และพนักงานต่างก็จะรอคอยที่จะได้รับ จดหมายข่าวนี้

คุณสามารถรวบรวมรายชื่อผูร้ ับจดหมายจาก บัตรตอบรับทางธุรกิจ เอกสารข้อมูลลูกค้า นามบัตรที่รวบรวมจากงานแสดงสิ นค้า หรื อ รายชื่อสมาชิก คุณอาจพิจารณาซื้ อรายชื่อ

ประเด็นทีน ่ ่ าสนใจเป็ น พิเศษ:  เน้นสิ่ งทีค ่ ุณสนใจอยาง ่ สั้ นๆ ทีน ่ ี่  เน้นสิ่ งทีค ่ ุณสนใจอยาง ่ สั้ นๆ ทีน ่ ี่  เน้นสิ่ งทีค ่ ุณสนใจอยาง ่ สั้ นๆ ทีน ่ ี่  เน้นสิ่ งทีค ่ ุณสนใจอยาง ่ สั้ นๆ ทีน ่ ี่

พำดหัวข่ ำวเรื่ องรอง เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา พาดหัวข่าวเป็ นส่ วนที่สาคัญของจดหมาย ข่าว คุณจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ พาดหัวข่าวควรจะนาเสนอเนื้อหาของ เรื่ องราวได้อย่างตรงไปตรงมา และดึงดูดให้ ผูอ้ ่านสนใจเนื้อเรื่ องโดยใช้คาเพียงเล็กน้อย คุณควรจะเขียนพาดหัวข่าวก่อนที่จะเขียน

เนื้อเรื่ อง ด้วยวิธีน้ ีพาดหัวข่าวจะช่วยให้คุณ เขียนเนื้อเรื่ องได้อย่างตรงจุด ตัวอย่างของพาดหัวข่าว เช่น ผลิตภัณฑ์ได้รับ รางวัลแห่ งอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วย ประหยัดเวลา! สมาชิกทาได้เกินกว่าที่ต้ งั เป้ า ไว้ และสาขาใหม่เปิ ดใกล้บา้ นคุณแล้ว

คำอธิ บำยภำพที่อธิ บำยรู ปภำพหรื อกรำฟิ ก


เพจ

2

ชื่ อ จ ด ห ม า ย ข่ า ว

ปี ที่

1

ฉ บั บ ที่

1

พำดหัวข่ ำวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 150-200 คา ประโยชน์อนั หนึ่งของการใช้จดหมายข่าว เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มการขายคือ คุณสามารถ ใช้เนื้อหาจากเอกสารประกอบการขายอื่น เช่น ข่าวประกาศ การค้นคว้าทางการตลาด และรายงานต่างๆ ได้

คำอธิ บำยภำพที่อธิ บำยรู ปภำพ หรื อกรำฟิ ก

ขณะที่เป้ าหมายหลักของการแจกจ่าย จดหมายข่าวคือเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรื อ บริ การ แต่ส่ิ งสาคัญที่จะช่วยให้จดหมายข่าว ประสบความสาเร็ จได้ก็คือทาให้จดหมาย ข่าวเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็ นประโยชน์

คือสร้างและเขียนบทความของคุณขึ้นเอง หรื อใส่ ปฏิทินของกิจกรรมที่กาลังจะจัดขึ้น หรื อข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่จะช่วยส่ งเสริ ม ผลิตภัณฑ์ใหม่ลงในจดหมายข่าว

ข่าวเสร็ จแล้ว ให้แปลงจดหมายข่าวแล้ว ประกาศไปยังเว็บไซต์

คุณยังสามารถค้นคว้าหรื อค้นหาบทความ “เติมเต็ม” ได้โดยเข้าเวิลด์ไวด์เว็บ คุณ สามารถเขียนได้หลากหลายหัวข้อ แต่ไม่ควร ให้บทความยาวเกินไป คุณยังสามารถนาเนื้อหาที่คุณลงไว้ใน จดหมายข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ดว้ ย Microsoft Publisher ช่วยให้คุณ แปลงจดหมายข่าวเป็ นสิ่ งพิมพ์บนเว็บได้ อย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่เขียนจดหมาย

พำดหัวข่ ำวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 คา “เเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเ”

สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่ จากัด คุณอาจจะใส่ เรื่ องที่เน้นด้าน เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมล่าสุ ดในสาขาของ คุณ คุณยังอาจกล่าวถึงแนวโน้มของธุ รกิจหรื อ เศรษฐกิจ หรื อให้คาพยากรณ์แก่ลูกค้าของ คุณ

ถ้าจดหมายข่าวนี้จดั ทาเพื่อแจกจ่ายภายใน คุณอาจแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงาน ใหม่หรื อการปรับปรุ งต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขายหรื อรายรับจะเป็ นสิ่ งที่แสดงว่าธุรกิจ เติบโตอย่างไร

บรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดง ประวัติพนักงานใหม่ หรื อลูกค้าหรื อตัวแทน ขายชั้นดีได้ดว้ ย

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รับ การปรับปรุ งเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้คาแนะนา การวิจารณ์หนังสื อ จดหมายจากประธานบริ ษทั หรื อบท

พำดหัวข่ ำวเรื่ องในฉบับ

คำอธิ บำยภำพที่อธิ บำยรู ปภำพ หรื อกรำฟิ ก

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา

บริ บท

การเลือกรู ปภาพหรื อกราฟิ กเป็ นส่ วนที่ สาคัญของการเพิ่มเนื้อหาลงในจดหมายข่าว ของคุณ

Microsoft Publisher มีภาพตัดปะ หลายพันรู ปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไป ยังจดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ ยงั มี เครื่ องมืออีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการ วาดรู ปร่ างและสัญลักษณ์

ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเอง ว่ารู ปภาพต่างๆ สนับสนุ นหรื อส่ งเสริ ม เนื้อหาที่คุณกาลังพยายามสื่ อสารหรื อไม่ ให้ หลีกเลี่ยงการเลือกรู ปภาพที่ไม่สอดคล้องกับ

หลังจากที่เลือกรู ปภาพแล้ว ให้ใส่ รูปดังกล่าว ไว้ใกล้กนั กับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่

คาอธิบายรู ปไว้ใกล้กบั รู ปนั้นด้วย


ชื่ อ จ ด ห ม า ย ข่ า ว

ปี ที่

1

ฉ บั บ ที่

1

เพจ

พำดหัวข่ ำวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 150-200 คา ประโยชน์อนั หนึ่งของการใช้จดหมายข่าว เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มการขายคือ คุณสามารถ ใช้เนื้อหาจากเอกสารประกอบการขายอื่น เช่น ข่าวประกาศ การค้นคว้าทางการตลาด และรายงานต่างๆ ได้ ขณะที่เป้ าหมายหลักของการแจกจ่าย จดหมายข่าวคือเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรื อ บริ การ แต่ส่ิ งสาคัญที่จะช่วยให้จดหมายข่าว ประสบความสาเร็ จได้ก็คือทาให้จดหมาย ข่าวเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็ นประโยชน์

คือสร้างและเขียนบทความของคุณขึ้นเอง หรื อใส่ ปฏิทินของกิจกรรมที่กาลังจะจัดขึ้น หรื อข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่จะช่วยส่ งเสริ ม ผลิตภัณฑ์ใหม่ลงในจดหมายข่าว

ข่าวเสร็ จแล้ว ให้แปลงจดหมายข่าวแล้ว ประกาศไปยังเว็บไซต์

คุณยังสามารถค้นคว้าหรื อค้นหาบทความ “เติมเต็ม” ได้โดยเข้าเวิลด์ไวด์เว็บ คุณ สามารถเขียนได้หลากหลายหัวข้อ แต่ไม่ควร ให้บทความยาวเกินไป คุณยังสามารถนาเนื้อหาที่คุณลงไว้ใน จดหมายข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ดว้ ย Microsoft Publisher ช่วยให้คุณ แปลงจดหมายข่าวเป็ นสิ่ งพิมพ์บนเว็บได้ อย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่เขียนจดหมาย

คำอธิ บำยภำพที่อธิ บำยรู ปภำพ หรื อกรำฟิ ก

พำดหัวข่ ำวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 คา สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่ จากัด คุณอาจจะใส่ เรื่ องที่เน้นด้าน เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมล่าสุ ดในสาขาของ คุณ คุณยังอาจกล่าวถึงแนวโน้มของธุ รกิจหรื อ เศรษฐกิจ หรื อให้คาพยากรณ์แก่ลูกค้าของ คุณ

ถ้าจดหมายข่าวนี้จดั ทาเพื่อแจกจ่ายภายใน คุณอาจแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงาน ใหม่หรื อการปรับปรุ งต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขายหรื อรายรับจะเป็ นสิ่ งที่แสดงว่าธุรกิจ เติบโตอย่างไร

บรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดง ประวัติพนักงานใหม่ หรื อลูกค้าหรื อตัวแทน ขายชั้นดีได้ดว้ ย

“เเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเ

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รับ การปรับปรุ งเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้คาแนะนา การวิจารณ์หนังสื อ จดหมายจากประธานบริ ษทั หรื อบท

เเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเ”

พำดหัวข่ ำวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา

บริ บท

การเลือกรู ปภาพหรื อกราฟิ กเป็ นส่ วนที่ สาคัญของการเพิ่มเนื้อหาลงในจดหมายข่าว ของคุณ

Microsoft Publisher มีภาพตัดปะ หลายพันรู ปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไป ยังจดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ ยงั มี เครื่ องมืออีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการ วาดรู ปร่ างและสัญลักษณ์

ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเอง ว่ารู ปภาพต่างๆ สนับสนุ นหรื อส่ งเสริ ม เนื้อหาที่คุณกาลังพยายามสื่ อสารหรื อไม่ ให้ หลีกเลี่ยงการเลือกรู ปภาพที่ไม่สอดคล้องกับ

หลังจากที่เลือกรู ปภาพแล้ว ให้ใส่ รูปดังกล่าว ไว้ใกล้กนั กับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่

คาอธิบายรู ปไว้ใกล้กบั รู ปนั้นด้วย

คำอธิ บำยภำพที่อธิ บำยรู ปภำพ หรื อกรำฟิ ก

3


ชื่ อ ธุ ร กิจ ที่ อยู่ธุรกิจหลัก ที่ อยู่บรรทัดที่ 2 ที่ อยู่บรรทัดที่ 3 ที่ อยู่บรรทัดที่ 4

ในส่ วนนีถ้ ือเป็ นตำแหน่ งที่ ดีในกำรเขียนย่ อหน้ ำสั้นๆ เกี่ยวกับองค์ กรของคุณ ซึ่ ง อำจจะรวมวัตถุประสงค์ ขององค์ กร พันธกิจ วันที่ ก่อตั้ง และประวัติโดยย่ อด้ วยได้

โทรศัพท์ : 555-555-5555 โทรสำร: 555-555-5555

อี กทั้งคุณยังสำมำรถเพิ่มรำยชื่ อของชนิดผลิตภัณฑ์ บริ กำร หรื อโปรแกรมต่ ำงๆ แบบคร่ ำวๆ ที่ องค์ กรของคุณมีอยู่ พืน้ ที่ ทำงภูมิศำสตร์ ที่ครอบคลุม (ตัวอย่ ำงเช่ น ตลำดในสหรั ฐฯ ฝั่ งตะวันตก หรื อยุโรป เป็ นต้ น) และโปรไฟล์ ของประเภทลูกค้ ำ หรื อสมำชิ กที่ คุณให้ บริ กำร

เราอยูบ่ นเว็บ!

นอกจำกนี ้ กำรใส่ ชื่อที่ ติดต่ อสำหรั บผู้อ่ำนที่ ต้องกำรข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ กร

example.com

ก็นับว่ ำเป็ นประโยชน์ เช่ นกัน

สโลแกนหรือคติพจนส ์ าหรับธุรกิจ

องค์ กร

พำดหัวข่ ำวเรื่ องหน้ ำหลัง เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 175-225 คา

คำอธิ บำยภำพที่อธิ บำยรู ปภำพหรื อ กรำฟิ ก

ถ้าจดหมายข่าวของคุณเป็ นเอกสารที่พบั แล้ว ส่ งทางไปรษณี ย ์ เรื่ องนี้จะปรากฏที่ดา้ นหลัง ดังนั้นคุณจึงควรจะออกแบบให้อ่านง่ายเวลา อ่านคร่ าวๆ

ถ้าคุณมีรายการราคาของผลิตภัณฑ์และ บริ การมาตรฐาน คุณอาจจะใส่ รายการราคานี้ ไว้ในส่ วนนี้ดว้ ยเช่นกัน คุณอาจจะแจ้งให้ ผูอ้ ่านของคุณทราบเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ที่ผอู ้ ่าน สามารถติดต่อกับองค์กรของคุณไว้ดว้ ย

ส่ วนของคาถามและคาตอบเป็ นส่ วนที่จะช่วย ดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านได้อย่างรวดเร็ ว คุณสามารถรวบรวมคาถามที่ได้รับหลังจาก จดหมายข่าวฉบับล่าสุ ด หรื อคุณอาจจะ รวบรวมคาถามทัว่ ๆ ไปที่มกั จะได้รับ เกี่ยวกับองค์กรของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งให้ผอู ้ ่านลง บันทึกในปฏิทินของผูอ้ ่านเองเกี่ยวกับ กิจกรรมที่จดั เป็ นประจา เช่น การพบปะกัน ของตัวแทนขายระหว่างอาหารเช้าทุกวัน อังคารที่สามของเดือน หรื อการประมูลเพื่อ การกุศลทุกหกเดือน

รายชื่อและตาแหน่งของผูจ้ ดั การแผนกต่างๆ ในองค์กรของคุณก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยให้ จดหมายข่าวของคุณสื่ อถึงผูอ้ ่านอย่างเป็ น กันเอง ถ้าองค์กรของคุณมีขนาดเล็ก คุณ อาจจะใส่ ชื่อของพนักงานทุกคนก็ได้

และถ้ายังมีเนื้อที่เหลือ คุณอาจจะใส่ ภาพตัด ปะหรื อกราฟิ กอื่นๆ ได้ดว้ ย

สิ่งพิมพ์1  
Advertisement