Page 1

หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

รู ป หอยสั ง ข์ บ นพานแว่ น ฟ้ า หมายถึ ง รู ป หอยสั ง ข์ ซึ่ ง ยั ง ค้ น หา หลัก ฐานของความหมายได้ไม่แน่ชัด แต่บุคคลบางคนบอกที่มาของตราประจา จัง หวั ด นี้ ว่ า เดิม เคยเป็ น ตรากระดุ ม เสื้ อ ฉลองพระองค์ ของกรมหลวงสงขลา นคริ น ทร์ สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร์ อ ดุ ย เดชวิ ก รมบรมชนกนาถ ต่ อ มากรม ศิลปากรออกแบบตราสังข์ ใช้เป็นเครื่องหมายตราประจาจังหวัดสงขลา จังหวัด สงขลาใช้อักษรย่อว่า “สข” งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด พัทลุง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา รัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส ของประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

สงขลา เป็ น จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข อง ประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับ รัฐเคดาห์(ไทรบุรี) ของมาเลเซี ย เป็ นเมือ งท่า และเมือ งชายทะเลที่ สาคัญ แห่งหนึ่งของภาคใต้มาแต่สมัยโบราณ มี โบราณสถานและโบราณวัตถุ มากมาย อี กทั้ งมี ขนบธรรม เนียมประเพณี ภาษาและการละเล่น พื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย สงขลามี สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ที่ เ ป็ น ชายทะเล น้ าตก ทะเลสาบและมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ อั น อุ ด ม สมบูรณ์

*** คลิกเลือกชื่ออำเภอที่ต้องกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยว งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด

รถยนต์

ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว

รถไฟ

การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ

รถโดยสารประจาทาง

คาถามสนุกๆ เครื่องบิน

งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด 2,000,000

ยุทธศาสตร์จงั หวัด การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

จานวนนักท่ องเที่ยว (คน)

แหล่งท่องเที่ยว

1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000

2549

1,000,000

2550

800,000

2551

600,000 400,000 200,000 0

ชาวไทย งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

ชาวต่ างชาติ E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา เศรษฐกิจ 2. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม เพื่อ เสริมสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง 3. การบริหารจัดการและดูแลรั กษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน 4. ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และ ทรั พย์ สิน 5. การบริหารราชการให้ เป็ นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

แหลมสมิหลา แหลมสมิหลา อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดสด เทศบาลประมาณ 3 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด และทิวสน อันร่มรื่น มีร้านขายอาหารอยู่มาก การเดินทางจากหาดใหญ่ใช้รถ ประจาทางสายหาดใหญ่ -สงขลา แต่หากอยู่ในตัวเมืองสงขลาก็มีรถ สองแถว บริการจากตัวเมืองไปยังชายหาดในราคาไม่แพงนัก งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

แหลมสนอ่อน แหลมสนอ่อน ติดกับแหลมสมิหลาไปทาง ตะวันตกเฉียงเหนือด้านทิศตะวันตกของแหลมสนอ่อน เป็นทะเลสาบสงขลา บริเวณรอบๆ แหลมสนอ่อนมี ถนน สามารถชมทิวทัศน์ได้ทั้งทะเลหลวงและ ทะเลสาบ นอกจากนีย้ ังมีสวนสนซึง่ เหมาะแก่การ พักผ่อนและนัง่ พักรับประทานอาหาร งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

เขาตังกวน

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

อยู่ทางทิศตะวันออกของเขาน้อย มีบันไดทางขึ้นอยู่ใกล้วัดแหลม ทราย (สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต) บนยอดเขามีเจดีย์และ ตาหนักซึง่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาตังกวนแล้ว สามารถ มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจน งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว

ตลาดกิมหยง

ตลาดแห่งนี้เป็นเสมือนเอกลักษณ์ หนึ่งของอาเภอหาดใหญ่เป็นตลาดเก่าแก่ที่อยู่คู่ เมืองหาดใหญ่มาแต่ครั้งก่อตั้งเมือง และมีความ หลากหลายของสินค้านานาชนิดทั้งอาหารการ กิน ของสด ของแห้ง ขนมจากต่างแดนในราคา ปลอดภาษี อีกทั้งยังตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ จึ ง ท าให้ ต ลาดกิ ม หยงกลายเป็ น หนึ่ ง ในแหล่ ง จั บ จ่ า ยยอดนิ ย มในใจคนท้ อ งถิ่ น และบรรดา นักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน

การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

ตลาดน้าคลองแห ตั้งอยูท่ ที่ า่ น้าวัดคลองแห ตาบลคลองแห นอก ตัว เมือ งหาดใหญ่ไปเล็กน้อ ย เป็นตลาดน้าแห่งแรกและแห่ง เดียวของภาคใต้ แม้เป็นตลาดน้าเกิดใหม่ แต่ได้รับความนิยม อย่ า งรวดเร็ว มี อ าหารพื้ น บ้ า นหลากหลายทั้ง อาหารไทย มุสลิม รวมทัง้ ผลไม้ และสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด มีเรือพาย นับร้อยลาพายมาจอดเรียงรายให้บริการริมท่าน้าวัดคลองแห อย่างเป็นระเบียบ และมีร้านค้าที่ริมฝั่งมากมายให้เดินเลือกชม อย่างเพลิดเพลิน งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

วัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) วัดพะโคะ เป็นวัดที่มคี วามสาคัญต่อ ชุมชนมาตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เป็นสถานที่ กระทาพิธีดื่มพระพิพฒ ั น์สตั ยาของเมืองพัทลุง เป็น วัดที่ประดิษฐานพระมาลิกเจดียพ์ ระพุทธไสยาสน์ หรือพระโคตมะ และอนุสาวรียห์ ลวงพ่อทวด (สมเด็จพระราชมุนีสามิราม) ในลักษณะจาริกธุดงค์ ซึ่งเป็นที่ศรัทธาและเคารพบูชาของชาวไทยและชาว ต่างประเทศใกล้เคียง มาจนกระทัง่ ปัจจุบนั นี้ งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

อุทยานนกนา้ คูขดุ

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ

อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ท้องที่ตาบลคูขุด อาเภอสทิงพระ เป็นแหล่งพักพิง ถิ่นอาศัยของบรรดานกน้าอพยพและประจาถิ่นที่สาคัญ จากการสารวจ พบว่ามีนกอาศัยอยู่ถึง 219 ชนิด ซึ่งจะพบมากในช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคมของทุกปี

คาถามสนุกๆ

งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว

ผิดค่ถูะก..ทบทวนใหม่ นะคะ ต้อง คะ ...เก่งมำก

การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

1. วิหำรแดงตัง้ อยูท่ ใี่ ด? ก. เขำตังกวน งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

ข. เขำน้อย

ค. เขำใหญ่

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว

ผิดค่ะ..ทบทวนใหม่นะคะ ถูกต้อง คะ ...เก่งมำก

การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

2. สะพำนติณสูลำนนท์ได้ทำกำรเปิดใช้เมือ่ ปีพทุ ธศักรำชใด? ก. 2528

ข. 2529

งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

ค. 2530

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว

ผิดค่ถูะก..ทบทวนใหม่ นะคะ ต้อง คะ ...เก่งมำก

การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

3. น้ำตกโตนงำช้ำงตั้งอยูใ่ นเขตอำเภอใด? งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com


หน้าหลัก สัญลักษณ์จงั หวัด ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ภาพวิดีโอ คาถามสนุกๆ

งานนาเสนอข้อมูลจังหวัดสงขลา

E-mail : wittayaput@hotmail.com

Songkhla  
Songkhla  

Travel to Songkhla