Page 1

PORTFOLIO

นางสาวณัฐธิดา แก้วมณี NATTI DAKAEWMANE


คำนำ แฟ้ มสะสมผลงำนนีเ้ ป็ นแฟ้ มรวบรวมข้ อมูลส่ วนตัวของ นำงสำวณัฐธิดำ แก้ ว มณี ประกอบด้ วยประวัตสิ ่ วนตัว ประวัตกิ ำรศึกษำ เกียรติบัตร คูณควำมดีและ ควำมสนใจพิเศษ โดยจัดลำดับ จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ข้ อมูลในแฟ้ มสะสมผลงำนนีเ้ ป็ นข้ อมูลสำคัญในกำรวิเครำะห์ ค้ นหำ ทำควำม รู้จักและเข้ ำใจตนเอง เพื่อกำรประเมินผลงำน ศักยภำพ และวำงแผนกำรศึกษำ รวมทั้งแผนกำรดำเนินชีวติ

นำงสำวณัฐธิดำ แก้ วมณี ผู้จัดทำ


คานา สารบัญ

า ร บั ญ

ส่วนที่ 1 ประวัติ ส่วนตัว ประวัติ การศึกษา เอกสาร ทางการศึกษา

ส่วนที่ 2


ประวัตกิ ารศึกษา

 โรงเรียน:วัดประสาทนิการ  ประถมศึกษา โรงเรียน:วัดประสาทนิกร  มัธยมศึกษาตอนต้นศึกษา โรงเรียน:ร่ อนพิบูลย์ เกียรติวสุ นธราภวัฒก์  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน:ร่ อนพิบูลย์ เกียรติวสุ นธราภวัฒก์  เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 2.00

อนุบาลศึกษา


เ กี ย ร ติ บั ต ร certificate

เข้าร่วมการสอบนักธรรม

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรม


เข้าร่วมการสอบนักธรรมชัน ้

เข้ารวมกิจกรรมกีฬาสีโรเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน


เข้าร่วมการสอบนักธรรมชัน ้

เข้ารวมกิจกรรมกีฬาสีโรเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน


เข้ำร่วมกองเชียร์กีฬำอำเภอ

เข้ำร่วมกรีฑำอำเภอ

ร่วมทำอัศจรรย์กีฬำสี


ถวายเพลิงศพ

ทัศนะศึกษากับโรงเรียนที่จงั หวัดสมุทรสาคร


เข้าร่วมการแปลอักษร ร.9


portfolio aoy  

น.ส.ณัฐธิดา เเก้วมณี

portfolio aoy  

น.ส.ณัฐธิดา เเก้วมณี

Advertisement