Page 1

ปี ที่ 9 เล่มที่ 133 ประจ�ำวันที่ 5 มกราคม - 31 มกราคม 2562

ราคา 10 บาท

ติดตามอ่ านได้ ทางทางเว็บไซต์ www.การเมืองชุ มชน.com

ส่ องพระ - พระสงฆ์ ไทยยุค 2561

สจ.เล็ก

อ่ านต่ อหน้ า 6

"โต๊ ะจีน" ของ 2 พรรคการเมือง เส้ นหย่ ายยยมาก ก�ำลังจะถูกรุม "กินโต๊ ะ"กกต.จะกล้ าท�ำอะไรไหม?

อ่ านต่ อหน้ า 3

เขตบางซื่อ

อ่ านต่ อหน้ า 10


2

3

"โต๊ ะจีน"ของ2พรรคการเมืองเส้ นหย่ ายยยมาก ก�ำลังจะถูกรุม"กินโต๊ ะ"กกต.จะกล้ าท�ำอะไรไหม?

ศึกษาดูงาน : คณะสื่ อมวลชนเข้ารับการอบรมความรู ้ทางกฎหมายและระบบการพิจารณา พิพากษาคดีของศาลยุติธรรม โดยมีนายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ประธานกรรมการบริ หาร กิจกรรม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผูว้ า่ จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นประธานในกิจกรรมเดิน และจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชัว่ คราวและการบังคับตามค�ำสั่งศาลโดยใช้ รณรงค์ โครงการ"คนรักคลอง"ไม่ทิง ไม่เท ท�ำความดีดว้ ยหัวใจ ณ.บริ เวณหน้าศาลา ้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุ ปรวมถึงสาธิตการท�ำงานของอุปกรณ์ ขุนแผน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็ วๆนี้ อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ณ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ

งานฌาปนกิจศพ คุณพ่อบ�ำรุ ง จินากุล อดีตช่างภาพหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ที่วดั บางปิ้ ง สมุทรปราการโดยมีนายสุ รัฐ จินากุล อดีตผูส้ ื่ อข่าวกองปราบปรามบางกอกโพสต์นอ้ งชาย เป็ นเจ้าภาพพร้อมครอบครัวและเพื่อนร่ วมงานทั้งอดีตและปั จจุบนั เเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ผ่านมา

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลาประมาณ 13.30 น. ดร.อัครนันท์ อริ ยศรี พงษ์ ได้เข้าร่ วม โครงการปฏิบตั ิวปิ ั สสน กัมมัฏฐาน ที่พทุ ธมณฑล ในการถวายภัตตาหาร และน�้ำปานะแด่ พระวิปัสสจารย์ และพระนิสิต จ�ำนวน 560 รู ป ณ อาคารปฏิบตั ิธรรมโพธิญาณมหาวิชชา ลัย พุทธมณฑล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งโครงการฏิบตั ิวปิ ั สสนากัมมัฏฐาน

อวยพรวันเกิด...นายทศพล.เผือ่ นอุดม.นายอ�ำเภอเมืองบ้านโป่ ง.จังหวัดราชบุรี.ให้เกียรติร่วม งานพบปะสังสรรค์กลุ่มสื่ อมวลชนและร่ วมอวยพรเนื่ องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิ ด ขอขอบคุณ พล.ต.ต สมบัติ ชูชยั ยะ ผบก. ประจ�ำสตม ซึ่งเป็ นตัวแทน ผูบ้ ญั ชาการ มอบ นาย.มาโนช(บุญมาก)แพรด่าน.เจ้าของบรรณาธิ การ.นสพ.กระแสข่าว.มี.วิเชี ยร.สระเสี ยง รางวัลให้แก่ น.ส. เยาวเรศ ประจิตร ผูส้ ื่ อข่าว น.ส.พ การเมือง ชุมชน ในงานเลี้ยงขอบคุณผู ้ ดี .ผูส้ ่ื อข่าว.นสพ.แนวหน้า..นสพ.การเมืองชุ มชน.จังหวัดราชบุรี.ร่ วมงาน.ณ.ร้ านอาหาร. สื่ อข่าว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค 2561 มา ณ. ที่น้ ีดว้ ย น้องโอ๊ค.บ้านโป่ ง.จ.ราชบุรีเมื่อ.18.ธ.ค.ที่ผา่ นมา

มี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลื อกตั้งส.ส.จึ งเป็ นการขัดต่อกฎหมาย ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตวั เลขจ�ำนวนเงิ นที่มากสุ ดตก โดยชั ด แจ้ ง อี ก ทั้ งขั ด ต่ อ เตนารมณ์ ข องการปฏิ รู ป ที่กระทรวงการคลัง "ประสงค์ พูนธเนศ" ปลัดกระทรวง เมื่ อปั ญหาการคอร์ รัปชันในประเทศไทยที่ ส่ังสมมานานหลายชัว่ การเมื อ งที่ ก ฎหมายมุ่ ง เน้น ให้พ รรคการเมื อ งเป็ นพรรค การคลัง ต้องตอบค�ำถามนี้วา่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและ อายุคน พัฒนารู ปแบบ ส่ งผลกระทบกับผูค้ นในทุกวงการและแผน ของมหาชนไม่ ใช่ พรรคของนายทุ นที่ จ่ายเงิ นซื้ อโต๊ะจี น แบงก์รัฐ มีขอ้ ห้ามไปยุง่ เกี่ยวกับการเมือง ดังนันคงเป็ นไป ้ จะขยายออกไปเป็ นวงกว้างโดยแทบจะไม่เห็นจุดสิ้ นสุ ดของปั ญหา ราคาแพงลิ่วเพราะหวังผลประโยชน์ตอบแทนในอนาคต ไม่ได้ ที่จะใช้เงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็ นเงินหลวง จะสามารถปราบปรามหรื อแก้ปัญหาการคอร์ รัปชันในประเทศให้ อ�ำนาจหน้าที่จำ� ต้องเป็ นของกกต.ที่จะต้องสอบสวนตาม ไปซื้อโต๊ะจีนเพื่อสนับสนุนการเมือง รัฐวิสาหกิจในสังกัด หมดสิ้ นอย่างถาวรได้อย่างไร หลายครั้งเราจึงมักจะเห็นผูใ้ หญ่ได้ ั ญัติวา่ “ในการ คลังก็เช่นกันไม่สามารถไปยุง่ เกี่ยวหรื อสนับสนุนการเมือง กล่าวประโยคคุน้ หู ที่ดูเหมือนจะเป็ นวิธีการแก้ปัญหาคอร์ รัปชันที่ ม.22 วรรคสอง พ.ร.ป.กกต.2560 ที่บญ ดูมีความหวังที่สุดไว้วา่ “คงต้องฝากความหวังไว้กบั เด็กยุคใหม่” ควบคุ ม กํากับ ดู แ ลการเลื อ กตั้ง ให้เ ป็ นไปโดยสุ จ ริ ต และ เพราะมี ขอ้ ห้ามดังนั้นอยากถามว่าคนที่ ออกมาให้ข่าวน�ำ 4 ปี คสช แก้ปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลว..!! ความสุ ขยังเท่าเดิม!! ไม่ เที่ ย งธรรมหรื อ เป็ นไปโดยชอบด้ว ยกฎหมายให้ถื อ เป็ น ข้อมูลมาจากไหนมีหลักฐานอะไรน�ำมาแสดงหรื อไม่??? เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง คนจนก็ยงั จนเหมือนเดิม เอาแต่พวกตัวเอง หน้าที่ และอํานาจของคณะกรรมการที่ จะต้องดําเนิ นการ ปลัดฯคลัง ได้การันตีรมว.คลังว่า ตามสไตล์นายอภิศกั ดิ์ ตัน เหมือนกันหมด...!!! คนอยากเลือกตั้ง ได้ติดตามสื่ อต่างๆ ว่าจะมีการ สอดส่ องสื บสวนหรื อไต่ สวนเพื่อป้ องกันและขจัดการก ติวรวงศ์ ไม่ใช่คนประเภทไปยุง่ การเมือง ส่ วนจะมีผบู ้ ริ หาร เลื่อนออกไปอีกไหม หลายคนมีความรู ้สึกและความเห็นแตกต่าง ระทําหรื อการงดเว้นการกระทําใดอันจะก่ อให้เกิ ดความ หน่วยงาน หรื อรัฐวิสาหกิจคนไหน ควักเงินซื้ อโต๊ะส่ วนตัว กันไป คิดว่าสังคมไทย จะตกอยูใ่ นสภาวะเช่นไรในช่วงก่อนจะถึง ไม่สุจริ ตหรื อไม่เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้ ไม่วา่ จะเป็ น หรื อไม่ อันนี้ไม่ทราบ แต่ถา้ ข้าราชการไปยุง่ การเมืองถือว่า วันเลือกตั้ง…!! อย่างไรก็ตาม หลายคนบอกว่ายังพอจะมีความหวัง เวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก มีความผิดส�ำหรับนักการเมืองหน้าเก๋ าๆคุน้ หน้าคุน้ ตากัน กับการเลือกตั้งอีกหลายคนรู ้สึกหวาดกลัวว่าสังคมอาจจะเกิดความ ตั้ง หรื อ ไม่ ก็ต าม"และสมาคมฯได้ร้ อ งเรี ย นต่ อ กกต.เพื่ อ ดีกแ็ ละมีตำ� แหน่งในพรรคพลังประชารัฐ เช่น สมศักดิ์ โกลาหล และความวุน่ วายจนเข้าขั้นเกิดเหตุ โดยอ้างว่านักการเมือง ไต่ สวนสื บสวนเอาผิดพรรคการเมื องที่ จดั โต๊ะจี นนี้ แล้ว เทพสุ ทิน ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงค์ จะเป็ นผูย้ ว่ั ยุและ ความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม งานนี้"วิษณุ เครื องาม" รองนายกฯ บอกว่า ในพรป. การหาเสี ยงเลือกตั้งสุ ชาติ ตันเจริ ญ คณะกรรมการสรรหา หลัง สิ้ น เสี ย งประกาศชั ด ๆของพลเอกประยุ ท ธ์ จัน ทร์ พรรคการเมือง เขียนไว้วา่ ห้ามหน่วยงานของรัฐ หน่วย ผูส้ มัครนายวิรัช รัตนเศรษฐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ โอชา นายกรั ฐ มนตรี ขี้ หงุ ด หงิ ด แห่ ง ยุ ค ว่ า "ผมเป็ น ราชการรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อองค์ ก รที่ รั ฐ เข้า ไปมี หุ้ น ห้ า ม ภาคอีสาน สุ พล ฟองงาม คณะกรรมสรรหาผูส้ มัคร ส.ส.ฯ นั ก การเมื อ ง"แว้ว ววคร๊ าบ ความคึ ก คัก ทางการเมื อ งก็ เข้ า ไปอุ ด หนุ นเรื่ องการบริ จาคให้ พ รรคการเมื อ ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ภาค บัง เกิ ด เสี ย งโล่ ง อกดั ง อึ ง คนึ ง เฮ้ อ จะได้ ว างแผนได้ เ สี ย ที ส่ ว นข้า ราชการแต่ ล ะคนท�ำ ได้ แ ต่ ต ้ อ งถามว่ า ใช้ เ งิ น เหนือ นักการเมืองจากพรรคต่างๆ อาทิผยู ้ ดึ ถือนิยาม ไม่มี พรรคการเมืองทั้งเก่าและใหม่ นักการเมืองทั้งหน้าใหม่หน้า ของใครหากหน่ วยงานของรั ฐหรื อกระทรวงใด มิตรแท้และศัตรู ถาวรในเส้นทางการเมือง อย่าง สุ วจั น์ ลิป เก๊าเก่าและแก๊แก่ ก็ยงั เล่นกันไม่เบื่อ ทยอยกันออกมาปฏิบตั ิ เข้า ไปซื้ อโต๊ ะ นั้ นท�ำ ไม่ ไ ด้ คื อ ไม่ ใ ห้ ใ ช้ ง บของหลวง พัลลภ ประธานที่ปรึ กษาพรรคชาติพฒั นา (ชพน.)ควงน้อง ภารกิจ โต๊ะจีนแรก ประเดิมเจ้าแรกเป็ น "เทพเทือกเจ้าพ่อแห่ง ค�ำ ถามที่ นั ก ข่ า วถามคื อ "หากหน่ ว ยงานรั ฐ ไปขอการ ชาย เทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค พล.อ.ฐิติวฒั น์ ก�ำลัง สุ ราษฎร์บุรีรมย์" โกยมาโต๊ะละล้าน ได้มา 240 โต๊ะ เป็ นเงิน สนั บ สนุ น จากเอกชนละท�ำ ได้ ห รื อไม่ " มื อ ฉมั ง ด้ า น เอก รองหัวหน้าพรรค ฯมาร่ วมกินโต๊ะจีนด้วย (ฮา) ก็ตอ้ ง 240 ล้านที่เปิ ดเผย (ส่ วนที่งุบงิบนั้นเราไม่รู้ มีไหม ฮา) กฎหมายและการเมื องของรั ฐบาลคสช.ตอบว่าไม่ แน่ ใจ เหล่าดาราดัง ร่ วมงานคับคัง่ เช่น คิง The Voice , หรั่ง ตามติดๆก็เป็ นพรรคพลังประชารัฐ พรรคเส้นใหญ่ยงิ่ กล่าว ต้องถามกกต.เพราะตนไม่เคยให้ใครสักบาทเลยไม่รู้ส่วนที่ ร็ อคเครสต้า , รัดเกล้า อามระดิษ , ทาทา ยัง และ วงนูโว ก๊วยจับ๊ หน้าตาแต่ละท่าน อิ๊มอิ่ม โต๊ะละ 3 ล้าน อุแม่เจ้า โกยมา มีการเรี ยกร้องให้พรรคการเมืองเปิ ดเผยรายชื่อผูซ้ ้ื อโต๊ะจีน ,เหล่าพริ สตี้อีกร่ วม 20 คน การเข้างานใช้วธิ ีการสแกนคิว เนาะ 640 ล้าน แหมไอ้คนรวยนี่หนา เงินล้านมันแกค่ใช้กินข้าวกัน นั้นเป็ นเรื่ องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ไปตรวจ อาร์โค้ด ลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์เข้าร่ วม มีซุม้ ถ่ายภาพโลโก้ เนาะสมต�ำแหน่งและอันดับประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ำที่สุดใน สอบเอง"ผมตอบไม่ได้เพราะจะกลายเป็ นว่าผมและรัฐบาล พรรค เป็ นที่ระลึกส�ำหรับผูม้ าร่ วมงาน และนอกจากนั้น โลก รวยกระจุกจนกระจาย คนรวย 1 เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยมี เข้าไปยุง่ แต่การบริ จาคเงินถือเป็ นการบริ จาคในการระดม ยังเป็ นช่องทางส�ำรวจความเห็น 5 ปั ญหาของประเทศที่ ทรัพย์สินสมบัติพสั ฐานเท่ากับคนอีก 90 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ทุน ส�ำหรับ 4 รัฐมนตรี ที่ไปร่ วมงานกับพรรคการเมือง ต้องการให้แก้ไขมากที่ สุดโต๊ะนั่งแถวหน้าส�ำหรั บวีไอพี พวกนักข่าว ตาถลนออกมานอกเบ้ากันอีกระลอก ก็ครั้งนี้ละหนา สามารถบริ จาคเกินจ�ำนวน 3,000 บาทได้ เพราะไม่มีขอ้ ประมาณ 10 โต๊ะ “บุเรงนอง ช้างทอง” ไปส่ องเมนู โต๊ะ เมื่อเป็ นเช่นนี้ ในยุคสื่ อโซเชี่ยลแร๊ งค์ขนาดนี้ ค�ำถามย่อมเกิด ก�ำหนดว่าต้องให้เท่าไหร่ แต่กำ� หนดเรื่ องการรับเงิน" ส่ อง จีนหลักล้านมาว่า เขาบริ โภคอะไรกันถึงแพงหูฉี่ขนาดนั้น ในอดี ต นั้น เขาก็มี ก ารจัด งานกัน ท�ำ นองนี้ เ พี ย งแต่ ค นนอกไม่ เฟซฯของ"สมชัย ศรี สุทธิยากร" อดีตกกต.และสมาชิกพรรค ดูกนั สไตล์ฝรั่ง ประกอบด้วย เมนูเรี ยกน�้ำย่อย สลัดผักร็ ค่อยจะได้รับรู ้ แต่คราวนี้ เสี ยงเซ็งแซ่ ว่า เอ๊า เขาท�ำแบบนี้ ได้ ประชาธิปัตย์ โพสต์วา่ งานอาจเข้าที่พลังประชารัฐ (พปชร.) อกเก็ตกับกุง้ ปลาแซลม่อน รมควัน หอยเชลอเมริ กาและ ด้ว ยเนอะนัก ลงทุ น ที่ เ ขาซื้ อ โต๊ ะ กิ น ข้า วกัน แพงๆอย่า งนั้น ก็ งานโต๊ะจีน 200 โต๊ะ น่าจะมีปัญหา เมื่อส�ำนักข่าวอิศราได้ อโว คาโด้ เสิ ร์ฟกับซอสส้ม ซุปใสราวีโอรี่ กงุ้ เมนูจาน แสดงว่าเป็ นการลงทุนที่เขาต้องได้ผลบ้างละ จะแค่จ่ายท�ำบุญรึ รายงานผังการจัดโต๊ะจีน ไว้วา่ กระทรวงการคลัง 20 โต๊ะ หลักปลาหิ มะอบซอสถัว่ เหลื องอบราดซอสปลาแห้งกับ ดั ง นั้ น กกต.ต้ อ งท�ำ งานหนั ก "ศรี สุ วรรณ จรรยา" เป็ นเงิน 60 ล้านบาท ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3 เนย เสิ ร์ฟพร้อมหน่อไม้ฝรั่งและมันฝรั่งอบ เมนูของหวาน เลขาธิ ก ารสมาคมองค์ ก ารพิ ท ั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ ไทย เจ้ า โต๊ะ เป็ นเงิน 9 ล้านบาท จึงเป็ นค�ำถาม ว่า1.ผูเ้ ป็ นรัฐมนตรี ราสเบอร์รี่ไวท์ช็อกโกแลต ปิ ดท้ายด้วยพราลีนส์ ชาและ แรกในภาคประชาชน มองว่ า งานเลี้ ยงโต๊ ะ จี น เข้ า ข่ า ย ได้ใ ช้ต ำ� แหน่ ง หน้า ที่ ก ารงานเพื่ อ ให้ห น่ ว ยงานราชการ กาแฟ (ก็เพลนๆไม่ถึงกับหรู เริ่ ด)ที่มนั แพงก็เพราะต�ำแหน่ง โฆษณาหาเสี ยงด้ ว ยการจั ด ให้ มี ม หรสพหรื อการรื่ นเริ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ สนับ สนุ น ค่ า โต๊ ะ จี น เมื่ อ คื น หรื อ ไม่ แ ละ2. และผลประโยชน์ที่มนั จะแลกกันหลังเลือกตั้งในอีกสอง ใดๆเพราะมี ก ารน� ำ นั ก ร้ อ งนั ก แสดงมาโชว์ บ นเวที ด้ ว ย หน่ วยงานราชการและรั ฐวิสาหกิ จได้ใช้เงิ นงบประมาณ เดือนข้างหน้านี้ต่างหาก ..”บุเรงนอง ช้างทอง” จะจับตาดู ตามม.73(3)(4)พ.ร.ป.ว่ า ด้ว ยการเลื อ กตั้ง ส.ส.2561อี ก ทั้ง ของรัฐหรื อไปขอการสนับสนุนหน่วยงานเอกชน เพื่อให้ ว่า..."โต๊ะจีน"ของ2พรรคการเมืองเส้นหย่ายยยมาก...ก�ำลัง ขัด ต่ อ พ.ร.ป.พรรคการเมื อ ง2561ที่ เ น้ น ให้ ส มาชิ ก จ่ า ยเงิ น มาสนับสนุนงานดังกล่าวหรื อไม่ เมื่อความปรากฏดังกล่าว จะถูกรุ ม"กิ นโต๊ะ"ทั้งจากพรรคการเมืองอื่นๆและสายตา ให้ พ รรคการเมื อ งเฉพาะผู ้ก่ อ ตั้ งและสมั ค รสมาชิ ก เป็ น จึ งเป็ นหน้าที่ ของกกต.ในการแสวงหาข้อเท็จจริ งโดยไม่ ประชาชน..กกต.ผูถ้ ื อกฎหมายเลื อกตั้ง...จะกล้าท�ำอะไร หลัก การที่ พ รรคการเมื อ งมาจัด งานระดมเงิ น โดยที่ ย ัง ไม่ จ�ำเป็ นจะต้องมีผรู ้ ้อง มิเช่นนั้น กกต.เองอาจถูกกล่าวหาว่า ไหม?...ต้องติดตาม ผู้อำ� นวยการ... นายธีรยุทธ ผูพ้ ฒั น์ บรรณาธิการบริ หาร นายปราโมทย์ ทองกุญชร ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์... นายสุ นทร ช่วยตระกูล (ทอนส์ 79) , นายอนันต์ นิลมานนท์ (นายกสมาคมหนังสื อพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย) , นายจรัญ รุ่ งมณี นายกสมาคมสื่ อท้องถิ่นไทย) , นายปรี ดา มากมูลผล , นายภากร ยังแจ่ม , นายชาติชาย สุ ขสมนึก , นายธนกร มณี โชติ( ประจ�ำกองบรรณาธิการ... นายชนะชัย ศรี ไชนัยนต์ , นายอนุชา ทองกุญชร , นายสมเกียรติ เกตุแก้ว , นายชูศกั ดิ์ วรรณสิ นธิ์ , นายวัชระ ชูทอง , นายพิศิษฐ์ ภู่พนั ธ์ศรี ทีป่ รึกษาส่ วนตัว บก. ... นายนาวิน เกตุแก้วเจริ ญ หัวหน้าข่าว กทม. , นายอเนกพงศ์ เทียนสว่าง หัวน้ าข่ าวอาชญากรรม... นายโกศล ลาวิรัตน์ หัวหน้าช่างภาพผูส้ ื่ อข่าวฯ ผู้สื่อข่ าวประจ�ำต่ างจังหวัด... นายวัชริ นทร์ แสงภู่ จ.นนทบุรี , นางการย์สิริ ยัง่ ยืนเตชา จ.สมุทรปราการ , นายธีระวิทย์ ก�๋ำรามัญ จ.สมุทรสาคร , นายณรงค์ฤทธิ์ กิจเจริ ญ จ.นครปฐม , นายชวลิต บุญปาน , นาย ทอง บ�ำรุ งผล จ.ราชบุรี , นายสมพงษ์ กล่อมน้อย จ.ปทุมธานี , นายกษาปณ์ พูลสวัสดิ์ จ.ชลบุรี , นายวันชัย แก้ววิลยั จ.กาญจนบุรี , นายกัมพล ทันเวลา ข่าวไทรโยค , นายวันพจน์ คล้ายใจดี สังขละบุรี , นายธเนศ กล่อมน้อย จ.ขอนแก่น , นายราเชนทร์ พูนมา ผู้ช่วย บก. ... นายสหภาพ โพธิ์เงิน , นายสุ วทิ ย์ กองแก้ว , นายเฉลียว ภู่พวง , นายธนินโชติ กิตติรัตน์ , นายธนาโชติ ผูช้ ่วย บก.ฝ่ ายอาชญากรรม ติดต่ อได้ ที่ 089-690-5214 , 094-786-9441 Email : pramot_thong@hotmail.com


4

5

"พิธีปล่ อยแถวระดม ปฏิบัตหิ น้ าทีจ่ ดั การการจราจรและ ลดอุบัตเิ หตุ ในช่ วงเทศกาล"ส่ งท้ ายปี เก่ า ต้ อนรับปี ใหม่ 2562 "

"สังคมต�ำรวจ"By"ลอย เสาหิ น" รายงานตัวครับ***ส่ งท้ายปี เก่า และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับปี ใหม่..."หมาไป...ไก่มา"มีความสุ ขกันทัว่ หน้าครับ... (ศปอส.ตร.) ...งานนี้"บิ๊กโจ๊ก"เล่นสื บในทางลับ จับแบบ คิ ด เงิ น ได้เ งิ น ..คิ ด ทองได้ท อง..การค้า ก้า วหน้า ..ตลอดปี '62 คาหนังคาเขา...เจ๋ งไม่เจ๋ งก็แค่พ.ต.อ.อภิรัฐ พุม่ กุมาร ผกก. ครั บ ***ข่ า วฮอตก่ อ นสิ้ น ปี ส�ำ หรั บ วงการ"สี ก ากี " หนี ไ ม่ พ น้ สน.ท่ าข้ามเพื่อนร่ วมรุ่ น"บิ๊ กโจ๊ก"แทบไม่ รู้เนื้ อรู ้ ตวั ...ว่า วาระแต่งตั้งโยกย้ายนายต�ำรวจระดับ รองผบก.-สว. ที่ล่าสุ ดต้อง ลูกน้องกระท�ำความผิด...สุ ดยอด...ชาวบ้านเขาตบมื อให้ เลื่อนออกไปเป็ น"ปี หน้า"...อย่าถาม!ว่าเพราะอะไร?...เพราะ"ค�ำ ครับ***มาแล้ว!!!ฉายาต�ำรวจ’61’ ของสมาคมผูส้ ื่ อข่าวและ ตอบ"ก็คือ"ไม่ มีคำ� ตอบ"...จริ งไหมครั บ..."นาย"**กลับมาดู ช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย นายไพโรจน์ เทศ สถานการณ์ จริ งที่ ชาวบ้านมองดู การท�ำงานของต�ำรวจจนตา นิยม นายกสมาคมฯ มาครบทั้งบิ๊กแป๊ ะ ผบ.ตร. บิ๊กโจ๊ก บิ๊ก เขียว...เหตุเกิดที่ สภ.เมืองสระบุรี เมื่อลูกสาวเรี ยนชั้น ป.5 ถูก ปู ติดโผและนายต�ำรวจอีกหลายท่าน ร่ วมทั้งหมด11 นาย เยาวชน5คนข่มขื่ น...แต่ ร้อยเวรฯพยามพูดจาไกล่ เกลี่ ยไม่ ให้ เช่นพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ค�ำนิยาม “ลูกผูช้ ายที่ เอาเรื่ อง พร้อมมีญาติของผูก้ ่อเหตุเป็ นประธาน อบต.แห่งหนึ่ง ชื่อ แป๊ ะ",ผูส้ ื่ อข่าวลงความเห็นว่าจะไม่มีการตั้งฉายาให้กบั เสนอเงินให้เพื่อให้เรื่ องจบ...สุ ดท้ายโดนพ่อของเด็กเตะร่ วงทั้ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ แต่ได้เปลี่ยนเป็ นการให้คำ� นิยามตามภาพ เด็กทั้งผูใ้ หญ่...เรื่ องมาแดงเมื่อผูเ้ ป็ นพ่อออกโพสผ่าน ที่เห็นแทน เพราะปี ที่ผา่ นมาท่านได้ลงพื้นที่ทำ� งาน และ โซเชี่ ย ลระบายความอัด อั้น และกลัว จะไม่ ไ ด้รั บ ความเป็ น ดูแลคดีใหญ่ๆด้วยตัวเองแทบทั้งสิ้ น อีกทั้งยังร่ วมทุกข์ร่วม ธรรม??...ชาวบ้า นมองแล้ว อยากจะบอกกับ ต�ำ รวจ"นาย สุ ขกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเป็ นกันเอง โดยไม่ถือตัวถือยศ นั้น"ว่า..."ถ้าเป็ นลูกหรื อหลานคุ ณ...คุ ณคงจะยอมรั บเงิ น"ใช่ ถือต�ำแหน่ง จนท�ำให้ได้ใจลูกน้องไปเต็มๆเรี ยกได้วา่ ไม่มี ไหม?แถมยังไม่ค่อยมี อะไรคืบหน้าจน"กองปราบปราม"ต้อง ค�ำบรรยายใดๆจริ ง ส�ำหรับ “ลูกผูช้ ายที่ชื่อแป๊ ะ",พล.ต.อ.ศรี ออกมาตะโกนดังๆว่า"พร้อมเข้าดูแลคดีเมื่อผูเ้ สี ยหานร้องขอ"... วราห์ รังสิ พราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ได้รับฉายา “ นาย ต�ำรวจสภ.เมืองสระบุรีถึงกระเตื่อง??ชาวบ้านมีคำ� ถามในใจเห พลLicense”จากกรณี ที่ท่านได้ลงพื้นที่ถ้ ำ� หลวงขุนน�้ำนาง มือนๆกันว่า"ท�ำไมร้อยเวรฯเจ้าของคดีถึงไม่โดนลงโทษ"ทั้งๆที่ นอน จ.เชียงราย เพื่อตรวจดูการช่วยเหลือ 13 ชีวติ ทีม มองมุมไหนก็ไม่เห็นจะให้ความ"ยุติธรรม"แก่ผเู ้ สี ยหายเลย?... หมูป่า ภายในถ�้ำ ซึ่งขณะเดินตรวจการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ จริ งไหม...ปั ดโธ่ !!!**เหมือนที่สน.ท่าข้ามเจ้าหน้าที่ตำ� รวจยศ พล.ต.อ.ศรี วราห์ มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ๆก�ำลังทดสอบ ร.ต.ท.สั ง กัด จร.เปิ ดเฟสบุ๊ ค รั บ ตรวจสอบประวัติ บุ ค คลและ บิ นโดรนโดยมี การตั้งค�ำถามว่ามี ใบอนุ ญาตหรื อเปล่าจน ตรวจเช็คประวัติบุคคลได้ท้ งั หมด โดยคิดค่าบริ การ 1,000 บาท... เป็ นที่ วิพากษ์วิจารณ์ เป็ นจ�ำนวนมากซึ่ งต่อมาพล.ต.อ.ศรี แถมที่น่าตกใจมีลูกชายและลูกสะใภ้!ร่ วมขบวนการ...คนที่จบั วราห์ ก็ได้มีการชี้แจงว่าการบินโดรนต้องได้รับอนุญาตจาก ก็ใช้ใครที่ไหน"บิ๊กโจ๊ก"พล.ต.ท.สุ รเชษฐ์ หักพาล ผูบ้ ญั ชาการ กสทช.ซึ่ งเจ้าหน้าที่ รัฐต้องท�ำให้ถูกต้องเพื่อเป็ นตัวอย่าง ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) ในฐานะรองศูนย์ป้องกัน และหากน�ำโดรนหลายตัวไปบินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อ

ไม่มีการควบคุม อาจท�ำให้ขดั ขวางการปฎิบตั ิงานส่ วนอื่น เช่น การน�ำเฮลิคอปเตอร์ข้ ึนไปบินค้นหาก็จะท�ำไม่ได้ จน เป็ นที่มาของฉายา “นายพล License”,พล.ต.ท.จิตติ รอด บางยาง ผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจภูธรภาค 2 ได้รับฉายา “นาย พล ตีนตุก๊ แก”เรี ยกได้วา่ ยึดต�ำแหน่งเอาไว้ได้อย่างเหนียว แน่น ทั้งๆที่ปีที่ผา่ นมาในพื้นที่มีคดีอาชญากรรมใหญ่ๆเกิด ขึ้นมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นชิงทรัพย์ร้านทอง ปล้นรถขนเงิน ตัดตูเ้ อทีเอ็ม ที่ยงั จับไม่ได้ ยาเสพติด แต่ยงั ได้รับความไว้ วางใจให้ดูแลพื้นที่ต่อ จึงเป็ นที่มาของ ฉายา"นายพล ตีน ตุก๊ แก",พล.ต.ท.สุ รเชษฐ์ หักพาล ผูบ้ ญั ชาการส�ำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ได้รับฉายา “ มือปราบดอกเบี้ยโหด”จาก กรณี ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ เล็งเห็นความเดือนร้อนของชาวบ้าน เกี่ยวกับเรื่ องเงินกู้ นอกระบบ จึงได้สง่ั การให้ พล.ต.ท.สุ รเชษฐ์ หักพาล น�ำ เจ้าหน้าที่ตำ� รวจ ศปอส.ลุย ปราบปรามแก๊งเงินกูน้ อก ระบบ ดอกเบี้ยโหด ได้อย่างจริ งจังสามารถยึดโฉนดที่ดิน น�ำกลับมาคืนให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จ�ำนวน กว่า 10,000 ฉบับ เนื้อที่รวม กว่า 3 หมื่นไร่ มูลค่ามากกว่า 13.000 ล้านบาท จนเป็ นที่มาของฉายา “มือปราบดอกเบี้ย โหด” เป็ นต้น***มาถึงเทศกาล"กลับบ้านปี ใหม่"พี่นอ้ ง ต�ำ รวจเราอ�ำ นวยความสะดวกให้พี่ น้อ งประชาชนกลับ ภูมิลำ� เนาอย่างปลอดภัยได้พบเจอพ่อแม่พี่นอ้ งภรรยาและ ลูก...แถมยังขากลับมาท�ำงานต�ำรวจเรายังให้บริ การเต็มที่... ส่ วนลูกเมียต�ำรวจค่อยฉลอง"ปี ใหม่" วันหยุดอีกครั้ง...มัน เป็ นประจ�ำทุกปี แต่ลกู เมียก็แสนดี ไม่เคยบ่น รอวันหยุด ค่อยฉลอง...นี้ แหละครั บ"ชี วิตต�ำรวจ"**สุ ดท้าย"เมาไม่ ขับ"นะครับ...โชคดีปีใหม่"2562"ครับ...สวัสดี.

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00น. ณ ลาน ต�ำรวจท่องเที่ยว, ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กอง พระบรมราชานุสาวรี ย ์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี ถนนพระราม4 บังคับการต�ำรวจทางหลวง, กองบังคับการ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ศรี วราห์ รังสิ พราหมณ ปราบปราม, ส�ำนักเทศกิจ (กทม.), กรมการขนส่ งทางบก, กุล รอง ผบ.ตร. เป็ นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมพลปฏิบตั ิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มูลนิธิต่าง ๆ ประชาชนจิต หน้าที่อำ� นวยความ สะดวก จัดระเบียบการจราจร และ ลด อาสา ผูป้ ระกอบการยานยนต์, เครื อข่ายประกันภัย, เครื อ อุบตั ิเหตุ ในช่วงเทศกาลส่ วท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ 2562 ข่ายองค์กรเอกชน และข้าราชการต�ำรวจ ปฏิบตั ิหน้าที่ ณ.ลานพระบรมราชานุสาวรี ย ์ รัชกาลที่6 สวนลุมพินี ถนน ทั้งหมดกว่า 600 นาย รวมทั้งเพื่อกระตุน้ และปลูกจิตส�ำนึก พระราม 4 โดยมีพล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. และข้าราชการต�ำรวจที่ ถนน มีส่วนร่ วมในการป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่ วน เข้า ให้มีการเตรี ยมความพร้อมของสภาพร่ างกาย ยานพาหนะ ร่ วมพิธีปล่อยแถวระดมพลเพื่อเป็ นแสดงถึงศักยภาพ ความ ก่อนเดินทาง นอกจากนี้ยงั เน้นหนัก มาตรการด้าน พร้อม ความตั้งใจของก�ำลังพลผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในการอ�ำนวย ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางในทุก เส้นทางตลอด 7 วันในช่วงเทศกาล เนื่องด้วยในช่วงเทศกาล ส่ งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ในทุกๆปี นั้นจะมีประชาชนเดิน ทางออกต่างจังหวัดเป็ นจ�ำนวนมาก ส่ งผลให้เกิดสภาพการ จราจรติดขัด และเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนตามมาซึ่งสาเหตุ หลักเกิดจากตัวผูข้ บั ขี่ สภาพผิวการจราจร และยานพาหนะ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จึงถือเป็ นภารกิจส�ำคัญที่จะต้องดูแล พี่นอ้ งประชาชน ให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง ในช่วง เทศกาลปี ใหม่ 2562 นี้ จึงได้ระดมข้าราชการต�ำรวจที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องและเชิญหน่วยงานทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ และ ภาค เอกชน ได้แก่ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล, กองบังคับการ ต�ำรวจนครบาล1-9, กองบังคับการต�ำรวจจราจร, กองบัญชาการ

กรมคุมประพฤติเปิ ดศูนย์ ควบคุมการติดตามตัวด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EM)

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้ างวินัยจราจร

โครงการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างวินยั จราจร ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน�้ำแห่งรัตนโกสิ นทร์ บก.จร. พร้อมให้ความรู ้แก่เด็กๆ เกี่ยวกับการทดสอบขับขี่ในสนามจ�ำลอง "ถนนปลอดภัยอุ่นไอรัก" เพื่อปลูกผังวินยั จราจร ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสื อป่ า​ ภายในงานอุ่นไอรัก​ คลายความหนาวในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน�้ำแห่งรัตนโกสิ นทร์" และพร้อมใจกันอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมลด การใช้ถุงพลาสติก น�ำถุงผ้าไปเที่ยวงานฯ ขอเชิญ ชวนน้องๆเข้าร่ วมกิจกรรมในส่ วนของจราจรซุม้ ปลูกฝั่งวินยั จราจรล องแวะมาทดสอบการใช้ทอ้ งถนนแบบจ�ำลองได้ ครับระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม2561 – 19 มกราคม 2562อาทิตย์-พฤหัส เวลา 10.00 - 21.00 น.ศุกร์-เสาร์ เวลา 10.00 - 22.00 น...

การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน ให้เป็ น ไปอย่างมีประสิ ทธิภาพอย่างสูงสุ ด อันเป็ นการขานรับ นโยบายของรัฐบาลเรื่ องแผนบูรณาการ ลดอุบตั ิเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2562 ภายใต้แนวคิด"ขับรถมีน้ ำ� ใจ รักษาวินยั จราจร” แบ่งการด�ำเนินการเป็ น 2 ช่วง ดังนี้ช่วงที่ 1 เตรี ยมความพร้อมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริ ม สร้างวินยั จราจร ระหว่างวันที่1 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2561 ช่วงที่ 2 ควบคุมกฎหมาย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 (ห้วง7 วันอันตราย) # โกศล ลาวิรัตน์ ภาพ/ข่าว

วันที่24 ธ.ค.61 เวลา.09.00น.ที่กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการ และในขณะที่ ประเทศไทยก้าวสู่ ยุคการใช้เทคโนโลยีใน เฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กทม. พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง รอง การพัฒนาประเทศ การน�ำอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ติดตาม นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม เป็ นประธาน ตัวหรื อEM มาใช้กบั ผูก้ ระท�ำความผิดจึงเป็ นแนวทางที่ ในการเปิ ดศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตร์พิเศษ วิ และพัฒ นาขี ด ความสามารถในการให้บ ริ ก ารประชาชน ศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม,นายประสาร มหา ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ,นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล สังคมในการดูแลผูก้ ระท�ำผิดได้รับการปฏิ บตั ิ อย่างเหมาะ ประธานกรรมการบริ หารและจัดการระบบควบคุมติดตามการ สมในชุมชน ผมจึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า การด�ำเนินการของ ปล่อยตัวชัว่ คราวและการบังคับตามค�ำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์ ศูนย์ควบคุมฯ และการน�ำอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ติดตาม อีเล็กทรอนิกส์(EM) ตัวแทนจากส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องและ ตัวมาใช้กบั ผูก้ ระท�ำความผิด จะเป็ นหลักประกันความ ข้าราชการกรมคุมประพฤติ คอยให้การต้อนรับ ปลอดภัยให้กบั ชุมชน และส่ งเสริ มคนดีให้กลับคืนสู่สงั คม โดยพล.อ.อ.ประจิน ได้กล่าวว่า"กระทรวงยุติธรรม มีบทบาทที่ อันเป็ นการสร้างความสงบสุ ขในสังคมได้อย่างยัง่ ยืน" ส�ำคัญในการอ�ำนวยความยุติธรรมและส่ งเสริ มคนดีสู่ สงั คม ต่อมานายประสาน อธิบดีกรมคุมประพฤติ

ได้เปิ ดเผยว่า"ใน ปี 2561 กรมคุมประพฤติ ได้นำ� อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัวผูก้ ระท�ำความผิดมาใช้ เพื่อ รองรับการบังคับใช้กฏหมาย ซึ่งก�ำหนดไว้ในประมวล กฏหมายอาญามาตรา 56 เกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมความ ประพฤติ ตลอกจนอนุบญั ญัติที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิ์ภาพการควบคุม ดูแล ติดตาม ผูก้ ระท�ำผิดใน ชุมชน ส�ำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวพร้อม ระบบที่เกี่ยวข้องที่นำ� มาใช้มีจำ� นวน 4,000ชุด โดยเป็ นการ เช่าอุปกรณ์ต้ งั แต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เป็ นระยะเวลา21 เดือน และมีศนู ย์ควบคุมการ ติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แห่งนี้ ท�ำหน้าที่เป็ น ศูนย์ควบคุมกลางในการติดตาม เฝ้ าระวัง และตรวจสอบ ผูก้ ระท�ำผิดที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนอกส์ ตลอด24 ชัว่ โมง ควบคู่ ไ ปกับ การปฏิ บ ตั ิ ง านของส�ำ นัก งานคุ ม ประพฤติ ทั้งนี้ มีกำ� หนดเริ่ มด�ำเนิ นการพร้ อมกันทัว่ ประเทศในวัน ที่1 มกราคม 2562" ส่ วน"อุอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว"(Electronic Monitoring)หรื อ EM คือ อุปกรณ์รับส่ งสัญญานอิเล็กทรอ นิกส์ พร้อมกับขุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการตอดตามตัว รวมถึงการตรวจสอบความเคลื่อนไหว หรื อต�ำแหน่งผูถ้ กู คุมประพฤติให้ปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่ศาลหรื อเจ้าพนักงาน ผูท้ ีอำ� นาจสัง่ เข่นการห้ามออกหรื อห้ามเข้าบริ เวณที่ ก�ำหนด ส�ำหรับประเทศไทย กรมคุมประพฤติ กระทรวง ยุติธรรม เป็ นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดูแลผู ้ กระท�ำความผิดในชุมชน ซึ่งด�ำเนินการคุมความประพฤติ ให้ผกู ้ ระท�ำผิดปฏิบตั ิตามเงื่อนไข โดยมีเป้ าหมายที่สำ� คัญ คือ เพื่อลดโอกาสในการกระท�ำผิดซ�้ำ คุม้ ครองสังคม เพื่อ สร้างชุมชนที่น่าอยู่ และปลอดภัย


6

ส่ องพระ - พระสงฆ์ไทยยุค 2561 พระสงฆ์ คือมนุษย์ปุถุชนที่ต้ งั ใจมุ่งหาทางธรรม แต่การ ครองตนในพระธรรมวินยั ไม่ใช่เรื่ องง่าย จึงเห็นเรื่ องราวของ พระถูกจับสึ ก ต้องอาบัติ ปาราชิก เป็ นที่วพิ ากษ์วจิ ารณ์อย่าง กว้างขวางในสังคม การเมืองชุมชนฉบับส่ งท้ายปี เก่า 2561 ต้อนรับปี ใหม่ 2562 ฉบับนี้ ใคร่ ขอวิพากษ์จริ ยวัตรแนวประพฤติปฏิบตั ิของพระ ภิกษุสงฆ์ไทยชนิดตรงไปตรงมา ในฐานะที่ผเู ้ ขียนเกาะติด ท�ำข่าวอย่างใกล้ชิดกับแวดวงพระสงฆ์ไทยและศาสนาอื่นๆ ตลอดทั้งปี ที่ผา่ นมา ย่อมเป็ นที่ทราบโดยทัว่ กันว่า พระสงฆ์ผปู ้ ฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบ ตามแนวพุทธะนั้นมีอยูม่ าก แต่พระสงฆ์ที่ขาดสมณจริ ยวัตร ไม่ ป ระพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นให้ อ ยู่ ใ นกรอบพระธรรมวิ นัย และ กฎหมายบ้านเมืองก็มีอยูจ่ ำ� นวนไม่นอ้ ยเช่นกัน ดังปรากฏเป็ นข่าวทางหน้าจอทีวี หนังสื อพิมพ์ และสื่ อ โซเชียลเคียงคู่กบั ข่าวชาวบ้านทัว่ ๆ เป็ นรายวัน ซึ่งก็แน่นอน ข่ า ว..!!?แนวประพฤติ อ ัน ระย�ำ เหล่ า นั้น ย่อ มท�ำ ลายความ ศรัทธาของสาธุชนให้เสื่ อมถอย ขาดความเชื่อในเรื่ องบาปบุญ คุณโทษเป็ นจ�ำนวนมิใช่นอ้ ย พระสงฆ์ เปรี ยบได้กบั ตัวแทนของพระพุทธศาสนา พระ สงฆ์เท่านั้นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในหลักธรรมค�ำสอนของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก ใน เมื่อพระสงฆ์กระท�ำตนอยูก่ รอบของศีล มีศีลาจริ ยวัตรงดงาม เมื่อเทศนาสัง่ สอนหลักธรรมใดๆ ออกไป ประชาชนก็ยอ่ ม เชื่อถือต่อค�ำสอนนั้นๆ อย่างสนิทใจ ตรงกันข้าม พระสงฆ์ที่ ประพฤติตน..!! เยีย่ งฆราวาสขาดศีล ครั้นจะเทศนาสัง่ สอน ด้วยถ้อยค�ำเสนาะเพราะพริ้ งสักเพียงใด ประชาชนเขาไปก็อาจ ให้ความเชื่อถือ ในรอบปี พุทธศักราช 2561 มีคำ� สัง่ เจ้าคณะปกครองระดับ สูงออกมาก�ำชับก�ำชาเจ้าคณะปกครองแต่ละภาค แต่ละจังหวัด แต่ละวัด ให้สอดส่ องดูแลพระภิกษุผใู ้ ต้ปกครองอย่างเข้มงวด กวดขัน มีคำ� สัง่ ห้ามประพฤติปฏิบตั ินน่ั โน่น นี่ ที่ผดิ จารี ต ประเพณี ของสงฆ์ ว่าก็วา่ เถอะ ออกค�ำสัง่ ออกประกาศมานับ ครั้งไม่ถว้ น แต่ปัญหาแหกกฎของพระสงฆ์กย็ งั มีออกมาอย่าง มากมายและต่อเนื่องตามที่เป็ นข่าว มิได้ลดน้อยลงแต่ประการ ใดเลย จึงเป็ นสิ่ งที่สงั คมเล็งเห็นว่า พระที่ไม่อยูใ่ นกรอยังมีอยูม่ ากมายก่ายกอง ปัญหาความรุ นแรงในสังคมยังมีอยูม่ ากมายเพียงใด ในส่ วน ของพระเองก็ยงั มีอยูม่ ากมายเช่นนั้น สิ่ งใดที่คนทุศีลท�ำได้ พระทุศีลก็ทำ� ได้ไม่แพ้กนั ต่างกันแต่เพียง ประชาชนคนทัว่ ไปมีขอ้ กฎหมายบ้านเมือง เป็ นกรอบบังคับ แต่สำ� หรับพระสงฆ์มีท้ งั ข้อกฎหมาย ข้อพระ วินยั และจารี ต ซึ่งเป็ นกรอบก�ำกับถึง 3 ชั้น แต่ยงั เอาไม่อยู่ ท่านผูอ้ ่านคิดเอาเองก็แล้วกัน พระทุศีลกับคนทุศีล ไหนจะ ด้านหนากว่ากัน ข่าวพระที่อึกทึกครึ กโครมในรอบปี คงไม่พน้ กับคดีทุจริ ต เงินทอนวัด มีพระเถระสมณศักดิ์สูง มีตำ� แหน่งทางการ ปกครองสูง

7 หน้าเขาชีจรรย์ โดยเมื่อวันที่ 22 ส.ค.61 ต�ำรวจ สภ.นา ลักษณะคล้ายเขื่อนป้ องกันดินถล่มเจ้าหน้าที่ใช้แบ๊กโฮขุด

เป็ นเจ้าอาวาสและผูช้ ่ วยเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงส�ำคัญ ข้อกล่าวหาในชั้นศาล ท่านมีหลักฐานอะไร มีเอกสาร หลายรู ปถูกจับด�ำเนินคดีในฐานความผิด “ทุจริ ตงบประมาณ อะไรที่ จะน�ำมาแสดงให้ศาลเชื่ อก็มีโอกาสน�ำมาต่อสู ้ แผ่นดิน และฟอกเงิน” ปั จจุบนั อดีตพระเถระทุกรู ปยังถูก เพื่อให้ตนเองพ้นผิด ควบคุมตัวอยูใ่ นเรื อนจ�ำ เช่นเดียวกับผูต้ อ้ งหาทัว่ ไป ส่ วนสาเหตุที่ศาลไม่ให้ประกันตัวออกมาสูค้ ดี ญาติโยมและคนทัว่ ไปจ�ำนวนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับการ เนื่องจากท่านเห็นว่า กระบวนการทุจริ ตมันซ�้ำซ้อน จึง ด�ำเนินการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอำ� นาจ เรื่ องนี้ผเู ้ ขียน เกรงว่าผูต้ อ้ งหาจะออกมายุ่งเหยิงกับหลักฐานทางคดี มองว่า เกิดจากอคติส่วนบุคคล มีจิตใจโน้มเอียงเข้าข้างผูห้ นึ่งผู ้ อีกทั้งอดีตพระเถระต่างก็มีญาติโยมและลูกศิษย์มากมาย ใดอย่างไร้เหตุผล หากไม่มีอคติกค็ วรจะใคร่ ตรองด้วย “โยนิโส หลายระดับ และเกรงว่าจะวุน่ วายและอาจจะหลบหนี มนสิ การ” คือการค้นคว้าหาความจริ งเท่าที่หลักฐานพอมีแล้ว ศาลจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัว ค่อยฟันธงลงไปว่า เจ้าหน้าที่ทำ� ผิดหรื อท�ำถูก กระท�ำควรแก่ วกกลับมาเข้าเรื่ องปั ญหาการปกครองคณะสงฆ์บา้ ง เหตุ หรื อรุ นแรงเกินกว่าเหตุ ในรอบปี มี พ ระจ�ำ นวนไม่ น้อ ยกระด้า งกระเดื่ อ งต่ อ เหตุที่มาแห่งการด�ำเนินคดีน้ นั ในที่น้ ีจะยกมาเพียงกรณี ระบอบการปกครอง ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ค�ำสัง่ เจ้าคณะ เดียว คือ การทุจริ ตงบประมาณแผ่นดิน หรื อทุจริ ตเงินอุดหนุน ปกครองประดังประเดออกมาครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ปัญหา โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม ซึ่งเรื่ องนี้ถกู ตั้งเรื่ องขออนุมตั ิงบ ไม่ได้ลดลงเพราะเหตุใด ในความรู ้สึกของผูเ้ ขียนเล็ง ประมาณโดยกองพุทธศาสนศึกษา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา เห็นว่า เบื้องต้นเกิดจากนิสยั หรื อสันดานที่มีในตน ต่อ แห่งชาติ จ�ำนวนถ้าจ�ำไม่ผดิ 13 ล้านบาท ระบุไว้เป็ นลายลักษณ์ มาเป็ นวิวฒั นาการไปตามกระแสโลก ต่อมาเป็ นความ อักษรชัดเจนว่า เพื่ออุดหนุนแก่วดั ที่มีความพร้อมในการจัดการ กระด้างกระเดื่องที่เกิดความไม่พอใจในการเปลี่ยนตัวผู ้ ศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ ตั้งแต่ระดับมัธยมต้นถึง จะมาด�ำรงต�ำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช จากสมเด็จสาย มัธยมปลาย ตามภาคบังคับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังมีราย มหานิกายเป็ นสายธรรมยุต ขอบอกไว้ก่อน ผูเ้ ขียนออก ชื่อวัดนั้น วัดนี้ วัดนั้นจ�ำนวนเงินเท่านั้น วัดนี้เป็ นจ�ำนวนเท่านี้ ท�ำข่าวพระทุกวันไม่มีเว้น จึงเห็นว่า พระสายมหานิกา หนังสื อฉบับนี้ มีการลงนามตั้งแต่ผมู ้ ีอำ� นาจท�ำเรื่ องร่ ายยาวไป ยลึกๆ ..!?! สิ่ งใดฝื นได้กจ็ ะฝื น สิ่ งใดท�ำตามได้กจ็ ะท�ำ ไปจนถึง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อย่างเสี ยไม่ได้ ประกอบกับจารี ตปฏิบตั ิแต่ละฝ่ ายจะไม่ (สมัยนั้น) เป็ นผูล้ งนาม เมื่ออนุมตั ิเงินงบประมาณก้อนนี้มาแล้ว ใช้อำ� นาจปกครองข้ามฝ่ ายต่อกัน ทางกองคลังส�ำนักงานพระพุทธฯ ก็มีหน้าที่โอนจ่ายไปยังวัด จึงเป็ นจุดบอดต่ อระบอบการปกครองคณะสงฆ์ ไทย !!! ต่างๆ ผ่านบัญชีธนาคารของวัดตามระเบียบราชการ ล�ำดับต่อ จะมองด้วยมิติใดๆ ก็ตาม หากพระภิกษุรูปรู ปทุกนาม จากนั้นใครเล่า ? เป็ นผูม้ ีอำ� นาจถอนเงินจ�ำนวนนั้นๆ ออกจาก รู ้ ส�ำนึ กต่ อการเป็ นพุทธสาวกที่ มีพระบรมศาสดาองค์ บัญชีของวัด แล้วน�ำไปจ่ายให้ใคร ? หรื อโอนไปเข้าบัญชีใคร ? เดียวกัน รู ้สำ� นึกในสมณจริ ยวัตร ส�ำเหนียกต่อข้อบัญญัติ ผูม้ ีอำ� นาจถอนเงิน จ่ายเงิน โอนเงินของวัดต่างๆ เหล่านี้ ในพระธรรมวินยั ประพฤติปฏิบตั ิตนไม่ออกนอกกรอบ นัน่ เอง เป็ นผูถ้ กู ด�ำเนินคดี เนื่องจากการเบิกถอนมิได้นำ� ไป ทั้ง 3 ชั้น ปั ญหาทั้งหลายก็คงไม่เกิด ความเสื่ อมศรัทธาก็ ใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ไม่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา จะไม่เกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนผูม้ ี หน้าที่อุปถัมภ์ ท�ำนุ ไม่มีแม้แต่โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ไม่มี บ�ำรุ งพระศาสนาอย่างแน่นอน พระภิกษุสามเณรเรี ยนในระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลาย ดัง แล้ วพบกันใหม่ กบั พระสงฆ์ ไทยยุค 2562 ขอจงเจริญ วัตถุประสงค์ ในธรรมโดยทัว่ กัน. เส้นทางการเงินออกจากไหน ไปถึงไหน เข้าย่ามใคร ......ขมิน้ เปลีย่ นสี ..... กระเป๋ าใคร และโยกย้ายถ่ายเทไปให้ใครบ้าง ระบบการ สื บสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานผูม้ ี อำ� นาจสามารถติ ดตาม เส้นทางการเงินได้ท้ งั หมด สุ ดท้ายจึงมีการจับกุมตัวมาด�ำเนิน คดีดงั กล่าว กระบวนการยุติธรรมของไทย เป็ นระบบการกล่าวหา พระ เถระทุกรู ปที่ถกู จับกุมเป็ นเพียงผูถ้ ูกกล่าวหา ดังนั้นจึงมีสิทธิแก้

สนใจติดต่ อลงโฆษณา โทร. 089-690-5214

จอมเทียน น�ำตัวนายปั ญญา ยิง่ ดัง หรื อ “เสี่ ยอ้วน” ท�ำแผน ตรงจุดดังกล่าว แต่กไ็ ม่พบร่ องรอย พร้อมกับแบ่งก�ำลัง ประกอบค�ำรับสารภาพทั้งหมด 5 จุด แต่จุดที่เจ้าหน้าที่ให้ ส่ วนหนึ่งออกค้นหาในสวนที่มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ แต่ก็ ความส�ำคัญ คือ บริ เวณลานจอดรถที่อยูต่ รงข้ามวัดเขาชีจรรย์ ไม่พบเบาะแสอะไร อย่างไรก็ดี ได้เก็บตัวอย่างเลือดที่ เพราะที่นี่คือสถานที่ที่ผตู ้ อ้ งหามีเป้ าหมาย ท�ำร้ายนางสาว พบ ที่โรงจอดรถไปตรวจสอบว่าเป็ นเลือดมนุษย์หรื อไม่ ปวีณา นาเมืองรักษ์ หรื อ สปาย และครอบครัวของนายอนันต นอกจากนี้ยงั พุง่ เป้ าไปที่ญาติสนิ ทของนางหน็อตที่ทำ� งาน ชัย จริ ตรัมย์ หรื อ ฟอส ให้เสี ยชีวติ ด้วยแผนการที่วางไว้ โดย ร่ วมกัน ซึ่งก็คือนายวารุ ต รัตนสัจจะกิจ อายุ 63 ปี พี่ชาย การท�ำแผนวันนี้นายปั ญญา หรื อว่า “เสี่ ยอ้วน” ยอมรับว่าเป็ น แท้ๆ ของนางหน็อต นัน่ เอง แต่เบื้องต้นยังไม่มีหลักฐาน คนใช้ปืนยิง 2 วัยรุ่ นก่อน เพราะความแค้นฝังใจ ชี้ชดั จึงท�ำได้แค่เชิญตัวมาสอบปากค�ำเท่านั้นเช็กวงจรปิ ด ฆ่าฝังดิน น้องสาว-เขยฝรั่ง รถของกลางขณะที่การตามหาตัวยังไม่คืบหน้า เจ้าหน้าที่ จากกรณี 2 เศรษฐีเมืองแพร่ คู่สามีองั กฤษกับภรรยาชาว ก็พงุ่ เป้ าไปที่รถปิ กอัพฟอร์ด 4 ประตู ทะเบียน กต 3181 รวมข่ าวดังอาชญากรรมปี 61 "เสี่ ยอ้วน" สัง่ ตาย สปาย-ฟอส จากเด็กนวดสู่เจ้าของบาร์ ผู ้ ไทย ที่ปักหลักซื้อที่ดินตั้งรกราก หวังใช้ชีวติ บั้นปลายอย่าง แพร่ ที่หายไปในที่สุดก็ได้เบาะแส เมื่อจากการสอบปากค�ำ สุ ขสงบหายตัวไปอย่างปริ ศนา ทิ้งเงื่อนง�ำไว้หลายอย่าง ทั้ง พยานหลายต่อหลายปาก ต่างให้การตรงกันว่า คนที่ใช้รถ อาภัพรัก นายปั ญญา ยิง่ ดัง เป็ นชื่อของ เสี่ ยอ้วน บางลา เจ้าของผับ รอยเลือดในที่จอดรถ รถปิ กอัพที่หายไปจนญาติพี่นอ้ งต้อง คนสุ ดท้ายก็คือนาย วารุ ต พี่ชายนางหน็อตนัน่ เอง รวมทั้ง ชื่อดังหลายแห่งใน จ.ภูเก็ต ผูบ้ งการสัง่ ตาย สปาย-ฟอส หน้า พึ่งไสยศาสตร์ ซึ่งก็มีคำ� ท�ำนายว่าทั้งคู่ถกู ฆ่าเสี ยชีวติ ศพฝังอยู่ มีภาพจากกล้องวงจรปิ ด พบว่ารถคันดังกล่าวออกจากบ้าน เขาชีจรรย์ เสี่ ยอ้วนคือใคร ? เสี่ ยอ้วน เป็ นชาว จ.สุ รินทร์ ออก ริ มน�้ำ!??ท�ำให้ญาติที่เดือดเนื้อร้อนใจ น�ำมาแจ้งความกับเจ้า พักไปเมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่ 19 ก.ย.61แต่นายวารุ ต จากบ้านไปหางานท�ำตั้งเเต่วยั รุ่ น โดยสถานที่เเรก เสี่ ยอ้วน มุ่ง หน้าที่ตำ� รวจเพื่อให้ช่วยตามหาเบาะแสสุ ดท้ายก็ตอ้ งพบกับ เองก็ยงั ไม่ยอมให้การใดๆ เจ้าหน้าที่จึงไล่วงจรปิ ด พบภาพ หน้าสู่พทั ยา และได้งานในสถานบันเทิงยามราตรี แต่ เสี่ ยอ้วน ความจริ งที่น่าตระหนก ว่าทั้งคู่เสี ยชีวติ แล้วจริ งๆส่ วนคนร้าย สุ ดท้ายว่ารถคันดังกล่าวขับอยูท่ ี่อ.ศรี สำ� โรง จ.สุ โขทัยจึง ตั้งข้อหาลักทรัพย์กบั นายวารุ ตไว้ก่อน แล้วส่ งฝากขังศาล ท�ำงานอยูท่ ี่น้ ี ได้ไม่นาน อายุ 19 ปี เสี่ ยอ้วนก็ยา้ ยตัวเอง ลงมา ก็ไม่ใช่ใคร กลับเป็ นพี่ชายของภรรยาชาวไทย ภาคใต้ ในปี 2541 โดยเลือก จ.ภูเก็ต เป็ นที่พกั พิงเสี่ ยอ้วนดิ้นรน ที่เจ็บแค้นจากปมถูกดุด่า รวมทั้งหวังประโยชน์อยากจะฮุบ ซึ่งศาลเองก็ให้ประกันตัว เจ้าหน้าที่จึงต้องส่ งคนประกบ จากเด็กบริ การนวดในห้องน�้ำ แลกทริ ป 10 บาท 20 บาท เก็บ สมบัติของน้องสาวและสามีฝรั่งน�ำมาซึ่งการจ้างวานฆ่า และ จับตาดูไว้อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนั้นก็ออกสื บสวนหาข่าว หอมรอมริ บเรื่ อยๆ จนมีเงินก้อน เสี่ ยอ้วน ก็เริ่ มหาลู่ทางเพิ่ม ร่ วมลงมื อ อย่างโหดเหี้ ยมแต่ สุดท้ายก็ไม่ ร อดเงื้ อ มมื อ ของ จนได้ตวั นายธีรพล หรื อตู่ สื บจากถิ่น อายุ 50 ปี และนาย ประสิ ทธิ์ ถิ่นสุ ข อายุ 55 ปี น�ำมาแยกสอบเพื่อสอบถาม รายได้ โดยลงทุนซื้อสัมปทาน บริ การในห้องน�้ำ ตามสถาน กฎหมายปิ ดคดีพี่ฆ่าน้องที่น่าเศร้านี้ลงได้ ข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยนางหอม สื บจากถิ่น อายุ 76 ปี แม่ของ บันเทิงหลายแห่ง และหาก�ำไรจากการเกร็ งราคาตึกพาณิ ชย์ จน เศรษฐีผวั เมียหายปริ ศนา นายธีรพล ที่เดินทางมาที่สภ.พระธาตุช่อแฮ เพราะเป็ น มีฐานะร�่ำรวย ในที่สุด เด็กนวดในห้องน�้ำก็กลายเป็ นเจ้าของ ห่วงลูกชาย เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61 ขณะที่ตนและ สถานบันเทิงใหญ่โต ในถนนบางลาน ต.ป่ าตอง จ.ภูเก็ต ถึง 2 ลูกชายก�ำลังเปิ ดร้านขายของเก่าที่หน้าส�ำนักสงฆ์วดั พระ แห่ง ซึ่งอยูต่ ิดกัน คือ Pum Pui bar และเดอะไนท์ ผับ คดีติดตัว ธาตุช่อแฮ หนานหนัด หรื อนายวารุ ต มาจ้างให้ไปขับรถให้ เสี่ ยอ้วน ประมาณปี พ.ศ. 2559 เสี่ ยอ้วน เคยต้องคดีฆ่าคนตาย ในราคา 3 พันบาท ลูกชายเห็นว่าได้เงินมาก ก็รับท�ำงานให้ โดยการยิงเพียงนัดเดียวตัดขั้วหัวใจ นายอ�ำพัน สุ ขสวัสดิ์ อายุ แต่ตนห้ามไว้เพราะดูไม่ชอบมาพากล สุ ดท้ายลูกชายตน 47 ปี ตายคาหอพักพนักงานปุ้ มปุ้ ยบาร์ ซึ่งเป็ นห้องพักของหญิง ขับรถไปกับนายประสิ ทธิ์ และเมื่อวันที่ 23 ก.ย.61 หนาน สาวในการอุปการะของเสี่ ยอ้วน โดยรู ปคดีออกมาว่าเป็ นการ หนัดก็มาที่บา้ นตนอีก บอกว่าหากต�ำรวจมาสอบถามให้ ยิง ป้ องกัน ตัว เพราะคนตายถื อ อาวุธ ปื นอยู่ค ดี น้ ี จึ ง จบลงด้ว ย ท�ำ ตัว ไม่ รู้ เ รื่ อ งและยัง บอกว่า ถู ก ต�ำ รวจยึด โทรศัพ ท์ไ ป การสัง่ ไม่ฟ้องของอัยการ และคณะกรรมการกองบัญชาการ พร้อมให้เบอร์โทร.ใหม่มา แต่ตนไม่ยอมรับเพราะคิดว่า ต�ำรวจภาค 8 ในขณะนั้นไม่เห็นแย้ง จึงท�ำให้เสี่ ยอ้วน หลุด จะเกิดเรื่ องไม่ดี ขณะที่นางสมถวิล จุมพิต ภรรยาของนาย คดี ซึ่งคดีน้ ีเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนัก เพราะผูต้ ายเป็ นเพียง ประสิ ทธิ์ระบุวา่ นายธีรพลและสามีนำ� รถปิ กอัพสี ขาวมา ชายขายไอศกรี ม ส่ วนเสี่ ยอ้วน คือเศรษฐี เจ้าของผับชื่อดัง แต่ แวะที่ร้านรับซื้อไม้เก่าของตน ที่อยูต่ รงข้ามสหกรณ์ออม สุ ดท้ายญาติผตู ้ ายไม่ติดใจ เรื่ องราวจึงเงียบลง ท�ำไมต้องสัง่ ฆ่า ทรัพย์ครู แพร่ จ�ำกัด แล้วก็ขบั ออกไปโดยไม่รู้วา่ ไปที่ไหน สปาย ด้วยความที่เสี่ ยอ้วน เป็ นคนมีฐานะ จึงมักจะเปย์สาวใน อุปการะอยูเ่ สมอ รวมถึง น้องสปาย ที่เสี่ ยอ้วนเลี้ยงดูท้ งั เธอและ คดีสลดครั้งนี้เริ่ มต้นขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 20 ก.ย. โดย ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ก.ย.61 หนานหนัดก็ไปที่บา้ นบอกให้ทำ� ครอบครัว อย่างเต็มใจ โดยอีกฝ่ ายไม่ตอ้ งร้องขอ แต่เพราะเสี่ ย พ.ต.ต.อมร ขว้างแป้ น สารวัตรสอบสวนสภ.พระธาตุช่อแฮ เป็ นไม่รู้เรื่ องเช่นกันหลังได้ร่องรอย ก็สืบต่อจนพบว่านาย อ้วนเป็ นคนรุ นแรง ชอบท�ำร้ายร่ างกาย และหึ งโหด โดยมีคนมี อ.เมือง จ.แพร่ รับแจ้งเหตุวา่ นางหน็อต สุ ดแดน อายุ 61 ปี อยู่ วารุ ต หรื อหนานหนัด จ้างทั้งคู่ให้ขบั รถคันดังกล่าวไป คนออกมาแฉว่า เสี่ ยอ้วน เคยใช้ปืนจ่อหัว น้องสปาย และน้อง บ้านเลขที่ 207/4 หมู่ที่ 6 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ และนายอ ให้พอ่ ค้าชาวลาว ที่ตกลงรับซื้อไว้ในราคา 420,000 บาท ฟอส มาแล้วหลายครั้ง เพราะความหึ งหวงที่ท้ งั คู่สนิทสนมกัน ลัน สก็อต ฮ็อกก์ อายุ 61 ปี สามีชาวอังกฤษ หายตัวไปจาก โดยหวังผล 2 อย่าง คือได้เงินมาใช้จ่าย กับต้องการเบี่ยง มาก เเละ สปาย ทนไม่ได้ กับความรุ นเเรงที่ได้รับ จึงย้ายไปอยู่ บ้านพักอย่างมีปริ ศนาเมื่อวันที่ 18 ก.ย.โดยทั้งคู่ถือเป็ นระดับ ประเด็นให้คนเข้าใจว่า 2 สามีภรรยาขับรถไปท่องเที่ยว ใน จ.นครปฐม พร้อมกับ ฟอส เเต่สุดท้าย เสี่ ยอ้วนตามจนเจอ เศรษฐีในพื้นที่ ซื้อที่ดินในต.ช่อแฮกว่า 100 ไร่ ปั กหลักอยู่ ที่อื่น เพื่อเบนความสนใจออกไปแต่กไ็ ม่สำ� เร็ จ ในที่สุด กินพัฒนาที่ดินมานานกว่า 10 ปี มีท้ งั ร้านอาหารและท�ำการ พ่อค้าชาวลาวที่เป็ นผูร้ ับซื้ อก็นำ� รถคันดังกล่าวมามอบให้ กลายเป็ นโศกนาฏกรรม 2 ศพ เกษตรขณะที่ญาติให้การกับต�ำรวจว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61 เป็ น กับ เจ้าหน้าที่ตำ� รวจสภ.พระนครศรี อยุธยา โดยระบุวา่ วันที่ท้ งั คู่ตอ้ งเดินทางไปโรงพยาบาลเชียงใหม่ ตามที่หมอนัด เตรี ยมจะน�ำรถข้ามแดนไปใช้ที่ประเทศ แต่ขบั รถมาธุระ แต่เมื่อถึงวันเวลาดังกล่าวกลับไม่สามารถติดต่อได้ เข้าไป เสี ยก่อน เมื่อมาถึงจ.พระนคร ศรี อยุธยา ก็ทราบข่าว รู ้วา่ ตรวจสอบที่บา้ นพัก ที่สวน ก็ไม่พบตัวเมื่อไปดูดวงที่วดั พระ เป็ นรถของกลาง จึงมามอบให้เจ้าหน้าที่ตำ� รวจหลักฐาน 2 วัดบอกตรงกันว่าทั้งคู่น่าจะถูกฆ่าแล้ว ศพฝังอยูร่ ิ มห้วย ใน เลยมัดแน่นขึ้นเรื่ อยๆ จับทีมฆ่า-พี่เมียสารภาพ ไม่เพียงแค่ บริ เวณสวนนัน่ เอง จึงรี บน�ำเรื่ องมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำ� รวจ เรื่ องรถ เจ้าหน้าที่ตำ� รวจใช้เทคนิคพิเศษ ตรวจสอบคนที่ ทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำ� รวจเข้าตรวจสอบภายในบ้านพัก ที่ นายวารุ ตติดต่อด้วยในช่ วงเวลาที่สองสามีภรรยาหายตัว โรงรถพบว่ามีรอยเลือดหยดอยูบ่ นพื้น ส่ วนรถปิ กอัพ 4 ประตู ไป จนได้ตวั 2 ผูต้ อ้ งสงสัยประกอบด้วย นายเปี้ ย ค�ำใส ยีห่ อ้ ฟอร์ด ทะเบียน กต 3181 แพร่ ของนางหน็อต หายไป จึง หรื อเสื อทอง อายุ 63 ปี และนายกิตติพงศ์ ค�ำวัน อายุ 24 ปี เข้าตรวจสอบลึกไปในสวน เมื่อถึงล�ำห้วยกว่างเน่า ที่อยูใ่ น ชาวอ.วังชิ้น ญาติของนายเปี้ ย ทั้งคู่เป็ นคน อ.วังชิ้น จ.แพร่ บริ เวณสวน พบรถแบ๊กโฮ สี ฟ้า ซึ่งเป็ นของนางหน็อตจอดอยู่ จึงคุมตัวมาสอบสวนเมื่อวันที่ 24 ก.ย.61ในที่สุดทั้งคู่กเ็ ปิ ด มีรอยล้อรถไปถึงล�ำห้วย ตรวจสอบพบหิ นกองอยูจ่ ำ� นวนมาก อ่านต่อหน้า 8


8

ปากรับสารภาพว่าเป็ นผูร้ ่ วมลงมือฆ่าทั้งคู่ตามการว่าจ้างของ ตรวจยึดซากสัตว์ป่าคุม้ ครอง พร้อมด้วยอาวุธปื นและเครื่ อง ฟ้ องนายเปรมชัย 6 ข้อหา และผูต้ อ้ งหาคนที่ 2-4 คนละ 5-8 นายวารุ ตนัน่ เอง โดยนายเปี้ ยระบุวา่ ได้ค่าจ้าง 5 หมื่นบาท กระสุ น ก่อนขยายผลตรวจสอบพื้นที่ พบซากเสื อด�ำและเครื่ อง ข้อหา21 พ.ค. 2561นายเปรมชัย กรรณสูต และพวก จ�ำเลย และแบ่งให้นายกิตติพงศ์ 3 พันบาทพร้อมย้อนเหตุการณ์วนั กระสุ น จึงส่ งตัวไปด�ำเนินคดีที่ สภ.ทองผาภูมิ พร้อมแจ้ง ที่ 1 - 4 และทนายของเปรมชัยเดินทางมาศาลทองผาภูมิ เกิดเหตุวา่ เป็ นช่วงประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 18 ก.ย.61 ข้อหาความผิด 9 ข้อหา ได้รับการปล่อยตัวชัว่ คราวระหว่างการ ตามนัดหมายสื บพยาน แต่ทนายของจ�ำเลยที่ 2 และ 4 ไม่ ขณะที่นายอลันขับรถเอทีวี เอาอาหารมาให้เป็ ดแมนดาริ น สอบสวน โดยศาลให้ประกันตัวคนละ 150,000 บาท ในวันที่ 6 มา จึงขอเลื่อนเวลา ศาลนัดตรวจพยานใหม่วนั ที่ 6 มิ.ย. 6 มิ.ย. 2561 ทนายของนายเปรมชัย ยืน่ ค�ำร้องต่อ ที่เลี้ยงไว้ในสวน นายเปี้ ยก็เข้าประชิดตัว แล้วใช้ปืนลูกซอง ก.พ. ล�ำดับเหตุการณ์คดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ เปรมชัย สั้นยิงใส่ 1 นัด จนเสี ยชีวติ ส่ วนนางหนอต ที่อยูบ่ ริ เวณสระ 6 ก.พ. 2561- เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ศาลขอโอนคดีล่าสัตว์ป่า ไปยังศาลอาญาคดีทุจริ ตและ น�้ำ เมื่อได้ยนิ เสี ยงปื นก็วง่ิ เข้ามา จากนั้นนายกิตติพงศ์กเ็ ข้ามา ฝั่งตะวันตก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้รับแจ้งว่าพบนักท่อง ประพฤติมิชอบ ภาค 7 ศาลจังหวัดทองผาภูมิได้ส่งคดีน้ ี ล็อกตัว แล้วนายวารุ ต หรื อหนานหนัด ใช้ประแจตีที่ทา้ ยทอย เที่ยวกลุ่มหนึ่งตั้งแคมป์ พักในบริ เวณจุดห้ามตั้ง เจ้าหน้าที่เข้า ไปให้ศาลอุทธรณ์วนิ ิจฉัยก่อน จึงให้เลื่อนนัดพร้อมไป นางหน็อตน้องสาว จนเสี ยชีวติ จากนั้นน�ำศพไปรวมกันไว้ที่ ตรวจสอบพบว่าหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวมีสมาชิก คือ นายเปรม เป็ นวันที่ 27 ส.ค.27 ส.ค. 2561ประธานศาลอุทธรณ์ มี ริ มล�ำห้วยกว่างเน่า ล้างคราบเลือดที่สระน�้ำ แล้วใช้รถแบ๊กโฮ ชัย กรรณสูต และพบซากสัตว์ป่าคุม้ ครอง คือ ไก่ฟ้าหลังเทา ค�ำวินิจฉัยให้คดีนายเปรมชัย กรรณสูต และพวกร่ วมกัน ภายในบ้านขุดหลุมริ มห้วย จนน�้ำมันหมด ก็ออกไปซื้อน�้ำมัน ซากเนื้อเก้ง รวมทั้งซากเสื อด�ำ พร้อมด้วยอาวุธปื น และเครื่ อง ล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาคดี ของศาล มาเติมแล้วขุดต่อ จากนั้นน�ำร่ างทั้งคู่ใส่ ในหลุม เสร็ จสิ้ นช่วง กระสุ นจ�ำนวนหนึ่ง- ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ใน จ.กาญจนบุรี จังหวัดทองผาภูมิ27 พ.ย. 2561ศาลจังหวัดทองผาภูมิ นัด เวลา 20.00 น.เมื่อรับเงินค่าจ้างทีมฆ่าทั้งสองก็เดินทางกลับ อนุญาตให้ให้ประกันตัว เปรมชัย กับพวกอีก 3 คน ด้วยวงเงิน สื บพยานคดีเสื อด�ำทุ่งใหญ่นเรศวรฯ นัดแรก ล่าสุ ด เมื่อ โดยโยนปื นลูกซองสั้นทิ้งลงล�ำห้วยแถวๆ รอยต่อเขต อ.ลอง คนละ 150,000 บาท 9 - 28 ก.พ. 2561พนักงานสอบสวน วันที่4ธ.ค.61คดีน้ ี อัยการจังหวัดทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กับ อ.วังชิ้น เพื่อท�ำลายหลักฐาน จากนั้นช่วงเช้าวันที่ 19 ก.ย. สภ.ทองผาภูมิ และชุดพญาเสื อ ตรวจหาหลักฐานในที่เกิดเหตุ เป็ นโจทก์ยนื่ ฟ้ อง นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริ ษทั นายวารุ ต ก็เอารถไปขายหลังจากได้ขอ้ มูลจากทีมสังหาร เจ้า กองนิติวทิ ยาศาสตร์ กรมอุทยานฯ เริ่ มตรวจหาดีเอ็นเอจากชิ้น อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมพวก หน้าที่กล็ ุยค้นหาศพอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 25 เนื้อเสื อด�ำ 2 มี.ค. 2561 นายเปรมชัย และพวกอีก 3 คน เดิน อีก 3 คน โดยผูต้ อ้ งหาทั้ง 4 ได้ตกเป็ นจ�ำเลยคดีอาญา ก.ย. เจ้าหน้าที่กใ็ ช้แบ๊กโฮขุดตรงจุดที่ทีมสังหารรับสารภาพ ทางมาให้ปากค�ำครั้งแรกที่ สภ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี13 มี.ค. หมายเลขด�ำที่ 219/2567 ใน 6 ข้อหา คือ ซึ่งก็คือจุดเดิมที่เคยขุดหาตั้งแต่วนั แรก ครั้งนี้ขดุ ลึกไปกว่า 2561ต�ำรวจสรุ ปส�ำนวนส่ งให้อยั การภาค 7 มีความเห็นสัง่ ฟ้ อง 1.ฐานร่ วมกันพกพาอาวุธปื นไปในเมืองหมู่บา้ นหรื อทาง 3 เมตร ก็พบศพทั้งคู่ในสภาพนอนก่ายกันจึงรวบรวมหลัก นายเปรมชัย กรรณสูตร และพวกรวม 4 คน รวม 9 ข้อหา30 สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ฐานร่ วมกันล่าสัตว์ใน ฐานขออนุมตั ิหมายจับนายวารุ ต แล้วจึงควบคุมตัวมาสอบ เม.ย. 2561 อัยการภาค 7 ได้แถลงผลการพิจารณาคดี นายเปรม เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.ฐานร่ วม กันล่าสัตว์ป่าคุม้ ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 4.ฐานร่ วม สวน เมื่อจ�ำนนต่อหลักฐาน ก็เปิ ดปากรับสารภาพว่าสาเหตุที่ ชัย กรรณสูต กับพวก รวม 4 คน ตามค�ำชี้ขาดอัยการสูงสุ ด กันมี ไว้ครอบครองซึ่ งซากสัตว์ป่าคุ ม้ ครองโดยที่ ไม่ได้ จ้างฆ่าน้องสาวและน้องเขย ก็เพราะเจ็บแค้น ที่ผา่ นมาท�ำงาน รับอนุญาต 5.ฐานร่ วมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยพาเอาไปเสี ย ให้แต่มกั จะถูกเขยฝรั่งดุด่า เวลามีเรื่ องน้องสาวก็เข้าข้างสามี หรื อรั บไว้ซ่ ึ งซากสัตว์ป่ าอันได้มาโดยกระท�ำความผิด นอกจากนี้ยงั หวังจะได้เป็ นผูด้ ูแลทรัพย์สินแทน หากไม่มี กฎหมาย และ 6.ฐานร่ วมกันเก็บหาของป่ าในเขตป่ าสงวน ใครพบพิรุธลงมื อได้แม้กระทัง่ น้องสาวที่ คลานตามกันมา แห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต สุ ดท้ายก็ตอ้ งคอตกเข้าคุกไป ทั้งนี้ ศาลจังหวัดทองผาภูมินดั สื บพยานโจทก์เป็ นฝ่ ายแรก คดีเสื อด�ำทุ่งใหญ่ฯ รวม 10 นัด คือวันที่ 27-30 พ.ย.2561 วันที่ 6-7 ธ.ค.2561 วันที่ 3 ก.พ. 2561 นายเปรมชัย กรรณสูต ซีอีโออิตาเลียน วันที่ 11-13 ธ.ค.2561 และวันที่ 18 ธ.ค.2561 โดยพยาน ไทย และพวก 3 คน เข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุ่งใหญ่ โจทก์มีท้ งั หมด 32 ปาก จากนั้นศาลจังหวัดทองผาภูมินดั นเรศวร ฝั่งตะวันตก จ.กาญจนบุรี นายเปรมชัยได้เข้าไปตั้ง สื บพยานจ�ำเลยที่มีอยูจ่ ำ� นวน 17 ปาก รวม 6 นัดคือวันที่ แคมป์ ที่จุดห้วยปะชิ อยูร่ ะหว่างหน่วยฯ ทิคอง กับหน่วยฯ 19-21 และ 25-27 ธ.ค.2561 มหาราช ซึ่งเป็ นจุดที่ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทีมข่าวอาชญากรรม........................รายงาน ด้านตะวันตกไม่อนุ ญาตให้ต้ งั แคมป์ เจ้าหน้าที่ได้จบั กุมนาย ************************************* เปรมชัย และพวกอีก 3 คน ในวันที่ 4 ก.พ.

มณฑลทหารบกที่ 22 จัดพิธีส่งมอบจุดบริการประชาชนเนื่องในเทศกาลปี ใหม่ 2562 อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี ไลออนส์เซนเทนเนียลชยางกูร หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด อุบลราชธานี รวมทั้งประชาชน เยาวชน และ จิตอาสา ร่ วม พิธี โดยจุดบริ การประชาชนบริ เวณแยกวนารมย์ดำ� เนิน การโดยการบูรณาการร่ วมกันของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ทุกภาคส่ วน รวมทั้งการด�ำเนินกิจกรรมประชาชนจิต อาสา เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์ ให้ เป็ นสถานที่พกั ผ่อน หรื อ จุดพักรถของพี่นอ้ งประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดใกล้เคียง หรื อนักท่องเที่ยว โดยด�ำเนินการมาตั้งแต่หว้ งเดือนกันยายน 2561 แล้วเสร็ จ พร้อมมอบเป็ นของขวัญปี ใหม่ 2562 ให้กบั ประชาชนทุก คนได้ใช้พกั ผ่อนหย่อนใจต่อไป วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา พลตรี อรรถ ความมัน่ คง หน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย สิ งหัษฐิต ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็ นประธานใน กรมทหารราบที่ 6 กองบิน 21 ต�ำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พิธีส่งมอบจุดบริ การประชาชน เพื่อมอบเป็ นของขวัญให้กบั กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 กองก�ำกับการ 3 กอง ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริ เวณแยกวนารมย์ บังคับการฝึ กพิเศษ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 องค์การ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย บริ การส่ วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี นายทหารระดับสูง ก�ำลังพลมณฑลทหารบกที่ 22 ฝ่ าย เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลต�ำบลอุบล

เพือ่ นกันบุฟเฟ่ ต์

9

เพื่อนกันบุฟเฟ่ ต์ มากกว่าบุฟเฟ่ ต์ คือน�้ำจิ้มรสเด็ดและซี ร้านเพื่อนกันบุฟเฟ่ ต์ เปิ ดให้อร่ อยทุกวันตั้งแต่ 5 โมงเย็น ถึง 5 ทุ่ม บนถนนหลวงพ่อ ตรงข้ามร้านข้าวแกงเกาะยอ ใน ฟู้ ดสดทุกวัน หัวละ 199 บาท ใจกลางเมืองภูเก็ต "ชื่อร้านนี้มาจากชื่อทีมฟุตบอลเพื่อนกันยูไนเต็ด ที่ผม ราคาหัวละเพียง 199 บาทเท่านั้น จะมาเดี่ยว มาคู่ หรื อมา กับเพื่อน ๆ เล่นกัน พอมาท�ำธุรกิจด้วยกันก็เลยอยากใช้ชื่อ เป็ นหมู่คณะ ก็สามารถโทร สอบถามได้ที่ 08-0894-7329 นี้ดว้ ย" คุณสมคิด นิ่มนวล หรื อคุณเอ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ร้าน เฟสบุก๊ เพจ เพื่อนกันบุฟเฟ่ Puengun Buffet "น�้ำจิ้มเด็ด ซีฟดสด ู้ ที่จอดรถเพียบ ราคาเฉี ยบ นัง่ สบาย เพื่อนกันบุฟเฟ่ ต์ เล่าให้เราฟังถึงที่มาของชื่อร้าน คุณเอบอกว่า ยังไม่เคยท�ำธุรกิจร้านอาหารแนวบุฟเฟ่ ต์ ดูแลเป็ นกันเอง เพื่อนกันบุฟเฟ่ ต์" มาก่อน จึงถือว่าเป็ นความท้าทายมาก เนื่องจากในจังหวัด ภูเก็ตมีธุรกิจร้านอาหารเกิดขึ้นมากมาย จึงต้องหาจุดขาย สร้างความแตกต่าง ด้วยความโปร่ งโล่งสบายของทางร้าน ที่สามารถรับประทานได้แบบไม่อึดอัด มีเมนูอาหารกว่า 100 รายการ ส�ำคัญที่สุดคือสูตรเด็ดของน�้ำจิ้มที่หาทาน ที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน สูตรเด็ดคือน�้ำจิ้มของที่ร้าน "น�้ำ จิ้มซีฟดเพื ู้ ่อนกัน" เป็ นน�้ำจิ้มสุ ก้ ีรสชาติเข้มข้นอร่ อย สูตร ของครอบครัวที่ทำ� มา 10 กว่าปี แล้ว ใครได้ลองต้องมีครั้ง ที่สองแน่นอน บวกกับความสดใหม่ของซีฟดู้ ทั้ง กุง้ แม่น้ ำ� ตัวโต กุง้ ขาว ปลาหมึก หอยแมลงภู่ หอยตลับ หอยแครง ปลาแซลมอน ปลาทับทิม ปลาซาบะ ฯลฯ ซึ่งลูกค้าทุกคน การันตีวา่ สดใหม่จริ ง ๆ เราสัง่ มาสด ๆ วันต่อวันถ้าเหลือ จะไม่นำ� มาขายซ�้ำ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าที่อยูภ่ เู ก็ตก็ตอ้ ง อยากจะได้ความสดของซีฟดู้ ซึ่งไม่ผดิ หวังอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยงั มี ลูกชิ้น เต้าหู ้ ปูอดั หมู เนื้อไก่ ข้าว บาร์บีคิว ส้มต�ำ ผักสด ๆ ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ ซูชิ ไอศครี ม ผล ไม้และเมนูขนมหวานขนมหวาน พี่มาเป็ นฟิ นาเล่ปิดท้าย ความอร่ อยได้อย่างลงตัว

ชาวบ้ นกาญจนบุรี แห่ ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่ บ้านกันอย่ างคึกคัก ครั้งนี้ได้แก่ผสู ้ มัครเบอร์. 1นายเกรี ยงศักดิ์ ตัง่ มานะกิจ ใด้เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นคนใหม่ ด้วยคะแนนเสี ยง238คะแนน และคู่แข่งใด้ 157 คะแนนบัตรเสี ย11ใบรวม ผูม้ าใช้สิทธิ์ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 12 บ้านห้วยท่านัง่ รวม 406 คนหลัง จากผลการนับคะแนนสิ้ นสุ ดลง ก�ำนัน ปราโมทย ์จิตนิยม ก�ำนันต�ำบลตะคร�้ำเอน จึงยกมือให้ผู ้ สมัคหมายเลข1 นายเกรี ยงศักดิ์ ตัง่ มานะกิจ และ ชาวบ้านได้นำ� พวงมาลัย ดอกดาวเรื องมาคล้อง คอและแสดงความยิน ดี ก ระผูใ้ หญ่ บ ้า นคนใหม่ ใ ห้แ ก่ นายเกรี ยงศักดิ์ ตั้งมานะกิจและถ่ายรู ปร่ วมกับพ่อและ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 16::00น ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า ณ.ที่วา่ การอ�ำเภอท่ามะกาตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 แม่. และให้ สัมภาษณ์ แก่ผสู ้ ื่ อข่าวว่าตนพร้อมที่จะช่วย นายกิตินทั น์ อรรถบท นายอ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีได้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ในระหว่างเวลา 08.30 น เหลือ และดูแลทุกข์สุขของพี่นอ้ ง และชาวบ้าน หมู่ที่ 12 มอบหมายให้นางสุ นีย ์ อยูส่ ุ ข ปลัดอาวุโส นายธนกร สว่างแก้ว ถึงเวลา 16.30 น. พร้อมหลักฐานและเอกสารซึ่งรับรอง บ้านห้วยท่านัง่ ต�ำบลตะคร�้ำเอน อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัด ปลัดอ�ำเภอ นางวนิดา จงเจริ ญวัฒนา และเจ้าหน้าที่อสและ นาย ความถูกต้อง และมีผสู ้ มัครลงเลือกตั้งผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 12 กาญจนบุรี ตามนโยบายของรัฐและ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ปราโมทย์ จิตนิยม ก�ำนัน ต�ำบลตะคร�้ำเอนเป็ นกรรการในการเลือก บ้านห้วยท่านัง่ ต�ำบลตะคร�้ำเอน อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัด แก่พี่นอ้ ง และชาวบ้าน หมู่ที่ 12 บ้านห้วยท่านัง่ อย่างทัว่ ตัง่ ผูใ้ หญ่บา้ นบ้านห้วยท่านัง่ หมู่ที่ 12 ต�ำบลตะคร�้ำเอน อ�ำเภอ กาญจนบุรี จ�ำนวน 2 คน 1.นายเกรี ยงศักดิ์ ตัง่ มานะกิจ ถึง ทุกหลังคาเรื อน หลังจากมีการแต่งตั้งและรับต�ำแหน่ง ท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและเวลา 08 :00 น จึงเปิ ดหี บลงคะแนน อายุ 41 ปี อดีตเคยเป็ น (อบต.องค์การบริ หารส่ วนตําบล ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่12ต�ำบลตะคร�้ำเอน จากอ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ํ เสี ยงเลือกตัง่ ผูใ้ หญ่บา้ น บ้านห้วยท่านัง่ หมู่ 12 ต�ำบลตะคร�้ำเอน ตะคร้าเอน)2.นางอุ บลรัตน์ โภคา อายุ 51 ปี ( อดีตผูช้ ่วย ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/รายงาน อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีและใด้มีชาวบ้านหมู่ 12 ต�ำบล ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 12 ต�ำบลตะคร�้ำเอน) หมู่ 12 บ้านห้วย ตะคร�้ำเอน ได้เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสี ยงในการลงคะแนน ท่านัง่ ต�ำบลตะคร�้ำเอนอ�ำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีมี เลือกตั้งผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 12 ต�ำบลตะคร�้ำเอนอ�ำเภอท่ามะกาจังหวัด ประชากรผูอ้ าศัยทั้งสิ้ น 153 หลังคาเรื อนและมีผใู ้ ช้สิทธิ์ กาญจนบุรี กันอย่างคึกคักที่ บริ เวณ บ้านห้วยท่านัง่ หมู่ที่ 12 ต�ำบล ลงคะแนน เสี ยงจ�ำนวน 519 คน เป็ นชาย 240 คน เป็ น ตะคร�้ำเอน หลังจากที่ผใู ้ หญ่บา้ นคนเก่า ประสบอุบตั ิเหตุทางรถ หญิง 279 คน และช่วงเวลา15:00นกรรมการหน่วยเลือก ํ และเสี ยชีวติ ลงเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จึงต้องท�ำการเลือก ตั้งผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 12 บ้านห้วยท่านัง่ ตําบลตะคร้าเอนได้ ตั้งผูใ้ หญ่บา้ นคนใหม่ ทางอ�ำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ ท�ำการปิ ดการลงคะแนนเสี ยงลง และเวลา 15.05 น.จึงเปิ ด ประกาศให้ราษฎรในหมู่บา้ นหมู่ที่ 12 บ้านห้วยท่านัง่ ต�ำบลตะคร�้ำ หี บและมีการนับการ ลงคะแนนเสี ยงผูใ้ หญ่บา้ นในครั้งนี้ เอนอ�ำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีผใู ้ ดประสงค์จะสมัครรับเลือก ผลมีผมู ้ าใช้ สิ ทธิ์ในการลงคะแนนเสี ยงทั้งสิ้ น406คนและผู ้ ตั้งเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเอง ชนะในการ ลงสมัค ผูใ้ หญ่บา้ นใน


10

11

งานแต่ง นายบุญเลิศ อยูฤ่ ทธิ์ สารวัตก�ำนัน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้จดั งานแต่งให้กบั มอบเสื้อพระราชทาน นายเดโช ประกาศแก่นทราย นายอ�ำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้เป็ น หลานสาว ระหว่าง น.ส.อังคนา อยูฤ่ ทธิ์ กับ นายชนน เพชรสจันทร์ ณ.บ้านเลขที่ 75 ม.3 ต.ท่าเสา ประธานในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม"Bike อุน่ ไอรัก"ให้แก่ผเู ้ ข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง นี้ ของอ�ำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี ณ.ทีห่ อประชุมทีว่ า่ การอ�ำเภอไทรโยค เมือ่ เร็วๆนี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมือ่ เร็วๆนี้

ผลงาน พ.ต.อ.ส�ำราญ กลัน่ มา ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ตม.จว.กาญจนบุรี ประจ�ำด่านตรวจถาวรไทรโยค และเจ้าหน้าทีอ่ กี หลายหน่วยงานได้ร่วมกันจับกุมคนต่างด้าวหลบ หนีเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รบั อนุญาต และได้จบั กุมอยูเ่ ป็ นประจ�ำอย่างเข้มแข็ง ทีด่ า่ นจุดตรวจ ถาวรไทรโยค ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ดัชนีช้ วี ดั ผลของงาน ถึงความส�ำเร็จ เป้ าหมายในการปฏิบตั งิ าน ส�ำคัญ ในด้านต่างๆ อย่าง นายประสาท ครามบุตร จากเด็กพนักงานเก็บค่าโดยสาร 2523 ถึง ต�ำแหน่ง หัวหน้ากลุม่ งาน วิชาการ ส�ำนักพัฒนาบุคลากร ฝ่ ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับผิดชอบดูแลโครงการฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับ ประวัตกิ ารศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม คณะศิลปศาสตร์ สาขา เอกประชาสัมพันธ์ ก�ำลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ต�ำแหน่งเดิม หัวหน้างานสายตรวจพิเศษ ก่อนได้รบั การแต่งตั้งเป็ นหัวหน้ากลุม่ งานวิชาการ ผลงานได้ร่วมกับ ตรวจการขนส่งทางบก(ขบ.) และ พล.ม.2 และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จัด ระเบียบรถตูโ้ ดยสารและรถร่วมบริการตามนโยบายรัฐบาล กวดขันดูแลอ�ำนวยความสะดวก การให้บริการด้านเดินรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก ปลอดภัย (ฝากท่าน ช่วยบอกพนักงานทีช่ อบไลย์สด อย่าท�ำเลย)

คุณ บุญยงค์ วาทิตอนุสรณ์ วินมอเตอร์ไซค์ ตลาดศรี สุริยะ พระแม่มารี ปี ใหม่น้ ี อยากให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลปั ญหาปากท้องของประชาชนและ อยากให้มีการเลือกตั้งแบบตรงไปตรงมาจะได้มีคนดี มือสะอาดเข้ามาดูเรื่ องปากท้องของ ประชาชน..!!! และฝากถึง เจ้าหน้าที่ตำ� รวจ อยากให้ลงมาตรวจสอบความสงบเรี ยบร้อยของ พื้นที่บา้ ง ประชาชนเดือดร้อนครับ นายศุภกิจ ศรี เมือง อายุ 39 ปี ที่อยูร่ ามค�ำแหง ได้บอกกับผูส้ ื่ อข่าว ว่าอยากได้ของขวัญปี ใหม่ 2562 และอยากให้มีการเลือกตั้งแบบโปร่ งใสด้วย ไม่ซ้ือสิ ทธิ์ ขายเสี ยงจะสามารถปราบ ปรามหรื อแก้ปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศให้หมดสิ้ นอย่างถาวร

ปี ใหม่แล้วครับ (ผอ.บางซื่อ) นางสาวกุลจิรา สาสุ ขวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการเขตบางซื่อ “บุเรงนอง ช้างทอง” อยากทราบข้อแท็กจริ ง เรื่ องพนักงาน กวาดถนน กับ หัวหน้าโซน (ฝั่งร้อนเรื่ องชัย) เป็ นยังไง ชี้แจ้งได้..? “บุเรงนอง” จะได้เอามาลงในหนังสื อให้ ผูท้ ี่ติดตามอ่านคอลัมน์ นี้จะได้รับรู ้ความจริ ง หรื อ ให้ผสู ้ ื่ อข่าวไปสัมภาษณ์ ซัก 3-4ฉบับก็ได้ครับ องพนักงาน กวาดถนน กั

ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ และผูม้ ี่ศรัมธาทุกท่านสัง่ จองเหรี ยญหล่อเจ้าสัวรุ่ น5สุ ดยอดของเหรี ยญหลวงปู่ บุญวัดกลางบางแก้วจ.นครปฐม พระครู สงั ฆรักษ์วทิ ยา (อาจารย์เล็ก) ฐานธัมโม ประธานด�ำเนินงาน กล่าวถึงเหรี ยญเจ้าสัวห้า รุ่ นบูรณะหอสวดมนต์วา่ เหรี ยญรุ่ นนี้จดั สร้างโดยวัดวัดกลางบางแก้วประกอบด้วย มีเนื้อ ทองค�ำ เนื้อเงิน เนื้อนวะและเนื้อทองแดง และยังมีเครื่ องรางกะลาตาเดียวมีดหมอรุ่ นนี้ถือได้วา่ มีมวลสารที่ศกั ดิ์สิทธิ์3หลวงปู่ หลวงปู่ บุญหลวงปู้ เพิ่มหลวงปู่ เจือประกอบกับวัตถุประ สงฆ์การจัดสร้างที่ดีเยีย่ ม พุทธคุณ ว่านมหามงคลต่างๆ เกสรดอกไม้ต่างๆ ผงยาวาสนาจินดามณี ต�ำหรับของวัดกลางบางแก้ว ได้นำ� มาเป็ นส่ วนผสมในการสร้างพระเจ้าสัวรุ่ น5 โดยพระ อาจารย์ประสาน รักโข เป็ นประธานที่ปรึ กษา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ขอการจัดสร้างเหรี ยญรุ่ นนี้กเ็ พื่อหาเงินรายได้มาบูรณะหอสวดมนต์ของวัดกลางบางแก้ว ขณะนี้กำ� ลังด�ำเนินการอยู่ ซึ่งยังขาดปั จจัยจ�ำนวนมาก จึงบอกบุญมายังศิษยานุศิษย์ และผูม้ ี่ศรัมธาทุกท่าน ร่ วมสมทบทุน สัง่ จอง บูชา วัตถุมงคล หรื อจะร่ วมสมทบทนุได้ที่วดั กลางบางแก้ว ส่ วนพิธีหล่อเกรี ยญเจ้าสัว รุ่ น 5 วันที่30.ม.ค.62 เวลาเริ่ ม09.55.น. ณ อุโบสถวัดกลางบางแก้ว .ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขอเชิญศิษยานุศิษย์วดั กลางบางแก้ว และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่ วมพิธีเททองหล่อน�ำฤกษ์ นัง่ ปกอธิฐานจิตในพิธีเททองน�ำฤกษ์โดยมีเกจิอาจารย์4รู ปและเกจิอาจารย์สายวัดกลางบางแก้ว นัง่ ปรกคลุมทิศคลุมธาตุ ณ มณฑลพิธีวดั กลางบางแก้ว พิธีมหาพุทธาภิเษกวันอังคารที่ 9 เดือนมีนาคม 2562 เริ่ มเวลา 08.39.น. น.บรวงคราวง เวลา.10.25.น.อุโบสถ วัดกลางบางแก้ว พระสงฆ์ดำ� รงสมณศักดิ์ 10รู ป สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร พระคฯจารย์15รู ปวัดกลางบางแก้วสวดเยสัคตะสาลาต�ำหรับหลวงปู่ บุญ พิธีมหาพุทธา เทวาภิเษก เหรี ยญเจ้าสัวห้า รุ่ นบูรณะหอสวดมนต์ ณ ภายในพระ อุโบสถ วัดกลางบางแก้ว โดย พระเกจิอาจารย์ดงั ทัว่ ประเทศ นัง่ ปรกอธิษฐานจิต หลังดับเทียนชัย มีแจกวัตถุมงคล ทุกท่านที่ไปร่ วมในพิธีฯ วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ติดต่อสอบถามข้อมูลมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-4030465 ,081-2991708 ,084-0211271


12

Profile for Pramot

การเมืองชุมชน  

การเมืองชุมชน  

Profile for pramot4
Advertisement