Page 1

ปีที่ 10 เล่มที่ 163 ประจ�ำวันที่ 5 กรกฎาคม -5 สิงหาคม 2564 ราคา 10 บาท

ติดตามอ่านได้ทางทางเว็บไซต์ www.การเมืองชุมชน.com

อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 3


หน้า 2

^แสดงความเสียใจ : นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพขสมก.และนายบุญเหลือ ขุนพรม เลขาธิการสหภาพฯ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางล้วน มารดา นายสมชาย วิเชียรศรี ณ วัดเสมียนนารี เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64

^ ร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรส : นายชูศักดิ์ วรรณสินธ์ อุปนายกสมาคม

สื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม ร่วมแสดงความยินดี ในงานมงคล สมรส ของ น.ส.ศิริลักษณ์ อาจเดช และ นายพุฒิกร ธาราชา บุตรของคุณกันยา-มะลิ วัลย์ อาจเดช วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. กระทุ่มแบน เขตหนองแขม กทม.

^สมาคมสื่อท้องถิ่นไทยร่วมกับบริษัทเอเซียไทรโยคเดินรถและบริษัทพิชชา 88 ร่วม

กันเลี้ยงอาหารกลางวันบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พหลพลพยุหเสนากาญจนบุรี 29 มิ.ย.อาหาร1มือคือก�ำลังใจสู้กับ”โควิด”ต่อไป

^ ปลืม้ ปิติ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห ่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จ�ำนวน 200,000 เม็ด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยใน เรือนจ�ำและทัณฑสถาน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี วีระกิตต์ หาญปริพรรณ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมในพิธี ณ ส�ำนักงานราช เลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

^สวดพระอภิธรรม : ท่านณรงค์ วงศ์สกุล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ อดีต ผอก. นายพิเนศว์ พัวพัฒนกุล ณ วัดนวลจันทร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผ่านมา

^ สนง.ศาลยุตธิ รรม ร่วมมือ สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนาม MOU มุง่ หวังสร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการ ยุติธรรมแก่สังคม เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64

^สธ.เปิดห้องปฏิบตั กิ ารชีวนิรภัย ระดับ 3 ตรวจเชือ้ โรคความเสีย่ งสูง กรมวิทยาศาสตร์ ^ลงพื้นที่ : นายอนุชิด พิพิธดุล ผู้อ�ำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อม ฝ่ายเทศกิต สน.มักกะสัน ลงพื้นที่ ติดตาม โรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.64 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี


หน้า 3

ในเมือ่ ประชาชนยังไม่ลม้ หายตายจากไปจนหมด ประเทศ องคาพยพของค�ำว่า”ประเทศ”ก็ยอ่ มต้องเดินต่อ ไป 24 มิถนุ ายน 2564 อันเป็นวันทีต่ รงกับวันเปลีย่ นแปลง การปกครองของ “คณะราษฎร์” เมือ่ ปี 2475 และปีนี้ 2564 ผ่านมาถึง 89 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลง วันนี้เป้าหมายแห่ง การแก้ปัญหาอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผู้คนหลาก หลายกลุ่มนัดกันออกมาเปิดเกมรุกไล่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”นายกรัฐมนตรีพ้นจากต�ำแหน่ง มีทั้งม็อบ ผู ้ ใ หญ่ “แกนน� ำ ไทยไม่ ท น-สามั ค คี ป ระชาชนเพื่ อ ประเทศไทย” น�ำโดย นายอดุลย์ เขียวบริบรู ณ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นัดล้อมท�ำเนียบรัฐบาล ซึง่ “ตู-่ จตุพร”ใช้ชอื่ ว่า “ยุทธการแม่น�้ำ 100 สาย “กลุ่ม“ประชาชนคนไทย” น�ำโดย นายนิติธร ล�้ำเหลือ หรือทนายนกเขา ตามสมทบ กลุม่ “ม็อบราษฎร”หลังจากแกนน�ำอย่าง เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์, อานนท์ น�ำภา, สมยศ พฤกษาเกษมสุข, ไมค์ ระยอง-ภาณุพงศ์ จาดนอก, โตโต้-นายปิยรัฐ จงเทพ, รุ้งนางสาวปนัสยา สิทธิจริ วัฒนกุล ได้รบั การปล่อยตัว พวก เขายื น ยั น ว่ า การรวมตั ว นั้ น เป้ า หมายเดี ย วกั น นั่ น คื อ “รื้อระบอบประยุทธ์” การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 13 ฉบับ ถูกบรรจุเป็นวาระด่วนในการประชุมร่วมกันของ รัฐสภาในวันที่ 23 มิถุนายน ซึ่งนักเคลื่อนไหวทางการ เมืองและพรรคการเมืองฝ่ายค้านมองว่าเป็นการพยายาม ท�ำเพือ่ ให้แน่ใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้กลับ มาเป็นนายกรัฐมนตรี หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจน น�ำไปสูก่ ารยุบสภา ด้วยเหตุแห่งภาวะของโรคระบาดและ อ�ำนาจการกุมบังเหียนอยู่ในมือรัฐบาลการรีบเร่งมันคือ การแย่งชิงความได้เปรียบ!!! ส�ำหรับ “ฉบับรื้อระบอบประยุทธ์” นั้น นาย ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ตัวหลักใน การร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุม่ รี-โซลูชนั กล่าวในงาน เปิ ด ตั ว กิ จ กรรมรณรงค์ ล ่ า รายชื่ อ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ ค ณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า ว่าหลังจาก รัฐสภาโหวตคว�ำ่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพือ่ เปิดทางสูก่ าร ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทางกลุ่มเริ่มต้นความพยายาม ครั้งใหม่ด้วยการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ใน 4 ประเด็นที่ระบุว่า มันคือ “เสาหลักค�้ำยันระบอบ ประยุทธ์” ได้แก่ ล้ม ส.ว. ยกเลิก “หมวด 7 รัฐสภา” และ

เปลี่ยนเป็น “หมวด 7 สภาผู้แทนราษฎร” แทน โดยคง เหลือสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว พร้อมกับเพิ่ม บทบาทและกลไกให้กับสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านในการตรวจสอบควบคุมการ บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ,โละศาล รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิม่ เติม “หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะต้อง ห้าม และการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียใหม่ พร้ อ มกั บ จ� ำ กั ด ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของศาล รัฐธรรมนูญให้ชัดเจนเคร่งครัดมากขึ้น,เลิกยุทธศาสตร์ ชาติและแผนปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ให้อสิ ระรัฐบาลทีม่ าจาก การเลือกตัง้ เป็นผูก้ ำ� หนด,ล้างมรดกรัฐประหาร ด้วยการ เพิ่มบทบัญญัติในหมวด 16 ว่าด้วย “การลบล้างผลพวง รัฐประหารเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และการป้องกัน และการต่อต้านรัฐประหาร” นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือเพนกวิน ตัวแทนกลุ่ม เรียกร้อ งให้ทุกพรรคร่วมกันคว�่ำร่างของพรรคพลัง ประชารัฐ (พปชร.)เพราะหากไม่ระวังอาจเป็นไปได้ว่า จะไปเข้าทาง “ระบอบประยุทธ์” ขณะทีน่ ายปิยบุตร ตั้ง ค�ำถามว่าการแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้ที่พรรคต่าง ๆ เสนอ มาหลายร่างนัน้ วัตถุประสงค์ลกึ ๆ แล้วต้องการอะไรกัน แน่ เนื่องจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านบางพรรค ต้องการเน้นไปที่ระบบเลือกตั้ง เรื่องอื่นเป็นเพียงองค์ ประกอบ และท้ายทีส่ ดุ ก็คาดการณ์วา่ การแก้ระบบเลือก ตั้งครั้งนี้จะมีโอกาสส�ำเร็จ เพื่อให้พรรคของตน “ชนะ เบ็ดเสร็จ” ในการเลือกตั้งครั้งหน้า การเมืองชุมชนเอง เราก็มองว่า พรรคพลังประชารัฐก�ำลังมองอนาคตของตน ว่าจะชนะขาดแบบพรรคไทยรักไทยและบริหารประเทศ แบบสง่างาม อย่างที่นายปิยบุตร กล่าวไว้ว่า “เปลี่ยน ระบบเลื อ กตั้ ง ให้ ต นเองได้ เ ปรี ย บ...เรื่ อ งใหญ่ ที่ เ ป็ น ประเด็นส�ำคัญไม่แตะ ไม่ท�ำ คว�่ำไป แต่พอเรื่องที่ตัวเอง ได้ประโยชน์กห็ ยิบมา แถมจะแซงคิวอีก จะเอาให้ได้เพือ่ แก้ไขปัญหาของตนเอง” ขณะทีร่ า่ งแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 3 พรรครัฐบาล มี พรรคประชาธิปตั ย์ (ปชป.),พรรคภูมใิ จไทย (ภท.) และ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ยื่นเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญเข้าสูก่ ารพิจารณาในการประชุมของรัฐสภา

วันที่ 23-24 มิ.ย. โดยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. ปชป. กล่าวว่าร่างแก้ไขเพิม่ เติมแต่ละฉบับมีประเด็นหลัก ๆ เช่น ก�ำหนดให้รฐั มีอำ� นาจและหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูย้ ากไร้, ปรับ เปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์, ยกเลิ ก มาตรา 272 ห้ า ม ส.ว.ใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กนายกฯ, การคุ้มครองสิทธิของประชาชน เช่น สิทธิชุมชน สิทธิ ผู้บริโภค สิทธิในกระบวนการยุติธรรม, แก้ไขระบบการ เลือกตั้ง ให้ใช้บัตร 2 ใบ คือแบ่งเขต 400 เขต บัญชีราย ชื่อ 100 คน นอกจากนีย้ งั มีประเด็นเรือ่ งการก�ำหนดให้บคุ คล ที่เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากบัญชีรายชื่อที่ พรรคการเมืองเสนอหรือมาจาก ส.ส., หลักเกณฑ์ในการ แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256, การกระจายอ�ำ นาจสูท่ อ้ งถิน่ และแก้ไขกระบวนการตรวจสอบและการ ด�ำเนินคดีกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวน อิสระก่อนส่งเรื่องไปศาลฎีกา จากเดิมที่ให้ ส.ส. ยื่นเรื่อง ให้ประธานรัฐสภาเพื่อให้ด�ำเนินคดีต่อ ป.ป.ช. ทางด้ า นพรรคร่ ว มฝ่ า ยค้ า นได้ เ สนอร่ า งแก้ รัฐธรรมนูญทั้งหมด 4 ฉบับ ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีเพียงฉบับ เดียวที่ทุกพรรคมีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์ คือ ร่าง แก้ไขมาตรา 272 ว่าด้วยการตัดอ�ำนาจ ส.ว. ในการเลือก นายกฯ และประเด็นอืน่ ๆ ได้แก่ สิทธิของประชาชน หลัก ประกันสุขภาพ และเรือ่ งสิทธิการประกันตัว, เรือ่ งระบบ การเลือกตั้ง, ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ ยกเลิก อ�ำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงจุดยืนของ พรรคในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคร่วมฝ่าย ค้านว่า พรรคร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขมาตรา 272 ว่าด้วยตัดอ�ำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ เพราะเป็นสิง่ ที่ ผลักดันมาตลอด สุดท้ายแล้ว ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จาก 13 ร่าง รัฐสภาโหวตผ่านร่างเดียว คือ เรื่องแก้ระบบเลือกตั้ง ส.ส.ภายหลังการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพือ่ พิจารณา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถนุ ายน ก่อน เริม่ ลงมติในเวลา 16.55 น. จนกระทัง่ เวลาตี 1 เศษของวัน ใหม่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎร ใน ฐานะประธานรัฐสภา ขึ้นบัลลังก์แจ้งผลการลงมติของ แต่ละร่าง ว่า ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83, 91 (แก้ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ใช้ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ) เสนอโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชือ่ และหัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ (ปชป.) กับคณะ ที่เรียกว่า “ร่างที่ 13” ได้รับความเห็นชอบด้วย คะแนนเสียง 552 ไม่เห็นชอบ 24 งดออกเสียง 130 และ ไม่ลงคะแนนเสียง 27 ขณะที่ร่างที่ 1 เสนอแก้ไข (อ่านต่อหน้า 4)

ผู้อ�ำนวยการ นายธีรยุทธ ผู้พัฒน์.....บรรณาธิการบริหาร นายปราโมทย์ ทองกุญชร.....ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายสุนทร ช่วยตระกูล(ทอนส์ 79) นายอนันต์ นิลมานนท์ (นายกสมาคม หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย).....นายจรัญ รุ่งมณี (นายกสมาคมสื่อท้องถิ่นไทย).....นายปรีดา มากมูลผล นายภากร ยังแจ่ม นายบัญชา อ�ำนาจรุ่งเจริญ (หญิงอรชร) ดร.สุชิต ผลเจริญ นายชาติชาย สุขสมนึก นายธนกร มณีโชติ ประจ�ำกองบรรณาธิการ...นายยศ พูลผล ผู้ช่วย บก. .....นายชนะชัย ศรีไชนัยนต์ นายอนุชา ทองกุญชร นายวัชระ ชูทอง นายพิศิษฐ์ ภู่พันธ์ศรี ที่ปรึกษาส่วนตัว บก. .....นายชูศักดิ์ วรรณสินธิ์ บก.ข่าวภูมิภาค.....นายสุวิทย์ กองแก้ว บก. ผู้สื่อข่าวพิเศษ.....นายเอนกพงศ์ เทียนสว่าง บก.ข่าวกรม..... นายราเชนทร์ พูนมา บก.ททท. .....นายนิวัฒน์ จุ้ยเส็ง บก.ข่าวตะเวน.....นายนพรัตน์ หลิมสุนทร บก.อาชญากรรม.....นายโกศล ลาวิรัตน์ บก.ข่าวชุมชน.....นายนาวิน เกตุแก้วเจริญ หัวหน้าข่าว กทม. ... นายประยงค์ วิลยั ผูส้ อื่ ข่าว จ.นนทบุร.ี .....นางการย์สริ ิ ยัง่ ยืนเตชา จ.สมุทรปราการ......นายธีระวิทย์ ก�ำ๋ รามัญ จ.สมุทรสาคร.....นายณรงค์ฤทธิ์ กิจเจริญ จ.นครปฐม..... นายชวลิต บุญปาน นายทอง บ�ำรุงผล จ.ราชบุรี.....นายวันชัย แก้ววิลัย จ.กาญจนบุรี......นายวันพจน์ คล้ายใจดี ข่าวไทรโยค จ.กาญจนบุรี.....นิติธาดารัตน์ เคนจิ จังหวัดกาญจนบุรี..... นายกษาปณ์ พูลสวัสดิ์ จ.ชลบุรี......นายราเชนทร์ พูนมา จ.ขอนแก่น...นายสมปอง สกุลทับ หัวหน้าข่าว จ.ภูเก็ต ผู้ช่วย บก. ...นายสหภาพ โพธิ์เงิน นายจิระชัย เกษมพิมลพร นายวิชิต สุริวงศ์ นายธนินโชติ กิตติรัตน์ธนาโชติ ผู้ช่วย บก.ฝ่ายอาชญากรรม...นายบัณฑิตย์ พันธ์พลากร หัวหน้าผู้สื่อข่าวเชียงราย...นายพงศ์พัฒน์ ปิยปาณานนท์ ผู้สื่อข่าวจังหวัด เชียงใหม่... นายกฤษฎ์ จันทร์แก้ว ผู้สื่อข่าวเชียงราย...นายเกษม รุ่งศรี ผู้สื่อข่าวอยุธยา ติดต่อ 089-690-5214, 094-786-9441 บก. pramot_thong@hotmail.com


หน้า 4

(อ่านต่อจากหน้า 3) รัฐธรรมนูญ 5 ประเด็น รวม 13 ไม่เป็นประชาธิปไตย เช่น อ�ำนาจของวุฒสิ ภาและองค์กร เสนอให้ตัดอ�ำนาจ ส.ว. ในการร่วมเลือกนายกฯ หรือที่

มาตรา โดยมีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นเจ้าของร่าง พบว่า ส.ว. ทุกคนลงมติไม่รับหลักการหรืองดออกเสียง ท�ำให้ถูกตี ตกไปตั้งแต่วาระแรก!! ด้านความเคลื่อนไหวนอกสภา กลุ่มราษฎร เดิน เท้ามารัฐสภา ในช่วงบ่ายจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชด�ำเนิน มายังที่ตั้งรัฐสภา บริเวณแยกเกียกกาย เพื่อ ยืน่ จดหมายเปิดผนึกต่อรัฐสภา เรียกร้องให้การแก้ไขหรือ จัดท�ำรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยให้ราษฎรเป็นผู้มีอ�ำนาจ สูงสุด มิใช่เพื่อผลประโยชน์หรือความพึงพอใจของผู้มี อ� ำ นาจกลุ ่ ม ใดกลุ ่ ม หนึ่ ง โดยมี ส.ส.ฝ่ า ยค้ า น อาทิ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย, นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย, นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล มารับหนังสือจากผู้ ชุมนุ มุ , หมุดคณะราษฎร 2563 และร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ประชาชน โดย รุ้ง น.ส. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล เป็น ตัวแทนอ่านจดหมายเปิดผนึก และประกาศจุดยืนต่อ รัฐธรรมนูญไว้ 3 ข้อ คือ การแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นใหม่ จะต้องกระท�ำผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน, รัฐธรรมนูญจะต้อง ไม่เป็นเครื่องมือสืบทอดอ�ำนาจเผด็จการประยุทธ์และ คณะ บทบัญญัติใดที่เอื้อให้เกิดการสืบทอดอ�ำนาจอย่าง

อิสระต่าง ๆ ต้องถูกยกเลิก,การแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นใหม่นั้น จะต้องร่างหรือแก้ไขได้ทุกหมวด ทุกมาตรา ไม่มขี อ้ ยกเว้น และเป็นวันทีน่ ายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมายืนสังเกตการณ์ถูกแนวร่วม ราษฎรโห่ไล่และขว้างปาขวดน�้ำใส่ ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต้อง รีบกันตัวออกจากสถานที่ชุมนุม อย่างไรก็ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญล็อตนี้เสนอ โดยพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 1 ฉบับ พรรคเพื่อไทย (พท.) 4 ฉบับ และพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรค 8 ฉบับ โดย มีประเด็นแตกต่างหลากหลาย แต่ประเด็นหลักคือเรื่อง ทีม่ า ส.ส. และทีม่ าของนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปตั ย์ (ปชป.), พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และ พท. เห็นตรงกันว่า ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบเพื่อเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งเคยใช้มาแล้วกับ รัฐธรรมนูญ 2540 จุดประสงค์ให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง พรรคใดชนะควรได้เป็นรัฐบาล ขณะที่ พปชร. และ ก.ก. ให้ใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมแบบรัฐธรรมนูญ 2560 แต่เปลี่ยนมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยน�ำคะแนนเลือก พรรคมาค�ำนวณจ�ำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และให้ เพิ่ม ส.ส.แบบแบ่งเขตจาก 350 คน เป็น 400 คน ลด ส.ส.บัญชีรายชื่อจาก 150 คน เหลือ 100 คน ส่วนที่มาของนายกรัฐมนตรี พรรคร่วมฝ่ายค้าน

ถูกเรียกขานว่า “ปิดสวิตช์ ส.ว.” โดยมี ปชป. และ ภท. ร่วมสนับสนุน ต่างจาก พปชร. ที่ยืนกรานให้อ�ำนาจ สมาชิกสภาสูงดังเดิม ณ วันนี้ เป้าหมายด้านการเมืองของ “ราษฎร”น่าจะใช้ค�ำว่า “ไทยไม่ทน” เฉกเช่นเดียวกับ “หมอไม่ทน”นั่นเทียว กับการบริหารภายใต้การน�ำของ “ลุงตู่ แมวดื้อ” ที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆ สถานการณ์ในวันที่ 24 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมาและต่อจากนีจ้ ะมีการนัดรวมตัวกัน ทุกวันเสาร์ เป็นการสะท้อนความร่วมมือเพือ่ ส่งเสียงไป กระตุก “ระบอบประยุทธ์” ว่า “ไทยไม่ทน” นัน้ ยกระดับ จาก “คณะราษฎร 2563” ด้วยเป้าหมายเดียวกันเพื่อขับ ไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้จะมีเค้าลางว่าอาจมี การ “ยุบสภา” ทางเลือกที่มิใช่การ “ลาออก” เนื่องจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตำ� แหน่งมาจากการปฏิวตั ิ โดยมิได้ลงทุนใดใดในทางการเมือง ดังนั้นทางเลือก “ยุบสภา” คือสิง่ ทีพ่ รรคการเมืองไม่อยากให้เกิด การเมือง ชุมชนเองก็เช่นกันในสถานการณ์บ้านเมืองที่เศรษฐกิจ พังพินาศ แล้วเหตุผลใดต้องมีการเลือกตัง้ ในยามทีม่ โี รค ระบาด หรือแม้แต่หลังโรคระบาดบางเบาลง เราเชื่อว่า ประชาชนมี หู มี ต าเห็ น หมดสิ้ น ทุ ก การกระท� ำ และ ศักยภาพของรัฐบาลชุดนี้แล้ว เขาเห็นชัดเจนว่าพวกคุณ หน้ า ชื่ น หั ว เราะ ยิ้ ม ระรื่ น อยู ่ ก องศพและน�้ ำ ตาของ ประชาชน!!

(วิเคราะห์การเมือง)

นั้น เมื่อทั้ง 2 ประสานแรงต่อรองภายในพรรคจึงทะลุถึง ยอดปิรามิด แน่นอนว่า การไฟเขียวให้ ร.อ.ธรรมนัส เป็น เลขาธิการพรรค ก็เพือ่ จะได้มอี ำ� นาจเต็มทีใ่ นการเดินเกม การเมื อ งในหมากกระดานต่ อ ไปการขึ้ น สู ่ ต� ำ แหน่ ง เลขาธิการพรรคของ ร.อ.ธรรมนัส นัน้ เป็นเพียงบันไดขัน้ แรก เพราะเป้าหมายถัดไปคือการขยับเป็น “รัฐมนตรี ว่าการ” ซึ่งเจ้าตัวพลาดหวังมาแล้วหลายครั้ง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม เลือกจะแช่แข็ง ร.อ.ธรรมนัส ไม่ให้มอี ำ� นาจมาก เกินไปจนกลายเป็นพยัคฆ์ติดปีก หากยังจ�ำกันได้เมื่อครั้งปรับ ครม.ที่ผ่านๆ มา มี การโยนหินถามทางเรือ่ งสูตรการโยก พล.อ.ประวิตร ไป นั่ง มท.1 คุมมหาดไทย โดยมี ร.อ.ธรรมนัส ไปนั่ง มท.2 เพื่อขยายฐานทางการเมือง และไม่ต้องสงสัยว่าสูตรดัง กล่าวมีทมี่ าทีไ่ ปอย่างไร ซึง่ เรือ่ งนีเ้ ป็นความต้องการของ กลุ่มก๊วนในพลังประชารัฐที่มองว่า ถ้าได้โมเดลในฝัน พล.อ.ประวิตร และ ร.อ.ธรรมนัส คุมกลไกมหาดไทยจะ เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับ ส.ส.ของพรรคในการ ขยายฐานเสียง เมือ่ ถึงตอนนีเ้ ก้าอีเ้ ลขาธิการพรรคได้เป็น ของ ร.อ.ธรรมนัส จากนี้ จึงน่าสนใจในจังหวะและก้าว ย่างของ ร.อ.ธรรมนัส ที่หมายตาเก้าอี้ “รัฐมนตรีว่าการ” ในสเต็ปต่อไป ว่ากันว่ามหาดไทยคือเป้าหมายหลัก แต่ จะท�ำอย่างไรในเมื่อ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ไม่มีทีท่า จะยอมลุกจากเก้าอี้ตัวนี้ แรงกระเพื่อมต่อไปอาจได้เห็น เกมการเมืองในพลังประชารัฐ เมื่อหลายคนหลายกลุ่มก๊ วนได้อ�ำนาจและอาจผนึกกันจนคุมทิศทางพรรคได้ เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นอกจากนั้นยังมีการพูดถึงการจับขั้วกันระหว่า พลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทย ที่มีการถูกพูดถึงสาเหตุ คงเพราะมองว่า ธรรมนัส-เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อน เคยลงสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพื่อ ไทยตอนปี 2557 แต่เลือ กตั้งเป็นโมฆะ โดยแวดวง การเมืองรูก้ นั ดีวา่ “ธรรมนัส” มีสายสัมพันธ์อนั ดีกบั แกน น�ำเพื่อไทยหลายกลุ่มหลายสาย ท�ำให้เมื่อวันนีธ้ รรมนัส

ขึน้ มาเป็นเบอร์สองของพลังประชารัฐ และเป็นผูเ้ ดินเกม การเมืองให้ บิ๊กป้อม-บิ๊กตู่ เต็มตัวนับจากนี้ไป เลยไม่ แปลกที่แวดวงการเมืองจะมีการมองการเมืองในอนาคต ถึงโอกาส-ความเป็นไปได้ ที่พลังประชารัฐจะจับมือกับ เพื่อไทย โดยมีธรรมนัสเป็นมือดีล ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ใช่ว่า สูตรนีจ้ ะปิดประตูตายล็อกสนิท เพียงแต่สตู รนีจ้ ะเกิดขึน้ ในเงื่อนไข เช่น พลังประชารัฐไม่แฮปปี้หรือไม่สามารถ จับมือตั้งรัฐบาลกับพรรครัฐบาลเวลานี้อย่าง ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ ได้อีกแล้ว เลยสลับขั้วจะเปิดดีลตั้งรัฐบาล กับเพื่อไทย แต่ถ้าพลังประชารัฐ ยังแฮปปี้กับพรรคร่วม รัฐบาลเวลานี้ อย่างภูมใิ จไทย-ประชาธิปตั ย์ มันก็ไม่มเี หตุ อะไรเลยที่พลังประชารัฐจะต้องไปจับมือกับเพื่อไทย ให้กองเชียร์พลังประชารัฐก่นด่าจนเสียแนวร่วม สมการเมืองทางการเมืองในจังหวะคุมเกมโดย พรรคพลังประชารัฐ พรรคแกนน�ำรัฐบาล หลังจากนี้จะ เป็นอย่างไร จึงน่าติดตามอย่างยิ่ง และแน่นอน คนที่จะมี บทบาทส�ำคัญในการคุมจังหวะเดินแต่ละก้าวย่างของ พลังประชารัฐต่อจากนี้ก็คือคนชื่อ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ ขณะที่ เกมการแก้รัฐรรมมนูญบัตรเลือกตั้งสองใบ พลังประชา รัฐมีการประเมินแล้วว่า สูตรนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ พรรค มากกว่าระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว ที่เห็นแล้วว่า ก่อให้ เกิดปัญหาอีกแบบ ขณะทีพ่ รรคเพือ่ ไทย อาจจะยินดีปรีดา ทีก่ ลับไปใช้กติกานี้ เพราะมีโอกาสจะชนะถล่มทลายอีก ครั้ง แต่อย่าลืมว่า ผูม้ อี ำ� นาจต้องดีดลูกคิดมาแล้วเรือ่ ง ความเสี่ย ถ้าไม่มั่นใจว่าจะชนะ มีหรือจะเตะหมูเข้าปาก หมา จากทัง้ หลายทัง้ ปวงคงต้องเกาะติดจับตาเกมท้าทาย พี่น้อง “ป.” ศูนย์รวมกุมอ�ำนาจปรับ ครม. อาจกลายเป็น ปรากฏการณ์ทไี่ ด้เห็นในอีกไม่นาน รวมทัง้ บริบทต่อไป กับการเลือกตัง้ ใหญ่ทคี่ าดจะมีในปีหน้าว่าหลัง พปชร.ใช้ “แป้ง” ปะหน้าแต่งองค์ จนมีคำ� ค่อนแคะว่าใช้ “โจรปราบ โจร” ยังเป็นแกนน�ำจัดตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งหรือไม่? ตะลุยสิบทิศ บุเรงนอง ช้างทอง

เกมอ�ำนาจใน พปชร. จับตา “ธรรมนัส” ขยับชั้น รัฐบาลหลายประเทศต่างประสบกับโจทย์ยาก จากโควิดเชื้อร้ายไม่แตกต่างกันนัก แต่กับการบริหาร จัดการย่อมขึน้ กับประสิทธิภาพของรัฐบาลแต่ละประเทศ โดยประเทศที่เคยรับมือได้ดี แต่ต้องกลับมาตกม้าตายมี ไม่น้อย ดังนั้นหากประเทศไทยคาดหวังจะยกระดับตาม เป้ายุทธศาสตร์ชาติ นั่นหมายความว่า การจัดการภาวะ วิกฤติต้องอยู่ในระดับดี เพื่อให้ประเทศฟื้นกลับมาได้ อย่างรวดเร็ว รวมทั้งลดความบอบช�้ำของประชาชนและ ภาคธุรกิจไม่ให้เจ็บแล้วเจ็บอีกจนยากจะเยียวยา อยู่รอด ปลอดจากวิกฤติในครั้งนี้ แต่กลับเป็นไปในขณะที่ ทุกพรรคการเมืองต่าง เร่ ง เตรี ย มการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง กั น แล้ ว ด้ ว ยมองเกม การเมืองว่าน่าจะมีการเลือกตัง้ ภายในปีหน้า มีการลงพืน้ ที่ไปเจรจาหัวคะแนน เฟ้นหาตัวผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ ให้ความสนใจการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้กติกาในการ เลือกตั้งสมประประโยชน์ให้กับพรรคตนเองมากที่สุด ทุกพรรคการเมืองไม่วา่ จะฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ต่างสนใจ แต่เรื่องการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อเข้าสู่อ�ำนาจรัฐ ขณะที่พรรคการเมืองใหญ่แกนน�ำรัฐบาล มีการ เดินเกมปรับองคาพยพภายในพรรคใหม่ป้ายแดง โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สสุวรรณ ที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหม เผ่า และวิรัช​ รัตนเศรษฐ เป็นขุนทหารเอกคู่ใจ ท�ำให้ พล.อ.ประวิตร มองว่า น่าจะเป็นประโยชน์กบั พรรค เมือ่ ร.อ.ธรรมนัส เริม่ มีความเก๋าเกมในการท�ำพืน้ ที่ ตีหวั เมือง คู่แข่ง ด้วยสรรพขุมก�ำลังที่เต็มเปี่ยม ทั้งทุน อ�ำนาจ และ บริวาร เห็นได้จากการน�ำทัพลงเลือกตัง้ ซ่อมหลายสนาม ที่ผ่านมา ส่วนนายวิรัช นั้นช�่ำชองถือเป็นกระบี่จอมยุทธ์ ในสภาฯ รูช้ อ่ งทางจัดสรรประโยชน์ ทันเกมการเมือง ดัง


หน้า 5

^ พล.ต.ท.อ�ำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.1, พล.ต.ต.ณพล กลัดเข็มเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. และ คณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมบ�ำรุงขวัญและให้ก�ำลังใจ นสต. รุ่นที่ 11 โดยมี พล.ต.ต.อนุชา จารยะพันธุ์ ผบก.ศฝร.ภ.1, พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.สระบุรี, นพ. ธนะวัฒน์ วงศ์ผนั รองสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (ผอ.รพ.หนองแค), รอง ผบก.ศฝร.ภ.1, รอง ผบก.ภ.จว.สระบุร,ี ผกก.สภ.เมืองสระบุร,ี ผกก.สภ.หนองแซง และข้าราชการต�ำรวจ ศฝร.ภ.1 ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ผบช.ภ.1 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภาค 1 จากนั้น ผบช.ภ.1 และคณะฯ ได้เดินทางไปกองร้อยที่ 3 เพื่อตรวจเยี่ยมบ�ำรุงขวัญและให้ก�ำลังใจ นสต. รุ่นที่ 11 ต่อมา ผบช.ภ.1 และคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการ ท�ำสวอปโดย รพ.ตร. ณ ลานฝึกอุทัยวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภาค 1 จว.สระบุรี

“สั ง คมต� ำ รวจ”By”ลอย เสาหิ น ” รายงานตัวครับ***นับถอยหลังอีก4เดือน พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร., ด้านวินัย ได้พิจารณาแล้วว่า กรณีดังกล่าวผู้ มีหลายๆ หน่วยทีย่ งั ไม่ได้รบั หรือทีบ่ า้ งหน่วย พล.ต.ท.นิ ทั ศ น์ ลิ้ ม ศิ ริ พั น ธ์ ผบช.ทท., ออกค�ำสัง่ คือตร. ซึง่ ตร. จะต้องเป็นผูพ้ จิ ารณา มีการ “อมค่าข้าว”...จนอยากจะ “แฉ” ออก พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น และอีก ไม่ใช่เรื่องของ ก.ตร.*** ดังนั้นสรุปได้ว่า... สือ่ ...พีน่ อ้ ง คฝ.ก็ได้แต่วอน “นายๆ” ทัง้ หลาย หลายๆท่านหลายๆต�ำแหน่งทีต่ อ้ งเกษียณอายุ เป็นเรื่องที่พล.ต.อ.วิระชัย เสนอมามีข้อเท็จ กลับไปเช็คให้ที่ ว่ามันติดค้างอยู่ตรงไหน ราชการ ท�ำให้ฝุ่นในช่วงนี้จะตลบแถวๆ ร.1 จริงใหม่ ให้ทางผู้ออกค�ำสั่งกลับไปทบทวน หรืออยู่ในปากใคร...ให้รีบคายออกมาโดย รอ. ถ.วิภาวดี มากเป็นพิเศษ...เวลาขับรถผ่าน สิ่งที่เคยออกค�ำสั่งอีกครั้ง จากนี้ทางก.ตร.จะ ด่วน...จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง...สาธุ***เมื่อ อย่าลืมเปิดไฟหน้าครับ...เอ้า..ฮิ้ว***ไม่เป็น ส่งเรื่องไปให้ทาง ตร. ด�ำเนินการ ซึ่งทาง การประชุม ก.ตร.ครั้งก่อน พล.ต.ต.ยิ่งยศ อย่างที่คาด...การประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 7/2564 ตร.จะมีความเห็นอย่างไรก็เป็นความรับผิด เทพจ�ำนงค์ โฆษกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มี ว าระที่ น ่ า สนใจคื อ พล.ต.อ.วิ ร ะชั ย ชอบของตร. โดยกรอบการด�ำเนินการของ ได้แถลงว่ามีการลงโทษลงทัณฑ์ข้าราชการ ทรงเมตตา ถูกค�ำสั่งให้ส�ำรองราชการ จึงส่ง เรื่ อ งตร.จะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาในรู ป ของคณะ ต�ำรวจ เฉพาะเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาไล่ เรื่องที่ให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงใหม่ กรรมการ....จบข่ า ว***ช่ ว งนี้ ม วลหมู ่ ออกจากราชการ 21 นาย ปลดออก 8 นาย ให้ ตามพ.ร.บ.วิธกี ารปฏิบตั ริ าชการการปกครอง “ม็ อ บ”ออกมาดาหน้ า เรี ย กร้ อ งเรื่ อ งแก้ ออก 1 นาย รวม 30 นาย รวมสถิตสิ ะสมตัง้ แต่ 2539 มาตรา 54....ซึ่งทาง ก.ตร.มีข้อสรุปได้ “รัฐธรรมนูญ”รวมถึงเรียกร้องให้นายกฯ เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม ไล่ออกจาก ว่า พล.ต.อ.วิระชัย ได้ยื่นเรื่องมายังก.ตร. ขอ ล า อ อ ก ” . . . . . ท ่ า ม ก ล า ง ส ถ า น ก า ร ณ ์ ราชการ 72 นาย ปลดออก 20 นาย และให้ออก ให้ตรวจสอบว่าสิ่งที่ท่านโดนพิจารณา เรื่อง “โควิท”ระบาดอย่างหนัก ที่น่าเห็นใจก็มีแต่ 4 นาย รวมทั้งหมด 96 คน... “ลอย เสาหิน” การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน หรือ “คฝ.” ที่ต้อง เห็นด้วยแม้จะคัดแยก “ปลาเน่า” ออกจากเข่ง ตั้ ง คณะกรรมการด้ า นวิ นั ย และส� ำ รอง ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น“ผูร้ กั ษากฏหมาย”แม้จะถูก ให้หมดไม่ได้....แต่ถ้าท�ำให้ “กลิ่นเน่า” เจือ ราชการ โดยมีเอกสารหลักฐานให้ทางก.ตร. ดูแคลนจากผู้มาร่วมชุมชนก็ตาม....แต่อะไร จางลงได้กด็ แี ล้วครับ....นาย***ฉับบนีข้ อลา พิจารณาในประเด็นเหล่านี้ใหม่ ซึ่งอนุ ก.ตร. ไม่เจ็บปวดหัวใจเท่าการ “อมเบีย้ เลีย้ ง”...โดย ก่อน...พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีครับ.


หน้า 6

กองปราบบุกทลายเครือข่ายแอพเงินกู้ออนไลน์ ดอกโหด หักก่อนร้อยละ40 พบนายทุนจีน รวบพนักงานกว่า 30 คน คอมพิวเตอร์นับร้อยเครื่อง เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 มิ.ย. พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิน่ ผกก.2 บก.ป. น�ำก�ำลัง เจ้าหน้าที่ กก.2 บก.ป. พร้อมหมายค้นศาลอาญา เข้าตรวจ ค้นอาคารทาวน์โฮม 3 หลัง หลัง ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน ไพลินปาร์ค ถนนรัตนาธิเบศตร์28 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดใช้เป็น ส�ำนักของเครือข่ายเงินกู้ออนไลน์ แอพพลิเคชั่น “ช้าง เผือก,ช้างมืออาชีพ เงินกู้ดีที่สุด”

จากการตรวจค้นอาคารทัง้ 3 หลัง พบเป็นอาคาร พานิชย์ขนาด 4 ชั้น ภายในมีการดัดแปลงเป็นส�ำนักงาน มีกลุ่มพนักงานชาย-หญิง จ�ำนวนกว่า 50 คน ก�ำลังนั่ง ท�ำงานอยูห่ น้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ทันทีทเี่ จ้าหน้าทีไ่ ปถึง กลุม่ พนักงานดังกล่าวพยายามวิง่ หลบหนีเจ้าหน้าทีจ่ งึ ไล่ ติดตามจับกุมมาได้บางส่วน จ�ำนวน 30 คน ก่อนเข้าตรวจ ยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กระจายอยู่ตามห้องต่างภายใน อาคารทั้ง 3 หลัง ได้จ�ำนวน 130 เครื่อง พร้อมกับเอกสาร บัญชีรายชื่อลูกค้าที่กู้ยืมเงินอีกจ�ำนวนมาก

ติดตามทวงหนี้โดยลักษณะก่อกวนและข่มขู่ หากใครไม่ ช�ำระหนี้ครบตามเวลาก็จะส่งข้อความไปให้กับบุคคล ใกล้ชิด เพื่อประจานให้เกิดความอับอาย พล.ต.ต.สุวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า จากแนวนี้ทาง สืบสวนยังพบอีกว่าขบวนการดังกล่าวมีนายทุนเป็นชาว จีน ท�ำมานานหลายปี ทีผ่ า่ นมามีการย้ายสถานทีส่ ำ� นักงาน พล.ต.ต.สุวัฒน์ กล่าวว่า ส�ำหรับการตรวจค้น จับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับร้องเรียนมีแก๊งค์เงินกู้ ออนไลน์แอพพลิเคชั่นดังกล่าว เข้ามาเช่าอาคารพานิชย์ ลักลอบเปิดใช้เป็นส�ำนักงาน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุด จับกุมน�ำก�ำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสประมาณ 1 เดือน มาแล้ ว หลายแห่ ง เพื่ อ ให้ ย ากต่ อ การตรวจสอบ อาทิ กระทั่ ง แน่ ขั ด แล้ ว ว่ า มี ก ารกระท� ำ ดั ง กล่ า วจริ ง จึ ง จ.เชียงราย จ.เพชรบุรี จ.ชลบุรี ก่อนจะย้ายมาตั้งออฟฟิศ รวบรวมพยานหลักฐานขออ�ำนาจศาลอาญาออกหมาย ที่ จ.นนทบุรี ได้ประมาณ 2 เดือน โดยพนักงานส่วนใหญ่ ที่ จั บ กุ ม ได้ ใ นวั น นี้ จะเป็ น พนั ก งานที่ ท� ำ หน้ า ที่ โ ทร ติดตามเร่งรัดหนีส้ นิ จากลูกค้า ซึง่ เบือ้ งต้นพบเฉพาะเพียง พนักงาน 1 คน มีบัญชีรายชื่อลูกหนี้ในมือที่ต้องตามทวง กว่า 2 พันคน เบื้องต้นกลุ่มพนักงานที่ถูกจับกุมในวันนี้จะถูก ด�ำเนินคดีในความผิด พรบ.เรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา ปี2560 และ พรบ.การประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน ปี2551. ส่วน เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ต รวจยึ ด ได้ นั้ น หลั ง จากนี้ จ ะ ค้น เข้าตรวจค้นจับกุมผู้กระท�ำผิดดังกล่าว พล.ต.ต.สุวัฒน์ กล่าวต่อว่า ส�ำหรับพฤติการณ์ ประสาน บก.ปอท. เข้าตรวจสอบข้อมูล เพื่อน�ำขยายผล ของขบวนการดังกล่าว จะเปิดแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อ เอาผิดกลุม่ นายทุนทีแ่ ท้จริง และ ผูร้ ว่ มขบวนการคนอืน่ ๆ เป็นช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า เข้ามาติดต่อกูเ้ งิน ซึง่ ต่อไป รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ส�ำหรับผู้ที่มาติดต่อกู้เงิน ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน นอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการดังกล่าวมีการเรียกเก็บ ผ่านแอพดังกล่าว เบื้องต้นจะถูกหักเงินเป็นค่าดอกเบี้ย ดอกเบีย้ ในอัตราเกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมถึงมีการ ก่อนล่วงหน้าประมาณ ร้อยละ 40 ของจ�ำนวนเงินที่ยื่นกู้

^ สสจ.อยุธยาเชิญชวน แพทย์พยาบาลที่เกษียรอายุราชการไปแล้ว มาท�ำเป็นจิตอาสาช่วยงานสู้ภัยโควิด : วันที่ 29 มิถุนายน 64 นายแพทย์ พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์

สาธารณสุข จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้เร่งท�ำการรณรงค์ ตามโครงการ รวมพลัง-รวมใจ สู้ภัยโควิด ด้วยการขอเชิญแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เกษียณ ราชการ หรือพ้นหน้าที่ประจ�ำ ได้สมัครเข้ามาร่วมท�ำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยแพทย์และพยาบาล อ�ำนวยความสะดวก ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิค และช่วยดูแลผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะเป็นเกียรติประวัติว่า ในยามที่ประเทศชาติและคนในสังคมก�ำลังเดือนร้อน เพราะเชื้อโควิด เราก็ถือเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะท�ำความดีและช่วย ชาติ รวมถึงช่วยชีวิตคนในสังคมได้อีกแรงหนึ่ง ขณะที่นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การ แพร่ระบาด ของเชื้อโควิดใน พื้นที่ ซึ่งเพิ่มมากขึ้นและกระจายเป็นวงกว้าง โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ อีก 52 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 2,072 คน เสียชีวิตสะสม 21 คน ท�ำให้ทางจังหวัด ฯ ต้องบริหาร จัดการในภารกิจหลักๆ ให้สำ� เร็จลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ การรักษาผูต้ ดิ เชือ้ โควิด การตรวจเชิงรุก เพือ่ ค้นหาผูต้ ดิ เชือ้ ให้ได้เร็วทีส่ ดุ การป้องกันผูต้ ดิ เชือ้ ในรายใหม่ การสร้าง เครือข่ายภาคประชาชน ในการแจ้งเบาะแสความเคลือ่ นไหวในชุมชน ทีอ่ าจเป็นกลุม่ สุม่ เสีย่ งหรือมีพฤติกรรมสุม่ เสีย่ ง รวมถึงต้องบริหารจัดการฉีดวัคซีนส�ำหรับประชาชน ให้ทั่วถึง และการดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม


หน้า 7

^ พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน : โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณด�ำเนินการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดหาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 18 รายการ วงเงิน 19,900,000 บาท เตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มสูงขึ้น

สภา อบจ.สมุทรปราการ มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม 400 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนทางเลือก เพื่อช่วยเหลือประชาชน เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ ชั้ น 4ห้ อ งประชุ ม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุทรปราการ ได้มีการเปิดประชุมสภาสามัญครั้ง 1 ประจ�ำปี 2564 โดยมีการพิจารณา เรื่องแนวทางการ จัดท�ำประชาคมท้องถิ่นกรณีจัดท�ำและเพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคติ ด ต่ อ เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ระลอกใหม่

ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการขอมติเห็น ชอบจากสภา อบจ.สมุทรปราการ จ่ายขาดเงินสะสม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ส�ำหรับ ฉีดให้กับประชาชนชาว จ.สมุทรปราการ หลังจากที่ กระทรวงมหาดไทยได้ ป ระกาศมาแล้ ว ว่ า องกร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะจัดซื้อวัคซีนทาง เลือก นอกเหนือจากทางที่รัฐบาลจัดซื้อวัคซีนให้กับ ประชาชนไปแล้ว โดยสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ต่างพากันยกมือเห็นชอบ ในการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 400 ล้านบาทเพื่อใช้ในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกมา ฉีดให้กับประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ หลังการประชุม สภาองค์องค์การบริหารส่วน จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ได้ เ สร็ จ สิ้ น น.ส.นั น ทิ ด า แก้ ว บั ว สาย นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุทรปราการ ได้แถลงข่าว เกี่ยวกับการจัดเตรียมใช้ เงินจ่ายขาดสะสม ประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 400 ล้านบา

ที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช่เงินจ�ำนวนดังกล่าวในการจัด ซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผยว่า นับตัง้ แต่ ต้น เดือน เมษายน 2564 เราต่างเผชิญกับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด 19 ระลอก 3 ด้วยเชือ้ ไวรัส หลายสายพันธุ์ ท�ำให้มกี ารแพร่ระบาดได้รวดเร็วและ ขยายเป็นวงกว้าง ท�ำให้จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษ จะเห็นได้ว่า จังหวัด สมุทรปราการ มีผู้ป่วยสะสมจ�ำนวน 10,628 ราย ซึ่ง เป็นตัวเลขสูง รองจากกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึง ขอเป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันและเฝ้า

ระวังการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 อย่างเต็มก�ำลัง และความสามารถ ในฐานะนายก อบจ.สมุทรปราการ จึงได้ประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อ บรรเทาทุกข์ให้กบั ผูป้ ว่ ยและครอบครัวผูป้ ว่ ยไปจนถึง บุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มากที่สุด และเพื่อให้ จ.สมุทรปราการ กลับคืนสู่พื้นที่ปกติโดยเร็ว อบจ.สมุทรปราการ จึงได้ขออนุมตั สิ ภา อบจ. จ่ายขาดเงินสะสม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อ วัคซีนป้องกันไวรัส โคโรนา 19 ส�ำหรับฉีดให้กับประชาชนชาวจังหวัด สมุทรปราการ เพิ่มเติมจากที่รัฐบาลก�ำลังจัดสรรให้ เพราะประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากร แฝง และแรงงานต่างด้าว เข้ามาท�ำงานและพักอาศัย

อยู่กว่า 2 ล้านคน ทั้งนี้ อบจ. จะด�ำเนินตามนโยบาย ของรัฐบาล ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดด้วยการขอ อนุมตั ผิ า่ น นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ ไป ยังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แล้วสัง่ ซือ้ วัคซีนทางเลือก เช่น โมเดิร์นน่า ไฟเซอร์ จอนสันแอนจอนสัน และ ซิ โนฟาร์ ม ผ่ า นองค์ ก ารเภสั ช กรรม กระทรวง สาธารณสุข และผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพือ่ ให้ได้ วัคซีนโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ยั ง บู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่ อืน่ ๆ จัดสรรงบประมาณ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม เช่ น เทศบาลบางเมื อ งใช้ ง บ ประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จ�ำนวน 200 ล้านบาท เทศบาลนครสมุทรปราการ จ�ำนวน 100 ล้านบาท และ เทศบาลข้างเคียงอีก 100 ล้านบาท ร่วมกับทาง อบจ. สมุทรปราการอีก 400 ล้านบาท รวมแล้วเป็นเงิน จ�ำนวน 800 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เพือ่ ใช้ในการรักษาผูป้ ว่ ยโควิดทีน่ บั วัน จะเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้ครอบคลุมประซากรในท้องถิน่ นั้น ๆ และหากเราได้ วัคซีน ซิโนฟาร์มมาทั้งหมด เรา จะได้วัคซีนมาประมาน 900,000 โดส ซึ่งสามารถ ฉีด ให้กบั ประชาชนได้ถงึ 450,000 คน ส�ำหรับระยะเวลา ที่จัดซื้อนั้นต้องรอท�ำตามขั้นตอน และระเบียบทาง ราชการก่อน จึงไม่สามารถตอบได้ว่าจะสามารถจัด ซื้อวัคซีนได้เมื่อไหร่ แต่จะด�ำเนินการให้เร็วทีส่ ดุ ส่วนวัคซีนตัวแรก ที่คาดว่าจะจัดซื้อน่าจะเป็น ซิโนฟาร์ม ทั้งนี้หลังจาก วัคซีนมาถึงแล้ว ทาง อบจ.สมุทรปราการ จะประกาศ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและช่ อ งทางการลงทะเบี ย นให้ ประชาชนได้ทราบต่อไป


หน้า 8

ข่าวกรม-กระทรวง

“เรือนจ�ำกลางชลบุรี” คิกออฟ ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้ผู้ต้องขัง

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อม ด้วยนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี นางสุภา พร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี แพทย์หญิงแวว ดาว พิมลธเรศ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลบ้านบึง และนายแพทย์ อภิรตั กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพืน้ ที่ตรวจเยี่ยมให้ก�ำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ต้องขังที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม โดยมีนายชาญ วชิร เดช ผู้บัญชาการเรือนจ�ำกลางชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ เรือนจ�ำ กลางชลบุรี ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ด้วยพระกรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และทรงให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคที่มีความจ�ำเป็น เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทรง โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม เนื่อง ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 จ�ำนวน 6,400 โดส ให้แก่กรมราชทัณฑ์ “โดยได้คดั เลือกเรือนจ�ำกลางชลบุรี เนือ่ งจากเป็นเรือน จ�ำที่อยู่ในพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 อีกทั้งเป็นเรือนจ�ำที่มีผู้ต้องขังจ�ำนวนมาก และเสี่ยงต่อการ แพร่ระบาดภายใน อีกทั้ง จัดเป็นเรือนจ�ำความมั่นคงสูง ที่มี อ�ำนาจการควบคุมผูต้ อ้ งขังก�ำหนดโทษจ�ำคุก 15 ปี ถึงตลอดชีวติ ตลอดจนขณะนี้เป็นเรือนจ�ำที่ต้องรองรับผู้ต้องขังเข้าใหม่จาก เรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ และเรือนจ�ำกลางฉะเชิงเทรา ท�ำให้ ในปัจจุบนั มีผตู้ อ้ งขังทัง้ สิน้ ประมาณ 6,200 คน จึงมีความจ�ำเป็น

“ราชทัณฑ์” ประกาศเจตนารณ์ ส่งเสริมพัฒนากรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรคุณธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผย ว่า จากนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี ที่ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับปัญหาการ ทุจริต ด้วยการประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็น “วาระ แห่งชาติ” เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม โดยเชิญชวนให้ ประชาชนและข้าราชการตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบของ การทุจริตทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประเทศ พร้อมกับวางนโยบายด้าน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่ง ก�ำหนดให้มกี ารปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม และจิตส�ำนึก ในการรักษาศักดิศ์ รีความเป็นข้าราชการ และความซือ่ สัตย์สจุ ริต ควบคูก่ บั การบริหารจัดการภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ�ำนวยความสะดวก แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบราชการ กรมราชทัณฑ์ ในฐานะเป็นหนึง่ ในหน่วยงานของภาค

รัฐ ขอร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาคุณภาพควบคูก่ บั การสร้าง คุณธรรมเพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ใิ นองค์กรขึน้ อย่างจริงจัง และเป็น รูปธรรม จึงขอประกาศเจตนารมณ์จากพวกเราคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จะขอร่วมกัน ส่งเสริมและพัฒนากรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมี “คุณธรรมเป้าหมาย” ดังนี้ ปัญหาที่อยากแก้ 1. สภาพความเป็น

ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างมาก” นายธวั ช ชั ย กล่ า วต่ อ ว่ า ส� ำ หรั บ การฉี ด วั ค ซี น พระราชทานซิโนฟาร์มครัง้ นี้ เรือนจ�ำกลางชลบุรไี ด้รบั ความร่วม มือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งจากส�ำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลบ้านบึง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ ข่าย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในการสนับสนุนระดม ทีมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง จ�ำนวน 3,200 คน คนละ 2 เข็ม (เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์) “โดยเป็นการคัดเลือกผู้ต้องขังในแดน 1 - 10 ที่มีโรค ประจ�ำตัวเป็นกลุ่มน�ำร่องที่ควรจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อน ประกอบด้วย กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคทางเดินหายใจเรือ้ รัง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคไตวายเรือ้ รัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน โดยขอเรียนพีน่ อ้ งประชาชนว่า กรม ราชทัณฑ์ จะระดมสรรพก�ำลังอย่างเต็มก�ำลังความสามารถในการ ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว และจะ ทยอยจั ด สรรวั ค ซี น ที่ ไ ด้ รั บ กระจายส่ ง ไปยั ง เรื อ นจ� ำ และ ทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อให้บริการฉีดกับผู้ต้องขังอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไปชลบุรี” รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว อยูท่ แี่ ออัดและขาดสุขลักษณะในเรือนจ�ำ 2. มาตรฐานการปฏิบตั ิ งานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรือนจ�ำ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การ กระท�ำความผิดซ�ำ้ หลังพ้นโทษของผูต้ อ้ งขัง และ 5 ความโปร่งใส ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงาน ความดี ที่อยากท�ำ 1. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์ และด�ำเนินชีวิต แบบพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท 2. ยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 3. ยึด มั่นในกฎ ระเบียบข้อบังคับ มีวินัย และ 4. มีจิตอาสาบริการ ประชาชนและท�ำความดีเพื่อแผ่นดิน นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนได้รับทราบ และร่วมกันถือปฏิบัติเป็น กติ ก าขององค์ ก ร เพื่ อ ให้ คุ ณ ธรรมน� ำการพั ฒ นา เกิ ด สั ง คม คุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรม มี ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มี ความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมน�ำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการ ด�ำรงชีวติ โดยขอยึดหลักคติธรรม “มีความกตัญญูในจิตใจ ตัง้ มัน่ ในความรักชาติศาสน์กษัตริย์ พร้อมเสียสละด้วยใจที่บริสุทธิ์”

รมว.ยุติธรรม ลุยเรือนจ�ำพิเศษพัทยา เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ต้องขัง นายสมศั ก ดิ์ เทพสุ ทิ น รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้ต้องขัง เพื่อป้องกันแพร่ระบาดตามมาตรการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ โควิดระบาดในเรือนจ�ำ โดยมีว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขา รมว.ยุตธิ รรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวีระกิตต์ หาญปริพรรณ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี และนายมานพ ชมชืน่ ผูบ้ ญ ั ชาการเรือนจ�ำพิเศษพัทยา ร่วมในพิธี ณ เรือนจ�ำพิเศษพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย รมว.ยุติธรรม ได้น�ำเข็มฉีดยาฉีดเข้าไปที่หุ่นเชื้อ ไวรัสจ�ำลอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิด พร้อมกล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม มีความต้องการให้ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ กลุ่ม เปราะบาง เช่น ในเรือนจ�ำพิเศษพัทยา ซึ่งอยู่ในเมืองท่องเที่ยว คือจังหวัดชลบุรีต้องปลอดโควิด จึงเร่งด�ำเนินการฉีดวัคซีนแก่ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ควบคู ่ ไ ปกั บ การฉี ด วั ค ซี น ทั่ ว ประเทศในวั น ที่ 7 มิถนุ ายนนี้ ซึง่ ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข ทีท่ ยอยส่งวัคซีน เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ขณะที่คลัสเตอร์ในเรือนจ�ำที่มีผู้ต้องขัง ติดเชือ้ โควิดเป็นจ�ำนวนมากนัน้ ตนมัน่ ใจว่าหลังจากได้รบั วัคซีน ยอดผู้ติดเชื้อจะลดลง และจากการดูแลรักษาพร้อมกับตัวเลขที่ รายงานในแต่ละวัน อย่างเช่นวันนี้ประมาณ 300 กว่าคน เท่านั้น ขณะที่ การบริหารจัดการวัคซีนแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำจังหวัด

พืน้ ทีส่ แี ดง แต่เป็นเรือนจ�ำสีขาว คือยังไม่มผี ตู้ ดิ เชือ้ ประมาณ 38 เรือนจ�ำ จ�ำเป็นต้องใช้วัคซีนจ�ำนวนพอสมควร จึงประสานขอ วัคซีนกับกรมควบคุมแล้วซึ่งพร้อมทยอยส่งให้เร็วนี้ ซึ่งกรม ราชทัณฑ์ตอ้ งมีมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม งวดในการฉีด นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตนได้อภิปรายในสภาผู้แทน ราษฎรถึงจุดอ่อนของการป้องกันโควิดในเรือนจ�ำ ซึง่ เกิดขึน้ จาก ความแออัดที่ยังไม่ได้มาตรฐานในการเว้นระยะห่าง 1.2 ตาราง เมตร ต่อคน ฉะนั้นจึงจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งฉีดวัคซีน โดยขอให้ มัน่ ใจว่าในคลัสเตอร์เรือนจ�ำต่อจากนี้ จะไม่มกี ารติดทีเดียวมากๆ อีก เพราะได้มกี ารบริหารจัดการร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุข อย่างสม�่ำเสมอ จึงอยากให้ญาติของผู้ต้องขังทั้งหลาย ที่มีอยู่กว่า สามล้านหนึ่งแสนกว่าคน มั่นใจได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงญาติพี่ น้องที่อยู่ในเรือนจ�ำ ขณะที่การแก้ไขเรื่องความหนาแน่นแออัด ในเรือนจ�ำ มีแผนจะเสนอร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด โดย ปรับมาตรฐานโทษใหม่ เช่น คดีนำ� ยาบ้าข้ามมาจากประเทศเพือ่ น บ้าน เดิมมีโทษขัน้ ต�ำ่ จ�ำคุก 15 ปี ให้เปลีย่ นโทษตามดุลพินจิ ของ ศาล มีโทษจ�ำคุกสูงสุด 10 ปี ซึ่งจะท�ำให้มีผู้ได้รับพักโทษหรือ พ้นโทษออกไปสูงถึง 30,000 คน และในส่วนนีจ้ ะจัดให้มงี านท�ำ ในนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ซึ่งเบื้องต้นได้หารือการสร้าง นิคมฯกับทางหอการค้าแต่ละจังหวัดแล้ว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการขนส่งวัคซีนไปยังเรือนจ�ำที่อยู่ ในพื้นที่ห่างไกล นายสมศักดิ์ เชื่อว่าไม่มีปัญหาในส่วนนี้ เพราะ วัคซีนต้องถูกควบคุมโดยอุณหภูมิติดลบ 70 องศา จึงมีการ วางแผนเวลาขนส่งแบบวันต่อวัน และให้ขนส่งผ่านทางเครื่อง บินเพื่อความรวดเร็วที่สุด โดยตอนนี้ยังต้องการวัคซีนอีก 6.2 แสนโดส เพื่อฉีดให้ผู้ต้องขังในพื้นที่สีแดงกว่า 3.1 แสนคน และ ในส่วนของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำด้วย “การฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังใน เรื อ นจ� ำ เป็ น การร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งกระทรวงยุ ติ ธ รรม และ กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดในกลุม่ เรือนจ�ำ สีขาว กลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจ�ำตัว ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอด เลือดสมอง โรคอ้วน มะเร็งและเบาหวาน เป็นต้น ขณะนี้มี 14 เรือนจ�ำจะท�ำให้เสร็จก่อนวันที่ 7 มิ.ย.64 ซึ่งการฉีดวัคซีนที่เรือน จ�ำพิเศษพัทยาวันนี้ มียอดทั้งหมด 480 โดส จากจ�ำนวนผู้ต้องขัง กว่า 3,252 คน” นายสมศักดิ์ กล่าว


หน้า 9

มาทวงสัญญา! ผู้ประกอบการรถตู้ต่างจังหวัดจี้ บขส. ท�ำตาม 5 ข้อเสนอ เร่งคลี่ปมเดือดร้อน จ�ำหน่ายตั๋ว A B C D เป็นแบบเปิดทั้งอาคาร และ5.ขอให้ คงลดอัตราค่าเช่าโต๊ะต่อไปอีก 1 ปี ซึ่งในระยะเวลากว่า 6 เดือนที่ผ่านมามีเพียงข้อสุดท้ายข้อเดียวที่ได้รับการ แก้ไข และจะขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน ส่วนข้อต่างๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงตัดสินใจเข้ามาติดตามความคืบ หน้าในวันนี้

นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด พร้อมคณะ เข้าพบกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จ�ำกัด เพื่อ ทวงถามความคืบหน้าการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด หลังเคยยื่น 5 ข้อเสนอ ไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว ล่าสุด กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษัทขนส่ง จ�ำกัด เผยก�ำลังเร่งแก้ไขอยู่ นายปรีดา มากมู ล ผล นายกสมาคมธุ ร กิ จ รถตู ้ ต ่ า งจั ง หวั ด น� ำ ผู ้

ประกอบการธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด กว่า 10 คน เข้าพบ ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขติ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) และนางวราภรณ์ ชัยฤกษ์ รอง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ เพือ่ ติดตาม ความคืบหน้าเรือ่ ง ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ผู้ประกอบการรถตู้หมวด2 (ใต้ทางด่วน) จ�ำนวน 5 ข้อ ที่ เคยยื่นหนังสือร้องเรียนไว้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

พร้อมทั้งร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนเพิ่มเติม ในวัน นี้ (24 มิ.ย.64) ที่บริษัทขนส่ง จ�ำกัด กรุงเทพฯ โดยนายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด กล่าวว่า มาติ ด ตามความคื บ หน้ า การแก้ ป ั ญ หาจุ ด จอด และ จ�ำหน่ายตั๋วใต้ทางด่วนหมอชิต หลังจากได้รับเรื่องร้อง เรียนปัญหาต่างๆ ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ท�ำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหา ขาดทุน และได้รับความเดือดร้อนหลายประการ จึงขอ ให้ บขส.ตรวจสอบแก้ไข ดังนี้ 1.ขอให้ยกเลิกการใช้ โปรแกรมจ�ำหน่ายตัว๋ โดยผ่านตัวแทนบริษทั เอกชนต่างๆ 2.ขอให้ยกเลิกการตั้งโต๊ะรับ-ส่งพัสดุ พื้นที่ใต้ทางด่วน หมอชิต 3.ขอให้ท�ำป้ายจ�ำหน่ายตั๋วใหม่ มีแค่ปลายทาง ไม่มีระหว่างทาง 4.ขอให้ปรับพื้นที่ด้านหน้าอาคาร

<นายศฤทธิ์ วิทูรปกรณ์และนางอริสา วิทูรปกรณ์ เจ้าของกิจการ อพาร์ทเม้นต์ s4U และห้องพัก ทัดระวี ร่วมกับนายสุพจน์ พันธ์ภูมิ เลขาธิการสมาคมสื่อมวลชน ประเทศไทย และนายสุเมธ นรมานพ ที่ปรึกษา สมาคมสื่อฯ.มอบหน้ากากอนามัย สภ.เมืองสมุทรปราการ ผกก.เติมรัศมิ จินดาวัฒน์ ต้อนรับ

ด้านดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขติ กรรมการผูจ้ ดั การ ใหญ่ บขส. กล่าวว่า ทีผ่ า่ นมาทาง บขส.ได้รบั ทราบปัญหา ที่ร้องเรียนมาโดยตลอด และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบ และเร่งแก้ไขปัญหาตามทีร่ อ้ งเรียนมา โดยข้อที่ 1-3 ทาง บขส.อยู่ระหว่างน�ำเรื่องเข้าหารือในที่ ประชุมบอร์ด บขส. ส่วนข้อที่4 ทาง บขส.ได้ตรวจสอบ แล้วว่าหาก บขส.ท�ำตามข้อเรียกร้องก็จะส่งผลกระทบ ต่อผู้โดยสารที่จะไม่ได้รับความสะดวก จึงท�ำให้โอกาส ที่จะแก้ไขเป็นไปได้น้อยมาก


หน้า 10

^ประชุมอนุกรรมการสหภาพ : ขสมก. (ส�ำนักงานใหญ่) เมือ่ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.นายบุญมา ป๋ง มา ประธานสหภาพประธานสหภาพ ขสมก. และนายบุญเหลือ ขุนพรหม เลขาธิการสหภาพ ขสมก.ประชุมคณะอนุกรรมการ สหภาพ สาขาส�ำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สนญ. ขสมก.


หน้า 11

สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม

แนะน�ำ ในเขตบางซื่อ มี วัด ดี ๆ พระสงฆ์ ก็ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ หลาย วัด ญาติโยม ทัง้ ไกล และใกล้ เดินทางมากราบไหว้ขอพร บรรดา ตลกดังๆ รู้จัก นามวัดเชิงหวาย หรือ “หลวงพ่อผล” มาดูประวัติ ของท่านพระราชนันทาจารย์ (ผล อกฺกโชติ ป.ธ.5 อดีตเจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส และ อดีดทีป่ รึกษาเจ้าเขตพญาไท สถานะเดิม ชื่อ ผล นามสกุล ใกล้ขาว เกิด วันที่4กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454 ที่บ้านเลขที่ 76หมู่ 10 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บรรพชา วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2470 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ แขวงบรมราชวัง เขตพระนคร โดยมี พระพิมลธรรม )เขมจารีมหาเถร) อุปสมบท วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2474 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ แขวงบรมราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระพิมลธรรม(เฮง เขมจารีมหาเถร) ฉายา อกฺกโชติ พ.ศ.2535 ได้รับ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในทินนาม ที่พระราชนันทาจารย์ มรณภาพ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 เวลา 20.10 น. ณ โรงพยาบาลบางโพ เขตบางซือ่

กรุงเทพมหานคร สิริอายุได้ 93ปี 9 เดือน 9 วัน เจ้าอาวาส ปัจจุบัน พระครูกิตติมงคลรัตน์ (แก้ว สกุล พระทอง )ท่านเกิดวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2475 บ้านนาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ บรรพชา พ.ศ. 2490 วัดนาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ อุปสมบท วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 วัดปราสาทศิลาราม ต.เฉลียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี พระครูประสาทพรหมคุณ เป็น พระอุปัชฌาย์ ตั้งฉายา กิตฺติสาโร พ.ศ.2498 ได้มาอยู่วัดเวตวันธรรมาวาส (เซิงหวาย) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ได้รับต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดเวตวันธรรมาวาส (เซิงหวาย) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน ได้รับต�ำแหน่งโปรดเกล้า พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก เป็น พระครูกิตติมงคลรัตน์ ปัจจุบัน อายุ 89 ปี พรรษา 68 พรรษา

เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 : วันนี้( 29 มิ.ย.64) เวลา 13.30 น. ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่กองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก ร.อ. กอบกฤต ฉีดจันทร์ ผู้บังคับกองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก พร้อมครูฝึก เตรียมพร้อมคุมเข้มรับทหารใหม่ผลัด1/2564 ตามมาตรการ พิทักษ์พลภายใต้สถานการณ์โควิดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ให้ด�ำเนินการกักตัวผู้ฝึกและครูฝึกก่อนท�ำการฝึก 14 วัน เฝ้าระวัง ก่อนท�ำการฝึกในระหว่างนี้จะให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองและลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 รวมทั้งปรับสภาพความพร้อมก่อนการฝึก โดยให้ท�ำการฉีดวัคซีน ให้กับทหารใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ก�ำลังพลหน่วยฝึกที่เกี่ยวข้องทุกนาย เพื่อป้องกันการเกิดกลุ่มระบาดใหม่ในค่ายทหารและชุมชน และความปลอดภัยทั้งในระดับบุคคล หน่วย ทหาร และประชาชนทั่วไป พร้อมรับทหารกองประจ�ำการ ขอให้เชื่อมั่นในแนวทางด�ำเนินการที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างดีที่สุด นายประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว นสพ.การเมืองชุมชน


Profile for Pramot

การเมือง​ชุมชน​ ประจำเดือน​ กรกฎาคม​ 2564  

การเมือง​ชุมชน​ ประจำเดือน​ กรกฎาคม​ 2564  

Profile for pramot4
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded