Page 5

หน้า 5 ^ เยี่ยม : “รองฯธนายุตม์” ห่วงลูกน้องรุดเยี่ยม พร้อมมอบเงินให้ สวป.บางใหญ่

เผยอาการดีขึ้นมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค.62 ที่ตึกอุบัติเหตุ ห้อง ไซซียู ชั้น 3 รพ.ต�ำรวจ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒจิ รัสธ�ำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุร พจน์ รอดบ�ำรุง ผกก.สภ.บางใหญ่ ได้น�ำกระเช้าเข้าเยี่ยมอาการ พ.ต.ท.วีรศักดิ์ แก้วเนียม สวป.สภ.บางใหญ่ ที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งได้ มอบเงินส่วนตัว เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับทางครอบครัว พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าว ตนในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาก็มคี วามห่วงใย ต่อ พ.ต.ท.วีรศักดิ์และครอบครัว จากการได้สอบถาม อาการบาดเจ็บดีขึ้นตามล�ำดับแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งมาให้ก�ำลังใจครอบครัว และคงจะต้องใช้เวลาในการรักษาติดตามอาการสัก ระยะหนึ่ง แต่เท่าที่สอบถาม อาการปลอดภัยจากขีดอันตรายแล้ว ตนก็สบายใจ

^ ด่าน ตม.ไทรโยค...จับผัว-เมีย ขนยาเกือบ20,000 เม็ด : วันที่14 ส.ค.62 เวลา13.30น.ที่ด่านตรวจถาวรไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พ.ต.อ.ส�ำราญ กลั่นมา ผกก.ตม.จ.กาญจนบุรี,พ.ต.ท.หญิง

ปรารถนา นิจรี รอง ผกก.ตม.,พ.ต.ต.รณกฤต ชาญวิชัย สว.ตม.,ร.ต.อ.เกื้อกูล แสงสุขดี,ร.ต.ท.มาโนช แก้วพฤกษ์,ร.ต.ต.ไพรัช จงเจริญ รอง สว.ตม.จ.กาญจนบุรี ร่วมกันจับกุมนายยุทธนา แสงเทศ หรือ “หนุ่ม”และนางวาสนาหรือ “แอ็ด”แสงเทศ อยู่บ้านเลขที่97 หมู่7 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 2สามี ภรรยาในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า,เฮโรอิน)ไว้ใน ครอบครองเพื่อจ�ำหน่ายโดยผิดกฎหมายและร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2(เคตามีน)ไว้ในครอบครองเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่า มีสามีภรรยา ชื่อนาย หนุ่มและนางแอ็ด รับจ้างขนยาเสพติดจากชายแดน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เข้ามาส่งในตัวเมือง จ.กาญจนบุรี โดยจะใช้รถกะบะ โตโยต้า รุ่นรีโว่ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะขนส่ง ต่อมาวันที1่ 4 ส.ค.62 เจ้าหน้าทีส่ บื ทราบว่านายหนุม่ และนางแอ็ด จะท�ำการขนยาเสพติดอีก จึงวางแผนท�ำการสกัดจับทีด่ า่ นตรวจถาวรไทรโยค จากการตรวจค้นพบยาบ้าจ�ำนวน19,600 เม็ด,เฮโรอีน360 กรัมและเคตามีน2,070 กรัม ซุกซ่อนอยู่ในรถคันดังกล่าว โดยทั้ง 2 ให้การรับสารภาพว่ารับจ้างจากนายทุนขนยาเสพติดจริง จึงน�ำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

“สังคมต�ำรวจ”By”ลอย เสาหิน” เสาหิน”...รายงาน ความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี...ให้ท่านได้รับทราบ*** ” ระเบิด”ป่วนเมือ่ วันที1่ ส.ค.ทีห่ น้า สตช.ปทุมวันและ2 ส.ค. อีก4จุดทั่วกรุงยังไม่นับการวางเพลิงร้านค้าแถวประตูน�้ำ อีก2ราย....แต่ต�ำรวจเราใช้เวลาไม่ถึง24ช.ม.ก็สามารถจับกุม ผู้กอ่ เหตุวางระเบิดหน้า สตช.ได้2คน...หลังการสอบสวนจึง ท�ำให้ทราบว่าการวางระเบิดครั้งนี้มีการท�ำเป็น”ขบวนการ” และเชือ่ ว่ามีผรู้ ว่ มก่อเหตุครัง้ นีม้ ากกว่า 15 คน...แถม1ใน2ยัง ยอมรั บ ว่ า เคยมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ค วามไม่ ส งบใน พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้!!!!แต่ดูเหมือน ผบ.ทบ.และ ผบ.ตร.จะไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นฝีมือของ”ผู้ก่อความไม่สงบ3 จังหวัดชายแดนใต้”แต่กลับยืนยันเป็นเสียงหนักแน่นว่าเป็น เรือ่ ง”การเมือง”!!!...”ลอย เสาหิน”ก็วา่ อย่างนัน้ เพราะถ้าบอก ว่าเป็นฝีมอื ของ”กลุม่ โจร3จ.ว.ชายแดนใต้”งบประมาณทีใ่ ช้ ลงไปในพื้นที่3จ.ว.ชายแดนใต้โดยเฉพาะงาน”ข่าว”ก็ต้อง ถือว่า”ล้มเหลว”โดยสิ้นเชิง...เพราะขนาดโจรใต้นั่งรถทัวร์ มาวางระเบิดเล่นใจกลางกรุง...แต่เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ ”ใบ้ กิน”ไม่มกี ารแจ้งเตือนล่วงหน้าแถมยังคงมึนงง กับเหตุทเี่ กิด ขึน้ ...เพราะฉะนัน้ ก็ตอ้ งเป็นไอ้พวกนักการเมืองเจ้าเก่าทีร่ ฐั ฯ ใช้อำ� นาจ5ปีไม่สามารถควบคุมนักการเมืองเหล่านัน้ ได้...นัน้ แหละคือผูท้ กี่ อ่ เหตุ...เชือ่ สิ!!!***นีก้ ”็ กร่าง”จนงานเข้า...เมือ่ สส.เขตหลักสี่ กรุงเทพ มหานคร ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้าน อ.กะรน จ.ภูเก็ต ตามที่ท่าน สส.บอกมา แล้ว...แล้วไปเสียง ดังใส่ พ.ต.ท.ประเทือง ผลมานะ รอง ผกก.ป.สภ.กะรน จ.ภูเก็ต จนมีคลิปโผล่แชร์ว่อนโซเชี่ยล...แต่ชาวบ้าน งง.ว่า

ท่าน สส.เขตหลักสี่ กรุงเทพ มหานคร ไปในฐานะอะไร??? เพราะในเมื่อ สส.จ.ภูเก็ต ก็ใส่สีเสื้อเดียวกันกับท่าน...หรือ เพราะมีการประเคนอะไรบางอย่างให้แก่พรรคพวก4 สส. ของท่าน...ถึงเดินทางไปไกลถึง400กว่ากิโล เพือ่ ไปช่วยชาว ภูเก็ต???... ***ตามประสาคนหาข่าว...ได้ยินเขาลือกันให้ แซ็ดทั้งเกาะภูเก็ตว่างานนี้ มีโก”ห”เจ้าของโรมแรมดังเป็นผู้ เชื่อเชิญให้คณะ”ท่าน สส.”มาช่วยด�ำเนินการกับคอนโดมิ เนียม ที่ถูกร้องเรียนว่า “รุกป่า”แต่ก็เป็นคดีความกับทางเทศ บาบกันอยูข่ ณะนี.้ ..ท่าน สส.ก็เลยประมาณว่ามาทัง้ ทีแล้วต้อง โชว์พาวเวอร์หน่อย ประกอบกับไปเจอนายต�ำรวจนั่งดื่ม กาแฟอยู่ในส�ำนักงานคอนโดเลยเรียกมา”ฉะ”พร้อมทีมงาน ถ่ายคลิปกะอวด”โชว์ใหญ่”...แต่เจอ รองฯประเทือง แกไม่ หงอจึงออกมาตามภาพที่เห็น...ส่วนคนปล่อยคลิปต้องการ จะโชว์ให้คนอืน่ เห็นผลงานของเจ้านาย...แต่!!!กระแสตีกลับ ปล่อยคลิปไม่ถงึ 12 ช.ม.กะแสด่าเจ้านายดังทัว่ ประเทศสมใจ อยากทัง้ นายและบ่าว...เอวัง ก็มดี ว้ ยประการฉะนี*้ **แต่ทนี่ า่ จะท�ำให้พี่น้องต�ำรวจเสียความรู้สึก ก็เมื่อพ.ต.อ.ประวิทย์ สุทธิเรืองอรุณ ผกก.สภ.กะรน ขอพบท่าน สส.ผู้ยิ่งใหญ่ พร้อมขอโทษแทนพ.ต.ท.ประเทือง ในกรณีดังกล่าว...”ลอย เสาหิน”ฟังแล้วของขึ้นจริงๆ ลูกน้องโดนหมิ่นเกียรติขนาด นีย้ งั มีหน้าเข้าไป”ขอโทษ”สงสัยคงกลัวโดนหางเลข...ไหนๆ ก็จะไปทั้งทีท�ำไมไม่เอา”ดอกไม้, ธูป,เทียนแพร ไปขอขมา

ซะทีเดียวให้มันรู้แล้วรู้แรดไป...พับผ่าสิ***ช่วงนี้ชาวบ้าน แถว จ.นนทบุรี บอกว่ายาเสพติดทีเ่ คยระบาดในพืน้ ทีช่ ว่ งลด น้อยถอยลง...เหตุเพราะเจ้าหน้าทีเ่ อาจริงเอาจังทัง้ จับเอเย่นทัง้ ร่วมมือกับชาวชุมชนน�ำตัวคนเสพไปบ�ำบัด...สืบไปสืบมาท ราบว่ า เป็ น นโยบายของพล.ต.ต.ไพศาล วงศ์ วั ช รมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ที่มอบหมายให้พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิ เมตต์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ดูเรื่องยาเสพติด เร่งรัดสืบจับ จนยาเสพติดลดน้อยลงจนชาวบ้านบ้านรู้สึกได้...สุดยอดไป เลยครับ***ท�ำดีต้องชื่นชมพล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.ภ.จ.สมุทรสาคร มอบประกาศเกียรติคณ ุ ให้แก่พ.ต.ท.พี ระ อัศวพิบลู ย์ผล รอง ผกก.สส.ภ.จ.สมุทรสาคร ในการปฏิบตั ิ หน้าทีส่ บื สวนจับกุมคดีฆา่ ผูอ้ นื่ โดยเจตนาฯ ได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการยกย่องชมเชย และเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องกอง ก�ำกับการต�ำรวจภูธร จ.สมุทรสาคร***ณ.บก.ภ.จ. สมุทร สาคร อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เมื่อเร็วๆนี้***ผ่าน ไปด้วยดีงาน”1ทศวรรษ นสพ.การเมือง ชุมชน” ที่ปีนี้จัดให้ มีการเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆที่พิการซ�้ำซ่อน”บ้านนนท ภูมิ”อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ท่ามกลางพี่น้องสื่อมวลชนเข้า ร่ ว มกั น มากมาย...เจอกั น อี ก ครั้ ง ปี ’ 63 “11ปี เ ต็ ม นสพ. การเมือง ชุมชน”จะไปท�ำบุญที่ไหน ”ลอย เสาหิน”จะรีบมา บอกกล่าว...”แล้วเราไปด้วยกัน”ฉบับนีข้ อลาไปก่อนพบกัน ใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีครับ.***

Profile for Pramot

การเมืองชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2562  

การเมืองชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2562  

Profile for pramot4
Advertisement