Page 4

หน้า 4

“ตู่”.....แจกแหลกแก้ปัญหา... ทั้งต�ำแหน่งทั้งเงิน...!!!

ยุ ติ ก ารแผลงฤทธิ์ ข องพรรคเล็ ก ลงด้ ว ยการแจก ต�ำแหน่ง..ไปหมาดๆ..พร้อมๆ การปรับลุคใหม่ให้”ลุงตู”่ ซอฟลง.. แต่พอแจกงบเที่ยวเท่านั้น..ค�ำถาม ค�ำวิจารณ์ หรึ่มอีก... เพราะอาการ”ปริ่มน�้ำ”จากรัฐบาลลูกผสม ส่งผลต่อ ความ”ง่อนแง่น”ทางการเมืองเป็นธรรมดา เริ่มต้นที่ 5 พรรค เล็กแผลงฤทธิ์ อันเนือ่ งจากการแต่งตัง้ ต�ำแหน่งทางการเมืองต่างๆ เป็นเหตุให้ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวไิ ลย์ ออกมาเขย่ารัฐบาลรอบแรก ว่า พรรค ไทยศรีวิไลย์, พรรคพลังไทยรักไทย, พรรคประชาธิปไตยใหม่, พรรคประชาธรรมไทย และ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 5 พรรคการเมืองเล็ก ที่มี ส.ส.พรรคละ 1 คน 10 พรรค ขอถอนตัว ออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ไปท�ำหน้าทีเ่ ป็นฝ่ายค้านอิสระ ซึง่ ถ้าพวกเขาถอนกันออกไป ฝ่ายรัฐบาลจะเหลือ ส.ส. เพียง 246 คน ขณะที่ ฝ่ายค้านเดิม มี ส.ส. 246 คน เท่ากันเป๊ะ ไม่ต้องบอกก รู้ว่าโคตรเสี่ยงต่อการท�ำงานในรัฐสภา แต่ก็ส่งผลต่ออ�ำนาจนาย รั ฐ มนตรี ที่ จ ะยุ บ สภาด้ ว ยเช่ น กั น นั่ น ก็ ห มายความว่ า พรรค การเมืองทั้งหมด ต้องเริ่มต้น นับหนึ่งใหม่ เดือดร้อนเงินงบ ประมาณที่ต้องมาเสียกับการเลือกตั้งใหม่อีก ดังนั้นเราจึงได้เห็นการปรับแก้ปัญหานี้ ในการประชุม ครม. เมือ่ วันที่ 13 ส.ค.62 วาระการแต่งตัง้ ข้าราชการทางการเมือง ทีเ่ สนอมาไปเป็นวาระจร เพือ่ จัดสรรต�ำแหน่ง เลขานุการรมต. ที่ ปรึกษา หรือ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ให้ตามโควต้า มือประสานสิบทิศ อย่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนน�ำ พรรคพลังประชารัฐ ต่อสายพูดคุยกับหัวหน้าพรรคการเมือง

ขนาดเล็กทั้งหมด ตกปากรับค�ำพร้อมจัดสรรต�ำแหน่งผู้ช่วย รัฐมนตรี ประธานผู้แทนการค้าไทย ในโควต้าของพรรคพลัง ประชารัฐให้กับพรรคการเมืองขนาดเล็ก จึงท�ำให้ผลการเจรจา เป็นทีย่ ตุ ิ กางบัญชีรายชือ่ ต�ำแหน่งทางการเมือง สร้างความมัน่ ใจ ให้กับพรรคเล็ก ก่อนน�ำเข้าครม.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ส.ค.62 ยกเว้น “มงคลกิตติ”์ หัวหน้าพรรคไทยศิวไิ ลย์ทตี่ อ้ งหาทางลงเอง จากการแถลงข่าวล่วงหน้ายืนยันจะเป็นฝ่ายค้านอิสระ ต�ำแหน่งเด่นๆ มีนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.บัญชีราย ชือ่ พรรคประชาภิวฒ ั น์ รับต�ำแหน่ง ผช.รมต.ประจ�ำส�ำนักนายกฯ (เทวัญ ลิปตพัลลภ) และยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะวิปรัฐ บาลอีกต�ำแหน่ง นายโกวิท พวงงาม พรรคพลังท้องถิ่นไท นาย ยรรยงก์ ถนอมพิชัยด�ำรง พรรครักษ์ผืนป่า เป็นวิปรัฐบาล ครม. ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการรมต. ที่ปรึกษารมต. รวมถึง กรรมการผู้ช่วยรมต.บางส่วน เป็นไปตามโควต้าของพรรคร่วม รัฐบาล ส่วนใหญ่ล้วนเป็นส.ส.สอบตกและเป็นคนใกล้ชิดของ รัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมือง (ใครเป็นใครดูได้จากสื่อรายวัน) ขณะที่นายกรัฐมนตรี”ประยุทธ์ จันทร์โอชา”เองก็เริ่ม ที่จะปรับตัวเองเปลี่ยนแปลงท่าทีกับ”สื่อ”ลดอาการฉุนเฉียวลง อย่ า งมากรวมทั้ ง ภาษากายที่ ดู นุ ่ ม นวลลงจนเห็ น ได้ ชั ด จน วิเคราะห์กันว่าน่าจะมีกุนซือแนะแนวทางนี้เพื่อเป็นการแก้ ปัญหา”ท่าที”กับสื่อและพรรคร่วมรัฐบาลไปพร้อมๆกัน การเมืองชุมชน เราเป็นสื่อก็ไม่อยากเห็นบ้านเมือง วุน่ วาย ด้วยเหตุวา่ การเป็นรัฐบาลผสม ด้วยเสียงทีก่ ระจัดกระจาย

ย่อมมีความไม่ม่ันคงเป็นธรรมดา ..แต่หากพรรคพลังประชารัฐ มี ค วามตั้ ง ใจที่ บ ริ ห ารประเทศ ให้ ต ลอดรอดฝั ่ ง 4 ปี เพื่ อ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหลักเราก็อยากให้เดินไปถึง จุดนั้น หากไม่มีกรณีแจกเงินเที่ยวมาให้เกิดค�ำถามใหญ่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ วันที่ 16 ส.ค. อนุมัติ ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังแจกเงิน 10 ล้านให้คนที่ลง ทะเบียนล่วงหน้า คนละ 1,000 บาท เพื่อการท่องเที่ยว เช่น ซื้อ สินค้าท้องถิน่ รับประทานอาหาร เข้าพักในโรงแรม และกิจกรรม การท่องเที่ยวต่าง ๆ ข้ามจังหวัดของตัวเอง โดยมุ่งเน้นไปที่ ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แจกในโครงการ “ชิมชอปใช้” ให้ประชาชนผ่าน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์คนละ 1,000 บาท ให้ใช้จ่ายท่องเที่ยว ในจังหวัดทีไ่ ม่ใช่ถนิ่ ทีอ่ ยูโ่ ดยพิจารณาจากบัตรประตัวประชาชน โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10 ล้านคน จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 1-22 ก.ย.นี้ กระทรวงการคลังได้สั่งให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ด�ำเนิน การ โดยจะมีการเปิดแอพพลิเคชั่นเพื่อลงทะเบียนทั้งในฝั่ง ประชาชนและร้านค้า หลังจากนัน้ ผูท้ ลี่ งทะเบียนไว้กจ็ ะได้รบั การจ่ายเงินเพือ่ การท่องเที่ยวผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายกับการ ท่องเที่ยว เช่น ซื้อสินค้าท้องถิ่น รับประทานอาหาร พักโรงแรม ระหว่างเดือน ก.ย.-พ.ย.62 นอกจากนี้ ยังมีเงินสนับสนุนเงินชดเชย หรือ cash rebate จ�ำนวน 15% จากยอดการใช้จา่ ยเพือ่ การท่องเทีย่ วส�ำหรับค่า อาหาร และเครื่องดื่ม ซื้อสินค้าท้องถิ่นและค่าที่พักรวมกันแล้ว สูงสุดได้ไม่เกินคนละ 30,000 บาท หรือได้รบั เงินคืนสูงสุด 4,500 บาท ค�ำวิพากษ์วิจารณ์เกิดมากมายหลายด้าน อาทิ นายภพ พล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกกิตติมศักดิ์จากสมาคมธุรกิจการ ท่องเทีย่ วจังหวัดขอนแก่น ตัง้ ค�ำถามว่า เงินเทีย่ ว 1,000 บาท “จะ กระจายถึงกลุ่มรากหญ้าได้จริงหรือ” ท่านมองว่า ท้ายที่สุดแล้ว เงินทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการท่องเทีย่ วก็จะลงไปทีโ่ รงแรม ร้านอาหาร หรือร้านขายของฝากใหญ่ ๆ ไปเสียหมด การอัดฉีดเพือ่ การท่องเทีย่ วถือเป็นเรือ่ งดี แต่รฐั บาลควร เล็งให้ถูกเป้ามากกว่านี้ ไม่อย่างนั้นคนในกลุ่มรากหญ้าจะไม่ได้ อะไรเลย... อีกท่านนายกิตติ ทิศสกุล ประธานที่ปรึกษาสมาคม สหพันธ์ทอ่ งเทีย่ วภาคเหนือมองว่า ไม่ใช่วธิ กี ารแก้ปญ ั หาทีย่ งั่ ยืน เพราะคนที่ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อน�ำไปพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจริง ๆ คือคนในกลุ่มรากหญ้า “แจกเงินแบบนี้ก็ไม่ต่างกับการต�ำน�้ำพริกละลายแม่น�้ำ เอาไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพัฒนากลุ่มการท่อง เที่ยวชุมชน และท�ำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับดีให้มาใช้เงิน และได้ประสบการณ์ดี ๆ กับการเรียนรูว้ ฒ ั นธรรมไทยกลับไปด้วย และจะท�ำให้การท่อง เที่ยวนั้นยั่งยืน จะดีกว่าไหม” งบทีอ่ นุมตั กิ นั นัน้ จ�ำนวน 316,000 ล้านบาท เป็นสินเชือ่ จากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 200,000 ล้านบาท ,ลดต้นทุนการ ผลิตให้ชาวนา 2.97 ล้านคน ด้วยการจ่ายเงิน 500 บาท/ไร่ ,โครงการ “ชิมชอปใช้” ให้เงินไปเที่ยวคนละ 1,000 บาท ชดเชย เงินให้ 15% จากยอดใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงสุดคนละ4,500 บาท ,เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ200-500 บาท/ เดือน ,มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการฯ 2 เดือน คนละ500 บาท ติดตามกันต่อว่า นโยบายนี้เมื่อถึงเวลาอภิปรายกันใน สภา...รัฐบาลจะมีเหตุผลมากเพียงใดในการตอบค�ำถามการถลุง งบประมาณชาติ กั บ การแจกแบบนี้ อ ย่ า งไร..กั บ การที่ ค รม. เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลัง ของปีนี้...

Profile for Pramot

การเมืองชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2562  

การเมืองชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2562  

Profile for pramot4
Advertisement