__MAIN_TEXT__

Page 1

ปีที่ 9 เล่มที่ 141 ประจ�ำวันที่ 5 กันยายน - 5 ตุลาคม 2562 ราคา 10 บาท

ติดตามอ่านได้ทางทางเว็บไซต์ www.การเมืองชุมชน.com

อ่านต่อหน้า 4


หน้า 2

^ถวายพระพร : เทศบาลต�ำบลไทรม้าจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีต�ำบลไทร ม้า เป็นประธานในพิธี

^6 รอบ : ท่านพชร ยุติธรรมด�ำรง อดีตอัยการสูงสุด พ.ต.ท.กฤติพงศ์ รุ่งโรจน์ โชติอุดม รอง ผกก.ไทรน้อย ร่วมอวยพร ณ.สมาคมธรรมศาสตร์ เขตสาทร เมื่อวันที่ 11 ส.ค.62

^มอบ : พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า รับมอบถุงผ้าใส่ยา จ�ำนวน2,500 ใบ เพื่อให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า น�ำไปใช้จาก พล.อ.ธนาธิป บุนนาค อดีตหัวหน้าส�ำนักงานรองผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)และ ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ ประธานที่ปรึกษาพร้อมสมาชิก พคบ. โดยมีพ.อ.หญิงกังสดาล แก้ว ภัครดี ผอ.กองเภสัชกรรมร่วมงาน

^วันเกิด : นายปราโมทย์ ทองกุญชร บก.นสพ.การเมือง ชุมชน ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด นาย

วิเชียร สระเสียงดี สื่อมวลชนอาวุโส,รองประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว อาเซียน,ประธานชมรมผู้สื่อข่าวและเพื่อน จ.ราชบุรี ทีแ่ พอาหาร”วิวน�้ำ”อ.บ้านโปร่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 6 ส.ค.62

^น�้ำใจไบค์เกอร์นนทบุรี : คณะกรรมการจัดงานครั้งที่ 11ร่วมกันมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบ

การแพทย์ฉกุ เฉินให้ โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า โดย พญ.จันทิรา แก้วสัมฤทธิ์ รับมอบแทนมูลนิธิ ร่วมกตัญญู นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62

^วันเกิด : พ.ต.อ.ศิริชัย.ชัยดี.ผกก.สภ.บ้านโป่ง.จ.ราชบุรี ให้เกียรติร่วมงานครบรอบคล้ายวัน

^รับมอบหนังสือ : ดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา เป็นตัวแทนกรม

^วันก�ำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน : นายเดโช ประกาศแก่นทราย นายอ�ำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้

ราชทัณฑ์รับมอบหนังสือด้านกฎหมาย จากผู้แทนศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร จ�ำนวน 50 ชุด เพื่อส่งมอบให้แก่ห้องสมุดเรือนจ�ำทั่วประเทศ ณ อาคารกรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี

เกิด วิเชียร สระเสียงดี สือ่ อาวุโส.รองประธานสมาพันธ์สอื่ มวลชนส่งเสริมการท่องเทีย่ วอาเซียน

เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตรให้แก่ก�ำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวันก�ำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ.ที่ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอ�ำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้


หน้า 3

ภาระแห่งชาติโดยรัฐบาล “หาเงิน-ใช้เงิน” เสี่ยงถมทะเลเรียกแสนล้าน -แจกเงินให้คนเที่ยว

เห็นภาพความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการโปรย หว่านเม็ดเงินลงไป หวังกระตุ้นให้ “ความคึกคัก” หวนกลับมา อีกครัง้ ของรัฐบาลโดยเฉพาะในระดับ “การใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค” ที่เป็นหนึ่งใน ขาส�ำคัญจีดีพี เป็นแนวทางน�ำหลังการกลับเข้ามา บริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี ภายใต้ภาวะทีห่ นั หน้าไปทางไหน ใครๆ ก็วา่ เศรษฐกิจ แย่ จากตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส�ำรวจโดยหอการค้า ไทยและมหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทยเปิ ด เผยโดยผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย / ผู้อ�ำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ระบุชัดเจนว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ระบุว่า ทุกรายการปรับตัวลดลง ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 5 และอยูใ่ นระดับต�ำ่ สุดในรอบ 22 เดือนนับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภคมีความ กังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองทั้งในปัจจุบันและใน อนาคต ยังมีความไม่แน่นอนและขาดความเชือ่ มัน่ ต่อภาพลักษณ์ ของประเทศจากระดับ 76.4 มาอยู่ที่ระดับ 75.0 นอกจากนีห้ ลายๆ ส�ำนักเศรษฐกิจ พากันหัน่ ตัวเลขการ เติบโตทัง้ ท่องเทีย่ ว และ ส่งออก ลามไปถึงตัวเลขจีดพี ี กลายเป็น ดัชนีชี้วัด “ความจริง” ที่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ไม่ค่อยได้พูด ถึงมากนัก ทางออกทางเลือกในเวลานี้ คงเหลือแต่เพียงความ พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เกี่ยวกับ “การจับจ่าย” เพื่อ ให้เกิดแรงขับเคลื่อน ซึ่งนับได้ว่า “ใกล้ตัว” และ “จับต้องได้เร็ว มากที่สุด” ก่อนจะขยับไปแก้ไขเรื่องของส่งออกหรือท่องเที่ยว ให้ฟื้นคืนสภาพ กลับมาเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกครั้ง ซึ่งไม่แปลกที่จะได้เห็นนโยบาย “ลดแลกแจกแถม” แบบครบสูตร ทั้งเรื่องของการประกันราคาสินค้าเกษตร เรื่อง ของการแจกเงินเที่ยว เรื่องของความพยายามอัดฉีดเม็ดเงินผ่าน ลงไปที่บัตรสวัสดิการรัฐ เรียกได้ว่า “ทุกรูปแบบ” ที่จะสามารถ

ท�ำได้ พ่วงไปกับการหาเงินเข้าประเทศ ผ่านเรื่องของการลงทุน จากต่างประเทศแบบ “บิก๊ ล็อต” ภายใต้จดุ ขายเดิมๆโครงการเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทีล่ า่ สุด ข่าวจาก “สุรยิ ะ จึง รุง่ เรืองกิจ” รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันแนวคิด “ถมทะเลระยอง” รองรับกับการเข้ามาลงทุนล็อตใหญ่ โดย บริษทั เอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชัน่ ในธุรกิจปิโตรเคมี มูลค่ากว่า สามแสนล้านบาท ผ่านการ “ล็อบบี้”โดย “ปีเตอร์ เฮย์มอนด์” อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัคร ราชทูตสหรัฐ อเมริกาประจ�ำประเทศไทย นับเป็นความหวัง “ดูดเงินเข้าประเทศ ก้อนใหญ่” เข้ามาเป็น “ทุนรอน” ส�ำหรับ “การกระตุ้นฟื้นคืน เศรษฐกิจ” โดยรัฐบาล ทั้งสองเรื่องดูเหมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์ เป็นความ พยายามของรัฐบาล ที่ทั้ง “ใช้เงิน และ หาเงิน” หวังกระตุก เครื่องจักรเศรษฐกิจให้เดินหน้า ฟื้นคืนความมั่นใจของคนทุก ระดับทัง้ ในและต่างประเทศ ขายภาพความเป็น “รัฐบาลทีม่ าจาก การเลือกตั้ง” ปั้นฝันสร้างเส้นทางเดินให้เศรษฐกิจกลับมาเดิน หน้าอีกครัง้ จะว่าไปดูเหมือนง่าย แต่กไ็ ม่งา่ ย เอาเฉพาะเรือ่ งของ เม็ดเงินที่อัดฉีดลงไปในระดับล่าง กับ การกระตุ้นความเชื่อมั่น และการใช้จ่ายของผู้บริโภค ยังอาจการันตีได้ยากว่า “จะผ่านลง ไปได้จริง ถึงมือจริงๆ” เพราะกลไกการตรวจสอบเรื่องของการ ทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการ ยังอาจจะเป็นอุปสรรคส�ำคัญ กับ เม็ดเงินทีล่ งไปสูช่ าวบ้าน อีกทัง้ การกระจายเม็ดเงินครัง้ มโหฬาร ครัง้ นี้ มัน่ ใจได้แค่ไหนว่าจะไม่ไปกระจุกตัวอยูก่ บั กลุม่ ทุนใหญ่ เหมือนเคยๆ! เท่ากับว่า เงินล็อตใหญ่ กลายเป็น ของขวัญอันโอชะ ที่รัฐบาลมอบตรงให้กับ “ขาใหญ่” ต่างตอบแทนกับผลการได้ เข้ามาสู่เก้าอี้ในท�ำเนียบ แบบนั้นเลยหรือเปล่า? นอกจากนี้ แนวคิดการประกันรายได้ภาคเกษตร ประกัน ราคาสินค้าภาคเกษตร ยังเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง

เพราะแนวคิดเดียวกันนี้ มีบทเรียนส�ำคัญมาจากกรณี “รับจ�ำน�ำ ข้าว” สมัยรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่ง เป็นเหตุผลส�ำคัญของการเกิดรัฐประหาร และอาจเป็นเส้นทาง ของการเข้ามาเป็นรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ในชุดนี้ด้วย ความ เสี่ยงตรงนี้รัฐบาลประยุทธ์ จะแบกรับเอาไว้ได้หรือไม่? เพราะไม่ใช่แต่เพียงขี้ปากว่า “อิเหนาท�ำเอง” แต่เรื่อง ของเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้ จะเอามาจากไหน? วัดจากแค่เสียง ของคนส�ำคัญในรัฐบาลอย่าง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เฉพาะกรณีราคาปาล์ม ก็น่าจะมีน�้ำ หนักพอ กับค�ำถามที่ว่า “จะเอาเงินมาจากไหน?” ภาคการใช้เงินของรัฐบาล ที่หวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจ มองจากเรื่องเหล่านี้ ก็เป็นปัญหาน่าปวดหัวอยู่ไม่ใช่น้อย!! ส่วน ภาคการ “หาเงิน” กับ โครงการบิ๊กล็อตจาก “เอ็กซอนโมบิล” พะยี่ห้อ “พญาอินทรี”มหาอ�ำนาจ ที่จะต้องแลกมาด้วยการ “ถม ทะเลระยอง” รองรับกับการลงทุนแสนล้าน กลายมาเป็นค�ำถาม ส�ำคัญอีกหนึ่งค�ำถาม เรื่องแบบนี้คนในพื้นที่คิดยังไง? แม้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. จะออกมายืนยันแนวทาง “ถมทะเล” ซึง่ การถมทะเลในการศึกษา และแนวทางการถมทะเลในต่างประเทศสามารถท�ำได้อย่างที่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ขณะที่เรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นมีแผนรองรับและ สามารถป้องกันได้ คาดว่าจะสรุปแผนก่อสร้างโรงงานครั้งนี้ได้ ภายใน 3-4 เดือนนี้ หรือภายในปี 2562 นี้ จากนั้นจะเริ่มด�ำเนิน การศึกษา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) การ ท�ำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านในพื้นที่ควบคู่กันไป แต่ถามใจคนระยองคนภาคตะวันออกในพื้นที่ดูให้ หนักๆ จังหวัดระยองเป็นจังหวัดท่องเทีย่ ว รวมถึงพืน้ ทีใ่ กล้เคียง อย่างพัทยา ชลบุรี ถมทะเลลงทุนให้ยักษ์ใหญ่ปิโตรเคมีเข้ามา ลงทุนกว่า 3 พันไร่ มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหน? นับถึงน�้ำมันรั่ว เรือน�้ำมันประสบอุบัติเหตุ โอกาส “ทะเลตะวันออกพินาศ” ก็เป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงไม่ใช่น้อย? ความเสีย่ งนีอ้ ยูบ่ นชุดค�ำถามเดียวกับค�ำถามส�ำคัญทีว่ า่ “แล้วเงิน แสนล้านหล่ะ...จะเอามั้ย?” นั่นแหละรัฐบาลอาจมีค�ำตอบแล้ว เพราะต้องใช้เงินอัดฉีดเป็นภาคการใช้จ่ายมหาศาล เพราะต้อง กระตุ้นฟื้นคืนสภาพเศรษฐกิจ เพราะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจไทยยังไปต่อได้ แบบนี้คิดว่ารัฐบาลจะเอามั้ย? จะท�ำ มัย้ ? ถ้าไม่ทำ� หาเงินจากไหนมากต่อยอดปัน้ ฝันดันเศรษฐกิจไทย สุดท้ายจับตาสองเรื่อ งส�ำคัญนี้ อาจเป็นหัวใจส�ำคัญในภาค เศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มาพร้อมๆ กับความเสี่ยง ส่วนจะเสี่ยง ขนาดไหน มีผลยังไง? มองไปข้างหน้า อาจเป็นความอยูร่ อดของรัฐบาลนีเ้ ลยก็ได้ อย่าลืมว่า ยุค นีก้ บั รัฐบาลจากการเลือกตัง้ ไม่ได้มี “อ�ำนาจพิเศษ” ทีจ่ ะท�ำอะไร ได้ดั่งใจว่า เส้นทางที่ขวางหน้าส�ำหรับสองเรื่องส�ำคัญทั้ง “เงิน จ่าย และเงินรับเข้า” ยังมี “สภา” ที่ค่อยตรวจสอบ หนักหนากว่า นั้น “การเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน�้ำ” ก็เสี่ยงต่อความอยู่รอดไม่ใช่ น้อย สองเรื่องส�ำคัญนี้ อาจเป็น จุดชี้วัดการอยู่ หรือ ไปของ รัฐบาลนี้เลยก็เป็นได้ .... ...นี่แหละ อาจจะเป็นภาระแห่งชาติ “ที่ไม่เคยมีอะไร ง่ายดายภายใต้การเมืองปกติ” ส่วนถ้าการเมืองจะไม่ปกติ ก็ไปว่า กันอีกเรื่อง ... ......ทีมรายงานพิเศษ ......

ผูอ้ ำ� นวยการ นายธีรยุทธ ผูพ้ ฒ ั น์ บรรณาธิการบริหาร นายปราโมทย์ ทองกุญชร ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ นายสุนทร ช่วยตระกูล(ทอนส์ 79) นายอนันต์ นิลมานนท์(นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย) นายจรัญ รุ่งมณี (นายกสมาคมสื่อท้องถิ่นไทย) นายนายปรีดา มากมูลผล นายภากร ยังแจ่ม นายบัญชา อ�ำนาจรุ่งเจริญ(หญิงอรชร)ดร.สุชิต ผลเจริญ นายชาติชาย สุขสมนึก นายธนกร มณีโชติ ประจ�ำกองบรรณาธิการ..นายชนะชัย ศรีไชนัยนต์ นายอนุชา ทองกุญชร สมเกียรติ เกตุแก้ว นายชูศักดิ์ วรรณสินธิ์ นายวัชระ ชูทอง นายพิศิษฐ์ ภู่พันธ์ศรี ที่ปรึกษาส่วนตัว บก. นายนาวิน เกตุแก้วเจริญ หัวหน้าข่าว กทม. นายอเนกพงศ์ เทียนสว่าง หัวหน้าข่าวอาชญากรรมนายโกศล ลาวิรัตน์ หัวหน้าช่างภาพผู้สื่อ ข่าวฯ. ผูส้ อื่ ข่าวประจ�ำต่างจังหวัด นายวัชรินทร์ แสงภู่ จ.นนทบุรี นางการย์สริ ิ ยัง่ ยืนเตชา...สมุทรปราการ นายนิวฒ ั น์ จุย้ เส็ง หัวหน้าจ.สมุทรสาคร นายธีระวิทย์ ก�ำ๋ รามัญ...จ.สมุทรสาคร... นายณรงค์ฤทธิ์ กิจเจริญ นครปฐม.นายชวลิต บุญปาน นายทอง บ�ำรุงผล จ.ราชบุรี... นายกษาปณ์ พูลสวัสดิ์..จ.ชลบุรี จ.กาญจนบุรี... นายวันชัย แก้ววิลัย .จ.กาญจนบุรี.. นายวันพจน์ คล้ายใจดี..ข่าวไทรโยค..นายราเชนทร์ พูนมา จ.ขอนแก่น นายสมปอง สกุลทับ..หัวหน้าข่าว จ.ภูเก็ต ผู้ช่วย บก..สหภาพ โพธิ์เงิน นายสุวิทย์ กองแก้ว นายจิระชัย เกษมพิมลพร นายธนินโชติ กิตติรัตน์ธนาโชติ ผู้ช่วยบก.ฝ่ายอาชญากรรม ติดต่อได้ที่ 089-690-5214 094-786-9441 บก. pramot_thong@hotmail.com


หน้า 4

“ตู่”.....แจกแหลกแก้ปัญหา... ทั้งต�ำแหน่งทั้งเงิน...!!!

ยุ ติ ก ารแผลงฤทธิ์ ข องพรรคเล็ ก ลงด้ ว ยการแจก ต�ำแหน่ง..ไปหมาดๆ..พร้อมๆ การปรับลุคใหม่ให้”ลุงตู”่ ซอฟลง.. แต่พอแจกงบเที่ยวเท่านั้น..ค�ำถาม ค�ำวิจารณ์ หรึ่มอีก... เพราะอาการ”ปริ่มน�้ำ”จากรัฐบาลลูกผสม ส่งผลต่อ ความ”ง่อนแง่น”ทางการเมืองเป็นธรรมดา เริ่มต้นที่ 5 พรรค เล็กแผลงฤทธิ์ อันเนือ่ งจากการแต่งตัง้ ต�ำแหน่งทางการเมืองต่างๆ เป็นเหตุให้ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวไิ ลย์ ออกมาเขย่ารัฐบาลรอบแรก ว่า พรรค ไทยศรีวิไลย์, พรรคพลังไทยรักไทย, พรรคประชาธิปไตยใหม่, พรรคประชาธรรมไทย และ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 5 พรรคการเมืองเล็ก ที่มี ส.ส.พรรคละ 1 คน 10 พรรค ขอถอนตัว ออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ไปท�ำหน้าทีเ่ ป็นฝ่ายค้านอิสระ ซึง่ ถ้าพวกเขาถอนกันออกไป ฝ่ายรัฐบาลจะเหลือ ส.ส. เพียง 246 คน ขณะที่ ฝ่ายค้านเดิม มี ส.ส. 246 คน เท่ากันเป๊ะ ไม่ต้องบอกก รู้ว่าโคตรเสี่ยงต่อการท�ำงานในรัฐสภา แต่ก็ส่งผลต่ออ�ำนาจนาย รั ฐ มนตรี ที่ จ ะยุ บ สภาด้ ว ยเช่ น กั น นั่ น ก็ ห มายความว่ า พรรค การเมืองทั้งหมด ต้องเริ่มต้น นับหนึ่งใหม่ เดือดร้อนเงินงบ ประมาณที่ต้องมาเสียกับการเลือกตั้งใหม่อีก ดังนั้นเราจึงได้เห็นการปรับแก้ปัญหานี้ ในการประชุม ครม. เมือ่ วันที่ 13 ส.ค.62 วาระการแต่งตัง้ ข้าราชการทางการเมือง ทีเ่ สนอมาไปเป็นวาระจร เพือ่ จัดสรรต�ำแหน่ง เลขานุการรมต. ที่ ปรึกษา หรือ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ให้ตามโควต้า มือประสานสิบทิศ อย่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนน�ำ พรรคพลังประชารัฐ ต่อสายพูดคุยกับหัวหน้าพรรคการเมือง

ขนาดเล็กทั้งหมด ตกปากรับค�ำพร้อมจัดสรรต�ำแหน่งผู้ช่วย รัฐมนตรี ประธานผู้แทนการค้าไทย ในโควต้าของพรรคพลัง ประชารัฐให้กับพรรคการเมืองขนาดเล็ก จึงท�ำให้ผลการเจรจา เป็นทีย่ ตุ ิ กางบัญชีรายชือ่ ต�ำแหน่งทางการเมือง สร้างความมัน่ ใจ ให้กับพรรคเล็ก ก่อนน�ำเข้าครม.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ส.ค.62 ยกเว้น “มงคลกิตติ”์ หัวหน้าพรรคไทยศิวไิ ลย์ทตี่ อ้ งหาทางลงเอง จากการแถลงข่าวล่วงหน้ายืนยันจะเป็นฝ่ายค้านอิสระ ต�ำแหน่งเด่นๆ มีนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.บัญชีราย ชือ่ พรรคประชาภิวฒ ั น์ รับต�ำแหน่ง ผช.รมต.ประจ�ำส�ำนักนายกฯ (เทวัญ ลิปตพัลลภ) และยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะวิปรัฐ บาลอีกต�ำแหน่ง นายโกวิท พวงงาม พรรคพลังท้องถิ่นไท นาย ยรรยงก์ ถนอมพิชัยด�ำรง พรรครักษ์ผืนป่า เป็นวิปรัฐบาล ครม. ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการรมต. ที่ปรึกษารมต. รวมถึง กรรมการผู้ช่วยรมต.บางส่วน เป็นไปตามโควต้าของพรรคร่วม รัฐบาล ส่วนใหญ่ล้วนเป็นส.ส.สอบตกและเป็นคนใกล้ชิดของ รัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมือง (ใครเป็นใครดูได้จากสื่อรายวัน) ขณะที่นายกรัฐมนตรี”ประยุทธ์ จันทร์โอชา”เองก็เริ่ม ที่จะปรับตัวเองเปลี่ยนแปลงท่าทีกับ”สื่อ”ลดอาการฉุนเฉียวลง อย่ า งมากรวมทั้ ง ภาษากายที่ ดู นุ ่ ม นวลลงจนเห็ น ได้ ชั ด จน วิเคราะห์กันว่าน่าจะมีกุนซือแนะแนวทางนี้เพื่อเป็นการแก้ ปัญหา”ท่าที”กับสื่อและพรรคร่วมรัฐบาลไปพร้อมๆกัน การเมืองชุมชน เราเป็นสื่อก็ไม่อยากเห็นบ้านเมือง วุน่ วาย ด้วยเหตุวา่ การเป็นรัฐบาลผสม ด้วยเสียงทีก่ ระจัดกระจาย

ย่อมมีความไม่ม่ันคงเป็นธรรมดา ..แต่หากพรรคพลังประชารัฐ มี ค วามตั้ ง ใจที่ บ ริ ห ารประเทศ ให้ ต ลอดรอดฝั ่ ง 4 ปี เพื่ อ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหลักเราก็อยากให้เดินไปถึง จุดนั้น หากไม่มีกรณีแจกเงินเที่ยวมาให้เกิดค�ำถามใหญ่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ วันที่ 16 ส.ค. อนุมัติ ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังแจกเงิน 10 ล้านให้คนที่ลง ทะเบียนล่วงหน้า คนละ 1,000 บาท เพื่อการท่องเที่ยว เช่น ซื้อ สินค้าท้องถิน่ รับประทานอาหาร เข้าพักในโรงแรม และกิจกรรม การท่องเที่ยวต่าง ๆ ข้ามจังหวัดของตัวเอง โดยมุ่งเน้นไปที่ ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แจกในโครงการ “ชิมชอปใช้” ให้ประชาชนผ่าน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์คนละ 1,000 บาท ให้ใช้จ่ายท่องเที่ยว ในจังหวัดทีไ่ ม่ใช่ถนิ่ ทีอ่ ยูโ่ ดยพิจารณาจากบัตรประตัวประชาชน โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10 ล้านคน จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 1-22 ก.ย.นี้ กระทรวงการคลังได้สั่งให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ด�ำเนิน การ โดยจะมีการเปิดแอพพลิเคชั่นเพื่อลงทะเบียนทั้งในฝั่ง ประชาชนและร้านค้า หลังจากนัน้ ผูท้ ลี่ งทะเบียนไว้กจ็ ะได้รบั การจ่ายเงินเพือ่ การท่องเที่ยวผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายกับการ ท่องเที่ยว เช่น ซื้อสินค้าท้องถิ่น รับประทานอาหาร พักโรงแรม ระหว่างเดือน ก.ย.-พ.ย.62 นอกจากนี้ ยังมีเงินสนับสนุนเงินชดเชย หรือ cash rebate จ�ำนวน 15% จากยอดการใช้จา่ ยเพือ่ การท่องเทีย่ วส�ำหรับค่า อาหาร และเครื่องดื่ม ซื้อสินค้าท้องถิ่นและค่าที่พักรวมกันแล้ว สูงสุดได้ไม่เกินคนละ 30,000 บาท หรือได้รบั เงินคืนสูงสุด 4,500 บาท ค�ำวิพากษ์วิจารณ์เกิดมากมายหลายด้าน อาทิ นายภพ พล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกกิตติมศักดิ์จากสมาคมธุรกิจการ ท่องเทีย่ วจังหวัดขอนแก่น ตัง้ ค�ำถามว่า เงินเทีย่ ว 1,000 บาท “จะ กระจายถึงกลุ่มรากหญ้าได้จริงหรือ” ท่านมองว่า ท้ายที่สุดแล้ว เงินทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการท่องเทีย่ วก็จะลงไปทีโ่ รงแรม ร้านอาหาร หรือร้านขายของฝากใหญ่ ๆ ไปเสียหมด การอัดฉีดเพือ่ การท่องเทีย่ วถือเป็นเรือ่ งดี แต่รฐั บาลควร เล็งให้ถูกเป้ามากกว่านี้ ไม่อย่างนั้นคนในกลุ่มรากหญ้าจะไม่ได้ อะไรเลย... อีกท่านนายกิตติ ทิศสกุล ประธานที่ปรึกษาสมาคม สหพันธ์ทอ่ งเทีย่ วภาคเหนือมองว่า ไม่ใช่วธิ กี ารแก้ปญ ั หาทีย่ งั่ ยืน เพราะคนที่ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อน�ำไปพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจริง ๆ คือคนในกลุ่มรากหญ้า “แจกเงินแบบนี้ก็ไม่ต่างกับการต�ำน�้ำพริกละลายแม่น�้ำ เอาไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพัฒนากลุ่มการท่อง เที่ยวชุมชน และท�ำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับดีให้มาใช้เงิน และได้ประสบการณ์ดี ๆ กับการเรียนรูว้ ฒ ั นธรรมไทยกลับไปด้วย และจะท�ำให้การท่อง เที่ยวนั้นยั่งยืน จะดีกว่าไหม” งบทีอ่ นุมตั กิ นั นัน้ จ�ำนวน 316,000 ล้านบาท เป็นสินเชือ่ จากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 200,000 ล้านบาท ,ลดต้นทุนการ ผลิตให้ชาวนา 2.97 ล้านคน ด้วยการจ่ายเงิน 500 บาท/ไร่ ,โครงการ “ชิมชอปใช้” ให้เงินไปเที่ยวคนละ 1,000 บาท ชดเชย เงินให้ 15% จากยอดใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงสุดคนละ4,500 บาท ,เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ200-500 บาท/ เดือน ,มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการฯ 2 เดือน คนละ500 บาท ติดตามกันต่อว่า นโยบายนี้เมื่อถึงเวลาอภิปรายกันใน สภา...รัฐบาลจะมีเหตุผลมากเพียงใดในการตอบค�ำถามการถลุง งบประมาณชาติ กั บ การแจกแบบนี้ อ ย่ า งไร..กั บ การที่ ค รม. เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลัง ของปีนี้...


หน้า 5 ^ เยี่ยม : “รองฯธนายุตม์” ห่วงลูกน้องรุดเยี่ยม พร้อมมอบเงินให้ สวป.บางใหญ่

เผยอาการดีขึ้นมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค.62 ที่ตึกอุบัติเหตุ ห้อง ไซซียู ชั้น 3 รพ.ต�ำรวจ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒจิ รัสธ�ำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุร พจน์ รอดบ�ำรุง ผกก.สภ.บางใหญ่ ได้น�ำกระเช้าเข้าเยี่ยมอาการ พ.ต.ท.วีรศักดิ์ แก้วเนียม สวป.สภ.บางใหญ่ ที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งได้ มอบเงินส่วนตัว เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับทางครอบครัว พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าว ตนในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาก็มคี วามห่วงใย ต่อ พ.ต.ท.วีรศักดิ์และครอบครัว จากการได้สอบถาม อาการบาดเจ็บดีขึ้นตามล�ำดับแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งมาให้ก�ำลังใจครอบครัว และคงจะต้องใช้เวลาในการรักษาติดตามอาการสัก ระยะหนึ่ง แต่เท่าที่สอบถาม อาการปลอดภัยจากขีดอันตรายแล้ว ตนก็สบายใจ

^ ด่าน ตม.ไทรโยค...จับผัว-เมีย ขนยาเกือบ20,000 เม็ด : วันที่14 ส.ค.62 เวลา13.30น.ที่ด่านตรวจถาวรไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พ.ต.อ.ส�ำราญ กลั่นมา ผกก.ตม.จ.กาญจนบุรี,พ.ต.ท.หญิง

ปรารถนา นิจรี รอง ผกก.ตม.,พ.ต.ต.รณกฤต ชาญวิชัย สว.ตม.,ร.ต.อ.เกื้อกูล แสงสุขดี,ร.ต.ท.มาโนช แก้วพฤกษ์,ร.ต.ต.ไพรัช จงเจริญ รอง สว.ตม.จ.กาญจนบุรี ร่วมกันจับกุมนายยุทธนา แสงเทศ หรือ “หนุ่ม”และนางวาสนาหรือ “แอ็ด”แสงเทศ อยู่บ้านเลขที่97 หมู่7 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 2สามี ภรรยาในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า,เฮโรอิน)ไว้ใน ครอบครองเพื่อจ�ำหน่ายโดยผิดกฎหมายและร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2(เคตามีน)ไว้ในครอบครองเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่า มีสามีภรรยา ชื่อนาย หนุ่มและนางแอ็ด รับจ้างขนยาเสพติดจากชายแดน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เข้ามาส่งในตัวเมือง จ.กาญจนบุรี โดยจะใช้รถกะบะ โตโยต้า รุ่นรีโว่ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะขนส่ง ต่อมาวันที1่ 4 ส.ค.62 เจ้าหน้าทีส่ บื ทราบว่านายหนุม่ และนางแอ็ด จะท�ำการขนยาเสพติดอีก จึงวางแผนท�ำการสกัดจับทีด่ า่ นตรวจถาวรไทรโยค จากการตรวจค้นพบยาบ้าจ�ำนวน19,600 เม็ด,เฮโรอีน360 กรัมและเคตามีน2,070 กรัม ซุกซ่อนอยู่ในรถคันดังกล่าว โดยทั้ง 2 ให้การรับสารภาพว่ารับจ้างจากนายทุนขนยาเสพติดจริง จึงน�ำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

“สังคมต�ำรวจ”By”ลอย เสาหิน” เสาหิน”...รายงาน ความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี...ให้ท่านได้รับทราบ*** ” ระเบิด”ป่วนเมือ่ วันที1่ ส.ค.ทีห่ น้า สตช.ปทุมวันและ2 ส.ค. อีก4จุดทั่วกรุงยังไม่นับการวางเพลิงร้านค้าแถวประตูน�้ำ อีก2ราย....แต่ต�ำรวจเราใช้เวลาไม่ถึง24ช.ม.ก็สามารถจับกุม ผู้กอ่ เหตุวางระเบิดหน้า สตช.ได้2คน...หลังการสอบสวนจึง ท�ำให้ทราบว่าการวางระเบิดครั้งนี้มีการท�ำเป็น”ขบวนการ” และเชือ่ ว่ามีผรู้ ว่ มก่อเหตุครัง้ นีม้ ากกว่า 15 คน...แถม1ใน2ยัง ยอมรั บ ว่ า เคยมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ค วามไม่ ส งบใน พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้!!!!แต่ดูเหมือน ผบ.ทบ.และ ผบ.ตร.จะไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นฝีมือของ”ผู้ก่อความไม่สงบ3 จังหวัดชายแดนใต้”แต่กลับยืนยันเป็นเสียงหนักแน่นว่าเป็น เรือ่ ง”การเมือง”!!!...”ลอย เสาหิน”ก็วา่ อย่างนัน้ เพราะถ้าบอก ว่าเป็นฝีมอื ของ”กลุม่ โจร3จ.ว.ชายแดนใต้”งบประมาณทีใ่ ช้ ลงไปในพื้นที่3จ.ว.ชายแดนใต้โดยเฉพาะงาน”ข่าว”ก็ต้อง ถือว่า”ล้มเหลว”โดยสิ้นเชิง...เพราะขนาดโจรใต้นั่งรถทัวร์ มาวางระเบิดเล่นใจกลางกรุง...แต่เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ ”ใบ้ กิน”ไม่มกี ารแจ้งเตือนล่วงหน้าแถมยังคงมึนงง กับเหตุทเี่ กิด ขึน้ ...เพราะฉะนัน้ ก็ตอ้ งเป็นไอ้พวกนักการเมืองเจ้าเก่าทีร่ ฐั ฯ ใช้อำ� นาจ5ปีไม่สามารถควบคุมนักการเมืองเหล่านัน้ ได้...นัน้ แหละคือผูท้ กี่ อ่ เหตุ...เชือ่ สิ!!!***นีก้ ”็ กร่าง”จนงานเข้า...เมือ่ สส.เขตหลักสี่ กรุงเทพ มหานคร ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้าน อ.กะรน จ.ภูเก็ต ตามที่ท่าน สส.บอกมา แล้ว...แล้วไปเสียง ดังใส่ พ.ต.ท.ประเทือง ผลมานะ รอง ผกก.ป.สภ.กะรน จ.ภูเก็ต จนมีคลิปโผล่แชร์ว่อนโซเชี่ยล...แต่ชาวบ้าน งง.ว่า

ท่าน สส.เขตหลักสี่ กรุงเทพ มหานคร ไปในฐานะอะไร??? เพราะในเมื่อ สส.จ.ภูเก็ต ก็ใส่สีเสื้อเดียวกันกับท่าน...หรือ เพราะมีการประเคนอะไรบางอย่างให้แก่พรรคพวก4 สส. ของท่าน...ถึงเดินทางไปไกลถึง400กว่ากิโล เพือ่ ไปช่วยชาว ภูเก็ต???... ***ตามประสาคนหาข่าว...ได้ยินเขาลือกันให้ แซ็ดทั้งเกาะภูเก็ตว่างานนี้ มีโก”ห”เจ้าของโรมแรมดังเป็นผู้ เชื่อเชิญให้คณะ”ท่าน สส.”มาช่วยด�ำเนินการกับคอนโดมิ เนียม ที่ถูกร้องเรียนว่า “รุกป่า”แต่ก็เป็นคดีความกับทางเทศ บาบกันอยูข่ ณะนี.้ ..ท่าน สส.ก็เลยประมาณว่ามาทัง้ ทีแล้วต้อง โชว์พาวเวอร์หน่อย ประกอบกับไปเจอนายต�ำรวจนั่งดื่ม กาแฟอยู่ในส�ำนักงานคอนโดเลยเรียกมา”ฉะ”พร้อมทีมงาน ถ่ายคลิปกะอวด”โชว์ใหญ่”...แต่เจอ รองฯประเทือง แกไม่ หงอจึงออกมาตามภาพที่เห็น...ส่วนคนปล่อยคลิปต้องการ จะโชว์ให้คนอืน่ เห็นผลงานของเจ้านาย...แต่!!!กระแสตีกลับ ปล่อยคลิปไม่ถงึ 12 ช.ม.กะแสด่าเจ้านายดังทัว่ ประเทศสมใจ อยากทัง้ นายและบ่าว...เอวัง ก็มดี ว้ ยประการฉะนี*้ **แต่ทนี่ า่ จะท�ำให้พี่น้องต�ำรวจเสียความรู้สึก ก็เมื่อพ.ต.อ.ประวิทย์ สุทธิเรืองอรุณ ผกก.สภ.กะรน ขอพบท่าน สส.ผู้ยิ่งใหญ่ พร้อมขอโทษแทนพ.ต.ท.ประเทือง ในกรณีดังกล่าว...”ลอย เสาหิน”ฟังแล้วของขึ้นจริงๆ ลูกน้องโดนหมิ่นเกียรติขนาด นีย้ งั มีหน้าเข้าไป”ขอโทษ”สงสัยคงกลัวโดนหางเลข...ไหนๆ ก็จะไปทั้งทีท�ำไมไม่เอา”ดอกไม้, ธูป,เทียนแพร ไปขอขมา

ซะทีเดียวให้มันรู้แล้วรู้แรดไป...พับผ่าสิ***ช่วงนี้ชาวบ้าน แถว จ.นนทบุรี บอกว่ายาเสพติดทีเ่ คยระบาดในพืน้ ทีช่ ว่ งลด น้อยถอยลง...เหตุเพราะเจ้าหน้าทีเ่ อาจริงเอาจังทัง้ จับเอเย่นทัง้ ร่วมมือกับชาวชุมชนน�ำตัวคนเสพไปบ�ำบัด...สืบไปสืบมาท ราบว่ า เป็ น นโยบายของพล.ต.ต.ไพศาล วงศ์ วั ช รมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ที่มอบหมายให้พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิ เมตต์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ดูเรื่องยาเสพติด เร่งรัดสืบจับ จนยาเสพติดลดน้อยลงจนชาวบ้านบ้านรู้สึกได้...สุดยอดไป เลยครับ***ท�ำดีต้องชื่นชมพล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.ภ.จ.สมุทรสาคร มอบประกาศเกียรติคณ ุ ให้แก่พ.ต.ท.พี ระ อัศวพิบลู ย์ผล รอง ผกก.สส.ภ.จ.สมุทรสาคร ในการปฏิบตั ิ หน้าทีส่ บื สวนจับกุมคดีฆา่ ผูอ้ นื่ โดยเจตนาฯ ได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการยกย่องชมเชย และเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องกอง ก�ำกับการต�ำรวจภูธร จ.สมุทรสาคร***ณ.บก.ภ.จ. สมุทร สาคร อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เมื่อเร็วๆนี้***ผ่าน ไปด้วยดีงาน”1ทศวรรษ นสพ.การเมือง ชุมชน” ที่ปีนี้จัดให้ มีการเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆที่พิการซ�้ำซ่อน”บ้านนนท ภูมิ”อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ท่ามกลางพี่น้องสื่อมวลชนเข้า ร่ ว มกั น มากมาย...เจอกั น อี ก ครั้ ง ปี ’ 63 “11ปี เ ต็ ม นสพ. การเมือง ชุมชน”จะไปท�ำบุญที่ไหน ”ลอย เสาหิน”จะรีบมา บอกกล่าว...”แล้วเราไปด้วยกัน”ฉบับนีข้ อลาไปก่อนพบกัน ใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีครับ.***


หน้า 6

พลิกแฟ้มคดี ปล้นรถขนเงิน 7.2 ล้าน เคยท�ำส�ำเร็จได้มา 6 ล้าน

นาที ผบ.ตร.น�ำจับตาย เด็ดหัวโจรปล้นรถเงิน แฉอดีตพนักงานแสบ ปล้น 2 หนรวม 13 ล้าน เมื่อ 2 หนุ่มโจรคู่หูลงมือวางแผนปล้นรถขนเงินของ บริษัทเอกชน กวาดเงินไปได้กว่า 7.2 ล้าน แล้วหลบหนีไปแต่สุดท้ายก็ไม่พ้น เงือ้ มมือต�ำรวจ เมือ่ สามารถตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และการเช็กประวัติ อดีตพนักงานที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากเมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 19 มิ.ย.2558 นาย ศาสตรา สุขสม หรือ “ตั้ม รูปหล่อ” ผู้ต้องหา ได้ร่วมกันกับพวกที่ถูกจับกุมไว้ได้ แล้ว 3 คน ก่อเหตุปล้นพนักงานรถขนเงินของ บจก.โพรเกรส-กันภัย ขณะก�ำลัง ขนถ่ายเงินจากธนาคารกสิกรไทยภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาถนนพระราม 1 ท้องที่สน.ปทุมวัน ผู้ต้องหาได้เงินสดไปทั้งสิ้น 8.4 ล้านบาท ระหว่างหลบหนี กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเปิดทางข่มขู่พนักงานรถขนเงิน 2 นัด ชุด บก.สส.บช.น.สืบสวนแกะรอยตามล่าจับตัวคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุไว้ได้ 3 คน ได้แก่ นายทวีวงศ์ หรือตูน หอมเนียน อายุ 31 ปี นายมารุตหรือเบส แก่นค�ำ หล่อ อายุ 29 ปี และนางอารยา ผลารักษ์ อายุ 31 ปี ยังเหลือนายศาสตราที่หลบ หนี และมีข่าวว่าหลังได้รับเงินส่วนแบ่งปล้นรถขนเงินได้หลบหนีไปเที่ยว ประเทศญี่ปุ่นหลังแกะรอย 4 ปี กระทั่งช่วงเย็นวันที่ 28 มิ.ย. ชุดสืบสวน กก.สส. บก.น. 7 และฝ่ายสืบสวน สน.บางขุนนนท์ สืบทราบว่า หลังเดินทางกลับจาก ประเทศญี่ปุ่นนายศาสตราได้แฝงตัวมากบดานในพื้นที่อย่างเงียบๆ ที่บ้านเพียง ล�ำพัง จึงน�ำก�ำลังพร้อมหมายค้นของศาลจังหวัดตลิง่ ชันขอเข้าตรวจค้นทีบ่ า้ นพัก แต่นายศาสตราไหวตัวทันไม่ยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและขังตัวเองอยูใ่ น บ้านโดยมีอาวุธปืนลูกซองยาว 1 กระบอกถือติดตัว จนเหตุการณ์เริม่ ตึงเครียดชุด จับกุมประสานหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช 26 เข้าล้อมบ้านไว้ ก่อนติดต่อ มารดาและอดีตแฟนสาวของนายศาสตรา มาช่วยพูดจาเกลี้ย– กล่อมกันทั้งคืนจน เกือบรุง่ เช้ากว่าทีน่ ายศาสตราจะยอมวางอาวุธปืนลูกซองยาวพร้อมเครือ่ งกระสุน ปืน 4 นัด ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแต่โดยดีสอบสวนนายศาสตราเบื้องต้นปฏิเสธ ทุกข้อกล่าวหา แต่เจ้าหน้าทีย่ นื ยันมีหลักฐานสามารถด�ำเนินคดีได้ เนือ่ งจากแก๊ง ที่ร่วมก่อเหตุปล้นรถขนเงินและถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ต่างให้การซัดทอดนาย ศาสตราเป็นผู้วางแผนก่อนลงมือและก่อนหลบหนีเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงเปิดทาง 2 นัด ซึ่งนายศาสตราถูกออกหมายจับค้างเก่าคดีร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นในท้อง ที่ สน.บุปผาราม ด้วยความที่หน้าตาดีมีหญิงสาวมาติดพันหลายคน เจ้าตัวไปจีบ สาวในเฟซบุ๊กท�ำให้สามีผู ้ หญิ งรายหนึ่ ง ไม่ พอใจ นั ดเคลี ยร์ กันที่ ป ากซอย ประชาธิปก 2 วันที่ 10 เม.ย.2554 นายศาสตราใช้อาวุธปืนยิงคู่อริกระสุนพลาด ไปถูกคนขี่รถ จยย.วินรับจ้างที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ โดนลูกหลงที่อัณฑะอวัยวะเพศ ใช้การไม่ได้ ผูต้ อ้ งหาถูกจับตัวได้วนั ที่ 12 มิ.ย.2556 ก่อนร่วมกับพวกปล้นรถขน เงินใน 1 ปีถัดมาเบื้องต้นชุดจับกุมได้ตรวจยึดอาวุธปืนลูกซองยาว 1 กระบอก และเครื่องกระสุนปืนลูกซอง 4 นัด แจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ไว้ ใ นความครอบครองโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต น� ำ ส่ ง พนั ก งานสอบสวน สน.บางขุนนนท์ ก่อนประสานพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน มารับตัวไปด�ำเนิน คดีข้อหาปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนยิง, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมูบ่ า้ น และทางสาธารณะโดยไม่ได้รบั อนุญาต “ส�ำหรับเหตุการณ์วสิ ามัญทีเ่ กิด ขึ้น แม่มองว่าเป็นการกระท�ำเกินกว่าเหตุ ต�ำรวจพยายามปกปิดข้อมูล และสร้าง สถานการณ์ขึ้นมา เพราะลูกชายไม่มีอาวุธปืน และก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่า พบปืนที่ลูกชายน�ำไปทิ้งแล้ว และไม่มีทางเป็นไปได้ที่ลูกจะต่อสู้ หลังจากนี้แม่ จะเดินหน้าขอความเป็นธรรมและหากเป็นไปได้จะขอให้พิสูจน์ศพลูกชายอีก ครั้ง” นางสุพัตรา เหนี่ยวรั้งใจ อายุ 49 ปี ค�ำให้สัมภาษณ์ของแม่ นายทักษ์ดนัย หรือ กอล์ฟ เหนี่ยวรั้งใจ อายุ 27 ปี 1 ในคนร้ายใช้อาวุธปืนและรถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะก่อเหตุชงิ ทรัพย์พนักงานรถขนเงิน BRINKS ได้ถงุ บรรจุเงินสด ไปจ�ำนวน 7,270,000 บาท เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 19.50 น. วันที่ 23 ก.พ.2562 ภายในห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี เอ็กซ์ตร้า สาขาพุทธมณฑลสาย 3 ต�ำรวจชุดคลีค่ ลาย คดีได้หลักฐานส�ำคัญเป็นภาพจากกล้องหน้ารถพลเมืองดี ประกอบกับแนวทาง การสืบสวนแกะรอยหาเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิด ตัง้ แต่บริเวณห้าง ถนน ที่เป็นเส้นทางที่คนร้ายใช้เดินทางและหลบหนีกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สืบสวนหาข่าว กระทั่งจับกุม “นายจิรายุส หรือแบงก์ สวนมิ” อายุ 19 ปี ผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลตลิ่งชันที่ จ.79/2562 ลงวันที่ 27 ก.พ.62 ข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ ในเวลากลางคืนโดยมีและใช้อาวุธฯ ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ ได้รบั อนุญาต ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมูบ่ า้ น หรือทางสาธารณะโดย ไม่มีเหตุอันควร และข้อหายิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน จับกุมตัวบริเวณถนนบางบอน 4 แยกซอยประสิทธิ์ 4/3 แขวงและเขตบางบอน กทม.นอกจากนี้ยังทราบว่า คดีดังกล่าวมีอดีตพนักงานขับรถบริษัทบริงค์สฯ ที่ ออกจากงานมาหลายปีแล้วเป็นผู้ก่อเหตุคือ นายทักษ์ดนัย หรือกอล์ฟ เหนี่ยวรั้ง ใจ อายุ 27 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลตลิ่งชันที่ จ.79/2562 ลงวันที่ 27 ก.พ.62 เป็นผูร้ ว่ มก่อเหตุ จากการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าทัง้ 2 คนขีร่ ถ จยย.มา ส�ำรวจเส้นทางก่อเหตุและหลบหนีหลายครั้ง เลือกใช้เส้นทางลัดเลาะตามถนน เพชรเกษม ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ถนนบางบอน 4 รัศมีจากบ้านถึงที่ เกิดเหตุไม่เกิน 5 กม. ชุดคลีค่ ลายคดีจงึ รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ ก่อน ติดตามจับกุมนายจิรายุสได้ ส่วนนายทักษ์ดนัยยังหลบหนี”แบงก์” ให้ข้อมูล ต�ำรวจทุกขั้นตอนการก่อเหตุ นายจิรายุส ให้การว่า ปัจจุบันเป็นลูกจ้างร้านคาร์ แคร์ ก่อนเกิดเหตุ นายทักษ์ดนัย ชักชวนให้มาร่วมก่อเหตุชิงทรัพย์รถขนเงิน บริษัทเก่าที่เคยท�ำงานต�ำแหน่งคนขับรถ นายทักษ์ดนัย เป็นผู้จัดหาปืนลูกโม่ไม่ ทราบขนาด และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า พีซเี อ็กซ์ สีนำ�้ เงิน ไม่ทราบทะเบียน ก่อน

ก่อเหตุนำ� ไปติดสติกเกอร์พรางตาเป็นสีดำ� ด้าน ขณะก่อเหตุนายทักษ์ดนัย ให้ตน สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต เมื่อปี พ.ศ.2560 ส่วนตัวไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นคน เป็นคนขีร่ ถ จยย.เข้าไปประกบรถขนเงิน เมือ่ ถึงทีห่ มายนายทักษ์ดนัยทีซ่ อ้ นท้าย ก่อเหตุ เพราะอยู่ด้วยกันตลอดเวลา และบ้านที่พักอาศัยอยู่ปัจจุบัน เป็นการน�ำเงิน กระโดดลงจากรถ จยย.ยิงปืนขึน้ ฟ้าเพือ่ ข่มขูพ่ นักงานขนเงิน 1 นัดให้โยนถุงเงิน เก็บพร้อมเงินของลูก และตนมาซื้อ โดยยืนยันว่าไม่ได้น�ำเงินจากการกระท�ำผิด ลงพื้นนายจิรายุส กล่าวอีกว่า เมื่อช่วยกันชิงถุงเงินสด 7,270,000 บาท มาได้ จึง กฎหมายมาซื้อแต่อย่างใด ส่วนลูกชายจะเคยท�ำงานบริษัทรถขนเงินหรือไม่ ตน สลับหน้าที่กัน นายทักษ์ดนัยเป็นผู้ขี่รถ จยย.หลบหนี น�ำถุงเงินไปเก็บไว้ที่ห้อง ไม่ทราบข้อมูล “ส�ำหรับเหตุการณ์วิสามัญที่เกิดขึ้น แม่มองว่าเป็นการกระท�ำเกิน เช่าย่านถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ที่เช่าไว้เก็บของกลาง หลังจากนั้นนาย กว่าเหตุ ต�ำรวจพยายามปกปิดข้อมูล และสร้างสถานการณ์ขึ้นมา เพราะลูกชาย ทักษ์ดนัย ให้เงินสดตนมาเพียง 5,000 บาท บอกเอาไว้ใช้หลบหนีก่อน รอเรื่อง ไม่มีอาวุธปืน และก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าพบปืนที่ลูกชายน�ำไปทิ้งแล้ว และ เงียบเดีย๋ วจะโทรศัพท์นดั ให้ยอ้ นกลับมาแบ่งเงินกัน จากนัน้ แยกย้ายกันหลบหนี ไม่มีทางเป็นไปได้ที่ลูกจะต่อสู้ หลังจากนี้แม่จะเดินหน้าขอความเป็นธรรม และ ตนจึงกลับไปพักอยู่กับย่าที่บ้านในชุมชนบางบอน 4 แยกซอยประสิทธิ์ 4/3 ตาม หากเป็นไปได้จะขอให้พิสูจน์ศพลูกชายอีกครั้ง” นางสุพัตรากล่าวอาชญากร ปกติ และไม่ได้เจอหน้านายทักษ์ดนัยอีกเลยปี 60 ก่อเหตุแล้ว 1 ครั้ง ต�ำรวจจับ ต้นแบบ “ปล้นรถขนเงิน” ลงมือง่าย ได้เงินเยอะ เสี่ยงเยาวชนเลียนแบบจะเห็นว่า ไม่ได้ พอเงินหมดจึงก่อเหตุอกี ผูต้ อ้ งหาให้การเป็นประโยชน์ยอมรับว่า ก่อนหน้า ในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีการก่อเหตุปล้นรถขนเงินเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ นี้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 60 นายทักษ์ดนัย เคยชวนไปก่อเหตุลักถุงใส่เงิน 2 ถุง มีเงิน จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีพ่ นักงานบริษทั เกลือเป็นหนอน รูเ้ ห็นเป็นใจกับกลุม่ คนร้าย หรือ รวม 6,030,000 บาท ด้วยการไขประตูรถขนเงินบริษัทบริงค์สฯ ที่จอดอยู่ในห้าง แม้กระทั่งพนักงานเป็นผู้ก่อเหตุเสียเอง เชื่อได้ว่าคงเห็นช่องว่างในการลงมือก่อ สรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ท้องที่ สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ครั้งนั้นนายทักษ์ เหตุ และมีหนทางหลบหนีได้พ้นจึงกล้าที่จะก่อเหตุขึ้น ซื่งที่ผ่านมาหลายเคส ดนัยให้เงินมาจ�ำนวนหนึ่ง ส่วนนายทักษ์ดนัย เอาเงินไปซื้อบ้านด้วยเงินสด 1 สามารถตามจับผู้ก่อเหตุได้ ในขณะที่อีกหลายเคสไม่สามารถจับได้ ที่ส�ำคัญ หลัง และออกรถกระบะใหม่มา 1 คัน หลังใช้เงินกันจนหมดจึงวางแผนก่อเหตุ พนักงานเหล่านีถ้ กู ปลูกฝังจากบริษทั มาว่า “หากคนร้ายมาปล้นเงิน อย่าขัดขืนหรือ ครั้งล่าสุดชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.สปพ.191 ควบคุมตัว นายจิรายุส ไปชี้จุดเก็บ ยิงต่อสู้ เพราะเกรงว่าเหตุมันจะบานปลาย ทางบริษัทมีประกัน พนักงานสามารถ เงินที่นายทักษ์ดนัย เช่าไว้ บ้านหลังที่นายทักษ์ดนัย ใช้เงินสดจากการลักทรัพย์ ปล่อยให้คนร้ายเอาเงินหลบหนีไปได้เลย” ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลที่ทราบกันดีในหมู่ ครั้งที่แล้วไปซื้อ และชี้บ้านที่นายจิรายุส และนายทักษ์ดนัย อาศัยอยู่ใกล้กัน พนักงานรถขนเงิน อาจเป็นไปได้ที่ต่างพาไปพูดต่อๆ กัน ก่อนจะมีคนหัวใสฉวย ภายในชุมชนบางบอน 4 แยกซอยประสิทธิ์ 4/3 ท่ามกลางการอารักขาเข้มงวด โอกาสเหมาะวางแผนปล้นเงิน จ�ำนวนมหาศาลแลกกับความเสีย่ ง หากถูกจับก็ตดิ จากหน่วยงานสนับสนุนทั้งต�ำรวจ สน.หนองแขม และเจ้าหน้าที่ทหารสังกัด คุก หากรอดไปได้ก็ใช้เงินสบายบริษัทคัดพนักงานไม่มีคุณภาพ ผลักภาระให้ พล.ร.9 ระหว่างต�ำรวจคุมตัวนายจิรายุสออกไปชี้จุดก่อเหตุ นางขนิษฐา นาถะ ต�ำรวจ ก่อนหน้านี้ เมื่อปลายปี 2550 เกิดเหตุปล้นรถขนเงินขึ้นถึง 3 ครั้ง โดยครั้ง ภักฏิ อายุ 35 ปี แม่ของนายจิรายุสเดินทางมาหาพอดี พอเห็นหน้าลูกถึงกับโผเข้า สุดท้ายของปี พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผบช.น. ต�ำแหน่งในขณะนั้น) ได้ออกมา กอดลูกน�้ำตานองหน้าพูดว่า ถ้าลูกท�ำผิดจริงให้ยอมรับสารภาพ ชดใช้กรรมไป ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสรุป บริษัทรับพนักงานไม่ดีเข้ามาท�ำงาน แม่จะคอยเป็นก�ำลังใจให้ ต�ำรวจจึงพาตัวออกมาสงบสติอารมณ์นางขนิษฐา เล่า ประกอบกับระบบการจัดการไม่ดีพอ เพราะเท่าที่สอบปากค�ำผู้ต้องหา ต่างบอก ว่า ตนกับพ่อของนายจิรายุส เลิกรากันตั้งแต่ลูกอายุ 6 ขวบ นายจิรายุส ไปอยู่กับ เป็นเสียงเดียวกันว่า ผู้บริหารของ บริษัทเคยเรียกประชุมพนักงานวางนโยบาย ย่าที่ชุมชนบางบอน 4 จนโต ที่ผ่านมามีโอกาสเจอลูกบ้างเดือนละครั้ง ลูกยังขอ ก�ำชับว่า หากมีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ อย่าให้พนักงานต่อสูเ้ พราะบริษทั มีประกัน เงินตนอยู่เนืองๆ เนื่องจากท�ำงานคาร์แคร์เงินไม่พอใช้ ลูกชายเป็นคนหัวอ่อน ภัย เมื่อรับนโยบายมา เวลาเกิดเหตุจริง เคราะห์ก็ตกอยู่กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ถามว่า ใครชักชวนไปท�ำอะไรก็ไป เชื่อว่าการลงมือก่อเหตุทั้ง 2 ครั้งน่าจะถูก นายทักษ์ ต�ำรวจบกพร่องหรือไม่ ก็ยอมรับว่าบกพร่อง แต่บริษัทต้องปกป้องทรัพย์สินของ ดนัย ชักจูง แต่ไม่โทษใครเนื่องจากตนดูแลลูกไม่ดีเอง หลังจากนั้นนางขนิษฐา ตัวเองด้วย ควรรับคนที่มีวุฒิภาวะดีมาท�ำงาน และมีมาตรการป้องกันที่ดีกว่านี้ ตามไปดูลูกชายชี้จุดด้วยต�ำรวจตั้งรางวัลผู้ให้เบาะแส 50,000 บาท พล.ต.อ.จักร สถิติปล้นรถขนเงิน ตรวจสอบย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี 2550 พบว่าบริษัทที่ถูก ทิพย์ กล่าวว่า หลังเกิดเหตุต�ำรวจสืบทราบว่า ก่อนหน้านี้ นายทักษ์ดนัยเข้าไป ปล้นรถขนเงินมากที่สุดคือ บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด เซ็นสัญญาเช่าห้องเอาไว้เพื่อเก็บของกลาง ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. จากการตรวจค้น หรือ แซมโก้ ถูกปล้นเงินหลายครั้ง คนร้ายได้เงินรวม 1000,000-22,000,000 ล้าน ภายในห้องพบกระเป๋าเป้สีด�ำ 2 ใบ ภายในมีเงินสดซุกซ่อนอยู่ 3,600,000 บาท บาท บางคดียังจับคนร้ายไม่ได้ทั้งหมด ส่วนใหญ่เหตุเกิดตอนกลางวัน มีการ แต่ไม่พบปืน ส่วนจุดที่เข้าตรวจค้นอื่นยังไม่มีรายงานว่า พบสิ่งผิดกฎหมาย วางแผน และมีผู้ร่วมก่อเหตุตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นสั่งการให้หาอาวุธปืนโดยเร็ว เกรงว่าคนร้ายที่ยังหลบหนี - 29 พ.ย. 2550 หน้า ธ.ไทยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 22 ล้านบาท จะคิดสู้ จึงก�ำชับให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการด้วยความระมัดระวัง หากขัดขืนการ - 12 ก.ค. 2551 หน้า ธ.ไทยพาณิชย์ จ.ขอนแก่น จ�ำนวน 11 ล้านบาท จับกุมให้ชดุ จับกุมตอบโต้ได้ทนั ทีดา้ น พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบก. - 28 ธ.ค. 2551 ปั๊มน�้ำมันพัทยาใต้ จ.ชลบุรี จ�ำนวน 5 ล้านบาท สส.บช.น. กล่าวว่า ผบ.ตร.เน้นย�ำ้ ให้เร่งติดตามจับกุมนายทักษ์ดนัยทีย่ งั หลบหนี - 31 ก.ค. 2557 หน้าโลตัส หนองข้างคอก จ.ชลบุรี จ�ำนวน 6 ล้านบาท ให้ได้โดยเร็ว เนื่องจากคนร้ายมีอาวุธปืน ส�ำหรับคนร้ายรายนี้ชอบแต่งตัวใส่ - 8 ส.ค. 2558 หลังห้างโลตัส ริมถนนพหลโยธิน จ.นครสวรรค์ จ�ำนวน 1 ล้านบาท กางเกงขาสามส่วน และใส่รองเท้าแตะ สะพายกระเป๋าข้าง ต�ำรวจตั้งรางวัลผู้ให้ - 27 มี.ค. 2559 หน้าโลตัส หนองข้างคอก จ.ชลบุรี จ�ำนวน 5 ล้านบาท เบาะแส 50,000 บาท หากใครพบเจอตัวสามารถโทรศัพท์มาแจ้งได้ที่หมายเลข - 6 เม.ย.2559 หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดชลบุรี ได้เงินสด 8,800,000 บาท 06-2879-2453 ตลอด 24 ชม.ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ ถูกวิสามัญดับ เมื่อเวลา 04.30 น. -7 พ.ค. 2559 ชิงทรัพย์รถขนเงินแซมโก้ พัทยา ได้เงินไปกว่า 8.8 ล้านบาทบริษัท วันที่ 4 มี.ค.2562 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ อื่นๆ - 18 มี.ค. 2554 จี้ชิงเงิน 8.8 ล้านบาทในพื้นที่พัทยา ชุดท�ำงาน น�ำก�ำลังเข้าท�ำการวิสามัญ นายทักษ์ดนัย หรือ กอล์ฟ เหนีย่ วรัง้ ใจ อายุ - 16 พ.ค. 2555 ปล้นรถขนเงินธนาคารกสิกรไทย จ.สิงห์บุรี ได้เงิน 17 ล้านบาท 27 ปี หลังเจ้าตัวขัดขืนการเข้าจับกุมยิงใส่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจก่อน เหตุเกิดริมพงหญ้า -17 ก.ย. 2555 ปล้นรถขนเงิน ชิงเงิน 13 ล้าน ห้างโลตัส สาขาบางปะอิน กลางซอยทวีวัฒนา 1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. ผู้ตามหมายจับ - 31 ก.ค. 2557 โจรปล้นรถขนเงินหน้าโลตัสฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชลบุรี เชิด ศาลตลิง่ ชันที่ จ.79/2562 ลงวันที่ 27 ก.พ. 62 ข้อหา ร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลาง เงิน 5 ล้านบาท หลบหนี - 12 เม.ย. 2558 2 ผัวเมียร่วมปล้นรถขนเงินธนาคารกสิ คืน โดยมีและใช้อาวุธ ขู่เข็ญเพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์ โดยร่วมกันกระท�ำผิดตั้งแต่ กรฯ ห้างโลตัสพระราม 1 บุกจี้ ชิงเงิน 13 ล้าน - 29 พ.ย. 2559 แก๊งปล้นรถขนเงิน สองคนขึ้นไป โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระท�ำความผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือ ธ.กรุงไทย อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เงินสดว่า 5 ล้านบาท -24 ก.ค.2560 จี้รถ เพื่อให้พ้นการจับกุม ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ขนเงินของธนาคารกรุงเทพ จ.นครสวรรค์ - 8 พฤศจิกายน 2560 ปล้นรถขนเงิน ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร บริษัท Brinks จ�ำกัด ย่านสีลม ไป 2 ถุง รวมเป็นเงิน 6 ล้านบาท นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง และยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน ซึ่งก่อเหตุใช้อาวุธปืนชิง ของการก่อเหตุปล้นรถขนเงิน ซึ่งจ�ำนวนจริงมีมากกว่า 100 ครั้ง ที่ผ่านมาบางคดี ทรัพย์ เงินสด 7.2 ล้านบาท จากพนักงานรถขนเงิน BRINKS เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับไม่ได้ ท�ำให้คนร้ายหนีลอยนวล และยังมีการก่อเหตุอย่างต่อ ผ่านมา ทั้งนี้ มีรายงานว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าพนักงานชุดจับกุมได้สืบทราบแหล่ง เนือ่ งจวบจนทุกวันนี้ อ่านข่าวทัง้ หมดเกีย่ วกับการปล้นรถขนเงินวิสามัญฆาตกรรม กบดานของ นายทักษ์ดนัย ทราบว่า หลังชิงทรัพย์รถขนเงินแล้ว เจ้าตัวยังวนเวียน ท�ำเกินกว่าเหตุหรือไม่ ที่ผ่านมา เท่าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่พบว่ามีการ กบดานอยู่ในย่านพุทธมณฑล สาย 3 และพุทธมณฑล สาย 4 โดยในค�่ำคืนที่ผ่าน วิสามัญฆาตกรรมคนร้ายปล้นรถขนเงิน ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าคนร้ายไม่ได้ขัดขืน มานี้ นายทักษ์ดนัย ยังคงนัดเจอกับเพื่อนฝูงที่โต๊ะสนุกเกอร์ปากซอยทวีวัฒนา 1 หรือมีการต่อสู้จนพลาดท่าถูกต�ำรวจยิง อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุ นายทักษ์ดนัย เมื่อเจ้าหน้าที่มาพบตัวเพื่อเข้าจับกุมปรากฏว่า นายทักษ์ดนัย กลับขับขี่รถ จยย.ยี่ หรือ กอล์ฟ เหนีย่ วรัง้ ใจ อายุ 27 ปี ขัดขืนการจับกุมยิงต่อสูเ้ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจกระทัง่ ห้อฮอนด้า รุ่นพีซีเอ็กซ์ สีน�้ำเงิน ทะเบียน 7 กต 5952 กรุงเทพมหานคร หลบหนี ถูกยิงสวนเสียชีวิตในที่สุด กลับกลายเป็นว่าแม่แท้ๆ ของผู้ตายออกมาเรียกร้อง เข้าไปในซอยทวีวัฒนา 1 จะมุ่งหน้าไปทางพุทธมณฑล สาย 4 โดยระหว่างทาง ความเป็นธรรม เพราะเชือ่ มัน่ ในตัวลูกชายไม่ได้เป็นคนนิสยั ทีค่ วักปืนออกมาต่อสู้ นายทักษ์ดนัย เห็นจวนตัวเนื่องจากพบรถต�ำรวจปิดเส้นทางเอาไว้ จึงทิ้งรถ จยย. ดวลปืนกับเจ้าหน้าที่ และมองว่าเป็นการท�ำรุนแรงกว่าเหตุ เมื่อข่าวการให้ จะหลบหนีเข้าพงหญ้า ต�ำรวจจึงวิ่งตาม แต่แทนที่ นายทักษ์ดนัย จะหยุดกลับชัก สัมภาษณ์ของแม่เผยแพร่ออกไป กลับกลายเป็นว่ากระแสตีกลับ เพราะประชาชน อาวุธปืนลูกโม่ ยิงไม่ทราบขนาด ยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนทันที 4 นัด จนเจ้าหน้าที่ กว่า 90 เปอร์เซ็นต์เชื่อมั่นว่า ต�ำรวจไม่ได้ท�ำเกินกว่าเหตุ และผู้ตายก็เคยท�ำ ต้องกระโดดหลบกระสุนจ้าละหวัน่ จากนัน้ ต�ำรวจจ�ำเป็นต้องยิงสวนเพือ่ ป้องกัน พฤติกรรมปล้นรถขนเงินแบบนีม้ าแล้ว 1 ครัง้ การกระท�ำครัง้ นีจ้ งึ น่าเชือ่ ว่าเป็นไป ตัวกระสุนถูกกลางอก 2 นัด ล้มฟุบก่อนขาดใจทันที เบือ้ งต้นพบเงินสดประมาณ ได้ และไม่รู้สึกติดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปล้นซ�้ำๆ แบบอย่างที่ไม่ดี คนร้ายถูก 300,000 บาท ในกระเป๋าสะพายสีน้�ำตาลใต้เบาะ รถ จยย.ขณะนี้อยู่ระหว่าง วิสามัญครัง้ นีอ้ าจไม่มใี ครกล้าก่อเหตุ ในขณะทีส่ มาชิกเฟชบุก๊ อีกส่วนหนึง่ แสดง ประสานงานพนักงานสอบสวน สน.หนองค้างพลู เจ้าหน้าทีก่ องพิสจู น์หลักฐาน ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การที่ผู้ต้องหาถูกวิสามัญครั้งนี้ อาจเป็น อัยการ และแพทย์นิติเวช รพ.ศิริราช ร่วมตรวจสอบ. แม่เชื่อ ต�ำรวจจัดฉากฆ่า สัญญาณเตือนอาชญากรที่วางแผนจะก่อเหตุปล้นรถขนเงิน ข่มขวัญให้รู้สึกกลัว ลูกชายเป็นคนดี ไม่มีทางยิงต่อสู้ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต�ำรวจ นาง และไม่กล้าที่จะก่อเหตุขึ้น ถือเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู เพราะที่ผ่านมาเหตุปล้นรถ สุพัตรา เหนี่ยวรั้งใจ อายุ 49 ปี แม่ พร้อมด้วย แฟนสาวของ นายทักษ์ดนัย หรือ ขนเงินเกิดขึ้นถี่ยิบ สร้างความเดือดร้อนให้หลายฝ่าย จ�ำนวนอาชญากรก็เพิ่มมาก กอล์ฟ เหนี่ยวรั้งใจ อายุ 27 ปี เดินทางมารับศพของ นายทักษ์ดนัย นางสุพัตรา ขึ้น และบางส่วนได้ยื่นข้อเสนออยากให้มีมาตรการเด็ดขาดกับพวกก่อคดีลัก วิ่ง กล่าวต่อว่า แฟนของลูกชายก็ติดต่อไม่ได้ เห็นอีกทีก็ดูข่าวในโทรทัศน์แล้วจึง ชิง ปล้น เช่น ประหารชีวิต ทีมข่าวอาชญากรรม.....รายงาน ทราบเรื่อง ส่วนที่มีข่าวว่าลูกชายเป็นผู้ลงมือก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน ที่ห้าง


หน้า 7

อบจ.ภูเก็ตจัดโครงการเติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็น ประธานเปิดการอบรมตามโครงการเติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ ครอบครัว โดยมีนางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าส�ำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนในสังกัดโรงเรียน อบจ.จ�ำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต, โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), โรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ, โรงเรียน อบจ.บ้านาบอน และโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียน อนุบาลภูเก็ตและโรงเรียนวิชิตสงครามครอบครัวละ 2-3 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก รวมผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 120 คน เข้าร่วม น.ส.กมลทิพย์ กล่าวว่า การอบรมโครงการ “เติมรักเติม พลังสานสัมพันธ์ครอบครัว” ในครัง้ นี้ สถาบันครอบครัวเป็นจุด เริ่มต้นรากฐานส�ำคัญที่สุดของสังคม หากสถาบันครอบครัวมี ความเข้มแข็ง เด็ก เยาวชนท�ำหน้าที่ตามบทบาทของตนเองเป็น อย่างดีก็จะมีการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็น ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอ่ ไป จะเห็นได้ ว่ า จากภาวะเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ มและความก้ า วหน้ า ทาง เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีอิทธิพลกับเด็ก เยาวชนมาก ท�ำให้การ ด�ำเนินชีวิต ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเปลี่ยน

แหลงไป ความรักความอบอุ่นในครอบครัวได้มีกิจกรรมที่ท�ำ ร่วมกันเพื่อเติมความรัก สร้างความผูกพันและสานสัมพันธ์ใน ครอบครัวจะน�ำไปสู่การกล้าพูดคุย ปรับความเข้าใจระหว่าง สมาชิกภายในครอบครัวมากขึ้น ปัญหาหลากหลายรูปแบบใน สังคมทีส่ ว่ นหนึง่ มาจากเด็ก เยาวชน ซึง่ เกิดจากช่วองระหว่างลูก พ่ อ แม่ บุ ค คลในครอบครั ว ก็ จ ะลดลง คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น ครอบครัวมีความสมานฉันท์ สังคมน่าอยู่ มีความเข้มแข็งน�ำไป ครอบครัว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข สู่การพัฒนาประเทศชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ ปัญหาครอบครัว รวมทั้งให้สังคมไทยเกิดความสมานฉันท์ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของครอบครั ว เนื่ อ งจากการพั ฒ นา สามัคคีและเข้มแข็ง ด้านนายวัชรินทร์ กล่าวว่า สถาบันครอบครัวนับเป็น สถาบั น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ สุ ด หากครอบครั ว เข้ ม แข็ ง มี สัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน มีความรักความเข้าใจกัน ช่วยเหลือเกือ้ กูล เอือ้ อาทรและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์จะสามารถเป็น แกนน�ำหลักในการขยายเครือข่ายครอบครัวต่อไปในอนาคตและ มุ่งให้ความส�ำคัญของครอบครัวได้มีการรวมพลังสานสัมพันธ์ ต่อกันอันจะน�ำไปสูค่ ณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหา ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นอันมาก หากครอบครัว ครอบครัวเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง จึงได้จัดอบรมโครงการ “เติมรักเติม อบอุ่นและเข้มแข็งจะเป็นพลังในการสร้างสังคมให้น่าอยู่และ พลังสานสัมพันธ์ครอบครัว” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านบทบาท เป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมให้แก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว หน้าทีข่ องสมาชิกในครอบครัวและด้านการพัฒนาครอบครัวอัน เพราะฉะนั้นจึงต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างพลังสานสัมพันธ์ น�ำไปสู่การพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพเพื่อสร้างความรัก ความ ครอบครัว เพือ่ ให้ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง สนับสนุน เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ให้ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนเพือ่ น�ำไปสูส่ งั คม สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสถาบัน ที่มีคุณภาพต่อไป

ย้อนปมคดีเมียฆ่าผัว ฮุบเงินประกัน ฆาตกรรม อ�ำพรางหนุ่ม ฮุบเงินประกัน หนุ่มวัย 23 ปีดวง ถึง ฆาตโดนเมียสาววัย 19 ปีกับแม่ยายวางแผนฆ่าโหด หวังฮุบเงิน ประกันชีวิต 2.6 ล้านบาท โดยให้ครูซึ่งเป็นลุงวางแผนฆ่าผัว โดย อ� ำ พรางเป็ น จมน�้ ำ ตายขณะหาปลา แต่ ญ าติ ผู ้ ต ายไม่ เ ชื่ อ แจ้ ง ตร.สืบสวนจนรู้ความจริงว่าโดนฆาตกรรม จับเมียกับแม่ยายมาสอบ เค้นจนสารภาพหมดเปลือก ทนไม่ไหวผู้ตายเกียจคร้านไม่ท�ำงาน ท�ำการ แถมยังทุบตีเมียบ่อยๆ ต�ำรวจสืบสวนภาค 4 รวบเมียฆ่าผัว ฮุบ เงินประกัน 2.6ล้านบาทร่วมกับแม่ พร้อมญาติ ตร.สืบรวบ ยกทัง้ แก๊ง โชว์ผลงานแกะรอยตามลากคอเมียทมิฬร่วมกับแม่และลุงป้า วางแผน จัดฉากฆ่าผัวตัวเองหวังฮุบเงินประกันชีวิต 2.6 ล้านบาท เผยเบื้อง หลังคดีฆาตกรรมอ�ำพรางหนุม่ ชะตาขาดถูกพบเป็นศพอยูใ่ นหนองน�ำ้ เมียอ้างผัวไปหาปลาแล้วจมน�้ำตาย แต่แม่ผู้ตายไม่เชื่อ อีกทั้งผล ชันสูตรศพพบร่องรอยถูกทุบหัวก่อนโยนศพทิ้งน�้ำ แถมเมียกับลุง แอบไปท�ำประกันชีวิตให้ผู้ตายถึง 4 บริษัท ต�ำรวจหาเบาะแสคลี่ปม คดีรวบรวม พยานหลักฐานตามล่าตะครุบยกแก๊ง 4 คน ลุงกับป้ายัง ปากแข็งปฏิเสธ ส่วนเมียกับแม่ยายเหยือ่ โหดยอมเปิดปากรับสารภาพ อ้างผัวจอมขีเ้ กียจไม่ยอมท�ำงานแถมชอบซ้อมเป็นประจ�ำ เลยแค้นจัด ร่วมกันวางแผนให้ลุงพาพวก 3 คน ลวงไปฆ่าทิ้งจัดฉากอ�ำพรางคดี ต�ำรวจเช็กประวัติลุงเคยได้เงินประกันชีวิตจากการตายของเมีย ส่วน แม่ก็เคยได้เงินจากประกันชีวิตของผัวถึง 2 คนเรื่องราวของเมีย อ�ำมหิตร่วมกับแม่และญาติจัดฉากฆ่าผัวหวังฮุบเงินประกันชีวิต 2.6 ล้ า นบาท รายนี้ เ ปิ ด เผยเมื่ อ เวลา 15.00 น. วั น ที่ 22 เม.ย.2552 พล.ต.ต.เฉลิมชัย จงศิริ รอง ผบช.ภ.4 พ.ต.อ.จตุพล ปานรักษา รอง ผบก. ศสส.ภ.4 พ.ต.อ.ยรรยง เวชโอสถ ผกก.กลุม่ งานสืบสวน ศสส.ภ. 4 พร้อมต�ำรวจ สภ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ร่วมแถลงข่าวจับกุมนายประเวทย์ พรหมหลวง อายุ 54 ปี ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นางบังอร พลเทียน อายุ 42 ปี นางค�ำพอง พรหมหลวง อายุ 50 ปี และ นางพวงเพ็ชร พลวาปี อายุ 18 ปี ในข้อหาร่วมกันฆ่าผูอ้ นื่ โดยไตร่ตรอง ไว้ก่อน ร่วมกันซ่อนเร้น ย้ายหรือท�ำลายศพ เพื่อปิดบังการตาย หรือ เหตุแห่งการตาย พร้อมของกลางรถปิกอัพอีซูซุ สีเทา ทะเบียน บจ 2637 หนองบัวล�ำภู อาวุธปืน .38 จ�ำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน จ�ำนวนหนึ่งโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง และซิมการ์ด 2 อัน

ข่าวภูเก็ต

2.6 ล้านบาท

โดยเบือ้ งหลังคดีทเี่ กิดขึน้ พ.ต.อ.ยรรยง เวชโอสถ ผกก.กลุม่ งานสืบสวน ศสส.ภ.4 เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้า วันที่ 8 มี.ค.52ที่ผ่านมา มีคนพบศพนายเอกพันธ์ คันธะไชย อายุ 23 ปี ลอยอยู่ในหนองน�้ำศรี เจริญ บ้านธาตุ หมู่ 1 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ สภาพศพถูกตีด้วยของแข็งที่ ท้ายทอยจนน่วม นอกจากนี้ ยังพบรถ จยย.ของผู้ตายล้มอยู่ข้างหนอง น�ำ้ โดยมีขอ้ งใส่ปลาช่อน 2 ตัว และแหหว่านอยูใ่ นหนองน�ำ้ ทีเ่ ต็มไป ด้วยจอกแหน สอบสวนทราบว่านายเอกพันธ์ ผูต้ าย เป็นสามีของนาง พวงเพ็ชร และเป็นลูกเขยนางบังอร พักอยู่ที่บ้านภรรยา เลขที่ 319/53 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี เบื้องต้นภรรยาคาดว่าจมน�้ำตาย ขณะหว่านแหจับปลาในหนองน�้ำ แต่ มารดาของผู้ตายไม่เชื่อว่า ลูกชายจะจมน�้ำตายเพราะเป็นคนเกียจคร้านไม่เคยท�ำมา หากิน เป็น ไปไม่ได้ที่จะมาหว่านแหจับปลาช่อนได้ถึง 2 ตัว อีกทั้งการชันสูตร ศพ ของแพทย์ระบุว่าผู้ตายถูกท�ำร้ายด้วยของแข็งไม่มีคมจนเสียชีวิต และไม่พบน�้ำในปอด อีกทั้งการแต่งงานกันระหว่างผู้ตายกับภรรยา พากันไปจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวัน ที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา ทางญาติ ฝ่ายหญิงไม่ค่อยพอใจนักเพราะผู้ตายเป็นคนเกียจคร้าน ไม่ท�ำมา หากิน จึงเชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรมอ�ำพรางต่อมาต�ำรวจสืบสวนภาค 4 ตรวจสอบพยานหลักฐานก็พบพิรธุ หลายอย่าง โดยเฉพาะพบว่า ช่วง วันที่ 12-14 ม.ค.หลังการจดทะเบียนสมรสกับภรรยา มีการท�ำประกัน ชีวติ และประกันอุบตั เิ หตุให้กบั ผูต้ ายถึง 4 บริษทั คือ บริษทั เมืองไทย ประกันชีวิต บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต บริษัทไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย และบริษัทวิริยะประกันภัย โดยมีนายประเวทย์ หนึ่งในผู้ ต้องหาเป็นผู้จัดท�ำให้ส่วนหนึ่ง และนางพวงเพ็ชร ภรรยาผู้ตาย เป็น ผู้จัดท�ำให้อีกส่วนหนึ่ง ระบุผู้รับผลประโยชน์คือนางพวงเพ็ชร เพียง ผูเ้ ดียว โดยมียอดเงินทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์จากการตายของนายเอก พันธ์ ทั้งหมดถึง 2,600,000 บาท จากข้อมูลทั้งหมดต�ำรวจจึงมั่นใจว่า น่าจะเป็นการฆ่าเพื่อ หวังเงินประกันชีวิตหลังพบเบาะแสคดี ต�ำรวจ เชิญญาติทั้ง 2 ฝ่ายมาสอบปากค�ำ แต่ละคนให้การขัดแย้งกัน แต่เมื่อ ได้สอบปากค�ำพยานซึง่ เป็นญาติของนางบังอร แม่ยายของผูต้ าย ทราบ ว่า เมือ่ วันที่ 6 มี.ค. 52นายประเวทย์ และนางค�ำพอง ซึง่ เป็นพีช่ ายและ พี่สาวของนางบังอร แม่ยาย และนางพวงเพ็ชร ภรรยาผู้ตาย ร่วมกัน วางแผนฆ่านายเอกพันธ์ โดยนายประเวทย์ เป็นคนจัดหาทีมฆ่าและ

สร้างพยานหลังฐาน อ�ำพรางการตายให้เป็นอุบัติเหตุ ต�ำรวจจึง รวบรวม พยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 4 คนดังกล่าว เบื้องต้น นายประเวทย์และนางค�ำพอง ให้การปฏิเสธ ตลอดข้อกล่าวหาและขอไปให้การในชัน้ ศาล ส่วนนางบังอร และนาง พวงเพ็ชร แม่ยายและภรรยาผู้ตาย ยอมรับสารภาพว่า วางแผนฆ่าผู้ ตายจริง เนื่องจากเป็นคนเกียจคร้านไม่ท�ำมาหากินและชอบทุบตี ภรรยาเป็นประจ�ำ จึงโทรศัพท์ปรึกษานายประเวทย์ ให้วางแผนจัดการ ฆ่าผูต้ ายสอบสวนทราบ ว่าวันเกิดเหตุวนั ที่ 6 มี.ค. นางบังอร และนาง พวงเพ็ชรออกอุบายชวนผู้ตายไปเยี่ยมญาติอยู่ ห่างจากหมู่บ้านไป ประมาณ 2 กม. ระหว่างทางพบกับนายประเวทย์กับชายไม่ทราบชื่อ อีก 3 คน อายุประมาณ 30 ปี ซึ่งนายประเวทย์อ้างว่าเป็นเพื่อน ท�ำที ชักชวนผู้ตายนั่งรถปิกอัพไปเที่ยวด้วยกัน กระทั่งช่วงค�ำ่ วันเดียวกัน นายประเวทย์ โทรศัพท์มาบอกว่า ลงมือฆ่านายเอกพันธ์เรียบร้อยแล้ว ให้ไปพบกันที่หนองน�้ำศรีเจริญ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ? นางบังอรและ นางพวงเพ็ชรจึงขี่รถ? จยย.ไปที่หนองน�้ำดังกล่าว พบศพผู้ตายนอน อยู่ในกระบะรถปิกอัพ จากนั้นนายประเวทย์กับชาย 3 คน ช่วยกันจัด ฉากทิ้งรถ จยย. เอาข้องใส่ปลาช่อน 2 ตัว ไว้ใกล้หนองน�้ำและหว่าน แหลงไปในน�้ำ ก่อนโยนศพผู้ตายลงไปในหนองน�้ำแล้วพากันกลับ บ้าน? กระทั่งมีคนไปพบศพผู้ตายเมื่อ วันที่ 8 มี.ค.52ผกก.กลุ่มงาน สืบสวน ศสส.ภ.4 เผยด้วยว่า ด้วยความผิดปกติเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม นายเอกพันธ์ ต�ำรวจจึงตรวจสอบประวัติย้อนหลังของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหมด พบว่านายประเวทย์ เคยได้รับเงินประกันชีวิตจากการตาย ของภรรยาถึง 5 แสนบาท ส่วนนางบังอรเคยมีสามีมาแล้ว 2 คน แต่ละ คนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุคล้ายๆกับนายเอกพันธ์ และก็มีประกันชีวิต เหมือนกัน เมื่อสามีตายนางบังอรได้รับเงินประกันร่วมล้านบาท ใน กรณีของนายเอกพันธ์ที่ท�ำประกันชีวิตทั้ง 4 บริษัท โดยที่ตัวเองไม่รู้ เรื่อง หลังเสียชีวิตแม่และญาติผู้ตายเพิ่ง ทราบว่ามีประกันชีวิตและ ประกัน อุบัติเหตุ ซึ่งผู้รับผลประโยชน์เป็นเงินถึง 2.6 ล้านบาท คือ ภรรยาเพียงผู้เดียว ทางแม่และญาติจึงไปแจ้งบริษัทประกันเพื่ออายัด เงินทัง้ หมดแล้ว ส�ำหรับนายประเวทย์และนางล�ำพองสองผู้ตอ้ งหาที่ ยังปฏิเสธนั้น ต�ำรวจมีพยานหลักฐานแน่นหนาสามารถด�ำเนินคดีได้ แน่นอน ส่วนชายอีก 3 คน ทีร่ ว่ มทีมฆ่านัน้ ก็เป็นหน้าทีข่ องพนักงาน สอบสวนท้องที่เกิดเหตุที่จะสอบสวนพยานเพื่อสเกตช์ ภาพตามล่า ตัวต่อไป ภายหลังแถลงข่าวคุมตัวผูต้ อ้ งหาทัง้ หมดพร้อมของกลางส่ง สภ.เพ็ญ ด�ำเนินคดีต่อไป ทีมข่าวอาชญากรรม.....รายงาน


หน้า 8

กาญจนบุรี-ไทรโยค

ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีส่ บื ทราบมาว่า มีสามีภรรยา ชือ่ นายหนุม่ และนางแอ็ด รับจ้างขนยาเสพติดจากชายแดน อ.สังขละบุรี กฎหมายและร่วมกันมีวตั ถุออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาทประเภท2(เค จ.กาญจนบุรี เข้ามาส่งในตัวเมือง จ.กาญจนบุรี โดยจะใช้รถกะบะ โตโยต้า รุ่นรีโว่ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะขนส่ง ตามีน)ไว้ในครอบครองเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด ต่อมาวันที1่ 4 ส.ค.62 เจ้าหน้าทีส่ บื ทราบว่านายหนุม่ และนางแอ็ด จะท�ำการขนยาเสพติดอีก จึงวางแผนท�ำการสกัดจับที่ด่านตรวจ ถาวรไทรโยค จากการตรวจค้นพบยาบ้าจ�ำนวน19,600 เม็ด ,เฮโรอีน360 กรัมและเคตามีน2,070 กรัม ซุกซ่อนอยูใ่ นรถคันดัง กล่าว โดยทัง้ 2ให้การรับสารภาพว่ารับจ้างจากนายทุนขนยาเสพ ติดจริง จึงน�ำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพือ่ ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

ด่าน ตม.ไทรโยค...จับผัว-เมีย ขนยาเกือบ20,000 เม็ด

วันที่14 ส.ค.62 เวลา13.30น.ที่ด่านตรวจถาวรไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุ รี พ.ต.อ.ส� ำ ราญ กลั่ น มา ผกก.ตม. จ.กาญจนบุร,ี พ.ต.ท.หญิงปราถนา นิจรี รอง ผกก.ตม.,พ.ต.ต.รณ กฤต ชาญวิชยั สว.ตม.,ร.ต.อ.เกือ้ กูล แสงสุขดี,ร.ต.ท.มาโนช แก้ว พฤกษ์,ร.ต.ต.ไพรัช จงเจริญ รอง สว.ตม.จ.กาญจนบุรี ร่วมกัน จับกุมนายยุทธนา แสงเทศหรือ “หนุ่ม”และนางวาสนาหรือ “แอ็ด”แสงเทศ อยูบ่ า้ นเลขที9่ 7 หมู7่ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 2สามี ภรรยาในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท1(ยาบ้า,เฮโรอิน)ไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่ายโดยผิด

^กิจกรรมจิตอาสา : นายสมยศ ศิลปีโยดม รอง.ผวจ.กาญจนบุรี ได้เป็นประธานพิธีปลูก ป่า”โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชา ภิเษก”โดย มีนายกัณฑ์พงษ์ สุวรรณปทุมเลิศ ปลัดอาวุโส อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พร้อมส่วนราชการใน เขตอ�ำเภอไทรโยค ทุกภาคส่วนและจิตอาสา ได้ร่วมกันปลูก ณ ที่วัดพุเตย ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้

^ สูญเสีย : เสียใจด้วยกับ ร.ท.ดร.ปริญญา เกียรติภาชัย ต�ำแหน่งรักษาราชการอาจารย์สว่ นการ

ศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูก-หลาน ที่ต้องสูญเสียคุณแม่เอี้ยน รัตนโอภา อายุ 97 ปี เมื่อเร็วๆนี้

^ กิจกรรม : พ.ต.อ.วันชัย อ่อนละออ ผกก.สภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมพิธเี ปิดและร่วม

^ชื่นชม : ต.ด.สราวุธ รังกาแกม หน.หน่วยบริการต�ำรวจทางหลวงไทรโยค จ.กาญจนบุรี พร้อม ทีมงาน ได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถยนต์ชนกันบนถนนสาย 323 ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆนี้

กิจกรรม”โครงการพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ.โรงเรียนบ้านบ้อง ตี๊ ต.บ้องตี๊ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้


หน้า 9

กองบัญชาการต�ำรวจนครบาลภายใต้การอ�ำนวยการของพลต�ำรวจโทสุทธิพงษ์วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาลพลต�ำรวจตรีคัชชาธาตุศาสตร์รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล พลต� ำ รวจตรี คั ช ชาธาตุ ศ าสตร์ ร องผู ้ บั ญ ชาการ ต� ำ รวจนครบาล พลต� ำ รวจตรี นิ ติ นั น ท์ เ พชรบรมลมรองผู ้ บัญชาการต�ำรวจนครบาลพลต�ำรวจตรีชูฉัตรธารีฉัตร รองผู้ บัญชาการต�ำรวจนครบาล ได้เร่งติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุ มาด�ำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องตลอดมากองบังคับการ ต� ำ รวจนครบาล 9 ภายใต้ ก ารอ� ำ นวยการของพลต� ำ รวจตรี กัมปนาท โสภโณดร ผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล 9 พันต�ำรวจ เอกทัศนีย์ตั้งพิบูลย์รองผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล 9 พันต�ำรวจ เอกสุรยิ านาคแก้ว underweight อ�ำนาจหาญชนะผูก้ ำ� กับการสถานี ต�ำรวจแสมด�ำ และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสนแสมด�ำได้ร่วมกันจับกุม ตัว 1 นายสิทธิศักดิ์ หรือหนึ่งบ�ำรุงกูล อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 116 /2ม.9 ต�ำบลกะฮาด อ�ำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิ 2 นายธีรศักดิ์ หรือบิวน�ำปัญหา อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองแวง

อ�ำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 นายชิงชัยหรือแชมป์เทศารินทร์ อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 5 ต�ำบลห้วยหลัว อ�ำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 4 นายเต้นามสมมุติ อายุ 16 ปีพร้อมด้วยของ กลางคือ 1 สิง่ เทียมลักษณะคล้ายอาวุธปืนแบบ automatic จ�ำนวน 1 กระบอก 2 อาวุธมีดอีโต้ขนาด 1.5 นิ้วยาวประมาณ 24 นิ้ว จ�ำนวน 1 ด้าม สามเหรียญหลวงปูศ่ ขุ เลีย่ มกรอบพลาสติกจ�ำนวน 1 องค์ cc เสื้อคลุมแขนยาวสีน�้ำเงินจ�ำนวน 2 ตัวกางเกงยีนส์ขา ยาวสีน�้ำเงินจ�ำนวน 1 ตัว 6 กางเกงขาสั้นสีเทาจ�ำนวน 1 ตัว7 รถ จักรยานยนต์จ�ำนวน 2 คัน 8 หมวกนิรภัยแบบเต็มใบจ�ำนวน 2 ใบโดยกล่าวหาว่าปล้นทรัพย์ พฤติกรรมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 03.09น. ได้มีคนร้ายจ�ำนวน 4 คนไม่ทราบ ว่าผู้ใดใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Wave ไม่ทราบ หมายเลขทะเบียนจ�ำนวน 2 คันได้รว่ มกันท�ำร้ายร่างกายผูเ้ สียหาย

กับพวก เหตุเกิดที่ปั๊มน�้ำมันปตทสะแกงาม 14 แขวงแสมด�ำเขต บางขุนเทียนกรุงเทพฯ แล้วน�ำทรัพย์สนิ หลบหนีไป ต่อมาได้รบั การประสานจากนายจ้างของนายธีรศักดิ์หรือบิลนาม ปัญหา ซึ่ง ทราบจากสื่อโซเชียล และคิดการกระท�ำความผิดว่าได้ร่วมกัน ท�ำร้ายร่างกาย และเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไป และได้ส�ำนึก ในการกระท�ำความผิด จึงขอมอบตัวกับเจ้าพนักงานต�ำรวจได้รบั ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหาดั ง กล่ า ว พร้ อ มน� ำ ตรวจยึ ด ของการดั ง กล่ า วส่ ง พนักงานสอบสวนต่อไป

4โจ๋โร่รีบมอบตัวหลังถูก ตร.สืบแสมด�ำตามกดดัน เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 22ส.ค.พ.ต.อ.อ�ำนาจ หาญชนะ ผกก. สน.แสมด�ำ. พ.ต.ท.ขจร ธูปประกาย สว.สืบสวน และฝ่าย สืบสวน ตืดตามตัว นายโป้ง (นามสมมุติ) อายุ16 ปี ผู้ต้องหาที่ ร่วมกันปล้นทัพย์ผู้เสียหายหายจ�ำนวน 2 ราย. ภายในปั้มน�้ำมัน ปตท.สาขาสะแกงาม เมื่อกลางดึกของวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมาส อบสวนจนได้ทราบว่าตัวเพื่อนร่วมก่อเหตุและติดต่อนายชิงชัย หรือ แชมป์ หาญกล้า อายุ 20 ปี จนเข้ามอบตัวและขยายผลติดตาม ตัวนายธีระศักดิ์ หรือ บิว นามปัญญ อายุ 20 ปี และนายสิทธิ ศักดิ์ หนึ่ง หาญกล้า อายุ 20 ปีมามอบตัวกับพ.ต.ท.ธนูพล จินต าคม รอง ผกกสอบสวน.สน.แสมด�ำ ,พ.ต.ท.ขจร ธูปประกายศรี สว.สส.สน.แสมด�ำ พร้อมน�ำของกลางอาวุธปืน บีบกี นั และอาวุธ มีดหัวตัดความยาว 60ซม. พร้อมเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ และ รถจยย.ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวพ125 สีน�้ำเงินด�ำ หมายเขตทะเบียน 9 กฎ 7575 กรุงเทพมหานคร ก่อนท�ำการสอบสวนและขยายผล จับกุม นาย ชิงชัย หรือแชมป์ หาญกล้า อายุ20ปี และนาย สิทธิ ศักดิ์ หรือ หนึ่ง บ�ำรุงกุล พร้อมขอกลางที่เหลือ เพิ่มเติม ก่อน ควบคุมตัวมาสอบสวนที่สน.แสมด�ำ เหตุการ์ณเมื่อเช้าวันที่ 18 ส.ค.เวลาประมาณ 05.00 น. นายวรพงษ์ กันยาเถื่อน อายุ 19 ปี และ นายมนตรี ไกลยาบุตร อายุ 18ปี เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.ยุทธนา พลอยสุข รอง สว. สอบสวน สน.แสมด�ำ ว่า ถูกคนร้ายเป็นชายจ�ำนวน4 คน ปล้น

ทรัพย์สินและท�ำร้ายร้างกาย ได้กระเป๋าพร้อมเงิน600 บาท โทร ศัพย์มือถือ ซัมซุง รุ่น เอส 7ภายหลังที่คร่อมจยยนั่งพูดคุยกัน บริเวณหน้าห้องน�้ำภายในปั้ม ปตท.สาขาสะแกงาม จากการสอบผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ร่วมกัน ก่ อ เหตุ ใช้ อ าวุ ธ ปื น ปลอมบี บี กั น และมี ด เข้ า ร่ ว มกั น ปล้ น ทรัพย์สินผู้เสียหายจ�ำนวน 2 ราย ภายในปั้มน�้ำมัน ปตท.สาขา สะแกงาม 14 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กทม .ในคืนวันที่ 18 ส.ค. เวลประมาณ 03.20 น. ตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดที่ผู้ เสียหายไปแชร์อยู่ในโลกออนไลน์ ด้าน พ.ต.ท.ธนูกล่าวว่านาย ธีระศักดิ์ ให้การว่า พวกตน ทั้ง 4 คน เป็นเพื่อนกันท�ำอาชีพพนักงานประกอบเฟอนิเจอร์แต่ คนละโรงงานกัน โดยก่อนเกิดเหตุพวกตนนั่งดื่มเบียร์ กันไป จ�ำนวน 6ขวดที่บริเวณ ใกล้ตลาดสะแกงาม เมื่อเมา ก็ชัดชวนกัน ออกไปขับรถเล่นก่อนไปแวะเติมน�้ำมันในปั้มน�้ำมันดังกล่าว ก็ พบเห็นกับกลุ่มของผู้เสียหายที่นั่งคร่อมรถพูดคุยกันด้วยความ เมาจึงอยากได้ทรัพย์สนิ ของกลุม่ ผูเ้ สียหายขึน้ มา ตนจึงลงไปก่อ เหตุทำ� ร้ายกลุม่ ผูเ้ สียหาย ใช้ปนื บีบกี นั ลงไปตบผูเ้ สียหายและชัก มีดหัวตัดออกมาขู่ โดยมีนายสิทธิศักดิ์ หรือหนึ่ง บ�ำรุงกูล อายุ 20ปี. ซึ่งขี่จยย.อีกคันตามลงมาบ่วยกระทืบผู้เสียหายและค้น ทรัพย์สินไป ตนได้ไปเป็นพระเครื่องและเหล้าที่เหลือครึ่งกลม ของผู้เสียหาย แต่นาย สิทธิศักดิ์ได้ เงินสดพร้อมทั้งโทรศัพย์มือ

ถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น เอส7 ไป โดยผู้ต้องหาอีก2คนที่เหลือ มีหน้า ที่คร่อมรถก่อนหลบหนีไปพร้อมกัน จนกระทัง่ ต่อมาคืนวันเดียวกัน เมือ่ วรพงษ์ กันยาเถือ่ น อายุ 19ปี มนตรี ไกลยาบุ ต ร อายุ 18ปี เข้ า แจ้ ง ความกั บ ร.ต.อ.ยุทธนา พลอยสุข รอง สว. สอบสวน สน.แสมด�ำ ว่า ถูด คนร้ายเป็นชายจ�ำนวน4 คน ปล้นทีพบ ท�ำร้ายร้างกาย กระเป๋า เงิน600 ซัมซุง เอส 7 เอกสารส่วนตัว หลังจากที่นั่งพผุดคุยหน้า ห้อฝน้ไในปะ้มน�้ำมันดังกล่าว ก่อนหลบหนีไป ต่อมาเมื่อเวลา 22.30 น. พนักงานสอบสวนได้น�ำผู้ ต้องหาทั้ง3 ไปท�ำแผนที่จุดเกิดเหตุปั้มน�้ำมัน ในชอยสะแกงาม ประกอบหลักฐาน และในวันนี1้ 0030น พนักงานสอบสวนส่ง3ผุ้ ต้องหาฝากจังศาลอาญาธนบุรแี ละแยกอีก1 ส่งศาลเยาวชน เบือ้ ง ต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา ร่วมกันปล้นทรัพย์ก่อนน�ำตัวส่ง พนักงานสอบสวนเพื่อด�ำนอนคดี อย่างไรก็ตามจะได้มีการ ควบคุมตัวผู้เสียหายไปท�ำแผนประกอบค�ำรับสารภาพต่อไป

^บ้านหลังสุดท้าย : นายโกวิท ปาระมุล พร้อมด้วยคุณกาญจนาพร ปาระมุล (บุตรสาว) และ

ครอบครัว บริจาคโลงศพ จ�ำนวน 80 โลง ให้กับวัดอุดมมงคล (วัดเขาน้อย)โดยมีพระครูวินัยธร ถวิล ถาวรธรรมโม เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล(วัดเขาน้อย) เป็นตัวแทนรับมอบ นายปราโมทย์ อุ่น จิตสกุล นายกเทศมนตรีต�ำบลปากแพรก นางสุรัตน์ โพธิ์ทอง รักษาการปฏิบัติหน้าที่แทน วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายสมพร พลอยมุกดา รองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด กาญจนบุรี นายจรัญ รุ่งมณี นายกสมาคมสื่อท้องถิ่นไทย โครงการบ้านหลังสุดท้ายแด่ผู้ยากไร้ ทัว่ ไป ชมรมชาวใต้อำ� เภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคและร่วมกันถวาย ภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ในครั้งนีด้ ว้ ย ณ ศาลาวัดธรรมะสังเวช วัดอุดมมงคล(วัดเขาน้อย ) อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายโกวิท ปาระมุล กล่าวว่า การบริจาคโลงศพในวันนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อถวายให้วัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี และน�ำไปบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย โอกาสได้ไปใช้ในงานฌาปนกิจศพในวัดต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้


หน้า 10

“สมศักดิ์” ตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์ เร่งแก้ปัญหานักโทษล้นคุก รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์ เร่งแก้ปัญหา นักโทษล้นคุก ให้แนวทางใช้ก�ำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring (EM) มาแก้ปัญหา แจง ไม่ได้ล้วงลูกการท�ำงาน ยืนยัน 4 เรือนจ�ำ ไม่พบทุจริตล็อกสเปก ลดภาษีนายจ้างส่งเสริม นักโทษมีอาชีพลดการกระท�ำผิดซ�้ำ วั น ที่ 19 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ ก รมราชทั ณ ฑ์ จ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและ รับฟังการบรรยายสรุปผลการด�ำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคใน การปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวต นันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของแต่ละเรือนจ�ำพร้อมรับมอบ นโยบาย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม ได้รับฟังผลการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติ งาน พร้อมทั้งมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ทั้ง ในด้านการแก้ปัญหาคนล้นคุก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียา เสพติด โดยศึกษาแนวทางการน�ำก�ำไลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Monitoring (EM) มาใช้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการบ�ำบัด รวม ทัง้ การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กบั ผูต้ อ้ งขัง การก�ำหนดมาตรการ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 รวมถึงรางวัลหน่วยงาน บริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจ�ำปี 2562 (ด้านความโปร่งใส ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) จากมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ส�ำนักงาน ก.พ. พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหา ของกรมราชทัณฑ์ยงั มี 3 ส่วน คือ 1.ปัญหาคนล้นคุก โดยปัจจุบนั ภาษี เพือ่ ให้สทิ ธิประโยชน์แก่นายจ้างและเจ้าของผูป้ ระกอบการ เพือ่ ให้เกิดแรงจูงใจในการจ้างงานผูพ้ น้ โทษ และเป็นการส่งเสริม ผูพ้ น้ โทษได้มโี อกาสทางสังคมมากยิง่ ขึน้ และยังเป็นการลดการก ระท�ำผิดซ�้ำ “รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มการอบรมอาชีพภาค อุตสาหกรรมในระหว่างรอการปล่อยตัว เพื่อรองรับการความ ต้องการของผูป้ ระกอบการในอนาคต รวมทัง้ ยังได้ชแี้ จงนโยบาย เกี่ยวกับการหาทางก�ำหนดมาตรการภาษีเพื่อ ให้สิทธิประโยชน์ แก่นายจ้าง เจ้าของผู้ประกอบการ ร่วมกับกรมสรรพากรและ กระทรวงการคลังในการผลักดันเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในกาจ้าง งานผู้พ้นโทษและส่งเสริมผู้พ้นโทษได้มีโอกาสทางสังคมมาก ยิ่งขึ้น ขณะนี้การพูดคุยใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วเช่นกัน” นายสม ศักดิ์ กล่าว พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ด�ำเนินการตาม นโยบาย 3 ส. ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ สะอาด สุจริต และเสมอ ภาค รวมถึง 7 ก. ได้แก่ กักขัง แก้ไข ยึดหลักกฎหมาย วางกรอบ กลั่นกรอง ให้ก�ำลังใจ และกลับตัว โดยระยะ1 – 2 ปีที่ผ่านมา การ ด�ำเนินงานของกรมราชทัณฑ์เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นผล ท�ำให้กรมราชทัณฑ์ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น รางวัลการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด�ำเนินงานของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินการ คลังของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับประกาศ เกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้างระดับดีเด่น จาก ฯพณฯ นายก

มีผู้ต้องขัง จ�ำนวน 370,736 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน ขณะที่มีจ�ำนวนเจ้าหน้าที่และสถานที่คุมขังไม่เพียงพอ อัน เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมของไทยได้ถูกออกแบบมาให้มี โทษทางอาญาถึงขั้นจ�ำคุกมากเกินไป 2.ปัญหาสุขภาวะในเรือน จ�ำ อันเป็นผลมาจากปัญหาคนล้นคุก ท�ำให้การกินอยู่หลับนอน การรักษาพยาบาล และกิจกรรมต่างๆในเรือนจ�ำไม่เป็นสุขภาวะ เป็นผลท�ำให้การฝึกอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินสิ ยั มีประสิทธิภาพ ลดลง และ 3.ปัญหาการกระท�ำผิดซ�้ำ ซึ่งหากสามารถลดจ�ำนวน ผูต้ อ้ งขังด้วยการบริหารโทษการกระท�ำผิดทางอาญาให้มโี ทษจ�ำ คุกน้อยลง เช่น คดียาเสพติดทีม่ อี ยูป่ ระมาณ 300,000 คน หรือคิด เป็นร้อยละ 75 ของจ�ำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดได้ด้วยการให้ผู้เสพ ผูจ้ ำ� หน่ายรายย่อยเป็นผูป้ ว่ ยมิใช่อาชญากร และเข้ารับการบ�ำบัด แทนโทษจ�ำคุก อาจเป็นหนทางแก้ไขปัญหานี้ได้ ตลอดจนการ ไม่มงี านท�ำ หรือขาดอาชีพ จึงท�ำให้ขาดรายได้ และหวนกลับไป กระท�ำผิดซ�้ำ น�ำไปสู่การก่ออาชญากรรมหรือท�ำผิดกฎหมาย เหมือนเดิม

ส่งเสริมศักยภาพผูส้ งู อายุ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครัง้ นีด้ ว้ ย ซึง่ ภายในพิธดี งั กล่าวได้มี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องเข้า ร่วมในพิธี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์เรามีเรือนจ�ำทัว่ ประเทศทั้งหมด 143 แห่ง ซึ่งทางเรือนจ�ำเป็นชุมชนหนึ่งที่มี ประชากรอยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมาก และมีประชากรวัยสูงอายุ เช่นเดียวกับสังคมภายนอก ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังที่ อยูใ่ นความดูแลจ�ำนวนทัง้ สิน้ 358,693 คน และมีผตู้ อ้ งขังสูงอายุ กระจายอยู่ในเรือนจ�ำต่างๆ จ�ำนวน 6,268 คน ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ ต้องการการพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว และเห็ น คุ ณ ค่ า ในตั ว เอง สามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นเรือนจ�ำได้ รวมทัง้ การเตรียมความพร้อม ด้านเศรษฐกิจ เพื่อการกลับไปอยู่กับครอบครัว และชุมชนได้ อย่างปกติสุข พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์และกรม กิจการผู้สูงอายุ เห็นความส�ำคัญจึงได้ร่วมกัน จัดท�ำ “โรงเรียนผู้ สูงอายุเพื่อผู้ต้องราชทัณฑ์” ขึ้น โดยมีเนื้อหาหลักสูตรใน 4 มิติ ได้แก่ 1.ด้านสุขภาพ โดยเน้นในเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเอง การ ออกก�ำลังกาย อาหารและการบริหารสุขภาพจิต 2.ด้านสังคม เน้น การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ความ รูเ้ รือ่ งการเปลีย่ นแปลงของสังคม ความรูเ้ รือ่ งกฎหมาย สิทธิและ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ แ ละหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก าร

สงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ 3.ด้านเศรษฐกิจ เน้นการฝึกอาชีพให้ กับผู้สูงอายุ การออมในผู้สูงวัย และ 4.ด้านสภาพแวดล้อม เน้น การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้สูงอายุ และได้เริ่มเปิดการ เรียนการสอนในเรือนจ�ำกลางคลองเปรม เป็นแห่งแรก ก่อนทีจ่ ะ ขยายผลต่อไป ด้าน นางไพรวรรณ เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้รับความ ร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ทีจ่ ะส่งเจ้าหน้าทีม่ าร่วม ฝึกอบรม เพื่อให้ผตู้ อ้ งขังปรับตัวให้ทนั กับสังคมผูส้ งู อายุทตี่ อน นี้ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยปัจจุบันจ�ำนวนผู้สูงอายุ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยปี 62 เพิม่ ขึน้ 18 เปอร์เซ็นต์ตอ่ ประชากร ทั้งประเทศ จนเริ่มกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูง อายุ ได้มกี ารจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุ 555 แห่งทัว่ ประเทศ เพือ่ ส่ง เสริมศักยภาพ พัฒนาความสามารถของกลุม่ ผูส้ งู อายุให้เป็นก�ำลัง ส�ำคัญช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมต่อไป นอกจากนี้ ในส่วนของ โรงเรียนผูส้ งู อายุเพือ่ ผูต้ อ้ งราชทัณฑ์ได้ให้ความส�ำคัญกับผูต้ อ้ ง ขังกลุ่มนี้เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและพัฒนาตนเอง ซึ่งได้รับรุ่น แรกทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป 50-60 คน จะเปิดให้เรียนตามความ สมัครใจ มาอยูก่ นิ นอนประจ�ำ เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ 90 วัน แต่ละวันจะมีกิจกรรมการฝึกอาชีพ การออกก�ำลังกาย การดูแล ตัวเองจากการเจ็บป่วย เป็นต้น จากนั้น สลับหมุนเวียนกันเป็น รุ่นๆต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากลงนามในพิธีเสร็จ นาย ณรงค์ศักดิ์ สมพัศ ผู้บัญชาการเรือนจ�ำกลางคลองเปรม ได้พา สื่อมวลชนเข้าเยี่ยม “โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือน จ�ำกลางคลองเปรม” ซึง่ ตัง้ อยูภ่ ายในเรือนจ�ำกลางคลองเปรม แต่ ได้แบ่งพื้นที่ออกโดยเฉพาะเพื่อให้กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุในแดน อื่นๆ ที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาอยู่รวมกันใช้ชีวิตกินนอนประจ�ำ ภายในโรงเรียนฯ ตลอด 3 เดือน โดยไม่ตอ้ งกลับแดนตัวเอง ทัง้ นี้ ในแต่ละวันจะมีการกิจกรรม อาทิ การฝึกอาชีพ การออกก�ำลัง กาย การฝึกสมาธิ ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

กรมราชทัณฑ์ จับมือ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดการเรียนรู้ผู้สูงอายุต้อง ราชทัณฑ์ ฝึกอาชีพ-ลดความเหลื่อมล�้ำเสมอภาค

กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ (MOU) จัด ตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อผู้ต้องราชทัณฑ์” เนื้อหาหลักสูตรเน้น 4 มิติ ทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม การ ฝึกอาชีพ-การออม ลดความเหลื่อมล�้ำเสมอภาค วันที่ 22 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม เรือนจ�ำ กลางคลองเปรม พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรม ราชทัณฑ์ และ นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของผูส้ งู อายุตอ้ งราชทัณฑ์ โดยมี นายณรงค์ศกั ดิ์ สมพัศ ผูบ้ ญ ั ชาการเรือน จ�ำกลางคลองเปรม และนางสิรินุช อันตรเสน ผู้อ�ำนวยการกอง


หน้า 11


Profile for Pramot

การเมืองชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2562  

การเมืองชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2562  

Profile for pramot4
Advertisement