__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ปีที่ 10 เล่มที่ 159 ประจ�ำวันที่ 5 มีนาคม - 5 เมษายน 2564 ราคา 10 บาท

อ่านต่อหน้า 3

ติดตามอ่านได้ทางทางเว็บไซต์ www.การเมืองชุมชน.com


หน้า 2

^วันเกิดแม่พระ”กาญจน์” : งานเลีย้ งพระวัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ)ทัง้ วัดในวันเกิด คุณแม่ลำ� ใย สิรเิ วชชะพันธ์ ครบรอบ 92 ปี ท่านเป็นผูม้ พี ระคุณของจังหวัดกาญจนบุรี มีแต่ให้ จรัญ รุ่งมณี นายกสมาคมสื่อท้องถิ่นไทยบุตรบุญธรรมมาร่วมเลี้ยงพระและ อวยพรคุณแม่เมื่อหลายวันก่อน

^รับเครื่องราชฯ : เทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจ�ำอ�ำเภอภูเขียว เข้ารับ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น สายสะพาย ประจ� ำ ปี 2563 หน้ า พระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยมี สมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่ กระทรวง ยุตธิ รรม เป็นประธานในพิธรี บั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ สายสะพาย ประจ�ำ ปี 2563 ให้แก่ขา้ ราชการในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม รวมทัง้ สิน้ 325 ราย ณ กระทรวงยุตธิ รรม

^สัญจร : สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม จัดประชุมประจ�ำ ^คนไทย ไม่ทิ้งกัน : ดร.อ�ำนาจ หมัดสดาย ประธานฯ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร รอง เดือน ครั้งที่ 2 (สัญจร) โดยมี ปราโมทย์ ทองกุญชร นายก ส.พ.ส. พร้อมด้วยคณะ ประธาน สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัด กรรมการสมาคมฯ ร่วมประชุม ณ ที่ท�ำการชุมชนสะพานไม้ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ กิจกรรมเพือ่ สังคม “คนไทย ไม่ทงิ้ กัน” มอบเครือ่ งอุปโภคทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวันให้ ผู้ต้องขัง โดยมี ปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจ�ำจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

^พิธวี างศิลาฤกษ์เตรียมสร้างบริษทั รับกระจายสินค้าทางอากาศไทยจีนแห่งใหม่ใกล้

สุวรรณภูมิ : พันต�ำรวจตรี ด็อกเตอร์ ยงยุทธ สารสมบัติ ประธานที่ปรึกษาคณะ กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ โภคิน พลกุล อดีตประธานผู้แทนราษฎร์ไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

^ผอ.ถึงชาวบ้านสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2-1 ขอขอบคุณเขตราษฎร์บูรณะที่เห็นความเดือด

^ จิตอาสา : นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอ�ำเภอไทรโยค ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม

จิตอาสาพระราชทาน(เราท�ำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์) ณ น�้ำตกไทรโยคน้อย หมู่ 3 ต.ท่าเสาอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ภาคเอกชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อปรับภูมิ ทัศน์โดยการ กวาด เก็บขยะ ล้างถนน อีกทั้งยังมีการฉีดพ่นน�้ำเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) วันที่ 24 มกราคม 2564

ร้อนของชาวบ้านมาท�ำถนนที่ช�ำรุดให้ใหม่ชาวบ้านขอขอบคุณ ผ.อ.อธิศรี วุฒิภาค ภักดี ผู้อ�ำนวยการเขตราษฎร์บูรณะและหัวหน้าฝ่ายโยธา คุณทินภัทร โยจิตรและ พีเ่ สือ เขตราษฎร์บรู ณะประสานงานให้ชาวบ้านฝากขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท�ำงาน ^ พบปะสั ง สรรค์ : นายปราโมทย์ ทองกุุ ญ ชร (บก.นสพ.การเมื อ งชุ ม ชน) วันชัย แก้ววิลัย พร้อม ข้าวต้ม ตือ โภชนา ได้รวดเร็วสุดยอดครับเมื่อ 27 ก.พ.64


หน้า 3

วันเวลาที่มันผ่านไปรวดเร็ว เรื่องราวทางการ เมืองจ้องกันตาไม่กระพริบ แว่บเดียว อภิปรายไม่ไว้ วางใจก็ผา่ นไปฉลุย ท่ามกลางการเกิดกลุม่ “ดาวฤกษ์” ในพรรคพลังประชารัฐ และ 4 งูเห่าในพรรคก้าวไกล อลเวง อลหม่านกันเรื่องแหกกฎกติกามารยาททาง การเมืองวัคซีนกันโควิด-19 ก็เดินทางเข้ามาบิก๊ รัฐบาล เดินทางไปรับทีส่ นามบินสุวรรณภูมกิ นั เอิกเกริก พวก ลงทะเบียนเราชนะมีเงินเข้าแล้ว แอปก็ยังสามวันดีสี่ วันไข้ ชื่อแอปก็มากมายหลากหลาย ชลมุนชลเก อึน อึนกันอยู่ นัน่ แน่ คดีกปปส.ก็มาแรงแซงทางโค้ง อืน่ ๆ หลบไป การเมืองชุมชนเราฟันธงไว้ในใจ แม้การอ่าน ค�ำพิพากษาคดีโอ้โหใหญ่โต แค่ไหน แต่ได้ประกัน ชัวร์ แล้วก็จริงตามคาด เมื่อเวลา 09.06 น.ของวันที่ 26 ก.พ.64 ศาล อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแกนน�ำ กปปส.ทุกคนแล้ว ด้วยวงเงินประกัน 8 แสนบาท สรุปกปปส.นอนคุกแค่ 2 คืน วันที่ 24-25 ก.พ.แกนน�ำทั้งหมด ประกอบด้วย นายสุเทพเทือกสุบรรณ จ�ำเลยที่ 1 นายชุมพล จุลใส จ�ำเลยที่ 3 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ จ�ำเลยที่ 4 นายอิส สระ สมชัย จ�ำเลยที่ 5 นายถาวรเสนเนียม จ�ำเลยที่ 7 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จ�ำเลยที่ 8 นายสุวิทย์ หรือ อดีตพระพุทธะอิสระ จ�ำเลยที่ 16 และเรือตรี แซมดิน เลิศบุศย์จำ� เลยที่ 24 นายสวัสดิ์ เจริญผล ทีมทนายความ กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.ให้สัมภาษณ์ว่า การปล่อยตัว ชั่วคราวจ�ำเลยทั้ง 8 คนเพราะที่ผ่านมาในศาลชั้นต้น จ�ำเลยทุกคนไม่มพี ฤติการณ์หลบหนีและเคยได้รบั การ ประกันตัวซึง่ เงือ่ นไขทีเ่ พิม่ เติมคือราคาประกัน ทีเ่ พิม่ ขึ้นเป็น 800,000 บาท และห้ามเดินทางออกนอก ประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากที่ศาลชั้นต้นตี ราคาประกัน 600,000 บาท เรื่ อ งที่ ต ามมาคื อ การปรั บ ครม.เพราะมี รัฐมนตรี 3 คน อยู่ในคดีนี้ด้วย มี นายพุทธิพงษ์ ปุณณ กันต์ รมว.ดีอีเอส นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว. ศึกษาธิการ และ นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม

โดยรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 160 (7) การก�ำหนด คุณสมบัติรัฐมนตรี ต้องไม่เป็นผู้ต้องค�ำพิพากษาให้ จ�ำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตาม และหากถูกค�ำ พิพากษาไม่ว่าจะรอลงอาญาหรือไม่อย่างไร ต้องพ้น จากต�ำแหน่งรัฐมนตรีโดยทันที แต่หากเป็น ส.ส. ถูก ค�ำพิพากษาจ�ำคุก ไม่ได้ประกัน ต้องถูกหมายขังเข้า เรือนจ�ำ จึงจะพ้นจาก ส.ส. ตาม รธน.ม.98(6) สรุปสาระส�ำคัญพฤติการณ์ความผิด ทีอ่ ยั การ บรรยายในค�ำฟ้อง ร่วมกันมั่วสุม เป็นอั้งยี่ ซ่องโจร จัดตั้งกองก�ำลัง แบ่งหน้าที่กันกระท�ำก่อความผิดต่อ ความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร,ยุยงปลุก ระดมให้ประชาชนทัว่ ประเทศกระด้างกระเดือ่ ง ร่วม ชุมนุมขับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ออกจากต�ำแหน่ง ,ขัดขวางการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อ ไม่ให้นายกรัฐมนตรี และ ครม. ชุดใหม่เข้าบริหาร ประเทศ ,ให้ข้าราชการระดับสูงรายงานตัวกับกลุ่ม กปปส.,แต่งตั้งคณะบุคคลเข้าบริหารประเทศเป็น “รัฐบาลประชาชน” เป็นรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งจะออกค�ำสั่ง แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และ ครม. โดยจะน�ำรายชื่อขึ้น กราบบังคมทูลฯ เอง ,จัดตัง้ กองก�ำลังส่วนหนึง่ พร้อม อาวุ ธ เข้ า ไปบุ ก ยึ ด สถานที่ ร าชการและหน่ วยงาน ส�ำคัญหลายแห่ง เพือ่ ไม่ให้รฐั บาลบริหารราชการแผ่น ดินได้ ,ปิดกัน้ ขัดขวางเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นเหตุ ให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน,ปิดกรุงเทพฯ ด้วย การตั้งเวทีปราศรัย 7 จุดทั่วกรุงเทพฯ ปิดกั้นเส้น ทางการจราจร,จัดตั้งกองก�ำลังรักษาพื้นที่ วางเครื่อง กีดขวาง ไม่ยอมให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั เข้าไปเกีย่ วข้อง ,ส่วน ข้อหากบฏ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 ศาลพิ เ คราะห์ พ ยานหลั ก ฐานแล้ ว เห็ น ว่ า ศาล รั ฐ ธรรมนู ญ วิ เ คยนิ จ ฉั ย เป็ น การใช้ สิ ท ธิ ต าม รัฐธรรมนูญ มุง่ หวังรัฐบาลลาออก ให้มกี ารปฏิรปู เพือ่ แก้ปญ ั หาประเทศก่อนเลือกตัง้ จึงไม่มลี กั ษณะล้มล้าง การปกครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ โดยที่ ค� ำ สั่ ง ศาล รัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร วินิจฉัยแล้วไม่มี

เจตนาความผิดฐานกบฏ ส�ำหรับจ�ำเลยทัง้ 39 คน และรายละเอียดความ ผิดของแต่ละคนคอการเมืองคงไม่พลาด ผู้ที่มีความ ฮ็อตทางการเมือง นางทยา ทีปสุวรรณ โดนจ�ำคุก 1 ปี 8 เดือน ปรับ 26,666 รอลงอาญา 2 ปี ท�ำให้เธอหมด สิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม. ส่วนการ มุ้งในพรรคการเมือง ฝ่ายรัฐบาลก็พรรคแกนน�ำเอง พลั ง ประชารั ฐ ซื้ อ เวลา ด้ ว ยการตั้ ง กก.สอบ 6 ส.ส.ดาวฤกษ์ ประกอบด้วยนางกรณิศ งามสุคนรัตนา ส.ส.กทม. น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. น.ส.วทั น ยา วงษ์ โ อภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.กทม. ด้านพรรคสีส้ม ก้าวไกล เตรียมใช้วิธีดองเค็ม 4 งูเห่า นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า เรือ่ งนีไ้ ม่ได้นงิ่ นอนใจ ในพรรคมีคณะกรรม การวินยั อยูแ่ ล้ว แต่จะใช้วธิ ี internal band จะไม่ให้เข้า ร่วมกิจการของพรรค กิจการในนามของพรรคทัง้ หมด เพราะไม่อยากเตะหมูเข้าปากหมา ไล่ออกไป มีแต่เข้า ทางพรรครัฐบาล หากมี ส.ส. แหกมติพรรคแบบนีต้ อ้ ง ขอโทษประชาชนที่ท�ำให้ผิดหวัง เป็นบทเรียน จะะ ปฏิรปู ภายในพรรค คัดสรรกันใหม่ จะเริม่ ต้นอย่างเต็ม ที่ ประกาศคัดสรรตั้งแต่หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ คัด คนที่มีจุดยืนทางการเมืองตรงกับพรรค ไม่รับสมัคร หลังยุบสภาอีกแล้ว ซึง่ 4 งูเห่า ประกอบด้วย นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายพีรเดช ค�ำสมุทร นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย และนายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี ลงมติไว้วางใจให้กบั นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข สวนมติวิปฝ่ายค้าน นัยยะทางการเมือง มันมีที่มาทั้ง สิ้น ว่าไหม ในเมื่อคดี กปปส.มาตัดสินในห้วงเวลา แบบนี้ สอดรับหลังการอภิปรายไม่วางใจรัฐบาล อีก ทั้งกรณี ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ ในพรรคแกนน�ำ เราว่า จังหวะแบบนี้ นายกรัฐมนตรี ไม่ควรจะมู๊ดดี้ เพราะ การปรับครม.ก็ง่ายเข้า ดูแล้วเหมืองเอา “ลุง” มา ช่วย”ลุง”ยังไงยังงัน้ เลยแบบว่าทันสมัยใช้แอปฯตนละ ครึ่ง ใครจะไป ใครจะมา ใครจะต่อรองด้วยวิธีการใด เพลานี้ เริม่ แล้ว...แม้วนั หยุดจะเป็นวันพระก็เถอะ ป่าน นี้หลายเซฟเฮ้าส์ ไม่อยู่นิ่ง ป “บิ๊กตู่&บิ๊กป้อม”ใครจะ แน่กว่าใคร อย่ากระพริบตา วัคซีนก็ฉีดกันไป แต่ ต�ำแหน่งรัฐมนตรีตอ้ งมาก่อน จะลากไปฉีดวัคซีนแล้ว ต�ำแหน่งหลุดเข้ามือ พรรคชอบฉกพุงปลา แล้วละก้อ มีหวังกระเป๋าแฟบยิ่งกว่าติดโควิดละ..เชื่อเราไหม ละ!!!

ผูอ้ ำ� นวยการ นายธีรยุทธ ผูพ้ ฒ ั น์.....บรรณาธิการบริหาร นายปราโมทย์ ทองกุญชร.....ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ นายสุนทร ช่วยตระกูล(ทอนส์ 79) นายอนันต์ นิลมานนท์ (นายกสมาคม หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย).....นายจรัญ รุ่งมณี (นายกสมาคมสื่อท้องถิ่นไทย).....นายปรีดา มากมูลผล นายภากร ยังแจ่ม นายบัญชา อ�ำนาจรุ่งเจริญ (หญิงอรชร) ดร.สุชิต ผลเจริญ นายชาติชาย สุขสมนึก นายธนกร มณีโชติ ประจ�ำกองบรรณาธิการ.....นายยศ พูลผล ผู้ช่วย บก. .....นายชนะชัย ศรีไชนัยนต์ นายอนุชา ทองกุญชร นายวัชระ ชูทอง นายพิศิษฐ์ ภู่พันธ์ศรี ที่ปรึกษาส่วนตัว บก. .....นายชูศักดิ์ วรรณสินธิ์ บก.ข่าวภูมิภาค.....นายสุวิทย์ กองแก้ว บก. ผู้สื่อข่าวพิเศษ.....นายเอนกพงศ์ เทียนสว่าง บก.ข่าวกรม.....นายราเชนทร์ พูนมา บก.ททท. .....นายนิวัฒน์ จุ้ยเส็ง บก.ข่าวตะเวน.....นายนพรัตน์ หลิมสุนทร บก.อาชญากรรม.....นายโกศล ลาวิรัตน์ บก.ข่าวชุมชน..... นายนาวิน เกตุแก้วเจริญ หัวหน้าข่าว กทม. ... นายประยงค์ วิลัย ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี......นางการย์สิริ ยั่งยืนเตชา จ.สมุทรปราการ......นายธีระวิทย์ ก�๋ำรามัญ จ.สมุทรสาคร..... นายณรงค์ฤทธิ์ กิจเจริญ จ.นครปฐม.....นายชวลิต บุญปาน นายทอง บ�ำรุงผล จ.ราชบุร.ี ....นายวันชัย แก้ววิลยั จ.กาญจนบุร.ี .....นายวันพจน์ คล้ายใจดี ข่าวไทรโยค จ.กาญจนบุร.ี .... นิตธิ าดารัตน์ เคนจิ จังหวัดกาญจนบุร.ี .... นายกษาปณ์ พูลสวัสดิ์ จ.ชลบุร.ี .....นายราเชนทร์ พูนมา จ.ขอนแก่น...นายสมปอง สกุลทับ หัวหน้าข่าว จ.ภูเก็ต ผูช้ ว่ ย บก. ...นายสหภาพ โพธิ์เงิน นายจิระชัย เกษมพิมลพร นายวิชิต สุริวงศ์ นายธนินโชติ กิตติรัตน์ธนาโชติ ผู้ช่วย บก.ฝ่ายอาชญากรรม...นายบัณฑิตย์ พันธ์พลากร หัวหน้าผู้สื่อข่าวเชียงราย นายพงศ์พัฒน์ ปิยปาณานนท์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่..... นายกฤษฎ์ จันทร์แก้ว ผู้สื่อข่าวเชียงราย ติดต่อ 089-690-5214, 094-786-9441 บก. pramot_thong@hotmail.com


หน้า 4 วิทยากรจากส�ำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผูบ้ รรยายให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้ารับ การอบรม “ขอให้ผู้บริหาร ข้าราชการทั่วประเทศให้ความส�ำคัญ ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับเครือข่ายของ และด� ำ เนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งหวังให้เครือข่ายฯ เกิดความเชื่อมั่นและ ประพฤติมิชอบ ร่วมกันป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ ศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ รวม ทุกระดับ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุน ถึงให้ความร่วมมือในการสร้างสังคม สร้างวัฒนธรรม และ พฤติกรรมทีซ่ อื่ สัตย์สจุ ริต ซึง่ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ ประพฤติมชิ อบในภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผน แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ด้วย ให้เครือข่ายของ วธ. เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการอบรมฯครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 400 คน การด�ำเนินงานของภาคราชการ เพื่อสร้างเครือข่ายให้มีความเข้ม ประกอบด้วย 1) ข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แข็ง เชื่อมั่น ศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ส่วนกลาง และส�ำนักงานรัฐมนตรี 20 คน 2) ข้าราชการส�ำนักงาน ภาครัฐ ทีส่ ำ� คัญขอให้ผเู้ ข้ารับการอบรมทุกท่านเป็นตัวอย่างแกน วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดละ 2 คน รวม 152 คน 3) น�ำที่ดีน�ำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนเพื่อขยายผลและสร้างเครือ เครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดละ 3 คน รวม 228 คน ข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ชุมชนที่รับผิด โดยได้นิมนต์พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ) ชอบ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป” ปลัด วัดยานนาวา (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร และเชิญ วธ. กล่าว

วธ.เดินหน้าต้านทุจริตในภาครัฐ เปิดฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตทั่วประเทศ

ผุดแกนน�ำน�ำความรูไ้ ปวางแผนขยายผล สร้างเครือข่าย การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ชุมชน เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวฒ ั นะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ผ่านระบบทางไกล Video Conference ไปยังส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหาร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม ปลัดวธ. กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้สามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม มีจิตพอเพียง มีพฤติกรรมที่ไม่ ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ควบคูก่ บั การส่งเสริมการมีสว่ น

วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เวียนเทียน New normal “พลเอกธงชัย” เผย 118 ราย ผู้เข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศก” ปี 2564

น้อมน�ำหลักธรรมค�ำสอนทางศาสนามาประพฤติ ปฏิบัติ น�ำสู่สังคมสงบสุข ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน “วัน มาฆบูชา” ในรูปแบบ New normal ขณะที่ “เทคโนโลยี พงษ์สวัสดิ์” องค์กรเดียวที่ผ่านการคัดสรรเข้ารับประทาน รางวัล “เสาอโศก” โดดเด่นด้านการบ�ำเพ็ญประโยชน์ วันนี้ (ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 07.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธเี จริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนือ่ งในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพ มหานคร พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร กระทรวงวั ฒ นธรรม เจ้ า หน้ า ที่ ก รมการศาสนา และ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วม นายอิทธิพล คุณปลืม้ รัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในส่วนกลาง กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับคณะสงฆ์วดั สระเกศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่ อ งในวั น มาฆบู ช า บริ เ วณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ มหานคร โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่าน Facebook กรมการศาสนา และในส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมฯ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยปฏิบัติตามมาตรการและค�ำ แนะน�ำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดย จัดกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทางไลน์ แอพลิเคชั่น (Line Application) วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือทาง https://เวี ย นเที ย นออนไลน์ ม าฆบู ช า2564.com เพื่ อ ให้ พุทธศาสนิกชนร่วมบ�ำเพ็ญความดี ร่วมกันท�ำกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา ท�ำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตามหลักค�ำสอนส�ำคัญและเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือ ละเว้นความชัว่ ท�ำความดี ท�ำจิตใจให้บริสทุ ธิ์ วันมาฆบูชาปี นี้ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ เป็น วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เกิดเหตุการณ์ส�ำคัญทาง พระพุทธศาสนา คือ 1. เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆมาส 2.เป็นวัน

ที่พระสงฆ์ จ�ำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกัน โดย มิได้นัดหมาย 3.ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้ รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 4.ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็น พระอรหันต์ การประจวบพร้อมกันด้วยเหตุการณ์ทงั้ 4 นี้ จึง เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คือการประชุม ซึ่งประกอบ ด้วยองค์ 4 ในวันดังกล่าว พระพุทธ เจ้าทรงแสดงโอวาท ปาติโมกข์ เป็นการวางหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาไว้ 3 ประการ คือไม่ท�ำความชั่วทั้งปวง ท�ำแต่ความดี ท�ำจิตใจให้ ผ่องใส ด้านพลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ท�ำคุณ ประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในฐานะ ประธานกรรมการคัดสรร ฝ่ายคฤหัสถ์ เปิดเผยรายชื่อผู้ได้ รับการคัดสรรเข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้น�ำศีล ธรรม” ประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 118 ราย ประกอบด้วย บรรพชิตและคฤหัสถ์ อาทิ พระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณ ราชวราราม กทม. พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม กทม. พระราชปริยัติสุธี วัดธรรมามูล จ.ชัยนาท พระสุเม ธรรมภาณ วั ด สี ต ลาราม จ.ตาก พระศรี ป ริ ยั ติ สุ ธี วั ด สร้อยทอง กทม. พระอุดมปรีชาญาณ วัดไตรมิตรวิทยาราม พระครูวิสาลสรกิจ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี พระมหา ชาคริ น ทร์ กิ ต ติ เ มธี วั ด ยานนาวา พระมหาทรงศั ก ดิ์ ชยวฑฺฒโณ วัดห้วยสัก(จต.) พระมหาเอกชัย ญาณธีโร วัด เหมอั ศ วาราม สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น พั น ต� ำ รวจโท กฤษณัฐ มนัส นางกาญจนา ทองทิพย์ นางสาวจุฑาภรณ์ ทรง เดช ดร.ทิพย์นารี อมาตยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ นายไพโรจน์ พลาพล ดร.ศิริพรรณ บุตรศรี ทั้งนี้มี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เป็นองค์กรที่ได้รับการคัด สรรเข้ารับประทานรางวัลเพียงองค์กรเดียว ทั้ ง นี้ ร างวั ล เสาอโศกผู ้ น� ำ ศี ล ธรรม เป็ น รางวั ล เกี ย รติ ย ศที่ ม อบให้ แ ก่ บุ ค คล หรื อ หน่ ว ยงานที่ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ ุ ยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องชาวพุทธในประเทศไทย รางวัลเสา อโศก มีขึ้นภายใต้แนวคิดว่า เสาอโศกเป็นเครื่องหมายแห่ง ความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งของพระพุ ท ธศาสนา และผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของ

พระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยจรรโลง พระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลยิง่ ๆ ขึ้นไป “เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาของทุกๆ ปี พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้น�ำ ศีลธรรม แต่ในปีนี้ได้เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จึงยังไม่ได้กำ� หนดวันประทานรางวัลว่า จะเป็นวันไหน ทัง้ นีส้ ดุ แต่จะทรงพระกรุณาโปรดลงมา” พล เอกธงชัย กล่าว พลเอกธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้(วัน มาฆบูชา) ทางสมาคมผู้ท�ำคุณประโยชน์ฯ โดยมิตรสหาย จ�ำนวนหนึ่งได้นัดหมายท�ำกิจกรรมสวดมนต์ เจริญภาวนา และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ “ศาลากลางบ้านเกื้อ สกุล” หมูบ่ า้ นชินเขต แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และในเร็วๆ นีจ้ ะเปิดตัว “ศาลากลางบ้านเกือ้ สกุล”อย่างเป็น ทางการ เปิดให้ทุกท่านได้เข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อพระพุทธ ศาสนาร่วมกัน ส�ำหรับความโดดเด่นด้านการบ�ำเพ็ญคุณประโยชน์ ของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ งษ์ ส วั ส ดิ์ ( PSC) ต.สวนใหญ่ อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี ที่ ไ ด้ รั บ พิ จ ารณาคั ด สรรเชิ ญ เข้ า รั บ ประทานรางวัลนั้น คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ได้มุ่งเน้นให้ นักศึกษาซึง่ เป็นเยาวชนคนรุน่ ใหม่ได้ใส่ใจในเรือ่ งจิตอาสา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ จัดระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม กิจกรรมที่ยึดถือ ปฏิบัติตลอดมา อาทิ การเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ร่ ว มกั บ กรมการศาสนา กิ จ กรรมห้ อ งเรี ย นธรรมศึ ก ษา กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะและศึกษาปฏิบตั ธิ รรมวัน อาทิตย์ กิจกรรมจิตอาสาแจกอาหารว่างแก่ผู้ป่วยรอพบ แพทย์ (อิ่มท้องก่อนพบหมอ) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จิต อาสาออกรับบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบ ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เข้าร่วมโครงการเฉลิมฉลอง ครบวาระ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต บุคคล ส� ำ คั ญ ของโลก ฯลฯ โดยที่ ผ ่ า นมาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พงษ์สวัสดิ์ เคยได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะหน่วยงานที่ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจ�ำปี 2553


หน้า 5 ^ต�ำรวจนนท์สุดเจ๋ง...ใช้เวลาเพียงข้ามคืนจับ2โจ๋ชิงทองห้างดังย่านรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี... ยอมรับลงมือจริง...แต่ทองยังหายอีก 70 บาท วันที่ 27 ก.พ.64 เวลา10.00น. ที่ห้างบิ๊กซี สาขา รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี พล.ต.ท.อ�ำพล บัวรับพร ผบช.ภ1,พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชร มงคล ผบก.ภ.จ.นนทบุรี,พ.ต.อ.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย รอง ผบก.ภ.จ.นนทบุรี,พ.ต.อ. เมษนนท์ นาขวัญ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ร่วมแถลงการจับกุมทวีวงศ์ หรือตูน หอมเนียม อายุ 37 ปี และ นายคันศร หรือโต๊ด วสุหิรัญ อายุ 39 ปี ผู้ต้องหาชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพ 2 ภายในห้างบิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.พ.64 โดยกวาดทองไปทั้งสิ้น251 บาท มูลค่า 6 ล้านบาท และเงินสดอีก 80,000 บาท โดย เจ้าหน้าทีส่ บื สวน ภ.จ.นนทบุรี ตามแกะรอยและไปรวบตัวได้ทแี่ คมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึง่ ย่านพระราม3 พร้อมทองรูปพรรณจ�ำนวนหนึ่ง,อาวุธปืน และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ โดย ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือชิงทองจริง ในวันเกิดเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์มา จากย่านพระราม3 โดยท�ำทีเข้าไปดูลาดเล้าก่อนลงมือ2 ครั้ง ซึ่งนายทวีวงค์ มีหน้าที่ปีนเข้าไป หยิบทองส่งให้นายคันศร ใส่กระเป๋า หลังจากนัน้ จึงท�ำการหลบหนีมายังแคมป์คนงานดังกล่าว

“สั ง คมต� ำ รวจ”BY”ลอย เสาหิ น ” รายงานตั ว ครั บ ***ประเด็นร้อนที่ไม่ลับ.....เมื่อ “บิ๊กใหม่” พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบ.ตร.มีบันทึกข้อความถึง ผบช. ภ6 ว่าท�ำไมจึงไม่เสนอรายชื่อข้าราชการต�ำรวจให้ ตร. (ผ่าน กมค.) เพื่อออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวน สอบสวน...กรณีมีนายต�ำรวจยศ พ.ต.อ. กับ พล.ต.ท. พัวพันกรณีจบั ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จ�ำนวน 1,500 ห่อ (น�้ำหนักรวมประมาณ 1,500 กก.) เมื่อ18 ตุลาคม 2562...งานนี้เเม้ สตช.บอกเป็นเอกสารสอบถาม ทัว่ ๆไป...แต่ตามประสาคนหาข่าวได้ยนิ มาว่า...เหตุเพราะ ผูต้ อ้ งหาชีร้ ปู นายพลทีต่ นเคยเจอที่ “เมียวดีคอมเพล็กซ์” ทีม่ ี พ.ต.อ. เป็นเจ้าของสถานที่...บอกว่ามีเอียวกับยาเสพ ติดร็อตดังกล่าว ***จริงเท็จแค่ไหนยังไม่เปิดเผย...แต่ ประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้แต่ “อึ้ง”...ได้แต่สงสัยว่าท�ำไม ยิง่ ปราบยิง่ เยอะ...จริงไหม!!ท่านผูช้ ม?***จูโ่ จมเล่นใหญ่ เมื่อ “หนุมาน”บก.ป.จัดก�ำลังพลปิดล้อมตรวจค้นตาม ยุทธการ “ชัตดาวน์กาแล็กซี่ออนไลน์” จับนายเสี่ยโป้ โป้ อานนท์ ในข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนัน, โฆษณา ชักชวนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมให้ผอู้ นื่ เล่นการพนัน ตาม พ.ร.บ.การพนัน และความผิดตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน.... จนถึงขณะนี้นายเสี่ยโป้ ยังนอนค้างในเรือนจ�ำพร้อม ภรรยา...แถมแม่ ข องตั ง เองยั ง โดนหมายจั บ ในคดี เดียวกัน...แม้จะพยามตะโกนบอกว่า “ถูกกลั่นแกล้ง”... แต่ทำ� ไมเหมือนคนส่วนใหญ่เขาไม่เชือ่ ว่าถูกกลัน่ แกล้ง... ว่าไหม??***กลับมาที่การพิจารณาจัดท�ำบัญชีข้อมูลผู้ เหมาะสมเลือ่ นต�ำแหน่งสูงขึน้ โดยวาระเมษายน 2564 จะ มีการแต่งตัง้ ต�ำแหน่งทีป่ รึกษาพิเศษส�ำนักงานต�ำรวจแห่ง ชาติ (ยศ พล.ต.อ.) จ�ำนวน 10 ต�ำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษ ตร.(ยศ พล.ต.ท.) 20 ต�ำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พล.ต.ต.) 30 ต�ำแหน่ง โดยการแต่งตัง้ วาระเดือน เมษายน เป็นการแต่งตั้งในต�ำแหน่ง “ที่ปรึกษาพิเศษ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ” ยศ พล.ต.อ. ทีต่ อ้ งแต่งตัง้ จาก ผู้ช่วย ผบ.ตร.ที่ครองต�ำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณอายุ ราชการในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือ สิ้นปีงบประมาณ 2564 “ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.” ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้

บัญชาการ แต่งตั้งจากรองผู้บัญชาการที่ครองต�ำแหน่ง ครบ 1 ปี จะเกษียณในสิ้นปีงบประมาณ 2564 หรือสิ้น เดือนกันยายน 2563 และต�ำแหน่ง “ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.” ยศ พล.ต.ต.เที ย บเท่ า ผู ้ บั ง คั บ การ แต่ ง ตั้ ง จากรองผู ้ บังคับการทีค่ รองต�ำแหน่งครบ 5 ปี จะเกษียณอายุราชการ ในสิน้ ปีงบประมาณ 2564 เช่นกัน แต่กฎ ก.ตร.ให้อำ� นาจ ผบ.ตร.หากในวาระแต่งตัง้ เดือนเมษายนมีตำ� แหน่งเหลือ ยังไม่ครบกรอบจ�ำนวนต�ำแหน่งกลุม่ นี้ สามารถแต่งตัง้ ผู้ ทีม่ คี ณ ุ สมบัตคิ รบถ้วนเหมาะสมขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งกลุม่ นี้ ได้ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของต�ำแหน่งว่าง....นอกจากนี้แต่ง ตั้งโยกย้ายข้าราชการต�ำรวจในระดับผู้บัญชาการ(ผบช.) ผู้บังคับการ(ผบก.) ในพื้นที่มีปัญหาบกพร่องในเรื่อง ต่างๆ เช่นพื้นที่มีบ่อนการพนัน การลักลอบขนแรงงาน ต่างด้าวผิดกฏหมาย พื้นที่ปล่อยให้มีการระบาดโรคโค วิด-19 รวมถึงพืน้ ที่ ทีไ่ ม่สนองนโยบายตามที่ ตร. สัง่ การ พร้อมทั้งกรณีที่ฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคฝ่าย ค้านน�ำมาอภิปราย รวมถึงโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการ ต�ำรวจที่ ถูกจเรต�ำรวจแห่งชาติเสนอให้พจิ ารณา ความผิด ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วตรวจสอบว่าผิดวินัยต่างๆ รวมๆ ประมาณอีก 70 นาย ซึ่งคาดการณ์ว่า ในการแต่งตั้งโยก ย้ายครั้งนี้ จะมีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูง ขึ้น และโยกสลับในต�ำแหน่งระนาบเดียวกัน รวมแล้ว ประมาณ 100 กว่าต�ำแหน่ง...งานนี้ “ลอย เสาหิน”ขอปู เสื่อรอดูว่าการโยกย้ายครั้งนี้จะใช้ค�ำว่า”ค่าของคน อยู่ที่ ผลของงาน “หรือ”ค่าของคน อยู่ที่คนของใคร”***วัน ก่อน ตม.จ.น่าน ร่วมกันจับกุม Mr.Amir Fallahi Serish อายุ 41 ปี สัญชาติอิหร่าน ผู้ต้องหาตามหมายจับของ ต�ำรวจสากล (INTERPOL) ในข้อหาเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยน�ำรถยนต์ไฟฟ้า ตรวจการณ์อัจฉริยะ ตรวจสอบจนสามารถจับกุมได้ บริเวณลานจอดรถ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน.....

งานนี้เล่นเอา “บิ๊กอู๊ด” พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช. สตม. ยิ้มไม่หุบสมกับสโลแกนที่ว่า “องค์กรด้านความ มั่นคง ที่น�ำสมัย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล ได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติ รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) “....สุดยอดครับ...เจ้านาย***เกิดเหตุโจ๋ สุพรรณยิง ร.ต.ต.ชาญวิทย์ ดิษฐ์เจริญ หรือ หมวดโย่ง อายุ 53 ปี สังกัด กองสืบภูธร จ.สุพรรณบุรี เสียชีวิตแล้ว หลบหนี้ . ..แต่ ใ ช่ จ ะไปได้ ไ กลวั น รุ ่ ง ขึ้ น “บิ๊ ก ใหม่ ” พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบ.ตร.น�ำทีมไปกระชาก คอคนร้ายได้ที่ จ.ชลบุรี...เบื้องหลังงานนี้ยังมีนักสืบมือ อาชีพที่ร่วมกระชากคอคนร้าย...พ.ต.อ.พีระ อัศวพิบูลย์ ผล ผกก.สส.ภ.จ.สุพรรณบุรี หรือ”ผู้ก�ำกับพี” ที่กดดัน กลุม่ คนร้ายจนสามารถน�ำตัวมาลงโทษได้...สุดยอดจริงๆ ครับท่าน***วันก่อน”ลอย เสาหิน”ได้เจอกับน้องๆสาย ตรวจของ สน.บางกอกใหญ่ หน้าด�ำคร�่ำเครียดสอบถาม สาเหตุ...น้องๆบอกว่าก�ำลังพลสายปราบปรามตอนนี้มี อยู่ 20 กว่าคน ทุกคนแทบไม่มเี วลาพัก...แต่อย่างว่าหัวใจ คือ “ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์”จะเหนื่อยจะหนักยังไงก็สู้... เห็นน้องๆก็ได้แต่เห็นใจ อย่างนี้ “ลอย เสาหิน”ขอรบกวน ฝากท่านพล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผบช.น7 ช่วยตรวจ สอบให้ ที . ..ว่ า ก� ำ ลั ง ป้ อ งกั น และปราบปรามของ สน.บางกอกใหญ่ เอาไปไว้ตรงไหนกันหมด...ขอบ พระคุณล่วงหน้าครับ***ชาวบ้านตลาดรังสิต จ.ปทุมธานี ฝากชื่ น ชมพ.ต.อ.นิ รุ ธ ประสิ ท ธิ เ มตต์ รอง ผบก. ภ.จ.ปทุมธานี ที่เร่งรัดเจ้าหน้าที่ต�ำรวจด�ำเนินการจับกุม ชาย 2คนที่ท�ำร้ายลุงขับแท็กซี่ ในตลาดรังสิตเมื่อหลาย เดือนก่อน....มารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อด�ำเนินคดี... ท�ำงานให้พี่น้องประชาชนอย่างนี้ ขอให้ได้เป็น ผู้การฯ เร็วๆนะครับ***ฉบับนี้ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ฉบับ หน้า สวัสดีครับ. ******************************


หน้า 6

เปิดตัวโครงการ “เที่ยวกาญจน์เอง” ใช้สิทธิ์ส่วนลด ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านของ ฝาก กิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการท่องเที่ยวภายในประเทศ กาญจนบุรีวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด กาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมสิ วัสดิ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด กาญจนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการส่งเสริม ภาพลั ก ษณ์ ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย และ

กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี เที่ยว เมืองกาญจน์ สบ๊าย สบาย ระยะที่ 1 “เที่ยวกาญจน์เอง” พร้อมด้วย ดร.กิรดา ล�ำโครัตน์ ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด กาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี -พ.ต.ท.สมัชชา มหาพรหม สารวัตร สถานีตำ� รวจท่องเทีย่ วกาญจนบุรี และ นายภานุวฒ ั น์ ศีล แดนจันทร์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด กาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวฯ จังหวัดกาญจนบุรี โดยส�ำนักงานการท่องเที่ยว

ของสถานบริการและแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด กาญจนบุรีอีกด้วย ส�ำหรับชาวเมืองกาญจน์ หรือผูท้ ที่ ำ� งานในพืน้ ที่ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์สถานประกอบ การที่เข้าร่วมโครงการ“เที่ยวกาญจน์เอง” จะได้รับสิทธิ์

และกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมด้วยสภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมส่งเสริมการท่อง เที่ ย วกาญจนบุ รี การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ส�ำนักงานกาญจนบุรี สถานีตำ� รวจท่องเทีย่ ว 1 กองก�ำกับ การ 1 กองบังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว 3 ร่วมมือกันจัด ทีพ่ กั ลดสูงสุด 50% ร้านอาหารลดสูงสุด 20% ร้านกาแฟ โครงการเสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ย กระดั บ มาตรฐานความ ลดสูงสุด 20% และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 10-30% ปลอดภัยและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัด สามารถตรวจสอบสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ได้ที่ เฟชบุ๊คแฟนเพจ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว กาญจนบุรี ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กาญจนบุรี และเพจของสถานประกอบการทีต่ อ้ งการไป ใช้บริการ ทัง้ โรงแรม ร้านอาหาร รีสอร์ท ร้านกาแฟ ร้าน ของฝาก กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ที่ แ สดงโลโก้ สัญลักษณ์โครงการ “เที่ยวกาญจน์เอง” ติดต่อสอบถาม ได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี หมายเลข กาญจนบุรีเที่ยวเมืองกาญจน์ สบ๊าย สบาย ระยะที่ 1 โทรศัพท์ 080-6513838 หรือไลน์ไอดี pairuedee หรือ “เทีย่ วกาญจน์เอง” ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 tsk-kan@hotmail.co.th ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ย�้ำให้สถาน มี น าคม 2564 เพื่ อ กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ภายในจั ง หวั ด กาญจนบุรี ระหว่างการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ ประกอบการทุกแห่ง มีมาตรการป้องกันและควบคุมการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 บรรเทาปัญหา แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อ ขาดแคลนรายได้ และสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อ ออกไป แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งมาตรการทาง สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 สาธารณสุข และสินค้า บริการทางการท่องเที่ยว รวม ระลอก 2 คลีค่ ลายลง นักท่องเทีย่ วจะมีความมัน่ ใจในการ ทั้งเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวและ เข้ามาเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรเี พิม่ มากขึน้ อีกด้วย บุปผา พัฒนะพิชัย/ภาพ/ข่าว ชาวจังหวัดกาญจนบุรจี ะได้มโี อกาสท�ำความรูจ้ กั เสน่ห์

ประชุมอาเซียน ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี “รู้ทันสถานการณ์ ณ ทวาย ไปกับศูนย์อาเซียน KRU วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาเซียน ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.เชิ ด ชาย ดวงภมร รองอธิ ก ารบดี , ผศ. จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี, ดร.ธัญ วภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวอารีย์ มหานิล ผูอ้ ำ� นวย การกองพัฒนา, นักศึกษา, บุคลากร และแขกผูม้ เี กียรติ ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังและรับชมกิจกรรม “รู้ทัน สถานการณ์ ณ ทวาย ไปกับศูนย์อาเซียน KRU” วิทยากร

โดย คุณสมเดช จันทาวุฒิ นักธุรกิจไทย-เมีย นมาร์ ณ ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ส�ำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งน�ำโดย ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรส�ำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การ ต้อนรับเป็นอย่างดีร่วมงานจะได้กล่าวความรู้สึกใน ครั้งนี้


หน้า 7

ย้อนพิกัดพบศพ “หลิว” ทางผ่านเข้าบ้าน “ผอ.ตุ๊” เผยปรับทุกข์กับพระเครียดเรื่องผู้หญิง จากการหายตัวไปอย่างลึกลับของ น.ส.มยุรี หรือน้อง หลิว ยอดพะเนา อายุ 19 ปี ทีบ่ ริเวณห้างเทสโก้ โลตัส สาขาคลอง รัง้ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เมือ่ วันที่ 5 พ.ค.2555 ช่วง เวลานั้นน้องหลิวขี่รถ จยย.จอดรถทิ้งไว้ในห้างแล้วขาดการ ติ ด ต่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล น้ อ งหลิ ว เดิ น ทางมาท� ำ งานที่ นิ ค ม อุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ ได้เพียง 1 เดือน ครอบครัว เดิน ทางไปเก็บข้าวของเครือ่ งใช้ของน้องหลิว ภายในหอพักใกล้นคิ ม อุตสาหกรรม 304 เพื่อนบอกว่าน้องหลิวน่าจะไปท�ำงานที่ต่าง ประเทศ ต่อมาปี 2562 ครอบครัวเห็นว่าน้องหลิวขาดการติดต่อ ไปนาน ไปขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาให้ช่วย 28/2564 ในควาผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ซ่อนเร้นย้ายหรือ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลไม่พบการเดินทางออกนอกประเทศ ทีม ท�ำลายศพหรือส่วนของตนเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการ ตาย,พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมูบ่ า้ นหรือทางสาธารณะโดย ไม่ได้รบั ใบอนญาต ให้มอี าวุธปืนติดตัว โดยไม่มเี หตุอนั สมควร” ส�ำหรับน.ส.มยุรี ยอดพะเนา หรือ น้องหลิว อายุ 19 ปี หายไป ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.2555 โดยจุดสุดท้ายที่หายไป คือ จอดรถ จักรยานยนต์ทงิ้ ไว้ทหี่ า้ งสรรพสินค้าแห่งหนึง่ ในพืน้ ที่ คลองรัง้ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี โดยพบว่ามีคนแจ้งเบาะแสให้กับ ครอบครัวในช่วงเดือน มิ.ย.55 ซึง่ เป็นช่วงหลังจากพบศพเมือ่ วัน ที่ 13 พ.ค.55 หากย้อนกลับไปในอดีต นางสุรีวรรณ ยอดพะเนา งานมูลนิธกิ ระจกเงาลงพืน้ ทีป่ ระสานงานตามโรงพยาบาลต่างๆ แม่ของน้องหลิว เล่าว่า ตอนที่ผอ.ตุ๊ เข้ามาที่บ้าน เขาก็มานั่งที่ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว พบ บ้านตามปกติ น้องหลิวก็ไม่ได้แนะน�ำว่าเขาเป็นใคร แต่นอ้ งหลิว ข้อมูลศพนิรนามเพศหญิงต้องสงสัย 3 ศพ ทั้งหมด จะ เล่าให้ฟังมากกว่า หนักสุดที่รู้ว่าลูกสาวถูก ผอ.ตุ๊ ท�ำร้ายก็คือ ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตและน�ำศพไปทิ้งอ�ำพราง ต่อมา การใช้ปืนตบหน้าลูกสาว ส่วนนายสมศักดิ์ ไม่รู้เรื่องนี้ เพราะ เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากนางสุรีวรรณ์ ยอดพะเนา แม่น้องหลิว ลูกสาวมักจะเล่าให้ตนฟังมากกว่า อย่างไรก็ตามเมือ่ วันที่ 19 ก.พ. ตรวจเทียบกับดีเอ็นเอศพนิรนามทัง้ 3 ศพ ทีส่ ถาบันนิตเิ วชวิทยา 64 ทีบ่ า้ นของ ภรรยา ผอ.ตุ๊ ซึง่ พบว่าบ้านเงียบผิดปกติ มีเพียงนาง โรงพยาบาลต�ำรวจ เก็บตัวอย่างกระดูกของศพไว้ เมือ่ น�ำมาเทียบ ทองใจ (นามสมมติ) แม่ยาย ผอ.ตุ๊ อยูใ่ นบ้านเท่านัน้ แต่ไม่พร้อม ดีเอ็นเอกันพบว่าศพหญิงนิรนามที่ถูกพบเมื่อวันที่ 13 พ.ค.2555 ออกมาพูดคุย ให้ขอ้ มูลอยูใ่ นบ้าน เปิดเผยว่า ตนยืนยันว่าตนไม่รู้ บริเวณไร่อ้อย หมู่ 13 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ตาม เรื่อง ตอนนี้ลูกสาว ญาติ และลูกติด ผอ.ตุ๊ เดินทางตามไปที่ หลักฐานศพมีสภาพเน่าอืด ใบหน้าเปลีย่ นรูป ไม่มเี อกสารติดตัว จ.สระแก้ว ส่วนเมือ่ คืนนี้ ตนก็ไม่รวู้ า่ ลูกเขยกลับมาตอนไหน ตน ถูกยิงหลายจุด ตรงกับดีเอ็นเอของแม่น้องหลิว ภายหลังศพถูก เข้านอนไปตัง้ แต่เวลา 19.30 น. มารูอ้ กี ครัง้ ก็ชว่ งต�ำรวจมาทีบ่ า้ น ส่งไปฝังที่สุสานแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรีนานกว่า 8 ปี ตอนช่วงเช้า จึงรูว้ า่ ผอ.ตุก๊ ลับมาเท่าทีร่ ู้ ผอ.ตุ๊ กลับมาด้วยรถยนต์ ความคื บ หน้ า เมื่ อ เวลา 13.00 น. วั น ที่ 15 ก.พ.64 ส่วนตัว ตนได้เจอลูกเขยตอนเจ้าหน้าทีม่ า ซึง่ ตนยังไม่ได้คยุ อะไร พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด สวป.สภ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พานาย กับลูกเขย หลังจากนัน้ ก็ถกู ควบคุมตัวไป เท่าทีเ่ ห็นสีหน้าอาการ สมศักดิ์ ยอดพะเนา อายุ 60 ปี และนางสุรีวรรณ์ ยอดพะเนา อายุ ลูกเขยก็ปกติ ส่วน ตัวตอนนีส้ ภาพจิตใจยังรับได้ มันเลยจุดวิกฤติ 55 ปี พ่อแม่น้องหลิวพร้อมญาติเดินทางไปยังไร่อ้อย หมู่บ้านสี แล้ว ไม่ได้กงั วลอะไร เรื่องการประกันตัวต้องให้ลกู สาวเป็นคน แยก หมู่ 13 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นสถานทีพ่ บ ด�ำเนินการ ตนไม่รู้เรื่องด้วย ไม่รู้ว่าเตรียมเงินไปประกันหรือไม่ ศพน้องหลิว จากนั้นพ่อกับแม่น้องหลิวน�ำรูปถ่ายลูกสาวจุดธูป ต่อมาที่ทีมข่าวอาชญากรรมได้เดินทางมาที่โรงเรียน เพื่อท�ำพิธีเรียกดวงวิญญาณลูกสาวกลับบ้าน บรรยากาศเป็นไป ล่าสุดที่ ผอ.ตุ๊ มารับต�ำแหน่ง ได้พบกับคุณครูธง (นามสมมติ) ด้วยความโศกเศร้า นางสุรีวรรณ์ ยอดพะเนา แม่น้องหลิว เปิด เปิดเผยว่า ตนทราบข้อมูลตามข่าวว่า ผอ.ตุ๊ ถูกจับ โดยเพิ่งทราบ เผยว่า วันที่ 16 ก.พ. จะเดินทางไปพบต�ำรวจที่ สภ.วัฒนานคร ช่วงเวลา 10.00 น. ตนไม่รู้ว่า ผอ.ตุ๊ ไปอยู่ที่ไหนมา ไม่ได้ติดต่อ เพือ่ ให้ขอ้ มูลเพือ่ เป็นหลักฐานติดตามตัวคนร้าย หลังจากนีจ้ ะไป กัน หลังรู้ว่าถูกจับก็ยังตกใจ เพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่า ติดต่อรับศพลูกที่ฝังไว้ที่สุสานใน จ.ชลบุรี ต่อไป ผอ.ตุ๊ จะถูกจับ อย่างที่ตนเคยบอกว่า ผอ.ตุ๊ อยู่ที่นี่ถือว่าเป็นคนดี ด้านนายเอกลักษณ์ หล่มชุมแข หัวหน้าโครงการศูนย์ พฤติกรรมต่างจากโรงเรีนนอื่น ๆ ที่ทีมข่าว แม้เรื่องปืนตนก็ไม่ ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา เปิดเผย เคยรู้ ไม่เคยเห็น ส่วนเรื่องการรักษาการต�ำแหน่ง ผอ. ตอนนี้ ว่า วันนีพ้ าพ่อแม่นอ้ งหลิวมาดูสถานทีพ่ บศพในไร่ออ้ ย ส่วนการ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาติดต่อมาแล้ว และให้ตนไปพบด่วน ติดต่อน�ำกระดูกน้องหลิวมาบ�ำเพ็ญกุศลนั้น เนื่องจากผ่านไป 8 เนื่องจากจะต้องด�ำเนินตอนนี้ อย่างไรก็ตาม หากผอ.พิสูจน์ตัว ปีและมีการล้างป่าช้าไปแล้ว อยู่ระหว่างประสานงานกับเจ้า เองและไม่ผิด ตนก็พร้อมให้กลับมาเป็น ผอ.ที่นี่ แต่หากผิดก็ให้ หน้าทีท่ ดี่ แู ลสุสานอีกครัง้ ส�ำหรับเรือ่ งคดีตำ� รวจเร่งสอบสวนหา ว่าไปตามกฎหมาย เพราะอย่างทีบ่ อกแม้อารมณ์โกรธ โมโห ตน คนผิดมาลงโทษต่อไป ส่วนแนวทางการสืบสวนทราบว่า ต�ำรวจ ยังไม่เคยเห็นจาก ผอ.ตุ๊ ทีมข่าวอาชญากรรมเดินทางกลับมาทีว่ ดั ชุดสืบสวน ภ.จ.สระแก้ว ติดตามความคืบหน้าของคดีน้องหลิว บ้านกร่าง ซึ่งเป็นพื้นที่โรงเรียนที่ 3 ที่ผอ.ตุ๊ มารับต�ำแหน่ง และ ว่า ในช่วงน้องหลิวอยู่ที่พื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว คบหากับ ถูกล่ารายชื่อขับไล่ออกจากโรงเรียน ทีมข่าวสอบถาม พระครู หนุ่มใหญ่เป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.สระแก้ว ต่อมา สุนทร เจ้าอาวาสวัดบ้านกร่าง เปิดเผยว่า อาตมาเคยคุยกับ ผอ.ตุ๊ ทั้ ง คู ่ เ ริ่ ม มี ป ั ญ หาทะเลาะกั น น้ อ งหลิ ว ย้ า ยไปท� ำ งานที่ เนื่องจากวันที่ ผอ.ตุ๊ จะย้ายออกจากโรงเรียน ได้เข้ามาลาอาตมา อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี กระทั่งถูกฆ่าหมกไร่อ้อยในพื้นที่ โดย ผอ.ตุ๊ มากราบลา และพูดกับอาตมาหลายเรือ่ ง แต่มเี รือ่ งหนึง่ อ.วัฒนานคร ผลการชันสูตรศพถูกยิงด้วยปืนขนาด 9 มม.เข้าที่ ที่ ผอ.ตุ๊ พูดออกมาเอง โดยระบุว่า “ผมมีปัญหาเรื่องผู้หญิง และ ศีรษะ ขณะเดียวกันผู้บริหารคนดังกล่าวเคย แจ้งความปืนหาย ยุ่งอยู่บ้าง” ท�ำนองว่ายอมรับว่าตัวเองมีเรื่องผู้หญิง ซึ่งอาตมาก็ หลั ง จากน้ อ งหลิ ว หายตั ว ไป ต� ำ รวจชุ ด สื บ สวนอยู ่ ร ะหว่ า ง ไม่ได้ถามต่อ อาตมาก็ไม่รวู้ า่ ผอ.ตุ๊ พูดท�ำไม แต่ดมู สี หี น้าทีก่ งั วล สืบสวนคลี่คลายคดี กระทั่งเมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 ที่ผ่านมา เจ้า ใจอยู่บ้าง จากนั้นอาตมาก็ไม่ได้เจอ ผอ.ตุ๊อีกเลย ทีมข่าวเดินทาง หน้าที่ต�ำรวจได้น�ำหลักฐานไปยื่นศาลจังหวัดสระแก้ว เพื่อขอ กลับมาทีโ่ รงเรียนแห่งที่ 1 ทีเ่ คยมีปมเรือ่ งชูส้ าวกับครูในโรงเรียน อนุมตั หิ มายจับ นายจุมพล สุภาพงษ์ อายุ 56 ปี หรือ ผอ.ตุ๊ ผอ.รร. ได้พบกับนายสงบ (นามสมมติ) ภารโรงของโรงเรียนเปิดเผยว่า บ้านหนองสรวง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ช่วงแรกผอ.ตุ๊ ก็ปกติเป็นคนเงียบ ๆ ชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง โดยศาลจังหวัดสระแก้ว ได้อนุมัติหมายจับเลขที่ จ. ท�ำงาน แต่ชว่ งหลังตนเริม่ เห็นพฤติกรรมเมาสุราในทีท่ ำ� งาน มัก

ชอบดืม่ เหล้า สูบบุหรี่ในห้องท�ำงานช่วงหลังเลิกเรียน ซึง่ คุณครู ส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่ดี ไม่เหมาะสม ชาวบ้านก็รู้เห็น แต่ก็ท�ำ อะไรไม่ได้ เห็นว่าเป็นผอ.โรงเรียน ส่วนเรือ่ งชูส้ าว ตนยืนยันว่ามีผหู้ ญิงในโรงเรียนจริง คน ก็รู้กันทั่ว เป็นครูอัตราจ้าง หน้าตาดี ยังสาว โดยคบกันค่อนข้าง ออกหน้าออกตา ทัง้ ๆ ที่ ผอ.ตุ๊ ก็มลี กู มีเมียแล้ว ส่วนเรือ่ งหย่าเท่า ที่ตนทราบเหมือนฝ่ายหญิงต้องการให้ ผอ.ตุ๊ หย่ากับเมีย เพื่อที่ จะมาอาศัยด้วยกัน ซึ่งผอ.ตุ๊ ก็ยอมหย่ากับภรรยาจริง ส่วนฝ่าย หญิงเท่าทีท่ ราบมีสามีแล้ว สามีเป็นข้าราชการเช่นกันตนไม่รทู้ งั้ คู่เก็บความลับทางบ้านอย่างไร นอกจากนี้ยังมีเรื่องการท�ำร้ายเด็ก ผอ.ตุ๊ ลงโทษเด็ก นักเรียน ซึ่งผู้ปกครองรับไม่ได้ จึงไปแจ้งความร้องเรียนจนต้อง ย้ายสถานที่ท�ำงาน ส่วนครูสาวถูกให้ออกจากโรงเรียนเช่นกัน เนือ่ งจากชาวบ้านก็รบั ไม่ได้ ส่วนเรือ่ งอาวุธปืนตนไม่เคยเห็น แต่ คิดว่า ผอ.ตุ๊ พกปืนประจ�ำ เพราะ ผอ.ตุ๊ ยังเคยสอบถามตนท�ำนอง ว่า จะให้ท�ำด้ามปืนให้ แต่ตนก็ยังไม่เคยท�ำให้ และไม่เคยเห็น อาวุธปืน ซึ่ง ผอ.ตุ๊ จะหิ้วกระเป๋าเหลี่ยม ๆ เป็นประจ�ำอย่างไร ก็ตาม เรื่องที่เกิดขึ้นตนก็ตกใจ แต่หลังจาก ผอ.ตุ๊ ย้ายไปก็ไม่เคย กลับมาอีกเลย ตนไม่คอ่ ยได้สงุ สิงกับ ผอ.ตุ๊ เพราะเห็นพฤติกรรม และตนก็ไม่ยุ่ง ผอ.ตุ๊ เป็นคนรู้กฎหมาย เวลาประชุมเวลาคุยจะรู้ เรือ่ งกฎหมาย จากการสอบถาม นางเอ๋ ชาวบ้านในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เปิดเผยว่า ผอ.ตุ๊ มาอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูหลายปี ส่วนครอบครัว ก็อาศัยอยูท่ บี่ า้ นอีกหลังในต.ตาพระยา เช่นกัน โดยพืน้ ฐานครอบ ครัวของ ผอ.ตุ๊ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ พ่อเป็นครู น้องชายเป็น ต�ำรวจ เเต่ภายหลังจากทีพ่ อ่ เเละน้องชายเสียชีวติ ครอบครัวก็ยา้ ย ไปอยู่ที่อื่น เหลือเพียง ผอ.ตุ๊คนเดียว ที่ยังอยู่ในพื้นที่ ก่อนจะย้าย ออกไปเมื่อประมาณปี 58 ส�ำหรับอุปนิสัย ผอ.ตุ๊ เป็นคนพูดจาดี

อัธยาศัยดี เเต่เป็นคนเจ้าชู้ มีผหู้ ญิงมาติดพันหลายคน จนชาวบ้าน ในพื้ น ที่ ก็ ต ่ า งร�่ ำ ลื อ กั น เเต่ ห ลั ง จากปี 58 ที่ ผ อ.ตุ ๊ ย้ า ยไป จ.สุพรรณบุรี ก็ไม่ได้ยนิ ข่าวคราวอีกเลย กระทัง่ ล่าสุดได้ตดิ ตาม ข่าวสาร เห็นผอ.ตุ๊ในข่าว ก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก ส่วนจะเป็น ผู้ก่อเหตุหรือไม่ ตนก็ไม่ทราบ เเละไม่อยากจะคิด เพราะเท่าที่ สังเกตเขาดูเป็นคนใจดี จากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านที่ ครอบครัวของ ผอ.ตุ๊ อาศัยอยู่ ในพื้นที่ต.ตาพระยา อยู่ห่างจาก บ้านพักข้าราชการ 850 เมตร จากการสอบถามเจ้าของบ้าน เปิด เผยว่า บ้านหลังนี้ในอดีตเป็นของพ่อ ผอ.ตุ๊ โดยตอนนั้นมี ครอบครัวของ ผอ.ตุ๊ อาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน คือ พ่อ เเม่เลี้ยง น้อง ชาย เเละน้องสาว ส่วนตัว ผอ.ตุ๊ ไม่เคยอยู่ที่บ้านหลังนี้ เพราะจะ อยู่บ้านพักข้าราชการ ในพื้นที่ต.ตาพระยา ห่างจากบ้านหลังนี้ ประมาณ 850 เมตร และนาน ๆ จะเเวะเวียนมา เเต่ภายหลังปรากฏ ว่า พ่อกับน้องชายเสียชีวิต เเม่เลี้ยงกับลูกสาวก็ย้ายไปอยู่ด้วยกัน ที่ จ.เพชรบูรณ์ จึงขายบ้านเมื่อปี 53 ในราคา 350,000 บาท ส่วน อุปนิสัยของ ผอ.ตุ๊ ตนก็ไม่ทราบ เพราะเคยเห็นเเค่ไม่กี่ครั้งทีม ข่าวยังได้เดินทางไปยังบ้านพักของผอ.ตุ๊ ครั้งที่ยังท�ำงานด�ำรง ต�ำแหน่งเป็น ผอ.โรงเรียน ในจ.สระแก้ว พบว่าขณะนี้บ้านพัก 2 ชั้น กึ่งไม้กึ่งปูน 2 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ 1 ห้องนั่งเล่น มีผอ. โรงเรียนคนใหม่มาพักอาศัยอยู่แทนแล้วทีมข่าวได้พูดคุยกับ ผอ.ผึ้ง (นามสมมติ) ซึ่งไม่อนุญาตให้ทีมข่าวเข้าไปเก็บภาพ ภายในบ้านพัก เล่าว่า ตนไม่รู้จัก ผอ.ตุ๊ เป็นการส่วนตัว ทราบ เพียงว่า ผอ.ตุ๊ ย้ายออกจากบ้านพักหลังนี้เมื่อเดือน ต.ค.58 ส่วน ตนได้ยา้ ยเข้ามาอาศัยอยูแ่ ทนในเดือน พ.ย.58 โดยในวันทีต่ นย้าย เข้ามาอยู่ พบว่าบ้านหลังนี้ได้ถูกท�ำความสะอาดเอาไว้แล้ว ซึ่ง ตนไม่พบร่องรอยการต่อสู้ หรือคราบเลือดใด ๆพบเพียงสภาพ บ้านบางจุดทีถ่ กู ปลวกกินและผุพงั ตามอายุการใช้งาน เมือ่ ทราบ ข่าวของผอ.ตุ๊ อาจเป็นคนร้ายก่อเหตุฆาตกรรม ตนก็รู้สึกตกใจ และคิดว่าเหตุการณ์นี้ค่อนข้างจะโหดร้ายแต่เท่าที่ตนอาศัยบ้าน หลังนี้ ก็ไม่เคยมีอะไรผิดสังเกต หรือเจอสิ่งลี้ลับอะไร ทีมข่าวอาชญากรรม...................รายงาน


หน้า 8

ข่าวกรม-กระทรวง

“เรือนจ�ำนนทบุรี” จัดพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน�้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3

วันที่ 15 ก.พ.64 ที่เรือนจ�ำจังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ดร.สุจินต์ ไชย ชุ ม ศั ก ดิ์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นนทบุ รี เป็ น ผู ้ แ ทน พระองค์ ในพิธปี ดิ โครงการพระราชทาน “โคกหนอง นาแห่งน�ำ้ ใจและความหวัง” รุน่ ที่ 2/3 เรือนจ�ำจังหวัด นนทบุรี กรมราชทัณฑ์ พร้อมมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ และผูต้ อ้ งขังทีผ่ า่ นการฝึก อบรม จ� ำ นวน 244 คน และได้ รั บ พระราชทาน อภัยโทษปล่อยตัว จ�ำนวน 3 คน โดยมี นางสาวปรีย์ ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจ�ำจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโค รงการฯ นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือน จ�ำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงมี พ ระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด กระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกอบรมโครงการ พระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน�ำ้ ใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/3 ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถด�ำเนินการได้ทุก เรือ่ ง และมุง่ เน้นการปรับเปลีย่ นพืน้ ฐานความคิด การ ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาใน สถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อพ้น โทษออกไปภายนอก นางสาวปรีย์ธิดา กล่าวต่อว่า เรือนจ�ำจังหวัด นนทบุรี จัดให้มีการฝึกอบรม 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 -14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ขั้น ตอน ได้แก่ 1.การอบรมพึง่ ตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจ พอเพียง 2.การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ และ 3.การสรุปและประเมินผล โดยมีผู้ส�ำเร็จการฝึก อบรม 244 คน นางสาวปรียธ์ ดิ า กล่าวอีกว่า ผลการด�ำเนินงาน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมเรียนรู้และเข้าใจทักษะ สามารถ พึง่ พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี ใหม่ สามารถน�ำความรู้ไปด�ำเนินการในพื้นที่ตาม ภูมิล�ำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราช ประณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ

สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชด�ำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนา ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งผู้รับการฝึกอบรม ต่างส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ทัง้ นี้ ผูต้ อ้ งขังต่างส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี นอกจากนี้ ผู้บัญชาการเรือนจ�ำ จังหวัดนนทบุรี ได้นำ� ผูต้ อ้ งขังทีไ่ ด้รบั การปล่อยตัวใน วันนี้รวม 3 คน เดินออกจากเรือนจ�ำส่งมอบต่อให้กับ ครอบครัวทีม่ ารอรับอยูด่ า้ นหน้า ซึง่ บรรยากาศเต็มไป ด้วยน�้ำตาและรอยยิ้มของผู้พ้นโทษและครอบครัว

“เรือนจ�ำบางขวาง” จัดพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน�้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3

วันที่ 15 ก.พ.64 ที่เรือนจ�ำกลางบางขวาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่ง น�้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 เรือนจ�ำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและให้ โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม จ�ำนวน 100 คน โดยมี ดร.มนตรี บุนนาค ผู้บัญชาการ เรื อ นจ� ำ กลางบางขวาง ให้ ก ารต้ อ นรั บ และกล่ า ว รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดร.มนตรี บุนนาค ผู้บัญชาการเรือนจ�ำกลาง บางขวาง กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราช ทานให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก

ดร.มนตรี กล่าวอีกว่า ผลการด�ำเนินงาน มีผู้ ผ่านการฝึกอบรมเรียนรู้และเข้าใจทักษะ สามารถ พึง่ พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี ใหม่ สามารถน�ำความรู้ไปด�ำเนินการในพื้นที่ตาม ภูมิล�ำเนาของตนเอง อัน เป็น การสืบสานพระราช ประณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระ หนองนาแห่งน�้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ รุ่น ราชด� ำ ริ ต ่ า งๆของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกา ที่ 2/3 ซึง่ เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ในพืน้ ทีข่ นาด เล็ก โดยสามารถด�ำเนินการได้ทกุ เรือ่ ง และมุง่ เน้นการ ปรับเปลีย่ นพืน้ ฐานความคิด การฝึกวินยั ลงมือปฏิบตั ิ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ ผูต้ อ้ งขังสามารถพึง่ พาตนเอง และช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทีไ่ ด้ รับความเดือดร้อน เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก ดร.มนตรี กล่าวต่อว่า เรือนจ�ำกลางบางขวาง จัดให้มีการฝึกอบรม 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 -14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ขัน้ ตอน ธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้แก่ 1.การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอ โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อ เพียง 2.การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ และ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนา 3.การสรุปและประเมินผล โดยมีผสู้ ำ� เร็จการฝึกอบรม ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งผู้รับการฝึกอบรม 100 คน แบ่งเป็นผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นคนไทย จ�ำนวน 92 คน ต่างส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ และชาวต่างชาติ จ�ำนวน 8 คน พระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้


หน้า 9

เปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน(เราท�ำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์) วันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นาย สาวิ ต ร เจี ย มจิ ร ะพร นายอ� ำ เภอไทรโยค ได้ เ ป็ น ประธานเปิ ด กิ จ กรรมจิ ต อาสาพระราชทาน(เรา ท�ำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์) ณ น�้ำตกไทรโยค น้อย หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พร้อม

น�ำ้ เพือ่ ฆ่าเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพือ่ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยก่อนเริ่มกิจกรรมมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้เจลล้างมือให้กับผู้เข้าประชุมทุกคน ตาม มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID2019) อย่างเคร่งครัด

ด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค เอกชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาใน พื้นที่ เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยการ กวาด เก็บขยะ ล้าง ถนน โดยใช้รถยนต์บรรทุกน�้ำ อีกทั้งยังมีการฉีดพ่น

ย้อนรอยคดีนายจ้างสวนทุเรียนโหด ยิงลูกจ้างลาวยัดถังฝังดิน นายจ้างสวนทุเรียนโหด ยิงหนุ่มลูกจ้างชาว ลาวขณะมาทวงเงินค่าจ้างกลับบ้านดับ ก่อนยัดศพใน ถังน�้ำมันแล้วน�ำไปฝังดิน ล่าสุด ต�ำรวจ สภ.สิชล จับกุมคนร้ายได้แล้ว ให้การรับสารภาพ ก่อนคุมตัวไป ท�ำแผนฆ่าโหด กรณีคดีที่ได้มี นางพิน อายุ 30 ปี สัญชาติลาว ได้มาแจ้งความกับต�ำรวจ สภ.สิชล เมื่อ เย็นวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า เพื่อนสัญชาติชาวลาว 2 มาเมื่ อ วั น ที่ 13 มิ . ย.ที่ ผ ่ า นมา ศาลจั ง หวั ด คน คือ นายเทิน อายุ 30 ปี และนายอ�่ำ อายุ 30 ปี นครศรีธรรมราชได้อนุมัติออกหมายจับนายธีรวัฒน์ ตามหมายจับเลขที่ 243/2563 ลงวันที่ 13 มิ.ย.2563 ก่อนต�ำรวจน�ำหมายจับไปจับกุม ตัวนายธีรวัฒน์มาส อบสวนจน ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนนาย เทิน ลูกจ้างชาวลาวเสียชีวิตจริง ส่วนนายอ�่ำ ลูกจ้าง ชาวลาวอีกคนตนได้สง่ กลับบ้านประเทศลาวไปตัง้ แต่ วันเกิดเหตุเมื่อ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมาแล้ว ผู้ต้องหาให้การ ซึ่งท�ำงานเป็นลูกจ้างในสวนทุเรียนของ นาย รับสารภาพว่า วันเกิดเหตุชว่ งเทีย่ ง วันที่ 10 มิ.ย.ทีผ่ า่ น ธีรวัฒน์ วีระพันธ์ อายุ 31 ปี หรือนายหัวเจม ที่บน มา ได้เดินทางไปหา นายเทิน เเละ นายอ�ำ่ 2 ลูกจ้างชาว ภูเขาได หมู่บ้านคลองไทร หมู่ 2 ต.ฉลอง อ.สิชล ลาว ที่ขน�ำในสวนทุเรียน บ้านบางไทร หมู่ที่ 2 ต�ำบล จ.นครศรีธรรมราช ว่า เพื่อนชาวลาวทั้งสองคนได้ ฉลอง อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ พูดคุย สูญหายไปไม่สามารถติดต่อได้ สงสัยว่าจะเกิดเหตุรา้ ย กรณีที่ นายเทิน เเละนายอ�ำ่ ขอเบิกเงินล่วงหน้าจ�ำนวน กับเพื่อนชาวลาวทั้งสองคนนั้น 8,000 บาท เพื่อเป็นค่ารถกลับบ้านที่ประเทศลาว แต่ เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 14 มิ.ย.63 พ.ต.อ.นัษฐ เจรจาตกลงกันไม่ได้ท�ำให้ นายธีรวัฒน์ เกิดโมโห วุฒิ ทองทิพย์ ผกก.สภ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช กล่าว โทสะ เเละได้ใช้ปืนพก 9 มม. ยิงขึ้นฟ้าจ�ำนวน 3 นัด ถึงความคืบหน้าหลังจากได้รับแจ้ง พ.ต.อ.นัษฐวุฒิ เพือ่ ข่มขู่ แต่นายเทินไม่กลัว จากนัน้ นายเทินได้ลกุ จาก ทองทิ พ ย์ ผกก.สภ.สิ ช ล ได้ สั่ ง การให้ ต� ำ รวจชุ ด ที่นั่งใต้ถุนขน�ำ เเสดงอาการไม่พอใจเเละท�ำทีจะ สืบสวน สภ.สิชล เดินทางไปตรวจสอบบริเวณขน�ำ ท� ำ ร้ า ย นายธี ร วั ฒ น์ จึ ง ใช้ อ าวุ ธ ปื น ยิ ง ใส่ น ายเทิ น ทีพ่ กั คนงานในสวนทุเรียน พบแต่รอยเลือดบนแคร่ใต้ จ�ำนวน 1 นัด เข้าอกซ้าย เป็นเหตุให้นายเทินเสียชีวิต ขน�ำ และพบรอยเลือดบนพืน้ ใต้ขน�ำจ�ำนวนหนึง่ และ บนเเคร่ใต้ถนุ ขน�ำ ส่วนนายอ�ำ่ เพือ่ นชาวลาวตกใจไม่ ยังพบปลอกกระสุนปืน 9 มม.ตกอยู่จ�ำนวน 1 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่จนท.ยังไม่พบร่างของนาย เทินและนายอ�ำ่ แต่อย่างใด พบแต่นายธีรวัฒน์หรือเจม วีระพันธ์ นายจ้าง แต่ยังให้การวกวนมีพิรุธน่าสงสัย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายธีรวัฒน์ไปสอบสวน ปากค�ำ พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ต่อ

กล้าท�ำอะไร จากนัน้ นายธีรวัฒน์ ขอความช่วยเหลือให้ นาย อ�่ำ น�ำศพของ นายเทิน ห่อเสื่อน�้ำมันเเละบรรจุในถัง น�้ำ 200 ลิตร สีฟ้า ซึ่งวางอยู่หน้าขน�ำ เเละช่วยกันยก ศพ นายเทิน ใส่รถยนต์กระบะยี่ห้อโยโยต้า ตอนครึ่ง สีด�ำ หมายเลขทะเบียน บล 5644 สุราษฎร์ธานี พาศพ ไปวางไว้บนสวนของ นายธีร วัฒน์ ห่างจากขน�ำ ประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้น นายธีรวัฒน์ ได้ขับ รถยนต์ไปส่งนายอ�่ำ เพื่อส่งเดินทางกลับประเทศลาว แล้วกลับมายังจุดทีท่ ง้ิ ศพของนายเทิน เเละได้ขดุ หลุม ฝังศพนายเทินไว้ใต้พื้นดินลึกประมาณ 1 เมตร ก่อน เดินทางกลับบ้านท�ำเหมือน ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ก่อนถูก ต�ำรวจเชิญตัวไปสอบสวน และออกหมายจับและ ยอมรับสารภาพในที่สุดดังกล่าว

ต่อมาเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจยึด ปลอกกระสุนปืน ขนาด .45 มม. ได้จากบริเวณขน�ำที่ เกิดในวันเกิดเหตุ, ตรวจยึดอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .45 หมายเลขทะเบียน กท 6106572 จากนายธีร วัฒน์ ตรวจยึด รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า ตอนครึ่ง สีด�ำ หมายเลขทะเบียน บล 5644 สุราษฎร์ธานี จาก นายธีรวัฒน์ มาหาหลักฐานเพิม่ เติม ต่อมานายธีรวัฒน์ ได้น�ำเจ้าหน้าที่ต�ำรวจพร้อมหน่วยกู้ภัยประชาพิทักษ์ ชีพอ�ำเภอสิชลไปชี้จุดที่ฝังศพ นายเทิน ซึ่งปรากฏว่า พบศพ นายเทิน ถูกฝังอยู่ใต้ดินในสวนของ นาย ธีรวัฒน์ ซึ่งจากสภาพศพพบรอยคล้ายกระสุนปืนที่ บริเวณชายโครงใต้นมข้างซ้ายทะลุชายโครงราวนม ข้างขวา ก่อนคุมตัวนายธีรวัฒน์ผตู้ อ้ งหาส่ง ร.ต.อ.อุทยั ยอดราช รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิชล ด�ำเนินคดีตาม กฎหมายต่อไป. ทีมข่าวอาชญากรรม...................รายงาน


หน้า 10

^ยื่นหนังสือ : นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพฯ ขสมก. และนาย บุ ญเหลือ ขุนพรม เลขาธิก ารสหภาพฯ ขสมก. น� ำ คณะกรรมการ สหภาพฯ เข้าพบ ดร.ณรงค์ วงศ์สกุล เพื่อยื่นหนังสือแจ้งเชิญเป็นที่ ปรึกษาสหภาพฯ ขสมก. และขอค�ำแนะน�ำในการแก้ไขปัญหาใน ขสมก. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ ที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (05)

^ประชุม : เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สมฤดีรีสอร์ท จ.นครนายก ทีป่ ระชุมใหญ่ประจ�ำปี ครัง้ ที่ 17/2563 วาระพิจารณา 3.4 นายบุญทรัพย์ เกิ ด แสง รองประธานฝ่ า ยวิ ช าการศกภาพฯ ขสมก.เป็ น ผู ้ เ สนอชื่ อ ท่าน ดร.ณรงค์ วงศ์สกุล เป็นรองประธานฝ่ายวิชาการศึกษาสหภาพ ฯ ผู้เสนอมติที่ประชุมใหญ่เห็นชอบตามเสนอ

^อีกหนึ่งโครงการที่ สอ.05 : จัดให้แก่สมาชิกใหม่ “สมาชิกแนะน�ำ ^สหกรณ์ 05 ขสมก. ห่วงใยพนักงานสมาชิก (05) จัดหา mask (แมส) สมาชิก” โดยทีมงานผู้ประสานงาน 05 จัดส่งมอบของที่ระลึกให้แก่ สมาชิกใหม่กันอย่างชื่นมี่นเป็นที่พอใจ และเจลแอลกอฮอล์ ให้พนักงานที่เป็นสมาชิกด้วยห่วงใยกัน


หน้า 11


Profile for Pramot

การเมืองชุมชน​ ประจำเดือน มีนาคม 2564  

การเมืองชุมชน​ ประจำเดือน มีนาคม 2564  

Profile for pramot4
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded