Page 1

1

Banana news เสพอย่างมีสติ


จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย

2

มร.ชร.ทาโซล่าร์เซลล์ “ขายก๊าซ” ร่วม “คาร์บอนเครดิต”

“คาร์บอนเครดิต”

มร.ชร.

ปลืม้ ได้เข้ากลุม่ ASEAN Smart Grid Congress กับมหาวิ ทยาลัย 8 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 10 มหาวิ ทยาลัย ผลจากผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิ ตย์ Solar Rooftop ได้ผลดีฝรังจากอเมริ ่ กาสนใจจะมา ศึกษาดูงาน ม.ค. ปี หน้ า’62 พร้อมจะให้ทุนสนับสนุนที่ช่วยลดโลกร้อน-ภาวะเรือนกระจก ส่วน “สพสล.” มร.ชร. วางเป้ า “ขายก๊าซ” ตามโครงการ “คาร์บอนเครดิ ต” แก่องค์กรใหญ่ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศชี้จะมีเงิ นไหลเข้ามหาวิ ทยาลัยเดือนหลายหมื่น

ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิง่ แวดล้อม (สพสล.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิ ดเผยว่า จากกรณีท่ี ผศ.ดร. ศรชัย มุง่ ไธสง อธิการบดีฯ และทีมผูบ้ ริหารและตนเองฐานะ ผอ.สพสล. มร. ชร. ได้ลงนาม ความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ ASEAN Smart Grid Congress ทีว่ ทิ ยาลัยพลังงาน และสมาร์ทกริด เทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เมือ่ วันที่ 12 ก.ย. (61) ทีผ่ า่ นมา กับมหาวิทยาลัยจาก 8 ประเทศ ในกลุม่ อาเซียน 10 มหาวิทยาลัย เป็ นผลจากโครงการที่ มร.ชร. ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ Solar Rooftop 501. 12 kWp. และ เปลีย่ นเครือ่ งแอร์ และเปลีย่ นหลอดไฟจากนีออนแบบเดิมเป็ นหลอด LED ตามอาคารต่างๆ ใน มร.ชร. จานวน 10 แห่ง ซึง่ สามารถลด ค่าใช้จา่ ยไฟฟ้ ารายเดือนลงได้นนั ้

“นอกจาก 10 มหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน 8 ประเทศ จะ สนใจนอกจากการทาโครงการโซล่าร์เซลล์พลังงานจาก แสงอาทิตย์เป็ นผลสาเร็จแล้วโครงการนี้ยงั เป็ นผลดีดา้ น “การลดภาวะก๊าซเรือนกระจก” ทีเ่ ป็ นปั จจัยทีท่ าให้โลกร้อนลดลงได้ ด้วย ซึง่ เราสามารถทาให้ Mr.Richard T.Carlin จากแหล่งกองทุน Office of Naval Research แห่งสหรัฐอเมริกาจะมา ศึกษาดูงาน “ศูนย์ พลังงานและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี สพสล.” ทีม่ ร.ชร.ในเดือน ม.ค. ปี หน้า (62) ซึง่ ได้เจรจาเบือ้ งต้นกับอธิการบดีฯ แล้ว และพร้อมจะสนับสนุนด้านกองทุนต่อไป และเมือ่ วันที่ 19 ก.ย. (61) ทีผ่ า่ นมา ตนเองได้เป็ นตัวแทนอธิการบดีไปรับโล่รางวัลประกาศเกียรติ


3

อธิการฯ ให้ทุกคณะ มร.ชร. ช่วย สร้าง-รีแบรนด์ ม.

สร้าง-รีแบรนด์ ม.

อธิการบดีฯ

วอนผูบ้ ริ หารฯ ช่วยกันสร้าง มร.ชร. วางตาแหน่ งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้ชดั ร่วม สร้าง “แบรนด์” ให้คณะโดดเด่นเป็ นที่จดจาของประชาชน ส่วน ดร.เอกก์ วิ ทยการคนดัง ฝากข้อคิ ดไว้มากมาย และมีทิศทางที่ ชัดเจนในการ “สร้างแบรนด์-รีแบรนด์” โดยเน้ น Outside in เป็ นสาคัญ รวมทัง้ การทาตลาด เฉพาะกลุ่มและร่วมมือกับต่าง คณะและองค์กรอื่นๆ ในการผลิ ตบัณฑิ ตในยุคนี้

ทีห่ อ้ งประชุมเอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ เชียงราย เมือ่ วานนี้ (9 ต.ค. 61) เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุง่ ไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็ นประธานพิธเี ปิ ดงาน “โครงการอบรมผูบ้ ริหารหลักสูตร Branding CRRU” ซึง่ จัดโดยกองบริหารงานบุคล และสานักส่งเสริมวิชาการ โดยเชิญ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล จากคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็ น วิทยากร ทัง้ นี้มี ผศ.สุทศั น์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ การอบรมครัง้ นี้มผี บู้ ริหารระดับต่างๆ 119 คนร่วม กิจกรรม เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมองเห็นความสาคัญ ในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์ ว่ามีความสาคัญต่อความ เลือ่ มใสศรัทธาและเชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อองค์กรหรือสถาบัน รวมทัง้ ให้มหี ลักการคิดและการสร้างแบรนด์และการรีแบรนด์ของ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ ทันสมัยในยุคปั จจุบนั โดยใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดยุคใหม่ผสมในการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่างๆ ประยุกต์ใช้ในการรับนักศึกษาด้วย

ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า เป็ นโอกาสดีของผูบ้ ริหารการสร้างแบรนด์เป็ นการสร้างสิง่ ดีๆ ให้แก่ มร.ชร. เป็ นการวางตาแหน่ง ให้กบั มหาวิทยาลัย และคณะต้องมีทศิ ทางทีช่ ดั เจนให้คนศรัทธา เชือ่ มัน่ ซึง่ จะเป็ นผลในการตัดสินใจของผูจ้ ะเข้ามาศึกษาด้วย

bnnnews  
bnnnews  
Advertisement