Page 1

รายงาน เรื องลีนุ๊กซ์ เซิร์ฟเว่ อร์ จัดทําโดย นาย ประกิต บุญมี เลขที1 5 ชั&นมัธยมศึกษาปี ที6 /1

เสนอ อาจารย์ สุรินทร์ สุ รรัตนากร

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหัดจันทบุรี


คํานํา รายงานเล่มนี เป็ นส่ วนหนึงของวิชาคอมพิวเตอร์ กระผมเพือให้ผอู ้ ่านได้ เรี ยนรู ้ในเรื องลีนุ๊กซ์เซิ ร์ฟเว่อร์ ว่ามีการเซทอย่างไร มีระบบการทํางานเป็ น อย่างไร เพือใช้ในการเรี ยนการสอน กระผมหวังว่าผูอ้ ่านจะได้นาํ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ และได้นาํ ไปประยุกค์ใช้ในการเกิดประโยชน์อนั สู งสุ ด

ผูจ้ ดั ทํา

นายประกิต บุญมี


สารบัญ เรื อง

หน้า

โครงงาน GNU คืออะไร?

1

Free Software คืออะไร?

2

มูลนิธิฟรีซอฟแวร์ คืออะไร?

3

ขั นตอนการติดตั ง Linux Fedora

4

ความรู้ เกีย วกับลีน๊ ุกซ์

35

สิ งที ควรทราบก่ อนการติดตั&ง

36


1

ระบบปฏิบัติการ GNU โครงงาน GNU คืออะไร? โครงงาน GNU เริ มต้นขึ นในปี 1984 เพือพัฒนาระบบปฏิบตั ิการ Unix ให้เป็ น Free Software: ระบบ GNU ซึ งความแตกต่างของระบบปฏิบตั ิการ GNU จะใช้ Kernel ทีเรี ยกว่า Linux ซึ งมีการใช้อย่างกันอย่างแพร่ หลาย ระบบนี มกั จะถูก เรี ยกว่า“Linux” ซึ งถ้าจะเรี ยกให้ถูกต้องแล้ว ควรจะเรี ยกว่า ระบบกนู/ลินุกซ์ ( GNU/Linux systems ) GNU ย่อมาจาก “GNU's Not Unix” ออกเสี ยงว่า guh-noo หรื อเกือบจะ เหมือน canoe


2

Free Software คืออะไร? Free Software นั นเป็ นเรื องของเสรี ภาพ ไม่ใช่เรื องของราคา เพือให้เข้าใจคอน เซปต์มากยิง ขึ น คุณควรจะนึกถึงเสรี ภาพ หรื ออิสรภาพในการพูด ไม่ใช่เบียร์ฟรี Free Software นั นเป็ นเรื องของเสรี ภาพทีจะ run , copy , แจกจ่าย , ศึกษา , เปลียนแปลงและพัฒนาซอฟแวร์ให้ดีข ึน ถ้าจะพูดให้ชดั ก็คือ มันเน้นถึงเสรี ภาพที ผูใ้ ช้ซอฟแวร์จะได้รับ 4 อย่างด้วยกัน คือ 1. อิสระทีจะ run program เพือจุดประสงค์อะไรก็ได้ 2. อิสระทีจะเรี ยนรู ้วิธีการทํางานของโปรแกรม และปรับเปลียนมันให้เป็ นไป ตามอย่างทีคุณต้องการ โดยทีให้ใส่ Access ให้กบั source code ก่อนถึงจะ เปลียนแปลงได้ 3. อิสระทีจะแจกจ่าย copy เพือให้คุณสามารถช่วยเหลือเพือนของคุณได้ 4. อิสระทีจะพัฒนาโปรแกรม และนําสิ งทีคุณพัฒนาออกสู่ สายตาประชาชน เพือทีจะให้สังคมได้รับประโยชน์จากโปรแกรมทีคุณพัฒนา และแน่นอน ว่าต้องเข้าไปใส่ Access ให้กบั source code ก่อนถึงจะพัฒนาโปรแกรมได้


3

มูลนิธิฟรีซอฟแวร์ คืออะไร? มูลนิธิฟรี ซอฟแวร์ (FSF) คือ ผูน้ าํ องค์กรทีให้ความสนับสนุนโครงงาน GNU ซึ ง ตอนนี FSF ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริ ษทั หรื อมูลนิธิต่างๆน้อยมาก แต่จะ อาศัยการสนับสนุนจากบุคคลอย่างคุณ การช่วยเหลือ FSF ทําได้โดยการเป็ นสมาชิกของ FSF, การซื อหนังสื อคู่มือ, การ บริ จาคเงินสนับสนุน หรื อโดยการใช้ฟรี ซอฟแวร์ในธุรกิจของคุณ เพือเป็ นการ สนับสนุน FSF ได้ โครงงาน GNU จะช่วยสนับสนุนภารกิจของ FSF โดยการป้ องกัน รักษา และ โฆษณาความเป็ นอิสระในการใช้, การเรี ยน, ก๊อปปี , แก้ไข, และแจกจ่ายซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ต่างๆ และนอกจากนี เรายังสนับสนุนความเป็ นอิสระในเรื องของ การพูด, การพิมพ์ และการติดต่อสื อสารทางอินเตอร์เน็ตด้วย


4

ขั นตอนการติดตั ง Linux Fedora

ี ้วยแผ่นซด ี รี อมชุดติดตัง จะปรากฏหน ้าจอแรกโปรแกรมติดตังจะรอ หลังจากบูตเครือ งพีซด คอยคําสงั จากการพิมพ์ของผู ้ติดตัง เรียกว่า บูตพร ้อมพ์ ( Boot Prompt )ซงึ ผู ้ติดตังสามารถ กําหนดทางเลือก ( Options ) การทํางานของโปรแกรมติดตังนีได ้หลายรูปแบบตามความ ต ้องการ ตัวอย่างของคําสงั กําหนดทางเลือกได ้แก่ • boot: linux textboot: • linux rescueboot: • linux askmethodboot: • linux ks=floppy ั ครูห ข ้อความทีจ ะพิมพ์สงั งานได ้นั นอาจดูได ้โดยการกดปุ่ ม F2หากผู ้ติดตังรอสก ่ รือกด Enter ่ ารติดตังแบบกราฟฟิ กต่อไป จะเป็ นการเข ้าสูก


5

ี รี อมชุดติดตังนีหรือไม่ โปรแกรมติดตังจะสอบถามว่าต ้องการตรวจสอบแผ่นซด

่ ารตรวจสอบแผ่นซด ี รี อมทีละแผ่นและรายงานผลให ้ทราบ หากผู ้ติดตังตอบ Yes จะเข ้าสูก


6

ขั นตอนการตรวจสอบแผ่นซีดีรอมมาแล้วจะเป็ นหน้าจอแสดงสัญลักษณ์และ Release Notes


7

เลือกภาษาทีตอ้ งการใช้ระหว่างการติดตั ง


8

เลือกภาษาของแป้ นพิมพ์


9

เลือกทีจะติดตั งทับลีนุกซ์เดิมทีมีอยูใ่ นฮาร์ดดิสก์จะต้องเลือกรู ปแบบ (Layout) อย่างใดอย่าง หนึงหากเลือกใช้ Free space และ default layout จะเป็ นการติดตั งโดยใช้รูปแบบตามที Fedora กําหนดให้ โดยจะใช้ระบบจัดการระบบไฟล์แบบ LVM และจะใช้เนื อทีดิสก์ท งั หมด ทีเหลืออยู่ การที Fedora ออกแบบให้มี Default Layout เช่นนี เพืออํานวยความสะดวก ให้แก่ผใู ้ ช้งานทียงั ไม่เคยใช้ลีนุกซ์มาก่อน หลังจากกําหนด Layout หรื อรู ปแบบการแบ่ง พาร์ทิชนั ดิสก์แล้ว หากผูต้ ิดตั งมีความประสงค์จะกําหนดคุณสมบัติให้ตรงกับความต้องการมากขึ นจะต้องเลือก ตัวเลือก Custom Layout ในขั นตอนนี


10

ขั นตอนต่อมาคือการกําหนดค่าเกียวกับอุปกรณ์เครื อข่าย (Network Devices)


11

กําหนดค่า Time Zone เป็ น Asia/Bangkok ส่ วนตัวเลือก System clock uses UTC จะ ใช้ในกรณี ทีเป็ นเครื อง Portable หรื อ Notebook ทีกาํ หนดวันเวลาภายในฮาร์ ดแวร์ (RTC/BIOS) เป็ นเวลามาตรฐานโลก (UTC หรื อ GMT) แล้วอาศัยการปรับเวลาใน ระบบปฏิบตั ิการตามเวลาท้องถิน ( Local Date/Time ) ได้ตามสภาพความเป็ นจริ ง

กําหนดรหัสผ่านของผูค้ วบคุมระบบ ( root ) โดยยืนยันให้ตรงกันทั ง 2 ครั ง รหัสผ่านของ root นี ควรกําหนดให้มีความ ซับซ้อน ยากต่อการสุ่มเดา แต่ง่ายต่อการจําโดยควรมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 8 ตัวอักขระ ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และ สัญลักษณ์ ทีสาํ คัญคือ จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้คาํ ว่าอะไรเป็ นรหัสผ่าน ห้ามใช้รหัสง่ายๆ อย่างชัว คราวเด็ดขาด


12

เลือกชุดของซอฟต์แวร์ ( Package Selection )Fedora จะมีตวั เลือกอย่างกว้างๆ ให้ง่ายต่อการติดตั งคือ Office สําหรับงานเดสทอป Software Development สําหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ และ Web Server สําหรับงาน ระบบเครื อข่าย แต่อนั ทีจริ งแล้วควรเลือกแพคเกจทีละชุดด้วยตนเองเพือให้มีซอฟต์แวร์ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานและไม่ สิ นเปลืองเนื อทีดิสก์โดยไม่เกิดประโยชน์ (โปรดอ่านการเลือกซอฟต์แวร์แพคเกจ)


13

ก่อนทีจะเริ มการติดตั งจริ ง โปรแกรมติดตั งจะรอให้ผตู ้ ิดตั งยืนยันทีข นั ตอนนี หมายความว่า หากคลิlก Back จะยัง สามารถแก้ไขสิ งต่างๆ ได้ท งั หมด โดยทียงั ไม่มีผลกระทบใดๆ เกิดขึ นแต่ถา้ คลิlกที Next โปรแกรมติดตั งจะเริ ม จัดการกับฮาร์ดดิสก์และเริ มติดตั งโปรแกรมซึงจะไม่สามารถขัดขวางการทํางานเหล่านั นได้


14

โปรแกรมติดตั งจะสอบถามว่าต้องการตรวจสอบแผ่นซี ดีรอมชุดติดตั งนี หรื อไม่


15

หากคลิlก Next ขั นตอนต่อมาคือการเริ มจัดการกับฮาร์ ดดิสก์โดยแบ่งพาร์ ทิชนั ฟอร์ แมต และสําเนา ไฟล์ต่างๆ จากซี ดีรอมลงสู่ ฮาร์ ดดิสก์ แล้วร้องขอให้เปลียนแผ่นซี ดีรอมถัดไปทีละแผ่นจนกระทัง ครบ ตามทีได้เลือกแพคเกจไว้ข นั ตอนนี อาจใช้เวลานานมากขึ นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพของฮาร์ ดแวร์ และจํานวน แพคเกจทีเลือกติดตั ง


16

เมือสิ นสุ ดการติดตั งโปรแกรมจะแสดงข้อความให้นาํ แผ่นซีดีรอมหรื อแผ่นดิสก์อืนๆ ออกไป แล้วบูตเครื องโดยคลิlกปุ่ ม Reboot


17

การเซ็ทอ ัพภายหล ังจากติดตงส ั ําเร็จแล้ว

จากขั นตอนการติดตั ง จะเห็นว่า Fedora ได้ลดจํานวนข้อคําถามต่างๆ ทีผตู ้ ิดตั งจะต้องตอบลง เพือให้การติดตั งดําเนินไปอย่างรวดเร็ วและเรี ยบง่ายทีสุด แต่อย่างไรก็ตามหลังจากการติดตั งสําเร็ จลง และทําการบูตเข้าสู่ ระบบเป็ นครั งแรก ( First Boot ) โปรแกรมชือ First Boot จะพยายาม นําเข้าสู่ การแสดงผลแบบกราฟฟิ กหรื อ X Window System และจะเข้าสู่ การตั งค่าบางอย่างที จําเป็ นต่อระบบ ดังนี


18

กําหนดการทํางานของ Firewall เป็ นการเปิ ดให้บริ การงานด้านเครื อข่ายเฉพาะงานทีกาํ หนดเท่านั น


19

หากผูใ้ ช้งานยังไม่คุน้ เคยกับการใช้งาน Firewall ของ Fedora ขอแนะนําให้ Disable ไว้ ก่อน

ปิ ดการทํางานของ SELinux โดยให้เป็ น Disable

กําหนดค่าวันเวลาปั จจุบนั


20

กําหนดค่าความละเอียดของการแสดงผลเป็ น 1024x768 และความลึกของสี ทีเหมาะสมกับอุปกรณ์แสดงผลทีใช้ อยู่


21

กําหนดชือผูใ้ ช้งานเครื องทีไม่ใช่ผคู ้ วบคุมระบบ (Non-Root User) อย่างน้อย 1 ชือบัญชี ในการใช้งานปรกติ เช่น การใช้งานแบบเดสทอป ไม่ควรใช้งานโดยใช้ชือผูใ้ ช้ root เนืองจากเป็ นผูค้ วบคุมระบบทีมีสิทธิสูงสุด หากมี ความผิดพลาดหรื อเป็ นภัยต่อระบบเกิดขึ นระหว่างใช้สิทธิของ root จะทําให้ระบบได้รับความเสี ยหายรุ นแรงได้


22

ขั นตอนสุ ดท้ายเป็ นการตั งค่าและทดสอบการทํางานของ Sound Card ซึ งในปั จจุบนั ลีนุกซ์ สามารถทํางานได้กบั ชิปส่ วนใหญ่ได้เป็ นอย่างดี


23

 ั แบบ Custom การจ ัดแบ่งพาร์ทช ิ น

โปรแกรมทีใช้ในการจัดแบ่งพาร์ทิชนั ของ Fedora นี มีชือว่า Disk Druid การเข้าสู่การใช้ Disk Druid ในการ จัดแบ่งพาร์ทิชนั นี ผตู ้ ิดตั งจะต้องเลือก ตัวเลือก Create custom layout จากขั นตอนการติดตั ง แทนทีจะเลือกเป็ น Default Layout ตามปรกติ


24

ลักษณะของโปรแกรม disk druid นี จะช่วยให้สามารถสร้าง ( New ) แก้ไข ( Edit ) ลบ ( Delete ) พาร์ทิชนั ในฮาร์ดดิสก์ทีตอ้ งการได้จากกรอบด้านล่าง ( ในรู ปเป็ น /dev/had ) Reset เป็ นการยกเลิกให้กลับไปสู่สภาพเดิม ก่อนการแก้ไขทั งหมดRAID และ LVM เป็ นการสร้างหรื อแก้ไขพาร์ทิชนั คลิlกทีปุ่ม New เพือเริ มสร้างพาร์ทิชนั ใหม่


25

จะได้พาร์ทิชนั /dev/had ดังรู ปผูต้ ิดตั งสามารถแก้ไขพาร์ทิชนั นี ได้โดยคลิlกทีรูป (กรอบบน) หรื อทีชืออุปกรณ์ (กรอบล่าง) แล้วคลิlกทีปุ่ม Edit


26

คลิlกทีปุ่ม เพือเริ มสร้างพาร์ทิชนั ใหม่อีกหนึงพาร์ทิชนั เป็ น Swap Partition

ขณะนี จะมีพาร์ทิชนั สิ น 2 พาร์ทิชนั คือ / และ swap เป็ น /dev/hda1 และ /dev/hda2 ตามลําดับ


27

หลังจากทําการจัดแบ่งพาร์ทิชนั ของดิสก์แล้วโปรแกรมติดตั งจะให้กาํ หนดโปรแกรม Boot Loader เป็ นลําดับ ต่อมาซึงในปัจจุบนั ลีนุกซ์ส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม GRUB เป็ นโปรแกรม Boot Loader ซึงจะช่วยสร้างเมนู การบูตเข้าสู่ระบบปฏิบตั ิการให้เอง หากมีระบบปฏิบตั ิการอืนเช่น MS Windows ติดตั งอยูด่ ว้ ยก็จะทําหน้าทีเป็ น โปรแกรมช่วยในการบูตให้พร้อมมีเมนูให้เลือกได้


29 การเลือกแพคเกจด้วยตนเอง (Customized Package Selection)

การเลือกแพคเกจด้วยตนเอง จะเริ มในขั นตอนการติดตั งทีผตู ้ ิดตั งจะต้องกําหนดตัวเลือก "Customize now"


30

โปรแกรมจะเข้าสู่เมนูตวั เลือกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ ประเภทของซอฟต์แวร์ รายชือกลุ่มของซอฟต์แวร์แพคเกจ และ กรอบแสดงคําอธิบายรายละเอียดของซอฟต์แวร์แพคเกจทีกาํ ลังเลือกอยู่ ซึงในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยแพคเกจ ย่อยๆ อีกหลายแพคเกจ โดยผูต้ ิดตั งสามารถเข้าไปเลือกทีละแพคเกจได้โดยใช้ปุ่ม Optional packages ประเภท Desktop Environment เป็ นสภาพแวดล้อมแบบกราฟฟิ กของลีนุกซ์ มี GNOME กับ KDE ปรกติ Fedora จะเลือก GNOME เป็ นค่าปริ ยาย ให้เลือก KDE เพิม อีกหนึ งทางเลือก


31

ใน Optional packages ควรเพิมแพคเกจทีน่าสนใจเข้าไปอีกได้แก่ kdeadmin

ในประเภท Applications ควรเลือกเฉพาะงานทีตอ้ งการใช้เท่านั น เช่น ไม่เลือกติดตั ง Authoring and Publishing ,Engineering and Scientific ,Graphics ,Office/Productivity เป็ นต้น


32

ประเภท Development หรื อเครื องมือพัฒนาโปรแกรม มีส่วนสําคัญต่อการคอมไพล์และติดตั งโปรแกรมเพิมเข้าสู่ ระบบ จึงควรเลือกให้เพียงพอต่อการใช้งาน


33

ประเภท Servers คือ โปรแกรมบริ การในระบบเครื อข่ายทั งหลาย เช่น Database ,Web ,File Serverควรเลือก เฉพาะทีตอ้ งการใช้งานเท่านั น เนืองจากแต่ละเซิร์ฟเวอร์มกั จะมีหน้าทีเพียงไม่กีอย่างเท่านั น

ส่วน Base System จะเป็ นส่วนประกอบหลักของระบบปฏิบตั ิการทีประกอบด้วยเครื องมือต่างๆ ทีผคู ้ วบคุมระบบ จําเป็ นต้องใช้


34

ส่วนประเภทสุดท้ายคือ Languages ควรเลือก Thai Support เพือให้มีการติดตั งแพคเกจทีเกียวข้องกับระบบ ภาษาไทย เช่น รู ปแบบอักขระ (Fonts) การเข้ารหัส ( Encoding ) และรู ปแบบแป้ นพิมพ์ ( Keyboard Layouts )


35

ความรู้ เกีย วกับลีนุกซ์

จักกับลีนุกซ์ ลีนุกซ์ เป็ นระบบปฏิบตั ิการเช่นเดียวกับ ดอส ไมโครซอฟต์วนิ โดวส์ หรื อยูนิกซ์ โดยลีนุกซ์น นั จัดว่าเป็ นระบบปฏิบตั ิการ ยูนิกซ์ประเภทหนึง การทีลีนุกซ์เป็ นทีกล่าวขานกันมากขณะนี เนืองจากความสามารถของตัวระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรม ประยุกต์ทีทาํ งานบนระบบลีนุกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิง โปรแกรมในตระกูลของ GNU (GNU's Not UNIX) และสิ งทีสาํ คัญ ทีสุดก็คือระบบลีนุกซ์เป็ นระบบปฏิบตั ิการประเภทฟรี แวร์ (Free Ware) คือไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการซื อโปรแกรม ระบบลีนุกซ์ต งั แต่เวอร์ชนั 4 นั น สามารถทํางานได้บนซีพียทู งั 3 ตระกูล คือบนซีพียขู องอิลเทล (PC Intel) ดิจิตอลอัลฟา คอมพิวเตอร์ (Digital Alpha Computer) และซันสปาร์ค (SUN SPARC) เนืองจากใช้เทคโนโลยีทีเรี ยกว่า RPM (Red Hat Package Management) ถึงแม้วา่ ในขณะนี ลีนุกซ์ยงั ไม่สามารถแทนทีไมโครซอฟต์ วินโดวส์ บนพีซีหรื อ แมคโอเอส (Mac OS) ได้ท งั หมดก็ตาม แต่ผใู ้ ช้จาํ นวนไม่นอ้ ยทีหนั มาใช้และช่วยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนลีนุกซ์กนั และ เรื องของการดูแลระบบลีนุกซ์น นั ภายในระบบลีนุกซ์เองมีเครื องมือช่วยสําหรับดําเนินการให้สะดวกยิง ขึ น

การนําลีนุกซ์ มาใช้ งาน คอมพิวเตอร์ใช้พฒั นาโปรแกรมเนืองจาก มีเครื องมือมากมาย เช่น โปรแกรมภาษาซี (C) ซีพลัสพลัส (C++) ปาสคาล (Pascal) ฟอร์แทรน (Fortran) ลิสป์ (Lisp) โปรล็อก (Prolog) เอดา (ADA) มีภาษาสคริ ปต์ เช่น เชลล์ (Shell) บาสช์ เชลล์ (Bash Shell) ซีเชลล์ (C Shell) คอร์นเชลล์ (Korn Shell) เพิร์ล (Perl) พายตัน (python) TCL/TK

อนาคตของลีนุกซ์ ลีนุกซ์น นั มีนกั พัฒนาโปรแกรมจากทัว โลกช่วยกันทําให้การขยายตัวของลีนุกซ์เป็ นไปอย่างรวดเร็ วโดยในส่วนของแกน ระบบปฏิบตั ิการ หรื อเคอร์เนลนั นจะมีการพัฒนาเป็ นรุ่ นที 2.2 (Linux Kernel 2.2) ซึงได้เพิมขีดความสามารถและ สนับสนุนการทํางานแบบหลายตัวประมวลผลแบบ SMP (Symmetrical Multi Processors) ซึงทําให้ระบบลีนุกซ์สา มารุ นาํ ไปใช้สาํ หรับทํางานเป็ นเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ได้ และยังมีโครงการสนับสนุนการใช้งานบรระบบลีนุกซ์อีกหลาย โครงการ เช่น KDE (The K Desktop Environment) และ GNOME (GNU Network Object Model Environment) ซึ งจะช่วยพัฒนา desktop บนลีนุกซ์ให้สมบูรณ์เทียบเท่ากับ Windows 98 ของไมโครซอฟท์ และ บรรดาบริ ษทั ผูผ้ ลิต


36

สงิ ทีค วรทราบก่อนการติดตงั 1.คุณสมบัตข ิ องฮาร์ดดิสก็ทต ี ้องการติดตัง  

จํานวนของฮาร์ดดิสก็ทต ี ้องการติดตัง ้ ขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์ทจ ี ะใชในการติ ดตัง ื มต่อของฮาร์ดดิสก์ทจ ้ ประเภทการเชอ ี ะใชในการติ ดตัง IDE, EIDE หรือ SCSI ้ ื มต่อของฮาร์ดดิสก์หลายๆ ประเภทในเครือ มีการใชประเภทการเช อ งเดียวกัน หรือไม่

2.ขนาดของหน่วยความจํ าหลัก เพือ ทีจ ะคํานวณหาขนาดของ Linux Swap Partition ื มต่อของเครือ ี รี อม IDE (ATAPI), SCSI 3.ประเภทการเชอ งอ่านซด ื มต่อ SCSI 4.รุน ่ และยีห ้อของแผงวงจรเชอ ื มต่อเครือข่าย 5.รุน ่ และยีห ้อของแผงวงจรเชอ ื มต่อของเมาส ์ 6.จํานวนปุ่ มกด และประเภทเชอ ื มต่อจอภาพ รุน 7.รุน ่ และยีห ้อของแผงวงจรเชอ ่ และยีห ้อของจอภาพ 8.รายละเอียดการกําหนดโปรโตคอล TCP/IP ของเครือ งทีต ้องการติดตัง   

IP Address Net Mask GateWay Address Name Server Address Domain Name Host Name


แหล่ งอ้ างอิง - http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/linux/index.html -http://www.linuxthailand.org/ - http://www.itdestination.com/articles/linux-installation/


ผู้จดั ทํา

ชื อ นายประกิต บุญมี เลขที 15 ชั&นมัธยมศึกษาปี ที 6/1 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี


รายงาน เรื องลีน๊ ุกซ์ เซิร์ฟเว่ อร์ จัดทําโดย นาย ประกิต บุญมี เลขที1 5 ชั&นมัธยมศึกษาปี ที6 /1

เสนอ อาจารย์ สุรินทร์ สุ รรัตนากร

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหัดจันทบุรี


คํานํา รายงานเล่มนี เป็ นส่ วนหนึงของวิชาคอมพิวเตอร์ กระผมเพือให้ผอู ้ ่านได้ เรี ยนรู ้ในเรื องลีนุ๊กซ์เซิ ร์ฟเว่อร์ ว่ามีการเซทอย่างไร มีระบบการทํางานเป็ น อย่างไร เพือใช้ในการเรี ยนการสอน กระผมหวังว่าผูอ้ ่านจะได้นาํ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ และได้นาํ ไปประยุกค์ใช้ในการเกิดประโยชน์อนั สู งสุ ด

ผูจ้ ดั ทํา

นายประกิต บุญมี


สารบัญ เรื อง

หน้า

โครงงาน GNU คืออะไร?

1

Free Software คืออะไร?

2

มูลนิธิฟรีซอฟแวร์ คืออะไร?

3

ขั นตอนการติดตั ง Linux Fedora

4

ความรู้ เกีย วกับลีน๊ ุกซ์

34

สิ งที ควรทราบก่ อนการติดตั&ง

35


1

ระบบปฏิบัติการ GNU โครงงาน GNU คืออะไร? โครงงาน GNU เริ มต้นขึ นในปี 1984 เพือพัฒนาระบบปฏิบตั ิการ Unix ให้เป็ น Free Software: ระบบ GNU ซึ งความแตกต่างของระบบปฏิบตั ิการ GNU จะใช้ Kernel ทีเรี ยกว่า Linux ซึ งมีการใช้อย่างกันอย่างแพร่ หลาย ระบบนี มกั จะถูก เรี ยกว่า“Linux” ซึ งถ้าจะเรี ยกให้ถูกต้องแล้ว ควรจะ เรี ยกว่า ระบบกนู/ลินุกซ์ ( GNU/Linux systems ) GNU ย่อมาจาก “GNU's Not Unix” ออกเสี ยงว่า guh-noo หรื อเกือบจะ เหมือน canoe


2

Free Software คืออะไร? Free Software นั นเป็ นเรื องของเสรี ภาพ ไม่ใช่เรื องของราคา เพือให้เข้าใจคอน เซปต์มากยิง ขึ น คุณควรจะนึกถึงเสรี ภาพ หรื ออิสรภาพในการพูด ไม่ใช่เบียร์ฟรี Free Software นั นเป็ นเรื องของเสรี ภาพทีจะ run , copy , แจกจ่าย , ศึกษา , เปลียนแปลงและพัฒนาซอฟแวร์ให้ดีข ึน ถ้าจะพูดให้ชดั ก็คือ มันเน้นถึงเสรี ภาพที ผูใ้ ช้ซอฟแวร์จะได้รับ 4 อย่างด้วยกัน คือ 1. อิสระทีจะ run program เพือจุดประสงค์อะไรก็ได้ 2. อิสระทีจะเรี ยนรู ้วิธีการทํางานของโปรแกรม และปรับเปลียนมันให้เป็ นไป ตามอย่างทีคุณต้องการ โดยทีให้ใส่ Access ให้กบั source code ก่อนถึงจะ เปลียนแปลงได้ 3. อิสระทีจะแจกจ่าย copy เพือให้คุณสามารถช่วยเหลือเพือนของคุณได้ 4. อิสระทีจะพัฒนาโปรแกรม และนําสิ งทีคุณพัฒนาออกสู่ สายตาประชาชน เพือทีจะให้สังคมได้รับประโยชน์จากโปรแกรมทีคุณพัฒนา และแน่นอน ว่าต้องเข้าไปใส่ Access ให้กบั source code ก่อนถึงจะพัฒนาโปรแกรมได้


3

มูลนิธิฟรีซอฟแวร์ คืออะไร? มูลนิธิฟรี ซอฟแวร์ (FSF) คือ ผูน้ าํ องค์กรทีให้ความสนับสนุนโครงงาน GNU ซึ ง ตอนนี FSF ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริ ษทั หรื อมูลนิธิต่างๆน้อยมาก แต่จะ อาศัยการสนับสนุนจากบุคคลอย่างคุณ การช่วยเหลือ FSF ทําได้โดยการเป็ นสมาชิกของ FSF, การซื อหนังสื อคู่มือ, การ บริ จาคเงินสนับสนุน หรื อโดยการใช้ฟรี ซอฟแวร์ในธุรกิจของคุณ เพือเป็ นการ สนับสนุน FSF ได้ โครงงาน GNU จะช่วยสนับสนุนภารกิจของ FSF โดยการป้ องกัน รักษา และ โฆษณาความเป็ นอิสระในการใช้, การเรี ยน, ก๊อปปี , แก้ไข, และแจกจ่ายซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ต่างๆ และนอกจากนี เรายังสนับสนุนความเป็ นอิสระในเรื องของ การพูด, การพิมพ์ และการติดต่อสื อสารทางอินเตอร์เน็ตด้วย


4

ขั นตอนการติดตั ง Linux Fedora

ี ้วยแผ่นซด ี รี อมชุดติดตัง จะปรากฏหน ้าจอแรกโปรแกรมติดตังจะรอ หลังจากบูตเครือ งพีซด คอยคําสงั จากการพิมพ์ของผู ้ติดตัง เรียกว่า บูตพร ้อมพ์ ( Boot Prompt )ซงึ ผู ้ติดตังสามารถ กําหนดทางเลือก ( Options ) การทํางานของโปรแกรมติดตังนีได ้หลายรูปแบบตามความ ต ้องการ ตัวอย่างของคําสงั กําหนดทางเลือกได ้แก่ • boot: linux textboot: • linux rescueboot: • linux askmethodboot: • linux ks=floppy ั ครูห ข ้อความทีจ ะพิมพ์สงั งานได ้นั นอาจดูได ้โดยการกดปุ่ ม F2หากผู ้ติดตังรอสก ่ รือกด Enter ่ ารติดตังแบบกราฟฟิ กต่อไป จะเป็ นการเข ้าสูก


5

ี รี อมชุดติดตังนีหรือไม่ โปรแกรมติดตังจะสอบถามว่าต ้องการตรวจสอบแผ่นซด

่ ารตรวจสอบแผ่นซด ี รี อมทีละแผ่นและรายงานผลให ้ทราบ หากผู ้ติดตังตอบ Yes จะเข ้าสูก


6

ขั นตอนการตรวจสอบแผ่นซีดีรอมมาแล้วจะเป็ นหน้าจอแสดงสัญลักษณ์และ Release Notes


7

เลือกภาษาทีตอ้ งการใช้ระหว่างการติดตั ง


8

เลือกภาษาของแป้ นพิมพ์


9

เลือกทีจะติดตั งทับลีนุกซ์เดิมทีมีอยูใ่ นฮาร์ดดิสก์จะต้องเลือกรู ปแบบ (Layout) อย่างใดอย่าง หนึงหากเลือกใช้ Free space และ default layout จะเป็ นการติดตั งโดยใช้รูปแบบตามที Fedora กําหนดให้ โดยจะใช้ระบบจัดการระบบไฟล์แบบ LVM และจะใช้เนื อทีดิสก์ท งั หมด ทีเหลืออยู่ การที Fedora ออกแบบให้มี Default Layout เช่นนี เพืออํานวยความสะดวก ให้แก่ผใู ้ ช้งานทียงั ไม่เคยใช้ลีนุกซ์มาก่อน หลังจากกําหนด Layout หรื อรู ปแบบการแบ่ง พาร์ทิชนั ดิสก์แล้ว หากผูต้ ิดตั งมีความประสงค์จะกําหนดคุณสมบัติให้ตรงกับความต้องการมากขึ นจะต้องเลือก ตัวเลือก Custom Layout ในขั นตอนนี


10

ขั นตอนต่อมาคือการกําหนดค่าเกียวกับอุปกรณ์เครื อข่าย (Network Devices)


11

กําหนดค่า Time Zone เป็ น Asia/Bangkok ส่ วนตัวเลือก System clock uses UTC จะ ใช้ในกรณี ทีเป็ นเครื อง Portable หรื อ Notebook ทีกาํ หนดวันเวลาภายในฮาร์ ดแวร์ (RTC/BIOS) เป็ นเวลามาตรฐานโลก (UTC หรื อ GMT) แล้วอาศัยการปรับเวลาใน ระบบปฏิบตั ิการตามเวลาท้องถิน ( Local Date/Time ) ได้ตามสภาพความเป็ นจริ ง

กําหนดรหัสผ่านของผูค้ วบคุมระบบ ( root ) โดยยืนยันให้ตรงกันทั ง 2 ครั ง รหัสผ่านของ root นี ควรกําหนดให้มีความ ซับซ้อน ยากต่อการสุ่มเดา แต่ง่ายต่อการจําโดยควรมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 8 ตัวอักขระ ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และ สัญลักษณ์ ทีสาํ คัญคือ จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้คาํ ว่าอะไรเป็ นรหัสผ่าน ห้ามใช้รหัสง่ายๆ อย่างชัว คราวเด็ดขาด


12

เลือกชุดของซอฟต์แวร์ ( Package Selection )Fedora จะมีตวั เลือกอย่างกว้างๆ ให้ง่ายต่อการติดตั งคือ Office สําหรับงานเดสทอป Software Development สําหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ และ Web Server สําหรับงาน ระบบเครื อข่าย แต่อนั ทีจริ งแล้วควรเลือกแพคเกจทีละชุดด้วยตนเองเพือให้มีซอฟต์แวร์ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานและไม่ สิ นเปลืองเนื อทีดิสก์โดยไม่เกิดประโยชน์ (โปรดอ่านการเลือกซอฟต์แวร์แพคเกจ)


13

ก่อนทีจะเริ มการติดตั งจริ ง โปรแกรมติดตั งจะรอให้ผตู ้ ิดตั งยืนยันทีข นั ตอนนี หมายความว่า หากคลิlก Back จะยัง สามารถแก้ไขสิ งต่างๆ ได้ท งั หมด โดยทียงั ไม่มีผลกระทบใดๆ เกิดขึ นแต่ถา้ คลิlกที Next โปรแกรมติดตั งจะเริ ม จัดการกับฮาร์ดดิสก์และเริ มติดตั งโปรแกรมซึงจะไม่สามารถขัดขวางการทํางานเหล่านั นได้


14

โปรแกรมติดตั งจะสอบถามว่าต้องการตรวจสอบแผ่นซี ดีรอมชุดติดตั งนี หรื อไม่


15

หากคลิlก Next ขั นตอนต่อมาคือการเริ มจัดการกับฮาร์ ดดิสก์โดยแบ่งพาร์ ทิชนั ฟอร์ แมต และสําเนา ไฟล์ต่างๆ จากซี ดีรอมลงสู่ ฮาร์ ดดิสก์ แล้วร้องขอให้เปลียนแผ่นซี ดีรอมถัดไปทีละแผ่นจนกระทัง ครบ ตามทีได้เลือกแพคเกจไว้ข นั ตอนนี อาจใช้เวลานานมากขึ นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพของฮาร์ ดแวร์ และจํานวน แพคเกจทีเลือกติดตั ง


16

เมือสิ นสุ ดการติดตั งโปรแกรมจะแสดงข้อความให้นาํ แผ่นซีดีรอมหรื อแผ่นดิสก์อืนๆ ออกไป แล้วบูตเครื องโดยคลิlกปุ่ ม Reboot


17

การเซ็ทอ ัพภายหล ังจากติดตงส ั ําเร็จแล้ว

จากขั นตอนการติดตั ง จะเห็นว่า Fedora ได้ลดจํานวนข้อคําถามต่างๆ ทีผตู ้ ิดตั งจะต้องตอบลง เพือให้การติดตั งดําเนินไปอย่างรวดเร็ วและเรี ยบง่ายทีสุด แต่อย่างไรก็ตามหลังจากการติดตั งสําเร็ จลง และทําการบูตเข้าสู่ ระบบเป็ นครั งแรก ( First Boot ) โปรแกรมชือ First Boot จะพยายาม นําเข้าสู่ การแสดงผลแบบกราฟฟิ กหรื อ X Window System และจะเข้าสู่ การตั งค่าบางอย่างที จําเป็ นต่อระบบ ดังนี


18

กําหนดการทํางานของ Firewall เป็ นการเปิ ดให้บริ การงานด้านเครื อข่ายเฉพาะงานทีกาํ หนดเท่านั น

หากผูใ้ ช้งานยังไม่คุน้ เคยกับการใช้งาน Firewall ของ Fedora ขอแนะนําให้ Disable ไว้ ก่อน


19

ปิ ดการทํางานของ SELinux โดยให้เป็ น Disable

กําหนดค่าวันเวลาปั จจุบนั


20

กําหนดค่าความละเอียดของการแสดงผลเป็ น 1024x768 และความลึกของสี ทีเหมาะสมกับอุปกรณ์แสดงผลทีใช้ อยู่


21

กําหนดชือผูใ้ ช้งานเครื องทีไม่ใช่ผคู ้ วบคุมระบบ (Non-Root User) อย่างน้อย 1 ชือบัญชี ในการใช้งานปรกติ เช่น การใช้งานแบบเดสทอป ไม่ควรใช้งานโดยใช้ชือผูใ้ ช้ root เนืองจากเป็ นผูค้ วบคุมระบบทีมีสิทธิสูงสุด หากมี ความผิดพลาดหรื อเป็ นภัยต่อระบบเกิดขึ นระหว่างใช้สิทธิของ root จะทําให้ระบบได้รับความเสี ยหายรุ นแรงได้


22

ขั นตอนสุ ดท้ายเป็ นการตั งค่าและทดสอบการทํางานของ Sound Card ซึ งในปั จจุบนั ลีนุกซ์ สามารถทํางานได้กบั ชิปส่ วนใหญ่ได้เป็ นอย่างดี


23

 ั แบบ Custom การจ ัดแบ่งพาร์ทช ิ น

โปรแกรมทีใช้ในการจัดแบ่งพาร์ทิชนั ของ Fedora นี มีชือว่า Disk Druid การเข้าสู่การใช้ Disk Druid ในการ จัดแบ่งพาร์ทิชนั นี ผตู ้ ิดตั งจะต้องเลือก ตัวเลือก Create custom layout จากขั นตอนการติดตั ง แทนทีจะเลือกเป็ น Default Layout ตามปรกติ


24

ลักษณะของโปรแกรม disk druid นี จะช่วยให้สามารถสร้าง ( New ) แก้ไข ( Edit ) ลบ ( Delete ) พาร์ทิชนั ในฮาร์ดดิสก์ทีตอ้ งการได้จากกรอบด้านล่าง ( ในรู ปเป็ น /dev/had ) Reset เป็ นการยกเลิกให้กลับไปสู่สภาพเดิม ก่อนการแก้ไขทั งหมดRAID และ LVM เป็ นการสร้างหรื อแก้ไขพาร์ทิชนั คลิlกทีปุ่ม New เพือเริ มสร้างพาร์ทิชนั ใหม่


25

จะได้พาร์ทิชนั /dev/had ดังรู ปผูต้ ิดตั งสามารถแก้ไขพาร์ทิชนั นี ได้โดยคลิlกทีรูป (กรอบบน) หรื อทีชืออุปกรณ์ (กรอบล่าง) แล้วคลิlกทีปุ่ม Edit


26

คลิlกทีปุ่ม เพือเริ มสร้างพาร์ทิชนั ใหม่อีกหนึงพาร์ทิชนั เป็ น Swap Partition

ขณะนี จะมีพาร์ทิชนั สิ น 2 พาร์ทิชนั คือ / และ swap เป็ น /dev/hda1 และ /dev/hda2 ตามลําดับ


27

หลังจากทําการจัดแบ่งพาร์ทิชนั ของดิสก์แล้วโปรแกรมติดตั งจะให้กาํ หนดโปรแกรม Boot Loader เป็ นลําดับ ต่อมาซึงในปัจจุบนั ลีนุกซ์ส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม GRUB เป็ นโปรแกรม Boot Loader ซึงจะช่วยสร้างเมนู การบูตเข้าสู่ระบบปฏิบตั ิการให้เอง หากมีระบบปฏิบตั ิการอืนเช่น MS Windows ติดตั งอยูด่ ว้ ยก็จะทําหน้าทีเป็ น โปรแกรมช่วยในการบูตให้พร้อมมีเมนูให้เลือกได้


28 การเลือกแพคเกจด้วยตนเอง (Customized Package Selection)

การเลือกแพคเกจด้วยตนเอง จะเริ มในขั นตอนการติดตั งทีผตู ้ ิดตั งจะต้องกําหนดตัวเลือก "Customize now"


29

โปรแกรมจะเข้าสู่เมนูตวั เลือกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ ประเภทของซอฟต์แวร์ รายชือกลุ่มของซอฟต์แวร์แพคเกจ และ กรอบแสดงคําอธิบายรายละเอียดของซอฟต์แวร์แพคเกจทีกาํ ลังเลือกอยู่ ซึงในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยแพคเกจ ย่อยๆ อีกหลายแพคเกจ โดยผูต้ ิดตั งสามารถเข้าไปเลือกทีละแพคเกจได้โดยใช้ปุ่ม Optional packages ประเภท Desktop Environment เป็ นสภาพแวดล้อมแบบกราฟฟิ กของลีนุกซ์ มี GNOME กับ KDE ปรกติ Fedora จะเลือก GNOME เป็ นค่าปริ ยาย ให้เลือก KDE เพิม อีกหนึ งทางเลือก


30

ใน Optional packages ควรเพิมแพคเกจทีน่าสนใจเข้าไปอีกได้แก่ kdeadmin

ในประเภท Applications ควรเลือกเฉพาะงานทีตอ้ งการใช้เท่านั น เช่น ไม่เลือกติดตั ง Authoring and Publishing ,Engineering and Scientific ,Graphics ,Office/Productivity เป็ นต้น


31

ประเภท Development หรื อเครื องมือพัฒนาโปรแกรม มีส่วนสําคัญต่อการคอมไพล์และติดตั งโปรแกรมเพิมเข้าสู่ ระบบ จึงควรเลือกให้เพียงพอต่อการใช้งาน


32

ประเภท Servers คือ โปรแกรมบริ การในระบบเครื อข่ายทั งหลาย เช่น Database ,Web ,File Serverควรเลือก เฉพาะทีตอ้ งการใช้งานเท่านั น เนืองจากแต่ละเซิร์ฟเวอร์มกั จะมีหน้าทีเพียงไม่กีอย่างเท่านั น

ส่วน Base System จะเป็ นส่วนประกอบหลักของระบบปฏิบตั ิการทีประกอบด้วยเครื องมือต่างๆ ทีผคู ้ วบคุมระบบ จําเป็ นต้องใช้


33

ส่วนประเภทสุดท้ายคือ Languages ควรเลือก Thai Support เพือให้มีการติดตั งแพคเกจทีเกียวข้องกับระบบ ภาษาไทย เช่น รู ปแบบอักขระ (Fonts) การเข้ารหัส ( Encoding ) และรู ปแบบแป้ นพิมพ์ ( Keyboard Layouts )


34

ความรู้ เกีย วกับลีนุกซ์

จักกับลีนุกซ์ ลีนุกซ์ เป็ นระบบปฏิบตั ิการเช่นเดียวกับ ดอส ไมโครซอฟต์วนิ โดวส์ หรื อยูนิกซ์ โดยลีนุกซ์น นั จัดว่าเป็ นระบบปฏิบตั ิการ ยูนิกซ์ประเภทหนึง การทีลีนุกซ์เป็ นทีกล่าวขานกันมากขณะนี เนืองจากความสามารถของตัวระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรม ประยุกต์ทีทาํ งานบนระบบลีนุกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิง โปรแกรมในตระกูลของ GNU (GNU's Not UNIX) และสิ งทีสาํ คัญ ทีสุดก็คือระบบลีนุกซ์เป็ นระบบปฏิบตั ิการประเภทฟรี แวร์ (Free Ware) คือไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการซื อโปรแกรม ระบบลีนุกซ์ต งั แต่เวอร์ชนั 4 นั น สามารถทํางานได้บนซีพียทู งั 3 ตระกูล คือบนซีพียขู องอิลเทล (PC Intel) ดิจิตอลอัลฟา คอมพิวเตอร์ (Digital Alpha Computer) และซันสปาร์ค (SUN SPARC) เนืองจากใช้เทคโนโลยีทีเรี ยกว่า RPM (Red Hat Package Management) ถึงแม้วา่ ในขณะนี ลีนุกซ์ยงั ไม่สามารถแทนทีไมโครซอฟต์ วินโดวส์ บนพีซีหรื อ แมคโอเอส (Mac OS) ได้ท งั หมดก็ตาม แต่ผใู ้ ช้จาํ นวนไม่นอ้ ยทีหนั มาใช้และช่วยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนลีนุกซ์กนั และ เรื องของการดูแลระบบลีนุกซ์น นั ภายในระบบลีนุกซ์เองมีเครื องมือช่วยสําหรับดําเนินการให้สะดวกยิง ขึ น

การนําลีนุกซ์ มาใช้ งาน คอมพิวเตอร์ใช้พฒั นาโปรแกรมเนืองจาก มีเครื องมือมากมาย เช่น โปรแกรมภาษาซี (C) ซีพลัสพลัส (C++) ปาสคาล (Pascal) ฟอร์แทรน (Fortran) ลิสป์ (Lisp) โปรล็อก (Prolog) เอดา (ADA) มีภาษาสคริ ปต์ เช่น เชลล์ (Shell) บาสช์ เชลล์ (Bash Shell) ซีเชลล์ (C Shell) คอร์นเชลล์ (Korn Shell) เพิร์ล (Perl) พายตัน (python) TCL/TK

อนาคตของลีนุกซ์ ลีนุกซ์น นั มีนกั พัฒนาโปรแกรมจากทัว โลกช่วยกันทําให้การขยายตัวของลีนุกซ์เป็ นไปอย่างรวดเร็ วโดยในส่วนของแกน ระบบปฏิบตั ิการ หรื อเคอร์เนลนั นจะมีการพัฒนาเป็ นรุ่ นที 2.2 (Linux Kernel 2.2) ซึงได้เพิมขีดความสามารถและ สนับสนุนการทํางานแบบหลายตัวประมวลผลแบบ SMP (Symmetrical Multi Processors) ซึงทําให้ระบบลีนุกซ์สา มารุ นาํ ไปใช้สาํ หรับทํางานเป็ นเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ได้ และยังมีโครงการสนับสนุนการใช้งานบรระบบลีนุกซ์อีกหลาย โครงการ เช่น KDE (The K Desktop Environment) และ GNOME (GNU Network Object Model Environment) ซึ งจะช่วยพัฒนา desktop บนลีนุกซ์ให้สมบูรณ์เทียบเท่ากับ Windows 98 ของไมโครซอฟท์ และ บรรดาบริ ษทั ผูผ้ ลิต


35

สงิ ทีค วรทราบก่อนการติดตงั 1.คุณสมบัตข ิ องฮาร์ดดิสก็ทต ี ้องการติดตัง  

จํานวนของฮาร์ดดิสก็ทต ี ้องการติดตัง ้ ขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์ทจ ี ะใชในการติ ดตัง ื มต่อของฮาร์ดดิสก์ทจ ้ ประเภทการเชอ ี ะใชในการติ ดตัง IDE, EIDE หรือ SCSI ้ ื มต่อของฮาร์ดดิสก์หลายๆ ประเภทในเครือ มีการใชประเภทการเช อ งเดียวกัน หรือไม่

2.ขนาดของหน่วยความจํ าหลัก เพือ ทีจ ะคํานวณหาขนาดของ Linux Swap Partition ื มต่อของเครือ ี รี อม IDE (ATAPI), SCSI 3.ประเภทการเชอ งอ่านซด ื มต่อ SCSI 4.รุน ่ และยีห ้อของแผงวงจรเชอ ื มต่อเครือข่าย 5.รุน ่ และยีห ้อของแผงวงจรเชอ ื มต่อของเมาส ์ 6.จํานวนปุ่ มกด และประเภทเชอ ื มต่อจอภาพ รุน 7.รุน ่ และยีห ้อของแผงวงจรเชอ ่ และยีห ้อของจอภาพ 8.รายละเอียดการกําหนดโปรโตคอล TCP/IP ของเครือ งทีต ้องการติดตัง   

IP Address Net Mask GateWay Address Name Server Address Domain Name Host Name


แหล่ งอ้ างอิง - http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/linux/index.html -http://www.linuxthailand.org/ - http://www.itdestination.com/articles/linux-installation/


ผู้จดั ทํา

ชื อ นายประกิต บุญมี เลขที 15 ชั&นมัธยมศึกษาปี ที 6/1 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ลีนุ๊กซ์เซิร์ฟเว่อร์  
ลีนุ๊กซ์เซิร์ฟเว่อร์  

ลีนุ๊กซ์เซิร์ฟเว่อร์

Advertisement