Page 1

Pos i t i vear t s

&K I D


ศิ ล ปะ ที ่ โ รงเรี ย นศิ ล ปะอาร์ ต พลั ส เป็ น การสอน แบบบู ร ณาการ เสริ ม ทั ก ษะทางศิ ล ปะ แบบองค์ ร วม โดยเน้ น ที ่ ผ ู ้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ในแต่ ล ะสั ป ดาห์ คุ ณ ครู จะมี โ จทย์ มาเป็ น แนว ทางในการเรี ย นการสอนแบบกลุ ่ ม และแตกประเด็ น ย่ อ ย เป็ น สิ ่ ง ที ่ ผ ู ้ เ รี ย นแต่ ล ะคนสนใจ ชั ้ น เรี ย นเล็ ก ๆ 15 คน ต่ อ กลุ ่ ม และแบ่ ง เป็ น โต๊ ะ เรี ย นย่ อ ย 4คนต่ อ กลุ ่ ม ย่ อ ย คุ ณ ครู จ ะพู ด คุ ย กั บ นั ก เรี ย นทุ ก คน โดยใช้ แ นวทางของโจทย์ ใ นสั ป ดาห์ น ั ้ น เป็ น ประเด็ น ใน การเรี ย นผ่ า นหั ว ข้ อ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งต่ อ เนื ่ อ งกั น รวมถึ ง พิ จ ารณาช่ ว งวั ย และความสนใจของ ผู ้ เ รี ย นเป็ น รายคน ลั ก ษณะการสอนแบบตั ว ต่ อ ตั ว ชั ้ น เรี ย นแรกเริ ่ ม 10 ครั ้ ง แต่ บ ะครั ้ ง คุ ณ ครู จ ะเพิ ่ ม พู น ทั ก ษะทางศิ ล ปะให้ ผ ู ้ เ รี ย น ได้ พ ั ฒ นาทั ้ ง สี รู ป ร่ า ง รู ป ทรง การสรุ ป ความคิ ด รวบยอด กละการนำเสนอ จั ด ลำดั บ การ ทำงานอย่ า งเป็ น ระบบ ผ่ า นการสอนแบบ Multi Education เรี ย นรู ้ ผ ่ า นธรรมชาติ ร อบตั ว [ Waldrof Education ] ซึ ่ ง จะเห็ น ผลต่ อ มุ ม มองในสิ ่ ง รอบตั ว ของผู ้ เ รี ย น การสั ง เกตุ การเคารพในธรรมชาติ เคารพในความคิ ด ของแต่ ล ะคน การให้ ค ะแนนเสี ย ง โหวตผล งานลงคะแนนเสี ย งโดยผู ้ เ รี ย น จากความขชยั น ตั ้ ง ใจ สมาธิ ความเมตตาต่ อ ผู ้ อ ื ่ น ,แบ่ ง ปั น ในที ่ น ี ้ ทั ้ ง แบ่ ง ปั น ความรู ้ และแบ่ ง ปั น ความเงี ย บ เพื ่ อ สร้ า งบรรยากาศที ่ เป็ น สุ ข ในห้ อ งเรี ย น


การเตรี ย มตั ว ก่ อ นมาเรี ย น การเรี ย นศิ ล ปะที ่ โ รงเรี ย นสิ ล ปะอาร์ ต พลั ส สอนในเชิ ง จิ ต รกรรม สำหรั บ นั ก เรี ย นในชั ้ น ต้ น มุ ่ ง สอนในแนวทางจิ ต รกรรม ให้ น ั ก เรี ย นได้ ใ ช้ ส ื ่ อ media ต่ า งๆ ในการทำงาน อาทิ ดิ น สอ แปรง สี สี เ ที ย น สี ช อล์ ค สี ไ ม้ สี น ้ ำ สี อ าคายลิ ค ไม้ หิ น ผ้ า กาว รวมถึ ง วั ส ดุ ร อบตั ว นำมาใช้ งานผ่ า นกระบวนการคิ ด ทางศิ ล ปะ เปิ ด ความคิ ด แนวใหม่ ว่ า การเยี น ศิ ล ปะ ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ ก ารวาดรู ป ระบายสี เ ท่ า นั ้ น รวมถึ ง สามารถมองเห็ น ความงาม จากสิ ่ ง ต่ า งๆที ่ อ ยู ่ ร ายรอบตั ว เป้ า หมายหนึ ่ ง คื อ ผู ้ เ รี ย นสามารถสื ่ อ สาร ความคิ ด ที ่ ต ้ อ งการ ผ่ า นการสร้ า ง ลายเส้ น ร่ อ งรอย และสี ส ั น ของสิ ่ ง นั ้ น ได้ อ ย่ า งที ่ น เองต้ อ งการ นำความสุ ข ความ พึ ง พอใจ ที ่ ไ ด้ ท ำในสิ ่ ง ที ่ อ ยู ่ ภ ายใน ระบายความคิ ด ผ่ า นกระบวนความคิ ด การผ่ า นการใช้ ม ื อ ผ่ า นสายตา สมอง และกล้ า มเนื ้ อ ส่ ว นต่ า งๆ ปรากฏเป็ น ผลงาน ที ่ แ สดงถึ ง ความคิ ด ภายในของตนเองได้


โรงเรี ย นศิ ล ปะอาร์ ต พลั ส โรงเรี ย นศิ ล ปะอาร์ ต พลั ส ถ.ราชพฤกษ์ ปั จ จุ บ ั น ตั ้ ง อยู ่ เลขที ่ 19/1 อาคารกนกวรรณ ถ.ราชพฤกษ์ (ซอย สภอ.บางกรวย) ต.บางขนุ น อ.บางกรวย จ.นนทบุ ร ี เดิ ม ย้ า ยมาจาก สำนั ก งาน รั ช ดา – วงศ์ ส ว่ า ง ดำเนิ น กิ จ การ ในรู ป แบบของModern Organization เป็ น องค์ ก รขนาดเล็ ก คุ ณ ภาพของการเรี ย นการสอน ความสะอาด สถานที ่ และหลั ก สู ต รที ่ ไ ด้ ร ั บ การ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ทำให้ ไ ด้ ร ั บ ความไว้ ว างใจจากคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ผ ู ้ ป กครอง ในการนำบุ ต รกหลาน เข้ า ร่ ว มชั ้ น เรี ย นและทำกิ จ กรรมศิ ล ปะร่ ว มกั บ ทางโรงเรี ย น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ทุ ก วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ และตลอดช่ ว งวั น หยุ ด ปิ ด เทอม รวมถึ ง ร่ ว ม กิ จ กรรมทั ศ ศึ ก ษา วาดรู ป นอกสถานที ่ ค่ า ยศิ ล ปะปิ ด เทอม เดื อ นเมษา*พฤษภา และค่ า ยศิ ล ปะปิ ด เทอมเดื อ นตุ ล า ติ ด ต่ อ โทร 024233194 มื อ ถื อ ครู ห นึ ่ ง โทร 0851175152 เวปไซต์ http://www.theartplus.com


โรงเรี ย นศิ ล ปะอาร์ ต พลั ส การบริ ห าร โดย บุ ค ลากรผู ้ ม ี ค วามเชี ่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษา ที ม ที ่ ป รึ ก ษาที ่ ม ี ค วามชำนาญด้ า นการสอน, ที ม งานที ่ เ ชี ย วชาญด้ า นพฤติ ก รรม เด็ ก และ ครู ส อนศิ ล ปะ ด้ า นศิ ล ปกรรม จิ ต รกรรม และการออกแบบโดยตรง จากสถาบั น ศิ ล ปะชั ้ น นำของประเทศ โรงเรี ย นคำนึ ง สภาพแวดล้ อ มที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ พื ้ น ที ่ ก ารเรี ย นของนั ก เรี ย นมี พื ้ น ที ่ เ พี ย งพอที ่ จ ะเปิ ด จิ น ตนาการของผู ้ เ รี ย นให้ ร ั ง สรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะไดเ้ อ ย่ า ง พอเหมาะ สภาพแวล้ อ มของการทำงานที ่ เ ป็ น สุ ข เป็ น ปั จ จั ย หนึ ่ ง ที ่ จ ะได้ ม าซึ ่ ง ผลงานที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ จึ ง ได้ ม องหาสำนั ก งานแห่ ง ใหม่ ท ี ่ ส ามารถรองรั บ การ พั ฒ นาของเมื อ งในอนาคตได้ เมื ่ อ วั น ที ่ 9 กั น ยายน 2552 จึ ง ได้ เ ปิ ด สำนั ก งาน ณ ถนน ราชพฤกษ์ ซึ ่ ง มี พ ื ้ น ที ่ ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และ การฝึ ก อบรม บนเนื ้ อ ที ่ ใ ช้ ส อยกว่ า 400 ตร.ม.


โรงเรี ย นมี ส ภาพแวดล้ อ มที ่ ส ะอาด เหมาะแก่ ก ารเรี ย นรู ้ ตั ้ ง อยู ่ ใ นทำเลชั ้ น นำ ของชุ ม ชนคุ ณ ภาพ แวดล้ อ มด้ ว ยหมู ่ บ ้ า นจั ด สรรคุ ณ ภาพ การเดิ น ทางไปมาสะดวก ใช้ เ วลาเดิ น ทางจาก ถ.สาทร เพี ย ง 15 นาที ใกล้ ส ถานี ร ถไฟฟ้ า มี ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที ่ ใ ช้ บ ริ ก ารด้ า นการอบรมศิ ล ปะ และคอมพิ ว เตอร์ อยู ่ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ความพร้ อ มของ หน่ ว ยงานบุ ค ลากรที ่ ม ี เ ชี ่ ย วชาญด้ า นศิ ล ปะ ผลงานของนั ก เรี ย น จะมี ค วามโดดเด่ น แบบเฉพาะตั ว แต่ ล ะคนจะมี แ นวทางของ ตนเอง โรงเรี ย นได้ ม ี แ นวทางการสอนที ่ ช ั ด เจนด้ า นการแสดงอั ต ลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะคน ซึ ่ ง ผู ้ เ รี ย น จะสามารถค้ น พบแนวทาง ความงาม ที ่ เ ป็ น แบบเฉพาะตน โรงเรี ย นมุ ่ ง เน้ น ที ่ ค วามสุ ข ความพึ ง พอใจ ที ่ ไ ด้ ท ำในสิ ่ ง ที ่ อ ยู ่ ภ ายในจิ ต สำนึ ก ของผู ้ เ รี ย น เป้ า หมายเรื ่ อ ง ทั ก ษะ และความงาม เป็ น ประเด็ น เสริ ม ควบคู ่ ไ ปตลอดหลั ก สู ต ร

สอนตามหลั ก สุ น ทรี ย ศาสตร์ ความงาม และองค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ Arts : Artistic Arts : Composition Art : Multi Education


โรงเรี ย นศิ ล ปะอาร์ ต พลั ส

ผลงานน้ อ งออย วาดรู ป หั ว ข้ อ ชาวนา ชื ่ อ ภาพว่ า "กว่ า จะมาเป็ น ข้ า วให้ เ รากิ น " ... น้ อ งๆช่ ว ยกั น ทำ mindmap ขั ้ น ตอนการทำนา จากข้ า วเปลื อ ก ไถนาด้ ว ยวั ว ควาย และรถไถ ทำนาหว่ า น ต้ น กล้ า ตี ร าก ลงแขก ปั ก ดำนา ผั น น้ ำ รอ ขอฝน ข้ า วตั ้ ง ท้ อ ง บู ช าข้ า วยาคู จนออกรวง เก็ บ เกี ่ ย ว สี ฟั ด จนเป็ น เมล็ ด ข้ า วกล้ อ ง สี เป็ น ข้ า วสาร


ทดสอบก่ อ นเรี ย น

1. สำหรั บ นั ก เรี ย นใหม่ สามารถนั ด ทดสอบได้ ท ุ ก วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ เพื ่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม พู ด คุ ย ถึ ง ข้ อ ตกลงในการเรี ย นที ่ โ รงเรี ย น คื อ น้ อ งๆ ต้ อ งสามารถสื ่ อ สารกั บ คุ ณ ครู ไ ด้ ช่ ว ยเหลื อ สุ ข อนามั ย ของตนเอง รั บ ประทานอาหารเองได้ แต่ ล ะคน มี พ ื ้ น ฐานการเรี ย น ศิ ล ปะที ่ แ ตกต่ า งกั น การทดสอบ จะช่ ว ยให้ ค ุ ณ ครู ส ่ ง เสริ ม แนว ทางที ่ โ ดดเด่ น ของผู ้ เ รี ย นได้ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น 2.ให้ ท ดสอบก่ อ นมาเรี ย น 1 ครั ้ ง ประมาณ 1 ชม. 30 นาท เป็ น หั ว ข้ อ พื ้ น ฐาน เรื ่ อ งที ่ อ ยู ่ ใ กล้ ต ั ว หรื อ สิ ่ ง ที ่ น ้ อ งๆสนใจ 3.เมื ่ อ ทดสอบผ่ า นแล้ ว สมั ค รและชำระเงิ น ได้ เ ลย เรี ย น 10 ครั ้ ง ต่ อ หนึ ่ ง คอร์ ส หนึ ่ ง คอร์ ส จะใช้ เ วลาประมาณ 1-3ชั ่ ว โมงขึ ้ น ไป ควรจะเรี ย นสั ป ดาละ 1 ครั ้ ง ภายใน 3 เดื อ น 4.คอร์ ส ละ 3,000 บาท จะได้ ร ั บ เสื ้ อ ของโรงเรี ย น และ อุ ป กรณ์ การเรี ย นกระดาน กระดาษ สี และอาหารว่ า ง นม ขนม ผลไม้ สลั บ ไปแต่ ล ะสั ป ดาห์

bookartplus  

theartplus