Page 1


P E R S O N A L D E TA I L S fullname : TA N AWAT P R A K A M M A N U

a d d re s s : 3 1 / 1 1 8 M . 2 T. Ta p m a M a u n g Rayong 21000

d a te of b i r t h :

i n te re st s : ผมมีความชื่นชอบในเร�่องของการ วาดการตนู การทำภาพประกอบและ การทำหนังสือ ผมมักจะตื่นเตนทุก ครั้งที่ไดเห็นงานการตูนจากนักวาด ชื่อดัง หร�อเห็นภาพประกอบสวยๆ ทุกครั้งที่ไดเห็นมันเหมือนเปนการ จ�ดประกายไฟในตัวผมเร�่อยๆ

16 April 1992

c o m p u te r s k i l l s : email : P ra ka m ma nu @ g ma i l. c o m

Adobe Photoshop Adobe Illustrator SketchBook Pro

I n sta g ra m :

fo r m a l e d u c a t i o n :

@ P ra ka m ma nu

Pa g e : w w w. f a c e b o o k . c o m / P r a k a m m a n u

Th e P ri n c es s M o t h e r S ch o o l Rayo ng wi t taya ko m Scho o l B a n ko k Un ivers i t y


CON TENET:


01. ILLUSTR ATED 02. DIA RY 03. IN FORMATION 04. LO GO DESI GN


01


ILLUSTRATED


01: I LLUST R AT ED

“ แคฟ�งเหมือนไดสัมผัส ” เปนโจทยในงานภาพประกอบใหเราทำรูปเกี่ยวกับ ของที่ตัวเองชอบ สวนตัวผมเปนคนชอบหูฟ�งเทพๆ เลยตีความออกมาวาหูฟ�งดีๆ ฟ�งแลวหมือนไดสัมผัส


01: I LLUSTR ATE D

0 1: ILLUSTR AT ED

“ คืนที่ไมมีวันลืม ” ภาพประกอบของโจทยที่กำหนดของ 30 อยางมาให ซึ่งเราตอง เลือกออกมาเพ�ยง 10 อยางเอามาสรางเปนภาพประกอบ และ ของที่ไดเลือกมามี รม ปลา ตึก นาิกา น้ำกระฉอก บันได พลุ


01: I LLUSTR ATE D

<<< “ ลา ทา ผี ” ภาพประกอบของโจทยที่กำหนดวาเราตอง ฟ�งเสียงตางๆที่อาจารยเปดใหฟ�งแลวเอาเสียงๆ นั้นที่เราไดยินมาประกอบกันเปนภาพประกอบ

“ สลับกันวาด ” ภาพประกอบของโจทยที่กำหนดวาเราตอง วาดเพ�่อนเราโดย ใชของๆเพ�่อนเอามาสงเสร�ม เปนองคประกอบในภาพ เชน เพ�่อนคนนี้สนใจเร�่องอะไร


0 1: I LLUST R AT ED

“ Punk ” ภาพประกอบของโจทยที่กำหนดวาเราตอง ทำภาพประกอบหนาปกหนังสือแฟชั่น Punk

<<< “ ความรัก บันได กรรไกร สีน้ำตาล ” ภาพประกอบของโจทยที่กำหนดวาเราตอง เอาของ 4 อยางมาทำเปนภาพประกอบ ตีความ หร�อสรางเร�่องข�้นมาเอง


“ Cover Book ” ภาพประกอบของโจทยที่กำหนด วาเราตองทำภาพประกอบหนา ปกหนังสอนวาดภาพในสไตล ที่เปนตัวของเราเอง


01 : I LLUST R AT ED


“ จักรวาล ” ภาพประกอบของโจทยที่กำหนดวาเราตอง อานบทความที่กำหนดให แลวเอามาตีความ เปนภาพประกอบ ซึ่งบทความที่ไดอานั้นพ�ดถึง ความเหงา การอยูใกลเหมือนอยูไกล


0 1: I LLUST R AT ED

“ อิทธิพลมืด ” เปนภาพประกอบเพ�่อแปะกับ สถานที่จร�งๆ ซึ่งคือหองน้ำ ทำ เหมือนทะลุกำแพงไปอีกหองนึง แลวเจอกลุมเด็กวัยรุนกำลังจับ เพ�่อนมาทรมานอยู

>>> “ LOVE ” เปนภาพประกอบในนิตยสารว�ชาไทโป ทำนิตยสารเร�่อง “ รัก สัตว สัตว ”


0 1: I LLUST R AT ED

<<< “ Beats ” เปนภาพประกอบเกี่ยวกับโฆษณา หูฟ�งที่พ�ดถึงเสียงที่ดีมาก เวลาฟ�ง เหมือนคนรอบขางมาเลนดนตร�สด


“ ดวงชะตา ” เปนภาพประกอบเกี่ยวกับดวงชะตา ของตัวเราเอง โจทยคือให ไปอานดวง ประจำปวาเปนยังไงแลวตีความออกมา เปนภาพประกอบ


01: I LLUST R AT ED


“ Concert ” เปนภาพประกอบเกี่ยวกับโปสเตอร เทศกาลดนตร� ในที่นี้ผมเลือกเทศกาล ดนตร�ที่ สวนผึ้ง จ.ราชบุร� “ Season of rock song ”


01: I LLUST R AT ED

“ Meeting ” เปนภาพประกอบปก Portfolio ว�ชาภาพประกอบ ตัวที่ 2 ที่ลงเร�ยน ในรูปก็จะเปนตัวละครจากทุกๆ โปรเจคมารวมตัวกอนอยูในภาพๆ เดียว


01: I LLUST R AT ED


“ Devil ” เปนภาพประกอบแฟชั่นในแมกกาซีนว�ชา อิดิดทอเร�ยล เปนแมกกาซีนการตูน ซึ่งใน หนาแฟชั่นก็ตองทำแฟชั่นใหเปนการตูนโดย เอาคนจร�งมาแมทใสกับการตูน ซึ่งเซตนี้มี 4 รูปดวยกัน ใชเทคนิคเดียวกันหมด


02


DIARY


02: DIA RY

1.

2.


02: DI ARY

3. “ ตามกระแส ” ชวงนั้นเปนชวงที่วางและอยากวาดรูปเลนอะไรที่เกี่ยวกับ เสียดสีสังคมขำๆ เลยหาขาวที่ดังๆ เอามาวาดขำๆที่ไมขำ เพราะทำนานอยู แตก็หายเหนื่อยเพราะคนชอบเยอะ 1. ตอนนั้นขาวเร�่องเด็กชายหญิงมีเพศสัมพันธในโรงหนังที่ราชบุร�กำลังดังเลยวาดเอาขำๆ 2. ตอมาก็มีเร�่องคลิปกระเทยกระทืบผูหญิงเพราะเร�่องชูสาว ก็เลยวาดตีความเร�่องใหมใหมันขำๆ ไมรุนแรง 3. ภาพนี้ก็พ�ดถึงตำรวจที่จับแทคซี่ผิดคน แทคซี่คนนี้เลยกลายเปนแพะรับบาปนอนในคุกเปนอาทิตย


02: DI ARY

“ ไมมีเข็ม ” อารมณที่วาดตอนนั้นรูสึกวาตัวเองอดนอน มาหลายคืนเพราะ ทำงานหันไปมองนาิกาก็ ไมมีประโยชนเพราะยังยังไมเสร็จ


02: DI ARY

“ เอาอยู ” <<< “ อีกนิดเดียว ” เปนภาพที่วาดเลนตอเนื่องตอนน้ำทวม ตอนวาดนึกถึงคนที่จะออกไปหาอะไรกิน แมกระทั่งไปเซเวนยังยากเลย

เปนภาพที่วาดเลนสมัยที่น้ำทวม ครั้งใหญป 2011 วาดเอาฮา เอา สนุกแถมไดเตือนความจำอีกดวย


02: DIA RY


“ แอบแดก ” เปนประสบการณสวนตัวที่เจอมา ตอนนั้นเขาเซเวนกับเพ�่อน สั่งไสกรอกจังหวะชวงจะเอามาคิดเง�นผมเห็นเต็มๆตาพนักงาน จัดไปชิ�นนึง แตผมเพ�่งมาบอกเพ�่อนทีหลัง เปนอะไรที่ขำๆดี


02: DIA RY

“ ชมว�ว ” ผมนึกถึงตอนที่ทำงานโตรุงแลวไดออกมาตรงระเบียง ในตอนเชาๆที่อากาศดีๆ พระอาทิตยกำลังข�้น มันทำให ผมรูสึกสดชื่นข�้นมากเลยทีเดียว

>>> “ NUN ” ภาพนี้วาดเปนปกหนังสือใหเพ�่อนคนนึง ที่เคาบนเบื่อหนาปกหนังสือเร�ยนของเขา ประจวบเหมาะที่ตอนนั้นวางๆดวย


02: DI ARY

“ อาหารเปนพ�ษ ” ภาพนี้วาดจากความทรงจำที่ผมอาหารเปนพ�ษแลวไป โรงพยาบาลตอน 5 ทุม ซึ่งฉีดยาอะไรเสร็จเร�ยบรอยแต หมอรอดูอาการ ความรูสึกตอนนั้นมันอึดอัดมากๆ

“ เนยรักโลก ” ตอนนั้นนองเนยกำลังดัง ตรงกับเดือนธันวาคม ที่เคาวากันวาโลกจะแตก เลยเอาเร�่อง 2 เร�่องมา ผสมกันก็ไดอะไรออกมาที่ขำๆ ฮาๆ ดี


02: DI ARY

“ เหงา ” ชวงเวลาที่ผมเหงาๆหร�อไมมีอะไรทำ ผมจึงเอา สมุดสเกตกับดินสอออกไปตรงปายรถเมลเพ�่อ ทำสิ�งที่ตัวเองคิดวาถนัดที่สุด


0 2: D IA RY


“ สงรถ ” วาดเลนกับภาพแทคซี่ที่เวลาเราโบกแลว ชอบไมไปอางสงรถ แตจร�งๆแลวอาจจะอยาก ไปรับฝรั่งที่หลอกงายๆก็เปนได


0 2: D IA RY

“ Joker ” วาดเลนเพราะวาตอนนั้น The Dark Night Ries กำลังจะเขา เลยอุนเคร�่องกอนไปดูดวยการวาดเจา Joker ซะเลย

>>> “ Batman ” หลังจากดู The Dark Night Ries แลวเหมือนหนัง จบแลวอารมณ ไมจบเลยกลับมาวาดเลนตอเลย


02: DI ARY


“ วันเพ็ญเดือน 12 ” ภาพวาดในวันเทศกาลลอยกระทงป 2554 รูปนี้พอถึงกับเขามาถามวาวาดเองหรอ ก็ ถือวาเปนความภูมิใจเล็กๆ


02: D IA RY

“ JJ ” ตอนนั้นตองทำแมกกาซีนที่เกี่ยวกับการตูนและมัน มีหนาแฟชั่นที่ตองเอาการตูนไปแมทกับภาพจร�ง ภาพนี้จึงเปนภาพซอมมือกอนที่จะวาดจร�ง


02: DI ARY

<<< “ อนุสาวร�ย ” เปนภาพที่เกิดอยากวาดเลนเพราะอยากลองเอาการตูน ไปแมทกับภาพถายของจร�งแบบขำๆ เห็นไดจากลายเสน และความปราณีตที่วาด


02 : D IA RY

<<< “ ระบียง ” ความสวยงาม ความสดชื่นของบรรยากาศในตอนเชา ความรูสึกเกิดข�้นเพ�ยงครั้งเดียวตอวันที่ผมจะรูสึกได วาดประกอบงานว�ชา อิดิดทอเร�ยล


“ BU Sea ” อยากทำภาพเพนสดๆ ดวยบลัชวาดมันสๆ ดี ก็มานั่งคิดวาดอะไรดี ตอนนั้นน้ำทวม ม.กรุงเทพ พอดีวาดน้ำนี่สนุกที่สุดแลวเลยวาดเลน


“ BEGGAR ” วันหนึ่งผมไปถายรูปพ�่รับปร�ญญา ขากลับผานอนุสาวร�ย ก็เดินถายรูปเลนไปเร�่อย บรรยากาศ ถายคนที่เดินผานไปมา ถายว�ถีชีว�ตของคนแถวนั้น รูสึกอบอุนแปลกๆอยางบอกไมถูก เดินผานขอทานคนนึง ไมแนใจวาเขาเปนคนไทยหร�อเปลาแต ครั้งนี้ไมใชครั้งแรกที่เห็นเขา…เขานาสงสารมากๆ ผมเดินไป ใหเง�นเขา พรอมยกกลองข�้นมา เคายิ�มใหถายดวย นึกยอน กลับไปถาเราเปนเหมือนเขา ชีว�ตเราจะเปนยังไง เราจะยิ�มได แบบที่เขายิ�มใหเราไหม ชีว�ตที่มีครบ 32 มันก็เปนบุญแคไหนแลว มันก็เปนความรูสึกดีที่ปนกับความหดหู ไวเจอครั้งหนาก็จะเดิน ไปใหเง�นเขาใหม


0 2: DIA RY

>>> “ Prometheus ” ดูหนังจบแลวอารมณ ไมจบตามเคยเลยวาดเลนซะเลย

<<< “ Merry x’ mas ” รูปนี้วาดเนื่องในโอกาสวันคร�สมาส อยากวาดอะไรที่มันแตกตาง เรามัวแตคุนเคยภาพซานตามาแจกของขวัญในรูปแบบเดิมๆ ลองแบบนี้มั่งทำใหจินตนาการไดสนุกข�้น


02: DI ARY

<<< “ จอดม.กรุงเทพดวยครับ ” รูปนี้วาดในว�ชา ดรออิง สรางสรรคโจทยคือใหวาดพวก ฉากตาๆง ผมจึงหยิบยกความทรงจำที่ตองบอกใหรถจอด หนาม. ทุกครั้งเวลามาจาก อนุสาวร�ย


0 2: DIA RY


“ Count Down ” ป 2013 ที่ผานมาผมไมมีโอกาสไปเคาทดาวตามสถานที่ ฮอตฮิตตางๆ ที่เขาจัดกัน เลยเปด TV แลวเคาดาวหนาคอม จึงถือโอกาสวาดรูปอวยพรปใหมไปดวยเลย


03


INFORMATION


0 3: I N FORMATIO N


03: I N FO R M ATI O N

“ Food Court ” เปนงานสมมุติวาที่ตึกคณะศิลปกรรมจัดงานวัด แลวตองมีโรงอาหารขายของ จะทำแผนที่โรงอาหาร ใหเปนรูปแบบ information อยางไร

<<< “ Hello My Name Is ” เปนงานแนะนำตัวเอง และบอกวาในวันนึง 24 ชม. เราทำอะไรบางบอกขอมูลเปนแบบ information


0 3: I N FORMATIO N

“ Music Timeline ” เปนงานที่ตองเลือกเพลงที่มีเวลา มี Timeline บอก ในเพลงแลวเอาเนื้อเพลง มาสรางเปนขอมูล information

>>> “ Store & Market ” เปนงานที่ตองเปร�ยบเทียบวารานขายขาวขางทาง กับในหางแตกตางกันอยางไร ดวยปร�มาณ? ดวยราคา ?


03: I N FO R M ATI O N


0 3: I N FORMATIO N

“ Gillette ” เปนงานที่ตองเปร�ยบเทียบวาที่โกนหนวดของ Gillette ที่ราคาตางกันคุณภาพตางกันอยางไร


03: I N FO R M ATI O N

“ How to ” เปนงานที่ทำ How to อะไรก็ไดงายๆที่เราถนัดมา 1 อยาง


04


LOGO DESIGN


04: LO G O DESI GN

“AQUARIVA” ที่มาของโลโกนี้คือ คลื่นน้ำ 2 เสนที่มารวมกัน แลวทำใหกลายเปนปลา เปนโกโลของโรงแรม 5 ดาวที่ตั้งอยูที่หัวหิน หัวหินเปนจังหวัดที่ไปแลว ตองนึกถึงทะเล โรงแรมนี้เลยตั้งอยูติดทะเล เปน โรงแรมที่มีธีมความเปนใตน้ำ มีอคาเร�่ยมขนาด ยอมๆ อยูภายในโรงแรมดวย ความพ�เศษของ โรงแรมนี้อยูที่จะมีหองพักพ�เศษคือหองพักใตน้ำ สำหรับคนที่รักความเปนใตทะเลจร�งๆ

Reverse color logo


STATIONERY

DESIGN


04 : LO G O DESI GN

AIS

“AIS” ที่มาของโลโกนี้คือ รูปเชฟของนกที่สามารถมองเปน กอนเมฆไดดวย โจทยคือใหร�แบรนดคายมือถือ AIS ในแบบฉบับของตัวเอง ผมเลยตีความวาคาย AIS ใน เร�่องของโลโกตองดูแลวมีความสบายใจ ดูแลวรูสึกถึง ความสบายเลย ดึงเอา นกกับกอนเมฆมาใช สีที่เลือก ก็เอาสีฟาที่เปนสีของทองฟา แตหลายคนอาจจะมอง วาสีฟาเหมือน Dtac แตนี่เปนสีฟาคนละเฉดกัน

Reverse color logo

AIS

AIS


STATIONERY

DESIGN

Dreamtime Movies Universal Ltd 54 Oxford Road , Skagnes SK3 4RG Tel : 0223 123 4567 Fax : 0223 765 4321 Email : info@dreamtimemovies.com.uk Date Lingua Service Galatic Ltd 69 Milk Street LONDON SW7 6AW Dear Sirs Translation Brochure I should be grateful if you would send us your brochure and pricelist about your translation services We are currently developing our sales liteature and web sites and are interested in translating these into fivelanguages apart from English. I look forward to hearing from you Yours faithfully Tanawat Prakammanu Tanawat Prakammanu Marketing Manager


04 : LOG O DESI GN

APPLICATION Bag

Unifrom

Signage

Counter


Bill board

Company Profile

Magazine

Car

Flyer


ABO UT:


สำหรับผม ผมมองวา Portfolio เลมนี้เปนขั้นบันไดที่จะสงใหตัวผมได ข�้นไปสูอีกระดับนึงของการทำงานที่มันจร�งจังข�้น มีความรับผิดชอบ และ มีความตรงตอเวลามากข�้น ผมขอยอมรับวาที่ผานมาสวนหนึ่งผมเสีย เวลาไปกับหลายสิ�ง หลายอยางที่ไรสาระหาแกนสารไมได แตถึงอยางนั้น ในใจก็คดิ อยูเ สมอวาเราควรจะทำอะไร เพ�อ่ อะไร เพ�อ่ ใคร ทุกวันทีผ่ า นมา ผมไดแตคิดนั่งนับวันวาอีกไมนานผมก็จะได ไปทำงานจร�งๆ ซึ่งมันเปนอะไร ที่ทำผมเกิดความกังวล ความไมรู ความกลัวไดครอบงำความคิดผมใน เร�่องนี้จร�งๆ แลวมันก็คงไมแปลกที่เราจะกลัวในสิ�งที่เราไมรู ไมเคยสัมผัส ถึงแมจะมีเคสตัวอยางใหดหู ลายเคสก็เถอะ ชวงชีวต� เราจะผานอะไรทีห่ ลักๆ เพ�ยงแคอยางเดียวโดยไมหวนคืนกลับ ผมหวงชีว�ตมหาลัย ผมหวงชีว�ตที่ ไมตองคิดอะไร ก็แคใชชีว�ตไปวันๆ แตเราก็ตางรูดีวาสักวันมันก็จะผานไป วันนี้เปนอีกวันที่ผมไดเขาใกลกับคำวาชีีว�ตการทำงานของจร�งเขาไปมาก ข�น้ ทุกทีๆ แตไมรทู ำไมผมเร�ม่ รูส กึ วาผมอยากทีจ่ ะเจอ อยากทีจ่ ะทำมากข�น้ หร�อนัน่ เปนเพราะผมพรอมแลว ก็ถา ผมพรอมแลวจร�งๆ ชวงเวลาแหงการ ฝกงานนี้คงเปนประสบการณ + หองเร�ยนเสมือนจร�งชั้นเลิศสำหรับผม PR A K A M M A N U


Portfolio 2  

Prakammanu

Portfolio 2  

Prakammanu

Advertisement