__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ปี ที่ 2 ฉ บั บ ที่ 2 ม ก ร า ค ม — มี น า ค ม 2 5 5 4

ติดตามอ่านในเล่ม..........

ฉบับนี้มีอะไร 2 13

20

KM กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ ณ บริษัท NOK พรีซิชั่น จากัด จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าว ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ข่าว สานักตรวจและประเมินผล

21

เที่ยวอุทยานไทย กับนายปีติ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

17

กิจกรรมสัมพันธ์ สตป. - โครงการสัมมนาค่านิยมสร้างสรรค์สู่การปฏิบต ั ิ

22

น่ารู้...สู่สุขภาพจิตดี สร้างคามเชื่อมั่นเอาชนะความกลัว

ของสานักตรวจและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - โครงการทาดีเพื่อแผ่นดิน “ปันน้าใจจากพี่สู่น้อง”

23 24

เก็บตกสะเก็ดข่าว ชาว สตป. Contact us


ข่าว ผูต ้ รวจราชการกระทรวงฯ 2 Progress Review -

Progress Review

2


ข่าว ผูต ้ รวจราชการกระทรวงฯ -

-

-

3


ข่าว ผูต ้ รวจราชการกระทรวงฯ

:

4


ข่าว ผูต ้ รวจราชการกระทรวงฯ

5


ข่าว ผูต ้ รวจราชการกระทรวงฯ Progress Review – :

Progress Review

:

6


ข่าว ผูต ้ รวจราชการกระทรวงฯ Progress Review)

Progress Review)

• .

7


ข่าว ผูต ้ รวจราชการกระทรวงฯ Progress Review) – : ( )

(

)

:

(

(

8

)

(

)


ข่าว ผูต ้ รวจราชการกระทรวงฯ ) ( (

( )

(

)

)

)

: ( (

)

)

( ) (

( )

(

) )

(

) ”

:

) (

)

(

)

9


ข่าว ผูต ้ รวจราชการกระทรวงฯ Progress Review)

: -

.

.

:

:

-

10


ข่าว ผูต ้ รวจราชการกระทรวงฯ Progress Review)

:

.

.

:

:

.

‟ 10 (

)

11


ข่าว ผูต ้ รวจราชการกระทรวงฯ (Progress Review)

(Progress Review)

(GENCO)

12


ข่าว สานักตรวจและประเมินผล “

1, 2, 3 „ „ „ „ : „

” 1, 2, 3

„ „ „ „ :

13


ข่าว สานักตรวจและประเมินผล “

” -

6, 7

Integrated Community-based Forest and Catchment Management through an Ecosystem Service Approach CBFCM Project Integrated Community-based Forest and Catchment Management through an Ecosystem Service Approach CBFCM Project CBFCM Project GEF

14


ข่าว สานักตรวจและประเมินผล

.‟ coffee talk)

15


ข่าว สานักตรวจและประเมินผล .

‟ -

(Site visit) : .

‟ (Site visit)

16


กิจกรรมสัมพันธ์ สตป.

-

“ ” “

(CoPs)

1.

2.

17


กิจกรรมสัมพันธ์ สตป.

18


กิจกรรมสัมพันธ์ สตป.

The 3 world creator

19


Km

20

By kookkai องค์ความรู้ สานักตรวจและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติเป็นของคนไทยทุกคน โปรดช่วยกันรักษาไว้ให้ลูกหลานของเรา

ึ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลาดับที่ 2 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2505 ตั้งอยู่ในท้องที่ตาบลศรี ฐาน อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 348.12 ตารางกิโลเมตร (217,575 ไร่) ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็นภูเขาหินทรายยอดตัด โดยมีที่ราบบนยอดภู กระดึง ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร (37,500 ไร่) ภูกระดึงมีระดับความสูงอยู่ระหว่าง 400-1,200 เมตรจากระดับน้าทะเล จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มี ความสูง 1,316 เมตรจากระดับน้าทะเล สภาพทั่วไปของภูกระดึง ประกอบไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด พันธุ์สัตว์ป่านานาพันธุ์ หน้าผา ทุ่งหญ้า ลาธาร และ น้าตก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ต้นน้าของลาน้าพอง ซึ่งเป็นลาน้าสายสาคัญสายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความสูง บรรยากาศ และสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดปี บนยอดภูกระดึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิอาจลดต่าจนถึง 0 องศาเซลเซียส จึงเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว ปรารถนาและหวังจะเป็นผู้พิชิต ยอดภูกระดึง สักครั้งหนึ่งในชีวิต

แหล่งท่องเที่ยว การเดินขึ้นภูกระดึงไม่ลาบากมากนัก แต่ระยะทางจะไกลและชัน แต่ระหว่างทางจะมีจุดให้แวะพักเหนื่อยต่างๆ ตามลาดับ ซึ่งหากเดินขึ้นภูตั้งแต่เช้า อากาศจะค่อนข้างเย็นสบาย มีสิ่งที่น่าสนใจให้ชมไปตลอดทาง โดยเฉพาะสภาพทางธรณี และสภาพป่าที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะๆ จากป่าเต็งรัง ป่าเบญจ พรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา จนถึงหลังแป โดยจากหลังแปถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง จะเป็นทางราบท่ามกลางทุ่งหญ้าป่าสนเขาอันกว้างใหญ่ แหล่ง ท่องเที่ยวบนภูกระดึง ส่วนใหญ่มีทางเดินชมธรรมชาติตดิ ต่อถึงกันหมด ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน แหล่ง ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ ผานกแอ่น ผาหล่มสัก สระแก้ว สระอโนดาต น้าตกเพ็ญพบใหม่ น้าตกตาดฮ้อง น้าตกถ้าใหญ่ เป็นต้น โดยเฉพาะผาหล่มสัก ถือ เป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีลักษณะเป็นลานหินกว้างและมีสนต้นหนึ่งขึ้นชิดริมผาใกล้กับชะง่อนหินที่ยื่นออกไป มองเห็นทิวทัศน์ ของเทือกเขาสลับซับซ้อน และเป็นจุดหนึ่งที่จะชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างชัดเจน และงดงามมาก ทาให้นักท่องเที่ยวจานวนมากนิยมไปชมประอาทิตย์ตกและ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นระลึก ดังคากล่าวที่ว่า “ถ ึ”

หมายเหตุ : อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะปิดระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ทุกปี เพื่อให้สภาพ ธรรมชาติฟื้นตัว และปรับปรุงสถานที่พักสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ www.dnp.go.th www.relaxzy.com www.trwvel.kapook.com www.siamzip.com

21


By pexky “

“ ”

” “ ”

...

...

The Magic of Thinking Big

22


By tomnoi

รักเด็กค่ะ

มันใหญ่มาก

พิธีรับมอบเงินอัดฉีด L..O..V..E..

คนจริงใจได้แต่มอง

SHE อยู่ในช่วงสงบ.....

......คุณกาลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ หมัน ่ ไส้เพือ่ น อยากเอาคืนแต่ไม่รู้จะทายังไง ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพียงคุณส่งรูปถ่ายเพือ่ นของคุณมาที่เรา แล้วคุณจะได้รบั การ เผยแพร่ทางวารสารฯ ของเราทันที.........

23


Contact us

ออกแบบและจัดพิมพ์โดย คณะทางานประชาสัมพันธ์องค์กร (PR) สานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 2 /2554 มกราคม—มีนาคม 2554 จานวน 30 ฉบับ

คณะบรรณาธิการและผู้จัดทา ที่ปรึกษา นายวรพล จันทร์งาม (ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล) บรรณาธิการ นางสาวธนิกา ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ประธานคณะทางานฯ) คณะผู้จัดทา นางสาวถิรกุลธร อวชัย นายปีติ สง่ารักษ์ นางสาวพรปวีณ์ วาสิการ นายธงชัย นนท์สเกตุ นางสาวไพริน ศรีเพ็ชร โทรศัพท์ 02 265 6113,15 โทรสาร 02 278 8630,34 Website http://ome.mnre.go.th

Profile for Prajakchai Adkonghand

/WaRaSarn_SorTorPor2554-2  

http://lib.mnre.go.th/lib/WaRaSarn_SorTorPor/WaRaSarn_SorTorPor2554-2.pdf

/WaRaSarn_SorTorPor2554-2  

http://lib.mnre.go.th/lib/WaRaSarn_SorTorPor/WaRaSarn_SorTorPor2554-2.pdf

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded