Thchulabhorn3

Page 1

15 cm

san 25 mm.

15 cm

1.8 cm

1.8 cm

21.7 cm

1.8 cm

1.8 cm

56-03-088_Bihum Thai=5c_J-Kim.indd 1

SEE 5_Bihum Thai

56-03-088_Bihumpok Thai =5c_J Kim-cs3 mac 03

4/9/14 4:47:22 PM14.5 x 21 cm.

56-03-088_Bipadna Lem3-Thai_Y scg.indd 4-5

56-03-088_NIBipadna Lem3-Thai_Y scg -mac 03 -cs3

4/3/14 10:25:33 PM


สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

57-03-088_001-129 Thai3_J SCG.indd 1

4/4/14 12:44:13 PM


อันที่จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ นับแต่นั้นประเทศไทยได้ใช้การพัฒนาแบบยั่งยืนมาเป็นเวลานาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยน การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนในขบวนการพัฒนา พระองค์ทรงพิจารณา ให้ความต้องการของมนุษย์และคุณภาพชีวิตเป็นศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงความต้องการของมนุษย์และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างสมดุล ปรัชญานี้เน้นวิถีชีวิตแบบพอเพียงและยั่งยืน เหนือความฟุ่มเฟือยทุกระดับ ปรัชญานี้ตรงประเด็นทั้งในเวลานั้นและปัจจุบันนี้ ทั้งมีความสำคัญสำหรับการขจัดความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อมย่อมมีผลกระทบต่อการพัฒนาบนโลกใบนี้ ไม่ว่าห้วงบรรยากาศ ห้วงน้ำ ผืนดิน ระบบนิเวศน์ ตกอยู่ในความเสี่ยงอันน่ากลัว อันจะเป็นภัยต่อสุขภาพ ความอยู่ดีกินดีและ ความปลอดภัยของมนุษย์ พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๑๒ (United Nations Conference on Sustainable Development : UNCSD) หรือ Rio+20 ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล


ศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คำนำ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ง แวดล้ อ มรู ้สึ ก ซาบซึ ้ง ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น ล้ น พ้ น ที ่ศ าสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อัครราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และทรงเป็นผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่หั ว และองค์ หั ว หน้ า คณะผู ้แ ทนไทยในการประชุ ม ด้ า นสิ ่ง แวดล้ อ ม ระดั บ โลกมาทุก ครั ้ง ตั ้ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ อาทิ การประชุ ม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยสิ ่ง แวดล้ อ ม และการพั ฒ นา เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ นครริ โ อ เดอ จาเนโร สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ บราซิ ล การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาทีย่ ั่งยืน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ ตลอดจนการประชุ ม ภาคพื ้น เอเชี ย และแปซิ ฟิ ก เพื ่อ เตรี ย มการประชุ ม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาทีย่ ั ่ง ยื น ค.ศ. ๒๐๑๒ ณ กรุ ง โซล สาธารณรั ฐ เกาหลี เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทัง้ ได้เสด็จฯ ไปทรงเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ (Rio+20) เมื่อวันที่ ๑๓ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในการนี ้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ง แวดล้ อ มจึ ง ได้ จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ทใี่ ช้อ้างอิงทางวิชาการได้ ทัง้ ยังเป็นการเผยแพร่ พระราชกรณี ย กิ จ ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี ในด้ า นสิ ่ง แวดล้ อ มกั บ การพั ฒ นาทีย่ ั ่ง ยื น เพื ่อ กระตุ ้น ให้ ท ุก ภาคส่ ว น ทัง้ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาสั ง คม ได้ ส ำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และให้ ยึ ด ถื อ เป็ น แบบอย่ า ง ในการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนต่อไป

คณะผู้จัดทำสารบัญ คำนำ บทนำ – การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

๗ ๑๐

พระประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๑๒ รางวัลแห่งพระเกียรติยศ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

๑๘

พระประวัติซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๒๑ ทรงพระนิพนธ์ เมื่อครั้งเตรียมเสด็จพระราชดำเนินประเทศบราซิล พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) หรือการประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

๓๐

การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on Sustainable Development : WSSD) หรือการประชุมริโอ+๑๐ (Rio+10) ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

๙๒

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๑๒ (United Nations Conference on Sustainable Development : UNCSD) หรือ Rio+20 ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

๑๕๒

บรรณานุกรม

๒๕๐


บทนำ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ตลอดสามสิบปีที่ผ่านมา ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก อันเนื่องมาจากกระแส โลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งนำความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการผลิต และการบริโภคทีเ่ กินความจำเป็น โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติ จึงได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำในเรื่องของสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง โดยเริ่มจัดการประชุมระหว่างประเทศเรื่องสิ่งแวดล้อม ของมนุษย์ (Human Environment) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ (ค.ศ. ๑๙๗๒) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ทีท่ ำให้ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในประชาคมโลก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ (ค.ศ. ๑๙๘๓) องค์การ สหประชาชาติได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการโลกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) หรือทีเ่ รียกว่า Brundtland Commission เพื่อทำการศึกษาการสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม กับการพัฒนา โดยได้เผยแพร่เอกสารทีม่ ีความสำคัญของสหประชาชาติและเป็นจุดเริ่มต้นของการเสนอแนวคิดของการพัฒนา ที่ยั่งยืน เรียกว่า Our Common Future หรือ “Brundtland Report” ทีไ่ ด้นิยามหลักการของการพัฒนาทีย่ ั่งยืนว่า “Sustainable development is development which meets the needs of current generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs : World Commission on Environment and Development” “การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อมาที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา” และเป็นทีม่ าของการประชุม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยสิ ่ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา (The United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) อีกสามครั้งจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และการประชุมครั้งล่าสุด คือ การประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ (Rio+20) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สำหรับคำนิยามหลักของการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของประเทศไทย ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกผู้ซึ่งเป็นนักปราชญ์ทาง พุทธศาสนาได้แนะนำแนวคิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืนในทรรศนะของชาวพุทธไว้ว่า “สำหรับชาวพุทธแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืน ควรเป็นการพัฒนาเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน หรือสังคมที่สนองความต้องการของตนได้ โดยไม่ทำให้สัตว์จำพวกอื่นและ ประชาชนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดความต้องการของเขา นั่นหมายความว่าการทำกิจกรรมของ มนุษย์ต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ต้องบูรณาการทั้งเศรษฐกิจและธรรมชาติแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อจะ พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และกำจัดความยากจนออกไป นอกจากนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะสำเร็จได้จะต้องพัฒนา คนให้มีจริยธรรม โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวว่า ปัญหาในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้น เกิดจากกิเลส ๓ อย่างที่ขัดขวางจริยธรรม คือ ตัณหา มานะ และทิฐิ เราจึงต้องพัฒนาคนและเศรษฐกิจให้คู่ขนานไปกับ การพัฒนาจริยธรรมด้วย” พร้อมนี้ แนวคิดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทีพ่ ระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคิดทีต่ ั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาทีต่ ั้งบนพื้นฐาน ของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจน ใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนิ น ชี วิ ต อย่ า งแท้จ ริ ง ซึ ่ง ปรั ช ญาดั ง กล่ า วยั ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การทางพุ ท ธศาสนา ซึ ่ง เป็ น รากฐานของ สังคมไทยด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ซึ่งหมายถึง แทนทีจ่ ะเน้น การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนำการพัฒนาประเทศ ควรทีจ่ ะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานก่อน นั่นคือ ทำให้ ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อน ขจัดความยากจน เป็นแนวทางการพัฒนาทีเ่ น้นการกระจายรายได้ เพื่อสร้าง พื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก่อนทีจ่ ะเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป ทรงเตือนเรื่องพออยู่ พอกินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือเมื่อเกือบ ๔๐ ปีที่แล้ว เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

๑๐


“...คนอื ่น จะว่ า อย่ า งไรก็ ช่ า งเขา จะว่ า เมื อ งไทยล้ า สมั ย ว่ า เมื อ งไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนา ทีจ่ ะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ทจี่ ะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามี ความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่ พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (พระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)

๑๑


พระประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต ๑๒


ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๓


ทรงมีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินี ๓ พระองค์ ๑. ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๔ ๒. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ประสูติ วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๕ ๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์) ประสูติ วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๘ ๑๔


ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระธิดา ๒ พระองค์ คือ ๑. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ๒. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

๑๕


พระประวัติด้านการศึกษาในประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลูก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อัค รราชกุ ม ารี ทรงเข้ า รั บ การศึ ก ษา ในระดับชั้นเตรียมประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนจิตรลดา และอุดมศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลา ๔ ปีทที่ รงศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น ทรงตั้งพระทัย ศึกษาและได้รับรางวัลเรียนดีมาโดยตลอด และทรงจบการศึกษาโดยได้รับเกียรตินิยม อันดับ ๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และยังทรงได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ สาขาอินทรีย์เคมีด้วย เนื่องจากทรง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนยอดเยี่ยม เมือ่ ทรงมีพระดำริถึงการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจึงอนุมัติให้ทรงเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้โดยไม่ตอ้ งผ่านมหาบัณฑิตก่อน ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงศึกษาด้วยพระวิริยอุตสาหะ ใฝ่พระทัยในการศึกษาเล่าเรียนเป็นทีย่ งิ่ ทัง้ ทีม่ ีพระราชกิจในฐานะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ก็ยังเสด็จพระดำเนินไปทรงพระอักษรร่วมกับพระสหายในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทรงงาน ในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารด้ ว ยพระองค์ เ องอย่า งไม่ท รงท้อ ถอย แม้จ ะทรงแพ้ ส ารเคมีก็ ต าม โดยทรงทำวิ ท ยานิ พ นธ์ เรื ่อ ง “Part I : Constituents of Boesenbergia pandurata (yellow rhizome) (Zingiberaceae). Part II : Additions of lithio chloromethyl phenyl sulfoxide to aldimines and alpha,beta-unsaturated compounds” และได้ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิต สาขาวิ ช าเคมีอ ิน ทรี ย ์ จากคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘ นอกจากนี ้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ยังทรงได้รับ พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร แบบไม่มีหน่วยกิตรายวิชา) ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ จากผลงานวิจัยเรื่อง “Molecular Genetic Studies and Preliminary Culture Experiments of Scallops Bivalve : Pectinidae) in Thailand”

๑๖


การศึกษาในต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงได้รับ Doctor of Philosophy (Toxicology) จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และทรงได้รับระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral) ณ มหาวิทยาลัยอูล์ม ประเทศเยอรมนี เรื่อง Synthesis of Oligonucleotides Using Polymer Support and Their Applications in Genetic Engineering ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข และความเดือดร้อน ของอาณาประชาราษฎร์ เรื่องการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ ความต้องการ การสนับสนุนเรื่องการศึกษาวิจัยทางวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข จึงทรงก่อตั้งกองทุนจุฬาภรณ์ขึ้น และต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ทจี่ ะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึน้ เมือ่ วันที ่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ และทรง เป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ ส่งเสริมความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการศึกษา และพัฒนาบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ การแลกเปลีย่ นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับ องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งระดมสติปญ ั ญาของนักวิชาการที่มีศกั ยภาพและวิทยาการที่กา้ วหน้า เพื่อการพัฒนา ประเทศที่ยั่งยืนตลอดไป ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญทางด้าน สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและมีพระปณิธานแน่วแน่ในการสร้างเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม ให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย และให้ความช่วยเหลือ ฝึกอบรมแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนา โดยได้รับความ ร่วมมือจากองค์กรสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ นอกจากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงได้รับ การยอมรับในระดับนานาชาติในพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว พระองค์ยังทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ไม่วา่ จะเป็นกิจการด้านการศึกษาสุขภาพอนามัย งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การจัดการป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมไปถึงงานส่งเสริมสถานภาพทางสังคมของสตรีไทยอีกด้วย ปัจจุบันศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง ทรงเป็น ทีป่ รึ ก ษาพิ เ ศษ โครงการสิ ่ง แวดล้ อ ม สหประชาชาติ และทรงเป็ น อาจารย์พิ เ ศษสาขา Organic Chemistry ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

๑๗


รางวัลแห่งพระเกียรติยศ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๑๘


๑๙


๒๐


พระประวัติซึ่งศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงพระนิพนธ์ เมื่อครั้งเตรียมเสด็จพระราชดำเนินประเทศบราซิล พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๒๑


๒๒


๒๓


๒๔


๒๕


๒๖


๒๗


๒๘


๒๙


ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) หรือ การประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒)

๓๐


การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) หรือ การประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒)

การประชุมครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผนู้ ำประเทศของประชาคมโลกมาร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในทุกสาขาสำหรับประชาคมโลกเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปในอนาคต จากรายงาน “Brundtland Report” ได้ก่อให้เกิดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) หรือ การประชุม Earth Summit หรือการประชุมริโอ เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับผู้นำประเทศ ที่มีจุดมุ่งหมายในการกำหนด ยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในทุกสาขาสำหรับประชาคมโลกเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ในอนาคต ซึ่งในการประชุมดังกล่าวผู้นำประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันรับรองปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ การพัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development) โดยปฏิญญาริโอประกอบด้วย ๒๗ หลัก การ ซึ ่ง รวมถึ ง หลั ก การที ่ ๗ เรื ่อ งการรั บ ผิด ชอบร่ ว มกั น ในระดั บ ทีแ่ ตกต่ า งกั น (Common but differentiated responsibilities) หมายถึ ง รั ฐ ทัง้ หลายมีห น้ า ทีร่ ่ ว มกั น ทีจ่ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ ระวั ง รั ก ษา สิ่งแวดล้อมตามความสามารถ (capabilities) ของตน นอกจากนี ้ ทีป่ ระชุ ม ยัง ให้ ก ารรั บ รองแผนปฏิ บ ัติ ก าร ๒๑ (Agenda 21) ซึ ่ง เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก าร สำหรับการพัฒนาทีย่ ัง่ ยืน เพื่อหาหนทางขจัดความยากจน ลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว กับประเทศกำลังพัฒนา และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยคำนึงถึง หลักการปกป้องสิง่ แวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับ โดยแผนปฏิบัติการ ๒๑ ได้คำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ๔ ส่วน คือ มิติทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Dimensions) การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร (Conservation and Management of Resources) การส่งเสริมบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่สำคัญ (Strengthening the Role of Major Groups) และ วิธีการในการดำเนินงาน (Means of Implementation) โดยสามารถประมวลแนวทางที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้ ๑) การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องผสมผสานและควบคู่ไปกับการพัฒนาและปกป้องสิ่งแวดล้อม ๒) การใช้ พ ลัง งานอย่า งฟุ ่ม เฟื อ ย การสูญ เสีย ของทรั พ ยากร การปล่ อ ยของเสี ย และมลพิ ษ ต่ า งๆ เป็นสาเหตุทที่ ำให้สงิ่ แวดล้อมเสือ่ มโทรมไม่ยงั่ ยืน ซึ่งไม่อาจปล่อยให้เป็นเช่นนี้อีกต่อไปได้ เพราะเป็นการทำลาย สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก ๓) จะต้ อ งมีก ารแก้ ไขปัญ หาสิง่ แวดล้อ มเนือ่ งจากมีผ ลกระทบอย่า งเฉี ย บพลั น ต่ อ สุ ข ภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ และเกิดผลกระทบต่อประชากรรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต ๔) มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน ก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในอันทีจ่ ะดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ในสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ได้ดื่มน้ำทีส่ ะอาด หายใจในอากาศทีบ่ ริสุทธิ์ และสามารถทีจ่ ะควบคุมการใช้ทรัพยากรของ ตนเองได้

๓๑


๓๒


๓๓


๓๔


๓๕


๓๖


๓๗


๓๘


๓๙


๔๐


๔๑


๔๒


๔๓


๔๔


๔๕


๔๖


๔๗


๔๘


๔๙


๕๐


๕๑


๕๒


๕๓


๕๔


๕๕


๕๖


๕๗


๕๘


๕๙


๖๐


๖๑


๖๒


๖๓


๖๔


๖๕


๖๖


๖๗


ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมอบหมายภารกิจให้ นายอนุรักษ์ ธนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และ นายนิตย์ พิบูลสงคราม เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคุณนัฐชรี ธนานันท์ ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ถวายการต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อเสด็จถึง นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕

๖๘


3OHQDU\ 6WDWHPHQW %\ 3URIHVVRU 'U +HU 5R\DO +LJKQHVV 3ULQFHVV &KXODEKRUQ 0DKLGRO 7KH 3HUVRQDO 5HSUHVHQWDWLYH RI +LV 0DMHVW\ WKH .LQJ RI 7KDLODQG DQG 7KH +HDG RI 'HOHJDWLRQ RI 7KDLODQG $W WKH 8QLWHG 1DWLRQV &RQIHUHQFH RQ (QYLURQPHQW DQG 'HYHORSPHQW -XQH 5LR GH -DQHLUR %UD]LO 0U 3UHVLGHQW <RXU 0DMHVWLHV ([FHOOHQFLHV 'LVWLQJXLVKHG 'HOHJDWHV /DGLHV DQG *HQWOHPHQ $V +HDG RI WKH 7KDL 'HOHJDWLRQ , VKRXOG OLNH WR H[SUHVV RXU GHHS DSSUHFLDWLRQ WR \RX 0U 3UHVLGHQW DQG WR \RXU JRYHUQPHQW IRU KRVWLQJ WKLV 8QLWHG 1DWLRQV &RQIHUHQFH RQ (QYLURQPHQW DQG 'HYHORSPHQW :H RZH PXFK WR \RXU WLUHOHVV HIIRUWV DV ZHOO DV WKRVH RI WKH *RYHUQRU RI WKH 6WDWH RI 5LR GH -DQHLUR DQG WKH 0D\RU RI WKLV EHDXWLIXO FLW\ IRU WKH H[FHOOHQW IDFLOLWLHV SURYLGHG , ZRXOG DOVR OLNH WR WDNH WKLV RSSRUWXQLW\ WR H[SUHVV RXU DSSUHFLDWLRQ WR WKH 6HFUHWDU\ *HQHUDO RI 81&(' 0U 0DXULFH 6WURQJ DQG KLV FROOHDJXHV LQ WKH 6HFUHWDULDW IRU WKHLU FRQWULEXWLRQV DQG IRU WKHLU GHGLFDWLRQ WR WKLV HYHQW ,W LV QRW RIWHQ WKDW WKHUH LV WKH RSSRUWXQLW\ WR VSHDN DW VXFK D JDWKHULQJ DQG WR DGGUHVV VR LQIOXHQWLDO DQ DXGLHQFH DV RQ WKLV KLVWRULF RFFDVLRQ 7KH OHDGHUV SUHVHQW KHUH KDYH WKH FDSDFLW\ WR PDNH IDU UHDFKLQJ GHFLVLRQV WKDW FRXOG KDYH SURIRXQG FRQVHTXHQFHV IRU KXPDQNLQG DQG WKH SODQHW , DP KRQRUHG WR EH DPRQJ \RX WRGD\ 7KH ZRUOGยทV FLYLOL]DWLRQ LV QRZ DW D FULWLFDO MXQFWLRQ $OO WKH VRFLDO HFRQRPLF FXOWXUDO SROLWLFDO DQG HFRORJLFDO LQGLFDWRUV FOHDUO\ XQGHUVFRUH WKLV FULWLFDO SRLQW LQ WKH FRXUVH RI KXPDQ FLYLOL]DWLRQ :H DV KXPDQ EHLQJ KDYH WKH LQWHOOHFW WHFKQLFDO DQG VFLHQWLILF PHDQV WR GHFLGH RQ WKH SDWK ZKLFK ZH FRXOG WDNH 7KH YDVW QXPEHUV RI OHDGHUV RI JRYHUQPHQWV EXVLQHVV DQG LQGXVWU\ WKH VFLHQFH DQG WHFKQRORJ\ FRPPXQLW\ ORFDO JRYHUQPHQW ZRPHQ \RXWK LQGLJHQRXV SHRSOHV DUH ERWK KHUH LQ 5LR &HQWUR DV ZHOO DV LQ GRZQWRZQ )ODPLQJR 3DUN PXVW FOHDUO\ HPSKDVL]H WKH FRQFHUQ DQG WKHLU GHVLUH IRU FRQFHUWHG DFWLYLWLHV WR UHFRQFLOH GHYHORSPHQWDO QHHGV DQG HFRORJLFDO LPSHUDWLYHV 7KH SUHSDUDWLRQV IRU WKLV XQSUHFHGHQWHG VXPPLW PHHWLQJ KDYH EHHQ FRQGXFWHG DW WKH QDWLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO OHYHOV IRU RYHU WZR \HDUV DQG KDYH EHHQ UHPDUNDEO\ EURDG LQ VFRSH 7KH\ KDYH GUDZQ RQ WKH H[SHULHQFH DQG GHGLFDWLRQ RI JRYHUQPHQWV WKH DJHQFLHV RI WKH 8QLWHG 1DWLRQV LQWHUJRYHUQPHQWDO RUJDQL]DWLRQV DQG D PXOWLWXGH RI QRQ JRYHUQPHQWDO RUJDQL]DWLRQV DQG

เน เน


H[SHUWV IURP DURXQG WKH ZRUOG 7KH DWWHQGDQFH KHUH RI PRUH WKDQ +HDGV RI 6WDWH RU +HDGV RI *RYHUQPHQW XQGHUVFRUHV D ZRUOGZLGH UHFRJQLWLRQ DW WKH KLJKHVW OHYHO RI WKH LPSRUWDQFH RI WKLV PRPHQWRXV HYHQW 7KH WLPH KDV QRZ FRPH IRU XV WR DFW LQ FRQFHUW WR EXLOG RQ WKHVH SURPLVLQJ SUHSDUDWLRQV DQG WR ODXQFK WKH JOREDO SDUWQHUVKLS ZKLFK ZLOO VHW WKH IRXQGDWLRQV IRU D PRUH HTXLWDEOH KRVSLWDEOH VHFXUH DQG SHDFHIXO (DUWK LQ WKH WZHQW\ ILUVW &HQWXU\ 7KH FULWLFDO HOHPHQWV RI WKLV SDUWQHUVKLS GUDZQ IURP WKH 81&(' SUHSDUDWRU\ SURFHVV VKRXOG EH DV IROORZV 7KHUH LV D QHHG WR DJUHH XUJHQWO\ WR D IXQGDPHQWDO VHW RI SULQFLSOHV WKDW ZLOO SURYLGH D FULWLFDO IUDPHZRUN IRU RXU DFWLRQV DV LQGLYLGXDOV DV ZHOO DV FROOHFWLYHO\ DV QDWLRQV 7KHVH SULQFLSOHV PXVW UHYLVLW WKH QHHG IRU HTXLW\ MXVWLFH SHDFH FRPSDVVLRQ UHVSHFW DQG FDUH EHWZHHQ KXPDQ EHLQJV EHWZHHQ DQG DPRQJVW FRXQWULHV DV ZHOO DV EHWZHHQ KXPDQ EHLQJV DQG DOO WKH PDQLIHVWDWLRQV RI QDWXUH WKH SULFHOHVV KHULWDJH IRU DOO WKDW VKDUH WKLV XQLTXH EHDXWLIXO DQG ERXQWLIXO ZRUOG $ VHW RI IXQGDPHQWDO SULQFLSOHV ZLOO KHOS JXLGH WKH FRQGXFW RI QDWLRQV DQG SHRSOHV LQ UHVSHFW RI HQYLURQPHQW DQG GHYHORSPHQW VR DV WR HQVXUH WKH IXUWKHU YLDELOLW\ DQG LQWHJULW\ RI WKH (DUWK DV D VHFXUH DQG KRVSLWDEOH KRPH IRU KXPDQ DQG RWKHU IRUPV RI OLIH 7KH 5LR 'HFODUDWLRQ ZLOO SURYLGH XV ZLWK WKH QHHGHG JXLGLQJ IXQGDPHQWDO DQG EDVLF SULQFLSOHV IRU LQWHUQDWLRQDO EHKDYLRU WR SURWHFW WKH HQYLURQPHQW DQG WR HQFRXUDJH VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW ,W ZLOO QRW EH OHJDOO\ ELQGLQJ EXW LW ZLOO KDYH D YHU\ VWURQJ SROLWLFDO DQG PRUDO IRUFH 7KH 'HFODUDWLRQ PXVW EH VHQVLWLYH WR WKH QHHGV RI FRXQWULHV IURP DOO UHJLRQV ,W PXVW EH SUHVFULSWLYH EXW \HW IOH[LEOH HQRXJK WR DOORZ GHYHORSLQJ FRXQWULHV WR LGHQWLI\ DQG FDUU\ RXW WKHLU RZQ LQLWLDWLYHV WR SURWHFW WKH HQYLURQPHQW DW D FRVW ZKLFK WKH\ FDQ DIIRUG 0\ GHOHJDWLRQ ZHOFRPHV WKH SURJUHVV PDGH RQ WKH 5LR 'HFODUDWLRQ DW WKH )RXUWK 6XEVWDQWLYH 6HVVLRQ RI WKH 3UHSDUDWRU\ &RPPLWWHH LQ 1HZ <RUN 7KH &KDLUPDQยทV GUDIW WH[W FRQWDLQV GHOLFDWH FRPSURPLVHV 7KH WH[W LV QRZ KHUH ZLWK XV IRU IXUWKHU FRQVLGHUDWLRQ DQG ILQDOL]DWLRQ :H KRSH WKDW LQ 5LR GH -DQHLUR WKH VSLULW RI FRRSHUDWLRQ ZLOO SUHYDLO WR HQVXUH RXU VXFFHVV 6RPH RI WKH SULQFLSOHV ZKLFK DUH FRQVLGHUHG WR EH RI VSHFLDO LPSRUWDQFH DUH 7KH SXUVXLW RI VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW 7KH XSKROGLQJ RI WKH VRYHUHLJQ ULJKW RI 6WDWHV WR H[SORLW WKHLU RZQ UHVRXUFHV LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKHLU RZQ HQYLURQPHQW DQG GHYHORSPHQWDO SROLFLHV WRJHWKHU ZLWK WKH UHVSRQVLELOLW\ RI 6WDWHV WR HQVXUH WKDW DFWLYLWLHV ZLWKLQ WKHLU MXULVGLFWLRQ RU FRQWURO GR QRW FDXVH GDPDJH WR WKH HQYLURQPHQW RI RWKHU 6WDWHV RU WR DUHDV EH\RQG WKH OLPLWV RI QDWLRQDO MXULVGLFWLRQ q 7KH UHDIILUPDWLRQ RI WKH LQWLPDWH OLQNDJH EHWZHHQ HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ DQG WKH GHYHORSPHQW SURFHVV q 7KH HUDGLFDWLRQ RI SRYHUW\ E\ JLYLQJ SULRULW\ WR WKH VSHFLDO VLWXDWLRQ DQG QHHGV RI GHYHORSLQJ FRXQWULHV SDUWLFXODUO\ WKRVH DIIHFWHG E\ GHVHUWLILFDWLRQ DQG GURXJKW q 7KH SURPRWLRQ RI LQWHUQDWLRQDO FRRSHUDWLRQ WR VWUHQJWKHQ HQGRJHQRXV FDSDFLW\ EXLOGLQJ IRU VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQWยณWKLV UHTXLUHV WKH LPSURYHPHQW RI VFLHQWLILF XQGHUVWDQGLQJ WKURXJK WKH WUDQVIHU RI VFLHQWLILF DQG WHFKQLFDO NQRZOHGJH DV ZHOO DV WKH WUDQVIHU RI WHFKQRORJ\

เน เน


q 7KH UHFRJQLWLRQ RI WKH ULJKW WR GHYHORSPHQW IRU DOO SHRSOHV DQG VWDWHV q 7KH VKDULQJ DPRQJ 6WDWHV RQ DQ HTXLWDEOH EDVLV RI WKH UHVSRQVLELOLW\ IRU WKH SURWHFWLRQ RI WKH HQYLURQPHQW q 7KH DVVXUDQFH WKDW WUDGH SROLF\ PHDVXUHV IRU HQYLURQPHQWDO SXUSRVH ZLOO QRW FRQVWLWXWH D PHDQV RI DUELWUDU\ RU XQMXVWLILDEOH GLVFULPLQDWLRQ RU D GLVJXLVHG UHVWULFWLRQ RQ LQWHUQDWLRQDO WUDGH 7KH SURJUDPPH RI DFWLRQ H[HPSOLILHG LQ $JHQGD PXVW WUXO\ KHOS LQWHJUDWH HQYLURQPHQW DQG GHYHORSPHQW ,W VKRXOG SURYLGH WKH EDVLV IRU VXVWDLQDEOH OLYHOLKRRGV VR WKDW WKH LQYHQWLYHQHVV DQG DVSLUDWLRQV RI DQ LQGLYLGXDO ZLOO EH LQFUHDVHG 7KH GLJQLW\ RI WKH LQGLYLGXDO ZLOO DOVR EH UHVSHFWHG DQG WKH UHVXOWLQJ HIIHFWV RI KXQJHU DQG SRYHUW\ ZLOO EH UHGXFHG RU HOLPLQDWHG ,Q P\ FRXQWU\ 7KDLODQG DOO WKH 5R\DO LQLWLDWHG SURMHFWV E\ P\ IDWKHU .LQJ %KXPLERO $GXO\DGHM KDYH KDG WKHVH NH\ JRDOV IRU WKH SDVW IRXU GHFDGHV :H KDYH LGHQWLILHG D QXPEHU RI IXQGDPHQWDO SULQFLSOHV DQG FRQFHSWV ZKLFK FRQWULEXWH WRZDUGV VXVWDLQDELOLW\ QDPHO\ $Q DSSURDFK ZKLFK LV LQWHJUDWHG WUDQVFHQGV VHFWRUDO LQWHJUDWLRQ DQG LQFOXGHV VSDWLDO DQG LQVWLWXWLRQDO LQWHJUDWLRQ 7KH QHHG IRU GHYHORSPHQW DFWLYLWLHV WR EH DUHD VSHFLILF WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH SDUWLFXODU IDFWRUV DQG DFWRUV LQ WKH SURMHFW RSHUDWLRQDO HQYLURQPHQW RI HDFK VSHFLILF ORFDWLRQ 7KH DSSOLFDWLRQ RI WHFKQRORJ\ ZKLFK LV DSSURSULDWH WR WKH SDUWLFXODU SK\VLFDO VRFLDO DQG FXOWXUDO HQYLURQPHQW ZKHUH WKH DUHD VSHFLILF GHYHORSPHQW ZLOO WDNH SODFH 7KH QHFHVVLW\ WR DGGUHVV ILUVW WKH EDVLF QHHGV RI WKH SRSXODWLRQ EHIRUH SURFHHGLQJ WR LQFRPH JHQHUDWLQJ DFWLYLWLHV 7KH QHHG IRU WKH PD[LPXP SDUWLFLSDWLRQ RI WKH SHRSOH LQ WKH SODQQLQJ DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI SURMHFWV 7KH DYDLODELOLW\ RI D UHOLDEOH GDWD EDVH VXSSOHPHQWHG E\ VLWH YLVLWV FRQVXOWDWLRQV DQG GLVFXVVLRQV ZLWK WKH SHRSOH DIIHFWHG E\ WKH GHYHORSPHQW SURMHFW 7KH KROGLQJ RI ILHOG GHPRQVWUDWLRQV RI OLNHO\ VROXWLRQV WR UXUDO SUREOHPV WR SHUVXDGH IDUPHUV DQG YLOODJHUV WR XVH WKHVH VROXWLRQV 7R LOOXVWUDWH KRZ WKHVH PDMRU SULQFLSOHV DQG FRQFHSWV FDQ EH DSSOLHG SHUKDSV , PD\ EH SHUPLWWHG WR KLJKOLJKW VRPH RI WKH SURMHFWV FDUULHG RXW DW WKH &KXODEKRUQ 5HVHDUFK ,QVWLWXWH WR H[SODLQ PRVW RI WKH SULQFLSOHV DQG FRQFHSWV ZKLFK FRQWULEXWH WRZDUGV VXVWDLQDELOLW\ DV HDUOLHU PHQWLRQHG 5HFHQW IORRGV LQ 6RXWKHUQ 7KDLODQG FRQVWLWXWHG RQH RI WKH ZRUVW GLVDVWHUV LQ WKH UHFHQW KLVWRU\ RI P\ FRXQWU\ 7KHVH FDXVHG VHYHUH ORVV RI KXPDQ OLIH DQG JUHDW GDPDJH WR LQIUDVWUXFWXUH VHWWOHPHQWV WKH HQYLURQPHQW DJULFXOWXUH DQG ILVKHULHV &KXODEKRUQ 5HVHDUFK ,QVWLWXWH ZDV UHTXHVWHG E\ WKH 5R\DO 7KDL *RYHUQPHQW WR FRRUGLQDWH DFWLYLWLHV DQG FDUU\ RXW WKH LPSOHPHQWDWLRQ LQ UHVHWWOHPHQW DQG UHKDELOLWDWLRQ DQG LQ WKH UHVWRUDWLRQ DQG PDQDJHPHQW RI QDWXUH UHVRXUFHV DQG WKH HQYLURQPHQW LQ WZR RI WKH ZRUVW DIIHFWHG SURYLQFHV 7KH SURJUDPPH FRQVLVWV RI WZR ZRUN SODQV 6KRUW 7HUP 3ODQV LQFOXGH UHKDELOLWDWLQJ SHRSOH LPSOHPHQWLQJ XUJHQW PHDVXUHV WR PLQLPL]H DQG SUHYHQW IXWXUH IORRGV DQG ODQGVOLGHV UHYHJHWDWLQJ DQG UHIRUHVWLQJ GDPDJHG DUHDV VXUYH\LQJ JHRORJLF FRQGLWLRQV DQG PLQHUDO UHVRXUFHV DQG UHIRUHVWLQJ VORSHV DQG ULGJH DUHDV /RQJ 7HUP 3ODQV LQFOXGH D VXUYH\ RI QDWXUDO UHVRXUFHV DQG WKHLU PDQDJHPHQW IRU PD[LPXP XVH DQG SUHYHQWLRQ RI IXWXUH IORRGV WRJHWKHU ZLWK HGXFDWLRQ RI WKH SHRSOH LQ HFRORJ\ DQG FRQVHUYDWLRQ 5HVHWWOHPHQW RI WKH SHRSOH LQ WKH QHZO\ HVWDEOLVKHG FRPPXQLWLHV ZDV SODQQHG LQ GLIIHUHQW FRRSHUDWLYH VW\OHV DFFRUGLQJ WR WKH EDVLF VRFLDO DQG FXOWXUDO QHHGV RI WKH SHRSOH DV ZHOO DV WKH DYDLODELOLW\ RI WKH ODQG 7KURXJKRXW WKH SURJUDPPH VSHFLDO HPSKDVLV KDV EHHQ SODFHG RQ LPSURYLQJ WKH TXDOLW\ RI OLIH RI WKH SHRSOH WKURXJK HGXFDWLRQ DQG

เน เน


A

WUDLQLQJ 7KH SURJUDPPH VR IDU KDV DFFRPSOLVKHG LWV SULPDU\ REMHFWLYHV DQG JRDOV ,W LV KRSHG WKDW LW ZLOO EH D PRGHO WR GHPRQVWUDWH LQWHJUDWHG GHYHORSPHQW DQG HQYLURQPHQWDO PDQDJHPHQW 7KDLODQG FRQVLGHUV WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI $JHQGD WR EH D QDWLRQDO SULRULW\ ,QGHHG ZH KDYH SODFHG HPSKDVLV RQ WKH QHHG WR LQWHJUDWH HQYLURQPHQW DQG VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW 7KH 7KDL *RYHUQPHQW·V ILYH \HDU GHYHORSPHQW SODQ IURP DUH LQFUHDVLQJO\ IRFXVLQJ DWWHQWLRQ DQG UHVRXUFHV DW VLPLODU REMHFWLYHV 3RYHUW\ DQG KXQJHU KDYH EHHQ VLJQLILFDQWO\ UHGXFHG LQ P\ FRXQWU\ 7R FRQFHLYH SODQ DQG LPSOHPHQW WKH LQWHJUDWLRQ RI HQYLURQPHQW DQG GHYHORSPHQW SROLFLHV UHTXLUHV D FDGUH RI WUDLQHG DQG H[SHULHQFHG SHUVRQQHO ,PSOHPHQWLQJ DQG LQFUHDVLQJ QDWLRQDO FDSDFLWLHV WKURXJK HGXFDWLRQ WUDLQLQJ DQG DZDUHQHVV SURJUDPPHV IRU DOO VHFWRUV RI VRFLHW\ LV D QHFHVVDU\ SUHUHTXLVLWH 7KHQ RQO\ ZLOO WKH FRXQWU\ EH DEOH WR LGHQWLI\ FKRRVH LPSOHPHQW DQG XVH WKH WHFKQRORJLHV DQG NQRZ KRZ WKDW ZLOO DGGUHVV WKH VSHFLILF ORFDO DQG QDWLRQDO FRQGLWLRQV WR KHOS HQVXUH VXVWDLQDELOLW\ 'HYHORSLQJ FRXQWULHV PXVW VWUHQJWKHQ WKHLU HQGRJHQRXV FDSDELOLWLHV LQ DOO DUHDV 7KXV FDSDFLW\ EXLOGLQJ IRU UHVHDUFK DQG KXPDQ UHVRXUFHV GHYHORSPHQW LV DQ H[FHOOHQW DUHD IRU LQWHUQDWLRQDO FROODERUDWLRQ LQ ZKLFK WHFKQRORJ\ DQG H[SHUWLVH FDQ EH WUDQVIHUUHG EHWZHHQ DQG DPRQJVW FRXQWULHV DQG SDUWLFXODUO\ IURP GHYHORSHG DQG GHYHORSLQJ FRXQWULHV 0\ FRXQWU\ 7KDLODQG LV LQ D SRVLWLRQ WR RIIHU WKH LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\ WKH WUDLQLQJ RI KXPDQ UHVRXUFHV LQ WKH DUHD RI HQYLURQPHQWDO WR[LFRORJ\ DQG PDQDJHPHQW WKURXJK WKH VHOHFWHG ,QVWLWXWHV RI +LJKHU /HDUQLQJ VXFK DV WKH &KXODEKRUQ 5HVHDUFK ,QVWLWXWH ZKLFK KDV EHHQ GHVLJQDWHG D ´&HQWUH RI ([FHOOHQFHµ E\ WKH 8QLWHG 1DWLRQV (QYLURQPHQW 3URJUDPPH 6SHFLDO DWWHQWLRQ VKRXOG DOVR EH GLUHFWHG DW WKH \RXWK ZKR ZLOO RQH GD\ LQKHULW WKLV (DUWK DV ZHOO DV ZRPHQ ZKR PXVW SOD\ DQ HTXDO SDUWQHUVKLS UROH LQ WKH LQWHJUDWLRQ RI HQYLURQPHQW DQG GHYHORSPHQW 3DUWLFLSDWRU\ UHVSRQVLYH DQG DFFRXQWDEOH LQVWLWXWLRQDO V\VWHP DUH QHHGHG WR KHOS HQVXUH WKDW WKH SULRULWLHV QHHGV DQG DVSLUDWLRQV RI WKH SHRSOH DUH WDNHQ LQWR DFFRXQW DQG LQFRUSRUDWHG LQ WKH SROLFLHV DQG SURJUDPPH RI WKH SXEOLF DV ZHOO DV WKH SULYDWH VHFWRUV ,QWHUJRYHUQPHQWDO PHFKDQLVPV LQFOXGLQJ WKH 8QLWHG 1DWLRQV V\VWHP PXVW DOVR SRVVHVV WKHVH DWWULEXWHV :LWK UHVSHFW WR ILQDQFLDO UHVRXUFHV WKHUH LV D QHHG QRW RQO\ IRU QHZ DQG DGGLWLRQDO UHVRXUFHV EXW DOVR WKH SDUWLFLSDWRU\ PHFKDQLVPV IRU LGHQWLI\LQJ DQG DJUHHLQJ RQ SULRULWLHV DQG PHDQV IRU PDQDJLQJ ILQDQFLDO UHVRXUFHV :KLOH LQWHUQDWLRQDO FRRSHUDWLRQ LV LPSRUWDQW LQ SURPRWLQJ VXVWDLQDELOLW\ LQFUHDVLQJ DQG LPSURYLQJ QDWLRQDO FDSDFLW\ DQG FDSDELOLW\ WR EH VHOI UHOLDQW LV DV FUXFLDO LI QRW PRUH VR 7KLV WKH ILUVW ´(DUWK 6XPPLWµ LV DQ RSSRUWXQLW\ WKDW SUHVHQWV LWVHOI DW D WXUQLQJ SRLQW LQ KLVWRU\ 1RZ LV WKH GHILQLQJ PRPHQW LQ JOREDO UHODWLRQVKLSV :H PXVW XVH WKLV RSSRUWXQLW\ WR ODXQFK WKH JOREDO SDUWQHUVKLS WKDW , DQG RWKHUV KDYH RXWOLQHG DQG WKH EXLOGLQJ EORFNV RI ZKLFK DUH EHIRUH XV LQ WKH VKDSH RI WKH HOHPHQWV IRU QHJRWLDWLRQ DQG DJUHHPHQW DW WKLV &RQIHUHQFH 7KLV ZHHN LV WKH WZHQWLHWK DQQLYHUVDU\ RI WKH LQDXJXUDWLRQ RI WKH 6WRFNKROP &RQIHUHQFH RQ WKH +XPDQ (QYLURQPHQW :H KDYH DOVR MXVW FRPPHPRUDWHG :RUOG (QYLURQPHQW 'D\ DQ RFFDVLRQ FRQFHLYHG WR LQFUHDVH RXU DZDUHQHVV RI HQYLURQPHQWDO LVVXHV DQG FRPPLWPHQW WR WKHLU VROXWLRQ ,W LV DQ DXVSLFLRXV RFFDVLRQ IRU DOO RI XV PHHWLQJ WRJHWKHU LQ 5LR GH -DQHULR WR IRUJH D KLVWRULF DOOLDQFH WR VHW RXU SODQHW RQ FRXUVH IRU D PRUH VHFXUH DQG HTXLWDEOH IXWXUH /HW XV SXW DVLGH WKH LPPHGLDWH DQG ORFDO DQ[LHWLHV WKDW LQHYLWDEO\ FRQFHUQ XV DQG UHDFK D ZRUWK\ DJUHHPHQW RI JOREDO VROLGDULW\ 0D\ XQGHUVWDQGLQJ VDFULILFH DQG FRPSDVVLRQ XQLWH XV DOO LQ WKLV JUHDW HQGHDYRU IRU RXU RZQ VXUYLYDO DQG ZHOO EHLQJ DQG DOVR IRU JHQHUDWLRQV \HW WR FRPH

๗๒


๗๓


๗๔


๗๕


๗๖


๗๗


๗๘


๗๙


๘๐


๘๑


๘๒


๘๓


๘๔


๘๕


๘๖


Her Royal Highness Princess Chulabhorn represented Thailand and His Majesty King Bhumibol at the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, Brazil.

ŕš˜ŕš—


๘๘


๘๙


UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT Rio de Janeiro 3-14 June 1992

ศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เสด็จฯ ไปทรงร่วมการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) หรือการประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมโลก “Earth Summit” ในระหว่างวันที่ ๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๕ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในระหว่างวันที่ ๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๕ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประกอบด้วยคณะผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก หัวหน้าคณะ ผู้แทนจะเป็นระดับหัวหน้ารัฐบาลประมุขของประเทศ สำหรับประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลัย ลัก ษณ์ อัค รราชกุ ม ารี ทรงเป็น ผูแ้ ทนพระองค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว และ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเสด็จฯ ไปทรงร่วมการประชุมฯ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ และหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทยเสด็จฯ ไปทรงร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล นอกจากนั้นยังทรงมีส่วนร่วมในการผลักดันให้นานาประเทศ เกิดความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

๙๐การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on Sustainable Development: WSSD) หรือการประชุมริโอ+๑๐ (Rio+10) ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (World Summit on Sustainable Development: WSSD) หรือการประชุมริโอ+๑๐ (Rio+10) จัดขึ้นระหว่างวันที ่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อทบทวนความคืบหน้า รวมทัง้ ร่วมกันหากลไกในการเร่งรัด การอนุวัติตามแผนปฏิบัติการ ๒๑ รวมถึงพันธกรณีของข้อตกลงและอนุสัญญาต่างๆ ทีเ่ ป็นผลมาจากการประชุม ริโอในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้มีการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุ เป้าหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนในระดับประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลมากกว่า ๑๐๐ ประเทศ ตลอดจนผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมริโอ+๑๐ ได้อนุมตั เิ อกสารสำคัญ ๒ ฉบับ คือ ๑. แผนปฏิบัติการของการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Plan of Implementation for the WSSD) หรือแผนการดำเนินงานโจฮันเนสเบอร์ก (Johannesburg Plan of Implementation : JPOI) เพื่อช่วยเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๒๑ และผลลัพธ์อื่นๆ ของการประชุมริโอ (UNCED) ให้เกิดผล ที่เป็นรูปธรรม ภายในเวลาที่เหมาะสม ๒. ปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์กในเรื่องการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Johannesburg Declaration on Sustainable Development) ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองของประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าคณะผู้แทน ที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อผลักดันให้ดำเนินการตามผลลัพธ์การประชุมริโอ (UNCED) และ JPOI โดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลูก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อัค รราชกุ ม ารี ทรงเป็ น ผูแ้ ทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และเป็นองค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วย ผูแ้ ทนระดับสูงจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมครั้งนี ้ องค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้มีพระดำรัสในระหว่าง การประชุมโต๊ะกลมเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕ ว่า “ประเทศไทยได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแผนปฏิบตั กิ าร ๒๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการช่วยเหลือชาวเขาในการปลูกพืชทดแทนฝิ่นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงก็ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้ และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน” และเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ องค์หวั หน้าคณะผู้แทนไทยมีพระดำรัสในการอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับพันธกรณี ของประเทศไทยในการดำเนินงานตามผลการประชุมริโอ (UNCED) ว่า “แม้ประเทศไทยจะมีขอ้ จำกัดด้านงบประมาณ แต่รัฐบาลไทยได้ดำเนินงานให้มผี ลคืบหน้าในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางเพื่อนำไปสู่ การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน...”

๙๒


B8 6<2C)3! K<4 <2-2:#@06@'18' 8!D3 4K<'L41 <2/;%+<*>H1;H!1?+ 4<0B-N+0< Cn`X`lIs^`lQmWYtย V~nX`luTduCp|_cCmWfo|FvcQbย i^vblCn`[mOVnyQย GQm xgย ^pDq}VE`m}Fv`CTp| VE``owi uQi GnuVw` X`luTd W`nJob `lgcย nFcmVTp| ^oSsVn_V wQ_xIย Ir|icย n Cn`X`lIs^fgX`lInInRocย nQย c_fo|FvcQbย i^vblCn`[mOVn (73</. "+<387; 870/:/7-/ 87 7>3:876/7< +7. />/5896/7< (" g`riTp|`tย GmCCmVQpxVVn^ Cn`X`lIs^fsQ_iQDiFwbC +:<2 &=663< g`ri Cn`X`lIs^`owi %38 870/:/7-/ Cn`X`lIs^E`m}FVp}GmQDq}VRn^^RofgX`lInInRoTp| u^r|icmVTp| UmVcnE^ wQ_^pGsQ^sย Fg^n_Tp|GlC~ngVQ_sTUdnfR`ย cย nQย c_fo|FvcQbย i^vblCn`[mOVnxVTsCfnDnf~ng`mWX`lInE^wbC u[r|iuXย VvVcTnFXMoWmRoRย iyXxViVnER Ytย V~nCcย n

X`luTd vblYtย vTV^nCCcย n

EVGnC X`luTd uDย n`ย c^xVCn`X`lIs^QmFCbย ncwQ_Tp|X`lIs^yQย ^p ^Roxgย Cn``mW`iFuiCfn`f~nEmKGnCCn`X`lIs^ HWmW Eri XMoKKn`owicย nQย c_fo|FvcQbย i^vblCn`[mOVn %38 /-5+:+<387 87 7>3:876/7< +7. />/5896/7< vSbFCn`Pย uCp|_cCmWgbmCCn`TnFQย nVXย ny^ย &<+</6/7< 80 8:/;< $:37-395/; vbl vYVXMoWmRoCn` 1/7.+ Jq|FuXย VvYVv^ย WTDiFX`lInE^wbCxVCn`Q~nuVoVCn`u[r|iCn`[mOVni_ย nF_m|F_rV wQ_C~ngVQvVc TnFCn`Q~nuVoVFnVxVfnDnRย nF z TnFQย nVCn`[mOVnud`eNCoG fmFE^ vblfo|FvcQbย i ^ ViCGnCVp} xVCn`X`lIs^QmFCbย nc_mF^pCn` bFVn^`mW`iFxViVsfmKKn HWmW Eri iVsfmKKncย nQย c_Cn`uXbp|_VvXbFf]n[]t^oinCnd vbliVsfmKKncย nQย c_Ecn^gbnCgbn_ TnFIpc]n[ u[r|ixgย ^pCn`RoQRn^X`lu^oVYbCn`Q~nuVoVFnVRn^vYV vYVXMoWmRoCn` yQย `lWsxgย GmQRm} FEPlC``^nUoCn`cย nQย c_Cn` [mOVni_ย nF_m|F_rV 8663;;387 87 &=;<+37+,5/ />/5896/7< & Dq}Vu[r|iC~nCmWCn`iVscmRoRn^vYVXMoWmRoCn` Tm}FxV `lQmWX`luTd ]t^o]nE vbl`lQmWwbCi_ย nF^pX `lfoTUo]n[ EPlC``^nUoCn`cย nQย c_Cn`[mOVni_ย nF_m|F_rVyQย ^pCn`X`lIs^E`m}Fv`C xVuQriV^oSsVn_V vblgbmFGnCVm}VC{^pCn`X`lIs^TsCXย xVXย [ d yQย ^pCn`X`lIs^f^mIInfgX`lInInRof^m_[oude (73</. "+<387; /7/:+5 ;;/6,5A &9/-3+5 &/;;387 87 7>3:876/7< +7. />/5896/7< (" && xV`lgcย nFcmVTp| ^oSsVn_V P VE`Voc_i`ย C fg`mNiu^`oCn u[r|iRoQRn^X`lu^oVYbCn`Q~nuVoVFnVRn^Dย iYtC[mVRย nF z GnCCn`X`lIs^ (" RbiQGVCn`Q~nuVoVFnVxVfย cVTp|uCp|_cCmW vYVXMoWmRoCn` ]n_gbmFGnCCn`X`lIs^ (" Xย g`riTp|`tย GmCCmVxVVn^ Cn`X`lIs^ % # xVCn`X`lIs^QmFCbย ncX`luTd Rย nF z fย cVxgKย ^pEcn^ug{VfiQEbย iFCmVcย n Xย gbmFCn`X`lIs^ (" vVcEcn^EoQxVu`r|iFCn`[mOVni_ย nF_m|F_rVyQย StCV~nyX X`lCiWuDย nuXย Vfย cVgVq|FDiFvYV[mOVnud`eNCoGDiFX`luTdRย nF z Tm}cwbC gbmCCn`f~nEm KxVvYVXMoWmRoCn` yQย StCW``Gsycย uXย VCLg^n_g`ri`luWp_WXMoWmRoDiFgbn_ z X`luTd ViCGnCVm}V Tp|X`lIs^_mFug{Vcย n v^ย Gl^pEcn^ErWgVย nxVCn`Q~nuVoVFnV WnFQย nV vRย xVXย GGsWmVf]nclvcQbย i^DiFwbCufr|i^wT`^bFCcย nu^ri| Xย Tp|Yย nV^n QmFVm}V Cn`Q~nuVoVFnVRn^vYVXMoWmRoCn` xVbmCePlE`WSย cVf^Wt`Pย GqFuXย Vu`r|iFu`ย FQย cV vblug{Vcย nucbnuXย VuFr|iVyDTp|f~nEmKxVCn`Tp|GlQ~nuVoVCn`QmFCbย nc X`luTdRย nF z GlRย iF_rV_mVSqF[mVUC`PpimVuXย VYb^nGnCCn`X`lIs^ (" RbiQGVuG`GnvblQ~nuVoVCn`Rย iyXTp|Gluf`o^f`ย nFW``_nCnd `lgcย nFX`luTdxVbmCePlTp|uir}ii~n Vc_Rย icmRSsX`lfFEย DiFCn`[mOVni_ย nF_m|F_rV `c^Tm}FCn``ย c^^riCmVi_ย nFG`oFGmFxVCn` Q~nuVo V FnVRn^cmRSs X `lfFEย DiFvYVXMoWm RoCn` QmFVm}V Tp|X `lIs^GqF^p ^Ro`mW`iF $:81:+66/ 08: <2/ =:<2/: 695/6/7<+<387 80 1/7.+ u[r|ixIย uXย VvVcTnFxVCn`Q~nuVoVFnVxV`l_l Xย Riย yX Rย i^nxVCn`X`lIs^f^mIInTm|cyXDiFfgX`lInInRo '2/ /7/:+5 ;;/6,5/ 80 <2/ (73</. "+<387; f^m_Tp| u^r|i cmVTp| Cs^]n[mVUย Tp|X`lIs^yQย ^p^RoTp| C~ngVQxgย ^pCn`TWTcVCn`Q~nuVoVFnVRn^vYVXMoWmRoCn` xV`iW Xย gbmFGnCCn`X`lIs^ (" xV`tXCn`X`lIs^`lQmWYtย V~nX`luTd wQ_^pcmRSs X`lfFEย Tp|uVย VxVu`r|iFEcn^f~nu`{G Dย iRmQfoVxGTp|uVย V Cn`XMoWmRovbl[mVUC`PpDiF`mNWnb 9853<3-+5 -8663<6/7< Rย iCn`[mOVni_ย nF_m|F_rV wQ_yQย C~ngVQIr|iCn`X`lIs^i_ย nFy^ย uXย V TnFCn`cย n %38

เน เน


Tp|X`lIs^EPlC``^nUoCn`cย nQย c_Cn`[mOVni_ย nF_m|F_rVf^m_Tp| u^r|icmVTp| u^en_V [ae]nE^ Jq|FuXย VCn` X`lIs^uR`p_^Cn`f~ng`mWCn`X`lIs^fsQ_iQDiFwbCcย nQย c_Cn`[mOVni_ย nF_m|F_rVE`m}FTp| 3:;< $:/9+:+<8:A 8663<<// 08: <2/ *8:5. &=663< 87 &=;<+37+,5/ />/5896/7< *&& GqFyQย C~ngVQGlGmQxgย ^pCn`X`lIs^fsQ_iQDiFwbCcย nQย c_Cn` [mOVni_ย nF_m|F_rV `lgcย nFcmVTp| CmV_n_V P VE`wGjmVuVfuWi`ย C fnUn`P`mNvi\`oCnxRย u[r|iTWTcVEcn^ErWgVย nxV `iW Xย DiFCn`iVscmRoYbGnCCn`X`lIs^ (" wQ_^p^Roxgย Ytย uDย n`ย c^X`lIs^uXย V`lQmWX`l^sDDiFX`luTdg`rigmcgVย n`mNWnb /+.; 80 &<+</ 8: 8>/:76/7< g`riYtย vTVxV`lQmWTp|ftFTp|fsQuTย nTp|GluXย VyXyQย Rย i^nTp|X`lIs^EPlC``^Cn`IsQTp|fiFDiF f^mIIn`c^vgย FfgX`lInInRo '2/ &/-87. 8663<<// 80 <2/ (73</. "+<387; /7/:+5 ;;/6,5A ^p^Roxgย ubr|iV C~ngVQCn`X`lIs^GnCuQo^EricmVTp| CmV_n_V yXuXย VcmVTp| foFgnE^ CmV_n_V iVq|FTp|X`lIs^yQย ^pCn` X`lIs^uR`p_^Cn`f~ng`mWCn`X`lIs^fsQ_iQwbCipC E`m}F QmFVp} ฮ <2-2:#@0B(2>10 <29 2;I!*>H GmQxgย ^pDq}V P f~nVmCFnVxgKย fgX`lInInRo VE`Voc_i`ย C X`luTd fg`mNiu^`oCn u^r|icmVTp| ^C`nE^ Cs^]n[mVUย ฮ <2-2:#@0B(2>10 <29 2;I!*>H GmQxgย ^pDq}V P f~nVmCFnVxgKย fgX`lInInRo VE`Voc_i`ย C X`luTd fg`mNiu^`oCn u^r|icmVTp| ^pVnE^ u^en_V ฮ <2-2:#@0B(2>10 <29 2;I!*>H GlGmQxgย ^pDq}VTp|Wngbp fnUn`P`mNioVwQVpuJp_ u^r|icmVTp| [ae]nE^ ^oSsVn_V Jq|FuXย VCn`X`lIs^xV`lQmW`mN^VR`p vbluXย VCn`X`lIs^uR`p_^Cn`E`m}FfsQTย n_ 4;()@-2:6! M 8! <2-2:#@0 Cn`X`lIs^fsQ_iQDiFwbCcย nQย c_Cn`[mOVni_ย nF_m|F_rV *&& GluXย VCn`X`lIs^Tp|X`lCiWQย c_Ytย V~nX`luTd RmcvTV `mNWnb `c^SqF]nEUs`CoG EPlYtย vTVGnCfr|i^cbIV vbliFEย C`uiCIV " #; GqFinGSriyQย cย nuXย VucTpTp|uXย QwiCnfxgย TsCX`luTd wQ_uH[nlX`luTdC~nbmF[mOVnfn^n`SvfQFTย nTpTp|uQย VImQ RbiQGVDย iu`p_C`ย iFvblXย KgnRย nF z Tp|X`luTdC~nbmF[mOVnX`lfWi_tย xgย uXย VTp|`mWT`nWwQ_Tm|cCmV QmFVm}V GqFVmWuXย VCn`f`ย nFGoRf~nVqCvblEcn^Rr|VRmcf~ng`mWWsEEbTm}FxV`lQmWX`l^sD Ytย C~ngVQVw_Wn_ vblfnUn`PIV `c^Tm}FuXย VCn`vfQFuGRVn`^Pย TnFCn`u^riF`ย c^CmV u[r| iW``bsuXย ng^n_DiFCn`[mOVni_ย nF_m|F_rVJq|Fg^n_SqF Cn`u`p_C`ย iFxgย ^pCn`[mOVnEsP]n[IpcoRDiFX`lInE^wbCwQ_Cn`xIย T`m[_nC`U``^InRoxgย i_tย xV`lQmWTp|y^ย uCoVEcn^fn^n`SxV Cn`Ybo R wQ__qQgbmCCn`Wt`PnCn` Qย nVCn`uG`oKuRo W wRTnFud`eNCoG Tp|uTย nuTp_^CmV Cn`iVs `mCeย T`m [ _nC`U``^InRovbl fo|FvcQbย i^ vblCn`[mOVnTnFfmFE^ cmRSsX`lfFEย DiFCn`X`lIs^^pQmFVp} ฮ u[r|iTWTcVEcn^f~nu`{GvblEcn^bย ^ugbcDiFX`luTdRย nF z xVCn`Q~nuVoV Cn`Rn^vYVXMoWmRoCn` xVRbiQIย cF

Xย Tp|Yย nV^n`c^SqF[mVUC`Pp vblDย iRCbFvbliVsfmKKnRย nF z Tp|uXย VYb^nGnCCn`X`lIs^ (" ฮ [oGn`PngncoUpvbl^nR`Cn`Rย nF z u[r|iIย c_xVCn`iVscmRRn^vYVXMoW mRoCn` xgย yQย YbxVTnFXMoWmRo^nC_o|FDq}V ฮ [oGn`PnSqFgmcDย i vblX`luQ{VRย nF z Tp|^pEcn^Tย nTn_ xV`iW Xย Dย nFgVย n .3*>H <'4K<":F'L2;, Tp|X`lIs^uR`p_^Cn`k E`m}FTp| yQย RCbFTp|Glxgย ^pYbbm[Uย #=<-86/ `tXvWW Eri $853<3-+5 /-5+:+<387 uXย VXMoKKnTnFCn`u^riFJq|FGlRย iF^pCn`bFVn^`mW`iFwQ_Ytย V~nX`luTd Jq|FGluXย VCn`vfQF uGRVn`^Pย xVCn`Tp|GlQ~nuVoVCn`Rn^Dย iRCbFxVuiCfn`QmFCbย nc Jq|FGlX`lCiWQย c_X`luQ{Vf~nEmK z GnCvYVXMoWmRoCn` Tp|_mF y^ย ^pCn`V~nyXXMoWmRoi_ย nFuXย V`tXU``^ Jq|FGlRย iF^pCn`uG`GnRย i`iFxVuiCfn`QmFCbย nc $5+7 80 695/6/7<+<387 uXย VuiCfn`Tp|vfQFC`iWCn`Q~nuVoVFnVTp|X`luTdRย n F z GlxIย uXย VvVcTnFX`lCiWCn` GmQT~nvYVXMoWmRoCn`u[r|iCn`[mOVni_ย nF_m|F_rVxVX`luTdDiFRVuiF

เน เน


$+:<7/:;239 73<3+<3>/; uXย VDย i`ou`o|^ Ecn^uXย Vgsย Vfย cVCmVDiFYtย Tp|^pfย cVyQย fย cVufp_TsCZย n_`lgcย nF`mNWnbCmW`mNWnb `lgcย nF`mNWnbCmWiFEย C`uiCIV uXย VEcn^`ย c^^ri`lgcย nFX`luTdxVCn`Q~nuVoVCn`u[r|ixgย uCoQCn`[mOVnTp|_m|F_rVu[r|ixgย ^pCn` Q~nuVoVCn`Tp|uXย V`tXU``^^nC_o|FDq}V Jq|FCoGC``^Tp|GlQ~nuVoVCn`fn^n`Si_tย xV`tXvWWDiFCn`Q~nuVoVCn`DiFX`luTdxQX`luTdgVq|F fiFX`luTd g`riCbsย ^X`luTdC{yQย -2:B'G+6J< ;$E+ <2B"2"< f~ng`mWCn`X`lIs^Zย n_`mNWnb Ytย vTVGl`ย c^CmV[oGn`PnuiCfn`Tm}F HWmWDย nFRย V wQ_uH[nli_ย nF_o|F $5+7 80 695/6/7<+<387 Jq|FTsCX`luTdGlRย iFxIย uXย VC`iWxVCn`Q~nuVoVFnV ^pfn`lE`iWEbs^gmcDย iRย nF z gmcDย i yQย vCย WTV~n 7<:8.=-<387 Cn`DGmQEcn^_nCGV $8>/:<A /:+.3-+<387 Cn`uXbp|_VvXbF`tXvWWCn`W`ow]EvblCn`YboRTp|y^ย _m|F_rV 2+71371 =7;=;<+37+,5/ 9+<</:7 80 -87;=69<387 +7. 9:8.=-<387 Cn`Esย ^E`iFvblGmQCn`T`m[_nC`U``^InRoxVCn`[mOVnud`eNCoGvblfmFE^ $:8</-<387 +7. 6+7+1371 <2/ 7+<=:+5 :/;8=:-/ ,+;/ 80 /-87863- +7. ;8-3+5 ./>/5896/7< Cn`[mOVnTp|_m|F_rVxV_sEwbCn]ocmRVย &=;<+37+,5/ ./>/5896/7< 37 + 158,+53B371 ?8:5. fsD]n[iVn^m_CmWCn`[mOVnTp|_m|F_rV 2/+5<2 +7. ;=;<+37+,5/ ./>/5896/7< Cn`[mOVnTp|_m|F_rVDiFX`luTdC~nbmF[mOVnTp|uXย Vg^tย uCnl &=;<+3+7,5/ ./>/5896/7< 80 &6+55 ;5+7. />/589371 &<+</; vVcEoQuCp|_cCmWCn`[mOVnTp|_m|F_rVf~ng`mWvi\`oCn &=;<+37+,5/ ./>/5896/7< 373<3+<3>/; 08: 0:3-+ CbyCf~ng`mWCn`Q~nuVoVFnV !/+7; 80 695/6/7<+<387 C`iWiFEย C`f~ng`mWCn`[mOVni_ย nF_m|F_rV 7;<3<=<387+5 :+6/?8:4 08: &=;<+37+,5/ />/5896/7< J<7+' <2-2:#@0 Cn`X`lIs^GlvWย FiiCuXย V Iย cF Eri Cn`X`lIs^`lQmWuR`p_^Cn`Gl^pDq}VxVcmVTp| foFgnE^ CmV_n_V vbl Cn`X`lIs^`lQmWX`l^sDvblgmcgVย n`mNWnbGl^pDq}VxVcmVTp| CmV_n_V 6)<+*>H";'-2:#@0 Cn`X`lIs^Zย n_`mNWnbGl^pDq}VTp|dtV_ย X`lIs^vIVQย RmV &+7.<87 87>/7<387 /7<:/ xCbย VE`wGjmVuVfuWi`ย C fnUn`P`mNvi\`oCnxRย fย cVCn`X`lIs^Zย n_iFEย C`uiCIVGl^pDq}VTp|VoE^CmbbouCi`ย +55+12/: ;<+</ Jq|Fy^ย gย nFGnCdtV_ย X`lIs^ vIVQย RmV <2-2:#@0 AK +<+ DPlTp|^pCn`X`lIs^fsQ_iQGl^pCn`GmQX`lIs^vblCoGC``^ir|V z [`ย i^z CmVxVW`oucPVE`wGjmVuVfuWi`ย C Jq|FCoGC``^ ugbย nVp}StCGmQwQ_iFEย C`g`riCbsย ^Tp|y^ย yQย i_tย ]n_xRย fgX`lInInRo yQย vCย Cn`X`lIs^]nEX`lInIV 3>35 &8-3/<A 58,+5 8:=6 Cn`X`lIs^]nEX`lInIV GlGmQxgย ^pDq}VxVcmVTp| foFgnE^ CmV_n_V P @98 /7<:/ " &% Jq|FRm}Fi_tย TnFxRย DiFVE`wGjmVuVfuWi`ย C Cn`X`lIs^Vp}uXย Qxgย Ytย vTVGnCCbsย ^Rย nF z Tp|`lWsycย xVvYVXMoWmRo Cn` `n_bluip_QDiFCn` X`lIs^Vp}QtyQย Tp| 2<<9 ??? ?8:5.;=663< 8:1 B+ Cn`X`lIs^]nEUs`CoG =;37/;; 8:=6 Cn`X`lIs^Vp}GlGmQxV`tXDiF cmVUs`CoG /4185<+ P w`Fv`^jobRmVxCbย dtV_ย X`lIs^vIVQย RmVxVcmVTp| CmV_n_V wQ_ =;37/;; -<387 08: &=;<+37+,5/ />/5896/7< & EnQcย nGl^pYtย V~nTnFUs`CoGuDย n`ย c^X`l^nP

SqF

EV GnCTm|cwbC uDย n`ย c^[oGn`PnX`luQ{VuCp|_cCmWCn`[mOVni_ย nF_m|F_rVvblxgย Ecn^ug{VDiF]nEUs`CoGRย iX`luQ{Vf~nEmKTp|Gl[oGn`Pn CmVxVCn`X`lIs^fsQ_iQDiFwbC `n_bluip_QDiFCn`X`lIs^Vp}QtyQย Tp| ??? ,+;/. +-<387 7/<

เน เน


Cn`X`lIs^`mNWnbTย iFSo|V 8-+5 8>/:76/7< &/;;387 Cn`X`lIs^Vp}C~ngVQgmcDย icย n ย CoGC``^Tย iFSo|VYbmCQmVwbC 8-+5 -<387 !8>/; <2/ *8:5. ย P &+7.<87 :8?7 $5+B+ `lgcย nFcmVTp| foFgnE^ wQ_^p '2/ 7</:7+<387+5 8=7-35 08: 8-+5 7>3:876/7<+5 73<3+<3>/ uXย VgVย c_X`lfnVFnV wQ_^pfgX`lInInRovbliFEย C``lgcย nFX`luTduCp|_ cCmW `m N WnbTย iFSo|V gbmC z uXย VgVย c _fVmW fVsV Cn`X`lIs^Vp}uVย VSqFEcn^fn^n`SDiF`mNWnbTย iFSo|VxVCn`fย Fuf`o^Cn`[mOVnXย Kgnfo|FvcQbย i^wbCvblCn`[mOVni_ย nF_m|F_rV wQ_ Cn``cW`c^Cn`Q~nuVoVCoGC``^DiFTย iFSo|VRย nF z xV`tXDiFC`PpdqCenvblCn`vfQFuGRVn`^Pย Tp|GlQ~nuVoVCn`xViVnER EnQcย n Gl^pYtย V~nTย iFSo|VuDย n`ย c^X`l^nP

EVGnCTm|cwbC `n_bluip_QDiFCn`X`lIs^Vp}QtyQย Tp| 2<<9 ??? 3-5/3 8:1 3-5/3 2<6 Cn`vfQFdobXcmOVU``^vblVoT``dCn` (,=7<= )355+1/ +7. @23,3<387 Cn`vfQFdobXcmOVU``^vblVoT ``dCn` GluXย VfSnVTp|Tp|uXย QwiCnfxgย Yย tEVRย nFInRovblRย nFcmOVU``^yQย vbCuXbp|_V cmOVU``^X`lG~nInRo vblvbCuXbp|_VX`lfWCn`Pย uCp|_cCmWYbC`lTWRย iCn`[mOVni_ย nF_m|F_rV wQ_xIย Cn`vfQFvblVoT``dCn` P g^tย Wย nVitWmVRt Jq|FRm}Fi_tย Tp|fVn^CphncmVuQiu`i`ย *+7./:/:; &<+.3=6 xVfcVioVuVf\`pDiF VE`wGjmVuVfuWi`ย C .3-2:D1#+M*>H-2:B*5F*1":F'L2;, Cn`uDย n`ย c ^X`lIs^xVE`m}FVp}DiFX`luTdyT_ GluXย VCn`vfQFuGRG~nVFxVCn`^pfย cV`ย c^xVCn``mWYoQIiW`ย c^CmVxVCn` iVs`mCeย T`m[_nC`U``^InRo Cn`Esย ^E`iFfo|FvcQbย i^ RbiQGVCn`[mOVnX`luTdyT_ftย vVcTnFTp|_m|F_rVipCTm}FuXย VCn`_rV_mVSqF uGRVn`^Pย DiFX`luTdC~nbmF[mOVnCmWX`luTdTp|[mOVnvbย cxVCn`V~nvYVXMoWmRoCn` RbiQGVDย iRCbFvbliVsfmKKn`lgcย nF X`luTdRย nF z ^nuXย VW``TmQNnVf~ng`mWCn`Q~nuVoVFnVu[r|ixgย W``bsSqFCn`[mOVni_ย nF_m|F_rV wQ__r V_mVgbmCCn`xVu`r|iFEcn^ `ย c^^rivblEcn^`mWYoQIiW`ย c^CmV 158,+5 9+:<7/:;239 u[r|iYbX`lw_IVย DiFTsCX`luTd ViCGnCVp} _mFuXย VwiCnfimVQpTp|xgย X`luTdyT_yQย ^pfย cV`ย c^CmWX`lInE^wbCxVCn`iVs`mCeย T`m[_nC`U``^InRo vblEsย ^E`iFfo|FvcQbย i^ `c^Tm}Ffย Fuf`o^xgย X`luTd yT_yQย `mWX`lw_IVย GnCX`luTdTp[| mOVnvbย c inTo Cn``mWCn`Sย n_TiQuTEwVwb_pTp|uCp|_cCmWCn`iVs`mCeย fo|FvcQbย i^ Cn``mWEcn^ Iย c_ugbriGnCX`luTdTp|[mOVnvbย c vblCn`^pfย cV`ย c^xVCn`C~ngVQTย nTpDiFX`luTdxVQย nVRย nF z Qย c_ <2'J<B+=+ <2 8!-2:B*5F*1 *&& uXย VCn`X`lIs^Tp|fgX`lInInRou`p_C`ย iFxgย gmcgVย nEPlYtย vTV /+. 80 ./5/1+</; DiFvRย blX`luTduXย V `lQmWftFTp|fsQuTย nTp|G luXย VyXyQย 312/;< 9853<3-+5 5/>/5 80 9+:<3-39+<387 xVfย cVDiFX`luTdyT_ `mN WnbfnUn`P`mN vi\`oCnxRย yQย ^pfnfย VC`nWWmFE^Ttb[`lWnTf^uQ{G[`luGย ni_tย gmcufQ{Gk yXT`F`ย c^X`lIs^ Jq|F[`lWnTf^uQ{G[`luGย ni_tย gmcT`F [`lC`sPnwX`QuCbย nk xgย dnfR`nGn`_ย Q` f^uQ{G[`luGย nbtCuUi uGย n\ย nGshn]`Pcbm_bmCePย imE``nICs^n`p T`FuXย VYtย vTV [`liFEย ufQ{Gk yXT`F`ย c^X`lIs^QmFCbย nc <2";'(;I! &: 220 <2C3: &:*J<!<+ C`lT`cFcoT_ndnfR`ย uTEwVwb_pvblfo|FvcQbย i^ wQ_^pf~nVmCFnVVw_Wn_vblvYVfo|FvcQbย i^uXย VZย n_uR`p_^Cn`yQย [oGn`Pnug{Vcย nCn`X`lIs^fsQ_iQDiFwbCcย nQย c_Cn`[mOVni_ย nF_m|F_rV uXย VCn`X`lIs^xV`lQmWX`luTdTp|^pEcn^f~nEmK^nC GqFyQย GmQRm}FEPlC``^Cn`uR`p_^Cn`X`lIs^ vblEPlT~nFnVuR`p_^Cn`X`lIs^QmFCbย nc wQ_X`lCiWQย c_Ytย vTVGnCgVย c_FnVRย nF z Tp| uCp|_cDย iF QmFVp} EPlC``^Cn`uR`p_^Cn`f~ n g`mWCn`X`lIs^fsQ_iQDiFwbCcย nQย c_Cn`[mOVni_ย nF_m|F_rV wQ_^p`mN^VR`pcย nCn` C`lT`cFcoT_ndnfR`ย k uXย VX`lUnVEPlC``^Cn` EPlT~nFnVuR`p_^Cn`f~ng`mWCn`X`lIs^fsQ_iQDiFwbCcย nQย c_Cn`[mOVni_ย nF_m|F_rV wQ_^pubDnUoCn`f~nVmCFnV Vw_Wn_vblvYVfo|FvcQbย i^ uXย VX`lUnVEPlT~nFnV <2B L<2K40 <2-2:#@0B(2>10 <29 E`m}FTp| uiCimE``nITtRYtย vTVSnc`X`lG~nfgX`lInInRo P VE`Voc_i`ย C uXย VgmcgVย nEPl vblYtย vTVyT_GnCC`lT`cF Cn`Rย nFX`luTd vblC`lT`cFcoT_ndnfR`ย uTEwVwb_pvblfo|FvcQbย i^uDย n `ย c^X`lIs^

เน เน


E`m}FTp| uiCimE``nITtRYtย v TVSnc`X`lG~ n fgX`lInInRo P VE`Voc _i`ย C uXย V gm c gVย nEPl vbl^pYtย v TVyT_GnC gVย c _FnVRย n F z Er i C`lT`cFCn`Rย nFX`luTd C`lT`cFuCeR`vblfgC`Pย vblC`lT`cFco T_ndnfR`ย uTEwVwb_p vbl fo|FvcQbย i^uDย n`ย c^X`lIs^ E`m}FTp| uiCimE``nITtRYtย v TVSnc`X`lG~ n fgX`lInInRo P VE`Voc _i`ย C uXย V gm c gVย nEPl vbl^pYtย v TVyT_GnC gVย c _FnVRย n F z Er i C`lT`cFCn`Rย nFX`luTd C`lT`cFuCeR`vblfgC`Pย vblC`lT`cFco T_ndnfR`ย uTEwVwb_p vbl fo|FvcQbย i^uDย n`ย c^X`lIs^ E`m}FTp| `mN^VR`pcย nCn`C`lT`cFcoT_ndnfR`ย uTEwVwb_pvblfo|FvcQbย i^uXย VgmcgVย nEPl vblYtย vTVyT_GnCgVย c_FnV Rย nF z Eri C`lT`cFCn`Rย nFX`luTd C`lT`cFuCeR`vblfgC`Pย vblC`lT`cFcoT_ndnfR`ย uTEwVwb_pvblfo|FvcQbย i^uDย n`ย c^ X`lIs^ <2B L<2K40E+ <2-2:#@06@'18' 8!D3 4K<'L41 <2/;%+<81K<!1;!H 1?+ dnfR`nGn`_ย Q` f^uQ{G[`luGย nbtCuUi uGย n\ย nGshn]`Pcbm_bmCePย imE``nICs^n`p iFEย X`lUnVfSnWmVcoGm_Gshn]`Pย xV NnVlYtย vTV[`liFEย [`lWnTf^uQ{G[`luGย ni_tย gmc GlT`F[`lC`sPnufQ{Gk yXuXย ViFEย gmcgVย nEPlYtย vTVyT_ Jq|FEPlYtย vTVyT_Tp| Rn^ufQ{GX`lCiWQย c_ `mN^VR`pcย nCn`C`lT`cFcoT_ndnfR`ย uTEwVwb_pvblfo|FvcQbย i^ `mN^VR`pcย nCn`C`lT`cFCn`Rย nFX`luTd `mN^VR`pIย c_cย nCn`C`lT`cFuCeR`vblfgC`Pย Ytย W`ogn``lQmWftF vbluGย ngVย nTp|GnCC`lT`cFTm}Ffn^ `c^Tm}FYtย vTVGnCC`lT`cF [nPoI_ย C`lT`cFfnUn`PfsD vblC`lT`cFisRfngC``^ <2";'+=*225 <2*>H70AK,L<+8A,;+(A ViCGnCX`luTdyT_GluDย n `ย c ^xVCn`X`lIs ^ Qm F Cbย n cvbย c _m F ^p C n`V~ n Vo T ``dCn`yXvfQFTp| g ^tย Wย n Vit Wm V Rt Qย c _ VoT``dCn`QmFCbย ncuXย VwE`FCn`[`l`nIQ~n`oDiF[`lWnTf^uQ{G[`luGย ni_tย gmc X`lCiWQย c_ wE`FCn` Eri TaeLpxg^ย Jq|FuXย VTaeLpTp|xgย uCeR`C``n_ub{CTp|^pTp|T~nCoVi_ย nFG~nCmQxgย [ii_tย [iCoVvblfn^n`S[q|F[nRmcuiFyQย CmFgmVIm_[mOVnJq|FxIย W~nWmQV}~nufp_Qย c_Cn`uRo^inCnd Cn`[mOVnvbl`P`FEย Cn`xIย gKย nvZC Xย iFCmVCn`[mFTbn_DiFQoV ViCGnCVp} fSnWmVcoGm_Gshn]`Pย GlGmQVoT``dCn`vfQFYbCn`coGm_uCp|_cCmWCn`vCย yDvblXย iFCmV^b]nclipCQย c_ /2:2<# 2:C68! M7;47+L< &:.ALC*+F*1 dnfR`nGn`_ย Q` f^uQ{G[`luGย nbtCuUi uGย n\ย nGshn]`Pcbm_bmCePย imE``nICs^n`p iFEย gmcgVย nEPlYtย vTVyT_yQย T`F[`l C`sPnwX`QuCbย nk xgย EPlYtย vTVyT_Tp|Rn^ufQ{Gi_ย nFuXย VTnFCn`uDย nuZย nTtbbliiF[`lWnT P [`lR~ngVmCxg^ย fcVGoR`bQn u^r|i cmVTp| C`CLnE^ u[r|i`mW[`l`nITnV[`lQ~n`ovbl[`lC`lvfuCp|_cCmWvVcTnFxVCn`uDย n`ย c^X`lIs^QmFCbย nc Jq|Ff`sXyQย QmFVp} gbmCCn`RmQfoVxGvblgbmCCn`XMoWmRo Rย iFE~nVqFSqFYbX`lw_IVย DiFX`luTdInRouXย VimVQmWv`C vblE~nVqFSqF^Vse_U``^ xV`lQmWVnVnInRowQ_uH[nlu[r|iVWย nVuXย VimVQmW`iFbFyX xVC`PpTp|Tm} FfiFu`r|iF^pEcn^DmQv_ย FCmVC{xgย ubriCXMoWmRoxVfย cVTp|uXย V X`lw_IVย Rย iX`luTdyT_Cย iV GmQvWย FYtย vTVyT_k uDย nX`lIs^xgย E`WTsCfnDnRn^Ecn^fn^n`S Ytย vTVyT_k Rย iFX`lIs^`ย c^CmVTsCcmVvblf`sXYbCn` X`lIs^`n_FnVRย iiFEย gmcgVย nEPlYtย vTV imVX`lCiWQย c_ fย cV QmFVp} fn`lCn`X`lIs^DiFvRย blcmV YbC`lTWRย iX`luTdyT_ Tย nTpxVcmVRย iyX

เน เน


๙๘


๙๙


๑๐๐


๑๐๑


๑๐๒


๑๐๓


๑๐๔


๑๐๕


๑๐๖


๑๐๗


๑๐๘


๑๐๙


๑๑๐


๑๑๑


๑๑๒


๑๑๓


๑๑๔


๑๑๕


๑๑๖


๑๑๗


๑๑๘


๑๑๙


๑๒๐


๑๒๑


๑๒๒


๑๒๓


๑๒๔


๑๒๕


๑๒๖


๑๒๗


๑๒๘


๑๒๙


๑๓๐


5R\DO 6SHHFK %\ 3URIHVVRU 'U +HU 5R\DO +LJKQHVV 3ULQFHVV &KXODEKRUQ $W 7KH 3UHVHQWDWLRQ RI WKH +HDOWK\ (QYLRURQPHQWV IRU &KLOGUHQ ,QLWLDWLYH :+2 2Q VW 6HSWHPEHU -RKDQQHVEXUJ 6RXWK $IULFD 'LUHFWRU *HQHUDO %UXQGWODQG ([FHOOHQFLHV 'LVWLQJXLVKHG &ROOHDJXHV /DGLHV DQG *HQWOHPHQ ,W JLYHV PH YHU\ JUHDW SOHDVXUH WR EH KHUH WRGD\ IRU WKH SUHVHQWDWLRQ RI WKH +HDOWK (QYLURQPHQWV IRU &KLOGUHQ ,QLWLDWLYH 7KH SURWHFWLRQ RI FKLOGUHQ IURP HQYLURQPHQWDO WKUHDWV WR WKHLU KHDOWK DQG GHYHORSPHQW ZLOO DV D UHVXOW RI \RXU ZRUN DQG WKH KLJK SURILOH DFKLHYHG WKURXJK LQWHUQDWLRQDO PHHWLQJV LQFUHDVLQJO\ EH D IRFXV RI DWWHQWLRQ RI JRYHUQPHQWV WKURXJKRXW WKH ZRUOG :LWK WKH UDLVLQJ RI DZDUHQHVV RI WKH QHHG WR SURWHFW WKH KHDOWK RI FKLOGUHQ LPPHGLDWH DFWLRQ PXVW EH WDNHQ WR LPSOHPHQW SUDFWLFDO PHDVXUHV WR LPSURYH WKH FXUUHQW VLWXDWLRQ LQ ZKLFK PDQ\ RI WKH ZRUOG·V FKLOGUHQ KDYH LPSDLUHG KHDWK EHFDXVH RI SDHGLDWULF LOOQHVV OLQNHG WR XQVDIH ZDWHU ODFN RI VDQLWDWLRQ DQG K\JLHQH DQG DLU SROOXWLRQ FDXVHG E\ XQUHJXODWHG LQGXVWULDO HPLVVLRQV WUDIILF IXPHV LQ WKH FLWLHV DQG FKHPLFDOV XVHG LQ WKH ILHOGV ,Q 0DUFK WKLV \HDU WKH &KXODEKRUQ 5HVHDUFK ,QVWLWXWH RI ZKLFK , KDYH WKH KRQRU WR EH WKH IRXQGLQJ SUHVLGHQW FR RUJDQLVHG ZLWK WKH :RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ DQ LQWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFH LQ %DQJNRN RQ (QYLURQPHQWDO 7KUHDWV WR WKH +HDOWK RI &KLOGUHQ +D]DUGV DQG 9XOQHUDELOLW\ 7KLV FRQIHUHQFH DWWUDFWHG GHOHJDWHV IURP FRXQWULHV DQG SURYLGHG DQ LPSRUWDQW RSSRUWXQLW\ IRU VFLHQWLILF UHVHDUFKHUV WR UHODWH WR WKH ZRUN RI PHGLFDO UHVHDUFKHUV LQ DUHDV RI FKLOGUHQ·V HQYLURQPHQWDO KHDOWK ,Q 7KDLODQG ZH KDYH REVHUYHG LQFUHDVLQJ LQFLGHQFHV RI OHXNHPLD DQG O\PSKRPD UHVSLUDWRU\ GLVHDVHV DQG DOOHUJ\ LQ FKLOGUHQ ZKLFK PD\ EH UHODWHG WR HQYLURQPHQWDO SROOXWLRQ 5HVHDUFK DORQJ WKLV OLQH LV QHFHVVDU\ IRU ORQJ WHUP SUHYHQWLRQ 3URWHFWLRQ RI &KLOGUHQ IURP HQYLURQPHQWDO WKUHDWV UHTXLUHV FROODERUDWLRQ DW DOO OHYHOV ,W LV WKHUHIRUH WKH UHVSRQVLELOLW\ RI SURIHVVLRQDOV FRPPXQLW\ ZRUNHUV ORFDO DQG QDWLRQDO DXWKRULWLHV DQG SROLF\ PDNHUV QDWLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV RU LQVWLWXWLRQV DQG 1*2·V GHDOLQJ ZLWK KHDOWK HQYLURQPHQW HGXFDWLRQ DQG FKLOGUHQ·V LVVXHV WR HQVXUH WKDW DFWLRQV DUH LQLWLDWHG GHYHORSHG DQG VXVWDLQHG LQ DOO FRXQWULHV WR SURPRWH WKH UHFRJQLWLRQ DVVHVVPHQW DQG PLWLJDWLRQ RI SK\VLFDO FKHPLFDO DQG ELRORJLFDO KD]DUGV WKDW WKUHDWHQ FKLOGUHQ·V KHDOWK DQG TXDOLW\ RI OLIH , WKHUHIRUH IXOO\ HQGRUVH WKH FUHDWLRQ RI DQ $OOLDQFH IRU $FWLRQ IRU WKH ,QLWLDWLRQ RI 7KH +HDOWK (QYLURQPHQWV IRU &KLOGUHQ 0D\ , DGG P\ SHUVRQDO ZLVKHV IRU \RXU FRQWLQXHG VXFFHVV LQ DFKLHYLQJ WKLV JRDO 7KDQN \RX

๑๓๑


๑๓๒


๑๓๓


๑๓๔


5R\DO 6SHHFK %\ 3URIHVVRU 'U +HU 5R\DO +LJKQHVV 3ULQFHVV &KXODEKRUQ $W 7KH 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI 7KH :RUOG 6XPPLW RQ 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW -RKDQQHVEXUJ 6RXWK $IULFD 6HSWHPEHU 0U 3UHVLGHQW <RXU 5R\DO +LJKQHVVHV ([FHOOHQFLHV 'LVWLQJXLVKHG 'HOHJDWHV /DGLHV DQG *HQWOHPHQ , KDYH WKH KRQRU WR UHSUHVHQW P\ IDWKHU +LV 0DMHVW\ .LQJ %KXPLERO $GXO\DGHM DQG LW JLYHV PH JUHDW SOHDVXUH WR EH OHDGLQJ WKH 7KDL GHOHJDWLRQ WR WKH -RKDQQHVEXUJ 6XPPLW ,Q , DOVR UHSUHVHQWHG +LV 0DMHVW\ WKH .LQJ DQG OHG WKH 7KDL GHOHJDWLRQ DW WKH (DUWK 6XPPLW LQ 5LR GH -DQLHUR 7KLV SURYLGHV D SHUVSHFWLYH IURP ZKLFK WR DVVHVV HIIRUWV PDGH VR IDU DQG , EHOLHYH WKDW 7KH 3ODQ RI ,PSOHPHQWDWLRQ IRU WKH :RUOG 6XPPLW RQ 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW ZLOO EHVW UHIOHFW RXU FROOHFWLYH DVVHVVPHQW RI SDVW HIIRUWV DQG RXU FROOHFWLYH ZLOO IRU IXWXUH DFWLRQ :H EHOLHYH WKDW 7KH 3ODQ RI ,PSOHPHQWDWLRQ VKRXOG VHW WLPH ERXQG WDUJHWV ,Q WXUQ WKHVH WDUJHWV ZLOO UHTXLUH VXSSRUW IRU FDSDFLW\ EXLOGLQJ IURP WKH GHYHORSHG FRXQWULHV ,Q WKLV FRQWH[W , ZRXOG OLNH WR UHIHU WR P\ RZQ FRXQWU\ 7KDLODQG ,Q WKH WHQ \HDUV VLQFH 5LR 7KDLODQG KDV FRPPLWWHG KHUVHOI WR WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI $JHQGD DQG GHVSLWH WKH UHFHQW ILQDQFLDO FULVLV KDV PDGH DSSUHFLDEOH SURJUHVV 2XU FXUUHQW 1LQWK (FRQRPLF DQG 6RFLDO 'HYHORSPHQW 3ODQ IRU WKH SHULRG WR KDV EHHQ JXLGHG E\ SKLORVRSK\ RI D 6XIILFLHQF\ (FRQRP\ )LUVW SURSRXQGHG LQ 7KDLODQG E\ +LV 0DMHVW\ WKLV SKLORVRSK\ SXWV SHRSOH DW WKH FHQWHU RI GHYHORSPHQW DQG EHJLQV ZLWK SRYHUW\ DOOHYLDWLRQ 5HGLVWULEXWLRQ RI ZHDOWK LV LQLWLDWHG E\ WKH IXQGLQJ RI SURMHFWV ZKLFK XVH HGXFDWLRQ DQG WUDLQLQJ WR WHDFK SHRSOH KRZ WR JHQHUDWH LQFRPH IRU WKHPVHOYHV ,W HQFRXUDJHV SHRSOH WR DFKLHYH D VXVWDLQDEOH OLYHOLKRRG XVLQJ H[LVWLQJ GRPHVWLF UHVRXUFHV ,W LV LPSRUWDQW WR XQGHUVWDQG KHUH WKDW WKLV LV QRW FKDULW\ ,QVWHDG WKLV LV D SURFHVV RI HQDEOLQJ WKH SRRU WR LPSURYH WKHLU RZQ LQFRPH JHQHUDWLRQ 0U 3UHVLGHQW ,QGXVWULDO GHYHORSPHQW KDV RIWHQ KDG QHJDWLYH LPSDFWV RQ KXPDQ KHDOWK DQG WKH HQYLURQPHQW 8QUHJXODWHG XVH RI WR[LF FKHPLFDOV KDV EHHQ RQH RI WKH PRVW GDPDJLQJ ,Q WKLV FRQWH[W , DP SOHDVHG WR DQQRXQFH WKDW 7KDLODQG KDV DFFHGHG WR WKH 5RWWHUGDP &RQYHQWLRQ DQG KDV VLJQHG WKH 6WRFNKROP &RQYHQWLRQ , DP IXUWKHU SOHDVHG WR DQQRXQFH WKDW 7KDLODQG KDV UDWLILHG WKH .\RWR 3URWRFRO DV RI $XJXVW WK 0U 3UHVLGHQW 7HQ \HDUV DJR ZH HQYLVDJHG D ZRUOG RI IXOO\ VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW /HW XV QRZ SXW RXU VKDUHG YLVLRQ LQWR DFWLRQ DW WKH VDPH WLPH WKDW ZH HQVXUH D PRUH HTXLWDEOH EDVLV IRU JOREDO SDUWQHUVKLSV 0D\ WKH FRPPLWPHQWV WR DFWLRQ WKDW ZH PDNH KHUH WRGD\ EULQJ DERXW D EHWWHU ZRUOG WRPRUURZ DQG D PRUH HTXLWDEOH RQH 7KDQN \RX

เน เน เน


๑๓๖


๑๓๗


๑๓๘


ศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นายจู หรงจี นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้า ฯ ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๓๙


&5, ,&(,7 1(:6/(77(5

&5, V ,&(,7 KDV EHHQ GHVLJQDWHG DV D 81(3 &HQWUH RI ([FHOOHQFH IRU (QYLURQPHQWDO DQG ,QGXVWULDO 7R[LFRORJ\

92/ 12 2FWREHU ,661 %$1*.2. 7+$,/$1'

���� ������ ��� �� ��� ��� ���������� ����� ���� ����� ��������� ������������ ���� ��� ��� ������� ��� �������� ���� �� ������� ���������� ��� ��������� ��������� �� ��� ������ ��� ���� ����

5

HSUHVHQWLQJ + 0 .LQJ %KXPLERO $GXO\DGHM RI 7KDLODQG + 5 + 3ULQFHVV &KXODEKRUQ OHG D 7KDL GHOHJDWLRQ RI RYHU RIILFLDOV WR WKH :RUOG 6XPPLW RQ 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW WKDW ZDV KHOG LQ -RKDQQHVEXUJ IURP $XJXVW WR 6HSWHPEHU

SDWK LQ DOO DVSHFWV RI VRFLDO LQWHUDFWLRQ DW LQGLYLGXDO IDPLO\ DQG FRPPXQLW\ OHYHOV

,Q KHU DGGUHVV WR WKH FRQIHUHQFH +HU 5R\DO +LJKQHVV VWDWHG WKDW 7KDLODQGҋV FXUUHQW 1LQWK (FRQRPLF DQG 6RFLDO

´,Q , KDG WKH KRQRXU RI OHDG LQJ WKH 7KDL GHOHJDWLRQ DW WKH (DUWK 6XP PLW LQ 5LR GH -DQHLUR DQG WKLV SURYLGHV D

'HYHORSPHQW 3ODQ IRU WKH SHULRG IURP KDV EHHQ JXLGHG E\ WKH SKLORVRSK\ RI ´VXIILFLHQF\ HFRQRP\µ ILUVW SURSRXQGHG LQ 7KDLODQG E\ +LV 0DMHVW\ .LQJ %KXPLERO 7KLV SKLORVRSK\ SODFHV SHRSOH DW WKH FHQWHU RI GHYHORSPHQW 7KH PDLQ SULQFLSOH RI WKLV DSSURDFK WR GHYHORSPHQW LV DGKHUHQFH WR D PLGGOH

SHUVSHFWLYH IURP ZKLFK WR DVVHVV DQG DSSUDLVH WKH HIIRUWV WKDW KDYH EHHQ PDGH WR DGGUHVV WKH LVVXHV RI HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ DQG VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW WKDW UHPDLQ D PDWWHU RI XUJHQW JOREDO FRQFHUQ

,Q KHU VSHHFK +HU 5R\DO +LJKQHVV FRPPHQWHG WKXV RQ WKH JOREDO FRQFHUQ IRU HQYLURQPHQWDOO\ VRXQG DQG VXVWDLQDEOH GH YHORSPHQW

&RQWLQXHG RQ SDJH

&5, ,&(,7 1(:6/(77(5

๑๔๐


๑๔๑


๑๔๒


๑๔๓


๑๔๔


๑๔๕


๑๔๖


๑๔๗


๑๔๘


๑๔๙


ศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เสด็จฯ ไปทรงร่วมการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน WSSD (World Summit on Sustainable Development) ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๔๕ ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย ในการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน WSSD (World Summit on Sustainable Development) ณ ศูนย์ประชุม Sandton Convention Centre สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕)

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระดำรัส รับสัง่ ในพิธีเปิดการแนะนำตัวของพันธมิตรระดับโลก ซึ ่ง จะร่ ว มกั น เสริ ม สร้ า งสิง่ แวดล้อ มทีถ่ ู ก สุข ลัก ษณะ เพื ่อ สุข ภาพทีด่ ี แ ก่ เ ด็ ก ทัว่ โลก ตามคำกราบทูล เชิ ญ ขององค์ ก ารอนามัย โลก ซึ ่ง เป็น องค์ ก รสำคั ญ ของ สหประชาชาติ ในหัวข้อ “Healthy Environments for Children” ณ โรงแรม Crowne Plaza นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (เมือ่ วันที ่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕)

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อัค รราชกุ ม ารี ทรง พระปฏิสันถารกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แอฟริ ก าใต้ ในพิ ธี เ ปิ ด ตั ว พั น ธมิต รระดั บ โลกทีจ่ ะ ร่ ว มกั น เสริ ม สร้ า งสิ ่ง แวดล้ อ มทีถ่ ู ก สุ ข ลั ก ษณะเพื ่อ สุขภาพที่ดีแก่เด็กทัว่ โลก ณ โรงแรม Crowne Plaza นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (เมือ่ วันที ่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕)

๑๕๐การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๑๒ (United Nations Conference on Sustainable Development : UNCSD) หรือ Rio+20

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และองค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ทรงเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ (United Nations Conference on Sustainable Development : UNCSD) หรือ Rio+20 ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ ผู้นำประเทศมาร่วมกันให้คำมั่นต่อการดำเนินการด้านการพัฒนาทีย่ ั่งยืนอีกครั้ง รวมทัง้ รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการ และร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการใน ๒ หัวข้อหลัก ได้แก่ (๑) การดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาทีย่ ั่งยืนและการขจัดความยากจน (Green economy within the context of sustainable development and poverty eradication) (๒) กรอบสถาบันระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Institutional framework for sustainable development) การประชุม Rio+20 มีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิก จำนวน ๑๙๑ ประเทศ โดยมีผู้นำประมุข หรือผู้นำประเทศ จำนวน ๗๙ ประเทศ ผู้แทนระดับรัฐมนตรี และผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติเข้าร่วม รวมประมาณ ๔๔,๐๐๐ คน ซึ่งผู้นำของแต่ละประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงโดยมีสาระทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน และความท้าทาย ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืน นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาทีย่ ั่งยืนภายใต้เอกสารผลลัพธ์ “The Future We Want” และส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติอีกด้วย ในส่วนของประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะ ผู ้แ ทนพระองค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่หั ว และองค์ หั ว หน้ า คณะผู ้แ ทนไทย ได้ ท รงเข้ า ร่ ว มการประชุ ม โต๊ ะ กลมระดั บ สู ง (High-level round table) ในหัวข้อ “Looking at the way forward in implementing the expected outcomes of the Conference” เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ และทรงกล่ า วถ้ อ ยแถลงในนามของประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ ซึ ่ง มี ส าระทีส่ ำคั ญ ได้ แ ก่ ประเทศไทยได้ ด ำเนิ น การเรื ่อ งการพั ฒ นาที ่ยั ่ง ยื น มาตั ้ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ริเริ่มแนวทางในการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ชื่อว่าปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื ่อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทยให้ ด ำเนิ น ชี วิ ต กลมกลื น กั บ สภาพแวดล้ อ มและธรรมชาติ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ยังเน้นให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานทีส่ ำคัญในการขจัดความยากจน และการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของประเทศไทย สำหรั บ เรื ่อ งเศรษฐกิ จ สี เขี ย ว และเป้ า หมายของการพั ฒ นาทีย่ ั ่ง ยื น (SDGs) นั้ น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกล่าวย้ำว่า การเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท เี ่ ป็ น มิ ต รกั บ สิ ่ง แวดล้ อ มสามารถส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ สี เขี ย วและการพั ฒ นาทีย่ ั ่ง ยื น ได้ นอกจากนี ้ ยั ง มี ม าตรการหลากหลายที ่มุ ่ง ไปสู ่เ ศรษฐกิ จ สี เขี ย ว ดั ง นั้ น นานาประเทศโดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ง ประเทศกำลั ง พั ฒ นา ควรจะมี ความยืดหยุ่นในการพัฒนานโยบายของตนเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาทีย่ ั่งยืน นอกจากนี้ กระบวนการจัดทำเป้าหมายของการพัฒนา ที่ยั่งยืน (SDGs) จะต้องมีการหารืออย่างต่อเนื่อง และต้องบูรณาการเรื่องสุขภาพของมนุษย์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนา ทีย่ ั่งยืนด้วย เกี่ยวกับบทบาทของสหประชาชาติ ทรงกล่าวย้ำว่าสหประชาชาติและหน่วยงานต่างๆ สามารถมีบทบาทสำคัญใน การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างภูมิภาคได้ ประเทศไทยยินดีจะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างภูมิภาคโดยผ่านศูนย์ความเป็นเลิศ (Centers of excellence) นอกจากนี ้ ยังทรงกล่าวเน้นย้ำว่า ประเทศไทยมุ่งมั่นทีจ่ ะ ดำเนิน การให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทีย่ ั ่ง ยื น โดยปั ญ หาทีเ่ กี ่ย วข้ อ งกั บ สิ ่ง แวดล้ อ ม และสั ง คม ได้ บ รรจุ ไว้ ใ นวาระการพั ฒ นาของชาติ ด้วยแล้ว ก่อนปิดการประชุม Rio+20 ที่ประชุมได้ให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์ The Future We Want เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมโลกต่อไป เนื่องจากประเทศไทยได้ร่วมให้คำมั่นกับนานาประเทศต่อการดำเนินการด้านการพัฒนาทีย่ ั่งยืน และให้คำมั่นทีจ่ ะแก้ไข ปั ญ หาโลก ตามทีร่ ะบุ ไว้ ใ นเอกสารผลลั พ ธ์ ข องการประชุ ม Rio+20 “The Future We Want” จึ ง ต้ อ งมี ห น่ ว ยงานหลั ก ในการอนุวั ติ พั น ธกรณี ดั ง กล่ า ว อย่ า งไรก็ ต าม เพื ่อ ให้ เ กิ ด การดำเนิ น งานของทุก ภาคส่ ว นอย่ า งบู ร ณาการ และอย่ า งยั ่ง ยื น จึงต้องจัดตั้งกลไกภายในประเทศ จึงได้จัดตั้ง “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นคณะกรรมการระดับชาติ โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

๑๕๒


๑๕๓


๑๕๔


๑๕๕


๑๕๖


๑๕๗


๑๕๘


๑๕๙


๑๖๐


๑๖๑


๑๖๒


๑๖๓


๑๖๔


๑๖๕


๑๖๖


๑๖๗


๑๖๘


๑๖๙


๑๗๐


๑๗๑


๑๗๒


๑๗๓


๑๗๔


๑๗๕


๑๗๖


๑๗๗


๑๗๘


๑๗๙


๑๘๐


๑๘๑


๑๘๒


๑๘๓


๑๘๔


๑๘๕


๑๘๖


๑๘๗


๑๘๘


๑๘๙


๑๙๐


๑๙๑


๑๙๒


๑๙๓


๑๙๔


๑๙๕


๑๙๖


๑๙๗


๑๙๘


๑๙๙


๒๐๐


๒๐๑


๒๐๒


๒๐๓


๒๐๔


๒๐๕


๒๐๖


๒๐๗


๒๐๘


√њ≈†√Љ√Ѓ√ђƒКƒЩ«∞ «∞0VS«∞$PNNPO«∞7JTJPO«∞ √њ≈†√Љ√Ѓ√ђƒКƒЩ«∞ «∞3FOFXJOH«∞1PMJUJDBM«∞$PNNJUNFOU«∞ √њ≈†√Љ√Ѓ√ђƒКƒЩ«∞ «∞(SFFO«∞&DPOPNZ«∞JO«∞UIF«∞$POUFYU«∞PG«∞4VTUBJOBCMF«∞%FWFMPQNFOU«∞BOE«∞«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

«∞

√њ≈†√Љ√Ѓ√ђƒКƒЩ«∞ «∞*OTUJUVUJPOBM«∞'SBNFXPSL«∞GPS«∞4VTUBJOBCMF«∞%FWFMPQNFOU«∞ 8PSLJOH«∞(SPVQ«∞**«∞ƒС√≥ƒМƒЩƒВƒС√Э√Є√ЭƒЗ√њ≈†√Љ√Ѓ√ђƒКƒЩ«∞ «∞ƒТ√ЇƒЕ«∞ «∞√ЧƒВ√Ь√Є≈†ƒЗ√ЬƒСƒВ√Ц√њƒЗ√Є√±√Ї√ЇƒЖ√≥√≠≈§√ЧƒВ√Ь√ЦƒЗ√Є√∞√ЄƒЕ√ЯƒН√ґ«∞«∞ ƒґ5IF«∞'VUVSF«∞8F«∞8BOUƒЈ«∞ƒХ√©≈°ƒТ√Ц≈†«∞ «∞ √њ≈†√Љ√Ѓ√ђƒКƒЩ«∞ «∞'SBNFXPSL«∞GPS«∞"DUJPO«∞BOE«∞GPMMPX VQ«∞ «∞ √њ≈†√Љ√Ѓ√ђƒКƒЩ«∞ «∞3FHJTUSZ«∞ √∞√ЄƒЕ√≠ƒЗ√ЃƒТ√™≈†√ЇƒЕ«∞8PSLJOH«∞(SPVQ«∞√ЭƒЕ√ЧƒВƒФƒА≈°√ђƒКƒЩ√∞√ЄƒЕ√ЯƒН√ґ√≥ƒЙ√ЭƒЗ√Є√®ƒЗ√ЦƒЮƒЗƒА√Ѓ√©ƒАƒЖ√Љ√Ч≈°ƒВƒС√≥ƒМƒЩƒВƒТ√ѓ≈†√Ь√ЦƒЗ√ЄƒС√Э√Є√ЭƒЗ«∞ ƒВƒВ√ЦƒС√∞≈®√Ѓ√Ц√ЇƒН≈†√ґ√Ј≈†ƒВ√Ј«∞ 4QMJOUFS«∞(SPVQT «∞√†ƒЛƒЩ√Ь√ЭƒЕ√≥ƒЙ√ЭƒЗ√Є√®ƒЗ√Є≈†ƒЗ√ЬƒСƒВ√Ц√њƒЗ√Є√±√Ї√ЇƒЖ√≥√≠≈§√ЧƒВ√Ь√ЦƒЗ√Є√∞√ЄƒЕ√ЯƒН√ґ«∞«∞ ƒґ5IF«∞'VUVSF«∞8F«∞8BOUƒЈ«∞√™√ЇƒВ√©«∞ «∞√ЉƒЖ√Ѓ«∞ √ЉƒЖ√Ѓ√ђƒК«∞ƒЩ «∞√ґƒЙ√ЂƒН√ЃƒЗ√Ј√Ѓ«∞ «∞

QPWFSUZ«∞FSBEJDBUJPO«∞

√Я≈†√Љ√Ь√ѓ≈†ƒЗ√Ј «∞ ƒС√Љ√ЇƒЗ«∞ «∞ƒ±«∞ «∞√Ѓ «∞«∞ «∞«∞«∞«∞

√Я≈†√Љ√Ь√ЩƒЩƒЮƒЗ «∞ ƒС√Љ√ЇƒЗ«∞ «∞√Ѓ «∞«∞«∞ ƒС√Љ√ЇƒЗ«∞ «∞√Ѓ «∞«∞«∞«∞ ƒС√Љ√ЇƒЗ«∞ «∞√Ѓ «∞«∞«∞«∞

«∞

√ЦƒЗ√Є√∞√ЄƒЕ√ЯƒН√ґ«∞5IJSE«∞1SFQBSBUPSZ«∞$PNNJUUFF«∞ √™≈†ƒВ√ЭƒЗ√Ц√Я≈†√Љ√ЬƒС√Я≈°ƒЗ «∞ √Щ√®ƒЕ√Ђ√ЉƒЗ√Ј√ЬƒЗ√ЃƒТ√ђ√Ѓ√≥√ЄƒЕƒВ√Ь√Щ≈§«∞ √ЩƒН√®ƒА√ҐƒЙ√Ь√ЇƒЖ√Ц√Њ√®ƒЗ√ЭƒЖ√Ѓ√ђ√Є«∞ƒС√ЇƒЗƒА√≥ƒЖ√Ѓ√≠ƒН≈§«∞ √Є√љ «∞√©√Є «∞√ЭƒН√¶ƒЗ√ґƒЗ√љ«∞√њƒЖ√™√Ј√ЉƒЙ√ЉƒЖ√І√Ѓ≈§«∞ √Є√љ «∞√©√Є «∞√њƒН√≥√Є√Є√®ƒЗ«∞ƒС√™√ЯƒЕ√њ√ЦƒН√Ї«∞ ƒС√њ√©ƒШ√ЭƒВƒВ√Ц√ЭƒЗ√ЦƒУ√Є√ЬƒТ√Є√ґ√ђƒКƒЩ√∞√ЄƒЕ√ђƒЖ√ѓƒХ√∞√ЈƒЖ√Ь√µƒЖ√™√™ƒЗ√ЩƒЗ√Є«∞'PHP«∞EF«∞$IBP«∞ ƒС√њ√©ƒШ√Э√ЂƒЛ√Ь√µƒЖ√™√™ƒЗ√ЩƒЗ√Є«∞'PHP«∞EF«∞$IBP«∞ √≥√ЄƒЕ√ЄƒЗ√Я√ђƒЗ√ЃƒС√ЇƒКƒЪ√Ј√ЬƒВƒЗƒАƒЗ√Є√ЩƒЩƒЮƒЗƒТ√Ц≈†√Щ√®ƒЕ√±ƒО≈°√Ђ√ЉƒЗ√Ј√ЬƒЗ√Ѓ√ЭƒЗ√Ц√њ√ЂƒЗ√ЃƒСƒВ√ЦƒВƒЖ√Щ√ЄƒЗ√Я√ђƒО√™«∞√®«∞√Ц√ЄƒН√Ь√ѓ√ЄƒЗ√†ƒЙƒС√ЇƒК√Ј«∞«∞ ƒТ√ЇƒЕ√ЭƒЗ√Ц√Ц√ЄƒЕ√ђ√Є√Љ√Ь√ЦƒЗ√Є√™≈†ƒЗ√Ь√∞√ЄƒЕƒС√ђ√љ√ђƒКƒЩ√ґƒЗ√Я≈†√Љ√Ј√ЄƒЗ√Я√ЦƒЗ√Є«∞√њ√ЂƒЗ√ЃƒСƒВ√ЦƒВƒЖ√Щ√ЄƒЗ√Я√ђƒО√™«∞√Є√Љ√ґ√ђƒЖƒЪ√Ь√Ч≈°ƒЗ√ЄƒЗ√Я«∞ √ѓ√ЄƒЙ√≥ƒЗ√Є√ђƒКƒЩ√™ƒЗ√ґƒС√њ√©ƒШ√Э√ђƒЖƒЪ√Ь√Щ√®ƒЕ«∞ √њ√ЂƒЗ√Ѓ√ђƒКƒЩ«∞√µƒЖ√™√™ƒЗ√ЩƒЗ√Є«∞'PHP«∞EF«∞$IBP «∞"W«∞3FQPSUFJ«∞/FTUSP«∞.POFSSB«∞

«∞«∞«∞«∞ ƒСƒВ√Ц√њƒЗ√ЄƒТ√Ѓ√ѓ«∞«∞ «∞ «∞√ЦƒЗ√Є√ЭƒЖ√©√Ч√ѓ√Љ√Ѓ√Є√Ђ√Ј√Ѓ√™≈§√≥√ЄƒЕ√ђƒКƒЩ√ЃƒЖƒЩ√Ь«∞ «∞ «∞√ЦƒЗ√Є√ЭƒЖ√©√±ƒЖ√ЬƒУ√™≈ҐƒЕƒС√њ√Љ√Ј«∞ «∞

√≥√ЈƒЗ√Ц√Є√®≈§ƒВƒЗ√ЦƒЗ√љ√∞√ЄƒЕ√ЭƒЮƒЗ√ЉƒЖ√Ѓ«∞ √ґƒКƒТ√©√©ƒВƒВ√Ц«∞ ƒВƒН√®ƒА√µƒО√ґƒЙ«∞«∞«∞ √њƒО√Ь√њƒН√©√∞√ЄƒЕ√ґƒЗ√®«∞ «∞ƒВ√Ь√љƒЗƒС√†√ЇƒС√†ƒК√Ј√њ«∞ «∞«∞«∞«∞ √™ƒЩƒЮƒЗ√њƒН√©√∞√ЄƒЕ√ґƒЗ√®«∞ «∞ƒВ√Ь√љƒЗƒС√†√ЇƒС√†ƒК√Ј√њ«∞

аєТаєРаєЩ


เอกสารแนบ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

ประตูทางเข้า ออท. ณ กรุงบราซิเลีย

ภริยา ออท. ณ กรุงบราซิเลีย 1

ภริยา กสม. ณ นครริโอเดอจาเนโร

ออท. คผถ. ณ นครนิวยอร์ก

กสม. ณ นครริโอเดอจาเนโร

ภริยา ออท. คผถ. ณ นครนิวยอร์ก รศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์

6 คน

6 คน

2

3

6 คน

6 คน

4

5

6 คน

6 คน

6

7

6 คน

6 คน

8

9

โต๊ะ 2-9 ที่นั่งตามอัธยาศัย ประตูกระจกออกระเบียง

๒๑๐


๒๑๑


๒๑๒


๒๑๓


๒๑๔


๒๑๕


๒๑๖


๒๑๗


๒๑๘


๒๑๙


๒๒๐


๒๒๑


๒๒๒


๒๒๓


:R?RCKCL R @W 8PMDCQQMPฤ /P#ฤ 292ฤ 8PGLACQQฤ .FSJ?@FMP L 5 ?FG BMJ ?Rฤ RFC <LGRCBฤ 6?RGMLQฤ .MLDCPCLACฤ MLฤ :SQR?GL?@JCฤ /CTCJMNKCL R

YYYYYYYYY Y

5 ?B?K 8PCQGBCLR ! 2C?BQฤ MDฤ :R?RCQฤ ?LBฤ 2C?BQฤ MDฤ 1MTCPLKCLRQ! /GQRGLESGQFCBฤ /CJCE?RCQ+ 3F?TCฤ RFCฤ FMLMPฤ MDฤ PCNPCQCLRGLEฤ K Wฤ D?RFCP!ฤ 2 GQฤ 5 ?HCQRWฤ 4 G LEฤ - FSK G @MJฤ , BSJW?BCHฤ ?LBฤ GR ฤ EGTCQฤ K Cฤ EPC?R NJC?QSPCฤ RMฤ JC?Bฤ RFCฤ ;F?Gฤ BCJCE?RGMLฤ RMฤ RFCฤ <LGRCB 6 ?RG MLQ. MLDCPCLACฤ ML : SQR?G L?@JC/ CTCJMNK CLRฤ ศ < 6 . : / # 3QFMSJBฤ JGIC ฤ RMฤ CVNPCQQฤ MSP?NNPCAG? RG MLฤ RMฤ RFC EMTCPLK CLRฤ MDฤ - P?XGJ ฤ DMPฤ FMQR G LEฤ RFG Qฤ J?LBK ?PI ฤ CTCLRฤ ?LB RMฤ RFCฤ : CAPCR?PW"1 CLCP?Jฤ MD ฤ RFCฤ < 6 . : / !ฤ 5 P#ฤ : F?ฤ >SI?LE!ฤ ?LBฤ FGQฤ AMJJC?ESCQฤ GLฤ RFCฤ QCAP CR?PG ?Rฤ DMPฤ RFCG P AMLRPG @SRGMLฤ ?LBฤ DMP ฤ RFCG Pฤ BCBGA?RGMLฤ RMฤ RFGQฤ CTCLR # :G LACฤ RFCฤ < LG RCBฤ 6?RGMLQฤ .MLDCPCL ACฤ MLฤ 0 LTG PMLK CLRฤ ?LBฤ / CTCJMNK CLRฤ GLฤ %**&!ฤ ?LBฤ BSPG LEฤ RFCฤ N?QR RUMฤ BCA?BCQ! ฤ RFCPCฤ F?TCฤ @CCLฤ K ?HMPฤ QWQRCKGAฤ AF?LECQฤ RMฤ RFCฤ CAMJME G A?J!ฤ QMAG ?J!ฤ CAMLMK G A!ฤ DGL ?LAG?Jฤ ?LB NMJGRGA?Jฤ QWQR CK Q#ฤ 7 K G LMSQJW! ฤ RFCQCAF?LECQ?PCฤ AMLTCPEGLE #ฤ ฤ 3Rฤ GQ ฤ RFSQ ฤ GKNMPR?LRฤ RF?Rฤ UCฤ ?PCฤ ?@JC RM?BBPCQQ EJM@?J!ฤ PCEGML?J ?LBฤ L?RG ML?Jฤ BCTCJMNK CLRฤ DPMK ฤ RFCฤ QMAG? J!ฤ CLTGP MLK CLR?Jฤ ?LBฤ CAMLM KGAฤ TG CUฤ NMGLRQฤ GLฤ ? @?J?LACBฤ ?LBฤ GLRCEP?RCB ฤ K ?LLCPฤ G Lฤ MPBCPฤ RMฤ CLQSPCฤ RF?Rฤ RFCฤ BCT CJMN K CLRฤ GQฤ QSQR?GL?@JC# 3Lฤ D?AR!ฤ QSQR?GL?@JCฤ BCTCJ MNKCLRฤ F ?Qฤ @CCLฤ NP?ARGA CBฤ GLฤ ;F?GJ?LB ฤ MTCPฤ ?ฤ JM LEฤ NCPG MB!ฤ ?DRCPฤ RFCฤ : SDDG AG CLAW 0 AMLMK Wฤ NFGJMQMNFWฤ U?Qฤ DG PQRฤ NPMNM QCBฤ @Wฤ 2 GQฤ 5 ?HCQRWฤ 4G LEฤ - FSKG@MJฤ , BSJW?BCHฤ ?Qฤ D?Pฤ @?AIฤ ?Qฤ %*)'! ฤ GL PC?JG X?RG MLฤ MD ฤ RFCฤ LCCBฤ RMฤ AF?LECฤ SLQS QR ?G L?@JCฤ NP?ARG ACQฤ RMU?PBQฤ BCTCJMNK CLR#ฤ ฤ 2 GQฤ 5 ?HCQRWฤ F?Bฤ NSRฤ FG Q NCMNJCฤ ?LBฤ RFCGP ฤ OS?JGRWฤ MDฤ JGDCฤ ?Rฤ RFCฤ ACLR CPฤ MD ฤ FGQฤ BCTCJMNK CLRฤ ?ECLB?!ฤ ?BBPCQQG LEฤ RFCฤ LCCBQฤ MDฤ RFCฤ NCMNJC UFG JCฤ K ?GLR ?GLGLEฤ F?PK MLWฤ UGRFฤ RFCฤ CLTGPML K CLR#ฤ ; FG Qฤ NFGJMQMNFWฤ QR PCQQCQฤ K MBCP?RG MLฤ ?LBฤ ?BMNRGMLฤ MD QSQR?GL?@JCฤ JG DCฤ QRWJCQฤ ?Qฤ ?Lฤ MTCP "PG BG LEฤ NPG LAG NJCฤ DMP ฤ ?NNPMNP G ?RCฤ AMLBS AR ฤ @Wฤ RFCฤ NMNSJ?ACฤ ?Rฤ ?JJฤ JCTCJQ# ฤ ; FGQ LRฤ ?LBฤ NCPRG LCLRฤ RMB?Wฤ ?Qฤ GR ฤ U?Qฤ RFCLฤ ?LBฤ F?Qฤ @CCLฤ ?Lฤ GKNMPR?LRฤ @?QGQฤ DMPฤ NMTC PRW NFGJMQMNFWฤ GQฤ ?Qฤ PCJCT? CP?BGA?RGMLฤ ?LBฤ QSQR?GL ?@JCฤ BCTCJMNKCLRฤ DMPฤ MSP ฤ AMSLRPW# ; FCฤ CLTG PMLK CLRฤ F?Qฤ ?ฤ QGELGDGA?LR ฤ G K N?ARฤ MLฤ BCTCJMNKCLR# ฤ ฤ ; FCฤ NJ?LCR?PWฤ @MSLB?PGCQฤ MD ฤ RFC ?RK MQNFCPC!ฤ FWBPMQNFCPC! ฤ JG RFMQNFCP C!ฤ @GM QNFCPCฤ ?LBฤ ECMQNFC PCฤ ?PCฤ ?Rฤ PG QIฤ MD ฤ QMML @CGLE @PC? AFCB!ฤ UGR Fฤ BG PC AMLQCOSCLACQฤ DMPฤ FSK ?Lฤ UCJJฤ @CGLE!ฤ UCJD?PCฤ ?LBฤ QCASPGRW # / CTCJMNK CLRฤ A?Lฤ @Cฤ ?AAMK NJG QFCBฤ MLJWฤ UG RFฤ FSK?Lฤ PCQMSPACQ#ฤ ; FSQ! DMPฤ BCTCJMN K CLRฤ RMฤ @C QSQR?GL?@J C!ฤ RFCฤ K ?GLRCL ?LACฤ ?LBฤ GKNPMT CK CLR ฤ MDฤ RFCฤ FC?JRFฤ MDฤ RFCฤ NCMNJC ฤ GQฤ MD ฤ CVRPCK Cฤ G K NMPR?LAC!ฤ MRFCPUG QC RFCฤ DMSLB?RG MLฤ DMPฤ BCTCJM NKCLRฤ GQฤ UC?ICLCBฤ ?LBฤ A?LLMR ฤ @C ฤ QSQR?G LCB# ฤ ฤ ฤ ฤ = FGJCฤ RFCฤ AMLRCLRฤ ?LBฤ N?P?K CRCPQฤ DMP RFCฤ : / 1 QUGJJฤ LCCBฤ DSPRFCPฤ BGQASQQGMLฤ ?LBฤ CJ?@MP?RGML! ฤ RFCฤ APGR GA?Jฤ GKNM PR?LACฤ ?LBฤ ACLRP?Jฤ PMJCฤ MDฤ FSK?Lฤ FC?JR F ?LBฤ UCJJฤ @CGLEฤ GLฤ QSQR?GL?@JCฤ BCTCJMNKCLR ฤ K SQRฤ @Cฤ G LAJSBCB# ;FCฤ <6.:/ฤ NPMTGBCQฤ ?ฤ ECLCP?RGML?Jฤ MNNMPRSLGRWฤ RMฤ DMPECฤ GLRCPL?R GML?Jฤ AM LQCLQSQฤ RMฤ SPECLRJWฤ PCQNM LBฤ RM RFCฤ EJM@?Jฤ AF?LECQ!ฤ MDฤ UFGAFฤ AJG K ?RCฤ AF?LEC ฤ GQฤ ?ฤ K ?HMP!ฤ GD ฤ LMRฤ RFCฤ K ?G Lฤ BPGTGLEฤ DMPACฤ MDฤ RFCฤ QW QR CK ฤ AF?LEC Q# ; FG Q. MLDCPCLACF?Qฤ RFCฤ MNNMPRSLGRWฤ RMฤ ?EPCCฤ MLฤ @MJ Bฤ BCAG QG MLQฤ DMP ฤ ASPPCLRฤ ?LBฤ DSRSPCฤ ECLCP ?RGMLQ # = Cฤ LCCBฤ RMฤ ?EPCC ฤ ?LBฤ QSNNMPRฤ ?ฤ EPCCLฤ CAMLM K W?LBฤ EPCCLฤ CAMLMK Wฤ NMJGAGCQฤ RMU?PBQ QSQR?GL?@JC BCTCJMNK CLRฤ ?LBฤ NMTC PRWฤ CP?BG A?RG ML#ฤ . ?N?AG RWฤ @SGJBGLE G L QAGCL AC!ฤ RCAFLMJMEW?LB GLLMT? RG ML! ?Q UCJJฤ ?Q RP?LQDCPฤ MDCLTG PMLK CLR?JJWQMSLBฤ RCAFLMJMEW ! ?PCฤ I CWฤ G LQRPSK CLRQฤ RF?Rฤ A?Lฤ FCJNฤ NPMK MRCฤ ?ฤ EPCCLฤ CAMLMKWฤ ?L B QSQR?GL?@JCฤ BCTCJMNKCL R#ฤ ; FCฤ < LG RCBฤ 6?RGMLQฤ ?LBฤ GRQฤ QS@QGBG?PW ฤ @MBG CQฤ A?Lฤ NJ?Wฤ ?Lฤ G K NMPR?LRฤ PMJC ฤ G Lฤ NPMK MRG LE Q QSAFฤ CD DMPRQฤ UGRFGLฤ ?LBฤ ?KMLEฤ PCEG MLQ#ฤ ; F?G J?LB!ฤ RFPMSEFฤ GR Qฤ ACLR CPQฤ MD ฤ CVACJJCLACฤ GQฤ UGJJGLEฤ RMฤ AMM NCP?RCฤ GLฤ RFG CLBC?TMP # , Rฤ RFCฤ Q?KCฤ RG K C!ฤ UCฤ @CJGCTCฤ RF?Rฤ RFCPCฤ ?PCฤ K ?LWฤ N?RFQ ฤ RMฤ ?ฤ EPCCLฤ CAMLMK W! UFGAFฤ K SQRฤ PCDJCAR BG DDCPCLACQฤ @C RUCCLฤ BCTCJMNCBฤ ?LBฤ BCTCJMN GLEฤ AMSLRPG CQฤ ?LBฤ UG RFฤ CLMS EFฤ DJCVG @G JG RWฤ DMPฤ AMSLRPGC Qฤ RMฤ BCTCJMN RFCGPฤ MULฤ NMJGAGCQ# ;F?GJ?LB ฤ PC"?DDG PK Qฤ MSPฤ AMK K G RK CLRฤ RMU?PBQฤ QSQR ?G L?@JCฤ BCTCJMN K CLR!ฤ ?LB!ฤ GLBCCB! ฤ UCฤ F?TCฤ QCCL ฤ ? QGELGDGA? LRฤ QFG DRฤ GLฤ RFCฤ BCTCJMNKCL Rฤ DMASQฤ GLฤ MSP ฤ AMSLRPWฤ ?Qฤ GQQSC Qฤ PCJ?RCB ฤ RMฤ RFCฤ CLTGPML K CLRฤ ?LBฤ QMAG?Jฤ NG JJ?PQ MD ฤ QSQR?G L?@JCฤ BCTCJMN KCLRฤ F?TCฤ @CCLฤ GL APC?QGLEJWฤ PCAMELGXCBฤ ?LBฤ K ?G LQRPC?KCB ฤ GLRMฤ RFCฤ L?RG ML?J BCTCJMNKC LRฤ ?ECLB?# 3ฤ PCG RCP?RCฤ RF?R!ฤ RMฤ SLBCPNGLฤ GLRCPL?RGML?Jฤ AMK K G RK CLRฤ RMฤ QSQR?G L?@JCฤ BCTCJMNKCLR!ฤ RFCฤ : / 1 NPMACQQ ! UFG AFฤ GQฤ PCACG TG LEฤ UG BCฤ QNPC?B QSNNMPR! GLAJSB GLEฤ RFCฤ BG?JMESCฤ K CAF?LG QK !ฤ QFMS JB @Cฤ ?BMNRCB# 0 OS?JJW G K NMPR?LR!ฤ UCฤ QFMSJBฤ ?JQMฤ ?BMNRฤ ?ฤ NPMACQQฤ RF?Rฤ UMSJBฤ CL?@JCฤ RFCฤ : / 1Q ?LBฤ RFCฤ 5 / 1 QRMฤ @Cฤ ?JGEL CBฤ @Wฤ &$%(! RMฤ NPMTG BCฤ ?ฤ K MPCฤ PM@SQRฤ QCRฤ MDฤ EM?JQฤ RF?R ฤ UMSJB ฤ ?BBPCQQฤ RFCฤ K ?HM Pฤ AF?LECQฤ RF?R ฤ F?TCฤ R?I CLฤ NJ?AC!ฤ ?LBฤ RFC CKCPEGLEฤ MNNMPRSLGRGCQฤ ? LBฤ AF?JJCLECQฤ AMKGLEฤ RM ฤ RFCฤ DMPC# = C F?TCRFCฤ PCQNMLQG@GJGRWฤ RMฤ JC?TCฤ ?ฤ QSQR ?GL ?@JC!ฤ PCQG JG CLR!ฤ GLAJS QGTCฤ ?LBฤ COSGR?@JC ฤ JCE? AWฤ DMPฤ ASPPCLR ?LBฤ DSRSPCฤ ECLCP ?RG MLQ# = Cฤ K SQRฤ LMRฤ D?GJฤ GLฤ MSPฤ P CQNMLQG @G JG RWฤ RMฤ RFCฤ DSRSPC# ;F?LIฤ WMS#

เน เน เน


๒๒๕


๒๒๖


ศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระปฏิสันถารกับ นางฮิลลารี ไดแอน ร็อดแดม คลินตัน (อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐอเมริกา ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๒๗


๒๒๘๒๓๐


๒๓๑


&5, ,&(,7 1(:6/(77(5

+06'40#6+10#. %'064' (14 '08+410/'06#. #0& +0&7564+#. 61:+%1.1); +%'+6 CRI’s ICEIT has been designated as a “UNEP Centre of Excellence for Environmental and Industrial Toxicology�.

92/ 12 -XO\ ,661 %$1*.2. 7+$,/$1'

Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn Mahidol Attends the UN Conference on Sustainable Development (Rio+20) in Rio de Janeiro, Brazil

3

rofessor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol attended the UN Conference on Sustainable Development, UNCSD (Rio+20) in Rio de Janeiro from 20-22 June 2012 as personal representative of His Majesty King Bhumibol and head of the delegation for Thailand, which also included representatives from the Royal Thai Government: Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Public Health, Ministry of Finance, Ministry of Transport, Ministry of Tourism and Sports, Ministry of Energy, Ministry of Commerce, Ministry of Science and Technology, Ministry of Agriculture and Cooperatives, and the Ministry of Labour. The UNCSD was organized to mark the 20th anniversary of the 1992 UN Conference on Environment and Development (UNCED), held in Rio de Janeiro,

and the 10th anniversary of the 2002 World Summit on Sustainable Development (WSSD), held in Johannesburg. Sustainable development is the guiding principle for long-term global development and consists of 3 dimensions: economic development, social development and environmental protection. Sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The UNCSD was attended by Heads of State and Governments, and high-level representatives, who renewed their commitment to sustainable development and to ensuring the promotion of an economically, socially and environmentally sustainable future for the planet and for present and future generations. The (Continued on page 2)

&5, ,&(,7 1(:6/(77(5 92/ 12 Âą -8/<

ŕš’ŕš“ŕš’


Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn Mahidol Attends the UN Conference on Sustainable Development (Rio+20) in Rio de Janeiro, Brazil (Continued from page 1)

conference resulted in a focused political document that aims to reduce poverty, advance social equality and HQVXUH HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ 7KH PDLQ WKHPHV RI WKH 81&6' ZHUH D D JUHHQ HFRQRP\ LQ WKH FRQWH[W RI VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW DQG SRYHUW\ HUDGLFDWLRQ DQG E WKH LQVWLWXWLRQDO IUDPHZRUN IRU VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW ZLWK NH\ DUHDV KLJ K OLJKWHG IRU SULRULW\ DWWHQWLRQ GHFHQW MREV HQHUJ\ VXVWDLQDEOH FLWLHV IRRG VHFXULW\ DQG VXVWDLQDEOH DJULFXOWXUH ZDWHU RFHDQV DQG GLVDVWHU UHDGLQHVV 7KH FRQFHSW RI D JUHHQ HFRQRP\ IRFXVHV SULPDULO\ RQ WKH LQWHUVHFWLRQ EHWZHHQ HQYLURQPHQW DQG HFRQRP\ $ JUHHQ HFRQRP\ LQ WKH FRQWH[W RI VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW DQG SRYHUW\ HUDGLFDWLRQ LV RQH LPSRUWDQW WRRO IRU DFKLHYHPHQW RI VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW DQG WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI JUHHQ HFRQRP\ SROLFLHV IRU WKH WUDQVLWLRQ WRZDUGV VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW LV YLHZHG DV D FRPPRQ XQGHUWDNLQJ ,W ZDV DFNQRZOHGJHG WKDW D JUHHQ HFRQRP\ LQ WKH FRQWH[W RI VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW DQG SRYHUW\ HUDGLFDWLRQ ZLOO HQKDQFH WKH ZRUOG V DELOLW\ WR PDQDJH QDWXUDO UHVRXUFHV VXVWDLQDEO\ DQG ZLWK ORZHU QHJDWLYH LPSDFWV LQFUHDVH UHVRXUFH HIÂżFLHQF\ DQG UHGXFH ZDVWH ,W ZDV DOVR UHFRJQL]HG WKDW XUJHQW DFWLRQ RQ XQVXVWDLQDEOH

SDWWHUQV RI SURGXFWLRQ DQG FRQ VXPSWLRQ LV IXQGDPHQWDO LQ DGGUHVVLQJ HQYLURQPHQWDO VXVWDLQDELOLW\ 7KH LP SRUWDQFH RI WHFKQRORJ\ WUDQVIHU WR GHYHORSLQJ FRXQWULHV SDUWLFXODUO\ RI HQYLURQPHQWDOO\ VRXQG WHFKQRORJLHV DQG FRUUHVSRQGLQJ NQRZ KRZ ZDV HPSKDVL]HG 7KH NH\ LVVXH ZLWK UHJDUGV WR WKH LQVWLWXWLRQDO IUDPHZRUN IRU VXV WDLQDEOH GHYHORSPHQW LV WKDW LW VKRXOG LQWHJUDWH WKH GLPHQVLRQV RI VXV WDLQDEOH GHYHORSPHQW LQ D EDODQFHG PDQQHU DQG HQKDQFH LPSOHPHQWDWLRQ E\ VWUHQJWKHQLQJ FRKHUHQFH FRRUGLQD WLRQ DYRLGLQJ GXSOLFDWLRQ RI HIIRUWV DQG UHYLHZLQJ SURJUHVV LQ LPSOHPHQWLQJ VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW DW DOO OHYHOV JOREDO UHJLRQDO DQG QDWLRQDO $W WKH LQWHUQDWLRQDO OHYHO WKHUH LV D QHHG WR VWUHQJWKHQ 81 V\VWHP ZLGH FRKHUHQFH DQG FRRUGLQDWLRQ ZKLOH DOVR HQVXULQJ DFFRXQWDELOLW\ WR 0HPEHU 6WDWHV ,W ZDV GHFLGHG WR HVWDEOLVK D XQLYHUVDO LQWHUJRYHUQPHQWDO KLJK OHYHO SROLWLFDO IRUXP EXLOGLQJ RQ DQG VXEVHTXHQWO\ UHSODFLQJ WKH &RPPLVVLRQ RQ 6XV WDLQDEOH 'HYHORSPHQW 7KLV IRUXP ZRXOG IROORZ XS RQ LPSOHPHQWDWLRQ RI VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW DQG DYRLG RYHUODS ZLWK H[LVWLQJ VWUXFWXUHV ERGLHV DQG HQWLWLHV LQ D FRVW HIIHFWLYH PDQQHU ,W ZDV DOVR GHFLGHG WKDW LQ RUGHU WR SURPRWH D EDODQFHG LQWHJUDWLRQ RI WKH HFRQRPLF VRFLDO DQG HQYLURQPHQWDO

GLPHQVLRQV RI VXVWDLQDEOH GHYH ORSPHQW DV ZHOO DV FRRUGLQDWLRQ ZLWKLQ WKH 81 V\VWHP WKHUH LV D QHHG WR VWUHQJWKHQ LQWHUQDWLRQDO HQYLURQPHQWDO JRYHUQDQFH WKURXJK VWUHQJWKHQLQJ WKH UROH RI WKH 81 (QYLURQPHQW 3UR JUDPPH DV WKH OHDGLQJ JOREDO HQYLURQPHQWDO DXWKRULW\ WKDW VHWV JOREDO HQYLURQPHQWDO DJHQGD SUR PRWHV FRKHUHQW LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH HQYLURQPHQWDO GLPHQVLRQV RI VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW ZLWKLQ WKH 81 V\VWHP DQG VHUYHV DV DQ DXWKRULWDWLYH DGYRFDWH IRU WKH JOREDO HQYLURQPHQW 3URIHVVRU 'U +HU 5R\DO +LJKQHVV 3ULQFHVV &KXODEKRUQÂśV VWDWH PHQW WR WKH 81&6' SOHQDU\ UHDIÂżUPHG WKH LPSRUWDQFH RI VXVWDLQDEOH GHYH ORSPHQW SRLQWLQJ WR +LV 0DMHVW\ .LQJ %KXPLEROÂśV 6XIÂżFLHQF\ (FRQRP\ 3KLORVRSK\ DV DQ LPSRUWDQW EDVLV IRU DWWDLQLQJ SRYHUW\ HUDGLFDWLRQ DQG VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW IRU 7KDLODQG 7KH FULWLFDO LPSRUWDQFH DQG FHQWUDO UROH RI KXPDQ KHDOWK WR VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW ZDV DOVR KLJKOLJKWHG )LQDOO\ +HU 5R\DO +LJKQHVV XUJHG WKH DGRSWLRQ RI WKH 6XVWDLQDEOH 'HYH ORSPHQW *RDOV 6'* SURFHVV DQG XQGHUOLQHG WKH LPSRUWDQFH RI DOLJQPHQW RI WKH 6'*V ZLWK WKH 0LOOHQQLXP 'HYHORSPHQW *RDOV E\ WR XQGHUSLQ LQWHUQDWLRQDO FRPPLWPHQW WR VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW

PARAQUAT USE AND RESPIRATORY HEALTH EFFECTS AMONG FARMERS IN SOUTH KOREA

3

araquat (1,1‘-dimethyl-4,4’-bipyridinium dichloride) is a non-selective herbicide that has been applied in more than 100 developed and developing countries throughout the world. It is extensively used for weed control both on plantations and by small-scale farmers in hundreds of different crops, including corn, rice, orchards, soybeans, vegetables and many other crops. Paraquat has been ranked as one of the most commonly used pesticides and it is the main causative agent for acute poisoning in South Korea. Paraquat is acutely causes a great number

toxic and of health

effects. Over the preceding decades, numerous fatalities from paraquat exposure have been recorded, mainly as a result of accidental or voluntary ingestion. The major cause of death from paraquat poisoning is respiratory failure due to oxidative damage to the alveolar epithelium, with subsequent pulmonary ďŹ brosis. Pulmonary function abnormalities, especially decreased diffusing capacity, were reported among survivors of acute paraquat poisoning in Japan. However, the occupational hazards presented by chronic paraquat exposure have been less well

characterised, and a limited number of epidemiological studies on respiratory health effects among paraquat applicators have been performed. Chronic exposure to paraquat among farmers has been reported in certain studies to show an association with respiratory symptoms, such as wheeze, shortness of breath and chronic cough, subclinical gas exchange abnormalities, but not in others. The limitations of earlier epidemiological studies include small sample sizes and exposure to multiple pesticides. (Continued on page 3)

&5, ,&(,7 1(:6/(77(5 92/ 12 Âą -8/<

ŕš’ŕš“ŕš“


๒๓๔


๒๓๕


๒๓๖


๒๓๗


๒๓๘


๒๓๙


๒๔๐


๒๔๑


๒๔๒


๒๔๓


๒๔๔


๒๔๕


๒๔๖


ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เสด็จฯ ไปทรงร่วม การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน คริสต์ศักราช ๒๐๑๒ (RIO + 20 United Nations Conference on Sustainable Development) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็น ผูแ้ ทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน คริสต์ศักราช ๒๐๑๒ (RIO + 20 United Nations Conference on Sustainable Development) ณ ศูนย์ประชุม Rio Centro นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ มีผเู้ ข้าร่วมการประชุม ๑๓๒ ประเทศจากทัว่ โลก โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้นำ ประเทศต่างๆ ร่วมกันให้คำมั่นต่อการดำเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมครั้งนี ้ ทรงให้ความสำคัญต่อสามเสาหลักของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน คือ การพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ทรงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ของไทยแก่ทปี่ ระชุม พร้อมกับทรงยกตัวอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทีม่ งุ่ เน้นความต้องการของประชาชน และความสมดุลของสิง่ แวดล้อม การดำเนินชีวิตให้มีความพอเพียง ซึ่งนับเป็นสิง่ สำคัญสำหรับคนทุกระดับ อีกทัง้ เป็นสิง่ สำคัญขั้นพื้นฐานทีจ่ ะช่วยขจัดความยากจนของคนไทย ที่เป็นแนวทางนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

๒๔๗


ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ นายเอมอมาลี เราะห์มาน (Emomali Rahmon) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกสิ ถาน ระหว่างการประชุมโต๊ะกลม ในหัวข้อ “Looking at the Way Forward in Implementing the Expected Outcomes of the Conference”

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฉายพระรูป ร่วมกับประมุขและหัวหน้าคณะผู้แทนจากนานาประเทศ ทีเ่ ข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา ที่ยั่งยืน คริสต์ศักราช ๒๐๑๒ จำนวน ๑๓๒ ประเทศ ในโอกาสที ่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และทรงเป็น หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ทรงเข้าร่วมการประชุม ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕)

๒๔๘


ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลูก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อัค รราชกุ ม ารี เข้ า เฝ้ า ฯ กษัตริย์สวาติ ที ่ ๓ แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ ที่เสด็จฯ มาทรงร่วมการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการพัฒนา ที่ยั่งยืน คริสต์ศักราช ๒๐๑๒ (RIO+20 United Nations Conference on Sustainable Development) ณ ศูนย์ประชุม Rio Centro นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕)

คณะผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเฝ้าฯ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทีเ่ สด็จฯ ไปทรงเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน คริสต์ศักราช ๒๐๑๒ (RIO+20 United Nations Conference on Sustainable Development) โดยทรงเป็น ผูแ้ ทนพระองค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว และหั ว หน้ า คณะผู ้แ ทนไทย เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุม Rio Centro นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (เมือ่ วันที ่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)

๒๔๙


บรรณานุกรม เอกสาร (Document) กระทรวงการต่างประเทศ กรมพิธีการทูต กองแบบพิธี. ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกา แคนาดาและบราซิล ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๓๕. ๒๕๓๕. (รหัสแฟ้ม ๑๐๓๐๒-๔๓๗-๓๐๒-๖๒๑-๓๕-๐๓) กระทรวงการต่างประเทศ. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กองกฎหมาย. การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วย การพัฒนาที่ย่งั ยืน (WSSD) ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๔๕ ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ : การเตรียมการ. ๒๕๔๕. (รหัสแฟ้ม ๑๐๘๐๒-๖๗๘-๔๑๑-๒๑๑-๔๕-๐๑) กระทรวงการต่างประเทศ. กรมองค์การระหว่างประเทศ กองกิจการเพื่อการพัฒนา. ถ้อยแถลงผู้นำประเทศต่างๆ ในการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (WSSD) ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๔๕ ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้. ๒๕๔๕-๒๕๔๖. (รหัสแฟ้ม ๑๑๐๐๓-๖๗๘-๗๐๕-๒๑๑-๔๕-๐๒) “…………..” การประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา (UNCED) ทีจ่ ะมีขึ้นระหว่าง วันที ่ ๑ - ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๓๕ ณ บราซิล : การประชุมคณะอนุกรรมการ / คณะทำงานและท่าทีของไทยต่อการประชุม UNCED ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๓๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕. ๒๕๓๔-๒๕๓๕. (รหัสแฟ้ม ๑๑๐๐๓-๕๖๒๖๐๒-๒๑๒-๓๔-๐๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ. Rio+20, The future we want. (The Third session of the Preparatory Committee for the United Nation Conference on Sustainable Development Prep Com 3 for Rio+20 13-15 June 2012 and The United Nation Conference on Sustainable Development (Rio+20) 20-22 June 2012, Rio de Janeiro, Brazil สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เอกสารการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๕๕

วารสาร (Newsletter) วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ CRI / ICEIT Newsletter Vol. 2 No.3 July 1992 CRI / ICEIT Newsletter Vol. 12 No.1 October 2002

CRI / ICEIT Newsletter Vol. 22 No.3 July 2012

๒๕๐


ชื่อหนังสือ :

สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก

ผู้จัดทำ :

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดพิมพ์ :

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษา :

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.วิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกอัครราชทูตอนุรักษ์ ธนานันท์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)

บรรณาธิการ : นางสาวขนิษฐา วงศ์พานิช กองบรรณาธิการ

นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายประเสริฐ ศิรินภาพร ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร นางสาวสุจิตรา เกียรติสุทธากร นายเกียรตินิยม ทีปประสาน นางสาวอุบล ใช้สงวน นางสาวละออทอง อัมรินทร์รัตน์ นางภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ์ นางสาวน้องนุช มณีอินทร์ นางสาวมนธีร์ กรกำแหง นายนิวัตร สาเกทอง นางสาวสุภัทรา ศรีทองคำ นางสาวจริญญา เมฆธรรม

พิมพ์ที่ : ปีที่พิมพ์ : ISBN :

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ๒๕๕๗ 978-616-316-154-3


56-03-088_130-252 Thai3_J-SCG.indd 252

4/4/14 2:05:16 PM


14.5 x 21 cm.

56-03-088_BipadnaLang Lem3 Thai_Y scg.indd 118-119

56-03-088_NiBipadlang Lem3-Thai_Y scg -mac 03 -cs3

4/3/14 10:21:23 PM15 cm

san 25 mm.

15 cm

1.8 cm

1.8 cm

21.7 cm

1.8 cm

1.8 cm

56-03-088_Bihum Thai=5c_J-Kim.indd 1

SEE 5_Bihum Thai

56-03-088_Bihumpok Thai =5c_J Kim-cs3 mac 03

4/9/14 4:47:22 PM