Page 1

ก   ก  ก ก  ก ! " #"$

ก  .. ก  ก ! " #"$


 ก ก ก  .. 2551 ก!""#$  #%&' " (ก"%กก '"!)*ก+ ( , ')-% . %(/0'))/ก)1%%2 &ก" 2*3 4*(& " &ก /)5 " ' 6/)7 (ก!"8 ก)% ') )/)% ,%#2ก ก % " ( ก / 'กก! ก $ ' )- ก/  ! ก )ก  ก ,&%'%(' *8 !$9ก)1%%  !" " (  /ก&)-' ก)1%% 9("ก)1%%2ก/  ). . )% ,% %(2*3')-ก23ก ก

ก/  ). . " )- %( $9ก)1%%  ( !2*3)-). &7" (  /ก " ("2ก/: 8 &)-$9ก)1%% . % $ 2 '6!8))1%%28 6$ก23ก)1%% 

ก/  ). . 9ก/,7 2553


  ก  ก

1. 2. 3. 4. 5. 6.

 ก   ก  !"# %""ก &! "

1 1 2 2 3 3

 ก ก   ! "

# $ก%& ' 

4

 "() ก* +,

5-6

 ก" ก-

7

 ก! ก-

7

 ก " ก

8

 ก" ก

8

 !ก 

9


ก ก  ก/  ). . " (ก '"!)*ก+ก ( ก ก )1%% ก% ก<& ก/ ก)1%% GFMIS 'ก" ก ). . (!ก/$ 7/1-16) )1%% (8"

1. ก  • 9( ก)1%%ก%")-8) (ก!" • 9(  ก% "  ก% ก < & ก / " )- 8) กG"  !('%0H (ก!" ก /  (ก/'" • 9( 6$ก'&9(69822$' 2 I ก% ก<& '9( I (ก ( 2 • 9('' ))/'ก82"ก)1%% )% ,% )% ,%# '/ %(2*3

2. ก  • ก - กกJก+% ก!% ก 9% • ก ( กก&%)0 %ก)0 ')0%ก ' ก • • • •

 ก *ก<& GFMIS '  I <& / /% 7 ' " ก  7% )%ก / / #%&


-2-

3.  " # ก/ )1%%"/ 6/)7ก3ก/  . " #ก 'ก" 2$ &% % "7 )% # 2' !)*ก+ ' (Hก ก!"8 / ( & "ก )1%% /#!J . ก!%ก $ #%&2 • 6 % 2!82 •  7 %%

" "ก/  ก %&ก &!<ก

• %07 '. " (%" ( 8) • < ก %ก%Kก!, ก,/ก

4. ก  • ก ก ก  .. 2542 2 15 • ก%ก %ก กกJก+%'ก!% .. 2551 • ก ก "กก0M7' %, กก ( กก%ก % &2&ก .. 2549 • ก ก & กOPก ก 'ก )&/" ) .. 2549 • &กQ+G ก& % 8)&ก .. 2526 'ก82%(% (R ( 5) .. 2534 ' (R ( 7) .. 2548 • !ก กH ก/ .. 2535 ' ('ก82%(% • !ก กH 6&ก .. 2523 • :: /5. !% 


-3-

5. & ' ก : " 6* ก  ก,&%'%(' )ก . . " 6* )ก  ก,&%'%(' ). . " 6* !ก)ก  ก,&%'%(' . " 6* !ก%(' ก. " 6* ก/ ก  ก. " 6* ก/  ). . "  " 6* !ก%"ก, !ก. ' / ,7,!ก 'ก82)V<"ก/ก/ก (%2H, !ก ')%#, !ก 9 ก,&%'%(' " ) , $ 7 .. 'ก9(, !ก ก%/ก+7 ก,&%, !กW%"

 ก,&%'%(' , $ 7%ก )&&, ก/W%" '!ก%(' ( 1 - 16

6. )ก *& 23ก !ก )- 4 23 3 1. ก '#ก )!)X 2. ก!%ก 3. ก #ก 4. ก%#ก 

/#23ก !...


-4ก กก    ก !"ก "

(A)

% ก 4 '

" )ก% ""/"

 

 -ก

( B1 )

ก *+,

( B2 )

 - +,

( B3 )

/ก ก...


-5"43ก" ก - ..ก/01 -* 2! 43 1. " - -'

- )% ( 

!/ 3 *

ก.

43/ก-ก ก. .

-0

2!  5

. .

ก.

 ก"

 +)+

B3

)% ( 8/% '# )!)X

/%/8/%

- '#:/ )ก . . 2/%'#:

/% ( 30 ก 2 /ก)X)

8/%

2. ก - - 2/%2 '"  

! *ก2/%  '#'" 

/%/8/% /%

- !%ก '/)#ก 

ก. !%ก '/)# ก )Zก ( '# 10 ) 8/)

3. ก"ก - - ! /)#ก #$%"9( /(ก 2' - '2(ก2#$%""" /" 

(ก ( 2 '!%ก2'

 !/ ก 9( /(ก2' ( 15 !ก'J %3ก ) กJ2'[5

/(ก(ก

" !%ก 2' 45 ก (8 "9

 " 1. 9(%0 " " 9 ') 29('2&ก 8))1%%&กก6 ( 2. 9(  .  7 2 ! ) * ก +  9(  ก G I "' 2  &ก 8 ) )1% % &ก ก 6 ( "ก 2"9 " . )8) ( . 7 96922&ก. 3. ก)&/  I " ) ..6 % "9 .. 7 9(

( 2 )&/ 9( " " " ( 2)&/' ' ! ก)&/ " "ก/: 4. ก)1%% %( !   " ( '  !    ก)1%% ก./) 2ก :


-6"43ก" ก - 

..ก/01 -* 2! 43

4. ก กก544 !"ก

!/ 3 *

ก.

ก *ก'ก82 2(ก'  )ก . . ("9'ก822(ก2"  (ก9 45 ก (8 "9(ก3)

43/ก-ก ก. .

-0

2!  5

. . ก"

 +)+

ก.


-7ก +"ก  & , 1. !%ก)% ( 2" ก ). . . &'ก)%  ( ก+0ก%ก2'" ก ). . (Checklist) )-9(9ก)%ก +- , . /.0. 2551 - 2552 -#23 4 3-ก  5 2. !#กก)% ( 2 1 %"7')  . & 6%% 9(! ( "'" . ก!"ก0M7ก9ก" (!%ก '#ก )! )X 4*(  % 06* 2 ! ก ก/ : &  ก!   )0 /)ก07 ' & ( &<R 3. !#กก! ( 2 2 !%ก '#ก )!)X "กก0M7 (ก!"2*3  3 /"  /ก% ก 22ก   (   ( ! - (& 3 (Man-Day) ') 2ก ! )ก . . 9(/%'#ก )!)X ก -ก ก  .. 2551 (+, 30 ก 4"*ก') ก & ก  & , ( ' 7& ก +" 10 ) 1. ! *ก2/% )ก . . 9(2 !ก '#ก )!)X 3 '""  ก!"ก 2. * ก+2 $ 93 2"  9( " 6* . ! " (  #%& ก+0 6* กG  "กก0M7 %, )1%% I '. 2#$%" ("  69)1%% 3. )" (ก ( 2 3.1 "  9( ก" (#$#%&ก& 3'2$' !  กก 3.2 !ก%"ก 9(22$ก% ก<& ก/ (ก ( 2ก"  ( 6ก&)0  /0M7 9( ก GFMIS) 4. % ก!"ก6*"  5. )Z  . '! '  ' 22ก   ( !%ก ก " " &ก /6. !%ก...


-8i 6. !%ก ก)1%% I 2" 22 (ก!"8   ! '! ก)1% % ก% " ( 8) ก% ก <& ก / 'ก+ ! ก "  ! ก "ก " ( #$ )1%% 2"  2 "9  2 ก )1%%9(8)ก"กก0M7 (ก!" " ( "!)*ก+' ! 2 %( (6$ก 7. 9(J%3ก !%ก)Z . /)#ก & 3''

! 22 '2'" " &ก'" (#$)1%%9( ' !%ก'ก8293 "ก"  "J'ก8)ก#$  ก"9 ก9(" ' ( (/!"ก!%ก'ก822  3' &9(" ( ' 7. 72'" "  "ก"  2"9ก ( กก)1%% " ' *% ก (3 ก '"7ก  1. ! #ก /)2 2' กก  )ก . . # " " ก/  9( '( ก" "  'ก 822 '2ก/   ). . (+, 15 ก =- 3ก - ) 2. 9( )ก . . '(ก #ก ' !%ก 3 2.1 กJ2'[5"  ( ก. 2.2  " "  9( ! % ก'ก 8 2' ก'ก 8 22 ( ก2 )ก . . +, 45 -ก >!5  " 2 2.3 " ก. 9( %"7' !/) 2ก : 0กก ')%#&ก)!ก  ก,&%'%(' ก "7ก  % #ก'ก 822 '2 " (  " 9 ( ก2 )ก . .  45 ก"92"  ('#!%ก'ก822(ก "กก!" 45 "  8'#ก!%ก'ก82ก ก.)ก" 9(ก !% ก'ก 82 ก " ' J '  #ก'ก 822 ( ก2"  / ก )ก . . 8) /7. ก' 


-9-

7. ก + *' • '/) 2$ ( • ''#ก)1%% • '! ก)1%%ก%" ( 8) ก% ก<& • '! ก)1%%/ • '[7ก+ !ก2 ก.
ก* - +, . . ,ก% " - 2! , ก%  "+,ก* ? @ 5 ">  +>  - -  >! ) %  " ก*  - +, . . -A " 5 ก    ก,  43ก% " - ">3

43ก% " 1. "ก - -'

 ก +, 30 ก 4"*ก'

( >3 : 80 ก5 >!ก )

2. ก% " - 

 10 

( >3 : 80 ก5 >!ก )

3. ก"ก - 4 - +, 15 ก =- 3ก - 4 ( >3 : 80 ก5 >!ก )

4. กก544 !"ก ( >3 : 80 ก5 >!ก )

 " 2 ก 5 44 ! " ก4"  ->! "ก 2+, 45  -ก >!5  " 2 !"ก


 


ก* - +, . . *> 4)>! -  -............................................................... " >!................................................... &9(#$)1%%jjjjjjjjjjjjjjjj !'"............................................................. &9(#$)1%%jjjjjjjjjjjjjjjj !'"............................................................. &9(#$)1%%jjjjjjjjjjjjjjjj !'"............................................................. &9(#$)1%%jjjjjjjjjjjjjjjj !'"............................................................. *4 -

&9(#$ .................................................... !'"..........................................................

4 

 =4")% 


*4 -

4 

 =4")% 


*4 -

#$ ............................................ (...........................................) !'" .........................................

4 

 =4")% 

#$)1%% .......................................... (.........................................) !'" ..........................................

 "J#$ ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

#$ ........................................... (..........................................) !'" ............................................

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you