__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

3

3


Ministry of Natural Resources and Environment

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

1

1


สารจากรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

2 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


สารจากปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

3

3


สารบัญ ข้อมูลภาพรวม

ผลการปฏิบัติราชการ

66

4

4 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


สารบัญ รายงานการเงิน ประมวลภาพกิจกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สารบัญตาราง สารบัญภาพ

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

5

5


ท�าเนียบผู้บริหาร

6

6 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


ท�าเนียบผู้บริหาร

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

7

7


ท�าเนียบผู้บริหาร

8

8 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


ท�าเนียบผู้บริหาร

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

9

9


10

10รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวม

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

11

11


ตรากระทรวง

12

12รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


พันธกิจ

M = Management N = Network

R = Responsibility E = Equity

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

13

13


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มอ�านวยการ

ภาพที่ 1 :

14

14รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

กลุ่มภารกิจด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มภารกิจ ด้านทรัพยากรน�้า ในแผ่นดิน

กลุ่มภารกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม


อ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

15

15


กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)

16

16รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


อัตราก�าลัง หน่วยงาน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงาน ราชการ

ลูกจ้าง

หน่วยงาน

ภาพที่ 2 : การเปรียบเทียบประเภทของอัตราก�าลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2555 (ร้อยละ)

การเปรียบเทียบประเภทของอัตรากำาลัง ปี พ.ศ.2555 (ร้อยละ)

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

17

17


18

18รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

19

19


ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ

20

20รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


77

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

21

21


ยุ ทธศาสตร์ท่ี 1

22

22รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

23

23


-

24

24รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

25

25


26

26รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

27

27


Disporum calcaratum D.Don

28

28รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

29

29


30

30รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

31

31


32

32รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

33

33


34

34รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


การฝึกอบรมต่างๆ

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

35

35


36

36รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

37

37


38

38รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

39

39


40

40รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

41

41


42

42รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


ประเภทการพิจารณา

เห็นชอบ (ราย)

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

43

43


44

44รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

45

45


46

46รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

47

47


48

48รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

49

49


บ�าบัดน�้าเสียของเทศบาลต�าบลกุดจิก

50

50รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

51

51


22. การจัดท�าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2593

ในการจัดท�า แผนแม่บท

52

52รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

53

53


ยุ ทธศาสตร์ท่ี 2

54

54รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

55

55


56

56รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


ยุ ทธศาสตร์ท่ี 3

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

57

57


จังหวัดกาญจนบุรี

ยุ ทธศาสตร์ท่ี 4

58

58รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

การบริหารจัดการน�า้ อย่างบูรณาการให้มีการจัดการน�า้ ในระดับประเทศทั้งน�า้ ผิวดินและน�า้ ใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

59

59


60

60รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

61

61


62

62รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

63

63


64

64รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

65

65


ยุ ทธศาสตร์ท่ี 5

66

66รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

ทางธรรมชาติและสาธารณภัย


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

67

67


68

68รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


ประมาณ

จังหวัด

หมู่บ้าน

ต�าบล

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

(ราย)

69

69


70

70รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


:

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

71

71


72

72รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

73

73


74

74รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

75

75


76

76รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

77

77


ยุ ทธศาสตร์ท่ี 6

78

78รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

79

79


80

80รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


ยุ ทธศาสตร์ท่ี 7

และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

81

81


กลุ่มเลี้ยงหมูและปลูกหวาย

กลุ่มอาชีพเลี้ยงกบ

82

82รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

83

83


ยุ ทธศาสตร์ท่ี 8 กับสิ่งแวดล้อม

84

84รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นมิตร


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

85

85


กับสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม

86

86รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

87

87


88

88รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

89

89


website

6. การจัดกิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

90

90รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

91

91


92

92รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

93

93


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

94

94รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

95

95


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

96

96รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

97

97


98

98รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


ส่วนที่ 4

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

99

99


▶ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ

100

100รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


ปัญหาน�้าเน่าเสียและขยะมูลฝอย

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

101

101


ธันวามหาราช

ชนิดเม็ด

102

102รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


หนาว ▶

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

103

103


▶ ▶

104

104รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

ระบบต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�า้


▶ ตะลุยโลกล้านปี

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

105

105


พิบัติภัย จังหวัดระนอง

106

106รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

107

107


108

108รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


การประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

อุทยานแห่งชาติขุนข่าน

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

109

109


กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

110

110รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

111

111


เชียงใหม่

112

112รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


แห่งชาติประจ�าปี 2555

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

113

113


114

114รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

115

115


ทส.เดินหน้าท�างานเชิงรุก

116

116รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

117

117


ทส. ร่ ว มงานนิ ท รรศการ “มุ ่ ง มั่ น ท� า งาน

118

118รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


1. นายโชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. นายสุรพล ปัตตานี

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

119

119


120

120รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |


2

2 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ |

Profile for Prajakchai Adkonghand

Annual report 2555  

Annual report 2555  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded