Page 1


5 มิถุนายน.... วันสิ่งแวดลอมโลก

3

น้ําเสีย.... ใครวาไมมีประโยชน

5

เครือขายเฝาระวัง คุณภาพน้ําลุมน้ําตาป 2552

7

การใหบริการฐานขอมูล สิ่งแวดลอมผานเว็บไซต

10 11 11

สวัสดีทานผูอานทุกทาน .......พบกันอีกครั้งหลังจากเดือน แหงการรณรงค และกลาวขวัญถึง “วันสิ่งแวดลอมโลก” ซึ่งสิ่ง ที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือ พฤติกรรม นอกจากการรณรงค และ การกลาวถึง หรือ คํานึงถึงแลว เราทุกคนตองมีกิจกรรมหรือการ กระทําที่ชวยในเรื่องสิ่งแวดลอม ไมวาทางใดก็ตาม เชน การลด การใชถุ ง พลาสติ ก นํ าขยะที่ย อ ยสลายได มาทํ าปุย ลดการใช พลังงาน ลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ทําจนเปนนิสัย และชวยกัน เผยแพรกิจกรรมเหลานี้สูสาธารณะ ที่สําคัญหากผูอานตองการ เปนสวนหนึ่งในเรื่องของการลดภาวะโลกรอนอยางจริงจัง สิ่งที่ ตอ งลดอั น ดั บ แรกคื อ การใชน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิง เพราะข อ มู ล จาก องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ของประเทศไทย พบวา ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกไปจากประเทศอันดับหนึ่ง อยูในหมวดพลังงาน ดังนั้นการลดการใช พลังงานในรูป แบบ ตางๆ จึงถือวาเปนสวนชวยลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่สําคัญ ของประเทศ สําหรับวารสารฉบับนี้ก็จะเลาถึงกิจกรรมวันสิ่งแวดลอม โลกที่จัดขึ้นในจังหวัดสุราษฎรธานี การนําน้ําเสียกลับมาใช ประโยชน กิจกรรมของเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําลุมน้ําตาป และการให บ ริ ก ารฐานข อ มู ล สิ่ ง แวดล อ มทางเว็ บ ไซด ข อง สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 ซึ่งหวังวาคงเปนประโยชนกับ ผูอานในเรื่องของขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม พบกันใหมฉบับหนา.....สวัสดี


โดย...รัชนี ทองพันธ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ

วันสิ่งแวดลอมโลก ? วันที่ 5 มิถุนายนของทุกป นั้นเปนวันสิ่งแวดลอมโลก ซึ่งเปนวันที่เราควรจะทําอะไรสักอยางเพื่อสภาพแวดลอม ของเราที่ย่ําแยลงทุกวัน สังเกตไดจากปรากฏการณตางๆ ทั้ง หิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ําทวม แผนดินไหว หรืออากาศ รอนขึ้น ซึ่งผลเหลานี้ลวนมาจากการที่มนุษยเปนคนทําลาย ธรรมชาติ ทําลายสิ่งแวดลอมดีๆ นั่นเอง ทําใหหนวยงานของ โลกจัดตั้งวันสิ่งแวดลอมโลกขึ้น สําหรับจุดเริ่มตนของวันสิ่งแวดลอมโลก หรือ World Environment Day นั้นจัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดความตื่นตัวในดาน วิกฤตการณสิ่งแวดลอมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติใหจัดประชุมใหญ ที่กรุงสตอกโฮลม ระหวางวันที่ 5 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเปนเจาภาพ โดยเรียกการประชุมนี้วา "การประชุ ม สหประชาชาติ เ รื่ อ งสิ่ ง แวดล อ มของมนุ ษ ย " หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซึ่งมี ผูเขารวมประชุมกวา 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมี ผู สั ง เกตการณ อี ก กว า 1,500 คน จากหน ว ยงานของรั ฐ องคการสหประชาชาติ และสื่อมวลชนทุกแขนง

ที่มา : กระปุกดอทคอม (ขอมูล : คลังปญญาไทย)

“ น้ําจะทวมโลก

ปลาจะกินดาว ”

คนโบราณเคยกลาวทํานายสภาพแวดลอมประเทศ ไทยไวอยางนั้น ฟงดูแลวเปนเรื่องเหนือจริง คลายกันกับ วาเมืองไทยคงไมมีวันที่หิมะตก ใครจะคาดคิดวา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 เกิดหิมะตกครั้งแรกในอิรัก ทําใหตอง หั น กลั บ มาคิ ด ว า วั น หนึ่ ง เมื อ งไทยอาจพบเจอกั บ ภาวะ ธรรมชาติแปรปรวน เห็นปรากฏการณธรรมชาติเกิดวิกฤติที่ พลิกจากหนามือเปนหลังมื อ ทุกคนลงความเห็น วาวิกฤต เหลานี้ คือ ผลกระทบของภาวะโลกรอน


โลกตองการความรวมมือจากคุณ ถึงเวลาแลวที่เรา จะชวยโลกของเรา โดยรวมกันปฏิบัติการรณรงค หากรูจัก นํ า ทรั พ ยากรมาใช อ ย า งชาญฉลาด รู จั ก ความเพี ย งพอ มีจริยธรรมนําทางทุกการกระทํา และมีหัวใจเอื้ออาทรตอ สรรพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดลอม เราจะชวยกันปกปองและ สรรคสรางโลกใหมีความสุขได ทั้งนี้เพื่อวันนี้และอนาคต ขางหนาไดอยางยั่งยืน

“คุ ณ คื อ พลั ง ช ว ยหยุ ด ยั้ ง ภาวะโลกร อ น” ( Your Planet Needs You ! Unite to Combat Climate Change)

นี่คือ คําขวัญวันสิ่งแวดลอมโลก 5 มิถุนายน 2552 ซึ่ ง ในวั น นี้ สํ า นั ก งานเทศบาลนครสุ ร าษฎร ธ านี ร ว มกั บ สํ า นั ก ง า น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ภ า ค ที่ 1 4 สํ า นั ก ง า น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สุราษฎรธานี สํา นั ก งานประชาสั ม พัน ธ เ ขต 5 จัด งาน “มหกรรมการ จัดการขยะเมืองคนดี ” ณ สะพานนริศ ตําบลตลาด อําเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มีกิจกรรมตางๆ เชน ทอดผาปา ขยะรี ไ ซเคิ ล โดยมี ก ารประกวดพุ ม ผ า ป า ขยะรี ไ ซเคิ ล พรอมขบวนพาเหรดประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล ประกวดวาดสีชอลค ในหัวขอ “คนไทยรวมใจ ลดโลกรอน” ประกวดนิทรรศการดานสิ่งแวดลอม ประกวดแฟชั่นโชวชุด ขยะรี ไ ซเคิ ล มี ผู เ ข า ร ว มงานจากหลายภาคส ว น เช น โรงเรียนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี ชุมชน หนวยงาน ราชการตางๆ ประชาชนทั่วไป


.

ปจจุบันน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปน จากกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น ของเรา จากการผลิ ต ของ โรงงานอุตสาหกรรม หรือจากแหลงอื่นๆ มีแตจะเพิ่มปริมาณ มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ และส ง ผลกระทบต อแหล งน้ํ าธรรมชาติ ที่ มี แนวโน มจะมี คุ ณ ภาพน้ํ าเสื่ อมโทรมลง ทํ า ให ห น ว ยงานที่ เกี่ยวของเรงหาแนวทางในการแกปญหาน้ําเสียที่จะปลอยลง สูแหลงน้ํา สวนใหญแนวทางหลักที่เลือกใช คือ การสราง ระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพอยูในเกณฑ ที่ ม าตรฐานกํ า หนด ซึ่ ง จะช ว ยลดมลพิ ษ ที่ จ ะปล อ ยลงสู แหลงน้ํา ลดภาวะเสื่อมโทรมของแหลงน้ํา แตดวยขอจํากัด หลายๆ อยางทั้งในเรื่องของงบประมาณการสรางระบบบําบัด ความพร อมของพื้ นที่ การมี ส วนร วมของชุ ม ชน และป จ จั ย จํ า กั ด อื่ น ๆ ทํ า ให ไ ม สามารถสร า งระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ได ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ เราอาจตองมามองกันใหม เรานาจะนําน้ําเสียมาใช ประโยชน ใ ห ม ากขึ้ น แทนที่ จ ะมุ ง เน น แต ห างบประมาณ เพื่อสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ก็เปนการชวยลดมลพิษทางน้ํา และประหยัดงบประมาณจํานวนมากในการกอสรางระบบ บําบัดน้ําเสียไดอีกดวย

โดยคํานึงถึงคุณคาทางเศรษฐศาสตรของการนํา น้ําเสียมาใชประโยชนในดานตางๆ ใหมากขึ้น เราทราบกัน ดีอยูแลววาน้ําเสียบางประเภท โดยเฉพาะน้ําเสียชุมชนทีเ่ กิด จากกิจกรรมในชีวิตประจําวันนั้น ลวนแตอุดมไปดวย สารอินทรียซึ่งมีประโยชนตอ พืช อีกทั้งพืชยังตองการน้าํ ใน การเจริญเติบโต แนนอนเราไมอาจนําน้ําเสียไปใชกับพืชได ทุกประเภท แตก็มีพืชอีกหลายชนิดสามารถนําน้ําเสียมาใช ใหเกิดประโยชนไดเชนกัน

ในประเทศออสเตรเลี ย มี ก ารนํ า น้ํ า เสี ย มาใช ใ น การปลูกพืชหลายชนิดดวยกัน ตัวอยาง เชน ตนยูคาลิปตัส โดยทําการตอทอน้ําเสียไปยังแปลงปลูก ทําการปลูกยูคา ลิ ป ตั ส โดยใช ร ะบบน้ํ า หยด ต น ยู ค าลิ ป ตั ส จะค อ ยๆ เจริญเติบโตจากตนเล็กๆ จนเติบโต จากนั้นสามารถตัดตน ยู ค าลิ ป ตั ส ไปขาย เพื่ อ ทํ า กระดาษหรื อ ประโยชน อื่ น ๆ นอกจากจะไมตองเสียงบประมาณในการกอสรางระบบ เพื่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ค า ดํ า เนิ น การเดิ น ระบบบํ า บั ด แล ว ยังสามารถมีรายไดจากการนําน้ําเสียมาใชอีกดวย ลดการ ใชพลังงานในการบําบัดน้ําเสีย เพิ่มตนไมใหกับประเทศ ชวยลดภาวะโลกรอนไดอีกดวย


นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารนํ า น้ํ า เสี ย มาใช ใ นการปลู ก อ อ ย ก็ออยที่ใชผลิตน้ําตาลทรายเหมือนบานเรานั่นแหละ โดย เกษตรกรที่ ป ลู ก อ อ ยจะร ว มมื อ กั บ บริษัทผูทําหนาที่รับ บําบัดน้ําเสีย แตบริษัทไดขอความรวมมือเกษตรกรใหนํา น้ํา เสี ย ไปใช ใ นการปลู ก อ อ ยแทน เพื่อลดภาระการใชน้ํา ในการปลูก ออ ย ประหยัด ทั ้ง ผู ร ั บ บํ า บั ด และเกษตรกร อีกทั้งพบวาออยที่ปลูกแลวรดดวยน้ําเสียสามารถเก็บ เกี่ย ว ผลผลิต ไดม ากกวา การปลูกแบบเดิมถึง 45% ตอhectare ซึ่งหมายถึงรายไดที่เพิ่มขึ้น แถมยังลดการใชน้ําดี เปนการ ชวยประหยัดการใชน้ําใหกับประเทศออสเตรเลียอีกดวย ยัง ไมจ บแคนี้น ะการนํา น้ํา เสีย ไปใชประโยชนยังมี อีก ยังมีก ารขยายแนวคิด ไปยัง เกษตรกรที่ปลูก หญา ทั้ง หญา ประดับ สวน และหญา เลี้ย งสัต วอีก ดว ย เพื่อให สามารถนําน้ําเสียไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชื่ อ ว า เคา คงทําไมไดถาไมมีความรวมมือจากเกษตรกร และคงตองใช เวลาในการทําความเขาใจกับเกษตรกร ถาเราเอาแนวคิดนี้มา ใช ก็ คงมี คนคิ ด เหมื อนกั นว า ก็ มั นเป นน้ํ าเสี ย น้ํ าสกปรก จะมาใชป ระโยชน ใ นการปลูกพืชไดอยางไร คงจะตองเปน หน า ที่ ข องเจ า หน า ที่ ที่ เกี่ยวของในการทํา ความเขาใจถึง ผลดี ผลเสีย และประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการนําน้ําเสียมาใช ประโยชน แตใชวาเราจะสามารถนําน้ําเสียมาใชอยางไรก็ไ ด การจะนํา น้ํา เสี ย มาใช ต อ งคํานึงถึงการรวบรวมน้ํา เสี ยด ว ย โดยต องไม รวมน้ํ าจากห องส ว ม จากบ อ เกรอะ น้ําเสียพวกนี้จะตองแยกเพื่อนําไปบําบัดกอนจนไดมาตรฐาน แล วจึ งจะนํามารวมกับน้ํ าทิ้งที่ เกิ ดจากชี วิ ต ประจํา วั น แล ว นําไปใชประโยชนในการปลูกพืชตอไป ทั้งนี้เ พื่อปองกัน มิใ ห เชื้อ โรคตางๆ ที่อาจมีปนเปอนเขาสูสิ่งแวดลอม ซึ่งก็ยัง จํา เป น ที่ จ ะต อ งมี ร ะบบบํ า บั ด น้ํา เสี ย อยู แต อ าจไม ต อ งมี ระบบที่มีขนาดใหญ ที่จะตองใชงบประมาณในการกอสราง มากนัก นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดอื่นอีก การใชน้ําเสียปลูกพืช ก็ตองคํานึงเหมือนกันวาใชมากนอยแคไหน การใชน้ําเสียตอง อยูในปริมาณที่พอเหมาะ ที่ไมสงผลกระทบตอระดับน้ํา ใตดิน ตองมีการศึกษากันพอสมควรกอนที่จะทําโครงการ

นําน้ําเสียมาปลูกพืชในบานเรา วาพืชที่ปลูกควรเปนพืชอะไร พืชแตละชนิดใชปริมาณน้ําในการเจริญเติบโตมากนอยแค ไหนถึงจะพอ เราจะไดรูวาควรใหน้ําในการปลูกเทาไหรที่จะ ไมสงผลตอระดับน้ําใตดินที่อาจปนเปอนน้ําเสียได พบวาที่ ประเทศออสเตรเลียจะมีเครื่องวัดความชื้นในดินดวย ซึ่งจะ บอกวาปริมาณน้ําในดินมีมากนอยแคไหน จะไดทราบวาตอง ใหน้ําเทาไหร หยุดใหน้ําตอนไหน และจะใหน้ําอีกเมื่อไหร ซึ่งขอมูลเหลานี้ตองผานการศึกษาวิจัยมาแลวทั้งสิ้น ดังนั้นการจะนําน้ําเสียมาใชประโยชนในบานเรา ก็คง ตองทําการศึกษาวิจัยกอน เพื่อดูวาพืชชนิด ใดที่ส ามารถปลูก ไดทั้งในแงเ ศรษฐกิ จ และความเหมาะสมทางดา นวิชาการ ยิ่งในปจจุบันบานเรามีปริมาณตนไม ปาไมลดลงมาก คงเปน การดีถาเราสามารถเพิ่มปริมาณตนไมใหมากขึ้น เพราะเปนการ ช วยสภาวะแวดล อมให ดี ขึ้ น ลดภาวะโลกร อ น เพิ่ ม carbon credit ใหกับประเทศไทยไดอีกดวย มีตัวอยางของประเทศ ญี่ปุนที่มีพื้นที่สีเขียวจํานวนมาก แตรูหรือไมวาพื้นที่สีเขียว สวนใหญเปนปาปลูก (Artificial forest) ทั้งสิ้น สวนใหญจะ เป น ไม ส นและญี่ ปุ น ส ง ไม ส นเป น สิ น ค า ส ง ออก โดย ผูประกอบการที่มีสัมปทานตั ดไมจะตองทําการปลูกตนไม ทดแทนเมื่อตัดตนไมไปขายแลว ประเทศญี่ปุนจึงเต็มไปดวย พื้นที่สีเขียวตลอดเวลา ในอนาคตมีแนวโนมการเกิดวิกฤตการขาดแคลนน้ํา ในโลกมากขึ้น ถาประเทศเราหาวิธีนําน้ําเสียมาใชประโยชน ไดมากขึ้น นอกจากสามารถลดงบประมาณที่ตองใชในการ บําบัดน้ําเสีย แลว ยังสามารถลดปริมาณการใชน้ําดีได อีกทั้ง เกิ ด ประโยชน ใ นดา นอื่ น ๆ อี ก มากมาย ก็ ค งเปน สิ่ ง ที่ ดี กั บ สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศของเราได จริงไหม?


โครงการเสริมสรางเครือขายเฝาระวังและติดตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า ลุ ม น้ํ า ตาป ได ดํ า เนิ น การมาอย า ง ตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ 2550 จนถึงปจจุบันเปนเวลา 3 ปแ ลว ซึ่งการดํา เนินงานได คั ด เลื อ กพื้น ที่ ตั้ง แตตน น้ํา (อ.พระแสง และ อ.เคียนซา) กลางน้ํา (อ.พุนพิ น) และ ปลายน้ํา (อ.เมืองสุราษฎรธานี) ในปงบประมาณ 2552 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 ไดคัดเลือกพื้นที่ดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 5 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ตนน้ํา คือ พื้นที่ อบต.สินปุน และอบต. สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี พื้นที่กลางน้ํา คือ พื้นที่ เทศบาล เมืองทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี และพื้นที่ปลายน้ํา คือ พื้นที่ อบต.บางไทร และ อบต.บางใบไม อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี และทําการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ พรอมทั้ง

คัดเลือกอาสาสมัครเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําลุมน้ําตาป ในพื้น ที่ อบต.บางไทร อบต.บางใบไม อบต.สิน ปุ น และอบต.สินเจริญ เมื่อวันที่ 3 ,4 ,12 และ13 มี.ค. 2552 ตามลําดับ หลั ง จากทํ า การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสร็ จ แล ว ก็ไ ดอาสาสมัค รเครือขา ยเฝา ระวังคุ ณ ภาพน้ําลุมน้ํา ตาป และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา ทั้ง 4 พื้นที่ ซึ่งในแตละจุดตอง ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําเดือนละ 1 ครั้ง และไดมีการ ตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า ครั้ ง ที่ 1 / 2552 โดยเจ า หน า ที่ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 กลุมงานแผนสิ่งแวดลอม และกลุ ม งานวิ เ คราะห คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มได ร ว มกั บ อาสาสมัครเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําลุมน้ําตาป ในแต ละพื้นที่ ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ไดผลดังตารางขางลางนี้

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําลุมน้ําตาป


ตารางการตรวจวัดคุณภาพน้ําของอาสาสมัครเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําลุมน้ําตาป 1. พื้นที่ อบต. บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี วันที่ 24 เมษายน 2552 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 1. บริเวณสะพานคลองขุด ม.1 2. บริเวณหนา อบต.บางไทร ม.2 3. บริเวณสะพานคลองขวาง ม.3 4.บริเวณสะพานบางกลวยใหญ ม.4

ผลการตรวจวัด DO (mg/l) pH 4.6 5.5 3.1 6.0 3.8 5.5 4.2 5.5

ประเมินคุณภาพน้ํา อยูในเกณฑ พอใช แย แย พอใช

ผูตรวจวัด น.ส.วิภาดา คําทิพย น.ส.ปญจมาภรณ ทองเกลี้ยง นายไชยวัฒน พัฒนพวง นางจันทรทิพย ไฝสุข

2. พื้นที่ อบต.บางใบไม อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี วันที่ 24 เมษายน 2552 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 1. บริเวณหนาวัดบางใบไม ม.1 2. บริเวณสะพานบานบางยาง ม.5 3. บริเวณสะพานคลองบางไผ ม.4 4. บริเวณบานปลายคลอง ม.3 5. บริเวณสะพานบานคลองใหญ ม.2

ผลการตรวจวัด DO (mg/l) pH 3.6 6.5 2.0 6.5 4.0 6.5 4.9 6.5 6.2 6.5

ประเมินคุณภาพน้ํา อยูในเกณฑ แย แย พอใช พอใช ดี

ผูตรวจวัด นางมณฑา วิจารานุวัฒน นางจรรยา กาญจนะ นายทรงยศ สวัสดิ์วรรณ นางจันทิรา คงชุม นางมลีวัลย อินทรแกว

3. พื้นที่ อบต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี วันที่ 28 เมษายน 2552 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 1. บริเวณจุดผลิตน้ําประปา ม.3และ ม.4 2. บริเวณสะพานบานเมรัย ม.5 3. บริเวณวัดกันหลา ม.2 4. บริเวณสะพานบานโคกมะมวง 5. บริเวณสะพานคลองอิปน ม.1

ผลการตรวจวัด DO (mg/l) pH 5.4 7.0 5.2 6.0 5.0 6.0 6.2 6.0 6.0 7.0

ประเมินคุณภาพน้ํา อยูในเกณฑ พอใช พอใช พอใช ดี ดี

ผูตรวจวัด นายสุพนัส รัตนโอภาส นางสํารวย ชูโชติ นายจํานงค ชวยบํารุง นายฐานิตย กําเนิดสม นายฐานิตย กําเนิดสม

4. พื้นที่ อบต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 1. บริเวณสะพานบานบางรูป ม.4 2. บริเวณสะพานบานยางสองขอน ม.8 3. บริเวณวัดบางกํายาน ม.2

ผลการตรวจวัด DO (mg/l) pH 5.0 6.5 6.6 6.5 5.8 6.5

ประเมินคุณภาพน้ํา อยูในเกณฑ พอใช ดี พอใช

ผูตรวจวัด นายไว สุขยอย นายมนตรี ทวีแกว นายวิรุฬห โพธิ์ประดิษฐ


9

ภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ําของอาสาสมัครครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําลุมน้ําตาป ครั้งที่ 1 / 2552

จ า ก ก า ร ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ า พ น้ํ า ข อ ง อ า ส า ส มัค ร เครือ ขา ยฯ ในครั ้ง ที ่ 1/2552 ปรากฏวา พื ้น ที ่ อบต. บางไทร มี ค ุณ ภาพน้ํ า พอใช 2 จุด ไดแ ก จุด ตรวจวัด คุ ณ ภาพน้ํา บริเ วณสะพานคลองขุด หมูที่ 1 และบริเ วณ สะพานบางกลว ยใหญ หมูที่ 4 และมี คุณ ภาพน้ํา แย 2 จุด ไดแ ก บริเ วณหน า อบต.บางไทร หมู ที ่ 2 และบริเ วณ สะพานคลองขวาง หมู  ที ่ 3 พื ้ น ที ่ อบต.บางใบไม มี คุณ ภาพน้ํา ดี 1 จุด ได แ ก บริเ วณสะพานบ า นคลองใหญ หมูที่ 2 , มีคุ ณ ภาพน้ํา พอใช 2 จุ ด ไดแ ก บริ เ วณสะพาน คลองบางไผ หมู ที่ 4 และบริ เ วณบา นปลายคลอง หมู ที่ 3, มี คุ ณ ภาพน้ํา แย 2 จุด ไดแ ก บริ เ วณหน า วั ด บางใบไม หมู ที่ 1 และบริ เ วณสะพานบ า นบางยาง หมู ที่ 5 พื้ น ที่ อบต. สิ น ปุน มีคุณ ภาพน้ํา ดี 2 จุ ด ไดแ ก บริ เ วณสะพานบา น โคกมะม ว ง และบริ เ วณสะพานคลอง อิ ป น หมูที่ 1 , มี คุ ณ ภาพน้ํา พอใช 3 จุด ไดแ ก บริ เ วณจุ ด ผลิ ต น้ํา ประปา หมู ที ่ 3 และ หมู ที่ 4 บริ เ วณสะพานบา นเมรัย หมู ที่ 5 และบริเ วณวัด กัน หลา หมู ที ่ 2 พื ้ น ที ่ อบต.สิน เจริญ มี คุ ณ ภาพน้ํ า ดี 1 จุด ได แ ก บริ เ วณสะพานบ า นยางสอง ขอน หมูที่ 8 และมี คุ ณ ภาพน้ํา พอใช 2 จุ ด ได แ ก บริ เ วณ สะพานบานบางรูป หมูที่ 4 และบริเวณวัดบางกํายาน หมูที่ 2

ฉะนั ้น เราควรจะหาปจ จัย เสี ่ย งที ่ทํ า ใหเ กิด ภาวะคุณ ภาพน้ํา ไม ดี เพื่ อ จะไดห าแนวทางปอ งกัน แก ไ ข ซึ่ ง สาเหตุ ข องน้ํา บางจุ ด ที่ มีคุณ ภาพน้ํา ไม ดี อาจมี ส าเหตุ ม าจากการทิ้ง ขยะลงแมน้ํา ลํา คลอง การ ปล อ ยน้ํา เสีย จากโรงงาน หรือ ชุ ม ชน ฉะนั้น อยาก ใหผู บ ริห ารองคก รปกครองสว นทอ งถิ ่น ที ่ด ูแ ล รั บ ผิ ด ชอบ และประชาชนร ว มกัน รณรงค ใ นการ จัด ทํ า ถัง ดัก ไขมั น ครัว เรื อ น ระบบบํ า บัด น้ํ า เสี ย ชุม ชน และไม ทิ ้ง ขยะลงแม น้ํ า ลํ า คลอง เพื ่อ ปองกัน แมน้ําลํา คลองของเราไมใ หเ กิด ภาวะวิก ฤตน้ํา เน า เสีย อีก ต อไป สํา หรั บ ผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํา ครั้ง ต อ ไป จะนํา มาตีพิม พ พ รอ มกับ การสรุป ผลการดํา เนิน งาน โ ค ร ง ก า ร ฯ ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2 แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ดําเนิ น งานในป 2553...............................สวัสดี


10

การใหบริการฐานขอมูลสิ่งแวดลอมผานเว็บไซต www.reo14.go.th โดย...ศักดิ์ดา ศิริกุลพิทักษ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ

สวัส ดีค รับ ฉบับ กอ นหนา นี้ไ ดนํา เสนอขอ มูล ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ภ ูม ิศ า ส ต ร  ก ับ ก า ร จ ัด ก า ร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปแลว ในฉบับนี้ขอ นํ า เสนอเกี ่ย วกับ เรื ่อ งฐานขอ มูล สิ ่ง แวดลอ มซึ ่ง จะเปน ประโยชนใ นการแกไ ขปญหาขยะ , น้ํา เสีย , มลพิษ ทาง อากาศ และปญหาสิ่งแวดลอมทั่วไป ถากลาวถึงสิ่งแวดลอม หลายทานอาจมองไดหลาย มุมมอง เพราะความหมายสิ่ง แวดลอ มกวา งมาก แตอ าจ สรุปโดยรวมวาหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเรา ทั้ง ที่มีชีวิต หรือ ไมมีชีวิต ดั ง นั้ น การจัด ทํา ฐานข อ มูล ด า น สิ่ง แวดลอ มจึง มีโ ครงสร า งและรายละเอีย ดของขอ มูล ในการจัด ทํา แตกตา งกัน ออกไป การใชประโยชนจึงมี ความแตกตางกันดวย แตวัตถุประสงคหลัก คือการรวบรวม ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอมมาจัดระเบียบหรือ ระบบใหงายแกการศึกษาคนควา หรือใหบริการ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 ไดจัดทําฐานขอมูล ดา นสิ่ ง แวดลอม เพื่อ ให งา ยแกก ารใช ง านที่เ กี่ย วของกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และสามารถให บ ริ ก ารไว ใ นเว็ บ ไซต http://www.reo14.go.th และ http://reo14.envicluster. deqp.go.th แตในฉบับนี้ขอแนะนําเฉพาะเว็บไซตแรก

เว็บไซต http://www.reo14.go.th เปนเว็บไซตที่ ประกอบดวย 1. การนําเสนอขอมูลขาวสารของหนวยงาน ได แ ก การประชาสั ม พั น ธ แ ผนงาน/โครงการ ผลการ ดําเนินงาน การรับเรื่องราวรองทุกข เปนตน 2. ฐานขอมูล ด า นสิ่ ง แวดล อ มทั่ ว ไปที่เ ชื่ อ มต อกั บ เว็ บ ไซต ที่ เกี่ ยวข อง ไดแก พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง กฎหมายที่ เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษ ศูนยขอมูลวัตถุอันตรายและ เคมี ภั ณ ฑ (MSDS.) เกณฑ ม าตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ทะเล 3. ฐานข อ มู ล เฉพาะพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของจั ง หวั ด ระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช ไดแก ขอมูล คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (ปากแมน้ําชุมพร คลองทาตะเภา แมน้ําหลังสวน แมน้ําตาป-พุมดวง แมน้ําปากพนัง แมน้ํา กระบุรี หาดสมแปน) ระบบรายงานขอมูลสถานีตรวจวัด คุณภาพน้ําอัตโนมัติ คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการทองเที่ยว (เกาะสมุ ย เกาะพะงั น เกาะเต า ) คุ ณ ภาพอากาศ ระบบ บําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย เครือขายสิ่งแวดลอม แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ (โรงงานอุ ต สาหกรรม) การบริ ก าร หองสมุด ฟารมเลี้ยงสุกร และอาคารประเภท ก. ฐานขอมูลเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่นําเสนอผาน เว็บไซต ซึ่งจะไดปรับปรุง/พัฒนาใหมีฐานขอมูลเพิ่มมาก ยิ่งขึ้นตอไป ¤


11

โดย...พะยูนนอย

เกร็ดเล็กเกร็ดนอย บัญญัติ 12 ประการแหงความมั่งคั่ง 1. ถาหาเงินเพื่อใหไดเงิน คุณจะไมมีวันมีเงิน 2. รูระดับของตัวคุณเอง (รูจุดแข็งและจุดออนของตน) 3. เปนนายตนเอง 4. ทะเยอทะยานอยูเสมอ 5. ตื่นแตเชา ตองไปถึงกอนเวลา 6. อยาเอาแตฝน ใหลงมือทํา มิฉะนั้นจะลมเหลว 7. ลมเหลววันนี้เพื่อสําเร็จวันหนา 8. ทําเลไมสําคัญ ความสําเร็จเกิดไดทุกที่ 9. ทําแตสิ่งที่ถูกตอง 10. พยายามขายทุกครั้งที่มีโอกาส 11. เรียนรูจากสิ่งดีที่สุดและเลวที่สุด 12. อยาหยุดทํางาน ที่มา : จาก The Richest Man in Town เขียนโดย “. RANDALL JONES ” ( ชีวิตที่เราแบงปน หนังสือ รีดเดอรส ไดเจสท สรรหาสาระ )

แนวคิดชวยลดโลกรอน นิตยสาร Tunza ซึ่งเปนนิตยสารสําหรับเยาวชน จัดทําโดย องคการสิ่งแวดลอมโลก (UNEP) ไดนําเสนอแนวคิดในเรื่องของการ ลดโลกรอนที่ดี และดีกวาในแงตางๆ เชน การที่เริ่มรณรงคไมใช ถุงพลาสติกในรานคายอย เปนการเริ่มตนที่ดี แตจะใหดีกวาควรมี รางวัลใหกับรานคาเหลานั้นดวย เชน เมื่อรานคายินดีมอบรายไดที่ ไดรับจากการลดการใชถุงพลาสติกมาเปนสวนหนึ่งในการปรับปรุง เรื่องสิ่งแวดลอม รานคาก็จะไดรับรางวัลจากลูกคาที่รวมใจกันไป จับจายใชสอยที่รา นคาดังกลาว เหตุการณนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโก ป 2551 เมื่อมี ผูรณรงคเรื่องสิ่งแวดลอมและลูกคารวมใจกันเดินรณรงค และไป จับจายในรานคาที่ประกาศตัววาจะลงทุน 22 เปอรเซนตของรายรับมา ใช ในการปรั บปรุ งเรื่ องการลดการใช พลั งงานในร าน ซึ่ งเรี ยกว า Carrotmobbing เปนการใชฝูงชน (mob) ในการใหรางวัลโดยการ จับจายใชสอยในรานคายอยที่เห็นความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอม

โดย...ซาบีไหน

อันยอง ( เปนภาษาเกาหลี แปลวา สวัสดี ) ครับ 3 เดื อ น ที่ ผ า นมาเป น อย า งไรกั น บ า งครั บ สํ า หรั บ เจาหนาที่สสภ.14 เดินสายกันจนแทบจะไมไดเจอหนากัน เลย แลวใครทําอะไร ที่ไหนกันบาง ตามไปดูกันเลย ชว งนี ้ กลุ ม งานวิเ คราะหค ุณ ภาพสิ ่ง แวดลอ ม ทํางานกันเครงเครียดนาดู ก็มุงมั่นพัฒนาหอง Lab ใหได มาตรฐาน ISO 17025 แตก็ยังเห็นรอยยิ้ม อยูเสมอ สู สูนะ ครับพี่นอง $ $ $ กลุมงานแผนสิ่งแวดลอม จัดอบรมการแปรรูปและ จัดการขยะบนเกาะเตา ไดพบปะพูดคุยกับชมรมเรารักษ เกาะเตา เห็นความมุงมั่น จริงจัง กับการเขามามีสวนรวม ในการแก ไ ขป ญ หาขยะและน้ํ า เสี ย ของเกาะเต า เพื่ อ เปาหมาย Green Island ขอเปนกําลังใจดวยคน กลุ ม งานส ง เสริ ม และเผยแพร ได เ ข า ร ว มจั ด ซุ ม กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก งานนี้ ทสจ.สุราษฎรธานี และ ทน.สุ ร าษฎรธ านี เ ป น เจ า ภาพ และมีแ รงเสริม ทั้ง ชุม ชน โรงเรียน องคกรภาครัฐและเอกชน ชวยกันคนละไมคนละ มือ สิ่งดีดี แบบนี้ยังคงมีตอไปถาเราไมปลอยมือ พี่ น อ ง สสภ.14 ได มี กิ จ กรรมการศึ ก ษาดู ง าน แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนทํางานสิ่งแวดลอมเหมือนกัน ที่ ส สภ.ภาคอี ส าน ก อ ให เ กิ ด แนวคิ ด การพั ฒ นางานอี ก หลายโครงการ มากกวานั้นความสัมพันธแนนแฟนมากขึน้ ระหว า งเดิ น ทางดู ง านก็ ส นองนโยบายรั ฐ บาลจั บ จ า ย กระตุนเศรษฐกิจกันเต็มคันรถ....วาว สุดทายขอบอก พองาน แมงาน พี่ศักดิ์ดา พี่เกษ สุดา พี่ประทีป และทีมงานทุกทาน ทําใหการเดินทางครัง้ นี้มีความทรงจําดีดีมากมาย ขอบคุณครับ


เจาของ/ผูจัดทํา

วัตถุประสงค 1. เพื่อเผยแพรความรูวิชาการ กิจกรรมความ กาวหนาเกีย่ วกับสิ่งแวดลอม 2. เพื่อเปนสื่อสัมพันธเสริมสรางความรวมมือ ความเขาใจ และประสานการดําเนินงาน ดานสิ่งแวดลอม 3. เพื่อเปนสื่อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

พิสูจนอักษร ฝายศิลป

: กลุมงานสงเสริมและเผยแพร สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 : นายจุมพล ศิริสวัสดิ์ : นายสุชาติ ภูกิตติพันธุ นางรัชนี ทองพันธ นายศักดิ์ดา ศิริกุลพิทักษ นางอโณทัย ธีรสิงห นางวลัยพร จิ๋วสุวรรณ นายอมร เทพทวี น.ส.จินตมาศ ศิลปพรหมมาศ น.ส.นงเยาว ยุทธชนะ : นางเกษสุดา จุนรัชฎ นางผกามาส วังสะวิบูลย : น.ส.บุญศิริ ศิริสวัสดิ์ น.ส.จิรัฎฐ เทพทวี น.ส.สุภิญญา เกิดแกว

สงขอมูลขาวสารความคิดเห็น หรือสอบถามปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไดที่... สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 130 ถนนวัดโพธิ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 โทรศัพท 077-272789 โทรสาร 077-272584 E-mail Address : contact@reo14.go.th เว็บไซต www.reo14.go.th สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 สุราษฎรธานี ถนนวัดโพธิ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 ที่ ทส 0205(14)/ พิเศษ

เรียน

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบอนุญาตที่ 6/21 ปณช.สุราษฎรธานี 102

/52-3  
/52-3  

http://lib.mnre.go.th/lib/reo14/52-3.pdf