Page 1

ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 3344207

บทบรรณาธิการ สวัสดีปใหม … ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลใหทุกทานจงประสพ แต ความสุข ความเจริญ มีความกาวหนาทั้งในหนาที่การงานและชีวติ ครอบครัว ขอใหโชคดีตลอดป พ.ศ. 2550 นะครับ ขาวสารสิ่งแวดลอม ภาคที่ 12 ที่ทา นกําลังอานอยูนี้ ก็ยางเขาสูปที่ 5 อยางเต็มตัวแลว ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ยังใหความสนใจ และติดตามผลงานของ เรามาโดยตลอด ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ( ต.ค.- ธ.ค. 49 ) กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของเราก็มีการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารในหลาย ๆ ระดับ ตั้งแตรัฐ มนตรี วาการกระทรวงทรัพ ยากร ธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ ม (ทานเกษม สนิทวงษ ณ อยุธยา) ทานรอง ปลัดกระทรวง ทานอธิบดี และรองอธิบดี ในอีกหลาย ๆ กรม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ก็ไดมีการดําเนินกิจกรรม ดานสิ่งแวดลอม ในภูมิภาคนีอ้ ยางมากมาย ทั้งการจัดประกวดธนาคาร ขยะรีไ ซเคิล ในโรงเรี ย น การจั ดกิ จกรรมรณรงค เนื่อ งในวั น สิ่งแวดลอมไทย 4 ธันวาคม 2549 ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดยโสธร โดยคําขวัญวันสิ่งแวดลอมไทยปนี้ ไดกําหนดไววา “รักษสิ่งแวดลอมตามรอยพอ...กินอยู...อยางพอเพียง” ซึ่งสํานักงาน สิ่งแวดลอมฯ ของเราก็ได ริเริ่มดําเนินกิจกรรมเพือ่ ใหสอดคลองกับ แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ดวยการจัดตลาดนัดมือสอง เพือ่ กระตุน ใหนักเรียน ประชาชนและเจาหนาที่ของเราใหเกิดจิตสํานึกและความ ตระหนัก ถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาดวยการนําสิ่งของ เครื่องใช เสื้อผา ที่เปนของเกา ที่ผา นการใชงานแลวแตยังอยูในสภาพที่ ดี มาใชใหมโดยการนํามาซือ้ ขายแลกเปลี่ยนที่ตลาดนัดมือสอง ในราคา ที่ยอมเยา เพื่อใหผูที่มีความจําเปน และเห็นถึงคุณคาในของเกาเหลานั้น ไดมีโอกาสเลือกซื้อเพื่อนํากลับไปใชประโยชนตามความตองการของ ตนเอง ซึ่งเปนการประหยัดคาใช จายไดดีกวาการไปซื้อของใหม ใน งานนี้ สํานักงานฯ ของเราไดขอรับบริจาคเสื้อผา กระเปา รองเทา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใชจากบุคลากร เพือ่ นําไปจําหนายภายใน งาน ปรากฏวาสามารถจําหนายไดยอดขายมากถึง 3,260 บาท ใน เวลาเพียงวันเดียว และเงินรายได ทั้งหมดเราก็ไดนําไปทําบุญรวมกัน ดวยการบริจาคใหกับโรงเรียนอุบลปญญานุกลู ซึ่งเปนโรงเรียนสอนเด็ก ที่มีความพิการทางสมอง ก็ไดรบั กุศลผลบุญกันไปอยางทั่วหนา ทาน

กลุมงานสงเสริมและเผยแพร นําไปขยายผลและจัดกิจกรรมในลักษณะเชนนี้ อย า งต อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ก ารดํา เนิ น กิ จ กรรมธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ของ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 ซึ่งไดเริ่มเปดทําการมาตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2549 โดยเราจะเปดรับซื้อขยะรีไซเคิลจากสมาชิกทุกวันพุธ(ชวงเชา) ก็นับวา เรายังเปดดําเนินการไดไมนาน แตผลการประกอบกิจการไดรับความรวมมือ จากเจาหนาที่ ทุกคน ปรากฏวาขณะนี้เรามียอดเงินฝากในบัญชี ถึง 8,862 บาท ซึ่งก็สามารถขยายผลการดําเนินกิจกรรมออกไปจัดตั้งเปนกองทุนสวัสดิการ ใหสมาชิกไดกูยืมยามฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนทางดานการเงิ น ให เจ า หน า ที่ ข องเราได ส ว นหนึ่ ง ท า นใดสนใจที่ จ ะมาศึ ก ษากระบวนการ ในการทํางานดานการจัดทําธนาคารขยะรีไซเคิล ใหเกิดประสิทธิภาพ จาก เรา ก็ยินดี นะครับ การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ นอกจากจะทําใหสมาชิกทุก คนมีรายไดจากการนําขยะรีไซเคิลมาจําหนายแลว ยังสามารถชวยแกปญหา เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในสํานักงานฯ อยางมีประสิทธิภาพ โดยในขณะนี้ สํานักงานฯ ของเรากําลังเกิดภาวะการณ ในดานการแขงขันกัน สะสมขยะรีไซเคิลเพื่อทํายอดฝากใหมีจํานวนมาก เพราะทางผูจัดการธนาคาร ไดตั้งรางวัลใหสําหรับสมาชิกที่มียอดเงินฝากสูงสุด และผูที่นําขยะมาจําหนาย อยางสม่ําเสมอ ซึ่งก็คงจะไดประกาศผลและมอบรางวัลในงานสังสรรควันป ใหมนี้ จากการทํากิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ก็ทําใหสํานักงานฯของเรา ปราศจากขยะมูลฝอย และมีความสะอาดมากขึ้น ในปใหม 2550 นี้เราก็หวังเปนอยางยิ่งวา คงจะมีสิ่งดีๆ ใหมๆ เกิดขึ้นในประเทศไทย ขอใหสถานการณปญหา 3 จังหวัดชายแดนในภาคใต และปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เคยเกิดขึน้ ในปที่แลว จงผานไป คณะขาราชการ เจาหนาของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ขอเปนกําลังใจให คนไทยทุกทาน จงรวมแรง รวมใจ สมานฉันท เพื่อพัฒนาประเทศชาติ บานเมืองของเราใหเจริญรุงเรืองตลอดไป

สารบัญ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2...........................................2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.12 ประจําป 2549 …………………………………………..........4 แวดวงสิ่งแวดลอม................................................................6-10 อุทยานแหงชาติ ภูจอง-นายอย.................................................11

ผูอํานวยการของเราก็ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ และ ไดมอบนโยบายให

อยูอยางพอเพียง เลี้ยงชีพพอดี มีใจพิทักษ รักษสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 เลขที่ 430 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท/โทรสาร 0 45-285 071-3


สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 2 ประเดิม ภาคแกว นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ที่ผานมา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินมา ทรง เปนประธานในพิธีเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 รวมกับ บุคคลสําคัญระดับสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว และประเทศสังคมนิยมเวียดนาม สะพานแหงนี้เปนสะพานขาม แมน้ําโขง ที่เชื่อมระหวางจังหวัดมุกดาหาร ของประเทศไทย และ เมืองสะหวันนะเขต ของประเทศลาว สะพานมิตรภาพ แหงที่ 2 นี้ เปนโครงการหนึ่งใน แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจฝง ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) โดย อยูภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) โดยแนวเสนทาง EWEC เปน เสนทางคมนาคมทางบกที่สั้นที่สุดที่เชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดีย และ มหาสมุทรแปซิฟก เขาดวยกัน จะตัดผาน 4 ประเทศ คือ พมา ไทย ลาว และเวียดนาม เริ่มจาก เมืองเมาะละแหมง-เมียวดี-ตาก-พิษณุโลกขอนแกน-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ลาวบาว-ดงฮา-เว-ดานัง ใน อนาคต หากเสนทางสายนี้สามารถพัฒนาศักยภาพใหอยูในระดับที่มี ความสะดวกสบายในการระบบการผานแดนหรือศุลกากร มีพื้นผิว จราจรที่เรียบไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการเดินทาง ก็จะ ชวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว ในภูมิภาคอินโดจีน และ ประเทศในลุมน้ําโขง เจาพระยา และอิระ วดี ซึ่งเปนแหลงที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีโบราณ สถานที่ทรงคุณคา มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม เหมาะ สําหรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวในระดับโลกได นอกจากนี้ จํานวนประชากรที่อาศัยอยูตามหัวเมืองตาง ๆ ที่เปนแนวเสนทาง EWEC ก็ยังมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาใหเปนกําลังสําคัญในการ ผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่จําเปนตองใชแรงงาน เชน อุตสาหกรรม แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็คทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหารและสิ่งทอ และ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนตน ซึ่งคงจะตองใชเวลาในการพัฒนา อีกระยะหนึ่ง เมื่อเสนทาง EWEC เสร็จสมบูรณ ก็จะสามารถใชเปน เสนทางขนสงสินคา จากแหลงผลิตในภูมิภาคนี้ ไปสูทาเรือเมือง ดานัง และเชื่อมโยงไปสูประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน และฮองกง ตอไป ผูเขียนเองก็ฝนเอาไวเหมือนกันวาสักวันหนึ่ง(ถารางกายยังคง แข็งแรง และมีกําลังเพียงพอ) คงจะมีโอกาสไดขับรถยนตทองเที่ยว จากจังหวัดอุบลราชธานี ผานเมืองลาวไปทองเที่ยวชายทะเลแถบเมือง ดานัง ประเทศเวียดนาม แลวไปจอดรถยนตเอาไว เพื่อตอเรือขาม ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12

ทะเลไปเที่ยวฮองกง หรืออาจจะไปใหไกลถึงเมืองเมาะละแหมง ประเทศพมา โดยสวนตัวก็อยากใหมีการพัฒนาระบบการเปด ประเทศในภูมิภาคแถบนี้ ใหสามารถเดินทางไปมาหาสูติดตอ คาขายกันไดอยางสะดวกเหมือน กับ กลุมประเทศสหภาพยุโรป (European Union) ที่เขาสามารถเดินทองเที่ยวขามไปมาระหวาง ประเทศ ไดอยางสะดวกสบายตั้งแตกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย ที่ อยูทางตอนเหนือสุด (ประเทศนอรเว สวีเดน ฟนแลนด) ขามมา ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด ไปจนถึง ประเทศอิตาลี ทั้งทางรถไฟ รถยนต หรือ เครื่องบิน ซึ่งในอนาคตอันใกลนี้ คงจะไดเห็น สะพานมิตรภาพ แหงที่ 2 นอกจากจะนํามาซึ่งความ ปติยินดีของปวงชนชาวไทย-ลาว สองฝงแมน้ําโขง ทั้งในดาน จังหวัดมุกดาหาร และ แขวงสะหวันนะเขต ที่จะไดมีโอกาส ไปมาหาสูกันไดอยางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยจะเปน จุดเชื่อมรอยความสัมพันธไทย-ลาว ใหมีความผูกพันกันประดุจ ญาติมิตรที่ใกลชิด ยังเปนเสมือนประตูเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว ในภูมิภาคนี้ ใหมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดมุกดาหาร ไดกําหนด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ใหเปนศูนยการผลิตและรวบรวม แปรรูป และการกระจายสินคา (Distribution Center) ซึ่งอยู ในระหวางการสรางนิคมอุตสาหกรรม ผลจากการพัฒนาดังกลาว ทําใหประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 19 จังหวัด จะไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้นจากการเขามาลงทุนของผูประกอบการ ทั้งดานการทองเที่ยว และการอุตสาหกรรม โดยจะมีการจางงาน เพิ่มขึ้น มีความตองการในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรใน ภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหชาวอีสานมีงานทํามีรายไดเพิ่ม มากขึ้น ไมตองอพยพไปขายแรงงานในภูมิภาคอื่น ปจจุบันราคา ที่ดินในเขตจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกลเคียงก็ไดมีมูลคาเพิ่ม สูงขึ้นหลายเทาตัวแลว อันเปนผลเนื่องมาจากการเปดสะพาน มิตรภาพ แหงที่ 2 ในครั้งนี้

2


รองรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นใหได และผูเขียวก็หวัง เป น อย า งยิ่ ง ว า ชาวมุ ก ดาหารคงจะเตรี ย มความพร อ มและสร า ง ภูมิคุมกันสําหรับสิ่งใหม ๆ ที่กําลังจะตามมาจากการเปดสะพาน มิตรภาพแหงที่ 2 แลวนะครับ

เทาที่ไดกลาวมา ก็พูดถึงแตสิ่งดี ๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นจาก การเปดสะพานมิตรภาพแหงที่ 2 แตในอีกดานหนึ่งที่ ทาง สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ในฐานะหนวยงาน หลักที่ดูแลรับผิดชอบดานการจัดการสิ่งแวดลอมในภูมิภาคนี้ก็รูสึก เปนหวงและ อยากจะนําเสนอมุมมอง เพื่อใหเปนเรื่องที่จะตอง เตรียมการรองรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของ การจัดการขยะมูลฝอย และการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน ที่จะตองมี การขยายตัว และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอน ทั้งจาก นักทองเที่ยว และ ประชาชนที่เดินทางเขามาประกอบธุรกิจอัน เนื่องมาจากการขยายการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเทศบาลเมือง มุกดาหาร ซึ่งหนวยงานหลักในการจัดการปญหาขยะมูลฝอยและ น้ําเสียจากชุมชนในเขตเมืองมีความพรอมหรือไม ในการจัดการกับ ปญหาที่กําลังจะเกิดขึ้น สําหรับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม หรือเสนทางการคมนาคมขนสง ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั้น อาจจะมีการนําเอาสิ่งที่ชาวจังหวัดมุกดาหาร หรือประชาชนใน ภูมิภาคนี้ไมตองการ เขามาทําใหเกิดปญหาผลกระทบตอ สภาพแวดลอม ที่สรางความเสียหายอยางรุนแรงตอภูมิภาคแหงนี้ เชน การนําเอาขยะอุตสาหกรรม ที่มีชิ้นสวนของธาตุโลหะหนัก เปนองคประกอบ มาทิ้งในภูมิภาคนี้ทําใหเกิดปญหามลพิษที่เปน อันตรายรายแรงรวมทั้งการใชเสนทางสายนี้ในการลําเลียงขนสง ยาเสพติดขามชาติ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของ และ ประชาชนในภูมิภาคนี้จะตองเตรียมการ และปรับตัวใหสามารถ ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12

3


รายงานสรุปผลการดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.12 ประจําป 2549 สืบเนื่องจากนโยบายของ ผอ.สสภ.12 (นายเฉลียว ลีสงา) ที่ไดมอบหมายใหกลุมงานสงเสริมและเผยแพร เรงดําเนิน การ จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ขึ้นภายในสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เพื่อเปนแบบอยางใหกับโรงเรียน ชุมชน และ หนวยงานอื่น ๆ ในการขยายผลการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในรอบป 2549 ที่ผานมา สสภ.12 ไดเริ่มดําเนินกิจกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้น เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 โดยเปดทําการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากสมาชิกภายใน สสภ.12 และ หนวยงานที่อยูใกลเคียง ทุกวันพุธ เวลา 09.00-11.00 น สรุปผลจาก การดําเนินงานที่ผานมา ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.12 ของเรามี สมาชิกรวม 25 คน มีการนําขยะรีไซเคิล มาขาย รวม 1,299.52 กก. โดยแบงเปน กระดาษ 576.70 กก. พลาสติก 118.80 กก. แกวและ ขวด 396.00 กก. โลหะ 208.02 กก. มียอดเงินที่ไดจากการขายขยะ รีไซเคิล รวม 8,862.00 บาท หลังจากที่หักคาใชจาย และมอบรางวัล ใหสมาชิกที่มียอดเงินฝากสูงสุด รวมทั้งสมาชิกพิเศษจํานวน 4 ราย แลวธนาคารขยะรีไซเคิลของเรายังสามารถจายเงินปนผลตอบแทน คืนใหกับสมาชิกทุกคน ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 10.44-10.82 ซึ่งเปน ผลตอบแทนที่สูงกวาการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย นะครับ นอกจากนี้เรายังไดจัดสรรเงินที่เปนผลกําไรสวนหนึ่ง มาเตรียมไว ใหสมาชิกไดกูยามฉุกเฉินเพื่อเปนสวัสดิการ และชวยแกไขปญหา ความเดือดรอนทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได โดยเราจะใหสมาชิก ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารขยะรีไซเคิลของเรา กูยืมได 500.00 บาท/คน/เดือน และคิดดอกเบี้ยเพียง รอยละ 1.00 บาท/เดือน ซึ่งก็ ไดรับความสนใจจากสมาชิกเปนอยางดี สําหรับผลการประกอบ กิจการในรอบป 2549 ที่ผานมา ทานสามารถดูไดจากตารางสรุปผล การดําเนินงานที่ไดแสดงไวแลว เราหวังเปนอยางยิ่งวาในป 2550 กิจการธนาคารขยะ รีไซเคิลของเรา คงจะประสพผลสําเร็จมากกวาเดิม ทั้งนี้เนื่องมาจาก เรามีระยะเวลาในการทํางานที่มากขึ้นและมีแนวโนมของกระแสใน เรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่กําลังมาแรง ประกอบกับพฤติกรรม ของเจาหนาที่ ใน สสภ.12 ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยทุกคน ไดตระหนักถึงความสําคัญของการคัดแยกขยะ เห็นถึงคุณคาของ ขยะรีไซเคิล ทุกวันนี้เจาหนาที่ของเรามีการแขงขันกันทํายอดขาย ขยะรีไซเคิล เพราะเราใชกุศโลบาย ทั้งในดานของการสงเสริม แกม บังคับ...(ดวยการติดบอรดชมเชย ผูที่มียอดขายสูงสุดประจําสัปดาห และนําไปรายงานในที่ประชุม ภายในสํานักงานฯ ประจําเดือน ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12

เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบ และสรางแรงกดดันใหทุกคน เกิดการ แขงขันที่จะนําขยะรีไซเคิลมาขายใหกับธนาคารของเรา) โดยจะเห็น ไดจากการจัดงานเลี้ยงสังสรรค สงทายปเกาตอนรับปใหมของ สํานักงานฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ที่ผานมา มีเจาหนาที่ของเรา หลายคนไดเตรียมถุงพลาสติกไปเก็บขวดเหลา เบียร ขวดน้ําพลาสติก แมแตฝาเบียร หรือฝาน้ําอัดลม ก็ยังมีลูกหลาน ของเจาหนาที่เก็บ กลับมาขายใหกับ ธนาคารขยะรีไซเคิลของเรา เดี๋ยวนี้ทุกคนรูคุณคา แลววาสิ่งเหลานี้สามารถนํามาขายเปนเงินไดทั้งนั้น นโยบายใน 4 ดาน คือ ความโปรงใส เปนธรรม, ความสะดวกรวดเร็ว, การรักษา ผลประโยชนใหสมาชิก และการประชาสัมพันธในเชิงรุก จะเปน แรงผลักดันใหทุกคนในองคกรรวมมือกัน ทําใหกิจกรรมธนาคารขยะ รีไซเคิลของเราประสบผลสําเร็จมากขึ้นยิ่งตอไป

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน : ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.12 ประจําป 2549 รายการ 1. รายไดรวมจากการขายขยะ 2. ยอดเงินฝากของสมาชิก 3. คาใชจายในการดําเนินงาน 4. คาตอบแทนคณะกรรมการฯ 5. จายปนผลใหสมาชิก 6. กันไวเปนเงินทุนสํารองป2550 7. เงินเหลือจาย

รายรับ(บาท) 8,862.00

รายจาย(บาท) 5,228.34 450.00 1,100.00 563.20 1,500.00 20.46

4

คงเหลือ(บาท) 8,862.00 3,633.66 3,183.66 2,083.66 1,520.46 20.46 20.46


ตารางสรุปยอดเงินฝากในบัญชีธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.12 ประจําป 2549 เลขที่ บัญชี 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ชื่อ-สกุล นายเฉลียว ลีสงา น.ส.ออนนุช หอมจันทร นายสมยศ พิมพเภา นายประเดิม ภาคแกว นายสุขี บุญสราง นายอุดมศักดิ์ ตนสิงห นายองอาจ พิมสาร น.ส.วิลาสินี ภาระวงค น.ส.สุดารัตน สมจันทร น.ส.ณัฐตา จันทะเนตร นางเสาวรัตน ปญจะวิสุทธิ์ น.ส.วิไลวรรณ อําพันธ นางรุง นภา เกษเจริญคุณ นางวารี ขาววงศ นายสมเกียรติ์ คําควร นางสุภลัคน อารุณ นายยศกร คําหอม กลุมงานแผนสิ่งแวดลอม นายอุดม ดุจดา สตต.หญิงเจียมจิต แจมใส น.ส.เยาวลักษณ ทองวงศ กลุมงาน ICT นางสิรินทร ธานี นายอิสระ กุรจินดา น.ส.รจนา ทองไทย รวม

เงินฝาก (บาท) 179.65 467.59 113.57 231.30 36.45 38.00 46.90 721.55 40.25 22.20 430.35 149.12 145.06 1,091.32 80.00 88.35 288.16 205.52 113.20 72.40 325.32 0.00 211.55 101.48 29.05 5,228.34

เงินปนผล (บาท) 18.70 50.60 12.10 25.30 3.30 3.30 4.40 79.20 4.40 2.20 47.30 12.10 18.70 119.90 8.80 8.80 30.80 22.00 12.10 7.70 35.20 0.00 23.10 11.00 2.20 563.20

เงินตอบแทน (บาท)

300.00 200.00

200.00

300.00

100.00 1,100.00

ภาพกิจกรรมในการดําเนินงานในป 2549

ยอดรวม (บาท) 198.35 518.19 425.67 456.60 39.75 41.30 51.30 800.75 44.65 24.40 477.65 161.22 163.76 1,411.22 88.80 97.15 618.96 227.52 125.30 80.10 360.52 0.00 234.65 212.48 31.25 6,891.54

สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

แผนภูมิแสดงปริมาณขยะรีไซเคิล สสภ.12 ประจําป 2549

โลหะ, 208.02 กระดาษ, 576.7 แกว, 396 พลาสติก, 118.8 กระดาษ

ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12

พลาสติก

แกว

โลหะ

5


แวดวงสิ่งแวดลอม วันสิ่งแวดลอมไทย 2549

นายธนาวุฒิ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นายเฉลียว ลีสงา ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี นายจรูญ พื้นแสง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา และนายศศิพงษ เขียนนิลศิริ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดยโสธร รวมการทําบุญทอดผาปาขยะรีไซเคิล และเปดงานวันสิ่งแวดลอมไทย 4 ธันวาคม จังหวัดยโสธร ป 2549 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549

คณะครู นักเรียน เจาหนาที่จากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร จํานวน 7,000 คน เขารวมกิจกรรมเดินรณรงคเนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย จําหนายสินคา Reuse เพื่อการกุศล ทอดผาปาขยะรีไซเคิล การประกวดวาดภาพ การประกวด Talks Show การประกวดแฟนซี Reuse การประกวดคําขวัญเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการแสดงบนเวที ในงานวันสิ่งแวดลอมไทย 4 ธันวาคม จังหวัดยโสธร ป 2549 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จังหวัดยโสธร ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12

6


นายอิทธิพล ทองปน ผูอํานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เปนประธานในพิธีเปดงาน วันสิ่งแวดลอมไทย 4 ธันวาคม จังหวัดอุบลราชธานี ป 2549 ณ หอประชุมสุนียตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2549

นายเฉลียว ลีสงา ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 รวมกับคณะเจาหนาที่ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม 5 ส. ขึ้นภายในหนวยงาน ดวยการทําความสะอาด และปลูกไมประดับบริเวณ อาคาร สํานักงานฯ เพื่อปรับสภาพภูมิทัศนใหมีความสวยงามยิ่งขึ้น ในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12

7


นายเฉลียว ลีสงา ผูอํานายการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 นําคณะขาราชการ และเจาหนาที่ รวมใน พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจําป 2549 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และพิธีวางพานพุมเงินพุมทอง สักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานพิธีในบริเวณทุงศรีเมือง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2549

คณะนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ใหความสนใจเลือกซื้อสินคา Reuse จาก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ที่นําไปจําหนายในราคาที่ยอมเยา ในงานวันสิ่งแวดลอมไทย 4 ธันวาคม จังหวัดยโสธร ป 2549 โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 3,260 บาท ซึ่งไดนําไปบริจาคใหกับโรงเรียนอุบลปญญานุกูล ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12

8


นายประเดิม ภาคแกว หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพร และคณะวิทยากรจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี บรรยายเรื่อง การจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล การคัดแยกขยะแบบครบวงจร และการทําปุยหมักชีวภาพ ใหกับคณาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุบลราชธานี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

วิทยากรจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี รวมกับ คุณอานนท เชาวกุล ผูจัดการบริษัทวงษพาณิชย กรุป สาขาอุบลราชธานี บรรยายและสาธิตวิธีการดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะใหกับ คณาจารยและนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมชนนี จังหวัดอุบลราชธานี ใหสามารถทํากิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมชนนี ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12

9


วันกินปลาปลอดภัย กินกุง ใหญปลอดสารพิษ ผลผลิตลําน้ํามูล 2549

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี รวมกับ สํานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จัดนิทรรศการทางวิชาการ ดานการจัดการคุณภาพน้ําในแมน้ํามูล เพื่อใหความรู และสรางความเขาใจกับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการศึกษา และวิจัย เพื่อการพัฒนาการประมงในลําน้ํามูลตอนลาง ในระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2549 ณ บริเวณลานตลาดนิกรธานี หางสรรพสินคาบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสานความรวมมือในการจัดการสิ่งแวดลอมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายธวัช ปทุมพงศ ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 อุดรธานี นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 ขอนแกน นายสวัสดิ์ ถนัดคา ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 11 นครราชสีมา นายเฉลียว ลีสงา ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี และคณะเจาหนาที่ จํานวน 27 คน เขารวมประชุม ณ หองประชุมเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12

10


อุทยานแหงชาติภูจอง - นายอย ยศกร คําหอม เจาหนาที่บันทึกขอมูล อุทยานแหงชาติภูจอง - นายอย ตั้งอยูใ นทองที่อําเภอบุณฑริก อําเภอ นาจะหลวย และอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดตอกับประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา พื้นที่ปาอยูในสวนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบดวยภูเขาภูเล็กภูนอย มากมาย เชน ภูจองนายอย ภูจองน้ําซับ ภูจอง ภูจันทรแดง ภูพลานสูง ภูพลานยาว เปนตน มีสภาพปาสมบูรณ สภาพธรรมชาติที่สวยงามและมีสัตวปาชุกชุม มีเนื้อที่ ประมาณ 686 ตารางกิโลเมตร หรือ 428,750 ไร ประวัติความเปนมา : สืบเนื่องจาก ร.ต.ท. ณรงค เทวคุปต สมาชิก สภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี ไดมีหนังสือ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ถึงกรมปาไม เสนอโครงการพัฒนาปาภูจอง - นายอย ใหเปนอุทยาน แหงชาติ ตามความตองการของราษฎรอําเภอนาจะหลวย และอําเภอใกลเคียงใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปองกันรักษาปาที่มีความอุดมสมบูรณ และ สภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่สวยงามไวเปนสถานที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม จึงมีคาํ สั่งที่ 116/2526 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2526 ให นายอนุศักดิ์ ศรีทองแดง เจาพนักงานปาไม 3 ไปทําการสํารวจพื้นที่ ดังกลาว ปรากฏวาสภาพพื้นที่ปาสมบูรณ สัตวปาหลายชนิดชุกชุม และมีทิวทัศน ธรรมชาติที่สวยงามหลายแหง ตามรายงานการสํารวจที่ กส 0713(ภจ)/พิเศษ ลง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2526 เพื่อเปนการสนองตอบความตองการของราษฎรที่จะ อนุรักษปาภูจอง - นายอยไว ตอมา นายเคน ประคําทอง ราษฎรอําเภออุดมเดช จังหวัดอุบลราชธานี ไดมีหนังสือลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ถึงรัฐมนตรีชวย วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรงรัดการจัดตั้งอุทยานแหงชาติแหงนี้ กอง อุทยานแหงชาติจึงไดเรงรัดสํารวจหาขอมูลเพิ่มเติม เห็นวาพื้นที่ปาภูจอง -นายอย มีสภาพทิวทัศนและธรรมชาติที่สวยงามเหมาะที่จะจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติตาม หนังสือวนอุทยานภูจองที่ กห 0713(ภจ)/77 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2527 กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม ไดนําเสนอคณะกรรมการอุทยาน แหงชาติ มีมติการประชุมครั้งที่ 3/2527 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2527 เห็นชอบ ใหกําหนดพื้นที่ปาดังกลาวเปนอุทยานแหงชาติ โดยไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนด บริเวณที่ดินปาภูจอง - นายอย ในทองที่ตําบลหวยขา อําเภอบุณฑริก ตําบลนาจะ หลวย อําเภอนาจะหลวย และตําบลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน จังหวัด อุบลราชธานี ใหเปน อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกาศไวในราชกิจจา นุเบกษา เลม 104 ตอนที่ 103 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2530 เปน อุทยานแหงชาติ ลําดับที่ 53 ของประเทศไทย

สถานที่นาสนใจ : น้ําตกบักเตว หรือน้ําตกหวยหลวง มีขนาดใหญ พอสมควร มีผาน้ํากระโจนตกจากแองสูเวิ้งเบื้องลาง สูงราว 40 เมตร แบงเปน 3 ชั้น มีทางขึ้นลงธรรมชาติ เพื่อชมและเลนน้ําบริเวณอางน้ําดานลางไดสะดวก บอน้ําซับ แทรกอยูในความอุดมสมบูรณของปาไมถึง 3 บอ บนภูกระทุง อําเภอนาจะหลวย จุดชมทิวทัศน บริเวณผาผึ้ง อยูถัดจากพลานยาวไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต สามารถชมทิวทัศนสวยงาม ตามแนวชายแดนกัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยที่ชะงอนผามีถ้ําขนาดยอยๆหิน สวยงามและรังผึ้งขนาดใหญใหชมบริเวณ ผาตาลืม อยูริมผาหนาผาของภูวัง ยาว ตรงขางลางของหนาผามีตาน้ําซับไหลตลอดป สวนหินพลานยาว มีกลุม หินรูปรางลักษณะนาพิศวงเปนกลุมขึน้ อยูงดงาม บริเวณกวางหลายๆ จุด สามารถจัดเปนแหลงสันทนาการที่สําคัญของปาภูจอง - นายอย อีกหลายแหง

การเดินทาง : การเดินทางไปอุทยานแหงชาติภูจอง - นายอย สามารถเดินทางไดดังนี้ ทางรถยนต จากจังหวัดอุบลราชธานี ใชเสนทางอุบลราชธานี - อําเภอวาริน ชําราบ - อําเภอเดชอุดม - อําเภอน้ํายืน - อําเภอนาจะหลวย ระยะทางรวม 140 กิโลเมตรเปนถนนลาดยางตลอด ทางรถประจําทาง จากจังหวัดอุบลราชธานี ถึงอําเภอนาจะหลวย ระยะทาง ประมาณ 100 กิโลเมตร คาโดยสารประมาณ 25 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ :งานบานพัก สวนอุทยาน แหงชาติ สํานักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไม ถนนพหลโยธิน เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ตอ 724 หรือ 725ที่ อุทยานแหงชาติภูจอง - นายอย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280 หรือที่เว็บไวต

ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12

http://www.forest.go.th 11


สํานักงานสิง่ แวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 430 หมูที่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบอนุญาตที่ 22 / 2537 ปณฝ.แจงสนิท 34002

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ที่ปรึกษา ปติพงศ พึง่ บุญ ณ อยุธยา สมชัย เพียรสถาพร สุวัช สิงหพันธุ ชาตรี ชวยประสิทธิ์ อดิศักดิ์ ทองไขมุกต

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บรรณาธิการ เฉลียว ลีสงา

ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ ประเดิม ภาคแกว

ยศกร คําหอม

จัดพิมพ และเผยแพร กลุมงานสงเสริมและเผยแพร สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี www. reo12ubon.in.th หรือ e-mail : reo12ubon@hotmail.com และ reo12ubon@yahoo.com ทานที่สนใจจะสมัครเปนสมาชิกขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 สามารถติดตอไดที่ กลุมงานสงเสริมและเผยแพร สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี โทร. 045-285071-3 โทรสาร 045-285073 โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ

5-1  

http://lib.mnre.go.th/lib/newsp12/5-1.pdf

5-1  

http://lib.mnre.go.th/lib/newsp12/5-1.pdf