Page 1

RNI Registration No. APTEL/2006/16506

17‰õΩ KÕi# =∞$`«∞Å ã¨OYº |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË6: ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s µj∂ÕfixqsV∆fi©´sgRiL`i «¡Li»¡ }msáVŒ˝¡œ xmsn V»¡©´sÕ‹[ ™´sVXªRΩVá xqsLi≈¡˘ 17NRPV ¬ø¡[Lij Liµj∂. ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ∏R∂Va][µy Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩV©´sı @™´sVXªRΩ LRi≠s @Æ©s[ ∏R∂VV™´sNRPV≤R∂V ™´sVXºΩ ¬ø¡Liµy≤R∂V. LRi≠s NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ NR P ™´ s W©± s x m spL`i ™´ s VLi≤R ∂ áLi ¤ À ¡[ g R i Li}ms»¡ ™yz q s. LR i ≠s ™´sVXºΩ¬ø¡LiµR∂≤R∂Liª][ NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡V NRP¨dsıLRiV ™´sVV¨dsıLRiVgS ≠sázmsxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩÆ©sá 21©´s «¡Ljigji©´s }msáVŒ˝¡œ Õ‹[ ORPQªΩR gS˙ªRΩVáV ≠s≠sµ≥∂R AxqsVÚQ˚áՋ[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩV©yıLRiV.

„Ѩ*Ï Ç≤Ï`«"£∞ `≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ PRAJA HITAM

=∞ixfl ^•_»∞Å∞ [~°Q˘K«∞Û ~å„ëêìxH˜ xѶ¨∂ =~åæÅ ÃÇÏK«ÛiHõ J„Ѩ=∞`«Î"≥∞ÿ#¨ áÈbã¨∞Å∞ #QÆ~° "åºÑ¨ÎOQÍ qã¨Î$`« `«xvÅ∞

ѨiǨ~°O q+¨Ü∞« OÖ’#∂ q=ˆH<∆ å: ǨÏsâò~å=Ù „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË6 :NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li æªΩáLigSfl· xms»˝¡ ºdΩ˙™´s ≠s™´sORPQ øR¡Wxmsoª][LiµR∂¨s …‘¡AL`iFs£qs ™´sVLi≤T∂xms≤T∂Liµj∂. ¨dsŒ˝¡œ ß, ¨sµ≥∂R Vá ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ‹[Æ©s[ NSµR∂V.. ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW GNRPxmsORPQLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiµR∂¨s AL][ z m sLi¿¡Liµj ∂ . NSLj i ¯NR P VáV øR¡¨sF°æªΩ[ B¬ø¡[Ë FsN`P=˙lgi[ztsQ∏∂R W ≠sx t sQ∏R ∂ VLiÕ‹[ © ´ s W { q s™´ s WLi˙µ≥ R ∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ mx s»˝¡ ≠s™´sORPQ øR¡Wxmsoª][LiµR∂¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ x § ¶¶¶Lk i a`PLS™´ s o ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. NTPLRifl„fi xqsLS‰LRiV\|ms µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLi B¬ø¡[Ë ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl·, {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡ ™´sVµ≥R∂˘ ≠s™´sORPQ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ALi˙µ≥∂R ˙FyLiªRΩ NSLji¯NRPVá\|ms

≠sx q sÚ Q XªR Ω ªR Ω ¨s–d ¡ áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™yx§¶¶¶©yáV r°µyáV ¬ø¡[aSLRiV. x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ß, Õÿ≤Í∂U áV, lLirÌylLiLi»˝¡V, ™y˘FyLRi ™yfl”·«¡˘ xqsLixqÛsáV, BLi»¡lLiı…fi ZNP[ L i˙µyÕ˝ ‹ [ ªR Ω ¨s–d ¡ áV ¬ ø ¡[ x m s…Ì ÿ LR i V. @©´ s V™´ s W¨sªR Ω ™´s˘NRPVÚáV, ™´sxqsVÚ™´soáV NRP¨szms}qsÚ x q s™´ s WøyLR i Li B™y*á¨s ¨sLS*x§¶ ¶NPR VáNRPV qx sW¿¡LiøyLRiV. ˙…ÿzmnsN`P NRPW≤R∂Œ˝œ¡ ™´sµÙR∂ \Æ™sVNRPVÕ˝‹[ ˙x m sNR P »¡©´ s áV ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i V. ˙x m sµ≥ y ©´ s LR i x § ¶¶¶µyLR i VáV, FyLRiV‰Ã¡V, uyzmsLig`i ™´sWÕfi=Õ‹[ ≠sx q sÚ Q XªR Ω r°µyáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. áVLi’¡¨ds

FyLR i V‰Õ‹[ ªR Ω ¨s–d ¡ áV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. H™´sWN`P= ™´sµÙR∂ ANÌ ] [ x m s£ q s r°µyáV ¨sLR i *z § ¶¶¶Li¿¡Liµj ∂ . bP™yLR i V ˙FyLiªy\¤Õ¡©´s Fs÷d¡˜©´sgRiL`i, ™´s©´sxqsÚ÷¡xmsoLRiLi, aRPLiuyÀÿµ`∂, NR P WNR P …fix m s÷˝ ¡ , gR i ¿¡ËÀ›÷¡ ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, LRiµÙk∂gS DLiÆ≤∂[ ˙FyLiªyÕ˝ ‹ [ © ´ s W r°µyáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. zqsNTPLi˙µyÀÿµ`∂ \ l L i¤ Õ ¡[ * }qÌ s x t sQ©± s ª][ Fy»¡V FsLi“¡’d ¡ Fs£ q s, «¡⁄’d ˝ ¡ ¡rÌy£msáՋ[ F°÷d¡xqsVá©´sV Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. zqsNTPLi˙µy

Àÿµ`∂ \ l L i¤ Õ ¡[ * }qÌ s x t sQ©± s Õ‹[ ªR Ω ¨s–d ¡ áV ¨sLR i *z § ¶¶¶Li¿¡, ™´sVVgÊRiVLRiV @©´sV™´sW¨sªRΩVá©´sV @µR ∂ Vx m soÕ‹[ N T P ºd Ω x q sVN]¨s ≠søyLjixqsVÚ©yıLRiV. aRPLiuyÀÿµ`∂ ≠s™´sW©y ˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ©´sV xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. {qsHFs£qsFs£mns ¡Ã¡gSá©´sV ™´sVV™´sV¯LRi r°µyáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLiVV. À≥ÿgRi˘©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™´sVLji¨sı }msáVŒ˝œ¡ß «¡LRigRi™´søR¡ËÆ©s[ H’d¡ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´s¿¡Ë, F°π∏∂[V ™yLji¨s ORPVQfl·Ò LigS r°µy ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. Àÿ˘gRiVáV, ™yx§¶¶¶©yá©´sV @fl·V™´sfl·V™´so©y xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV.

LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[Æ©sáN]©´sı ≠sµR∂V˘ª`Ω qx sLiO][QÀÿ¨sı LS©´sV©´sı @NÌ] [ ¡L`i Æ©sÕÿ ≈¡LRiVNRPÕ˝ÿ @µ≥j∂gRi≠sVry ™Ú s´ V©yıLRiV. BLiµR∂V N][xqsLi @¨sı øR ¡ LR i ˘Ã¡V ºd Ω x q sVNR P VLi»¡V©yı ™´sV©yıLRiV. ˙xmsºΩÆ©sÕÿ @µR∂©´sLigS ™´ s VW≤R ∂ V ™´ s LiµR ∂ á N][ » ˝ ¡ LR i WFy∏R ∂ VáV Æ ™ s¿¡ËLi¿¡ @µR ∂ ©´ s x m so ≠sµR ∂ V˘ª`Ω N]©´ s Vg][ à ¡V¬ ø ¡[ x q sVÚ © yı™´ s V¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ }msL]‰©yıLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘ D©´sı ™´sW»¡ ™yx q sÚ ™ ´ s Æ ™ s[ V ©´ s ¨s, µk ∂ ¨sNT P ªy©ØNR P ‰≤T ∂ Æ © s[ NSLR i NR P V≤T ∂ ¨s NSµR ∂ ©yıLR i V. LSÀ‹[ π ∏ ∂[ V Æ ™ s[ x q s≠sNSáLiÕ‹[ @µR ∂ ©´ s LigS

≠sµR ∂ V˘ª`Ω N]©´ s Vg][ à ¡V ¬ ø ¡[ z q s ≠sµR ∂ V˘ª`Ω N][ ª R Ω áV @µ≥ j ∂ NR P Li NSNRPVLi≤y øR¡WryÚ™´sV©yıLRiV. ™´ s ˘™´ s ry∏R ∂ VLi, x m sLj i ˙aR P ™´ s Vá ≠sµR∂V˘ª`ΩN][xqsLi xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP 5500 N][ » ˝ ¡ LR i WFy∏R ∂ VáV LSLiVVºd Ω áV @Liµj ∂ x q sVÚ © yı ™´sV©yıLRiV. LS©´sV©´sı Æ™s[xqs≠s NSáLiÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡æªΩ[Ú ≠sµR∂V˘ª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV @µ≥∂j NRP≠sVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ªy™´sVV zqsµÙR∂LigS D©yı™´sV¨s z q sFsLi }msL]‰©yıLR i V. CxqsLiµR∂LRi˜LigS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ˙…ÿNÌPR L`i©´sV ©´s≤T∂zms ªy©´sV Æ\≤∂Q˚™´sL`i @™´ s ªyLR i Æ ™ sVªR Ω Ú g R i áá¨s ¨sLR i Wz m sLiøR ¡ V NR P V©yıLR i V.

áÈÅ=~°O >ˇO_»~°¡ÃÑ· ã‘cS qKå~°}: H˜+¨<£ Ô~_ç¤ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË6: NSLi˙lgi£qs |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiZNP[ F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂L˝Ri©´sV ˙…ÿ©±s=˙…ÿ∏∫∂VNRPV @xmsˆgjiLiøyLRi¨s ’d¡¤«¡[m{ s LSxtsÌ Q˚ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T AL][ z m sLiøyLR i V. FsÕÿLi…” ¡ AƵ∂[aSáV, ˙xmsÕ‹[Àÿ≥ áV ¤Õ¡[NPR VLi¤…¡[ @LÛ R i LS˙ºΩ ¤ … ¡Li≤R ∂ L˝ R i ©´ s V NR P »Ì ¡ ¤ À ¡…Ì ÿ ÷¡=©´ s @™´ s x q sLR i Li GÆ ™ sVV¿¡ËLiµR ∂ ¨s ˙x m sbPıLi øyLRiV.F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂L˝RiQ\|ms {qs’d¡H ≠søyLRifl· «¡LRiFyá¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¡Vµ≥ R ∂ ™yLR i Li ≠d s V≤T ∂ ∏R ∂ Wª][ ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ VªR Ω W ∏R ∂ VW{ m sG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xmspLjigÚ S @≠s¨dsºΩÕ‹[ NR P WLR i VNR P VF°LiVVLiµR ∂ ©yıLR i V. ˙…ÿ©±s=˙…ÿ∏∫∂V À‹[gRi£qs NRPLi|ms¨ds

18-13-55/10/8/1 , PATEL NAGAR , Opp : Pochamma Gudi Lane , Chandrayangutta , BANDLAGUDA , 'X' Road, Hyderabad- 500 005. Cell : 9391181119, 9966800645, 9885887140.

S=∂H±û Ѩiã¨~åÖ’¡ =Ú=∞‡~° `«xvÅ∞ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË6: BLi»¡÷¡¤«¡©±s= |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáª][ ™´sVL][™s´ WLRiV |\ §¶¶ µyLSÀÿµ`∂Õ‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. Fsz q sz m s NR P ™´ s VÕÿx q s©± s l L i≤Ô T ∂ ©y∏R ∂ VNR P ªR Ω *LiÕ‹[ F°÷d ¡ x q sV ¡XLiµyáV @fl·V™´sfl·V™´sp gS÷¡xqsVÚ©yıLiVV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s H™´ s WN`P= ¥j ∂ π ∏ ∂[ V »¡L`i mx sLjiqx sLSÕ˝‹[ ANÌ]mx[ s£qs F°÷d¡qx sVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ¨sxmnsW ™´sLÊSá |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPª][ C ªR Ω ¨s–d ¡ áV ¬ ø ¡[ x m s…Ì ” ¡ ©´ s »˝ ¡ V æªΩáVr°ÚLiµj∂. BNRP‰≤T∂ uyxmsoÕ˝‹[ ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sáNRPV ≠sLRiVµÙ∂R LigS D©´sı ™y…”¡¨s ™´sVWzqsÆ™s[LiVVLiøyLRiV. ™´sVVLiµR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ N][xqsÆ™s[V C ªR Ω ¨s–d ¡ áV ¬ ø ¡[ x m s…Ì ÿ ™´ s V¨s

@NÌ] [ ¡L`iÕ‹[gS NRPLl iLi…fi qx s™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi: {qsFsLi

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè Æ™sVµR∂N`P, ™´sWLjiË 6 iM: LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPlLiLi…fi xqs™´sVxqs˘ ªyªy‰÷¡NRPÆ™s[V©´s¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ™´sL<SáV ≠sryÚLRiLigS NRPVLji}qsÚ NRPlLiLi…fi xqs™´sVxqs˘ ºdΩLjiF°ªRΩVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sVµR∂N`P —¡Õ˝ÿ «¡{§¶¶¶LSÀÿµR∂V ™´sµÙ∂R Æ©sáN]÷¡ˆ©´s ™´sV{§¶ ¶Li˙µy ˙…ÿNÌPR QLiR˝ Fs%`¡ÕÿLi…fi ©´sV A∏R∂V©´s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C x q sLiµR ∂ LR i ˜È L igS { q sFsLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. gS˘£qs N]LRiªRΩ, ™´ s L< S áV ªR Ω gj i ©´ s LiªR Ω gS (3Ö’ K«∂_»O_ç) xms≤R∂NRPF°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ≠sµR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLi µR∂©yı LRiV.

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Web Offset

`≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ ã¨OѨÙ\˜: 7 ã¨OzHõ: 311 "≥Å: 1.00 ¿ÑrÅ∞: 8

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Fy»¡V ¨sxmnsW©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡Li¿¡Liµj∂. µk ∂ Liª][ F°÷d ¡ x q sVáV @˙xms™´sVªRΩ™Ú s´ V∏R∂W˘LRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ H’d ¡ |§¶¶¶øR ¡ ËLj i NR P á©´ s V xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ µj∂ÕfixqsV∆fi©´sgRiL`i }msáVŒ˝¡œ ß ø][»¡V ¬ ø ¡[ x q sVNR P V©yı∏R ∂ V¨s ºd Ω ˙™´ s ≠s™´ s VLR i +áV LS™´ s ≤R ∂ Liª][ F°÷d¡qx sVáV ¨sxmsn W©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ©´sgRiLRiLi\|ms Æ≤∂[gRiNRP©´sVı Æ™s[aSLRiV. ©´sgRiLRi™´sVLiªy «¡¤Õ˝¡≤R∂ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BLi¤…¡÷¡¤«¡©±s= |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂Õ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ L][«¡Liªy

ZoyaArt Printers Email : editorprajahitam@gmail.com

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, QÆ∞~°∞"å~°O, =∂iÛ 7, 2013 ã¨Oáê^Œ‰õΩÅ∞: Z.P~ü.ǨÏã¨<£

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 6 :D˙gRi™yµR∂VáV ™´sVL][™´sWLRiV lLi¿¡ËF°™´søR¡Ë¨s ZNP[Li˙µR∂ ¨sxmsn W ™´sLÊSáV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı |§¶¶¶øR ¡ Ë Lj i LiøyLiVV. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ™´sVLji¨sı µy≤R ∂ VáV «¡Lj i l g i[ @™´ s NSaR P ™´ s VVLiµR ∂ ¨s, @ªR Ω ˘LiªR Ω @˙x m s™´ s VªR Ω Ú L igS DLi≤yá¨s BLi¤ … ¡÷¡¤ « ¡©± s = ¡W˘L][ AÆ µ ∂[ b PLi¿¡Liµj ∂ . ™´ s VVx t sQ ‰ LR i ™´sVWNRPáV  ¡Vµ≥∂R , gRiVLRiV™yLSÕ˝‹[ ™´sVL][ryLji }msáVŒ˝œ¡ß «¡Lji}ms ˙x m s™´ s WµR ∂ ™´ s VVLiµR ∂ ¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liµj∂. 48 gRiLi»¡Ã¡

Postal Regtd. No.LII/RNP/HD/1066/2012-14

¨sµ≥ R ∂ VáV µR ∂ VLj i *¨sπ ∏ ∂WgR i Li «¡Lj i gj i LiµR ∂ ¨s A∏R ∂ V©´ s µ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. NRPVLiÀ≥¡œ N][flÿáª][ NSLi˙l g i£ q s FyLÌ k i N]»Ì ¡ V≠sV…Ì ÿ ≤R ∂ Vª][ L iµR ∂ ¨s }msL]‰©yıLR i V. NSLi˙l g i£ q s ∆ÿªyÕ‹[ ™´ s VL][ @ºΩ|msµÙ R ∂ NRPVLiÀ≥¡œ N][fl·Li F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V @¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ LRiW. 75 Æ™s[á N][»¡˝ Vc ≈¡LRiVˬø¡[qz s INRP‰ ˙Fy¤ « ¡NÌ R P V NR P W≤y x m spLj i Ú ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs @≠s¨dsºΩ NSLRifl·LigSÆ©s[ rygRiV, ªygRiV, ≠sµR∂V˘ª`Ω N]LRiªRΩ GLRiˆ≤T∂LiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sµR∂˘ª`Ω N][ªRΩ, ¨dsLRiV @¨s æ ª Ω[ ÷ ¡©y ¤ … ¡Li≤R ∂ L˝ R i V ™´sWLjiLiµR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ¤ Õ ¡[ N R P ˙x m s«¡Ã¡V ™´ s áx q sÀÿ»¡ @x m sˆgj i LiøyLR i ¨s ≠s™´ s VLj i +Li AL][ z m sLiøyLR i V. rygR i V¨d s …” ¡ mx s≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. øyLRiV. «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li µ≥∂R ©´s∏R∂V«Ï¡LigS ˙xms¤«¡NÌPR Vá ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ Æ™s[áN][»¡˝ F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂LRiV©´sV @LÙiR LS˙ºΩ

˙…ÿ©±s=˙…ÿ∏∫∂V NRPV NRP»Ì¡¤À¡»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ ™´ s VªR Ω á ¡V G≠sV…‹[ z q sFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s @©yıLRiV. ªRΩ©´s ¨s«ÿ∏R∂VºdΩ¨s ¨sLRiWzmsLiøR¡VN][™yáLi¤…¡[ ¤…¡Li≤R∂LRiV ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms {qs’d¡H ≠søyLRifl· «¡Lj i z m sLiøyá¨s ≤T ∂ ™´ s WLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. {qs’d¡H ≠søyLRifl·NRPV { q sFsLi AÆ µ ∂[ b PLiøR ¡ NR P F°æ ª Ω[ @©´sV™´sW¨sLiøy÷¡= ™´sr°ÚLiµR∂¨s @©yıLRiV. ˙…ÿ©±s=˙…ÿ∏∫∂VNTP B™´ s *≤R ∂ LiÕ‹[ gR i á K¿¡ªRΩ˘Æ™s[V≠sV…‹[ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. ˙…ÿ©±s=˙…ÿ∏∫∂V x q s™´ s VLj i ˆLi¿¡©´ s ˙µ≥ R ∂ V≠d s NR P LR i fl· xms˙ªyá\|ms xqsLiªRΩNSáV Fn°LÍRiLki ¬ ø ¡[ z q s©´ s ™´ s ¨s ™´ s x q sVÚ © ´ s ı xqs™´sWøyLRiLi\|ms ≠s™´sLRifl· (3Ö’ K«∂_»O_ç)

™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsLRi˘»¡©´s xqsLiµR∂ LRi˜LigS æªΩáLigSflÿ ™yµR∂VáV @≤ÔR∂VNRPV¨s ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s xqs™´sWøyLRiLi @LiµR∂VNRPV©´sı F°÷d¡ xqsVáV À≥ÿLkigS ¡Ã¡gSá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NPT µj∂LiFyLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV \|qsªRΩLi ORPVQflÒ·LigS ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyZNP[ qx s™´sWÆ™s[ aRPLiÕ‹[¨sNTP xmsLizmsLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ mx sLRi˘»¡©´s FsÕÿLi…”¡ @™yLiøR¡¨ds∏R∂V x q sLix m n s V»¡©´ s áV ¤ Õ ¡[ N R P VLi≤y ˙xmsaSLiªRΩLigS ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV, @»¡V NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV EzmsLji {msáVËNRPV©yıLRiV.

NRP™´sVÕÿxqs©±s lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ¨sLRiLiªRΩLRi ¨sxmnsWÕ‹[ À≥ÿgRiLigS gS÷¡Lix m so ¬ ø ¡[ x m s…Ì ÿ ™´ s V¨s @©yıLR i V. ˙x m s«¡Ã¡V @©´ s V ™´sW¨sªRΩVá\|ms @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá©yıLR i V. G\ Æ µ ∂©y @©´sV™´sW©´sLi ™´s}qsÚ F°÷d¡xqsVáNRPV xqs™´sWøyLRiLi B™y*á©yıLRiV. BNRP «¡Li»¡©´sgRiLSÕ˝‹[ ¨sªRΩ˘Li ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[mx s≤R∂ªy™´sV¨s ˙xms«¡Ã¡V, ™y˘FyLRiVáV xqsx§¶¶¶NTPLRiLiøy á©yıLRiV. µj∂ÕfixqsV∆fi ©´sgRiL`i ÀÿLi ¡V}msáVŒ˝ œ ¡ µR ∂ VLÁ R i »¡©´ s @©´sLiªRΩLRiLi «¡Li»¡©´sgRiLSÕ˝‹[ L][«¡⁄ Gµ][ INRP xmsNRP‰ ÀÿLi ¡V DLiµR∂Li»¡W Fn°©˝´sV LS™´s≤R∂Li, @µ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚQ\Æ™sV ªR Ω ¨s–d ¡ áV ¬ ø ¡[ x m s»Ì ¡ ≤R ∂ Li «¡LRiVgRiVª][Liµj∂.  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi

NR P W≤y ¨s«ÿ™´ s WÀÿµ`∂c NS¿¡gR i W≤R ∂ Fy˘z q sLi«¡L`i \lLiáVÕ‹[ ÀÿLi ¡V D©´sı»˝¡V NRPáNRPáLi ¬ø¡Ã¡lLi[giR ≤R∂Liª][ ÀÿLi ¡V ry‰Q*≤`∂ ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ l\Li¤Õ¡[* %`¡»¡}qsxtsQ©˝Ø[ \lLiáV©´sV ¨s÷¡zms ORPVQfl·Ò LigS ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì¡” Liµj∂. ÀÿLi ¡V ¤Õ¡[µR∂¨s æªΩ[áË≤R∂Liª][ ˙x m s∏R ∂ Wfl‘ · NR P VáV æ ª Ω[ ÷ ¡gÊ S ™´spzmsLjim{ sáVËNRPV©yıLRiV. Fs™´sL][ ™´ s µj ∂ ÷¡Æ ™ s◊˝ ¡ F°LiVV©´ s INR P l L i[ ≤ T ∂ π ∏ ∂W©´ s V øR ¡ Wz q s ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV ÀÿLi ¡VgS À≥ ÿ ≠sLi¿¡ F°÷d ¡ x q sVáNR P V x q s™´ s WøyLR i ≠sVøyËLR i V. @©´sLiªRΩLRiLi xqsµybP™´s©´sgRiL`i ™´sVLi≤R∂áLi DxmsˆÕfi™yLiVV l\Li¤Õ¡[* }qÌstx sQ©s± Õ‹[©s´ W ÀÿLi ¡Vry‰Q*≤`∂ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì¡” Liµj∂.

HõÔ~O\ò HÀ`«ÅÃÑ· "≥·ã‘Ñ≤ PO^Àà◊# „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË6: ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áNRPV ¨sLRiqx s©´sgS Æ\™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s ≠sµR∂V˘ª`Ω r¢¥R∂ ™´sVV»Ì¡≤T∂ D˙µj∂NRPLÚ igS ™´sWLjiLiµj∂. ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi Fs˙LRi™´sVLi—¡Õfi ©´sVLi¿¡ FyLÌik Æ©s[ªΩR áV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V LS˘÷d ¡ gS ≠sµR ∂ V˘ª`Ω r¢¥R ∂ NR P V ¬ ø ¡[ L R i VNR P V©yıLR i V. @LiVVæ ª Ω[ ALiµ][Œœ¡©´sNSLRiVá©´sV F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV C≤R∂VËNRPVLi»¡W ºdΩqx sVNRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. F°÷d¡qx sVáV Õÿhkiø≥yL`Íi ¬ø¡[∏∂R V»¡Liª][ xmsLjizqÛsºΩ @µR∂Vxmso ªRΩzmsˆLiµj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik ryLixqs‰QXºΩNRP ≠sÀ≥ÿgRiLi NRP¨ds*©´sL`i ™´sLigRixmsLi≤R∂V DxtsQ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. AÆ™sV©´sV ¿¡NTPªRΩ= ¨s≠sVªRΩÚLi ¨s™±sV= Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. xmsáV™´soLRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V NRPW≤y gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.

|§¶¶ ø`¡ ALki=Õ‹[ xms∏R∂W˘™´soá zmnsLS˘µR∂V |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË6(AL`iFs©±sFs): LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS LS«¡µ≥y¨s ©´sVLi¿¡ ˙gS™´sWá ™´sLRiNRPV ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªΩR á\|ms …‘¡≤U∂{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aRP™±s ™´sW©´s™´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ NRP≠sVxtsQ©´sVı A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªΩR á\|ms ™´sW©´s™´s §x ¶ ¶NPR V‰Ã¡ NRP≠sVxtsQ©s± Õ‹[ zmsn LS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. N][ªΩR á ™´sÃ˝¡ ™´s˘™´sry∏R∂VLi NRPVLi»¡Vxms≤T∂LiµR∂©yıLRiV.

WO@~ü ѨsHõ∆Å∞ „áê~°OÉèíO „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË6: LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS BLi»¡L`i xmsLkiORPQáV ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV∏R∂W˘LiVV. BLi»¡L`i Æ™sVVµR∂…”¡ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLkiORPQáNRPV |qs…fi Æ©sLi ¡L`i 3 ˙xmsaSıxms˙ªyá©´sV @µ≥j∂NSLRiVáV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi 2,633 ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ xmsLkiORPQá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. 15 ¨s≠sVuyá NRPLi¤…¡[ Aáxqs˘LigS ™´s¬ø¡[Ë ≠sµy˘LÛiR Vá©´sV ZNP[Li˙µyÕ˝‹N[ PT @©´sV™´sVºΩLiøR¡™´sV¨s @µ≥j∂NSLRiVáV ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ æªΩ÷¡FyLRiV. µk∂Liª][ ≠sµy˘LÛRiVáV @LRigRiLi»¡ ™´sVVLiƵ∂[ |qsLi»¡L`iNRPV ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS BLi»¡L`i xmsLkiORPQáNRPV r¢NRPLS˘Ã¡ ¤Õ¡[≠sV N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsxqsVÚLiµj∂. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ |msµÙR∂xms÷˝¡ ∏R∂VaRP{qs* NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ ≠sµy˘LÛRiVáV NTPLiµR∂ NRPWLRiV˨s xmsLkiORPQ LS∏R∂V≤R∂Æ™s[V BLiµR∂VNRPV Dµyx§¶¶¶LRifl·. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ˙…ÿzmsn N`P À≥ÿLkigS xqsÛ Li’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ ≠sµy˘LÛiR VáV ºdΩ˙™´s BNRP‰»˝¡NRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. DµR∂∏R∂VLi N]ªRΩÚ}ms»¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVáN`P}ms»¡ ™´sLRiNRPV À≥ÿLkigS ˙…ÿzmnsN`P «ÿLi @LiVV˘Liµj∂. C ™´sWLÊiR LiÕ‹[ Æ™sV˙…‹[ l\LiáV xms©´sVáª][ L][≤∂R˝ V BLRiVNRPVgS ™´sVLRi≤R∂Liª][ ˙…ÿzmsn N`P «ÿLi GLRiˆ≤T∂Liµj∂. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ N]ªRΩ}Ú ms»¡ ©´sVLi¿¡ µj∂ÕfixqsVN`P©´sgRiL`i ™´sLRiNRPW C DµR∂∏R∂VLi ™yx§¶¶¶©yáV ¨s÷¡¿¡F°™´s≤R∂Liª][ BLi»¡L`i xmsLkiORPQáNRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©s´ ı ≠sµy˘LÛiR VáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂Vá©´sV FsµR∂VL]‰©yıLRiV. xmsLkiOSQ xqs™´sV∏R∂VLi NS™´s≤R∂Liª][ ≠sµy˘LÛiR VáV DLRiVNRPVáV, xmsLRiVgRiVáV |ms…ÌÿLRiV. C ™´sWLÊiR LiÕ‹[ Æ™sV˙…‹[ l\LiáV xms©´sVáª][ LSx§¶¶¶µyLRiVáV BLRiVNRPVgS ™´sWLRi≤R∂Liª][ gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS ªRΩLRiVøR¡VgS ™yx§¶¶¶©yáV ¨s÷¡¿¡F°ªRΩV©yıLiVV. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s Fs≠sV¯gRi©´sWLRiVÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* «¡⁄¨s∏R∂VL`i NS¤Õ¡[“¡Õ‹[  ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi BLi»¡L`i ≠sµy˘LÛiR VáV ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV µj∂gSLRiV. •¶¶¶Õfi= …”¡ZNP»˝¡V B™´s*¤Õ¡[µ∂R Li»¡W ≠sµy˘LÛiR VáV ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNPR xÚmsLRiVxqsVÚ©yıLRiV.

@r¢NRPLS˘Ã¡ ™´sVµ≥R∂˘ BLi»¡L`i xmsLkiORPQáV ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ BLi»¡L`i ™yL<ij NRP xmsLkiORPQáV @r¢NRPLS˘Ã¡ ™´sVµ≥∂R ˘ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV∏R∂W˘LiVV. xmsáV ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ ≠sµy˘LÛiR VáV Æ©s[á\|msÆ©s[ NRPWLRiVËLi≤T∂ xmsLkiORPQáV LSxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLjiN]¨sı ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s NRPVLkiËáV, ¤À¡Li¿d¡Ã¡V qx sLjigS ¤Õ¡[NPR B ¡˜LiµR∂VáV mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 106 ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ xmsLkiORPQáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

2 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ =∞# =∞`«O „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«O QÆ∞~°∞"å~°O, =∂iÛ 7, 2013

∏R∂VWzmsFs @≠s¨dsºΩ ¿¡…ÌÿÕ‹[ ™´sVL][ xmsµÙR∂V...! ∏R∂VW

zmsFs @≠s¨dsºΩ ¿¡…ÌÿÕ‹[ ™´sVL][ xmsµÙ∂R V ¬ø¡[Lij Liµj∂. Gµj∂ NRPµj∂zms©y Æ™s[áN][»¡˝ LRiWFy∏R∂Vá @≠s¨dsºΩNTP ªRΩgÊiR ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. @≠s¨dsºΩ NRPVxmsˆÃ¡V æªΩxmsˆÃ¡VgS Æ™sáVá™´s≤R∂VªRΩV©yı ¨szqs=gÊiR VgS xqs™´sVLÛij LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li NSLi˙lgi£qsNRPV @á™y»¡LiVV˘Liµj∂. Æ™s[áN][»¡˝ V ˙xms«¡µ≥R∂©´sLi áW…‘¡¬ø¡[xqsWÚ Æ™sWxqsLi¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV x q s*ªR Ω Li˙ªR Ω À≥ ÿ LR i ªy™´ s ¨sÕ‹[ gR i ªR Ω LiÕ‹[ Fsx m sˆV≤R ∂ W DLi≤R∂NRPF°™´søR¡VË. ªRΩ≠s*©´sN]µÙk∂ ∏R∂VWzmsFs @≠s¨dsºΩ ¿¡…ÌÿáV Æ™sáVgRiV øR¡WxqsVÚ©yıLiVV. @gRirÌy NRPVLiÀ≥¡œ N][fl·Li™´sVLRi™´sNRP ™´sVVLiƵ∂[ LRiVfl·™´sW{msn xms¥R∂NRPLi NRPVLiÀ≥¡œ N][fl·Li Æ©s[©s´ V©yı©´sLi»¡W ™´s¿¡ËLiµj∂. ™´sVL][ G≤yµj∂Õ‹[gS ™´sVlLi¨sı NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV Æ™sáVgRiV øR¡WryÚπ∏∂W BxmsˆVÆ≤∂[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[Li. ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 2008Õ‹[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s \lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mns xms¥R∂NRPLiÕ‹[ Àÿ˘LiNRPVáV |msµÙR∂ FsªRΩVÚ©´s @™´sNRPªRΩ™´sNRPáNRPV Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V NSg`i ¨sÆ™s[µj∂NRP æªΩ[»¡æªΩÃ˝¡Li ¬ø¡[aSNRP µy¨s¨s xqs™´sVLÛjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ ˙x m s∏R ∂ VªR Ω ıLiÕ‹[ Æ © s[ x m s≤Ô y LR i V ªR Ω x m sˆ, ªR Ω x m sˆV©´ s V xqsLjiµj∂µÙR∂VNRPVLi…ÿ™´sV©´sı •¶¶¶≠dsV LS¤Õ¡[µR∂V. N]¨sıø][»˝¡ @L>RiVá ©Ø[…˝‹[ ™´sV…Ì”¡N]…Ì”¡ @©´sL>RiVáNRPV LRiVfl·™´sW{mns r~™´sVV¯©´sV µ≥yLSµR∂ªRΩÚLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V NSg`i NRPŒ˝œ¡NRPV NRP…Ì”¡Liµj∂. µk∂¨s\|ms ≠søyLRifl· «¡LRiFyá©´sıLiµR∂VNRPV ≠dsV x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[©´sW NSg`i ªRΩxmsˆVáV FsºΩÚ øR¡WzmsLiµR∂¨s ’¡¤«¡zms¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV FsºΩÚ F~≤T∂øyLRiV. ªRΩxmsˆV Fs™´sLji x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ «¡Ljigji©y ªRΩ}msˆ @©´sı BLigjiªRΩLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áZNP[ ¬ø¡÷˝¡Liµj∂. C xms¥R∂NRPLi @™´sVáV©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøy÷¡=©´s \|mns©y¨s=∏R∂VÕfi xqsLki*|qs£qs aS≈¡ xmspLjiÚgS ©Ø[≤R∂Õfi G¤«¡¨ds=á ≠dsVµR∂ Aµ≥yLRixms≤T∂Liµj∂. A ©Ø[≤R∂Õfi G¤«¡¨ds=áV Àÿ˘LiNRPVáV B¿¡Ë©´s xms˙ªyáV øR¡Wzqs xqsLiªRΩXzmsÚ xms≤Ôyπ∏∂[V ªRΩxmsˆ FsNRP‰≤y xqs*ªRΩLi˙ªRΩ ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[zqs©´s FyFy©´s F°¤Õ¡[µR∂¨s NSg`i æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡zmsˆLiµj∂. C ™y…ÿÕ‹[ ™´sV©´s LSxtÌsQ˚Li Õ‹[ NRP¨dsxqsLi 2500 N][»˝¡V À‹NTP‰©´s»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤R∂LiVV˘Liµj∂. INRP…”¡ NSµR∂V lLiLi≤R∂V NSµR∂V ™´sLRiVxqs|ms…Ì¡” @≠s¨dsºΩ ¿¡…Ìÿ Æ™sáVgRiV øR¡WxqsVÚ©yı ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s ™´s∞©´sLigS DLi»¡V©yılLi[ ªRΩxmsˆ ©Ø[LRiVÆ™sVµR∂xms≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. µ][øR¡VNRPV©´sı ™yLjiNTP µ][øR¡VNRPV©´sıLiªRΩ @©´sı»˝¡V LRiVfl· ™´sW{mns r~™´sVV¯ xmsNRP‰µ][™´s xms…Ì”¡©´s»˝¡V NSg`i ¨sÆ™s[µj∂NRP B¿¡Ë©y A∏R∂V©´s ™´sV©´sxqsV NRPLRigRi¤Õ¡[µR∂V. @LiµR∂VZNP[ ©Ø[LRiV Æ™sVµR∂xms≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. J \|ms#˚Æ™s[»¡V ™yfl”·«¡˘ Àÿ˘LiNRPV LRiVfl·™´sW{mns r~™´sVV¯©´sV GNRPLigS xqsWORPQ¯ LRiVfl· xqsLixqsÛ Ã¡NRPV ™´sV◊˝¡Li¿¡©´s»˝¡V NSg`i ¨sÆ™s[µ∂j NRP©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liµj∂. ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s \lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mns @™´sVáV ºdΩLRiV\|ms NSg`i 2011 G˙zmsÕfi ©´sVLi¿¡ 2012 ™´sVµ≥R∂˘NSáLiÕ‹[ ¤Õ¡NRP‰ºdΩzqsLiµj∂. LRiW.65,318 N][»˝¡ LRiVfl· ™´sW{mns N][xqsLi 35 LSuÌy˚Õ˝‹[ FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s 3.68 N][»˝¡ ∆ÿªyÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 90 Æ™s[á ∆ÿªyá©´sV NSg`i ©´s™´sVW©y ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[zqsLiµj∂. NSg`i NRPLi…”¡NTP ¿¡NTP‰©´s ™y…”¡Õ‹[ ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[¨s ©yáVgRiV —¡Õ˝ÿáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s 3200 ∆ÿªyáV D©yıLiVV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ¨sLÒik ªRΩ NSáLiÕ‹[ LRiVflÿáV ºdΩxqsVNRPV©yı C xms¥R∂NRPLi NTPLiµR∂ FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V¨s 9,334 ∆ÿªyá©´sV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[zqs©´sxmsˆV≤R∂V @LiµR∂VÕ‹[ 1,257 @N_Li»˝¡NRPV LRiW.3.58 N][»˝¡ LRiVfl·™´sW{mns F~LiƵ∂[ @L>RiªRΩ D©´sı»˝¡V NSg`i xmsLjibdPá©´sÕ‹[ æªΩ[÷¡Liµj∂. Àÿ˘LiNRPVáV ™´sW˙ªRΩLi ™y…”¡¨sxmsNRP‰©´s|ms…Ì¡” «ÿ’¡ªy ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[aSLiVV. 2009 Fs¨sıNRPáNRPV Æ™sŒ˝¡œ ≤y¨sNTP G≤yµj∂ ™´sVVLiµR∂VgS @Li¤…¡[ 2008 zmns˙ ¡™´sLji  Í¡Æ≤∂…fiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mns xms¥R∂NS¨sı ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. µy¨s Æ™sVVªRΩÚLi ≠sáV™´s LRiW.71,680 N][»˝¡V. Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS 3.69 N][»˝¡ ™´sVLiµj∂ ¿¡©´sı, xqs©´sıNSLRiV \lLiªRΩVá LRiVflÿáV LRiµÙ∂R V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s, ™´sVL][ 60 áORPQá™´sVLiµj∂ l\LiªRΩVáNRPV ™´s©±s¤\…¡™±sV |qs…”¡ÕfiÆ™sVLi…fi NTPLiµR∂ LRiVfl· DxmsaRP™´sV©´sLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s áORPQ˘LigS |ms…ÌÿLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ ALiµ≥∂R ˙xmsƵ∂[aP` ™y…ÿ LRiW.11,353.71 N][»˝¡V DLiµj∂. 2012 ™´sWLjiË 31 ©y…”¡ ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ˙xmsNSLRiLi LRiVfl· ™´sW{mns NTPLiµR∂ ZNP[Li˙µR∂ ALÛjiNRP aS≈¡ AL`i’d¡H, ©yÀÿLÔRiVáNRPV LRiW.52,516 N][»˝¡V ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[zqsLiµj∂. 1997 G˙zmsÕfi INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ 2007 ™´sWLjiË 31 ™´sVµ≥R∂˘ LRiVflÿáV ºdΩxqsVNRPV©´sıxmsˆ…”¡NUP LRiVfl·™´sW{mns xms¥R∂NRPLi NTPLiµR∂ FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V¨s 9,334 \lLiªRΩVá ∆ÿªyá©´sW ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[aSLRiV. µk∂¨sNTPª][≤R∂V ªRΩ™´sVNRPV zmnsLS˘µR∂VáLiµj∂©´s ™´sVL][ 943 ZNP[xqsVá©´sV NSg`i xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liµj∂. ≠ds…”¡NTP LRiVfl· ™´sW{mns NS¨ds, LRiVfl· DxmsaRP™´sV©´sLi NS¨ds F~LiƵ∂[ @L>RiæªΩ[ ¤Õ¡[µR∂V. @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP LRiW.20.50 N][»˝¡V @©´sL>RiVáNRPV xmsLi¿¡|ms…ÌÿLRiV. NSg`i ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[zqs©´s Æ™sVVªRΩÚLi ∆ÿªyÕ˝‹[ ALRiV aSªRΩLi... @Li¤…¡[ 4,826 @N_Li»˝¡Õ‹[ l\LiªRΩVáNRPV @L>iR ªRΩáNRPV ªRΩgÊiR »Ì¡V ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[µ∂R ¨s æªΩ[÷¡ËLiµj∂. l\LiªRΩVáNRPV DƵ∂Ù b[ PLi¿¡©´s LRiVfl·™´sW{msn xms¥R∂NS¨sı xqsWORPQ¯ LRiVfl· xqsLixqsÛ Ã¡ FyáV¬ø¡[aSLRiV. ALiµ≥∂R ˙xmsƵ∂[aP` , ø≥¡R ºdΩq£Ú sgRi≤≥∂` , I≤T∂aS, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, xmsbPË™´sV ¤À¡LigSÕfiÕ‹[ C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ©´s≤T∂¿¡Liµj∂. J \|ms#˚Æ™s[»¡V ™yfl”·«¡˘ Àÿ˘LiNRPV ¨s ¡Liµ≥R∂©´sá©´sV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NTP‰ l\LiªRΩV LRiVfl·™´sW{msn Æ™sVVªRΩLÚ iÕ‹[ LRiW.164.60 N][»˝¡©´sV xqsWORPQ¯ LRiVfl· xqsLixqÛsá LRiVfl· ™´sW{mnsNTP ™´sV◊˝¡Li¿¡LiµR∂¨s Aµ≥yLSáª][ xqs•¶¶¶ NSg`i Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liµj∂. LRiVfl·™´sW{mns N][xqsLi LjiNSLÔiR Vá©´sV ªyLRiV™´sWLRiV ¬ø¡[aSLRiV. ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sáNRPV ≠sLRiVµÙ∂R LigS N]¨sı Àÿ˘LiNRPVáV ™´s≤ÔU∂áV, BªRΩLRi ø≥yLÍkiá NTPLiµR∂ LRiW.5.33 N][»¡˝ V ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. @™´sNRPªRΩ™´sNRPáNRPV xqsLi ¡Liµ≥∂j ªRΩ A≤T∂»¡L˝RiV, Àÿ˘LiNRPV @µ≥j∂NSLRiVá©´sV «¡™y ¡VµyLki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zqsFnyLRiV= ¬ø¡[zqsLiµj∂. BLiµR∂VÕ‹[ «¡Ljigji©´s @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V©´sV NRPVµj∂FyLiVV. µk∂¨s\|ms zqs’¡H ≠søyLRifl· «¡LRiFyá¨s ≠sxmsOSQáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLiVV. Æ™sVV©´sı…”¡ @gRirÌy NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi æªΩ[áNRP™´sVVLiƵ∂[ æªΩLRi\|msNTP ™´s¿¡Ë©´s C ™´s˘™´sx§¶¶¶LSLiÕ‹[ Àÿµ≥R∂V˘Ã¡\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡. Àÿ ¡Li }msáVŒ˝¡œ xqsW˙ªRΩµ≥yLRiVá NRP©yı ≠dsLRiV Æ≤∂[Li«¡L`i @¨s gRiVLjiLÚ iøy÷¡.

QÆ∞~°∞"å~°O, =∂iÛ 7, 2013

1500 N][»˝¡V ≈¡LRiËLiVV©y øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV ¤Õ¡[µR∂V...! „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,™´sWLjiË6: Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌPR Vá xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ xmsƵ∂[Œ¡œ˝ ß xmspLRi™Ú s´ oªRΩV©yı G INRP‰ ˙Fy¤«¡NÌPR V ©´sVLi¿¡ øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVáNRPV ¬ø¡[LRi≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. NSáV™´sáV ¤Õ¡[NPR V©yı ˙Fy¤«¡NÌPR VáV ¨sLji¯Li¿¡©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙xms«ÿµ≥∂R ©y¨sı NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV, @µ≥j∂NSLRiVáV xmsLiøR¡VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqsLiµR∂¨s ˙xmsºΩxmsOSQáV AL][zmsxqsVÚ©yıLiVV. ˙Fy¤«¡NÌRPVá NTPLiµR∂ ¨sLji¯Liøy÷¡=©´s NSáV™´sá ¨sLS¯fl·Õ˝‹[ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı ≠sxmsLkiªRΩÆ\™sV©´s «ÿxms˘Li l\LiªyLigS¨sNTP aSxmsLigS ™´sWLRiVª][Liµj∂. gRi≤T∂¿¡©´s mx sƵ∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ «¡Ã¡∏R∂V√Ï¡Li }msLji»¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ qx sV™´sWLRiV 1500 N][»¡˝ ˙xms«ÿµ≥∂R ©´sLi ≈¡LRiËLiVVLiµj∂.˙Fy¤«¡NÌPR VáV ¨sLji¯}qsÚ ªRΩ™´sV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRPáVgRiVªRΩVLiµR∂¨s AbPLi¿¡©´s l\LiªRΩVáV ªRΩ™´sV ≠sáV\Æ™s©´s À≥¡œ W™´sVVá©´sV ˙Fy¤«¡NÌPR VáV,NSáV™´sáV ¨sLS¯flÿáNRPV BøyËLRiV. BxmsˆV≤R∂V @»¡V À≥¡œ W™´sVVáV N][Õ‹[ˆLiVV B»¡V rygRiV¨dsLRiLiµR∂NRP l\LiªyLigRiLi ©y©y @™´sxqsÛ Ã¡V xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Æ\™s∏R∂V£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s N]™´sVVLRiLi’≥¡d Li «¡gRi©yı¥R∂xmspL`i, ™´sVªRΩ≤Ú ∂T ™ygRiV ˙Fy¤«¡NÌPR Vá xms©´sVáV ¨sµ≥∂R VáV @LiµR∂NRP ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. lLiLi≤][µ∂R aRP xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s gRiÆ≤∂Ô ©´sı™ygRiV, ryªyıá ™´sLi…”¡ ˙Fy¤«¡NÌPR Vá µy*LS l\Li ªyLigS¨sNTP rygRiV¨dsLRiLiµR∂≤R∂Li¤Õ¡[µ∂R V. GŒ˝¡œ ªRΩLRi ¡≤T∂

¨sLS¯flÿáV N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. @LiVV©y INRP‰ FsNRPLS©´sV NRPW≤y C ˙Fy¤«¡NÌPR VáV ªRΩ≤R∂mx sNRPF°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>iR Li.˙Fyfl·z§¶ ¶ªΩR ¬ø¡[Æ™sŒ˝¡œ |\ ms —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáNRPV Fs©Ø[ı AaRPáV©yıLiVV. C ˙Fy¤«¡NÌRPV µy*LS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s HµR∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ ¨dsLRiLiƵ∂[Õÿ ≤T∂¤\«¡©±s ¬ø¡[aSLRiV. BLiªRΩ ™´sLRiNRPV À≥¡œ W}qsNRPLRifl· xmspLjiNÚ S¤Õ¡[µ∂R V. xmsáV ø][»¡˝ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s xms©´sVáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. xmsLjizqÛsºΩ¨s øR¡W}qsÚ ™´sVL][ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡™´sLRiNRPV C ˙Fy¤ « ¡NÌ R P V µy*LS —¡Õ˝ ÿ \ l L iªyLigS¨sNT P ¨d s LR i LiÆ µ ∂[ x m sLj i z q Û s ºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[µR∂V.™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ xqs*∏R∂VLigS ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s N]™´sVVLRiLi’≥¡d Li(A≤R∂) ˙Fy¤«¡NÌPR V NTPLiµR∂ BLiNS NSáV™´s¤Õ¡[ xmspLjiÚNS¤Õ¡[µR∂V. µk∂¨s µy*LS 24Æ™s[á FsNRPLSáNRPV ¨dsLRiLiµR∂VªRΩVLiµR∂¨s zqsFsLi Fs™´sLji¿¡Ë©´s ¤Õ¡NRP‰Ã¡©´sV øR¡Wzqs ˙xmsNRP…”¡LiøyL][ A∏R∂V©´sZNP[ æªΩ÷¡∏R∂W÷¡. LRiW.500 N][»˝¡Vc @™´sxqsLRiLi..—¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s rygRiVªRΩV©´sı rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌPR Vá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[}qsLiµR∂V NRPV NRP¨dsxqsLi ™´sVL][ LRiW.500 N][»¡˝ Vc @™´sqx sLRi™´sV™´soªy∏R∂V¨s @LiøR¡©y. C π∏∂[V≤yµj∂ ¡Æ≤∂Í …fiÕ‹[ «¡Ã¡∏R∂V«Ïÿ©y¨sNTP À≥ÿLki ¨s µ≥∂R VáV ZNP[…ÿLiVV}qsÚgS¨s —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVá ¨sLS¯fl·Li xmspLRiÚπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[µ∂R V.

ZNP[Li˙µR∂ ¨sµ≥R∂Váª][ ¬ø¡LRiV™´soá @’≥¡™´sXµÙj∂ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

NRPLRiWıáV,™´sWLjiË6: ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¨sµ≥∂R Váª][ ¬ø¡LRiV™´soá @’≥¡™´sXµÙj∂NTP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡ ©´sV©yıLRiV. ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV, ©´ s ≠d s NR P LR i fl·, Aµ≥ R ∂ V¨d s LR i fl· (AL`i.AL`i.AL`i) x m s¥R ∂ NR P Li µy*LS —¡Õ˝ÿNRPV LRiW.6.22 N][»˝¡V ≠s≤R∂VµR∂á @∏R∂W˘LiVV. ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[}qs C ¨sµ≥∂R VÕ˝‹[ 10 aSªRΩLi LSxtsÌ Q˚ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li ªR Ω ©´ s ™y…ÿgS ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLi»¡VLiµj∂.C Æ™s[VLRiNRPV AÆ™sWµR∂Li á’≥¡Li¿¡©´s»˝¡V —¡Õ˝ÿ ¨ds…”¡FyLRiVµR∂á aS≈¡ @µ≥∂j NSLji

INRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. NRPLRiWıáV ≤T∂≠s«¡©±s mx sLjiµ≥∂j Õ‹[ 40 ¬ø¡LRiV™´soáNRPV 32 ¬ø¡LRiV™´soáNRPV ¨sµ≥∂R VáV ≠s≤R∂VµR∂á @∏R ∂ W˘LiVV. ≠d s …” ¡ Õ‹[ 20 ¬ø¡LRiV™´soá xms©´sVáV C xms¥R∂NRPLi NTPLiµR∂ xmspLRi∏Ú ∂R W˘LiVV. ©´sLiµy˘Ã¡ ≤T∂≠s«¡©±s mx sLjiµ≥∂j Õ‹[ 30 ¬ø¡LRiV™´soáV ˙xmsºΩFyµj∂LiøR¡gS 28 ¬ø¡LRiV™´soá mx s©´sVáV ≠s≠sµ≥∂R µR∂aRPÕ˝‹[ D©yıLiVV. LR i W.11.25 N][ » ˝ ¡ ª][ AL`i.AL`i.AL`i xms¥R∂NRPLi NTPLiµR∂ ¬ ø ¡LR i V™´ s oá ™´ s VLR i ™´ s V¯ªR Ω VáV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ªy«ÿgS ALRiV ¬ø¡LRiV™´soáNRPV ¨sµ≥R∂VáV ≠s≤R ∂ VµR ∂ á @∏R ∂ W˘LiVV.

gR i ≤T ∂ Æ ™ s[ ™ ´ s VVá ™´ s VLi≤R ∂ áLi ™´sVLiøyáNRP»Ì¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s ¬ø¡LRiV™´soNRPV LRiW.1.72 N][»˝¡V, ™´sV•¶¶ ©s´ Liµj∂ ™´sVLi≤R∂áLi ¡ryxmsoLRiLi ¬ø¡LRiV™´soNRPV LRiW.63 áORPQáV, «¡⁄Fy≤R∂V ¡Lig˝S ™´sVLi≤R∂áLi FyLR i V™´ s VLiøyá ¬ ø ¡LR i V™´ s oNR P V LRiW.1.75 N][»˝¡V, •¶¶¶Ã¡x§¶¶¶Lji* ™´ s VLi≤R ∂ áLi NS≠sV¨s•¶¶¶Õfi ¬ø¡LRiV™´soNRPV LRiW.70.5 áORPQáV, AxqsˆLji ™´sVLi≤R∂áLi ™´sVVªRΩNÚ PR WLRiV ¬ø¡LRiV™´soNRPV LRiW.52 áORPQáV, bPLRiVÆ™sŒ˝¡œ ™´sVLi≤R∂áLi LRiLigRiLS«¡Ÿ ¬ø¡LRiV™´soNRPV LRiW.90 áORPQáV ≠s≤R∂VµR∂á @∏R∂W˘LiVV.

@xtÌsQNRPuÌyá ™´sVµ≥R∂˘ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s BLi»¡L`i xmsLkiORPQáV —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS xqs™´sVxqs˘¤Õ¡µR∂VL]‰©´sı ≠sµy˘LÛRiVáV „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sWLjiË 6 iM≠sµy˘LÛji µR∂aRPÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ NUPáNRP\Æ™sV©´s µR∂aRPgS ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ BLi»¡Lki¯≤T∂π∏∂V…fi ≠sµy˘À‹[µ≥R∂©´s xqsLigRiªRΩ»¡VLi¿¡æªΩ[, G≤yµR∂Liªy øR¡µj∂≠s©´s ªRΩLS*ªRΩ xmsLkiORPQáV LS}qsLiµR∂VNRPV NRPW≤y xqs\lLi©´s r¢NR P LS˘Ã¡V NR P ÷¡ˆLiøR ¡ ¤ Õ ¡[ N R P ∏R ∂ VLi˙ªyLigR i Li ¬ ø ¡[ ª R Ω VáV Fsæ ª Ω[ Ú z q sLiµj ∂ . CL][ « ¡Ÿ©´ s VLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s BLi»¡L`i ™yL<jiNRP xmsLkiORPQáV —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 132 ZNP[ L i˙µyÕ˝ ‹ [ ˙FyLR i LiÀ≥ œ ¡ Li @∏R∂W˘LiVV. G≤yµj∂ F~≤R∂VgRiV©y FsLiª][ AaRPª][ øR¡µR∂V™´soNRPV¨s ˙x m saSLiªR Ω ™yªy™´ s LR i fl·LiÕ‹[ xmsLkiORPQáV LSryÚ™s´ V¨s ZNP[Li˙µy¨sNTP Æ™s¤Œ¡˝ [ xqsLjiNTP @Æ©s[NPR NRPuÌyáV NSŒ˝¡œ NRPV ªRΩ»Ì¡VNRPVLi»¡WÆ©s[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠sµy˘LÛiR VáV @™´sxqsÛ Ã¡V xms≤ÔyLRiV. øyÕÿ ø][ » ˝ ¡ ≠sµy˘LÛ R i VáNR P V •¶¶¶«¡LRiV aSªRΩLi ªRΩNRPV‰™´sgS DLiµR∂¨s, {msn «¡ŸÃ¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¤Õ¡[µ∂R Æ©s[

™´ s LiNR P ª][ ≠sµy˘LÛ R i VáNR P V •¶¶ Õfi…”¡ZNP‰»˝¡ mx sLizmsfl‘· ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[µ∂R V. •¶¶¶Õfi…” ¡ ZNP‰»˝ ¡ N][ x q sLi FsLiªR Ω ˙ ¡ºΩ™´ s W÷¡©y NR P W≤y ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li xqsˆLiµj∂LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ ™´sVÕ˝ÿmx spL`i ™´sVLi≤R∂á ZNP[ L i˙µR ∂ LiÕ‹[ ¨ s JNR P ŒÿaSá ≠sµy˘LÛ R i VáV ALR i VgR i VLR i V À≥¡œ ™´s©´sLi\|msNTP FsNTP‰ ¨sLRiqx s©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. |msµÙ∂R mx s÷˝¡Õ‹[¨s ∏R∂VaRPqz s* NR P ŒÿaSáՋ[ ¨ s ZNP[ L i˙µR ∂ LiÕ‹[ ≠sµy˘LÛRiVáNRPV ¤…¡[ ¡VÃ˝¡V Æ™s[∏R∂VNRP F°™´s≤R∂Liª][ Æ©s[á\|msÆ©s[ NRPWLRiV˨s xmsLkiORPQáV LS∏R∂W÷¡=©´s µR∂VzqsÛ ºΩ Æ©sáN]Liµj∂. BÕÿ INRP‰¤…¡[≠sV…”¡ ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡W F°æªΩ[ øyÕÿ x q s™´ s Vx q s˘Ã¡V ≠sµy˘LÛ R i Váª][ F°…‘¡xms≤Ôy∏R∂V¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. x m sáVZNP[ L i˙µyÕ˝ ‹ [ NR P ¨d s x q sLi ™´sVLRiVgRiVµ]≤˝∂R V ¤Õ¡[NPR F°æªΩ[, NRP¨dsxqsLi ™´ s VW˙ªR Ω aSáá©´ s V NR P W≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V¨s xmsLjizqsÛ ªRΩVáV NRP¨szmsLiøyLiVV. Æ™s[xqs≠s ºdΩ˙™´sLi @LiVV©y ≠sµy˘LÛ R i VáNR P V

˙ªygRiV¨ds…”¡¨s NRPW≤y @Liµj∂Li¬ø¡[ ≠sx t sQ∏R ∂ VLiÕ‹[ ZNP[ L i˙µyá ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV, @µ≥j∂NSLRiVáV G™´sW˙ªRΩLi ˙aRPµÙR∂ øR¡WzmsLiøR¡Æ©s[ ¤ Õ ¡[ µ R ∂ V. CL][ \ ¤ « ¡æ ª Ω[ x q sl L i[ BLi»¡L`i≠dsV≤T∂π∏∂V…fi Æ™sVVµR∂…”¡ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLkiORPQáV NSgS, µj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLkiORPQáV l L i[ x m s…” ¡ ©´ s VLi¿¡ ˙FyLR i LiÀ≥ œ ¡ Li NS©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ @xmsˆ…”¡\ZNP©y x q s™´ s Vx q s˘Ã¡V x m sLj i x t sQ‰Lj i Li¿¡ ˙x m saSLiªR Ω ™yªy™´ s LR i flÿ¨sı NR P ÷¡ˆLi¿¡ À≥ ÿ ≠s À≥ ÿ LR i ªR Ω F¢LRiVáVgS ≤T∂˙gki, BLi«¡¨dsLjiLig`i, \Æ™sµR∂˘ ≠sµR∂˘NRPV ≠sµy˘LÛRiVá©´sV xmsLizmsryÚL][ ¤Õ¡[NRP @µ≥j∂NSLRiVáV ª][NRP™´sVV≤R∂VøR¡VNRPV¨s NRPWLRiVËLi…ÿL][ øR¡W≤y÷¡=LiƵ∂[. x q sLj i gÊ S Æ © sáL][ « ¡ŸÃ¡©´ s VLi¿¡ GLSˆ»˝¡V xmspLRiÚ∏R∂W˘∏R∂V¨s ¬ ø ¡x m sˆVNR P VLi»¡W ™´ s ¿¡Ë©´ s @µ≥∂j NSLRiVáV Cxqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms GLi xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡FyÚLiR ¨s ≠sµy˘LÛij xqsLixmnsWáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLiVV.

NRP≤T∂∏R∂VLi l\LiªRΩVNRPV ˙xmsaRPLixqsáV NSNTP©y≤R∂,™´sWLjiË6(AL`iFs©±sFs): À≥ÿLRiªRΩ ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLjia][µ∂R≥ ©y ZNP[ L i˙µR ∂ Li ≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ Õ‹[ x m spry Dµy˘©´ s aS≈¡ Aµ≥ R ∂ *LR i ˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s mx spá ˙xmsµR∂LRi+©´sÕ‹[ NRP≤T∂∏R∂VLi \lLiªRΩV ˙xmsaRPLiry xms˙ªRΩLi @LiµR∂VNRPV©yıLRiV. ∏R∂VV™´s\lLiªRΩV q{ s|§¶¶ ø`¡ µR∂VLÊSQ˙mx sryµ`∂. @NRP‰≤R∂ xmspá ˙xmsµR∂LRi+©´sÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ANR P L< R i fl·gS ¨s÷¡øyLR i V. @Liµyá©´sV ALRiÀ‹[zqs @LiµR∂Lji ™´sV©´sı©´sáV @LiµR∂VNRPV©yıLRiV. NRP≤T∂∏R∂VxmsoáLiNRPNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s A∏R ∂ V©´ s ©´ s LR i =Lk i LR i LigR i LiÕ‹[ Fsx m sˆ…” ¡ NR P x m sˆV≤R ∂ V N]ªR Ω Ú Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[qx sWÚ ªRΩ©´s ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ©´sV øy»¡VNRPVLi»¡V ©yıLRiV. ªy©´sV DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[zqs©´s ≠s≠sµ≥∂R LRiNSá Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV r°™´sV, ™´sVLigRiŒœ¡™yLSÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s xmspá ˙xmsµR∂LRi+©´sÕ‹[ DLiøyLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡NTP ¬ø¡Liµj∂©´s mx sáV™´soLRiV ∏R∂VV™´s©´sLRi=Lki \ l L iªR Ω VáV ALR i ıÆ ™ sVLi»¡Õfi, ALji‰≤`∂= LRiNSá Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV ˙x m sµR ∂ Lj i +Li¿¡©y NR P ≤T ∂ ∏R ∂ VLi Æ ™ sVVNR P ‰¤ Õ ¡[ ANR P L< R i fl‘ · ∏R ∂ VLigS ¨s÷¡øy∏R ∂ V©yıLR i V. NR P …fi xms˝ ™´sL`i=NRPV xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡ @Æ©s[NPR LRiNSá Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV @NRP‰≤R∂ ˙xmsµR∂Lji+LiøyLRiV. A xmsouyˆÃ¡ @Liµyá©´sV ºΩáNTPLi¿¡©´s @NRP‰≤T∂ @µ≥j∂NSLRiVáV, aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV ™´ s VVgÙ R i V\ ¤ Õ ¡ ∏R ∂ V™´ s \ l L iªR Ω V©´ s V @’≥¡©´sLiµj∂LiøyLRiV. ˙xmsµR∂LRi+©´sÕ‹[ DLi¿¡©´ s x § ¶¶¶Õ‹[ ‰ ¨s∏R ∂ WáV, N] ¡˜Ljixmspá Æ™sVVNRP‰Ã¡V, ¿¡©y AxqsÌ L`i ™´sLi…”¡ LRiNSá Æ™sVVNRP‰Ã¡V xqsLiµR∂LRi+NRPVá©´sV @≠sVªRΩLigS ANRP»Ì¡VNRPV©yıLiVV. xmsáV™´soLRiV ≠ds»¡¨s ≠dsOTPQLi¿¡ @’≥¡©´sLiµ≥∂j Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. DªRΩ™Ú s´ V ˙xmsµR∂LRi+©´sNRPV gS©´sV H.G.AL`i.H ªRΩLRixmnsQo©´s ˙xmsaRPLiry xms˙ªRΩLi B¿¡Ë©´s»˝¡V µR ∂ VLÊ S Q˙x m sryµR ∂ V æ ª Ω÷¡FyLR i V. BLiµR∂VNRPV gS©´sV NRP≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ˙x m sryµ`∂©´ s V x m sáV™´ s oLR i V @’≥¡©´sLiµj∂LiøyLRiV.

AL][gRi˘Li N][xqsLi ¨ds…”¡\|ms Axqs©yáV KLS @¨szmsxqsVÚ©´ xmsp«ÿLji „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sWLjiË 6 :xqsLixmspLÒRi AL][gRi˘LiN][xqsLi ˙xmsºΩINRP‰LRiV π∏∂WgRi,Axqs©yáVÆ™s[∏∂R V≤R∂Li Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ™´sV©´sNRPV æªΩáVxqsV. NS¨ds Jπ∏∂Wgji xmsoLigRi™´so≤R∂V Õ‹[NPR NRPŒÿ˘flÿLÛiR Li ¨sªRΩ˘Li ©yáVgRiV©´sVLi¿¡ ALRiV gRiLi»¡Ã¡Fy»¡VgRiágRiáFylLi[ g][µy™´sLjiÕ‹[ Axqs©yáV Æ™s[qx sWÚ ˙xmsºΩINRP‰Lji¨s KLS @¨szmsxqsVÚ©yı≤R∂V.NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ™´sVÕ˝ÿxmspL`i ™´sVLi≤R∂áLi Æ™s÷¡g]Li≤R∂ ˙gS™´sVbP™yLRiV ©´sVLi¿¡ g][µy™´sLji ©´sµk∂ ˙xms™´sz§¶¶¶xqsWÚ Æ™sŒ‹[LÚ iµj∂. g][µy™´sLji ˙xmsNRP‰Æ©s[ ≠s≠sµR∂ Ƶ∂[™yá∏R∂WáV Æ™s÷¡∏R∂VgS Aá∏R∂VLiÕ‹[ @LRiËNRPV≤T∂gS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙ ¡x§¶¶¶¯øyLji ≠dsLRi˙ ¡x§¶¶¶¯LigSLji ™´sVx§¶¶¶ªRΩÚLRiNSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. À≥œ¡NTPÚª][ \Ƶ∂™´s

©y™´sVxqs¯LRifl·¬ø¡[}qsÚ NRP÷¡lgi[@©´sVÀ≥¡œ WºΩ @Liªy BLiªyNSµR∂¨s ¬ø¡xmsoÚ©yı≤R∂V. Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ ˙xmsŒœ¡∏R∂VLi ™´sxqsVÚLiµR∂¨s «¡LRiVgRiV ªRΩV©´sı ˙xmsøyLRiLi NRPW≤y DºΩÚƵ∂[©´s¨s, Ƶ∂[¨s\Æ©s©y FsµR∂VLRiV‰Æ©s[aRPNTPÚ \Ƶ∂™´sFyLS∏R∂Vfl·Liª][Æ©s[ á’≥¡qx sVÚLiµR∂Li»¡V©yı≤R∂V. Õ‹[NPR NRPŒÿ˘fl·LiN][qx sLi DµR∂∏R∂VLi, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi Ƶ∂[™yá∏R∂VLiÕ‹[ mx sp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[™s´ VVLiµR∂V g][µy™´sLji©´sµj∂Õ‹[ qx sLixmsp LÒRi ryı©´sLi¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li N][xqsLi ¨ds…”¡\|msÆ©s[ ˙xmsπ∏∂WgSáV¬ø¡[zqs xqsxmsn ÷d¡NRPXªRΩV≤R∂∏R∂W˘≤R∂V. ¨sLi≤R∂VgRiLji˜fl”·Õÿ D©´sı g][µy™´sLji ©´sµj∂Õ‹[©s´ V, Õ‹[∏∂R VÕÿD©´sı «¡Ã¡FyªRΩÆ\™sV©´s g][µy™´sLji ˙xmsƵ∂[aPR LiÕ‹[|\ qsªRΩLi A∏R∂V©´s LRiNRPLRiNSá Axqs©yáVÆ™s[xqsWÚ xqsWLRi˘ Ƶ∂[™s´ o≤T∂NTP ˙FyLÛiR ©´sáV¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ºdΩLRiV ˙xmsºΩINRP‰Lji¨s AÕ‹[¿¡Lixms ¬ø¡[r°ÚLiµj∂.

ª][…”¡ NRPVáxqÛsVáNRPV ª][Æ≤∂™´s*LRiV..? „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,™´sWLjiË6:BLiªRΩNSáLi Æ™s©´sNRP ¡≤T∂©´s «ÿ’¡ªyÕ‹[ @Æ©s[NPR gjiLji«¡©´s «ÿªRΩVáV D©yı ª][…”¡ NRPVáxqÛsVá gRiVLjiLi¿¡ ª]÷¡ryLjigS gRiŒœ¡#Æ™sVªyÚLiR V. gjiLRi«¡©´sVáƙs[V @LiVV©y ªy™´sVV Æ™s©´sNRP ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s ™yLRiV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Aµj∂™y{qs ’¡LRiWµ`∂ g][Li≤`∂(ª][…¡” ) }qs™y xqsLixmsn VLi Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ B…‘¡™´sá À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Liª][ ≠dsLji qx s™´sVxqs˘Ã¡V æªΩLRi|\ msNTP ™´søyËLiVV. ª][…¡” NRPVáxqsVÚáNRPV À≥¡œ W™´sVV÷¡™y*á¨s —¡Õ˝ÿ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ª]≤R∂qx sLi $¨s™y£qs ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @Ƶ∂[≠sµ≥∂R LigS À≥¡œ W≠sV N]©´sVg][áV xms¥R∂NS¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LSLRiV. FsÕÿLi…”¡ Aµ≥ y LSáV ¤ Õ ¡[ N R P F°LiVV©´ s G¤ « ¡[ ¨ d s = µ≥ R ∂ X≠d s NR P LR i fl· x m s˙ªyáV @Liµj∂Liøyá©yıLRiV. ª][…”¡ NRPVáxqsVÚáNRPV @Liª][˘µR∂∏R∂V NSLÔRiVáV @Liµj∂Liøyá©yıLRiV. xmsáV ≤T∂™´sWLi≤˝R∂Õ‹[ NRPW≤T∂©´s ≠s©´sºΩxms˙ªy¨sı NRP¤Õ¡NÌRPL`iNRPV @LiµR∂¤«¡[aSLRiV. B™´s¨dsı \|msNTP NRP ¨szmsLi¬ø¡[ xqsxqs˘Ã¡¨s, ≠dsLji¨s gjiLji«¡©´sVáVgS gRiVLjiÚLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂NSáV @Liµj∂Liøyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

≤U∂—¡Õfi µ≥R∂LRiáª][ ¨sLRiVµ][˘gRiVá ALiµ][Œœ¡©´s „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

NRPLRiWıáV, ™´sWLjiË6: |msLRiVgRiVªRΩV©´sı BLiµ≥R∂©´s µ≥R∂LRiáª][ ˙…ÿNÌRPL`iá ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV áÀ‹[µj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV. \|ms#˚Æ™s[»¡V \|mns©y©±s=Õ‹[ @xmsˆVáV F~LiµR∂≤R∂Liª][ xqsLiFyµj∂Li¿¡©´s Æ™sVVªRΩÚLi |\ ms#˚Æ™s[»¡V |\ mns©y©±s=áNRPV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ xmsxqsVÚáV gRi≤R∂Fy÷¡=©´s xmsLjizqsÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂LiµR∂¨s ™yLRiV AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sVÚ ©yıLRiV. ¨sLRiVµ][˘gRiVáNRPV Àÿ˘LiNRPVáV LRiVfl· xqs•¶¶¶∏R∂VLi @Liµj∂Liøyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ¨sLRiVµ][˘gRiVáNRPV DFyµ≥∂j F~LiƵ∂[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LRiLigRi Àÿ˘LiNRPVáV G™´sW˙ªRΩLi µ][x§¶¶¶µR∂xms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV.µk∂¨sNTP ª][≤R∂V |msLiøR¡VªRΩV©´sı BLiµ≥∂R ©´s µ≥∂R LRiáV NRPW≤y ª][≤∂R ™´s≤R∂Liª][ ™yLji xmsLjizqsÛ ºΩ L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV µR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sWLRiVª][Liµj∂.L][«¡Liªy A…‹[ ©´s≤T∂zms©y xmsp»¡ gRi≤R∂™´s≤R∂Li NRPxtÌsQLigS DLiµR∂¨s A…‹[™yÕÿáV @Li»¡V©yıLRiV. ≤U∂—¡Õfi µ≥R∂LRiá NSLRifl·LigS ˙aRP™´sVNRPV ªRΩgÊRi xmns÷¡ªRΩLi @LiµR∂≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂Li»¡V©yıLRiV. @µR∂Vxmso ¤Õ¡[NRPVLi≤y FsxmsˆV≤R∂V xms≤T∂æªΩ[ @xmsˆV≤R∂V ≤U∂«¡Õfi µ≥R∂LRiáV |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ A…‹[\Æ≤∂Q˚™´sL˝RiV, ˙…ÿNÌPR L`i ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV ALiµ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡LiµR∂V ªRΩV©yıLRiV. |msLjigji©´s µ≥R∂LRiáNRPV @©´sVNRPWáLigS A…‹[øyLÍkiáV |msLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ NRPV»¡VLi ¡ F°xtsQfl· À≥ÿLRi™´sV™´soª][LiµR∂Li»¡V©yıLRiV. L][«¡Liªy NRPxtsÌ Qxms≤T∂©y NRP≤R∂Vxmso¨sLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s ©ygRi÷¡Lilgi[aPR *LRi ry*≠sV Aá∏R∂VLi FsµR∂VLRiVgS A…‹[ \Æ≤∂Q˚™´sL˝RiV rÌyLi≤R∂V GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[xqsVN]¨s Æ™ságRi»¡WLRiV, ’¡—¡©´sÆ™s[™´sVVá, |msµÙR∂ N]|msˆL˝Ri, ¿¡©´sı N]|msˆL˝Ri, ™´sÃ˝¡LiFy≤R∂V, r¢µR∂LRiµj∂Æ©sı ˙gS™´sWáNRPV 50 ™´sVLiµj∂ ¨sLRiVµ][˘gRiVáV A…‹[áV |ms»Ì¡VcN]¨s “¡™´s©´sLi rygjixqsVÚ©yıLRiV.xmsLiøy∏R∂VºdΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s A…‹[ rÌyLi≤R∂V ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ ™´sLiµR∂ A…‹[áNRPV \|msÆ©s[ ©´s≤R∂VxqsVÚ©yıLiVV. @Õÿlgi[ xmsáV \|ms#˚Æ™s[…fi xms©´sVáNRPV ¨sLRiVµ][˘gRiVáV ˙…ÿNÌPR L˝iR V ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. ≠dsLRiLiµR∂LjiNUP BxmsˆV≤R∂V ≤U∂—¡Õfi µ≥R∂LRiá |qsgRi ªRΩgRiá≤R∂Liª][ áÀ‹[µj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV.

lLiÆ™s©´sW˘ qx sµR∂qx sV=áª][ qx s™´sVxqs˘Ã¡V mx sLjitx sQ‰LjiLiøy÷¡ NRP≤R∂xms ,™´sWLjiË6(AL`iFs©±sFs): lLiÆ™s©´sW˘ xqsµR∂xqsV=Õ˝‹[ ˙gS™´sVrÛyLiVVÕ‹[ qx s™´sVxqs˘Ã¡V mx sLjiuy‰LRiLi NS™yá¨s @µ≥∂j NSLRiVá©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i aRPbPµ≥R∂L`i AƵ∂[bPLiøyLRiV. ˙gS™´sWáNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ @µ≥j∂NSLRiVáV @¨sı ≠s™´sLSáª][ Æ™sŒ˝ÿá¨s @©yıLRiV. CÆ©sá 12™´s æªΩ[µ∂k ©´sVLi¿¡ Æ©sáFy»¡V xqsµR∂xqsV=áV N]©´srygRi©´sV©´sıLiµR∂V©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjixtsQ‰LRiÆ™s[V áORPQ ˘LigS ™´sVVLiµR∂VNRPV rygSá©yıLRiV. ˙gS™´sWáNRPV Æ™s¤Œ˝¡[xmsˆV≤R∂V A∏R∂W ˙FyLiªRΩ \|mnsŒ˝œ¡Ã¡©´sV ªRΩxmsˆNRP Æ™sLi»¡ ºdΩxqsVNRPVF°™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. xqsµR∂xqsV=áV DµR∂∏R∂VLi Fs¨s≠sVµj∂ gRiLi»¡Ã¡ZNP[ ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ @µ≥j∂NSLRiVáV FsxmsˆV\Æ≤∂©yc FsNRP‰≤T∂Z\ NP©y ™´s¿¡Ë ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[ryÚLiR ¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. µR∂◊¡ªRΩ, gjiLji«¡©´s ™y≤R∂Õ˝‹[ ºΩLjigji A ªRΩLRiV™yªRΩ xqsµR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá©yıLRiV. @µ≥∂j NRPLigS À≥¡œ Wxqs™´sVxqs˘¤Õ¡[ ≠s™´sLjiqx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. xqsµR∂xqsV=áV xmspLRi∏Ú ∂R W˘NRP ˙xms«¡Ã¡V ˙xms«ÿ™yfl”·NTP À≥¡œ W qx s™´sVxqs˘Ã¡\|ms LSNRPVLi≤y mx sLjiuy‰LRiLi ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ˙gS™´sW¨sNTP FsxmsˆV≤R∂V ™´s¬ø¡[˵k∂ ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ æªΩ÷¡∏R∂V xmsLRiøyá©yıLRiV. xqsµR∂xqsV=Õ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsºΩ µR∂LRi∆ÿxqsVÚNRPV LRibdPµR∂V B™y*á¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ¨sªRΩ˘Li ry∏R∂VLi˙ªy¨sNTP xqs™´sWøyLRiLi —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µy¨sNTP LS™yá©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, B©yLi À≥œ¡W™´sVVáV gRiVLjiÚLiøyá©yıLRiV. ©y˘∏R∂VrÛy©yÕ˝‹[ D©´sı À≥œ¡W xqs™´sVxqs˘Ã¡V ≠sV©´s•¶¶ @¨dsı mx sLjitx sQ‰LjiLiøyá©yıLRiV. mx s…ÌÿµyLRiV FyxqsVxmsoxqsÚNPR Li, \¤…¡…”¡Õfi ≤U∂≤`∂, xqslLi[*, aRP¯aS©´s ™y…”¡NRP, µyLji øR¡Wxms»¡LiÕÿLi…”¡ qx s™´sVxqs˘Ã¡V Æ™sLi»¡Æ©s[ mx sLjitx sQ‰LjiLiøyá©yıLRiV. qx sµR∂qx sV=á\|ms ˙xmsøyLRiLi ÀÿgS ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiW Aµ≥yL`i ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë À≥¡œ WxmsLizmsfl‘·NTP Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ xqs©´sıQµ∂RÙ Li NS™yá©yıLRiV.


3 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

QÆ∞~°∞"å~°O, =∂iÛ 7, 2013

NRPŒÿ˘fl·NRP»Ì¡ Aµy∏R∂VLi\|ms ©Ø[LRiVÆ™sVµR∂xms¨s @µ≥j∂NSLRiVáV..? ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi xmsLkiOSQ ZNP[Li˙µyá ™´sµÙ∂R BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi ≠sµy˘LÙiR Vá xqsLiµR∂≤T∂

áÈÅ=~°O >ˇO_»~°¡ÃÑ· ã‘cS qKå~°}: H˜+¨<£ Ô~_ç¤ (1= ¿Ñl `«~°∞"å~Ú)

B™y*á¨s @©yıLRiV. LRiuy˘ xqsLS‰LRiV @NRP‰≤T∂ À≥ÿLRiªRΩ LS∏R∂VÀÿLRi NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP, F°Ã¡™´sLRiLi CFs©±s{qsáNRPV 2011Õ‹[Æ©s[ ¤Õ¡[≈¡Ã¡V @Liµj∂æªΩ[ ™y…”¡¨s ¡∏R∂V»¡|ms…Ìÿá©yıLRiV. INRPÆ™s[Œ¡œ @≠s Fn°LÍiR Lki xms˙ªyá¨s æªΩ÷¡zqs©y NRPW≤y NRP»Ì¡¤À¡…ÌÿLS @©´sı @©´sV™´sW©y¨sı NTPxtsQ©s± lLi≤Ô∂T ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][xmsNRP‰ ˙…ÿ©±s=˙…ÿ∏∫∂V NRPLi|ms¨dsNTP Æ™sVV ¡\¤Õ¡¤«¡[xtsQ©±s @≤y*©±s= NRPW≤y ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ ™y…ÿáV xmsLiøR¡VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* |msµÙ∂R áV zqsµÙ∂R ™´sV™´soªRΩV©´sı»˝¡V ™yLRiÃÚ ¡V ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. ¤…¡Li≤R∂L`iNRPV xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s @¨sı µR∂ryÚQ˚á©´sV @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ |ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¤…¡Li≤R∂L˝iR Õ‹[ ˙…ÿ©±s=˙…ÿ∏∫∂V ∏R∂VWCFs£qs Fn°LÍiR Lki xms˙ªyá©´sV «¡ªRΩxmsLRiVxqsWÚ ¤…¡Li≤R∂LRiV Æ™s[zqsLiµR∂¨s ™´s¿¡Ë©´s AL][xmsfl·Ã¡\|ms ≠s™´sLRifl· B™y*á©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂LRiV N][xqsLi NRPW≤y A xqsLixqÛs BÆ™s[ xms˙ªyá©´sV xqs™´sVLjiˆLi¿¡LiµR∂©yıLRiV. ˙…ÿ©±s=˙…ÿ∏∫∂V xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s xms˙ªyáV Fn°LÍiR LkiÆ™s[©s´ ¨s xmsLi«ÿÀfi xqsLS‰LRiV æªΩ[÷¡ËLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. A NRPLi|ms¨ds¨s ¤…¡Li≤R∂LRiVÕ‹[ @©´sL>iR Q QÆ\™sV©´sµj∂gS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡LiµR∂©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂LRiV @LÙiR LS˙ºΩ A xqsLixqsÛ NRPV NRP»Ì¡¤À¡…Ì¡” LiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

\Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS NRPŒÿ˘fl„‹[ªRΩ=™yáV

ºΩLRiV™´sVá,™´sWLjiË6(AL`iFs©±sFs): NRPŒÿ˘fl·NRP»Ì¡©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¬ø¡[ @µ≥∂j NSLRiVáNRPV Æ©sáNRPV 15 áORPQáV ™´ s W™´ s VWŒ˝ œ ¡ LR i Wx m sLiÕ‹[ Æ ™ sŒœ ¡ ߪR Ω V©yı ∏R ∂ VLi¤ … ¡[ ©´s™´sV¯gRiá™´sW..? NS¨ds Bµj∂ NRPŒ˝¡œ NRPV NRP¤…¡Ì [ ¨s«¡Li. mx sµy¯™´sºΩ @ºΩ¥j∂gRiXx§¶ ¶ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs ORPVLRiNRPVÕ˝‹[ N]LiªRΩ™´sVLiµj∂ L][«¡ŸNRPV 10Æ™s[á ™´sLRiNRPV xqsLiFyµj∂xqsVÚ©yıLRiLi¤…¡[ ©´ s ™´ s V¯gR i á™´ s W..? BNR P ‰≤R ∂ ≤R∂W˘…‘¡Ã¡V Æ™s[LiVVLiøR¡VN][™s´ ≤y¨sNTP @µ≥∂j NSLRiVáNRPV 50Æ™s[á ©´sVLi¿¡ áORPQ LR i WFy∏R ∂ Vá µyNS áLiøR ¡ Li BøR¡VËNRPVLi…ÿLRiLi¤…¡[ ©´s™´sV¯aRPNRP˘LigS DLiµy..? NS¨ds B™´s¨dsı ¨s«ÿ¤Õ¡[. C ≠sxtsQ∏∂R W¨sı …‘ ¡ …‘ ¡ ≤U ∂ ™´ s LÊ S QÕ˝ ‹ [ ¡x § ¶¶¶ßŒœ ¡ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ D©´sı xqsªy˘Ã¡V. ºΩLRiV™´sVá Aá∏R∂VLi Æ™sáVxmsá «¡Ljilgi[ @≠s¨dsºΩÕ‹[ NRPŒÿ˘fl·NRP»Ì¡Æµ∂[

øyxmsL`i NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li: ªy˘gji¨s ˙xmsbPıLi¿¡©´s {qs’d¡H

ºΩLRiVxmsºΩ,™´sWLjiË6: $¨s™yxqs ™´sVLigSxmsoLRiLiÕ‹[¨s NRPÕÿ˘fl· Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *LRi ry*≠sV ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV Æ\™sÀ≥¡œ ™´sLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. AL][ L][«¡Ÿ DµR∂∏R∂VLi ry*≠sV x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩ ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms ElLi[giR VªRΩW ©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ , ™´ s WLj i Ë 6 À≥¡œ NRPVÚáNRPV µR∂LRi+©´s≠sVøyËLRiV. ry*≠sV¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV À≥¡œ NRPVÚáV |msµÙ∂R xqsLi≈¡˘Õ‹[ ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. Æ™s[VŒœ¡ªyŒÿáV, ™´sVLigRi≤R∂Œœ¡ ™yLiVVµy˘Ã¡ ™´sVµ≥∂R ˘ ˙xms«¡Ã¡V À≥¡œ NTPÚ FyLRi™´saRP˘Liª][ xqsLiNUPLRi©Ú s´ áV Fy≤yLRiV. (AL`iFs©± s G):|§¶¶¶÷¡NSx m Ì s L˝ R i NRPVLiÀ≥¡œ N][fl·LiÕ‹[ {qs’d¡H µR∂LS˘xmsoÚ µk∂Liª][ xmsoLRi≠dsµ≥∂R VáV g][≠sLiµR∂©y™´sV xqs¯LRifl·ª][ xmsoáNTPLiøyLiVV. ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. AL`i¯Q= l g i[ … fi ry‰LiÕ‹[ AL][ x m sfl·Ã¡V FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı ™´sW“¡ FsLiVVL`i (1= ¿Ñl `«~°∞"å~Ú) ¿d¡£mns ™´sWL<RiÕfi Fs£qs{ms ªy˘gji¨s Fs©´s¤Õ¡[¨s ˙}ms™´sV øR¡WxmsoªRΩW zqsLigRilLi[fl·” NSLji¯NRPVá xms»˝¡ ¨sL˝iR ORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ≠saS≈¡  ¡Vµ≥ R ∂ ™yLR i Li ≠søyLj i Li¿¡Liµj ∂ . {qÌsÕfi F˝yLi…fiÕ‹[ NSLji¯NRPVáV øR¡¨sF°æªΩ[ LRiW.20 áORPQá FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li.. ≠d s ≠d s H{ m sá N][ x q sLi @gR i rÌ y zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáV øR¡¨sF°æªΩ[ LRiW.5 áORPQá xmsLji•¶¶¶LRiLi B™´s*≤R∂Li µyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. NSLji¯NRPVáµj∂ Æ ™ s£ q Ì s Õÿ˘Li≤`∂ |§¶¶¶÷¡NSx m Ì s L˝ R i Fs™´sLji\Ƶ∂©y ˙Fyfl·Li INRP‰¤…¡[ NSµy? @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s NSLji¯NRPVáV N]©´sVg][áVÕ‹[ À≥ÿLki @˙NRP™´sWáV C Ƶ∂[aRP ˙xms«¡Ã¡V NSµy? ™yLji ˙FyflÿáNRPV ¤Õ¡NRP‰ ¤Õ¡[µy? @¨s ¨sáµk∂aSLRiV. «¡LjigS∏R∂VÆ©s[ @’≥¡π∏∂WgSá\|ms ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi zqsLigRilLi[fl”· ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s NSLji¯NRPV≤T∂NTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩORPQfl·Æ™s[V LRiW.20 {qs’d¡H µR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xms…Ì”¡Liµj∂. áORPQá FsN`P= ˙lgi[ztsQ∏∂R W ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¤Õ¡[NPR VLi¤…¡[ ALiµ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[zqs, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li LRiW.3,600 N][»˝¡ IxmsˆLiµR∂LiÕ‹[ µyµyx m so LR i W.400 N][ » ˝ ¡ V Æ™sV≤R∂áV ™´sLiøR¡Vªy™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. áLiøy÷¡¿¡Ë©´s»˝¡V B…‘¡™´sá B»¡÷d¡ @µ≥∂j NSLRiVá µR∂LS˘xmsoÚÕ‹[ Æ™sáVgRiV øR ¡ Wz q sLiµj ∂ . µk ∂ ¨s\ | ms ZNP[ L i˙µR ∂ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li µR ∂ LS˘x m soÚ N R P V AƵ∂[bPLiøR¡≤R∂Liª][ q{ s’d¡H LRiLigRiLiÕ‹[NPT µj∂gjiLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ B»¡÷d¡ Æ™s◊˝¡ mx sáV Aµ≥ y LSá©´ s V }qsNR P Lj i Li¿¡©´ s ¿¡ªRΩWÚLRiV, ™´sWLjiË 6 (AL`iFs©±sG):™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ r~LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi µR ∂ LS˘x m soÚ @µ≥ j ∂ NSLR i VáV.. ªy˘gj i ¨s {ms¤Õ¡[LiR VÕ‹[ ÀÿLi ¡Vá NRPáNRPáLi lLi[gij Liµj∂. L][≤∂R˝ xmsNRP‰©´s Õÿ˘Li≤`∂\Æ™sV©˝s´ V D©yı∏R∂V¨s ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÃÚ ¡V  ¡Vµ≥ R ∂ ™yLR i Li ˙x m sbPıLiøyLR i V. gR i VLR i V™yLR iLi NRPW≤y rÛy¨sNRPLigS DªRΩ‰LihRi lLi[ZNPªyÚLiVV. L][≤∂RÔ V ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi ªRΩ™´s*NSáV «¡LRiVxmsoªRΩVLi≤R∂gS.. J ºdΩgRi ≠søyLj i Li¿¡©´ s V©´ s ı»˝ ¡ V { q s’d ¡ H  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liµj∂. {ms¤Õ¡[LiR VcFsá™´sVLiµR∂ ™´sWLÊiR LiÕ‹[ ªRΩáVxmsoá xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ Õÿ˘Li≤`∂ Æ\™sV©±sNRPV xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s ™´ s LÊ S áV Æ ™ sÃ˝ ¡ ≤T ∂ LiøyLiVV. ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ ºdΩgRi©´sV F°÷d¡xqsVáV  ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi NRP©´sVg]©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR QÆ\™sV©´s {ms¤Õ¡[LiR V xqsLjix§¶¶¶µÙ∂R VÕ˝‹[ Õÿ˘Li≤`∂ Æ\™sV©±s DLiµR∂Æ©s[ xqs™´sWøyLRiLi LS™´s»¡Liª][ F°÷d¡xqsVáV gRiLi»¡ ©´sVLi¿¡ ≠sxqsÚQXªRΩLigS ™´ s VL][ \ Æ ™ sx m so, BÆ µ ∂[ ZNP[ x q sVÕ‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV Fsá™´sVLiµR∂ ™´sWLÊiR LiÕ‹[ ºdΩgRi  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liµj∂. ºdΩgRi Æ™sLi ¡≤T∂ ¤«¡[{ms’d¡Ã¡ª][ AL][xmsfl·Ã¡V FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı ªy˘gji  ¡Liµ≥R∂V™´so «¡⁄÷d¡, ≤][NS= ªRΩ™´s*NSáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV @zmsˆlLi≤Ô∂T gSLji xms¤Õ¡˝ µR∂gÊiR LRi J Õÿ˘Li≤`∂\Æ™sV©±s©´sV  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liµj∂. ™´sVLji¨sı Õÿ˘Li≤`∂\Æ™sV©˝s´ V D©yıπ∏∂[VÆ™sW©´sÆ©s[ @©´sV™´sW©´sLiª][ ªRΩ™´s*NSáV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso, ªy˘gkiá©´sV NRPW≤y ˙xmsbPıLiøyLRiV. F°÷d¡xqsVáV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS @˙xms™´sVªRΩÚ™´sV∏R∂W˘LRiV. ≠sxqsÚQXªRΩ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. {ms¤Õ¡[LRiV, NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Liª][ xqsLi ¡Liµ≥R∂Li DLiµR ∂ ¨s À≥ ÿ ≠sx q sVÚ © ´ s ı ZNP[≠sd xms¤Õ¡˝ , Fs˙LRi™yLjiFy¤Õ¡Li ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ r°µyáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. GL][™´sW˙…”¡N`P= {qsCJ ˙xms≠ds©±s À≥ œ ¡ OT P Q¨s ™´ s VLigR i Œœ ¡ ™yLR i Li ≠søyLjiLiøyLRiV.

ѨiǨ~°O q+¨Ü∞« OÖ’#∂ q=ˆH<∆ å: ǨÏsâò~å=Ù

{ms¤Õ¡[LRiV xqsLjix§¶¶¶µÙR∂VÕ˝‹[ Õÿ˘Li≤`∂\Æ™sV©±s

∏R∂V≤R∂W˘LRixmsˆNRPV \|§¶¶¶N][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV

¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV, ™´sWLjiË 6 (AL`iFs©±sG):™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ’d¡Fs£qs ∏R∂V≤R∂W˘LRixmsˆNRPV NRPLSı»¡NRP |\ §¶¶¶N][LiRÌ V ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi ©Ø[…¡‘ xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiµj∂. Fs¨sıNRPá xqsLixmsn VLi ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sá©´sV DÃ˝¡Lizmsn VLi¿¡.. NRPLSı»¡NRP «¡©´sªy FyLÌki (ZNP[¤«¡[{ms) @µ≥R∂˘QORPV≤T∂gS ∏R∂V≤ÔU∂ ªRΩ©´s }msLRiV©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VN][™´s≤y¨sı xqs™yáV ¬ø¡[xqsWÚ µy≈¡\¤Õ¡©´s zms…”¡xtsQ©±s©´sV ≠søyLjiLi¿¡©´s N][LÌRiV A∏R∂V©´sNRPV ©Ø[ … ‘ ¡ x q sVáV «ÿLk i ¬ ø ¡[ z q sLiµj ∂ . ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sáV DÃ˝¡Lizmsn VLi¿¡ ªRΩ©´s©´sV ªy©´ s V @µ≥ R ∂ ˘QOR P V≤T ∂ gS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li\|ms.. ZNP[“¡{ms ™´s˘™´srÛymx sNRPV\Æ≤∂©´s mx sµR∂¯©yÀ≥¡œ ˙xmsxqs©´sı NRPV™´sWL`i C zms…”¡xtsQ©s± ©´sV µy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. µk∂¨sı ≠søyLjiLi¿¡©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «¡zqÌs£qs Æ™sWx§¶¶¶©±s aSLiªRΩLig_≤R∂L`i ∏R∂V≤Ô∂U ª][ Fy»¡V Fs¨sıNRPá xqsLixmsn W¨sNTP ©Ø[…¡‘ xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiµj∂. zmsn ˙ ¡™´sLji 27Õ‹[gS ¨sÆ™s[µ∂j NRP xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂.

@˙gR i rÛ y ©´ s ™´ s V¨s Fs™´ s \ l L i©y ¬ø¡ ¡VªyLRiV. BNRP •¶¶¶NRPL˝Ri ©´sVLi¿¡ NRPW≤y áORPQ Õ˝‹[ ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ß Æ™sŒœ¡ßªRΩVLi…ÿLiVV. C ¤Õ¡NRP‰Ã¡©´sV øR ¡ W}qsÚ NR P Œ˝ œ ¡ ß \ ¤ À ¡L˝ R i V NRP™´sW¯÷¡=LiƵ∂[. ≠s≠sµ≥R∂ @ºΩ¥j∂ gR i X•¶¶¶Ã¡ ™´ s µÙ R ∂ gR i VLi≤`∂Dá ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[ ™yLji ©´sVLi¿¡ Æ©sáNRPV NRP¨dsxqsLi 1.8 N][»˝¡V ™´sxqsWá™´soªRΩV©´sı»˝¡V @LiøR¡©y. BµR∂Liªy A∏R∂W @µ≥∂j NSLRiVáNRPV ¬ø¡[LiR ≤R∂Li NRPW≤y «¡LRiVgRiVª][LiµR∂¨s ˙x m søyLR i Li. gR i VLi≤R ∂ V ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©´sı ˙xmsºΩ INRP‰LRiV B¬ø¡[Ë Aµy∏R∂VLi NRP¨dsxqsLi 30 LRiWFy∏R∂VáVgS DLi…‹[Liµj∂. BÕÿ L][«¡ŸNRPV 20 Æ™s[á™´sVLiµj∂ gRiVLi≤˝R∂V ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVLi…ÿLRi¨s @LiøR¡©y. BµR∂Liªy ≠sHzms @ºΩ¥j∂ gRiX•¶¶¶Ã¡ ™´sµÙR∂ «¡Ljilgi[ ¤Õ¡NRP‰¤Õ¡[. @ªRΩ˘µ≥j∂NRPLigS Æ©sáNRPV 3 áORPQá

™´sVLiµj∂ ™´sLRiNRPV DLi¤…¡[ ¤\Õ¡|qs©´sV= ¤Õ¡[¨s •¶¶¶NRPL˝Ri xqsLi≈¡˘ Æ™sLiVV˘NTP |\ msgSÆ©s[ DLiµj∂. ¤\Õ¡|qs©´sV= DLiµy ¤Õ¡[µy @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ æªΩ[≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y xmsáVNRPV ¡≤T∂ ¤Õ¡[¨s ™yLRiLiªy L][«¡ŸNRPV ™´sVW≤R∂V ryL˝iR V ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ß B™y*÷¡=LiƵ∂[. BNRP‰≤R∂ IN][‰ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ IN][‰ lLi[»¡V ø]xmsˆV©´s ™´sxqsWáV ¬ø¡[ryÚLRiV. Aá∏R∂VLi ™´sVVLiµR∂V x m sp»¡NR P V 200,NR P Œÿ˘fl·NR P »Ì ¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsp»¡NRPV 100, LSgji™´sW©´sV, uyzmsLig`i NSLi|m˝sN`P= xmsLjixqsLSÕ˝‹[ xmsp»¡NRPV . 50 ø]x m sˆV©´ s ™´ s W™´ s VWŒ˝ œ ¡ ß B™y*÷¡=LiÆ µ ∂[ . C ™´ s VW≤R ∂ V ≠s≤R∂ªRΩá ™´sW™´sVWŒ˝œ¡Õ‹[ lLiLi≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩáV Fs{qsÌ Fs£msn F°÷d¡xqsVáNRPV, INRP ≠s≤R∂ªRΩ ºΩLRiV™´sVá F°÷d¡qx sVáNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVµR∂ ºΩLRiV™´sVáՋ[¨s

•¶¶¶NRPL˝iR ©´sVLi¿¡ L][«¡ŸNRPV xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂V áORPQá LRiWFy∏R∂Vá LRiWFy∏R∂VáV ™´sVVNRPV‰zmsLi≤T∂ ™´sqx sWáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiÆ©s[µ∂j @LiµR∂LjiNUP æ ª Ω÷¡z q s©´ s ≠sx t sQ∏R ∂ VÆ ™ s[ V . ™´sW™´sVWŒ˝¡œ Õ‹[ A∏R∂W ≠sÀ≥ÿgSáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s D©´sıªyµ≥j∂NSLRiVáNRPV IN]‰NRP‰LjiNTP Æ©sáNRPV 3áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ø]xmsˆV©´s ©´s«¡LS©y @Liµj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V ºΩLRiV™´sVáՋ[ ≠sxqsÚQXªRΩLigS ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ DLiµj∂. $™yLji\|ms D©´sı @FyLRi À≥œ¡NTPÚ ≠saS*ryá Æ © s[ x m s¥R ∂ ˘LiÕ‹[ NRPŒÿ˘fl·NRP»Ì¡Õ‹[, •¶¶ NPR L˝iR @™´sV¯NSÕ˝‹[ À≥ ÿ Lk i FsªR Ω VÚ © ´ s @≠s¨d s ºΩ «¡LR i VgR i Vª][ L iµR ∂ ©´ s ıµj ∂ NR P Œ˝ œ ¡ NR P V NRP¨szmsLi¬ø¡[µ∂j gS ¬ø¡xmsˆVNRPVLi…ÿLRiV. µk∂¨s\|ms @µ≥j∂NSLRiVáV µR∂XztÌsQ ryLj i }qsÚ ¨s«ÿáV Æ ™ sáVgR i V øR¡WryÚLiVV.

F°÷d¡xqsVá ºdΩLRiV\|ms xqsV˙{msLi A˙gRix§¶ ¶Li xmsLi«ÿÀfi, ’d¡•¶¶ L`i ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV ©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ , ™´ s WLj i Ë 6 (AL`iFs©± s G):ºd Ω ˙™´ s ≠s™´ s VLR i +áV FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı F°÷d¡xqsVá ™´s˘™´s•¶¶¶LRi \ZaP÷¡\|ms xqsL][*©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi xqsˆLiµj∂Li¿¡Liµj∂. xmsLi«ÿÀfiÕ‹[ ∏R∂VV™´sºΩ\|ms F°÷d¡xqsVá µ_LÍRi©´s˘Li, ’d¡•¶¶¶L`iÕ‹[ NSLi˙…ÿN`ÌP DFyµ≥y˘∏R∂VVá\|ms ÕÿhkiøyLÍji ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ xqsV˙{msLiN][LÌRiV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. A∏R∂W xmnsV»¡©´sá©´sV ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·Li¿¡©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ¡Vµ≥R∂™yLRiLi xqsVÆ™sW…‹[gS ZNP[xqsV ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[zqs, ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…Ì¡” Liµj∂. F°÷d¡xqsVá ™´s˘™´s•¶¶¶LRi Z\ aP÷¡\|ms ™´s¬ø¡[Ë r°™´sV™yLRiLi Õ‹[xmso ¨sÆ™s[µ∂j NRP B™y*á¨s xmsLi«ÿÀfi, ’d¡•¶¶¶L`i ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á©´sV AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂. C @LiaS¨sı xmsLRi˘Æ™s[OPT QLiøyá¨s @…ÿLkiı «¡©´sLRiÕfiNRPV xqsW¿¡Li¿¡Liµj∂.xmsLi«ÿÀfiÕ‹[¨s ªRΩLRifl„fiªRΩLRi©±sÕ‹[ ˙»¡NRPV‰ \Æ≤∂Q˚™´sL`i Æ™s[µ≥j∂LixmsoáNRPV gRiV\lLi©´s ∏R∂VV™´sºΩ zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV LSgS.. F°÷d¡xqsVáV AÆ™sV\|ms µ_LÍRi©´sLi ˙x m sµR ∂ Lj i +LiøyLR i V. AÆ ™ sVª][ Fy»¡V AÆ ™ sV ªR Ω Li˙≤T ∂ ¨s @Liªy øR¡WxqsVÚLi≤R∂gSÆ©s[ ©´s≤T∂L][≤ÔR∂V\|ms ¿¡ªRΩNRPÀÿµyLRiV. BµÙR∂LRiV F°÷d¡xqsVáV

AÆ ™ sV©´ s V N]≤R ∂ VªR Ω V©´ s ı ≠d s ≤T ∂ π ∏ ∂WáV «ÿºd Ω ∏R ∂ V øyÆ © sŒ˝ œ ¡ Õ‹[ ˙xmsryLRi™´sV∏R∂W˘LiVV. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms Ƶ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS ≠s™´sVLRi+áV LS™´s≤R∂Liª][ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ˙xmsNSa`PzqsLig`i ÀÿµR∂Õfi ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©y˘∏R∂V ≠søyLRifl·NRPV AƵ∂[bPLiøyLRiV. @»¡V ’d¡•¶¶¶L`iÕ‹[ ªRΩ™´sV Dµ][˘gSá©´sV ˙NRP™´sV ¡µÙk∂NRPLjiLiøyá¨s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ¨sLRiqx s©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı NSLi˙…ÿN`ÌP …‘¡øR¡L˝iR Q|\ ms F°÷d¡qx sVáV Õÿhkiáª][ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS ¨sLRixqs©´s ˙xmsµR∂LRi+©´s ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı …‘¡øR¡L˝iR Q|\ ms F°÷d¡qx sVáV INRP‰ryLjigS µ_LÍiR ©´s˘NSLi≤R∂NRPV µj∂gSLRiV. ™yLji|\ ms ™y»¡L`i NS˘©´s©˝s´ V, ÕÿhkiáV ˙xmsπ∏∂WgjiLiøyLRiV. µk∂OSQ bP’¡LRiLiÕ‹[NPT ø]LRi ¡≤T∂ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ á¨s NRPW≤y øR¡W≤R∂NRPVLi≤y µ]LjiNTP©´s ™yLji¨s µ]LjiNTP©´s»˝¡V øy™´sÀÿµyLRiV. ’d¡•¶¶¶L`i @|qsLi’d¡˝ FsµR∂VLRiVgS «¡Ljigji©´s C xmsn V»¡©´s|\ ms©y Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV.C lLiLi≤R∂V xmnsV»¡©´sá©´sV ºdΩ˙™´sLigS mx sLjigRifl”·Li¿¡©´s qx sV˙{msLiN][LiRÌ V qx sVÆ™sW…‹[gS ZNP[qx sV q{ s*NRPLjiLi¿¡Liµj∂. ¨sÆ™s[µ∂j NRP B™y*á¨s A∏R∂W ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*á©´sV AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂.

˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂V }qsNRPLRifl· LRiryÀ≥ÿxqs @µ≥j∂NSLRiVá©´sV @≤ÔR∂VNRPV©´sı ˙gS™´sVxqÛsVáV Æ©sÃ˝¡WLRiV, ™´sWLjiË 6 (AL`iFs©±sG):ª][Œ¡œ˝ xmsLji˙aRP™´sV GLSˆ»¡V\|ms ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂V }qsNRPLRifl· LRiryÀ≥ÿxqsgS ™´sWLjiLiµj∂. xmsLji˙aRP™´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V™´sµÙR∂Li»¡W rÛy¨sNRPVáV @µ≥j∂NSLRiVá©´sV @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂Liª][ D˙µj∂NRPªÚ ΩR áNRPV µyLji ºdΩqz sLiµj∂. ª][Œ¡œ˝ mx sLji˙aRP™´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V™´sµÙ∂R Li»¡W A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[zqs©´s ˙gS™´sVxqsVÚáV.. @’≥¡˙Fy∏R∂V }qsNRPLRifl·NRPV ™´s¿¡Ë©´s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i, BªRΩLRi @µ≥j∂NSLRiVá\|ms NSLRiLi øR¡Ã˝¡≤R∂Liª][ NSLRi˘˙NRP™´sVLi @LÙiR LiªRΩLRiLigS ™´sVVgjizqsLiµj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N][»¡ ™´sVLi≤R∂áLi N]ªRΩxÚms»¡ıLiÕ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ª][Œ¡œ˝ xmsLji˙aRP™´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Àÿ≠sLi¿¡Liµj∂. µk∂¨s\|ms —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ryÚ¨sNRPLigS ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂V }qsNRPLRifl· ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂V }qsNRPLRifl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS ˙gS™´sW¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s @µ≥j∂NSLRiVá©´sV rÛy¨sNRPVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. À≥œ¡∏R∂VLiNRPLRi\Æ™sV©´s NSáVuy˘¨sı Æ™sµR∂«¡¤Õ˝¡[, xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLRiORPQfl·NRPV ºdΩ˙™´s ≠sxmnsWªRΩLi NRP÷¡gRiLi¬ø¡[ ª][Ã˝¡ xmsLji˙aRP™´sV BNRP‰≤R∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ≠ds¤Õ˝¡[µR∂¨s ™yLRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. xmsLji˙aRP™´sV©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı ˙gS™´sVxqÛsVáV

J"ÀQÍ #∂`«# HÍ~°º=~°æO ZxflHõ J=∞ÖÏѨÙ~°O, =∂iÛ 6: J"ÀQÍ (P~°º"≥·â◊º PѶ‘ã¨~üû „QÍ_»∞ºÜÕ∞\òû J™Èã≤ÜÕ∞+¨<£) HÀ#ã‘=∞ âßY #∂`«# HÍ~°º=~°æO ZxflÔHO· k. ™ê÷xHõ "åã¨q Hõ#ºHÍ Ñ¨ ~ ° " Õ ∞ â◊ fi s PÅÜ« ∞ OÖ’ [iy# ZxflHõÖ’¡ HÀ#ã‘=∞ âßY J^茺‰õ∆ΩxQÍ Ñ¨ã¨∞=∞iÎ "≥ O Hõ @ 㨠∞ „|Ǩ Ï ‡}ºO ZxflHõÜ∂« º~°∞.

©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V áORPQáV, áORPQ, 50Æ™s[áV BÕÿ |\ ms rÛyLiVV ©´sVLi¿¡ NTPLiµj∂ rÛyLiVV ™´sLRiNRPV Fs™´sLji ™y…ÿáV ™yLj i NT P ¬ ø ¡[ L j i F°ªR Ω V©yıLiVV. { q s{ q s ZNPÆ™sVLSáV D©yı @Æ™s[≠sd ©Ø[»¡˝ N R P » Ì ¡ à ¡ © ´ s V NRP¨s|ms»Ì¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLiVV. BNRP {qs{qs ZNPÆ™sVLSáV DLiÆ≤∂[µ∂j ˙xmsµ≥y©´s NRPŒÿ˘fl·NRP»Ì¡Õ‹[Æ©s[. BNRP‰≤R∂ {ms£qs ™´ s LR i ‰L˝ R i ©´ s V ™´ s W˙ªR Ω Æ ™ s[ V ¨s∏R ∂ V≠sVryÚ L R i V. x m sµy¯™´ s ºΩ, ™´sLSx§¶ ¶ry*≠sV, GFs©±sq{ s, “¡Fs©±sq{ s, ™´sVhSáV ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 20NTP \|msgS ≠sV¨ds NR P Œÿ˘fl·NR P »Ì ¡ áV©yıLiVV. @ªRΩ˘µ≥∂j NRPLigS Aµy∏R∂VLi ™´s¬ø¡[˵j∂ BNRP‰Æ≤∂[. BNRP …‘¡…‘¡≤U∂ |qsNRPW˘Lji…‘¡ ≠sÀ≥ÿgS¨sNTP ˙xmsµ≥y©´s Aµy∏R∂V ™´s©´sLRiV •¶¶¶NRPL˝RiV. ºΩLRiV™´sVáՋ[ \¤Õ¡|qs©´sV= NRP÷¡gji©´s •¶¶¶NRPL˝RiV 500

˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂V }qsNRPLRifl· N][qx sLi ™´s¿¡Ë©´s @µ≥∂j NSLRiVá©´sV @≤Ô∂R VNRPV©yıLRiV. µk∂Liª][ ºdΩ˙™´s D˙µj∂NRPªÚ ΩR Æ©sáN]Liµj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV À≥ÿLkigS Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, F°÷d¡xqsVá©´sV Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s ˙gS™´sVxqsVÚáV @µ≥j∂NSLRiVá\|ms ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ªRΩ§x ¶ ¶q{ sÕÙÿL`i©´sV ¨sLRi˜Liµ≥∂j Li¿¡ ¨sLRiqx s©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. NS}qsxms…”¡ZNP[ @©´sLiªRΩLRiLi BNRP‰≤R∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı NRP¤Õ¡NÌRPL`i©´sV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. ªRΩ™´sV ˙gS™´sVLiÕ‹[ xmsLji˙aRP™´sV @NRP‰lL˝i[µR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ ø ¡[ a SLR i V. F°÷d ¡ x q sVáV ˙gS™´ s Vx q sVÚ Ã ¡©´ s V ¬ ø ¡µR ∂ LR i g]¤ … Ì ¡ [ L iµR ∂ VNR P V ∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Liª][ ˙gS™´sVxqsVÚáV NSLRiLi F~≤T∂ª][ FsµR∂VLRiVµy≤T∂NTP µj∂gSLRiV. NRP¤Õ¡NÌPR L`iª][ Fy»¡V @µ≥∂j NSLRiVá\|msNTP NSLRiLi øR¡Õ˝ÿLRiV. @LiVVæªΩ[ F°÷d¡qx sVáV NRP¤Õ¡NÌRPL`i\|ms NSLRiLi xms≤R∂NRPVLi≤y A∏R∂V©´sNRPV LRiORPQfl·gS ¨s÷¡øyLRiV. C xmnsV»¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı @LÙRiLiªRΩLRiLigS ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[µj∂ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

âß~åfi}˜ ã≤Öò¯ ëÈ~°∂"£∞ Jkè<Õ`« 'HÍt#— =∞$u J=∞ÖÏѨÙ~°O, =∂iÛ 6 : J=∞ÖÏѨÙ~°O Ѩ@ì}ÏxH˜ K≥Ok# âß~åfi}˜ ã≤Öò¯û ëÈ~°∂"£∞ Jkè<Õ`« HÍt# „|Ǩ‡r~å=Ù =∞$u K≥O^•~°∞. ™ê÷xHõ ã≤x=∂~À_»∞¤, "≥∞~Ú<£ ~À_»∞¤Ö’ N ã≤^ÕÌâ◊fi~°™êfiq∞ "åi PÅÜ«∞ Hõq∞\© ᶜO_»~ü „@ã‘ÎQÍ L<åfl~°∞. Nã≤^ÕÌâ◊fi~° ™êfiq∞ "åi PÅÜ«∞ ѨÙ#ifl~å‡}ÏxH˜, KÒ_Õâ◊fii HõÖϺ} =∞O_»Ñ¨O x~å‡}ÏxH˜, Ǩã¨ìÖò x~å‡}ÏxH˜ PÜ«∞# Hõ$+≤ KÕâß~°∞. ^Õ"åOQÆ∞Å ã¨OˆH∆=∂xH˜ PÜ«∞# Z#ÖËx Hõ$+≤ KÕâß~°∞. >ˇÿÅ~üû ã¨OѶ¨∞O <Õ`« zO`å ~å=∞eOˆQâ◊fi~°~å=Ù, HÀ#ã‘=∞ ^Õ"åOQÆ ã¨OˆH∆=∞ ã¨OѶ¨∞O <åÜ«∞‰õΩÅ∞ ѨÙ`«ûÅ =~°^Œ~åAÅ∞, ÉÏã≤# ã¨∂~°º<å~åÜ«∞}~å=Ù, HÍ~°∞ѨiÎ „Ѩ™ê^£, =∂r H“xûÅ~ü JOHõO ã¨`º« <å~åÜ«∞}=¸iÎ, "åHõ~ûü HõÉ¡ ò J^躌 ‰õΩ∆ _»∞ aqZ<£ =∞ÖËâ¡ fi◊ ~°~å=Ù, K«O^Œ# „|^Œ~ûü "Õ∞<Õ[~°∞ N^èŒ~ü `«k`«~°∞Å∞ ã¨O`åѨO „ѨHõ\˜OKå~°∞.

HÍ~° º ^Œ i ≈QÍ PH˜ "≥OHõ@ ã¨∂~°º <å~åÜ«∞}, HÀâßkèHÍiQÍ Ñ¨zÛѨÙÅ∞ã¨∞ ~° " Õ ∞ +π , ã¨ É è í ∞ ºÅ∞QÍ Ñ≤ZãπZ<£ =¸iÎ, ZqZãπ, #O|∂i Nx"åãπ , Ü≥ ∞ O_» ∂ i K« O \˜ Å ∞ ZxflHõÜ∂« º~°∞. "≥â· º◊ ã¨OѶ∞¨ <åÜ« ∞ ‰õ Ω Å∞ Ü« ∞ Hõ ¯ Å g~°Éèí„^Œ‰õΩ=∂~ü, =∂*Ë\˜ Ñ ¨ Ù Ö Ë ¡ â ◊ fi ~ ° ~ å = Ù Å ∞ lLiÆ™s©´sW˘ xqsµR∂xqsV=á GLSˆ»˝¡ |\ ms @µ≥∂j NSLRiVáª][ øR¡LjiËxqsVÚ©s´ ı NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌPR L`i áêÖÁæ<åfl~°∞. @LRiV©±s NRPV™´sWL`i


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

4 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

QÆ∞~°∞"å~°O, =∂iÛ 7, 2013

`≥ÅOQÍ} =∞Ç≤Ïà◊ʼnõΩ J<åºÜ«∞O ã¨Ç≤ÏOK«O: ˆHã‘P~ü „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

rÛy¨sNRP zms.≤T∂.’¡.…”¡. NRPŒÿaSáՋ[ ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi BLi»¡L`i xmsLkiOSQ ZNP[Li˙µy¨sı ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı B©±sø≥yLÍij NRP¤Õ¡NÌPR LRiV ≤y.…”¡.Àÿ ¡WLS™´so©y∏R∂VV≤R∂V

"Õã¨qÖ’ „`åQÆ∞h\˜ Z^ŒÌ_ç ÖˉõΩO_® HÍ~°ºK«~°} „Ѩ}ÏoHõ: HõÖˇHõì~ü NRPLkiLiƒ«sgRiL` iM ®ªs[xqs„sÍÜ[ ú»ygRiV¬dsÉÓÁ FsµôR…²T… »R½ÛÍÁ»R½òNRPVLi²y xqsª«sVúgRi NSLSù¿RÁLRißá úxmsßØ×ÁNRP LRiWF~Liµj…Li¿yÌÁ¬s @µ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL` zqsø»y xqs‡ÁLS*ÍÞ A®µ…[bPLi¿yLRiV. ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi NRPÛÍÁNíRPL` NSLSùÌÁ¸R…V xqsª«sW®ªs[aRP ª«sVLiµj…LRiLiÍÜ[ úgS„dsVßá ¬dsÉÓÁ xqsLRixmnsLS aSÅÁ BLiÇÁ¬dsLjiLig` @µ³j…NSLRiVÌÁ»][ LSƒ«sVƒ«sõ ®ªs[xqs„sÍÜ[ ú»ygRiV¬dsÉÓÁ xqsª«sVxqsùQ\|ms ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁƒ«s xqs„dsVOSQ xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ NRPÛÍÁNíRPL` „s„sµ³R… @LiaSÌÁƒ«sV xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV. ª«sWLjiè, GúzmsÍÞ, ®ªs[V ª«sVW²R…V ®ƒsÌÁÍýÜ[ úxmsÇÁÌÁV ú»ygRiV¬dsÉÓÁ xqsª«sVxqsù »R½ÛÍÁ»R½òNRPVLi²y AL`i.²R…‡ýÁWù.Fs£qs @µ³j…NSLRiVÌÁV AL` ²T…JÌÁ»][ ¿RÁLjièLiÀÁ xqsª«sVúgRi NSLSù¿RÁLRißá úxmsßØ×ÁNRP LRiWF~Liµj…Li¿yÌÁ¬s A®µ…[bPLi¿yLRiV. AL`i²T…JÌÁV, FsLizms²T…JÌÁ»][, B»R½LRi ª«sVLi²R…ÌÁ @µ³j…NSLRiVÌÁ»][ ²T…„sÇÁƒ±s róyLiVV xqsª«sW®ªs[aSÍýÜ[ ú»ygRiV¬dsÉÓÁ xqsª«sVxqsùQ\|ms xqs„dsVOTPQLi¿yLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ ¿Á[¼½ xmsLixmsoÌÁ ¬sLRi*x¤¦¦¦ßáNRPV úxms˳ÏÁV»R½*Li 50 ÌÁORPQÌÁ LRiWFy¸R…VÌÁV ZNP[ÉØLiVVLiÀÁƒ«sÈýÁV A®ªsV ¾»½ÖÁFyLRiV. úxms¼½ ª«sVLi²R…ÌÁLiÍÜ[¬s @ª«sxqsLRiª«sVVƒ«sõ úgSª«sVxmsLi¿y¸R…V¼d½ÌÁÍÜ[ ¿Á[¼½ xmsLixmsoÌÁ ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá, ª«sVLRiª«sVø»R½VòÌÁV ¿Á[xmsÈíÁVÈÁNRPV úNS£tsQ úF~úgSLi ¬sLRi*x¤¦¦¦ßáNRPV ª«sVLi²R…ÍجsNTP 80,000 LRiW.ÌÁV ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁƒ«sVƒ«sõÈýÁV A®ªsV ¾»½ÖÁFyLRiV. ú»ygRiV¬dsÉÓÁ xms´R…NSÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ úgSª«sV xmsLi¿y¸R…V¼d½ÌÁÍÜ[ @»R½ùª«sxqsLRi ª«sVLRiª«sVø»R½VòÌÁV @ª«saRPùNRPª«sVVƒ«sõ¿][ÈÁ @ª«sxqsLRi\®ªsV¾»½[ ª«sVLi²R…ÌÁ xmsLjixtsQ»`½ ÇÁƒ«sLRiÍÞ ¬sµ³R…VÌÁV Dx m s¹ ¸ …Wgj i Li¿R Á VN][ ª yÌÁ¬s, µk … ¬s\ | ms FsLi.zms²T … ª¯[ Ì ÁV, ÇÁ²` … zms zqsCJ lLi[ É Ó Á zmn s ZNPx t sQ ƒ ± s ¼d½xqsVN][ªyÌÁƒyõLRiV. AL` ²R…‡ýÁVùFs£qs GCÌÁV úgSª«sV xmsLi¿y¸R…V¼d½ÌÁÍÜ[ ú»ygRiV¬dsÉÓÁ FsµôR…²T…\|ms ÛÉÁNTPõNRPÍÞgS xqsÌÁ¥¦¦¦ÌÁV @Liµj…Li¿yÌÁƒyõLRiV. x¤¦¦¦ùLi²`… xmsLi£ms AxmslLi[ÈÁLýRiNRPV ÒÁ»yÌÁV |msLi²T…Lig` ÍÜ[ƒ«sVƒ«sõ ¿][ÈÁV ®ªsLiÈÁ®ƒs[ xqsª«sVxqsù xmsLjixtsQäLjiLi¿yÌÁ¬s ÇÁ²`….zms. zqsCJƒ«sV A®µ…[bPLi¿yLRiV. ®ªs[xqs„sÍÜ[ ú»ygRiV¬dsÉÓÁ xqsª«sVxqsù Dƒ«sõ úFyLi»yÌÁÍÜ[ @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s @ª«saRPùNRP»R½ Dƒ«sõ úFyLi»yÌÁÍÜ[ ª«sWú»R½®ªs[V ÉØùLiNRPLýRi µy*LS LRiªyßØ Â¿Á[¸R…WÌÁ¬s NRPÛÍÁNíRPL` A®µ…[bPLi¿yLRiV. LRiªyßØ Â¿Á[zqsƒ«s úxms¼½ ÉØùLiNRPL` xqsLi‡ÁLiµ³j…ÀÁƒ«s „sª«sLSÌÁ\|ms ¬sLñki»R½ úF~FnyLSøÌÁÍÜ[ úgSª«sV xqsª«sWÅÁùÌÁ @µ³R…ùQORPVLSÌÁV xqsLi»R½NRPLi ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s ¬sLñRiLiVVLiÀÁƒ«sÈýÁV A®ªsV ¾»½ÖÁFyLRiV. LRiªyßØ \|ms GNRPLki¼½ƒ«s lLi[ÈýÁV DLi®²…[ÍØ ¬sLñRiLiVVLiÀÁ lLi[ÈýÁ \|ms xqsª«sW¿yLRiLi xmsLiFyÌÁ¬s AL`i.²R…‡ýÁVù.Fs£qs. @µ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV A®µ…[bPLi¿yLRiV. ú»ygRiV¬dsÉÓÁ xms´R…NSÌÁƒ«sV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ ¬dsÉÓÁ xqsLRixmnsLSNRPV FsÈÁVª«sLiÉÓÁ „sµR…Vù»`½ N][»R½ xqsª«sVxqsù »R½ÛÍÁ»R½òNRPVLi²y ¿RÁW²yÌÁ¬s úÉ؃±s= N][ @µ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV A®µ…[bPLi¿yLRiV.

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË6: ALÌik q{ sÕ‹[ Dµ][˘gRi ¨s∏R∂W™´sVNSÕ˝‹[ æ ª ΩáLigSfl· ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ áNR P V «¡LRiVgRiVDªRΩ©´sı @©y˘∏R∂VLi\|ms …”¡AL`iFs£qs @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNPzqsAL`i ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. BNRP‰≤T∂ ™yLji¨s NSµR∂¨s {qs™´sWLi˙µ≥R∂NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ á©´sV ¨s∏R∂V≠sVxqsVÚ©yıLRi¨s µk∂¨sı xqsz§¶¶¶LiøR¡À‹[™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sVz§¶¶¶Œÿ Õ‹[NRPLi N]LigRiV ©´s≤R∂V™´sVVNRPV øR¡V≤T∂æªΩ[ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li ªRΩ¥R∂˘™´sV¨s øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡LRiLS™´so µ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ ø ¡[ a SLR i V. @LiªR Ω LÍ S ºd Ω ∏R ∂ V ™´ s Vz § ¶¶¶Œÿ µj ∂ ©Ø[ ª R Ω =™y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s æªΩáLigSfl· ™´sV«Ù¡⁄L`i ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s ™´sVz§¶ ¶Œÿ

xqsµR∂xqsV= GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiµj∂. C x q sµR ∂ x q sV=Õ‹[ ZNP[ { q sAL`i ˙x m sx q sLigj i LiøyLR i V. ALÌ k i { q sÕ‹[ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áNRPV B™y*÷¡=©´s ™´sVW≤R∂V Æ™s[á Dµ][˘gSá©´sV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ZNP[ B™y*á¨s ALÌ k i { q s FsLi≤U ∂ ¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s™´sV¨s æ ª Ω÷¡FyLR i V. ALÌ k i { q sÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV ºdΩ˙™´s @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVª][LiµR∂¨s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. INRPxmsˆV≤R∂V ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V NRPLi≤R∂N˝PR L`i Dµ][˘gS¤Õ¡[ ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[LiR ¨s @LiµR ∂ LR i W @©yıLR i ¨s, NS¨s BxmsˆV≤R∂V ™yLRiV ˙ ¡xqs™´sW¯Li ≤R ∂ LigS x m s¨s ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i ¨s @©yıLRiV. ALÌik q{ sÕ‹[ @˙NRP™´sWá©´sV ªR Ω »Ì ¡ VN][ ¤ Õ ¡[ N R P …” ¡ FsLi∏R ∂ VW GLRiˆ≤T∂LiµR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·

Æ µ ∂ ¡˜ GLi…‹[ ¬ ø ¡[ z q s øR ¡ Wz m sLiøyLR i ¨s @©yıLR i V. @LiµR∂VNRPV NSLji¯NRPVáNRPV A∏R∂V©´s NR P XªR Ω «Ï ¡ ªR Ω áV æ ª Ω÷¡FyLR i V. NS¨s}qÌs ¡VŒ˝œ¡ ¨s∏R∂W™´sWNSÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s }msL]‰©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV Lji˙NRPW…fi ¬ø¡[zqs \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂NRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ xqs™´sVLÛiR ™´sLiªRΩÆ\™sV©´s ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ áV ¤ Õ ¡[ L S @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. G Ƶ∂[aRPLiÕ‹[©´sW A≤R∂™yŒ˝¡œ xms¨s, ™´sVgRi™yŒ˝¡œ xms©´s¨s æªΩ[≤y ¤Õ¡[µR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsºΩ LR i LigR i LiÕ‹[ © ´ s W ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ áV LSfl”·xqsVÚ©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤T∂©´s

µ≥ R ∂ ©´ s ˘™yµyáV æ ª Ω÷¡FyLR i V. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV @¨sı ≠sµ≥yÕÿ ªy™´ s VV @Li≤R ∂ gS DLi…ÿ™´sV©yıLRiV. C Æ©sá 8©´s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sVz§¶ ¶Œÿ µj∂©Ø[ªΩR = ™y¨sı x m soLR i x q s‰Lj i LiøR ¡ VNR P V¨s æ ª ΩáLigSfl· ™´ s V«Ù ¡ ⁄L`i ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsµR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liµj∂. C xqsµR∂xqsV= Fs÷d¡˜ ©´sgRiL`i §z ¶ ¶™s´ VgjiLji gSlLiÔ ©±s=Õ‹[ «¡LjigjiLiµj∂. . xqsµR∂VxqsV=NRPV ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS …‘¡AL`iFs£qs @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡LRiLS™´so, ALÌki{qs ™´sW“¡ \¬ø¡LRi¯©±s FsLi. x q sªR Ω ˘©yLS∏R ∂ Vfl·LS™´ s o •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. Æ™s[Õÿµj∂ ™´sVLiµj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V C xqsµR∂xqsV=NRPV ≠s¬ø¡[ËaSLRiV.

20 ã¨∂„`åŠѨ^äŒHõO J=∞Å∞Ö’ Y=∞‡O lÖÏ¡ =∞Oz „ѨQÆu: `«∞Åã≤Ô~_ç¤ ÅÁª«sVøLi: úxmsxqsVò»R½ xqsLiª«s»R½=LRiLi 20 xqsVú»yÌÁ xmsµ³R…NRPLi @ª«sVÌÁVÍÜ[ ÅÁª«sVøiLi ÑÁÍýØ ª«sVLiÀÁ úxmsgRi¼½ NRPƒ«s‡ÁLjiÀÁLiµR…¬s xmsµ³R…NRP \¿ÁLRiøƒ±s ²yNíRPL`i ¸R…Vƒ±s.»R½VÌÁzqs lLi²ïT… ¾»½ÖÁFyLRiV. ‡ÁVµR…ªyLRiLi róy¬sNRP NRPÛÍÁNíRPlLi[ÉÞ úxmsÇìØ xqsª«sW®ªs[aRPQ ª«sVLiµj…LRiLiÍÜ[ 20 xqsVú»yÌÁ xmsµ³R…NRPLi úxmsgRi¼½ ÁÑÁÍýØ @µj…NSLRiVÌÁ»][ xqs„dsVORPQ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV @ƒ«sLi»R½LRiLi @¸R…Vƒ«s ª«sWÉýزR…V»R½W µyLjiµR…ûQù ¬sLRiWøÌÁƒ«s |msµR…ÌÁ ÇÁƒ«sƒ«s úxmsª«sWßØÌÁ |msLixmsoµR…ÛÍÁ[ ÌÁORPQ ùLigS ZNPLiúµR…Li @ª«sVÌÁV ¿Á[xqsVòƒ«sõ C xmsµ³R…NRPLi @ª«sVÌÁVÍÜ[ gRi»R½ lLiLi²R…V xqsLiª«s»R½=LSÌÁVgS ª«sVƒ«s ÑÁÍýØ úxmsµR…ª«sV róyƒ«sLiÍÜ[ ¬sÖÁÀÁLiµR…ƒyõLRiV. @®µ…[ xqsª«sV¸R…VLiÍÜ ÅÁª«sVøLi ÑÁÍýØ @bPLiÀÁƒ«s róyLiVVÍÜ[ úxmsgRi¼½ ryµj…Li¿RÁNRPF¡LiVVƒ«s úxmsxqsV%`Á»R½»R½ @LôjiNRP xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ úxmsµ³yƒ«s ª«sVLiú¼½ úgSª«sV xqs²R…N`P ¹¸…WÇÁƒ«s „sVƒ«sz¤¦¦¦ „sVgRi»y @¬sõ @LiaSÌÁÍÜ[ ª«sLiµR… aS»R½VLi ÌÁOSQQùÌÁV Bx m söÉÓ Á NT P ÑÁÍý Ø ryµj … LiÀÁLiµR … ƒyõLR i V. ÑÁÍý Ø @µj … NSLR i ¸R…VLiú»yLigRiLi xms¬s¼d½LRiV BÈÁV gkiÈÁV5LSLiVVgS ¬sÌÁVxqsVòLiµR…¬s úxmsaRPLizqsLi¿yLRiV. úxmsµ³yƒ«sª«sVLiú¼½ úgSª«sV xqs²R…N`P ¹¸…WÇÁƒ«s NTPLiµR… 100 aS»R½Li ÌÁORPQ ùLi xmspLjiò ¿Á[¸R…WÌÁLiÛÉÁ[ BLiNS 8 NTPÍÜ[ „dsVÈÁLýRi L][ ² ï R … V%ÁVƒ« s V ª« s WLj i è ® ƒ sÍØÅÁLR i VÍÜ[ g S ¬sLj i øLi¿yÖÁ= ª«soLiÈÁVLiµR…¬s µj…¬s \|ms úxms¾»½[ùNRP µR…XztísQ ryLjiLi¿yÌÁ¬s xqsLi‡ÁLiµj…»R½ @µj…NSLRiVÌÁV @®µ…[bPLi¿yLRiV.

¡Vµ≥∂R ™yLRiLi NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ mx sORPQ™yªRΩLiª][ Àÿµ≥∂R mx s≤R∂VªRΩV©´sı ¿¡©yıLjiNTP ≠dsÕfi ¬\ø¡L`i, ™´sVLiµR∂VáNRPV ≤R∂ ¡V˜Ã¡©´sV @LiµR∂¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂

J^Œ∞Ѩ٠`«Ñ≤Ê# `≥Å∞QÆ∞ [~°fle*Ïxfl „\ÏH± ÃÑ·H˜ `Õ"åe x["≥∞ÿ# ã¨Oáê^Œ‰õΩÅ∞, [~°fleã¨∞ìÅ q[˝Ñ≤Î ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, =∂iÛ 6: 80= ^Œâ◊HõO =~°‰õΩ „"Õà◊§ÃÑ· ÖˇHõ¯ÃÑ>Ëì k#Ѩ„uHõÅ∞ LO_Õq. P ã¨=∞Ü«∞OÖ’ _çq[<£ Hˆ O„^•ÅÖ’#∞, „Ѩ=ÚY `åÅ∂HÍ Hˆ O„^•ÅÖ’ =∂„`«"∞Õ PÜ«∂ Ѩ„uHõʼnõΩ qÖËHõ~°∞¡ ‰õÄ_® „"Õà◊¡ÃÑ· ÖˇHõ¯ÃÑ>Ëì "å~°∞ =∂„`«"Õ∞ LO_Õ"å~°∞. P<å_»∞ Hõ=¸ºxˆH+¨<£ ™œHõ~åºÅ∞ JO`«O`« =∂„`«OQÍ LO_ç, ~°"å}Ï =º=ã¨÷ ã¨~°à◊OQÍ ÖËx ~ÀAÅ∞. JO^Œ∞ =Å¡ <å_»∞ P H˘kÌ =∞Ok qÖËH~õ ‰¡° Ωõ „ѨÉ∞íè `«fiO KÕÑ\ ¨ #ì˜ Jaè=$kú, ã¨OˆH∆=∞ HÍ~°º„Hõ=∂Å`À áê@∞ W`«~° JOâßÅÃÑ· „ѨHõ@#Å∞ JOkOKÕO^Œ∞‰õΩ _çq[#Öò áœ~° ã¨O|O^è•Å∞, `åÅ∂HÍ ã¨Ç¨ Ü«∞ áœ~° ã¨O|O^è•Å JkèHÍ~°∞Å∞ =ÚYº"≥∞#ÿ KÀ@¡ LO_Õ "å~°∞. J~Ú`Õ 80 ^Œâ◊HõO`À `≥Å∞QÆ∞ Ѩ„uHÍ ~°OQÆOÖ’ ÃÑ#∞=∂~°∞ÊÅ∞ =KåÛ~Ú. XHõ Ѩ„uHõ =∞bì Z_ç+#¨ ∞¡ ™ê÷ Ñ ≤ O z, Ãã<Õ û +¨ # Öò (㨠O K« Å #) "å~° Î Å ∞ JOkOKÕ „Ѩܫ∞`«flOÖ’ J`«Î‰õΩ HÀ_»Å∞ J#flO ÃÑ@ìx "≥·#O ÖÏO\˜ "å~°Å Î #∞ JOkOKÕ ™ê÷~ÚH˜ =zÛOk. D ã¨OHõÅÊO`À JѨÊ\˜ =~°‰õΩ L#fl Ѩ„uHõÅ∞ `«=∞ ÃÇÏ_ç¤OQÆ∞Å#∞ ™êÇ≤Ï`«º Ѩ~°OQÍ LO_ÕÖÏ ÃÑ>Ëìq. L^•Ç¨Ï~°}‰õΩ PO„^èŒÑ¨„uHõ , PO„^茄ѨÉèí, PO„^èŒ*’ºu ÖÏ¡O\˜ „Ѩ=ÚY k#Ѩ„uHõÅÖ’ Jyfl „Ѩ=∂^ŒO ÃÑ· "å~°ÎÅ∞ ~åÜ«∂ÅO>Ë ' Ѷ¨ÖÏ<å KÀ@ Ѩ~°â◊√ ~å=∞„Ñ‘u Wxfl Wà◊√§ PǨïu— J<Õ „Ѩ^•è # HͺѨ#¬ ∞¡ =KÕÛq. nx ^•fi~å Ѩ~°â◊√~å=Ú_çH˜ Jyfl^Õ=Ù_»O>Ë W+¨ìO J<Õ Kåi„`«Hõ ã¨`«ºO `≥e¿ãk. <å~°¡ "≥OHõ>Ëâ◊fi~°~å=Ù, â◊OÉèí∞„Ѩ™ê^£, ѨÙ~å}O 㨠∞ „|Ǩ Ï ‡}º â◊ ~ ° ‡ ÖÏ¡ O \˜ L^Œ ú O _» ∞ Öˇ · # 㨠O áê^Œ ‰ õ Ω Å ã¨Oáê^ŒH`õ fi« OÖ’ "≥Å∞=_Õ P Ѩ„uHõÅÖ’ ™êÇ≤Ï`«º qÅ∞=Å`À ‰õÄ_ç Ѩ^•Å∞ qxÜ≥∂QÆOÖ’ LO_Õq. J~Ú`Õ 70 ^Œâ◊HõO z=~° Ö ’ =zÛ# XHõ Ѩ „ uHõ 㨠$ +≤ ì O z# 㨠O K« Å <åÅ „ѨÉèíO[#OÖ’ D ™êÇ≤Ï`«ºÑ¨Ù qÅ∞=Å`À ‰õÄ_ç# HͺѨ¬#∞¡, Ѩ ^ •Å∞ Ѩ „ uHÍ ~° O QÍxH˜ ^Œ ∂ ~° = ∞=Ù`« ∂ =KåÛ~Ú. L^•Ç¨ Ï ~° } ‰õ Ω XHõ |ãπ ÖÏs`À _è ô H ˘x Ѩ k =∞Ok =∞~°}˜OK«@O [iy`Õ ÖÏs`À |ãπ _ô - 10 =∞Ok ^ä• — JO@∂<À, J`«Î‰õΩ HÀ_»Å∞ J#flO ÃÑ@ìx "≥·#O ÖÏO\˜q KÀ@∞ KÕã∞¨ ‰õΩ<Õ ™ê÷~ÚH˜ =KåÛ~Ú. „Ѩ=∂^ŒOÖ’ =∞~°}O˜ K«@O qëê^Œ"≥∞ÿ<å PÜ«∂ ‰õΩ@∞OÉÏÅ∞ qëê^ŒOÖ’ LO>Ë, WÖÏO\˜ ÃÇÏ_ç¤OQÆ∞Å`À "å~°ÎÅ∞ ~å=_»O =∞Oz Ѩ^Œúu HÍHõáÈ~Ú#ѨÊ\˜H©, J"Õ ™ê=∂#º „Ѩ*Ï ÉÏǨïà◊ºOÖ’xH˜ K˘K«∞Û‰õΩ áÈÜ«∂~Ú. `«^•fi~å P Ѩ„uHõ‰õΩ „Ѩ*Ï^Œ~°} ÃÑiyOk. ^•x`À áê>Ë Ñ¨„uHÍ ã¨~∞° ºÖË+<¨ £ ÃÑiyOk. q∞ye#

ªRΩLS*ªRΩ NSLi˙…ÿN`ÌP ™´s˘™´sxqÛs©´sV LRiµÙ∂R V ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. NSLi˙…ÿN`Ì P ™´ s ˘™´ s x q Û s ©´ s V ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡Liµj∂ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V @LiVVæªΩ[, @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sıµj∂ NSLi˙lgi£qs @¨s FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿ @LiNSxmspL`i @’≥¡™´sXµÙ∂j Æ™s©´sVNRP ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ á Fy˙ªR Ω DLiµR ∂ ©yıLR i V. …‘ ¡ FsLi∏R ∂ VW FsµR∂VgRiVµR∂áՋ[ AaRP*µÙy™´sVlLi≤ÔT∂ Fy˙ªR Ω FsLiª][ NU P áNR P ™´ s V¨s N]¨s∏R ∂ W≤yLR i V. æ ª ΩáLigSfl· DµR ∂ ˘™´ s VLiÕ‹[ …‘ ¡ FsLi∏R ∂ VW A≠sLS˜È ™ ´ s Li g]x m sˆ x m sLj i flÿ™´ s V™´ s V¨s ¬ ø ¡FyˆLR i V. …‘ ¡ FsLi∏R ∂ VW©´ s V AµR ∂ Lj i Li¿¡©´ s NSLj i ¯NR P VáNR P V ZNP[ { q sAL`i

Ѩ„uHõÅ∞ "≥#∞Hõ Ѩ_®¤~Ú. Ѩ„uHÍ ~°OQÆO ZO`« Ѩq„`«"≥∞ÿ#^≥·<å ѨÓiÎQÍ "åºáê~° ~°OQÆO Hõ#∞Hõ q∞ye# Ѩ„uHõÅ∞ `«=∞ =∞#∞QÆ_» HÀã¨O `«=∞ Ѩ O ^è • #∞ =∂~° ∞ Û‰õ Ω <åfl~Ú. D =∂~° ∞ Ê x["≥ ∞ ÿ # ã¨Oáê^Œ‰õΩʼnõΩ QÆ∞O_≥ Ñ≤O_Õã≤#@∞¡O^Œx P"Õ^Œ# K≥Ok# "å~°∞ L<åfl~°∞. J~Ú<å "åi =∞#∞QÆ_» ™êyOKåÅO>Ë Ñ¨„uHõÖ’ =∂~°∞ÊÅ∞ `«Ñ¨Êxã≤÷u. Ѷ¨e`«OQÍ ÉèÏ+¨ =∂iOk. ™êÇ≤Ï`«ºÑ¨Ù qÅ∞=Å`À ‰õÄ_ç# ÉèÏ+¨ áÈ~Ú, áê=∞~°∞Å∞ "å_Õ ÉèÏ+¨ KÀ@∞ KÕã¨∞‰õΩOk. nO`À ™êÇ≤Ïf, ã¨O„Ѩ^•Ü«∂ʼnõΩ *Ï˝# Ѩi*Ï˝#=Ú#fl [~°fleã¨∞ìʼnõΩ xÅÜ«∞OQÍ L#fl q[Ü«∞"å_» Hˆ O„^ŒOQÍ L#fl Ѩ„uHõʼnõΩ „ѨÉ∞íè `«fiO JOkOz# ã¨Ç¨ÏHÍ~°O`À ~å[^è•x ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ H˜ =∂~å~Ú. "≥O@<Õ \ÏÉÏ¡~Ú_£ q∞h Ѩ„uHõʼnõΩ NHÍ~°O [iyOk. P<ÕÑ^¨ ºŒè OÖ’<Õ "≥∞~Ú<£ ¿ÑѨ~°∞ \ÏÉÏ¡~Ú_£ ¿ÑѨ~°∞¡ "å~°ÎÅ`À xOѨ@O Hõ+¨ì"≥∞ÿOk. Ѷ¨e`«OQÍ Z=~°∞ JOk`Õ "åix [~°fleã¨∞ìÅ∞QÍ xÜ«∞q∞Oz `«=∞`«=∞ Ѩ„uHõÅÖ’ "å~°ÎÅ∞ xOѨىõΩ<ÕO^Œ∞‰õΩ =∂~°∞=¸ÅʼnõΩ qã¨Î~°} [iyOk. =∞~À"≥·Ñ¨Ù ã¨=∂Kå~° =ºã¨=÷ ÃÑ~°QÆ@O`À p=∞ z@∞‰õΩ¯=∞O>Ë `≥ÖÏ¡ˆ~ ã¨iH˜ "å~° Î Å #∞ PÜ« ∂ „áêO`åʼnõ Ω JOkOKÕ Ü« Ú QÆ O „áê~°OÉè"í ∞≥ Oÿ k. D <ÕÑ^¨ ºŒè OÖ’<Õ [~°fle[O XHõ Ѩq„`«OQÍ#∞, ™ê=∂lHõ ÉÏ^躌 `«QÍ#∞ JѨÊ\˜ =~°‰Ωõ ѨxKÕã∞¨ #Î fl [~°fleã¨∞Å ì =∞#∞QÆ_» Hõ+¨ì"≥∞ÿ, Ü«Ú=`« =ÚO^Œ∞ H˘zÛOk. [~°fle[OÖ’ ÃÑ#∞=∂~°∞Ê Å∞ KÀ@∞ KÕã¨∞‰õΩ<åfl~Ú. ™êÇ≤Ïf qÅ∞=ʼnõΩ uÖ’^ŒHÍezÛ, H˘O^Œ~∞° [~°fleã¨∞Å ì =Úã¨∞QÆ∞Ö’H˜ J™êOѶ∞≤ Hõ â◊‰õΩÎÅ∞ K˘K«∞Û‰õΩ =zÛ ÉÏ¡H± "≥∞~ÚeOQ∑H˜ `≥~°fâß~Ú. WÖÏ ÉÏ¡H± "≥∞~ÚeOQ∑ ^•fi~å ™êb<å ^Õâ◊OÖ’ 1000 HÀ@¡ ~°∂áêÜ«∞Å∞ KÕ`«∞Å∞ =∂~°∞`«∞<åflÜ«∞x P =∞^茺 XHõ 㨈~fi `≥eÑ≤Ok. JO>Ë [~°fle[O ã≤÷u WÖÏ [iyOk. D <ÕѨ^茺OÖ’<Õ Ñ¨„uHÍ~°OQÆO XHõ ÉèÏs "åºáê~°"≥∞ÿOk. J<ÕHõ Ѩ„uHõÅ∞ "≥eâß~Ú. "å\˜ =∞#∞QÆ_» Hõ+¨ì=∞=@O`À z#fl `«~°Ç¨ [~°fleã¨∞Å ì ∞ JѨÊ\˜ =~°‰Ωõ ÉÏ¡H± "≥∞~ÚeOQ∑H˜ z#fl ™ê÷~ÚÖ’ áêÅÊ_Õ ™ê÷~Ú #∞Oz Ü«∂[=∂<åºÅ∞ áêÅÊ_Õ ™ê÷~ÚH˜ =KÕ Û âß~Ú H˘xfl Ѩ „ uHõ Å ∞. nxH˜ L^•Ç¨ Ï ~° } , XHõ ã¨Oáê^Œ‰õΩ_»∞ *ˇ·Å∞Ö’ <≥ÅÅ `«~°|_ç QÆ_çÑ≤ W\©=ÖË |Ü«∞@‰õΩ =zÛ# ~°∞A=Ù `≥eÜ«∞KÕ™ÈÎOk. D ã¨OѶ¨∞@# |Ü«∞@‰õΩ ~å=@O =Å<Õ - J~Ú`Õ WOÔHO^Œ~À |Ü«∞@Ѩ_x»

"å~°∞<åfl~°∞. 20= ^Œâ◊HõOÖ’ ZÅ„HÍìxH± g∞_çÜ«∂ qK«ÛÅq_çQÍ, Z‰õ Ω ¯= "å\˜ Ö ’ ~å=@O`À Éè Ï +¨ , Éè Ï =O =∞@∞ =∂Ü«∞=∞Ü«∂º~Ú. Ü«∂OHõ~∞° ¡ `≥Å∞QÆ∞ ÉèÏ+¨#∞ Y∂h KÕ¿ãÖÏ `≥Å∞QÆ∞Ö’ =∂\Ï¡_ç `Õ<≥Å∂ˆ~ `≥Å∞QÆ∞‰õΩ q+¨Ñ¨Ù ѨÓ`« ѨÓÜ«∞@O "≥Ú^ŒÅ∞ ÃÑ\Ïì~∞° . J~Ú`Õ J<ÕHõ Kèå#à◊√§ =∞#∞QÆ_» Hõ+Oì¨ QÍ<Õ LO^Œ<kÕ Ñ¨ijʼnõΩÅ "åºYº. ѨÙe g∞^Œ Ѩل@ÖÏ `≥Å∞QÆ∞ Ѩ„uHõʼnõΩ `À_»∞, ZÅ„HÍìxH± g∞_çÜ∂« ‰õÄ_® ѨO*Ï qã¨~°@O`À [~°fle[O =∞ã¨Hõ ÉÏiOk. r`«<å`åÅ∞ ã¨iQÍ W=fiHõáÈ~Ú<å, ã¨HÍÅOÖ’ JO`«O`« =∂„`«O áêi`À+≤HõO JO^ŒHõ áÈ~Ú<å [~°fle[O =ºã¨#OÖ’ Ѩ_ç# Ü«Ú=`« ZO^Œ~À =∞~À ^•iH˜ "≥à◊§ÖËHõ `«=∞ rq`åxfl xsfi~°ºO KÕã∞¨ ‰õΩO@∞<åfl~°x ã¨~ˆ fiÅ∞ `≥Å∞ѨÙ`«∞<åfl~Ú. XHõ"àÕ ◊ `«Ñʨ x ã≤u÷ Ö’ Z=i<≥<· å `˘Åy¿ãÎ, áÈ~Ú# KÀ>Ë "≥`∞« HÀ¯"åÅ#@∞ì ã¨~°mHõ$`« q^è•<åÅ`À ÉèÏ~°`« "å~åΠѨ„uHõÅ il„¿ãì+¨<£ âßY H˘`«Î Ѩ„uHõʼnõΩ ÃÑ·™ê ~°∞ã¨∞O ÖˉΩõ O_® J#∞=∞uã¨∞OÎ _»@O`À ѨÙ@ìQ˘_»∞QÆ∞ÖÏ¡ L^ÀºQÆO T_»Q˘@∞ì‰Ωõ #fl "å~°∞ H˘`«Î ¿ÑѨ~#¡° ∞ #"≥∂^Œ∞ KÕÜ«∞@O Ѩiáê@~ÚOk. Ѷ¨e`«OQÍ "ÕÅÖ’¡ Ѩ„uHõÅ∞ P~üZ<£S ^ŒQÆæ~° #"≥∂^Œ=Ù`«∞<åfl~Ú. JO^Œ∞Ö’ JkèHõâß`«O xsfi~°ºOQÍ LO@∞<åfl~Ú. g\˜x #"≥∂^Œ∞ KÕ~ÚOK«@OÖ’ x|O^èŒ#Å∞ ã¨~°à◊OQÍ LO_»@O`À JHõ∆~° *Ï˝#O ÖËx x~°H~∆õ ‰° Ωõ ‰õΩ∆ Å∞, ã¨OѶ∞¨ q„^ÀǨïÅ∞, iÜ«∞Öò Z¿ãì\ò "åºáê~°∞Å∞, ~å[H©Ü«∞ <åÜ«∞‰õΩÅ∞, WÖÏ `«Ö’ Ѩ„uHõ#∞ ÃÑ\˜ì JkèHÍ~°∞Å#∞, „ѨÉèí∞`åfixfl, ~å[H©Ü«∞ <åÜ«∞‰õΩÅ#∞ QÆ∞ÃÑÊ\’¡ ÃÑ@∞ìHÀ=K«Û<Õ ^Œ∞~åâ◊ ‰õÄ_® H˘O^Œ~°∞ _»|∞ƒÅ∞#fl ÃÑ·# ¿Ñ~˘¯#fl"å~°∞ D Ѩ„uHÍ ~°OQÆOÖ’xH˜ K˘K«∞Û‰õΩ ~å=@O ÉèÏ~°`« Ѩ„uHÍ ~°OQÍxH˜ ÃÑ#∞ „Ѩ=∂^ŒOQÍ =∂iOk. J~Ú`Õ WÖÏO\˜ "å\˜x J^Œ∞Ѩ٠KÕÜ«∂eû# ~åR ã¨=∂Kå~°âßY L^ÀºQÆ∞Å∞ ÖˇHõ¯H˜ q∞Oz L#flѨÊ\˜H©, „ѨÉèí∞`åfixH˜ `≥Å¡ U#∞QÆ∞ÖÏ P âßY =∂iOk `«Ñ¨Ê, `«# q^è∞Œ Å#∞ J=∞Å∞ KÕÜ∞« _»O, J„Hõ=∂Å#∞ x~ÀkèOK«@OÖ’#∞ qѶŠ¨ "≥∞,ÿ J~°›`«ÖxË , JHõ~∆ *° Ï˝#O ÖËx x~°H~∆õ ° ‰õΩ‰õΩ∆ Å∞ H˘O^ŒiH˜ J_»∞QÆ∞ʼnõΩ =∞_»∞QÆ∞ÖÁ`«∞Î`ÀO^Œ<Õ P~ÀѨ}Å∞ L<åfl~Ú. "≥O@<Õ ˆHO„^Œ, ~åR „ѨÉèí∞`åfiÅ∞ D ~°OQÍxfl „\ÏH± ÃÑ·H˜ `≥zÛ, 㨄Hõ=∞ =∂~°æOÖ’xH˜ `≥KÕÛO^Œ∞‰õΩ Hõ$+≤ KÕÜ«∂Åx ѨÅ∞=Ù~°∞ J~°›`« Hõey# ã¨Oáê^Œ‰õΩÅ∞, áê„uˆHÜ«ÚÅ∞ HÀ~°∞`«∞<åfl~°∞.

"≥∞^ŒH± _çq[<£Ö’ ѨÅ∞„QÍ=∂ÅÖ’ KÒHõ ^Œ∞HÍ}ÏÅ MÏmÅ∞ "≥∞^ŒH±, =∂iÛ 6

®ªsVµR…N`P ²T…„sÇÁƒ±s ÍÜ[¬s xmsÌÁV úgSª«sWÌÁÍÜ[ ¿_NRPµ³R…LRi µR…VNSßØÌÁ ÆØ×dÁÌÁV FsLRiö²T…ƒ«sª«s¬s ®ªsVµR…N`P xqsËÞ NRPÛÍÁNíRPL` ˳ØLRi¼½ x¤¦Ü[×ýÁZNP[Lji INRP úxmsNRPÈÁƒ«sÍÜ[ ¾»½ÖÁFyLRiV. AxqsNTPò gRiÌÁ @˳ÏÁLóRiVùÌÁV C ®ƒsÌÁ 16 ª«sLRiNRPV »R½ª«sV µ³R…LRiÆØxqsVòÌÁƒ«sV xqsËÞ NRPÛÍÁNíRPL` NSLSùÌÁ¸R … VLiÍÜ[ ry. 5.00 gR i LiÈÁÌÁÍÜ[ x m so xqsª«sVLjiöLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s „sLjiNTP úªy»R½ xmsLjiORPQ ª«sVLji¸R…VV BLiÈÁLRiVù 25.3.2013 DµR…¸R…VLi 11.00 gRiLiÈÁÌÁNRPV xqsËÞ NRPÛÍÁNíRPL` NSLSùÌÁ¸R…VLiÍÜ[ DLiÈÁVLiµR…¬s ª«s¸R…VxqsV=18 ƒ«sVLi²T… 40 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ª«sLRiNRPV DLi²yÌÁ¬s, „sµyùLRiY»R½ xmsµR…ª«s »R½LRigRi¼½ DLi²yÌÁ¬s xqsËÞ NRPÛÍÁNíRPL` ¾»½ÖÁFyLRiV. @ÍýصR…VLæRiLi ª«sVLi²R…ÌÁLi ª«sVVrýyxmspL` úgSª«sVª«sVV aS£ms ®ƒsLi . 1 Izqs ÇÁƒ«sLRiÍÞ NRPV ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁ‡Á²T…LiµR…¬s, @ÍýصR…VLæRiLi ª«sVLi²R…ÌÁLi ƒ«s²T…„sV »R½Li²y ¸R…Vzqís ÇÁƒ«sLRiÍÞ NRPV ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁ²T…LiµR…¬s, ÛÉÁNSøÍÞ ª«sVLi²R…ÌÁLi NRPª«sVøLjiNRP»yò úgSª«sVª«sVV Izqs ÇÁƒ«sLRiÍÞ NRPV ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁ‡Á²T…LiµR…¬s, @Liµ][ÍÞ ª«sVLi²R…ÌÁLi N][®²…[NRPÍÞ úgSª«sVª«sVV „sNRPÍØLigRi xmsoLRiVxtsvÌÁNRPV ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁ‡Á²T…LiµR…¬s ª«sVLji¸R…VV ÑÁƒyõLRiLi ª«sVLi²R…ÌÁLi bPªy*ƒ«sgRiL` úgSª«sVª«sVV ¸R…Vzqs= ÇÁƒ«sLRiÍÞ NRPVZNP[ÉØLiVVLi¿RÁ‡Á²T…LiµR…¬s ®ªsVµR…N`P xqsËÞ NRPÛÍÁNíRPL` ¾»½ÖÁFyLRiV

¡Vµ≥∂R ™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌPR L`i NSLS˘Ã¡∏R∂V xqs™´sWÆ™s[aPR ™´sVLiµj∂LRiLiÕ‹[ ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ xqsLRixmsn LS aS≈¡ BLi«¡¨dsLjiLig`i @µ≥∂j NSLRiVáª][ LS©´sV©´sı Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Q|\ ms ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i zqs¯ªyxqs ¡LS*Õfi


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

5 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

QÆ∞~°∞"å~°O, =∂iÛ 7, 2013

@xqsÚ≠sVLi¿¡©´s F°LS»¡ π∏∂Wµ≥R∂V≤R∂V x§¶¶¶®˘g][ øyÆ™s«fi ™´sVXºΩ Æ ™ s¨s«¡ŸÕÿ, ™´ s WLj i Ë 6 (AL`iFs©± s G):.˙µ≥ R ∂ V™´ s ªyLR i LS÷¡F°LiVVLiµj∂.. @LRiVfl·ªyLRi @xqsÚ≠sVLi¿¡Liµj∂.. µ≥k∂LRiªRΩ*Liª][, F°LS»¡ x m s…” ¡ ™´ s Vª][ «ÿºΩ¨s «ÿgRiXªRΩLi ¬ø¡[zqs©´s Æ™s¨s«¡ŸÕÿ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V, F°LS»¡ π∏∂Wµ≥∂R V≤R∂V x § ¶¶¶®˘g][ øyÆ ™ s«fi ™´ s VXºΩ ¬ø¡LiµyLRiV. NS˘©´s=L`i ™y˘µ≥j∂ª][ N]LiªRΩNSáLigS Àÿµ≥∂R mx s≤R∂VªRΩV©´sı A∏R∂V©´s xmsLjizqsÛ ºΩ ≠sxtsQ≠sVLi¿¡Liµj∂. À≥ÿLRiªRΩ NSá™´sW©´sLi ˙xmsNSLRiLi ™´ s VLigR i Œœ ¡ ™yLR i Li 11.25 gRiLi»¡Ã¡NRPV ªRΩVµj∂aS*xqs ≠s≤T∂øyLRiV. A∏R∂V©´s ™´sVXºΩª][ ∏R∂W™´sª`Ω Æ µ ∂[ a R P Li µR ∂ VM≈¡rygR i LR i LiÕ‹[ ™´ s VV¨sgj i F°LiVVLiµj ∂ . 14 xqsLi™´sªRΩ=LSáNRPV \|msgS «ÿºΩNTP ™´sWLÊRi¨slLÙi[aRP©´sLi ¬ø¡[zqs©´s øyÆ™s«fi ™´sVLRifl·Liª][ NRP¨dsı…”¡rygRiLRiÆ\™sVLiµj∂. AaSNT P LR i fl·Li @LÙ  R i LiªR Ω LR i LigS @xqsÚ≠sVLiøR¡≤R∂Liª][ Æ™s¨s«¡ŸÕÿ gRiVLiÆ≤∂ xmsgji÷¡Liµj∂. øyÆ™s«fi ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµyLRi©´sı ™yLRi©Ú s´ V ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. D’¡NTP™´sxqsVÚ©´sı

NR P ¨d s ı…” ¡ ¨s Ax m soNR P VLi»¡W DFyµ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ¨sN][á£qs ™´sVµR∂VL][ µj∂gS˜ÈQ˚LiºΩNRPLRi\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ ø ¡[ a SLR i V. "@©yL][ g R i ˘Liª][ µyµyxmso lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ˝ Fy»¡V xqsVµk∂LÁiR F°LS»¡Li ¬ø¡[zqs©´s øyÆ™s«fi BNRP ¤Õ¡[LiR V' @¨s «ÿºdΩ∏R∂V øy©´sÕfiÕ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ™´sVXºΩ ¬ ø ¡LiµR ∂ ≤R ∂ Liª][ ªyªy‰÷¡NR P @µ≥R∂˘QORPV≤T∂gS DFyµ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sVµR∂VL][ Àÿµ≥∂R ˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @µ≥ R ∂ ˘QOR P V≤T ∂ gS ™´ s VµR ∂ VL][ © ´ s V ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s øyÆ™s«fi ¿¡™´sLji N][LjiNRP @¨s ≠sƵ∂[aSLigRi aS≈¡

™´ s VLi˙ºΩ Fs÷¡∏R ∂ W£ q s «¡Ÿ™y ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Æ©sá L][«¡ŸÕ˝‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ øyÆ™s«fi ™yLRixqsV≤T∂¨s Fs©´sVıNRPVLi…ÿ™´sV¨s, @xmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ™´sVµR∂VL][ @µ≥R∂˘QORPQ Àÿµ≥ R ∂ ˘ªR Ω áV ¨sLR i *Q Q L j i Ú r yÚ L R i ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. øyÆ™s«fi ™´sVXºΩª][ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li G≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V xqsLiªyxms µj∂©yáV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. r°™´sV™yLRiLi ™´sLRiNRPW xqsW‰Œ˝¡œ ß, NS¤Õ¡[“¡Ã¡NRPV |qsá™´so÷¡xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zmsLiµj∂. ™´sVXºΩNTP xqsLiªyxmsLi æªΩáVxmsoªRΩW ™´sLRiÚNRP ™y˘FyLRi, ™yfl”·«¡˘ xqsLixqÛsáV, x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ß,

lLirÌylLiLi»˝¡V ™´sVWzqsÆ™s[aSLRiV. øyÆ ™ s«fi @’≥ ¡ ™´ s W©´ s VáV aSLiºΩ∏R ∂ VVªR Ω LS˘÷d ¡ áV, N]™Ø*ªR Ω VÚ Ã ¡ ˙x m sµR ∂ LR i +©´ s áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Ƶ∂[aPR Li J g]xmsˆ ©y∏R∂VNRPV≤T∂¨s N][Õ‹[ˆLiVVLiµR∂¨s NRP¨dsı…”¡ xmsLRi˘LiªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. @’≥¡™´sW©´s Æ©s[ªRΩ ™´sVLRiflÿ¨sı Æ™s¨s«¡ŸÕÿ Ƶ∂[aPR qx sVÚáV “¡LÒij LiøR¡VN][¤Õ¡[NPR F°ªRΩV©yıLRiV. 1954 «¡⁄\ ¤ Õ ¡ 28©´ s «¡¨s¯Li¿¡©´ s øyÆ ™ s«fi 1999 ©´sVLi¿¡ Æ™s¨s«¡ŸÕÿ @µ≥R∂˘QORPV≤T∂gS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yıLRiV. Æ™s¨s«¡ŸÕÿÕ‹[ @Æ™sVLjiNS |msªRΩ©Ú y¨sNTP qx s*zqsÚ mx s÷¡NTP r°xtsQ÷¡«ÿ¨sNTP mx s»Ì¡Li NRP…Ì¡” ©´s mx sn V©´sªRΩ A∏R∂V©´sƵ∂[. xqsLiZOP[Q™´sVÆ™s[V ªRΩ©´s Ƶ≥∂[˘∏R∂V™´sV¨s øy…”¡.. µy¨sı @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ¨sLRiLiªRΩLRiLi NR P Xz t sQ ¬ ø ¡[ a S≤R ∂ V. ªR Ω ©´ s x q sLix q s‰LR i fl·Ã¡ª][ Æ ™ s¨s«¡ŸÕÿ ™yxqsVá x§¶¶¶XµR∂∏R∂Wáª][ Fy»¡V @Æ ™ sVLj i NS |msªR Ω Ú © y¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡ BªRΩLRi Ƶ∂[aSá §x ¶ ¶XµR∂∏R∂Wá©´sV lgiáVF~Liµy≤R∂V.

@»¡V™´sLi…”¡ øyÆ™s«fi lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ˝ ˙NTPªRΩLi NS˘©´s=L`i ÀÿLji©´s xms≤Ôy≤R∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ NRPLSNRP©±s Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. NUPÆ™sWÆ¥∂LRizms ¿¡NTPªRΩ= NRPW≤y ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, @LiªRΩV¿¡NRP‰¨s |ms÷¡*©±s NS˘©´s=L`iª][ Àÿµ≥R∂ xms≤R∂VªRΩV©´sı A∏R∂V©´s.. ©yáVgRiVryL˝iR V NRPW˘Àÿ LS«¡µ≥y¨s x§¶¶¶™y©yÕ‹[ xqsLÍRiLki NRPW≤y ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. NS¨ds øyÆ™s«fi ™´sVLRiflÿ¨sNTP N]¨sı gRiLi»¡Ã¡ ™´sVVLiµR∂V.. DFyµ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ™´sVµR∂VL][ ˙xmsxqsLigjixqsWÚ ªRΩ™´sV aRP˙ªRΩV™´soáNRPV |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki ¬ ø ¡[ a SLR i V. «ÿºΩ¨s @zqÛsLRixmsLji¬ø¡[LiµR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLi¬ø¡[ ™yLji øR¡LRi˘Ã¡©´sV ºΩzmsˆN]≤R∂ªy ™´ s V©yıLR i V. Æ ™ s¨s«¡ŸÕÿÕ‹[ ˙xms«ÿry*™´sV˘Li Æ©sáN]¤Õ¡[ˆLiµR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. "z § ¶¶¶Lix q sNR P V ªy™´ s o ¤ Õ ¡[ µ R ∂ V. A˙N][aS¨sNTP ø][»¡V ¤Õ¡[µR∂V. ™´sW x§¶¶¶XµR∂∏R∂WÕ˝‹[ ˙}ms™´sV, aSLiºΩ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V µ≥R∂*¨sxqsVÚLiµj∂' @¨s }msL]‰©yıLRiV.

xqsL`iø≥yLÍkiá\|ms ˙gS≠dsVfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV @©y˘∏R∂VLi :…”¡≤T∂zms

©´sW˘≤≥T∂÷˝¡Õ‹[ NRPXztsQ ≠s√Ïÿ©±s Æ™s[VŒÿÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ªRΩVáV aRPLRiµ`∂ xms™yL`i , ªyLjiN`P @©´s*L`iáV

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË 6: ˙gS™´ s WÕ˝ ‹ [ ≠sµR ∂ V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVá x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV §x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yıLRiLi»¡W …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR áV ≠sµR∂V˘ª`Ω ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ™´sVLi≤R∂÷¡ \ ¬ ø ≥ ¡ LR i ¯©± s FsµR ∂ V»¡ AÆ ™ s[ µ R ∂ ©´ s ™´ s ˘QQNR P Ú L i¬ ø ¡[ a SLR i V. ≠sµR ∂ V˘ª`Ω …ÿLj i £ m n s Õ‹[ ˙gS≠d s Vfl·VáNR P V «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @©y˘∏R∂VLi\|ms ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi æªΩƵ∂[Fy Æ©s[ªΩR áV x m s∏R ∂ W˘™´ s oá ZNP[ a R P ™± s , l L i[ ™ ´ s Liª`Ωl L i≤Ô T ∂ áV CAL`i{ q s @µ≥∂R ˘QOPR V≤T∂¨s NRP÷¡zqs ¨sÆ™s[µ∂j LiøyLRiV. xms»Ì¡flÿáV ,©´sgRiLSáV, ˙gS™´sWá ™´sVµ≥∂R ˘ ≠sµR∂V˘ª`Ω qx sLRimx sn LSÕ‹[ ≠s™´sORPQ øR¡WzmsLi¿¡, xqsL`iø≥yL`Íi, …ÿLji£msn áV ™´sW˙ªRΩLi @LiµR∂LjiÕÿgS ™´sxqsWáV

¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Bµj∂ xmspLjiÚgS ≠s™´ s OR P Qª][ NR P W≤R ∂ VNR P V©´ s ıµR ∂ ¨s @©yıLRiV. ©´sgRiLSá FyFy¨sNTP ˙gS™´ s WáV FsLiµR ∂ VNR P V ¡÷¡ NS™yá©yıLR i V. ™yLj i ª][ x q s™´ s W©´ s LigS x q sL`iø≥ y LÍ k i áV FsLiµR∂VNRPV NRP…Ìÿá©yıLRiV. BLRi\Æ™s gR i Li»¡Ã¡V ≠sµR ∂ V˘ª`Ω ™y≤R∂VNRPVLi»¡V©´sı ™yLji À≥ÿLS¨sı xmsµj∂gRiLi»¡Ã¡V NRPW≤y ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmsn LS F~LiµR∂¨s xms˝ ¤Õ¡™yxqsVá\|ms Æ™sWxmsoªRΩV©yıLRi¨s AZOP[ Q z m sLiøyLR i V. ˙gS≠d s Vfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªΩR á™´sÃ˝¡ ªygR i V¨d s LR i V NR P W≤y µ]LR i NR P ¨s µR ∂ VLR i ˜È L R i x m sLj i z q Û s ºΩ Æ©sáN]LiµR∂©yıLRiV.

æªΩáLigSflÿNRPV ©´sLi ¡L`i ™´s©±s ˙µ][z§¶¶¶ «¡gÊSlLiÆ≤Ô∂[ …”¡AL`iFs£qs F~÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V $¨s™y£qs „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

\ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂, ™´ s WLj i Ë 6iMæªΩáLigSflÿÕ‹[¨s ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡N][xqsLi @x§¶¶¶LjiıxtsQáV NR P Xz t sQ¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı …” ¡ AL`iFs£ q s ©y∏R∂VNRPVá©´sV, ZNP[zqsAL`i©´sV, x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so©´sV @≤ÔR∂g][áVgS ≠s™´sVLji+xqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs ≠s£ms «¡gÊSlLi≤Ô∂T NTP ™´sVºΩ ˙À≥¡œ ≠sVLi¿¡LiµR∂¨s …” ¡ AL`iFs£q s F~÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V Fs˙L][Œ˝œ¡ $¨s™y£qs ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ AL][zmsLiøyLRiV. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[¨s æªΩáLigSflÿ

À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSflÿÕ‹[ ˙Fy¤«¡NÌPR VáV Fs¨sı D©yıπ∏∂W, ¨sLS¯fl·µR∂aRPÕ‹[ Fs¨sı D©yıπ∏∂W, ™y…”¡ xqsLjix§¶¶¶µÙR∂V\¤Õ¡©y «¡gÊSlLi≤ÔT∂NTP æ ª ΩáVry¨s ˙x m sbPıLiøyLR i V. @≠sÆ™s[NRPLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı «¡gÊ S l L i≤Ô T ∂ …” ¡ AL`iFs£ q s ©y∏R∂VNRPVá©´sV ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li µR∂∏R∂W˘Ã¡V Æ™s[µyáV ™´s÷˝¡Li¿¡©´s¤…¡˝ [ @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. Æ™sVµR∂N`P —¡Õ˝ÿ x q s™´ s Vx q s˘Ã¡ x m sLj i uy‰LS¨sNT P x§¶¶¶Lki£tsQLS™´soª][Fy»¡V, ZNP[zqsAL`i

©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs ˙ZaP[fl·VáV Fs¨sı F°LS…ÿáV ¬ø¡[aSπ∏∂W øR¡Lji˙ªRΩ ºΩLRilgi[}qsÚ æªΩáVxqsVÚLiµR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿqx s™´sVxqs˘Ã¡ mx sLjiuy‰LRiLiN][qx sLi x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so FyµR∂∏R∂W˙ªRΩáV ¬ ø ¡[ z q s©´ s x m sˆV≤R ∂ V G™´ s VWá©´ s xms≤R∂VNRPV©yı™´s¨s «¡gÊSlLi≤ÔT∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ZNP[™´sáLi FsLigji÷¡ Æ™sVªRΩVNRPVáN][xqsLi, ∏R∂WøR¡NRPV≤T∂gS ™´sWLji, NSLi˙…ÿNÌPR VáV F~LiµR∂VªRΩW NSLi˙l g i£ q sNR P V ª]ªR Ω VÚ g S ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©s´ ı ™´s˘QQNPT Ú «¡gÊSlLi≤Ô∂R ¨s

AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSflÿÕ‹[¨s GINR P ‰ ªR Ω ÷˝ ¡ NR P W≤y «¡gÊSlLi≤Ô∂T ÕÿLi…”¡ ™´s˘QQNPT Ú N]≤R∂VNRPVgS mx so»Ì¡™´sµÙ∂R ¨s mx sp«¡Ã¡V ¬ø¡[qx sVÚLi…ÿLRi¨s, NRP¨dsqx sLi @LigRiÆ™\ sNRPá˘Li NRP÷¡gji©´s ™´s˘QQNPT Ú x m so…Ì ” ¡ ©y øyá¨s qx sLiª][tz sQryÚLiR ©yıLRiV. §x ¶ ¶Lik t£ sQLS™´so ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[≤∂R ¨s ¬ø¡xmsoÚ©s´ ı «¡gÊSlLi≤Ô∂T NTP NRP¨dsqx sLi «Ïÿ©´sLi D©yı x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so Fn°©±sáNRPV NSÕfi ¬ø¡[}qsÚ ªRΩORPQfl·Æ™s[V xqsˆLiµj∂Li¿¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ≠s©´s≤R∂Æ™s[VNSNRP mx sLjiuy‰LRiLi N][qx sLi NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ≤∂R ¨s

gRiVLjiÚ¬ø¡[aSLRiV. J …”¡≠s øy©´sÕfi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqslLi[*Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sı ™´s˘NRPVÚÕ‹˝ [ x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so ©´sLi ¡L`i ™´s©±sgS ¨s÷¡¿¡©´s LjiNSLÔiR VáV æªΩ÷¡∏R∂V™y @¨s $¨s™y£qs ˙xmsbPıLiøyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚Li @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[µ∂R Li»¡W @©´sV¨sªRΩ˘Li ˙xmsNRP»¡©´sáVgRiVzmsˆxqsWÚ NSLi˙lgi£qs ™´ s µÙ R ∂ ™´ s VLi¿¡}msLR i V æ ª ΩøR ¡ VËN][ ™ yá¨s NR P NR P V‰QQLj i Ú mx s≤R∂VªRΩV©´sı ™´s˘QQNPT Ú Fs™´sL][ ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩáVxqs©yıLRiV.

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ " ¡Ã¡Vxmso'A≤T∂π∏∂W ≠s≤R∂VµR∂á LR i ≠sæ ª Ω[ « ¡.... ªR Ω *LR i Õ‹[ " ¡Ã¡Vx m so' ¿¡˙ªR Ω Li µy*LS ˙}msOR P QNR P Vá ™´ s VVLiµR ∂ VNR P V LSÀ‹[ªΩR V©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. g][m{ søR¡Liµ`∂ ™´sV÷¡Æ©s[¨s C¿¡˙ªy¨sNTP µR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı C ¿¡˙ªRΩLi ¿¡˙ºdΩNRPLRifl· ªRΩVµj∂ µR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRiVN]Liµj∂. ™´s¬ø¡[Ë Æ©sáՋ[ Fy»¡Ã¡ ≠s≤R∂VµR∂á NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. qz s¨ds ˙xms™´sVV≈¡Vá qx s™´sVORPQLiÕ‹[ À≥ÿLki x§¶¶¶LigS™´sWª][ ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ¿¡˙ºd Ω NR P LR i fl· NSLR i ˘˙NR P ™´ s WáV  ¡XLiµR ∂ Li ™´ s Vµ≥ R ∂ ˘ F°LS»¡ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsµÙ∂R Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sNSLSÀÿµ`∂ x m sLj i x q sLSÕ˝ ‹ [ xqs¨sıÆ™s[aS÷¡ı ¿¡˙ºΩxqsVÚ©yıLRiV. BNRP ˙xmsxqsVÚªRΩLi C zqs¨s™´sW rygRiVªRΩV©yıLiVV. {§¶¶¶L][, ≠sᩱs ©´sáVgRiVLjiÕ‹[ Æ©sgÊiR VNRPV LS™yáLi¤…¡[

¡Ã¡Liª][Fy»¡V  ¡Ã¡Vxmso NRPW≤y DLi≤T∂ ºdΩLS÷¡=LiƵ∂[ @©´sıµj∂ A ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂ qz sµÙy LiªRΩLi. @ªRΩgS≤R∂V Fs™´sLji|\ ms lgiáVxmso xmsªyNRPLi FsgRiVLRi Æ™s[aS≤][ ' ¡Ã¡Vxmso' ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ øR¡W≤y÷¡=LiƵ∂[ @Li»¡Vc©yıLRiV NRP¥R∂ gRiVLjiLi¿¡ µR∂LRi+NRPV≤R∂V.LRi≠sæªΩ[«¡ §{ ¶ ¶L][gS ©´s…”¡qx sVÚ©s´ ı C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ aR P XºΩ •¶¶¶x q s©± s , @Li«¡÷¡ §{ ¶ ¶L][LiVV©±s= . ≠dsLRi qz s¨s™´sW µR∂gÊiR LRi ©´ s VLi¿¡ LR i ≠sæ ª Ω[ « ¡ qz s¨s™´sWá¨dsıFs%`¡Õÿxmso¤Õ¡[. µk∂Liª][ LRi≠sæªΩ[«¡ qz s¨s™´sWáLi¤…¡[ ˙}msORPQNPR VÕ˝‹[ ˙ZNP[«fi NRPW≤y ªRΩgÊRiVªRΩW ™´sr°ÚLiµj∂.

C ˙NR P ™´ s VLiÕ‹[ ªR Ω ©´ s ZNPLk i L`i ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ xms≤T∂F°ªRΩVLiµR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi ˙gRiz§¶¶¶Li¿¡©´s LRi≠sæªΩ[«¡ A¿¡ ªR Ω W¿¡ @≤R ∂ VgR i VáV Æ ™ s[ x q sVÚ © yı≤R ∂ V.C ¿¡˙ªy¨sNT P ˙xms™´sVV≈¡ LRiøR¡LiVVªRΩ N][©s´ Æ™sLiNRP…fi zqs‰Q˚xmÌso LRiøR¡LiVVªRΩgS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.C ryLji LRi≠sæªΩ[«¡NRPV z§¶¶¶»Ì¡Vc ∆ÿ∏R∂V™´sVÆ©s[ µ≥k∂™´sW A ¿¡˙ªRΩ ™´sLÊSQÕ‹˝ [ ™´s˘QQNPR LÚ i @™´soª][Liµj∂. mx sLRi™±sV ≠s.F~»˝¡WLji ¨sLS¯ªRΩ. NRP¥R∂: N][©´s Æ™sLiNRP…fi, Àÿ’¡, xqsLigkiªRΩLi: ªRΩ™´sV©±s, xqs™´sVLRiˆfl·: ˙xmsryµ`∂ ≠s.F~»˝¡WLji.

$NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ AL`i.@Li≤`∂’¡ NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ NSbdP©´sgRiL`i ¡xqsV= qx sLki*xqsV NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙xmsxqsLigjixqsVÚ©s´ ı ™´sVLi˙ºΩ µ≥∂R LS¯©´s ˙xmsryµy™´so

•¶¶¶÷d¡™´so≤`∂ ¿¡˙ªRΩLi ø≥ylL˝i£qs GLi—¡Õfi= NS{msπ∏∂[V"LRi™±sV' ? Fs™±sV.Fs£qs.LS«¡Ÿ {qs*∏R∂V µR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ "LRi™±sV' @Æ©s[ ¿¡˙ªRΩLi ¨sLji¯xqsVÚ©s´ ı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. ˙ºΩxtsQ, ¨sNUPuy xms¤…¡[Õfi, Buy øy™˝y {§¶¶¶L][LiVV©±s= gS ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı C ¿¡˙ªRΩLi •¶¶¶÷d¡™´so≤`∂ ¿¡˙ªRΩLi ø≥ylLi˝ £qs GLi—¡Õfi= NRPV NS{ms @Æ©s[ LRiW™´sVL`i .. zmsn Õfi¯ xqsLji‰Õfi= Õ‹[ ExmsLiµR∂VNRPVLiµj∂. NSÆ™sV≤U∂,∏R∂WORPQ©s± FsLi»¡lLi^Ì ©´sL`i gS •¶¶¶÷d¡™´so≤`∂ Õ‹[ LRiWF~Liµj∂©´s ø≥ylLi˝ £qs GLi—¡Õfi= ¿¡˙ªRΩLi @NRP‰≤R∂ xmsn V©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥∂j Li¿¡Liµj∂. A ¿¡˙ªR Ω LiÕ‹[ © ´ s W ™´ s VVgÊ R i LR i V {§¶¶¶L][LiVV©±s= ¬ø¡[ryLRiV. NS™´sVLS©±s ≤T∂π∏∂W«fi, ˙≤R∂W ¤À¡Lki Æ™sWL`i, áW{qs ÷¡π∏∂W ˙xmsµ≥y©´s Fy˙ªRΩáV ¬ø¡[zqs©´s C ¿¡˙ªRΩLi ˙|msÆ™s[…fi B¨s*zqsÌ lgi[xtsQ©s± Æ©s[xmsµ≥R∂˘LiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiµj∂. BNRP ªy«ÿgS Fs™±sV.Fs£qs LS«¡Ÿ ªRΩ©´s 'LRi™±sV' ¿¡˙ªRΩLi xtsw…”¡Lig`i ∏R∂WORPQ©s± Fszmsr°≤`∂= ™´sVxqs‰…fi Õ‹[ ¬ø¡[ryLRi¨s ≠s¨sNTP≤T∂. ≠s«¡∏R∂V©±s qx sÌ Li…fi ™´sWxqsÌ L`i ªRΩ™´sV ¬ø¡[ªΩR @µj∂LjiF°π∏∂[V ˙ZNP[“¡ qx sÌ Li…fi= ¬ø¡[LiVVLiøyLRi¨s,¨dsŒ˝¡œ Õ‹[,™´sVLi»¡Õ˝‹,[ gS÷¡Õ‹[ C |\ mns…fi= ºdΩryLRi¨s ¨s–¡uy xms¤…¡[Õfi ¬ø¡xmsˆ»¡Li C ™yLRiÃÚ ¡NRPV ¡Õÿ¨sı ¬ø¡[NPR WLRiVr°ÚLiµj∂. C ¿¡˙ªy¨sNTP Ƶ∂[≠s$˙xmsryµ`∂ xqs*LSáV xqs™´sVNRPWLRiVxqsVÚ©yıLRiV. C¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ LRiLiÀ≥¡œ gS ˙ºΩxtsQ Æ™sVLiVV©±s L][Õfi ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS.....BªRΩLRi {§¶¶¶L][LiVV©˝´sV xmspLÒRi, @LRiË©´s \|qs≤`∂ NS˘lLiNÌRPL`i= ELRi*bP, Æ™s[V©´sNRP Fy˙ªRΩÕ‹[ NRP¨szmsLiøR¡©´sV©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ ˙ºΩxtsQ ∏R∂WORPQ©±s {§¶¶¶L][LiVV©±sgS NRP¨szmsLiøR¡©´sVLiµj∂. C ¿¡˙ªRΩLi N][xqsLi ¿¡˙ºdΩNRPLjiLi¿¡©´s NSLRiV lLi[£qs xqs¨sıÆ™s[aRPLiÕ‹[ Lji£qs‰ ºdΩxqsVNRPV¨s \|mns…fi ¬ø¡[zqsLiµR∂»¡ ˙ºΩxtsQ. µR∂LRi+NRP ¨sLS¯ªRΩáV ≤R∂Wxmsoª][ ¿¡˙ºdΩNRPLjiµÙy™´sV©yı ™´sµÙR∂¨s ™yLjiLi¿¡ ™´sVLki C ˙ºΩxtsQ Lji{qs‰ \|mns…fi N][xqsLi ryx§¶¶¶xqsLi ¬ø¡[zqsLiµR∂»¡. C ≠sxtsQ∏∂R VLi gRiVLjiLi¿¡ ˙ºΩxtsQ æªΩáVxmsoªRΩW BÕÿLi…”¡ ryx§¶¶¶r°}msªRΩ xqs¨sıÆ™s[aSÕ˝‹[ ©´s…”¡xqsVÚ©s´ ıxmsˆV≤R∂V {§¶¶¶L][áV FsLiªRΩ Lji£qs‰ ºdΩxqsVNRPVLi»¡Vc©yıL][ @LÛRiLi @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV.

J™´sL`i {qs£qs ™´sWlLi‰…fi Õ‹[ ªRΩNRPV‰™´s NRP¤Õ¡NÌRPV ¬ø¡[zqs©´s "≠sVxqÌsL`i |ms◊˝¡N]≤R∂VNRPV' xqsV¨dsÕfi, Buyøy™˝y {§¶¶¶L][,{§¶¶¶L][LiVV©±s= gS Æ™sVgS xqsWxmsL`igRiV≤`∂ zmns÷¡Li£qs xmsªyNRPLi\|ms LRiWF~Liµj∂Li¿¡©´s "≠sVxqsÌ L`i |ms◊˝¡N]≤R∂VNRPV' ¿¡˙ªRΩLi ™´sWLjiË 1©´s ≠s≤R∂VµR∂¤\Õ¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. Ƶ∂[≠s˙xmsryµ`∂ µR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ LRiWF~Liµj∂©´s C ¿¡˙ªRΩLi ™´sWLjiıLig`i u°ZNP[ Fs%`¡Õÿ£ms …ÿN`P æªΩøR¡VËNRPVLiµj∂. xmspá LRiLigRi≤R∂V ¿¡˙ªRΩLiª][ ™´sV◊d˝¡ Fny™±sV Õ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s xqsV¨dsÕfi C zqs¨s™´sWª][ øR¡ºΩNRPáxms≤ÔyLRiV. C ¿¡˙ªRΩLi ∏R∂VV£qs Õ‹[ 50 Õ‹[ { q s‰Q˚©± s = Õ‹[ ≠s≤R ∂ VµR ∂ á @LiVV˘Liµj∂. ≠dsZNPLi≤`∂ Õ‹[ ™´sVLki ªRΩNRPV‰™´sgS @Li»¡¬ø¡[ ZNP[™´sáLi 7 áOR P QáV (12,666) ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqsLiµj∂. J™´sL`i {qs£qs ™´sWlLi‰…fi Õ‹[ C ™´sVµ≥∂R ˘NSáLiÕ‹[ BLiªRΩ ªRΩNRPV‰™´s NRP¤Õ¡NÌPR V ¬ø¡[qz s©´s ¿¡˙ªRΩLi BƵ∂[ @Li»¡V©yıLRiV. ™´sWµ≥R∂™´s©±s, NRPLigRi©y LRi©_ª`Ω «¡Li»¡gS ©´s…”¡Li¿¡©´s Àÿ÷d¡™´so≤`∂ z§¶¶¶…fi zmnsÕfi¯ 'ªRΩ©´sV Æ™s≤`∂= ™´sV©´sV'NRPV LkiÆ™s[VN`PgS ªRΩ∏R∂W\lLi©´s C ¿¡˙ªRΩLi ILji«¡©´sÕfi ¿¡˙ªRΩLi }m˝s™´sL`i qz s¨s™´sWÕ‹[ ¤Õ¡[NPR F°™´s»¡Li Æ\™sV©´s£qs gS ™´sWLjiLiµj∂. xmspá LRiLigRi≤R∂V ¿¡˙ªRΩLi ªRΩLS*ªRΩ ™´sxqsVÚ©s´ ı xqsV¨dsÕfi ¿¡˙ªRΩLi NS™´s»¡Liª][ ˙¤…¡[≤`∂ Õ‹[ \|qsªRΩLi ™´sVLi¿¡ ’¡—¡Æ©s£qs «¡LjigjiLiµj∂. xqsV¨dsÕfi \|qsªRΩLi C ¿¡˙ªRΩLi ≠s«¡∏R∂VLi\|ms xmspLjiÚ ©´s™´sV¯NRPLigS D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @LiµR∂Lji @LiøR¡©yá©´sV ªyLRiV™´sWLRiV ¬ø¡[zqsLiµk∂ ¿¡˙ªRΩLi. Fs©yıQQ\lLi xqsV¨dsÕfi C Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ @™´sW¯LiVV¨s |ms◊˝¡¬ø¡[xqsVN][™yá¨s,BNRP‰≤R∂ @™´sW¯LiVV\¤Õ¡æªΩ[ xqsLi˙xmsµy∏R∂V ¡µÙ∂R LigS DLi…ÿLRi¨s ©´s™´sV¯NRPLi. @LiµR∂VN][qx sLi J |ms◊˝¡ øR¡WxmsoáV NRPV ™´s¿¡Ë..ª]÷¡øR¡WxmsoÕ‹[Æ©s[ AÆ™sVª][ ˙}ms™´sVÕ‹[ mx s≤R∂ªy≤R∂V. NS¨ds..AÆ™sV ªRΩ©´s À‹[∏∂∫ V ˙|msLi≤`∂ ¨s |ms◊˝¡ ¬ø¡[qx sVNRPVLi…‹[LiµR∂¨s æªΩáVxqsVNRPV¨s uyN`P @™´soªy≤R∂V. @Ƶ∂[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı ªRΩ©´s ªRΩ÷˝¡ ªRΩLi˙≤R∂VáNRPV ¬ø¡FyÚ≤∂R V NS¨ds, NS¨ds @xmsˆ…”¡ZNP[ @ªRΩ¨s ™´sV©´sxqsV= xmspLjiÚgS AÆ™sVª][ ¨sLi≤T∂F°LiVV DLi»¡VciLiµj∂. ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ AÆ™sVÆ©s[ |ms◊˝¡ ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPVLi…ÿ≤R∂V. BÕÿLi…”¡ zqs»¡Vc%`¡∏R∂VÆ™s[xtsQ©s± Õ‹[ FsÕÿ ¿¡™´sLRiNRPV AÆ™sV©´sV ≠s™yx§¶¶¶Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. C ˙Fy|qs£qs Õ‹[ G B ¡˜LiµR∂VáV xms≤Ôy≤R∂©´sıƵ∂[ ≠sVgRiªy NRP¥R∂.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

6 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

QÆ∞~°∞"å~°O, =∂iÛ 7, 2013

áÈÅ=~°O >ˇO_»~á°Ñ· xÅn™êÎO: `«∞=∞‡Å

≈¡™´sV¯Li,™´sWLjiË6(AL`iFs©±sFs): ≤≥T∂÷d˝¡ |msµÙR∂á AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiZNP[ ˙…ÿ©±s=˙…ÿ∏∫∂VNRPV F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂L˝iR ©´sV @xmsˆgjiLiøyLRi¨s …‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªRΩ ªRΩV™´sV¯Ã¡ ©ylgi[aRP*LRiLS™´so AL][zmsLiøyLRiV. ¡Vµ≥R∂™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW LRiuy˘Õ‹[ ≠s•¶¶¶LRi∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[zqs ™´s¿¡Ë©´s BLi«¡¨dsL˝iR  ¡XLiµR∂Li ¨sÆ™s[µj∂NRP  ¡W»¡NRP™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂L˝iR Õ‹[ @˙NR P ™´ s Wá\ | ms @|qsLi’d ˝ ¡ Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ¨sáµk∂ryÚ™´sV¨s

Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá©yıLRiV. ™´sVL][xmsNRP‰ ˙…ÿ©± s =˙…ÿ∏∫ ∂ V NR P Li|ms¨d s NT P Æ™sVV ¡\¤Õ¡¤«¡[xtsQ©s± @≤y*©±s= NRPW≤y ¬ ø ¡÷˝ ¡ Li¿¡ ™y…ÿáV xmsLiøR¡VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* |msµÙR∂áV zqsµÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı»˝¡V ™yLR i Ú Ã ¡V ™´ s x q sVÚ © yı∏R ∂ V¨s }msL]‰©yıLR i V. ¤ … ¡Li≤R ∂ L`iNR P V qx sLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s @¨sı µR∂ryÚQ˚á©´sV @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ |ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤ « ¡NÌ R P V ™´ s ˘™´ s •¶¶¶LS¨sı ≠s™yµyx q sˆµR ∂ ¬ ø ¡[ π ∏ ∂VVµÙ R ∂ ¨s

LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá Æ©s[ªRΩá©´sV ™´sVLi˙ºΩ gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so Bxmsˆ…”¡ZNP[ N][LSLRiV. C ˙Fy¤«¡NÌRPV LSx t Ì s Q˚Li Æ ™ sVVªyÚ ¨ sNT P xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡LiµR∂¨s.. µy¨sı áORPQ ˘LigS ¬ø¡[qx sVNRPV¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ªRΩgRiµR∂¨s A∏R∂V©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLiª][Fy»¡V ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ xms©´sVá©´sV ™´ s VV™´ s V¯LR i Li ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ W÷¡=©´ s @™´ s x q sLR i Li DLiµR ∂ ¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.

17NRPV ¬ø¡[Lji©´s ÀÿLi ¡V }msáVŒ˝œ¡ ™´sVXªRΩVá xqsLi≈¡˘ ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩW LRi≠sNRPV™´sWL`i ™´sVXºΩ

ÉϺOH± JH“O@∞¡‰õΩ =∞O_»ÖÏÅ "åsQÍ „Ѩ`ÕºHõ HͺOѨÙÅ∞

ªRΩV™´sV¯Ã¡ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ˙…ÿ©± s =˙…ÿ∏∫ ∂ V Fn ° LÍ R i Lk i ™´s˘™´s•¶¶ LS¨sı æªΩ[¤Õ¡[ËLiµR∂VNRPLi»¡W rygRiV¨ds…”¡ aS≈¡NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s BµÙ∂R LRiV

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 6 :Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS NRPáNRPáLi lLi[zms©´s |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ µj∂ÕfixqsV∆fi©´sgRiL`i «¡Li»¡ }msáVŒ˝¡œ Õ‹[ ™´sVXªRΩVá xqsLi≈¡˘ 17NRPV ¬ø¡[Lij Liµj∂. gRiªRΩ Æ©sá 21©´s µj∂ÕfixqsV∆fi©´sgRiL`i ÀÿLi ¡V }msáVŒ˝¡œ Õ‹[ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂©´s @™´sVXªRΩ LRi≠sNRPV™´sWL`i (25) NRP©´sVı™´sVWaSLRiV. }msáV≤R∂V «¡Ljigji©´s ©y…”¡ ∏R∂Va][µ∂R Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩV©´sı LRi≠sNRPV™´sWL`i ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liµy≤R∂V. @ªRΩ≤T∂¨s  ¡ºΩNTPLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV Æ\™sµR∂V˘Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªyıáV xmns÷¡LiøR¡ ¤Õ¡[µR∂V. ºdΩ˙™´s gS∏R∂Wáª][ µyµyxmso 20 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ™´sVXªRΩV˘™´soª][ F°LS≤T∂©´s LRi≠sNRPV™´sWL`i ¿¡™´sLjiNTP J≤T∂F°∏R∂W≤R∂V. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS˙ºΩ 11.53 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ gRiVLiÆ≤∂F°»¡V LS™´s≤R∂Liª][ ªRΩVµj∂aS*xqs ≠s≤T∂øy≤R∂¨s Æ\™sµR∂V˘Ã¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. LRi≠sNRPV™´sWL`iµj∂ NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s NRP™´sV©±sxmspL`i ™´sVLi≤R∂áLi ¤À¡[giR Li}ms…fi ˙gS™´sVLi. Fs\|qs#= NS™yáƩs[ AaRP∏R∂VLiª][ |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂NRPV ™´s¿¡Ë µj∂ÕfixqsV∆fi©´sgRiL`iÕ‹[ bPORPQfl· ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı≤R∂V. gRiªRΩ Æ©sá 21©´s µj∂ÕfixqsV∆fi©´sgRiL`iÕ‹[ …‘¡ ªygRiVªRΩVLi≤R∂gS, ÀÿLi ¡V }msá≤R∂Liª][ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R ∂ Vx m s≤Ô y ≤R ∂ V. A∏R ∂ V©´ s aR P Lk i LR i LiÕ‹[ B©´ s Vx m s ™´ s VVNR P ‰Ã¡V ø]øR¡VËZNPŒ˝ÿLiVV. NRPLÒiR ¤À¡≥ L[ ij mx sgji÷¡F°™´s≤R∂Liª][ ≠s¨sNTP≤T∂ aRPNTPÚ N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V.

BLi“¡¨dsL˝iR ©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li LRiuy˘ mx sLizmsLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLi—¡¨dsL˝iR V @NRP‰≤R∂NRPV Æ™s◊˝¡©´s xms¨s ™´sµj∂¤Õ¡[zqs ˙…ÿ©±s=˙…ÿ∏∫∂V ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li AºΩ¥R∂˘Li xmsoøR¡VËNRPV¨s ™´søyËLRi©yıLRiV. ™yLji¿¡Ë©´s ™yx§¶¶¶©´sLiÕ‹[ ºΩLjigji ™´ s Wr°‰Õ‹[ ≠s•¶¶¶LR i Li ¬ ø ¡[ z q s ™´ s øyËLR i ¨s AL][ z m sLiøyLR i V. BLi—¡¨dsL˝iR »¡WL`i\|ms ˙xms ¡VªRΩ*Li ≠s™´sLSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá©yıLRiV. µk∂¨sNTP xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ x§¶‹[»¡Õfi ’¡Ã˝¡Vá©´sV, »¡WL`i ≠s™´sLSá©´sV

J NRP©´sVı F°LiVVLiµj∂. ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂©´s LRi≠sNRPV™´sWL`i©´sV ª]áVªRΩ Dry¯¨s∏R∂W Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][, A ªRΩLS*ªRΩ ∏R∂Va][µy Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩV©yı xmsLjizqsÛ ºΩÕ‹[ G ™´sW˙ªRΩLi ™´sWLRiVˆ LS¤Õ¡[µ∂R V. Æ™sLi…”¡¤Õ¡[»¡L`i\|ms DLi¿¡ Æ\™sµR∂V˘Ã¡V ¿¡NTPªRΩ= @LiµR∂¤«¡[aSLRiV. xmsáV™´sWL˝RiV aRPxqsÚQ˚¿¡NTPªRΩ=áV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ILi…˝‹[ D©yı B©´sVxms Æ™s[VNRPVá©´sV ª]ágjiLiøyLRiV. @LiVV©y FsÕÿLi…”¡ xmsn ÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NPR F°LiVVLiµj∂. ¿¡™´sLRiNRPV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS˙ºΩ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ gRiVLiÆ≤∂F°»¡V LS™´s≤R∂Liª][ NRP©´sVı™´sVWaS≤R∂V. zmsn ˙ ¡™´sLji 21©´s LS˙ºΩ 7 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ µj∂ÕfixqsV∆fi©´sgRiL`iÕ‹[ lLiLi≤R∂V aRPNTPÚ™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s ÀÿLi ¡V }msáVŒ˝œ¡ß ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ 16 ™´sVLiµj∂ ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤R∂gS.. 119 ™´sVLiµj∂ gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂ ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩW LRi≠s ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ mx s≤R∂≤R∂Liª][.. }msáVŒ˝¡œ ™´sVXªRΩVá qx sLi≈¡˘ 17NRPV ¬ø¡[Lij Liµj∂. @LiVVæªΩ[, }msáVŒ˝¡œ NRPV Fyáˆ≤T∂Liµj∂ ªyÆ™s[V©´s¨s BLiªRΩ™´sLRiNRPW G xqsLirÛy ˙xmsNRP…”¡LiøR¡ ¤Õ¡[µ∂R V. ™´sVL][Æ\™sxmso, }msáVŒ˝¡œ ZNP[xqsV©´sV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVNRPV©´sı «ÿºdΩ∏R∂V µR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛs (Fs©±sHG) µR∂LS˘xmsoÚ©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqsLiµj∂.

FyL˝RiÆ™sVLi…fi©´sV NRPVµj∂}mszqs©´s NSg`i ¨sÆ™s[µj∂NRP LRiVfl· ™´sW{mns ry‰LiQ\|ms @»Ì¡V≤T∂NTP©´s Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , ™´sWLjiË 6 (AL`iFs©±sG):xmsLi»¡ LRiVflÿá NRPVLiÀ≥¡œ N][fl·Li FyL˝RiÆ™sVLi…fi©´sV NRPVµj∂}mszqsLiµj∂. LRiVfl·™´sW{mnsÕ‹[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV «¡LjigS∏R∂V©´sı NSg`i ¨sÆ™s[µ∂j NRPª][ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ @»Ì¡V≤T∂NTPLiµj∂. øR¡LRiËNRPV ≠sxmsOSQáV xms»Ì¡V ¡»Ì¡≤R∂Liª][ xqsÀ≥œ¡ ™yLiVVµy xms≤T∂Liµj∂. ¿¡™´sLjiNTP ˙xmsµ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`i «‹[NPR ˘Li ¬ø¡[qx sVN]¨s qx sLÙij ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ xqsÀ≥œ¡ xqs«ÿ™´sogS rygjiLiµj∂.  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NSgSÆ©s[ ’d¡¤«¡[{ms, ™y™´sVxmsORPQ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ALiµ][Œœ¡©´sNRPV µj∂gSLRiV. LRiW.52 Æ™s[á N][»˝¡ LRiVfl·™´sW{mns xms¥R∂NRPLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @™´sNRPªRΩ™´sNRPá\|ms ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ’d¡¤«¡[{ms xmsORPQ DxmsÆ©s[ªRΩ g][{ms©y¥`∂ ™´sVVLiÆ≤∂[ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ªRΩ™´sV rÛy©yÕ˝‹L[ i¿¡ ¤Õ¡[¿¡ ¨sá ¡≤T∂ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ¨s©yµyáV ¬ø¡[aSLRiV. ™yLjiNTP {qs{msFsLi xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡V ™´sVµÙ∂R ªRΩV xms÷¡NSLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso, $áLiNRPÕ‹[ ªRΩ≠sVŒœ¡ßá EøR¡N][ªRΩ @LiaS¨sı @©yı ≤U∂FsLiZNP[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ¤Õ¡[™´sÆ©sªyÚLRiV. øR¡LRiË ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

gRiLiµR∂LRig][Œ¡œ Li ©´s≤R∂VÆ™s[V ˙xmsa][ıQªΩR LÚ SáV ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚ©s´ ı»˝¡V {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, ªRΩORPQfl·Æ™s[V mx sLi»¡ LRiVflÿá\|ms øR¡LRiË ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sWÚ ’d¡¤«¡[m{ s, qx s™´sW«fi™yµk∂ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V Æ™sÕfiÕ‹[NTP µR∂WxqsVZNPŒ˝ÿLRiV. FsLiªRΩ xqsLÙji¬ø¡zmsˆ©´sxmsˆ…”¡NUP, ™yLRiV aSLiºΩLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ q{ sˆNRPL`i qx sÀ≥¡œ ©´sV ™´sVµy˘•¶¶ ı¨sNTP ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV. ºΩLjigji ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s @©´sLiªRΩLRiLi ≠sxmsOSQáV ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV µj∂gSLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li J ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqsLiµj∂. xmsLi»¡ LRiVflÿá ™´sW{mnsÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV «¡LRigRi¤Õ¡[µR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liµj∂. @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV «¡Ljigji©´s»˝¡V æªΩ[÷¡æªΩ[ Àÿµ≥R∂V˘Ã¡\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ZNP[Li˙µR∂ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLRiµ`∂ mx s™yL`i æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[, A∏R∂V©´s ˙xmsNRP»¡©´sª][ ≠sxmsOSQáV aSLiºΩLiøR¡¤Õ¡[µR∂V. µk∂Liª][ ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W.. ≠sxmsORPQ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV xqsLÙji¬ø¡FyˆLRiV. LRiVfl·™´sW{mns xms¥R∂NRPLiÕ‹[ @˙NRP™´sWáV «¡Ljigji©´s»˝¡V ¨sLÙSLRifl· @LiVVæªΩ[.. NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ˙xmsµ≥y¨s ˙xmsNRP»¡©´sª][ ≠sxmsOSQáV aSLiºΩLiøyLiVV.

J=∞ÖÏѨÙ~°O, =∂iÛ 6 : lÖÏ¡Ö’ J=∞Å∞ HÍ#∞#fl P^è • ~ü J#∞㨠O ^è • x`« #QÆ ^ Œ ∞ |kb ¿ã=Å∞ á⁄O^Õ O ^Œ ∞ ‰õ Ω ÉϺO‰õ Ω JH“O\ò ÖËx "å~°O^ŒiH© JH“O@∞¡ `≥ i KÕ O ^Œ ∞ ‰õ Ω =∞O_» Ö ÏÅ "åsQÍ x~° fi Ç≤ Ï ã¨ ∞ Î # fl „Ѩ ` Õ º Hõ HͺOѨ Ù Å#∞ „Ѩ [ Å∞ ã¨kfix Ü≥∂QÆO KÕã¨∞HÀ "åÅx lÖÏ¡ HõÖˇHõì~ü h`«∂ ‰õΩ=∂i „Ѩ™ê^£ `≥eáê~°∞. ÉϺOH± JH“O@∞ ÖË x "å~°∞ `«=∞ P^è•~ü <≥O|~°∞ Ѩ„`«O *ˇ~åH±û HÍÑ‘, JkÖËx ѨHõ∆OÖ’ F@~°∞ QÆ∞iÎOѨ٠HÍ~°∞¤ ÖË^• ˆ~+¨<£ HÍ~°∞¤ *ˇ~åH±û HÍÑ‘ =∞iÜ«Ú 2 áêãπ áÈ~°∞ì Ãã·A á¶È\’Å∞ Ö’ HͺOѨ Ù ‰õ Ω Ǩ  [~° ∞ HÍ"åÅx lÖÏ¡ Hõ Ö ˇ H õ ì ~ ü `≥ e áê~° ∞ . 7= `Õ n =∞QÆ@Ѩe¡ „QÍ=∞OÖ’ 8= `Õn# H˘`«¿Î Ñ@, 12= `Õn# "å#Ѩe¡, 13= `Õn Jq_ç, 14= `Õn# Ѩe"≥Å, 15= `Õn# ~å=ÙÅáêÖˇO, 19# ^Õ = ~° Ñ ¨ e ¡ , 20# á⁄_»QÆ@¡Ñ¨e¡, 21= `Õn# QÀáêÅѨ Ù ~° O , 22# P„`ÕÜ∞« ѨÙ~°O, ~åºb, 26# ¿Ñ~° = ~° O , 27= `Õ n # =㨠O `« " å_» , 28 Ñ≤ QÆ # fl=~° O =∞O_» Å O #ˆ~O„^Œ ѨÙ~°OÅÖ’ HͺO Ѩ Ù Å∞ x~° fi Ç≤ Ï ã¨ ∞ Î # fl@∞ì HõÖˇHõì~ü `≥eáê~°∞. =∞O_ » Ö ÏÖ’¡ „Ѩ [ Å∞ „Ѩ ` Õ º Hõ HͺOѨÙÅ∞ ã¨kfixÜ≥∂QÆO KÕ ã ¨ ∞ HÀ"åÅx `≥eÜ«∞*Ëâß~°∞.

NSL][ˆlLi[…fi FyhRiaSááNRPV µ≥k∂»¡VgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSááV : ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË6: NSL][ ˆ l L i[ » ¡V FyhR i aSááNR P V µ≥k∂»¡VgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* , A˙aRP™´sV FyhRiaSáá©´sV ºdΩLji˵j∂Ƶ∂Ù L[ iµR∂VNRPV ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li øR ¡ LR i ˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ˙Fy¥R∂≠sVNRP ≠sµy˘aS∆ÿ™´sVLi˙ºΩ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. Fs÷d¡˜}qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡Ljilgi[ NRPqx sWÚLij Àÿ gSLiµ≥∂k ,Àÿ÷¡NS ≠sµy˘ r~\|qs…‘¡ , LS“¡™±s ≠sµy˘≠sVxtsQ©s± á x q sLi∏R ∂ VVNR P Ú Aµ≥ R ∂ *LR i ˘LiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s LSxtsÌ Q˚ rÛyLiVV ˙NU P ≤R ∂ áV, ryx q sLix q s‰QXºΩNR P DªRΩ=™yá©´sV ™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLi

n’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜LigS ≠sµy˘LÛiR Vá¬ø¡[ g_LRi™´s™´sLiµR∂©y¨sı { q s*NR P Lj i LiøyLR i V. C DªRΩ=™yáՋ[ LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS

D©´sı ˙xmsºΩÀ≥ÿFyhRi™yá©´sV Æ™s÷¡NTP ºd Ω ∏R ∂ V≤y¨sNT P ˙NU P ≤R ∂ áV, ryLixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV FsLiª][ µ][x§¶¶¶µR∂xms≤R∂gRiá™´s©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li G AaRP∏R∂VLiª][\Æ©sæªΩ[ ZNP—¡’¡≠s FyhRiaSááV GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ z q sLiµ][ A áOR P QQ˘Li Æ © sLR i Æ ™ s[ L R i VªR Ω VLiµR ∂ ©yıLR i V. øR¡µR∂V™´soNRPV µR∂WLRi™´sV™´soªRΩV©´sı zmsÃ˝¡Ã¡©´sV øR¡µj∂≠sLiøyá©´sıƵ∂[ NRPxqsWÚLjiÀÿ gSLiµ≥k∂ FyhRiaSáá GLSˆ»¡¨s ¬ ø ¡FyˆLR i V. FyhRiaSáá xms¨sºdΩLRiV , F°…‘¡Õ˝‹[ øR¡µR∂V™´soªRΩV©yı ≠sµy˘LÛij ©´sVá©´sV 743 ZNPzqs’¡≠s FyhRi™yáá©´sVLi≤T∂ øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ªRΩ©´s ZNPLiµ][ ªRΩLRi*LigS |msµÙ R ∂ FsªR Ω VÚ © ´ s ≠sµy˘LÛ j i ©´ s VáV DLiµR∂©yıLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜LigS FyÕÊ‹©´sı ≤T∂mx sp˘…‘¡ q{ sˆNRPL`i ™´sVÃ˝¡V ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠sµy˘LÛiR VÕ˝‹[

¡…Ì¡” ≠s˙NRP™´sWLRi‰ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xqsLiZOP[Q™s´ V aS≈¡Ã¡NRPV @Liµy÷¡=©´s ¨sµ≥R∂VáV xqs˙NRP™´sVLigS @LiƵ∂[ ≠sµ≥∂R LigS øR¡W≤R∂≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙gki©±s øy©´sÕfi ≠sµ≥y©y¨sı ˙xmsÆ™s[aPR |ms…Ì”¡LiµR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSáՋ[ 80 aSªRΩLi ™´sVLiµj∂ ’¡zqs, Fs£qs, Fs{qÌs ≠sµy˘¨Ûs©´sVáV øR¡µR∂V™´soN][™´s≤R∂Li ªRΩ©´sZNPLiª][ A©´ s LiµR ∂ LigS DLiµR ∂ ©yıLR i V. CxqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ≠sµy˘LÛij ©´sVáV ˙xmsµR∂Lji+Li¿¡©´s ©´sXªRΩ˘ ˙xmsµR∂LRi+©´sáV @Liµj∂Lji¨s FsLiª][ ANRPL<jiLiøyLiVV. BNRP ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩG…ÿ ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li BÕÿLi…”¡ DªRΩ=™yá©´sV ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá¨s π∏∂W¿¡xqsVÚ©s´ ı»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV.

¡Vµ≥R∂™yLRiLi ’d¡¤«¡[{ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ’d¡¤«¡[{ms LSxtÌsQ˚ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂

¤…¡©±sÚ xmsLkiORPQáNRPV xmsNRP≤R∂˜Liµk∂ GLSˆ»˝¡V „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

©´sÃ˝¡g]Li≤R∂,™´sWLjiË6: CÆ©sá 22 ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sVπ∏∂[V˘ xmsµ][ªΩR LRigRiºΩ xmsLkiORPQáNRPV xmsNRP≤R∂˜Liµk∂ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V @µ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 245 ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ xmsµ][ ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ≤U∂C™Ø[ «¡gRiµk∂£tsQ æªΩ÷¡FyLRiV. 50301 ™´sVLiµj∂ ≠sµy˘LÛRiVáV xmsLkiORPQáNRPV •¶¶¶«¡LRiV NS©´sV©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. 1000 ™´sVLiµj∂ B¨s*—¡¤Õ¡[»¡L˝RiV, 14 ©´sVLi¿¡ 17 ™´sVLiµj∂ £ms¤Õ¡LiVVLig`i ry‰Q*≤`∂ ¡XLiµyáV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS mx sLkiORPQá ¨sLRi*x§¶ ¶fl·©´sV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[ryÚLiR ©yıLRiV. mx sLkiORPQá ¨sLRi*x§¶ ¶fl·NRPV GLSˆ»˝¡¨dsı mx spLjiÚ ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. q{ s¨s∏R∂WLji…‘¡ D©´sı™yLjiÆ©s[ q{ sFs£qs, ≤U∂™Ø[ágS ¨s∏R∂V≠sVLiøy™´sV©yıLRiV. B¨s*—¡¤Õ¡[»¡L˝iR VgS Fs£qs“¡…‘¡Ã¡©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. xmsLkiORPQ Õ‹˝ [ NS{msNTP Fyáˆ≤Ôy, ¤Õ¡[µy BªRΩLRi ≠sµ≥yÕ˝‹[ @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ≤U∂C™Ø[ «¡gRiµk∂£tsQ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. C ryLji xmsµj∂ xmsLkiORPQ Õ‹˝ [ LSxtsÌ Q˚rÛyLiVVÕ‹[ ˙xms¥R∂™´sV rÛy©´sLi áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPV©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. xmsLkiORPQá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms A∏R∂W ZNP[Li˙µyá ¿d¡£msn xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li»˝¡V, ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi»¡Õfi @µ≥∂j NSLRiVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©y NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xmsLkiOSQ ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ {qsFs£qsáV, ≤U∂™Ø[áV, B¨s*—¡¤Õ¡[»¡L˝iR V ªRΩ™´sV ≠sµ≥∂R Vá©´sV xmsNRP≤R∂˜Liµk∂gS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Fs™´sl\Li©y @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s©yıLRiV. 10™´s ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™´s¿¡Ë©´s ™yLji¨s xmsLkiOSQ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[¨sNTP LS¨ds∏R∂VNRPW≤R∂µR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

≠sµy˘LÛiR VáV ™´sW£qs NS{msLiVVLig`i NRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ ≤T∂ÀÿLRiV ¬ø¡[ryÚLi:B©±søyLÍij NRP¤Õ¡NÌPR L`i GáWLRiV, ™´sWLjiË6,(AL`iFs©±sFs): BLi»¡L`i ≠dsV≤T∂∏R∂V…fi xmsLkiORPQáՋ[ ™´sW£qs NS{msLiVVLig`i NTP Fyáˆ≤T∂©´s ≠sµy˘LÙji¨ds ≠sµy˘LRiVá©´sV ≤T∂ÀÿL`i ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ B©±sø≥yLÍji NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y.…”¡.Àÿ ¡WLS™´so©y∏R∂VV≤R∂V |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. rÛy¨sNRP zms.≤T∂.’¡.…”¡. NRPŒÿaSáՋ[  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi BLi»¡L`i xmsLkiOSQ ZNP[Li˙µy¨sı A∏R∂V©´s ANRPzqs¯NRP ªRΩfl”·–d¡ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sµy˘LÙiR VáV G\Æ™sV©y B ¡˜LiµR∂VáV Fs µR∂VL]‰Li»¡V©yıLS @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı A∏R∂V©´s xmsLkibdP÷¡LiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ≤y.Àÿ ¡WLS™´so©y∏R∂VV≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS BLi»¡L`i ≠dsV≤T∂∏R∂V…fi xmsLkiORPQáV NRP»Ì¡Vµj∂»Ì¡\Æ™sV©´s À≥œ¡˙µR∂ªy GLSˆ»˝¡ ™´sVµR∂˘ xms…”¡xtÌsQLigS ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS BLi»¡L`i ≠dsV≤T∂∏R∂V…fi xmsLkiORPQáV  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi ˙xmsaSLiªRΩLigS «¡LjigS∏R∂V¨s, ≠sµy˘LÙji¨ds, ≠sµy˘LÙRiVáV Fs ÕÿLi…”¡ B ¡˜LiµR∂VáNRPV Õ‹[©s´ VNSNRPVLi≤y mx sLkiORPQáV LSaSLRi©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 103 mx sLkiOSQ ZNP[Li˙µyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R VgS, ™y…”¡Õ‹[ ˙ªygRiV¨dsLRiV, ˙Fy¥R∂≠sVNRP ¿¡NTPªy= xqsµR∂VFy∏R∂Wá©´sV NRP÷¡ˆLiøy™´sV¨s, ˙xms¥R∂™´sV, µj∂*ºdΩ∏R∂V ˙ZaP[fl”· xmsLkiORPQáNRPV Æ™sVVªRΩÚLi 64,491 ™´sVLiµj∂ ™´sVLiµj∂ ≠sµy˘LÙji¨ds ≠sµy˘LÙRiVáV xmsLkiORPQáNRPV •¶¶¶«¡LRiV NS™´sázqs DLiµR∂©´sıLRiV.  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi «¡Ljigji©´s ˙xms¥R∂™´sV ˙ZaP[fl”· xmsLkiORPQáNRPV 35 Æ™s[á 082 ™´sVLiµj∂ ≠sµy˘LÙji¨ds ≠sµy˘LÙRiVáV •¶¶¶«¡LRiV NS™´sázqs DLi≤R∂gS, ™yLjiÕ‹[ 32 Æ™s[á 465 ™´sVLiµj∂ xmsLkiORPQáV LSaSLRi¨s, 2 Æ™s[á 617 ™´sVLiµj∂ xmsáV NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ xmsLkiORPQáNRPV •¶¶¶«¡LRiVNS¤Õ¡[µR∂¨s ≤y.Àÿ ¡WLS™´so©y∏R∂VV≤R∂V æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLkiOSQ ZNP[Li˙µyá ™´sµÙ∂R 144 |qsORPQ©s± ≠sµ≥∂j LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiµR∂¨s, ˙xmsºdΩ mx sLkiOSQ ZNP[Li˙µR∂Li ™´sµÙ∂R F°÷d¡qx sV  ¡Liµ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li «¡LjigjiLiµR∂¨s, mx sLkiOSQ ZNP[Li˙µyáՋ[ ª]÷¡L][«¡Ÿ mx sLkiORPQ qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS Fs ÕÿLi…”¡ @˙NRP™´sWáV ø][»¡V¬ø¡[qx sVN][¤Õ¡[µ∂R ¨s ≤y.Àÿ ¡WLS™´so©y∏R∂VV≤R∂V æªΩ÷¡FyLRiV.

z`«∂~Î ∞° Ö’ =∞O^Œ∞áê`«~Å° HõÅHõÅO z`«∂~Î ∞° , =∂iÛ 6: z`«∂~Î ∞° lÖÏ¡ Ñ‘Ö~Ë ∞° xÜ≥∂[Hõ=~°Oæ Ö’ |∞^è"Œ å~°O =∞O^Œ∞áê`«~Å ° ∞ HõÅHõÅO ˆ~áê~Ú. ÉÏHÍ~å¿Ñ@, ~˘OÑ≤K«~°¡, ÔHqѨe¡ J@g „áêO`« ã¨iǨÏ^Œ∞ÌÖ’¡ áÈbã¨∞Å∞ `«xvÅ∞ KÕѨ\Ïì~°∞. D `«xvÖ’¡ Ñ‘ÖË~°∞ =∞O_»ÅO JÑ≤ÊÔ~_ç¤QÍi Ѩe¡Ö’ Ô~O_»∞ =∞O^Œ∞áê`«~Å ° #∞ áÈbã¨∞Å∞ "≥eH˜ fâß~°∞. ÉÏO|∞ ™êfi¯_£ "å\˜x xsfi~°ºO KÕâß~°∞. Ñ‘Ö~Ë ∞° xÜ≥∂[Hõ=~°æO =ÚYº=∞O„u H˜~°}ü ‰õΩ=∂~ü Ô~_ç¤ xÜ≥∂[Hõ=~°æO.

z<åfliÃÑ· J`åºKå~°Ü«∞`«flO Hõ~°∂flÅ∞, =∂iÛ 6 : U_Õà◊§ z<åfli ÃÑ·# Hõ~°∂flÅ∞ lÖÏ¡Ö’ F P\’ „_≥·=~ü J`åºKå~°O KÕã#≤ Ѷ∞¨ @# Hõ~∂° flÅ∞ lÖÏ¡Ö’ KÀ@∞ KÕã∞¨ ‰õΩOk. lÖÏ¡Ö’x Zq∞‡QÆ#∂~°∞ ZhìP~ü #QÆ~Ö ü ’ F P\’ „_≥·=~ü U_Õà◊§ z<åfliÃÑ· J`åºKå~° Ü«∞`«flO KÕÜ«∞_»O`À P"≥∞ ˆHHõÅ∞ "Õã≤Ok. nO`À ™ê÷x‰õΩÅ∞ JHõ¯_»‰Ωõ KÕ~∞° ‰õΩx „_≥=· ~ü#∞ Ѩ@∞ì‰Ωõ x z`«HÉõ Ï^•~°∞. J#O`«~O° áÈbã¨∞ʼnõΩ JѨÊyOKå~°∞. ÉÏeHõ#∞ Pã¨∞Ѩ„uH˜ `«~°eOKå~°∞.

P^è•~ü ˆHO„^ŒO =^ŒÌ `˘H˜¯ã¨ÖÏ@ ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, =∂iÛ 6 : ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£Ö’x â◊OëêÉÏ^£ P^è•~ü ˆHO„^ŒO =^ŒÌ |∞^èŒ"å~°O =∞^蕺ǨÏflO f„= `˘H˜¯ã¨ÖÏ@ [iyOk. P^è•~ü #"≥∂^Œ∞ Hˆ O„^ŒO ~°nÌ JkèHOõ QÍ LO_»@O`À XHõ¯™êiQÍ `ÀѨÙÖÏ@ [iyOk. nO`À H˘O^Œ~°∞ =∞Ç≤Ïà◊Å∞ ã¨$ÊÇ¨Ï `«Ñ≤Ê Ñ¨_çáÈÜ«∂~°∞.

QÆO*Ï~Ú ™êfinè#O QÆOQÆ=~°O, =∂iÛ 6 : `«∂~°∞Ê QÀ^•=i lÖÏ¡ QÆOQÆ=~°O =∞O_»ÅO "Õ=∞#Ѩe¡ =^ŒÌ J„Hõ=∞OQÍ `«~°eã¨∞Î#fl QÆO*Ï~Úx áÈbã¨∞Å∞ ™êfinè#O KÕã¨∞‰õΩ<åfl~°∞. "åǨÏ<åÅ `«xvÖ’¡ ÉèÏQÆOQÍ `«~e° ã¨∞#Î fl 13 |™êÎÅ QÆO*Ï~Úx ™êfinè#O KÕã∞¨ ‰õΩx Hˆ ã¨∞ #"≥∂^Œ∞ KÕã∞¨ ‰õΩ<åfl~°∞.


7 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

QÆ∞~°∞"å~°O, =∂iÛ 7, 2013

z§¶¶¶LiµR∂WxmsoLRiLi ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂VNRPV |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂

$¨s™yxqs ™´sVLigSxmsoLRiLiÕ‹[ x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩ ™yx§¶¶¶©´sLi \|ms ElLi[gRiVªRΩV©´sıNRPÕÿ˘fl· Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiV≤R∂V

≠sµR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP≤R∂xms,™´sWLjiË6(AL`iFs©±sFs): D¿¡ªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sORPQ ©s´˝ NRPV HFs£qsH ™´sWL`i‰ ªRΩxmsˆ¨sxqsLji ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı AÕ‹[ø¡R ©´sÕ‹[ @µ≥∂j NSLRiVáV D©yıLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω Aµy ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ Fy»¡V ©yfl·˘QÆ\™sV©´s xmsLixmso|qs»˝¡V ™y≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NRP÷¡lgi[ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá\|ms ™´sVVLiµR∂VgS l\LiªRΩVáNRPV @™´sgSx§¶ ¶©s´ NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. HFs£qsH ™´sWLRiV‰ D©´sı Æ™sW…ÿL˝iR V NRPlLiLi»¡V©´sV ªRΩNRPV‰™´s ™y≤R∂»¡Liª][ Fy»¡V ©yfl·˘ªRΩgS DLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. @|qsLi ¡VÕfiÔ @LiVVæªΩ[ FsxmsˆV≤R∂Li¤…¡[ @xmsˆV≤R∂V NS÷¡ F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ Æ™sW…ÿL`i LkiÆ\™sLi≤T∂Lig`i ¬ø¡[LiVVLiøyáLi¤…¡[ HµR∂V ©´sVLi¿¡ 8 Æ™s[á ™´sLRiNRPV ≈¡LRiVË @™´soªRΩVLiµR∂¨s, BÕÿ lLiLi≤R∂V™´sVW≤R∂V ryL˝iR V «¡LjigjiæªΩ[ l\LiªRΩVáNRPV |msµÙ∂R À≥ÿLRiLigS ™´sWLRiVªRΩVLiµR∂©yıLRiV. µk∂¨s™´sÃ˝¡ l\LiªRΩVáNRPV @µR∂©´smx so ≈¡LRiV˪][ Fy»¡Vc mx sLi»¡Ã¡NRPV ¨dsŒ˝¡œ ß @Liµj∂LiøR¡¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiµR∂©yıLRiV. HFs£qsH Æ™sW…ÿL˝Ri ≠s¨sπ∏∂WgRiLi ™´sÃ˝¡ NRP÷¡lgi[ ÕÿÀ≥ÿá©´sV \lLiªRΩVáNRPV ≠s™´sLjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙…ÿ©±s=N][ @µ≥j∂NSLRiVáV zqsµÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. N]ªRΩÚ NRPÆ©sORPQ©±s µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı l\LiªRΩVáNRPV HFs£qsH Æ™sW…ÿL`i DLi¤…¡[Æ©s[ D¿¡ªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω BryÚ™s´ V¨s ¬ø¡Fyˆ÷¡=Liµj∂gS —¡Õ˝ÿ @µ≥∂j NSLRiVáNRPV @©´sµ≥∂j NSLjiNRP xqs™´sWøyLRiLi @Liµj∂©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. µk∂Liª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ @µ≥∂j NSLRiVáV HFs£qsH ™´sWLRiV‰ Æ™sW…ÿL˝iR ≠s¨sπ∏∂WgRiLi ™´sÃ˝¡ Dxmsπ∏∂WgSá©´sV l\LiªRΩVáNRPV ≠s™´sLjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV Æ™sVVµR∂áV |ms…ÌÿLRiV. µk∂¨s™´sÃ˝¡ NRPlLiLi»¡V Aµyª][ Fy»¡Vc \lLiªRΩVáNRPV @µR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi ªRΩxmsˆVªRΩVLiµR∂¨s ˙…ÿ©±s=N][ @µ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. HFs£qsH Æ™sW…ÿL˝iR V ™yÆ≤∂[ l\LiªRΩVZNP[ D¿¡ªRΩ≠sµR∂V˘ª`Ω©´sV ™´sLjiLÚ ixms¬ø¡[∏∂R WáƩs[ AÕ‹[ø¡R ©´sNRPV INRP µR∂aRPÕ‹[ @µ≥j∂NSLRiVáV ™´søyËLRiV. @LiVVæªΩ[ FsNRP‰≤R∂ \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ™´sxqsVÚLiµ][ @©´sı À≥ÿ™´s©´sª][ A ˙xmsºΩFyµR∂©´s©´sV mx sNRP‰©´s |ms…ÌÿLRiV. ©yfl·˘QÆ\™sV©´s Æ™sW…ÿL˝iR ©´sV ≠s¨sπ∏∂Wgji}qsÚ NRPlLiLi»¡V ≠s¨sπ∏∂WgRiLi ªRΩNRPV‰™´sgS ™´soLi»¡VLiµR∂¨s, µk∂¨s ™´sÃ˝¡ NRPlLiLi»¡V Aµyª][ Fy»¡Vc Æ™sW…ÿL˝iR V NS÷¡F°NRPVLi≤y DLi…ÿ∏R∂V¨s, µk∂¨s™´sÃ˝¡ l\LiªRΩVáNRPV Dxmsπ∏∂WgRi™´sV¨s ˙…ÿ©±s=N][ @µ≥∂j NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ HFs£qsH ™´sWL`i‰ Æ™sW…ÿL˝iR V ™yÆ≤∂[ l\LiªRΩVáZNP[ D¿¡ªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω©´sV ™´sLjiLÚ ixms¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı ≠sµ≥y©y¨sNTP ªyªy‰÷¡NRPLigS xqs*zqsÚ xms÷¡NTP N]ªRΩgÚ S ™´s˘™´sry∏R∂V NRPÆ©sORPQ©s± ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ l\LiªRΩV HFs£qsH ™´sWLRiV‰ D©´sı Æ™sW…ÿL`i©´sV Dxmsπ∏∂Wgji}qsÚÆ©s[ D¿¡ªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω©´sV @Liµj∂LiøyáƩs[ ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ˙…ÿ©±s=N][ @µ≥∂j NSLRiVáV ™´s¿¡Ë©´s»˝¡Vc ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. N]ªRΩÚgS NRPÆ©sORPQ©±s ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ \lLiªRΩV áV HFs£qsH ™´sWLRiV‰ D©´sı Æ™sW…ÿL˝Ri©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ’¡Ã˝¡VáV øR¡Wzms}qsÚÆ©s[ ≠sµR∂V˘ª`ΩNRPÆ©sORPQ©s± B™y*áƩs[ AÕ‹[ø¡R ©´sÕ‹[ ˙…ÿ©±s=N][ DLiµj∂.

N][»¡xmsˆN]Li≤R∂NRPV ªygRiV¨ds…”¡ NRPuÌyáV gRiVLi»¡WLRiV,™´sWLjiË6(AL`iFs©±sFs): N][»¡xmsˆN]Li≤R∂ ºΩLRiV©yŒ˝¡œ NRPV Cπ∏∂[V≤R∂V ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ NRP uÌyáV |msLjilgi[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ rygRiL`i ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂áª][ ªygRiV ¨ds…”¡ FsµÙR∂≤T∂ ©´sVLi¿¡ N]LiªRΩ Æ™s[VLRi gRi¤…Ì¡ZNP[‰ xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP¨sˆxqsVÚ©yıLiVV. rygRiL`i NRPV≤T∂ NSáV™´sNRPV ºΩLRiV©yŒœ¡˛ N][xqsLi r°™´sV™yLRiLi ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[aSLRiV. C ¨dsLRiV N]Li≤R∂ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡[LRiV N][™yáLi¤…¡[ ©yáVgRiV ©´sVLi¿¡ HµR∂V L][«¡ŸÃ¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms¤…Ì¡[ @™´sNSaRPLi ™´soLiµj∂.BÕÿ ™´s¬ø¡[Ë ¨ds…”¡¨s ¨sáV™´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li µy*LS ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSáV ºdΩLSËá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ xmsLRi*µj∂©´sLi xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s C Æ©sá 10©´s ˙xms™´sVV≈¡ xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLi N][»¡xmsˆN]Li≤R∂ ˙ºΩN][¤…¡[aRP*LRi ry*≠sV xqs¨sıµ≥j∂Õ‹[ «¡Ljilgi[ ºΩLRiV©yŒœ¡˛NRPV GLSˆ»˝¡Vc øR¡VLRiVgÊS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ry*≠sV µR∂LRi+©´sLi N][xqsLi Æ™s¤Œ¡[˛ À≥œ¡NRPVÚá N][xqsLi NRPW˘Q\¤Õ¡©±sáV ¨sLji¯xqsVÚ©yıLRiV. xmnsW…fi L][≤ÔR∂V ™´sVáVxmsoÕ˝‹[ xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s HLRi©±s ÀÿLki ZNP[≤˝R∂ ¨sLS¯flÿ¨sı ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. N]Li≤R∂ µj∂gRiV™´so©´s ALÌki{qs ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVá N][xqsLi ªyªy‰÷¡NRP ¡rÌyLi≤`∂á©´sV ¨sLji¯xqsVÚ©´sıµj∂. xmnsW…fi L][≤ÔR∂V ©´sVLi¿¡ ¿¡Ã¡NRPáWLji}ms»¡ L][≤ÔR∂V «¡LiORPQ©±s ™´sLRiNRPV LRix§¶¶¶µyLji ¨sLji¯Liøy÷¡= ™´soLiµj∂. BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ¿¡Ã¡NRPáWLji}ms»¡ Æ™s[V«¡L`i ™´sLRiNRPV LRix§¶¶¶µyLji ¨sLS¯fl·Li xmspLRiLÚ iVVLiµj∂. ¿¡Ã¡NRPáWLji}ms»¡ Æ™s[V«¡L`i ™´sµÙR∂ À≥œ¡NRPVÚáV ryı©yáV N][xqsLi GLSˆ»˝¡Vc «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. À≥œ¡NRPVÚá N][xqsLi 2.25 áORPQá á≤˝∂R V, @Lji|qsá ˙xmsryµR∂Li ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[}qs xms©´sVá©´sV C™Ø[ LS™´sVN][…¡” lLi≤Ô∂T xmsLRi˘Æ™s[OPT QxqsVÚ©yıLRiV. xmsLS˘»¡NRP ZNP[Li˙µR∂Li ™´sµÙR∂ ™´so©´sı NS◊¡Liµj∂ ™´sV≤R∂VgRiVÕ‹[ øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV ¤Õ¡[µR∂V. À‹[…fiá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP ¨dsLRiV ¤Õ¡[NRP F°™´s»¡Liª][ C G≤yµj∂ À‹[…fi ztsQNSLRiV NRPxtÌsQÆ™s[V©y? @Æ©s[ xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©yıLiVV. ¿¡Ã¡NRPáWLji}ms»¡ Æ™s[V«¡L`iNRPV ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS @LiVVæªΩ[ ªRΩxmsˆ ¨dsLRiV @LiƵ∂[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[µR∂V. zmsÃ˝¡Ã¡ LS«¡˘LiÕ‹[ A»¡ ™´sxqsVÚ™´soáNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV, LRiLigRiVáV Æ™s[}qs xms©´sVáV øR¡VLRiVgÊS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV.

@©´sLiªRΩxmsoLRiLi, ™´sWLjiË6 (AL`iFs©±sFs): gRiªRΩ G≤yµj∂ª][ F°÷¡}qsÚ Cπ∏∂[V≤R∂V ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V µj∂gRiV ¡≤T∂ gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊij ©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. ©yfl·˘QÆ\™sV©´s xmsLi≤R∂V ∏R∂WLÔRiVNRPV LS™´s≤R∂Liª][ gRiªRΩ ™yLRiLiª][ F°÷¡ËæªΩ[ µ≥∂R LRiáV NRPW≤y N]LiªR Ω Æ ™ s[ V LR i |msLj i gSLiVV. ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V ™y˘FyLSáNRPV }msLRiVNRP÷¡gji©´s z§¶¶¶LiµR∂WxmsoLRiLi ™´s˘™´sry∏R∂V™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔiR VNRPV LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s ≠s≠sµ≥∂R ˙FyLiªyáNRPV ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s ˙¤ … ¡[ ≤ R ∂ L`iáV,  ¡≤y ™y˘FyLR i VáV ™´ s W˙ªR Ω Æ ™ s[ V ™´ s ¬ ø ¡[ Ë ™yLR i V. @»¡V™´ s Li…” ¡ µj ∂ GNR P LigS ≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ NT P ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s ™y˘FyLRiVáV ™´søyËLRiV.BÕÿ  ¡∏R∂V…”¡ ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ™y˘FyLRiVáV ™´s}qsÚ µ≥∂R LRiáV |msLjilgi[ @™´ s NSaSáV DLi…ÿ∏R ∂ V¨s \lLiªRΩVáV AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i V. µR ∂ aSÀÙ ÿ á NSáLigS Ƶ∂[aPR LiÕ‹[Æ©s[ FsNRP‰≤y ¤Õ¡[¨s ≠sµ≥ R ∂ LigS rÛ y ¨sNR P ™´sWlLi‰…fi∏R∂WLÔiR VÕ‹[ ¿¡LiªRΩmx sLi≤R∂V

14©´s FyLji˙aS≠sVNRP xqsµR∂xqsV= GáWLRiV,™´sWLjiË6(AL`iFs©±sFs): ¨sLRiVµ][˘gRiVá©´sV xqsWORPQ ¯ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVá©´sV rÛyzmsLiøR¡VN]Æ©s[Õÿ ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV C Æ©sá 9 ©´sVLi¿¡ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS FyLji˙aS≠sVNRP ¬\ø¡ªRΩ©´s˘ qx sµR∂qx sV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ ¨sLR i Vµ][ ˘ gR i VáV ¿¡©´ s ı¿¡©´ s ı xmsLji˙aRP™´sVá GLSˆ»¡VNRPV gRiá @™´sNSaSá©´sV ≠s™´sLjiryÚLiR V. C Æ©sá 9©´s $NSNRPVŒœ¡LiÕ‹[, 14©´s GáWLR i V, 16©´ s ªR Ω WLR i Vˆg][ µ y™´ s Lj i —¡Õ˝ ÿ LS«¡™´sVLi˙≤T∂, 20©´s NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, 23©´s gRiVLi»¡WLRiV, 26©´s ˙xmsNSaRPLi, 30©´s Æ©sÃ˝¡WLRiV, ™´ s ¬ ø ¡[ Ë Æ © sá 2©´ s ºΩLR i Vx m sºΩ, ™´s¬ø¡[ËÆ©sá 4©´s ≠saS≈¡xms»¡ıLi, 6©´s ≠s«¡∏R ∂ V©´ s gR i LR i LiáՋ[ C xqsµR∂xqsV=áV «¡LRiVgRiVªyLiVV. BLiµR ∂ VÕ‹[ À≥ ÿ gR i LigS 14©´ s GáWLR i VÕ‹[ ¨sLR i *z § ¶¶¶Li¬ ø ¡[ x q sµR ∂ x q sV=Õ‹[ ¨sLR i Vµ][ ˘ gR i ∏R∂VV™´sºdΩ∏R∂VV™´sNRPVáV •¶¶¶«¡LRiV NS™y÷¡= DLi»¡VLiµj∂.

™´sVLjiLiªRΩ xms…”¡xtÌsQLigS NSNRPºdΩ∏R∂V ¤«¡Fszqs ™´sLRiLigRiÕfi,™´sWLjiË6(AL`iFs©±sFs): ≠sµy˘xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ™´sVVLiƵ∂[ NSNR P ºd Ω ∏R ∂ V ¤ « ¡Fsz q s¨s x m s…” ¡ x t Ì s Q xmsLRiøyá¨s ¨sLÒRi∏R∂VLiøyLRiV. æ ª ΩáLigSfl· DµR ∂ ˘™´ s VLiÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩgS ™´sVÆ™s[VNRPLi NS™yá¨s NSNR P ºd Ω ∏R ∂ V ¤ « ¡Fsz q s Æ © s[ ª R Ω áV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. C Æ©sá 8™´s æ ª Ω[ µ k ∂ ©´ s ZNP[ ∏ R ∂ VW ¤ « ¡[ G { q s xmso©´sLjiıLS¯fl·Li ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ ¤«¡[G{qs ©y∏R∂VNRPV≤R∂V «‹[LjiNRP LRiÆ™s[V£tsQ æªΩ÷¡FyLRiV. NSNRPºdΩ∏R∂V ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡Õ‹[ ZNP[∏R∂VW ¤ « ¡[ G { q s ™´ s VV≈¡˘ NSLR i ˘™´ s LÊ R i xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ xmsáV @LiaSá©´sV øR¡LRiËLiøyLRiV. @Õÿlgi[ ¤«¡Fszqs xmso©´sLRiVµÙR∂LRifl·\|ms NUPáNRP ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V qx sLi™´sªRΩ=LSá ©´sVLi≤T∂ æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP DµR∂˘™´sVLiÕ‹[ ™´sVÆ™s[VNRPÆ\™sV @Æ©s[NRP ZNP[xqsVáV ≠dsVµR∂ Æ™s[xqsVNRPV¨s @áV|msLR i gR i ¨s F°LS…ÿáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

™y˘FyLSáV rygR i VªR Ω V©´ s ı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. NS¨ds LSx tÌs Q˚ LiÕ‹[¨ s ≠s«¡∏R∂ V™y≤R∂ , Æ©sÃ˝¡WLRiV, gRiVLi»¡WLRiV, NRP≤R∂xms, \ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂NR P V ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s ™y˘FyLRiVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BNRP‰≤R∂ ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V©´sV ÕÿLkiá N]áµk∂ N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. µR∂OTPQfl· À≥ ÿ LR i ªR Ω Æ µ ∂[ a R P Li x m sLj i µ≥ j ∂ Õ‹[ ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV, ¬ø¡\Æ©sQı ©´sgRiLSáNRPV ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s ™yLj i ª][ Fy»¡Vc ™´ s VVLi\ ¤ À ¡NR P V ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s x m sáV NRPLi|ms¨dsá ™yLRiV ™´sxqsVÚLi…ÿLRiV. N]LiªR Ω NSáLigS BNR P ‰≤T ∂ ˙¤…¡[≤R∂L`iá µy*LS Ƶ∂[aRPLS«¡µ≥y¨s ≤≥T∂÷d˝¡NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ™y˘FyLRiVáV ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V©´sV N]©´sVg][áV ¬ ø ¡[ } qs™yLR i V NS¨d s BNR P ‰≤T ∂ NT P ™´ s ¬ ø ¡[ Ë ™yLR i V NSLR i V. BªR Ω LR i ˙FyLiªyáNR P V ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s ™y˘FyLRiVáV LS™´s≤R∂Liª][ gRiªRΩ ™yLRiLiNRPLi¤…¡[ N]LiªRΩÆ™s[VLRi µ≥R∂LRiáV |msLj i gj i ©´ s »˝ ¡ Vc ¬ ø ¡x m sˆ ™´søR¡VË©´sV.2012 «¡©´s™´sLjiÕ‹[ ¿¡LiªR Ω x m sLi≤R ∂ V 11077

NT P *Li…ÿŒœ ¡ ˛ ™y˘FyLSáV «¡LRiVgRigS 2013Õ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´ s LR i NR P V ZNP[ ™ ´ s áLi 1369 NT P *Li…ÿŒœ ¡ ߲ ™´ s W˙ªR Ω Æ ™ s[ V ™´ s øyËLiVV. BNR P 2012 mz sn ˙ ¡™´sLjiÕ‹[ 27922 NTP*Li…ÿŒœ¡˛ µj ∂ gR i V™´ s VºΩ NSgS 2013Õ‹[ ZNP[™´sáLi 10813 NTP*Li…ÿŒœ¡˛ Æ™s[VLRi©´s µj∂gRiV™´sVºΩ ryµ≥∂R ˘QÆ\™sVLiµj∂. ryµ≥ y LR i fl·LigS ™´ s WLj i ËÕ‹[ ™´ s Wl L i‰…fiNR P V ™´ s ¬ ø ¡[ Ë ¿¡LiªRΩmx sLi≤R∂VNRPV gjiLSNUP FsNRPV‰™´sgS DLi»¡VLiµj∂. FsLi≤yNSáLi ÀÿgS DLi≤R ∂ »¡Liª][ x m spLj i Ú g S FsLi≤T ∂ F°™´ s ≤R ∂ Æ ™ s[ V NSNR P VLi≤y ©yfl·˘QÆ\™sV©´s xmsLi≤R∂V DLi»¡VLiµj∂. @»¡V™´sLi…”¡µj∂ 2012 ™´sWLjiËÕ‹[ 28287 NTP*Li…ÿŒœ¡˛ Æ™s[VLRi©´s ¿¡LiªR Ω x m sLi≤R ∂ V ™´ s ¿¡ËLiµj ∂ . @LiªRΩÆ™s[VLRi ˙xmsxqsVÚªΩR Li ™´sxqsVÚLiµy @Æ © s[ µ j ∂ ˙x m saSıQLÛ R i NR P LigS ™´sWLRiVª][Liµj∂.@LiVVæªΩ[ ™´sWLjiË Æ©sá mx sLi≤R∂VgRiá q{ s«¡©±s NS™´s≤R∂Liª][ \ l L iªR Ω VáV |msµÙ R ∂ FsªR Ω VÚ © ´ s ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V©´sV ™´sWlLi‰…fiNRPV

ºd Ω x q sVNR P V ™´ s x q sVÚ L i…ÿLR i ¨s @¨sz m sr°Ú L iµj ∂ . bP™´ s LS˙ºΩ, NRPµj∂LjiF¢LÒRi≠sV, x§¶‹[÷d¡, DgSµj∂, $LS™´ s V©´ s ™´ s ≠sV ÕÿLi…” ¡ x m sLi≤R ∂ VgR i áV DLi≤R ∂ »¡Liª][ ™y˘FyLSá\|ms©y ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi DLi»¡VLiµR∂¨s µk∂Liª][ FsNRPV‰™´sgSÆ©s[ ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V ™´sxqsVÚLiµR∂¨szmsr°ÚLiµj∂. ¿¡LiªRΩmx sLi≤R∂V ™y˘FyLSá µy*LS 2012 zmns˙ ¡™´sLji ©y…”¡NTP LRiW. 67.03 áORPQá Æ™s[VLRi ∏R∂WLÔRiVNRPV NRP≠dsVxtsQ©s± LRiWxmsLiÕ‹[ Aµy∏R∂VLi LSgS ˙xmsxqsVÚªΩR Li zmsn ˙ ¡™´sLji xmspLjiÚ @LiVV©y ZNP[™´sáLi LRiW.53.77 áORPQáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NRP≠dsVxtsQ©±s ™´s¿¡ËLiµj∂. xmsƵ∂[Œ¡œ ˛ NSáLiÕ‹[ ™´sLRiVxqsgS ©yáV\lgiƵ∂[Œœ¡˛ Fy»¡V NRPLRiV™´so ™´s¿¡Ë©y ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V @©´ s ıµyªR Ω ©´ s V AµR ∂ VNR P VLiµj ∂ . @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¿¡LiªRΩNRPV NR P W≤y NR P LR i V™´ s o ™´ s ¿¡ËLiµj ∂ . ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V ™y˘FyLSáNRPV ZNP[Li˙µR∂\Æ™sV©´s z§¶¶¶LiµR∂WxmsoLRiLi ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ «¡©´s™´sLji ©´ s VLi¿¡ Æ ™ s[ V ¿¡™´ s Lj i µyNS

µj ∂ gR i V™´ s VªR Ω VáV ™´ s x q sVÚ © yı z m n s ˙ ¡™´ s Lj i ,™´ s WLj i Ë, G˙z m sÕfi ™´sWxqsLiÕ‹[Æ©s[ LjiNSLÔiR V rÛyLiVVÕ‹[ xqsLRiVNRPV ™´sxqsVÚLiµj∂. @»¡V™´sLi…”¡µj∂ C G≤yµj∂ zmsn ˙ ¡™´sLjiÕ‹[ µj∂gRiV™´sVºΩ gR i fl·¨d s ∏R ∂ VLigS ªR Ω gÊ j i ©´ s »˝ ¡ V ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË.xqsLRiVNRPV ªRΩNRPV‰™´s ™´ s x q sVÚ © ´ s ı ˙x m sÀ≥ ÿ ™´ s Li ™y˘FyLRiVá\|msÆ©s[ NSNRPVLi≤y ™´sWlLi‰…fiNRPV xms©´sVı LRiWxmsLiÕ‹[ ™´ s ¬ ø ¡[ Ë Aµy∏R ∂ VLi\ | msÆ © s[ DLi…‹[ L iµj ∂ . gR i ªR Ω G≤yµj ∂ N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V Bxmsˆ…”¡NUP @™´sVV¯≤R∂V F°NRPVLi≤y N][ÕfiÔrÌ°lLi[“¡Ã¡Õ‹[Æ©s[ |msµÙR∂FsªRΩVÚ©´s ¨sá*áV DLi≤R∂»¡Liª][ ˙¤…¡[≤∂R L`iáV ¤À¡Li¤À¡[¤Õ¡ªRΩVÚªΩR V©yıLRiV. B»¡V™´sLi…”¡ ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ xqsLRiVNRPV ªRΩNRPV‰™´sgS ™´sxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ˙¤…¡[≤R∂L`iáNRPV N]LiªR Ω Æ ™ s[ V LR i Dx m saR P ™´ s V©´ s Li NRP÷¡gjiLi¿¡©´s»˝¡Vc @™´soªRΩVLiµj∂. ™´ s Wl L i‰…fiNR P V ¿¡LiªR Ω x m sLi≤R ∂ V ªRΩNRPV‰™´s ™´sxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ N][ÕfiÔ rÌ ° l L i[ “ ¡Ã¡Õ‹[ DLiÆ ≤ ∂[ x m sLi≤R ∂ V ≠s˙NR P LiVVLiøR ¡ ™´ s øR ¡ VË©´ s ¨s ™y˘FyLRiVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

™´sVVLiøR¡VN]xqsVÚ©´sı ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘NRPV xmsLjiry‰LRiÆ™s[Vµk∂ ..? ≈¡™´sV¯Li,™´sWLjiË6(AL`iFs©±sFs): @NSá ™´sL<Sáª][ @xtsÌ QNPR uÌyáFy\¤Õ¡©´s @©´sıµyªRΩáV Axms©´sıx§¶¶¶xqsÚLi N][xqsLi FsµR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ NRP¨dsxqsLi ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV NRPW≤y ¨sµ≥∂R VáV ¤Õ¡[NPR xms¤Õ¡˝ á g]LiæªΩLi≤R∂Vª][Liµj∂. |msLjigji©´s NRPlLiLi…fi N][ªΩR á ™´sÃ˝¡ øyÕÿ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáV©yı Dxmsπ∏∂WgRiLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°ª][Liµj∂. Æ™s[xqs≠s xqs≠dsVzmsLi¬ø¡[Õ‹[gS ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V GLSˆ»˝¡Vc @™´sxqsLRiLi. BÕÿLi…”¡ ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡¨sıLi…”¡\|ms xqs≠dsVORPQáV ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ mx sLjiuy‰LRiLi á’≥¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. BNRP.. ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V GLSˆ»˝¡NRPV @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s ¨sµ≥∂R VáV LS ¡»Ì¡≤y¨sNTP ≤U∂CLki= xqs™´sWÆ™s[aS¤Õ¡[ NUPáNRPLi. G˙zmsÕfiNRPV ™´sVVLiƵ∂[ ≤U∂ALki= «¡LjigjiæªΩ[ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, aSxqs©´s ™´sVLi≤R∂÷¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V, @µ≥∂j NSLRiVáV qx s™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ qx s™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V xqs™´sVztsÌ QgS ¬ø¡[xms¤…¡Ì [ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiµj∂. —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXµÙ∂j xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ™´sV◊d¡˝ gS≤T∂ ªRΩxmsˆVª][Liµj∂. @Æ©s[NPR ™yLiVVµyá @©´sLiªRΩLRiLi .. ¿¡™´sLjiryLjigS gRiæªΩ[≤yµj∂ ©´s™´sLi ¡L`i 16©´s ≤U∂ALki= xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LjigjiLiµj∂. A xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[Æ©s[.. ™´sVLi˙ºΩ ÀÿáLS«¡Ÿ BNRP\|ms.. ˙NRP™´sVLi ªRΩxmsˆNRPVLi≤y xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ™´sVW≤R∂VÆ©sááN][ryLji ≤U∂ALki= xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡= DLi≤R∂gS.. Bxmsˆ…”¡ZNP[ A gRi≤R∂V™´so µy…”¡F°LiVVLiµj∂. NS¨ds.. BLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡ NRP¨dsxqs NRPxqsLRiªRΩVÚ NRPW≤y ¤Õ¡[µ∂R V.

@¨sıLi…”¡NRPLi¤…¡[ ™´sVV≈¡˘LigS ªRΩ*LRiÕ‹[ @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV™´soªRΩV©´sıLiµR∂V©´s A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≤U∂ALki= ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[µ∂R V. @|qsLi’d¡˝ xqs™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sVπ∏∂[V˘ Õ‹[gSÆ©s[.. ≤U∂ALki= ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRPF°æªΩ[ ™´sV◊d¡˝ Æ™s[V Æ©sá™´sLRiNRPV A @™´sNSaRPLi LSµR∂V. @µ≥∂j NSLRiVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáVxqsˆLiµj∂Li¿¡ @|qsLi’d¡˝ xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ ≤U∂ALki= ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[}qsÚ —¡Õ˝ÿ™yxqsVáNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s xmsáV™´soLRiV xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V ≤U∂ALki= ¨sLRi*x§¶ ¶fl· ¤Õ¡[NPR F°æªΩ[ Æ™s[qx s≠sÕ‹[ ¨ds…”¡ qx s™´sVxqs˘ @µ≥∂j NRPÆ\™sV©´s ªRΩLS*ªRΩ xqsˆLiµj∂Li¿¡©y |msµÙ∂R gS ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi DLi≤R∂µR∂V. LSÀ‹[π∏∂[V ¡Æ≤∂Í …fiÕ‹[ —¡Õ˝ÿNRPV @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s ¨sµ≥∂R VáV, ªygRiV¨ds…”¡, rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌPR VáNRPV, BªRΩLRi @’≥¡™´sXµÙj∂ xms¥R∂NSáNRPV NS™yá=©´s ZNP[…ÿLiVVLixmsoá\|ms©y ™´sVVLiµR∂gSÆ©s[ ≤U∂ALki=Õ‹[ øR¡LjiËLi¿¡ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ¨s≠sµj∂NRP @Liµj∂}qsÚ  ¡Æ≤∂Í …fiÕ‹[ —¡Õ˝ÿNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi á’≥¡qx sVÚLiµj∂. µk∂Liª][Fy»¡Vc —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li ˙Fy¤«¡NÌPR Vá xms©´sVáV, ZNP[Li˙µR∂Li, LSxtsÌ Q˚Li ©´sVLi¿¡ xmsáV xms¥R∂NSá ©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©s´ ı ¨sµ≥∂R Váª][ ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s LRix§¶¶¶µyLRiVá ¨sLS¯flÿá\|ms©y xqs≠dsVOTPQLiøy÷¡= DLiµj∂. B…‘¡™´sá @NSá™´sL<SáNRPV ©´sxtsÌ QF°LiVV©´s l\LiªRΩVáNRPV xmsLji•¶¶¶LRiLi @Liµj∂LiøR¡≤R∂Liª][Fy»¡Vc, ≈¡Lki£msn Õ‹[ —¡Õ˝ÿNRPV @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s ≠sªRΩ©Ú yá ≤T∂™´sWLi≤`∂\|ms @LiøR¡©y Æ™s[qz s ≤U∂ALki=Õ‹[ ºdΩLS¯©´sLi µy*LS ™´sVVLiƵ∂[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsW¿¡}qsÚ..gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sWµj∂LjigS ≠sªRΩ©Ú s´ N]LRiªRΩ FsµR∂VL][‰™y÷¡=©´s @gRiªRΩ˘Li ªRΩxmsˆVªRΩVLiµj∂.

Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩN][xqsLi @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ Æ©s[ªRΩá xms»Ì¡V..? GáWLRiV,™´sWLjiË6(AL`iFs©±sFs): rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ …”¡≤T∂zmsÕ‹[ N]ªRΩÚ Dªy=x§¶¶¶Li Æ©sáN]Liµj∂. A∏R∂W ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ FyLÌki ˙ZaP[fl·Ã¡V Dªy=x§¶¶¶LigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. µk∂¨sNTPª][≤R∂V Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ªRΩ™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ NRPW≤y rylgi[Õÿ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩá\|ms IºΩÚ≤∂T æªΩxqsVÚ©yıLRiV. rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPázqs LS™yá©yı, FyLÌik ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ À≥¡œ L][ry ¨sLiFyá©yı Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ªRΩ™´sV ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPW≤y «¡Ljilgi[Õÿ øR¡W≤yá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LRiW…fi™´sW˘£ms ≈¡LSLRiV NS™´s≤R∂Liª][ GLi ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ µj∂NRPV‰ª][øR¡NRP Æ©s[ªRΩáV ªRΩááV xms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. øyÕÿ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ∏R∂W˙ªRΩ N]©´srygjiLiøy÷¡= DLi≤R∂»¡Liª][ xmsbPË™´sVg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ 8 ©´sVLi¿¡ 10 L][«¡ŸÃ¡V Fy»¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ∏R∂W˙ªRΩ rylgi[Õÿ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liµj∂Liøyá¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ @µ≥j∂uÌy©´sLi ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáNRPV AƵ∂[aSáV @LiµyLiVV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ FsNRPV‰™´s ˙FyLiªyá ≠dsVµR∂VgS ∏R∂W˙ªRΩ rygjiæªΩ[ FyLÌik NTP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ á’Ù¡ ¬ø¡[NRPWLRiVªRΩVLiµR∂¨s xmsáV™´soLRiV {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPVáV xqsW¿¡LiøR¡≤R∂Liª][ A ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ µR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVÆ™s◊˝¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. µk∂Liª][ N]™´sp*LRiV ≠dsVµR∂VgS —¡Õ˝ÿ∏R∂W˙ªRΩ ™´sVVgji}qsÚ FsNRPV‰™´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ ∏R∂W˙ªRΩ rygRiVªRΩVLiµj∂ NS ¡…Ì”¡ A µj∂aRPgS ˙xmsflÿ◊¡NRPáV ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[∏R∂Wá¨s @µ≥j∂uÌy©´sLi ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáNRPV AƵ∂[aSáV ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

BLiµR∂VÕ‹[ ≠ds¤\Õ¡©´sLiªRΩgS @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[¨s˙FyLiªyá©´sV NRPVµj∂Liøyá¨s NRPW≤y qx sW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiµj∂. µk∂Liª][ ™´sWL][ryLji FyLÌik Æ©s[ªΩR áV øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V mx sLRi˘…”¡Li¬ø¡[ ˙FyLiªyá©´sV mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. N]™´sp*LRiV ≠dsVµR∂VgS ∏R∂W˙ªRΩ ™´sVVgRiVxqsVÚLiµy? zqsµÙyLiªRΩLi ™´sµÙR∂ ∏R∂W˙ªRΩ ™´sVVgRiVxqsVÚLiµy? @Æ©s[µj∂ BLiNS xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ¨sLÒRiLiVVLiøR¡¤Õ¡[µR∂¨s A FyLÌkiNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. FyLÌki @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ªRΩ™´sV ˙FyLiªyá ≠dsVµR∂VgS ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li\|ms Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩá ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ¨s ™´sVVLiµR∂VgS @©´sVNRPV©´sı»˝¡V N]™´sp*LRiV ©´sVLi¿¡ ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPLi¬ø¡[Õÿ ¬ø¡[∏∂R WÕÿ? @Æ©s[ µy¨s\|ms FyLÌik Æ©s[ªΩR áV ™´sVL][ryLji xmso©´sLSÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ xms≤T∂©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. C Æ©sá 9 ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiµj∂. C FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ANTP≠ds≤R∂VÕ‹[ DxmsˆV¤…¡[LRiV ™´sLiæªΩ©´s ™´sµÙ∂R ©´sVLi¿¡ ALRiLiÀ≥¡œ Li NS™´s≤y¨sNTP ™´sWLÊiR Li qx sVgRi™´sVLi NSgS ªRΩµR∂VxmsLji ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[NTP FsNRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ ≠ds≤][‰Ã¡V xmsáNS÷¡ @Æ©s[ µy¨s\|ms ™´sW˙ªRΩLi {ms»¡™´sVV≤T∂ ≠ds≤R∂¤Õ¡[µR∂V. N]™´sp*LRiV ©´sVLi¿¡ ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[NPT ∏R∂W˙ªRΩ ˙xmsÆ™s[bP}qsÚ µyµyxmsogS 150 ©´sVLi¿¡ 200 NTP.≠dsV. ™´sLRiNRPV ∏R∂W˙ªRΩ rygRiVªRΩVLiµj∂. µk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ µyµyxmsogS øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V 21L][«¡ŸÃ¡V Fy»¡V gRi≤R∂Fy÷¡= DLi»¡VLiµj∂.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

8 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

QÆ∞~°∞"å~°O, =∂iÛ 7, 2013

≠sµR∂V˘ª`Ω øyLÍkiá©´sV ªRΩgÊjiLi¿¡ , ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ©´sV FsºΩÚÆ™s[∏R∂W÷¡ ’d¡¤«¡[{ms ˙lgi[»¡L`i @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V Æ™sLiNRP…fi lLi≤ÔT∂

zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáNRPV aRPVÀ≥œ¡™yLRiÚ ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ ™´sVLRifl”·}qsÚ 20áORPQá FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

…”¡AL`iFs£qs F°LS»¡Li xmns÷¡ªRΩLi, ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li @LigkiNSLRiLi

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 6: |msLi¿¡©´s ≠sµR∂V˘ª`Ω øyLÍik á©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩgÊij Liøyá¨s, ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªΩR ©´sV FsºΩÚÆ™s[∏∂R Wá¨s ’d¡¤«¡[m{ s ˙lgi[»¡L`i @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Æ™sLiNRP…fi lLi≤Ô∂T ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¡Vµ≥∂R ™yLRiLi FyLÌik NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVá xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Bxmsˆ…”¡ZNP[ |msLi¿¡©´s ≠sµR∂V˘ª`Ω øyLÍik áª][ , xqsL`iøyLÍik áª][ ˙xms«¡Ã¡V xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩVLi¤…¡[ Fs˙zmsÕfi ©´sVLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡\|ms ™´sVLjiLiªRΩ À≥ÿLRiLi Æ™sWFyá¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. gRi≤R∂¿¡©´s ™´sVWÆ≤∂[Œ¡œ ˛Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡\|ms 32Æ™s[á N][»¡˝ À≥ÿLS¨sı Æ™sWzmsLiµR∂¨s µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. INRP‰ xmsNRP‰ ™yªRΩáV ™´sVL][ xmsNRP‰ N][ªRΩáª][ ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VáNRPV gRiVLji@™´soªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. µk∂¨sNTP NSLRifl·Li ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVVLiµR∂V øR¡Wxmso¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li , Fyá©y xmsLRiLigS mx s»Ì¡¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Æ™s[V ©´s©yıLRiV. ª]≠sV¯Æµ∂[Œ¡œ˝ Fyá©´sÕ‹[ @≠s¨dsºΩ @˙NRP™´sWáV µ≥∂R LRiá\|ms ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li, @µ≥j∂NRP µ≥R∂LRiáV xms©´sVıá À≥ÿLRiLi ª][ ˙xms«¡Ã¡V ≠szqsgjiF°∏R∂WLRi¨s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs NRPV ˙xmsªy˘©´s¯∏R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡V FsµR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s 2014 Õ‹[ Fs©±s≤T∂Fs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. FyLÌki LSxtÌsQ˚ aS≈¡ zmsáVxmsoÆ™s[VLRiNRPV 2Æ©sá 2©´s ˙lgi[»¡L`i xmsLjiµ≥∂j Õ‹[¨s @¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[¨s ≠sµR∂V˘ª`Ω NSLS˘Ã¡∏R∂Wá FsµR∂V»¡ µ≥∂R LSı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ˙xms«¡Ã¡V , NSLRi˘NRPLRiÚáV @µ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ ªRΩLRi÷¡LS™yá¨s Æ™sLiNRP…fi lLi≤ÔT∂ N][LSLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki ˙lgi[»¡L`i ©y∏R∂VNRPVáV Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·, LRixmnsVV©´sLiµR∂©±s ∏R∂WµR∂™±s , LRi≠s ˙xmsryµ`∂ g_≤`∂ , ≠s«¡∏R∂VáOUPQ ¯, , aS˘LixqsVLiµR∂L`i, $µ≥R∂L`i ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

H˜_ôfl ÉÏkè`«∞xH˜ Pi÷Hõ ™êÜ«∞O J=∞ÖÏѨÙ~°O, =∂iÛ 6 : LѨÊÅQÆ∞ѨÎO =∞O_»ÅO Z<£ H˘`«ÎѨe¡ „QÍ=∂xH˜ K≥Ok# Ñ≤ Uã¨∞ÉÏ|∞ „QÍ=∞ ѨOKåÜ«∞f L^Àºy QÆ`« H˘O`« HÍÅOQÍ H˜_ôfl "åºkè`À ÉÏ^èŒÑ¨_»∞`«∞<åfl_»∞. ÉÏkè`«∞_»∞ Uã¨∞ÉÏ|∞‰õΩ N âß~°^Œ Kåi@|∞Öò „@ãπì ã¨fiK«ÛùO^Œ ¿ã"å ã¨Oã¨÷ K≥·~°‡<£ "å`å_» ~å[âıY~ü Ô~O_»∞ <≥ÅÅ H˜~å}Ï, aÜ«∞ºO,~°∂.300 #QÆ^Œ∞ JO^Œ*Ëâß~°∞. D HÍ~°º„Hõ=∞OÖ’ ã¨OѶ¨∞ ã¨Éèí∞ºÅ∞ Hõ„i ÅHõ∆‡}~å=Ù, ÅOÔH Ѷ¨}©O„^Œ, HÀÖÏ <åQÆ∞, HÀÖÏ ã¨∞hÖò áêÖÁæ<åfl~°∞.

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

≈¡™´ s V¯Li, ™´ s WLj i Ë 6 iMƵ∂[aS¨sNTP ˙xmsµ≥y©´s Aµy∏R∂V ™´ s ©´ s LR i VgS ¨sáVx q sVÚ © ´ s ı zqsLigRilLi[fl·” xqsLixqsÛ Õ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı NSLji¯NRPVáNRPV aRPÀ≥œ¡™yLRiÚ. Bxmsˆ…”¡ ™´ s LR i NR P V gR i ªR Ω LiÕ‹[ G©y≤R ∂ V ¤Õ¡[¨s≠sµR∂LigS gRiVLjiLÚ ixmso qx sLixmsn V\Æ™sV©´s æªΩáLigSflÿ À‹gÊRiVgRi¨s NSLji¯NRP xqs™´sW≈¡˘ ¬ø¡[zqs©´s F°LS…ÿá x m n s ÷¡ªR Ω LigS ∏R ∂ W«¡™´ s W©´ s ˘Li ˙x m s™´ s WµR ∂ LiÕ‹[ øR ¡ ¨sF°LiVV©´ s NSLji¯NRPVáLiµR∂LjiNTP BLRi\Æ™s áORPQá LRiWFy∏R∂Vá FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV @LigkiNSLRiLi æ ª Ω÷¡z m sLiµj ∂ . gR i ªR Ω LiÕ‹[ CFsN`P=˙l g i[ z t sQ ∏ R ∂ W ZNP[ ™ ´ s áLi @LiVVµR∂V áORPQáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiÆ ≤ ∂[ µ j ∂ . { q s™´ s WLi˙µR ∂ , ALi˙µ≥y˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ≠s≠sµR∂ ˙Fy¤ « ¡NÌ R P VÕ˝ ‹ [ ™´ s VLR i fl” · x q sVÚ © ´ s ı NSLji¯NRPVáNRPV BLRi\Æ™s áORPQáV BxqsVÚ©´sı \Æ™s©y¨sı Fs«¡Li≤ygS

|ms»Ì¡VNRPV¨s gRiVLjiLÚ ixmso xqsLixmsn V\Æ™sV©´s æªΩáLigSflÿ À‹gÊRiV gRi¨s NSLji¯NRP xqs™´sW≈¡˘ B…‘¡™´s¤Õ¡[ gRiVLjiÚLixmso qx sLixmsn VLigS Fs¨sıNRP∏R∂W˘NRP ˙xmsµ≥y©´s ≤T ∂ ™´ s WLi≤`∂gS ¬ ø ¡[ L j i Ë ∏R ∂ W«¡™´ s W©´ s ˘LiQ\ | ms IºΩÚ ≤ T ∂ ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡ËLiµj∂. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s À‹[LÔRiV xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ C@LiaS¨sı ¤Õ¡[™´sÆ©sªRΩVÚªRΩWÆ©s[ ™´s¿¡ËLiµj∂. CL][«¡Ÿ zqsLigRilLi[fl”· ˙xmsµ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ˙xms™´sWµR∂ ™´sVXªRΩVáNRPV BLRiÆ\™s áORPQá LR i WFy∏R ∂ Vá©´ s V FsN`P= ˙lgi[ztsQ∏R∂WgS ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLi¿¡LiµR∂¨s …”¡AL`iFs£qs FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ , æ ª ΩáLigSflÿ À‹gÊRiVgRi¨s NSLji¯NRP xqs™´sW≈¡˘ ∏R ∂ VW¨s∏R ∂ V©± s ˙x m sºΩ¨sµ≥ j ∂ @LRi≠sLiµR∂lLi≤ÔT∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aPR Li @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂ ∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W

µ][aRP @Li¤…¡[ zmsLi≤T∂Õÿ LRiV¤À¡[˜ryÚLRiV ™y∏R∂VáL`iNRPV ZNP[{qsAL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 6 :…‘¡AL`iFs£qs @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP[{qsAL`i ™´sVL][™´sWLRiV NSLi˙lgi£qs, ZNP[Li˙µR∂ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *LiQ\ | ms ¨sx m sˆVáV ¬ ø ¡Lj i gSLR i V. æ ª ΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘©´sV µ][aRPª][ F°÷¡Ë©´s ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ ™y∏R∂VáL`i LRi≠s¨s GNT P x m sÆ ≤ ∂[ a SLR i V. ¡÷¡z q s @Õÿ ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ VªR Ω V©yıLR i ¨s ºd Ω ˙™´ s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV IŒ˝¡œ ß µR∂gÊiR LRi |ms»Ì¡VN]¨s ™´sW…˝ÿ≤yá¨s §z ¶ ¶ªΩR ™´so mx s÷¡NSLRiV.  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ «¡Lj i gj i ©´ s ALÌ k i { q s ™´ s Vz § ¶¶¶Œÿ Dµ][˘gRiVá NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ZNP[ { q sAL`i ˙x m sx q sLigj i LiøyLR i V. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV NSLi%`¡ gR i l L i£ q s Æ © s[ ª R Ω áV @™´ s ™´ s W©´ s xmsLRiVxqsVÚ©yıLRi¨s µ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áNRPV ™´sVºΩ˙À≥¡œ ≠sVLi¿¡

DµR ∂ ˘™´ s W¨s NT P LiøR ¡ x m sLj i ¬ ø ¡[ Õ ÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V DLiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘NRPV xmsLjiuy‰LRiLi µ][aRP Æ™s[zqs©´sLiªRΩ æªΩ[÷¡NRP NSµR∂¨s ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ ™y∏R∂VáL`i LRi≠s ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ZNP[{qsAL`i ºdΩ˙™´sLigS

qâßY ã¨=Ú„^ŒOÖ’ ‰õÄe# <Õg ÃÇÏeHÍѨì~ü?

ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. A∏R∂V©´sNRPV @Õÿ ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ ≤y¨sNT P æ ª Ω÷¡≠s DLi≤yá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· B}qsÚ B™´s*Li≤T∂.. @LiæªΩ[ NS¨ds, µ][aRP, ™´s≤R∂ @Li»¡W ™y∏R∂VáL`i LRi≠s @™´s™´sW©´sNRPLRiLigS FsÕÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂ªyLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.

µ][aRP gjiaRP @Li¤…¡[ æªΩáLigSfl· ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s µ][aPR z m sLi≤T ∂ ¨s LR i V’¡˜©´ s »˝ ¡ V LRiV ¡V˜ªyLRi¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV IŒ˝œ¡ß µR∂gÊRiLRi |ms»Ì ¡ VN]¨s ™´ s W…˝ ÿ ≤T ∂ æ ª Ω[ ÀÿgRiVLi»¡VLiµR∂¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. æ ª ΩáLigSfl· NSLi˙l g i£ q s Æ©s[ªRΩá\|ms ZNP[{qsAL`i ≠sLRiVøR¡VNRPV mx s≤ÔyLRiV. ™yLRiV qx s©yıxqsVáV @¨s, ™yLjiNTP F¢LRiVxtsQLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s FsƵ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV BxtÌsQÆ™sVV¿¡Ë©´s»˝¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı.. BLiNS A FyLÌik ¨s mx s»Ì¡VN]¨s Æ™s[Õÿ≤R∂Æ™s[V≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™y∏R∂VáL`i LRi≠s µ][ a R P gk i aR P @Li¤ … ¡[ FsLiµR ∂ VNR P V ©Ø[ L R i VÆ ™ sVµR ∂ x m s≤R ∂ Li ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ¨s ¨sáµk∂aSLRiV. NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂V NRPVáV æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sVLiÕ‹[

NR P ÷¡z q s LSNR P F°™´ s ≤R ∂ Li ™´ s ¤ Õ ˝ ¡ [ B ¡˜LiµR∂VáV FsµR∂VLRi™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ALÌki{qsÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œÿ F°xqÌsVá©´sV ™yLj i ZNP[ ZNP[ … ÿLiVVLiøyá¨s ZNP[{qsAL`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ALÌ k i { q s ¨s∏R ∂ W™´ s VNSÕ˝ ‹ [ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sNTP ºdΩ˙™´s @©y˘∏R ∂ VLi «¡LR i VgR i V ª][ L iµR ∂ ©yıLR i V. æ ª ΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLRiˆ≤T∂©´s Æ ™ sLi»¡Æ © s[ NSLi˙…ÿN`Ì P Dµ][˘gRiVá©´sV ˙NRP™´sV ¡µÙ∂k NRPLjiryÚ™s´ V¨s ˙x m sNR P …” ¡ LiøyLR i V. NSLi˙…ÿN`Ì P ≠sµ≥y©y¨sı ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡Liµj∂ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VVÆ≤∂[©´s¨s.. NSLi˙…ÿN`ÌP ≠sµ≥y©y¨sı @™´sVáV ¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı { q sFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂\|ms NSLji¯NRP øR¡…Ìÿá NTPLiµR∂ ZNP[xqsVáV |ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ªy™´sVV ryµ≥∂j Li¿¡©´s Æ™sVVµR∂…”¡ ≠s«¡∏R∂V™´sV¨s, Bµj∂ NSLji¯NRPÕ‹[NS ¨sNTP @LiNTPªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sV©´sV gR i VLj i Ú L ix m so x q sLix m n s VLigS Fs©´sVıNRPV©´sıLiµR∂VNRPV NSLji¯NRPVáNRPV B¿¡Ë©´ s ª]÷¡ •¶¶¶≠sV¨s

ªRΩVÚªRΩW ™´s¿¡Ë @©´sVNRPWáLigS ryµ≥j∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV NRPXztsQ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ DLi…ÿ™´sV©yıLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV INRP…”¡ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ @µ≥∂j NSLjiNRP x q sLR i V‰Q˘Ã¡L`i NR P W≤y «ÿLk i NS©´ s VLiµR ∂ ¨s @LR i ≠sLiµR ∂ l L i≤Ô T ∂ }msL]‰©yıLRiV.

ˆHã¨∞ÅÃÑ· =uÎ_ç ÖË^Œ∞ : ã‘cS ÅH©∆‡<å~åÜ«∞} QÆ∞O@∂~°∞, =∂iÛ 6: "≥·Z™êû~ü HÍO„ÔQãπ áêsì J^茺‰õ∆Ω_»∞, Hõ_»Ñ¨ áê~°¡"≥∞O@∞ ã¨Éèí∞º_»∞ "≥·Zãπ [QÆ<À‡Ç¨Ï#Ô~_ç¤ Pã¨∞ÎÅ∞, Z=∂‡~ü, FZOã≤ ˆHã¨∞Å∞ ^Œ~åºÑ¨ÙÎ KÕã¨∞Î#fl ã‘cS J^Œ#Ѩ٠ã¨OKåʼnõΩÅ∞ ÅH©∆‡ <å~åÜ«∞} QÆ∞O@∂~°∞ lÖÏ¡ =∞OQÆà◊yiÖ’ N ÅH©∆‡ #~°ã≤OÇ¨Ï ™êfiq∞ PÅÜ«∂xfl ^Œi≈OK«∞‰õΩ<åfl~°∞. D ã¨O^Œ~°ƒùOQÍ PÜ«∞# HÍ¿ãѨ٠qÖËHõ~°∞Å`À =∂\Ï¡_®~°∞. ˆHã¨∞Å qKå~°}Ö’ `«#ÃÑ· ZÖÏO\˜ =uÎ_ç ÖË^Œ<åfl~°∞. `«# qkè x~°fiǨÏ}#∞ `å#∞ ã¨=∞~°ú=O`«OQÍ x~°fiÇ≤Ïã¨∞Î<åfl#x K≥áêÊ~°∞. ã‘cS ˆHã¨∞Å∞ Z=fii „áÈ^ŒƒÅO`À [~°QÆ_»O ÖË^xŒ , áê~°^~Œ ≈° HõOQÍ Ñ¨x KÕ™ÈÎO^Œ<åfl~°∞. Ü«Ú=`« ã‘cSÖ’ L^ÀºQÍÅ∞ ã¨OáêkOK«=K«Ûx, HÍx¿ãì|∞à◊√§, ã¨Éò W<£ÃãÊHõ~ì ∞° ¡ ‰õÄ_® ã‘cSÖ’H˜ ~å"˘K«Ûx K≥áêÊ~°∞. <Õ_∞» ^ÕâO◊ Ö’ [~°∞QÆ∞`«∞#fl qq^èŒ ~°HÍÅ <Õ~åʼnõΩ ã¨O|OkèOz PÜ«∂ ~°OQÍÖ’¡ xëê‚`«∞Öˇ·# ™êOˆHuHõ xѨÙ}∞Å ™êÜ«∞O`À <Õ~° Ѩiâ’^è#Œ Å∞ H˘#™êyã¨∞<Î åfl=∞x K≥áêÊ~°∞. ѨÅ∞ Hˆ ã¨∞ÅÖ’ ™êOˆHuHõ xѨÙ}∞Å P=â◊ºHõ`« LO@∞O^Œx, "åi ^•fi~å qq^èŒ ~°OQÍʼnõΩ ã¨O|OkèOz# ˆHã¨∞Å#∞ `«fi~°QÍ KÕkOK«_»O [~°∞QÆ∞`«∞O^Œx K≥áêÊ~°∞. Pi÷Hõ <Õ~åʼnõΩ ã¨O|OkèOz ѨÅ∞=Ù~°∞ ÉϺOHõ~°∞¡, Kå~°ì~ü¤ JH“O>ˇO@¡ =O\˜ xѨÙ}∞Å∞ ˆHã¨∞ŠѨiâ’^èŒ#Ö’ ã‘cS \©O`À ã¨Ç¨ÏHõiã¨∞ÎO\Ï~°x K≥áêÊ~°∞.

™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩNTP 1,645 ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡xqsV=áV |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË5: LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s ≠s≠sµ≥∂R Z\ aP™yá∏R∂WáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂Fyá¨s ALÌik {qs ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liµj∂. ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ALÌik {qs 1,645 ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=á©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqsLiµj∂. {qs’d¡Fs£qs, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i Lki—¡∏R∂V©±s ©´sVLi¿¡ CÆ©sá 8 ©´sVLi¿¡ 11 ™´sLRiNRPV 852  ¡xqsV=áV, G≤R∂VFy∏R∂Vá «ÿªRΩLRiNRPV ¤«¡[’¡d Fs£qs, Æ™sVµR∂N`P Lki—¡∏R∂V©±s ©´sVLi¿¡ 718  ¡xqsV=áV, Æ™s[™s´ VVá™y≤R∂NRPV ¤«¡[’¡d Fs£qs ©´sVLi¿¡ 175  ¡xqsV=áV, zqsNTPLi˙µyÀÿµ`∂ ©´sVLi¿¡ NUPxqsLRiNRPV 180  ¡xqsV=á©´sV ©´s≤R∂Vxms©´sV©´sı»Ì¡Vc ALÌki{qs @µ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=Õ‹[ 50 aSªRΩLi @µR∂©´sxmso øyLÍkiáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡Vc ALÌki{qs æªΩ÷¡zmsLiµj∂. @Õÿlgi[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ D©´sı ˙FyLiªyáNRPV ™´sVLji¨sı  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂Vxmsoªy™´sV©yıLRiV.

™´sVz§¶ ¶Œœ¡Ã¡NRPV xmspLjiÚ LRiORPQfl· B™y*÷¡: ≠sV¨dsı ™´sW¥R∂W˘ |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË6: ªy™´sVV ILi»¡Lji NSµR∂©´sı ≠saS*ry¨sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Õ˝‹[ NRP÷¡ˆLiøyá¨s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘µR∂Lji+ ≠sV¨dsı ™´sW¥R∂W˘ @©yıLRiV. ™yLjiNTP xmspLjiÚ LRiORPQfl· B™y*÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂¨s AÆ™sV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ™yLRiV LSfl”·xqsVÚ©yı À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ™yLjiNTP LRiORPQfl· ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiµR∂©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ µj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s À≥ÿLRiªRΩ xmsLji˙aRP™´sVá xqs™´sW≈¡˘ '™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Lic xqs™yŒ˝¡œ ß' @Æ©s[ @LiaRPLi\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liµj∂. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘µR∂Lji+ {qsHH ¬\ø¡≥ L`ixmsLRi=©±s xqsV¿¡˙ªRΩ FsÕ˝ÿ, «Ì¡zqs£qs L][z§¶¶¶fl”·, @µR∂©´sxmso ≤U∂“¡{ms @©´sVLSµ≥y FyÕÊ‹©yıLRiV. Æ©s[…¡” xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı xmsáV xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ øR¡LjiËLiøyLRiV. ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ á @’≥¡™´sXµÙ∂j NTP ºdΩqx sVN][™y÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡\|ms @ºΩ¥R∂VáV ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[aSLRiV. FsLiª][ xms»Ì¡VµR∂áª][ B©´sW=lLi©±s=, Àÿ˘LiNTPLig`i, }qsˆ£qs, @…ÿ≠sVN`P Lki|qsLjiË ˙xmsπ∏∂WgRiaSááV... BÕÿ @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V LSfl”·xqsVÚ©yıLRi¨s ≠sV¨dsı ™´sW¥R∂W˘ ¬ø¡FyˆLRiV.

13 #∞Oz ÉèÏ~°`ü x~å‡}ü L`«û"åÅ∞

qâßYѨ@flO, =∂iÛ 6: WO_çÜ«∞<£ <Õg ÃÇÏeHÍѨì~ü qâßYѨ@flO =^ŒÌ ã¨=Ú„^ŒOÖ’ ‰õΩѨʉõÄe#@∞ì `≥Å∞™ÈÎOk. „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè D q+¨Ü«∂xfl <åqHÍ^Œà◊O JkèHÍ~°∞Å∞ „^èŒ∞gHõiOKå~°∞. xqsLigSlLi≤ÔT∂, ™´sWLjiË6(AL`iFs©±sFs): À≥ÿLRiª`Ω ¨sLS¯fl„fi F¢LRi Ѷ ¨ ∞ @# =∂„`« O [iyO^Œ x JO@∞<åfl~° ∞ QÍx ^•x xqs™´sWøyLRi DªRΩ=™yáV Æ™sVµR∂N`P —¡Õ˝ÿ «¡{§¶¶¶LSÀÿµR∂VÕ‹[ C Æ©sá q=~åÅ#∞ =∂„`«O K≥ѨÊ_»O ÖË^Œ∞. 13, 14, 15 æªΩ[µ∂j áՋ[ ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i Fs.µj∂©´sNRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li @™´sVáVÕ‹[ D©´sı @Æ©s[NPR @’≥¡™´sXµÙ∂j , LOSS OF PASSPORT Àÿ ¡V xqsLiZOP[Q™s´ V NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s xqs™´sWøyLS¨sı ˙gS≠dsVfl· I, Mohammed Aneesuddin, S/o Mohammed ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡NRPV @Liµj∂Li¿¡ ™yLji¨s ¬\ø¡ªRΩ©´s˘ xmsLSËáƩs[ áORPQ ˘Liª][ Ameeruddin aged about 32 years ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li À≥ÿLRiª`Ω ¨sLS¯fl„fi F¢LRi xqs™´sWøyLRi DªRΩ=™yá©´sV R/o. H.No. 17-2-25/16, Chowni Nadi Ali Baig, Yakuthpura, Hyderabad, A.P., hereby solemnly ¨sLRi*z§¶¶¶xqsÚLiµR∂©yıLRiV. ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡Ljilgi[ DªRΩ=™yáՋ[ affirm and declare that I lost my Passport while À≥ÿLki xqs™´sWøyLRi ˙xmsµR∂LRi+©´sá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ZNP[Li˙µR∂, LSxtÌsQ˚ travelling with INDIGO FLIGHT. So, Kindly issue me ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* LRiLigRi qx sLixqsÛ Ã¡V ˙xms«¡Ã¡NRPV @Liµj∂qx sVÚ©s´ ı }qs™´sáV, Duplicate Passport. xms¥R∂NSá gRiVLjiLi¿¡ xqs™´sWøyLS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s FsgÍij ’¡xtsQ©s± rÌyÕfi= Administrative Office Õ‹[ ˙gS≠d s Vfl· ˙FyLiªyá ˙x m s«¡Ã¡NR P V x q s≠s™´ s LR i LigS PRAJA HITAM Telugu Daily Hyderabad æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá©yıLRiV. À≥ÿLRiª`Ω ¨sLS¯fl„fi xms¥R∂NRPLi NTPLiµR∂ @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı gRiX•¶¶¶ ¨sLS¯fl·Li, ˙gS≠dsVfl· LRi•¶¶¶µyLRiVáV, ˙gS≠dsVfl· ˙ªygRiV Admn. Office : ¨ds…”¡ qx sLRimx sn LS, ˙gS≠dsVfl· ≠sµR∂V˘µÙ∂k NRPLRifl·, ˙gS≠dsVfl· ¤…¡÷¡Fn°©±s qx sµR∂VFy∏R∂VLi, 8-4-52/3, MMS Complex, Beside IBP Petrol Bunk, ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ FyLRiVµR∂á, «ÿºdΩ∏R∂V ˙gS≠dsVfl· DFyµ≥∂j •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi, 1st Floor, Bandlaguda X Road, Chandrayangutta, Hyderabad- 500 005. «ÿºdΩ∏R∂V ˙gS≠dsVfl· AL][giR ˘ mx s¥R∂NRPLi, qx sLRi*bPOSQ @’≥¡∏R∂W©±s, ™´sVµy˘x§¶ ¶ı Off : 040 - 24607140 , Fax 040 - 24607140, À≥‹«[ ¡©´s mx s¥R∂NRPLi, «¡™´s•¶¶ L`i ÕÿÕfi Æ©s˙x§¶ ¶® «ÿºdΩ∏R∂V mx s»Ì¡fl· mx so©´sLRiVµÙ∂R LRifl· Cell : 9391181119, 9966800645, 9885887140. Email : editorprajahitam@gmail.com xms¥R∂NRPLi, xqs™´sWøyLRi •¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li, xqs™´sV˙gRi Àÿáá @’≥¡™´sXµÙ∂j

xmspLji¬Úø¡[∏∂R V≤R∂Li «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV. NSLji¯NRPVá ©´s™´sV¯NS¨sı G©y≤R∂V ™´ s ™´ s VV¯ ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ VÀ‹[ ™ ´ s V¨s, æªΩáLigSflÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ™ylLi[ @µ≥∂j NRPLigS D©´sı qx sLixqsÛ Õ‹[ «¡LRiVgRiV ªRΩV©´sı @Æ©s[NRP @©y˘∏R∂Wá©´sV ªy™´sVV ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ™´sµÙ∂R ªRΩ¤Õ¡

mx s¥R∂NRPLi, Æ\™sV©yLÌik á qx sLiZOP[Q™s´ V NSLRi˘˙NRP™´sWáª][ Fy»¡V ˙À≥¡œ Wfl· §x ¶ ¶ªΩR ˘Ã¡V, FsLiVV≤`∂=, Àÿá NSLji¯NRP ™´s˘™´sxqsÛ , ÷¡LigRi ≠s™´sORPQªΩR , ≠s™y•¶¶¶ ™´s∏R∂VxqsV= ™´sLi…”¡ @Æ©s[NPR @LiaSá\|ms qx sµR∂qx sV=áV, qx s™´sWÆ™s[aSáV, g][qx sÌ VáV ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ ˙xmsµR∂LRi+©´sÕ‹[ ˙xmsµR∂Lji+LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s A ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. À≥ÿLRiª`Ω ¨sLS¯fl„fi F¢LRi xqs™´sWøyLRi DªRΩ=™yá\|ms C Æ©sá 10, 11 12 æªΩ[µ∂j áՋ[ ≠sxqsÚQXªRΩ ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙gS≠dsVfl· DFyµ≥∂j •¶¶ ≠sd V mx s¥R∂NRPLi, qx s*∏R∂VLi qx s•¶¶ ∏∂R VNRP ¡XLiµ≥yáV, —¡Õ˝ÿ ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡[mx s¤…¡Ì [ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ™´sVLji∏R∂VV ©´sgRiµR∂V  ¡µj∂÷d¡ mx s¥R∂NRPLi\|ms Dxms©y˘ryáV, xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP  ¡XLiµ≥yáV, DFyµ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi, xqs™´sWøyLRi •¶¶ NPR V‰ øR¡»Ì¡Li, qx s™´sV˙gRi ™´sVz§¶ ¶Œÿ bPaRPV @’≥¡™´sXµÙ∂j mx s¥R∂NRPLi, ™´s˘™´sry∏R∂VLi, «ÿºdΩ∏R∂V ˙gS≠dsVfl· AL][giR ˘ xms¥R∂NRPLi, gRiX•¶¶¶ ¨sLS¯fl·Li\|ms Dxms©y˘xqs NSLRi˘˙NRP™´sWáV, «¡©´s¨ds qx sVLRiORPQfl· π∏∂W«¡©´s, Àÿ÷¡NS qx s™´sVXµÙ∂j π∏∂W«¡©´s xms¥R∂NRPLi, ≠sµy˘•¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li, ˙xms«ÿ xmsLizmsfl‘· ™´s˘™´sxqsÛ , Fs{qs=, Fs{qsÌ , ’¡.zqs., Æ\™sV©yLÌik á xqsLiZOP[Q™s´ VLi, ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ FyLRiVµR∂á FyLjiaRPVµÙ∂R ˘Li, ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ, F~µR∂Vxmso, À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ, xmsLji˙aRP™´sVá\|ms Dxms©y˘ryáV, Fs{qs=, Fs{qsÌ , ’¡.zqs. Æ\™sV©yLÌik á NSLRi˘˙NRP™´sV™´sVVª][ Fy»¡V lgi[∏∂R V ©y…”¡NRP ≠sÀ≥ÿgRiLi NRPŒÿNSLRiVáV rÛy¨sNRP FyhRiaSáá ≠sµy˘LÛiR Váª][ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V r¢Lixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s A ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

31™´sLRiNRPV aRPVÀ≥œ¡˙xmsµR∂Li µR∂LRi∆ÿxqsVÚá {qs*NRPLRifl· ≈¡™´sV¯Li, ™´sWLjiË 6 (AL`iFs©±sFs) iMºΩLRiV™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Ƶ∂[™s´ rÛy©´sLi ˙xmsºΩG…ÿ Æ™s[xqs≠s NSáLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ˙xmsæªΩ[˘NRP bPORPQflÿ bP’≥¡LSáՋ[ FyÕÊ‹Æ©s[ ™yLjiN][xqsLi µR∂LRi∆ÿxqsVÚá xqs™´sVLRiˆfl· æªΩ[µk∂¨s CÆ©sá 31 ™´sæªΩ[µ∂k ™´sLRiNRPV F~≤T∂gjiLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiµR∂¨s ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ gS∏R∂V˙ºΩ xmsLji™yL`i —¡Õ˝ÿ xqs™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚ xqsºdΩ£tsQ ≈¡LiÆ≤∂[Õfi™yÕfi }msL]‰©yıLRiV. z§¶¶¶LiµR∂WµR∂LRi¯˙xmsøyLRi xmsLjixtsQª`Ω, ºΩLRiV™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Ƶ∂[™´srÛy©´sLi xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ CNSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP aRPVÀ≥œ¡˙xmsµR∂Li @¨s ©y™´sVNRPLRifl·Li ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V xqsLixqs‰QXºΩ, ryLi˙xmsµy∏R∂Wáxms»˝¡ AxqsNTPÚ NRP÷¡gji©´s xmsµR∂™´sªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQáV LSxqsVÚ©s´ ı™yLRiV, BLi»¡L`i≠dsV≤T∂π∏∂V…fi ≠sµy˘LÛiR VáV CNSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiµR∂VNRPV @L>iR Vá©yıLRiV. •¶¶¶Õfi…”¡ZNP‰…fiª][Fy»¡V µ≥∂R X≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi «¡ªRΩ¬ø¡[zqs CÆ©sá 31Õ‹[xmso ≈¡™´sV¯LiÕ‹[¨s µ≥R∂LRi¯˙xmsøyLRi xmsLjixtsQª`Ω NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP @LiƵ∂[Õÿ xmsLizmsLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. bPORPQfl· Æ™s[V 12 ©´sVLi¿¡ 18™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV©yıLRiV. ÀÿáVLRiN][xqsLi @¨sı —¡Õ˝ÿZNP[Li˙µyÕ˝‹©[ s´ V, Àÿ÷¡NRPáN][xqsLi ≠saS≈¡xms»¡ıLi, ºΩLRiVxmsºΩ, |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂áՋ[ bPORPQfl· DLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. ™´sW©´s≠ds∏R∂V Æ\©sºΩNRP ≠sáV™´sáV, π∏∂WgS, ™´s˘QQNPT ªÚ ΩR * ≠sNSxqsLi ™´sLi…”¡ @LiaSá\|ms bPORPQfl· B™´s*≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂©yıLRiV. bPORPQfl· xqsLiµR∂LRi˜LigS ™´sxqsºΩ, À≥‹«[ ¡©´s r¢NRPLS˘Ã¡©´sV ¨sLS*x§¶¶¶NRPV¤Õ¡[ xqs™´sVNRPWLRiVryÚLRi¨s, ÀÿáVLRiNRPV 300 LRiWFy∏R∂VáV, Àÿ÷¡NRPáNRPV 600 LRiWFy∏R∂Vá©´sV LRi™yflÿ N][xqsLi ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂©yıLRiV.

Edited, Printed, Published & Owned by A.R.Hassan, Printed at Zoya Art Printers Web Offset 18-13-55/10/8/1 , PATEL NAGAR , Bandlaguda, Chandrayangutta Hyderabad- 500 005 and Published from 18-13-55/10/8/1, PATEL NAGAR , Bandlaguda, Chandrayangutta , Hyderabad- 500 005 . Editor : A. R. Hassan . Off : 040 - 24607140 , Fax 040 - 24607140 , Cell : 9391181119 , 9966800645 , 9885887140.

Praja Hitam  

Telugu Daily

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you