Page 1

RNI Registration No. APTEL/2006/16506

U„Ñ≤Öò 19# N~å=∞#=q∞ À≥¡œ ˙µyøR¡Ã¡Li,™´sWLjiË29: À≥¡œ ˙µyøR¡Ã¡LiÕ‹[ $LS™´sV©´s™´s≠sV G˙zmsÕfi 19©´s «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s @µ≥∂j NSLRiVáV, Æ™s[µ∂R xmsLi≤T∂ªRΩVáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @Ƶ∂[L][«¡Ÿ {qsªyLS™´sVVá NRPÕÿ˘fl· ™´sVx§¶‹[ªRΩ=™´sLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s C™Ø[ LRixmnsVV©y¥`∂, ˙xmsµ≥y©yLRiËNRPVáV «¡gRi©yı¥yøyLRiV˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ ™ s[ V LR i NR P V $LS™´ s V©´ s ™´ s ≠sV DªR Ω =™yáV £msALRiLRiLiÀ≥¡œ ™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s @©yıLRiV.

„Ѩ*Ï Ç≤Ï`«"£∞ `≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ

=∞^茺O`«~° ZxflHõÅ∞ `«^䌺O: a*ˇÑ≤ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , ™´sWLjiË 29 (AL`iFs©±sFs):∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xmspLjiÚ NSáLi N]©´srygRiVªRΩVLiµR∂©´sı ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ’d¡¤«¡[{ms ª][zqsxmso¿¡ËLiµj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xms≤T∂F°™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s, ™´sVµ≥∂R ˘LiªRΩLRi Fs¨sıNRPáV ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡zmsˆLiµj∂. ∏R∂VW{msG xqsLS‰LRiV Fy÷¡Li¬ø¡[ @L>iR ªRΩ N][Õ‹[ˆLiVVLiµR∂¨s A FyLÌki @µ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ ¡Õfi’d¡L`i xmsoLi«fi @©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @zqÛsLRiLigS DLiµR∂¨s, FsxmsˆV\Æ≤∂©y xms≤T∂F°™´søyË©yıLRiV. "∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ N]©´srylgi[ x§¶¶¶NRPV‰ N][Õ‹[ˆLiVVLiµj∂. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Õ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP D©´sı  ¡Ã¡Li\|ms @©´sV™´sW©yáV Æ©sáN]©yıLiVV. ™´sVµ≥R∂˘LiªRΩLRi Fs¨sıNRPáV LS™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂VLi' @¨s }msL]‰©yıLRiV. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V @zqsÛ LRiªRΩ Æ©sáN]LiµR∂¨s.. ˙xmsxqsVÚªΩR xmsLjizqsÛ ºΩ¨s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik á¨dsı @LiøR¡©y Æ™s[}qs xms¨sÕ‹[ xms≤Ôy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV.™´sVL][\Æ™sxmso, ™´sVVLiµR∂xqsVÚ Fs¨sıNRPáV LS™´s¨s NSLi˙lgi£qs xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚ NSáLi N]©´srygRiVªRΩVLiµR∂¨s A FyLÌik @µ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥∂j xqsLiµk∂£ms µk∂OTPQª`Ω æªΩ÷¡FyLRiV. "˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li HƵ∂[Œ¡œ˝ xmsµR∂≠ds NSÕÿ¨sı xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLiµj∂. ™´sVVÕÿ∏R∂VLi zqsLig`i ªRΩ©´s @LiøR¡©yá©´sV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı≤R∂V. NS¨ds, ¨sLÒkiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ Fs¨sıNRPáV ™´sryÚ∏R∂V¨s ˙xmsµ≥y¨s ¬ø¡FyˆLRiV NRPµy' @¨s }msL]‰©yı≤R∂V. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xmspLjiÚ NSáLi N]©´srygRiVªRΩVLiµR∂¨s ™´sVL][ Æ©s[ªΩR LRi{tsQµ`∂ @÷d¡* æªΩ÷¡FyLRiV.

K«iÛÅÖ’ „Ѩ`ÕºHõ „áê~°÷#Å∞ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË29: gRiV≤`∂\|mns#˚Æ≤∂[©s´ V LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS Z\ NPQQ˚qx sÚ™s´ oáV À≥¡œ NTP˙Ú aRPµÙ∂R áª][ «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV. «¡Li»¡ ©´sgRiLSÕ˝‹¨[ s xmsáV øR¡LjiËÕ˝‹[ À≥¡œ NRPVÚáV ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÛiR ©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. ≠s≠sµ≥∂R øR¡LjiËÕ˝‹[ DµR∂∏R∂VLi ©´sVLi¬ø¡[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÛRi©´sáNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVµR∂N`P øR¡LjiËÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÛRi©´sá N][xqsLi À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡ ™´søyËLRiV. A’¡≤`∂=Õ‹[¨s øR¡LjiËÕ‹[ GxqsV “¡≠sªRΩLi\|ms ˙xmsµR∂LRi+©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ≠saS≈¡Õ‹[¨s «Ïÿ©yxmsoLRiLi |qsLiVVLi…fi {ms»¡L`i= LRiORPQfl· gjiLjiN]Li≤R∂|\ ms ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÛiR ©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ’¡xtsQ£ms ™´sVÃ˝¡™´sLRixmso ˙xmsNSa`P FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. C FyµR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ À≥¡œ NRPVÚáV FyÕÊ‹©yıLRiV. ˙NUPxqsVÚ ˙}ms™´sVNRPV ry…”¡¤Õ¡[µ∂R ¨s.. BªRΩLRiVá ©´sVLi¿¡ G≠dsV AbPLiøR¡¨s xqs*øR¡ËÈQÆ\™sV©´s ˙}ms™´sV©´sV FsÕÿ F~LiµyÕ‹[ ˙NUPxqsVÚ æªΩ÷¡FyLRi¨s A∏R∂V©´s À≥¡œ NRPVÚáNRPV À‹[µ∂j≥ LiøyLRiV. bPáV™´s ™´sWLÊiR LiÕ‹[ ˙NUPqx sVÚ @©´sVÀ≥¡œ ≠sLi¿¡©´s Àÿµ≥∂R á©´sV gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiV ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s |qsLiVVLi…fi «‹[xqs£msn øR¡LjiË ™´sµÙ∂R ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÛiR ©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi ∆ÿ“¡}ms»¡ øR¡LjiËÕ‹[ «¡Ljigji©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÛiR ©´sÕ˝‹[ FsLi{ms zqsLjizqsÃ˝¡ LS«¡∏R∂V˘ FyÕÊ‹©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ gRiVfl·µR∂á øR¡LjiË, gRi¤«¡*Õfi Àÿáπ∏∂[VxqsV øR¡LjiËáՋ[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÛiR ©´sáV «¡LjigSLiVV.

=ÚѶ¨„~åѶπ‰õΩ KÕ^Œ∞ J#∞Éèí=O NRPLS¿d¡, ™´sWLjiË 29 (AL`iFs©±sFs):©yáVlgi[Œ¡œ˝ ªRΩLS*ªRΩ B…‘¡™´s¤Õ¡[ xqs*Ƶ∂[aS¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı FyNTPryÚ©s± ™´sW“¡ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V xmslLi[*«fi ™´sVVxtsQ˙LS£msn NRPV ¬ø¡[µ∂R V @©´sVÀ≥¡œ ™´sLi FsµR∂V\lLiLiµj∂. ªRΩ©´s ™´sVµÙ∂R ªRΩVµyLRiVáª][ NRP÷¡zqs zqsLiµ≥`∂ \|§¶¶¶N][LÌRiVNRPV •¶¶¶«¡\lLi ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sxqsVÚLi≤R∂gS.. J @gRiLiªRΩNRPV≤R∂V A∏R∂V©´s\|ms  ¡W»¡V ≠szqsLS≤R∂V. @LiVVæªΩ[, A∏R∂V©´sNRPV ªRΩgRi¤Õ˝¡[µR∂V. C xmnsV»¡©´sª][ @LiµR∂LRiW INRP‰ryLjigS ¨sZaP[ËxtÌsvá∏R∂W˘LRiV. ™´sVVLiµR∂xqsVÚ ¤À¡LiVVÕfi gRi≤R∂V™´so ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ ™´sVVuy˙LRi£mns aRPV˙NRP™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi zqsLiµ≥`∂ \|§¶¶¶N][LÌRiVNRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. A∏R∂V©´s ¤À¡LiVVÕfi gRi≤R∂V™´so©´sV N][LiRÌ V 15 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V F~≤T∂gjiLi¿¡Liµj∂. ≠søyLRifl· xmspLRiLÚ iVV©´s @©´sLiªRΩLRiLi 69 GŒ˝¡œ ™´sVVuy˙LRi£msn ªRΩ©´s ™´sVµÙ∂R ªRΩVµyLRiVáV, À≥¡œ ˙µR∂ªy zqs ¡˜Liµj∂, …‘¡≠ds ZNPÆ™sVLSÆ™sV©±sá ™´sVµ≥∂R ˘ N][LiRÌ V •¶¶¶Ã¡V ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sxqsVÚLi≤R∂gS.. gRiVLRiVÚ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘QQNPT Ú A∏R∂V©´s|\ ms  ¡W»¡V ≠szqsLS≤R∂V. @LiVVæªΩ[, @µj∂ A∏R∂V©´sNRPV ªRΩgRiáNRPVLi≤y, @≤R∂VgRiV µR∂WLRiLiÕ‹[ ™´sVVuy˙LS£msn ™´sVVLiµR∂V©´sı ™yLji|\ ms xms≤T∂Liµj∂. C xmsn V»¡©´sª][ À≥œ¡˙µR∂ªy zqs ¡˜Liµj∂ INRP‰ryLjigS @˙xms™´sVªRΩÚ™´sV∏R∂W˘LRiV.  ¡W»¡V ≠szqsLji©´s @gRiLiªRΩNRPV≤T∂¨s @µR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[, N]LiªRΩ ™´sVLiµj∂ ©y˘∏R∂V™yµR∂VáV ™´sVVuy˙LRi£mnsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yµyáV ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ Õÿ∏R∂VL˝RiNRPV, A∏R∂V©´s @’≥¡™´sW©´sVáNRPV ºdΩ˙™´s ™ygS*µR∂Li «¡LjigjiLiµj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ À≥¡œ ˙µR∂ªy zqs ¡˜Liµj∂ ™yLji¨s @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ xmsLizmsLi¿¡ Æ™s[aSLRiV. ™´sVVuy˙LRi£msn |\ ms  ¡W»¡V µy≤T∂ «¡LRigRi≤T∂ BƵ∂[ ª]÷¡ryLji NSµR∂V. 2011Õ‹[ ˙’¡»¡©±sÕ‹[ «¡Ljigji©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙xmsxqsLigjixqsVÚLi≤R∂gS A∏R∂V©´s|\ ms J ™´s˘QQNPT Ú  ¡W»¡V ≠szqsLS≤R∂V.

PRAJA HITAM

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 29 :≠sµR ∂ V˘ª`Ω x q s™´ s Vx q s˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[ ™´sLRiNRPW µk∂ORPQáV ≠sLRi≠sVLi¬ø¡[µ∂j ¤Õ¡[µ∂R ¨s æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. N][ªΩR áV FsºΩÚÆ™s[∏∂R V≤R∂Liª][ Fy»¡V øyLÍik á |msLix m so ˙x m sºΩFyµR ∂ ©´ s áV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøy÷¡=LiƵ∂[©´s¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡zmsˆLiµj∂. ¤Õ¡[NPR F°æªΩ[ ˙xms«ÿ DµR ∂ ˘™´ s Wá©´ s V DµÙ  R ∂ QXªR Ω Li ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liµj∂. ≠sµR ∂ V˘ª`Ω x q s™´ s Vx q s˘Ã¡\ | ms æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V JÕfiÔ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NS*LÌRiL`i=Õ‹[ ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s ¨sLRi™´sµ≥∂j NRP ¨sLS•¶¶ LiR µk∂ORPQáV aRPV˙NRP™yLRiLi ©yáVg][ L][«¡⁄ N]©´srygSLiVV. ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ µk∂ORPQÕ‹[ NRPWL]Ë™´s≤R∂Liª][ xmsáV™´soLji AL][gRi˘ xmsLjizqÛsºΩ ≠sx t sQ≠sVLi¿¡Liµj ∂ . FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ xqsªRΩ˘™´sºΩ LS¥][≤`∂ AL][gRi˘Li

Web Offset

18-13-55/10/8/1 , PATEL NAGAR , Opp : Pochamma Gudi Lane , Chandrayangutta , BANDLAGUDA , 'X' Road, Hyderabad- 500 005. Cell : 9391181119, 9966800645, 9885887140.

@LiVVæ ª Ω[ , µk ∂ OR P QáV ≠sLR i ≠sVLi¬ ø ¡[ L iµR ∂ VNR P V Æ © s[ ª R Ω áV ™´sW˙ªRΩLi @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li µj∂gji ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPW ªR Ω ™´ s V ALiµ][ Œ œ ¡ ©´ s N]©´ s rygR i VªR Ω VLiµR ∂ ¨s x q sˆx t Ì s Q L i ¬ø¡[aSLRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[, æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s µk∂ORPQáNRPV ≠s≠sµ≥∂R FyLÌik á Æ©s[ªΩR áª][ Fy»¡V ˙xms«ÿ xqsLixmnsWá ©´sVLi¿¡ ™´sVµÙ∂R ªRΩV á’≥¡r°ÚLiµj∂. q{ s{msFsLi LSxtsÌ Q˚ ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘µR∂Lji+ LSxmnsV™´soáV µk∂ORPQNPR V ™´sVµÙ∂R ªRΩV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. JÕfiÔ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘NRPV NS*LÌiR L`i=NRPV ™´s¿¡Ë A∏R ∂ V©´ s …‘ ¡ ≤U ∂ { m s Æ © s[ ª R Ω áNR P V xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @©´ s LiªR Ω LR i Li ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ VªR Ω W.. ≠sµR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms Fs™´sLRiW DµR ∂ ˘ ≠sVLi¿¡©y ™´sVµÙ∂R ºΩryÚ™s´ V©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Æ ™ sLi»¡Æ © s[ øyLÍ k i á |msLix m so

`≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ ã¨OѨÙ\˜: 8 ã¨OzHõ: 17 "≥Å: 1.00 ¿ÑrÅ∞: 8

q^Œ∞º`ü ã¨=∞㨺 Ѩi+¨¯i™êÎO: =ÚYº=∞O„u H˜~°}ü‰õΩ=∂~ü Ô~_ç¤ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

©´ s ÕÊ ‹ Li≤R ∂ , ™´ s WLj i Ë 29iMLSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ¡œ≥ Li ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ºdΩLRiVªRΩVLiµR∂¨sLSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ ©´sÕ˝ÿLji NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. A∏R∂V©´s ©´sÕÊ‹Li≤R∂—¡Õ˝ÿ xqsWLS˘}ms»¡Õ‹[ ©´ s WªR Ω ©´ s LigS¨sLj i ¯Li¿¡©´ s ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ ∏R∂WLÔRiV©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @Õÿl g i[ ©yáVgR i V ™´ s LiµR ∂ á Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω qx sÀfi}qÌstx sQ©s± ¨sLS¯flÿ¨sNT P aR P LiNR P VrÛ y x m s©´ s ¬ ø ¡[ a SLR i V. Cx q sLiµR ∂ LR i ˜LigS GLSˆ»¡V¬ø¡[qz s©´s ¡z§¶ ¶LiR LigRiqx sÀ≥¡œ Õ‹[ A∏R ∂ V©´ s ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ VªR Ω W LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ á\ | ms NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV©´sı ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂NTP ¨sµR∂LRi+©´sÆ™s[V {qsÚaRPNTPÚ Àÿ˘LiN`P @¨s, µk ∂ ¨sNT P @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ ZNP[Li˙µR∂Li NRPW≤y Æ™sLiVV˘ N][»˝¡ª][ Àÿ˘LiN`P©´sV ˙FyLR i Li’≥ ¡ r°Ú L iµR ∂ ¨s NT P LR i fl„ fi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. µk∂¨s¨sCxqsLi™´sªRΩ=LRiLi 1500 N][»˝¡ NRPV ≠sxqsÚLjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV NSLRi˘˙NRP™´sWáV LRiWF~Liµj∂Li¿¡ @™´sVáV¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. 13aSªRΩLiD©´sı ™´s≤ÔU∂¨s G≤R∂V aSªy ¨sNTP ªRΩgÊjiLi¬ø¡[ ™´sLRiNRPV ªRΩ©´s NSLRi˘NRPÕÿFyáVLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. Æ ™ sVVªR Ω Ú L i Æ µ ∂[ a R P LiÕ‹[ 25Æ™s[áN][»˝¡™´sVLiµj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V x q s*aR P NT P Ú x q sLix m n s WÕ˝ ‹ [ D Li¤ … ¡[ qx sgS¨sNTP|\ msgS 13Æ™s[áN][»¡˝ ™´sVLiµj∂ ZNP[ ™ ´ s áLiALi˙µ≥ R ∂ ˙x m sÆ µ ∂[ a `PÕ‹[ Æ © s[ D©yıLRi¨s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ }msL]‰ ©yıLRiV. rÛy¨sNRP qx sLixqsÛ Õ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ∏R∂W\¤À≥¡ aSªRΩLi Lji«¡lLi[*xtsQ©±s NRP÷¡ˆLi¿¡©´sxmnsV©´sªRΩ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiƵ∂[©´s©yıLRiV.

¿¡©´sızmsÃ˝¡Ã¡™´sVLRiflÿá ¨s™yLRifl· N][xqsLi 800 BLiNRPV˘ ¡lLi[»¡L`i ¤ À ¡≤`∂=©´ s V GLSˆ»¡V¬ ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. DgSµj∂ ©´ s VLi¿¡ 107LR i WFy∏R ∂ VáZNP[ ¨sªy˘™´ s x q sLR i ™´ s x q sVÚ ™´ s oá©´ s V @Liµj∂LiøR¡©´sV©yı™´sV©yıLRiV.ªRΩ™´sV ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li ¨sLR i V}msµR ∂ áNR P V @Li≤R∂gS DLiÆ≤∂[LiµR∂VNRPV @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sVµj∂ ¬ø¡[ªRΩá˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*™´sV¨s, ™´sW»¡Ã¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NSÆ©s[ NSµR∂ ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ¡œ≥ LiD©´sı ™´sW»¡™yxqsÚ™s´ Æ™s[V @LiVV©y @NÌ][ ¡L`iNRPÕ˝ÿ xmspLjiÚgS @µ≥ j ∂ gR i ≠sVryÚ ™ ´ s V©yı LR i V. FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáV N]Li¬ø¡Li Jz m sNR P x m s…Ì ÿ á©yıLR i V. x q sLi™´ s ªR Ω =LS¨sNT P 85Æ ™ s[ à ¡ ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω LSuÌy˚¨sNTP@™´sxqsLRiLi NS©´sVLi≤R∂gS 25aSªR Ω LiÕ‹[ » ¡V GLR i ˆ≤T ∂ Li µR∂©yıLRiV. gS˘£qsª][Fy»¡V\|§¶¶ ≤∂R Õfi ≠sµR∂V˘ª`Ω ªRΩgÊij F°LiVVLi µR∂©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 10Æ™s[á ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R ∂ VW¨s»˝ ¡ V N][ ª R Ω GLR i ˆ≤T ∂ LiµR ∂ ©yıLR i V. gS˘£ q s ZNP[…ÿLiVVLixmsoáN][qx sLi ZNP[Li˙µR∂Li |\ ms LSx t Ì s Q˚˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li IºΩÚ ≤ T ∂ ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂©yıLRiV. Cxqs™´sVxqs˘NRPV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVVLiµR∂V øR¡Wxmso

q+¨q∞ã¨∞Î#fl Z"≥∞‡Ö˺ŠP~ÀQƺ Ѩiã≤÷u ™´sVLjiLiªRΩ OUPQfl”·Li¿¡Liµj∂. AÆ™sV aRPV˙NRP™yLRiLi ºdΩ˙™´s @xqs*xqsÚªRΩNRPV gR i VLR i ∏R ∂ W˘LR i V. ™yLiªR Ω VáV, ≠sl L i[ ø R ¡ ©yáª][ Àÿµ≥ R ∂ mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. µk∂Liª][ Æ\™sµR∂V˘Ã¡V AÆ™sVNRPV ¿¡NTPªRΩ= @Liµj∂LiøyLRiV. µk∂ORPQNRPV µj∂gji©´s Æ©s[ªRΩá AL][gRi˘Li OUPQfl”·xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ \Æ™sµR∂V˘Ã¡V ALiµ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. µk∂ORPQÕ‹[ NRPWLRiVË©´sı 25 ™´sVLiµj∂ FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ áV, FsLi{ m sá AL][ g S˘¨sı aR P V˙NR P ™yLR i Li DµR∂∏R∂VLi mx sLkiOTPQLiøyLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Q|\ ms ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡VgS µk∂ORPQ ¬ø¡[r°Ú©s´ ı ™yLjiÕ‹[ Fs¨s≠sVµj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, J FsLi{ms AL][giR ˘Li ALiµ][Œœ¡©´sNRPLRiLigS ™´sWLjiLiµj∂. ™yLji¨s ªRΩORPQfl·Æ™s[V Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Liøyá¨s F°÷d¡xqsVáNRPV x q sW¿¡LiøyLR i V. µk ∂ OR P QáV N]©´ s rygj i }qsÚ x m sLj i z q Û s ºΩ ≠sx t s Q≠sVxqsVÚLiµR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

ZoyaArt Printers Email : editorprajahitam@gmail.com

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, â◊x"å~°O, =∂iÛ 30, 2013 ã¨Oáê^Œ‰õΩÅ∞: Z.P~ü.ǨÏã¨<£

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Postal Regtd. No.LII/RNP/HD/1066/2012-14

˙xmsºΩFyµR∂©´sá©´sV Dx m sx q sLix § ¶¶¶Lj i LiøR ¡ VN][ ™ yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. µk∂ORPQ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ x m sLj i z q Û s ºΩ ALiµ][ Œ œ ¡ ©´ s NR P LR i LigS D©yı ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li x q sˆLiµj ∂ LiøR ¡ NR P F°™´s≤R∂Li µyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. Æ © s[ ª R Ω á ˙Fyflÿá gR i VLj i Li¿¡ xqsLS‰LRiV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s, Bµj∂ ªRΩáºΩNRP‰, æªΩ÷¡≠s ªR Ω NR P V‰™´ s ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *™´ s V¨s µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. µk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Æ © s[ ª R Ω áNR P V GLi «¡Lj i gj i ©y ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sƵ∂[ Àÿµ≥R∂˘ªRΩ @¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms F°LS»¡Li ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPVH©y Æ © s[ ª R Ω áV ˙FyflÿáV ¨sáVx m soN]™yá¨s, ™yLj i NT P ¡µR∂VáVgS BªRΩLRi Æ©s[ªΩR áV µk∂ORPQ ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms NRP÷¡zqs F°LS≤R∂Vµy™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

Æ ™ sV≤R ∂ áV ™´ s LiøR ¡ Vµy™´ s V¨s }msL]‰©yıLR i V. HNR P ˘ DµR ∂ ˘™´ s Wáª][ ™´ s VVLiµR ∂ VNR P V F°µy™´sV¨s @¨sı FyLÌkiáNRPV z m sáVx m so¨søyËLR i V. ˙x m s«ÿ ZOP[ Q Q˙ªR Ω LiÕ‹[ ˙x m sÀ≥ œ ¡ Vªy*¨sı ™´ s VVµÙ y LiVVgS ¨sᤠÀ ¡…Ì ” ¡ ¨sáµk∂µÙy™´sV¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ xqs™´sWÆ™s[aSáV NRPW≤y xqsLjigÊS «¡LRixmsNRPVLi≤y ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li FyLjiF°ª][LiµR∂¨s FsƵ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPá ™´sVVLiµR∂V B¿¡Ë©´s ™ygÙS©yá©´sV NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨sá¤À¡»Ì¡VN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¤Õ¡[µR∂Li¤…¡[ ªRΩ™´sVNRPV ¨s«ÿLiVVºd Ω ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sV÷¡ ≠s≤R∂ªRΩ @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSá ©y…”¡NTP ≠sµR ∂ V˘ª`Ω x q s™´ s Vx q s˘Ã¡\ | ms F°LS…ÿ¨sı ™´sVLjiLiªRΩ DµÙ∂R QXªRΩLi ¬ ø ¡[ r yÚ ™ ´ s V©´ s A∏R ∂ V©´ s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li NSÆ©s[ NSµR∂©yıLRiV. LSuÌ y ˚¨sNT P ˙x m sæ ª Ω[ ˘ NR P ˙gj i ≤`∂ ¤ Õ ¡[ N R P F°™´ s ≤R ∂ Li NR P W≤y JNSLRifl·™´sV©yıLRiV. Cxqs™´sVxqs˘ ≤T∂|qsLi ¡L`iNRPÕ˝ÿ xmsLji uy‰LRiLi @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ©´s™´sLi ¡L`i NRPÕ˝ÿ ™´sVW≤R∂VÆ™s[á Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ «¡LRiVgRiÀ‹[ªΩR VLi µR∂©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR xqs™´sVxqs˘©´sV @µ≥j∂NRP≠sVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV AL`iFsÕfiFs©± s —¡, ©y˘Fy‰Àfi xqsLixqsÛ Ã¡©´sVLi¿¡ 500 Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sµR ∂ V˘ª`Ω N]©´ s Vg][ à ¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. IN][‰ ∏R∂VW¨s…fiNRPV 12 LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËxqsVÚ©yı™´sV¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. \ l LiªR Ω VáNR P VB ¡˜LiµR ∂ VáV NRPáVgRiNRPW≤R∂µR∂Æ©s[ DƵ∂Ù a[ PR ˘Liª][Fy»¡V gRiX•¶¶¶™´sxqsLSáNRPV ≠sµR∂V˘ª`Ω |msLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ ©yı™´sV©yıLRiV. @NÌ ] [   ¡L`iÕ‹[ ˙ x m sx m sLiøR ¡ rÛ y LiVV ™´ s ˘™´ s ry∏R ∂ VNS©´ s ˆÈ l L i©± s =©´ s V ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡À‹[ªΩR V©yı™´sV©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚Li Õ‹[ 50 ©´sVLi¿¡ 60Æ™s[á N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Vá©´sV l\LiªRΩVáNRPV LR i VflÿáVgS B¬ ø ¡[ Ë LiµR ∂ VNR P V Àÿ˘LiNR P VáNR P V µj ∂ aS¨sl L Ù i [ a R P Li ¬ ø ¡[ a S™´ s V©yıLR i V. @Õÿl g i[ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áNRPV |\ qsªRΩLi 13Æ™s[á N][»¡˝ LRiWFy∏R∂VáV B™´s*©´sV©yı∏R∂V¨s

}msL]‰©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶ Œœ¡Ã¡©´sV @¨sıLR i LigSÕ˝ ‹ [ @’¡™´ s XµÙ j ∂ ¬ ø ¡[ } qsLiµR ∂ VNR P V ªR Ω ™´ s V ™´sLiªRΩV˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. qx sWLS˘}ms»¡NRPV NRPXuÒy «¡Õÿá©´sV ªR Ω LR i ÷¡Li¬ ø ¡[ L iµR ∂ VNR P V 71N][ » ˝ ¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V zqsFsLi ˙x m sNR P …” ¡ Li øyLR i V. ™´ s Vz § ¶¶¶Œÿ NR P ŒÿaSá©´ s V ZNP[ … ÿLiVVLiøR ¡ ©´sV©yı™´sV©yıLRiV. @™´so…fi ≤][L`i }qÌs≤T∂∏R∂VLi NRPW≤y ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s zqsFsLi •¶¶¶≠sVBøyËLRiV. øR ¡ Li˙µR ∂ Àÿ ¡V @µ≥ j ∂ NSLR i LiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ ˙xmsNRP‰©´s |ms…ÌÿLRi¨s, @LiVV©y NRPW≤y ™´sV÷d˝¡ ™´sV◊d˝¡ Æ ™ sWx q sLi ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ WÃ¡Æ © s[ øR¡WxqsVÚ©yı≤R∂¨s µ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li ¬ ø ¡[ x m s¤ … Ì ¡ [ @¨sı x q sªR Ω ˆÈ ÷ ¡ªyáV LS™yáLi¤ … ¡[ ˙x m sºΩx m s¥R ∂ NR P Li ˙gS≠d s Vfl· ˙FyLiªyáNR P V Æ ™ s¤ Œ ˝ ¡ [ Õ ÿ @µ≥j∂NSLRiVáV, NSLi˙lgi£qs ˙xmsºΩ ¨sµ≥∂R VáV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyá©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶ŒÿÀ≥œ¡V˘©´sıæªΩ[ Ƶ∂≥ ˘[ ∏R∂VLigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, ˙x m sºΩx m s¨s¨s, x m s¥R ∂ NS¨sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡}msLRiVÆ©s[ ZNP[ … ÿLiVVx q sVÚ © yı™´ s V©yıLR i V.

NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´ s W“¡™´ s VLi˙ºΩ AL`i. µyÆ ™ sWµR ∂ L`il L i≤Ô T ∂ @µ≥ R ∂ ˘QOR P QªR Ω ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. ¨s©´sıÆ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV æªΩáLigSflÿDµR∂˘™´sW¨sı ¡V«ÿ©´ s Æ ™ s[ x q sVNR P V©´ s ı µyÆ™sWµR∂L`ilLi≤Ô∂T NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i\|ms ºΩ»˝ ¡ µR ∂ Li≤R ∂ NR P Li ™´ s ¤ Õ ˝ ¡ Æ ™ s[ ∏ R ∂ VgS CryLji ¡z§¶¶¶LRiLigRixqsÀ≥¡œ Õ‹[™s´ W˙ªRΩLi ˙x m saR P Lix q sá «¡Ã˝ ¡ VáV NR P VLj i z m sLiøyLR i V.LSx t Ì s Q ˚ Li Õ‹[ 2014 ™´sLRiNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLiÆ≤Ô∂[ N]©´ s rygR i Vªy≤R ∂ ©yıLR i V. AªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs FyLÌ k i ¨s @µ≥ j ∂ NSLR i LiÕ‹[ N T P æ ª Ω¬ ø ¡[ Ë LiµR ∂ VNR P V NT P LR i fl„ fi Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÆ©s[ªRΩáLiªy xqs≠sVztÌsQgS xms¨s¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sW“¡FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, NRP¤Õ¡NÌRPL`i, «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ªR Ω µj ∂ ªR Ω LR i VáV FyÕÊ ‹ ©yıLR i V. NSLRi˘˙NRP™´sVLi AµR∂˘LiªRΩLi ¤…¡©<´s©±s ¤ … ¡©< ´ s ©± s gSÆ © s[ N]©´ s rygR i ≤R ∂ Li N]xqsÆ™sVLRiVxmso. FsNRP‰≤R∂ æªΩáLigSflÿ ™yµR ∂ VáV ALiµ][ Œ œ ¡ ©´ s NR P V µj ∂ gR i VªyL][ , G Dx m s˙µR ∂ ™´ s Li ™´sxqsVÚLiµ][ ©´sÆ©s[ ¤À≥¡LigRi rÛy¨sNRP NSLi˙l g i£ q s Æ © s[ ª R Ω áª][ F y»¡V F°÷d¡xqsVá Æ™sVV•¶¶¶Õ˝‹[ xqsˆxtsÌ QLigS NRP¨szmsLi¿¡Liµj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsLRi˘ »¡©´sN][xqsLi xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂VÆ™s[á™´sVLiµj∂ F°÷d¡xqsVá©´sV≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´ s VVLiÆ µ ∂[ —¡Õ˝ ÿ ™y˘x m sÚ L igS xqsV™´sWLRiV lLiLi≤R∂V ™´sLiµR∂á ™´sVLiµj∂ …”¡AL`iFs£qs, …”¡¤«¡Fszqs Æ©s[ªRΩá©´sV @µR ∂ Vx m soÕ‹[ N U P ºd Ω x q sVNR P V©´ s ı F°÷d¡xqsVáV NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡Ljilgi[ ˙xmsƵ∂[aS¨sNTP µR∂WLRiLigS D©´sı F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©s´˝ NRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV.

Ѷ¨∞#OQÍ \©_ôÑ‘ Pq~åƒù= k<À`«û"åÅ∞ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 29:æªΩáVgRiV ™yLji AªRΩ¯g_LRi™´s ¨s©yµR∂Liª][ GLSˆQ¤\…¡©´s æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik 32™´s A≠sLS˜È™s´ µj∂©Ø[ªΩR =™yáV aRPV˙NRP™yLRiLi xmsn V©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS æªΩáVgRiV ªRΩ™´sVV¯Œ˝¡œ ß FyLÌik ¤«¡Li≤yá©´sV A≠sxtsQ‰LjiLi¿¡, Æ™s[≤∂R VNRPáV «¡LRiVxmsoN]©yıLRiV. æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik ¨s @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ºdΩqx sVNRPVLS™´s≤R∂Li N][qx sLi NRPtx sÌ Qmx s≤T∂ mx s¨s ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s, @©´sı ©´sLiµR∂™´sVWLji ªyLRiNRPLS™´sWLS™´so AaRP∏R∂Wá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LiR VryÚ™s´ V¨s Æ©s[ªΩR áV ˙xmsºdΩ©´s ¡W©yLRiV. FyLÌik ˙xmsµ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLi Fs¨dsÌ AL`i ˙»¡£qsÌ À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ A≠sLRi˜È™s´ µj∂©Ø[ªΩR =™yáV xmsn V©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ª][ Fy»¡V @¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV Fs¨dÌsAL`i ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡NRPV xmspá™´sWááV Æ™s[zqs xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[¨s Fs¨dsÌ AL`i xmsn W…fi ™´sµÙ∂R Æ©s[ªΩR áV ˙aRPµÙy Li«¡÷¡ xmsn V…”¡LiøyLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sLRiLigRiÕfi, ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ FyLÌik Æ©s[ªΩR áV ZNP[N`P NRP…fi ¬ø¡[zqs xqsLi ¡LSáV «¡LRiVxmsoN]©yıLRiV. NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ Fs¨dsÌ AL`i ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP FyÕÿ’≥¡}tsQNPR Li ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı FyLÌki @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V |msµR∂xmsp≤T∂Õ‹[ FyLÌki ˙ZaP[fl·Váª][ NRP÷¡zqs xqsLi ¡LSáV «¡LRiVxmsoN]©yıLRiV. ™´sXµÙR∂VáNRPV µR∂VxqsVÚáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[zqs, LRiNRPÚµy©´s bP’¡LRiLi ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, ≠sµR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ¨sLRi™´sµ≥∂j NRP µk∂ORPQáV ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V µk∂OSQ xqsÛ ÷¡Õ‹[Æ©s[ FyLÌik A≠sLS˜È™s´ Æ™s[≤∂R VNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.Fs¨dsÌ AL`i ˙»¡xqsÌ V À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR |msµÙ∂j lLi≤Ô∂T FyLÌik xmsªRΩNS¨sı A≠sxtsQ‰LjiLi¿¡ Æ™s[≤∂R VNRPá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. @©´sı Fs¨dÌsAL`i G DƵÙ∂[aRPLiª][, G áORPQ ˘Liª][ FyLÌki¨s rÛyzmsLiøyL][ A áORPQ ˘ ryµ≥R∂©´sNRPV FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV NRPXztsQ (3Ö’ K«∂_»O_ç)


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

2 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ =∞# =∞`«O „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«O

â◊x"å~°O, =∂iÛ 30, 2013

ªRΩ≠sVŒœ¡©y»¡ $áLiNRP LS«¡NUP∏R∂VLi

ªR Ω ≠sVŒœ ¡ ©y»¡ Bx m sˆV≤R ∂ V $áLiNR P LS«¡NU P ∏R ∂ WáV Ex m sLiµR ∂ VNR P V©yıLiVV. Fs™´ s Lj i NT P ™yLR i V ªy™´ s VV $áLiNR P ªRΩ≠sVŒœ¡ßáNRPV @Li≤R∂gS D©yı™´sV©´sı À≥¡œ L][ry NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ™´sVVLiµR∂V™´sLRixqsÕ‹[ D©yıLiVV. ∏R∂VWzmsFs xqsLS‰L`iNRPV ™´sVµÙR∂ªRΩV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li µy*LS ªyÆ™s[V ™´sVVLiµR∂V™´sLRixqsÕ‹[ D©yı™´sV¨s ≤T∂FsLiZNP øy»¡VNRPVLiµj∂. áLiNRP ˙NTPZNP»¡L˝Ri©´sV LS¨ds∏R∂VNRPVLi≤y «¡∏R∂V @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V HLSxqs Ix m sˆLiµR ∂ Li\ | ms x m s»Ì ¡ V ¡…Ì ” ¡ Liµj ∂ . µk ∂ Liª][ Bx m sˆV≤R ∂ V ≤T ∂ FsLiZNP,FsH≤T ∂ FsLiZNP LS«¡NU P ∏R ∂ WáV @¨d s ı $áLiNR P ªRΩ≠sVŒœ¡Ã¡Vá øR¡V»Ì¡W ºΩLRigRiVªRΩV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @¨sı FyLÌkiáV, ªRΩ≠sVŒœ¡ xqsLixmnsWáV NRPW≤y $áLiNRP ªRΩ≠sVŒœ¡ßáNRPV @Li≤R∂gS ¨sá™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V, ªRΩ™´sV ™´sVµÙ∂R ªRΩVgS µk∂ORPQáVNRPW≤y ¬ø¡[xms…ÌÿLiVV. ªRΩ≠sVŒœ¡ zqs¨ds xqsLixmsn WáV INRPL][«¡Ÿ µk∂ORPQª][ ™´sVµR∂µR∂VÚgS ¨s÷¡øyLiVV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y»¡ zqs¨s™´sWNRPV, LS«¡NUP∏R∂WáNRPV ≠s≤R∂µk∂∏R∂VLS¨s xqsLi ¡Liµ≥R∂Li DLiµj∂. @LiµR∂VZNP[ @NRP‰≤R∂ Gµj∂ «¡Ljigji©y zqs¨ds xqsLixmnsWáV  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sryÚLiVV. BNRP Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiµR∂V NSLi˙lgi£qsª][ @Li»¡NSgjiæªΩ[ FsNRP‰≤R∂ ™´s¬ø¡[Ë ©yáVgRiV FsLi{ms {qs»˝¡V NRPW≤y µR∂NRP‰Æ™s[Æ™sW©´s©´sı À≥œ¡∏R∂VLiª][Æ©s[ ≤T∂FsLiZNP ∏R∂VWzmsFsNRPV ™´sVµÙR∂ªRΩV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVLiµR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV NRPW≤y ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[µR∂V. @LiµR∂VZNP[ ≠dsáV ¿¡NTP‰©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ ≤T∂FsLiZNP©´sV NSLRiıL`i ¬ø¡[}qs xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV «¡∏R∂V. INRPLRiNRPLigS ¬ø¡FyˆÃ¡Li¤…¡[ FyL˝iR Æ™sVLi»¡V Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ áLiNRP ªRΩ≠sVŒœ¡ßá ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı J»˝¡VgS ™´sVáøR¡VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ≤U∂FsLiZNP[ ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ˙xms∏R∂VªyıáNRPV @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ Æ™s[}qsLiµR∂VNRPV ˙xmsºΩryLki «¡∏R∂V ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. B…‘¡™´sá AÆ™sV @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ NRPW≤y ≤T∂FsLiZNP©´sV µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. áLiNRP ªRΩ≠sVŒœ¡ßá N][xqsÆ™s[V ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ ≤U∂FsLiZNP[ \Æ™sµ]ágjiLiµR∂©´sı À≥ÿ™´s©´s©´sV ¬ø¡Lji}msLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. NRPLRiVflÿ¨sµ≥j∂ ™´sV©´s™´s≤T∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ $áLiNRP A»¡gSŒœ¡ß˛ FsLiµR∂VNRP¨s µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. @LiaSá ™yLkigS ≤U∂FsLiZNP[ @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ©´sV µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. $áLiNRP @LiaRPLi ˙xmsryÚ™´s©´sNRPV LSgSÆ©s[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ ªRΩ©´s\Ƶ∂©´s\ZaP÷¡Õ‹[ ≤U∂FsLiZNP[ @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ NRPLRiVflÿ¨sµ≥j∂\|ms ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. ≤U∂FsLiZNP[ @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ NRPLRiVflÿ¨sµ≥∂j ™´sV©´sV™´sV≤R∂V NRPŒÿ¨sµ≥∂j ™´sWLRi©±s ∏R∂W«¡™´sW©´s˘LiÕ‹[¨s xqs©±s\lLi«¡L`i= H{msFsÕfi …‘¡™±sVÕ‹[ ™´so©´sı $áLiNRP A»¡gSŒ˝œ¡ ≠sx t sQ∏R ∂ VLiÕ‹[ NR P LR i Vflÿ¨sµ≥ j ∂ FsLiµR ∂ VNR P V ™´ s ∞©´ s Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiLi»¡W ≠s™´sVLRi+á Àÿfl·Li @LiµR∂VNRPV©yıLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP 2009Õ‹[ $áLiNRPÕ‹[ «ÿªRΩVá ™´sVµ≥R∂˘ \Æ™sLRiLi N]©´srygRiVªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ BNRP‰≤R∂ ≤U∂FsLiZNP[ ™´sVµÙR∂ªRΩV xms÷¡NTP©´s ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[¨s ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´s∞©´sLi ™´sz§¶¶¶Li¿¡LiµR∂¨s, A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ $áLiNRPNRPV @¨sı ≠sµ≥yÕÿ xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡Liµj∂ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Æ™s[V @¨s AÆ™sV ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. µk∂Liª][ AÆ™sVNRPV @¨sı ™´sLÊSá©´s ©´sVLi¿¡ ™´sVµÙ∂R ªRΩV á’≥¡Li¿¡Liµj∂. @xmsˆ…˝‹[ ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ™´sVµÙ∂R ªRΩV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøyá¨s ªy©´sV xmsáV™´sWL˝RiV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqs©y NRPLRiVflÿ¨sµ≥∂j xms…Ì¡” LiøR¡VN][¤Õ¡[µ∂R V. @LiVVæªΩ[ ©y ≠s«Ï¡zmsÚNPT ≠sLRiVµÙ∂R LigS @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s NRPLRiVflÿ¨sµ≥j∂.. $áLiNRPÕ‹[ ∏R∂VVµÙR∂Li AxmsNRPF°æªΩ[ FsLi{msáLiµR∂LRiW LS“¡©y™´sW ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ Wá¨s ºd Ω LS¯¨sLiøyLR i V. A Æ ™ sLi»¡Æ © s[ @x m sˆ…” ¡ ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki ¬ø¡\Æ©sQı ™´s¿¡Ë NRPLRiVfl·ª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi NSgSÆ©s[ A ¨s©yµR∂Li NRPW≤y ™´sVLRiVgRiV©´s xms≤T∂F°LiVVLiµj∂. BÕÿ $áLiNRP ªRΩ≠sVŒœ¡ßá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V J ™´sW»¡ ¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V J ™´sW»¡ @Li»¡W «¡∏R∂V ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLiª][ µR∂VÆ™sV¯ºΩÚ F°aSLRiV. Æ™sVLki©y ’d¡ø`¡Õ‹[ ¨sLS•¶¶¶LRi µk∂ORPQ }msLRiVª][ NRPLRiVfl· 3 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V Æ™sVVxqs÷¡ NRP¨dsıLRiV NSLSËLRiV. ™´sW»¡NRPV ™´sVVLiµR∂V 3 gRiLi»¡Ã¡ ¨sLS•¶¶¶LRiµk∂ORPQ gRiVLjiLi¿¡ ¬ø¡}msˆ NRPLRiVflÿ¨sµ≥j∂NTP.. ªRΩ©´s ™´sV©´s™´s≤R∂V N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s «¡»Ì¡VNRPV áLiNRP A»¡gS≤R∂V ZNP|mÌs©±sgS ™´soLi¤…¡[ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[µy? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¨s«¡LigSÆ©s[ ˙}ms™´sV™´soLi¤…¡[ áLiNRP ZNP|mÌs©±s©´sV |ms»Ì¡VNRPV¨s FsLiµR∂VNRPV «¡»Ì¡V©´sV ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. ªy©´sV ˙xmsµ≥y¨sNTP LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡ @©´sLiªRΩLRiLi H{msFsÕfi F°…‘¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ áLiNRP ˙NUP≤yNSLRiVá©´sV ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[ A≤R∂NRPVLi≤y øR¡WryÚ™´sV¨s H{msFsÕfi ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li •¶¶¶≠dsV B¿¡ËLiµR∂¨s A ™´sW˙ªRΩLi ≠s«Ï¡ªRΩ NRPW≤y NRPLRiVflÿ¨sµ≥j∂NTP ¤Õ¡[µR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. NRPLRiVfl· ªRΩ©´s ™´sV©´sV™´sV≤T∂ ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s xqs©±s\lLi«¡L`i= …‘¡™±sVÕ‹[ ™´so©´sı $áLiNRP A»¡gSŒœ¡ gRiVLjiLi¿¡ |msµR∂≠s ≠sxmsˆ¤Õ¡[Ƶ∂LiµR∂VNRPV? xqs©±s\lLi«¡L`i= …‘¡™±sV ZNP|mÌs©±s $áLiNRPNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s NRPV™´sWLRi xqsLigRiNRP‰LRi, ™´sVL][ ˙NUP≤yNSLRiV≤R∂V ºΩuylLi[ |mnsLkiLS NRPW≤y $áLiNRPNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s™ylLi[. µk∂¨s¨s  ¡¤…¡Ì [ NRPLRiVfl· lLiLi≤R∂V ©yáVNRPá µ≥][LRifl”· ˙xmsxmsLiøy¨sNTP æªΩáVr°ÚLiµj∂. xmsL][ORPQLigS $áLiNRP ˙NUP≤yNSLRiVá©´sV ªRΩ©´s NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s …‘¡™±sVÕ‹[ N]©´srygjixqsVÚ©´sı NRPLRiVflÿ¨sµ≥j∂.. $áLiNRPÕ‹[ «¡Ljilgi[ NS™´sV©±sÆ™sÕfiÚ xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyá¨s ZNP[Li˙µy¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ @LiªRΩLSLÛRiÆ™s[VLi…”¡? 2011Õ‹[Æ©s[ $áLiNRPNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s ZNP[LiµR∂˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ µy*LS ªy©´sV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aS©´s©yıLRiV. BªRΩLRi FsLi{msáª][ Fy»¡V NRPLRiVfl· NRPV™´sWlLiÚ NRP¨sÆ™sVV◊¡ $áLiNRP xqsLiµR∂Lji+LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V A Ƶ∂[aRP @µ≥R∂˘QORPV≤T∂ ©´sVLi¿¡ ≠sáV\Æ™s©´s  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVáV @LiµR∂VNRPV©yılLi[ NS¨s áLiNRP ªRΩ≠sVŒœ¡ßá xqs™´sVxqs˘Q|\ ms |msµR∂≠s ≠sxmsˆ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[ @µ≥j∂NSLRiLi @©´sVÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´sLiªRΩ NSáLi $áLiNR P Õ‹[ ¨ s ªR Ω ≠sVŒœ ¡ ßá\ | ms µy≤R ∂ Vá©´ s V NR P LR i Vflÿ¨sµ≥ j ∂ xqs™´sVLÛij LiøyLRi¨s @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ ¤Õ¡[NPR VLi¤…¡[ ™yLRiV gRiVLRiVÚNPR V ™´sryÚLiR ¨s µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP BxmsˆV≤R∂V ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiµR∂V ≤T∂FsLiZNP, FsH≤T∂FsLiZNP ™´sVµ≥R∂˘ F°LRiVÕ‹[ $áLiNRP ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ˙xmsµ≥y©´s @xqsÚQ˚LigS ™´sWLRiVª][Liµj∂.

â◊x"å~°O, =∂iÛ 30, 2013

=ÚOK«∞H˘ã¨∞#Î fl `„ åQÆ∞h\˜ ã¨=∞㨺 âßâ◊fi`« Ѩiëê¯~°OÃÑ· x~°H¡ º∆õ O

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 29 iM˙xmsºΩxqsLi™´sªRΩ=LRiLi ˙ªygRiV¨ds…”¡N][xqsLi gjiLjixmso˙ªRΩVáV @˙LR i VáV øyx q sVÚ © yı xms…Ì¡” LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s G INRP‰ @µ≥∂j NSLji gS¨s, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥∂j gS¨s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sV◊d˝¡ xqs™´sVxqs˘ Æ ™ sVVµR ∂ …” ¡ N]x q sVÚ © ´ s ı»˝ ¡ VgSÆ © s[ NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. gRiªRΩ ∏R∂W\¤À¡≥ GŒ˝¡œ Õ‹[ ª]÷¡ryLjigS g][µy™´sLji ©´sµj∂ FsLi≤T ∂ F°LiVV ˙ªygR i V¨d s …” ¡ NT P @xtÌsQNRPuÌyáV xms≤Ôy FyáNRPVáV øR¡WxqsWÚÆ©s[ DLi≤T∂F°∏R∂WLRiV ªRΩmx sˆ aSaRP*ªRΩ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi ¬ ø ¡[ z q s©´ s ˙x m s∏R ∂ VªyıáV Bx q sV™´ s VLi\ æ ª Ω©y NR P W≤y ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ gjiLjixmso˙ªRΩVáNRPV LSÀ‹[π∏∂[V Æ™s[xqs≠sÕ‹[ NRPW≤y @xtÌsQNRPuÌyáV ªRΩxmsˆNRPF°™´søR¡Ë¨szmsr°ÚLiµj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 52 ™´sVLi≤R∂ÕÿáV, G≤R ∂ V ™´ s VV¨s=Fy÷¡…‘ ¡ Õ˝ ‹ [ Cxqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS DLi»¡WÆ©s[ ™´sr°ÚLiµj∂. ˙xmsºΩ{qs«¡©±sÕ‹[©´sW ™´sVVztÌsQxmnsWªyáV xqsLR i *ryµ≥ y LR i fl·LigSÆ©s[ ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 350˙gS™´ s WÕ˝ ‹ [ ˙ªygR i V¨d s …” ¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS DLiµR∂¨s @µ≥∂j NSLRiVáV gRiªRΩ N]Æ©s[ıQŒ¡œ˝ ˙NTPªRΩLi

gRiVLjiÚLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP xmsLjiuy‰LRiLi N][ x q sLi INR P ‰ @≤R ∂ VgR i V NR P W≤y™´ s VVLiµR ∂ VNR P V Æ ™ s[ z q s©´ s µy≈¡ÕÿáV ¤ Õ ¡[ ™ ´ s o. gR i ªR Ω x q sLi™´ s ªR Ω =LR i Li ˙ªygR i V¨d s LR i V NRPáVztsQªΩR Æ\™sV NSbP}ms»¡, Bø][Ë≤R∂ ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ©y©y B ¡˜LiµR∂VáV FsµR∂VL][‰™´s≤R∂Æ™s[VNSNRP xqsV™´sWLRiV xmsµj∂™´sVLiµj∂ ˙FyflÿáV \|qsªRΩLi N][Õ‹[ˆLiVV©´s x q sLix m n s V»¡©´ s áV©yıLiVV. µR∂zmsˆQ\ZNP©´sxmsˆV≤R∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Àÿ≠sªRΩ™´so*ªy™´sV©´sı øR¡LiµR∂LigS AL`i≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs @µ≥j∂NSLRiVáV ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yıLRiÆ©s[ AL][mx sfl·Ã¡V gR i Vx m sˆV™´ s VLi»¡V©yı∏R ∂ VV. —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ ¨ s 867 ˙gS™´sVxmsLiøyLiVVºdΩÕ˝‹¨[ sd …”¡qx s™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sªRΩ©´sV gRiVLjiÚLi ¬ø¡[LiµR∂VNRPV @µ≥ j ∂ NSLR i VáV x m s¤ Õ ˝ ¡ Àÿ»¡ x m s≤R ∂ VªR Ω VLi≤R ∂ ≤R ∂ Li JLR i NR P LigS øR ¡ W}qsÚ aR P VÀ≥ œ ¡ x q sWøR ¡ NR P LigS @¨sz m sx q sVÚ © yı BLiªR Ω NSáLi ¬ ø ¡[ ª R Ω VáV ™´ s VV≤R ∂ VøR ¡ VNR P V¨s NRPWL][Ë™´s≤R∂Li ≠s™´sVLRi+áNRPV ªy≠sr°ÚLiµj∂. CL][«¡Ÿ©´sVLi¿¡ ˙FyLR i LiÀ≥ œ ¡ # \ Æ ™ sV©´ s x m s¤ Õ ˝ ¡ Àÿ»¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ gRiVLjiÚLi¿¡©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV

xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRP LR i WF~Liµj ∂ Li¿¡, ¨sµ≥ R ∂ VáV æ ª Ωz m sˆLi¿¡ x m s©´ s VáV ˙FyLR i Li’≥ ¡ LiøR ¡ ≤R ∂ Li, x q s™´ s Vx q s˘ ºdΩLRiË≤R∂Li ™´sVL][ Æ©sá L][«¡ŸÃ¡NRPV ™´sVVLiƵ∂[ «¡Ljilgi[ xmsÆ©s[©y @Æ©s[µj∂ @µ≥ j ∂ NSLR i VáZNP[ æ ª Ω÷¡∏R ∂ W÷¡. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS LRiWxmsoµyáË≤R∂Li, ™´sVL][ \Æ™sxmso FsLi≤R ∂ áV NR P W≤y ™´ s VVµj ∂ Lj i F°™´s≤R∂Liª][ @µ≥∂j NSLRiVá øR¡LRi˘Ã¡V ¡W≤T∂µR∂Õ‹[ F°zqs©´s xms¨dsıLRiV NSNRP ªRΩxmsˆµR∂Æ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V NRPW≤y ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ryµ≥yLRifl· ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡ xmsLjizqÛsªRΩV¤Õ¡[ ˙xmsaSıQLiRÛ NRPLigS DLi¤…¡[, gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ G¤«¡¨ds=Õ‹[ ¨s™´sqz sLi¬ø¡[ ™yLji xqs™´sVxqs˘ N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡VgS BxmsˆVÆ≤∂[ DLiµj∂. ˙gS™´sWÕ˝‹[ LRiOTPQªΩR ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ qx sLRimx sn LSN][qx sLi |\ ms#˚Æ™s[…fi ™´s˘NRPVÚáNRPV ≠sV©´sLRiÕfi ™y»¡L`i F˝yLi»˝¡©´sV B™y*á©´sı AÕ‹[ø¡R ©´s NRPW≤y NSLRi˘LRiWxmsLi µyáËNRP F°™´s≤R∂Li a][ø¡R ¨ds∏R∂VLi 14áORPQá LRiWFy∏R∂Váª][ ¤\«¡©´sWL`i, zqsLRiWˆL`i, D»¡WıL`i, ©yLRiWıL`i, BLi˙µR∂Æ™s÷˝¡Ã¡Õ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáª][ NRP÷¡zqs GLSˆ»¡V¬ ø ¡[ z q s©´ s x m s¥R ∂ NSáV N]LiªRΩNSáLi qx sLjigÊSÆ©s[ mx s¨s¬ø¡[qz s©y ªRΩLS*ªRΩ ¨sLS*x§¶ ¶fl· Õ‹[mx sLi ™´sÃ˝¡

q^Õj ѨÓʼnõΩ ÉèíÖË y~åH© „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 29 iM≠s≠sµR∂™´sVªyáV, NRPVÕÿáNRPV ZNP[Li˙µR∂ ’¡LiµR∂V™´sogS ¨sáVxqsVÚ©s´ ı ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ mx spá™y˘FyLRiLi ™y˘ FyLRiVáNRPV ™´sLRiLigS ™´sWLRiVªRΩVLi≤R∂gS xmspá ˙}ms≠sVNRPVáNRPV LRiNRPLRiNSá xmspáV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´ s VW≤R ∂ V x m so™´ s o*áV ALR i V NS∏R∂VáVgS ≠sLS—¡Ã˝¡Vª][Liµj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[¨s ™´sWlLi‰…fiNRPV ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[¨s ©ygRiL`ir°Õfi, D˙≠sV, ™´sVVæªΩ[‰≤≥`∂, ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiV, ™´sVLigRiŒœ¡®LRiV, xmso‚fl·[, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ª][Fy»¡V ≠sƵ∂[aSáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s mx spáV |\ qsªRΩLi @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ xmsoxtsQˆ ˙}ms≠sVNRPVáNRPV ™´sLRiLigS ¨sáVr°Ú L iµj ∂ . rÛ y ¨sNR P VáZNP[ NSNR P VLi≤y ˙x m sNR P ‰©´ s V©´ s ı

NRPLkiLi©´sgRiL`i, Æ™sVµR∂N`P, Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿáª][Fy»¡V NS™´sWlLi≤ÔT∂, ALR i W¯L`i, ™´ s V•¶¶¶LSx t Ì s Q˚ xqsLjix§¶¶¶µÙR∂VÕ‹[¨s ™´sVµR∂WıL`i, ALRiW¯L`i, Àÿ©´sV=™y≤R∂, À‹[µ∂R ©±s ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s x m spá ™y˘FyLR i VáV æ ª ΩÃ˝ ¡ ™yLRiNRP™´sVVLiƵ∂[ ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂Õ‹[ ™y÷¡ x§¶‹[Õfi}qsÕfigS N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ™yLji ˙FyLiªyáNRPV Æ™sáVÚ©yıLRiV. ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚©´sVLi¿¡ ™´ s ¬ ø ¡[ Ë x m spá¨d s ı ™´ s VVLiÀÿLiVV©´ s VLi¿¡ ™´ s ¬ ø ¡[ Ë Æµ∂[™s´ gjiLji FsN`P=˙|ms£qs l\LiáV µy*LS ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂NRPV ˙xmsºΩL][«¡Ÿ ¬ ø ¡[ L R i VNR P VLi …ÿLiVV. µyLiª][ @xmsˆ…”¡ZNP[ \|ms©´s }msL]‰©´sı ™y˘FyLRiVáV —¡Õ˝ÿZNP[Li˙µy¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s N]©´sVg][Ã˝¡V ¬ø¡[ryÚLRiV. ¨s≠sVuy Õ˝‹[ ™y˘FyLRiLi @Liªy xmspLRiÚ™´soª][Liµj∂. C™y˘FyLRiLi

BÕÿ DLi¤ … ¡[ ™´ s VLigR i Œœ ¡ ®LR i V, |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂, ¤À¡LigRiVŒœ¡®L`i ªRΩµj∂ ªRΩLRi ˙FyLiªyá©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë xmspáLiªy L][«¡Liªy @™´sV¯NRPLi «¡LR i VgR i VªR Ω WÆ © s[ DLi…ÿLiVV. gR i VÕÿ’¡, ¬ ø ¡[ ™ ´ s VLiºΩ, µ]≤Ô R ∂ V ™´ s V¤ Õ ˝ ¡ áV, ™´ s VVµÙ R ∂ ¡LiºΩ, •¶¶¶xqÌsÕfixmspáV ©´sá\¤À¡©´sVLi¿¡ ™´sLiµR∂LRiWFy∏R∂Vá™´sLRiNRPV NTPÕ‹[ µ≥∂R LRi xmsáVNRPVªRΩV©yıLiVV. «¡LRi¯¨ds xmspáV ™´sW˙ªRΩLi NTPÕ‹[NRPV xmsµj∂ LRiWFy∏R∂Vá©´sVLi¿¡ ™´sVV\|ms#ˆ LRiWFy∏R∂Vá™´sLRiNRPVLi»¡V©yıLiVV. lLi≤`∂øy™´sVLiºΩ xmspáNRPV |\ qsªRΩLi À≥ œ ¡ # ¤ Õ ¡[ gj i LSNT P DLi…‹[ L iµj ∂ . ≠sÆ µ ∂[ a Sá©´ s VLi¿¡ NSl L ˝ i [ u y©± s , ALj i ‰≤`∂, @Liª][ L j i ∏R ∂ VLi, @ÕfiN][¨s∏R∂W, ÷¡÷d˝¡™´sVW˘©±s, ªRΩµj∂ªRΩLRi LRiNSáxmspáV NTPÕ‹[ 150 ©´sVLi¿¡ ™´sVW≤R∂V ™´sLiµR∂á ™´sLRiNRPV @™´ s VV¯≤R ∂ ™´ s oªR Ω V©yıLiVV.

$NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ LRifl·xqsÛ Ã¡Li ™´sVLi≤R∂áLi zmsztsQfl·” ˙gS™´sVLiÕ‹[ @gjiıQ˙xms™´sWµy¨sNTP gRiV\lLi©´s BŒ˝¡œ ©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ≠s™´sLSáV æªΩáVxqsVNRPVLi»¡V©´sı LSxtsÌ Q˚ Æ\™sµR∂˘ AL][giR ˘ aS∆ÿ ™´sVLi˙ºΩ N]Li˙≤R∂V ™´sVVLRi◊d¡ ™´sVWªRΩ©´sxms≤ÔyLiVV. lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ˝ ˙NTPªRΩLi x q s*LÊ k i ∏R ∂ V™´ s VV≈¡˘™´ s VLi˙ºΩ Æ\™sFs£qsAL`i ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s ˙ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi xqslLi[* xms©´sVáV NRPW≤y @»¡ZNPNS‰LiVV. @µ≥j∂NSLRiVáV Bx m sˆ…” ¡ \ Z NP©y ¿¡ªR Ω Ú a R P VµÙ j ∂ ª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ xqs\lLi©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][NRPF°æªΩ[ gjiLjixmso˙ªRΩVá “¡≠sªyáV x m sLi≤R ∂ V…ÿNR P VÕ˝ ÿ LS÷¡F°NR P ªR Ω x m sˆµR ∂ ¨s gRiªRΩxqsLixmnsV»¡©´sáV ¬ø¡xmsˆNRPÆ©s[ ¬ ø ¡x m soªR Ω V©yıLiVV. r°.. FyáNRPVÕ˝ÿLS NSryÚ ¨s˙µR∂¤Õ¡[¿¡ gj i Lj i x m so˙ªR Ω Vá ˙Fyflÿá©´ s V NSFyÆ≤∂[LiµR∂VNRPV LRiOTPQªΩR ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLSN][xqsLi ∏R∂VVµÙR∂˙FyºΩxmsµj∂NRP©´s øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiµj∂.

^èŒ~°MÏã¨∞ÎʼnõΩ 90 ~ÀAÖ’¡ Ѩiëê¯~°O

™´sLRiLigRiÕfi,™´sWLjiË29: ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyá DFyµ≥∂j ¨sµ≥∂R VáV mx s»Ì¡fl· ˙FyLiªyáNRPV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡LSµR∂©´sı ¨s ¡Liµ≥∂R ©´s BxmsˆV≤R∂V N]ªRΩgÚ S GLRiˆ≤T∂©´s ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡, ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩNRPV gRiLi≤R∂LigS ™´sWLjiLiµj∂. ≠ds…”¡Õ˝‹[ C G≤yµj∂ ©´sVLi¿¡ DFyµ≥∂j •¶¶ ≠sd V mx s©´sVáV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏∂R V©´sV©yıLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV ˙xmsÀ≥¡œ V ªRΩ*Li©´sVLi¿¡ DªRΩLÚ iR V*áV Æ™sáV™´s≤R∂»¡Liª][ NRPW÷d¡Õ˝‹[ ALiµ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i @™´soª][Liµj∂. 2012c13 ALÛij NRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[Æ©s[ ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡gS GLRiˆ≤T∂©´s xmsLRiNSá, À≥¡œ WFyáxms÷˝¡, ©´sLRi=Li}ms»¡, ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀÿÀÿµ`∂ mx s»Ì¡flÿÕ˝‹[ DFyµ≥∂j •¶¶ ≠sd V mx s©´sVá©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[}qsLiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liµj∂. @LiVVæªΩ[ @µ≥∂j NSLRiVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R Vá ≠s«Ï¡zmsÚª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS N]ªRΩÚgS GLRiˆ≤T∂©´s @¨sı ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡Ã¡V, ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ C G≤yµj∂ ™´sLRiNRPV F~≤T∂gjiLi¿¡Liµj∂. 2013c14 ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTPgS©´sV N]ªRΩÚ ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡Õ˝‹[ DFyµ≥∂j •¶¶ ≠sd V mx s©´sVá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sµ≥∂R VáV ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y ˙¤À¡[N`P Æ™s[zqsLiµj∂. ©yáVgRiV ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡cÕ˝‹[ D©´sı DFyµ≥∂j •¶¶ ≠sd V NRPW÷d¡Ã¡NRPV G˙zmsÕfi 1 ©´sVLi¿¡ mx s©´sVáV ¨s÷¡zmsÆ™s[qx sVÚLi≤R∂»¡Liª][ NRPW÷d¡Ã¡V ALiµ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡NUP xmsLRiNSá, ©´sLRi=Li}ms»¡, ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀÿÀÿµ`∂, À≥¡œ WFyáxms÷˝¡ mx s»Ì¡fl· mx sLjiµ≥∂j Õ‹[¨s @Æ©s[NPR NSá¨dsÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[}qsÚÆ©s[ gRi≤T∂¬ø¡[ NRPW÷d¡Ã¡V D©yıLRiV. DFyµ≥∂j •¶¶¶≠dsV xms¨s µy*LS øyÕÿ™´sVLiµj∂ NRPW÷d¡Ã¡V C“¡Fs£qs\|ms©´s Aµ≥yLRixms≤T∂ D©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C G≤yµj∂ ©´sVLi¿¡ C xms¥R∂NS¨sı FsºΩÚÆ™s[xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ xqsV™´sWLRiV 12,571 ™´sVLiµj∂ NRPW÷d¡Ã¡NRPV

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sWLjiË 29 iMæªΩáLigSfl· l\LiªyLigS¨sNTP @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiNRPVLi≤y Àÿ’d¡˝ ˙Fy¤«¡NÌPR V ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ @¨sı FyLÌik áª][ NRPázqs ZNP[Li˙µR∂Li \|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ[™´s≤y¨sNTP NRPázqs xms¨s¬ø¡[ryÚ™´sV¨s FsLizms F~©´sıLiQ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ @©yıLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ zqsLjizqsÕ˝ÿ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 5N][»¡˝ 76áORPQá 50Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá xmsáV @’≥¡™´sXµÙ∂j xms©´sVá©´sV FsLizms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i, rÙy¨sNRP …”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRPá*NRPVLi»˝¡ ªyLRiNRPLS™´sWLS™´soáV ˙FyLR i Li’≥ ¡ LiøyLR i V. @©´ s Li ªR Ω LR i Li ≠d s V≤T ∂ ∏R ∂ Wª][ FsLiz m s F~©´sıLi™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Àÿ’d¡˝ ˙Fy¤«¡NÌPR V ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· l\LiªRΩVáNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡=©´s Àÿµ≥∂R ˘ªRΩ LSxtsÌ Q˚˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Liª][ Fy»¡VgS æªΩáLigSfl· FsLizmsáNRPV, ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV, FsÆ™sV¯ ¤Õ¡[˘Ã¡NRPV D©´sıµR∂¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. Àÿ’d¡˝ ˙Fy¤«¡NÌPR V ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ˙xmsµy©´s ˙xmsºΩxmsORPQ \Æ™sV©´s æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi, …”¡AL`iFs£qs FyLÌkiáª][ NRPázqs ZNP[Li˙µR∂˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms IºΩÚ≤∂T ¬ø¡[zqs ™yLjiª][ xms¨s¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s, ˙Fy¤«¡NÌPR V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· \lLiªyLi gS¨sNTP @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiæªΩ[ LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \|ms NRPW≤y F°LS≤R∂ªy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV.@Õÿlgi[ Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ G LSxtsÌ Q˚Li Õ‹[ NRPW≤y ™´sxqsÚQ˚™y˘FyLRiVá\|ms ™y˘…fi ¤Õ¡[µ∂R ¨s ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[Æ©s[ C ™y˘…fi ™´sá©´s gRiªRΩ xmsµj∂}§¶¶¶©´sV L][«¡ŸÃ¡VgS ™y˘FyLRiVáV DµR∂˘™´sWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™yLjiNTP xmspLjiÚ ™´sVµÙR∂ªRΩV æªΩáVxmsoªRΩV©yı©yıLRiV. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ FsNRP‰≤y ¤Õ¡[¨s ™y˘…fi©´sV ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ LRiµÙ∂R V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™y˘…fi LRiµÙ∂R VNRPV ™´sVLi˙ªRΩVáLiµR∂LRiW NRPázqs ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ¨s IzmsˆLiøyá¨s N][LSLRiV.

≈¡™´sV¯Li,™´sWLjiË29(AL`iFs©±sFs): lLiÆ™s©´sW˘ xqsµR∂xqsV=Õ‹[ À≥¡œ W xqs™´sV qx s˘Ã¡V, mx s…ÌÿµyLRiVFy£qsxmsoxqsÚNSáV ªRΩµj∂ªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms l\LiªRΩVáV @LiµR∂¤«¡[zqs©´s µR∂LRi∆ÿxqsVÚá©´sV 90L][«¡ŸÕ˝‹[ xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™´sV¨s l L iÆ ™ s©´ s W˘ @µ≥ j ∂ NSLR i VáV æ ª Ω÷¡FyLR i V. ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©s´ ı C x q sµR ∂ x q sV=á©´ s V ˙x m s«¡Ã¡V x q sµj ∂ *¨sπ ∏ ∂WgR i Li ¬ ø ¡[ x q sVN]¨s |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı qx s™´sVxqs˘Ã¡©´sV x m sLj i x t sQ‰Lj i LiøR ¡ VN][ ™ yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. gRiªRΩ lLiÆ™s©´sW˘ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè xqsµR∂xqsV=Õ‹[ F°≤R∂V À≥¡œ W™´sVVáNRPV ©´sÕÊ‹Li≤R∂, ™´sWLjiË 29 iMLSxtsÌ Q˚™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP æªΩáLigSflÿ xms…ÌÿáV B™y*á¨s µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[qx sVNRPV©yı @µ≥∂j NSLRiVáV ™y…”¡¨s |qsgRi ªyNRPNRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiµR∂VNRPV gS©´sV F°÷d¡xqsVáV, NSLi˙lgi£qs xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡¤Õ¡[µR∂¨s xmsáVø][»˝¡ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V F°÷d¡ xqsVáNRPV lLiøR¡Ëg]≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂—¡Õ˝ÿ xqsWLS˘}ms»¡Õ‹[ ©´sWªRΩ©´sLigS¨sLji¯Li¿¡©´s ™´sWlLi‰…fi∏R∂WLÔRiV©´sV gjiLji«¡©´sVáV AL][zmsLiøyLRiV.

P <åÅ∞QÆ∞ =Úxã≤áêe\©Ö’¡ ‰õÄbÅ PO^Àà◊# „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

ã¨q∞+≤ì áÈ~å@O`À ÉÏc¡ ã¨=∞㨺#∞ Z^Œ∞~˘¯O\ÏO: ZOÑ≤

“¡™´s©yµ≥yLRiLigS D©´sı xms¥R∂NRPLi µR∂WLRiLi @™´soªRΩVLiµR∂¨s ALiµ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ ™´sLRiNRPV C xms¥R∂NS¨sı N]ªRΩÚ ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡Õ˝‹[ N]©´srygjiLi¬ø¡[ ≠sµ≥R∂LigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s NRPW÷d¡Ã¡V ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyá @’≥¡™´sXµÙj∂ N][xqsÆ™s[V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s C“¡Fs£qs ¨sµ≥R∂Vá©´sV xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyáNRPV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡LSµR∂Æ©s[ ¨s ¡Liµ≥∂R ©´s DLi≤R∂»¡Liª][ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li C ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiµj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ 2011 @NÌ] [ ¡L`iÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©yáVgRiV ©´sgRiLRixmsLiøy∏R∂VºdΩá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiµj∂. @LiVVæªΩ[ ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩá ©´sVLi¿¡ ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩáVgS @£ms˙lgi[≤`∂ NS™´s≤R∂Liª][ 4 xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ DFyµ≥∂j xms©´sVáV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li LRiµÙ∂R V ¬ø¡[zqsLiµj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¨sLÒiR ∏R∂VLiª][ NRPW÷d¡Ã¡V DFyµ≥∂j xms©´sVáV ¤Õ¡[NPR ≠dsµ≥∂j ©´s mx sÆ≤∂[ mx sLjiqz sÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂Liµj∂.À≥¡œ WFyáxms÷˝¡ ©´sgRiLRi mx sLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[ qx s≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı «¡Lilgi[≤∂R V, NSbdPLixms÷˝¡, xmsoÃ˝¡WLji LS™´sV∏R∂V˘xms÷˝¡ ˙gS™´sWá©´sV ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. DFyµ≥∂j ¤Õ¡[©s´ ¤…¡˝ [ BNRP N]ªRΩgÚ S GLRiˆ≤T∂©´s ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡Õ˝‹[ DFyµ≥∂j NRPW÷d¡Ã¡V DLi≤R∂LRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li DFyµ≥∂j •¶¶ ≠sd V mx s©´sVáV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏∂R V≤R∂Liª][ DFyµ≥∂j •¶¶¶≠dsV NRPW÷d¡Ã¡V xms©´sVáV ¤Õ¡[NPR xmsxqsVÚáVLi≤y÷¡=©´s xmsLjizqsÛ ºΩ GLRiˆ≤R∂Vª][Liµj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¨sLÒiR ∏R∂VLiª][ ≠dsLRiLiµR∂LjiNUP DFyµ≥∂j ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°π∏∂[V xmsLjizqsÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂Liµj∂. ≠dsLjiª][Fy»¡V C“¡Fs£qs {msn ÕfiÔ @zqs|qÌsLi…fiáV \|qsªRΩLi ªRΩ™´sV Dµ][˘gSáV N][Õ‹[ˆ©´sV©yıLRiV.xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ xms©´sVáV ¤Õ¡[©s´ mx sˆV≤R∂V m{ sn ÕfiÔ @zqs|qÌsLi»˝¡ @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ ™yLRiV ALiµ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

#ÖÁæO_»Ö’ =∞O^Œã∞¨ Î JÔ~ãπÅì ∞ =ÚYº=∞O„u Ѩ~º° @##∞ J_»∞‰¤ Ωõ O\Ï~°<Õ

™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV LS©´sV©yıLRiV. µk∂Liª][ æªΩáLigSflÿ™yµR∂Vá©´sV ™´sVVLiµR∂qx sVÚgS @lLi£qsÌ ¬ø¡[zqs F°÷d¡£qs}qÌsxtsQ©˝´sNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. gRiªRΩLS˙ºΩ©´sVLi¿¡ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıCªRΩªRΩLigRiLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPVxqsV™´sWLRiV ∏R∂W\¤À¡ ™´sVLiµj∂ Æ©s[ªRΩá©´sV @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs ™yLji ™yLji ˙gS™´sWáNRPV µR∂WLRiLiÕ‹[ D©´ s ı F°÷d ¡ £ q s}qÌ s x t sQ©˝ ´ s NR P V ªR Ω LR i ÷¡LiøyLR i V. BLiµR ∂ VÕ‹[ ¬ø¡LRiVNRPVxqsVµ≥yNRPL`iª][Fy»¡V mx sáV™´soLRiV —¡Õ˝ÿrÛyLiVV Æ©s[ªΩR áV©yıLRiV. xqsWLS˘}ms»¡Õ‹[ …”¡¤«¡FszqsÆ©s[ªΩR áV ™´sVV\|ms#ˆ ™´sVLiµj∂ ¨s, ©´sNTPlLi[NPR ÕfiÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR áV xmsµj∂™´sVLiµj∂ xqs•¶¶¶ xmsáV™´soLji¨s @lLi£qsÌ ¬ø¡[aSLRiV. @lLi£qÌsá\|ms xqsVµyNRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩW NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP æªΩáLigSflÿÕ‹[ ºΩLjilgi[ @µ≥j∂NSLRiLi ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. INRP‰LRiWFyLiVV NRPW≤y B™´s*©´s¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡zmsˆ©´sNTPLRifl„fi ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿNRPV GÆ™sVVx§¶¶¶Li|ms»Ì¡VNRPV¨s ™´sryÚ≤][¬ø¡FyˆÃ¡¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSflÿ ™yµR∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ¬ø¡}msˆLiµR∂VZNP[ @’≥¡™´sXµÙj∂ mx s©´sVá ˙FyLRiLiÀ‹[ªΩR =™yáNRPV $NSLRiLi øR¡V…Ìÿ≤R∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. æªΩáLigS flÿ\|ms ∏R∂VƵ≥∂[øR¡ËgS ºΩLRiVgRiVªRΩW æªΩáLigSflÿ ™yµR∂Li ¤Õ¡[µR∂Æ©s[ ¨sÆ™s[µj∂NRPáV B¬ø¡[ËLiµR∂VZNP[ A∏R∂V©´s CxmsLRi˘»¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ ©yı≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSflÿNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS D©´sı NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ xmsLRi˘»¡©´sNRPV NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV ™´ s LiªR Ω Fy≤R ∂ ≤R ∂ Li FsLiªR Ω ™´ s LR i NR P V x q s™´ s VLi«¡x q sÆ ™ sW AÕ‹[ ¿ ¡LiøR ¡ VN][ ™ yá©yıLR i V. ¨s©´ s ı…” ¡ ™´ s LR i NR P V 610—¡J @™´sVáVNRP≠sV…‘¡ \¬ø¡LRi¯©±sgSDLi≤T∂ ™´sVLi˙ºΩxmsµR∂≠sF~Liµj∂©´s DªRΩÚ™±sVNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, ≠dsLRi æªΩáLigSflÿ™yµj∂©´s¨s g]xmsˆÃ¡V ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ «ÿ©y lLi≤Ô∂T ª][Fy»¡V, NSLi˙lgi£qsÆ©s[ªΩR áV ªRΩ™´sV @lLi£qsÌ Ã¡\|ms FsLiµR∂VNRPV NTP™´sV¯©´sNRPVLi≤y DLi»¡V©yıLRi¨s ¨sáµk∂aSLRiV. æªΩáLigS flÿ\|ms ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂ª][™´s˘™´sx§¶¶¶Lji}qsÚ ªRΩ™´sV©´sV FsLiµR∂VNRPV @lLi£qÌs ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y æªΩáLi gSflÿ\|ms x q sˆx t Ì s Q\ Æ ™ sV©´ s ¨sLÒ R i ∏R ∂ W¨sı ˙x m sNR P …” ¡ Liøyá¨s x q sVµ≥ y NR P L`i ≤T∂™´sWLi≤`∂¬ø¡[aSLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

3 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

â◊x"å~°O, =∂iÛ 30, 2013

H˜~°}ü... Ѩ#∞flÅ =ÚYº=∞O„u: H˜+¨<£ Ô~_ç¤ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 29: ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T |\ ms ’d¡¤«¡[{ms LSxtsÌ Q˚ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V NT P x t sQ © ± s l L i≤Ô T ∂ ºd Ω ˙™´ s rÛ y LiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. @¨sı LRiNSá x m s©´ s VıáV |msLiøR ¡ VªR Ω W NT P LR i fl„ fi NR P V™´ s WL`i x m s©´ s Vıá ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS ™´sWLSLRi¨s FsÆ µ Ù ∂ [ ™ y ¬ ø ¡[ a SLR i V. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T NTP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV NSFy≤R∂VN][™´s≤R∂Li, ˙xms«¡Ã¡\|ms

xms©´sVıá À≥ÿLRiLi Æ™s[∏∂R V≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVL]NRP…”¡ æªΩ÷¡∏R∂VµR∂¨s ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ\™sxmsn á˘Li ™´s¤Õ¡˝ [ gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂V ¤ Õ ¡[ ¨ s ≠sµ≥ R ∂ LigS LSx t Ì s Q˚Li x q sLiO][ Q À≥ œ ¡ LiÕ‹[ ¿¡NR P V‰ NR P VLiµR ∂ ©yıLR i V. LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ ¤Õ¡NRP‰¤Õ¡[©s´ ¨sı qx s™´sVxqs˘Ã¡V D©yı.. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qx sˆLiµj∂LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li B¬ø¡[Ë ¨sµ≥∂R VáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂V¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP

xms©´sVıáV ≠sµ≥∂j Li¬ø¡[ x§¶¶¶NRPV‰ ¤Õ¡[µ∂R ¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ øyÕÿ LSuÌy˚áV @’≥¡™´sXµÙj∂ xms¥R∂LiÕ‹[ xms∏R∂V¨sxqsVÚLi¤…¡[ ALi˙µ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P ™´sW˙ªRΩLi @LiƵ≥∂[LS ˙xmsƵ∂[a`PgS ™´sWLjiLiµR∂¨s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. Æ™s[xqs≠s ˙FyLRiLiÀ≥¡œ LiÕ‹[Æ©s[ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ºdΩ˙™´s ¨ds…”¡ FsµÙR∂≤T∂ Æ©sáN]LiµR∂©yıLRiV. LS©´sV©´sı l L iLi≤R ∂ V Æ © sÃ¡Õ˝ ‹ [ x m sLj i z q Û s ºΩ

Ez§¶¶¶LiøR¡VN]Li¤…¡[Æ©s[ À≥¡œ ∏R∂VÆ™s[Vr°ÚLi µR∂©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ™´sVLi¿¡¨dsLRiV NR P ©yı ™´ s VµR ∂ ˘Æ ™ s[ V GLR i V\ ¤ Õ ¡ FyLRiVªRΩV©´sı µR∂VzqsÛ ºΩ Æ©sáN]LiµR∂¨s ™yF°∏R∂WLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ≠sµ≥∂j qx sWÚ @¨sı ™´sLÊSá ™yLji¨s ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VáNRPV gRiVLji ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s ≠s™´ s VLj i +LiøyLR i V. ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω * ¨sL˝iR ORPQ ˘Li ™´s¤Õ¡˝ [ ≠sµR∂V˘ª`Ω qx sLiO][QÀ¡œ≥ Li GLRiˆ≤T∂LiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. NR P l L iLi…fi x q sLR i x m n s LS x q sLj i gS ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y øyLÍkiáV FsÕÿ

JdÖË+πÃÑ· z^ŒO|~°O „Ѩâ◊Oã¨Å [Å∞¡ áN][ı, ™´sWLjiË 29 (AL`iFs©±sFs):∏R∂VW{msGNRPV xqs™´sW«fi™yµk∂ FyLÌik ™´sVµÙ∂R ªRΩV DxmsxqsLix§¶¶¶LRifl·\|ms E•¶¶¶gS©yáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[... A FyLÌik Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[¨s DªRΩLÚ iR ˙xmsƵ∂[a`P ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms ZNP[Li˙µR∂ ALÛij NRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ zms.¿¡µR∂Li ¡LRiLi ˙xmsaRPLixqsáV NRPVLjizmsLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @–¡¤Õ¡[a`P ∏R∂WµR∂™±s©´sV ANSaS¨sZNPæªΩ[ÚaSLRiV. LSxtÌsQ˚ @’≥¡™´sXµÙ∂j |\ ms xmspLjigÚ S @™´sgSx§¶¶¶©´s D©´sı Æ©s[ªΩR @¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi áN][ıÕ‹[ «¡Ljigji©´s J NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ¿¡µR∂Li ¡LRiLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. DªRΩLÚ iR ˙xmsƵ∂[a`P @’≥¡™´sXµÙ∂j NTP NS™y÷¡=©´s ¨sµ≥∂R Vá©´sV ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qx s™´sVNRPWLRiV˪RΩVLiµR∂¨s •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. ≠ds¤\Õ¡©´s¨sı ™´sWLÊSá

µy*LS @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ¨sµ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. "DªRΩLÚ iR ˙xmsƵ∂[a`P ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sVµÙ∂R ªRΩVgS ¨sáVxqsVÚLiµR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, A∏R∂V©´s ¡XLiµy¨sNTP, Æ©s[ªy—¡ (Fs{qsˆ ¿d¡£mns ™´sVVÕÿ∏R∂VLi)NTP Æ©s[©s´ V •¶¶ ≠sd V BxqsVÚ©yı' @¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚Li ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı @’≥¡™´sXµÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms µR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡©´s»˝¡V ¿¡µR∂Li ¡LRiLi qx sW˙ªRΩ˙Fy∏R∂VLigS æªΩ÷¡FyLRiV. "@’≥¡™´sXµÙ∂j NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms ™yLjiª][ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ™´sWNRPV ™yLRiLi, lLiLi≤R∂V ™yLSá xqs™´sV∏R∂VLi @™´sqx sLRiLi. ˙xmsºΩFyµR∂©´sá\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV LS™yá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @–¡¤Õ¡[a`P©´sV ≤≥∂T ÷d¡˝ NTP A•¶¶¶*¨sLiøy©´sV' @¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

"Õˆ~fi~°∞ ~À_»∞¤ „Ѩ=∂^•Å∞... 8 =∞Ok =∞$u |\ ms#˚Æ™s[»¡V AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ™´sVXªRΩVá©´sV \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,™´sWLjiË29: Æ™s[lLi[*LRiV L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWµyÕ˝‹[ ™´sVÕÿ‰«figjiLjiNTP ¬ø¡Liµj∂©´s™yLjigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ Æ ™ sVVªR Ω Ú L i G≤R ∂ VgR i VLR i V µR ∂ VLR i ¯LR i fl·Li ¬ ø ¡LiµyLR i V. x m sáV™´ s oLR i V @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. INRP‰ Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ HµR∂VgRiVLRiV µR∂VLRi¯LRifl·Li ˙…ÿNÌRPLRiV ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ BµÙR∂LRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµyLRiV. ≠sVgRiªy ™´sVVgÊiR VLRiV xmsbPË™´sVg][µy™´sLjiÕ‹[ øR¡¨sF°∏R∂WLRiV. xmsbPË™´sV g][µy™´sLji —¡Õ˝ÿ «¡LigSlLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂Li ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLiLi≤R∂V Æ™s[lLi[*LRiV L][≤∂RÔ V ˙xms™´sWµyÕ˝‹[ HµR∂VgRiVLRiV $¨s™yxqsxmsoLRiLi ˙gS™´sVLiÕ‹[ F~gSNRPV Õ‹[≤∂R Vª][ ™´sxqsVÚ©s´ ı ˙…ÿNÌPR LRiV ™´ s VXºΩ ¬ ø ¡LiµyLR i V. ©´ s áVgR i VLR i V ºd Ω ˙™´ s LigS gS∏R ∂ Vx m s≤Ô y LR i V. ºΩLRigRi ¡≤T∂ ™´sVVgÊiR VLRiV ™´s˘NRPVÚáV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµyLRiV. F~gSNRPV ª][»¡Õ‹[ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ™´sVLi≤R∂áLi ™´sV©´s˘LiN]Li≤R∂ ™´sµÙ∂R NSLRiV, ÕÿLki ≤≥∂U N]©´sı ANRPV©´sV ºdΩxqsVN]¨s ˙…ÿNÌRPLRiV\|ms $¨s™yxqsxmsoLRiLi ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ IZNP[ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ™´sVVgÊiR VLRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµyLRiV. @ºΩÆ™s[giR LigS ™´sxqsVÚ©s´ ı ˙…ÿNÌPR LRiV INRP ™´sVáVxmsoÕ‹[ @µR∂Vxmso ªRΩzmsˆ g][≤∂R NRPV ™´sVLi˙ªyá∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ NSLRiVÕ‹[ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı ÕÿLki gRiVµÙ∂R VNRPV¨s ˙»¡NRPV‰ ªRΩáNTPLiµR∂V\¤Õ¡Liµj∂. ˙»¡NRPV‰Q|\ ms D©´sı BµÙ∂R LRiV NRPW÷d¡Ã¡V ˙…ÿ©±s=F°LÌiR V ∏R∂V«¡™´sW¨s bP™´sLS«¡Ÿª][Fy»¡V @ªRΩ¨s NRPV™´sWLRiV≤R∂V @¨sÕfi, ˙»¡NRPV‰ NTPLiµR∂xms≤T∂ ©´s÷¡gji F°LiVV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµyLRiV. NRPV™´sWlLiÚ NUPLjiÚ @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ µR∂VLRi¯LRifl·Li Fyá∏R∂W˘LRiV. ™´sVL][ mx sn V»¡©´sÕ‹[ N]LiµR∂LRiV NRPW÷d¡Ã¡V ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ≠dsLji¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ Axqsˆ˙ºΩNTP uyµ`∂©´sgRiL`i qx s≠dsVxmsLiÕ‹[¨s LSLiVVNRPÕfi …‹[Õfi F˝y«ÿ ™´sµÙ∂R ÕÿLki¨s NS*÷d¡£qs ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. F°÷d¡xqsVáV @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ™yx§¶¶¶©´sLi ≤≥U∂N]Liµj∂. C ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ BµÙR∂Lji ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµyLRiV. ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ©´sáVgRiVLjiNTP ºdΩ˙™´sgS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ORPQªΩR gS˙ªRΩVá©´sV aRPLiuyÀÿµ`∂Õ‹[¨s „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

UÑ‘ ZH±û„ÃÑãπÖ’ HõÅHõÅO á⁄QÆ~å=_»O`À „Ѩܫ∂}©‰õΩÅ PO^Àà◊#

|msLiøR ¡ VªyLR i ¨s A∏R ∂ V©´ s ˙x m sbPıLiøyLR i V. ≠sµR ∂ V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙gS≠dsVfl· rÛyLiVV ©´sVLi¿¡ DµR∂˘™´sVLi ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ DµÙ∂R QXªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ’d¡{qsáNRPV ºdΩ˙™´s @©y˘∏R ∂ VLi ¬ ø ¡[ r °Ú L iµR ∂ ¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqsÛ Ã¡ J»¡L˝iR «ÿ’¡ªyÕ‹[ ™´sVVzqs˝ Liá©´sV ’d¡q{ s ZNP[»¡gjiLkiÕ‹[ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRi¨s µ≥ R ∂ *«¡Æ ™ sVªyÚ L R i V. ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω * ºd Ω LR i V©´ s V @¨sı FyLÌ k i áV ≈¡Li≤T∂Liøyá¨s N][LSLRiV.

QÆ∞~°∞ t+¨µºÅ J#∞|O^Œ"Õ∞ QÆ∞_£„ÃÑ·_Õ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,™´sWLjiË29gRiVLRiV bPxtsv˘Ã¡ @©´sVLi ¡Liµ≥y¨sı A©yÆ≤∂[ GxqsV ˙xmsÀ≥¡œ V™´so øy…ÿLRi¨s ZNP[¥∂R ÷¡N`P øR¡LjiË —¡Õ˝ÿ {mshSµ≥∂j xmsºΩ ’¡xtsQ£ms «‹[|tsQ£mns xmso©´sıª`Ω -@©yıLRiV. gRiV≤`∂˙}mnsÆ≤∂[©s´ V mx soLRiqx s‰LjiLiøR¡VNRPV¨s —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[¨s x§¶‹[÷d¡ Fny˘≠sV÷d¡ L][™´sV©±s ZNP[¥R∂÷¡N`P øR¡LjiËÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÙRi©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. À≥¡œ NRPVÚáNRPV ˙xms™´søR¡©yáV À‹[µ∂j≥ LiøyLRiV. NRPLRiVflÿ™´sV∏R∂VV≤R∂V GxqsV “¡≠sªRΩ øR¡Lji˙ªRΩ Fy»¡Ã¡©´sV Fy≤yLR i V. gR i V≤`∂\ | mn s # ˚ Æ ≤ ∂[ NR P V INRP‰L][«¡Ÿ ™´sVVLiµR∂V ˙xmsÀ≥œ¡V™´so ªRΩ©´s xmsÆ©sıLi≤R∂V ™´sVLiµj∂ bPxtsv˘Ã¡ Fyµyá©´ s V ¨d s …” ¡ ª][ NR P ≤T ∂ gj i øR¡VLiÀ≥œ¡©´sLi ¬ø¡[aSLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ ø ¡[ a SLR i V. @x m sˆ…” ¡ ©´ s VLi¿¡ gRiVLRiVbPxtsv˘Ã¡ @©´sV ¡Liµ≥y¨sı ¨sLRiLiªRΩLRiLi ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS NS¥R∂÷¡N`P øR¡LjiËÕ‹[ N]©´srygjixqsWÚ ™´sxqsVÚLiµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. @©´ s LiªR Ω LR i Li A∏R ∂ V©´ s x m sÆ © sıLi≤R ∂ V™´ s VLiµj ∂ bPx t sv˘Ã¡ Fyµyá©´ s V ¨d s …” ¡ ª][ NR P ≤T ∂ gj i ™´ s VVµÙ y ≤yLR i V. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ x§¶‹[÷¡d Fny˘≠sV÷d¡ øR ¡ Lj i Ë Fn y µR ∂ L`i ™´ s VªyÚ L iVV NRPVáLixms÷˝¡ FyÕÊ‹©yıLRiV.

=∞O„`«∞Å qǨ~° Ü«∂„`« ã≤QÆ∞æKÕ@∞: |O_®~°∞

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 29 :Ƶ∂[aRP LS«¡µ≥y¨s ≤≥T∂÷d˝¡ ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ™´sxqsVÚ©´sı G{ms FsN`P=˙|ms£qsÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi NRPáNRPáLi lLi[gjiLiµj∂. Fs£qsc8 À‹[gik Õ‹[ æªΩÃ˝¡…”¡ F~gRiáV LS™´s≤R∂Liª][ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ºdΩ˙™´s À≥¡œ ∏R∂WLiµ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. ™´sVLi»¡Ã¡V ™´sxqsVÚ©s´ ı»˝¡V gRi™´sV¨sLi¿¡©´s ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ¬\ø¡©±s ÕÿgRi≤R∂Liª][ l\LiáV©´sV ©yg`ixmspL`i µy…”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsn V»¡©y xqsÛ ÷¡NTP ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı l\Li¤Õ¡[* zqs ¡˜Liµj∂ @gjiı™´sWzmsNRP zqs ¡˜Liµj∂ª][ NRP÷¡zqs ™´sVLi»¡Ã¡©´sV ALjiˆÆ™s[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi l\LiáV©´sV ©yg`ixmspL`iNRPV ºdΩxqsVZNP÷˝¡ À‹[gik ¨s ™´sWLjiË |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂NRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, G{ms FsN`P=˙|ms£qsÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ˙xms™´sWµR∂Li «¡LRigRi¤Õ¡[µ∂R ¨s µR∂OTPQfl· ™´sVµ≥∂R ˘ l\Li¤Õ¡[* @µ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ˙¤À¡[N`P ÕÿN`P ©´sVLi¿¡ F~gRi ™´s¿¡Ë©´s ™´sW»¡ ™yxqsÚ™s´ Æ™s[V©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Fs£qsc8 À‹[gik Õ‹[ F~gRiáV LS™´s≤R∂Liª][ l\LiáV©´sV N]µÙ∂j }qsxmso ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙¤À¡[N`P ÕÿN`P ©´sVLi¿¡ F~gRi ™´s¿¡ËLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVá @©´sLiªRΩLRiLi ª][LS‰≤`∂ ©´sVLi¿¡ l\LiáV  ¡∏R∂V¤Õ¡Ù L[ ij LiµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV.

¿Ñ^ŒÅ Éèí∂ã¨=∞㨺ŠѨiëê¯~åxH˜ Ô~"≥#∂º ã¨^Œã¨∞ûÅ∞ ZO`À ^ÀǨÏ^ŒÑ¨_»`å~Ú: =∞O„u =\˜ì DLigRiV»¡WLRiV ™´sWLjiË 29 (AL`iFs©±sFs):i }msµR∂á À≥¡œ Wxqs™´sVxqs˘Ã¡V mx sLjiuy‰LS¨sNTP lLiÆ™s©´sW˘ qx sµR∂qx sV=áV FsLiª][ µ][§x ¶ ¶µ∂R mx s≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s LSxtsÌ Q˚ mx sLS˘»¡NRP ryLixqs‰QXºΩNRP, ˙NUP≤R∂áV, ∏R∂VV™´s«¡©´s qx sLki*xqsVá aS∆ÿ ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì¡” ™´sxqsLiªRΩ NRPV™´sWL`i ¬ø¡FyˆLRiV. DLigRiV»¡WLRiV ™´sVLi≤R∂áLi À‹≠sV¯≤T∂ ˙gS™´sVLiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s lLiÆ™s©´sW˘ qx sµR∂qx sV=Õ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW À≥¡œ Wxqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ≠s≠sµ≥∂R NSLS˘Ã¡∏R∂Wá øR¡V»Ì¡W ºΩLRigRiNRPVLi≤y ˙xms«¡Ã¡ ™´sVVLigji»¡Æ©s[ B»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP CÆ©sá 12™´s æªΩ[µ∂k ©´sVLi≤T∂ G˙zms˙ªRΩV Æ©sá 10™´s æªΩ[µk∂ ™´sLRiNRPW LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li lLiÆ™s©´sW˘

xqsµR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©s´ ıµR∂©yıLRiV. gRiªRΩ G≤yµj∂ NRPW≤y lLiÆ™s©´sW˘ xqsµR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li µy*LS @Æ©s[NPR ™´sVLiµj∂ }msµR∂á xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡gRi÷¡gS™´sV©yıLRiV. xms…Ìÿ DLi≤T∂ À≥œ¡W≠sV ry*µ≥k∂©´sLiÕ‹[ ¤Õ¡[NPR F°LiVV©y, À≥¡œ W≠sV @©´sVÀ≥¡œ ™´sLiÕ‹[ DLi≤T∂ xms…Ìÿ ¤Õ¡[NPR F°LiVV©y, xms…Ìÿ ™´sWLjiˆ≤T∂ NS™yá©yı, BLiNS GBªRΩLRi À≥¡œ Wxqs™´sVxqs˘Ã¡V©yı ™y…”¡¨s xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™s´ ≤y¨sNTP lLiÆ™s©´sW˘ xqsµR∂xqsV=á©´sV xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[ryLRiV. N_áV\lLiªRΩVá©´sV AµR∂VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li rygRiV\lLiªRΩV LRiORPQfl· §x ¶ ¶qx sÚLi ˙NTPLiµR∂ LRiVfl·@L>iR ªRΩ NSLÔRiVáV @Liµj∂LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂©yıLRiV. ªRΩµy*LS À≥œ¡W≠sV ∏R∂V«¡™´sW¨sNTP G≠sµ≥∂R Æ\™sV©´s LRiVflÿáV @Liµj∂xqsVÚ©yıÆ™sW @Ƶ∂[≠sµ≥∂R LigS N_áV\lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿáV @Liµj∂xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV.

≠saS≈¡x m s»¡ıLi,™´ s WLj i Ë 29(AL`iFs©± s Fs): ˙x m s«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y ™´sVLi˙ªRΩVáV ≠s•¶¶¶LRi ∏R∂W˙ªRΩNRPV Æ ™ sŒ˝ œ ¡ ≤R ∂ Li øR ¡ Wx q sVÚ L i¤ … ¡[ C ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP FsLiªRΩgS ¿¡ªRΩaÚ PR VµÙ∂j DLiµ][ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë¨s …”¡≤T∂zms ≠s™´sWLji+Li¿¡Liµj∂. J Æ\™sxmso ˙xms«¡Ã¡V @Æ©s[NSÆ©s[NPR xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ x q sªR Ω ™´ s VªR Ω ™´ s V™´ s oªR Ω V©yıLR i ¨s, ™y…” ¡ ¨s µR ∂ gÊ R i LR i VLi≤T ∂ xmsLjiuy‰LjiLiøy÷¡=©´s ™´sVLi˙ªRΩáV «¡Õÿ= N][qx sLi ≠sƵ∂[aSáNRPV Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂Li zqsgÊiR V¬ø¡[»¡¨s …‘¡≤U∂{msÆ©s[ªΩR , ™´sW“¡ ™´ s VLi˙ºΩ ¡Li≤yLR i V x q sªR Ω ˘©yLS∏R ∂ Vfl· ™´ s VWLj i Ú µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi DµR ∂ ∏R ∂ VLi ≠d s V≤T ∂ ∏R ∂ Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ∏R∂W˙ªRΩá ©´sVLi¿¡ ºΩLjig]¿¡Ë©´s ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ LSŒ˝œ¡ª][ N]…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s ™y˘∆ÿ˘ ¨sLiøyLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V A∏R∂V©´s …”¡≤T∂mz s A≠sLS˜È™s´ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.

gRiV≤`∂ |\ mns#˚Æ≤∂[ xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS A’¡≤`∂= øR¡LjiËÕ‹[ GxqsV “¡≠sªRΩLi\|ms ˙xmsµR∂LRi+©´s µR∂XaRP˘Li

Ѷ¨∞#OQÍ \©_ôÑ‘ Pq~åƒù= k<À`«û"åÅ∞ (1= ¿Ñl `«~°∞"å~Ú)

¬ø¡[∏∂R Wá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. xqs™´sW«¡Æ™s[V Ƶ∂[™yá∏R∂VLi, ˙xms«¡¤Õ¡[ Ƶ∂[™s´ oŒ˝¡œ @Æ©s[ ¨s©yµR∂Liª][ A∏R∂V©´s FyLÌik ¨s rÛyzmsLiøyLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiV ™yLji AªRΩ¯g_LRi™´sLi N][xqsLi xmso…Ì¡” ©´s FyLÌik .. LSuÌy˚¨sNTP µR∂aSµj∂aS øR¡WzmsLiµR∂©yıLRiV. @©´sºΩ NSáLiÕ‹[Æ©s[ @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s¿¡Ë NSLi˙lgi£qsNRPV ˙xmsªy˘™´sVı∏R∂VLigS Fsµj∂gS™´sV¨s, æªΩáVgRiV «ÿºΩ g_LRi™y¨sı ˙xmsxmsLiøy¨sNTP øy…”¡ ¬ø¡Fyˆ™´sV©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ @Æ©s[ xmsµy¨sı DøR¡ËÈLij LiøR¡≤y¨sNTP À≥¡œ ∏R∂VxmsÆ≤∂[Õÿ …‘¡≤U∂{ms Fyá©´s rygjiLiµR∂©yıLRiV. NS¨ds, NSLi˙lgi£qs @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ AªRΩ¯g_LRi™y¨sı ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ ªyNRP»Ì¡V |ms…ÌÿLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xms«ÿ ™´s˘ºΩlLi[NPR ≠sµ≥y©yáV @©´sVxqsLjixqsVÚ©s´ ı NTPLRifl„fi ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı gRiƵ∂Ù µj∂Lizms, …‘¡≤U∂{ms¨s @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ºdΩxqsVN]¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV NRPxtÌsQxms≤T∂ xms¨s ¬ø¡[∏∂R Wá¨s NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡NRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. xmsáV™´soLRiV FyLÌik {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR áV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V |msµÙ∂R xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.@»¡V Fs¨dsÌ AL`i xmsn W…fi ™´sµÙ∂R NRPW≤y …‘¡≤U∂{ms A≠sLS˜È™s´ µj∂©Ø[ªΩR =™yáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. |msµÙ∂R xqsLi≈¡˘Õ‹[ ªRΩLRi÷¡™´s¿¡Ë©´s NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V, @’≥¡™´sW©´sVáV Fs¨dsÌ AL`iNRPV xmsn V©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. …‘¡≤U∂{ms ˙lgi[»¡L`i |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V, {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR ªRΩáry¨s $¨s™y£qs ∏R∂WµR∂™±s FyLÌik ˙ZaP[fl·Váª][ NRP÷¡zqs ™´s¿¡Ë Fs¨dsÌ AL`i mx sn W…fi\|ms mx soxtsQˆgRiVøyËÈáVLi¿¡, ˙aRPµÙy Li«¡÷¡ mx sn V…”¡LiøyLRiV. 32 ™´sxqsLiªyÕ˝‹N[ PT @≤R∂VgRiV |ms≤R∂VªRΩV©´sı FyLÌik ¨s LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sV ™´sVVLiµR∂V©´sı áORPQ ˘™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV NSLRi˘NRPLRiÚáLiªy NRPxtÌsQxms≤T∂ xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

"≥·Zãπ =ÖË¡ q^Œ∞º`ü ã¨OH∆ÀÉèíO: Z„~°Éˇe¡ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 29 :æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LSgSÆ©s[ @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aPR #|ms≤R∂ªy™´sV¨s A FyLÌik {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR , …‘¡≤U∂{ms æªΩáLigSfl· Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL`i Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ µR∂∏R∂WNRPLRiLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡≤U∂{ms ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥∂j LiøR¡≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s, @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LSgSÆ©s[ æªΩáLigSfl·\|ms ºdΩLS¯©´sLi |ms≤R∂ªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @µ≥∂j NSLRi NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP, …‘¡AL`iFs£qsNRPV æªΩáLigSfl·\|ms ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂ ¤Õ¡[µR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi A∏R∂V©´s ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀÿ≥ ¨sNTP Æ\™sFs£qs NRPV»¡VLi ¡Li, NSLi˙lgi£qs FyLÌik π∏∂[V NSLRifl·™´sV¨s AL][zmsLiøyLRiV. \Æ™sFs£qs NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP 22 ≠sµR∂V˘ª`Ω ˙Fy¤«¡NÌRPVáV D©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \|ms#˚Æ™s[…fi NRPLi|ms¨dsáV Fs™´sLjiZ\ NP©y ≠sµR∂V˘ª`Ω©´sV @™´sVV¯N]Æ©s[ Æ™sxqsVáVÀÿ»¡V©´sV A©y≤R∂V Æ\™sFs}qs= NRP÷¡ˆLiøy≤R∂¨s µ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. ª]≠sV¯Æµ∂[Œ¡œ˝ NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ ≠sµR∂V˘ª`Ω ™´s˘™´sxqsÛ ©´sV ˙À≥¡œ xtsÌ v xms…Ì¡” LiøyLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms Æ™s©´sNRPV‰ ªRΩlgiÊ µ[ ∂j ¤Õ¡[µ∂R ¨s.. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xqsˆLiµj∂Li¬ø¡[ ™´sLRiNRPW ALiµ][Œ¡œ ©´sáV ≠sLRi≠sVLi¬ø¡[µ∂j ¤Õ¡[µR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. g][µy™´sLji\|ms ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ ¨sLji¯Li¿¡©´s Àÿ’d˝¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV\|ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T NTP @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[µ∂R ¨s, @LiµR∂VZNP[ A∏R∂V©´s Àÿµ≥∂R ˘ªyLSz§¶¶¶ªRΩ˘LigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

Ѷ¨∞#OQÍ \˜_çÑ≤ Pq~åƒù= k<À`«û=O „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,™´sWLjiË29: —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS …”¡≤T∂zms 32™´s A≠sLS˜È™s´ µj∂©Ø[ªΩR =™y¨sı A FyLÌik ˙ZaP[fl·VáV xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLiVV. rÛy¨sNRP Fs¨dÌsAL`i ø_N`PÕ‹[¨s A∏R∂V©´s ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP xmspá™´sWááV Æ™s[zqs ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. ¡≤R∂VgRiV  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSQÕ‹˝ [ LS«¡NUP∏R∂V ¬\ø¡ªy©y˘¨sı ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡ËLiµj∂ …”¡≤T∂zmsπ∏∂[V ©´s¨s A FyLÌik Æ©s[ªΩR áV }msL]‰©yıLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiµR∂V NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. FsNRP‰≤R∂ øR¡Wzqs©´s xmsøR¡Ë ¤«¡Li≤yáV µR∂LRi+©´s≠sVøyËLiVV. C Æ™s[≤∂R VNRPÕ˝‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR B©±sø≥yLÍij Fy∏R∂Vá aRPLiNRPL`i, —¡Õ˝ÿ DFyµ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V gRi‚fl·[£tsQlLi≤Ô∂T , xqsLiª][£tsQ, @µ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥∂j LRi≠dsLiµR∂L`i%`¡©´s≤`∂, xms»Ì¡fl· @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V FsLi ©´sLji=Lig`i FyÕÊ‹©yıLRiV.  ¡«ÿL`ix§¶ ¶ªΩR WıL`i ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ …”¡≤T∂mz s NSLRi˘™´sLÊiR Li Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ FyLÌik A≠sLS˜È™s´ µj∂©Ø[ªΩR =™y¨sı aRPV˙NRP™yLRiLi xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sµÙR∂ ™´sVLi≤R∂á NRP¨ds*©´sL`i LS™´sVVáV FyLÌki ¤«¡Li≤y©´sV A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][gRi˘Li ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ L][gRiVáNRPV xmsLi≤˝R∂V xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW …”¡≤T∂zms Æ™sVVµR∂…”¡ ©´sVLi¿¡  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsVLi @µ≥R∂˘QORPVáV ø≥R¡˙ªRΩxmsºΩ, ™´sW“¡ ¤«¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V aRPLiNRPL`i, ©y∏R∂VNRPVáV ˙xmsNSa`P, «ÿ©±szqsLig`i, NTPxtsQ©s± ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.BLi˙µR∂Æ™s÷˝¡ ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V A≠sLS˜È™s´ µj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[¨s ™´s≤R∂gSLi ˙NS£qsL][≤`∂Õ‹[ æªΩƵ∂[Fy FyLÌki ¤«¡Li≤y©´sV ™´sW“¡ FsLi{ms{ms NRP©´sNRP ªRΩVNSLRiLi A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi rÛy¨sNRP ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][giR ˘ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ L][giR VáNRPV xmsLi≤˝∂R V xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. C A≠sLS˜È™s´ µj∂©Ø[ªΩR =™´sLiÕ‹[ FyLÌik @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ™´sVxqsWıµ`∂, ™´sW“¡ «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s BLiµR∂WÀÿ∏∫∂V, æªΩƵ∂[Fy ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V FyÕÊ‹©yıLRiV. æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik A≠sLRi˜È≠sLi¿¡ aRPV˙NRP™yLRiLiª][ 32 GŒ˝¡œ ß xmspLRiLÚ iVV©´s µR∂XuÌy˘ ™´s˘™´srÛyxmsNRP µj∂©Ø[ªΩR =™y¨sı xmsn V©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s FyLÌik —¡Õ˝ÿ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V —¡.©´slgi[£tsQ FyLÌik ˙ZaP[fl·VáNRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ≠sµR∂V˘ª`Ω ø≥yLÍik á©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ æªΩƵ∂[Fy Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s µk∂ORPQ Õ‹˝ [ FyÕÊ‹©´sı A∏R∂V©´s C Æ™s[VLRiNRPV NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV xqsLiƵ∂[aRPLi xmsLiFyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙µyÕ˝‹[, xms»Ì¡fl· ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ FyLÌki ¤«¡Li≤yá A≠sxtsQ‰LRifl·ª][ Fy»¡V xmsLi≤˝R∂ xmsLizmsfl‘·, BªRΩLRi ˙xms«ÿz§¶¶¶ªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV @µ≥∂j NRPxqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

4 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

â◊x"å~°O, =∂iÛ 30, 2013

ZhìP~ü Pâ◊Ü«∞ ™ê^èŒ#‰õΩ ѨÙ#~°OH˜`«O HÍ"åe Ѷ¨∞#OQÍ áêsì Pq~åƒù= k<À`«û=O

™´sLRiLigRiÕfi ∆ÿ“¡}ms»¡ øR¡LjiËÕ‹[ «¡Ljigji©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÛiR ©´sÕ˝‹[ FyÕÊ‹©yı FsLi{ms zqsLjizqsÃ˝¡ LS«¡∏R∂V˘ .

≈¡™´ s V¯Li, ™´ s WLj i Ë 29 (AL`iFs©±sFs) iM Fs¨dsÌ AL`i AaRP∏R∂V ryµ≥ R ∂ ©´ s N][ x q sLi æ ª ΩÆ µ ∂[ F y ©y∏R ∂ VNR P VáV, NSLR i ˘NR P LR i Ú Ã ¡V xmso©´sLRiLiNTPªRΩLi NS™yá¨s ˙xms™´sVV≈¡ zqs¨ds ©´s»¡V≤R∂V, …”¡≤T∂zms LSxtÌsQ˚ NSLRi˘µR∂Lji+ ™´sWgRiLi…”¡ ™´sVVLRi◊d ¡Æ™sWx§¶¶¶©±s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ≈¡™´ s V¯LiÕ‹[ ¨ s —¡Õ˝ ÿ FyLÌ k i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi «¡Ljigji©´s 32™´s FyLÌik A≠sLS˜È™s´ Æ ™ s[ ≤ R ∂ VNR P áՋ[ A∏R ∂ V©´ s ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹©yıLRiV. Fs¨dÌsAL`i ≠s˙gRi•¶¶¶¨s NTP xmspá ™´sWáƙs[zqs ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. Cx q sLiµR ∂ LR i ˜È L igS 32NT P Õ‹[ à ¡ ZNP[NRPV©´sV A∏R∂V©´sNRP…fi ¬ø¡[aSLRiV. LS©´sV©´sı Fs¨sı NRPáՋ[ FyLÌik ¨s @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s A∏R∂V©´s NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡©´sV N][LSLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[∏R∂V»¡Liµy*LS LSxtÌsQ˚˙xms«¡Ã¡ x q s™´ s Vx q s˘Ã¡V x m sLj i uy‰LR i ™´sV™´soªy∏R∂V¨s ™´sVVLRi◊d¡Æ™sWx§¶¶¶©±s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ |ms©´sV

J#O`«ÑÙ¨ ~°O lÖÏ¡ ~Ô `· #« flʼnõΩ LQÍk HÍ#∞HõQÍ 836.55 HÀ@¡ ~°∂áêÜ«∞Å W<£ÑÙ¨ \ò ã¨a_˚ :ô =∞O„u ~°Ñ∞¨¶ g~åÔ~_ç¤ @ƒ«sLi»R½xmsoLRiLi, ª«sWLjiè 29iMc ÑÁÍýØÍÜ[ NRPLRiª«so »yNTP²T…NTP úxmsNRPX¼½ úxmsN][FyÌÁNRPV ‡Á\ÛÍÁ µj…NRPVä»][¿RÁ¬s xmsLjizqós»R½VÍýÜ[ Dƒ«sõ \lLi»R½ƒ«sõÌÁƒ«sV úxms˳ÏÁV»R½*Li AµR…VNRPVLiÈÁVLiµR…¬s @LiµR…VÍÜ[ ˳ØgRiLigS C xqsLiª«s»R½=LRiLi Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… 648.88N][ÈýÁV, Õ³dÁª«sW 181.67 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁƒ«sV LSxtísQû úxms˳ÏÁV»R½*Li ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[zqsLiµR…¬s LSxtísQû lLi„sƒ«sWù aSÆت«sW»R½VùÌÁV ²y.Fsƒ±s.LRixmnsVV„dsLSlLi²ïT… ¾»½ÖÁFyLRiV. aRPVúNRPªyLRiLi DµR…¸R…VLi róy¬sNRP NRPXxtñsQNRPÎت«sVLiµj…LRiLi lLi„sƒ«sWù NRPÎØùß᪫sVLiÈÁxmsLiÍÜ[ LSxtísQû lLi„sƒ«sWù aSÆت«sW»R½VùÌÁV ²y.Fsƒ±s.LRixmnsVV„dsLSlLi²ïT…, úFy´R…„sVNRP „sµyùaSÆت«sW»R½VùÌÁV ²y.ryZNP[.\ZaPÌÁÇ؃y´`…, @ƒ«sLi»R½xmsoLRiLi FsLizms @ƒ«sLi»R½®ªsLiNRPÈÁLS„sVlLi²ïT…ÌÁ»][ NRPÖÁzqs Fyú¼½ZNP[ ¸ R … VVÌÁ x q sª« s W® ª s[ a S¬sõ ¬sLR i *z¤¦¦¦Li¿yLR i V. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ aSxqsƒ«sª«sVLi²R…ÖÁ „s£ms \®ªs.bPª«sLS„sVlLi²ïT…, FsLiFsÍÞzqs gRiVLi²R…Vª«sVÌÁ ¼½}msöry*„sV, µ³R…LRiøª«sLRiLi, ª«sV²R…NRPbPLRi, gRiVLi»R½NRPÌýÁV aSxqsƒ«sxqs˳ÏÁVùÌÁV ®ªsLiNRPúÉØ„sVlLi²ïT…, xqsVµ³yNRPL` , ª«sVµ³R…VxqsWµ³R…ƒ±s gRiVFyò, {qs¬s¸R…VL` NSLiúlgi£qs ®ƒs[»R½ FyÉÓÁÍÞ ®ªs[ßáVg][FyÍÞ lLi²ïT…, »R½µj…»R½LRi úxmsÇØúxms¼½¬sµ³R…VÌÁV FyÍæ܃yõLRiV. C x q sLiµR … LR i ÷é L igS lLi„sƒ« s Wù aSÆت« s W»R ½ VùÌÁV ²y.Fsƒ± s .LR i x m n s VV„d s LSlLi²ï T … ª« s WÉý Ø ²R … V»R ½ W x m sLiÈÁ |msÉí Ó Á ƒ«sxtísQF¡LiVVƒ«s úxms¼½ \lLi»R½VNRPV, úxms¼½ xmsLiÈÁNRPV ª«sLjiòLi¿Á[ÍØ LSxtí s Q û úx m s˳ Ï Á V»R ½ *Li ¿R Á LR i ùÌÁV ¼d ½ x q sVNR P VLiÈÁVƒ« s õµR … ¬s LSx t í s Q û ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ \lLi»R½ƒ«sõÌÁNRPV DgSµj… NSƒ«sVNRPgS Bƒ±sxmsoÉÞ x q sÕÁ=²U … , Õ³ d Á ª« s W ® ª sVV»yò Ì ÁV ® ª sVV»R ½ ò L i 836.55N][ È ý Á LRiWFy¸R…VÌÁƒ«sV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…¬s, ÑÁÍýØ \lLi»R½ƒ«sõÌÁV, úxmsÇØúxms¼½¬sµ³R…VÌÁ »R½LRixmsoƒ«s LSxtísQûª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ Fsƒ± s .NT P LR i ßã Þ NR P Vª« s WL` lLi²ï T … ªyLj i NT P µ³ R … ƒ« s ùªyµyÌÁV ¾»½ÌÁVxmsoNRPVLiÈÁVƒyõª«sVƒyõLRiV. \lLi»R½ƒ«sõÌÁƒ«sV AµR…VN][ª«s²y¬sNTP ªyLjiNTP ¿Á[¸R…VW»R½¬sÀÁè Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U…, Õ³dÁª«sW ®ªsVV»yòÌÁV ª« s VLiÇÁÚLR i V  ¿ Á[ L iVVLi¿R Á ²y¬sNT P ÑÁÍý Ø ÍÜ[ ¬ s úxmsÇØúxms¼½¬sµ³R…VÌÁLiµR…LRiV xqsLixmnsVÉÓÁ»R½LigS úxms¸R…V»R½õLi ¿Á[zqs ryµ³j…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…ƒyõLRiV. gRi»R½ xqsLiª«s»R½=LRiLi xmsLiÈÁ ƒ«sxtísQ F¡LiVVƒ«s \lLi»R½ƒ«sõÌÁNRPV gRi»R½LiÍÜ[ FsxmsöV²R…WÛÍÁ[¬s „sµ³R…LigS Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… ª«sVLiÇÁÚLRiVNRPV IzmsöLi¿yª«sVƒyõLRiV. 2012ª«s xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ ª«sL<SÌÁV ÛÍÁ[NRP NRPLRiª«so ËØLjiƒ«s xms²T…ƒ«s 6,32,541 ª«sVLiµj… \lLi»R½VÌÁV 6,67,736 |¤¦¦¦NíSQLýRi „s{qsòLñRiLiÍÜ[¬s xmsLiÈÁƒ«sV ƒ«sxtísQF¡¸R…Wª«sVƒyõLRiV. úxmsxqsVò»R½Li 648.88 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁ Bƒ± s x m soÉÞ x q sÕÁ=²U … ¬s ª« s VVÅÁùª« s VLiú¼½ªyLR i V ª« s VLiÇÁÚLR i V ¿Á[aSLRiƒyõLRiV. Bµj… NSNRPVLi²y ªy»yª«sLRißá Õ³dÁª«sW úNTPLiµR… gRi»R½ xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ 98 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiVNSgS NRPLRiª«so xmsLjizqós»R½VÌÁƒ«sV Bƒ«sW=lLiƒ«sV= @µ³j…NSLRiVÌÁNRPV, LSxtísQû ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ª«sLRiVùÌÁNRPV xmspLjiòróyLiVVÍÜ[ ¬s®ªs[µj…LiÀÁ ÑÁÍýØ \lLi»R½VÌÁNRPV @ƒ«sVª«sogS xqs²R…ÖÁLixmsoÌÁV ¼d½xqsVN]¬sª«sÀÁè C xqsLiª«s»R½=LRiLi 181.67 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁ Õ³dÁª«sW ®ªsVV»yò¬sõ NRPW²y ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[LiVVLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…ƒyõLRiV. Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… ®ªsVV»R½òLi, Bƒ«sW=lLiƒ«sV= ®ªsVV»R½òLi NRPÖÁzms 836.55 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁƒ«sV ª«s¿Á[è lLiLi²R…V ª«sWryÌÁÍÜ[ \lLi»R½VÌÁV ÅÁLki£mns xmsLiÈÁ |msÈíÁVNRPV®ƒs[ÍÜ[xmsoƒ«s \lLi»R½ƒ«sõÌÁ ÆØ»yÍýÜ[NTP ÇÁª«sV @¹¸…[VùÍØ ¿RÁLRiùÌÁV \lgiN]LiÉت«sVƒyõLRiV. »R½µy*LS ÑÁÍýØÍÜ[¬s 6,32,000 ª«sVLiµj… \lLi»R½VÌÁNRPV xqsgRiÈÁVƒ«s 14®ªs[ÌÁ LRiWFy¸R…VÌÁV @LiµR…ÛÇÁ[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR…ƒyõLRiV. gRi»R½LiÍÜ[ Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… B}qsò Bƒ«sW=lLiƒ«sV=, Bƒ«sV=lLiƒ«sV= B}qsò Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… ª«sVLiÇÁÚLRiV @¹¸…[Vùµj…NSµR…ƒyõLRiV. úxmsxqsVò»R½Li gRi»R½

3 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ƒ«sVLi²T… \lLi»R½VÌÁ xqsLiZOP[Qª«sVLiÍÜ[ ˳ØgRiLigS LSxtísQû úxms˳ÏÁV»R½*Li Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U…¬s, Bƒ«sW=lLiƒ«sV= lLiLi²T…LiÉÓÁ¬s ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõµR…ƒyõLRiV. gRi»R½ xqsLiª«s»R½=LRiLi 400 N][ÈýÁV, A\|ms xqsLiª«s»R½=LRiLi 250 N][ÈýÁV, C xqsLiª«s»R½=LRiLi 650 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁƒ«sV Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… úNTPLiµR… ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…ƒyõLRiV. »R½VFnyƒ«sV, ª«sLRiµR… úFyLi»yÌÁÍÜ[ ª«sWú»R½®ªs[V |¤¦¦¦NíSLRiVNRPV 4 ®ªs[ÌÁ ƒ«sVLi²T… 6 ®ªs[ÌÁ LRiWFy¸R…VÌÁ ª«sLRiNRPV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[xqsVòƒyõLRi¬s, @®µ…[ Lki¼½ÍÜ[ @ƒ«sLi»R½xmsoLRiLi ÍØLiÉÓÁ NRPLRiª«so ÑÁÍýØÍÜ[ ƒ«sxtísQF¡LiVVƒ«s \lLi»R½VÌÁƒ«sV AµR…VN][ª«s²y¬sNTP |¤¦¦¦NíSLRiVNRPV 10 ®ªs[ÌÁ LRiWFy¸R…VÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[LiVVLi¿yÌÁ¬s ¿RÁLjièLiÀÁ ¬sLñRi¸R…VLi ¼d½xqsVN][ª«s²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…ƒyõLRiV. gRi»R½ xqsLiª«s»R½=LRiLi ª«sLRiNRPV ZNP[ª«sÌÁLi ®ªs[LRiVaRPƒ«sgRi ƒ«sxtísQF¡LiVVƒ«s ªyLjiNTP ª«sWú»R½®ªs[V Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… ®ªsVV»yòÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…¬s, @LiVV¾»½[ C xqsLiª«s»R½=LRiLi G xmsLiÈÁ ƒ«sxtísQF¡LiVVƒy @ƒ«sgS Ç܃«sõ, xqsÇêÁ, Aª«sVVµyÌÁV, úxms¼½ò, |msxqsLRi, DÌÁª«sÌÁV, ®ªsVVNRPäÇ܃«sõ, NRPLiµj…, r¡¸R…WÕdÁƒ±s=, úF~µôR…V¼½LRiVgRiV²R…V, N]úLRiÌÁV Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…VVÈÁNRPV úxms˳ÏÁV»y*¬sõ IzmsöLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…¬s, @LiµR…VÌÁNRPƒ«sVgRiVßáLigS 48 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁV úxms˳ÏÁV»R½*Li ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[zqsLiµR…¬s IN][ä \lLi»R½VNRPV xqsVª«sWLRiV 6 ®ªs[ÌÁ LR i WFy¸R … VÌÁ µyNS ª« s VLiÇÁÚLR i V @ª« s o»R ½ VLiµR … ƒyõLR i V. \lLi»yLigS¬sõ AµR…VN][ª«s²y¬sNTP aSaRP*»R½\®ªsVƒ«s rygRiV¬dsÉÓÁ ª«sƒ«sLRiVÌÁV ¼d½xqsVN][¬sLSªyÌÁ®ƒs[ µ³R…X²³R…xqsLiNRPÌÁöLi»][ x¤¦¦¦Liúµk…¬dsªy x q sVÇÁÌÁ úx q sª« s Li¼½ ª« s LiÉÓ Á |msµô R … úFyÛ Ç ÁNí R P VÌÁƒ« s V ÑÁÍý Ø ÍÜ[ úFyLR i LiÕ³ Á Li¿R Á VNR P V¬s 2012 ƒ« s ª« s Li‡ÁLR i VÍÜ[ x m n s ÍØÌÁV @LiµR…VNRPVƒyõª«sVƒyõLRiV. @®µ…[ „sµ³R…LigS @ƒ«sLi»R½xmsoLRiLi ÑÁÍýØ LSxtísQûLiÍÜ[®ƒs[ @»R½ùLi»R½ NRPLRiª«so NSÈÁNSÌÁNRPV gRiV\lLiƒ«s ÑÁÍýØNSgS, ˳ØLRi»R½ ®µ…[aRPLiÍÜ[®ƒs[ @»R½ùLi»R½ úxms¼½uîy»R½øNRP, @¼½ |msµôR… ª«sùª«sry¸R…V xqsLi‡ÁLiµ³j…»R½ ˳ØLRi»R½ ª«sùª«sry¸R…V xmsLjia][µ³R…ƒ«s x q sLix q ó s (HzqsGAL` i ) \ ® ² …lLiNí R P LR i V ÇÁƒ« s LR i ÍÞ @¸R … Vùx m söƒ± s Aµ³R…*LRiùLiÍÜ[ NRP„sVÉÔÁ xqs˳ÏÁVùÌÁV @ƒ«sLi»R½xmsoLRiLi ÑÁÍý؃«sV 3 µR…FnyÌÁVgS xmsLRiùÉÓÁLiÀÁ @ƒ«sLi»R½ ÑÁÍýØ @¬sõ „sµ³yÍØ @Õ³Áª«sXµôðj… ¿ÁLiµR…²y¬sNTP ¿Á[xmsÈíÁª«sÌÁzqsƒ«s „sxtsQ¸R…WÌÁ\|ms xqsW¿RÁƒ«sÌÁV B¿yèLRi¬s, @LiµR…VÌÁNRPƒ«sVgRiVßáLigS úFyÛÇÁNíRPV @ƒ«sLi»R½ }msLRiV»][ ¬s®ªs[µj…NRPƒ«sV LRiWF~Liµj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…ƒyõLRiV. HzqsGAL` ˳ØLRi»R½®µ…[aRPLiÍÜ[ ®ªsVVµR…ÉÓÁryLjigS @ƒ«sLi»R½xmsoLRiLi ÑÁÍýØNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ úFyÛÇÁNíRPV @ƒ«sLi»R½ @ª«sVÌÁVNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ „sxtsQ¸R…W¬sõ Fýy¬sLig` µR…XztísQNTP ¼d½xqsVZNPÎýØLRiƒyõLRiV. ª«s¿Á[è 5/6 xqsLiª«s»R½=LSÌÁÍÜ[ HzqsGAL` xqsW¿RÁƒ«sÌÁƒ«sV xmsLjigRißáÍÜ[¬sNTP ¼d½xqsVN]¬s 7 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁNRPV \|ms‡Á²T… ¬sµ³R…VÌÁ ª«sù¸R…VLi»] @ƒ«sLi»R½ @Õ³Áª«sXµôðj…NTP NRPXztsQ ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõµR…ƒyõLRiV. aSaR P *»R ½ \ ® ª sVƒ« s x m sLj i uyäLR i Li  ¿ Á[ r yò ª « s VƒyõLR i V. @LiVV¾ » ½[ @Li»R½ª«sLRiNRPV ®ªs[ÀÁª«soLi²R…NRPVLi²y NRPLRiª«so ˳ØLS¬sõ »R½gæjiLi¿RÁ²y¬sNTP gR i »R ½ 9 x q sLiª« s »R ½ =LSÌÁ ƒ« s VLi²T … úx m s˳ Ï Á V»R ½ *Li NR P XztsQ ¿Á[xqsVòƒ«sõµR…ƒyõLRiV. @LiµR…VÍÜ[ ˳ØgRiLigS BxmsöÉÓÁª«sLRiNRPW ÇÁÍýØÍÜ[ 475.82 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁ xqsÕÁ=²U…»][ 38.82 ÌÁORPQÌÁ NTP*LiÉØÎýÏÁ ®ªs[LRiVaRPƒ«sgRi „s»R½òƒyÌÁV \lLi»R½VÌÁNRPV xmsLizmsßÔá ¿Á[aSª«sV¬s, ËØùLiNRPVÌÁ µy*LS BxmsöÉÓÁª«sLRiNRPV 13,157 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁ xmsLiÈÁ LRiVßØÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiVNSgS 45,84,194 ª«sVLiµj… \lLi»R½VÌÁV ÌÁÕôðÁF~LiµyLRi¬s, ª«s²ïU… ª«sW{mns, LRiVß᪫sW{mns úNTPLiµR… 8026 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁƒ«sV \lLi»yLigS¬sNTP ÌÁÕôðÁ ¿Á[NRPWLS誫sVƒyõLRiV.

ªRΩVFny©´sVÕÿ FyLÌki¨s GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤R ∂ Æ ™ s[ V NSNR P Lj i NSLÔ R i V xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s xmnsV©´sªRΩ @©´sı ©´ s LiµR ∂ ™´ s VWLj i ªyLR i NR P LS™´ s WLS™´ s oÆ µ ∂[ © ´ s ©yıLR i V. ¨sLRiV}msµR∂áN][xqsLi @x§¶¶¶LjiıxtsQáV ˙aRP≠sVLi¿¡©´s ™´sVx§¶‹[©´sıªRΩ™´s˘QQNTPÚ ˙FyLRiLi ’≥¡Li¿¡©´s FyLÌik NTP ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´sVLi¿¡ FnyÕ‹[LiVVLig`i DLiµR∂¨s, @LiVVæ ª Ω[ µk ∂ ¨s¨s x q s*LiªR Ω Li¬ ø ¡[ x q sVN][ ™ ´ s ≤R ∂ LiÕ‹[ FyLÌkiNS˘≤R∂L`i ≠sxmns áLi @™´so ªRΩVLiµR∂¨s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[aSLRiV.

LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ ¡≤R ∂ VgR i V,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSá ™yLjiNTP@Li≤R∂gS ¨sáV™´s≤R∂Æ™s[VNSNRP, LS«¡NUP∏R∂VLigS J©´s™´sWáV Æ©s[Lij ˆLi¿¡, ¬\ø¡ªRΩ©´s˘Li ¨s÷¡zms©´s æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki¨s ™ ´ s V L ] [ r y L j i AµR∂LjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV˙xms«¡Ã¡V qz sµÙ∂R LigS D©yıLRi©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV FsµR∂VL]‰Li»¡WÆ©s[ D©yıLRi¨s ™yLji¨s ¬ø¡[LRiµk∂zqs ªRΩ™´sV\Æ™sxmso ™´sWLRiVËNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ˙xmsºΩINRP‰LRiV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyá¨s ™´sVVLRi◊d¡ Æ™sWx§¶ ¶©s± mz sáVxmso¨søyËLRiV. @©´sı

©´sLiµR∂ ™´sVWLji ªyLRiNRP LS™´sWLS™´so xms≤T∂©´s ˙aRP™´sV©´sV Æ©s[≤R∂V NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NRPV‰ªRΩV©yı LRi¨s AL][ z m sLiøyLR i V. G™´ s LÊ S ¨sı øR¡Wzqs©y NRPW≤y xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][Æ©s[ x q sªR Ω ™´ s VªR Ω ™´ s V™´ s oªR Ω V©yıLR i ¨s, ≠d s LR i LiµR ∂ Lj i NT P @Li≤R ∂ gS DLi≤T ∂ ˙xms«‹[µR∂˘™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. NRPxtÌsQNSáLiÕ‹[ @Li≤R∂gS DLiÆ≤∂[ ©y∏R∂VNRPVá©´sV ˙xms«¡Ã¡VG©y≤R∂V ™´sVLji¿¡F°LRi©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı

˙xms«ÿ™´s˘ºΩlLi[NPR NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ˙gS≠dsVfl· rÛyLiVVÕ‹[¨s ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT ºdΩxqsVZNP◊˝¡ \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ™´sLiªRΩVá©´sV ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ æªΩƵ∂[Fy —¡Õ˝ÿ @µ≥ R ∂ ˘QOR P V≤R ∂ V N]Li≤R ∂ Àÿá N][ ¤ … ¡[ a R P *LR i LS™´ s o, FsÆ ™ sV¯÷d ¡ = Àÿáry¨s áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·, ©y∏R∂VNRPVáV gRiLigSµ≥∂R L`i ᯵R∂Lji, }tsQN`P ™´ s Vµy L`iry|§¶¶¶Àfi, NRPV»¡VLiÀÿNRP ¡xqs™´s ©yLS∏R∂Vfl·, x q s*LÒ R i NR P V™´ s WLj i ªR Ω µj ∂ ªR Ω LR i VáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

=∞$u K≥Ok# <Õ`«#fl#∞ Ѩ~å=∞i≈Oz# "≥·ã≤Ñ≤ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

NR P Lk i Li©´ s gR i L`i, ™´ s WLj i Ë 29iMLSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xms«ÿ™´s˘ºΩlLi[NRP NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩW ˙x m s«¡Ã¡\ | ms |msªR Ω Ú © ´ s Li øR¡ÕÿLiVVxqsVÚ©´sıµj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @LiVV æªΩ[ ªRΩgRiVµR∂V©´s™´sW¯@Li»¡W AFyLÌ k i NT P @Li≤R ∂ gS ¨sáVx q sWÚ ˙xmsµ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQLi ˙xms«¡÷¡¿¡Ë©´s ÀÿµR∂˘ªRΩ©´sV ™´sVLji¿¡ F°ª][Li µR∂¨s \Æ™szqszmsÆ©s[ªRΩáV ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ AL][zmsLiøyLRiV. ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ Æ © s[ ª R Ω ©´ s ıáV, \ l L iªR Ω VáV FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV x m sLj i bd P ÷¡Li¬ ø ¡[ L iµR ∂ VNR P VgS©´ s V Æ µ ∂[ a R P LiÕ‹[ Æ © s[ l L iLi≤][ ™´ s x q sÚ Q ˚ x m sLj i ˙aR P ™´ s VgS }msLR i VgSLi¿¡©´ s NR P Lk i Li©´ s gR i L`i —¡Õ˝ ÿ z q sLj i z q sÃ˝ ¡ mx s»Ì¡flÿ¨sı Æ\™szqszms Æ©s[ªΩR á ¡XLiµR∂Lix msLRi˘…”¡Li¿¡Liµj∂. ≠sµR∂V˘ª`ΩFs£msn Fs£qsFs ’¡Ã˝ ¡ Vá©´ s V ªR Ω »Ì ¡ VN][ ¤ Õ ¡[ ¨ s J ™´ s x q sÚ Q ˚x m sLj i ˙aR P ™´ s V Ary≠sV gRiVLiÆ≤∂F°»¡Vª][ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµR∂gS ANRPV»¡VLiÀÿ¨sı xmsLS™´sWLji+Li¿¡©´s Æ\™sFs£qsAL`izqszms aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ Æ©s[ªRΩNSLji¯NRPVáV, ∏R ∂ V«¡™´ s W©´ s VáVGLR i NR P LigS AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V¬ø¡[xqsVNRPV©yıL][ ™´ s V◊d ˝ ¡ @Æ µ ∂[ x m sLj i z q Ù s ºΩC©y≤R ∂ V LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ Æ © sáN]LiµR ∂ ¨s NR P Lk i Li©´ s gR i L`i —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ AL][zmsLiøyLRiV. xqsVÀ≥ÿ£tsQ©s´ gRiL`iNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s @¤Õ¡˝ xqsªRΩ∏Ú ∂R V˘ @Æ©s[ ™´sVLRi ™´sVgÊSáAry≠sV Fs£mnsFs£qsFs’¡Ã˝¡VáNRPV ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP ©yáVgR i V L][ « ¡ŸÃ¡ ˙NT P ªR Ω Li gRiVLiÆ≤∂F°»¡Vª][ ™´ s VXºΩ¬ ø ¡Liµy≤R ∂ V. µk ∂ Liª][ \ Æ ™ sFs£ q sAL`iz q sz m s g_LR i ™´ s @µ≥ R ∂ ˘Q O R P VLSáV ≠s«¡∏R ∂ V™´ s V¯ AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV FyLÌkiaSxqs©´s xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡V N]fl·ªyá LS™´sVNRPXxtsÒ Q, Æ™s[VNRPFy…”¡ øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂, FyLÌki©y∏R∂VNRPVáV Àÿ—¡l L i≤Ô T ∂ g][ ™ ´ s LÙ R i ©± s , ZNPZNP ™´sV}§¶¶¶LiµR∂L`i lLi≤ÔT∂áV ™´sVXªRΩV¨s NRPV»¡VLiÀÿ¨sı mx sLRi™´sWLji+LiøyLRiV. ™´sxqsÚQ˚xmsLji˙aRP™´sV Ary™´sVVáV, NSLj i ¯NR P Vá x q s™´ s Vx q s˘Ã¡©´ s V @≤T∂gjiæªΩáVxqsVNRPV¨s, Fs£mnsFs£qsFs ’¡Ã˝¡VáV NRP»Ì¡¤Õ¡[NRP ™´sVWzqsÆ™s[zqs©´s ™´sVLRi™´sVgÊSá xmsLji˙aRP™´sVá©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi N]fl·ªyá ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªR Ω W.. ™´ s V©´ s LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ Æ © s[ ¬ø¡[Æ©s[ªΩR LRiLigS¨sNTP qz sLjiqz sÕ˝ÿ |ms…Ì¡” Liµj∂ }msLRiV @ÕÿLi…”¡ C LRiLigS¨sNTP

¬ø¡Liµj∂©´s qx sªRΩ∏Ú ∂R V˘ @Æ©s[ ∏R∂V«¡™´sW¨s Æ©sáƩsÕÿ 2Æ™s[áLRiWFy∏R∂Vá ’¡Ã˝¡V NRP≤R∂VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP @µR∂©´sLigS 40Æ™s[áLRiWFy∏R∂Vá NRPlLiLi»¡V ’¡Ã˝¡V ©´sV øR¡Wzqs ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP gRiVLiÆ≤∂ F°»¡Vª][ ™´sVXºΩ¬ø¡Liµy≤R∂©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi ≠s¨s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ gSLRiV øyÕÿÀÿµ≥R∂xms≤ÔyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.µj∂™´sLigRiªRΩ LS«¡ZaP[ ≈ ¡L`il L i≤Ô T ∂ ˙ ¡ºΩNR P VLi¤ … ¡[ B»¡V™´ s Li…” ¡ INR P øy\ Æ ™ s©y «¡LjigRiVLiÆ≤∂[µy..«¡LRigRi¨s¬ø¡[Ë™yLS A∏R∂V©´s... @¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.gRiªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ NSLji¯NRPVáV gS¨s, ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV NS¨ds GLR i NR P LigS AªR Ω ¯x § ¶¶¶ªR Ω ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xmsLjizqsÙ ªRΩVáV©yıπ∏∂W @Ƶ∂[ xmsLjizqÙsºΩ ™´sV◊d˝¡ C©y≤R∂V LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ x m so©´ s LS™´ s X ªRΩ™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s FsƵ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. LS«¡ZaP[ ≈ ¡L`il L i≤Ô T ∂ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω * x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ G INRP‰ ry™´sW©´s˘ ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiV≤T∂|\ ms …ÿ˘N`P=áV Æ™s[zqs©´s xmsLjizqsÙ ªRΩVáV ¤Õ¡[™s´ ¨s, ZNP[™s´ áLi NSLi˙lgi£qs, æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌkiáV

NRPV™´sV¯QZ\ NP ˙xms«¡Ã¡ ©´s≤Ô∂T ≠sLji¬ø¡[ ≠sµ≥∂R Li gS INR P Lj i N]NR P LR i V F°…‘ ¡ x m s≤T ∂ ¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı x m sLj i Fyá©´ s C LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ªyLi≤R∂≠sr°ÚLiµR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. Æ©s[ªΩR ©´sıá AªRΩ¯ x § ¶¶¶ªR Ω ˘Ã¡©´ s V øR ¡ Wz q s øR¡÷¡Li¿¡F°LiVV©´s \Æ™sFs£qsAL`i A©y≤R ∂ V ™´ s LiµR ∂ á N][ » ˝ ¡ LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ @Æ©s[NPR x q sLiZOP[ Q ™´ s Vx m s¥R ∂ NSáV ºdΩqx sVNRPVLS™´s≤R∂Æ™s[VNSNRP, Æ©s[ªΩR ©´sıá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV @Li≤R∂gS ¨s÷¡}qsÚ A∏R∂V©´s æªΩ¿¡Ë©´s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı GáVªRΩV©´sı NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´ s W˙ªR Ω Li Æ © s[ … ” ¡ NT P Æ©s[ªRΩ©´sıáNTP¿¡Ë©´s™ygÙS©yá©´sV @™´ s VáV¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤R ∂ Li ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ¨s AL][zmsLiøyLRiV. Æ©s[ªRΩ ©´sıá ™´ s ˘QQNT P Ú g R i ªR Ω LR i Vflÿá©´ s V ™´sW{msn ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s 30N][ » ˝ ¡ LR i WFy∏R ∂ VáNR P V xqsLi ¡Liµj∂Li¿¡©´s 300N][»¡˝ ZNP[…ÿ LiVVLixmsoá©´sV NTPLRifl„fi˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Æ©s[…¡” NTP NRPW≤y ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[∏∂R VNRP F°™´s≤R∂Liª][ NRPXLigjiF°ªRΩV©yıLRi¨s N]fl·ªyá

}msL]‰ ©yıLRiV. ˙xms«ÿ™´s˘ºΩlLi[NRP x m sLj i Fyá©´ s ©´ s V @Liµj ∂ x q sVÚ © ´ s ı NT P LR i fl„fiNR P V™´ s WL`ilLi≤Ô T ∂ ¨s @≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y NSFy≤R∂VªRΩV©´sıµj∂ ˙xmsºΩxmsORPQ …”¡≤T∂zmsπ∏∂[V©´s©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms æªΩÃ˝¡™yLjiæªΩ[ GNRPLRiV™´so|ms≤R∂VªRΩW FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V, ˙xmsÀ≥œ¡V ªy*¨sı µj ∂ Li¬ ø ¡[ L iµR ∂ VNR P V @Liµj ∂ ™´ s ¿¡Ë©´ s @™´ s NSaS¨sı ™´sW˙ªRΩLi ¨sáVxmsoN][¤Õ¡[NPR F°∏R∂W≤R∂¨s µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. LSxtÌsQ˚Li Õ‹[ \ Æ ™ sFs£ q s AbPLi¿¡©´ s Fyá©´ s LS™yáLi¤…¡[ «¡gRi©±s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS™y÷¡=LiƵ∂[ © ´ s ©yıLR i V. Æ©s[ªΩR ©´sıáNRPV @Li≤R∂gS ¨s÷¡ ¿¡©´s \Æ™sFs£qsAL`i©´sV ¨s˙µR∂Õ‹[ NRPW≤y ™´sVLji¿¡F°LSµR∂¨s A∏R∂V©´s §z ¶ ¶ªΩR ™´so xms÷¡NSLRiV. zqsLjizqsÃ˝¡Õ‹[ Æ©s[ªΩR ©´sıáV BLiª][ @Liª][ Æ™sVVx§¶¶¶Li æªΩÃ˝¡gS D©yıLRiLi¤…¡[ µy¨sNTP NSLRifl·Li \Æ™sFs£qsAL`i ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s©yıLRiV. Æ©s[ªRΩ©´sıáV FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı x q s™´ s Vx q s˘Ã¡\ | ms @≠s˙aSLiªR Ω F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s À≥¡œ L][ry BøyËLRiV.

áê~î°âßÅ QÆkÖ’ =∞Ozh\˜ \ÏOHÍ? DLigRiVÈÁWLRiV ª«sWLjiè 29 iMc FyhSaSÌÁ gRiµj…ÍÜ[ ª«sVLiÀÁ¬dsÉÓÁ ÉØLiNS? F ª«sLjiNRPä²R… zqsLiÛÉÁN`P= ÉØLiNRPV ¬sLjiøLiÀÁLiµj… @¬s ª«sVLiú¼½ @µ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV ¬sÌÁµk…ryLRiV. DLigRiVÈÁWLRiV 5.5 ÌÁORPQÌÁ LRiWFy¸R…VÌÁ ª«sù¸R…VLi»][ ¬sLjiøLiÀÁƒ«s @µR…ƒ«sxmso »R½LRigRi¼½ gRiµR…VÌÁ ˳ÏÁª«sƒy¬sõ ª«sVLiú¼½ aRPVúNRPªyLRiLi úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV. »R½LRigRi¼½gRiµj…ÍÜ[ ª«sVLiÀÁ¬dsÉÓÁ ÉØLiNRPV GLSöÈÁV ¿Á[zqs DLi²R…Éجsõ ¿RÁWzqsƒ«s ª«sVLiú¼½ AaRPèLRiùQLi ª«sùQQNRPòLi ¿Á[xqsWò »R½LRigRi¼½ gRiµj…ÍÜ[ F ª«s\lLiƒy ª«sVLiÀÁ¬dsÉÓÁ ÉØLiNRPV GLSöÈÁV ¿Á[ryòLS? ‡ÁVµôðj… DLiµy? @LiÈÁW ª«sVLiú¼½ @µ³j…NSLRiVÌÁ ¼d½LRiVƒ«sV »R½xmsöV xmsÉíØLRiV. @xqsÛÍÁ[ BLRiVNRPVgS Dƒ«sõ C gRiµj…ÍÜ[ zmsÌýÁÌÁV NRPWL][誫s²y¬sZNP[ xqôðsÌÁLi ¿yÌÁƒ«sxmso²R…V ª«sVLiÀÁ¬dsÉÓÁ ÉØLiNRPVƒ«sV F ÍØ ¬sLjiøLi¿yLRi¬s ª«sVLiú¼½ BLiÑÁ¬dsLjiLig` @µ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV ¬sÌÁµk…ryLRiV. »R½ORPQß᮪s[V CÉØLiNRPVƒ«sV ª«sVL]NRP ¿][ÉÓÁNTP ª«sWLRiVö ¿Á[zqs „sµyùLôðRiVÌÁNRPV @r¢NRPLRiùQLi ÛÍÁ[NRPVLi²y ¿RÁW²yÌÁ¬s ª«sVLiú¼½ A®µ…[bPLi¿yLRiV. @µR…ƒ«sxmso »R½LRigRi¼½ gRiµj… ¬sLSøßجsNTP LRiW. 5.5 ÌÁORPQÌÁ LRiWFy¸R…VÌÁV @LiVVùLiµy? G„sVÉÓÁ CxmsµôðR…¼½ @LiÈÁW ª«sVLiú¼½ @µ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV ¬sÌÁµk…ryLRiV. Buíyƒ«sVryLRiLi @Li¿RÁƒyÌÁV ®ªs[zqs úxmsÇÁÌÁ µ³R…ƒy¬sõ BÍØ µR…VLji*¬s¹¸…WgRiLi ¿Á[}qsò xqsz¤¦¦¦Li¿RÁËÜ[ƒ«s¬s, ªyxqsòªy¬sNTP µR…gæRiLRiÍÜ[®ƒs[ @Li¿RÁƒy ª«sù¸R…VLi DLi²yÛÍÁ[ »R½xmsö F ª«sLjiNTP ªyLRiV úxmsÇص³R…ƒy¬sõ µR…VLji*¬s¹¸…WgRiLi ¿Á[¸R…V²y¬sNTP úxms¸R…V¼½õQ}qsò xqsz¤¦¦¦Li¿RÁËÜ[ƒ«s¬s ª«sVLiú¼½ $ ª«sÉíÓÁ ª«sxqsLi»R½ NRPVª«sWL` |¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿yLRiV.

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ Fy˘{ms= À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ˙…ÿLi≤`∂= @Li≤`∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂= @Æ©s[ @LiaRPLi\|ms «¡Ljigji©´s «ÿºdΩ∏R∂V xqsµR∂xqsV=Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs¨s FsgÍij ’¡xtsQ©s± Õ‹[ …ÿ¤À¡˝ …fi {ms{qsá©´sV ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ NTP÷d¡˝ NRPXFyLSfl”·, ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘


5 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

â◊x"å~°O, =∂iÛ 30, 2013

=∞Ç≤Ïà◊ʼnõΩ Jxfl ~°OQÍÖ’¡ „áê^è•#º`«: =ÚYº=∞O„u „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

$NSNRPVŒœ¡Li ™´sVLi≤R∂áLi ¤\À¡Lji™y¨s}ms»¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s @Li¤À¡[µ∂R ‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶≠sxtsQ‰LRifl· ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı LSxtsÌ Q˚ \Æ™sµR∂˘ AL][gRi˘ aS∆ÿ ™´sVLi˙ºΩ N]Li˙≤R∂V ™´sVVLRi◊d¡

'ëê_À—Ö’ =∂Ѷ≤Ü«∂ ÖË^Œ∞: "≥OHõ>Ë+π ≠sNÌPR Lki Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ ªy«ÿ zqs¨s™´sW "uy≤]['|\ ms øyÕÿ NSáLi ©´sVLi¿¡ J ™yLRiÚ ≠s¨szmsxqsVÚ©s´ ı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. C ¿¡˙ªRΩLi ™´sWzmsn ∏R∂W Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LRiWF~LiµR∂Vª][Liµj∂, BLiµR∂VÕ‹[ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ ™´sWzmsn ∏R∂W ≤y©±s Fy˙ªRΩ F°ztsQxqsVÚ©yıLRi¨s A ™yLRiÃÚ ¡ ryLSLiaRPLi. ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ BLiªRΩ NSáLi C ©´sVLi¿¡ ≠sxtsQ∏∂R VLi ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©yı µR∂LRi+NRP ¨sLS¯ªRΩáV xqsˆLiµj∂LiøR¡¤Õ¡[µR∂V.@LiVVæªΩ[ ªy«ÿgS {§¶¶¶L][ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ C ™yLRiÃÚ ¡©´sV ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. J BLi»¡LRiW˘Q*Õ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 'uy≤][' zqs¨s™´sWÕ‹[ ™´sWzmsn ∏R∂W

Àÿ˘N`P ˙≤y£ms ¤Õ¡[µ∂R ¨s, BLiµR∂VÕ‹[ ªy©´sV ≤y©±s Fy˙ªRΩ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[ryLRiV. BƵ∂[ LjiÆ™s[Li«fi ˙≤y™´sW @¨s, C qz s¨s™´sW NSÆ™sW≤U∂, ∏R∂WORPQ©s± , |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi ÕÿLi…”¡ @LiaSáV NRPágRi÷¡zms LRiWF~Liµj∂Li¿¡©´s |qÌs^ ÷¡£tsQ FsLi»¡L`i ¤\…¡©±s L`i@¨s ¬ø¡xmsˆVN]øyËLRiV. ªRΩ©´sµj∂ ˙xmsºdΩNSLRiLi ºdΩLRiVËNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¬ø¡[ ryµ≥yLRifl· ™´s˘QQNTPÚ Fy˙ªRΩ @¨s æªΩ÷¡FyLRiV.Æ™sVx§¶¶¶L`i LRiÆ™s[V£tsQ µR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı C¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ xqsLRixqs©´s ªy{ms= ©´s…”¡xqsVÚLi≤R∂gS, $NSLiª`ΩNRPV «‹[≤∂U gS ™´sVµ≥∂R VLji™´sV ¬ø¡[r°ÚLiµj∂. ∏R∂VV\Æ©sc¤…¡c≤`∂ ™´sVW≠ds£qs xmsªyNRPLi\|ms zqsLi•¶¶¶ ¨sLS¯ªRΩ xmsLRiVøR¡WLji NTPLki…”¡ C ¿¡˙ªy¨sı ˙F~≤R∂W˘£qs ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ∏R∂WORPQ©s± ˙¥j∂Ã˝¡L`igS LRiWF~LiµR∂VªRΩV©´sı C¿¡˙ªy¨sNTP xqsZNP=£qs xmsn QoÕfi l\Li»¡L`i= N][©s´ Æ™sLiNRP…fi, g][{ms Æ™sWx§¶¶¶©±sáV zqs‰Q˚xmÌso @Liµj∂xqsVÚ©yıLRiV.©ygRiÀÿ ¡V, µ≥R∂LRi¯™´sLRixmso xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Li, FsÆ™sV¯£qs ©yLS∏R∂Vfl·, «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQlLi≤Ô∂T , Aµj∂ªRΩ˘≠dsV©´s©±s, ™´sVV¤∆¡[£tsQLiR VztsQ, ˙xmsÀ≥¡œ V, xqsWLRi˘, DæªΩ[«Ú fi, LS™´soLRiÆ™s[V£tsQ BªRΩLRi Fy˙ªRΩáV F°ztsQxqsVÚ©s´ ı C ¿¡˙ªy¨sNTP NRP¥R∂: N][©s´ Æ™sLiNRP…fi, g][zmsÆ™sWx§¶¶¶©±s. ™´sW»¡Ã¡V: N][©s´ Æ™sLiNRP…fi, Æ™sVx§¶¶¶L`i LRiÆ™s[V£tsQ, xqsLigkiªRΩLi: ªRΩ™´sV©±s. ZNPÆ™sVLS: ˙xmsryµ`∂, ™´sVWlLiŒ˝œ¡, Fs≤T∂…”¡Lig`i, ™´sWLSÚLi≤`∂, ZNP.Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ. AL`Ìi: ˙xmsNS£tsQ G Fs£qs. ˙F~≤R∂ORPQ©±s NRPLi˙…‹[áL`i: zms. @«¡LRiVNRPV™´sWL`i ™´sLRi¯, ¨sLS¯ªRΩ: xmsLRiVøR¡WLji NTPLki…”¡, µR∂LRi+NRPªRΩ*Li: Æ™sVx§¶¶¶L`i LRiÆ™s[V£tsQ.

<åQÆK≥·`«#º-ã¨∞hÖò HÍOa<Õ+¨<£Ö’ '`«_®MÏ— ©ygRi¬\ø¡ªRΩ©´s˘cxqsV¨dsÕfi NSLi’¡Æ©s[xtsQ©s± Õ‹[ ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩÆ\™sV©´s "Æ™s¿¡˙ªy¨sı ¤À¡Ã˝¡LiN]Li≤R∂ xqsVlLi[£tsQ æªΩáVgRiVÕ‹[ LkiÆ™s[VN`P ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. zms. NTPa][L`iNRPV™´sWL`i(≤y÷¡) µR∂LRi+NRPV≤R∂V. ªRΩ™´sV©yı, ALi˙≤T∂∏R∂W NRP¥y©yLiVVNRPáVgS ©´s…”¡xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¨sLRi™´sµ≥j∂NRPLigS ¿¡˙ºdΩNRPLRifl· «¡LRiVgRiVª][Liµj∂.C ¿¡˙ªy¨sNTP gRiªRΩLiÕ‹[ "À≥¡œ #¤Õ¡[ªΩR ™´sVV¯≤R∂V' @Æ©s[ ¤\…¡…”¡Õfi @©´sVNRPV©yıLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ "¿¡©Ø[ı≤R∂Vc|msµÙ]≤[ ∂R V' @Æ©s[ ¤\…¡…”¡Õfi ˙xmsøyLRiLi Õ‹[NPT ™´s¿¡ËLiµj∂.ªy«ÿgRi @LiµR∂VªRΩV©´sıxqs™´sWøyLRiLi ˙xmsNSLRiLi C ¿¡˙ªy¨sNTP "ªRΩ≤y∆ÿ' @Æ©s[ \ ¤ … ¡…” ¡ Õfi \ | mn s ©´ s Õfi ¬ ø ¡[ z q s©´ s »˝ ¡ V æ ª ΩáVr°Ú L iµj ∂ . C Æ ™ s[ V LR i NR P V ¨sLS¯ªRΩáV C \¤…¡…”¡Õfi zmnsÕfi¯ øyLi ¡L˝][ Lji—¡xqsÌ L`i ¬ø¡[LiVVLi¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. ªRΩ*LRiÕ‹[ µk∂¨s\|ms @{ m n s z t sQ∏R ∂ VÕfi }qÌ s …fi Æ ™ sVLi…fi Æ™sáV™´s≤R∂©´sVLiµj∂.\¤…¡…”¡Õfi FsLizmsNRP ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ©ygSLÍiR V©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV µR∂LRi+NRP ¨sLS¯ªRΩáV ©´s≤R∂VøR¡VNRPV©´sı»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiµj∂. ©ygRi¬\ø¡ªRΩ©´s˘ B…‘¡™´sá ©´s…”¡Li¿¡©´s xmsáV zqs¨s™´sWáV Fs%`¡Õÿxms™´s*≤R∂Liª][ N]≤R∂VNRPV zqs¨s™´sWá ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ øyÕÿ ZNP[L`i ºdΩxqsVNRPVLi»¡Vc©yıLRiV ©ygSLÍiR V©´s. ªRΩ≤y∆ÿ ¤\…¡…”¡Õfi @LiVVæ ª Ω[ NS˘¿d ¡ gS DLi»¡VciLiµR ∂ ¨s ©ygSLÍ R i V©´ s x q sW¿¡Li¿¡©´ s »˝ ¡ V øR¡LjiËLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV.¿¡©Ø[ı≤R∂Vc|msµÙ]≤[ ∂R V @Æ©s[ ¤\…¡…”¡Õfi @©´sVNRPV©´sıxmsˆ…”¡NUP A }msLRiV\|ms ™´sV}§¶¶¶£tsQ, Æ™sLiNUP FyxmsoáL`i NS™´s≤R∂Liª][...... ©ygRi¬\ø¡ªRΩ©´s˘, xqsV¨dsÕfi BÆ™s[V«fi ≤y˘Æ™s[V«fi @™´soªRΩVLiµR∂Æ©s[ DƵ∂Ù a[ PR ˘Liª][ A ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı ™´sW©´sVNRPV©yı?LRi»¡. BNRP zqs¨s™´sW NSÆ©s=xmsÌ oÕ‹[NPT Æ™s◊¡æªΩ[ AµR∂˘LiªRΩLi ≠s©Ø[µyªRΩ¯NRPLigS rylgi[ C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ©ygRi¬\ø¡ªRΩ©´s˘ @Ã˝¡Lji ªRΩ™´sVV¯≤T∂gS, xqsV¨dsÕfi zmsLjiNTP F°÷d¡£qs gS NRP¨szmsLiøR¡©´sV©yıLRiV. ˙ ¡•¶¶ ¯©´sLiµR∂Li, N][»¡ $¨s™yxqsLS™´so, @aRPVª][£tsQ LSflÿ, ©ygji¨ds≤R∂V, Ax§¶ ¶ßºΩ˙xmsryµ`∂, «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQlLi≤Ô∂T , Æ™sÆ©sıá NTPu°L`i ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV ©´s…”¡xqsVÚ©yıLRiV. C ¿¡˙ªy¨sNTP ™´sVWáNRP¥R∂: ÷¡LigRiVry*≠sV, ™´sW»¡Ã¡V, {qs‰Q˚©±s}m˝s: Fs.µk∂xmsN`PLS«fi, Fy»¡Ã¡V: øR¡Li˙µR∂À‹[£qs, xqsLigkiªRΩLi: ªRΩ™´sV©±s, µR∂LRi+NRPªRΩ*Li: zms. NTPa][L`i NRPV™´sWL`i(≤y÷d¡).

Æ™sVµR∂N`P, ™´sWLjiË 28 ( iMLSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ @¨sı —¡Õ˝ ÿ Õ˝ ‹ [ ™ ´ s VW≤R ∂ V ™´ s Vz § ¶¶¶Œÿ FyLj i ˙aS≠sVNR P ™y≤R ∂ á©´ s V Æ © sáN]¤ Õ ¡[ ˆ Li µR ∂ VNR P V ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı™´sV¨s LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´sÕ˝ÿLji NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. A∏R ∂ V©´ s Æ ™ sVµR ∂ N`P —¡Õ˝ ÿ ©´sLiµj∂gS™´sVÕ‹[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s @÷d ¡ ™´ s Vz § ¶¶¶Œÿ FsLi»¡L`i˙|ms©´sW˘L`iztsQm£ s ZNP[Li˙µy¨sNTP ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. Cx q sLiµR ∂ LR i ˜LigS A∏R ∂ V©´ s ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ VªR Ω W LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V Æ™s[xqsVÚ©´sı @≤R∂VgRiVáV Æ µ ∂[ a S¨sNT P ™´ s WLÊ R i µR ∂ LR i +NR P LigS ¨sáVxqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. xqs*aRPNTPÚ LR i LigR i LiÕ‹[ @’≥ ¡ ™´ s XµÙ j ∂ ¬ø¡LiµR∂VªRΩV©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV FyLj i ˙aS≠sVNR P Æ ™ s[ ª R Ω Ú Ã ¡VgS ºdΩLji˵j∂ƵÙ∂[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPVgS©´sV …ÿ£qs‰Fn°L`i=©´sV ªRΩ©´s @µ≥∂R ˘QOPR QªΩR ©´s GLSˆ»¡V¬ø¡[∏∂R VÀ‹[ªΩR V©yı™´sV©yıLRiV. ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ á\ | ms NSLi˙l g i£ q s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV©´sı ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂NTP ¨sµR∂LRi+©´sÆ™s[V {qsÚaPR NTPÚ Àÿ˘LiN`P @¨s, µk∂¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ ZNP[Li˙µR∂Li NR P W≤y Æ ™ sLiVV˘ N][ » ˝ ¡ ª][ Àÿ˘LiN`P©´sV ˙FyLRiLi’≥¡r°ÚLiµR∂¨s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ALÛjiNRPLigS Fsµj∂lgi[LiµR∂VNRPV gS©´sV xqs*aRPNTPÚ xqsLixmnsWá ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV gRiªRΩLiÕ‹[ 13aSªRΩLi D©´sı ™´s≤Ô∂U ¨s Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔT∂NTP ªRΩLS*ªRΩ Æ©s[≤R∂V ™´s≤Ô∂U ¤Õ¡[¨s LRiVflÿáV B¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV NR P Xz t sQ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yı™´ s V©yıLR i V. l L iLi≤][ r yLj i @x m sˆVáN][ x q sLi Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V \Æ™sV˙N][ \ | mn s ©y©± s = x q sLix q Û s áV ™´sVVNRPV‰zmsLi≤R∂VªRΩV©´sı \Æ™s©y¨sı gRiVLjiÚLi¬ø¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsæªΩ[˘NRP

Àÿ˘LiNRPV©´sV Æ©sáN]÷¡ˆLiµR∂©yıLRiV. µk∂¨s¨s CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi 1500 N][»˝¡NRPV ≠sxqsÚLij Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV NSLRi˘˙NRP™´sWáV LRiWF~Liµj∂Li¿¡ @™´sVáV¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. 13aSªRΩLi D©´sı ™´s≤ÔU∂¨s G≤R∂V aSªy¨sNTP ªRΩgÊjiLi¬ø¡[ ™´sLRiNRPV ªRΩ©´s NSLRi˘NRPÕÿFyáVLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ 25Æ™s[áN][»˝¡ ™´ s VLiµj ∂ ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ áV x q s*aR P NT P Ú x q sLix m n s WÕ˝ ‹ [ DLi¤ … ¡[ qx sgS¨sNTP|\ msgS 13Æ™s[áN][»¡˝ ™´sVLiµj∂ ZNP[™´sáLi ALi˙µ≥R∂˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[Æ©s[ D©yıLRi¨s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V |\ msNTP Fsµj ∂ l g i[ L iµR ∂ VNR P V NR P ¨d s x q sLi mx sµj∂mx sµj∂}§¶¶ Æ©s[Œ¡œ˝ ß ¨sLji*LS™´sVLigS NRPXztsQ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. @÷d¡ ™´sVz§¶¶¶Œÿ FyLji˙aS≠sVNRP ™y≤R∂N][xqsLi ™´sLiµR∂ FsNRPLSáV ZNP[…ÿLiVV}qsÚ 190 xmsLji˙aRP™´sVáV |ms»Ì¡À‹[ªΩR V©yıLRi¨s µk∂¨s µy*LS 12Æ™s[á Dµ][˘gSáV LS©´sV©yı∏R∂V©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y øR¡V»Ì¡V˙xmsNRP‰Ã¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ \|qsªRΩLi @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡LiµR∂Vªy∏R∂V©yıLRiV. rÛ y ¨sNR P VáZNP[ Dµ][ ˘ gSáV B¬ ø ¡[ Ë LiµR ∂ VNR P V x q sLix q Û s áV ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ¨s™y*á¨s x q sW¿¡LiøyLR i V. @LiVVæ ª Ω[ ˙gS™´sVxqÛsVáV ™´sW˙ªRΩLi ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[∏∂R VLSµR∂©yıLRiV. B ¡˜LiµR∂VáV |ms≤T∂æªΩ[ FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáV Æ ™ s◊˝ ¡ F°π ∏ ∂[ V ˙x m s™´ s WµR ∂ Li DLiµR∂©yıLRiV. ¿¡©´sı mx sLji˙aRP™´sVáNRPV ªR Ω ™´ s V ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ VWªR Ω ¨sx q sVÚ L iµR ∂ ©yıLR i V. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ¡œ≥ Li D©´sı ™´sW»¡™yxqsÚ™s´ Æ™s[V @LiVV©y @NÌ ] [   ¡L`iNR P Õ˝ ÿ x m spLj i Ú g S @µ≥ j ∂ gR i ≠sVryÚ ™ ´ s V©yıLR i V. FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáV N]Li¬ø¡Li JzmsNRP xms…Ìÿá©yıLRiV. ªy©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS @∏R∂W˘NRP LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ |msµÙ R ∂ FsªR Ω VÚ © ´ s

xmsLji˙aRP™´sVáV LS©´sV©yı∏R∂V©yıLRiV. B…‘¡™´s¤Õ¡[ 69 ˙xmsxmsLiøR¡rÛyLiVV xmsLji˙aRP™´sVáV LS©´sV©yı∏R∂V©yıLRiV. áOSQ 33Æ ™ s[ à ¡ N][ » ˝ ¡ LR i WFy∏R ∂ Vá |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV LS©´sV©yı∏R∂V©yıLRiV. áOSQ 48Æ™s[á NSLji¯NRPVáNRPV DFyµ≥j∂ á’≥ ¡ LiøR ¡ À‹[ ª R Ω VLiµR ∂ ©yıLR i V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ 23 xmsLji˙aRP™´sVáV ˙FyLR i LiÀ≥ œ ¡ ##\ Æ ™sV©y∏R ∂ V¨s, 40Æ™s[á™´sVLiµj∂ x m s¨s¬ø¡[ x q sVÚ © yıLR i ©yıLR i V. x q sLi™´ s ªR Ω =LS¨sNT P 85Æ ™ s[ à ¡ ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω LSuÌy˚¨sNTP @™´sqx sLRiLi NS©´sVLi≤R∂gS 25aSªR Ω Li Õ‹[ » ¡V GLR i ˆ≤T ∂ LiµR ∂ ©yıLR i V. gS˘£ q s ª][Fy»¡V \|§¶¶¶≤R∂Õfi ≠sµR∂V˘ª`Ω ªRΩgÊij F°LiVVLiµR∂©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li 10Æ™s[á ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡V N][ªRΩ GLRiˆ≤T∂LiµR∂©yıLRiV. gS˘£qs ZNP[…ÿLiVVLixmsoáN][xqsLi ZNP[Li˙µR∂Li\|ms LSx t Ì s Q˚˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li IºΩÚ ≤ T ∂ ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂©yıLRiV. Cxqs™´sVxqs˘NRPV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVVLiµR∂V øR¡Wxmso ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li NSÆ©s[ NSµR∂©yıLRiV. LSuÌ y ˚¨sNT P ˙x m sæ ª Ω[ ˘ NR P ˙gj i ≤`∂ ¤ Õ ¡[ N R P F°™´ s ≤R ∂ Li NR P W≤y JNSLRifl·™´sV©yıLRiV. Cxqs™´sVxqs˘ ≤T∂|qsLi ¡L`iNRPÕ˝ÿ xmsLjiuy‰LRiLi @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ©´s™´sLi ¡L`i NRPÕ˝ÿ ™´sVW≤R∂VÆ™s[á Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ «¡LRiVgRiÀ‹[ªΩR VLiµR∂©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR xqs™´sVxqs˘©´sV @µ≥j∂NRP≠sVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV AL`iFsÕfiFs©± s —¡, ©y˘Fy‰Àfi xqsLixqsÛ Ã¡©´sVLi¿¡ 500 Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sµR ∂ V˘ª`Ω N]©´ s Vg][ à ¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. IN][‰ ∏R∂VW¨s…fiNRPV 12 LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËxqsVÚ©yı™´sV¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. \ l L iªR Ω VáNR P V B ¡˜LiµR ∂ VáV NRPáVgRiNRPW≤R∂µR∂Æ©s[ DƵ∂Ù a[ PR ˘Liª][Fy»¡V gRiX•¶¶¶™´sxqsLSáNRPV ≠sµR∂V˘ª`Ω |msLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV.

LSx t Ì s Q˚Li Æ © s[ ≤ R ∂ V FyLji˙aS≠sVNRPLRiLigRiLiÕ‹[ Ƶ∂[aPR LiÕ‹[Æ©s[ NSNR P VLi≤y ˙x m sx m sLiøR ¡ LiÕ‹[ @˙gRigS≠sVgS ¨s÷¡¬ø¡[LiµR∂VNRPV @≤R∂VgRiVáV Æ™s[r°ÚLiµR∂©yıLRiV. BLiµR∂VNRPV ¨sµR∂LRi+©´sÆ™s[V B…‘¡™´s¤Õ¡[ G…ÿ áORPQ ˙…ÿNÌPR L˝iR V DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[}qs @˙gRigS≠sV xqsLixqÛs©´sV Æ™sVµR∂N`P —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ 1956 ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsxmsLiøR¡ rÛyLiVV NSL˝Ri Fny˘NÌRPLki Æ©s[≤R∂V ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @LiVVLiµR∂©yıLRiV. BxqsW«¡Ÿ NRPLi|ms¨dsNTP ¬ø¡Liµj∂©´s NSL˝iR Fny˘NÌRPLkiª][ LSxtÌsQ˚Li ™´sVL][ryLji @˙gRigS≠sVgS ¨sáVr°ÚLiµR∂©yıLRiV. FyLji˙aS≠sVNRPLigS FsµR∂VgRiVªRΩV©´sı LSuÌ y ˚¨sNT P l L iLi≤T ∂ ¨s™± s V= BLi≤R ∂ { q Ì s ˚£ q s ˙x m sÆ ™ sWx t sQ©± s B¨szqÌs»¡W˘…fiáV ™´s}qsÚ INRP…”¡ Æ ™ sVµR ∂ N`PÕ‹[ © ´ s V, ™´ s VL][ … ” ¡ ¿¡ªR Ω WÚ L R i VÕ‹[ ˙FyLR i Li’≥ ¡ LiøR ¡ À ‹[ªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. µk∂¨s™´sÃ˝¡ 30Æ ™ s[ à ¡N][ » ˝ ¡ LR i WFy∏R ∂ Vá |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV LS©´sV©yı∏R∂V©yıLRiV. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ª]÷¡ryLjigS ≠s™´sW©yá ≠s≤T∂ÀÿgSá ªRΩ∏R∂WLki ZNP[ L i˙µy¨sı NR P W≤y ªR Ω ©´ s x§¶¶¶∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[zqs ˙FyLR i Li’≥ ¡ LiøR ¡ ≤R ∂ Li NR P W≤y «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV. |msµÙ∂R |msµÙ∂R ™yÃ˝¡V ELjiZNP[ LSLRi¨s Ƶ∂[aRPLiÕ‹[¨s @¨sı LSuÌ y ˚áV ºΩLj i gSZNP[ ALi˙µ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P©´sV FsLiøR¡VNRPV¨s rÛyzmsLiøyLRi¨s BxqsV«¡⁄, ˙…ÿNÌPR QLiR˝ Fn y ˘NÌ R P Lk i á©´ s V gR i VLR i VÚ ¬ ø ¡[ x q sWÚ }msL]‰©yıLRiV. |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂©´sV ™´ s VL][ r yLj i ˙x m sx m sLiøR ¡ LiÕ‹[ Æ © s[ @˙gR i ÀÿgS©´ s ¨s÷¡}msLiµR ∂ VNR P V ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙x m sx m sLiøR ¡ rÛ y LiVV l L iLi≤R ∂ V |qs≠sV©yL˝RiV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gS, @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ ˙xmsxmsLiøR¡rÛyLiVV ™´s˘™´sry∏R∂V NS©´sˆÈlLi©±s=©´sV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡À‹[ªΩR V©yı™´sV©yıLRiV.

Ñ≤+≤x Jyfl ÉÏkè`«∞ʼnõΩ SZ"≥· WÅ∞¡ =∞OE~°∞ $NSNRPVÎÏÁLi, ª«sWLjiè 29iMc zmsztsQ¬s @gjiõ Ëص³j…»R½VÌÁV @LiµR…LjiNUP HFs\®ªs BÌýÁV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[xqsVòƒ«sõÈíÁV LSxtísQû \®ªsµR…ù AL][gRiù aSÆØ ª«sVLiú¼½ N]Liú²R…V ª«sVVLRi×dÁ®ªsWx¤¦¦¦ƒ±s ¾»½ÖÁFyLRiV. aRPVúNRPªyLRiLi DµR…¸R…VLi LRißáxqósÌÁLi ª«sVLi²R…ÌÁLi zmsztsQßÓá úgSª«sV @gjiõËص³j…»R½VÌÁƒ«sV xmsLSª«sVLji+Li¿yLRiV. C xqsLiµR…LRi÷éLigS A¸R … Vƒ« s ª« s WÉý Ø ²R … V»R ½ W @gj i õ úx m sª« s WµR … LiÍÜ[ BÌý Á V N][ÍÜ[öLiVVƒ«s ªyLRiLiµR…LjiNUP BLiµj…LS Aªyxqs ¹¸…WÇÁƒ«s xmsµ³R…NRPLi NTPLiµR… BÌýÁV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[xqsVòƒ«sõÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi „sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁV @²T…gjiƒ«s úxmsaRPõÌÁNRPV xqsª«sWµ³yƒ«sLi ¿Á‡ÁV»R½W »][ÈÁxmsÖýÁ ÛËÁ[lLi[ÑÁ ƒ«sVLi²T… LRißáxqósÌÁLi ª«sVLi²R…ÍجsNTP rygRiV¬dsLRiV r¢NRPLRiùLi NRPÖÁöLi¿RÁƒ«sVƒ«sõÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. ª«s¿Á[è LRiÕdÁ {qsÇÁƒ±sNRPV rygR i V¬d s LR i Liµj … Li¿R Á ƒ« s Vƒ« s õÈí Á V ¾ » ½ÖÁFyLR i V. BLiµR … VN]LR i NR P V @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s ÛÉÁLi²R…LýRiV BxmsöÉÓÁZNP[ zmsÌÁª«s²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…ƒyõLRiV. @¬sõ úgSª« s V x m sLi¿yLiVV¼d ½ ÌÁNR P V rygR i V¬d s LR i V r¢NR P LR i ùLi NRPÖÁöLi¿RÁ²y¬sNTP úxms˳ÏÁV»R½*Li ¬sµ³R…VÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[zqsƒ«sÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõ @Õ³Áª«sXµôj… xmsƒ«sVÌÁNRPV @²ïR…Vxms²R…V»R½VƒyõLRi¬s ¿ÁFyöLRiV. FyLjiúaS„sVNRPLigS @Õ³Áª«sXµôj… ÇÁLRigSÌÁƒyõLRiV. ¬sLRiVµ][ùgRiV\ÛÍÁƒ«s ¸R…VVª«s¼d½ ¸R…VVª«sNRPVÌÁV ÑÁÍýØ @Õ³ Á ª« s Xµô j … NT P úx m s˳ Ï Á V»R ½ *Li @Liµj … x q sVò ƒ « s õ r¢NR P LSùÌÁƒ« s V „s¬s¹¸…WgjiLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s ¿ÁFyöLRiV. NSLiúlgi£qs FyLíkiNTP µR…×Á»R½VÌÁV FsLi»][ ®ªs[VÌÁV ¿Á[ryLRiƒyõLRiV. INRPä Fs£qszqs, Fs£qsÉÓÁÌÁZNP[ NSNRPVLi²y ÕÁzqsÌ @˳ÏÁVùƒ«sõ¼½NTP LSÇØùLigRiLiÍÜ[ ÕÁ.AL`i.@LiÛËÁ[µR…äL` F~LiµR…VxmsLjiÀÁƒ«sÈíÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. ª«sVz¤¦¦¦ÎØ ÕÁÌýÁV(z¤¦¦¦LiµR…W N][²`… ¿RÁÈíÁLi ) A®ªsWµR…Li N]LRiNRPV »R½ƒ«s xmsµR…„sNTP LSÒÁƒyª«sW ¿Á[zqsƒ«sÈýÁV ¿ÁFyöLRiV. ²y.ÕÁ.AL`i.@LiÛËÁ[µR…äL` LRi¿RÁƒ«sÛÍÁ[ ®ƒs[²R…V ®µ…[aS¬sNTP

AµR…LRi+LigS ¬sÖÁ¿y¸R…VƒyõLRiV. Fs£qszqs, Fs£qsÉÓÁÌÁ xqsËÞ Fýyƒ±s LRiWxmsNRPÌÁöƒ«s ¿Á[zqsƒ«sÈÁVª«sLiÉÓÁªyLRiV @LiÛËÁ[µR…äL` @¬s @ƒyõLRiV. LSxtísQûLiÍÜ[ gRiXx¤¦¦¦¬sLSøßá aSÅÁ µy*LS 70 ÌÁORPQÌÁV BÎýÏÁƒ«sV ¬sLjiøLi¿RÁgS @LiµR…VÍÜ[ ZNP[ª«sÌÁLi 2 ÌÁORPQÌÁ ª«sVLiµj… ª«sWú»R½®ªs[V µR…×Á»R½VÌÁV Dƒ«sõÈíÁV ª«sVLiú¼½ ¾»½ÖÁFyLRiV. C „sxtsQ¸R…W¬sõ »y® ƒ s[ x q s*¸R … VLigS ª« s VVÅÁùª« s VLiú¼½NT P ¾ » ½ÖÁ¸R … VÛ Ç Á[ z q sƒ« s Èý Á V ¿ÁFyöLRiV. Fs£qszqs, Fs£qsÉÓÁ xqsËÞ Fýyƒ±s úNTPLiµR… C G²yµj… 11 ®ªs[ÌÁ N][ÈýÁV ÅÁLRiVè¿Á[¸R…V²y¬sNTP úxms˳ÏÁV»R½*Li A®ªsWµj…LiÀÁƒ«sÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. BLiµR…VÍÜ[ „sµR…ùNRPV ®ªsVVµR…ÉÓÁ úF¢µ³yƒ«sù»R½¬sxqsVòƒ«sõÈýÁV ¿ÁFyöLRiV. INRPÉÓÁ ƒ«sVLi²T… Fs¬s„sVµR…ª«s »R½LRigRi¼½ ª«sLRiNRPV ¿RÁµR…Vª«so»R½Vƒ«sõ „sµyùLRiVÌÁNRPV ®ƒsÌÁNRPV lLiLi²R…Vª«sLiµR…ÌÁ ¿]xmsöVƒ«s ªyLji »R½ÖýÁµR…Liú²R…VÌÁ ÆØ»yÍÜ[ ÇÁª«sV¿Á[¸R…Vƒ«sVƒ«sõÈýÁV 9,10 »R½LRigRi»R½VÌÁV ¿RÁµR…Vª«so»R½Vƒ«sõ ¥¦¦¦xqísÍÞ „sµyùLóRiVÌÁNRPV ®ƒsÌÁNRPV LR i W.700 ¿]x m söVƒ« s ª« s VLiÇÁÚLR i V  ¿ Á[ ¸ R … V²y¬sNT P NR P „sVÉÔ Á ¬sLñRiLiVVLiÀÁƒ«sÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. BLiÇÁ¬dsLjiLig`, ®ªsV²T…zqsƒ±s N]LRiNRPV „s®µ…[aSÌÁÍÜ[ ¿RÁµR…Vª«so»R½Vƒ«sõ 500 ª«sVLiµj… Fs£qs.zqs, Fs£qs.ÉÓÁ „sµyùLó R i VÌÁNR P V LR i W.10ÌÁOR P Q Ì ÁV ¿]x m söVƒ« s ª« s VLiÇÁÚLR i V ¿Á[¸R…V²y¬sNTP úxms˳ÏÁV»R½*Li ¬sLñRiLiVVLiÀÁƒ«sÈíÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. Fs£qszqs, Fs£qsÉÓÁÌÁV gRiXx¤¦¦¦¬sLSøßجsNTP ÌÁORPQLRiWFy¸R…VÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…Vƒ«sVƒ«sõÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. Fs£qs NSÌÁ¬dsÌÁNRPV L][²ýR…V ¬sLSøßáLi, »ygRiV¬dsLRiV NRPÌÁöƒ«s F¢ztísQNS¥¦¦¦LRiLi @Liµj…Li¿RÁVÈÁNRPV Fs£qs.zqs, Fs£qs.ÉÓÁ xqsËÞ Fýyƒ±sÍÜ[ F~LiµR…VxmsLRiÀÁƒ«sÈíÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ $NSNRPVÎÏÁLi ALïkiJ ÑÁ.gRiâßá[£tsQNRPVª«sWL`, LRißáxqósÌÁLi »R½¥¦¦¦bdPÍôØL`, FsLizms²T…J ªyxqsV®µ…[ª«s LSª«so »R½µj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ 50 ©´sVLi¿¡ 60Æ™s[á N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Vá©´sV l\LiªRΩVáNRPV LR i VflÿáVgS B¬ ø ¡[ Ë LiµR ∂ VNR P V Àÿ˘LiNR P VáNR P V µj ∂ aS¨sl L Ù i [ a R P Li ¬ ø ¡[ a S™´ s V©yıLR i V. @Õÿl g i[ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áNRPV |\ qsªRΩLi 13Æ™s[á N][»¡˝ LRiWFy∏R∂VáV B™´s*©´sV©yı∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVz§¶ ¶Ã¡©´sV @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ @’¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ªR Ω ™´ s V™´ s LiªR Ω V ˙x m s∏R ∂ VªR Ω ıLi ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. xms…ÿ©±s¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ ≠sV¨ds }qÌs≤T∂∏R∂VLi ¨sLS¯fl·LiN][qx sLi l L iLi≤R ∂ VN][ » ˝ ¡ x m sµj ∂ áOR P Qá LRiWFy∏R∂Vá©´sV ™´ s VLi«¡⁄LR i V¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı»˝ ¡ V ˙x m sNR P …” ¡ LiøyLR i V. @Õÿl g i[ Fy÷¡¤ … ¡NT P ıN`P NR P ŒÿaSá©´ s V ™´ s VLi«¡⁄LR i V¬ ø ¡[ } qsLiµR ∂ VNR P V ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ≤T∂˙gki NR P ŒÿaSá ¨sLS¯fl·Li, ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚN][xqsLi INRP N][…”¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV ≠s≤R ∂ VµR ∂ á¬ø¡[ x q sVÚ © ´ s ı»˝ ¡ V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´sLiµk∂aRP*L`i g_≤`∂ @µ≥R∂˘QORPQªRΩ ™´s§z ¶ ¶LiøR¡gS, ™´sVLi˙ªRΩVáV qx sV¨dsªy áOSQQ¯lLi≤ÔT∂, gkiªylLi≤ÔT∂, BLiøyL`Íi ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂ZNP @LRiVfl·ª][Fy»¡V FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ áV, ™´ s W“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, NRP¤Õ¡NÌPR L`i, «ÿLiVVLi…fi NR P ¤ Õ ¡NÌ R P L`i ªR Ω µj ∂ ªR Ω LR i VáV FyÕÊ‹©yıLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLi AµR∂˘LiªRΩLi ¤…¡©<´s©±s ¤…¡©<´s©±sgSÆ©s[ N]©´srygRi≤R∂Li N]xqsÆ™sVLRiVxmso. FsNRP‰≤R∂ æªΩáLigSflÿ ™yµR∂VáV ALiµ][Œœ¡©´sNRPV µj∂gRiVªyL][, G Dxms˙µR∂™´sLi ™´sxqsVÚLiµ][©´sÆ©s[ ¤À≥¡LigRi rÛy¨sNRP NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáª][Fy»¡V F°÷d¡xqsVá Æ™sVV•¶¶¶Õ˝‹[ xqsˆxtÌsQLigS NRP¨szmsLi¿¡Liµj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ x m sLR i ˘»¡©´ s N][ x q sLi x q sV™´ s WLR i V ™´sVW≤R∂VÆ™s[á ™´sVLiµj∂ F°÷d¡xqsVá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyLRiV.

™ê=∞~°H¡ À@-„Ñu¨ áÎ ê_»∞ ~À_»∞¤‰õΩ 4.5 HÀ@∞¡ x^è∞Œ Å∞ ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^Œ∞, =∂iÛ 29

gR i »R ½ ª« s VW® ² …[ Î ý Ï Á §gS @Õ³Áª«sXµôðj…NTP ƒ¯[¿RÁVN][NRP úxmsÇÁÌÁNRPV @r¢NRPLSù¬sõ NRPÖÁgjixqsVòƒ«sõ ryª« s VLý R i N][ È Ácúx m s¼½ò F y²R … V AL` i @Li²` … ÕÁ LR i x ¤ ¦¦¦µyLj i @˳ÏÁª«sXµôðj…NTP 4N][ÈýÁ 50ÌÁORPQÌÁ LRiW.ÌÁ ¬sµ³R…VÌÁV ª«sVLiÇÁÙLRiV @¸R … Wù¸R … V¬s Cx m sƒ« s VÌÁ ¬sLR i *x ¤ ¦¦¦ßáNR P V Û É ÁLi²R … L` i ÌÁV NR P W²y ÅÁLSLR i V NSª« s ²R … Li ÇÁLj i gj i LiµR … ¬s LSx t í s Q û rí y Lix m soÌÁV,Lj i ÑÁ}qí s ûx t sQ ƒ ý « s aSÆت« s W»R ½ VùÌÁV »][ È Á ƒ« s Lj i =x ¤ ¦¦¦Li ® ª sÌý Á ²T … Li¿yLR i V .aR P VúNR P ªyLR i Li A¸R … Vƒ« s NTPLýRiLixmsp²T…ÍÜ[ ZNP[LiúµR…ª«sVLiú¼½ ²y.¸R…VLi¸R…VLi.xmsÌýÁLi LSÇÁÙ»][ NRPÖÁzqs 50ÌÁORPQÌÁ»][ ¬sLj i øLiÀÁƒ« s 6ryª« s WÑÁNR P ˳ÏÁª«sƒyÌÁ úFyLRiLi˳Ü[»R½=ª«s NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ FyÍæ܃yõLRiV.CxqsLiµR…LRi÷éLigS A¸R … Vƒ« s „d s V²T … ¸R … W ª«sWÉýزR…V»R½W gRi»R½ lLiLi²R…V ª« s VW® ² …[ Î ý Ï Á §gS FsµR … VLR i V ¿RÁWxqsVòƒ«sõ ryª« s VLý R i N][ È Ácúx m s¼½ò F y²R … V AL` i @Li²` … ÕÁ LR i x ¤ ¦¦¦µyLj i @Õ³Áª«sXµôðj…NTP ƒyÌÁVgRiVƒ«sõLRi N][ÈýÁ LRiW.ÌÁV ¬sµ³R…VÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

6 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

â◊x"å~°O, =∂iÛ 30, 2013

HÍÅQÆ~ƒ°Où Ö’ H˘Å#∞áêHõ ^Õ"åÅÜ«∞O „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

©´ s ÕÊ ‹ Li≤R ∂ , ™´ s WLj i Ë 29 iMryLix q s‰Q X ºΩNR P , øyLj i ˙ªR Ω NR P Æ © s[ x m sµ≥ R ∂ ˘LigS N]á©´ s VFyNR P FsLiª][≠sbPxtÌsQªRΩª][ Æ™sáVg]LiµR∂Vª][Liµj∂. z§¶¶¶LiµR∂W, ≠dsLRiZ\ aP™´s,\¤«¡©´s, Æ\™sxtsÒ Q™s´ ™´sVªyáNRPV xmso…Ì”¡¨sÃ˝¡VgS ÀÿzqsÃ˝¡Vª][Liµj∂. «ÿºd Ω ∏R ∂ V, @LiªR Ω LÍ S ºd Ω ∏R ∂ V ∆ÿ˘ºΩ¨s F~LiµR∂VªRΩW ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ ÿ ZNP[ ªR Ω á™´ s W¨sNR P LiÕÿ ≠sLS—¡Ã˝¡Vª][Liµj∂. Fs©Ø[ı ≠sbPxtÌs QªΩR áª][ Æ™sázqs¤Õ¡˝ [ N]á©´sVFyNRPÕ‹[ xmsLS˘»¡NRPVáNRPV@≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y ˙x m sæ ª Ω[ ˘ NR P ªR Ω ª][ NR P ©´ s V≠sLiµR ∂ V ¬ø¡[r°ÚLiµj∂. @ºΩ˙Fy¿d¡©´s\Æ™sV©´s x q s*∏R ∂ VLi À≥ œ ¡ W÷¡Lil g i[ a R P *LR i , r°Æ™s[VaRP*LSá∏R∂VLi, $$$ ≠ d s L R i ©yLS∏R∂Vfl·ry*≠sVAá∏R∂VLi, ˙Fy¿d¡©´saSxqs©yáª][ NRPW≤T∂©´s ™´ s VW˘—¡∏R ∂ VLiáV BNR P ‰≤R ∂ µR∂LRi+©´s≠sVryÚLiVV. ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ A¤Õ¡[LiR V ™´sVLi≤R∂áLi N]á©´sVFyNRP

mx sLS˘»¡NRPVá Fy÷¡»¡ qx s*LÊiR µ≥y™´sVLi @¨s ¬ ø ¡Fyˆ÷¡. Fs©Ø[ ı ≠sbPxtÌsQªRΩáNRPV ¨sá ∏R∂V\Æ™sV©´s N]á©´ s VFyNR P Õ‹ [ x q s*∏R ∂ VLi À≥¡œ W÷¡Lilgi[aPR *LRi r°Æ™s[VaRP*LSá∏R∂VLi N][…‹NRP‰÷¡LigSáª][ ÀÿzqsÃ˝¡Vª][Liµj∂.Aá∏R∂VLi Õ‹[ «¡gR i µÊ R ∂ LR i Vl L i[ fl ·VNSøyLR i V˘≤R ∂ V N]áV\Æ™sD©yıLRiV. CAá∏R∂VLi bP™´ s ÷¡LigR i Li ©´ s VLi¿¡ lLi[fl·VNSøyLRiV˘≤R∂V DµR∂˜È≠sLi¿¡ HµR∂V mx sLiøR¡m{ shSáV rÙy mz sLiøyLRi¨s ™y…”¡Õ‹[ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[NTPæªΩ¿¡Ë @©´ s LiªR Ω LR i Li BÆ µ ∂[ ÷ ¡LigR i LiÕ‹[ HNR P ˘Q\ Æ ™ sV©yLR i ¨s ˙x m sºd Ω ºΩ. ™y…”¡Õ‹[N]á©´sVFyNRP, D«Í¡LiVV¨s, ZNP[µ∂R Lji, $\ZaPáLi, NSbPD©yıLiVV. CAá∏R∂VLiÕ‹[¨s bP™´s÷¡LigS¨sı xmsp—¡}qsÚ xmso©´s LÍiR ©´s¯ DLi≤R∂µR∂¨s ˙xmsºdΩºΩ. ˙NUP.aRP 6,7 aRPªyÀÙÿá ™´sVµ≥R∂˘ øyŒœ¡ßNRP˘, NSNRPºdΩ∏R∂VVá NSáLiÕ‹[ ¨sLj i ¯ªR Ω \ Æ ™ sV©´ s C r°Æ™s[VaRP*LRi Aá∏R∂VLiÕ‹[ bPáˆNRPŒœ¡, NR P »Ì ¡ ≤yáNR P V Æ © sá\ Æ ™ sDLiµj ∂ .

C˙FyLiªR Ω Õ‹[ øyLj i ˙ªR Ω NR P ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ©´sV x q sLiªR Ω Lj i LiøR ¡ VNR P V©´ s ı ™´ s VL][ Aá∏R ∂ VLi $$$ ≠d s LR i ©yLS∏R ∂ Vfl· ry*≠sV Aá∏R∂VLi. NRPŒÿ˘fl· øyŒœ¡ßNRP˘QÆ\≤∂©´s ALRi™´s ≠s˙NRP™´sWµj∂ªRΩV˘≤T∂ Fyá©´sÕ‹[ ˙NUP.aRP. 1105Õ‹[ CAá∏R∂V ¨sLS¯fl·Li «¡Lj i gj i Liµj ∂ . @xtÌsQµj∂NSˆÃ¡NRPVá ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡V Aá∏R∂W¨sNTP ˙xmsºΩztsÌ QLixms ¡≤T∂ D©yı LiVV. N]á©´sVFyNRPÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Aµ≥ k ∂ ©´ s LiÕ‹[ D©´ s ı ™´sVW˘—¡∏R∂VLiÕ‹[ gRiªRΩNSáxmso øR¡Lji˙ªRΩ xmsµj∂áLigS À≥¡œ ˙µR∂xmsLjiøR¡ ¡≤T∂ DLiµj ∂ . N]á©´ s VFyNR P Õ‹[ 18«ÿªR Ω VáNR P V 18™´ s VhSáV D©yıLiVV. C Aá∏R ∂ Wá µR∂LRi+©y¨sNTP ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚Li ©´sVLi¬ø¡[ NSNRP NRPLÒS»¡NRP, ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚©´sVLi¿¡ |msµÙ R ∂ FsªR Ω VÚ © ´ s À≥ œ ¡ NR P VÚ Ã ¡V™´ s ¿¡Ë xmsp«ÿNSLR i ˘˙NR P ™´ s WÕ˝ ‹ [ FyáVxmsLiøR¡VNRPVLi…ÿLRiV. N]á©´sV FyNRP ™´sVW˘—¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V

¬ø¡[zqs©´s bPÕÿˆÃ¡V, aSxqs©yá\|ms ™y…” ¡ ≠s™´ s LSáV ©´ s Æ ™ sWµR ∂ V ¬ø¡[∏∂R V ¡≤T∂ D©yıLiVV. bPÕÿˆÃ¡V, aSx q s©yáNR P WLR i Vˆ AgR i ™´ s V©´ s xqsW˙ªyáª][ B≠sV≤T∂ DLiµj∂. ˙NUP.aRP 10, 11 aRPªyÀÙÿ áNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s bPÕÿˆÃ¡V, aSx q s©yáV ™´sVW˘—¡∏R∂VLiÕ‹[ D©yıLiVV. ø][ Œ œ ¡ ßá NSáLi©y…” ¡ N][µR∂Li≤R∂LS™´sVry*≠sV bPáˆLi, gR i «¡Ã¡OT P Q ¯ , µ≥ R ∂ *«¡x q sÚ L i À≥ œ ¡ Li, ©´s»¡LS«¡øR¡˙NRP™´sLjiÚ, øy™´sVVLi≤T∂, \¤À≥¡LRi™´so≤R∂V, xqsxmsÚ™´sWªRΩXNRPáV, ©ygR i bPáˆLi, À≥ œ ¡ ˙µ≥ R ∂ NS◊¡, ≠d s LR i À≥ œ ¡ ˙µR ∂ V¨s bPÕÿˆÃ¡V ™´sVW˘—¡∏R∂VLiÕ‹[ NRPWLRiË ¡≤T∂ D©yıLiVV. øyLj i ˙ªR Ω NR P xmsLjia][µ≥R∂NRPVáV ¨sªRΩ˘Li ªRΩ™´sV xmsLji a][µ≥R∂©´sÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVW˘—¡ ∏R∂W¨sNTP ™´sxqsVÚLi…ÿLRiV. BNRP‰≤R∂ Æ © sá\ Æ ™ s©´ s Aá∏R ∂ WáV FsLi≤][Æ™sVLi…fi xmsLjiµ≥∂j Õ‹[NPT LS™´s¨s @LiµR ∂ VZNP[ ≠ d s …” ¡ ¨s x m sLS˘»¡NR P ˙xmsƵ∂[aRPLigS gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[µR∂¨s

HÍO„ÔQãπ Jã¨=∞~°ú q^è•<åÖË „Ѩ[ʼnõΩ âßѨO: K«O„^ŒÉÏ|∞ <åÜ«Ú_»∞ NSNTP©y≤R∂,™´sWLjiË 29(AL`iFs©±sFs): NSLi˙lgi£qs @xqs™´sVLÛiR ≠sµ≥y©yá ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡V @Æ©s[NPR B ¡˜LiµR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s …‘¡≤U∂{ms @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V }msL]‰©yıLRiV. }msµR∂á qx sLiZOP[Q™s´ W¨sı NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xmspLjigÚ S ≠sxqs¯LjiLi¿¡LiµR∂©yıLRiV. xqs™´sW«¡Æ™s[V Ƶ∂[™yá∏R∂VLi, }msµR∂™y¤Œ¡[˛ Ƶ∂[™s´ oŒ˝¡œ ß @¨s ¬ø¡zmsˆ©´s ™´s˘QQNPT Ú µj∂™´sLigRiªRΩ Fs¨dsÌ LS™´sWLS™´s¨s, ˙xms«¡Ã¡ N][xqsÆ™s[V A∏R∂V©´s FyLÌik |ms…ÌÿLRi¨s @©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @Æ©s[NPR qx s™´sVxqs˘Ã¡V D©yı∏R∂V¨s, @xqs™´sVLÙiR ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiµR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, NSLi˙lgi£qs©´sV FsµR∂VL]‰Æ©s[ aRPNTPÚ INRP‰ …‘¡≤U∂{msZNP[ DLiµR∂¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V }msL]‰©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik 32™´s A≠sLS˜È™´s µj∂©Ø[ªRΩ=™´s Æ™s[≤R∂VNRPáV aRPV˙NRP™yLRiLi xmnsV©´sLigS «¡LjigSLiVV.. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS FyLÌki Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV LRiNRPÚµy©´s bP’¡LSá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs LRiNRPµÚ y©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. }msµR∂áNRPV, ™´sXµÙ∂R VáNRPV xmsLi≤˝R∂V, ™´sryÚQ˚á©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. ™´sxqsVÚ©yı...≠dsVN][xqsLi FyµR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ªRΩWLRiVˆg][µy≠sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘…”¡xqsVÚ©s´ ı …‘¡≤U∂m{ s @µ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V |msµR∂mx sp≤T∂Õ‹[ FyLÌik A≠sLS˜È™s´ Æ™s[≤∂R VNRPÕ˝‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ FyLÌik ¤«¡Li≤y©´sV A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. @©´ s LiªR Ω LR i Li Fs¨d Ì s AL`i ≠s˙gS•¶¶¶¨sNT P x m spá™´ s WááV Æ ™ s[ z q s ¨s™yáVáLjiˆLiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS 32 ZNP[“¡Ã¡ ZNP[N`P©´sV NRP…fi ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi LRiNRPÚµy©´s bP’¡LS¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s Àÿ ¡V, ™´sXµÙ∂R VáNRPV ™´sryÚQ˚á©´sV mx sLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV.C qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªRΩLi˙≤T∂¨s @≤Ô∂R Li |ms»Ì¡VNRPV¨s N][»¡˝ V xqsLiFyµj∂Li¿¡©´s «¡gRi©±s zmsÃ˝¡ NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s |ms…Ì¡” LS«¡NUP∏R∂V ≠sáV™´sá©´sV ©yaRP©´sLi ¬ø¡[ryLRi¨s @©yıLRiV. C FyLÌki @|qsLi’d˝¡NTP

™´s}qsÚ µy¨sı NRPW≤y µ][ø¡R VNRPVLi…ÿLRi¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V FsƵ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. ™yLji¨s ©´s≠sV¯æªΩ[ \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sáበªRΩxmsˆµR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V æªΩáVgRiVƵ∂[aPR LiFyLÌik NTP LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS ™´sVLi¿¡ xqsˆLiµR∂©´s ™´sxqsVÚµ∂R ¨s, …‘¡≤U∂{ms NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ÀÿgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, ™yŒ˝¡œ ß BLiNS ˙xms«¡Õ˝‹[ ¬\ø¡ªRΩ©´s˘Li ºdΩqx sVNRPVLS™yá¨s A∏R∂V©´s mz sáVxmso¨søyËLRiV. ªRΩ™´sVNRPV @µ≥∂j NSLRi NSLiORPQ ¤Õ¡[µ∂R ¨s, …‘¡≤U∂{ms ˙xms«¡Ã¡N][xqsÆ™s[V F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂¨s, ry*LÙRiLi N][xqsLiNSµR∂¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V }msL]‰©yıLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡VgS …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V µk∂ORPQáV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ıµj∂ ˙xms«¡Ã¡N][qx sÆ™s[V©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSuÌy¨sıQQ˚ Fy÷¡Li¬ø¡[ aR P NT P Ú INR P ‰ …‘ ¡ ≤U ∂ { m sZNP[ DLiµR ∂ ¨s øR ¡ Li˙µR ∂ Àÿ ¡V ©y∏R ∂ VV≤R ∂ V }msL]‰©yıLRiV.@≠s¨dsºΩ @Æ©s[ xmsµy¨sı DøR¡ËLjiLiøR¡≤y¨sNTP À≥¡œ ∏R∂VxmsÆ≤∂[ ≠sµ≥∂R LigS …”¡≤T∂zms Fyá©´s rygjiLiµR∂©yıLRiV. xqs™´sW«¡Æ™s[V Ƶ∂[™yá∏R∂VLi, ˙xms«¡¤Õ¡[ Ƶ∂[™´soŒ˝œ¡ß @Æ©s[ ¨s©yµR∂Liª][ xqs*LÊki∏R∂V ©´sLiµR∂™´sVWLji ªyLRiNRP LS™´sWLS™´so …”¡≤T∂zms¨s rÛyzmsLiøyLRi©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV FyÕÊ‹©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı FsÆ™sV¯÷d¡= ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtsÒ v≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V Fs©Ø[ı B ¡˜LiµR∂Vá©´sV FsµR∂VL]‰Li»¡W, FyµyáV ©ØxmsˆVáV |ms≤R∂VªRΩV©yı ˙xms«¡Ã¡ N][xqsLi FyµR∂ ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´sVVLiµR∂V À≥ÿ™Ø[Ƶ∂[*gS¨sNTP Õ‹[©s´ ∏R∂W˘LRiV. …‘¡≤U∂m{ s @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s}qsÚ @¨sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRi™´sV™´soªyLiVV¨s ∏R∂V©´s™´sVá @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌik ¨s @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ºdΩqx sVNRPV LS™´s≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sV ™´sVVLiµR∂V©´sı áORPQ ˘™´sV©yıLRiV.

@µ≥j∂NSLRiVáV @Li»¡V©yıLRi¨s ˙gS™´sVxqsVÚáV AÆ™s[µR∂©´s™´s˘QQNRPÚLi ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i V. ™´ s VL][ \ Æ ™ sx m so @µ≥ j ∂ NSLR i VáV Fs™´ s LR i W mx s…Ì¡” LiøR¡VN][NPR F°™´s≤R∂Liª][ mx soLSªRΩ©´s LSºΩNRP»Ì¡≤yáV ™´sV…Ì”¡Õ‹[ NRPázqs F°ªR Ω VLi≤R ∂ gS ™´ s VLj i N]¨sı µ≥ R ∂ *Lix q s™´ s ∞ªR Ω V©yıLiVV. Bx m sˆ…” ¡ \ Z NP©y @µ≥ j ∂ NSLR i VáV Aá∏R∂Wá©´sV FsLi≤][Æ™sVLi…fi x m sLj i µ≥ j ∂ Õ‹[ N T P æ ª Ω¿¡Ë...µk ∂ ¨s¨s »¡WLji«¡Li ZNP[Li˙µR∂LigS gRiVLjiÚLi¿¡ @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xms«¡Ã¡V N][LiR VªRΩV©yıLRiV.Bµj∂Õÿ DLi≤R∂gS æªΩáLigSflÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s øR¡Lji ˙ªRΩNRPV xqs“¡™´sryORPQ ˘LigS ¨sáVxqsVÚLiµR∂Æ©s[ DƵÙ∂[aRP˘Liª][Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s™´sORPQ øR¡Wzmsr°ÚLiµR∂¨s øR¡Lji˙ªRΩNSLRiVáV }msL]‰Li»¡V ©yıLR i V. À≥ÿ≠sªRΩLSáNRPV ™´sVLi¿¡ øR¡Lji˙ªRΩ©´sV @Liµj ∂ Liøy÷¡=©´ s FyáNR P VáV C≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NRPW≤y ¨sL˝iR ORPQ ˘Li øR¡WzmsLiøR¡ ≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sV¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV.

=Ú^Œ∞~°∞`«∞#fl cèq∞e qb# q^è•#O

≠saS≈¡x m s»¡ıLi,™´ s WLj i Ë 29(AL`iFs©± s Fs): ˙l g i[ » ¡L`i ≠saS≈¡Õ‹[ ’≥¡d ≠sV÷¡¨s ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[}qs ˙xmsºΩFyµR∂©´s|\ ms ºdΩ˙™´s ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNPR LÚ i @™´soªRΩV©yıLiVV. BNRP‰≤T∂ ˙x m s«¡Ã¡ @’≥ ¡ ˙Fy∏R ∂ WáV æªΩáVxqsVN][NPR VLi≤y LS«¡µ≥y¨sÕ‹[ NR P WLR i V˨s ¨sLÒ R i ∏R ∂ WáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V≠sV»¡¨s rÛy¨sNRPVáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. µk∂¨sı xmspLjigÚ S ™´s˘ºΩlLi[NTPryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. BLiµR∂VNRPV @™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ ALiµ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. ªy™´sVV xqs*ªRΩLi˙ªRΩLigSÆ©s[ DLi≤yá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s, ≠s÷d¡©´sLi @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. µk∂Liª][ “¡≠dsFsLi{qsÕ‹[ ’≥d¡≠sV÷¡ ≠s÷d¡©´s ˙x m sºΩFyµR ∂ ©´ s ≠s™yµR ∂ Li ™´sVVµR∂VLRiVª][Liµj∂. ≠s÷d¡©y¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sWÚ rÛy¨sNRPVáV N]LiµR∂LRiV N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRi xqsWˆQQLij NÚ PT ≠sLRiVµÙ∂R LigS LS«¡µ≥ y ¨sÕ‹[ ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºd Ω x q sVN][ ™ ´ s ≤R ∂ Li µyLR i Vfl·™´ s V¨s À≥ ÿ LR i ªR Ω ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω * ™´ s W“¡ NSLR i ˘µR ∂ Lj i + CGFs£ q s aR P LR i ¯ AL][ z m sLiøyLR i V. BNR P ‰≤T ∂ Æ™sWzmsLiµj∂. D˙gRi™yµR∂ xqsLixqÛsáNRPV ¬ø¡[zqsLiµj∂. «¡Li»¡ }msáVŒ˝œ¡ ZNP[xqsV ºdΩ˙™´sªRΩNRPV FsLiªRΩ Æ™s[VLRi µR∂VNSflÿáV Æ©s[ªΩR á©´sV, ˙xms«¡Ã¡V xqsLi˙xmsµj∂LiøR¡ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 29 ¬ø¡Liµj∂©´s @©´sV™´sW¨sªRΩ ™´s˘NRPVÚáV µR ∂ LS˘x m soÚ ¬ ø ¡[ x m s…Ì ” ¡ ©´ s «ÿºd Ω ∏R ∂ V Ƶ∂ ¡˜ ºΩ©yıπ∏∂W xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liµj∂. NRPVLi≤y ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li :µj∂ÕfixqsV∆fi©´sgRiL`i ÀÿLi ¡V }msáVŒ˝œ¡ }msáVŒ˝ œ ¡ NR P V Fyáˆ≤T ∂ ©´ s »˝ ¡ V µR ∂ LS˘x m soÚ x q sLix q Û s  ¡XLiµR ∂ Li J µR∂VNSfl·LiÕ‹[ á’≥¡Li¿¡©´s B©´sVxmso xqsLjiNSµR∂©yıLRiV.

[O@ Ñ¿ Å∞à◊Ñá · ~Ô O_»∞ ZѶSπ P~üÅ∞ #"≥∂^Œ∞ Ñ¿ Å∞_»∞ á„ êO`åxfl =∞~À=∂~°∞ ѨijeOz# Z<£SU

ZNP[ x q sV ≠søyLR i fl·©´ s V «ÿºd Ω ∏R ∂ V µR ∂ LS˘x m soÚ x q sLix q Û s (Fs©± s HG) Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. zmns˙ ¡™´sLji 21©´s «¡Ljigji©´s «¡Li»¡ }msáVŒ˝œ¡\|ms Fs©± s HG aR P V˙NR P ™yLR i Li l L iLi≤R ∂ V Fs£mnsHAL`iáV ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[zqsLiµj∂. AL`i{qsc01, AL`i{qsc02, 2013 \ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂ }msLj i »¡ øR ¡ »Ì ¡ ™´s˘ºΩlLi[NRP NSLRi˘NRPÕÿFyá øR¡»Ì¡Li, H{ms{qs 120 (’d¡), 302, 307 qx s•¶¶ xmsáV |qsORPQ ©˝´s NTPLiµR∂ @’≥¡π∏∂WgSáV

Fs£msn HAL`iÕ‹[ }msL]‰Liµj∂. HC≤U∂ xmsLji«Ïÿ©´sLiª][ LRiWF~Liµj∂Li¿¡©´s Àÿ ¡Váª][ gR i VLR i VÚ æ ª Ω÷¡∏R ∂ V¨s xqsLixqÛsáV/™´s˘NRPVÚáV }msáVŒ˝œ¡NRPV Fyáˆ≤Ô y LR i ¨s æ ª Ω÷¡z m sLiµj ∂ . ™´sVáN`P}ms»¡ 72  ¡rÌy£ms ™´sµÙR∂ «¡Ljigji©´s }msáV≤R∂V, µj∂ÕfixqsV∆fi©´sgRiL`i 107  ¡rÌy£ms xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s G ™´s©±s ≠sVLjiË |qsLi»¡L`i ™´sµÙR∂ «¡Ljigji©´s }msáV≤R∂V xmnsV»¡©´sá\|ms Fs©±sHG Æ™s[lLi[*LRiV Fs£mnsHAL`iáV µy≈¡Ã¡V

aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVL][™s´ WLRiV }msáVŒ˝¡œ ß «¡Lj i gj i ©´ s ˙FyLiªy¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liµj∂. }msáVŒ˝¡œ xmsn V»¡©´s|\ ms @µ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP xmsµj∂ ™´ s VLiµj ∂ ª][ NR P W≤T ∂ ©´ s µR ∂ LS˘x m soÚ ¡XLiµR ∂ Li µj ∂ Õfix q sV∆fi©´ s gR i L`iÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡Liµj∂. 107  ¡rÌy£ms ™´sµÙ∂R Æ ™ sVVµR ∂ …” ¡ }msáV≤R ∂ V «¡Lj i gj i ©´ s ˙FyLiªy¨sı Fn ° l L i¨s=N`P ¨sx m sofl·Váª][ NR P ÷¡z q s Fs©± s HG  ¡XLiµR∂Li ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[zqsLiµj∂. }msáV≤R∂V

≠sµR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ¨sLS•¶¶¶LRi µk∂ORPQNRPV xqsLi{mnsVÀÿ™´sLi æªΩ÷¡zms ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı {qs{msFsLi LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘µR∂LRiV+áV LSxmsn V™´soáV

À‹[Ã¡Ì Vá©´sV }qsNRPLjiLi¿¡ Fn°lLi¨s=N`P Õÿ˘ÀfiNR P V x m sLiz m sLiøyLR i V. BLiZNP[ \ Æ ™ sV©y Aµ≥ y LSáV á’≥ ¡ ryÚ π ∏ ∂[ V Æ ™ sW©´ s ¨s x m sLj i x q sLR i ˙FyLiªyá©´ s V OR P VQflÒ · LigS xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV.

™´sLRiLigRiÕfi Õ‹[ 120 NTPÕ‹[á gRiLi«ÿLiV xms…Ì”¡Æ™s[ªRΩ ™´ s LR i LigR i Õfi,™´ s WLj i Ë29 AL`iFs©±sFs): ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sW™´sVV©´sWLRiV ™´sµÙR∂ @˙NRP™´sVLigS ªR Ω LR i ÷¡x q sVÚ © ´ s ı 120 NT P Õ‹[ à ¡ gR i Li«ÿLiVV¨s @µ≥ j ∂ NSLR i VáV xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿ ø][≤∂R ™´sLRiLi ©´sVLi¿¡ ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚NRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS C gRiLi«ÿLiVV¨s xms»Ì¡VNRPV©yı™´sV¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. gRiV»Ì¡VøR¡xmsˆV≤R∂V NSNRPVLi≤y L][≤∂RÔ V ™´sWLÊiR LiÕ‹[ µk∂¨sı ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı»˝¡V F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. gRi{qsÚ xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ™yx§¶¶¶©yáV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS C ≠sxtsQ∏∂R VLi ¡∏R∂V»¡©´s≤T∂Liµj∂.

.gRiV≤`∂ |\ mns#˚Æ≤∂[ xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ∆ÿ“¡}ms»¡ øR¡LjiËÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÛiR ©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı À≥¡œ NRPVÚáV.

u~°∞=∞ʼnõΩ áÈ>ˇuÎ# Éèí‰õΩÎÅ∞ ºΩLRiV™´sVá,™´sWLjiË29(AL`iFs©±sFs): $™yLji µR∂LRi+©´sLi N][xqsLi À≥¡œ NRPVÚáV À≥ÿLkigS ºΩLRiV™´sVá N]Li≤R∂NRPV ªRΩLRi÷¡™´sxqsVÚ©yıLRiV. ™´sLRiVxqs |qsá™´soáV LS™´s≤R∂Liª][ À≥œ¡NRPVÚáV F°¤…¡ªyÚLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi |qsá™´so, aRP¨s Aµy™yLSáV NRPázqs LS™´s≤R∂Liª][ À≥¡œ NRPVÚáV ºΩLRiV™´sVáNRPV À≥ÿLkigS ™´søyËLRiV. µyµyxmso 31 NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡V ¨sLi≤T∂ ™´sVW≤R∂V NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR Æ™s[VLRi À≥¡œ NRPVÚáV NRPW˘Q¤\Õ¡©˝s´ Õ‹[ Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. $™yLji xqsLRi*µR∂LRi+©y¨sNTP 20 gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP µR∂LRi+©y¨sNTP, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥¡œ NRPVÚáNRPV 7 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liµj∂. µk∂Liª][ bdP˙xmnsVµR∂LRi+©´sLi @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ZNP[™´sáLi ≠sHzmsáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V µR∂LRi+©´sLi NRP÷¡ˆxqsWÚ ry™´sW©´sV˘Ã¡©´sV xms…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s NRPW˘Q¤\Õ¡©˝s´ ™´sµÙ∂R À≥¡œ NRPVÚáV ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. {qsFsLiNRPV, ÀÿzmsLS«¡ŸNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ¨s©yµyáV Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ºΩLRiV™´sVáՋ[ $™yLji À≥¡œ NRPVÚáV gRiVLRiV™yLRiLi LS˙ºΩ ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV µj∂gSLRiV. ry*≠sV™yLji µR∂LRi+©´sLi Aáxqs˘Li NS™´s≤R∂Li\|ms A˙gRix§¶¶¶Liª][ LSxtsÌ Q˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T , …”¡…”¡≤T∂ µ≥∂R LRi¯NRPLRiÃÚ ¡ ™´sVLi≤R∂÷¡ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V NRP©´sV™´sVWLji ÀÿzmsLS«¡ŸNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yµyáV ¬ø¡[aSLRiV. ry*≠sV™yLji µ≥R∂LRi¯µR∂LRi+©y¨sNTP 24 gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRP µR∂LRi+©y¨sNTP 9, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚáNRPV ALRiV gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiµj∂. Aá∏R∂V aRPVµÙ∂j , ry*≠sV™yLjiNTP LS˙ºΩ xmspáLigji }qs™´s, ≠dsH{ms ≠sLS™´sV µR∂LRi+©´sLi N][xqsLi lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi µ≥∂R LRi¯µR∂LRi+©´sLi ¨s÷¡zmsÆ™s[∏∂R W÷¡= ™´s¿¡ËLiµj∂. ≠dsH{ms µR∂LRi+©´sLi @©´sLiªRΩLRiLi ryµ≥yLRifl· À≥¡œ NRPVÚá©´sV ™´sVx§¶¶¶µy*LRiLi ™´sLRiNRPV NRPW˘Q¤\Õ¡©´sVÕ‹[ @©´sV™´sVºΩLiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ ™´sVLRiá Æ™s[¿¡ DLi≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiµj∂. µk∂Liª][ À≥¡œ NRPVÚáV A˙gRi•¶¶¶Æ™s[aSáNRPV Õ‹[©s´ ∏R∂W˘LRiV. NRPW˘Q¤\Õ¡©´sVÕ‹[Æ©s[ ¨s©yµyáV, lgi[»¡˝ V ≠sLji¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂LiÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. xqsLÙij ¬ø¡}msˆ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[}qs™yLji|\ ms ºΩLRigRi ¡≤ÔyLRiV. LS˙ºΩ xmsµj∂ gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ry*≠sV µR∂LRi+©y¨sNTP À≥¡œ NRPVÚá©´sV @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Liª][ ALiµ][Œ¡œ ©´s xqsµÙ∂R V™´sVfl”·gjiLiµj∂. BÕÿ À≥¡œ NRPVÚá©´sV B ¡˜Liµj∂ gRiVLji¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y Æ©s[LiR VgS xmsLizmsLiøyá¨s N][LSLRiV.

ǨïO_ô ÖˇH˜¯OѨ٠ѨÓiÎ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,™´sWLjiË29: µR∂LiÆ≤∂[mx s÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi gRiWÆ≤∂LiÕ‹[¨s $xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ry*≠sV Ƶ∂[™s´ rÛy©´sLiÕ‹[ F¢LÒRi≠sV xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS x§¶¶¶ßLi≤U∂ Aµy∏R∂VLi 90,580 ™´s¿¡ËLiµR∂¨s Ƶ∂[™´srÛy©´sLi NSLRi˘¨sLRi*x§¶¶¶flÿµ≥j∂NSLji øR¡˙NRP™´sLRiVÚá xmsoLRiVu°ªRΩ™Ú s´ WøyLRiV˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. FyÃÊ¡Vfl· F¢LÒiR ≠sV¨s xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s ™´s¿¡Ë©´s x§¶¶¶ßLi≤U∂ Aµy∏R∂W¨sı BNRP‰≤R∂ ¤Õ¡NTP‰LiøyLRiV. Ƶ∂[™yµy∏R∂VaS≈¡ B©±s=|msNÌPR L`i LRi≠sNTPtx sQ©s± Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ¤Õ¡NTP‰LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ Ƶ∂[™yµy∏R∂V @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V g][™s´ LÙiR ©´s Æ™sLiNRP»¡ry*≠sV, zqs ¡˜Liµj∂ ZNP[≠sd xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, xqsWLRi˘©yLS∏R∂Vfl·, …”¡.ºΩLRiVxmsºΩ, Æ™s[µ∂R xmsLi≤T∂ªRΩV≤R∂V ©yLS∏R∂Vfl·aRPLRi¯, @LRiËNRPVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ ˙xmsºΩπ∏∂[V…ÿ À≥¡œ NRPVÚáV @µ≥∂j NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ LS™´s≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sr°ÚLiµj∂.

„Ѩf XHõ¯~°∂ JOÉË^Œ¯~ü#∞ ã¨∂ÊiÎQÍ fã¨∞HÀ"åe: H˘O„_»∞ $NSNRPVŒœ¡Li, ™´sWLjiË 29i (AL`iFs©±sFs):À≥ÿLRiªRΩ LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯ªRΩ ≤y.’¡.AL`i.@Li¤À¡[µ∂R ‰L`i©´sV {§¶¶¶L][gS gRiVLjiLÚ iøyá¨s LSxtsÌ Q˚ Æ\™sµR∂˘ ≠sµy˘ aS∆ÿ ™´sVLi˙ºΩ N]Li˙≤R∂V ™´sVVLRi◊d¡ Æ™sWx§¶¶¶©±s }msL]‰©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ¤\À¡Lji™y¨s}ms»¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s ≤y.’¡.AL`i@Li¤À¡[µ∂R ‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı A∏R∂V©´s A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsºdΩ INRP‰LRiW @Li¤À¡[µ∂R ‰L`i ©´sV xqsWˆQQLij gÚ S ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ™´sV©´s zmsÃ˝¡Ã¡NRPV @Li¤À¡[µ∂R ‰L`i gRiVLjiLi¿¡ ™yLjiNTP ≠s™´sLjiLiøyá©yıLRiV. ˙xmsºdΩ F¢LRiV≤R∂V ’¡.AL`i.@Li¤À¡[µ∂R ‰L`i©´sV qx s¯LjiLiøR¡VN][™yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @Li¤À¡[µ∂R ‰L`i gRiVLjiLi¿¡ «¡Ljigji©´s ˙xmsºdΩ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™yLji zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ºdΩxqsVN]¨s ªRΩ÷˝¡µR∂Li˙≤R∂VáV Æ™sŒ˝ÿá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqs™´sW«ÿ¨sNTP G≠sV¬ø¡[aSLRiV @Æ©s[ AÕ‹[ø¡R ©´s ˙xmsºΩ INRP‰LRiW NRP÷¡gji DLi≤yá©yıLRiV. @Li¤À¡[µ∂R ‰L`i @Li»¡LS¨s™y≤R∂V @LiVV©´smx sˆ…”¡NUP @ªRΩ¨s æªΩ÷¡≠sæªΩ[»¡Ã¡©´sV Æ™sVøR¡VËN]¨s ™´sV•¶¶¶ªRΩ¯ gSLiµ≥∂k LS«ÿ˘LigRi LRiWxmsNRPሩ´sNRPV A∏R∂V©´s©´sV ¬\ø¡LRi¯©±sgS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sW“¡ ™´sVV¨s=xmsÕfi ¬\ø¡L`i xmsLRi=©±s @LiµR∂™´sLRixmso ™´sLRi•¶¶¶©´sLRizqsLix§¶¶¶ßáV, ∏R∂VLi.≠s.xmsµy¯™´sºΩ, µR∂◊¡ªRΩ ©y∏R∂VNRPVáV À‹Æ≤∂Ô xm[ s÷˝¡ ©´sLji+Lix§¶¶¶ßáV, g][Æ©sá @FyˆLS™´so, ¡Ã¡gRi Àÿá˙NTPxtsÒ Q, ˙|ms£qs N˝RPÀfi @µ≥R∂˘QORPVáV ZNP.Æ™s[fl·Vg][FyáLS™´so, NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV ©´sLRiVÚ ©´slLi[Li˙µR∂, $NSNRPVŒœ¡Li …›©±s NSLi˙lgi£qs @µ≥R∂˘QORPVáV xqsVLiNRPLRi ˙NTPxtÒsQNRPV™´sWL`i ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

=ÚYº=∞O„ux PHÍâßxH˜ ÖËÑ≤# =∞Ç≤ÏàÏ=∞O„`«∞Å∞ Æ™sVµR∂N`P, ™´sWLjiË 29 (AL`iFs©±sFs) iMLSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV ALÛij NRPLigS©´sV, FyLji˙aS≠sVNRPLigS©´sV Fsµj∂lgi[LiµR∂VNRPV Fs©Ø[ıQ˙F°ªy=•¶¶¶Ã¡V Bx q sWÚ ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ áNR P V |msµÙ R ∂ µj ∂ NR P V‰gS ™´ s WLj i F°∏R ∂ WLR i ¨s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂\|ms ˙xmsaRPLixqsá ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLiøyLRiV. Æ™sVµR∂N`P —¡Õ˝ÿ ©´sLiµj∂gS™´sVÕ‹[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s xmsáV xqsLixqsÛ Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ‹[ªΩR =™yáV, aRPLiNRPVrÛyxms©´sáV¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV zqsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂LSgS A∏R∂V©´sª][Fy»¡V ™´sVLi˙ªRΩVáV xqsV¨dsªyáOSQQ¯lLi≤Ô∂T , gkiªylLi≤Ô∂T , BLiøyL`Íi ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂ZNP @LRiVfl·, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V «¡gÊSlLi≤ÔT∂, ™´sVVªRΩ˘LilLi≤ÔT∂, ©´sLiµk∂aRP*L`ig_≤`∂ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. CxqsLiµR∂LRi˜LigS ™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤Ô∂T ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ G™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NRPW≤y Æ™sVµR∂N`P —¡Õ˝ÿNRPV LS©´s¨sı ryLRiV NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ™´s¿¡Ë @¨sıLRiLigSÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿ©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. LS™´s≤R∂Æ™s[VNSNRPVLi≤y @≤T∂gji©´s ˙xmsºΩµk∂ @LiµR∂¬ø¡[qx sWÚ ¬ø¡[∏∂R VWªRΩ¨sxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áLi¤…¡[ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T NTP Fs©´s¤Õ¡[¨s ˙}ms™´sV DLiµR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP NS˘’¡Æ©s…fiÕ‹[ D©´sı ALRiVgRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáƙs[V ryORPQ ˘™´sV©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV @≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y ˙F°ªy=x§¶¶¶Li @Liµj∂xqsWÚ ™´sVVLiµR∂VNRPV ºdΩxqsVZNPáVÚ©´sı ™´ s VV≈¡˘™´ s VLi˙ºΩ ¨sLÒ R i ∏R ∂ WáV Æ µ ∂[ a S¨sZNP[ ™´ s WLÊ R i µR ∂ LR i +NR P LigS ¨sáVxqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP FyLji˙aS≠sVNRP Fyá{qs¨s

@™´sVáV¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı xmsn V©´sªRΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T Ƶ∂[©s´ ©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ \|qsªRΩLi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLiøyLRi©yıLRiV. ALÛjiNRP ™´sWLiµR∂˘Li D©yı NRPW≤y qx s™´sVxqs˘Ã¡V DªRΩˆ©´sıLi @™´soªRΩV©yı NRPW≤y FsµR∂VL]≤Ô∂T ™´sVVLiµR∂VNRPV µR∂WxqsVZNPŒœ¡ßÚ©s´ ı ™´s˘QQNPT Ú qz sFsLi @©yıLRiV. Ƶ∂[aPR LiÕ‹[Æ©s[ NSNRPVLi≤y ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ @™´sVáVNS¨s ≠sµ≥∂R LigS Fs{qs=, Fs{qsÌ Ã¡NRPV xqsÀfiF˝y©±sNRPV øR¡»Ì¡ ¡µÙ∂R Li ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Æ™s[VNSNRPVLi≤y @™´sVáV¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı xmsn V©´sªRΩ NRPW≤y NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ZNP[ µR∂NTP‰LiµR∂©yıLRiV. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[¨s @¨sı LSuÌy˚áNRPV xqsÀfiF˝y©±s @™´sVáV¬ø¡[∏∂R Wá¨s zqsFsLiáNRPV r°¨s∏R∂WgSLiµ≥∂k ¤Õ¡[≈¡Ã¡V LSzqs©y NRPW≤y GINRP‰LSxtsÌ Q˚Li NRPW≤y @»¡V\Æ™sxmso AÕ‹[¿¡LiøR¡Æ©s[ ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. @»Ì¡≤R∂VgRiV©´s D©´sı Æ™s[Õÿµj∂ ™´sVLiµj∂NTP CF˝y©±s ™´sÃ˝¡ á’Ù¡ ¬ø¡[NPR WLRiÀ‹[ªΩR VLiµR∂©yıLRiV. áORPQÕÿµj∂ ™´sVLiµj∂ Fs{qs=, Fs{qsÌ ¤Õ¡[NSNRPVLi≤y LSÀ‹[π∏∂[V ªRΩLRiªRΩLSá ™yLRiV NRPW≤y NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP NRPXªRΩ«Ï¡ŸÃ¡™´soªyLRi©yıLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿNRPV™´s¿¡Ë©´smx sˆV≤R∂Õ˝ÿ Æ™s[Õÿµj∂ N][»˝¡LRiWFy∏R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsWÚ @ORPQ∏R∂VFy˙ªRΩgS ™´sWLjiF°∏R∂WLRi¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡V rÛy¨sNRPVáNRPV @µ≥∂j NRPLigS Dµ][˘gS÷¡¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyá¨s N][LSLRiV. ™´sVL][ ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨dsªy áOSQQ¯lLi≤Ô∂T ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ª]÷¡ryLjigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV  ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ Æ™s[áN][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRi¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

7 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

â◊x"å~°O, =∂iÛ 30, 2013

Ô~·`«∞ʼnõΩ ÉèÏ~°OQÍ =∂i# _ôlÖò ^èŒ~°Å∞ GáWLRiV,™´sWLjiË29(AL`iFs©±sFs): ™´ s VL][ r yLj i ≤U ∂ —¡Õfi µ≥ R ∂ LR i áV |msLR i gR i ≤R ∂ Liª][ BLi«¡©˝ ´ s V ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ l\LiªRΩVáV @µR∂©´sxmso À≥ ÿ LR i Li x m s≤T ∂ LiµR ∂ ¨s ™yF°ªR Ω V©yıLR i V. NR P l L iLi…fi N][ªRΩáª][ ≤U∂—¡Õfi BLi«¡©˝´sª][ Æ©s»Ì¡VN]xqsVÚ©s´ ı ªRΩ™´sVNRPV BxmsˆV≤R∂V xmsLi»¡Ã¡©´sV LRiOTPQLiøR¡VN][™´s≤R∂Li À≥ÿLRiLigS ™´sVLjiLiµR∂¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªR Ω V©yıLR i V. Æ ≤ ∂ÕÌ ÿ Õ‹[ Aáxqs˘LigS ©y»˝¡V Æ™s[qz s©´s bP™yLRiV ˙FyLiªyá l\LiªRΩVáV BLiNS Æ©sá L][«¡ŸÃ¡NRPV gS¨s ™´sWxqsWŒ˝œ¡ß ryµ≥∂R ˘Li NSµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¨ds…”¡ áÀ≥¡œ ˘ªRΩ©´sV ¡…Ì¡” xmsLi»¡ ¿¡™´sLji µR∂aRP ™´sLRiNRPW rygRiV ¨dsLRiV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ µyµyxmso ™´sVW≤R∂V áORPQá

FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji¬ø¡[áՋ[ gjiLi«¡ BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ gRi…Ì”¡xmsÆ≤∂[ µR∂aRPNRPV ¬ ø ¡[ L R i VNR P V©yıLiVV. NSx q sÚ Aáxqs˘LigS ©y»˝¡Vc Æ™s[qz s©´s ¬ø¡[áՋ[ C¨sNRP xmspLRiÚLiVVLiµj∂. INRP \Æ™sxmso NSá*áV NRP¤…¡Ì }[ qs qx s™´sV∏R∂VLi µR∂gÊiR LRi x m s≤R ∂ Vª][ L iµj ∂ . ™´ s VL][ BLR i \ Æ ™ s L][«¡ŸÃ¡V ™´sLji¬ø¡[áNRPV ªRΩgji©´s ˙aRPµÙR∂ |ms…Ìÿ÷¡= DLiµj∂. ryLS*Õ‹[ ¨d s áLi ªR Ω VFy©´ s V Ƶ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ l\LiªRΩVáV µyŒÿ*Q\|msÆ©s[ gRiLi|ms≤yaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. ©´s™´sLi ¡LRiV Æ©sáՋ[ ©yLRiVF°zqs ©y»˝¡Vc Æ™s[zqs©´s ™´sLji¬ø¡[áV gjiLi«¡F°xqsVNRPV¨s gRi…Ì¡” mx sÆ≤∂[ µR∂aRPÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s @LiVVæªΩ[ ≤U∂—¡Õfi µ≥R∂LRiáV |msLRigRi≤R∂Liª][ BLi«¡©˝ ´ s NR P V ALiVVÕfi F°»¡V |msLj i gj i LiµR ∂ ©yıLR i V. gR i ªR Ω

N]Æ©s[ıQŒ¡œ˝ gS ˙xmsºΩNRPWá mx sLjiqz sÛ ªRΩVÕ˝‹[ —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ ¨ s \ l L iªR Ω VáV ¿¡NTP‰F°ªRΩV©yıLRiV. À≥¡œ Wry*™´sVVá xqsLi≈¡˘ ªRΩgÊiR ≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y ©yáV\lgiµR∂V FsNRPLSáV D©´ s ı \ l L iªR Ω VáV FsNR P LR i Li lLiLiÆ≤∂NRPLSáV D©´sı ¿¡©´sı. x q s©´ s ıNSLR i V \ l L iªR Ω VáVgS ™´ s WLj i F°ªR Ω V©yıLR i V. ¿¡©´ s ı xqs©´sıNSLRiV \lLiªRΩVáV NRPW÷d¡Ã¡VgS ™´sWLjiF°ªRΩV©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ©´ s W…” ¡ NT P 70 aSªR Ω Li \ | msgS ™´s˘™´sry∏R∂VLi\|ms Aµ≥yLRixms≤T∂ “¡≠sxqsVÚ©yıLRiV.|msµÙR∂ \lLiªRΩVáª][ F°÷¡}qsÚ ¿¡©´ s ı \ l L iªR Ω VáNR P V ¿¡NRPV‰Ã¡V FsNRPV‰Æ™s[. ¿¡©´sı, xqs©´sıNSLRiV \lLiªRΩVáV |msLjilgi[ N]áµk∂ ™´sXµ≥y ≈¡LRiVËáV NRPW≤y |msLRiVgRiVªy∏R∂V¨s ™´s˘™´sry∏R∂V

¨sxmsofl·VáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. ªR Ω NR P V‰™´ s ≠s{ q sÚ L Ò R i LiÕ‹[ D©´ s ı À≥¡œ W™´sVVáNRPV øR¡W»Ì¡W gRi»˝¡V ™´sÃ˝¡ ≠s{qsÚLÒRiLi N]LiªRΩ ªRΩgÊRiVªRΩVLiµj∂. FsLRiV™´soá ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[ NRPW≤y xqs\lLi©´s ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩVLiµj∂. FsLRiV™´soáV xmsoLRiVgRiV ™´sVLiµR∂VáV NSxqsÚ Æ™sWªyµR∂V FsNR P V‰™´ s NS™´ s ≤R ∂ Li xqsLRi*ryµ≥yLRifl·Li.NRP™´sVªyágS ¬ ø ¡[ } qs ™yLj i NR P Li¤ … ¡[ BªR Ω LR i |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV NRPW≤y FsNRPV‰™´s @™´ s oªyLiVV. ™´ s ˘™´ s ry∏R ∂ V ∏R∂WLi˙ºdΩNRPLRifl· ™´sLi…”¡ @LiaSáNRPV @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩVLiµj∂. B™´s¨dsı ALiµ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ @LiaS¤ Õ ¡[ @¨s ¨sx m sofl·VáV @Li»¡V©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ l\LiªRΩVÕ˝‹[ 63 aSªR Ω Li \ | msgS x q s©´ s ı

„_çÑπ Ѩ^ŒÌuÖ’ h\˜ P^• NRP≤R∂mx s,™´sWLjiË29(AL`iFs©±sFs): ˙≤T∂£ms xmsµÙR∂ºΩ¨s \lLiªRΩVáV @¨sı xmsLi»¡Ã¡NRPV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi¤…¡[ 50 aSªRΩLi ¨ds…”¡ Aµy ¬ø¡[∏R∂V ™´søR¡Ë¨s xqsWORPQ ¯¨ds…”¡FyLRiVµR∂á ™´s©´sLRiVá ZNP[Li˙µR∂ ˙Fy¤«¡N`ÌP Æ\≤∂lLiNÌPR L`i Æ ™ sLiNR P ¤ … ¡[ a R P *L˝ R i V æ ª Ω÷¡FyLR i V. ™´sVV≈¡˘LigS ¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVáV ªR Ω NR P V‰™´ s gS D©´ s ı LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[ Bµj∂ FsLiª][ @™´sxqsLRi™´sV¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. C xmsµÙ∂R ºΩ¨s l\LiªRΩVáV @á™y»¡V ¬ ø ¡[ x q sVN][ ™ yá¨s, BLiµR ∂ VNR P V

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ª][≤yˆ»¡V NRPW≤y @Liµj∂r°ÚLiµR∂¨s @©yıLRiV. Fs{qs=, Fs{ q Ì s áNR P V ˙≤T ∂ £ m s D¿¡ªR Ω LigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Liµj∂xqsVÚLiµR∂¨s, 5 FsNRPLSá xqs©´sıNSLRiV \lLiªRΩVáNRPV 90 aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂, 5 FsNRPLSáV NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s D©´sı \lLiªRΩVáNRPV 75 aSªR Ω Li LSLiVVºd Ω ¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP÷¡ˆxqsVÚLiµR∂©yıLRiV. \ l L iªR Ω VáV C x m s¥R ∂ NS¨sı xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN]¨s @µ≥∂j NRP µj∂gRiV ¡≤R∂Vá©´sV ryµ≥∂j LiøR¡™´søR¡Ë©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[

˙≤T∂£ms ry™´sW˙gjiNTP 39 N][»˝¡V ™´ s VLi«¡⁄ LR i ∏R ∂ W˘∏R ∂ V¨s æ ª Ω÷¡FyLR i V. ˙≤T ∂ £ m s©´ s V Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡V N][™´s≤R∂LiÕ‹[ xmso÷¡Æ™sLiµR∂Vá, LS«¡Li}ms»¡, LS∏R∂Vø][…¡” ˙FyLiªyá l\LiªRΩVáV ™´sVVLiµR∂Li«¡Õ‹[ D©yıLRi¨s, C ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáV ªRΩNRPV‰™´sgS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. ˙≤T∂£ms ™´sÃ˝¡ 35 ©´sVLi¿¡ 40 aSªRΩLi @µ≥∂j NRP µj∂gRiV ¡≤T∂, mx sLi»¡ ©yfl·˘ªRΩ |msLRiVgRiVªRΩVLiµR∂©yıLRiV. ˙≤T∂£ms©´sV ≠s¨sπ∏∂Wgji}qsÚ FsNRPLSNRPV

10 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß ™´s¬ø¡[Ë µj∂gRiV ¡≤T∂ 20 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ßNRPV |msLRiVgRiVªRΩVLi µR∂©yıLRiV. C ALÛij NRP qx sLi™´sªRΩ=LRiLi F°LRiV™´sW≠sVŒ˝¡œ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 60 |§¶¶¶NÌSL˝RiV, NSbP©y∏R∂V©´sÕ‹[ 90, NR P áx q sFy≤R ∂ VÕ‹[ 45, ’¡.N][≤R∂WLRiVÕ‹[ 50 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ˙≤T∂£ms xmsµÙR∂ºΩ µy*LS xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤T∂LiøR¡VN]Æ©s[LiµR∂VNRPV \lLiªRΩVáV ™´ s VVLiµR ∂ VN]øyËLR i ©yıLR i V. |§¶¶¶NÌSLRiV @LRi…”¡NTP 67 Æ™s[áV ≈¡LRiË™´soªRΩVLiµR∂¨s, NRPWLRigS∏R∂VáNRPV 97 Æ™s[áV ≈¡LRiË™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV.

„Ѩ*ÏK≥·`«#º Ü«∂„`«Å`À a*ˇÑ≤ |Ö’¿Ñ`«O: ǨÏiÉÏ|∞ ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,™´sWLjiË 29(AL`iFs©±sFs) ˙xms«ÿ\¬ø¡ªRΩ©´s˘ xqsµR∂xqsV=áª][ ’¡¤«¡zms xms»˝¡ ˙xms«¡Õ˝‹[ AaRPáV ¿¡gRiVLjixqsVÚ©yı∏R∂V¨s ’d¡¤«¡[{ms «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊRi xqs À≥œ¡V˘≤R∂V NRPLiÀ≥œ¡LiFy…”¡ x§¶¶¶LjiÀÿ ¡V @©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’¡¤«¡zms ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂¨s @©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡, ˙xms«ÿLRiLi«¡NRP Fyá©´s B™´s*gRiáµR∂©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë FyL˝iR Æ™sVLi…fi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ™´sV FyLÌik NTP ™´sVµÙ∂R ºΩ™y*á¨s ˙xms«¡Ã¡©´sV N][LSLRiV. FyLÌik ¨s  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qs NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS A∏R∂V©´s xmsáV ˙gS™´sWÕfiJ mx sLRi˘…”¡Li¿¡ ˙xms«¡Ã¡©´sV NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. C qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS FyLÌik xqsÀ≥¡œ ˘ªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPVÆ©s[Õÿ A∏R∂V©´s ˙xms«¡Ã¡©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶LiøyLRiV. ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[¨s ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sá©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™s[VáVNRPLi¤…¡[ NUPÆ≤∂[ FsNRPV‰™´s «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLkiµyLRiVfl·LigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiµR∂©yıLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω øyLÍkiáª][ ˙xms«¡Ã¡©´sV NSLi˙lgi£qs NRPá™´sLRi|ms≤R∂Vª][LiµR∂¨s @©yıLRiV. NRPlLiLi…fi xqsLRixmsn LS ¤Õ¡[NPR V©yı ø≥yLÍik á Æ™sWªRΩ Æ™sWgRiVª][LiµR∂¨s @©yıLRiV. Ƶ∂[aPR LiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘LiªRΩ @’≥¡™´sXµÙ∂j ryµ≥∂j Li¿¡©´s gRiV«¡LSª`Ω, ™´sVµ≥∂R ˘˙xmsƵ∂[a`P LSuÌy˚áV ˙xmsxmsLiøR¡ Ƶ∂[aSá µR∂XztsÌ Q¨s ANRPL<ij xqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ 18 Æ™s[á ˙gS™´sWáNRPV ¨sLRiLiªRΩLS∏R∂VLigS ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ©´sV @Liµj∂LiøyLRi¨s, A xmsLjizqÛsºΩ ALiµ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[ ¤Õ¡[µ∂R ¨s Bµj∂ ¿d¡NRP…”¡ ˙xmsƵ∂[a`PgS ™´sWLjiLiµR∂©yıLRiV. Ƶ∂[aPR LiÕ‹[

ºdΩ˙™´s™yµR∂Li, D˙gRi™yµR∂Li, Æ™s[LSˆ»¡V ™yµR∂Li |msLjigji F°LiVVLiµR∂¨s, Fs£msn ≤U∂H Æ™s©´sVıF°»¡Vª][ ¿¡LRiV ™y˘FyLRiVáV ≠sá≠sÕ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, ™y˘…fiª][ •¶¶¶•¶¶¶NSLSáV |msLjigS∏R∂V¨s, FsLRiV™´soáV, gS˘£qs, |ms˙…‹[Õfi, ≤U ∂ —¡Õfi µ≥ R ∂ LR i á |msLR i VgR i VµR ∂ áª][ \ l L iªR Ω VáV AªR Ω ¯x § ¶¶¶ªR Ω ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ˙xms«ÿ ¬\ø¡ªRΩ©´s˘ xqsµR∂xqsV=áª][ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRPá™´sLRiLi Æ™sVVµR∂áLiVV˘LiµR∂¨s @©yıLRiV. ™´sVW≤R∂™´s NRPW»¡≠sV ™´s}qsÚ Æµ∂[aPR Li NRPVNRP‰Ã¡V ¿¡Lizms©´s ≠sxqsÚlLi[ @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. ™´sVVÕÿ∏R∂VLi J \Æ™sxmso NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sVµÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡xqsWÚ ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sVW≤][ ˙xmnsLi…fi «¡xmsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s FsƵ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. Ƶ∂[aPR ™´sVLiªy ©´slLi[Li˙µR∂ Æ™sW≤U∂ «¡xmsLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ™´sVVÕÿ∏R∂VLi, ™y™´sVxmsOSQáV ™´sVW≤][ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi @Li»¡W ™´sVVLiµR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qsNRPV FsLiµR∂VNRPV ™´sVµÙ∂R ªRΩV mx sáVNRPVªRΩV©yıL][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ™´sVVÕÿ∏R∂VLi©´sV A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsLiª][ NSáLi ¨sá™´sµR∂©yıLRiV ∏R∂VW{msGNRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ ø ¡}msˆLiµR ∂ VNR P V Fs{ q sˆ, ’d ¡ Fs{ q sˆ ™´ s VVx § ¶¶¶®LSÚ Ã ¡ N][ x q sLi Æ™s[¿¡øR¡WxqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs©´sıNRPÕ˝‹[ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ ’¡¤«¡zms @µ≥ j ∂ NSLR i LiÕ‹[ N T P LS™´ s ≤R ∂ Li ∆ÿ∏R ∂ V™´ s V©yıLR i V. C Æ µ ∂[ a S¨sNT P ˙xmsªyı™´sWı∏R∂VLi À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌkiÆ©s[ @¨s @©yıLRiV.

Hõ=¸ºxã¨∞ìÅ`À XiˆQ^Õq∞ÖË^Œ∞: ˆ~QÍ ≈¡™´sV¯Li,™´sWLjiË29(AL`iFs©±sFs): NRP™´sVW˘¨sxqsÌ Váª][ ALiµ][Œ¡œ ©´sáV ªRΩxmsˆ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi NS™´s¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ lLi[gS NSLiªyLRi™´so @©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[ xqsªyÚ NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiµR∂©yıLRiV. ˙gS™´sWá @’≥¡™´sXµÙ∂j áORPQ ˘LigSÆ©s[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xms¨s¬ø¡[r°ÚLiµR∂©yıLRiV. NRP™´sVW˘¨sxqsÌ V FyLÌik áV @’≥¡™´sXµÙ∂j NTP @≤Ô∂R VgS ™´sWLS∏R∂V©yıLRiV. NRP™´sVW˘¨sxqsÌ Vá ¨ds≤R∂Õ‹[ BLiªRΩNSáLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLRiVgRiV©´s xms≤T∂F°∏R∂WLRi¨s, BNRP|\ ms NRP ™´sVW˘¨sxqsÌ Vá A»¡Ã¡V rygRiNRPVLi≤y ˙xmsºdΩ ˙gS™´sW¨sı @’≥¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡ryÚ™s´ V©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[Æ©s[ Ƶ∂[aS¨sNTP xms»Ì¡VN]™´sV¯Q¤\Õ¡©´s ˙gS™´sWá @’≥¡™´sXµÙ∂j «¡LjigjiLiµR∂¨s, À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ NRPW≤y NSLi˙lgi£qsª][Æ©s[ ryµ≥∂R ˘™´sV©yıLRiV. zms©´sFyNRP ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li NRP™´sVW˘¨sxqsÌ Vá ¬ø¡[ºΩ©´sVLi¿¡ ≠s™´sVVNTPÚ ¬ø¡Liµj∂ NSLi˙lgi£qs ¬ø¡[ºΩÕ‹[NPT ™´søyËNRP FsLiª][ @’≥¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡Liµj∂LiµR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ lLi[gS NSLiªyLS™´so @©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹¨[ s xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi rÛy¨sNRP NSLi˙lgi£qs FyLÌik Æ©s[ªΩR áV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ µR∂XztsÌ QNPT ºdΩxqsVNRPV™´s}qsÚ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ xms¨s¬ø¡[ryÚLiR ©yıLRiV. LS©´sV©´sı rÛy¨sNRP xqsLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹©[ s´ W NSLi˙lgi£qs FyLÌik π∏∂[V xmsn V©´s ≠s«¡∏R∂W¨sı ryµ≥∂j xqsVÚLiµR∂©yıLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ NRP™´sVW˘¨sxqsÌ V FyLÌik áª][ ˙xms«¡Ã¡NRPV ILjigjiLiƵ∂[≠sd V¤Õ¡[µ∂R ¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*æªΩ[ FsLiª][ @’≥¡™´sXµÙ∂j «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV. ªy©´sV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS lgi÷¡øyNRP ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR @’≥¡™´sXµÙ∂j NTP FsLiª][ NRPXztsQ¬ø¡[ry©´s©yıLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik xqsªyÚ GLi…‹[ øR¡Wxmsoªy™´sV©yıLRiV.

¿¡©´sıNSLRiV \lLiªRΩV¤Õ¡[. gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ ªy«ÿ gR i flÿLiNSá ˙xmsNSLRiLi xqs©´sıNSLRiV \lLiªRΩVá xqsLi≈¡˘ 10. 07 áORPQáNRPV, ¿¡©´sı \lLiªRΩVá xqsLi≈¡˘ 2.79 áORPQáNRPV |msLjigjiLiµj∂.LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS 131.75 áORPQá ™´sVLiµj∂ l\LiªRΩVáV DLi¤…¡[ ¿¡©´sı, xqs©´sıNSLRiV l\LiªRΩVá x q sLi≈¡˘ 113.43 áOR P QáV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPW≤y FsNRPLRiLi, @LRi FsNRPLRiLi D©´sı ¿¡©´sı \lLiªRΩVáV µyµyxmso 65 aSªRΩLi D©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRP™´sVªyá ≠s{qsÚLÒRiLi ˙NR P ™´ s VLigS ªR Ω gÊ j i F°ª][ L iµj ∂ . r~™´ s VV¯ D©´ s ı™yLR i V ™´s˘™´sry∏R∂VLi NRPLi¤…¡[ ™y˘FyLRiLi ÕÿÀ≥œ¡µy∏R∂VNRPLigS DLi»¡VLiµR∂¨s @»¡V Æ\™sxmso Æ™s◊˝¡F°ªRΩV©yıLRiV.

æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik A≠sLS˜È™s´ µj∂©Ø[ªΩR =™´sLi xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS Fs¨dsÌ AL`i xmsn W…fi ™´sµÙ∂R Fs¨dsÌ AL`iNRPV ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆxqsVÚ©s´ ı æªΩƵ∂[Fy {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR ªRΩáry¨s $¨s™y£qs∏R∂WµR∂™±s .

=Åã¨ÉÏ@# H˘ÖË¡\ ˜ „QÍ=∂Å∞

GáWLRiV,™´sWLjiË29(AL`iFs©±sFs): N]¤Õ¡˝ L[ iR V ¬ø¡LRiV™´soÕ˝‹[ ¬ø¡[xmsá rygRiV\|ms ¨s}tsQµ∂R≥ Li @™´sVáV NS™´s≤R∂Liª][ xqs≠dsVxms ˙gSAá ˙xms«¡Ã¡V ™´sáxqs Æ™sŒœ¡ß©yıLRiV. N]¤Õ˝¡[LRiV AxmslLi[xtsQ©±s ªRΩLRiV™yªRΩ ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡Ã¡V @™´sVá™´soªy∏R∂V¨s B¿¡Ë©´s •¶¶ ≠sd VáV @™´sVáV NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ F~»Ì¡ ¬ø¡[ªΩR mx s»Ì¡VNRPV¨s F~LRiVgRiV ˙FyLiªyáNRPV ˙xms«¡Ã¡V ™´sáxqsáNRPV qz sµÙ∂R ™´sV∏R∂W˘LRiV. N]¤Õ¡˝ L[ iR V AxmslLi[tx sQ©s± ªRΩLRiV™yªRΩ áLiNRP ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡ “¡™´s©´s qz sÛ ºΩgRiªRΩVá©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLji¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xmso©´sLS™yxqs Fy˘ZNP[“¡Ã¡©´sV @Liµj∂Li¬ø¡[ @LiaRPLiÕ‹[ @µ≥∂j NSLRiVáV ¨sL˝iR ORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li, @µ≥∂j NSLRiVáV xqsˆLiµj∂Li¿¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV DFyµ≥∂j NRP÷¡ˆ}qsÚ ™´sáxqsá©´sV ¨sL][µ∂j≥ LiøR¡™´søR¡VË©´s¨s xmsáV™´soLRiV Æ™sÃ˝¡≤T∂xqsVÚ©yıLRiV .N]¤Õ¡˝ L[ iR V AxmslLi[xtsQ©s± xmsofl·˘™´sW @Li»¡W ºΩÆ©s[LiµR∂VNRPV ºΩLi≤T∂ ¤Õ¡[NPR , ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV mx s©´sVáV ¤Õ¡[NPR “¡™´s©´sLi rygjiLiøR¡¤Õ¡[NPR }msµR∂ ˙xms«¡Ã¡V @Õ˝ÿ≤T∂F°ªRΩV©yıLRiV. Z\ NPNRPáWLRiV ™´sVLi≤R∂áLi xmsLiµj∂Ljixms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li, aRPXLigRi™´sLRiFyˆ≤R∂V, gRiV™´sV¯Œœ¡˛Fy≤R∂V ˙gS™´sWáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s xqsV™´sWLRiV 60NRPV»¡VLiÀÿáV F~LRiVgRiV ˙FyLiªyáNRPV ™´sáxqsáV F°ªRΩV©yıLRiV. À‹LiÀÿLiVV, xmsp‚fl·[, |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, gRiµy*Õfi ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV DFyµ≥∂j N]LRiNRPV zmsÕ˝ÿFyxmsáª][ Fy»¡V ¬ø¡[xmsá xms»Ì¡V ¡≤R∂VáV rygjiLi¬ø¡[ ry™´sW˙gji¨s \|qsªRΩLi ºdΩxqsVNRPV¨s ªRΩLRi÷¡F°ªRΩV©yıLRiV.A ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¬ø¡[xmsá rygRiV ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ™´sVL][ ˙FyLiªy¨sNTPF°LiVV “¡™´s©´sLi rygjiryÚ™´sVLi»¡V©yıLRiV. ™´s∏R∂VxqsV= ™´sV◊¡˛©´s GáWLR i V,™´ s WLj i Ë29 ªRΩ÷˝¡µR∂Li˙≤R∂Vá©´sV ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sµj∂÷¡ N]LiªRΩ™´sVLiµj∂ ™´sáxqsáVF°gS, ™´sVLjiN]LiªRΩ ™´sVLiµj∂ BŒœ¡˛NRPV ªyŒÿáV (AL`iFs©± s Fs): LSx t Ì s Q ˚ LiÕ‹[ ¨ s Æ™s[xqsVNRPV¨s ™´sáxqsáV F°ªRΩV©yıLRiV. µk∂¨sª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ D©´sı L][≤∂R˝ V ¨sLS¯©´sVxtsQ˘LigS ™´sWLSLiVV. ™yLRiV NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sµR∂V˘ª`Ω xmsLizms©´s ≤R∂ ¡V˜Ã¡ª][ ™´s∏R∂VxqsV= ™´sV◊¡˛©´s™yLRiV “¡™´s©´sLi rygjiLiøy÷¡=©´s xmsLjizqsÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂Liµj∂. DµR∂˘™´sVLiª][ xmsªRΩ©´sLi NSNRP ªRΩxmsˆµR∂¨s {qs{msFsLi {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R ∂ VNR P V≤R ∂ V ™´ s á™´ s á $LS™´sV™´sVWLjiÚ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω qx s™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xms«¡Ã¡V D™´sV¯≤T∂gS F°LS»¡Li ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ Wá©yıLR i V. @¨sı FyLÌ k i áV ≠sµR ∂ V˘ª`Ω ø≥ y LÍ k i á\ | ms x q s™´ s VLR i Li Æ™sVµR∂N`P, ™´sWLjiË 29 (AL`iFs©±sFs) iMLSxtÌsQ˚LiÕ‹[ µ][zms≤U∂ µ]LigRiáV À≥œ¡LjiæªΩgjiLi¿¡ rygjiLiøyá©yıLRiV. FsNRP‰≤T∂NRP‰≤R∂ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR á©´sV ¨sáµk∂zqs ªRΩ™´sV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. @≤ÔR∂V™´s¿¡Ë©´s ™yLjiÆ©s™´sLji¨ds \|qsªRΩLi ™´sµR∂áNRPVLi≤y µy≤R∂VáNRPVNRPW≤y ¨sLRixqs©´s æªΩáFyá¨s ™´sá™´sá Fyáˆ≤R∂VªRΩW L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ’≥d¡À≥œ¡ªRΩ=LixqsXztÌsQxqsVÚ©yıLRiV. ªy«ÿgS Æ™sVµR∂N`P—¡Õ˝ÿ N][z§¶¶¶L`i mz sáVxmso¨søyËLRiV. …”¡≤T∂mz s ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s ™´sVLi≤R∂áLi NRPÆ™s[÷¡Õ‹[¨s zqsLi≤T∂ZNP[…fi Àÿ˘LiN`PÕ‹[ ø][LjiNTP ∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sı µ][zms≤U∂ µ]LigRiá©´sV µk∂ORPQáNRPV NRPW≤y ªRΩ™´sV FyLÌik xmspLjiÚ @≤Ô∂R VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPVÆ™s◊˝¡©´s F°÷d¡qx sV  ¡XLi µR∂Li\|ms NSáVˆÃ¡V «¡LRimx s≤R∂Liª][ Fs£qsHNTPºdΩ˙™´sgS∏R∂W\¤Õ¡©´s ™´ s VµÙ R ∂ ªR Ω V x m s÷¡NT P LiµR ∂ ©yıLR i V. xqsLixmnsV»¡©´s ºdΩ˙™´sxqsLiøR¡Ã¡©´sLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liµj∂. gRiªRΩLS˙ºΩ zqsLi≤T∂ ZNP[…fi Àÿ˘LiN`PÕ‹[µ][zms≤U∂NTP NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ˙xms«¡Ã¡ Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiÆ©s[ xqs™´sWøyLRiLi @LiµR∂VNRPV©´sı Fs£qsH Æ™sLiNRP¤…¡[a`P ªRΩ©´sª][Fy»¡V ALRiVgRiVLRiV x q s™´ s Vx q s˘Ã¡ x m sLj i uy‰LR i LiÕ‹[ NS¨s}qÌs ¡VŒ˝œ¡©´sV Æ™sLi»¡ºdΩxqsVNRPV¨s ˙gS™´sW¨sNTPÆ™sŒ˝ÿLRiV. ºdΩLSÀÿ˘LiN`P ™´sµÙR∂NRPV ¬ø¡[LRiVN][gSÆ©s[ Fs»¡V™´sLi…”¡ ¿¡ªRΩaÚ PR VµÙ∂j ¤Õ¡[µ∂R ¨s, D©´sı @NRPry¯ªRΩVÚgS µ][zms≤U∂ µ]LigRi áV NSáVˆÃ¡V «¡LRiVxms≤R∂Liª][ INRP‰ryLjigS «¡Ljigji©´s qx s™´sVxqs˘Ã¡V mx sLjitx sQ‰LjiLiøR¡™´s÷¡=Liµj∂ F°LiVV A«¡˘Li F°xqsVÚ©´sıµR∂¨s xqsLixmnsV»¡©´s©´sVLi¿¡ æªΩ[LRiVNRPVÆ©s[Õ‹[}ms Fs£qsH Æ™sLiNRP¤…¡[a`P aRPLkiLRiLiÕ‹[NTP ªRΩW…ÿ¬ø¡[LjiF°LiVVLiµj∂. @©yıLRiV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sµR∂V˘ª`Ω NSáVˆÃ¡V ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáVæªΩ[LiR VNRPVÆ©s[Õ‹[}ms µ][zms≤T∂ µ]LigRiáV @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ øyLÍ k i á À≥ ÿ LR i Li, ≠sµR ∂ V˘ª`Ω xmsLSLRi∏R∂W˘LRiV. CxqsLixmnsV»¡©´sÕ‹[ Fs£qsHNTP ºdΩ˙™´s gS∏R∂WáV NS™´s≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s N][ ª R Ω áª][ ˙x m s«¡Ã¡V xms»Ì¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y Fs£qsH¨s NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ x q sªR Ω ™´ s VªR Ω ™´ s V™´ s oªR Ω VLi¤ … ¡[ , A ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. µk∂Liª][ @LÙRiLS˙ºΩ ˙gS™´sVLiÕ‹[ NSáVˆÃ¡V ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ qx s™´sVxqs˘Ã¡V mx sLjitx sQ‰LjiLiøyá¨s µk∂ORPQ INRP‰ryLjigS D÷¡NTP‰xms≤ÔyLRiV. ∏R∂W™´sª`Ω ˙gS™´sVLi @Liªy ¨s˙µR∂¤Õ¡[¿¡Liµj∂. «¡Ljigji©´s xqsLixmsn V»¡©´s ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s ™y™´sVxmsORPQFyLÌik á Æ©s[ªΩR á©´sV |\ ms ºdΩ˙™´s≠søyLRiLi ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[aSLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s˙xms«¡Ã¡V À≥¡œ ∏R∂WLiµ][Œ¡œ ©´sáª][Æ©s[ gRi≤R∂VFy÷¡=©´s @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li µyLRiVfl·™´sV¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liµj∂. ≠sxtsQ∏R∂VLiNSryÚ D©´sıªyµ≥j∂NSLRiVáª][ æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂V≤R∂Liª][ @©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙xms«¡Ã¡\|ms @¨sıLRiNSá xqsLixmnsV»¡©yxqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s Fs£qsHÆ™sLiNRP¤…¡[a`P©´sV \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[¨s NTP™±sV=AxqsVxms˙ºΩNTP x m s©´ s VıáV, À≥ ÿ LSáV Æ ™ s[ z q s ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ Fs£qsH xmsLjizqÛsºΩ ™´sW˙ªRΩLi ≠sxtsQ™´sVLigSÆ©s[ DLiµR∂¨s æªΩáV r°ÚLiµj∂. ˙xms«¡Ã¡©´sV ALÛjiNRP B ¡˜LiµR∂VáNRPV ≠sxtsQ∏R∂VLi NSryÚ ¿¡÷¡NTP ¿¡÷¡NTP gS÷¡™y©´sÕÿ NS™´s≤R∂Liª][ Fs£qsH  ¡LiµR∂V™´soáV, F°÷d¡xqsV gRiVLji¬ø¡[qx sVÚ ©´sıµR∂¨s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i D©´sıªyµ≥j∂NSLRiVáV Fs{qsˆ ≠s«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`i xqs•¶¶¶ xmsáV™´soLRiV AxqsVxms˙ºΩNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. ¬ø¡[aSLRiV.

HÍO„ÔQãπ <Õ`«Å#∞ xÅnÜ«∂e

^ÀÑ≤_ô ^˘OQÆÅ cèÉèí`«ûO ZãπSÃÑ· HÍÅ∞ÊÅ∞

áê~î°âßÅÅ =¸ã≤"Õ`«ÃÑ· PO^Àà◊#

™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi,™´sWLjiË29 (AL`iFs©±sFs): ≠sµy˘x§¶ ¶NPR V‰ øR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi ≠sµy˘LÛiR VáNRPV xqsLjixms≤y DFyµ≥y˘∏R∂VVá©´sV ¨s∏R ∂ V≠sVLiøy÷¡= DLiµj ∂ . BLiµR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ªRΩNRPV‰™´s z m sÃ˝ ¡ áVLiÆ ≤ ∂[ FyhR i aSÃ¡Õ˝ ‹ [ ¨ s DFyµ≥y˘∏R∂VVá©´sV FsNRPV‰™´s z m sÃ˝ ¡ áVLiÆ ≤ ∂[ FyhR i aSááNR P V ™´ s Wl L i[ Ë LiµR ∂ VNR P V øR ¡ LR i ˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ªy«ÿ DªR Ω Ú L R i V*á Æ ™ s[ V LR i NR P V —¡Õ˝ÿÕ‹[ 54 ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSá á©´sV ™´sVWzqs Æ™s[}qsLiµR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsµÙ∂R Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVWzqsÆ™s[}qs FyhR i aSÃ¡Õ˝ ‹ [ ¨ s z m sÃ˝ ¡ á©´ s V

xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s FyhRiaSááNRPV x m sLi}msLiµR ∂ VNR P V x q s©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 10 ™´sVLiµj∂ zmsÃ˝¡Ã¡V NRPLi¤…¡[ ªRΩNRPV‰™´s D©´ s ı FyhR i aSááV 52 D©yıLiVV. C FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[¨s zmsÃ˝¡Ã¡©´sV xmsNRP‰ FyhRiaSááNRPV xmsLi}msLiµR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s LRi™yflÿ øyLÍkiáV NRPW≤y LS“¡ ™± s ≠sµy˘≠sVx t sQ©± s ©´ s VLi¿¡ À≥ œ ¡ Lj i Liøyá¨s ≠sµy˘aS≈¡ NR P ≠sVx t sQ©´ s L`i AÆ µ ∂[ b PLiøyLR i V. Bµj ∂ ÕÿDLi≤R ∂ gS ˙gS™´ s WÕ˝ ‹ [ ˙NRPÆ™s[Vflÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSááV NRP©´sV™´sVLRiVgRiV NS™´s≤R∂Li\|ms qx sLRi*˙ªy ALiµ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liµj∂.

Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠sµR∂˘NRPV µR ∂ WLR i ™´ s V™´ s oªR Ω V©´ s ı x m s¤ Õ ˝ ¡ áV \|ms#˚Æ™s[»¡Vc ≠sµR∂˘ \|ms Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV©yıLiVV. NSLRiflÿáV G\ Æ ™ sV©´ s x m sˆ…” ¡ NU P ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω * FyhRiaSáá©´sV xmsLjiLRiOTPQLiøR¡VN][™y÷¡=©´s Àÿµ≥∂R ˘ªRΩ ≠sµy˘aS≈¡ @µ≥ j ∂ NSLR i VáV, DFyµ≥ y ˘∏R ∂ VVáª][ Fy»¡V ªR Ω ÷˝ ¡ µR ∂ Li˙≤R ∂ Vá\ | ms©´ s DLiµj ∂ . @LigR i ©± s ™y≤U ∂ áNR P V FyhR i aSá À≥¡œ ™´s©yáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ zmsÃ˝¡Ã¡V ¤Õ¡[NPR ™´sVWzqsÆ™s[}qs 54 FyhRiaSáá©´sV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ˙gS™´sWÃ¡Õ˝‹[¨s @LigR i ©± s ™y≤U ∂ ZNP[ L i˙µyáNR P V ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s NRP≠sVxtsQ©´sL`i

DuyLSfl”· DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @LigRi©±s™y≤U∂ ZNP[Li˙µyáNRPV À≥¡œ ™´s©yá N]LR i ªR Ω DLiµj ∂ . C 54 FyhRiaSáá©´sV xqsLÙiR VÀÿ»¡Vc ¬ø¡[}qsÚ N]LiªRΩ ELRi»¡ NRPáVgRiVªRΩVLiµj∂. zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ¤Õ¡[¨s FyhRiaSááV lLiLi≤R∂V, xmsµj∂ ™´sVLiµj∂ Õ‹[xmso ≠sµy˘LÛ R i VáV©´ s ı 52 FyhR i aSáá©´sV ™´sVWzqsÆ™s[}qsLiµR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ ≠sµy˘aS≈¡ x q s©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[r°ÚLiµj∂. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS zmsÃ˝¡Ã¡V ¤Õ¡[¨s FyhRiaSááV 315 DLi≤R ∂ gS, —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ l L iLi≤R ∂ V D©yıLiVV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS xmsµj∂ ™´sVLiµj∂ Õ‹[xmso zmsÃ˝¡Ã¡V D©´sı

FyhRiaSááV 849 DLi≤R∂gS, —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ 52 D©yıLiVV. ªRΩNRPV‰™´s ™´sVLiµj∂ zmsÃ˝¡Ã¡VLiÆ≤∂[ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s 2012 ≤U∂Fs{qs= …‘¡øR¡L˝iR ©´sV FsNRPV‰™´s ™´ s VLiµj ∂ ≠sµy˘LÛ R i VáV DLiÆ ≤ ∂[ FyhRiaSááNRPV ¡µj∂÷d¡ ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV π∏∂W¿¡xqsVÚ©yıLRiV. gRiW≤R∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLi ªRΩV™´sV¯Ã¡Fy¤Õ¡Li, «¡NR P ‰LiøR ¡ L˝ R i Æ ™ sVLiVV©± s FyhRiaSáá©´sV zmsÃ˝¡Ã¡V ¤Õ¡[¨s FyhRiaSááVgS gRiVLjiÚLiøyLRiV. ™´sVVLiµR∂xqsVÚgS C FyhRiaSáá©´sV ™´sVWzqsÆ™s[zqs BNRP‰≤R∂ xms¨s¬ø¡[}qs DFyµ≥y˘∏R∂VVá©´sV  ¡µj∂÷d¡NTP xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

8 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

HÀÅ∞‰õΩO@∞#fl *ˇã‘û Ô~·_»~ü W^ŒÌix JÔ~ãπì KÕã≤# áÈbã¨∞Å∞ \ZNPQQ˚Q£qÌsøR¡L`iË ,™´sWLjiË 29 (AL`iFs©±sFs):µR∂VLi≤R∂gRiVá µy≤T∂Õ‹[ gS∏R∂Vxms≤T∂©´s ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ˙NTPZNP»¡L`i ¤«¡{qs= \lLi≤R∂L`i xmsLjizqÛsºΩ ˙NRP™´sVLigS Æ™sVLRiVgRi™´soª][Liµj∂. ºdΩ˙™´s gS∏R∂Wáª][ ¨s©´sı N][™´sWÕ‹[NTP Æ ™ s◊¡˛©´ s \ l L i≤R ∂ L`i Bx m sˆV≤R ∂ V ¿¡NTPªRΩ=áNRPV xqsˆLiµj∂xqsVÚ©yı≤R∂V. ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV ¥R∂™´sV=£ms zqsgRiıÕfi NRPW≤y øR¡WzmsLi¿¡©´s»Ì¡V æ ª ΩáVr°Ú L iµj ∂ . ¨s©´ s ı \ZNPQQ˚Q£qÌsøR¡L`iËÕ‹[ ÀÿL`i Æ™sáVxmsá BµÙR∂LRiV µR∂VLi≤R∂gRiVáV \lLi≤R∂L`i\|ms µy≤T ∂ ¬ ø ¡[ a SLR i V. ºd Ω ˙™´ s LigS N]»Ì ¡ ≤R ∂ Liª][ ªR Ω áNR P V , EzmsLjiºΩªRΩVÚáNRPV ÀÿgS Ƶ∂ ¡˜Ã¡V ªR Ω gj i ÕÿLiVV. µk ∂ Liª][ \ l L i≤R ∂ L`i N][™´sWÕ‹[NTP Æ™s◊¡˛F°∏R∂W≤R∂V. @ªRΩ¨s xmsLjizqsÛ ºΩ ˙xms™´sWµR∂NRPLRiLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ Hzqs∏R∂VWÕ‹[ ¬ø¡[Lij Ë ¿¡NTPªRΩ=©´sLiµj∂LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li l\Li≤R∂L`i N][áVNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V @ªRΩ¨s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ \lLi≤R∂L`i\|ms µy≤T∂

ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ rÛy¨sNRP F°÷d ¡ x q sVáV BµÙ R ∂ Lj i ¨s @l L i£ q Ì s ¬ø¡[aSLRiV. ÀÿL`iÕ‹[©s´ W ,  ¡∏R∂V»¡ D©´sı qz szqs…‘¡≠ds mx sn Qo¤…¡[«fi Aµ≥yLRiLigS 20 GŒœ¡˛ ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂¨s , 37 GŒœ¡˛ ™´sVL][ ™´s˘QQNPT ¨Ú s @µR∂VxmsoÕ‹[NPT ºd Ω x q sVNR P V¨s ≠søyLj i x q sVÚ © ´ s ı»Ì ¡ V F°÷d¡xqsVáV ¬ø¡FyˆLRiV. ÀÿL`iÕ‹[

AÕÿ‰•¶¶¶Õfi }qs≠sLi¿¡ C g]≤R∂™´s «¡Ljigji©´s»Ì¡V ªy™´sVV À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s NRPW≤y æªΩ÷¡FyLRiV. xmspLjiÚ ≠søyLRifl· «¡Ljizms ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ≠s™´ s LSáV Æ ™ sÃ˝ ¡ ≤T ∂ ryÚ ™ ´ s V¨s ¬ ø ¡FyˆLR i V. NSgS \ l L i≤R ∂ L`i N][áVNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V , Æ™sV≤T∂NRPÕfi …‘ ¡ ™± s Vª][ Fy»¡V ªR Ω ©´ s

NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡ª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s»Ì¡V ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi }m˝s∏R∂VL`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©s± ¿d¡£msn FsgÍij NRPW˘…”¡™±s {§¶¶¶ª`Ω ≠sVÕfi= ¬ø¡FyˆLRiV. |tsQ≤∂R W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi l\Li≤R∂L`i H{msFsÕfiÕ‹[ AÆ≤∂[LiµR∂VNRPV B™yŒœ¡ À≥ÿLRiª`ΩNRPV LS™y÷¡= DLi≤R∂gS... C xmnsV»¡©´s «¡LjigjiLiµj∂. @ªRΩ©´sV

\© @fiO\© ~åºOH˜OQ∑û \ÏÑπ >ˇ<£Ö’ HÀÇ‘Ï¡, Ô~·<å µR∂VÀÿ∏∫∂V i,™´sWLjiË 29 (AL`iFs©±sFs):Hzqszqs »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ À≥ÿLRiªRΩ A»¡gSŒœ¡ß˛ ™´sVVLiµR∂Li«¡ Æ™s[aSLRiV. …ÿ£ms ¤ … ¡©± s «ÿ’¡ªyÕ‹[ ≠sLS…fi N][ { § ˝ ¶ ¶¶ , x q sVl L i[ £ t sQ \ l L i©y ø][ » ¡V µR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yıLRiV. Àÿ˘…”¡Lig`i ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ N][{§˝¶¶¶ 731 FyLiVVLi»˝¡ª][ Fs¨s≠sVµ][ LS˘LiNRPVÕ‹[ DLi≤R∂gS.. l\Li©y 719 FyLiVVLi»˝¡ª][ ª]≠sV¯µ][ LS˘LiN`P ryµ≥j∂Liøy≤R∂V. ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i 14™´s rÛy©´sLiÕ‹[©´sW , gRiLi’≥d¡L`i 18™´s rÛy©´sLiÕ‹[©s´ W ¨s÷¡øyLRiV. …ÿ£ms »¡*Li…‘¡Õ‹[ ZNP[™s´ áLi ©´sáVgRiVLRiV À≥ÿLRiªRΩ Àÿ˘…fi=™´sV©±sNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ø][»¡V µR∂NTP‰Liµj∂. Àÿ˘…”¡Lig`i ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ NTP≠ds£qs rÌyL`i ˙NTPZNP»¡L`i ˙¤À¡Li≤R∂©±s Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV 810 FyLiVVLi»˝¡ª][ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©yı≤R∂V. @»¡V À›Ã¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ IZNP[ INRP À≥ÿLRiªRΩ A»¡gS≤R∂V …ÿ£ms »¡*Li…‘¡Õ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V. zqsˆ©´sıL`i LRi≠søR¡Li˙µR∂©±s @bP*©±s 618 FyLiVVLi»˝¡ª][ 19™´s rÛy©´sLiÕ‹[ ¨sá™´sgS...x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i 28™´s rÛy©´sLiÕ‹[ D©yı≤R∂V. À›÷¡Lig`i ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ≠sLi≤U∂£qs zqsˆ©´sıL`i xqsV¨dsÕfi ©´sl\Li©±s 778 FyLiVVLi»˝¡ª][ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂gS... FyN`P qz sˆ©´sıL`i qx sLiVWµ`∂ @«¡¯Õfi lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[©s´ W , áLiNRP zqsˆ©´sıL`i @«¡LiªRΩ Æ™sVLi≤T∂£qs ™´sVW≤][ rÛy©´sLiÕ‹[©s´ W ¨s÷¡øyLRiV. …‘¡™±sV LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ À≥ÿLRiª`Ω ™´sVW≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ N]©´srygRiVª][Liµj∂. $áLiNRP 131 FyLiVVLi»˝¡ª][ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ DLi≤R∂gS... …‘¡ »¡*Li…‘¡ ø≥yLizms∏R∂V©±s= ≠sLi≤U∂£qs lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liµj∂.

Hzqszqs …‘¡ »¡*Li…‘¡ …‘¡™±sV LS˘LiNTPLig`i= iM 1. $áLiNRP c 131 FyLiVVLi»˝¡V 2. Æ™szqÌsLi≤U∂£qs c 126 FyLiVVLi»˝¡V 3. À≥ÿLRiª`Ω c 119 FyLiVVLi»˝¡V 4. FyNTPrÛy©±s c 119 FyLiVVLi»˝¡V 5. BLig˝SLi≤`∂ c 118 FyLiVVLi»˝¡V 6. µR∂OTPQflÿ˙zmsn NS c 114 FyLiVVLi»˝¡V 7. A}qÌs˚÷¡∏R∂W c 102 FyLiVVLi»˝¡V 8. ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ c 98 FyLiVVLi»˝¡V 9. ¡Lig˝SƵ∂[a`P c 84 FyLiVVLi»˝¡V 10. HL˝SLi≤`∂ c 82 FyLiVVLi»˝¡V 11. —¡LiÀÿ¤À¡[* c 41 FyLiVVLi»˝¡V

„áêH©ìãπ "≥Ú^ŒÅ∞ ÃÑ\˜ì# =ÚOɡ· WO_çÜ«∞<£û ™´sVVLi\¤À¡,™´sWLjiË 29 (AL`iFs©±sFs): H{msFsÕfi AL][ {qs«¡©±sNRPV ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= qz sµ≥∂RÙ ™´sV™´soª][Liµj∂. B™y¤Œ¡[ ™yLji ª]÷¡ ¤\…¡Q˚¨sLig`i NS˘Li£ms ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiµj∂. ZNP|mÌs©±s LjiNUP FyLi…”¡Lig`iª][ Fy»¡V ™´sVLjiN]LiµR∂LRiV A»¡gSŒœ¡ß˛ µk∂¨sÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi @LÛiR LS˙ºΩ µy…”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ À≥ÿLRiª`Ω ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı xmsLi»¡L`i.. B™yŒœ¡ Æ©s…fi ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ ’¡“¡gS gRi≤T∂Fy≤R∂V. ™yLi¤∆¡[Æ≤∂[ }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ C \¤…¡Q˚¨sLig`i |qsxtsQ©±s «¡LjigjiLiµj∂. …‘¡™±sV Æ™sVLi»¡L`i @¨sÕfi NRPVLi¤À˝¡[ , ¿d¡£mns N][ø`¡ «ÿ©±s\lLi…fiª][ Fy»¡V {mns÷Ô¡Lig`i N][ø`¡ «ÿLi…‘¡ L][≤`∂= ™´sVVLi\¤À¡NTP NUPáNRPLigS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. BNRP }m˝s∏R∂VL`i= ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ ’¡«ÿL`Ôi , \Æ©sÕfi , µj∂Æ©s[a`P NSLkiÚN`P , J«ÿ , µ≥R∂™´sÕfi NRPVÕfiNRPLÒji , Aµj∂ªRΩ˘ ªylLi[ , xqsVaSLiª`Ω ™´sVLS¤…¡[ , xqsWLRi˘NRPV™´sWL`i ∏R∂WµR∂™±s ÕÿLi…”¡ A»¡gSŒ˝¡œ ß D©yıLRiV.

Administrative Office PRAJA HITAM Telugu Daily Hyderabad Admn. Office : 8-4-52/3, MMS Complex, Beside IBP Petrol Bunk, 1st Floor, Bandlaguda X Road, Chandrayangutta, Hyderabad- 500 005. Off : 040 - 24607140 , Fax 040 - 24607140, Cell : 9391181119, 9966800645, 9885887140. Email : editorprajahitam@gmail.com

@LiVVæªΩ[ ≠sVgji÷¡©´s A»¡gSŒœ¡ß˛ ≠s≤R∂ªRΩá ™yLkigS «¡»Ì¡Vª][ NRPáVryÚLiR ¨s …‘¡™±sV Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi æªΩ÷¡zmsLiµj∂. N]LiµR∂LRiV Aµj∂™yLRiLi , ™´sVLjiN]LiµR∂LRiV ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLiµR∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ ¬ø¡[LiR ©´sV©yıLRiV. ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= ªRΩ™´sV ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ G˙zmsÕfi 4©´s ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i=ª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiµj∂.

ªRΩ*LRigS N][áVN][™yá¨s ≤≥T∂÷d˝¡ Æ≤∂L`iÆ≤∂≠sÕfi= Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi ≠s|tsQq£ s æªΩ÷¡zmsLiµj∂. l\Li≤R∂L`i Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW 18 ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ 40.93 xqsgRi»¡Vª][ 1269 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. @Õÿlgi[ 39 ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ 34.37 xqsgRi»¡Vª][ 1100 xmsLRiVgRiVáV ryµ≥j∂Liøy≤R∂V.

â◊x"å~°O, =∂iÛ 30, 2013

SÑ≤ZÖò ã¨<£Ô~·[~üû \˜ÔH¯@¡ J=∞‡HõO „áê~°OÉèíO „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË 29 ©´sgRiLRiLiÕ‹[ H{msFsÕfi ˙NTPZNP…fi {mns™´sL`i Æ™sVVµR∂\¤Õ¡Liµj∂. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ N]ªRΩÚ ˙FnyLi\¬ø¡“¡ xqs©±sl\Li«¡L`i= AÆ≤∂[ ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPV xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s …”¡ZNP‰»˝¡ @™´sV¯NRPLi ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiµj∂. A «¡»Ì¡V ˙xmsµ≥y©´s N][ø`¡ …ÿ™±sV ™´sVW≤U∂ , À›÷¡Lig`i N][ø`¡ ™´sNSL`i ∏R∂VW¨s£qs ¬ø¡[ªΩR Vá ≠dsVµR∂VgS …”¡ZNP‰…fi }qsÕfi= ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS B™yŒœ¡ DµR∂∏R∂VLi ª]÷¡ gRiLi»¡Õ‹[ …”¡ZNP‰»˝¡V N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s @’≥¡™´sW©´sVáNRPV …ÿ™±sV ™´sVW≤U∂ , ™´sNSL`i ∏R∂VW¨s£qsáª][ Fn°…‹[áV µj∂lgi[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyLRiV. G˙zmsÕfi 5©´s «¡Lj i l g i[ ª]÷¡ ™´ s W˘ø`¡Õ‹[ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ xqs©±s\lLi«¡L`i= , xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i=ª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiµj∂. C ™´sW˘ø`¡Ã¡ …”¡ZNP‰»˝¡V —¡Li∆ÿ©y ˙g_Li≤`∂=ª][ Fy»¡V ©´sgRiLRiLiÕ‹[ FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s NS{msn Æ≤∂[ K…fi¤Õ¡»˝¡Õ‹[ á’≥¡ryÚLiVV. Æ™sVVªRΩÚLi 32,154 ZNPFyz q s…‘ ¡ NR P ÷¡gj i ©´ s Dx m sˆÕfi }qÌ s ≤T ∂ ∏R ∂ VLiÕ‹[ 10 aSªR Ω Li \ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂ ˙NT P ZNP…fi @r°zqsπ∏∂[Vtx sQ©s± NRPV ™y…ÿ á’≥¡qx sVÚLiµj∂. …”¡ZNP‰»˝¡ µ≥∂R LRiá©´sV øR¡W}qsÚ @ªRΩ˘Ã¡ˆLi 250 LRiWFy∏R∂VáV NSgS @ªRΩ˘µ≥j∂NRP µ≥R∂LRi 15Æ™s[áV. ≠sVgji÷¡©´s ZNP[»¡gjiLkiáV 300 , 500 , 750 , 2000 , 2500 , 4000áVgS ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. NSL]ˆlLi[…fi ÀÿNRPV=á  ¡Õfi‰  ¡VNTPLig`i NRPW≤y @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøyLRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ H{msFsÕfi ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPV À≥ÿLki À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ©´sV NRP÷¡ˆLiøR¡©´sV©yıLRiV. B™yŒœ¡ |§¶¶¶ø`¡zqsFs , ˙FnyLi\¬ø¡“¡ ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáV |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ F°÷d¡£qs D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVáª][ øR¡LjiËLiøyLRiV. ˙FyNÌPU £qs |qsxtsQ©s± =NRPV NRPW≤y gRi…Ì¡” À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. @Õÿlgi[ ™´sW˘ø`¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @’≥¡™´sW©´sVáV }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[NPT Æ™sVV\¤À¡Õfi Fn°©˝s´ V ºdΩxqsVNRPVLS™ØµÙ∂R ¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @»¡V xqs©±sl\Li«¡L`i= A»¡gSŒœ¡˛ ¤\…¡Q˚¨sLig`i NS˘Li£ms lLi[xms…”¡ ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sVLiµj∂. DxmsˆÕfi }qÌs≤T∂∏R∂VLiª][ Fy»¡V —¡Li∆ÿ©y ˙g_Li≤`∂=©´sV NRPW≤y ˙FyNÌPU £qs N][xqsLi ≠s¨sπ∏∂WgjiryÚLiR V.

Ñ≤Å¡ HÍO„ÔQãπ <Õ`«Å∞ <Õ~°∞QÍ K«OK«ÖòQÆ∂_» *ˇ·Å∞ˆH áê^ŒÜ«∂„`«Ö’ K«O„^ŒÉÏ|∞ P~ÀѨ} ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLji, ™´sWLjiË 28 (AL`iFs©±sFs) iMµ]LigRiáV µ]LigRiáV EŒ˝¡œ ßxmsLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡VgS LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R Vá©´sV @≠ds¨dsºΩNRPWxmsLiÕ‹[NPT ÕÿgRiVªRΩW LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV ˙À≥¡œ xtsÌ vxms…Ì¡” xqsVÚ©yıLRi¨s Æ\™szqszms Æ©s[ªΩR á\|ms øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂W ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. B…‘¡™´s¤Õ¡[ «¡Lji gji©´sFs¨sıNRPÕ˝‹[ IN][‰ J»¡VNRPV @LiVVµR∂V™´sLiµR∂á LRiWFy∏R∂VáV xmsLizmsfl‘·¬ø¡[aSLRi¨s, Bµj∂ ™yxqsÚ™´sLi@™´so©y NSµy¨s ˙xms«¡ á©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ zmsÃ˝¡ NSLi˙lgi£qs @≠s¨dsºΩ @˙NRP™´sWáV |ms˙¤…¡[gij F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s, xqs™´sW«ÿ¨sı Æ™sVVªRΩÚLi @≠s¨dsºΩ™´sV∏R∂VLi¬ø¡[xqsWÚ ¤\«¡Ã¡V©´sVLi¿¡ LS«¡NUP∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂¨s Æ\™sFs£qs«¡gRi©±s|\ ms ™´sW“¡zqsFsLi …”¡≤T∂mz s@µ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙µR∂ Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ AL][mz sLiøyLRiV. ™´sxqsVÚ©yı...≠dsVN][xqsLi FyµR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ ÀÿgRiLigS ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ 9™´sL][«¡Ÿ |msµR∂xmsp≤T∂ ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı A∏R∂V©´s FyLÌik A≠sLS˜™´s µj∂©Ø[ªRΩ=™´s Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVORPQLiÕ‹[ FyLÌkiA≠sLS˜™´sLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li A©´sLiµR∂LigS DLiµR∂©yıLRiV. FyLÌik mx sªyNS¨sı FsgRiVLRiÆ™s[qz s©´s ªRΩLS*ªRΩ ZNP[N`P NRP…fi¬ø¡[aSLRiV. ¨sLRiV}msµR∂áNRPV, ™´sXµÙ∂R VáNRPV ™´sryÚQ˚áV mx sLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌik NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı LRiNRPÚµy©´s bP’≥¡ LS¨sı Àÿ ¡V ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sVƵÙ∂[bPLi¿¡ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙ªygRiV¨dsLRiV @≤T∂gjiæªΩ[ µ]LRiNRPµR∂V NS¨s ™´sVLiµR∂V NS™yáLi¤…¡[ »¡NRPV‰Æ©s[ á’≥¡qx sVÚLiµR∂©yıLRiV. ™´sVµy˘Li˙µR∂˙xmsƵ∂[a`PgS ™´sWlLi[Ëzqs©´s xmnsV©´sªRΩ NSLi˙lgi£qsƵ∂[©´s©yıLRiV. ˙xmsºΩB◊˝¡Ã˝¡V©´sV ¤À¡ÃÌ¡VuyxmsoáVgS ™´sWlLi[Ëzqs©´s xmnsV©´sªRΩ©´sV NSLi˙lgi£qs r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiµR∂©yıLRiV.ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂VLiÕ‹[ ¿¡™´sLji À≥œ¡W™´sVVáNRPV \|qsªRΩLi rygRiV¨dsLRiLiµj∂}qsÚ Æ©s[≤R∂V xqsgRiLi ™´sLRiNRPV NRPW≤y @LiƵ∂[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. g][µy™´sLji, Æ≤∂ÕÌÿ, LS∏R∂Vá{qs™´sV, æªΩáLigSflÿ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS D©yı NRPW≤y xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s ≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. |qsÕfiFn°©±sµy*LS NSÕfi ¬ø¡[}qsÚ ˙ªygRiV¨dsLRiV xqsLRixmnsLS qx sLigRiæªΩ[Æ™sWgS¨s Fs£qsFsLiFs£qs mx sLizmsæªΩ[ ORPQflÿÕ˝‹[ ™´sVLiµR∂VÀÿ…”¡Œ˝¡œ ß™´sW˙ªRΩLi ¬ø¡[LjiF°ªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. zmsÃ˝¡NSLi˙lgi£qs, ªRΩ÷˝¡NSLi˙lgi£qsáNRPV

J¤…¡[}qsÚ}msµR∂™y≤T∂ BŒ˝œ¡\|msNRPxmsˆV á©´sV NRPW≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[ryÚLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. }msµR∂™y≤R∂V }msµR∂™y≤T∂gSÆ©s[ ™´sWLjiF°ªRΩVLi¤…¡[ zmsÃ˝¡NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ™´sW˙ªRΩLi N][»˝¡NRPV xmsLRiVlgiªRΩVÚªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki }msµR∂áNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSÆ©s[NSµR∂©yıLRiV. }msµR∂áNRPV ™´sVLi¿¡ ¬ø¡[∏∂R WáƩs[ DƵ∂Ù a[ PR ˘Liª][Æ©s[ ªy©´sV FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s¨s Àÿ ¡V}msL]‰©yıLRiV. }msµR∂áLiµR∂LjiNTP Æ™s[VáV ¬ø¡[}qs DƵ∂Ù a[ PR ˘Liª][Æ©s[ ªy©´sV ¨sLRiLiªRΩLRiLi xms¨s¬ø¡[aS©´s¨s, @LiVVæªΩ[ N]¨sıFyLÌik áV ™´s˘NRPVÚáV ™´sW˙ªRΩLi xqs*LiªRΩá¤À¡Ù [ ˙xmsµ≥y©´sƵ∂≥ ˘[ ∏R∂VLigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V xqsVxmsLjiFyá©´s©´sV @Liµj∂LiøR¡≤R∂Li ª][Fy»¡V, «¡™y ¡VµyLki ªRΩ©´sLi NRPW≤y Fy…”¡Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠ds»¡¨sıLi…”¡¨s ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NRPV‰ªRΩW xms¨s¬ø¡[aSLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™yLji ÕÿÀ≥ÿ}msORPQ xmsLjiFyá©´s ™´s¤Õ¡˝ [ Æ©s[≤∂R V LSxtsÌ Q˚Li @µ≥]g[ iR ºΩ Fy\¤Õ¡LiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xms«ÿµ≥∂R ©y¨sı µR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ªRΩmx sˆ ˙xms«¡Ã¡NRPV á’Ù¡ ¬ø¡[qz s©´s NRPXztsQ¬ø¡[zqs©´s µy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. µ][øR¡VNRPV¨s µ][øR¡VNRPV¨s N][»˝¡NRPV xmsLRiVlgiªRΩVÚªRΩVLi¤…¡[ }msµR∂áNRPV ™´sW˙ªRΩLi Æ™sVVLi≤T∂ ¬ø¡[LiVV øR¡WzmsxqsVÚ©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NSLi˙lgi£qsµR∂©yıLRiV.

Éèí~°Î#∞ `«QÆ∞Åɡ\˜ì# ÉèÏ~°º =∞~À =∞Ç≤Ïà◊`À J„Hõ=∞ ã¨O|O^èŒ"Õ∞ HÍ~°}O „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 29 :À≥œ¡LRiÚ Æ™s[µ≥j∂LixmsoáV ªyŒœ¡# ¤Õ¡[NRP J gRiXz§¶¶¶fl”· @ªRΩ≤T∂¨s µyLRiVfl·LigS x § ¶¶¶ªR Ω ™´ s WLj i ËLiµj ∂ . ™´ s VL][ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ª][ @˙NRP™´sV xqsLi ¡Liµ≥R∂Li |ms»Ì¡VN]¨s Æ™s[µ∂j≥ xqsVÚ©s´ ı À≥¡œ LRiÚ ªRΩá mx sgRiág]…Ì¡” , ILi…”¡|\ ms NTPL][qz s©±s F°zqs ¨sx m sˆV|ms…Ì ” ¡ Liµj ∂ . ºd Ω ˙™´ s LigS gS∏R∂Vxms≤T∂©´s @ªRΩ≤T∂¨s Axqsˆ˙ºΩNTP ªR Ω LR i ÷¡x q sVÚ L i≤R ∂ gS.. ™´ s WLÊ R i ™´sVµ≥R∂˘Õ‹[Æ©s[ NRP©´sVı™´sVWaS≤R∂V.  ¡Li«ÿLSz§¶¶¶Õfi= F°÷d¡xqsV}qÌsxtsQ©±s

xmsLjiµ≥j∂Õ‹[ C xmnsV»¡©´s ø][»¡V ¬ ø ¡[ x q sVNR P VLiµj ∂ . ¡Li«ÿLS z§¶¶¶Õfi=Õ‹[¨s g_LjiaRPLiNRPgRiL`i©´sgRiL`iNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s Æ™sLiNRP¤…¡[a`PNRPV xmsƵ∂[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi BLiµj∂LRiª][ ≠s™yx§¶¶¶\Æ™sVLiµj∂. ≠dsLjiNTP ™´sVVgÊRiVLRiV xqsLiªy©´sLi. Bµj∂Õÿ DLi≤R ∂ gS, Æ ™ sLiNR P ¤ … ¡[ a `P ™´ s VL][ ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ ª][ ≠s™y}§¶¶¶ªR Ω LR i x q sLi ¡Liµ≥ R ∂ Li |ms»Ì ¡ VN]¨s, NR P V»¡VLiÀÿ¨sı ¨sL˝ R i OR P QQ˘Li ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yı≤R ∂ V. µk ∂ ¨s\ | ms N]LiªRΩNSáLigS À≥ÿLS˘À≥œ¡LRiÚá

™´sVµ≥R∂˘ g]≤R∂™´s «¡LRiVgRiVª][Liµj∂. Æ ™ s[ µ ≥ j ∂ Lix m soáV ™´ s VLk i FsNR P V‰™´ s NS™´ s ≤R ∂ Liª][ À≥ ÿ LR i ˘ Jz m sNR P ©´ s bPLi¿¡Liµj ∂ . C ˙NR P ™´ s VLiÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi LS˙ºΩ ªRΩxmsˆªygji ™´s¿¡Ë©´s Æ™sLiNRP¤…¡[a`PNRPV, BLiµj∂LRiNRPV ™´ s Vµ≥ R ∂ ˘ ºd Ω ˙™´ s ™ygS*µR ∂ Li «¡LjigjiLiµj∂. @µj∂ NSxqsÚ xmnsVL<Rifl·NRPV µyLji ºdΩ∏R∂V≤R∂Liª][ A˙gRix§¶¶¶Li ¬ø¡Liµj∂©´s À≥ÿLRi˘ @ªRΩ¨s ªRΩá\|ms x q sVæ ª ΩÚ ª ][ gR i …Ì ” ¡ gS Àÿµj ∂ Liµj ∂ . @©´sLiªRΩLRiLi À≥¡œ LRiÚ ILi…”¡|\ ms NTPL][zqs©±s F°zqs ¨sxmsˆLi…”¡Li¿¡Liµj∂.

æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki A≠sLS˜È™´s µj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS Fs¨dÌsAL`i xmnsW…fi ™´sµÙR∂ Fs¨dÌsAL`iNRPV ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆxqsVÚ©s´ ı {qs¨s©´s…”¡ NRP≠sªRΩ.

Edited, Printed, Published & Owned by A.R.Hassan, Printed at Zoya Art Printers Web Offset 18-13-55/10/8/1 , PATEL NAGAR , Bandlaguda, Chandrayangutta Hyderabad- 500 005 and Published from 18-13-55/10/8/1, PATEL NAGAR , Bandlaguda, Chandrayangutta , Hyderabad- 500 005 . Editor : A. R. Hassan . Off : 040 - 24607140 , Fax 040 - 24607140 , Cell : 9391181119 , 9966800645 , 9885887140.

Praja Hitam  

Telugu Daily

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you