Page 1

RNI Registration No. APTEL/2006/16506

xmsLki*©±s A«ÿµ`∂©´sV xmsLS™´sVLji+Li¿¡©´s LSx§¶ ¶ßÕfi øR¡Li≤U∂gRi≤≥`∂,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): DªRΩÚLRi˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[¨s ˙xmsªy£msgRi≤≥`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiV\lLi©´s F°÷d¡xqsV @µ≥j∂NSLji —¡∏R∂W ™´soÕfix§¶¶¶N`P À≥ÿLRi˘ xmsLki*©±s A«ÿµ`∂©´sV NSLi˙lgi£qs DFyµ≥R∂˘QORPV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfigSLiµ≥k∂ xmsLS™´sVLji+LiøyLRiV. ≤T∂π∏∂WLji∏R∂WNRPV ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı A∏R∂V©´s mx sLki*©±s©´sV JµyLSËLRiV. AÆ™sV NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP @Li≤R∂gS DLi…ÿ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

„Ѩ*Ï Ç≤Ï`«"£∞ `≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ PRAJA HITAM

HÍO„ÔQãπ Z"≥∞‡bû JÉèíº~°∞úÅ *Ïa`å Y~å~°∞ „ѨHõ@# KÕÜ«∞_»"Õ∞ PÅ㨺O ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£‰õΩ |Ü«∞Å∞^Õi# =ÚYº=∞O„u

™´sW˙ªRΩLi BLiNS ¡∏R∂V»¡|ms»Ì¡¤Õ¡[µ∂R V. @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRPÕ‹[ r°¨s∏R∂W qx s*ªRΩLi˙ªRΩLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiµj∂. zqsFsLi, zmszqszqs ¿d¡£msn xqsW¿¡Li¿¡©´s }msL˝RiV NSNRPVLi≤y N]ªRΩÚ }msLRiVÚ NRPW≤y æªΩLRi\|msNTP ™´ s ¿¡Ë©´ s »˝ ¡ V æ ª ΩáVr°Ú L iµj ∂ . aRPV˙NRP™yLRiLi ©´sVLi¿¡ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· mx sáV™´sWL˝iR V @µ≥∂j uÌy©´sLi |msµÙ∂R á©´sV NR P ÷¡z q s øR ¡ LR i ËáV «¡Lj i FyLR i V. ≠d s Lj i µÙ R ∂ LR i V x q s™´ s VLj i ˆLi¿¡©´ s «ÿ’¡ªy©´ s V @µ≥ j ∂ uÌ y ©´ s Li AÆ ™ sWµj ∂ LiøR ¡ NR P F°™´ s ≤R ∂ Liª][

aRPV˙NRP™yLRiLi NRPxqsLRiªRΩVÚ J N]÷¡NTP‰ LS¤Õ¡[µ∂R ¨s æªΩáVr°ÚLiµj∂. N]ªRΩ™Ú yLjiNTP …”¡ZNP»˝¡Vc B™y*áƩs[ AÕ‹[ø¡R ©´sÕ‹[ r°¨s∏R ∂ W gSLiµ≥ k ∂ D©´ s ı»˝ ¡ Vc ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ™´sVVLiµR∂V @©´sVNRPV©´sı ™yLji }msL˝iR Õ‹[ øyÕÿ ™´sWLRiVˆÃ¡V DLiÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiµR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡= Fs¨sıNRPáՋ[ ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± µy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP r°™´sV™yLRiLi ªRΩVµj∂ gRi≤R∂V™´so @LiVV©´sLiµR∂V©´s GORPQfl·LiÕ‹[Æ©\ s©y @À≥¡œ ˘LÛiR Vá «ÿ’¡ªy Æ ™ sÃ˝ ¡ ≤T ∂ Li¬ ø ¡[ @™´ s NSaR P Li DLiµj∂.@À≥œ¡˘LÛRiVá «ÿ’¡ªy©´sV

aR P ¨s™yLR i Li LS˙ºΩ ¤ Õ ¡[ µ y Aµj∂™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. FsÆ™sV¯÷d¡= @À≥ œ ¡ ˘LÛ R i VáNR P V Aµj ∂ ™yLR i Li ’d¡Fny™±sV= B™´s*©´sV©´sı»˝¡Vc mz szqszqs @µ≥ R ∂ ˘QOR P V≤R ∂ V À‹ªR Ω = xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¬ø¡FyˆLRiV. ©y≠sVÆ © s[ x t sQ©˝ ´ s µy≈¡Ã¡VNR P V @™´sW™yxqs˘ @≤ÔR∂LiNTP NSµR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. F~LigRiV¤Õ¡[…¡” xqsVµ≥yNRPL`i lLi≤ÔT∂, µ≥k∂LS™´sª`Ω À≥ÿLRiºΩ, ™yfl”·, LRixmsn VVLS≠sVlLi≤Ô∂T , NRPLiæªΩ[…¡” qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· LS«¡Ÿ, µR∂∏R∂WrygRiL`i, xtsQ’d¡˜L`i @÷d¡ }msL˝ R i V ≠s¨sz m sx q sVÚ © yıLiVV. @LiVVæªΩ[ Fs™´sLRi©´sıµj∂ BLiNS @µ≥j∂NSLjiNRPLigS ˙xmsNRP…”¡Liøy÷¡= DLiµj∂. @LiVVæªΩ[ xtsQ’¡d ˜L`i A÷d¡NRPV …”¡ZNP‰…fiN][xqsLi @«ÿµ`∂ gRi…Ì”¡gS mx s»Ì¡Vxms…Ì¡” ©´s»˝¡V æªΩ÷¡∏R∂V™´s¿¡ËLiµj∂. NSgS FsÆ™sV¯÷d¡= «ÿ’¡ªy©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP ≤≥T∂÷d˝¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ aR P ¨s™yLR i Li ry∏R ∂ VLi˙ªR Ω Li

\Ƶ∂Q*FyOTPQNRP @LiaSá\|ms øR¡LjiËLiøR¡¤Õ¡[µR∂V: ≈¡VL<kiµ`∂ ¤\«¡xmspL`i, ™´sWLjiË 9 (AL`iFs©±sG):FyNTPrÛy©±s ˙xmsµ≥y¨s xmslLi[*«fi @˙uy£msn ª][ D˙gRi™yµR∂Li xqs•¶¶¶ FsÕÿLi…”¡ @LiaSá\|ms øR¡LjiËLiøR¡¤Õ¡[µ∂R ¨s ≠sƵ∂[aSLigRi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsÕÿ¯©±s ≈¡VL<ik µ`∂ xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsµ≥y¨s ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´s ¨s≠sVªRΩÚLi ™´søyËLRi¨s, A∏R∂W @LiaSá\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV Bµj∂ qx s™´sV∏R∂VLi NSµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. aRP¨s™yLRiLi @“¡¯L`i µR∂LÊS qx sLiµR∂Lji+LiøR¡VN]Æ©s[LiµR∂VNRPV ¤\«¡xmspL`iNRPV ™´s¿¡Ë©´s mx slLi[*«fi @˙uy£msn NRPV ≈¡VL<ik µ`∂ ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ¤\«¡xmspL`iÕ‹[¨s LSLiÀÿg`i Fy˘¤Õ¡[£qs x§¶‹[»¡ÕfiÕ‹[ ≠sLiµR∂V BøyËLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V xqsLi˙xmsµy∏R∂V ™´sLi»¡NSáV, LS«¡ryÚ¨ds LRiVøR¡Vá©´sV FyN`P ˙xmsµ≥y¨s ¡XLiµy¨sNTP ™´s≤Ô∂T LiøyLRiV. ≠sLiµR∂V ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi @˙uy£msn @“¡¯L`i µR∂LÊSNRPV  ¡∏R∂V¤Õ¡Ù L[ ij Æ™sŒ˝ÿLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≈¡VL<ik µ`∂ ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. FyN`P ˙xmsµ≥y¨s mx sLRi˘»¡©´s mx spLjiÚ ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. "˙xms™´sVV≈¡\Æ™sV©´s µR∂LÊSQÕ˝‹[ @“¡¯L`i xtsQLki£mns µR∂LÊS INRP…”¡. BNRP‰≤T∂NTP FyNTPryÚ©±s ©´sVLi¿¡ øyÕÿ ™´sVLiµj∂ ™´sxqsVÚLi…ÿLRiV. ˙xmsµ≥y¨s NRPW≤y @Õÿlgi[ ™´søyËLRiV' @¨s @©yıLRiV. @“¡¯L`i LS™yá¨s FyNTPryÚ©s± ˙xmsµ≥y¨s N][LiR VNRPV©yıLRi¨s, @LiµR∂VZNP[ ™´søyËLRi¨s.. A∏R∂V©´s xmsLRi˘»¡©´s gRiVLjiLi¿¡ }msL]‰©yıLRiV. xqsˆLiµj∂LiøR¡¨s \|qs©´s˘Li..FyN`P ˙xmsµ≥y¨s À≥ÿLRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´s\|ms xqsˆLiµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV \|qs©´s˘Li ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liµj∂. FyN`P \|qs©´s˘Li BµÙR∂LRiV À≥ÿLRiªRΩ \|qs¨sNRPVá©´sV µyLRiVfl·LigS x§¶¶¶ªRΩ™´sWLjiË, J \|qs¨sNRPV≤T∂ ªRΩá©´sV

™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩNTP ™´sVVryÚQ\¤À¡©´s \ZaP™´sZOP[Q ˙ªyáV „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ xmsLRi*µj∂©´sLi xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ˙xms™´sVV≈¡ bP™yá∏R∂WÕ˝‹[ GLSˆ»˝¡V xmspLRi∏Ú ∂R W˘LiVV. DµR∂∏R∂WÆ©s[ı \ZaP™yá∏R∂WÕ˝‹[ @’≥¡}tsQNSá N][xqsLi Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ÀÿLRiVáV ºdΩLSLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s ˙xmsµ≥y©´s bP™yá∏R∂Wá¨dsı À≥¡œ NRPVÚáª][ ˙NTPNTP‰Ljizqs F°ª][©yıLiVV. INRPL][«¡Ÿ ™´sVVLiƵ∂[ Ƶ∂[™yá∏R∂WáNRPV À≥¡œ NRPVÚáV F°¤…¡ªRΩVÚªΩR V©yıLRiV. À≥¡œ NRPVÚáNRPV BNRP‰»˝¡Vc NRPágRiNRPVLi≤y ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @¨sı GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[zqsLiµj∂. NRPW˘Q¤\Õ¡©˝s´ Õ‹[ À≥¡œ NRPVÚá r¢NRPLS˘LÛiR Li ªygRiV¨dsLRiV, ™´sV—Í¡gRi xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV N_Li»¡L˝Ri©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. D˙gRi™yµR∂Vá ©´sVLi¿¡ ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ xmsLi≤R∂VgRiÕ‹[ À≥¡œ NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ ™´sVVxmsˆV GLRiˆ≤R∂NRPVLi≤y À≥œ¡˙µR∂ªy øR¡LRi˘Ã¡©´sV NRP»Ì¡Vµj∂»Ì¡Li ¬ø¡[zqsLiµj∂. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s @¨sı ˙xmsµ≥y©´s Z\ aP™´sZOP[Q ˙ªyá ˙xmsµ≥y©´s µy*LSá ™´sµÙ∂R ≤][L`i˙}mns™±sVáV, Æ™sV»¡Õfi ≤T∂¤…¡NÌPR L`iáª][ GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[aS™´sV¨s, FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥¡R ¨ds∏R∂V xqsLixmsn V»¡©´sáV «¡LRiVgRiNRPVLi≤y øR¡WryÚ™s´ V¨s @µ≥∂j NSLRiVáV (5Ö’ K«∂_»O_ç)

ZoyaArt Printers Web Offset

18-13-55/10/8/1 , PATEL NAGAR , Opp : Pochamma Gudi Lane , Chandrayangutta , BANDLAGUDA , 'X' Road, Hyderabad- 500 005. Cell : 9391181119, 9966800645, 9885887140. Email : editorprajahitam@gmail.com

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, Pk"å~°O, =∂iÛ 10, 2013 ã¨Oáê^Œ‰õΩÅ∞: Z.P~ü.ǨÏã¨<£

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯÷d¡= @À≥œ¡˘LÙRiVá FsLizmsNRP|\ ms lLiLi≤][L][«¡Ÿ aRP¨s™yLRiLi NRPW≤y NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[aSLRiV. DµR ∂ ∏R ∂ VLi r°¨s∏R ∂ Wª][ ™´sVL][™s´ WLRiV zqsFsLi NTPLRifl„fi, zmszqszqs ¿d ¡ £ m n s À‹ªR Ω =, gR i VÕÿLi©´ s ’d ¡ A«ÿµ`∂áV x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P # \ Æ ™ sV øR¡LjiËLiøyLRiV. Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ™´ s Vµ≥ y ˘x § ¶¶¶ıLi ≈¡LS\ l L i©´ s »˝ ¡ V æªΩ÷¡∏R∂V™´s¿¡ËLiµj∂. µk∂Liª][ zqsFsLi NT P LR i fl„ fi NR P V™´ s WL`i l L i≤Ô T ∂ \ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂NR P V ºΩLR i VgR i V ˙xms∏R∂Wfl·™´sV∏R∂W˘LRiV. NSLi˙lgi£qs @µ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiµ≥k∂, {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, {ms{qs{qs ¿d¡£msn À‹ªRΩ=, LSxtsÌ Q˚ ™´s˘™´s•¶¶ LSá B©yËL`Íi gRiVÕÿLi©´s’d¡ @«ÿµ`∂ DµR ∂ ∏R ∂ VLi x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P # \ Æ ™ sV @À≥¡œ ˘LRiVá©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. G ORPQfl·LiÕ‹[\Æ©s©y @À≥¡œ ˘LÙiR Vá «ÿ’¡ªy©´sV ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiµj∂.@LiVVæªΩ[ FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s @À≥¡œ ˘LÛiR Vá }msL˝iR ©´sV

Postal Regtd. No.LII/RNP/HD/1066/2012-14

ºdΩxqsVZNP◊˝¡©´s xmsn V»¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi FyN`P ˙xmsµ≥y¨s LRi«ÿ xmslLi[*«fi A˙uy£msn ª]÷¡ryLjigS À≥ÿLRiª`Ω ™´søyËLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ A∏R∂V©´s xmsLRi˘»¡©´s|\ ms xqsˆLiµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ALki¯ ¿d¡£msn «¡©´sLRiÕfi ≠s˙NRP™±sVzqsLig`i ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. "Bµj∂ (FyN`P ˙xmsµ≥y¨s xmsLRi˘»¡©´s) LS«¡NUP∏R∂V ¨sLÒRi∏R∂VLi. µk∂¨sı ≠s™yµyxqsˆµR∂Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSµR∂V. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li J ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiµj∂. ALki¯ ¿d¡£mnsgS µk∂¨s\|ms Æ©s[Æ©s[≠dsV ™´sW…˝ÿ≤R∂¤Õ¡[©´sV' @¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. ≠s˙NRP™±sVzqsLig`i aRP¨s™yLRiLi ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. F~LRiVgRiV Ƶ∂[aRPLi ªRΩLRiøR¡W NSáVˆÃ¡ ≠sLRi™´sVfl· IxmsˆLiµy¨sı DÃ˝¡Lizmsn VxqsVÚ©s´ ı @LiaS¨sı Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* µR∂XztsÌ QNPT ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿ™´sV©yıLRiV. gRiªRΩ «¡©´s™´sLjiÕ‹[ BµÙ∂R LRiV À≥ÿLRiªRΩ |\ qs¨sNRPVá©´sV NTPLSªRΩNRPLigS x§¶¶¶ªRΩ™´sWLjiË, INRPLji ªRΩá©´sV ºdΩxqsVZNP◊˝¡©´s ≠sxtsQ∏∂R W¨dsı ZNP[Li˙µy¨sNTP æªΩ÷¡Fy™´sV¨s, @xmsˆVÆ≤∂[ ªRΩ™´sV xqsˆLiµR∂©´s©´sV NRPW≤y Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy™´sV©yıLRiV. NSáVˆÃ¡ ≠sLRi™´sVfl· IxmsˆLiµy¨sı DÃ˝¡Lizmsn VxqsVÚ©s´ ı FyN`P ¡Ã¡gSáNRPV À≥ÿLRiªRΩ |\ qs©´s˘Li ªRΩgji©´s  ¡VµÙ∂j ¬ø¡ ¡VªRΩVLiµR∂©yıLRiV. "Æ™s[VLi gS«¡ŸÃ¡V ª]≤R∂VN]‰¨s NRPWL]ˤա[Li. ™yLRiV (FyN`P) IxmsˆLiµy¨sı DÃ˝¡Lizmsn V}qsÚ.. Æ™s[V™´sVW NSáVˆÃ¡V «¡LRiVxmsoªyLi. ™´sW»¡Ã¡ª][ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li NSµR∂V.. ¬ø¡[ªΩR VÕ˝‹©[ s´ W øR¡WzmsryÚLi' @¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV.

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµR∂V ºΩLjigji ™´sxqsVÚ ©yıLR i V. À‹ªR Ω = x q sªR Ω ˘ ©yLS∏R∂Vfl· ™´sW˙ªRΩLi C LS˙ºΩ @NRP‰Æ≤∂[ ™´sVNSLi Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. NSgS, NSLi˙lgixqsV HµR∂VgRiVLRiV @À≥¡œ ˘LRiVÚá©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V F°…‘¡NTP µj∂LixmsoªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ N][»¡gjiLji ≠sµy˘µ≥∂R L`i LS™´so N][xqsLi ZNP[ L i˙µR ∂ ™´ s VLi˙ºΩ ¿¡LR i Li“¡≠s xms»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FyLÌki¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[aSNRP LS™´sVøR¡Li˙µR∂∏R∂V˘NRPV FsÆ™sV¯÷d¡= @™´sNSaRPLi BøyËLRiV. BxmsˆV≤R∂V N][»¡gjiLjiNRP NRPW≤y B™y*á¨s N][ L R i VªR Ω V©yıLR i V. ≠sÆ µ ∂[ b d P xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ D©´sı ¿¡LRiLi“¡≠s C ≠sx t sQ∏R ∂ VLiÕ‹[ gR i …Ì ” ¡ gS ¬ø¡zmsˆÆ™s◊˝¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. BNRP ™´sW“¡ {qsˆNRPL`i ZNPAL`i xqsVlLi[a`P l L i≤Ô T ∂ N][ x q sLi z q sFsLi xms»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Fs™´sLjiNTP …”¡ZNP‰»˝¡V BryÚLRi©´sıµj∂ ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV xqsLiµj∂gÙRiLigSÆ©s[ NRP¨szmsr°ÚLiµj∂.

`≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ ã¨OѨÙ\˜: 8 ã¨OzHõ: 1 "≥Å: 1.00 ¿ÑrÅ∞: 8

JÃãOc¡ Éèí„^Œ`å U~åÊ@¡ÃÑ· ã‘ÊHõ~ü ã¨g∞Hõ∆ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 9 : @|qsLi’d˝¡ Í¡Æ≤∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSáV ™´s¬ø¡[Ë ™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ|\ ms xqsÀ≥ÿxmsºΩ ©yƵ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i xqs≠dsVORPQ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. F°÷d¡xqsV D©´sıªyµ≥j∂NSLRiVáª][ {qsˆNRPL`i ©yƵ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i aRP¨s™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. F°÷d¡xqsV, ˙…ÿzmsn N`P, BLi¤…¡÷¡¤«¡©±s= D©´ s ıªyµ≥ j ∂ NSLR i VáV C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV.  ¡Æ≤∂Í …fi xqs™´sWÆ™s[aSá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @|qsLi’d˝¡ xmsLjixqsLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s À≥¡œ ˙µR∂ªy øR¡LRi˘Ã¡\|ms øR ¡ Lj i ËLiøyLR i V. D˙gR i ™yµR ∂ Vá |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @¨sbP˪RΩ mx sLjiqz sÛ ªRΩVá Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ gRi…Ì¡” À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s {qsˆNRPL`i F°÷d¡xqsV D©´sıªyµ≥j∂ NSLR i Vá©´ s V AÆ µ ∂[ b PLiøyLR i V. FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥¡R ¨ds∏R∂V mx sn V»¡©´sáV «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. µk∂Liª][ NRP¨ds≠s¨ds

FsLRiVgRi¨s LkiºΩÕ‹[ À≥œ¡˙µR∂ªRΩ©´sV GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i V. ™´sVW≤R∂Li¬ø¡Ã¡ À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. LRiW£msn …ÿ£ms, NSLÔiR ©±s ¡Ã¡gSá©´sV Æ™sWx§¶ ¶Lij qx sVÚ©yıLRiV. qx s™´sWÆ™s[aSáV ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPW @|qsLi’d¡˝ NTP øR¡V»Ì¡V xmsNRP‰Ã¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ Bxmsˆ»¡ZNP[ ¨s}tsQµ≥ y «Ï ¡ áV ≠sµ≥ j ∂ LiøyLR i V. ˙…ÿz m n s N`P ALiOR P QáV NR P W≤y ≠sµ≥∂j LiøR¡©´sV©yıLRiV. æªΩáVgRiVªRΩ÷˝¡ |mn ˝ ^ s J™´ s L`i, LR i ≠d s Li˙µR ∂ À≥ ÿ LR i ºΩ, ©yLixms÷˝¡, áNÔUPNSxmspÕfi, xqs•¶¶¶ xqs≠dsVxms ˙FyLiªyá©´sV F°÷d¡xqsVáV

@µR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][©´sV©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ NTP ™´s¬ø¡[Ë qx sLiµR∂LRi+NRPVá\|ms ALiORPQáV ≠sµ≥∂j LiøyLRiV. @|qsLi’d¡˝ Æ™sVVªRΩÚLi NSNRPVLi≤y Æ©s[LRiVgS x q sLiµR ∂ LR i +NR P Vá gS˘Ã¡Lk i NT P ¬ ø ¡[ L R i VN]Æ © s[ Õ ÿ GLSˆ»˝ ¡ V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ˙xmsºdΩ INRP‰Lji¨ds ORPVQflÒ·LigS ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[aSZNP[ Õ‹[¨sNTP @©´sV™´sVºΩLiøyá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂W\|ms©y ALiORPQáV ≠sµ≥j∂LiøyLRiV. ZNP[™´sáLi ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi, gS˘Ã¡LkiNTP ™´ s W˙ªR Ω Æ ™ s[ V ™yLj i ¨s @©´sV™´sVºΩLiøR¡©´sV©yıLRiV.

™´sV•¶¶ LSxtÌsQ˚ xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ @gjiıQ˙xms™´sWµR∂Li

™´sVVLi\¤À¡, ™´sWLjiË 9 (AL`iFs©±sG):™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚ qx s¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sV◊d¡˝ @gjiıQ˙mx s™´sWµR∂Li qx sLiÀ≥¡œ ≠sLi¿¡Liµj∂. xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[¨s ©yáVg][ @LiªRΩxqsVÚÕ‹[ ™´sVLi»¡Ã¡V Fsgjizqs xms≤ÔyLiVV. xmsn V»¡©y xqsÛ Õÿ¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı @gjiı™´sWxmsNRP µR∂Œœ¡ zqs ¡˜Liµj∂ ºdΩ˙™´sLigS ˙aRP≠sVLi¿¡ ™´sVLi»¡Ã¡©´sV ALjiˆÆ™s[aSLRiV. xmsÆ©sıLi≤R∂V |\ mnsLjiLi«¡©˝s´ V lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV |\ msgS NRPxtsÌ Qxms≤T∂ ™´sVLi»¡Ã¡©´sV @µR∂VxmsoÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPV™´søyËLiVV. ≠sµR∂V˘ª`Ω uyL`Ìi xqsLRiW‰Q˘…fi NSLRifl·LigSÆ©s[ ˙xms™´sWµR∂Li «¡Ljigji©´s»Ì¡V @µ≥∂j NSLRiVáV ¨sLÙS LjiLiøyLRiV. ™´sVLi»¡Õ˝‹[ NUPáNRPÆ\™sV©´s |\ mnsŒ˝¡œ ß ªRΩgRiVá ¡≤ÔyLiVV. |\ §¶¶µ∂R LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË(AL`iFs©±sFs): gRiæªΩ[≤yµj∂Õ‹[ NRPW≤y xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿLki @gjiıQ˙xms™´sWµR∂Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. @xmsˆ…˝‹[ ©´sáVgRiVLRiV CÆ©sá 13 ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li Dµ][˘gRiVáV ™´sVLi»¡Õ˝‹[ xqs“¡™´s µR∂x§¶¶¶©´sLi NSgS, xmsáV™´soLRiV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. NUPáNRPÆ\™sV©´s |\ mnsŒ˝¡œ ª][ NS©´ s V©´ s ı @|qsLi’d ˝ ¡  Í ¡ Æ ≤ ∂…fi Fy»¡V ≠sáV\Æ™s©´s xms˙ªyáV NS÷¡ ¡W≤T∂µR∂∏R∂W˘LiVV. qx s™´sWÆ™s[aSáNRPV mx s…”¡tx sÓ Q  ¡Liµ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ©´sgRiLRi F°÷d¡xqsV NRP≠sVxtsQ©´sL`i @©´sVLSg`i aRPLRi¯ æªΩ÷¡FyLRiV. B…‘¡™´s÷¡ ÀÿLi ¡V }msáVŒ˝¡œ ß, øR¡Õ‹[ @|qsLi’d¡˝ }msLRiV {qsˆNRPL`i ø≥yLi ¡L`iÕ‹[ GLSˆ»¡V ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs) : ALi˙µ≥y LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms AxqsNTPÚ DLiµR∂¨s FsLi{ms @«ÿLRiVµÙk∂©±s ¬ø¡[zqs©´s xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. ALiµ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T Fyá©´s ÀÿgRiVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. F°÷d¡£qs, ˙…ÿzmsn N`P, BLi¤…¡÷¡¤«¡©±s= ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ™´s¿¡Ë©´s {qsFsLi©´sV @«ÿLRiVµÙ∂k ©±s NRP÷¡aSLRiV. ™´sVLS˘µR∂xmspLRi*NRPLigSÆ©s[ zqsFsLi©´sV NRP÷¡aS©´sV @¨s ≠sÀ≥ ÿ gSáNR P V ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s ¬ø¡FyˆLRiV. |qsFsLi NTPLRifl„fi Fyá©´s©´sV @«ÿL`i Æ™sVøR¡VËNRPV©yıLRiV. FsLiª][ xqsLi∏R∂V™´sV©´sLiª][ xqsLiZOP[Q™s´ W¨sı D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. «‹[≤∂T Li¿¡ Fyá©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. FsLiHFsLiª][ NSLi˙lgi£qs ≠s¤À¡[µy≥ á gRiVLjiLi¿¡ ªRΩ©´sNRPV æªΩ÷¡∏R∂VµR∂¨s À≥œ¡˙µR∂ªy øR¡LRi˘Ã¡\|ms {qsˆNRPL`i xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[™s´ áLi ªy©´sV ™´sVLS˘µR∂xmspLRi*NRPLigSÆ©s[ NRPá™´s≤y¨sNTP ™´søyË©´s©yıLRiV. NS¤Õ¡[“¡ L][«¡ŸÕ˝‹[ ©yƵ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i xqs≠dsVORPQ ≠dsLjiµÙ∂R LRiW xqs•¶¶¶µ≥y˘∏R∂VVáV @©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.

Í¡Æ≤∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV xms…”¡xtÓsQ  ¡Liµ][ ¡xqsVÚ: @©´sVLSg`i aRPLRi¯

{qsFsLi NTPLRifl„fi Fyá©´s ÀÿgRiVLiµj∂ : @«ÿLRiVµÙ∂k ©±s

™yLRixqsªRΩ* xqsLixmsµR∂NRPV ¿¡Ã˝¡V |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË9: ¡Li«ÿLS À≥¡œ ™´s©±s©´sV |§¶¶¶Lji¤…¡[«fi «ÿ’¡ªy ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøyá©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLi\|ms xqsLRi*˙ªy ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNPR LÚ i @™´soªRΩV©yıLiVV. µk∂¨s\|ms ©y˘∏R∂VF°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV. J \Æ™sxmso ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s xmsáV ¨sLS¯flÿáNRPV ∏R∂VVÆ©sr°‰ gRiVLjiÚLixmso N][qx sLi ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLi¤…¡[.. ™´sVL][ Æ\™sxmso øyLji˙ªRΩNRP À≥¡œ ™´s©yá©´sV ™yLRiqx sªRΩ* NRP»Ì¡≤yá «ÿ’¡ªy ©´sVLi¿¡ ª]ágjixqsVÚ©yıLRiV.|§¶¶¶Lji¤…¡[«fi «ÿ’¡ªyÕ‹[ D©´sı  ¡Li«ÿLS À≥¡œ ™´s©±s©´sV ÷¡£qsÌ ©´sVLi¿¡ ª]ágjixqsVÚ xmsoLRiFyáNRP aS≈¡ ™´sVV≈¡˘NSLRi˘µR∂Lji+ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y ©yLixms÷˝¡Õ‹[¨s Aµj∂Õfi@ÕÿÕfi ™´sW©<´s©±s, \|§¶¶¶N][LÌRiV ˙FyLigRifl·LiÕ‹[¨s ≠sNÌ]L[ ij ∏R∂W Æ™sV»¡Ljiı…‘¡ Axqsˆ˙ºΩ À≥¡œ ™´s©y¨sı NRPW≤y «ÿ’¡ªy ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ªy«ÿ ¨sLÒiR ∏R∂VLiª][ .. ˙xmsxqsVÚªΩR Li ≈¡LkiÆ\µ∂©´s À≥œ¡™´s©yáNRPV ¿¡LRiV©y™´sWgS ™´sWLji©´s  ¡Li«ÿLSz§¶¶¶Õfi=Õ‹[ Æ™s÷¡zqs©´s Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVµR∂…”¡ À≥œ¡™´s©´sLi NRP©´sV™´sVLRiVgRiπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWµR∂Li Æ©sáN]Liµj∂. @’≥¡™´sXµÙ∂j }msLji»¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ øyLji˙ªRΩNRP À≥¡œ ™´s©yáNRPV ™´sVVxmsˆV ™y…”¡÷˝¡LiµR∂¨s Fn°LRiLi mx sn L`i ¤À¡»¡L`i |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Æ™s[µ∂R NRPV™´sWL`i @©yıLRiV.  ¡Li«ÿLSÀ≥¡œ ™´s©±s©´sV |§¶¶¶Lji¤…¡[«fi ÷¡£qsÌ ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøyá©´sı |\ ms#˚Æ™s[…fi xqsLixqsÛ ≠s«Ï¡zmsÚ¨s ºΩLRixqs‰LjiLiøyá¨s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘µR∂Lji+, mx soLRiFyáNRP aS≈¡ NSLRi˘µR∂Lji+NTP ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi mx sLiFy™´sV©yıLRiV. øyLji˙ªRΩNRP ™yLRixqsªRΩ* xqsLixmsµR∂gS gRiVLjiLÚ i¿¡©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Æ™s[V ºΩLjigji µy¨s¨s «ÿ’¡ªy

©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøR¡≤R∂Li GLi»¡¨s BLi…ÿN`P ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ @©´sVLSµ≥R∂lLi≤ÔT∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. Lji∏R∂VÕfi ™y˘FyLRiVáNRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[}qs ˙NRP™´sVLiÕ‹[Æ©s[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li BÕÿLi…”¡ ¨sLÒiR ∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™yLRixqsªRΩ* xqsLixmsµR∂gS, øyLji˙ªRΩNRP ¿¡x§¶¶¶ıLigS NSFy≤R∂VN][™y÷¡=©´s A À≥¡œ ™´s©´sLi J Lji∏R∂VÃÌ¡L`i ¬ø¡[ªΩR VÕ˝‹N[ PT Æ™s◊˝¡Liµj∂.LSxtsÌ Q˚ qx sLS‰LRiV 1998Õ‹[ A ¨sLS¯flÿ¨sı ™yLRixqsªRΩ* NRP»Ì¡≤yá ÷¡xqÌsVÕ‹[ ¬ø¡[LjiËLiµj∂. ¡Li«ÿLSÀ≥¡œ ™´s©±s©´sV |§¶¶ Lij ¤…¡[«fi ÷¡£qsÌ ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøR¡™´sµÙ∂R ¨s ¨sLÒiR LiVVxqsWÚ |§¶¶¶ø`¡{qs{qs ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ xmsLizmsLiµj∂. @LiVV©y A ≠sxtsQ∏∂R W¨sı xms…Ì¡” LiøR¡VN][NPR VLi≤y ¨sLS¯flÿ¨sı ™yLRixqsªRΩ* NRP»Ì¡≤yá «ÿ’¡ªy ©´sVLi¿¡ ª]ágjiqx sWÚ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLiµj∂. ©y…”¡ BLi«¡¨dsLjiLig`i ˙xmsºΩÀ≥¡œ , ©´s™y ¡Vá NSáLi ©y…”¡ ™yLRixqsªRΩ* Æ\™sÀ≥¡œ ™´sLi D…Ì¡” xmsÆ≤∂[Õÿ ¨sLji¯Li¿¡©´s A À≥¡œ ™´s©y¨sNTP ¨sL˝RiORPQ ˘xmso ¬ø¡µR∂áV xms…Ì”¡Liµj∂.gRiV«¡LSª`Ω LSuÌy˚¨sNTP Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVµR∂…”¡ gRi™´sLRiıL`igS ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\Æ≤∂©´s ©´s™yÀfi Æ™sVx§¶¶¶µk∂ ©´s™y«fi «¡Lig`i ªRΩLS*ªRΩ NSáLiÕ‹[ C BLi…”¡¨s @™´sV¯NS¨sNTP |ms…ÌÿLRiV.  ¡Li«ÿLSÀ≥¡œ ™´s©±s©´sV 1982Õ‹[ ≠dsVLS }qsÕfi= ˙}msÆ™s[…fi ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ qx sLixqsÛ N]©´sVg][áV ¬ø¡[qz sLiµj∂. ˙xmsxqsVÚªΩR Li A À≥¡œ ™´s©´sLi gRi™´s* Fs}qÌs…fi |\ ms#˚Æ™s[…fi ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ }msLji»¡ DLiµj∂. N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLRiV™yªRΩ bP¥j∂Õÿ™´sxqsÛ NRPV ¬ø¡[Lij ©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ A À≥¡œ ™´s©y¨sı |§¶¶¶Lji¤…¡[«fi ÷¡£qsÌ ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøyá¨s xqsLixqsÛ ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáV ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı N][LSLRiV. A À≥¡œ ™´sLiºΩNTP FsÕÿLi…”¡ ALji‰¤…¡NRPËLRiÕfi Æ™sVLji…fi, ˙FyLiºdΩ∏R∂V, rÛy¨sNRP ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ ¤Õ¡[µR∂¨s, ¨sLRi*x§¶¶¶fl· Õ‹[xmsLiª][

bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[LjiLiµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV.¨s™yxqs π∏∂WgRi˘ªRΩ ¤Õ¡[µR∂V, ™´sL<SNSáLiÕ‹[ LRiW£mns ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV ÷d¡N`P NS™´s≤R∂Liª][ xmsgRiVŒ˝œ¡ß ™´søyË∏R∂V¨s, g][≤R∂áV NRPW≤y Fy≤R∂∏R∂W˘∏R∂V¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ≠s©´sı≠sLiøyLRiV. µk∂¨s\|ms xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ≠søyLRifl· «¡Ljizms ¨sÆ™s[µj∂NRP @LiµR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs¨s AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂. A ˙FyLiªy¨sı xqsLiµR∂Lji+Li¿¡©´s “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs @µ≥j∂NSLRiVáV LSŒ˝œ¡\|ms ¨sLji¯Li¿¡©´s À≥¡œ ™´s©´sLi bP¥j∂Õÿ™´sxqsÛ Õ‹[ DLiµR∂¨s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[µ∂j NRP xmsLiFyLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms Fn°LRi™±sV xmsn L`i ¤À¡»¡L`i |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V F¢LRi xqsLixqsÛ Ã¡V |\ §¶¶¶N][LiRÌ VÕ‹[ zmsÕfi µy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLiVV. ≠søyLRifl·NRPV q{ s*NRPLjiLi¿¡©´s |\ §¶¶ N][LiRÌ V ™yLRiqx sªRΩ* NRP»Ì¡≤yá©´sV NSFy≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂¨s }msL]‰Li»¡W ¡Li«ÿLSÀ≥¡œ ™´s©±s|\ ms lLiLi≤R∂V ™yLSÕ˝‹[ xqs*ªRΩLi˙ªRΩ xqsLixqÛsª][ ≠søyLRifl· «¡LjizmsLi¿¡ xmspLjiÚrÛyLiVV ¨sÆ™s[µj∂NRP @LiµR∂¤«¡[∏∂R Wá¨s |§¶¶¶ø`¡FsLi≤U∂G, “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qsá©´sV AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂. A∏R∂W ≠sÀ≥ÿgSá @µ≥j∂NSLRiVáV ¨sÆ™s[µj∂NRP©´sV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. À≥ÿLki™´sL<iR Li ™´s}qsÚ À≥¡œ ™´s©´sLi NRPW÷¡F°π∏∂[V ˙xms™´sWµR∂Li DLiµR∂¨s, ™´sV©´sVxtsváV DLiÆ≤∂[LiµR∂VNRPW @©´sV™´sogS ¤Õ¡[µ∂R ¨s }msL]‰Li»¡W ¨sLS¯flÿ¨sNTP Aµ≥∂R V¨sNUPNRPLRifl· ¬ø¡[∏∂R WáLi¤…¡[ |§¶¶ Lij ¤…¡[«fi NRP©Ís´ lLi[*tx sQ©s± NRP≠sV…‘¡c (|§¶¶¶ø`¡{qs{qs) @©´sV™´sVºΩ ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨sÆ™s[µ∂j NRPÕ‹[ xqsW¿¡LiøyLRiV. FsLiª][ øyLji˙ªRΩNRP ˙Fyµ≥y©´s˘Li NRP÷¡gji©´s  ¡Li«ÿLS À≥¡œ ™´s©±s BxmsˆV≤R∂V NRP©´sV™´sVLRiDgRiV NS©´sVLi≤R∂≤R∂Li\|ms ALiµ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i @™´soª][Liµj∂.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

2 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ =∞# =∞`«O „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«O

Pk"å~°O, =∂iÛ 10, 2013

≠sµR∂V˘ª`Ω ≠s™´sORPQNRP NSLRiNRPV¤Õ¡™´sL][ ¬ø¡Fyˆ÷¡...! ≠s

µR∂V˘ª`Ω }msLRiV ¬ø¡’¡æªΩ[Æ©s[ BxmsˆV≤R∂V uyN`P N]≤R∂Vª][Liµj∂. J \ Æ ™ sx m so x q sL` i ø≥ y LÍ k i áV, ™´ s VL][ \ Æ ™ sx m so ≠sµR ∂ V˘ª` Ω l L i[ » ˝ ¡ V ry™´sW©´sV˘≤T∂¨s @Õ˝ÿ≤T∂xqsVÚ©yıLiVV. ≠sµR∂V˘ª`Ω ¤Õ¡[NRPV©yı, ™´sLRiVxqs N][ªRΩáV ≠sµ≥j∂xqsVÚ©yı ’¡Ã˝¡Vá Æ™sWªRΩ ™´sW˙ªRΩLi AgRi≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. µk∂¨sNTPª][≤R∂V ™´sVL][™´sWLRiV xqsL`iø≥yLÍkiNTP LRiLigRiLi zqsµÙR∂Li @™´soª][Liµj∂. BNRP B…‘¡™´sá æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚xqs≠sVºΩ FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ áV, ©y∏R ∂ VNR P VáV ˙…ÿ©± s =N][ z q sFsLi≤T ∂ xqs™´sWLji∏R∂W©´sV NRP÷¡aSLRiV. ™yLji @µ≥j∂NSLjiNRP Æ™sÀfi\|qs…fiÕ‹[Æ©s[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sNTP ªRΩNRPV‰™´s Æ™sWªyµR∂VÕ‹[ ≠sµR∂V˘ª`Ω xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V µR∂XztÌsQNTP æªΩøyËLRiV. FsLiµR∂VNUP ≠s™´sORPQ @Li»¡W ˙xmsbPıLiøyLRiV. NS¨s A∏R∂V©´s™´sµÙ∂R xqs™´sWµ≥y©´sLi ¤Õ¡[µ∂R V. Bµj∂ NS™yá¨s ¬ø¡[aSLS ¤Õ¡[NRP FsLiµR∂VNRPV ¬ø¡[aSLS @©´sıµj∂ xmsNRP‰©´s |ms≤T∂æªΩ[ æªΩáLigSfl·NRPV ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSÕ‹[ @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVª][LiµR∂©´sıµj∂ ™yxqsÚ™´s™´sV¨s æªΩ[÷¡Liµj∂. æªΩáLigSfl· xms»˝¡ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ºdΩ˙™´s ≠s™´sORPQ ˙xmsµR∂Lji+xqsWÚ, l\LiªRΩVá “¡≠sªyáª][ ¬ø¡Ã¡gS»¡™´sW≤R∂VªRΩV©´sıµR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¬ø¡[ µyNS æªΩ÷¡∏R∂V¤Õ¡[µR∂V. Bµj∂ FsLiªRΩNSáLi ©´sVLi¿¡ «¡LRiVgRiVªRΩVLiµ][ NS¨ds \lLiªRΩVáV ≠sµR∂V˘ª`Ω @LiµR∂≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡ª][ ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liµj∂. æªΩáLigSfl· \lLiªRΩVáV B™yŒœ¡ A˙gRiz§¶¶¶Li¿¡  ¡«ÿLRiVZNPNTP‰ µ≥R∂LSıáNRPV, BªRΩLRi ALiµ][Œœ¡©´sáNRPV µj∂gRiVªRΩV©yı≤R∂Li¤…¡[, NSLRifl·Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡WxmsoªRΩV©´sı ¨sL˝RiORPQ˘ µ≥][LRi‚fl·[. Æ™s[xqsVNRPV©´sı xmsLi»¡Ã¡V ¬ø¡[ºΩNTP ™´sryÚπ∏∂W ¤Õ¡[µ][ @©´sı ALiµ][Œœ¡©´sÕ‹[ \lLiªRΩVáV DLi¤…¡[ ™yLjiNTP ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSÕ‹[ ≠s™´sORPQ øR¡Wxmsxms≤R∂Li FsNRP‰≤T∂ ¨dsª][ @µ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡Fyˆ÷¡. Bµ][ LRiNRPLigS æªΩáLigSfl·\|ms NRPV˙»¡gSÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøy÷¡. @fl·¿¡Æ™s[ªRΩgSÆ©s[ øR¡W≤y÷¡. BNRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡\|ms xqsLS‰L`i ≠s™´sORPQ µ≥][LRifl”·gSÆ©s[ øR¡W≤y÷¡. BLiµR∂VNRPV zqsFsLi ≠s™´sLRifl· B™y*÷¡. FsLiµR∂VNRPV ¬ø¡[aSL][ @µ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡Fyˆ÷¡. BNRP‰≤T∂ \lLiªyLigRiLi ©´sxtÌsQF°ªRΩV©´sıLiµR∂VNRPV «¡™y ¡V ¬ø¡Fyˆ÷¡.ªRΩ©´s @xqs™´sVLÛRiªRΩ©´sV NRPzmsˆxmsoøR¡VËNRPVLi»¡V©´sı LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPlLiLi»¡V NRPuÌyá©´sV ˙xmsNRPXºΩ\|ms ª][}qs∏R∂V≤R∂Li ≠s¿¡˙ªRΩLi. \|msgS BxmsˆV≤R∂V NRPlLiLi»¡V N][ªRΩ @¨s™yLRi˘™´sV¨s, ™y©´sƵ∂[™´so≤R∂V NRPLRiVfl”·}qsÚ NRPuÌyáV ºdΩLRiVªy∏R∂V¨s, ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ ™´sVLjiLiªRΩ NSáLi NRP»¡NRP»¡ ªRΩxmsˆµR∂¨s ªRΩzmsˆLiøR¡VN][«¡⁄xqsVÚ©´sıµj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ NRPlLiLi»¡V ¤Õ¡[NRP @Õ˝ÿ≤R∂≤y¨sNTP NSLRifl·Li FyáNRPVá ¨sL˝RiORPQ˘Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSµR∂V. @™´sNSaRPLi µ]LjiNTP©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ æªΩáLigSfl· ™yLji\|ms  ¡VLRiµR∂ øR¡Ã˝¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s™´sVLRi+áV xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡ C ≠s™´sORPQ FsLiµR∂V™´sÃ˝¡ «¡LjigjiLiµ][ xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡Fyˆ÷¡. ¬ø¡[ºΩN]xqsVÚLiµR∂©´sVNRPV©´sı xmsLi»¡ NRPLi≤˝R∂ ™´sVVLiƵ∂[ FsLi≤T∂F°ªRΩVLi¤…¡[, \lLiªRΩ©´sıáV À≥œ¡LjiLiøR¡¤Õ¡[NRP ALiµ][Œœ¡©´sáNRPV µj∂gRiVªRΩV©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li µyLRiVfl·Li. . L][«¡ŸNRPV G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V NRPlLiLi»¡Vc xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s gRiªRΩLiÕ‹[ •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩLS BxmsˆV≤R∂V ©yáV\lgiµR∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠sVLi¿¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. @µk∂ IZNP[ µR∂Fny NSNRPVLi≤y, ©yáV\lgiµR∂V ryL˝RiV @Liµj∂xqsVÚ©´sıµj∂. µk∂Liª][ \lLiªRΩVáV xmsLi»¡ À≥œ¡W™´sVVá µR∂gÊRilLi[ LS˙ªRΩ©´sNRP, xmsgRiá©´sNRP NS™´s÷¡ NS∏R∂W÷¡=©´s @gRiªRΩ˘Li GLRiˆ≤T∂Liµj∂. µk∂Liª][ µj∂NRPV‰ª][ø¡R ¨s l\LiªRΩ©´sıáV ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsÀfi}qÌsxtsQ©±sá ™´sµÙR∂ µ≥R∂LSıáNRPV µj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. µ≥R∂LSıáV, LSryÚL][N][áV rygSLiVV. NRPLkiLi©´sgRiL`i, ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ Æ™sVµR∂N`P Æ™sVVµR∂áVN]¨s LS«¡µ≥y¨s \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ©´sgRiLRiLi ™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s @¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ¨sLR i x q s©´ s áV À≥ œ ¡ gÊ R i V™´ s V©yıLiVV. ˙x m sºΩ ø][ » ¡ \ l L iªR Ω VáV @µ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨sáµk∂xqsVÚ©yıLRiV. NRPlLiLi»¡Vc N][ªRΩ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi \lLiªRΩVá ≠dsVµR∂Æ©s[ NSµR∂V, @¨sı ™´sLÊSá\|ms Gµ][ LRiWxmsLiÕ‹[ xms≤R∂VªRΩV©´sıµj∂. ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS Õ‹[xmsLi NSLRifl·LigS ™´sVLi¿¡¨dsŒœ¡ß˛ NRPW≤y LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s N]¨sı ø][»˝¡ ˙xms«¡Ã¡V AÆ™s[µR∂©´s ¬ø¡LiµR∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLkiORPQá NSáLi NS™´s≤R∂Liª][ øR¡µR∂V™´soNRPVÆ©s[ zmsÃ˝¡Ã¡NRPV B ¡˜Liµj∂ GLRiˆ≤R∂VªRΩV©´sıµj∂. ™y˘FyLRi LRiLigRiLi\|ms NRPW≤y C ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ºdΩ˙™´sLigS D©´sıµj∂. ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ™´sÃ˝¡ G≤yµj∂ NSáLiÕ‹[Æ©s[ ª]≠sV¯µj∂ Æ™s[á NRPLi|ms¨dsáV ™´sVWªRΩ xms≤Ôy∏R∂V¨s @LiøR¡©y. ¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[©s´ LiªRΩ @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiµj∂. BxmsˆV≤R∂V ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSÕ‹[ NRPW≤y ≠s™´sORPQ N]©´srygjiLiøR¡≤R∂Li µy*LS xqsLS‰L`i ªRΩ©´s xqs™´sºΩªRΩ÷˝¡ ˙}ms™´sV©´sV øy»¡VNRPVLiµj∂. C ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqs NRPW≤y xms»Ì¡©´s»Ì¡V DLi≤R∂≤y¨sı ≠s™´sORPQ øR¡Wxms≤R∂LigS, @fl·¿¡Æ™s[ªRΩ øR¡LRi˘gS À≥ÿ≠sLiøy÷¡= ™´sr°ÚLiµj∂. æªΩáLigSfl· \lLiªRΩVáV r~LiªRΩ ¬ø¡™´sV»¡©´sV, Æ©sªRΩVÚ…”¡¨s |ms»Ì¡V ¡≤T∂gS ™´sWLjiË, À‹[LRiV Àÿ™´soáV ªRΩ™´so*NRPV¨s LjiNSLÔRiV rÛyLiVVÕ‹[ ™´s˘∏R∂Vry∏R∂V xmnsÕÿá©´sV DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @xqs™´sVLÛRiªRΩ, @áORPQ ˘Li ™´sÃ˝¡ NRPlLiLi»¡V N][ªRΩ ™´s¿¡ËLiµj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLi gRiVLjiÚLiøR¡NRPVLi≤y æªΩáLigSfl· ™yLji NRPuÌyáNRPV BNRP‰≤T∂ ˙xms«¡¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV¨s ©´s≠sV¯LiøR¡≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ¨sLRiLiªRΩLRi IºΩÚ≤T∂ æªΩ[™´s≤R∂Li µy*LSÆ©s[ ˙xms«¡Ã¡V NRPlLiLi»¡V NRPuÌyá ©´sVLi¿¡ gRi¤…Ì¡NRPV‰ªyLRiV. æªΩáLigRiYfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ L][«¡Ÿ FsLiæªΩLiªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS @™´soªRΩV©´sıµk∂ BªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV FsLiæªΩLiªRΩ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[zqsLiµk∂ ≠s™´sLSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy÷¡. BLiµR∂VNRPV @µ≥∂j NSLRiVá ªRΩzmsˆµR∂Li D©yı ™yLji¨s ¨sáµk∂∏R∂W÷¡. BNRP™´sVVLiµR∂V ≠s™´sORPQ ¤Õ¡[NRPVLi≤y xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qsÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s @LiµR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS AƵ∂[aSáV B™y*÷¡.

NRPlLiLi…fi N][ªRΩáª][ ≠sµy˘LÛRiVáNRPV ©´sxtÌsQLi „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,™´sWLjiË 9: Æ™s[Œ¡œ Fyá ¤Õ¡[NPR VLi≤y NRPlLiLi…fi N][ªΩR ≠sµ≥∂j qx sWÚ ˙xms«¡Ã¡©´sV B ¡˜LiµR∂VáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ’d¡¤«¡[\Æ™sFsLi —¡Õ˝ÿ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ªRΩVÕÿ ALi«¡Æ©s[∏∂R VVáV AL][mz sLiøyLRiV. mx sLkiORPQá qx s™´sV∏R∂VLi NS™´s≤R∂Liª][ xmsµ][ ªRΩLRigRiºΩ, BLi»¡L`i, ≤T∂˙gki ªRΩµj∂ªRΩLRi N][LRiV=áNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ≠sµy˘LÛRiVáV NRPlLiLi…fi N][ªRΩáª][ ºdΩ˙™´s ALiµ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi¨s ™yLRiV }msL]‰©yıLRiV. xmsLkiORPQá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áª][ ≠sµy˘LÛiR VáV BNRP‰»˝¡ Fyá™´soªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. mx sLkiORPQá qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ LS˙ºΩÆ™s[Œ¡œ Õ‹[ ªRΩLRiøR¡W ≠sµR∂V˘ª`Ω @LiªRΩLS∏R∂VLi GLRiˆ≤R∂»¡Liª][ ≠sµy˘LÛiR VáV ºdΩ˙™´s ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRi’d¡ l\LiªRΩVá xmsLjizqsÛ ºΩ @ªRΩ˘LiªRΩ µR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS DLiµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. xms»Ì¡flÿáNRPV, xms¤Õ¡˝ áNRPV NRPlLiLi…fi N][ªΩR Õ˝‹[ æªΩ[≤yáV FsLiµR∂VNRP¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. xms¤Õ¡˝ Õ˝‹[ 12 gRiLi»¡Ã¡ N][ªΩR ≠sµ≥∂j LiøR¡≤R∂Li FsLiµR∂VNRP©yıLRiV. xms¤Õ¡˝ áV GLi FyxmsLi ¬ø¡[aS∏R∂V¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ xqsLS‰LRiVNRPV BƵ∂[≠sV ©y˘∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ Æ™sW≤T∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 24 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V NRPlLiLi…fi xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. NRPlLiLi…fi N][ªRΩá ™´sÃ˝¡ xmsLji˙aRP™´sVáV ™´sVWªRΩxmsÆ≤∂[ µR∂aRPN]øyË∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≈¡Lki£msn xmsLi»¡Ã¡V FsÕÿgRiW F°∏R∂WLiVV, NRP¨dsxqsLi lLiLi≤][ xmsLi»¡\Æ©s©´s xmsLi≤T∂LiøR¡VNRPVÆ©s[ zqsÛ ºΩÕ‹[ l\LiªRΩVáV ¤Õ¡[LiR ©yıLRiV. NRPlLiLi…fi xmsLjizqÛsºΩ BÕÿlgi[ DLi¤…¡[ LRi’d¡ \lLiªRΩVNRPV BNRP AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xqsˆLiµj∂Li¿¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω

N][ªΩR á©´sV FsºΩÚ Æ™s[}qsLiµR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sW…”¡™´sW…”¡NUP NRPlLiLi»¡V N][ªΩR áV ≠sµ≥∂j LiøR¡≤R∂Li™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡V ©y©y B ¡˜LiµR∂VáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi¨s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. J Æ\™sxmso ˙xms«¡Ã¡\|ms À≥ÿLRiLi xmsÆ≤∂[ ≠sµ≥∂R LigS ≠sµR∂V˘ª`Ω ø≥yLÍik áV |msLiøR¡VªRΩW F°ªRΩVLiµR∂¨s, ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sW˙ªRΩLi ¨sLRiLiªRΩLRi∏R∂VLigS ≠sµR∂V˘ª`Ω©´sV xqsLRixmsn LS ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li¤Õ¡[µ∂R ¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. µk∂Liª][ NRPlLiLi»¡V ≠d s VµR ∂ Aµ≥ y LR i x m s≤T ∂ “¡≠sLi¬ ø ¡[ ¿¡LR i V™y˘FyLR i VáV ºd Ω ˙™´ s LigS ©´sxtsÌ QF°ªRΩV©yıLRi¨s ™yF°∏R∂WLRiV. gRiXx§¶¶¶ @™´sxqsLSáNRPVNRPW≤y xqsLjigÊS DLi≤R∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ B ¡˜LiµR∂VáV FsµR∂LRi™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω ø≥yLÍik á©´sV lLiLi≤R∂V ø][»¡˝ IZNP[ ≠sµ≥∂R LigS ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©s´ ıxmsˆV≤R∂V C æªΩ[≤yáV FsLiµR∂VNRPV Fy…”¡xqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Fyá©´s ¿d¡NRP…”¡™´sV∏R∂VLigS ™´sWLjiLiµR∂©yıLRiV. øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ ¤Õ¡[©s´ LiªRΩgS N][ªRΩáV ≠sµ≥j∂xqsWÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ LjiNSLÔRiVáV F~LiµR∂VªRΩV©yıLRi¨s FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. \lLiªRΩVá ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*™´sVLi»¡W g]xmsˆÃ¡V ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLi»¡NRPV @™´sxqsLRi™´sVπ∏∂[V˘ ≠sµR∂V˘ª`Ω©´sV @Liµj∂LiøR¡¤Õ¡[NPR ™yLji AªRΩ¯x§¶ ¶ªΩR ˘Ã¡NRPV NSLRifl·™´sV™´soªRΩVLiµR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. l\LiªRΩVáNRPV 9 gRiLi»¡Ã¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmsn LS ¬ø¡[∏∂R Wá¨s, gRiV«¡LSª`Ω©´sV øR¡Wzqs NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A µj∂aRPgS @≤R∂VgRiVáV Æ™s[∏∂R Wá¨s ™yLRiV xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙xms«¡Ã¡ B ¡˜LiµR∂Vá©´sV µR∂XztsÌ QÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s N][ªΩR á©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ FsºΩÚÆ™s[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¤Õ¡[¨sxmsORPQLiÕ‹[ FyLÌki xmsOSQ©´s ALiµ][Œœ¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™s´ V¨s ªRΩVÕÿ ALi«¡Æ©s[∏∂R VVáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

µj∂©´sµj∂©´sgRiLi≤R∂LigS —¡FsÕfiFsLiá Dµ][˘gRiLi „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sWLjiË 9 iMLSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ˙xmsµ≥y©´sLigS DªRΩLÚ iR ≠sµR∂V˘ª`Ω xmsLizmsfl”·™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ ∆ÿ◊d¡gS D©´sı «¡⁄¨s∏R∂VL`i ¤\Õ¡©±sÆ™sV©±s Dµ][˘gSá À≥¡œ LkiÚ N][xqsLi@µ≥∂j NSLRiVáV 2006Õ‹[ lLiLi≤R∂V≠s≤R∂ªRΩáVgS ©Ø[…¡” zmsn ZNP[xtsQ©s± B¿¡Ë 339F°xqÌsVá©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ¨s ¡Li µ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi¨sLRiVµ][˘gRi@L>RiVáV µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li ¨s∏R∂W™´sVNRPLi NS™´s≤R∂Li @¨dsı «¡LjigjiF°∏R∂WLiVV. ˙xmsaSLi ªRΩLigS Dµ][˘gRiLiNRPW≤y ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A©y≤R∂V Dµ][˘gSáVLS¨s ¨sLRiVµ][˘gRi @À≥¡œ ˘LÛiR VáV |\ §¶¶ N][LiRÌ VNRPV Æ™sÃ˝¡ gS ¨s∏R∂W™´sVNSá¨sıLi…”¡¨s LRiµÙ∂R V¬ø¡[∏∂R Wá¨s ºΩLjigji ¨s∏R∂W™´sVNSáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ºdΩLRiVˆ¨s¿¡ËLiµj∂. N][LiRÌ VÕ‹[ ªy™´sVV ¬ø¡[qz s©´s ªRΩmx sˆVá©´sV qx s™´sLjiqx sWÚ N][LiRÌ V©´sV IzmsˆLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV G˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏∂R VNRP F°™´s≤R∂Liª][Æ©s[ ºdΩLRiVˆ BÕÿ ™´s¿¡ËLi µR∂Æ©s[µ∂j ©´sW…”¡NTP ©´sWLRiVFyŒ˝¡œ ß ¨s«¡Li. µk∂Liª][ N]µÙ∂j L][«¡ŸÃ¡V Dµ][˘gRiLiÕ‹[ FsLi«ÿ∏∫∂V ¬ø¡[zqs©´s ™´s˘NRPVÚáV Æ©s[≤∂R V ºΩLjigji ªRΩ™´sV À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω @Liµ≥∂R NSLRiLi NSNRP ªRΩmx sˆµy @¨s Õ‹[Õ‹[mx sá NRPV≠sV÷¡F°ªRΩV©yıLRiV @LiVVæªΩ[ CºdΩLRiVˆ™´s¿¡Ë Æ©sááV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı @™´sVáV¬ø¡[}qs xms¨s¨s™´sW˙ªRΩLi BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV@µ≥∂j NSLRiVáV. N]¨sı—¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ©Ø[…‘¡xqsVáVNRPW≤y «ÿLki¬ø¡[aSLRiV. @™´sVáVÕ‹[ ºdΩ˙™´s™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ LS™´s≤R∂Liª][ Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊRiVªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Dµ][˘gSá©´sVLi¿¡ ª]ágjiLi øR¡≤R∂Li Æ©s[≤∂R V NSNRPF°LiVV©y lLi[xmsLiVV©y ªRΩmx sˆ¨s qx slLi[©s´ ©´sıµj∂ ™yxqsÚ™s´ Li. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ B…‘¡™´s¤Õ¡[ ©Ø[…¡‘ qx sVáV B¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV @µ≥∂j NSLRiVáV mx soLRi™´sWLiVVLiøyLRiV. 2006Õ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 389 F°xqsÌ Vá À≥¡œ LkiNÚ ][xqsLi ©Ø[…¡” zmsn ZNP[xtsQ©s± B™´s* gSH…”¡H xmspLji¬Úø¡[zqs©´s

xqsV™´sWLRiV lLiLi≤R∂VÆ™s[á™´sVLiµj∂ @L>RiVáV µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. BLiªRΩÕ‹[Æ©s[ @xmsˆ…”¡ZNP[ Axms lLi[»¡L˝RiVgS D©´sı™yLjiNTP\|qsªRΩLi @™´sNSaRPLiNRP÷¡ˆxqsWÚ™´sVL][ ©Ø[…‘¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VµR∂á¬ø¡[zqsLiµj∂. ≠dsLjiNTP ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s @L>iR ªRΩ mx sLkiORPQÕ‹[ 274™´sVLiµj∂™´sW˙ªRΩÆ™s[V @L>iR ªRΩF~LiµyLRiV. BƵ∂[xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSÕfi¤Õ¡»¡L`i= @LiµR∂VNRPV¨s BLi»¡LRiW*Q˘Ã¡V xmspLjiÚ NS¨s™yLRiV \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. N][LÌRiV Æ™sVV…Ì”¡NS∏R∂VáV Æ™s[∏∂R V≤R∂Liª][ ªRΩWªRΩW ™´sVLi˙ªRΩLigS BLi»¡LRiW*Q˘Ã¡V, LSªRΩ xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ 556™´sVLiµj∂¨s FsLizmsNRP¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ∆ÿ◊d¡Ã¡ Aµ≥yLRiLigS ¨s∏R∂W™´sVNSáV ¬ø¡[ryÚ™s´ VLi »¡W JLSªRΩ xmspLRi*NRP ¤Õ¡[≈¡©´sV @Liµj∂Li¿¡ ¬ø¡[ªRΩVáV µR∂VáVxmsoNRPV©yıLRiV @µ≥j∂NSLRiVáV. ™´sVL][ryLji ¤Õ¡[≈¡Ã¡V @LiµR∂VNRPV ©´sı™yLRiV N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡gS xqsˆLiµj∂Li¿¡©´s DªRΩÚLRi ≠sµR∂V˘ª`Ω ™´sVLi≤R∂÷¡ @µ≥j∂NSLRiVáV 2011Õ‹[ ™´sVL][ ©Ø[…”¡zmnsZNP[ tx sQ©s± B¿¡Ë 303™´sVLiµj∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V }msL]‰Liµj∂. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩLiÕ‹[ FsLizms\ZNP©´s @L>iR VáNRPV ˙Fyµ≥y©´s˘Li BryÚ™s´ V¨s}msL]‰Liµj∂. BNRP‰Æ≤∂[ @µ≥∂j NSLRiVáV xmsxmsˆVÕ‹[ NS¤Õ¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ¤Õ¡[≈¡Ã¡V B¿¡Ë©´s™yLjiNTP @™´sNSaRPLiNRP÷¡ˆLi ¿¡Liµj∂ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li. µk∂Liª][ xqs™´sVxqs˘ ™´sVLjiLiªRΩ «¡hjiáLi @LiVVLiµj∂. gRiªRΩ @LiVVµylLi[Œ˝œ¡ßgS xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰ LjiLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ Æ©s[≤∂R V ªRΩ™´sV “¡≠sªyÕ˝‹[ ¿d¡NRP»˝¡V ¨sLiÆ≤∂[Õÿ D©yı∏R∂V¨s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @©´sV À≥œ¡™´sLi }msLRiVª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ¨s∏R∂W™´sVNSÕ˝‹[ @˙NRP™´sWáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPV©yı∏R∂V¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV xqsˆxtÌsQLigS NRP¨szmsLiøy LiVV. BLi»¡LRiW*Q˘Ã¡NRPV •¶¶¶«¡LRiVNS¨s ™yLjiNTP |\ qsªRΩLi Dµ][˘gS÷¡øyËLRi¨s @L>iR ªRΩáV F~Liµj∂©´s ¨sLRiVµ][˘gRiVáV N][LiRÌ V©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV.

Æ≤∂≤`∂¤\Õ¡©±s ™´sVVLiøR¡VN]xqsVÚ©yı NRPµR∂á¨s ¨sLS*zqsªRΩáV „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,™´sWLjiË9: ™´sLRiµR∂Õ‹[ N]»Ì¡VNRPVF°LiVV©y mx sn LS*¤Õ¡[µ∂R ¨s, mx sLji•¶¶ LiR Li ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ ™´sLRiNRPV ˙gS™´sWáV ∆ÿ◊d¡¬ø¡[}qsµj∂ ¤Õ¡[µ∂R ¨s ¨sLS*zqsªRΩVáV ’≥¡d ztsQ¯LiøR¡VNRPV¨s NRPWLRiVË©yıLRiV. C Æ©sá 31Õ‹[gS ˙gS™´sWá©´sV ∆ÿ◊d¡¬ø¡[zqs xmso©´sLS™yxqs NSá¨dsáNRPV ªRΩLRi÷¡ Æ™sŒ˝ÿá¨s lLiÆ™s©´sW˘ @µ≥∂j NSLRiVáV AƵ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[qz s©y ¨sLS*zqsªRΩVáV mx s…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. $FyµR∂ rygRiL`i FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ ˙Fy¤«¡NÌPR V ™´sVVLixmso ˙gS™´sWáNRPV ˙xms™´sWµR∂Li F~Li¿¡ D©yı, ¨sLS*zqsªRΩVáV ™´sW˙ªRΩLi xmspLjiÚ rÛyLiVV xmsLji•¶¶¶LRiLi @LiµR∂¨sƵ∂[ ˙gS™´sWá©´sV ∆ÿ◊d¡ ¬ø¡[zqs Æ™s◊˝¡F°¤Õ¡[™´sV¨s @Li»¡V©yıLRiV. xmso©´sLS™yxqs NSá¨dsÕ˝‹[ r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ¨sL˝iR ORPQ ˘ Æ\™s≈¡Lji¨s @™´sáLi’¡xqsVÚ ©´sı @µ≥∂j NSLRiVáV ˙gS™´sWá©´sV ™´sW˙ªRΩLi ∆ÿ◊d¡ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li IºΩÚ≤∂T æªΩ[™s´ ≤R∂Li FsLiªRΩ ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sV¨s ¨sLS*zqsªRΩVáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá ¨sLS*zqsªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ALÔki™Ø[ ©´sLji=LigRiLS™´so @©yıLRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPV Àÿ˘N`P ™y»¡L`i ™´sÃ˝¡ ˙xms™´sWµR∂Li F~Li¿¡ DLi≤R∂»¡Liª][ C Æ©sá 31Õ‹[gS ˙gS™´sWá©´sV ∆ÿ◊d¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s AƵ∂[bPLiøy™´sV¨s , C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLS*zqsªRΩVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ¨sLS*zqsªRΩVáNRPV LS™y÷¡=©´s xmspLjiÚ rÛyLiVV xmsLji•¶¶¶LS¨sı @Liµj∂LiøR¡gRiá™´sV¨s @©yıLRiV. BŒ˝¡œ |msLRi…”¡ À≥¡œ W™´sVVáNRPV xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ @µ≥j∂NSLRiVáV «ÿxms˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, BxmsˆV≤R∂V ™´sµj∂¤Õ¡[zqs Æ™s¤Œ¡[Ú @µ≥∂j NSLRiVáV xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡LiøR¡LRi¨s ™yLRiV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ $FyµR∂rygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌPR V NTPLiµR∂ ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©´sı gRiV≤T∂}ms»¡, ©´sLi©´sWL`i ˙gS™´sWáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ¨sLS*zqsªRΩVá N][xqsLi gRiV≤T∂}ms»¡ ˙gS™´sV bP™yLRiVÕ‹[¨s 170 FsNRPLSÕ˝‹[ 2,127 F˝y»˝¡©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. LRiW.1.16N][»¡˝ ª][ xmso©´sLS™yxqs xms©´sVá©´sV ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©y Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV mx spLjiÚ NS ¤Õ¡[µ∂R V.˙Fy¤«¡NÌPR V NTPLiµR∂ øR¡LiµR∂©yxmspL`i, xqsWLSLRiLi, gRiVÃ˝¡N][»¡, N]Li≤R∂xms÷˝¡ ˙gS ™´sWáV \|qsªRΩLi ™´sVVLixmsoNRPV gRiVLRi™´soªRΩVLi≤R∂gS @µ≥∂j NSLRiVáV C Æ©sá 31Õ‹[gS ˙gS™´sWá©´sV ∆ÿ◊d¡

¬ø¡[∏∂R Wá¨s AƵ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. xqsWLSLRiLi ¨sLS*zqsªRΩVá N][xqsLi 28 FsNRPLSáV, gRiVÃ˝¡N][»¡ Õ‹[ 75 FsNRPLSáV, øR¡LiµR∂©yxmspL`iÕ‹[ ¨sLS*zqsªRΩVá N][xqsLi 21 FsNRPLSá©´sV }qsNRPLjiLiøyLRiV. ™´sVVLixmso ˙gS™´sWÕ˝‹[ Fs%`¡Õÿ»˝¡©´sV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´smx sˆ…”¡NUP Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[µ∂R V. N]¨sı ø][»¡˝ mx so©´sLS™yxqs NSá¨ds N][qx sLi ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s xqsÛ Ã¡Li @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[µ∂R ¨s ¨sLS*zqsªRΩVáV @À≥¡œ ˘LiªRΩLSá©´sV ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ ˙Fy¤«¡NÌPR VÕ‹[ Àÿ˘N`P ™y»¡L`i |msLjigji ˙gS™´sWá xqsLjix§¶¶¶µÙR∂VÕ‹[NTP ¬ø¡[LjiLiµj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ lgi[»˝¡©´sV @™´sVLRiVxqsVÚ©yıLRiV. µk∂Liª][ C Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS ˙gS™´sWá©´sV ∆ÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @µ≥j∂NSLRiVáV x§¶¶¶ßNRPVLi «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ¨sLS*zqsªRΩVáV ™´sW˙ªRΩLi ™´sLRiµR∂¨ds…”¡Õ‹[ N]»Ì¡VNRPVF°ªyLi NS¨ds, xmspLjiÚ rÛyLiVV xmsLji•¶¶¶LRiLi @LiµR∂¨sƵ∂[ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ NRPµj∂¤Õ¡[µ∂j ¤Õ¡[µ∂R ¨s @Li»¡Vc©yıLRiV. BŒ˝¡œ @≤R∂VgRiV qx sÛ ÕÿáNRPV mx sLji•¶¶ LiR Li ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ALÔik ™Ø[, |qsˆxtsQÕfi ≤T∂mx sp˘…‘¡ NRP¤Õ¡NÌPR L`i, ¨sLS*zqsªRΩVá ™´sVµR∂˘ xmsáV ryL˝iR V øR¡LRiËáV «¡Ljigji©´sxmsˆ…”¡NUP N]÷¡NTP‰ LS¤Õ¡[µ∂R V. µk∂Liª][ ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá xmsLjizqsÛ ºΩ ˙xmsaSıQLiRÛ NRPLigS ™´sWLjiLiµj∂. INRP \Æ™sxmso ˙gS™´sWáV ∆ÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @µ≥j∂NSLRiVáV, ™´sVL][ Æ\™sxmso xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¨sƵ∂[ ˙gS™´sWá©´sV ∆ÿ◊d¡ ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[™s´ V¨s ¨sLS*zqsªRΩVáV @Li»¡VLi≤R∂gS ™yLji xmsLjizqÛsºΩ AgRi™´sV˘ g][øR¡LRiLigS ™´sWLjiLiµj∂. Bxmsˆ…”¡NUP øyÕÿ ™´sVLiµj∂ @L>iR VáNRPV NRPW÷d¡ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V, BLi…”¡ mx s…ÌÿáV, xmsaRPV™´soá N]…Ìÿá xmsLji•¶¶¶LRiLi, BLi…”¡ øR¡V»Ì¡Vc D©´sı xqsÛ Ã¡Li, ∏R∂VV™´sNRPVá NRPW÷d¡ ≤R∂ ¡V˜Ã¡ xmsLji•¶¶¶LRiLi @LiµR∂¤Õ¡[µ∂R V. xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ xmsLji•¶¶¶LRiLi @Liµj∂}qsÚÆ©s[ ˙gS™´sWá©´sV ∆ÿ◊d¡ ¬ø¡[zqs xmso©´sLS™yxqs NSá¨dsáNRPV Æ™s◊˝¡F°ªy™´sV¨s ¨s LS*zqsªRΩVáV @Li»¡V©yıLRiV. FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ ˙Fy¤«¡NÌPR V ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá ¨sLS*zqsªRΩV á xmsLjizqÛsºΩ @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS ™´sWLjiLiµj∂.gRiV≤T∂}ms»¡ ™´sµÙ∂R mx so©´sLS™yxqs NSá¨dsÕ˝‹[ NRPW≤y mx spLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[µ∂R ¨s, ≠sµR∂V˘ª`Ω, ªygRiV¨dsLRiV, L][≤∂R˝ ¨sLS¯flÿáV xmspLjiÚ NS¤Õ¡[µ∂R ¨s ¨sLS*zqsªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV.

Pk"å~°O, =∂iÛ 10, 2013

≠sµy˘x§¶ ¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li ™´sÃ˝¡ |msLRiVgRi©´sV©´sı FyhRiaSááV „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

¨s«ÿ™´ s WÀÿµ`∂, ™´ s WLj i Ë 9iMLSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ , Æ µ ∂[ a R P LiÕ‹[ ≠sµy˘x§¶ ¶NPR V‰øR¡»Ì¡Li ≈¡¿¡ËªRΩLigS @™´sVáV¬ø¡[∏∂R Wá©´sı ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¨s∏R∂V™´sV ¨s ¡Liµ≥∂R ©´s á ™´sÃ˝¡ BLiµR∂WL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë G≤yµj∂©´sVLi¿¡ ©´sWªRΩ©´sLigS @µR∂©´sLigS xmsµj∂ FyhRiaSáá©´sV ˙FyLRiLi’¡Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV @µ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ≠sµy˘x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi ˙xmsºΩNTPÕ‹[≠dsV»¡L`iNRPV INRP FyhRiaSá GLSˆ »¡V¬ø¡[∏R∂Wá¨s @µ≥j∂NSLRiVáV —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sı AƵ∂[bPLiøyLRiV. µk∂Liª][ xqÛsá }qsNRPLRifl· ¬ø¡[∏∂R Wá¨s —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌPR L`i ˙NTPzqsÌ ©y«¡≤`∂ øyLigÙiR W lLiÆ™s©´sW˘, ≠sµy˘aS≈¡ @µ≥j∂NSLRiVá©´sV xmsoLRi™´sWLiVVLiøyLRiV. Axms¨sÕ‹[ Æ©s[≤R∂V¨s™´sVgRiıLi @LiVV©´s @µ≥j∂NSLRiVáV ™´s¬ø¡[Ë ≠sµy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. •¶¶¶’¡¤…¡[xtsQ©s± Õ‹[ 20™´sVLiµj∂  ¡≤U∂≤R∂V zmsÃ˝¡Ã¡VLi≤T∂ lLiLi≤R∂V™´sLiµR∂á ™´sVLiµj∂ «¡©´s ryLi˙µR∂ªRΩ DLi¤…¡[ FyhRiaSá GLSˆ»¡V¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sDLiµj∂. µk∂¨s\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡=Liµj∂ xmspLjigÚ S LS“¡™±s ≠sµy˘≠sVxtsQ©s± @µj∂NSLRiV¤Õ¡[. CøR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi ©´sWªRΩ ©´sLigS G≤R∂V FyhRiaSááV @™´sqx sLRi™´sV¨s @µ≥∂j NSLRiVáV LSxtsÌ Q˚˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[µ∂j NRPáV mx sLizmsLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠ds…”¡NTP ª][≤∂R VgS ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V FyhRiaSááV NS™yáLi»¡W NRP¤Õ¡NÌPR L`i ˙NTPzqsÌ ©y ¨sÆ™s[µ∂j NRP©´sV «‹[≤∂T Li¿¡Liµj∂. µk∂Liª][ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ V ªRΩ*Li BLiµR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩ¨sxqsWÚ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki¬ø¡[zqsLiµj∂. ™´sWøylLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤R∂áLi L][≤`∂ ¡Li≤R∂ªRΩLi≤y, Æ©s™´sV÷¡gRiV»Ì¡ ªRΩLi≤y, ÷¡LigRiLi}ms»¡ ™´ s VLi≤R ∂ áLi FsÃ˝ ¡ ™´ s V¯ ªR Ω Li≤y, ’¡øR ¡ V‰LiµR ∂ ™´ s VLi≤R ∂ áLi Æ™sV»Ì¡VªRΩLi≤y(aSLiªy©´sgRiL`i), x§¶¶¶©´sV™´sW ©±sªRΩLi≤y, Àÿ©´sV=™y≤R∂ ™´ s VLi≤R ∂ áLi @≠sV¯l L i≤Ô T ∂ ªR Ω Li≤y, «¡≠sV¯ ªR Ω Li≤yáª][ F y»¡V ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂Õ‹[¨s µ]≤Ô∂T N]™´sVVLRi ∏R∂V˘©´sgRiL`iÕ‹[ CFyhRiaSáá©´sV Æ©sáN]ሩ´sV©yıLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV A∏R∂W ˙FyLiªyÕ˝‹[ xqsÛ Ã¡ }qsNRPLRifl·Õ‹[ @µ≥∂j NSLRiVáV ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. @Õÿlgi[ ™´sVL][ ©yáVgRiV FyhRiaSáá rÛyLiVV¨s |msLi¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaS ááVgS D©´ s ı ©yáVgj i Li…” ¡ ¨s ˙Fy¥R ∂ ≠sVN][ © ´ s ıªR Ω FyhR i aSááVgS ™´sWLRiË©´sV©yıLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ ALki*FsLi @µ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AƵ∂[aSáV NRPW≤y ¬ø¡[LSLiVV. BLiµR∂VÕ‹[ lLiLi«¡Õfi ™´sVLi≤R∂áLi ry…ÿxmsp L`i, ©´s≠ds}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi xmsn NUPLSÀÿµ`∂, ™´sLjiı™´sVLi≤R∂áLi zqsµÙyxmspL`i, ÷¡LigRiLi}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi HÕÿxmspL`i FyhRiaSááV @£ms˙lgi[≤`∂ NS©´sV©yıLiVV. ≠ds…”¡¨s \|qsªRΩLi ™´s¬ø¡[Ë ≠sµy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLi’¡LiøR¡©´sV©yıLRiV.

™´sW©´sN]Li≤R∂WL`i©´sVLi¿¡ F°…‘¡NTP zqsµÙR∂Li @Liªy ZNP[zqsAL`i BxtÌsQLi „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sWLjiË 9 iM˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚LiN][xqsLi DµR ∂ ˘™´ s VNSLR i Váª][ F y»¡V @x § ¶¶¶Lj i ıx t sQáV NR P Xz t sQ¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı DFyµ≥y˘∏R∂VV≤R∂V, NRPŒÿ NSLRiV≤R∂V LRixqs™´sVLiVV ÀÿáNTPxtsQ©±s ™´sVL][ryLji LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms D©´sı AxqsNTPÚ¨s ¡∏R∂V»¡|ms…ÌÿLRiV. NSŒ˝œ¡NRPV gRi¤«Í¡NRP…Ì”¡ áORPQ Õÿµj∂ ™´sVLiµj∂ g]LiªRΩVÕ˝‹[ ©yáVNRPgS ¨sáVxqsVÚ©´sı LRixqs™´sVLiVV ÀÿáNT P x t sQ © ± s gR i ªR Ω 2009 Fs¨sıNR P Õ˝ ‹ [ Æ © s[ NR P Lk i Li©´ s gR i L`i —¡Õ˝ ÿ ™´sW©´sN]Li≤R∂WL`i©´sVLi¿¡ F°…‘¡¬ø¡[∏∂R Wá¨s D≠s*Œ˝¡œ ®LSLRiV. @LiVVæªΩ[ ºdΩ˙™´s F°…‘¡NSLRifl·LigS ZNP[zqsAL`i LRixqs™´sVLiVV¨s  ¡V«Í¡ gjiLi¿¡ …”¡ZNP‰…fiB™´s*NRPVLi≤y ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ N]µÙ∂j L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V ZNP[zqsAL`i LRixqs™´sVLiVV ™´sVµR∂˘ µR∂WLRiLi |msLjigji F°LiVVLiµj∂. N]µÙ∂j ™´sVLiµj∂ DµR∂˘™´sVLiÕ‹[ øR¡VLRiVNRPVgS FyÕÊ‹Li»¡V©´sı Æ™s[Vµ≥y™´soáV, NRPŒÿNSLRiVáV ™´sVµR∂˘™´sLjiªÚ ΩR *Li ¬ø¡[zqs ≠dsLji™´sVµR∂˘ µR∂WLS¨sı ªRΩgÊij LiøR¡≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s ™´sV÷d˝¡ …”¡AL`iFs£qs FyLÌki NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV NRPŒœ¡gS ¨sáVxqsVÚ©yı≤R∂V. LS«¡NUP∏R∂V HNSxqsN][NPR ¨ds*©´sL`igS D©´sı A∏R∂V©´s DµR∂˘™´sW¨sı ™´sVLjiLiªRΩ ¤Õ¡[xms≤R∂LiÕ‹[ ªRΩ©´s™´sLiªRΩV NRPXztsQ xqsáVˆªRΩWÆ©s[ D©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ªy«ÿgS NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ºΩ™´sW¯xmspL`i ™´sVLi≤R∂áLi lLi[fl·” NRPVLi»¡ FyhRiaSá ™yL<ij N][ªΩR =™´s Æ™s[≤∂R VNRPáNRPV A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. C xqsLiµR∂LRi˜LigS ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂Váª][ ™´sVVøR¡Ë…”¡xqsWÚ ªy©´sVgRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sW©´sN]Li≤R∂WL`i ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™´sW»¡ ™yxqsÚ™s´ Æ™s[V©´s¨s, DµR∂˘™´sV ©y∏R∂VNRPV≤R∂V, |msµÙR∂©´sıgS D©´sı ZNP[zqsAL`i ™´sW»¡ ˙xmsNSLRiLi F°…‘¡©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. CryLji |\ qsªRΩLi ZNP[zqsAL`i FyLÌik …”¡ZNP‰…fi B}qsÚ ªRΩxmsˆNRPVLi≤y F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ©s´ ©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ @LiaRPLi\|ms lgiáVF~Liµj∂©´s AlLixms÷˝¡ Æ™sWx§¶¶¶©±s xmsµR∂™´soáN][xqsLi @˙LRiVáV øyxqsVÚ©yı≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xms«ÿ }qs™´sÕ‹[ DLi¤…¡[ xmsµR∂™´soáV ™y»¡LiªRΩ»¡ @Æ™s[ ™´sryÚ∏∂R V¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. @LiVVƵ∂[Œ¡œ˝ Fy»¡V }qs™´s¬ø¡[∏∂R Wá¨s ºdΩLRiVˆ¨s}qsÚ A≠sxtsQ∏∂R W¨sı ™´sVLji¿¡©´s Æ™sWx§¶¶¶©±s ˙xmsNRP‰µyLji©´s xms∏R∂V¨sxqsWÚ ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NRPV‰ªRΩV©yı≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSflÿ N][xqsLi NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s Æ\™sVNRPVáLiµR∂VNRPV¨s Dxms©y˘ry÷¡xqsVÚ©s´ ı NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV FyLÌik @µ≥∂j uÌy©y¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s |msµÙ∂R áV ªRΩÕ‹[LiR NRPLigS æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡©´sV NTPLiøR¡xmsLji¬ø¡[Õÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ FsLiµR∂VNRPV ©Ø[LiR V Æ™sVµR∂xms≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s LRiqx s™´sVLiVV ÀÿáNTPtx sQ©s± ˙xmsbPıLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ @LiVV©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V Aáxqs˘LiNS™´s≤R∂LiÕ‹[ æªΩáLigSflÿ NSLi˙lgi£qs ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV, ˙xmsµ≥y©´sLigS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLizmsáV, ™´sVLi˙ªRΩVáƵ∂[©´s¨s µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. DµR∂˘™´sV gS∏R∂VNRPV≤T∂gS ™´sW©´sN]Li≤R∂WL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[¨s @¨sı ˙gS™´sWáV øR¡V»Ì¡V™´sVV…Ì¡” ˙xms«¡Ã¡©´sV æªΩáLigS flÿN][xqsLi F°LSÆ≤∂[Õÿ aRPNTPÚ™´sLiøR¡©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ©s´ ©yıLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

3 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

Pk"å~°O, =∂iÛ 10, 2013

Fs¨sıNRPáV FsxmsˆV\Æ≤∂©y LS™ØøR¡VË ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ™´sWLjiË 9 :NSLi˙lgi£qs Fyá©´sª][ Ƶ∂[aRP ˙xmsºΩxtÌsQ µj∂gRi«ÿLjiLiµR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ © s[ ª R Ω Æ ™ sLiNR P ∏R ∂ V˘©y∏R ∂ VV≤R ∂ V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.∏R∂VW{msG Fyá©´s N]©´srygRi≤R∂Li NRPtx sÌ QÆ™s[V©´s¨s, Fs¨sıNRPáV .\¤«¡xmspL`i Õ‹[ FyN`P ˙xmsµ≥y¨s @˙uy™±sNRPV ry*gRiªRΩLi xmsáVNRPV©´sı À≥ÿLRiªRΩ ≠sƵ∂[aSLiªRΩ ™´sVLi˙ºΩ xqsÕÿ¯©±s ≈¡VL<ik µ`∂ FsxmsˆV\Æ≤∂©y LS™ØøR¡Ë¨s «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPáV «¡LjigjiæªΩ[ Fs¨d Ô s π ∏ ∂[ V @µ≥ j ∂ NSLR i LiÕ‹[ N T P ∆ÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. D˙gRi™yµR∂Vá©´sV NR P W≤y C x q sLS‰LR i V NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sWLjiË 9 (AL`iFs©±sFs) iMLSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ≠sµR∂V˘ª`Ω xmsLizmsfl‘·Õ‹[ Fs£msn Fs£qsFs øyLÍik á©´sV LS«¡NUP∏R∂WáNRPV ™y≤R∂VNRPVLi…‹[LiµR∂¨s ≠sxqsÚLij xqsWÚ FsÕÿg][Õÿ Æ©s»Ì¡VN]xqsVÚ©s´ ı NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ zqsLjizqsÃ˝¡ xms™´sL`iáWLi xmsLji˙aRP™´sV\|ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿÕ˝‹[ øR¡WzmsLiµj∂. @xqs¤Õ¡[ @LiªRΩLiªRΩ xms©´sVáª][ NRPV»¡VLiÀÿá F°xtsQfl· gRi≤Ô∂R VgS ™´sWLji©y ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ™´sV\|ms gRiVµj∂ ¡Li≤R∂gS øyLÍik á©´sV Æ™sWzmsLiµR∂¨s AL][zmsxqsWÚ xms™´sL`i áWLi ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV ¨sLRi™´sµ≥∂j NRP \ Æ ™ sµ]ágS÷¡=©´ s x q s™´ s V∏R ∂ VLi  ¡Liµ`∂©´sV Fy…”¡xqsVÚ©yıLRiV. NSLji¯NRPVáV, ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV zqsLjizqsÃ˝¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Axqs©´sıQQ\Æ™sVLiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[…¡” AL`i xqsLi{msn VÀ≥ÿ™´sLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sxqsÚQ˚ xmsLji˙aRP™´sV FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVµÙR∂ªRΩV ¤Õ¡[™s´ Æ©sºΩÚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms IºΩÚ≤∂T ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s •¶¶¶≠sV BøyËLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* @©yÕ‹[¿¡ªRΩ ¨sLÒiR ∏R∂Wá ™´sÃ˝¡ xms÷¡ZNP[ FyLÌik áV ˙xmsªy˘™´sVı∏R∂VLi NSLji¯NRPVáV, ∏R∂V«¡™´sW©´sVá\|ms ºdΩ˙™´s À≥ÿLRiLi xms≤R∂VªRΩVLiµR∂©yıLRiV. Fs£msn Fs£qsFs LRiµÙ∂R VN][xqsLi …”¡AL`iFs£qs NS™´ s ¨s..Æ µ ∂[ a R P LiÕ‹[ ªR Ω Xºd Ω ∏R ∂ V F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂¨s, @™´sxqsLRiÆ\™sVæªΩ[ ALiµ][Œ¡œ ©´s NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV xqs*∏R∂VLigS ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. ˙xmsªy˘™´sVı∏R∂VLi FsLi≤R∂™´sWÆ™s[©s´ ¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li µj∂gjiLSNRPF°æªΩ[ @|qsLi’d˝¡¨s xqÛsLi’¡Lixms ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. @LiVV©y Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊRiNRP F°æªΩ[ }msL]‰©yıLR i V. aR P ¨s™yLR i Li zqsLjizqsÃ˝¡ NSLji¯NRPVáª][ øR¡Õ‹[ @|qsLi’d¡˝ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[xms…Ì¡” @|qsLi’d¡˝ ¨s ™´sVV»Ì¡≤T∂ryÚ™s´ V©yıLRiV. Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá lLiLi≤][ @ºΩ|msµÙR∂ ™´sxqsÚQ˚ xmsLji˙aRP™´sVgS D©´sı zqsLjizqsÃ˝¡ æªΩáLigSflÿÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ CµR∂VzqÛsºΩ x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P LiÕ‹[ A∏R ∂ V©´ s Æ©sáN]LiµR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥∂R ©y∏R∂VNRPVá Fyá©´sÕ‹[ D©´sı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li æªΩáLigSflÿÕ‹[¨s NSLji¯NRPVá xms»˝¡ @fl”·¿¡Æ™s[ªΩR µ≥]L[ iR fl”·ª][Æ©s[ ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiµR∂¨s ZNP[…¡” AL`i µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. Æ™sVLRiV\lgi©´s ≠sµR∂V˘ª`Ω©´sV ™´sW˙ªRΩLi q{ s™´sWLi˙µR∂NRPV @Liµj∂qx sWÚ æªΩáLigSflÿÕ‹[¨s ˙xms«¡Ã¡\|ms Fs≤y|ms≤y ≠sµR∂V˘ª`ΩN][ªΩR áV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s AL][mz sLiøyLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω qx sLRimx sn LS ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[¨s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP øyLÍik áV |msLi¬ø¡[ §x ¶ ¶NPR V‰ FsNRP‰≤T∂µR∂¨s ZNP[…¡” AL`i ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSflÿÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLizmsáV ªRΩ™´sV xms ¡˜Li gRi≤R∂VxmsoNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ªRΩxmsˆ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLiN][xqsLi G©y≤R∂W F°LS≤T∂©´s µy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[™s´ ©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsµR∂VL]‰Li»¡VLi¤…¡[ æªΩáLigSflÿÕ‹[¨s Æ©s[ªΩR áV ™´sW˙ªRΩLi xmsµR∂™´soáN][xqsLi \ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂,™´ s WLj i Ë9 ˙FyNRPVÕÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ZNP[…¡” AL`i AL][zmsLiøyLRiV. @xqs¤Õ¡[ ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPLRiÆ\™sV©´s zqsÛ ºΩÕ‹[ D©´sı zqsLjizqsÃ˝¡ (AL`iFs©±sFs): æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik ™´sxqsÚQ˚ xmsLji˙aRP™´sV©´sV AµR∂VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y Fs£mnsFs£qsFs øyLÍkiáV |msLiøR¡≤R∂Li, @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ©yLS øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLiøR¡≤R∂Li™´sÃ˝¡ @µ][gRiºΩ FyáV NS™y÷¡= ™´sr°ÚLiµR∂¨s ZNP[…”¡AL`i ©y∏R ∂ VV≤T ∂ \ | ms \ Æ ™ s∏R ∂ Vry=L`i }msL]‰©yıLRiV. Æ©s[ªΩR ©´sıáV gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS ALiµ][Œ¡œ ©´s Àÿ»¡ xms≤R∂VªRΩV©yı @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤R∂V, D©´sı NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáVgS¨s, ˙xmsµ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQLi NS¨s xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sWlLixmsˆ ºdΩ˙™´sLigS ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li µj∂gji™´s¿¡Ë zqsLjizqsÃ˝¡ ™´sxqsÚQ˚ xmsLji˙aRP™´sV FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V xqs™´sVxqs˘Ã¡¨sıLi…”¡¨s xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRP F°æªΩ[ |msµÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ALiµ][Œ¡œ ©´s NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¬ø¡[xms≤R∂Vªy™´sV¨s @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LS™´s≤R∂Li NRPÃ˝¡ @¨s ZNP[…¡” AL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][

xms™´sL`iáWLi xmsLji˙aRP™´sV ¡Liµ`∂

…”¡≤T∂zmsNTP @µ≥∂j NSLRiLi NRPÃ˝¡: ™´sWlLixmsˆ

lLiLi≤][ L][«¡⁄ ªyNTP©´s xqsWLRi˘NTPLRiflÿáV $NSNRPVŒœ¡Li,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): lLiLi≤][L][«¡Ÿ aRP¨s™yLRiLi NRPW≤y ª]÷¡ xqsLiµ≥∂R ˘ NTPLRiflÿá Æ™sáVgRiVÕ‹[ xqsWLRi˘À≥¡œ gRi™y©´sV≤R∂V Æ™sVLjizqsF°∏R∂WLRiV. ˙xmszqsµÙ∂R xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLi @LRixqs™´s÷˝¡ xqsWLRi˘©yLS∏R∂Vfl·ry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ lLiLi≤][ L][«¡Ÿ À≥ÿ©´sV≤T∂ NTPLRiflÿáV ˙µ≥∂R V™´s™´sVWLRiVÚá©´sV HµR∂V ¨s≠sVuyáFy»¡V ªyNSLiVV. xqsWLRi˘ NTPLRiflÿá Æ™sáVgRiVÕ‹[ xqs*LÒiR NSLiªRΩV÷d¡©´sVªRΩW µR∂LRi+©´s≠sV¿¡Ë©´s Aµj∂ªRΩV˘≤T∂¨s ºΩáNTPLi¿¡ À≥¡œ NRPVÚáV xmsoáNTPLi¿¡F°∏R∂WLRiV. NSágRi™´sV©´sLiÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë ™´sWLRiVˆÃ¡NRPV @©´sVgRiVfl·LigS G…ÿ ™´sWLjiË, @NÌ] [ ¡L`i Æ©sÃ¡Õ˝‹[ Du°µR∂∏R∂V Æ™s[Œ¡œ NTPLRiflÿáV Aµj∂ªRΩV˘¨sı xqsˆQXbPryÚLiVV. C xmsn V…Ìÿ¨sı ≠dsOTPQLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV À≥¡œ NRPVÚáV ÀÿLRiVáV ºdΩLSLRiV. ™´sVL][ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V NRPW≤y xqsWLRi˘ NTPLRiflÿáV ry*≠sV¨s ªyZNP[ @™´sNSaRPLi DLiµj∂. aRP¨s, Aµj∂™yLSáV |qsá™´so NS™´s≤R∂Li, ™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩ NRPW≤y NS™´s≤R∂Liª][ À≥¡œ NRPVÚáV Aá∏R∂W¨sNTP F°¤…¡ªyÚLiR V.

@©yıLR i V. @µ≥ j ∂ NSLR i LiÕ‹[ N T P LS™´s≤y¨sNTP ªRΩxmsˆ ˙xms«¡Ã¡ N][xqsLi øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V GLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. 2004, 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡VNRPV ˙xms«¡Ã¡V  ¡VµÙ∂j ¬ø¡FyˆLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sV◊d¡˝ 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡VNRPV ˙xms«¡Ã¡V  ¡VµÙj∂ ¬ø¡FyÚLiR ¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \Æ™sµ]ágS÷¡=©´s xqs™´sV∏R∂VLi Axqs©´sıQQ\Æ™sVLiµR∂¨s @©yıLR i V. @≠s¨d s ºΩ, NR P VLiÀ≥ œ ¡ N][ flÿá™´ s V∏R ∂ V\ Æ ™ sV©´ s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı gRiƵÙ∂ µj∂LiFyá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡\|ms À≥ÿLRiLi xms≤R∂≤R∂Li ªRΩFyˆ ILjigjiLiƵ∂[≠dsV

µR∂OTPQfl· ™´sVµ≥∂R ˘ l\Li¤Õ¡[*Õ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ Wá¨s ≠s©´ s ºΩx m s˙ªyáV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi N][ » ˝ ¡ x q sWLR i ˘˙x m sNSa`P# # l L i≤Ô T ∂ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ≠saS≈¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP l\Li¤Õ¡[* «‹[©s± N][qx sLi NRP≠sV…‘¡ Æ™s[aS™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. C NRP≠sV…‘¡ ¨sÆ™s[µ∂j NRP N][qx sLi FsµR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NRP≠sV…‘¡ qx sWøR¡©´sá Æ™s[VLRiNRPV ªRΩ*LRiÕ‹[ ¨sLRiı∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sV©´sı»˝¡V

æªΩ÷¡FyLRiV. ≠saS≈¡ ˙xmsæªΩ[˘ l\Li¤Õ¡[* «‹[ © ± s GLSˆ»¡VNR P V N]LiªR Ω x q s™´ s V∏R ∂ VLi x m s≤R ∂ VªR Ω VLiµR ∂ ¨s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV @≤T∂gji©´s J ˙xmsaRPıNRPV ¡µR∂V÷¡øyËLRiV. ≠s÷d¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V\|ms NR P ≠sV…‘ ¡ ¨sÆ ™ s[ µ j ∂ NR P LS™y÷¡= DLiµR∂©yıLRiV. @µj∂ ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ D©´sıªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ øR ¡ Lj i ËLi¿¡ ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºdΩxqsVN][©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ¨sµ≥ R ∂ Vá N]LR i ªR Ω NSLR i fl·LigS

xmsƵ∂[Œ˝œ¡ßgS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \lLi¤Õ¡[* @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡LiµR∂¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. Bx m sˆV≤y ¿¡LiªR Ω ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ¨s, LRiW.Æ™sLiVV˘ N][»˝¡ª][ xms©´sVáV ¨sLR i *z § ¶¶¶LiøR ¡ ©´ s V©´ s ı»˝ ¡ V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. CaS©´s˘ l\Li¤Õ¡[*Õ‹[ D©´ s ı ™y¤ Õ ¡[ Ú L R i V ≤T ∂ ≠s«¡©± s ©´ s V ≠s≤R∂µk∂∏R∂Wá¨s øyÕÿ GŒ˝œ¡ßgS ≠saS≈¡ ™yxqsVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. FsxmsˆV≤R∂ µR∂aSÀÙÿá NSáLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s l\Li¤Õ¡[* ≠sÀ≥¡œ «¡©´sÕ‹[

Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V æªΩ÷¡FyLRiV. C ∏R ∂ W˙ªR Ω µy*LS FyLÌ k i ˙ZaP[ fl ·VÃ¡Æ © s[ NSNR P VLi≤y ry©´sVÀ≥¡œ WºΩxmsLRiVáV, ≠s≠sµ≥∂R ™´sLÊSá ™yLji¨s NRP÷¡zqs ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ Fs¨dsÔ G©´sV @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ºdΩqx sVNRPVLS™y÷¡=©´s @™´ s x q sLS¨sı ≠s™´ s Lj i ryÚ ™ ´ s V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s @¨sı —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ x m sLR i ˘…” ¡ ryÚ ©´ s ©yıLR i V. FyL˝ R i Æ ™ sVLi»¡VÕ‹[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiµj∂ ’d¡¤«¡[m{ s FsLi{msá©´sV xmsLizmsæªΩ[Æ©s[ LSuÌy˚¨sNTP ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiV ªRΩVLiµR∂¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V }msL]‰©yıLRiV. C Æ©sá 16,17 æªΩ[µk∂Õ˝‹[ À≥ÿ«¡Fy LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘™´sLÊiR xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[ L i˙µR ∂ LiÕ‹[ NSLi˙l g i£ q s ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi ’d¡¤«¡[{msÆ©s[ @¨s A∏R ∂ V©´ s æ ª Ω[ ÷ ¡Ë¬ ø ¡FyˆLR i V. ∏R∂VW{msG xqsLS‰LRiVNRPV ™´sVµÙR∂ªRΩV xms÷¡ZNP[ FyLÌkiáV ˙xmsªy˘™´sVıLi NS™´s¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVW≤][ ˙xmsn Li…fi FsLi≤R∂™´sWÆ™s[ @¨s FsƵ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV.

™´sLiƵ∂[Œ˝œ¡NRPV ™´sVVLiƵ∂[ æªΩáVgRiVÕ‹[ ºdΩLRiVˆÃ¡V : «Ì¡zqs£qs LRi™´sVfl· ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): ™´sLiƵ∂[Œ¡œ˝ NRPV ™´sVVLiƵ∂[ ˙’¡…”¡£tsQ ™yLRiV æªΩáVgRiVÕ‹[ ºdΩLRiVˆÃ¡V Æ™sáV™´sLjiLiøyLRi¨s @LiVVæªΩ[ ™´sV©´sLi ™´sWªRΩXÀ≥ÿxtsQ æªΩáVgRiVÕ‹[ ºdΩLRiVˆÃ¡V Æ™sáV™´sLjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li Àÿµ≥yNRPLRi™´sV¨s «Ì¡zqs£qs LRi™´sVfl· @©yıLRiV. A©y≤R∂V ™yLRiV ™´sV©´sÆ™s[VáV N][Lij ¬ø¡[zqs©´s xms¨s¨s BxmsˆV≤R∂V ™´sV©´sLi ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[NPR F°ªRΩV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NSÕÿ©´sgRiVfl·LigS ™´sxqsVÚ©s´ ı ™´sWLRiVˆÃ¡ ™´sÃ˝¡ æªΩáVgRiV\|ms ™´sV™´sVNSLRiLi |msLRiVgRiVª][LiµR∂¨s @©yıLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s ' æªΩáVgRiVÕ‹[ ©y˘∏R∂VFyá©´s ' xqsµR∂xqsV=Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªRΩ÷˝¡ gRiLRi˜ÈLiÕ‹[ D©´sıxmsˆVÆ≤∂[ ™´sWªRΩXÀ≥ÿxtsQ©´sV Æ©s[LRiVËNRPVLi…ÿ™´sV¨s ™´sWªRΩXÀ≥ÿxtsQ©´sV gji*g_LRi≠sLiøR¡VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLiª][ ™´soLiµR∂¨s @©yıLRiV. ªRΩ÷˝¡NTP ©´s™´sVxqs‰LjiLiøR¡≤R∂Li ™´sWªRΩXÀ≥ÿxtsQ©s´ V g_LRi≠sLiøR¡≤R∂Li lLiLi≤R∂W INRP¤…¡[©s´ ©yıLRiV. «¡©yÀ≥ÿ ˙FyºΩx m sµj ∂ NR P ©´ s æ ª ΩáVgR i V À≥ ÿ uy’≥ ¡ ™´ s XµÙ  j ∂ «¡LR i gR i ≤R ∂ Li ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ¨s NRPV¿¡LiøR¡VNRPVF°ªRΩVLiµR∂¨s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiV À≥ÿuy’≥¡™´sXµÙj∂NTP ˙xms«¡Ã¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ Fy»¡V FyáNRPVá xqsx§¶¶¶NSLRiLi NS™yá¨s «Ì¡zqs£qs øR¡Li˙µR∂∏R∂V˘ @©yıLRiV. bPORPQáV ªRΩgÊjiLixmso\|ms «ÿºdΩ∏R∂V ≠sµ≥y©´sLi ¤Õ¡[µR∂V: øR¡Ã¡Æ™s[VaRP*L`i

`«fi~°Ö’<Õ qâßY „Ѩ`ÕºHõ Ô~·ÖËfi *’<£ U~åÊ@∞ x"ÕkHõ ~åQÍ<Õ x~°‚Ü«∞O: ˆHO„^Œ =∞O„u HÀ@¡ ≠saS≈¡xms»¡ıLi, ™´sWLjiË 9 (AL`iFs©±sG):≠saS≈¡ ™yxqsVá NRPá ryNSLR i ™´ s Vπ ∏ ∂[ V ˘ ªR Ω LR i Vfl·Li Axqs©´sıQQÆ\™sVLiµj∂. ™y¤Õ¡[LÚ iR V l\Li¤Õ¡[* ≤T∂≠s«¡©±s©´sV CaS©´s˘ l\Li¤Õ¡[* ©´sVLi¿¡ ≠s≤T∂F°π∏∂[V qx s™´sV∏R∂VLi ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ LS©´sVLiµj∂. ≠saS≈¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP l\Li¤Õ¡[* «‹[©s± GLSˆ»¡VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ZNP[Li˙µR∂ \lLi¤Õ¡[* aS≈¡ x q s•¶¶¶∏R ∂ V ™´ s VLi˙ºΩ N][ » ˝ ¡ qx sWLRi˘˙xmsNSa`P##lLi≤Ô∂T Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ™y¤Õ¡[LÚ iR V l\Li¤Õ¡[* ≤T∂≠s«¡©±s©´sV µR∂OTPQfl· ™´ s Vµ≥ R ∂ ˘ \ l L i¤ Õ ¡[ * Õ‹[ ≠s÷d ¡ ©´ s Li ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. BLiµR∂VN][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRP NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV aRP¨s™yLRiLi DµR ∂ ∏R ∂ VLi ≠saS≈¡x m s»¡ıLi ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı A∏R∂V©´sNRPV NSLRi˘NRPLRiÚáV xmnsV©´s ry*gR i ªR Ω Li x m s÷¡NSLR i V. C x q sLiµR ∂ LR i ˜È L igS x m sáV™´ s oLR i V CaS©´s˘ l\Li¤Õ¡[* ©´sVLi¿¡ ™y¤Õ¡[LÚ iR V ≤T ∂ ≠s«¡©± s ©´ s V ≠s≤R ∂ µk ∂ ∏R ∂ Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sWÚ @≤Ô∂R VN]Æ©s[LiµR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLiøyLRiV. ™y¤Õ¡[ÚLRiV©´sV

¤ Õ ¡[ µ R ∂ ©yıLR i V. @≠s¨d s ºΩ ªyLSrÛ y LiVVNT P ¬ ø ¡[ L j i LiµR ∂ ¨s ¨sªy˘™´ s x q sLR i µ≥ R ∂ LR i áV ¨sLigj i ©´sLi…ÿ∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙l g i£ q s Fyá©´ s NR P V øR ¡ LR i ™´ s Vgk i ªR Ω Li Fy≤y÷¡=©´ s qx s™´sV∏R∂VLi Axqs©´sıQQÆ\™sVLiµR∂©yıLRiV. D˙gRi™yµR∂Li xms»˝¡ NSLi˙lgi£qs Æ\™s≈¡Lji G≠sV…‹[ Æ ™ sÃ˝ ¡ ≤T ∂ Liøyá¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ≤T∂™´sWLi≤`∂

¬ø¡[aSLRiV. FyNTPryÚ©±s @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V LS«¡ryÚ©±s xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s}qsÚ.. ≠sƵ∂[aSLigRi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ qx sÕÿ¯©±s ≈¡VL<kiµ`∂ Æ™sŒ˝ÿ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi G≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. D˙gRi ™yµR∂Vá mx s»˝¡ ∏R∂VW{msG qx sLS‰LRiV Æ™sVªRΩNRP\Æ™s≈¡Lji @™´sáLi’¡r°ÚLiµR∂¨s A∏R∂V©´s µ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. @LiµR∂VZNP[ ªRΩLRiøR¡W D˙gRi™yµR∂VáV }msáVŒ˝¡œ NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. D˙gR i ™yµR ∂ Vá©´ s V NR P W≤y C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li J»¡VÀÿ˘LiNRPVgS ™y≤R∂VNRPVLi…‹[LiµR∂¨s µ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. ˙xmsxmsLiøR¡ Ƶ∂[aSá µR∂XztsÌ QÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¬ø¡[ªRΩ©´s\Æ™sVLiµR∂Æ©s[ xqsLiZNP[ªyáV Æ™sŒ˝ÿ∏R∂V¨s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´ s ˘QQNR P Ú L i ¬ ø ¡[ a SLR i V. G xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[\Æ©s©y Fs¨sıNRPáV ™´ s ¬ ø ¡[ Ë @™´ s NSaR P Li DLiµR ∂ ¨s NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V zqsµÙ∂R LigS DLi≤yá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi Í¡Æ≤∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSá @©´sLiªRΩLRiLi LSx t Ì s Q˚™y˘x m sÚ x m sLR i ˘»¡©´ s NR P V $NSLR i Li øR ¡ V»Ì ¡ ©´ s V©´ s ı»˝ ¡ V

≠saS≈¡ CaS©´s˘ l\Li¤Õ¡[* mx sLjiµ≥∂j Õ‹[NPT ¬ø¡[LjiLiµj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sVgRiªy ˙FyLiªRΩ™´sVLiªy µR∂OTPQfl· ™´sVµ≥R∂˘ l\Li¤Õ¡[*Õ‹[ DLi¤…¡[, INRP‰ ™y¤Õ¡[LÚ iR V ≤T∂≠s«¡©±s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V CaS©´s˘ lL\ i¤Õ¡[* mx sLjiµ≥∂j Õ‹[ DLiµj∂. µk∂Liª][ CaS©´s˘ l\Li¤Õ¡[* ©´sVLi¿¡ ≠saS≈¡NRPV |msµÙ∂R gS ILj i gj i LiÆ µ ∂[ ≠ d s V ¤ Õ ¡[ µ R ∂ V. \ l L iQŒ˝ œ ¡ x q sµR ∂ VFy∏R ∂ VLiª][ Fy»¡V Dµ][˘gS™´sNSaSáV, BªRΩLRi˙ªy @¨sıLiQ…˝ ‹ [ © ´ s W ≠saS≈¡NR P V @©y˘∏R∂VÆ™s[V «¡LRiVgRiVª][Liµj∂.C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ ≠saS≈¡ ™yxqsVáV ªRΩ™´sV©´sV CaS©´s˘ l\Li¤Õ¡[* ©´sVLi¿¡ ≠s≤R∂µk∂zqs, µR∂OTPQfl· ™´sVµ≥∂R ˘ l\Li¤Õ¡[*Õ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ˙xmsæªΩ[˘NRP «‹[©±sgS GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. øyÕÿ GŒ˝œ¡ßgS D©´sı C ≤T∂™´sWLi≤`∂ mx s»˝¡ ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Fs»Ì¡ZNP[áNRPV xqsˆLiµj∂Li¿¡Liµj∂. ˙xmsæªΩ[˘NRP «‹[©s± GLSˆ»¡V N][ x q sLi NR P ≠sV…‘ ¡ ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liµj∂. C NRP≠sV…‘¡ ¨sÆ™s[µ∂j NRP LSgSÆ©s[ ˙xmsæªΩ[˘NRP «‹[©s± GLSˆ»¡V\ | ms ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºd Ω x q sVNR P VLi…ÿ™´ s V¨s N][ » ˝ ¡ V xqsWLRi˘˙xmsNSa`P##lLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV.

≠s≠sµ≥∂R xqsLiµR∂LS˜ÈÕ‹˝ [ Æ©s[LiR xqsÛ VáNRPV ≠sµ≥∂j Li¿¡©´s bPORPQáV ªRΩgÊij Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚ ≠sµ≥y©´sLi ¤Õ¡[µR∂¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «Ì¡zqs£qs øR¡Ã¡Æ™s[VaRP*L`i @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, zmsÃ˝¡Ã¡\|ms Æ©s[LSáV, D˙gRi™yµR∂Li xqs™yŒ˝¡œ |\ ms À≥ÿLRiªRΩ ©y˘∏R∂V™yµR∂ ™´sVLi≤R∂÷¡, LSxtsÌ Q˚ ©y˘∏R∂V™yµR∂ ™´sVLi≤R∂÷¡ |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂Õ‹[ xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s |qs≠sV©yL`iÕ‹[ øR¡Ã¡Æ™s[VaRP*L`i FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LS«ÿ˘LigRi x§¶¶¶NRPV‰gSÆ©s[ @™´sVá™´soªRΩV©yı A∏R∂W LSuÌy˚Õ˝‹[ Æ©s[LiR xqsÛ VáNRPV bPORPQáV ªRΩgÊjixqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı ¨sLÒRi∏R∂WÕ˝‹[ B ¡˜LiµR∂VáV D©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. xmsn ÷¡ªRΩLigS ºdΩ˙™´sÆ\™sV©´s ZNP[xqsVÕ˝‹¨[ s Æ©s[LiR xqsÙ VáV á’Ù¡ F~LiµR∂VªRΩV©yıLRi¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. 60 GŒ˝¡œ ßgS Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªΩR V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ©y˘∏R∂V xqs™´sW«¡LiÕ‹[ øR¡LRiË «¡LRiVgRiVªRΩWÆ©s[ DLiµR∂©´sı A∏R∂V©´s ™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡ N][qx sLi ˙xms«ÿry*™´sV˘∏R∂VVªRΩLigS IºΩÚ≤∂T ºdΩqx sVNRPVLS™y÷¡=©´s Àÿµ≥∂R ˘ªRΩ ÀÿL`i N_¨s=Õfi\|ms DLiµR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi À≥ÿLRiªRΩ ©y˘∏R∂V™yµR∂ ™´sVLi≤R∂÷¡ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sV©´s©±s NRPV™´sWL`i ≠sV˙aS ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV.

$\ZaPá ™´sVÃ˝¡©´sıNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms»Ì¡V™´sryÚQ˚áV $\ZaPáLi,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): $\ZaPáLiÕ‹[ ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV xmnsV©´sLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. bP™y˙ºΩ¨s xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s Aµj∂™yLRiLi BNRP‰≤T∂NTP Æ™s[Õÿµj∂gS À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. µk∂Liª][ $gjiLRiVáV À≥œ¡NRPVÚáª][ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. bPLS˙ºΩ xmsLRi*µj∂©´sLi qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS $\ZaPáLi ˙À≥¡œ ™´sVLSLi’≥¡NS ™´sV÷˝¡NSLÍiR V©´s ry*≠sV ™yLjiNTP LSxtsÌ Q˚˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li mx s»Ì¡V™´sryÚQ˚á©´sV xqs™´sVLjiˆLiøR¡©´sVLiµj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ªRΩLRixmso©´s ™´sVLi˙ºΩ GLSxqsV ˙xmsªy£mslLi≤Ô∂T xms»Ì¡V ™´sryÚQ˚á©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s $\ZaPáLi LS©´sV©yıLRiV. NSgS, Aµj∂™yLRiLi «¡LRiVgRiÀ‹[π∏∂[V ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS Ƶ∂[™yá∏R∂VLi @µ≥j∂NSLRiVáV @¨sı GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. À≥œ¡NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiµR∂VáV NRPáVgRiNRPVLi≤y @¨sı ™´sxqsªRΩVáV xqs™´sVNRPWLSËLRiV. xqsV™´sWLRiV xmsµj∂ áORPQá á≤Ô∂R WáV À≥¡œ NRPVÚá N][xqsLi ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[LiVVLi¿¡©´s»Ì¡Vc C™Ø[ æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLi≤R∂VgRi L][«¡Ÿ DµR∂∏R∂VLi ALRiV gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ Fs¨s≠sVµj∂ gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠dsH{ms µR∂LRi+©y¨sNTP @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

F°÷¡…fi ¡W˘L][ xqs™´sWÆ™s[aPR Li ™´sµÙ∂R r°≠sVlLi≤Ô∂T ¨s AFy˘∏R∂VLigS A÷¡LigRi©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶¶¶Lji


4 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

Pk"å~°O, =∂iÛ 10, 2013

N]¤Õ˝¡[LRiV ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ xmsLjixtsQ‰LjiryÚ: øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V …”¡≤T∂zms F°÷¡…fi  ¡W˘L][ xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiµR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtsÒ v≤R∂V

|msuy™´sL`iÕ‹[ ÀÿLi ¡V }msáV≤R∂V: ALRiVgRiVLji ™´sVXºΩ |msuy™´sL`i,™´sWLjiË10(AL`iFs©±sFs): FyNTPrÛy©±s, @xmsÁn ¨sryÚ©s± áՋ[ lLiLi≤R∂V Æ™s[lLi[*LRiV }msáVŒ˝¡œ Õ‹[ NRP¨dsxqsLi 15 ™´sVLiµj∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµyLRiV. xmsáV™´soLRiV gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. INRP…”¡ ÀÿLi ¡V }msáV≤R∂V NSgS, ™´sVL][…”¡ Aªy¯x§¶¶¶ßºΩ µy≤T∂. FyNTPrÛy©±s Õ‹[¨s |msuy™´sL`i xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ÀÿLi ¡V }msáV≤R∂VÕ‹[ ALRiVgRiVLRiV ™´sVXºΩ¬ø¡LiµR∂gS, µyµyxmso 30 ™´sVLiµj∂ gS∏R∂Vxms≤T∂©´s»˝¡V FyN`P @µ≥∂j NSLRi ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. ™´sVµ≥y˘x§¶ ¶ıLi ILi…”¡gRiLi»¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ LRiµÙ∂k gS D©´sı ≠dsV©y ¡«ÿL`i ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ }msáV≤R∂V xqsLiÀ≥¡œ ≠sLi¿¡Liµj∂. ™´sVXªRΩVÕ˝‹[ INRP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡, ¿¡©yıLji D©yıLRiV. gS∏R∂Vxms≤T∂©´s ™yLjiÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLji xmsLjizqÛsºΩ @ªRΩ˘LiªRΩ ≠sxtsQ™´sVLigS D©´sı»˝¡V \Æ™sµR∂V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. }msáV≤R∂V @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV©y ¡«ÿL`i GLji∏R∂WÕ‹[¨s µR∂VNSflÿá¨sıLi…”¡¨ds ™´sVWzqsÆ™s[aSLRiV. }msáV≤R∂VNRPV gRiá NSLRiflÿáV æªΩ÷¡∏R∂VLS¤Õ¡[µ∂R V. @Õÿlgi[ µk∂¨sNTP Àÿµ≥∂R V˘Ã¡VgS BLiªRΩ™´sLRiNRPV Fs™´sLRiW ˙xmsNRP…”¡LiøR¡¤Õ¡[µ∂R V. F°÷d¡xqsVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsn V»¡©y xqsÛ Õÿ¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPV¨s xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @LiªRΩ…ÿ @áL`Ìi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. gS÷¡Lixmso øR¡LRi˘Ã¡V ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. NS ¡WÕfiÕ‹[ Aªy¯x§¶¶¶ßºΩ µy≤T∂ Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @xmsÊ ©±s LS«¡µ≥y¨s NS ¡WÕfi ©´sgRiLRiLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s Aªy¯x§¶¶¶ßºΩ µy≤T∂Õ‹[ ª]≠sV¯µj∂™´sVLiµj∂ ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRiV. @Æ™sVLjiNS LRiORPQfl·aS≈¡ NSLRi˘µR∂Lji+ |§¶¶¶lgiÕfi NS ¡WÕfi xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´s xqsLiµR∂LRi˜ÈLiÕ‹[Æ©s[ Aªy¯x§¶¶¶ßºΩµy≤T∂ «¡LRigRi≤R∂Li gRi™´sV©yL>iR Li. LRiORPQfl·aS≈¡ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ˙xmsÆ™s[aPR µy*LRiLiÕ‹[ Aªy¯x§¶¶¶ºΩ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \|qsNTPÕfi\|ms µR∂WxqsVNRPV™´s¿¡Ë lgi[»¡V©´sV ≤≥U∂N]©´s≤R∂Liª][ «¡Ljigji©´s À≥ÿLki }msáV≤R∂VÕ‹[ ª]≠sV¯µj∂™´sVLiµj∂ øR¡¨sF°∏R∂WLRi¨s @µ≥∂j NSLRi ™´sLÊSáV }msL]‰©yıLiVV.

µR∂LixmsªRΩVá AªRΩ¯x§¶ ¶ªy˘∏R∂VªRΩıLi: À≥ÿLRi˘ ™´sVXºΩ NSNTP©y≤R∂,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): ªRΩWLRiVˆ g][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s LS™´soáFy¤Õ¡Lic«‹©yı≤R∂ ™´sLiæªΩ©´s ™´sµÙ∂R µR∂LixmsªRΩV÷¡µÙ∂R LRiW xmsoLRiVgRiVá ™´sVLiµR∂V ªygji AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. ºdΩ˙™´s @xqs*xqsÛ ªRΩNRPV gRiV\lLi©´s BµÙ∂R Lji¨ds LS«¡™´sVLi˙≤T∂ AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩW À≥ÿLRi˘ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµR∂gS, À≥¡œ LRiÚ xmsLjizqsÛ ºΩ ≠sxtsQ™s´ VLigS DLiµj∂. ≠dsLji xqs*˙gS™´sVLi xmsbPË™´sVg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿ |msLi»¡Fy≤R∂VgS gRiVLjiLÚ iøyLRiV. ≠dsLji AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiá NSLRiflÿá©´sV ALS ºdΩxqsVÚ©yıLRiV. Àÿ≠sÕ‹[ xms≤T∂ ªRΩ÷˝¡, N]≤R∂VNRPV ™´sVXºΩ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N]≤R∂LigRiÕfiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi ≠suyµR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. N]≤R∂LigRiÕfiNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ry≠s˙ºΩ(26) ªRΩ©´s AlLi[Œ¡œ˝ NRPV™´sWLRiV≤T∂ı ºdΩxqsVNRPV¨s  ¡»Ì¡Ã¡V DºΩZNP[LiµR∂VNRPV Àÿ≠s ™´sµÙ∂R NRPV Æ™s◊˝¡Liµj∂. ˙xms™´sWµR∂™´saSªRΩVÚ ªRΩ÷˝¡, N]≤R∂VNRPV BµÙ∂R LRiW Àÿ≠sÕ‹[ xms≤T∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµyLRiV. C xmsn V»¡©´sª][ NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ ≠suyµR∂Li @á™´sVVNRPVLiµj∂. ˙gS™´sVLiÕ‹[ ≠dsLji ™´sVXºΩ\|ms ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s NRPáªRΩ ¬ø¡LiµyLRiV. NSLRiV ≤≥U∂N]¨s 14 Æ©sáá ÀÿáV≤T∂ ™´sVXºΩ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ˝][ NSLRiV ≤≥U∂N]¨s 14Æ©sáá ÀÿáV≤R∂V ryºΩ*N`P ™´sVXºΩ¬ø¡Liµj∂©´s xmnsV»¡©´s AÕÿ*ÕfiÕ‹[¨s ryLiVV©´sgRiL`iÕ‹[ «¡LjigjiLiµj∂. ryLiVV©´sgRiL`iÕ‹[ ¨s™´szqsLi¬ø¡[ FsáNÌPU Q˚ztsQ∏∂R V©±s ˙xmsÆ™sWµ`∂ lLiLi≤][ NRPV™´sWLRiV≤R∂V ryºΩ*N`P BLi…”¡ ™´sµÙR∂ A≤R∂VNRPVLi»¡VLi≤R∂gS \Æ≤∂Q˚™´sL`i ¨sL˝RiORPQ ˘LigS NSLRiV©´sV Æ™s©´sNTP‰ ™´sV◊˝¡Liøy≤R∂V. C ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ ÀÿáV≤R∂V ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂ ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩW ™´sVXºΩ¬ø¡Liµy≤R∂V. F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[zqs µR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

≠sLi≤U∂£qs ¤…¡£qsÌ «¡»Ì¡VÕ‹[ ™´sWL˝]©[ s± aS™´sVW˘Õfi= qx sV¨dsÕfi ©´sl\Li©±sNRPV µR∂NRP‰¨s ø][»¡V «¡\Æ™sVNS ,™´sWLjiË 9 (AL`iFs©±sFs):—¡LiÀÿ¤À¡[*ª][ «¡LRigRi©´sV©´sı ª]÷¡ ¤…¡£qsÌ N][xqsLi Æ™szqsÌ Li≤U∂£qs «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡Liøy≤R∂V. gS∏R∂VLiª][ lLiLi≤R∂V Æ©sáá Fy»¡V «¡»Ì¡VNRPV µR∂WLRiÆ\™sV©´s ™´sWL˝]©[ s± aS™´sVW˘Õfi=©´sV ≠sLi≤U∂£qs |qsáNÌRPL˝RiV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. xmspLjiÚgS N][áVN][™´s≤R∂Liª][ ¤…¡£qÌs «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. C G≤yµj∂ «¡©´s™´sLjiÕ‹[ ’¡g`iÀÿ£tsQ ÷d¡g`i xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS aS™´sVW˘Õfi= ™´sVV∆ÿ¨sNTP gS∏R∂V\Æ™sVLiµj∂. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ xmspLjigÚ S ≠s˙aSLiºΩZNP[ xmsLji≠sVªRΩÆ\™sV©´s C AÕfiL_Li≤R∂L`i ™´sV◊d¡˝ Lki FsLi˙…‘¡NTP zqsµ≥∂RÙ ™´sV∏R∂W˘≤R∂V. @LiVVæªΩ[ qz sˆ©´sıL`i qx sV¨dsÕfi ©´sl\Li©±sNRPV ¤…¡£qsÌ «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V µR∂NRP‰¤Õ¡[µ∂R V. ¡Lig˝SƵ∂[a`P#|#\ ms AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ LSfl”·LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ @ªRΩ¨sı xmsNRP‰©´s |ms…ÌÿLRiV. @»¡V ™´sVL][ zqsˆ©´sıL`i ≠dsLSry≠sV |msLRiV™´sWÕfi ªRΩ©´s ø][»¡V ¨sáVxmsoNRPV©yı≤R∂V. @Õÿlgi[ LRi≠s LSLiFyÕfi , zmsn Æ≤∂Õfi Fs≤R∂*L`ÔiQ=áNRPV NRPW≤y ¨sLSZaP[ ≠sVgji÷¡Liµj∂. ªy«ÿgS uy©Ø[©s± gS˙’¡∏R∂VÕfi , }tsQ©±s ztsQ÷˝¡Lig`iFn°L`ÔiáNRPV |qsáNÌPR L˝iR V zmsáVxmso¨søyËLRiV. @»¡V ˙NTP£qs lgi[Õfi NRPW≤y «¡»Ì¡VÕ‹[NPT ºΩLjigji LSgS... ≠sZNP…fi NUPxmsL`i µj∂Æ©s[a`P LS™±sVµj∂©±s Æ\™s£qs ZNP|mÌs¨ds= Àÿµ≥∂R ˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yı≤R∂V. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W xmsLRi˘»¡©´sNRPV FsLizms\ZNP©´s LS™±sV©´slLi[£tsQ aRPLS*fl„fiNRPV ¤…¡£qsÌ «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V µR∂NRPV‰ªRΩVLiµR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©y ¨sLSaRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[µ∂R V. —¡LiÀÿ¤À¡[*ª][ ≠sLi≤U∂£qs lLiLi≤R∂V ¤…¡xqsÌ VáV A≤R∂©´sVLi≤R∂gS... Æ™sVVµR∂…”¡ ™´sW˘ø`¡ ™´sWLjiË 12 ©´sVLi≤T∂ ˙’¡≤`Í∂…›©±sÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiµj∂. —¡LiÀÿ¤À¡[*ª][ ª]÷¡ ¤…¡xqsÌ VNRPV Æ™szqsÌ Li≤U∂£qs «¡»Ì¡V iM ≤ylLi©±s ry≠sV (ZNP|mÌs©±s) , µj∂Æ©s[a`P LS™±sVµj∂©±s (≠sZNP…fi NUPxmsL`i NRP™±sV Æ\™s£qs ZNP|mÌs©±s) , …”¡©Ø[ ¤À¡£qsÌ , ≤ylLi©±s ˙¤À¡[™Ø[ , øR¡Li˙µR∂FyÕfi , ≤T∂π∏∂W©´sl\Li©±s , uy©Ø[©s± gS˙’¡∏R∂VÕfi , ˙NTP£qs lgi[Õfi , ≠dsLSry≠sV |msLRiV™´sWÕfi , NTPLRifl„fi FyÆ™sÕfi , NUP™´sVL`iL][ø`¡ , ™´sWL˝]©[ s± aS™´sVW˘Õfi= , }tsQ©s± ztsQ÷¡˝ Lig`iFn°L`Ôi.

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´ s }qsÚ N]¤ Õ ˝ ¡ [ L R i V ˙gS™´ s WÕ˝ ‹ [ ªygR i V¨d s …” ¡ x q s™´ s Vx q s˘©´ s V xmsLjixtsQ‰LjiryÚ©s´ ¨s AFyLÌik @µ≥∂j Æ©s[ªΩR øR ¡ Li˙µR ∂ Àÿ ¡V ©y∏R ∂ VV≤R ∂ V ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li N]¤Õ˝¡[LRiVÕ‹[ ¬ø¡[xmsá ¬ø¡LRiV™´soáV µ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[qz s ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáNRPV ¨d s ≤R ∂ ¤ Õ ¡[ N R P VLi≤y ¬ ø ¡[ z q sLiµR ∂ ¨s AL][ z m sLiøyLR i V. N]¤ Õ ˝ ¡ [ L R i VÕ‹[ µ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[zqs©´s 7,500á FsNRPLSá À≥œ¡W™´sVVá©´sV }msµR∂áNRPV x m sLiz m sfl‘ · ¬ ø ¡[ r yÚ ™ ´ s V¨s ˙x m sNR P …” ¡ LiøyLR i V.\ Z NPNR P áWLR i V ™´sVLi≤R∂áLi AáFy≤R∂V ©´sVLi¿¡ ˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s '™´ s x q sVÚ © yı... ≠d s V N][ x q sLi' FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sVLiµj∂.

gRiÃ˝¡Li\æªΩ©´s \|ms¤Õ¡»˝¡ ™´sVXªRΩƵ∂[•¶ ¶Ã¡V áÀ≥œ¡˘Li

xmsáV™´soLRiV LSxtsÌ Q˚ ©y∏R∂VNRPVáª][ Fy»¡V |msµÙ R ∂ x q sLi≈¡˘Õ‹[ NSLR i ˘NR P LR i Ú Ã ¡V ∏R ∂ W˙ªR Ω Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLiª][ NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ‹[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiµj∂. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVVgjiqz s mx sbPË™´sVg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsÆ™s[bPLiøR¡©´sVLiµj∂. C

—¡Õ˝ÿÕ‹[ NRP¨dsxqsLi xmsµj∂L][«¡ŸÃ¡V Àÿ ¡V FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ rygRi©´sVLiµj∂. æ ª ΩágR i VÆ µ ∂[ a R P Li FyLÌ k i @µ≥ R ∂ ˘QOR P V≤R ∂ V øR ¡ Li˙µR ∂ Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s '™´sxqsVÚ©yı.. ≠d s VN][ x q sLi' FyµR ∂ ∏R ∂ W˙ªR Ω N]©´srygRiVªRΩVLiµR∂¨s, ∏R∂W˙ªRΩ ™´sVVgjiLixmso\|ms BLiNS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[µ∂R ¨s …‘¡≤U∂{ms {qs¨s∏R∂VL`i

Æ©s[ªΩR ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtsÒ v≤R∂V }msL]‰©yıLRiV. @≠saS*xqsLi ºd Ω LS¯©´ s Li @LiaR P Li\ | ms F~÷¡…fi ¡W˘L][Õ‹[ NRPWáLiNRPtx sQLigS øR ¡ Lj i ËLi¿¡©´ s »˝ ¡ V ¬ ø ¡FyˆLR i V. ºdΩLS¯©´sLi @LiaRPLi\|ms xqs\lLi©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xqs\lLi©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ∏R∂V©´s™´sVá xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. F~÷¡…fi ¡W˘L][ qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ˙xmsµ≥y©´sLigS ˙xms«ÿ x q s™´ s Vx q s˘Ã¡V, @|qsLi’d ˝ ¡ x q s™´ s WÆ ™ s[ a SáV, FsÆ ™ sV¯÷d ¡ = @À≥¡œ ˘LÙiR Vá FsLizmsNRP ªRΩµj∂ªRΩLRi ™y…”¡|\ ms øR ¡ LR i Ë «¡Lj i gj i LiµR ∂ ¨s A∏R ∂ V©´ s @©yıLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡= @À≥œ¡˘LÙRiVá FsLiz m sNR P ry™´ s W—¡NR P , ©y˘∏R∂VxmsLRiLigS ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s æ ª Ω÷¡FyLR i V. x q sÀ≥ œ ¡ V˘Ã¡Liªy ≠s≤T ∂ ≠s≤T ∂ gS øR ¡ Li˙µR ∂ Àÿ ¡Vª][

™´sW…˝ÿ≤T∂ªRΩ©´s ªRΩLS*ªRΩ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s ∏R∂V©´s™´sVá @©yıLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡= @À≥¡œ ˘LÙiR Vá «ÿ’¡ªy\|ms Aµj∂™yLRiLi DµR ∂ ∏R ∂ VLi ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºdΩxqsVN][©´sV©´sı»˝¡V ∏R∂V©´s™´sVá æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ¡œ≥ Li\|ms ™´sWLjiË Æ©sÕÿ≈¡LRiV ©´sVLi¿¡ xqsLiªRΩNSá }qsNR P LR i fl· ¬ ø ¡[ x m s»Ì ¡ ©´ s V©´ s ı»˝ ¡ V ∏R ∂ V©´ s ™´ s Vá LS™´ s VNR P Xx t Ò s v≤R ∂ V }msL]‰©yıLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÒsv≤R∂V, xms∏R∂W˘™´soá ZNP[ a R P ™± s , Æ ™ sWªR Ω V‰x m s÷˝ ¡ ©´sLji=Lix§¶ ¶ßáV, NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶ ¶Lij , r°≠sVlLi≤Ô∂T øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`ilLi≤Ô∂T , µy≤T∂ ≠dsLRiÀ≥œ¡˙µR∂LS™´so ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

≤T∂˙gki ≠sµy˘LÛiR VáNRPV D¿¡ªRΩLigS zmszqs …ÿ¤À¡˝ »˝¡V H…”¡ aS≈¡™´sVLi˙ºΩ NTP÷˝¡ NRPXFyLSfl”· ≠s©´sWªRΩı ˙xmsπ∏∂WgRiLi

≠saS≈¡xms»¡ıLi,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): ªRΩWLRiVˆµR∂Œÿ¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ¬ø¡[ªΩR N`P |§¶¶¶÷¡NÌSxmsL`i ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ gR i Ã˝ ¡ LiªR Ω LiVV©´ s BµÙ R ∂ Lj i ™´ s VXªR Ω Æ µ ∂[ • ¶¶¶Ã¡V aR P ¨s™yLR i Li áÀ≥œ¡˘™´sV∏R∂W˘LiVV. ªRΩWLRiVˆ ©_NSµR∂Œÿ¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s Æ\™s™´sW¨sNRP rÛy™´sLRiLi HFs©±sFs£qs Æ≤∂[gS ©´sVLi¿¡ ¡∏R∂VáVƵ∂[Lji©´s ¬ø¡[ªRΩN`P c 440 |§¶¶¶÷¡NÌ S x m sL`i 5™´ s æ ª Ω[ µ k ∂ ©´ s ™´sVµ≥y˘x§¶¶¶ıLi xqs™´sVV˙µR∂LiÕ‹[ NR P W÷¡F°LiVVLiµj ∂ . BLiµR ∂ VÕ‹[ BµÙ∂R LRiV  ¡ºΩNTP  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂gS ™´sVL][ BµÙ R ∂ LR i V gR i Ã˝ ¡ LiªR Ω ∏R ∂ W˘LR i V. ™yLj i N][ x q sLi ºd Ω ˙™´ s LigS gS÷¡LiøR ¡ gS ™´ s VXªR Ω Æ µ ∂[ • ¶¶¶Ã¡V aRP¨s™yLRiLi @À≥¡œ ˘™´sV∏R∂W˘LiVV.

$NSNRPVŒœ¡Li, ™´sWLjiË 9(AL`iFs©±sFs): Ƶ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ @LRiV\Ƶ∂©´s xqsLixmnsV»¡©´sNRPV $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ Æ™s[µj∂NRP @LiVVLiµj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≤T∂˙gki NRPŒÿaSáՋ[ ≠sµy˘À≥ÿ˘xqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı µj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ≠sµy˘LÙ  R i VáLiµR ∂ LR i W …ÿ¤ À ˝ ¡ …fi z m sz q sá©´ s V F~LiµyLR i V. ZNP[ L i˙µR ∂ NRP™´sVW˘¨sZNP[xtsQ©˝´sV, xqs™´sWøyLRi ryLiZNP[ºΩNRP aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩgS xmsµR∂≠ds Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s NTP÷˝¡ NRPXFyLSfl”· ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≤T∂˙gki NRPŒÿaSáՋ[ ≠sµy˘©´sV @À≥œ¡˘bPxqsVÚ©´sı ™yLRiLiµR∂LjiNUP …ÿ¤À˝¡…fi zmszqsá©´sV mx sLizmsfl‘· ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. $NSNRPVŒœ¡LiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi rÛy¨sNRP Fs©±s.…”¡.AL`i mx soLRiFyáNRP qx sLixmsn VLi D©´sıªRΩ FyhRiaSá A™´sLRifl·Õ‹[ «¡Ljigji©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[≤yeeNTP÷˝¡ NRPXFyLSfl”·, LSxtsÌ Q˚ LRix§¶¶¶µyLRiVáV, À≥¡œ ™´s©yá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ µ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryµR∂ LS™´soá xqs™´sVORPQLiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂ \lLi¤Õ¡[* aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ N][»¡˝ «¡∏R∂V xqsWLRi˘ ˙xmsNSxtsQ lLi≤Ô∂T ≠sµy˘LÙiR VáNRPV mz szqsá©´sV @Liµj∂LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ øR¡µR∂V™´soªRΩV©´sı Æ™sVVªRΩLÚ i 2,089 ™´sVLiµj∂NTP ≠ds…”¡¨s @Liµj∂LiøyLRiV. …ÿ¤À˝¡…fi zmszqsá©´sV \¤…¡Q˚Æ™s[VN`P= NRPLi|ms¨s ,≤yeeNTP÷˝¡ LSÆ™sW¯x§¶¶¶©´s LS™´so øyLji»¡ ¡VÕfi ˙»¡xqsÌ V ryˆ©´s=L`i

NSNTP©y≤R∂,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): ªR Ω WLR i Vˆg][ µ y™´ s Lj i ≤T ∂ ALj i = xqs™´sWÆ™s[aPR Li ™y≤U∂Æ™s[≤∂U gS rygjiLiµj∂. xmsáV @LiaSá\|ms ≠sxmsORPQ Æ©s[ªRΩáV ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ¨sáµk∂aSLRiV. @LiVVæªΩ[ C Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV ªygRiV¨ds…”¡ FsµÙ R ∂ ≤T ∂ ¤ Õ ¡[ N R P VLi≤y ˙…ÿ©± s =N][ , ˙gS≠d s Vfl· ¨d s …” ¡ FyLR i VµR ∂ á @µ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩ, x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ zms.xqs’¡ªy BLi˙µylLi≤ÔT∂ N][LSLRiV. aRP¨s™yLRiLi —¡Õ˝ÿ xqs≠dsVOSQ NRP≠sV…”¡ xqs™´sWÆ™s[aPR Li NRP¤Õ¡NÌPR lLi[…fi ≠sµ≥y©´s g_ªRΩ≠sV xqs™´sWÆ™s[aPR •¶¶¶Ã¡VÕ‹[ «¡LjigjiLiµj∂. zmsLiø≥R¡©˝´sV, DFyµ≥ j ∂ •¶¶¶≠d s V x m s©´ s VáV, xmsLiøyLiVVºdΩLS«fi, BLjilgi[xtsQ©±s, AL`i≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs, gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl·Li, Aµ≥ y L`i ªR Ω µj ∂ ªR Ω LR i @LiaSá\ | ms x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P LiÕ‹[ x q sVµk ∂ LÁ R i LigS øR¡LjiËLiøyLRiV. ª]áVªRΩ «¡Ljigji©´s ˙gS≠d s Vflÿ’≥ ¡ ™´ s XµÙ j ∂ x q s≠d s VOR P QÕ‹[ Àÿ˘LiNR P VáV ¨s∏R ∂ V≠sVLi¿¡©´ s NR P ™´ s VW˘¨s…” ¡ x q sLj i *£ q s ˙F°\Æ™s≤R∂L˝iR ™´s˘™´sxqsÙ µy*LS zmsLiø≥¡R ©˝s´ xmsLizmsfl‘·Õ‹[ N]¨sı ø][»¡˝ @˙NRP™´sWáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yı∏R∂V¨s, 50 ˙gS™´sWÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 26 áORPQá Æ™s[VLRiNRPV ¨sµ≥R∂Vá µR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi «¡Ljigji©´s»˝¡V r°xtsQÕfi A≤T∂…fiÕ‹[ æ ª Ω[ ÷ ¡©´ s LiµR ∂ V©´ s @˙NR P ™´ s WáNR P V Fyáˆ≤T∂©´s ™yLji|\ ms øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…Ì¡” , r°™´sVV¯ LjiNRP™´sLki ¬ø¡[∏∂R Wá¨s, C ™´s˘™´sqx sÛ  ¡µR∂VáV «¡™y ¡VµyLkiªRΩ©´sLi, ¨s∏R ∂ VLi˙ªR Ω fl· DLiÆ ≤ ∂[ ≠sµ≥ y ©´ s Li @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xmsáV™´soLRiV x q sÀ≥ œ ¡ V˘Ã¡V N][ L SLR i V. µR ∂ VLj i *¨sπ ∏ ∂WgR i Li «¡Lj i gj i ©´ s »˝ ¡ V

gRiVLjiÚLi¿¡©´s r~™´sVV¯©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsLi ¡Liµ≥j∂ªRΩ Àÿ˘LiNRPVá ©´sVLi≤T∂ LjiNRP™´sLki ¬ø¡[ry™´sV¨s, @LiµR∂VNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s xqsLki*£qs ˙F~\|ms≤R∂L˝iR Q|\ ms øR ¡ LR i ˘ \ l g iN]©´ s ≤R ∂ Li «¡Lj i gj i LiµR ∂ ¨s ≤T∂AL`i≤T∂G zms≤T∂ ™´sVµ≥R∂VNRPL`iÀÿ ¡V ≠s™´ s Lj i LiøyLR i V. B»¡V™´ s Li…” ¡ xqsLixmnsV»¡©´sáV xmso©´sLS™´sXªRΩLi NSNRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s B©±søyLÍji ™´ s VLi˙ºΩ @µ≥ j ∂ NSLR i Vá©´ s V AƵ∂[bPLiøyLRiV. Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[xmso @L>RiV\¤Õ¡©´s ™yLRiLiµR∂LjiNTP zmsLiø≥R¡©˝´s «ÿLkiNTP LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sLÒiR ∏R∂VLi \lgiN]LiµR∂¨s AÆ™sV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. @À≥¡œ ∏R∂V x§¶ ¶xqsÚLi xmsµ≥∂R NRPLi ˙NTPLiµR∂ ˙N]ªRΩÚ ™yLji¨s ¬ø¡[LSËá¨s ¬ø¡[zqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ N][LjiNRP\|ms xqsˆLiµj∂xqsWÚ, Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW —¡Õ˝ÿÕ‹[ 3.60 ™´sVLiµj∂ ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ áV C x m sµ≥ R ∂ NR P LiÕ‹[ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡VgS D©yıLRi¨s, ˙N]ªRΩgÚ S áOSQ 22 Æ™s[á ™´sVLiµj∂¨s ¬ø¡[LRiVˆNRPV gRiVLjiLÚ i¿¡ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW 67 Æ™s[á ™ ´ s V L i µ j ∂ Fs£qszqs,Fs£qs…”¡,¬ø¡[Æ©s[ªRΩ,™´sVªRΩ=NSLRi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV ≤T∂™´sWLi≤R∂V ©Ø[…‘¡xqsV «ÿLki¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ @¨sı ™´sLÊSá ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áNRPV @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆryÚ™´sV©yıLRiV. A™±sVAµk∂¯ ZNPLiVV™´sVVá ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ «ÿFy˘Ã¡ ¨s™yLRifl·NRPV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V N][LSLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V DFyµ≥∂j •¶¶¶≠dsV xmsµ≥∂R NRPLi @LiaRPLi xqs≠dsVORPQÕ‹[ ª]áVªRΩ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¨dsªRΩW ˙xmsryµ`∂ x m sµ≥ R ∂ NR P Li ˙NT P LiµR ∂ ˙N]ªR Ω Ú g S @©´sVºΩLi¿¡©´s BLjilgi[xtsQ©s± NSá™´sáV, ¬ø¡LRiV™´soá xms©´sVáV, xms’˝¡N`P xqÛsÕÿá zmns÷˝¡Lig`i ªRΩµj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV ≠s™´sLjiLi¿¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ C

¬ø¡[ryLiVV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ™´sVV≈¡˘ @ºΩµ≥∂j gS FyÕÊ‹©´sı N][»¡˝ «¡∏R∂V xqsWLRi˘ ˙xmsNSxtsQ lLi≤Ô∂T ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sW“¡ ˙xmsµ≥y¨s LS“¡™±s gSLiµ≥∂k NRP™´sVW˘¨sZNP[xtsQ©˝´s ™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ ≠sxm˝s™yªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s ™´sWLRiVˆÃ¡V ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRi©yıLRiV. ™y…”¡ xmsn ÷¡ªRΩLigS Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ ™´sVLi¿¡ @’≥¡™´sXµÙ∂j «¡LjigjiLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NRPLixmsp˘»¡L`i ¤Õ¡[NPR F°æªΩ[ xms¨s¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[¨s NSáLi ™´s¿¡ËLiµR∂¨s @©yıLRiV. …ÿ¤À¡˝ …fi mz szqs¨s ≠sµy˘LÙiR VáNRPV mx sLizmsfl‘· ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li aRPVÀ≥œ¡xmsLjiflÿ™´sV™´sV¨s }msL]‰Li»¡W ªRΩ÷˝¡µR∂Li˙≤R∂Vá AaRP∏R∂Wá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LSËá¨s N][LSLRiV. AµR∂LRi+ l\Li¤Õ¡[* }qÌstx sQ©s± gS $NSNRPVŒœ¡Li L][≤`∂©´sV ¬ø¡[∏∂R VV»¡NRPV ¨sLÒiR LiVVLiøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. $NSNRPVŒœ¡Li L][≤`∂ª][Fy»¡V µR∂V™y*≤R∂, ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi }qÌsxtsQ©˝´s©´sV AµR∂LRi+ }qÌsxtsQ©˝´sVgS ™´sWLRiË©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. øR¡NRP‰…”¡ r¢NRPLS˘Ã¡©´sV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. \lLiŒœ¡˛Õ‹[ NRPLixmsp˘»¡L`i GLSˆ»¡V, À≥œ¡˙µR∂ªRΩNRPV ™´sVz§¶¶¶Œÿ NS¨s}qÌs ¡VŒœ¡˛ ¨s∏R∂W™´sVNRPLi ™´sLi…”¡≠s ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV

™y≤U∂Æ™s[≤U∂gS ≤T∂AL`iFs£qs xqs™´sWÆ™s[aRPLi ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤yá©´sı xqs’¡ªRΩ xms©´sVáV |msµÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ g_Li≤T∂Lig`i «¡Lj i }msLiµR ∂ VNR P V x q sx § ¶¶¶NSLS¨sı N][LSLRiV. zmsn ÷˝¡Lig`iNRPV @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s ˙gSÆ™s˙ªRΩV, ™´sV…Ì¡” ªRΩLRi÷¡Lixmso ÷d¡≤`∂ ¨s ¡Liµ≥ R ∂ ©´ s x q s≤R ∂ ÷¡Lix m soNR P V N][LRiªy™´sV¨s, @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ø][»˝¡ ∏R∂VLi˙ªyá ≠s¨sπ∏∂WgRiLi NRPW≤y @©´ s V™´ s VºΩryÚ ™ ´ s V©yıLR i V. xmsLiøy∏R∂VºdΩ LS«fi BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sÀ≥ÿgRiLi µy*LS ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s DFyµj∂ •¶¶¶≠dsV xms©´sVáV xmsoL][gRiºΩ ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Li\|ms B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩ @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙N]ªRΩgÚ S @©´sV™´sVºΩLi¿¡©´s @LiaSá ˙NT P LiµR ∂ BLj i l g i[ x t sQ©± s , xmsLiøyLiVVºdΩLS«fi aS≈¡Ã¡ µy*LS |msµÙR∂ FsªRΩVÚ©´s xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s, C x m s©´ s Vá ≠s™´ s LSá©´ s V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLiFs˙ªRΩVzqsáNRPV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá¨s AÆ µ ∂[ b PLiøyLR i V. ˙gS≠d s Vfl· ¨d s …” ¡ xqsLRixmsn LS xqs≠dsVORPQÕ‹[ C Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ FsµÙ∂R ≤T∂ ¨s™yLRifl·NRPV 2.75 N][ » ˝ ¡ V z q sAL`iFs£ m n s ., 9 N][ » ˝ ¡ V ©y©±szqsAL`iFs£msn ¨sµ≥∂R Váª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLR i ˘øR ¡ LR i fl·NR P V LR i Wx m sNR P ሩ´ s ¬ ø ¡[ a S™´ s V¨s AL`i≤R ∂  ˝ ¡ W˘Fs£ q sC ©´ s LiµyLS™´ s o x q sÀ≥ œ ¡ V˘Ã¡NR P V ≠s™´ s Lj i LiøyLR i V. NSáV™´ s áV ™´sVWzqsÆ™s[ªRΩNRPV ™´sVLiƵ∂[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı ˙ªygRiV¨ds…”¡ ¬ø¡LRiV™´soá©´sV mx spLjiÚ rÛyLiVVNTP ¨sLiFyá¨s xmsaRPVxqsLi™´sLÙiR NRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ zms¨s}ms ≠saRP*LRiW£ms BLj i l g i[ x t sQ©± s , AL`i≤R ∂  ˝ ¡ W˘Fs£ q s @µ≥∂j NSLRiVá©´sV AƵ∂[bPLiøyLRiV. 90 aSªRΩLi xmspLRiÚLiVV©´s ˙ªygRiV¨ds…”¡ xmsµ≥R∂NSáNRPV NRPlLiLi»¡V NRPÆ©sORPQ©˝´sV NRP÷¡ˆLi¿¡ ˙»¡∏R∂V˙ªRΩV LRi©±sá µy*LS

¨d s LR i V @Liµj ∂ LiøR ¡ ™´ s øR ¡ VË©´ s ¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ªRΩxmsˆ¨s xqs\lLi©´s NRPlLiLi»¡V N][ªRΩá ™´sÃ˝¡ ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLSNRPV B ¡˜Liµj∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙…ÿ%`¡r°‰, AL`i≤R ∂  ˝ ¡ W˘Fs£ q s ≠sÀ≥ ÿ gR i áV x q s™´ s V©´ s *∏R ∂ VLiª][ xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ¿¡©´sı ¿¡©´sı x q s™´ s Vx q s˘Ã¡ NSLR i fl·LigS ¨d s …” ¡ xqsLRixmnsLS AgRiNRPVLi≤y Fsx m sˆ…” ¡ NR P x m sˆV≤R ∂ V øR¡NRP‰µj∂µÙyá¨s B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙µylLi≤Ô∂T AƵ∂[bPLiøyLRiV. gR i Xx § ¶¶¶¨sLS¯fl·Li øR ¡ LR i ËÕ‹[ ry™´sVL˝RiN][»¡ H|§¶¶¶ø`¡Fs£qs≤T∂zms x q s™´ s VVµy∏R ∂ Wá ©yz q sLR i NR P Li ¨sLS¯fl·Ã¡©´sV qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V qx sÀ≥¡œ µR∂XztsÌ QNPT æªΩøyËLRiV. ™´sLigjiF°LiVV©´s ’d¡™±sV x q Ì s ˚NÌ R P L`iá©´ s V NSLi˙…ÿNÌ R P L`i ª]ágjiLi¿¡ N]ªRΩgÚ S NRP¤…¡Ì Õ[ ÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡xms…Ìÿá¨s B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩ x § ¶›z q sLig`i @µ≥ j ∂ NSLR i Vá©´ s V AÆ µ ∂[ b PLiøyLR i V. ˙x m sºΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP NRP÷¡ˆLi¿¡©´s 2 Æ™s[á gRiX•¶¶¶Ã¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ‹[ Fs£qs.zqs., Fs£qs.…”¡ á’Ù¡µyLRiVáV BŒ˝¡œ ß NRP»Ì¡V N][¤Õ¡[NPR F°ªRΩV©yıLRi¨s, ™´sVLRi «¡⁄LR i V ™´ s x q sVÚ L iµR ∂ ¨s BŒ˝ œ ¡ ß ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡VNRPV©´sı BªRΩLRi ™´sLÊSá á’Ù ¡ µyLR i VáNR P V ZNP[ … ÿLiVVLix m so xqsLjiF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V æ ª Ω÷¡∏R ∂ V¤ « ¡[ a SLR i V. x § ¶›z q sLig`i @LiaR P Li\ | ms C Æ © sá 20©´ s \ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµR ∂ VÕ‹[ ˙x m sæ ª Ω[ ˘ NR P xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsµR ∂ VL_ªR Ω V©´ s ı x q s™´ s Vx q s˘Ã¡©´ s V x m sLj i x t sQ‰Lj i ryÚ ™ ´ s V¨s ™´ s VLi˙ºΩ

xqs’¡ªyBLi˙µylLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. BLjilgi[xtsQ©s± øR¡LRiËÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªΩR LRi’d¡Õ‹[ ¨sbPªR Ω \ Æ ™ sV©´ s x m sLR i ˘Æ ™ s[ O R P Qfl·ª][ \ l L iªR Ω VáLR i µR ∂ Lj i NU P rygR i V¨d s LR i V @Liµj∂Liøyá¨s xqs ¡V˘Ã¡V N][LSLRiV. rÌyLixmsoáV Lji—¡}tÌsQ˚xtsQ©˝´s aS≈¡ ™´ s VLi˙ºΩ ª][ » ¡ ©´ s LR i bPLix § ¶¶¶Li ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW G¤Õ¡[LiR V Aµ≥∂R V¨dsNRPLRifl· xms©´sVáNRPV C Æ©sá 30 ©y…”¡NTP ¤…¡Li≤R∂L˝iR V ≈¡LSLRiV NS©´sV©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi xms©´sVáNRPV À≥¡œ W≠sV mx sp«¡ «¡LRigRi≤R∂Li mx s»˝¡ A∏R∂V©´s A©´sLiµR∂Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsWÚ C xms©´sVá ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmspLjiÚNS™yá¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV. NRPlLiLi»¡V @LiaRPLi qx s≠dsVORPQÕ‹[ mx sLjiORPQáNRPV •¶¶ «¡L_ªRΩV©´sı ≠sµy˘LÛiR VáNRPV @r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[NPR VLi≤y øR¡W≤yá¨s B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩ ˙…ÿ%`¡r°‰ Fs£qsCNTP qx sW¿¡LiøyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ≠s£ms LR i V˙µR ∂ LS«¡Ÿ x m sµR ∂ ¯LS«¡Ÿ, FsLiFs˙ªRΩVzqsáV ¨s™´sV¯NS∏R∂Vá ¿¡©´ s LS«¡x m sˆ, ’¡.BLiµj ∂ LR i , ZNP.«ÿLÍij ≠sNÌPR L`i,Fs. áOUPQ ¯bP™´sNRPV™´sWLji, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NRPVLRiryá NRP©´sıÀÿ ¡V, ™´ s LigSgk i ªR Ω , Fy™´ s VVá LS¤ « ¡[ a R P *Lk i Æ µ ∂[ ≠ s,  ¡Li≤yLR i V x q sªy˘©´ s LiµR ∂ LS™´ s o, x m sLiªR Ω Li gSLiµ≥ k ∂ Æ ™ sWx § ¶¶¶©± s , LS«ÿ @a][N`PÀÿ ¡V, F~©yı≤R∂ Æ™sLiNRP»¡ xqsºdΩ£tsQ, ©´sÃ˝¡≠sV÷˝¡ ZaP[uylLi≤Ô∂T , xmsLRi*ªRΩ ¿¡…Ì”¡Àÿ ¡V, |msLiµR∂VLjiÚ Æ™sLiNRP¤…¡[a`P, Æ™s[giR VŒ˝¡œ «‹[lgi[aPR *LRiLS™´so, «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV Àÿ ¡V.G, @zqs|qÌsLi…fi NRP¤Õ¡NÌPR LRiV ZaP[*ªy ™´sVx§¶¶¶LiºΩ, H…”¡≤T∂G zmsJ ’¡.©ygRiLSfl”·, @µR∂©´sxmso ¤«¡zqs ’¡.LS™´sWLS™´so ≠s≠sµ≥∂R aS≈¡Ã¡ —¡Õ˝ÿ @µ≥∂j NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

5 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

Pk"å~°O, =∂iÛ 10, 2013

xqs\lLi©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @≠saS*xqsLi …‘¡≤U∂{ms F~÷¡…fi ¡W˘L][ ¨sLÒRi∏R∂VLi ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, ™´sWLjiË 9 (AL`iFs©±sG):xqs\lLi©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *LiQ\ | ms @≠saS*x q s ºd Ω LS¯©´ s Li |ms≤R ∂ ªy™´ s V¨s æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liµj∂. ˙xmsºΩxmsOSQáª][ øR¡LjiËLiøR¡NRPVLi≤y rÌyLi≤T∂Lig`i NRP≠sV…‘¡Ã¡ qx s™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sı ºdΩ˙™´sLigS ªR Ω x m sˆVx m s…Ì ” ¡ Liµj ∂ . aR P ¨s™yLR i Li aR P ¨s™yLR i Li FyLÌ k i @µ≥ j ∂ Æ © s[ ª R Ω øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ F~÷¡…fi ¡W˘L][ x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P Li «¡LjigjiLiµj∂. ™´sxqsVÚ©yı.. ≠dsVN][xqsLi ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ D©´sı øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ˙x m sx q sVÚ ª R Ω Li NR P XuÒ y —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ x m sLR i ˘…” ¡ x q sVÚ © yıLR i V. A∏R ∂ V©´ s FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı \ Z NPNR P áWLR i V ™´ s VLi≤R ∂ áLi @áFy≤R∂VÕ‹[ F~÷¡…fi ¡W˘L][ xqs™´sWÆ™s[aPR Li «¡LjigjiLiµj∂. FsÆ™sV¯÷d¡= @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP, ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV, ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡V, @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ªRΩµj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ øR¡LjiËLi øyLRiV. @Õÿlgi[, øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ N]©´srygjiLixmso\|ms©y

øR ¡ LR i Ë «¡Lj i gj i Liµj ∂ .FsÆ ™ sV¯÷d ¡ = @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP\|ms FyLÌki ªRΩLÍiR ©´sÀ≥¡œ LÍiR ©´s xms≤R∂Vª][Liµj∂. Fs™´sLji¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ @LiaRPLi\|ms ™´sVÃ˝¡gRiVÕ˝ÿáV xms≤R∂Vª][Liµj∂. @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP\|ms aRP¨s™yLRiLi x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P # \ Æ ™ sV©´ s FyLÌ k i F~÷¡…fi ¡W˘L][Õ‹[ ºdΩ˙™´sLigS øR ¡ LR i Ë «¡Lj i gj i Liµj ∂ . @LiVVæ ª Ω[ , GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[µ∂R V. ™´ s VL][ ™ ´ s WLR i V øR ¡ Lj i ËLi¿¡ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨sLÒ R i LiVVLiøyLR i V. FsÆ ™ sV¯÷d ¡ = @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRP|\ ms ˙xmsµ≥y©´sLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. Fs™´slLi™´sLji¨ds FsLizmsNRP ¬ø¡[∏∂R WáƩs[ µy¨s\|ms ™´sVÃ˝¡gRiVÕ˝ÿáV xms≤ÔyLRiV. µy≤T∂ ≠dsLRiÀ≥œ¡˙µR∂LS™´so, aR P ™´ s VLiªR Ω NR P ™´ s Vfl” · }msL˝ R i ©´ s V ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS FsLizmsNRP ¬ø¡[xqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ™´sVL][ @À≥œ¡˘LÛji ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ xqsˆxtsÌ QªΩR LS¤Õ¡[µ∂R ¨s æªΩ÷¡zqsLiµj∂. @LiVVæªΩ[, @À≥œ¡˘LRiVÚá FsLizmsNRP|\ ms ™´sVL][™s´ WLRiV øR¡LjiËLi¿¡, A ªR Ω LS*ªR Ω ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨sLRiıLiVVLiøyLRiV.

Aµj ∂ ™yLR i Li DµR ∂ ∏R ∂ W¨sNR P Õ˝ ÿ @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVVLiµR∂¨s FyLÌki ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. ™´sVL][Æ\™sxmso, ™´sWLjiË 13 ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sV©´sı @|qsLi’d¡˝ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ FsÕÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyáƩs[ µy¨s\|ms x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P Li ºd Ω ˙™´ s LigS øR¡LjiËLi¿¡Liµj∂. ˙xms«ÿ qx s™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ¨sáµk∂∏R∂Wá¨s, ˙xmsµ≥y©´sLigS ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV, ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V, D˙gRi™yµR∂ µy≤R ∂ Vá\ | ms x q sLS‰LR i V©´ s V FsLi≤R∂gRi…Ìÿá¨s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. Fs¨sıNRPáNRPV G≤yƵ∂[ ≠sVgji÷¡ D©´sıLiµR∂V©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms µy≤T∂ |msLiøyá¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V xqsW¿¡LiøyLRiV. @≠saS*x q s ºd Ω LS¯©´ s Li\ | ms F~÷¡…fi ¡W˘L][Õ‹[ ºdΩ˙™´s øR¡LRiË «¡Lj i gj i Liµj ∂ . @¨sı LR i LigSÕ˝ ‹ [ ≠sx m n s á\ Æ ™ sV©´ s ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *LiQ \ | ms @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi |ms…Ìÿá¨s INR P Lj i µÙ R ∂ LR i V x q sÀ≥ œ ¡ V˘Ã¡V ˙xmsºΩFyµj∂Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiµj∂. ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV, ªygRiV¨ds…”¡

B ¡˜LiµR∂VáV, ¨sªy˘™´sxqsLRi µ≥∂R LRiá |msLRiVgRiVµR∂áª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ˙x m s«¡Õ˝ ‹ [ A˙gR i x § ¶¶¶Li ™´ s ˘QQNR P Ú ™ ´ s V™´ s oª][ L iµR ∂ ¨s.. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @≠saS*xqsLi |ms…Ì”¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı xms≤R∂g]¤…Ì¡[LiµR∂VNRPV ∏R ∂ VºΩıQµÙ y ™´ s V¨s @©´ s ı»˝ ¡ V xqs™´sWøyLRiLi. FsLiHFsLi µR∂WLRiLi NS™´ s ≤R ∂ Li, N]LiªR Ω ™´ s VLiµj ∂ FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ áV «¡gR i ©± s \ Æ ™ sx m so Æ ™ s◊˝ ¡ ©´ s LiµR ∂ V©´ s .. NSLi˙l g i£ q sNR P V Æ ™ sV«ÿLÌ k i ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ¨s xqsˆxtsÌ Q™s´ V™´soª][LiµR∂¨s, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NRPW÷¡F°LiVV Fs¨sıNRPáV «¡LjigjiæªΩ[ FyLÌki ÕÿÀ≥œ¡™´sVxms≤R∂VªRΩVLiµR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. NS¨ds, øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ™´ s W˙ªR Ω Li @LiªR Ω gS Ax q sNT P Ú øR¡Wxms©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiµj∂. xqs\lLi©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms @≠saS*xqsLi |ms≤R∂ªy™´sV¨s @©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. …‘¡≤U∂{ms @≠saS*xqsLi |ms≤T ∂ æ ª Ω[ \ Æ ™ sFsry=L`i{ q s{ m s ¤À≥¡[LRiryLSáNRPV µj∂gRiVªRΩVLiµR∂¨s @©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiµj∂. xqs™´sV∏R∂VLi, xqsLiµR∂LS˜È¨sı  ¡…Ì”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºd Ω x q sVNR P VLiµy™´ s V¨s @µ≥ j ∂ Æ © s[ ª R Ω

™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩNTP ™´sVVryÚQ\¤À¡©´s \ZaP™´sZOP[Q˙ªyáV (1= ¿Ñl `«~°∞"å~Ú)

æªΩ÷¡FyLRiV. NUPxqsLRigRiV»Ì¡Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. BNRP‰≤T∂NTP ≠sHzmsáV ªRΩLRi÷¡ LS©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ BNRP‰≤R∂ GLSˆ»˝¡V ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. C ZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ @’≥¡}tsQNSáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ALÌik {qs ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡xqsV=á©´sV ©´s≤R∂xms©´sVLiµj∂. ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩNTP xmsLiøyLS™´sWáNRPV À≥¡œ NRPVÚáV LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s mx sLiøR¡LS™´sWáV ™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩNTP bP™´sÀ≥¡œ NRPVÚá µR∂LRi+©´sLi N][xqsLi zqsµÙ∂R ™´sV∏R∂W˘LiVV. xmsLiøyLS™´sW\¤Õ¡©´s gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @™´sVLS™´sºΩÕ‹[¨s @™´sVlLi[aPR *LSá∏R∂VLi, LS™´sVøR¡Li˙µR∂xmsoLRiLi ™´sµÙ∂R gRiá ˙µyOR P QLS™´ s VLiÕ‹[ ¨ s ’≥ d ¡ Æ ™ s[ V aR P *LSá∏R ∂ VLi, ’≥ d ¡ ™´ s V™´ s LR i LiÕ‹[ ¨ s r°Æ™s[VaRP*LSá∏R∂VLi, OUPQLSLS™´sVLiÕ‹[¨s LS™´sV÷¡Lilgi[aRP*LSry*≠sV Aá∏R∂VLi, ry™´sVL˝iR N][»¡Õ‹[¨s NRPV™´sWLRiLS™´sVLi Z\ aP™´sZOP[Q ˙ªyáV xqsLS*LigRi x q sVLiµR ∂ LR i LigS ºd Ω Lj i ˵j ∂ µÙ y LR i V. áOR P Qá x q sLi≈¡˘Õ‹[ À≥ œ ¡ NR P VÚ Ã ¡V ªRΩLRi÷¡LS©´sVLi≤R∂»¡Liª][ A∏R∂W —¡Õ˝ÿá @µ≥∂j NSLRiVáV À≥ÿLki À≥¡œ ˙µR∂ªy GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. C xmsLiøR¡LS™´sWáNRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ≠s≠sµ≥R∂ ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV ©´s≤T∂}msLiµR∂VNRPV @µ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV.¿¡ªRΩWÚLRiV—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xms™´sVV≈¡ \ZaP™´sZOP[Q ˙ªRΩLi $NSŒœ¡§x ¶ ¶qz sÚ ™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩ mx sLRi*µj∂©y¨sNTP ™´sVVryÚQ¤À\ ¡Liµj∂. |msµÙ∂R qx sLi≈¡˘Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV BNRP‰≤R∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. BLiµR∂VNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ À≥¡œ NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ BNRP‰»˝¡V NRPágRiNRPVLi≤y GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V Aá∏R∂V C™Ø[ æªΩ÷¡FyLRiV. Aá∏R∂W¨sNTP ry*≠sV µR∂LRi+©´sLi N][xqsLi ≠dsH{msáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi FsNRPV‰™´sgS DLiµR∂¨s, @LiVV©y ry™´sW©´s˘ À≥¡œ NRPVÚá µR∂LRi+©y¨sZNP[ ˙Fyµ≥y©´s˘Li BryÚ™s´ V¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. µR∂OTPQfl· NSbdPgS }msLRiVgSLi¿¡©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xms™´sVV≈¡ \ZaP™yá∏R∂VLi Æ™s[™´sVVá™y≤R∂ À≥œ¡NRPVÚáª][ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂Vª][Liµj∂. INRPL][«¡Ÿ ™´sVVLiƵ∂[ À≥œ¡NRPVÚáV BNRP‰≤R∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. µk∂Liª][ C

xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLi À≥œ¡NRPVÚáª][ F°¤…¡ªRΩVÚª][Liµj∂. NSgS, ≠dsH{ms Fy£qsá©´sV LRiµÙ∂R V ¬ø¡[aS™´sV¨s, ry™´sW©´sV˘Ã¡ µR∂LRi+©y¨sNTP ˙Fyµ≥y©´s˘Li BxqsVÚ©yı™´sV¨s Aá∏R∂V ¬\ø¡≥ LRi¯©±s À‹™´sV¯ Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *L˝iR V æªΩ÷¡FyLRiV. À≥¡œ NRPVÚá r¢NRPLS˘LÛiR Li @¨sı GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[aS™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Æ™sVµR∂N`P —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G≤R∂VFy∏R∂Vá ™´sµÙR∂ Æ™s÷¡zqs©´s bP™yá∏R∂VLi ™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩ mx sLRi*µj∂©y¨sNTP qx sLRi*xqs©´sıQµ∂RÙ ™´sVLiVV˘Liµj∂. bP™´sLS˙ºΩ L][«¡Ÿ BNRP‰≤R∂NRPV ™´s¬ø¡[Ë À≥¡œ NRPVÚá N][xqsLi —¡Õ˝ÿ @µ≥∂j NSLRiVáV @¨sı GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. |msµÙ∂R Æ™sVVªRΩLÚ iÕ‹[ ¡Liµ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aS™´sV¨s —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsV @µ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

bP™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yáNRPV Æ™s[LiVVxqsÚLiÀ≥ÿágRiV≤T∂ zqsµÙR∂Li ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ xmsLRi*µj∂©y¨sNTP Æ™s[LiVVxqsÚLiÀ≥ÿá gRiV≤T∂ ™´sVVryÚQ¤\À¡Liµj∂. NSNRPºdΩ∏R∂VVá NSáLi©y…”¡ ˙Fy¿d¡©´s bP™yá∏R∂W¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë À≥¡œ NRPVÚá N][qx sLi @µ≥∂j NSLRiVáV Aá∏R∂W¨sı xqsLS*LigRi xqsVLiµR∂LRiLigS ºdΩLjiË µj∂µÙyLRiV. BLiµR∂V N][xqsLi @¨sı GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. B™yŒœ¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s bP™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yá©´sV NRP¤Õ¡NÌPR L`i LSx§¶¶¶ßÕfi À‹«Íÿ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. Aá∏R∂W¨sNTP bP™´s÷¡LigRiLi µR∂LRi+©´sLi N][xqsLi ™´s¬ø¡[Ë À≥¡œ NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiµR∂VáV NRPáVgRiNRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s @µ≥∂j NSLRiVá©´sV AƵ∂[bPLi¿¡©´s»Ì¡V NRP¤Õ¡NÌPR L`i æªΩ÷¡FyLRiV. FsÕÿLi…”¡ @™yLiøR¡¨ds∏R∂V qx sLixmsn V»¡©´sáV «¡LRiVgRiNRPVLi≤y F°÷d¡qx sV À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ©´sV NRP»Ì¡Vcµj∂»Ì¡Li ¬ø¡[qz s©´s»Ì¡V —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆ Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *LRiLS™´so xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N]™´sVVLRiÆ™s÷˝¡, N]≤R∂V™´s»¡WLRiV,FyáNRPVLji,Ú H©´s™Ø[áV ªRΩµj∂ªRΩLRi ZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[ À≥œ¡NRPVÚá N][xqsLi GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. À≥¡œ ˙µR∂NS◊¡ Aá∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y bP™´sLS˙ºΩ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms™´sVV≈¡ ZOP[Q ˙ªRΩLi LS™´sVxmsˆÕ‹[ NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. À≥œ¡NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiµR∂VáV LSNRPVLi≤y GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ALÌik ™´sLRiLigRiÕfi, x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂á ©´sVLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=á©´sV ©´s≤R∂Vxmsoª][Liµj∂.

A«˝ÿ©±suy ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV øR¡VZNP‰µR∂VLRiV A{qs£qs\|ms F°LS≤T∂ J≤T∂©´s ∏R∂VLig`i BLi≤T∂∏R∂W BLiFn° ,™´sWLjiË 9 (AL`iFs©±sFs): A«˝ÿ©±s uy •¶¶¶NUP …‹[Lkiı¨s À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V J»¡≠sVª][ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liµj∂. ™´sLRiÕfiÔ ø≥yLizms∏R∂V©±s A}qÌs˚÷¡∏R∂W ¬ø¡[ºΩÕ‹[ 4c3 æªΩ[≤yª][ mx sLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡Liµj∂. C ™´sW˘ø`¡Õ‹[ J≤T∂©´sxmsˆ»¡NUP À≥ÿLRiªRΩ ∏R∂VV™´s «¡»Ì¡V A»¡ºdΩLRiV @LiµR∂Lji¨ds ANRP»Ì¡VNRPVLiµj∂. ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPW F°LS≤R∂≤R∂Li µy*LS ˙xmsªRΩ˘LÛij NTP gRi…Ì¡” F°…‘¡¨s¿¡ËLiµj∂. {qs¨s∏R∂VL`i A»¡gSŒœ¡ß˛ ZNP|mÌs©±s xqsLÛSL`izqsLig`iª][ xqs•¶¶¶ ALRiVgRiVLRiV µR∂WLRi\Æ™sV©´s mx sLjiqx sÛ VªRΩVÕ˝‹[ mx spLjigÚ S ∏R∂VV™´sA»¡gSŒœ¡˛ª][Æ©s[ ¡LjiÕ‹[NPT µj∂gjiLiµj∂. ZNP|mÌs©±sgS ™´sVV«fiªRΩÀÿ ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s ∏R∂VV™´s «¡»Ì¡V xqsªyÚ©´sV xmsLkiOTPQLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV C …‹[Lik ı¨s N][ø`¡ ©yÀfi= INRP @™´sNSaRPLigS Dx m sπ ∏ ∂Wgj i LiøR ¡ VN][ ™ yá¨s z q sµ≥ Ù R ∂ ™´ s V∏R ∂ W˘≤R ∂ V. @ªR Ω ¨s @LiøR¡©yáNRPV ªRΩgÊiR Q¤…¡Ì [ B™yŒœ¡ «¡Ljigji©´s ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A{qs£qsNRPV ™´sV©´s ∏R∂VV™´s A»¡gSŒœ¡ß˛ gRi…Ì”¡F°…‘¡¨s B™´s*≤R∂LiÕ‹[ xqsZNP=xqs∏R∂W˘LRiV. ª]÷¡ @LÛRiÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ A{qs£qs 1c0 Aµ≥j∂NRP˘Li ryµ≥j∂Li¿¡Liµj∂. lLiLi≤][ @LÛRiÀ≥ÿgRiLiÕ‹[©´sW µR∂WNRPV≤R∂VgS A≤T∂©´s

A «¡»Ì¡V ™´sVL][ lLiLi≤R∂V g][Õfi= ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Aµ≥j∂NRP˘Li 3c0 NTP |msLjigjiLiµj∂. C xmsLjixqÛsVªRΩVÕ˝‹[ À≥ÿLRiª`Ω @µR∂V˜ÈªRΩLigS xmsoLi«¡ŸNRPVLiµj∂. LRiW}msLiµR∂L`iFyÕfi ª]÷¡g][Õfi ¬ø¡[zqs À≥ÿLRiª`ΩNRPV À‹[fl‘· BøyË≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ 52™´s ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ ™´sVáN`PzqsLig`i ™´sVL][ g][Õfi ryµ≥∂j LiøR¡≤R∂Liª][ A{qs£qs Aµ≥∂j NRP˘Li 2c3NRPV ªRΩgÊij Liµj∂. BNRP‰≤R∂ ©´sVLi≤T∂ BLRiV «¡»˝¡W x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS ªRΩáxms≤ÔyLiVV. 74™´s ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV á’≥¡Li¿¡©´s |ms©y÷dÌ¡ NSLRiıL`i©´sV A{qs£qs g][ÕfigS ™´sV÷¡¿¡ Aµ≥j∂NS˘¨sı 4c2NRPV |msLiøR¡VNRPVLiµj∂. ™´sW˘ø`¡ ™´sVLji N]µÙj∂ ¨s≠sVuyÕ˝‹[ ™´sVVgRiVxqsVÚLiµR∂©´sgS LRiW}msLiµR∂L`iFyÕfi lLiLi≤][ g][Õfi ¬ø¡[aS≤R∂V. µk∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω 3c4ª][ A{qs£qs Aµ≥j∂NS˘¨sı ªRΩgÊjiLi¿¡Liµj∂. ªRΩLS*ªRΩ ∏R∂VLig`i BLi≤T∂∏R∂W r°‰L`i xqs™´sVLi ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiµj∂. ¿¡™´sLjiNTP 4c3 g][Õfi= æªΩ[≤yª][ A{qs£qs ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Li¿¡Liµj∂. ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPW F°LS≤T∂©´s À≥ÿLRiªRΩ ∏R∂VV™´s«¡»Ì¡V ™´sVµ≥∂R ˘Õ‹[ lLiLi≤R∂V @™´sNSaSá©´sV xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s DLi¤…¡[ A{qs£qsNRPV uyN`P ªRΩgji¤Õ¡[µj∂.

@©´s≤R∂Liª][ ≠sVgRiªy ™yLRiLiªy ≠sV©´ s ıNR P VLi≤T ∂ F°LiVV©´ s »˝ ¡ V xqs™´sWøyLRiLi.F~÷¡…fi ¡W˘L][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÒsv≤R∂V, xms∏R∂W˘™´soá ZNP[ a R P ™± s , Æ ™ sWªR Ω V‰x m s÷˝ ¡ ©´sLji=Lix§¶¶¶ßáV ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´ s W…˝ ÿ ≤yLR i V. @≠saS*x q s ºdΩLS¯©´sLi\|ms xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NR P VáLiNR P Vx t sQ L igS øR ¡ Lj i ËLiøy ™´ s V©yıLR i V. ºd Ω LS¯©´ s Li|ms¤ … Ì ¡ [ ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV xqs\lLi©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ x q s\ l L i©´ s ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºd Ω x q sVNR P VLi…ÿ™´ s V©yıLR i V. FsÆ™sV¯÷d¡= @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRP|\ ms Aµj ∂ ™yLR i LiÕ‹[ g S ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ¨sáµk∂ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω qx sLiO][QÀ¡œ≥ Li\|ms xqsLS‰LRiV©´sV FsLi≤R∂gRi≤R∂ªy™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı ≠sµR∂V˘ª`Ω qx s™´sVxqs˘Ã¡\|ms ™´ s WLj i Ë Æ © sÕÿ≈¡LR i V ©´ s VLi¿¡ x q sLiªR Ω NSá }qsNR P LR i fl· ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV.

…”¡…”¡Fs£mnsH ©´sVLi≤T∂ ø_ªyÕÿ K…fi ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi lLi[xqsVÕ‹[ øR¡ªRΩVlLi[*µj∂ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ ,™´sWLjiË 9 (AL`iFs©± s Fs): ¤ … ¡[ ¡VÕfi ¤…¡¨sı£qs |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s A£mns BLi≤T∂∏R∂W @µ≥R∂˘QORPQ Fs¨sıNRPá ©´ s VLi≤T ∂ @«¡∏∫ ∂ Vz q sLig`i ø_ªyÕÿ ªRΩxmsˆVNRPV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVW≤R∂V ryL˝RiV A xmsµR∂≠s¨s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s A∏R∂V©´s ªy«ÿ Fs¨sıNR P á  ¡Lj i Õ‹[ ¤Õ¡[©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ ªy«ÿgS ZNP[Li˙µR∂ ˙NUP≤yaS≈¡ ©´sVLi≤T∂ …”¡…”¡Fs£mnsHNTP INRP ¤Õ¡[≈¡ @Liµj ∂ Liµj ∂ . ˙x m sx q sVÚ ª R Ω Li x § ¶¶¶LS˘©y …‘ ¡ øR ¡ L`i= Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi ry‰™±sVÕ‹[ ¨sLiµj∂ªRΩV¨sgS AL][xmsfl·Ã¡V FsµR∂VL]‰Li…‹[©´sı ø_ªyÕÿ \¤«¡Ã¡VÕ‹[ D©yıLRiV. µk∂Liª][ @ªRΩ¨sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩLiøR¡NRPW≤R∂µR∂¨s C ¤Õ¡[≈¡ ryLSLiaRPLi. ZNP[Li˙µR∂ ˙NU P ≤yaS≈¡ x q sWøR ¡ ©´ s LSNR P ™´ s VVLiÆ µ ∂[ ø_ªyÕÿ @µ≥ R ∂ ˘QOR P Q l L i[ x q sV ©´ s VLi≤T ∂ ≠sLRi≠sVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ ø_ªyÕÿ ¨sxtsQ‰Q˚ ™´sVfl·ª][ ¤…¡[ ¡VÕfi ¤…¡¨sı£qs |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s A£mns BLi≤T∂∏R∂W ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi xmsµR∂≠sNTP ™´sW“¡ HFsFs£ q s @µ≥ j ∂ NSLj i z m sz q s øR¡ªRΩVlLi[*µj∂ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s µy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi øR¡ªRΩVlLi[*µj∂ …”¡…”¡Fs£mnsH \Æ™s£qs ˙|mszqsÆ≤∂Li…figS ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji x q sVÚ © yıLR i V. øR ¡ ªR Ω Vl L i[ * µj ∂ ©y≠sVÆ © s[ x t sQ©± s \ | ms ™´ s WLj i Ë 17©´ s áN][ ı Õ‹[ «¡Lj i l g i[ Fs—¡FsLiÕ‹[ ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s …”¡…”¡Fs£mnsH |qs˙NRP»¡Lki µ≥R∂©´sLS«fi ø_µR∂Lji ¬ ø ¡FyˆLR i V. ™´ s VL][ 10 L][ « ¡ŸÕ˝ ‹ [ …” ¡ …” ¡ Fs£ m n s HNT P Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sVLi≤R∂gS... ˙NUP≤yaS≈¡ ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡Æ©s[ @©´ s Vx q sLj i LiøR ¡ ©´ s V©´ s ı»Ì ¡ V |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s æªΩ÷¡zmsLiµj∂.

$NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ Fs©±s.…”¡.AL`i. xmsoLRiFyáNRP xqsLixmsn VLi D©´sıªRΩ FyhRiaSá @™´sLRifl·Õ‹[ ≤T∂˙gki ≠sµy˘LÙiR VáNRPV …ÿ¤À¡˝ …fi zmszqs NSLRi˘˙NRP™´sVLi @©´sLiªRΩLRiLi …ÿ¤À¡˝ …fi zmszqsá©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ZNP[Li˙µR∂ l\Li¤Õ¡[*aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ N][»¡˝ «¡∏R∂VxqsWLRi˘˙xmsNSxtsQlLi≤Ô∂T . ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ µ≥∂R LS¯©´s , ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV

17©´s LS™´sW©y∏R∂VV≤R∂V xqÌsW≤T∂π∏∂WÕ‹[ "Àÿµ`∂ uy' A≤T∂π∏∂W µj∂ÕfixqsV∆fi©´sgRiL`i ÀÿLi ¡V }msáVŒ˝œ¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ |qsNRPW˘Lji…‘¡c NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ C Æ©sá 10©´s «¡LRiVgS÷¡=©´s «¡⁄ Fs¨dÌsAL`i ªy«ÿ ™´sVW≠ds "Àÿµ`∂ uy' A≤T∂π∏∂W Æ™s[≤R∂VNRP ™yLiVVµy xms≤T∂©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiæªΩ[. ªy«ÿgS A≤T∂π∏∂W Æ™s[≤R∂VNRP æªΩ[µk∂ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[ryLRiV. C Æ©sá 17©´s ©y©´sN`PLSLigRiW≤R∂ LS™´sW©y∏R∂VV≤R∂V qx sÌ W≤T∂π∏∂WÕ‹[ Æ™s[≤∂R VNRP ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.bP™´sLS˙ºΩ xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS C Æ©sá 10©´s LS™´sW©y∏R∂VV≤R∂V xqÌsW≤T∂π∏∂WÕ‹[Æ©s[ A≤T ∂ π ∏ ∂W Æ ™ s[ ≤ R ∂ VNR P ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ™´sVVLiµR∂VgS @©´sVNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ D˙gR i ™yµR ∂ VáV bP™´ s LS˙ºΩ L][ « ¡Ÿ©´ s x m sáV Ƶ∂[™yá∏R∂Wá©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ≠sµ≥R∂*LiryáNRPV FyáˆÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡Vc BLi»¡÷¡¤ « ¡©± s = Lj i F°L`Ì i Q= LS™´s≤R∂Li....A L][«¡Ÿ 'Àÿµ`∂ uy' A≤T∂π∏∂W Æ™s[≤R∂VNRPNRPV |qsNR P W˘Lj i …‘ ¡ c x q s™´ s Vx q s˘ NSLRiflÿá©´sV øR¡Wzms @©´sV™´sVºΩ ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV F°÷d¡xqsVáV.ªy«ÿgS F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sVºΩª][Æ©s[ C Æ©sá 17©´s @Ƶ∂[ Õ‹ZNP[xqs©˝Ø[ Àÿµ`∂ uy A≤T∂π∏∂W Æ™s[≤∂R VNRP ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. NRP»Ì¡Vcµj∂»Ì¡Æ\™sV©´s À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ GLSˆ»˝¡ ™´sVµ≥∂R ˘ C A≤T∂π∏∂W Æ™s[≤R∂VNRP«¡LRiVgRi©´sVLiµj∂. $©´sV \Æ™s»˝¡ µR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı C¿¡˙ªy¨sNTP ªRΩ™´sV©±s xqsLigkiªRΩLi @Liµj∂xqsVÚ©yıLRiV. xmsLRiÆ™s[VaRP*LRi AL`ÌiQ= ¤À¡[©s´ L`i\|ms  ¡Li≤˝∂R gRi‚fl·[£tsQ C ¿¡˙ªy¨sı ¨sLji¯xqsVÚ©yıLRiV. «¡⁄ Fs¨dÌsAL`i xqsLRixqs©´s NS«¡Õfi {§¶¶¶L][LiVV©±s gS ©´s…”¡r°ÚLiµj∂. C ¿¡˙ªy¨sNTP ¥R∂™´sV©±s xqsLigkiªRΩLi @Liµj∂xqsVÚLi≤R∂gS, g][{ms Æ™sWx§¶¶¶©±s, N][©´s Æ™sLiNRP…fi zqs‰Q˚xmÌso LRiøR¡LiVVªRΩVágS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fs.Fs£qs.˙xmsNS£tsQ, FsLi.AL`i.™´sLRi¯, øR¡Ã¡ry¨s LS™´sWLS™´so BªRΩLRi ryLiZNP[ºΩNRP ¨sxmsofl·VáVgS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C ¿¡˙ªy¨sNTP xqs™´sVLRiˆfl·: bP™´sÀÿ ¡V  ¡Li≤˝R∂, ¨sLS¯ªRΩ:  ¡Li≤˝R∂ gRi‚fl·[£tsQ, {qs‰Q˚©±s }m˝scµR∂LRi+NRPªRΩ*Li: $©´sV \Æ™s»˝¡.

™´sWLjiË 13©´s Æ™sLiNUPcLS™±sV ™´sV÷dÌ¡ rÌyLRiL`i ¿¡˙ªRΩLi xtsw…”¡Lig`i ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li '{qsªRΩ™´sV¯ ™yNTP…˝‹[ zqsLji™´sV¤Õ˝¡ ¬ø¡»Ì¡Vc' ÕÿLi…”¡ ™´sV÷dÌ¡ rÌyLRiL`i z§¶¶¶…fi zqs¨s™´sW ¬ø¡[zqs©´s ≠sNÌRPLki Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ ™´sVL][ ™´sV÷d¡Ì rÌyLRiL`i zqs¨s™´sW ø][∏∂R VÀ‹[ªΩR V©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. Àÿ÷d¡™´so≤`∂ z§¶¶¶…fi ™´sVW≠ds 'À‹[Õfi ¡øR¡Ë©±s' ¿¡˙ªy¨sNTP æªΩáVgRiV LkiÆ™s[VN`P gS LRiWF~LiµR∂VªRΩV©´sı C¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ Æ™sLiNUPª][ Fy»¡Vc Fs©´sLÍij …”¡N`P {§¶¶¶L][ LS™±sV ©´s…”¡LiøR¡À‹[ªΩR V©yı≤R∂V. Æ™sLiNUPª][ ©´sV™´so* ©yNRPV ©´søyË™±s, ™´sV÷d¡˝ aRP*Lji ¿¡˙ªyá©´sV æªΩLRiZNPNTP‰Li¿¡©´s ≠s«¡∏R∂VÀ≥ÿxqs‰L`i C zqs¨s™´sWNRPV µR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´s§z ¶ ¶LiøR¡À‹[ªΩR V©yıLRiV. ªy«ÿgS @Liµj∂©´s xqs™´sWøyLRiLi ˙xmsNSLRiLi C¿¡˙ªRΩLi Æ©sáՋ[Æ©s[ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´ s V©´ s ı»˝ ¡ Vc æ ª ΩáVr°Ú L iµj ∂ . ™´sWLjiË 13©´s ÕÿLiøR¡©´sLigS zqs¨s™´sW©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ ™´sWLjiË 22 ©´ s VLi¿¡ l L igR i V˘Ã¡L`i x t sw…” ¡ Lig`i «¡Lj i }msLiµR ∂ VNR P V x q s©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı»˝ ¡ Vc æªΩáVr°ÚLiµj∂. À‹[Õfi  ¡øR¡Ë©±s Õ‹[ @«¡∏∫∂V Ƶ∂[™s´ gRi©±s, @’≥¡}tsQN`P  ¡øR¡Ë©±s, @zqs©±s, ˙Fy¿¡ Ƶ∂[aS∏∫∂V ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV ©´s…”¡LiøyLRiV. C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ @«¡∏∫∂V Ƶ∂[™s´ gRi©±s Fy˙ªRΩÕ‹[ Æ™sLiNUP, @’≥¡}tsQN`P  ¡øR¡Ë©±s Fy˙ªRΩÕ‹[ LS™±sV ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[ªΩR V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠dsLji xqsLRixqs©´s {§¶¶¶L][LiVV©˝s´ VgS ©´s…”¡Li¬ø¡[µ∂j Fs™´sLRiV? @Æ©s[µ∂j BLiNS ≈¡LSLRiV NS¤Õ¡[µ∂R V. ªRΩ*LRiÕ‹[ BLiµR∂VNRPV xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡ ≠s™´sLSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂ NS©´sV©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ Æ™sVVx§¶¶¶L`i LRiÆ™s[V£tsQ µR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ 'uy≤][' ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ©´s…”¡xqsVÚLi≤R∂gS...... LS™±sV ™´sVL][ \Æ™sxmso '@Liµyá LSORPQzqs' ¿¡˙ªRΩLiª][ µR∂LRi+NRPV¨sgS ™´sWLji©´s x§¶¶¶©´sV LSxmnsV™´sxmsp≤T∂ ¿¡˙ªRΩLi NRP≠sV…fi @LiVV©´s»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiµj∂. C ¿¡˙ªy¨sı xmsLRiVøR¡WLji ˙xmsryµ`∂ ¨sLji¯LiøR¡©´sV©´sı»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiµj∂.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

6 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

Pk"å~°O, =∂iÛ 10, 2013

@≠s¨dsºΩ ™´s¤Õ˝¡[ LSuÌy˚¨sNTP @µ≥][gRiºΩFyáV ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiV FyLjiF°ªRΩV©yıLRiV: ©yLS Õ‹[ZNP[a`P

$NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ Fs©±s.…”¡.AL`i. xmsoLRiFyáNRP xqsLixmsn VLi D©´sıªRΩ FyhRiaSá @™´sLRifl·Õ‹[ ≤T∂˙gki ≠sµy˘LÙiR VáNRPV …ÿ¤À¡˝ …fi zmszqs NSLRi˘˙NRP™´sVLi @©´sLiªRΩLRiLi …ÿ¤À¡˝ …fi zmszqsá©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ZNP[Li˙µR∂ l\Li¤Õ¡[*aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ N][»¡˝ «¡∏R∂VxqsWLRi˘˙xmsNSxtsQlLi≤Ô∂T . ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ µ≥∂R LS¯©´s , ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV

A…‹[cµj∂*øR¡˙NRP ™yx§¶ ¶©´sLi ≤U∂ INRPLRiV ™´sVXºΩ, ©´sáVgRiVLjiNTP gS∏R∂WáV „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sWLjiË 9 iMNRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ zqsLjizqsÃ˝¡ xms»Ì¡fl· bP™yLRiVÕ‹[¨s NSLÊij Õfi ¤Õ¡[N`P xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ gRiªRΩ LS˙ºΩ A…‹[ µj∂*øR¡˙NRP ™yx§¶¶¶©´sLi ≤U∂N]©´sı xqsLixmsn V»¡©´sÕ‹[ INRPLRiV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµR∂gS ©´sáVgRiVLRiV ºdΩ˙™´s gS∏R∂WáFyá∏R∂W˘LRiV. zqsLjizqsÃ˝¡ xms»Ì¡fl·Li ©´sVLi¿¡ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· NRPW÷d¡Ã¡©´sV ºdΩxqsVZNPáVÚ©´sı A…‹[ |msµÙR∂WLRiV ©´sVLi¿¡ zqsLjizqsÃ˝¡NRPV ™´sxqsVÚ©´sı µj∂*øR¡˙NRP ™yx§¶¶¶©y¨sı ≤U∂N]…Ì”¡Liµj∂. xqsVLiµR∂LRi∏R∂V˘ ©´sgRiL`iNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s µyLRiLi ™´sV}§¶¶¶a`P ªRΩ©´s ≠sV˙ªRΩV\¤Õ¡©´s µyxqsLji xqsVlLi[£tsQ, Æ™s[VLRiVgRiV ©´slLi[a`Páª][ NRP÷¡zqs µj∂*øR¡˙NRP ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms zqsLjizqsÃ˝¡ xms»Ì¡flÿ¨sNTP ™´sxqsVÚ©yı≤R∂V. LRiÆ™s[Va`P ªRΩ©´s A…‹[Õ‹[ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· NRPW÷d¡\¤Õ¡©´s ™´sVVryÚÀÿµ`∂NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s F°øR¡∏R∂V˘, gRiWÆ≤∂LiNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s @áV™yá NRPXxtsÒ Q, A™´so©´sWLRiVNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ¿¡LiªRΩNTPLiµj∂ Ƶ∂[™s´ ∏R∂V˘, µR∂VLÊiR ∏R∂V˘, |msµÙ∂R ™´sVÃ˝¡∏R∂V˘, ™´sVøR¡Ë gSá™´s*, ¡µR∂©´sxmsoLRiLi NRPXxtsÒ Qá©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s gRiWÆ≤∂Li Æ™sáVÚ©s´ ı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSLÊij Õfi ¤Õ¡[N`P xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ A…‹[c µj∂*øR¡˙NRP™yx§¶¶¶©yáV ≤U∂N]©yıLiVV. CxmnsV»¡©´sÕ‹[ µyLRiLi ™´sV}§¶¶¶a`P @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµR∂gS, F°øR¡∏R∂V˘,  ¡µR∂©´sxmsoLRiLi NRPXxtÒsQ, Æ™s[VLRiVgRiV ©´slLi[a`P, µyxqsLji xqsVlLi[a`PáNRPV ºdΩ˙™´s gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ™´sVL][ ©´sáVgRiVLjiNTP \|qsªRΩLi N]µÙ∂j Fy…”¡ gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. qx sLixmsn V»¡©´s øR¡Wzqs©´s rÛy¨sNRPVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ qz sLjiqz sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ ˙Fy¥R∂≠sVNRP ¿¡NTPªRΩ= @©´sLiªRΩLRiLi {qsLji∏R∂V£qsgS D©´sı ©´sáVgRiVLji¨s NRPLkiLi©´sgRiL`iNRPV mx sLizmsLiøyLRiV. A…‹[Õ‹[ D©´sı ≠sVgRiªy ©´sáVgRiVLjiNTP |\ qsªRΩLi gS∏R∂WáV NSgS zqsLjizqsÃ˝¡ AxqsVxms˙ºΩÕ‹[Æ©s[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩV©yıLRiV. xqsLixmsn V»¡©y xqsÛ Õÿ¨sı Fs£qsH Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *L˝iR V xqsLiµR∂Lji+Li¿¡ ZNP[xqsV ©´sÆ™sWµR∂V¬ø¡[xqsVNRPV¨s µR∂LS˘xmsoÚ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ©´s≤T∂L][≤ÔR∂V\|ms xmnsV»¡©´s «¡LRiVgRi≤R∂Li L][≤ÔR∂V\|msÆ©s[ aRP™´sLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙…ÿzmnsN`PNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiµj∂. µk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV aRP™y¨sı xmsLiøR¡©y™´sW ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ zqsLjizqsÃ˝¡ AxqsVxms˙ºΩNTP F°xqsÌ V™´sWLÌiR Li ¨s≠sVªRΩÚLi ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. CxmnsV»¡©´s zqsLjizqsÃ˝¡ xms»Ì¡fl·Liª][Fy»¡V ©yáV\lgiµR∂V ˙gS™´sWÕ˝‹[ ≠suyµy¨sı ¨sLizmsLiµj∂. xqsLixmnsV»¡©´s©´sV øR¡Wzqs©´s ˙xmsºΩINRP‰LRiV NRP¨dsıŒ˝œ¡ß |ms»Ì¡VN][NRP DLi≤R∂¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRiV.

¿¡ªR Ω WÚ L R i V, ™´ s WLj i Ë 9 (AL`iFs©±sG):NSLi˙lgi£qs @≠s¨dsºΩ ™´s¤Õ¡˝ [ LSxtsÌ Q˚Li @µ≥]g[ iR ºΩ Fy\¤Õ¡LiµR∂¨s æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR ¡ Li˙µR ∂ Àÿ ¡V©y∏R ∂ VV≤R ∂ V ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V ©yLS Õ‹[ZNP[a`P ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. FyáNRPVáV LSuÌy˚¨sı ¨sáV™´so©y µ][ø¡R VNRPV ºΩLi»¡V©yıLR i ¨s ≠s™´ s VLR i +áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. ≠dsLji @≠s¨dsºΩ ™´sÃ˝¡ LSuÌ y ˚¨sNT P LS™y÷¡=©´ s xmsLji˙aRP™´sVáV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ALiµ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. xmsLji˙aRP™´sVáV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ∏R ∂ VV™´ s ªR Ω DFyµ≥ j ∂ ¨s N][Õ‹[ˆª][LiµR∂¨s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ ø ¡[ a SLR i V. ¿¡ªR Ω WÚ L R i V —¡Õ˝ ÿ

zqsFsLi Fn°…‹[á\|ms ≤T∂FsÕfi @xqsx§¶ ¶©´sLi NRP≤R∂xms,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T |\ ms ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙µylLi≤ÔT∂ ™´sVL][ryLji ªRΩ©´s @xqsx§¶¶¶©y¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩLRiøR¡W ≠s™´sVLRi+áª][ ™yLRiÚÕ˝‹[ DLi»¡V©´ s ı ≤T ∂ FsÕfi C ryLj i F¢LRiqx sLRimx sn LSá Fy˘ZNP»˝¡|\ ms qz sFsLi Fn ° …‹[ DLi≤R ∂ ≤y¨sı ªR Ω x m sˆVx ms…Ì ÿ LR i V. ˙x m s«¡Ã¡NR P V ø_NR P µR∂VNSflÿá µy*LS xqsLRixmnsLS ¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı ¨sªy˘™´ s x q sLSá Fy˘ZNP»˝¡\|ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, BªRΩLRi ™´sVLi˙ªRΩVá Fn~…‹[áV DLi≤R∂≤R∂Li qz sgÊiR V¬ø¡[»¡¨s LRi≠dsLi˙µylLi≤Ô∂T ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLR i V. ≠d s …” ¡ \ | ms B…‘¡™´sá zqsFsLi Fn°…‹[ª][ Fy»¡V, ™´sVLi˙ºΩ $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V Fn°…‹[ NR P W≤y ™´ s VV˙µj ∂ LiøyLR i V. .NSLi˙lgi£qsÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs™yLjiNTP gR i VLj i Ú L ix m so ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ¨s A∏R ∂ V©´ s aR P ¨s™yLR i Li ≠d s V≤T ∂ ∏R ∂ Wª][ @©yıLRiV.

xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ D©´sı Õ‹[ZNP[a`P aRP¨s™yLRiLi gRiV≤R∂Vxms˝ ¤Õ¡ ™´sVLi≤R∂áLi ZaP…Ì¡” xms˝ ¤Õ¡Õ‹[ FyLÌik NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ª][ x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P ™´ s V∏R ∂ W˘LR i V. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsxqsLigjixqsWÚ..

xmsLi»¡ ¡VVflÿáV, N_áV\lLiªRΩVáNRPV LR i VflÿáV @Liµj ∂ LiøR ¡ ≤R ∂ LiÕ‹[ áOSQQ˘¨sı ¬ø¡[LRiVNRPV©´sıLiµR∂VNRPV @µ≥ j ∂ NSLR i VáV, Àÿ˘LiNR P L˝ R i ©´ s V ™´ s VLi˙ºΩ ™´ s x q sLiªR Ω NR P V™´ s WL`i @’≥¡©´sLiµj∂LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* áOSQQ˘Ã¡V Æ©sLRiÆ™s[LSáLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* NSLRi˘˙NRP™´sWáV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂W ÷¡=©´s Àÿµ≥R∂˘ªRΩ @µ≥j∂NSLRiVá\|ms DLiµR∂©yıLRiV. N_áV\lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿá ™´sVLi«¡⁄LRiVÕ‹[ áOSQQ˘¨sı ryµ≥j∂Li¿¡©y, ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ N_áV \lLiªRΩVá xqsLi≈¡˘NRPV, LRiVfl· @L>RiªRΩ NSLÔRiVáV @Liµj∂Li¿¡©´s \ l L iªR Ω Vá x q sLi≈¡˘NR P V øyÕÿ ™´s˘ªy˘xqsLi DLiµR∂¨s @©yıLRiV. l\LiªRΩV |\ ms#˚Æ™s[»¡V ™´s≤Ô∂U ™y˘FyLRiVá

ÀÿLji©´s xms≤R∂NRPVLi≤y Àÿ˘LiNRPVá µy*LS @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s LRiVflÿ¨sı @Liµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV @µ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ ¨d s áLi ªR Ω VFn y ©´ s V NSLRifl·LigS ©´stx sÌ QF°LiVV©´s 2 áORPQá 74 Æ™s[á ™´sVLiµj∂ \lLiªRΩVáNRPV B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sıµR∂¨s, BLiµR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s @L>RiV\¤Õ¡©´s l\LiªRΩVáLRiµR∂LjiNUP Àÿ˘LiNRPV ∆ÿªyáV DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ «ÿLiVVLi»¡V \ Æ ≤ ∂l L iNÌ R P LR i V©´ s V ™´ s VLi˙ºΩ AƵ∂[bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ BLiNS 10 Æ™s[á ™´sVLiµj∂ \lLiªRΩVáNRPV Àÿ˘LiNR P V ∆ÿªyáV

˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡™´sázqs DLiµR∂¨s, C @LiaRPLi\|ms C Æ©sáՋ[ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ l L iÆ ™ s©´ s W˘ x q sµR ∂ x q sV=áՋ[ x m sLj i bd P ÷¡Liøyá©yıLR i V. x m saR P V˙NSLiºΩ x m sµ≥ R ∂ NR P Li, ’¡z q s NSL][ˆlLi[tx sQ©s± , mz sFsLiB—¡zms, Fs £qszqs NSL][ ˆ l L i[ x t sQ©± s , x m s»Ì ¡ fl· BLiµj∂LS˙NSLiºΩxms¥R∂Li xmsµ≥R∂NSá @™´sVáVÕ‹[ áOSQQ˘Ã¡©´sV ™´sWLjiË Æ © sÕÿ≈¡LR i V ©y…” ¡ NT P x m spLj i Ú ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ™´sVLi˙ºΩ @µ≥∂j NSLRiVá©´sV AÆ µ ∂[ b PLiøyLR i V. D©´ s ıªR Ω øR ¡ µR ∂ V™´ s oáV øR ¡ µR ∂ V™´ s oNR P VÆ © s[ ≠sµy˘LÙRiVáNRPV BLiªRΩ™´sLRiNRPV G Æ ™ s[ V LR i ≠sµy˘ LR i VflÿáV @Liµj∂Li¿¡Liµj∂ qx s™´sV˙gRi ≠s™´sLSá©´sV @Liµj ∂ Liøyá¨s Àÿ˘LiNR P V @µ≥∂j NSLRiVá©´s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. Aµ≥yL`i NSLÔiR Vá «ÿLki xms˙NTP∏R∂V©´sV NR P W≤y ™´ s VV™´ s V¯LR i Li ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ Wá©yıLR i V. x q s*∏R ∂ VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLRixmnsWá xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV BLiµj∂LRi™´sV¯ BŒ˝¡œ ¨sLS¯flÿáNRPV ˙’¡≤Í T ∂ LR i Vflÿá ™´ s VLi«¡⁄LR i V ≠sx t sQ∏R ∂ VLi\ | ms x m spLj i Ú ˙aR P µÙ R ∂ ºdΩxqsVN][™yá¨s gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· xqsLixqÛs ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂lLiNÌRPLRiV©´sV AƵ∂[bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y.—¡.™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ VªR Ω W —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ ¨ s \ l L iªyLR i gS¨sNT P C ALÙ j i NR P xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ 3074 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV xmsLi»¡ LRiVflÿáV áOR P QQ˘LiNSgS, BLiªR Ω ™´ s LR i NR P V 4,250 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[ry™´sV©yıLRiV.

F°™´s≤R∂Li, ≠sµR∂V˘ª`ΩN][ªRΩáV, @≠s¨dsºΩ ™´sÃ˝¡ |ms»Ì¡V ¡≤T∂µyLRiVáV ™´sVVLiµR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. µk∂Liª][ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV DFyµ≥j∂ NRPLRiV™´s™´soª][LiµR∂¨s ALiµ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ @¨sı LRiLigSáV NRPV©yLjiÕ˝ÿ∏R∂V¨s, @’≥¡™´sXµÙ∂j Àÿ»¡ x m s…Ì ” ¡ ©´ s LSx t Ì s Q˚Li Æ ™ s©´ s NR P V‰ Æ™s◊˝ ¡ F°LiVVLiµR ∂ ©yıLR i V. øR ¡ Li˙µR ∂ Àÿ ¡V ©y∏R ∂ VV≤R ∂ V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @LiVVæªΩ[Æ©s[.. ™´sV◊d¡˝ LSx t Ì s Q˚Li @’≥ ¡ ™´ s XµÙ  j ∂ ¬ø¡LiµR∂VªRΩVLiµR∂©yıLRiV. @LiµR∂VZNP[ øR ¡ Li˙µR ∂ ©´ s ı©´ s V ™´ s V©´ s ™´ s VLiªy lgi÷¡zmsLiøR¡VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂©yıLRiV.

≠sµR∂V˘ªRΩVÚ xmsLji˙aRP™´sVáV LSNRPVLi¤…¡[ @Liµ≥R∂NSLRiÆ™s[V : µ≥R∂LS¯©´s $NSNRPVŒœ¡Li,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ≠sµR∂V˘ª`Ω @™´sxqsLSá µR∂XuÌy˘ ≠sµR∂V˘ª`Ω ˙Fy¤«¡NÌPR VáV LS™yázqs=LiƵ∂[©s´ ¨s ™´sVLi˙ºΩ µ≥∂R LS¯©´s ˙xmsryµR∂LS™´so @©yıLRiV. |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ @™´sqx sLSá µR ∂ XuÌ y ˘ ¥R ∂ LR i ¯Õfi, @fl·V ≠sµR ∂ V˘ªR Ω VÚ x m sLj i ˙aR P ™´ s Vá GLSˆ»¡V NS™y÷¡=LiƵ∂[©´s¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. gRiV≤ÔT∂gS xmsLji˙aRP™´sV÷¡ı ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøR¡≤R∂Li ™´sVLi¿¡µj∂ NSµR∂©yıLRiV. ¤Õ¡[NPR VLi¤…¡[ À≥¡œ ≠sxqs˘ª`Ω ™´sVLjiLiªRΩ @Liµ≥R∂NSLRiLi NSgRiáµR∂¨s @©yıLRiV. $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¥R∂LRi¯Õfi ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLixqÛs GLSˆ»¡VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS ALiµ][Œ¡œ ©´s N]©´srygRiVª][Liµj∂. BNRP‰≤R∂ ≠sµR∂V˘ª`Ω F˝yLi…fi N][qx sLi µ≥∂R LS¯©´s gRi…Ì¡” gS xqs™´sVLÛij xqsVÚ©yıLRiV. ¥R∂LRi¯Õfi xmsLji˙aRP™´sVá GLSˆ»¡V\|ms C ≠sµ≥∂R LigS A∏R∂V©´s ™´sVL][ryLji ªRΩ©´s ™´sV©´sqx sVÕ‹[ ™´sW»¡©´sV ¡∏R∂V»¡|ms…ÌÿLRiV. qx s™´sVxqs˘Ã¡VLi¤…¡[ øR¡»Ì¡ ¡µÙ∂R LigS F°LS≤yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[¨s 120 N][»˝¡ «¡©yÀ≥ÿNRPV ™´s˘™´sry∏R∂VÆ™s[V DFyµ≥∂j øR¡Wxms¤Õ¡[µ∂R ¨s, xmsLji˙aRP™´sVáW LS™yá¨s A∏R∂V©´s ANSLiOTPQLiøyLRiV. ©yáVgRiV µR∂aSÀÙÿá NSáLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi qx sLixqsÛ Ã¡V AbPLi¿¡©´s ≠sµ≥∂R LigS mx sn ÷¡ªyáV ryµ≥∂j LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ |\ ms#˚Æ™s[»¡V LRiLigS¨sı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙F°ªRΩ= z§¶¶¶xqsVÚLiµR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVLi˙ºΩ µ≥∂R LS¯©´s ™yµR∂©´sª][ ZNP[Li˙µR∂ H…”¡ aS≈¡xqs•¶¶¶∏R∂V™´sVLi˙ºΩ NTP÷˝¡ NRPXFyLSfl”· GNUPÀ≥¡œ ≠sLiøyLRiV. LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡, xqs*˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsÆ™s[V DµR∂˘™´sWáV ©´s≤R∂VxmsoªRΩW xmsLji˙aRP™´sVáV LSNRPVLi≤y N]LiµR∂LRiV @≤ÔR∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s AÆ™sV µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. \¤…¡Q˚Æ™sVN`P= ALÛjiNRP

LRiVflÿá\|ms N_áV \lLiªRΩVáNRPV @™´sgSx§¶ ¶©´s NRP÷¡ˆLiøy÷¡: ™´s…Ì”¡

GáWLR i V, ™´ s WLj i Ë 9(AL`iFs©±sFs): N_áV \lLiªRΩVá N][xqsLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı xqsLiZOP[Q™s´ V NSLR i ˘˙NR P ™´ s Wá\ | ms ˙x m sºd Ω ˙gS™´sVLiÕ‹[©´sW @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsµR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s LSxtÌsQ˚ xmsLS˘»¡NRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´ s …Ì ” ¡ ™´ s x q sLiªR Ω NR P V™´ s WL`i @µ≥ j ∂ NSLR i VáV, Àÿ˘LiNR P L˝ R i ©´ s V xqsW¿¡LiøyLRiV. LRiVfl· @L>RiªRΩ NSLÔRiV DLi¤…¡[ Àÿ˘LiNRPV LRiVfl·Li @LiµR ∂ VªR Ω VLiµR ∂ Æ © s[ À≥ œ ¡ L][ r y N_áV\lLiªRΩVáNRPV NRP÷¡gjiLiøyá©yıLRiV. NRP¤Õ¡NÌPR lLi[…fiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV Àÿ˘LiNRPL˝iR qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ l\LiªRΩVáNRPV mx sLi»¡ LRiVflÿáV, qx s*∏R∂VLi DFyµ≥∂j r°Fy©´sLi, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLiZOP[Q™´sV NSLR i ˘˙NR P ™´ s WáV, ªR Ω µj ∂ ªR Ω LR i @LiaSá\ | ms ™´ s VLi˙ºΩ x q s≠d s VOT P Q L iøyLR i V. ™´ s Vz § ¶¶¶Œÿ x q sLiZOP[ Q ™´ s W¨sı NSLiOT P QLi¿¡ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li C @LiaS¨sı ˙Fyµ≥ y ©´ s ˘ªy @LiaR P LigS ºdΩxqsVN][™s´ ≤R∂Li ™´sVWáLigS FsLiª][ ˙xmsgRiºΩ ryµ≥j∂Liøy™´sV©yıLRiV. 2003c04Õ‹[ ZNP[™´sáLi 106 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV LR i VflÿáV @Liµj ∂ LiøR ¡ gS, 2012c13 ©y…”¡NTP 596 N][»˝¡ LR i WFy ∏R ∂ VáV LR i VflÿáV @Liµj∂Liøy ™´sV©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿx qsLixmsn Wá rÛyLiVVNTP N_áV\lLiªRΩVáV NRPW≤y FsµR∂gSáLi¤…¡[ ™yLjiNTP xmspLjiÚ rÛ y LiVVÕ‹[ @™´ s gSx § ¶¶¶©´ s NRP÷¡gjiLiøyá©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV

NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá @≠s¨dsºΩ ™´sÃ˝¡ @’≥¡™´sXµÙj∂ @˙≤R∂£qs ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiµR∂©yıLRiV. NSLi˙l g i£ q s Fyá©´ s Õ‹[ @¨sıLiQ…˝ ‹ [ © ´ s W @≠s¨d s ºΩ

LS«¡˘Æ™s[VáVª][LiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. FyáNRPVáV «¡Ã¡∏R∂V«Ïÿ¨sı µ≥R∂©´s ∏R∂V«Ï¡LigS ™´sWLjiË LSxtsÌ Q˚ ≈¡«ÿ©yNRPV gRiLi≤T∂ N]…Ì ÿ LR i ¨s, Æ ™ s[ à ¡ N][ » ˝ ¡ V NRPW≤R∂¤À¡…ÌÿLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V §x ¶ ¶∏∂R WLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @’≥¡™´sXµÙ∂j ¨s øR¡Wzqs.. LSuÌy˚¨sNTP xmsLji˙aRP™´sVáV NRPW˘ NRP…Ìÿ∏R∂V¨s.. NS¨ds, NSLi˙lgi£qs Fyá©´s ™´sÃ˝¡ LS™y÷¡=©´s xmsLji˙aRP™´sVáV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. D©´sı xmsLji˙aRP™´sVáV NR P W≤y Æ ™ s◊˝ ¡ F°π ∏ ∂[ V LiµR ∂ VNR P V zqsµÙ∂R ™´sV™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. x m sLj i ˙aR P ™´ s Vá©´ s V, |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶LiøR¡NRP

xms»Ì¡fl· BLiµj∂LS˙NSLiºΩ xms¥R∂LiÕ‹[ 75 N][»˝¡NRPVgS©´sV, 71 N][»˝¡ LR i WFy∏R ∂ VáV LR i VflÿáV @Liµj∂Liøy™´sV©yıLRiV. g]˙lLiá |msLixmsNS¨sNTP 8 N][»¡˝ V, @Liµj∂Li¿¡, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ NSNRP Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ ˙xms¥R∂™´sVrÛy©´sLiÕ‹[ D©yı™´sV©yıLRiV. N_áV\lLiªRΩVáNRPV 150 N][ » ˝ ¡ LR i WFy∏R ∂ VáV BLiªR Ω ™´ s LR i NR P V LR i VflÿáV @Liµj∂Liøy™´sV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ ALÙjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ≠s≠sµ≥R∂ xmsµ≥R∂NSá áORPQ ˘ry¥R∂©´sÕ‹[ ™´sV©´s —¡Õ˝ ÿ ©´ s V LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ ™´sVVLiµR∂VLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ qx sx§¶ ¶NPR LjiLi¿¡©´s Àÿ˘LiNRPL˝Ri©´sV NRP¤Õ¡NÌRPLRiV @’≥¡©´sLi µj∂LiøyLRiV. ALi˙µ≥yÀÿ˘LiNRPV ≤T∂xmsp˘…‘¡ «¡©´ s LR i Õfi Æ ™ s[ V Æ © s[ « ¡LR i V ≠s.FsLi .FyLÙRiryLRiµ≥j∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C Æ©sá 8™´s æªΩ[µ∂k ©´s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´ s Vz § ¶¶¶Œÿ µj ∂ %][ ª R Ω =™´ s Li qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS qx s*∏R∂VLi qx s•¶¶ ∏∂R VNRP x q sLix m n s WáNR P V 21 N][ » ˝ ¡ LR i WFy∏R ∂ VáV ™´ s VLi«¡⁄LR i V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ —¡Õ˝ ÿ «ÿLiVVLi»¡V NR P ¤ Õ ¡NÌ R P LR i V ≤y.…”¡.Àÿ ¡WLS™´so©y∏R∂VV≤R∂V, Lji«¡L`i* Àÿ˘LiN`P A£msn BLi≤T∂∏R∂W G—¡FsLi gjiLkiaRPLi, ÷d¡≤`∂ Àÿ˘LiN`P Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·, ≤T∂AL`i ≤T∂Fs zms≤T∂ Æ\™s.LS™´sVNRPXxtsÒ Q, }qÌs…fi Àÿ˘LiN`P A£mns BLi≤T∂∏R∂W —¡Õ˝ ÿ N][ A LÔ j i Æ © s[ » ¡L`i ©ylgi[aRP*LRiLS™´so, ≠s≠sµ≥R∂ aS≈¡Ã¡ @µ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ≤T∂˙gki lLiLi≤][ xqsLi™´sªRΩ=LRi™´sLi øR¡µR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sµy˘LÛiR VáNRPV $NSNRPVŒœ¡LiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVáV N][»¡˝ qx sWLRi˘ ˙xmsNSa`P##lLi≤Ô∂T , NRPXFyLSfl”·, µ≥∂R LS¯©´s ¬ø¡[ªΩR Vá≠dsVµR∂VgS D¿¡ªRΩLigS …ÿ¤À¡˝ …fi {ms{qsáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV.

@“¡¯L`i µR∂LÊS©´sV xqsLiµR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı FyN`P ˙xmsµ≥y¨s xmnsV©´s ry*gRiªRΩLi xms÷¡NTP©´s µR∂LÊS ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV ¤\«¡xmspL`i, ™´sWLjiË 9 (AL`iFs©±sG):FyNTPrÛy©±s ˙xmsµ≥y¨s xmslLi[*«fi @˙uy£msn ˙xms™´sVV≈¡ @“¡¯L`iÕ‹[¨s ∆ÿ*«ÿ Æ™sVVLiVV©ØµÙk∂©±s xtsQLki£mns µR∂LÊS©´sV aRP¨s™yLRiLi xqsLiµR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. 13™´s aRPªy Ù¡LiÕ‹[ ¨sLji¯Li¿¡©´s

xmsoLSªRΩ©´s µR∂LÊSÕ‹[ A∏R∂V©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÛiR ©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. FyNTPryÚ©s± ©´sVLi¿¡ ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡µÙR∂L`i©´sV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. FyN`P ˙xmsµ≥y¨s LSNRP xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS @“¡¯L`iÕ‹[ gRi…Ì”¡ À≥œ¡˙µR∂ªRΩ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. µyµyxmso 2 Æ™s[á ™´sVLiµj∂ F°÷d¡xqsVá©´sV Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. @˙uy£msn ¬ø¡[LiR VN][gSÆ©s[ µR∂LÊSÕ‹[¨s xqsLiµR∂LRi+NRPVá©´sV ∆ÿ÷d¡ ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. ™´sVµ≥y˘x§¶¶¶ıLi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ µR∂LÊSNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı A∏R∂V©´sNRPV xmnsV©´s ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV.\¤«¡xmspL`i ©´sVLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`iÕ‹[ 3.30 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xmsn VVgSLSNRPV ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı ˙xmsµ≥y¨s ¡XLiµR∂Li.. ™yx§¶¶¶©yÕ˝‹[ µR∂LÊS ™´sµÙ∂R NRPV ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´sNRPV µR∂LÊS ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV xmnsV©´sLigS ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. xqsLi˙xmsµy∏R∂V ™yLiVVµy˘Ã¡ª][ A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV. µR∂LÊSÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi @˙uy£mns ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡µÙ∂R L`i©´sV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. gRiLi»¡ }qsxmso µR∂LÊSÕ‹[ gRi≤T∂zms©´s @©´sLiªRΩLRiLi ˙xmsµ≥y¨s ™yx§¶¶¶©yÕ˝‹[ xmnsVgSLSNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`iÕ‹[ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi \¤«¡xmspL`i ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı @˙uy£msn  ¡XLiµR∂Li.. ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ FyNTPryÚ©±s  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji Æ™s◊˝¡Liµj∂. @©´sLiªRΩLRiLi @˙uy£mns ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÛRi©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. µyµyxmso 40 ¨s≠sVuyá Fy»¡V A∏R∂V©´s @NRP‰≤R∂ gRi≤T∂FyLRiV. INRP‰ L][«¡Ÿ ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ xmsLRi˘»¡©´s ¨s≠sVªRΩLÚ i À≥ÿLRiª`ΩNRPV ™´s¿¡Ë©´s FyN`P ˙xmsµ≥y¨sNTP xmsn V©´s ry*gRiªRΩLi á’¡Li¿¡Liµj∂. ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ \¤«¡xmspL`iNRPV ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı @˙uy£msn NRPV ≠sƵ∂[aSLigRi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ qx sÕÿ¯©±s ≈¡VL<ik µ`∂ mx sn V©´sLigS ry*gRiªRΩLi mx s÷¡NSLRiV. ˙xmsµ≥y¨s g_LRi™yLÛRiLi LS™±sVÀÿg`i Fy˘¤Õ¡£qs x§¶‹[»¡ÕfiÕ‹[ ≠sLiµR∂V BøyËLRiV. ≠sLiµR∂V NSLRi˘˙NRP™´sVLi @©´sLiªRΩLRiLi @˙uy£mns @“¡¯L`iNRPV  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji Æ™sŒ˝ÿLRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[, ™´sVL][\Æ™sxmso FyN`P ˙xmsµ≥y¨s xmsLRi˘»¡©´s©´sV @“¡¯L`i µR∂LÊS Aµ≥y˘ºΩ¯NRP gRiVLRiV™´so \¤«¡©´sVÕfi @¤À¡[µj∂©±s @÷d¡∆ÿ©±s  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· lLi[≈¡ ™´sµÙR∂ BµÙR∂LRiV À≥ÿLRiªRΩ \|qs¨sNRPVá©´sV FyN`P µyLRiVfl·LigS øR¡Lizms ™yLji ªRΩáá©´sV ©´sLjiNTP©´s xmnsV»¡©´sNRPV ¨sLRixqs©´sgS C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. FyNTPrÛy©±s ˙xmsµ≥y¨s xmslLi[*«fi @˙uy£msn xmsLRi˘»¡©´s|\ ms @“¡¯L`iÕ‹[ ¨sLRixqs©´sáV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. A∏R∂V©´s xmsLRi˘»¡©´s©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ aRP¨s™yLRiLi rÛy¨sNRP ©y˘∏R∂V™yµR∂VáV, @“¡¯L`i µR∂LÊS ™´sWlLi‰…fi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©s± ALiµ][Œ¡œ ©´sáV ¬ø¡[xms…ÌÿLiVV. BµÙ∂R LRiV À≥ÿLRiªRΩ |\ qs¨sNRPá©´sV NTPLSªRΩNRPLigS x§¶¶¶ªRΩ™´sWLRiË≤y¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ.. FyN`P ˙xmsµ≥y¨s xmsLRi˘»¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøyLiVV. A∏R∂V©´s xmsLRi˘»¡©´s©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ ryÚ¨sNRPLigS uyxmsoáV ™´sVWzqsÆ™s[aSLRiV. ≠ds≠dsH{msá xmsLRi˘»¡©´sá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ À≥¡œ ˙µR∂ªy NSLRiflÿá Lkiªy˘ F°÷d¡xqsVáV uyxmsoá©´sV ™´sVWzqsÆ™s[LiVVLi¬ø¡[ ™yLRiV. NS¨ds, @˙uy£msn xmsLRi˘»¡©´s©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ rÛy¨sNRPV¤Õ¡[ xqs*øR¡ËÈLiµR∂LigS uyxmsoáV ™´sVW}qszqs©´s»˝¡V µR∂LÊS ™´sWlLi‰…fi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©s± @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V «‹[µy ¤…¡NRPøR¡LiµR∂¨ds æªΩ÷¡FyLRiV. FyN`P ˙xmsµ≥y¨sNTP ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s æªΩáVxmsoªy™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

7 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

Pk"å~°O, =∂iÛ 10, 2013

™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩ Æ™s[≤R∂VNRPáNRPV Aá∏R∂WáV ™´sVVryÚ ¡V GáWLRiV,™´sWLjiË9 (AL`iFs©±sFs): Aµj∂™yLRiLi ™´sV•¶¶ ¶bP™´sLS˙ºΩ¨s xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s x m sáV ˙x m sµ≥ y ©´ s Aá∏R ∂ WÕ˝ ‹ [ bP™´sLS˙ºΩ GLSˆ»˝¡V xmnsV©´sLigS ¬ ø ¡[ a SLR i V. —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ ¨ s ’≥d¡Æ™s[VaRP*LSá∏R∂VLi, FyáN]Ã˝¡V, xms…Ì”¡{qs™´sV ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ À≥¡œ NRPVÚáV ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLRiV. gRiªRΩ ™yLRiLiª][ L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¬ø¡[ Aá∏R∂WÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ x m sLR i *µj ∂ ©´ s Li x q sLiµR ∂ LR i ˜È L igS xmsp«¡Ã¡V ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV \ZaP™´s ZOP[Q ˙ªyá¨dsı ™´sVVryÚ ¡∏R∂W˘LiVV. øR¡Ã¡V™´s mx sLiµj∂Œ˝¡œ ß, ≠sµR∂V˘µÙ∂k FyáV, NRPW˘Q\¤Õ¡©˝´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. Ƶ∂[™yµy∏R∂V aS≈¡ À≥œ¡NRPVÚáNRPV

FsÕÿLi…” ¡ @r¢NR P LR i ˘Li NRPáVgRiNRPVLi≤y xms…”¡xtÓsQ GLSˆ»˝¡V ¬ ø ¡[ z q sLiµj ∂ . bP™´ s ∏R ∂ V˘NR P V ™´sV•¶¶¶©y˘xqsNRPxmspLRi*NRP GNSµR∂aRP LR i V˙µy’≥ ¡ }tsQNSáV, ’¡Õÿ* LRiË©´sáV, aSLiºΩ NRPÕÿ˘flÿáV, «‹[ ˘ ºΩL˝ j i LigS LR i Ë©´ s áV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. \ZaP™´sZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[ @’≥ ¡ }tsQNSáV, @LR i Ë©´ s áV, «‹[˘ºΩL˝jiLigSLRiË©´sáV, aSLiºΩ NR P Õÿ˘flÿáV \ Æ ™ sÀ≥ œ ¡ ™´ s LigS ¨sLR i *z § ¶¶¶Li¬ ø ¡[ L iµR ∂ VNR P V @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ ˙FyaR P x q sÚ Q ˘Li D©´ s ı ˙µyOSQLS™´ s VLi, FyáN]»Ì ¡ V, xms…Ì¡” {qs™´sVÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. BNRP‰≤T∂NTP ™´s¬ø¡[Ë À≥¡œ NRPVÚá

N][xqsLi ALÌki{qs NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡xqsV=á©´sV ©´s≤R∂Vxmsoª][Liµj∂. @˙gRi•¶¶¶LRiLi ©´sgRilLi[aRP*LRiry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV ©´ s VLi¿¡ @’≥ ¡ }tsQNSáV ry∏R ∂ VLi˙ªR Ω Li 6 gR i Li»¡Ã¡NR P V «¡gR i ª`Ω«‹[ ˘ ºΩ, LS˙ºΩ 7 gRiLi»¡Ã¡NRPV aSLiºΩNRPÕÿ˘fl·Li. LS˙ºΩ 10 gR i Li»¡Ã¡ ©´ s VLi¿¡ GNSµR ∂ aR P LR i V˙µy’≥ ¡ }tsQNR P Li ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. ªRΩLilgiŒ˝œ¡™´sVW≤T∂ ÀÿÕÿ˙ºΩxmsoLRixqsVLiµR∂Lji xqsÆ™s[VªRΩ ’≥ d ¡ ™´ s V÷¡Lilgi[ a R P *LR i ry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ DµR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ @’≥¡}tsQNSáV, ’¡Õÿ*LRiË©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. x m sæ ª Ω[ Ú À ÿµR ∂ á¯≤U ∂ LS™´ s V÷¡Lilgi[ a R P *LR i ry*≠sV

Aá∏R∂VLiÕ‹[ DµR∂∏R∂VLi 4 gRiLi»¡Ã¡ ©´ s VLi¿¡ @’≥ ¡ }tsQNSáV, ry∏R ∂ VLi˙ªR Ω Li 7 gR i Li»¡Ã¡NR P V aSLiºΩNRPÕÿ˘fl·Li, LS˙ºΩ 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV ™´sV•¶¶¶©y˘xqsxmspLRi*NRP LRiV˙µy’≥¡}tsQNRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. xqs˙ªRΩLiFy≤R∂V µR∂ªRΩÚ gS∏R∂V˙ºdΩ {mshRiLiÕ‹[ Aµj∂™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ r°™´sV™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV @≈¡Li≤R∂ áOUPQ ¯gRifl·xmsºΩ x§¶‹[™´sVLi ¬ø¡[ryÚLRiV. µR∂OTPQfl·xmso≠dsµ≥j∂ «ÿ*Õÿx m sx § ¶¶¶l L i[ a R P *LR i ry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[, ™´sWLRi‰LiÆ≤∂[∏R∂V JLiNSLR i ≠sZaP[ * aR P *LR i ry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sV•¶¶ ©y˘xqsxmspLRi*NRP GNSµR ∂ aR P LR i V˙µy’≥ ¡ }tsQNSáV

@ƵÙ∂ ™yx§¶¶¶©yáª][ @µ≥j∂NSLRiVá LS«¡À≥‹[gRiLi? @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,™´sWLjiË 9(AL`iFs©±sFs): —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS C xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP 47 Æ™s[áV BLiµj∂LRi™´sV¯ xmsNS‰ gRiX•¶¶¶Ã¡ ¨sLS¯fl·Li áORPQ ˘Li NSgS Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV C ALÛij NRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ 18 Æ™s[áV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. ≠ds…”¡¨s xmspLjiÚ ¬ø¡[LiVVLiøyáƩs[ áORPQ ˘Li NRP©´sxms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. @LiVVæªΩ[ ¨sªRΩ˘Li NS˘Lixmsoá }msLRiVª][ @µ≥∂j NSLRiVáV ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s ™´sVL][Æ\™sxmso @’Ù¡µyLRiVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl·aS≈¡ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi øR¡V»Ì¡W ˙xmsºΩL][«¡⁄ NRP¨dsxqsLi ™´sLiµR∂™´sVLiµj∂ á’Ù¡ µyLRiVáV ˙xmsµR∂OTPQfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™yLjiNTP xqs™´sWµ≥y©´s≠sV¬ø¡[Ë µj∂NRPV‰ NRPW≤y ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. xms©´sVá }msLRiVª][ »¡WL˝RiV Æ™sŒœ¡ßªRΩW Æ™s[áNRPVÆ™s[áV ˙≤y ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı @µ≥j∂NSLRiVáV A Æ™s[VLRiNRPV xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV NRPW≤y D©yıLiVV. @ƵÙ∂ ™yx§¶¶¶©yáNRPπ∏∂[V˘ Æ™sVVªyÚá©´sV ™´sW˙ªRΩLi ry*•¶¶¶ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[¨s ™yx§¶¶¶©yá ∏R∂V«¡™´sW©´sVá }msLRiVª][ ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· aS≈¡ ©´sVLi¿¡ µyµyxmso 4áORPQáV ™´sLRiNRPV ¨sµ≥R∂VáV ˙≤y ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™yLRiV —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ ¨s™yryáVLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @NRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ZNP[Li˙µy¨sNTP Æ™sŒ˝¡œ ≤y¨sZNP[ ˙xmsºΩÆ©sÕÿ 4áORPQáV ¨dsŒ˝¡œ ˙Fy∏R∂VLigS ¨sµ≥∂R VáV ˙≤y ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @Ƶ∂[™s´ V¨s @≤T∂lgi[ µj∂ZNP[‰ ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Liª][ gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl·aS≈¡Õ‹[ ¨s @µ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ™´sV ¬ø¡[ºΩ™y»¡Li ˙xmsµR∂Lji+xqsVÚ©yıLRiV. @Ƶ∂Ù ™yx§¶¶¶©y¤Õ¡[ ™yLji Fy÷¡»¡ ™´sLRiLigS

™´sWLSLiVV. NS˘Lixmsoá }msLRiVª][ …‘¡G, ≤U∂GáV @µR∂©´sLigS F~LiµR∂VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≤U∂CC rÛyLiVV @µ≥∂j NSLRiVáV mx sLRi˘»¡©´sá N][qx sLi @Ƶ∂Ù ™yx§¶ ¶©yáV ™y≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡Vc LjiNSLÔiR VáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. ™yLRiV FsNRP‰≤R∂ ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıL][ NS¨ds ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ »¡Liø≥R¡©´sVgS ’¡Ã˝¡VáV ™´sW˙ªRΩLi ˙≤y ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. N]¨sıryL˝RiV ™yx§¶¶¶©yáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡NRPV©yı ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi ˙≤y ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V AL][mx sfl·Ã¡V D©yıLiVV. @Õÿlgi[ ªRΩ™´sV r~LiªRΩ xms©´sVáNRPV @ƵÙ∂ ™yx§¶¶¶©yá©´sV Dxmsπ∏∂W gjiLiøR¡VNRPV¨s ™y…”¡NTP NRPW≤y ’¡Ã˝¡VáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V NRPW≤y D©yıLiVV. µk∂¨sNTP ª][≤R∂V BLiµj∂LRi™´sV¯ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ À≥ÿLki rÛyLiVVÕ‹[ @˙NRP™´sWáV Æ™sáVgRiV øR¡WxqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ xqsLi ¡Liµ≥∂j ªRΩ @µ≥∂j NSLRiVáV xmsLRi˘Æ™s[OPT QLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s NRPW≤y æªΩáVr°ÚLiµj∂. @µ≥j∂NSLRiVá ºdΩLRiVª][ ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVzqs ¡˜Liµj∂ NRPW≤y BuÌyLS«¡˘LigS ™´sWLSLRiV. gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· aS≈¡Õ‹[¨s @µ≥∂j NSLRiVá @Ƶ∂Ù ™yx§¶¶¶©yáNRPV xqsLi ¡Li µ≥∂j Li¿¡©´s LjiNSLÔiR VáV xmsLjibdP÷¡}qsÚ Æ™sVVªRΩLÚ i gRiV»Ì¡Vc  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂V ªRΩVLiµR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ qx sLiƵ∂[§x ¶ ¶Li ¤Õ¡[µ∂R V. LjiNSLÔiR VáZNP[ mx sLji≠sVªRΩÆ\™sV mx sLRi˘»¡©´sáV rygjiLi¿¡©´s @µ≥j∂NSLRiVá Àÿg][ªRΩLi NRPW≤y Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLiµj∂. ™´sVLji N]LiµR∂LRiV @µ≥j∂NSLRiVáV NRP¨dsxqsLi ™yLS¨sNTP INRP‰ L][«¡Ÿ NRPW≤y xmsLRi˘»¡©´sáV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°LiVV©y Æ©sáLiªy xmsLRi˘»¡©´sáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V LjiNSLÔiR VÕ˝‹[ ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[zqs @Ƶ∂Ù ™yx§¶¶¶©yá }msLRiVª][ @xmsˆ©´sLigS À≥‹L[ i¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV.

Æ™s[xqs≠s N][ªRΩáª][ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡N][xqsLi @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı xms¤Õ˝¡Ã¡V gRiVLi»¡WLRiV, ™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): C G≤yµj∂ Æ≤∂ÕÌÿ NSáV™´sáNRPV «¡©´s™´sLji Æ©sá ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´s∞ªRΩWÆ©s[ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂á ¨s÷¡}msaSLRiV. rygRiL`i NSáV™´sáNRPV @LiVVæªΩ[ ALRiVªRΩ≤T∂ xmsLi»¡Ã¡NRPV µR∂aRPá™yLkigS B¿¡Ë ªygRiV¨ds…”¡ ¬ø¡LRiV™´soáV ¨sLixmsoN][NRPVLi≤y ALiORPQáV |ms…ÌÿLRiV. INRP…”¡, lLiLi≤R∂V µR∂FnyáV ™´sW˙ªRΩLi @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyLRiV. ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[NTP FsgRiV™´s ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li gRiLjixtÓsQ rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LRiVN][¤Õ¡[µR∂V. 540 @≤R∂VgRiVáNRPV ≠sVLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sı ¨ds…”¡¨s FsLiª][ F~µR∂VxmsogS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™y÷¡=©´s xmsLjizqsÛ ºΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiµj∂. G…ÿ ™´sWLjiË Æ©sÕÿ≈¡LRiV ™´sLRiVNRPV ªygRiV¨dsLRiVNRPV µj∂gRiVáVLiÆ≤∂[µj∂ NSµR∂V. Æ≤∂ÕÌÿ, rygRiL`i NSáV™´sáNRPV xmsoxtsQ‰Ã¡LigS ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂á «¡Ljigji ªygRiV¨ds…”¡ ¬ø¡LRiV™´soáV NRPŒœ¡NRPŒœ¡Õÿ≤R∂VªRΩVLiÆ≤∂[≠s. µy¨s ™´sá©´s Æ™s[V Æ©sá ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ™´sLRiNRPV xqs™´sVxqs˘ DLiÆ≤∂[µj∂ NSµR∂V. @ÕÿLi…”¡µj∂ Æ™s[xqs≠s BLiNS LSNRPVLi≤yÆ©s[ —¡Õ˝ÿ ˙xms«ÿ¨dsNRPLi µy•¶¶¶LjiÚª][ @á™´sV…”¡r°ÚLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ™s[xqs≠s ¨ds…”¡ ¨sá* ¬ø¡LRiV™´soÕ˝‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li xqsgRiLi NRPLi¤…¡[ NTPLiµR∂NRPV ªRΩgÊij F°LiVVLiµj∂. ¬ø¡LRiV™´soáV ¨sLixmsoN]Æ©s[LiµR∂VNRPV C Æ©sá ¿¡™´sLji ™yLRiLiÕ‹[ Æ≤∂ÕÌÿ, rygRiL`i NSáV™´sáNRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li π∏∂W¿¡xqsVÚ©s´ ı»˝¡VgS xqs™´sWøyLRiLi. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xmsLiøy∏R∂VºdΩá¨dsı FsxmsˆVÆ≤∂xmsˆV≤R∂V NSáV™´sáNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[ryÚLS @¨s FsµR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLiVV. INRPÆ™s[Œ¡œ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂á «¡LRigRiNRPF°æªΩ[ …ÿ˘LiNRPL˝iR µy*LS xqsLRixmsn LS ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s xmsLjizqsÛ ºΩ DªRΩˆ©´sı™´s∞ªRΩVLiµj∂.Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡æªΩ[Ú ªygRiV¨ds…”¡ FsµÙ∂R ≤T∂ xqs™´sVxqs˘©´sV @µ≥j∂gRi≠sVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV G…ÿ LRiW. lLiLi≤R∂V N][»˝¡NRPV \|msgS ¨sµ≥R∂Vá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i µy*LS ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[xqsVÚLiµj∂. ˙xmsºΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´s¤Õ¡[ C G≤yµj∂ NRPW≤y AL`i≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs @µ≥∂j NSLRiVáV ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV zqsµÙ∂R Li ¬ø¡[zqs NRP¤Õ¡NÌPR L`iNRPV ¨sÆ™s[µ∂j LiøyLRiV. @xqs¤Õ¡[ ™´sL<SáV ¤Õ¡[NPR , NSáV™´sáNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂á «¡LRigRiNRP @LRiN]LRigS ˙xms«¡Ã¡NRPV ¨ds…”¡ xqsLRixmsn LS «¡LRiVgRiVªRΩVLi¤…¡[.. C ™yLRiLi ©´sVLi¿¡ @™´sVáVÕ‹[NPT ™´s¿¡Ë©´s ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áV xqs™´sVxqs˘©´sV ºdΩ˙™´sLRiWxmsLi µy¤Õ¡[ËÕÿ ¬ø¡[aSLiVV. À≥¡œ WgRiLRi˜È«¡Ã¡Li L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV @≤R∂VgRiVLi»¡≤R∂Liª][ À‹[LiR˝ Q|\ ms Aµ≥yLRixms≤T∂©´s ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y µR∂zmsˆNRP ºdΩLRiVËN]Æ©s[LiµR∂VNRPV B ¡˜LiµR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BxmsˆVÆ≤∂[ BÕÿ DLi¤…¡[ FsLi≤R∂áV À≥¡œ gÊiR V™´sVÆ©s[ G˙zmsÕfi, Æ™s[V, «¡⁄©±sáՋ[ ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmsn LS xmsLjizqsÛ ºΩ BLiZNPÕÿ DLi»¡VLiµ][©s´ ¨s —¡Õ˝ÿ ˙xms«ÿ¨dsNRPLi ALiµ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡LiµR∂Vª][Liµj∂. gRiªRΩLiª][ F°Ã¡VËN]Li¤…¡[ C G≤yµj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sL<iR FyªRΩLi øyÕÿ ªRΩNRPV‰™´sgS ©´sÆ™sW\Ƶ∂Liµj∂. @NSá™´sL<SáV, ©´s™´sLi ¡L`iÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ªRΩVFy©´sV©´sV xmsNRP‰©´s |ms≤T∂æªΩ[ BLiøR¡V≠sVLiøR¡V 20 aSªRΩLi ªRΩNRPV‰™´sgS ™´sL<iR FyªRΩLi ©´sÆ™sW\Ƶ∂LiµR∂¨s @µ≥∂j NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. rygRiV¨ds…”¡ r¢NRPLRi˘Li xqs˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li ™´sá©´s ™´s˘™´sry∏R∂V À‹[LiR˝ ª][ À≥¡œ WgRiLRi˜È «¡Õÿ¨sı ª][Æ≤∂[aSLRiV. µk∂¨s ™´sá©´s ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li xms≤T∂F°LiVVLiµj∂. ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li xms≤T∂ F°ªRΩVLi≤R∂»¡Li ™´sá©´s ™´sá©´s A∏R∂W ˙FyLiªyÕ˝‹[ À‹[LiR˝ NRPV ¨dsLRiV @LiƵ∂[ xmsLjizqsÛ ºΩ ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiµj∂. ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂»¡Liª][ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡NRPV INRPryLji ¨ds…”¡¨s BxqsVÚ©yıLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªRΩª][ …ÿ˘LiNRPVÕ˝‹[NTP ¨dsLRiV ¬ø¡[LRiNRP xqsLRixmnsLS «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ DµR∂∏R∂VLi ALRiV gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ALjiLi…”¡ ™´sLRiNRPV ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªΩR á Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ J™´sL`i |§¶¶¶≤`∂ …ÿ˘LiNRPVá©´sV LS˙ºΩŒ˝¡œ ß ¨sLixmsoN][™y÷¡= ™´sr°ÚLiµj∂. ≠sµR∂V˘ª`Ω Æ™sW…ÿL˝iR V ˙…”¡£ms @™´soªRΩVLi≤R∂»¡Li, LS˙ºΩ Æ™s[Œ¡œ Õ˝‹[ NRPW≤y ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmsn LS ™´sxqsWÚ, F°ªRΩVLi≤R∂Liª][ J™´sL`i|§¶¶¶≤`∂ …ÿ˘LiNRPVáV xmspLjirÚ yÛ LiVVÕ‹[ ¨sLi≤R∂»¡Li ¤Õ¡[µ∂R V. µk∂¨s ™´sá©´s ˙gS™´sWÕ˝‹¨[ s ¨dsLRiV @LiµR∂≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s ˙xms«¡Ã¡V ™yF°ªRΩV©yıLRiV.

lLiÆ™s©´sW˘ À≥œ¡™´s©±s Aµ≥R∂V¨dsNRPLRifl· GáWLRiV,™´sWLjiË9 (AL`iFs©±sFs): GáWLRiVÕ‹[ .25 áORPQáª][ lLiÆ™s©´sW˘ À≥œ¡™´s©±s ©´sV Aµ≥ R ∂ V¨sNU P NR P Lj i LiøyLR i V. µk ∂ ¨s ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™y¨sNTP LSxtÌsQ˚ l L iÆ ™ s©´ s W˘ aS≈¡ ™´ s VLi˙ºΩ Fs©±s.LRixmsn VV≠dsLSlLi≤Ô∂T CÆ©sá 31©´s ™´ s x q sVÚ © yıLR i ¨s l L iÆ ™ s©´ s W˘ @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©s± —¡Õ˝ÿ @µ≥∂R ˘QOPR VáV r°™´ s VZaP[ ≈ ¡L`i ¬ ø ¡FyˆLR i V. GáWLRiVÕ‹[ lLiÆ™s©´sW˘ À≥¡œ ™´s©±s©´sV LR i W.25 áOR P Qáª][ Aµ≥∂R V¨sNUPNRPLjiLiøy™´sV¨s @©yıLRiV. µy¨s ˙FyLR i LiÀ≥ ‹ [ ª R Ω =™y¨sNT P ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ •¶¶¶«¡LRiV NS©´sV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

¬ø¡[ryÚLRiV. @˙gRi•¶¶¶LRiLi ˙xmsªyxms ≠sZaP[*aRP*LRi ry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ DµR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ™´sV•¶¶¶©y˘xqs mx spLRi*NRP LRiV˙µy’≥¡}tsQNPR Li ¬ø¡[ryÚLiR V. xms™´sL`i}ms»¡ @©´sıxmspLÒiR xqsÆ™s[VªRΩ ≠sZaP[*aRP*LRiry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[, µ]Li≤R∂Fy≤R∂V µR∂ªRΩÚQZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[¨s ≠sZaP[*aRP*LRiry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[, aRP¨s™yLRixmso}ms»¡Õ‹[¨s LS™´ s V÷¡Lil g i[ a R P *LR i ry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[, xmsæªΩ[ÚÀÿµR∂Õ‹[¨s ¬ø¡©´sı™´sV¤Õ¡˝ a[ PR *LRiry*≠sV qx s¨sıµ≥∂j Õ‹[ LRiV˙µy’≥¡}tsQNPR Li, ’¡Õÿ*LRiË©´sáV, «‹[˘ºΩL˝jiLigSLRiË©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS NR P W˘Q\ ¤ Õ ¡©˝ ´ s V, ™´ s VLi¿¡¨d s …” ¡ x qsµR ∂ VFy∏R ∂ VLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡ GáWLRiV,™´sWLjiË9( AL`iFs©±sFs): øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V —¡Õ˝ÿ xmsLRi˘»¡©´s©´sV …”¡≤T∂zms NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V, ˙x m sá«¡Ÿ ≠s«¡∏R ∂ V™´ s LiªR Ω Li ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ Wá¨s —¡Õ˝ ÿ …” ¡ ≤T ∂ z m s @µ≥ R ∂ ˘QOR P VLSáV ª][ » ¡ { q sªyLS™´ s VáOT P QQ¯ N][ L SLR i V. aR P ¨s™yLR i Li ©´ s VLi¿¡ NR P ¨d s x q sLi mx sµj∂L][«¡ŸÃ¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ N]©´srygRi©´sVLiµj∂. NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ∏R∂W˙ªRΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsÆ™s[bPLiøR¡©´sVLiµR∂¨s æ ª Ω÷¡FyLR i V. µR ∂ aSÀÙ ÿ áVgS NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ ’d¡{qsáNRPV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Æ™sWryáNRPV æªΩLRi µj∂LiøR¡VªRΩW æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ’d¡{qs ≤T ∂ N˝ R P l L i[ x t sQ©± s ©´ s V ª]÷¡ryLj i gS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ LSxtÌsQ˚ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ øyLj i ˙ªyªR Ω ¯NR P x m n s V…Ì ÿ ¨sNT P $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRi¨s A FyLÌik ’d¡q{ s ≠sÀ≥ÿgRiLi LSxtsÌ Q˚ @µ≥∂R ˘QOPR VáV lLi≤Ô∂T x q sV˙ ¡x § ¶¶¶¯fl·˘Li @©yıLR i V. Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s NRPVÕÿá @À≥¡œ V˘©´sıæªΩ[ Æ µ ≥ ∂ [ ˘ ∏R ∂ VLigS x m s¨s¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı øR ¡ Li˙µR ∂ Àÿ ¡VZNP[ LS©´ s V©´ s ı NSáLiÕ‹[ @µ≥ j ∂ NSLR i Li NR P »Ì ¡ ¤ À ¡≤R ∂ ªyLR i ¨s ¬ ø ¡FyˆLR i V. Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s NRPVÕÿá ™yLji xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi ¨sLRiLiªRΩLRiLi Fy»¡Vxms≤R∂VªRΩV©´sı øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V aRP¨s™yLRiLi xmsbPË™´sVg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRi¨s, ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s Àÿµ≥ R ∂ ˘ªR Ω ˙x m sºΩ INR P ‰Lj i \ | ms DLiµR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @¨sı ’d¡q{ s NRPVÕÿá ™yLRiV ≠sLji≠sgS ’d¡{qs ©y∏R∂VNRPVáV NRPVá xqsLixmnsWá©´sV qx s≠dsVNRPLjiLi¿¡©´s ™yLji¨s IN][‰ø][»¡ IN][‰ NRPVá™´sXºΩÚ Æ™s[xtsQµy≥ LRifl·Õ‹[ rÌ y Õfi=¨s GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ x q sWÚ øR ¡ Li˙µR ∂ Àÿ ¡VNR P V ry*gR i ªR Ω Li x m s÷¡ZNP[ Õ ÿ ˙x m sflÿ◊¡NR P LRiWF~Liµj∂Liøyá©yıLRiV.

aRP¨s™yLRiLi ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ NRPሙ´sXORPQ ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms ElLi[giR VªRΩV©´sı FyLRi*ºdΩ xqsÆ™s[VªRΩ NRPzms¤Õ¡[aPR *LRiry*≠sV

≠sµR∂V˘ª`Ω À≥ÿLRiLiª][ ry™´sW©´sV˘Ã¡V NRPVƵ∂[áV GáWLRiV,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áª][ ≠sµy˘LÛiR VáV @Æ©s[NPR B ¡˜LiµR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yı ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ¿¡ªRΩaÚ PR VµÙ∂j ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiµR∂¨s ’¡¤«¡zms ≠s™´sVLji+Li¿¡Liµj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ALiµ][Œ¡œ ©´sáV ¬ø¡[mx s…Ìÿ™´sV¨s, À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ ™´sVLji¨sı ≠sµR∂V˘ª`Ω ALiµ][Œ¡œ ©´sáNRPV Æ™s©´sNS≤R∂™´sV¨s —¡Õ˝ÿ @µ≥∂R ˘QOPR VáV $¨s™yxqs™´sLRi¯ @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS aRPV˙NRP™yLRiLi ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ALiµ][Œœ¡©´sNRPV ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVLi¿¡ xqsˆLiµR∂©´s ™´s¿¡ËLiµR∂©yıLRiV. ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ qx sLRimx sn LSÕ‹[ N][ªΩR ≠sµ≥∂j LiøR¡≤R∂Liª][ mx sLi»¡Ã¡V ©´stx sÌ QF°π∏∂[V mx sLjiqz sÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂LiµR∂©yıLRiV. BNRP xmsLji˙aRP™´sVá xqsLigRiºΩ ™´sVLki µyLRiVfl·LigS DLiµR∂¨s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ ™´sVWÆ≤∂[Œ¡œ˝ NSáLiÕ‹[ LRiW.6,310 N][»¡˝ Æ™s[VLRiNRPV ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ ø≥yLÍik áV |msLjigS∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLiµ≥∂R ©´s xqsLÙiR VÀÿ»¡V ø≥yLÍik á }msLRiVª][ ™´sVL][ LRiW.9242 N][»˝¡V ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVá ©´sVLi¿¡ ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶N][LÌRiV }qÌs NSLRifl·LigS |msLi≤T∂LigRiVÕ‹[ D©´sı LRiW.3130 N][»˝¡ xqsLÙRiVÀÿ»¡V ø≥yLÍkiá©´sV NRPáVxmsoNRPVLi¤…¡[ gRiªRΩ ™´sVWÆ≤∂[Œ¡œ˝ NSáLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡\|ms Æ™sVVªRΩLÚ i ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ ø≥yLÍik á À≥ÿLRiLi µyµyxmso LRiW.30 Æ™s[á N][»¡˝ V xms≤T∂LiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ™´sVVLiµR∂V øR¡Wxmso ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ ºdΩ˙™´s ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ xqsLiO][QÀ¡œ≥ Li GLRiˆ≤T∂LiµR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji*LiøyLRiV. ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ DªRΩˆºΩÚÕ‹[ INRPxmsˆV≤R∂V ≠sVgRiVáV LSxtÌsQ˚LigS }msLRiVgSLi¿¡©´s ALiµ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`P Æ©s[≤∂R V ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ qx sLiO][QÀ¡œ≥ LiÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][LiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. |msLRiVgRiVªRΩV©´sı gRiXx§¶¶¶, ™´s˘™´sry∏R∂V, FyLji˙aS≠sVNRP ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ @™´sxqsLSáNRPV ª][≤∂R VgS gS˘£qs Aµ≥yLjiªRΩ ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ F˝yLi»˝¡NRPV gS˘£qs xqsLRixmsn LS ªRΩgÊij F°™´s≤R∂Liª][ GLRiˆ≤T∂LiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

Aµy∏R∂VLi D©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s @µ≥j∂NSLRiVáV ! ¿¡ªRΩWÚLiR V,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs):LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s Æ™s[xqs≠s ≠s≤T∂µj∂ ZNP[Li˙µR∂Æ\™sV©´s •¶¶¶Lji=÷d¡z§¶¶¶Õfi=Õ‹[ xqsÛ ÕÿáNRPV ≠sxmsLkiªRΩÆ\™sV©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ DLiµj∂. BNRP‰≤R∂ ≠sáV\Æ™s©´s AxqsVÚáV NRP÷¡gji™´so©´sı xqsx§¶¶¶NSLRi ™´sWlLi‰…”¡Lig`i r~\|qs…‘¡NTP ™´sW˙ªRΩLi ™y…”¡ µy*LS G…ÿ áORPQÕÿµj∂ LRiWFy∏R∂Vá Aµy∏R∂VLi gRi≤T∂Li¬ø¡[ ≠dsáV©yı xms…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. z§¶¶¶Õfi=Q\|ms @ºΩµ≥j∂gRiXx§¶¶¶LiÕ‹[ NTPLiµj∂ Fn˝°L`iÕ‹[ 5 gRiµR∂VáV, \|ms Fn˝°L`iÕ‹[ 5 gRiµR∂VáV, J |msµÙR∂ •¶¶¶Ã¡V, INRP uyzmsLig`i gRiµj∂, ™yø`¡Æ™sV©±s NS*LÌRiL`i= ™´so©yıLiVV. BÆ™s[≠ds ™y≤R∂NRPLiÕ‹[ ¤Õ¡[™´so. ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[LiVV}qsÚ G…ÿ áORPQá Aµy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLRiVªRΩVLiµj∂. @LiVV©y @µ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. ¿¡ªRΩWÚLiR V xqsx§¶¶¶NSLRi ™´sWlLi‰…”¡Lig`i r~\|qs…‘¡NTP —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ™´so©´sı g][µy™´sVVáV, À≥¡œ ™´s©yáV, uyzmsLig`i gRiµR∂VáV bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[LSLiVV. ¿¡ªRΩWÚLRiV, øR¡Li˙µR∂gjiLji, ºΩLRiVxmsºΩ ≠sV©´s•¶¶¶ ≠sVgji÷¡©´s ø][»˝¡ ™´so©´sı g][µy™´sVVáV, À≥¡œ ™´s©yáV, uyzmsLig`i gRiµR∂Vá¨sıLi…”¡ xmsLjizqsÛ ºΩ BƵ∂[. ¿¡ªRΩWÚLiR VÕ‹[ ˙xmsµ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂V À≥¡œ ™´s©´sLi, g][µy ™´sVV ™´so©yıLiVV. @µR∂©´sLigS ™´so©´sı ™´sVL][ À≥¡œ ™´s©y¨sı xqsx§¶¶¶NSLRi ˙zmsLi…”¡Lig`i ˙|ms£qsNRPV @Ƶ∂Ù NRPV BøyËLRiV. ™y÷d¡¯NTPxmsoLRiLiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 2.50 FsNRPLSá ≈¡LkiÆ\µ∂©´s À≥¡œ W≠sV ™´soLiµj∂.BLiµR∂VÕ‹[ N]LiªRΩ xqsÛ Õÿ¨sı Æ™s[áLi Æ™s[zqs LRiW.14.85 áORPQáNRPV ≠s˙NRPLiVVLiøyLRiV. BLiNS INRP…”¡©´sıLRi FsNRPLS ™´sLRiNRPW ≠sáV\Æ™s©´s À≥¡œ W≠sV ¨sLRiVxmsπ∏∂WgRiLigS ™´soLiµj∂. |msµÙ∂R xmsLi«ÿfl”· ™´sVLi≤R∂áLi N][gij ¤Õ¡[LiR V ™´sµÙ∂R 3 FsNRPLSá ™´s˘™´sry∏R∂V À≥¡œ W≠sV ™´soLiµj∂. l\LiªRΩVáV µk∂¨sı rygRiV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡Vc©yıLRiV NRPW≤y. @LiVVæªΩ[ r~\|qs…‘¡c }msLji»¡ xms…ÌÿµyLRiV FyxqsVxmsoxqsÚNSáV ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ºdΩLjiNRP NRPW≤y @µ≥∂j NSLRiVáNRPV ¤Õ¡[NPR F°ª][Liµj∂. $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ xms»Ì¡fl·Li Fy©´sgRiÃ˝¡VÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ ≈¡LkiÆ\µ∂©´s 2 FsNRPLSá À≥¡œ W≠sV ™´soLiµj∂. µk∂¨sı mx sáV™´soLRiV A˙NRP≠sVLiøR¡VNRPV¨s BŒœ¡ß˛ ¨sLji¯LiøR¡VNRPVÆ©s[aSLRiV. Fs{qs=≠ds ©y∏R∂VV≤R∂V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS ™´soLi≤R∂gS A À≥œ¡W≠sVNTP LRiW.6.70 áORPQá xmsLji•¶¶¶LS¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li µy*LS ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y r~\|qs…‘¡c @µ≥∂j NSLRiVáV xms…Ì¡” LiøR¡VN][¤Õ¡[µ∂R ©´sı ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. xmsá™´sVÆ©s[LiR VÕ‹[ 5 gRiµR∂Váª][ NRPW≤T∂©´s uyzmsLig`i NSLi|m˝sN`P= ™´soLiÆ≤∂[µ∂j . µy¨s ©´sVLi¿¡ @Ƶ∂Ù LRiWxmsLiÕ‹[ Aµy∏R∂VLi NRPW≤y ™´s¬ø¡[˵j∂. @LiVVæªΩ[ 2007Õ‹[ À≥œ¡™´s©´sLi NRP…ÌÿáƩs[ Æ©sxmsLiª][ uyzmsLig`i gRiµR∂Vá©´sV NRPW÷¡ËÆ™s[aSLRiV. Bxmso≤y xqsÛ Ã¡Li ¨sLRiVxmsπ∏∂WgRiLigS ™´soLiµj∂. ≠ds…”¡¨s r~\|qs…‘¡cNTP Dxmsπ∏∂WgRixmsÆ≤∂[ ≠sµ≥∂R LigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™y÷¡=©´s Àÿµ≥∂R ˘ªRΩ FyáNRP™´sLÊiR LiQ|\ ms©y, @µ≥∂j NSLRiVá\|ms©y ™´soLiµj∂. øR¡Li˙µR∂gjiLjiÕ‹[¨s g][µy™´sVV©´sV F¢LRixqsLRixmsn LSá aS≈¡NRPV @Ƶ∂Ù NRPV BøyËLRiV. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ ALÌik {qs ¡£qs }qÌsxtsQ©s± FsµR∂V»¡ ™´so©´sı À≥¡œ ™´s©y¨sı |\ ms#˚Æ™s[»¡Vc ™´s˘NRPVÚáNRPV ÷d¡«¡ŸNRPV BøyËLRiV. B≠s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[ ™´so©yıLiVV. ¿¡ªRΩWÚLiR V ™´sVLi≤R∂áLi ™´sVVLRiNRPLi ¡»Ì¡VÕ‹[¨s g][µy™´sVV,xmsoLigRi©´sWLRiVÕ‹[ 250 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ry™´sVLÛRiQ˘Li NRP÷¡gji©´s g][µy™´sVV,gRiLigRi™´sLRiLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V gRiµR∂Váª][ NRPW≤T∂©´s g][µy™´sVV bP¥j∂Õÿ™´sxqsÛ Õ‹[ ™´so©yıLiVV. ™´sVµR∂©´sxms¤Õ¡˝ Õ‹[¨s g][µy™´sVV\|ms LSgji¬ø¡»˝¡V Æ™sVV÷¡øyLiVV. ™y÷d¡¯NTPxmsoLRiLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V g][µy™´sVVáV, l\LixqsV≠sVÃ˝¡V, NSLS˘Ã¡∏R∂V À≥¡œ ™´s©´sLi ,NRP÷¡NTPLjiÕ‹[ g][µy™´sVV bP¥j∂áLi NSgS NRPVLRi ¡Ã¡N][»¡ ™´sVLi≤R∂áLi @LigRiŒœ¡ß˛Õ‹[¨s g][µy™´sVV À≥¡œ ™´s©y¨sı @Æ™s[V¯aSLRiV.

FsLizms≤T∂™Ø[á xqsÆ™sV¯ª][ Agji©´s DFyµ≥j∂ ’¡Ã˝¡VáV @©´ s LiªR Ω x m soLR i Li,™´ s WLj i Ë9 (AL`iFs©±sFs): DFyµ≥j∂NRPW÷d¡Ã¡ ’¡Ã˝ ¡ VáV |msLi≤T ∂ Lig`iÕ‹[ FsLizms≤T∂™Ø[á qx sÆ™sV¯ gRiVµj∂ ¡Li≤R∂gS ™´sWLjiLiµj∂. DFyµ≥∂j xms©´sVá ©´sVLi¿¡ ªRΩ™´sV©´sV ªRΩzmsˆLiøyá¨s ™yLRiV xqsÆ™sV¯NRPV µj∂gSLRiV. µk∂Liª][ DFyµ≥∂j NRPW÷d¡Ã¡NRPV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= N][…”¡ ∏R ∂ W\ ¤ À ≥ ¡ áOR P Q à ¡ ™´ s ˘™´ s •¶¶¶LR i Li Æ™sVVµR∂…”¡N]¿¡ËLiµj∂. ’¡Ã˝¡VáV |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s, FsLi{ms≤U∂J¤Õ¡[ A ’¡Ã˝¡VáV ¬ø¡[∏∂R W÷¡=™´soLi»¡VLiµR∂¨s ≤y*™´sW m{ s≤U∂ ≤T∂÷d¡˝ LS™´so @©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i µR∂XztÌsQNTP ºd Ω x q sVZNPŒ˝ ÿ ™´ s V¨s, @x m sˆ…” ¡ NU P mx sLjiuy‰LRiLi NSNRPF°æªΩ[ LSxtsÌ Q˚aS≈¡ µR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡ xqs™´sVxqs˘©´sV

xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™´sV©yıLRiV. ’¡Ã˝¡Vá ¬ ø ¡÷˝ ¡ Lix m soÕ‹[ ™´ s x q sVÚ © ´ s ı ALiµ][Œœ¡©´sá\|ms A∏R∂V©´s C ≠sµ≥ R ∂ LigS x q sˆLiµj ∂ LiøyLR i V. @LiVVæªΩ[ @µ≥j∂NSLRiVá ™´sVµ≥R∂˘ F~LiªRΩ©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ DFyµ≥∂j mx s©´sVáNRPV Æ™s¤Œ¡˝ ™[ yLjiNTP NRPW÷d¡ @LiµR ∂ ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ¨s æ ª ΩáVr°Ú L iµj ∂ . µyµyxmso N][…¡” 50 áORPQá Æ™sVVªRΩLÚ i |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ DLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. µk∂Liª][ ≤y*™´sW {ms≤U∂ LRiLigRiLiÕ‹[NPT µj∂gji ’¡Ã˝¡VáV ˙≤y¬ø¡[zqs B™y*á¨s FsLi{ m s≤U ∂ Já©´ s V @≤T ∂ gSLR i V. @LiVV©y ™yLR i V x q sLiªR Ω NR P Li |ms»Ì ¡ ≤y¨sNT P x q s}qs≠sVLS @Li»¡V©yıLR i V. x q sÆ ™ sV¯Õ‹[ D©´sıLiµR∂V©´s xqsLiªRΩNSáV |ms¤…¡Ì µ[ ∂j ¤Õ¡[µ∂R ¨s æªΩlgi[zqs¬ø¡FyˆLRiV. µk∂Liª][

@µ≥ j ∂ NSLR i ∏R ∂ VLi˙ªyLigR i Li qx sLiµj∂gÙiR LiÕ‹[ mx s≤T∂Liµj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i≠dsVµR∂ @µ≥ j ∂ NSLR i Vá™´ s Vµ≥ R ∂ ˘ F°LR i VNR P V }msµR∂NRPW÷d¡Ã¡V ’¡Ã˝¡VáV @LiµR∂NRP @™´sxqÛsáV xms≤y÷¡=™´sr°ÚLiµj∂. —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xqsˆLiµj∂LiøR¡NR PF°æªΩ[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V øR¡LRi˘Ã¡V ºd Ω x q sVN][ ™ y÷¡=©´ s @™´ s x q sLR i Li DLiµj∂.µk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS Æ™s[Õÿµj∂™´sVLiµj∂ }msµR∂ NRPW÷d¡Ã¡V ’¡Ã˝ ¡ Vá N][ x q sLi FsµR ∂ VLR i V øR ¡ Wx q sVÚ © yıLR i V. ’¡Ã˝ ¡ VáV @Liµj∂ryÚ™s´ V¨s —¡Õ˝ÿ @µ≥∂j NSLRiVáV ˙x m s∏R ∂ VªyıáV ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yı FsLi{ms≤U∂JáV qx sLiªRΩNRPLi |ms»Ì¡≤y¨sNTP qx s}qs≠sVLS @Li»¡V©yıLRiV. µk∂Liª][ @µ≥ j ∂ NSLR i ∏R ∂ VLi˙ªyLigR i Li xqsLiµj∂gÙRiLiÕ‹[ DLi≤T∂F°LiVVLiµj∂.

™´sVLi≤R∂árÛyLiVVÕ‹[ DFyµ≥∂j xms¥R∂NRPLi Àÿµ≥ R ∂ ˘ªR Ω áV FsLi{ m s≤U ∂ J¤ Õ ¡[ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[™yLRiV. C xms¥R∂NS¨sNTP xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡ ˙xmsºΩ |\ msry ™yLji AÆ™sWµR∂Li æªΩ÷¡zmsæªΩ[Æ©s[ ˙≤y ¬ø¡[ ∏R∂V≤y¨sNTP @™´sNSaRP™´sVVLi»¡VLiµj∂. @LiVVæ ª Ω[ FsLi{ m s≤U ∂ JáV ºΩLRiVgRiVÀÿ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. DFyµ≥j∂ Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV ™´sWN]µÙR∂Li»¡W... ≤U∂Fs}qs‰, Fy£qs™´sLÔRiVáV —¡Õ˝ÿ ≤y*™´sW aS≈¡ NRPV B¬ø¡[ËaSLRiV. BNR P ‰Æ ≤ ∂[ @x q sáV x q s™´ s Vx q s˘ Æ™sVVµR∂\¤Õ¡Liµj∂. A Àÿµ≥R∂˘ªRΩá©´sV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS G{msJáNRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. ™yLjiNTP N]ªRΩÚgS ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ≤U∂Fs }qs‰, Fy£qs™´sL`Ôi @LiµR∂¤«¡[aSLRiV. ™yLRiLiªy N]ªRΩgÚ S «¡Lj i l g i[ x m s©´ s VáNR P V ’¡Ã˝ ¡ VáV

¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤y¨sNTP @™´sNSaRP™´sVVLi »¡VLiµj ∂ . @LiVVæ ª Ω[ @LiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V xms©´sVáV¬ø¡[zqs©´s NRPW÷d¡Ã¡NRPV ’¡Ã˝¡VáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤y¨sNTP @µ≥yNSLRi™´sVVLi≤R∂µR∂V. A ’¡Ã˝¡Vá©´sV @xmsˆ…”¡ FsLi{ms≤U∂Já©´sVLi¬ø¡[ ˙≤y ¬ø¡[zqs NRPW÷d¡Ã¡NRPV @Liµj∂Liøy÷¡= ™´soLi»¡VLiµj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi A FsLi{ m s ≤U ∂ JáV ≠sµ≥ R ∂ VáV ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. µk∂Liª][ A ’¡Ã˝¡VáV |msLi≤T∂Lig`i xms≤ÔyLiVV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS µyµyxmso LRiW. 1.50N][»˝¡ ™´sLRiNRPV DLi»¡VLiµR∂¨s ≤y*™´ s W { m s≤U ∂ Æ © s[ @©yıLR i V. µk ∂ ¨sı ¡…Ì ” ¡ 30Æ ™ s[ à ¡ ™´ s VLiµj ∂ NR P W÷d ¡ áNR P V ’¡Ã˝ ¡ VáV @Li µj∂Liøy÷¡=™´soLi»¡VLiµj∂. ™yLRiLiªy NRPW÷d¡r~™´sVV¯N][xqsLi FsµR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

8 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

Pk"å~°O, =∂iÛ 10, 2013

xmnsQp˘øR¡L`i F˝y©±s=... NRPhji©´s ¨sLÒRi∏R∂WáZNP[ |qsáNÌRPQL˝Ri J»¡V ™´ s VVLi\ ¤ À ¡ ,™´ s WLj i Ë 9 (AL`iFs©±sFs):…‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂WÕ‹[ ˙x m sOSQŒœ ¡ fl· Æ ™ sVVµR ∂ \ ¤ Õ ¡Liµj ∂ ... mx sn Qp˘øR¡L`i©´sV µR∂XztsÌ QÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s |qsáNÌPR L˝iR V ∏R∂VV™´s ˙NTPZNP»¡L˝iR NRPV |msµÙ∂R {ms»¡ Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV.. {qs¨s∏R∂VL˝RiV N]LiµR ∂ LR i V ªR Ω ™´ s VLi»¡ ªyÆ ™ s[ V ªRΩxmsˆVNRPVLi»¡V©yıLRiV.. ™´sVLji N]LiµR ∂ Lj i \ | ms |qsáNÌ R P L˝ R i V Æ™s[¤…¡[qx sVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ «Ì¡»¡VÕ‹[NPT øyÕÿ ™´sVLiµj∂ ™yLRiqx sVÕ‹øyËLRiV. A}qÌ s ˚÷¡∏R ∂ W ¤ … ¡x q Ì s V z q sLk i £ q s ªRΩLRiV™yªRΩ µ≥][¨ds}qs©´s BLiNSxqsÚ N]ªRΩÚgS NRP¨szmsLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.. À≥ ÿ LR i ªR Ω |qsáNÌ R P QL˝ R i ºd Ω LR i V ™´sWLjiLiµy? ZNP|mÌs©±s µ≥]¨[ sd ™´sW»¡ ¬ø¡Ã˝¡Vª][Liµy? NSLRifl·Li G\Ƶ∂©y... …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W N]ªRΩgÚ S NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. {qs¨s∏R∂VL˝RiV IN]‰NRP‰LRiW «¡»Ì¡VNRPV

µR∂WLRiLi @™´soªRΩV©yıLRiV. ∏R∂VV™´s ˙NT P ZNP»¡L˝ R i ª][ µ≥ ] [ ¨ d s }qs©´ s NRPŒœ¡NRPŒœ¡Õÿ≤R∂Vª][Liµj∂.gRiæªΩ[≤yµj∂ ™´sLRiNRPV LSx§¶¶¶ßÕfi ˙µR∂≠s≤`∂ ¤Õ¡[¨s À≥ÿLRiªRΩ ¤…¡xqÌsV ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V©´sV Ez§¶¶¶LiøR¡VN][≤y¨sZNP[ NRPxtÌsQLigS DLiÆ≤∂[Liµj∂. NS¨ds BLig˝RiLi≤`∂, A{qs£qs xmsLRi˘»¡©´sÕ˝‹[ |mnsWLRi À≥¡œ LigRiFy»¡V ˙lgi[…fi™yÕfi©´sV NRPá¿¡ Æ ™ s[ z q sLiµj ∂ . \ Æ © sºΩNR P Àÿ¥R ∂ ˘ªR Ω ºdΩxqsVNRPVLi»¡W @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiNRPV gRiV≤`∂ ¤\À¡ ¬ø¡}msˆaS≤R∂V. µk∂Liª][ À≥ÿLRiªRΩ @’≥¡™´sW©´sVá ¤…¡©<s´ ©±s |msLjigjiLiµj∂. @xqsáV ™´sV◊d¡˝ @ÕÿLi…” ¡ A»¡gS≤R ∂ V µ]LRiVNRPVªy≤y @Æ©s[ À≥œ¡∏R∂VLi Æ™sLi…ÿ≤T∂Liµj∂. ˙lgi[…fi ™yÕfiª][ xqs™´sW©´sLigS ªRΩWlgi[ A…ÿgS≤R∂V Fsxmsˆ…”¡NUP µ]LRiZNP[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[µ∂R V. NR P ¨d s x q sLi À≥ ÿ LR i ªR Ω «¡»Ì ¡ V©´ s V

AµR∂VNRPVÆ©s[ ™´s©±s ≤_©±s Àÿ˘…fi=™´sV©±s D©´sı≤y @¨s @Æ©s[*ztsQxqsVÚ©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ øR¡¤…¡[aPR *L`i mx so«ÿLS A }m˝s£qs©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[aS≤R∂V. À≥ÿLki B¨sıLig`iáª][ ™´sVL][ ˙µR∂≠s≤`∂gS gR i VLj i Ú L ix m so F~LiµR ∂ VªR Ω W mx sn Qp˘øR¡L`i\|ms À≥¡œ L][ry |msLiøy≤R∂V. ¤…¡xqÌsV ™´sW˘ø`¡Ã¡V @Li¤…¡[ gR i VLR i VÚ N ]¬ ø ¡[ Ë ™´ s VL][ µj ∂ gÊ R i «¡ A»¡gS≤R∂V ≠s.≠s.Fs£qs áORPQ ¯fl„fi. À≥ÿLRiªRΩ ¤…¡xqÌsV «¡»Ì¡VÕ‹[ NUPáNRP A»¡gS≤R∂V. gRiªRΩ N]LiªRΩNSáLigS À≥ÿLRiªRΩ ≠s«¡∏R∂WÕ˝‹[ @ªRΩ≤T∂Ƶ∂[ NUP L][Õfi. Fs©Ø[ıryL˝RiV ILi…”¡¬ø¡[ª][Ú À≥ ÿ LR i ª`ΩNR P V ≠s«¡∏R ∂ WáV @Liµj∂Liøy≤R∂V. J»¡≠sV ªRΩxmsˆµR∂V @©´ s VNR P V©´ s ı x q s™´ s V∏R ∂ WÕ˝ ‹ [ @µR ∂ V˜È ª R Ω F~LS»¡Liª][ Axmsµy˜ÈLiµR∂™´so≤T∂gS ™´sWLS≤R∂V. ZNP|mÌs©±sª][ Æ\™sLRiLi... ZNPLkiL`i ¿¡™´sL˝][

\ Æ ™ sx m n s á˘Li áOR P QQ¯fl·V≤T ∂ ı …‘ ¡ ≠sVLi≤T ∂ ∏R ∂ WNR P V µR ∂ WLR i Li ¬ø¡[aSLiVV. ∏R∂VV™´s ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV ø≥y©±s= B™y*áƩs[ DƵÙ∂[aRPLiª][ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiNRPV gRiVÀfi \¤À¡ ¬ø¡}msˆaS≤R∂V. ≠sLS…fi N][{§˝¶¶¶ «¡»Ì¡VÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ áORPQ ¯fl„fi ¤Õ¡[NPR V©yı |msµÙ∂R ¤…¡©<s´ ©±s ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiµj∂. gRiæªΩ[≤yµj∂ |mnsLiVV\¤Õ¡©´s ≠sLS…fi ™´ s V◊d ˝ ¡ Fn y Li @LiµR∂VNRPV©yı≤R∂V. ≠sLS…fi BƵ∂[ FnyLi NRPLi…”¡©´sW˘ ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gjiæªΩ[ áORPQ ¯fl„fi ¤Õ¡[¨s Õ‹[»¡V æªΩ÷¡∏R∂VµR∂V... NRPVLi¤À¡˝ [ Lji¤\…¡lLi¯Li…fi ªRΩLRiV™yªRΩ À≥ÿLRiªRΩ ¤…¡xqÌsV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚQ\|ms @©´sV™´sW©yáV |msLjigSLiVV. ™´sVL][Æ\™sxmso À≥¡œ “Í¡ FnyLi NRPW≤y gS≤T∂ ªRΩxmsˆ≤R∂Liª][ BLiNSxqsÚ ALiµ≥]Œ[ ¡œ ©´s Æ™sVVµR∂¤\Õ¡Liµj∂. @ÕÿLi…”¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @bP*©±s Æ©s[©s´ V©yı¨s ™´sVVLiµR∂VN]øyË≤R∂V.

™´sVVgjiLixmso µR∂aRPÕ‹[ |qs•¶¶¶*g`icgRiLi’≥d¡L`i «‹[≤U∂ ™´sVVLi\¤À¡ ,™´sWLjiË 9 (AL`iFs©±sFs):˙xmsxmsLiøR¡ DªRΩ™Ú s´ V J|ms¨sLig`i «‹[≤∂U Õ˝‹[ INRP…”¡gS gRiVLjiLÚ ixmso æªΩøR¡VËNRPV©´sı ≤≥∂T ÷d¡˝ «¡Li»¡ NRP¥R∂ ™´sVVgjizqs©´s¤…¡Ì .[ BNRP C BµÙR∂LRiW ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ À≥ÿLRiªRΩ B¨sıLig`i=©´sV ALRiLi’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[©s´ ¤…¡Ì .[ µyµR∂mx so GÆ≤∂[Œ¡œ˝ @©´sV ¡Liµ≥∂R Li D©´sı C J|ms¨sLig`i |msLiVVL`i©´sV øR¡W}qs @™´sNSaRPLi BNRP @’≥¡™´sW©´sVáNRPV ¤Õ¡[©s´ ¤…¡Ì .[ .. BµÙ∂R LRiVÕ‹[ Fs™´sL][ INRPLRiV ºΩLjigji «¡»Ì¡VÕ‹[ ¬ø¡[Lij ©y.. BµÙ∂R LRiV NRPázqs B¨sıLig`i=©´sV ALRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂™´sVÆ©s[Ƶ∂[ µyµyxmso @ryµ≥∂R ˘Æ™s[V... |qs•¶¶¶*g`icgRiLi’≥d¡L`i... C J|ms¨sLig`i «‹[≤U∂¨s øR¡W}qsÚ øyÕÿ ˙xmsªRΩ˘LÛij «¡»˝¡V À≥¡œ ∏R∂VxmsÆ≤∂[≠s. BµÙ∂R LjiÕ‹[ Fs™´sL][ INRPLRiV xmsLRiVgRiVá ™´sµR∂LRi FyLjixqsWÚ ˙xmsªRΩ˘LÛji «¡»Ì¡V\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLiøy™yLRiV. xqsx§¶¶¶øR¡LRiVáNRPV N]Li≤R∂LiªRΩ À≥¡œ L][ry BøyËLRiV. µyµyxmso HƵ∂[Œ¡œ˝ NRPV |\ msgS C «‹[≤∂U ˙xmsxmsLiøR¡ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s J|ms¨sLig`i |msLiVVL`igS gRiVLjiLÚ ixmso F~Liµj∂. J™´ s LSÕfigS ˙x m sx m sLiøR ¡ Li Õ‹[ DªR Ω Ú ™ ´ s V J|ms¨sLig`i «‹[ ≤ U ∂ Õ˝ ‹ [ gRiLi’≥¡d L`ic|qs•¶¶¶*g`iáµj∂ Hµ][ }m˝s£qs... 2004 ©´sVLi¿¡ |qs•¶¶¶*g`iNRPV gRiLi’≥¡d L`i ª][≤∂R ∏R∂W˘≤R∂V. ALRiLiÀ≥¡œ LiÕ‹[ |msµÙ∂R gS ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiøR¡NRPF°LiVV©y... 2006 ©´sVLi¿¡ C «‹[≤∂U @µR∂VL`i= @¨szmsLi¿¡Liµj∂. ©´sLi ¡L`i 2006 ©´sVLi¿¡ ≤T∂|qsLi ¡L`i 2010 ™´sLRiNRPV C «‹[≤∂U Æ©sLi ¡L`i ™´s©±sgS }msL]Liµj∂Liµj∂. A ©yáVgRiV GŒ˝¡œ NSáLiÕ‹[ 23 ¤…¡xqsÌ VáV ≤T∂©´s gRiLi’≥¡d L`i 57.70 xqsgRi»¡Vª][ 8 |qsLiøR¡LkiáV ¬ø¡[aS≤R∂V. 10 @LÛRi |qsLiøR¡Lkiá©´sV ªRΩ©´s ≈¡ªyÕ‹[ Æ™s[xqsVNRPV©yı≤R∂V. @Li¤…¡[ µyµR∂xmso ˙xmsºΩ B¨sıLig`i=Õ‹[ 50NRPV |\ msgS xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[xqsWÚ xqsªyÚ øy…ÿ≤R∂V. @Ƶ∂[ ¤\…¡LiÕ‹[ ≠dslLi[Li˙µR∂V≤R∂V NRPW≤y FnyLiÕ‹[ D©yı≤R∂V. 35 ¤…¡xqÌsVáV A≤T∂©´s ≠dslLi[Li˙µR∂V≤R∂V 10 |qsLiøR¡LkiáV, 14 @LÛRi |qsLiøR¡Lkiáª][ µR∂WNRPV≤R∂V øR¡WzmsLiøy≤R∂V.Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV C ≤≥∂T ÷d¡˝ «‹[≤∂U 87 B¨sıLig`i=Õ‹[ 52.52 xqsgRi»¡Vª][ 4412 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiµj∂. 2010 ™´sLRiNRPV ≤≥∂T ÷d¡˝ «‹[≤∂U …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂WNRPV Fs©Ø[ı @µR∂V˜ÈªΩR ≠s«¡∏R∂WáV @Liµj∂Li¿¡Liµj∂. …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W©´sV ¤…¡xqsÌ VÕ˝‹[ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±sgS ¨s÷¡¬ø¡[ ¬ø¡[zqsLiµj∂. NS¨ds 2011 ©´sVLi¿d¡ C «‹[≤∂U Æ\™sxmsn á˘Li Æ™sVVµR∂¤\Õ¡Liµj∂. µk∂Liª][ ≠sƵ∂[bPd gRi≤Ô∂R |\ ms ™´sLRixqs lLiLi≤R∂V zqsLki£qsÕ˝‹[ …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂WNRPV |mnsWLRi À≥œ¡LigRiFy»¡V ªRΩxmsˆÃ¡Æµ∂[... 2010 ™´sWLjiË ©´sVLi¿¡ ≤≥T∂÷d˝¡ µR∂*∏R∂VLi

Æ™s[V™´sVV ˙≤R∂g`i= N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLi c ÀÿNRP=L`i LS™±sVzqsLig`i ø≥R¡Li≤U∂xmnsV≤`∂ ™´sWLjiË 9 (AL`iFs©±sFs):Æ™sVV•¶¶¶÷d¡ ˙≤R∂g`i= ≠s™yµR∂Li xqsLjiN]ªRΩÚ ™´sVáVxmso ºΩLjigjiLiµj∂. ≠s¤«¡[LiµR∂L`izqsLig`iª][ NRP÷¡zqs gRiªRΩLiÕ‹[ |§¶¶¶LSLiVV©±s©´sV ªy™´sVV N]©´sVg][áV ¬ø¡[aS™´sV¨s ™´sVL][ ÀÿNRP=L`i LS™±sVzqsLig`i F°÷d¡xqsVáª][ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. C ≠sxtsQ∏∂R W¨sı xmsáV …‘¡≠ds ø≥yÆ©sÕfi= ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[aSLiVV. F°÷d¡xqsVá ≠søyLRifl·Õ‹[ LS™±sVzqsLig`i xmsáV AxqsNTPNÚ PR LRi ≠sxtsQ∏∂R WáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂¨s æªΩ÷¡FyLiVV. aRPV˙NRP™yLRiLi xms»Ì¡V ¡≤T∂©´s ¨sLiµj∂ªRΩVáV ªRΩ™´sVNRPV æªΩáVxqs¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ™yLji¨s ™´sVW≤R∂V , ©yáVgRiV ryL˝RiV NRP÷¡zqs©´s»Ì¡V ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. gRiªRΩLiÕ‹[ |§¶¶¶LjiLiVV©±s N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©y... lLigRiV˘Ã¡L`igS ™´sW˙ªRΩLi NSµR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li N]xqsÆ™sVLRiVxmso. ¨s©´sı DµR∂∏R∂VLi Æ™sVV•¶¶¶÷d¡Õ‹[ µyµyxmso 130 N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Vá ≠sáV\Æ™s©´s |§¶¶¶LSLiVV©±s©´sV F°÷d¡xqsVáV xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ xms»Ì¡V ¡≤T∂©´s ¨sLiµj∂ªRΩVáՋ[ INRPÆ\≤∂©´s @©´sW£mszqsLig`i À≥ÿLRiªRΩ rÌyL`i ÀÿNRP=L`i ≠s¤«¡[LiµR∂L`izqsLig`i , LSLizqsLig`i }msL˝iR V ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V ™yLRiÃÚ ¡V ™´søyËLiVV.

Administrative Office PRAJA HITAM Telugu Daily Hyderabad Admn. Office : 8-4-52/3, MMS Complex, Beside IBP Petrol Bunk, 1st Floor, Bandlaguda X Road, Chandrayangutta, Hyderabad- 500 005. Off : 040 - 24607140 , Fax 040 - 24607140, Cell : 9391181119, 9966800645, 9885887140. Email : editorprajahitam@gmail.com

xqsgRi»¡V ªRΩgÊiR VªRΩW ™´sr°ÚLiµj∂. 2010 ©´sVLi¿¡ C ™´sVWÆ≤∂[Œ¡œ˝ NSáLiÕ‹[ 37 B¨sıLig`i= A≤T∂©´s J|ms¨sLig`i «‹[≤∂U 42.47 xqsgRi»¡ ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. A ªRΩLRiV™yªRΩ FnyLi BLiNSxqsÚ µj∂gRi«ÿLjiLiµj∂. gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ 24 B¨sıLig`i= A≤T∂©´s C «‹[≤∂U ZNP[™s´ áLi 35.87 qx sgRi»¡V©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[zqsLiµj∂. lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ˝ Fy»¡V ªRΩLRiøR¡W |mnsLiVV\¤Õ¡©y Æ™sVV©´sı r~LiªRΩgRi≤Ô∂R |\ ms BLig˝iR Li≤`∂ª][ ¤…¡xqsÌ V zqsLki£qs ™´sLRiNRPV C «‹[≤∂U ZNP[ |qsáNÌPR L˝iR W @™´sNSaRPLi BxqsWÚ ™´søyËLRiV. H©y ≤≥T∂÷d˝¡ µ≥R∂*∏R∂VLi @»Ì¡L`i Fn˝y£ms @LiVV˘Liµj∂. µk∂Liª][ Æ™sVVµR∂»¡ A}qÌs˚÷¡∏R∂Wáª][ lLiLi≤R∂V ¤…¡xqsÌ VáNRPV gRiLi’≥¡d L`i\|ms |qsáNÌPR L˝iR V Æ™s[¤…¡[aSLRiV. gRiªRΩ LjiNSLÔiR Vá NSLRifl·LigS |qs•¶¶ *g`i©´sV N]©´srygjiLiøyLRiV. ™´sVVLRi◊d¡ ≠s«¡∏∫∂Vª][ NRPázqs B¨sıLig`i=©´sV ALRiLi’≥¡Li¿¡©´s |qs•¶¶¶*g`i G™´sW˙ªRΩLi ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxms¤Õ¡[NPR F°∏R∂W≤R∂V. A≤T∂©´s lLiLi≤R∂V ¤…¡xqsÌ VÕ˝‹[ ZNP[™s´ áLi 27 xmsLRiVgRiVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡[aS≤R∂V. µk∂Liª][ ≠sVgji÷¡©´s lLiLi≤R∂V ¤…¡xqsÌ VáNRPV |qs•¶¶¶*g`i\|ms©y Æ™s[»¡V Æ™s[aSLRiV. DxmsˆÕfiÕ‹[ xqsWxmsL`i |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[zqs©´s ™´sVVLRi◊d¡ ≠s«¡∏∫∂V\|ms |qsáNÌPR L˝iR V À≥œ¡L][ry DLiøyLRiV. µk∂Liª][ Æ™sVV•¶¶¶÷d¡ª][ «¡Ljilgi[ ™´sVW≤][ ¤…¡xq˝sVÕ‹[ ≠s«¡∏∫∂Vª][ NRPázqs µ≥y™´s©±s B¨sıLig`i= ALRiLi’≥¡LiøR¡©´sV©yı≤R∂V. Gµk∂ G\Æ™sV©y ˙xmsxqsVÚªRΩLi FnyLi... ™´s∏R∂VxqsV©´sV µR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ |qs•¶¶¶*g`icgRiLi’≥¡d L`iá «‹[≤∂U ™´sV◊d¡˝ ¤…¡xqsÌ VÕ˝‹[ B¨sıLig`i=©´sV ALRiLi’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[µR∂V...

x q s*Æ µ ∂[ a R P LiÕ‹[ ≠sZNP»˝ ¡ ™´ s L< R i Li NRPVLjizmsxqsVÚ©yı≤R∂V. NRPVLi¤À˝¡[ ¤Õ¡[¨s Õ‹[»¡V ¤Õ¡[NPR VLi≤y ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V... ˙xmsxqsVÚªΩR Li À≥ÿLRiªRΩ ¤…¡xqsÌ V «¡»Ì¡V©´sV xmsLjibdPá}qsÚ ZNP|mÌs©±s µ≥]¨[ sd , xqs¿¡©±s, BuyLiª`Ω, x§¶¶¶LRi˜È«¡©±s ≠sV©´s•¶¶¶ ≠sVgji÷¡©´s ™ylLi™´s*LRiW NRP¨dsqx sLi 20 ¤…¡xqsÌ VáV |\ msgS A≤T∂©´s @©´sVÀ≥¡œ Li ¤Õ¡[µR∂V. J«ÿ, N][{§˝¶¶¶Ã¡NRPV NSr°Ú NRPWr°Ú ¤…¡xqsÌ V @©´sVÀ≥¡œ ™´sLi DLiµj∂. ≠sVgji÷¡©´s ™yLRiLiªy ¤…¡xqÌsVáNRPV N]ªRΩÚ ™ylLi[. BxmsˆV≤R∂V ≤≥T∂÷d˝¡ «‹[≤U∂ NRP¥R∂ NRPW≤y ™´sVVgjiqz sLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ g_ªRΩ™±sV gRiLi’≥d¡L`i©´sV xmsNRP‰©´s |ms…ÌÿLRiV. ªy«ÿgS |qs•¶¶¶*g`i\|ms Æ™s[¤…¡[aSLRiV. µk∂Liª][ GÆ≤∂[Œ¡œ˝ NRPV\|msgS N]©´ s rygj i ©´ s J|ms¨sLig`i À≥ÿgRiry*™´sW˘¨sNTP aSaRP*ªRΩLigS ªR Ω áVx m soáV ™´ s VWx q sVNR P V F°LiVV©´ s ¤ … Ì ¡ [ . .. BNR P \ | ms N]ªR Ω Ú I|ms¨sLig`i «‹[ ≤ U ∂ µR∂LRi+©´s≠sV™´s*©´sVLiµj∂...

…‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂WNRPV ©´sW˘ áVN`P ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝Ri LSNRPª][ N]ªRΩÚ NRPŒœ¡ |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ,™´sWLjiË 9 (AL`iFs©±sFs): ™´sWLRiVˆ @©´sıµj∂ xqsx§¶¶¶«¡Li... Fsxmsˆ…”¡Z\ NP©y {qs¨s∏R∂VL˝iR ©´sV «¡»Ì¡V ©´sVLi¿¡ Æ\™sµ]ágS÷¡=LiƵ∂[. ™yLji }m˝s£qsá©´sV ∏R∂VV™´s A»¡gSŒ˝¡œ ª][ À≥¡œ LkiÚ ¬ø¡[∏∂R VNRP ªRΩxmsˆµR∂V. BxmsˆV≤R∂V @Ƶ∂[ «¡LRiVgRiVª][Liµj∂. @LiVVæªΩ[ A ™´sWLRiVˆ @©´sıµj∂ Æ™sVŒ˝¡œ Æ™sVŒ˝¡œ gS «¡LRigS÷¡= DLiµj∂. {qs¨s∏R∂VL˝iR NRPV ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ ˙xmsªRΩ˘™´sWı∏R∂Wá©´sV Æ™sºΩNTP©´s ªRΩLRiV™yªRΩ «¡»Ì¡VÕ‹[ ˙xmsOSQŒ¡œ ©´s ¬ø¡∏R∂W˘÷¡. ¤Õ¡[µ∂R Li¤…¡[ ¬ø¡[ªΩR áV NSáVËN][NRP ªRΩxmsˆµR∂V... ˙µR∂≠s≤`∂ F°π∏∂Vcxmso«ÿLS ™´s¬ø¡Ë áORPQ ¯fl„fi ∏R∂VVgRiLi ™´sVVgjizqsLiµj∂... ≠sLS…fi xmsLRi*Li Æ™sVVµR∂¤\Õ¡Liµj∂... NRPVLi¤À˝¡[NRPV ™yLRixqsVáV µ]LjiNSLRiV.. ≤≥T∂÷d˝¡ «‹[≤U∂ NRP¥R∂ NRPLi¿¡ZNP[.... C G≤yµj∂ ¿¡™´sLjiNTP …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W mx spLjigÚ S ™´sWLjiF°©´sVLiµj∂. «¡»Ì¡VÕ‹[ INRPLjiµÙ∂R LRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @©´sVÀ≥¡œ ™´s«Ï¡ŸÃ¡V ≠sVgji¤Õ¡[ @™´sNSaRPLi DLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LSx§¶ ¶ßÕfi ˙µR∂≠s≤`∂, áORPQ ¯fl„fiáV ˙NTPZNP…fiNRPV gRiVÀfi ¬ø¡FyˆLRiV. A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ ¤…¡xqÌsV zqsLki£qs ALRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ™´sVVLiƵ∂[ g_ªRΩ™±sV gRiLi’≥d¡L`i\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[aSLRiV. BxmsˆV≤R∂V |qs•¶¶¶*g`i©´sV xmsNRP‰©´s |ms…ÌÿLRiV. ™´sWxqsÌ L`i À˝ÿxqsÌ L`i xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i NRPW≤y FsNRPV‰™´s NSáLi ˙NTPZNP…fiÕ‹[ N]©´srylgi[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[µR∂V. ™´sV•¶¶¶ @LiVVæªΩ[ µR∂OTPQflÿ˙zmnsNS zqsLki£qs ªRΩLRiV™yªRΩ ¤…¡xqÌsV ˙NTPZNP…fiNRPV NRPW≤R∂ gRiV≤`∂ \¤À¡ ¬ø¡F~ˆøR¡VË. BuyLiª`Ω aRPLRi¯ xmsLjizqÛs NRPW≤y Æ©s[≤][ lLi[F° @©´sı»Ì¡V DLiµj∂. À≥œ¡“Í¡NTP NRPW≤y BƵ∂[ A≈¡Lji zqsLki£qs NS™ØøR¡VË. @Ƶ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ 2014 ©y…”¡NTP À≥ÿLRiªRΩ ¤…¡xqÌsV xmspLjiÚgS N]ªRΩÚgS ™´sWLjiF°ªRΩVLiµj∂..µyµyxmso gRiªRΩ xmsƵ∂[Œ˝œ¡NRPV \|msgS «¡»Ì¡VÕ‹[ |msµÙR∂gS ™´sWLRiVˆÃ¡V ¤Õ¡[™´so. INRPLjiµÙR∂LRiV }m˝s∏R∂VL˝Ri©´sV ≠sV©´s•¶¶¶LiVV}qsÚ @LiµR∂LRiW FyªRΩ ™ylLi[ µR∂LRi+©´s≠sV¬ø¡[Ë ™yLRiV. Bxmsˆ≤R∂V A{qs£qsª][ ™´sVW≤R∂V, ©yáVgRiV ¤…¡xqsÌ VÕ˝‹[ ªRΩáxmsÆ≤∂[ «¡»Ì¡V©´sV øR¡W}qsÚ ZNP[™s´ áLi ©´sáVgRiVLRiV q{ s¨s∏R∂VL˝iR V NRP¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. ™´sWxqsÌ L`i À˝ÿqx sÌ L`i qx s¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i 196, FsLi.Fs£qs.µ≥]¨[ sd 75, À≥œ¡“Í¡ 101, BuyLiª`Ω 49 ¤…¡xqÌsVáV A≤yLRiV. ≠sVgji÷¡©´s ™yLRiVÕ‹[ INRP‰LRiV NRPW≤y 20NRPV \|msgS ¤…¡xqsÌ VáV A≤R∂¤Õ¡[µ∂R V. N][{§¶˝ ¶¶, xmso«ÿLS, ™´sVVLRi◊d¡ ≠s«¡∏∫∂V, J«ÿ, @bP*©±s BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ ¤…¡xqsÌ V }m˝s∏R∂VL˝iR VgS gRiVLjiLÚ ixmso æªΩøR¡VËNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sVgji÷¡©´s ™yLjiNTP @xqs=áV @©´sVÀ≥¡œ Li ¤Õ¡[µ∂R V.

˙xms≠dsfl„fiNRPV™´sWL`i\|ms xqs|qsˆ©<´s©±s FsºΩÚÆ™s[ªRΩ ™yLjiıLig`i B¿¡Ë ™´sµj∂¤Õ¡[zqs©´s ’d¡zqszqsH ™´sVVLi\¤À¡ ,™´sWLjiË 9 (AL`iFs©±sFs):…‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ≠dsV≤T∂∏R∂VLi Fny£qsÌ À›Ã¡L`i ˙xms≠dsfl„fiNRPV™´sWL`i\|ms ≠sµ≥∂j Li¿¡©´s ¨s}tsQµy≥ ¨sı À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi NRPLi˙…‹[Õfi À‹[L`Ôi FsºΩÚÆ™s[zqsLiµj∂. gRiªRΩ Æ©sáՋ[ NSL]ˆlLi[…fi ˙…‹[{msn ™´sW˘ø`¡ xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ˙xms≠dsfl„fiNRPV™´sWL`i ≠sVºΩ≠dsVLji ˙xms™´sLjiLÚ iøy≤R∂V. @Li\|msL`iª][ g]≤R∂™´sxms≤R∂≤R∂Liª][ Fy»¡V ˙xmsªRΩ˘LÛji A»¡gS≤T∂\|ms ¬ø¡[LiVV NRPW≤y ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. C ≠s™yµy¨sNTP xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡ @Li\|msL˝iR zmsn LS˘µR∂VNRPV xqsˆLiµj∂Li¿¡©´s À‹[LiRÔ V ˙xms≠dsfl„fi©´sV ¨s}tsQµ∂j≥ Li¿¡Liµj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li µy¨s¨s FsºΩÚÆ™s[qx sVÚ©s´ ı»Ì¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. ™´sVL][ryLji BÕÿLi…”¡ qx sLixmsn V»¡©´sáV Lji{ms…fi NSNRPVLi≤y øR¡WxqsVN][™yáLi»¡W ºdΩ˙™´sLigS |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡ ™´sµj∂¤Õ¡[zqsLiµj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡Ljilgi[ xqs∏R∂V˘µ`∂ ™´sVVryÚN`P @÷d¡ ˙…‹[{msn ª][ Fy»¡V H{msFsÕfiÕ‹[ NRPW≤y AÆ≤∂[LiµR∂VLRiV ˙xms≠dsfl„fiNRPV™´sWL`i @L>iR V≤R∂∏R∂W˘≤R∂V. C ∏R∂VW{ms À›Ã¡L`i H{msFsÕfiÕ‹[ NTPLig`i= Fs¤Õ¡™´s©±s xmsLi«ÿÀfiNRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yı≤R∂V. zmsn ˙ ¡™´sLji 4©´s IFs©±s—¡zqsª][ «¡Ljigji©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ˙xms≠dsfl„fiNRPV™´sWL`i ˙xmsªRΩ˘LÛij Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s|\ ms ©Ø[LiR V FylLi[xqsVNRPV©yı≤R∂V. LS∏R∂V¤Õ¡[¨s À≥ÿxtsQ©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡ @ªRΩ¨sı ºΩ…Ì¡” ©´s»Ì¡V @Li\|msL˝iR V ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sW˘ø`¡ @©´sLiªRΩLRiLi Ljixmsn LkiNTP zmsn LS˘µR∂V

’¡¤«¡zms NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá\|ms NRPxqsLRiªRΩVÚ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,™´sWLjiË9:C Æ©sá 16,17 æªΩ[µ∂k Õ˝‹[ FyLÌik LSxtsÌ Q˚ NSLR i ˘™´ s LÊ R i x q s™´ s WÆ ™ s[ a SáV «¡LR i gR i ©´ s V©yıLiVV. ™´ s ¬ ø ¡[ Ë ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV, rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPá\|ms C xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ øR¡LjiËryÚ™´sV¨s FyLÌki «ÿºdΩ∏R∂V ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘µR∂Lji+ ≤yNÌRPL`i ZNP. áORPQ ¯fl„fi æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiƵ∂[ N]¨sı ¨sπ ∏ ∂W«¡NR P ™´ s LÊ S QÕ˝ ‹ [ FyLÌ k i @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNS™´sLi DLiµR∂©yıLRiV. µk∂¨s™´sÃ˝¡ @À≥¡œ ˘LÛiR VáV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[}mÌs @™´ s NSaR P Li DLiµR ∂ ©yıLR i V. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌki \ Æ ™ s≈¡Lj i x q sˆx t Ì s Q L igS DLiµR ∂ ¨s, æ ª ΩáLigSfl·Õ‹[ FyLÌ k i ÀÿgS ¡Õ‹[}msªRΩLi @LiVV˘LiµR∂¨s áORPQ ¯fl„fi @©yıLR i V. æ ª ΩáLigR i Yfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ˙µ][•¶¶¶¨sı FsLi≤R∂gRi»Ì¡≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sV ™´sVVLiµR∂V©´sı áORPQ ˘™´sV©yıLRiV. NRPlLiLi…fi N][ªRΩáV, ≠sµR∂V˘ª`Ω ø≥yLÍik áV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* @xqs™´sVLÛiR ªRΩNRPV ¨sµR∂LRi*©´s™´sV©yıLRiV. rygRiV¨dsLRiV @LiµR∂NRP, NRPlLiLi…fi ¤Õ¡[NRP xmsLi»¡Ã¡V

aRP¨s™yLRiLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V , ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ¡Li≤yLRiVµR∂ªyÚ˙æªΩ[∏∂R V, NTPxtsQ©s± lLi≤Ô∂T , áORPQ ¯fl„fi NRPW≤y D©yıLRiV.

FsLi≤T∂F°ªRΩV©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ øR¡Ã¡©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLi µR∂©yıLRiV. C xqs™´sVxqs˘Ã¡¨dsı A∏R ∂ W ¨sπ ∏ ∂W«¡NR P ™´ s LÊ S QÕ˝ ‹ [ F°…‘¡¬ø¡[∏R∂VÀ‹[π∏∂[V @À≥œ¡˘LÛRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s @©yıLR i V. Bµj ∂ áÕÿ™´ s oLi¤ … ¡[ À≥ ÿ LR i ºd Ω ∏R ∂ V «¡©´ s ªyFyLÌ k i Õ‹[ @x m sˆVÆ ≤ ∂[ Fs¨sıNR P á Æ ™ s[ ≤ T ∂ Æ™sVVµR∂¤\Õ¡Liµj∂. ™´s¬ø¡[Ë aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌik ©´sVLi¿¡ F°…‘¡¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP\|ms ™´sVVLiƵ∂[ @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøR¡≤R∂Liª][ AaS™´sx§¶¶¶ßáV

ªRΩ™´sVZNP[ …”¡ZNP‰»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi øyá¨s Æ™s[≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ 20 ©´sVLi¿¡ 25 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ @À≥œ¡˘LÛRiVá }msL˝Ri©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiµj∂. B…‘¡™´sá ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s FyLÌki «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊiR qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ øR ¡ LR i ËNR P V ™´ s ¿¡Ë©´ s Æ ™ s[ V LR i NR P V Fs¨sıNRPáNRPV zqsµÙR∂Li NS™yáLi»¡W LSx t Ì s Q˚ ©y∏R ∂ VNR P VáNR P V xqsW¿¡LiøyLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ LSxtsÌ Q˚ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V NTPxtsQ©s± lLi≤Ô∂T @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLiz m sNR P \ | ms NR P x q sLR i ªR Ω VÚ

˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. ª]÷¡ ≠s≤R ∂ ªR Ω @À≥ œ ¡ ˘LÛ R i Vá©´ s V æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¬ø¡[ FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiµj∂. z q s…Ì ” ¡ Lig`i FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ á ¨sπ ∏ ∂W«¡NR P ™´ s LÊ S áª][ Fy»¡V ≠s™yµR∂Li ¤Õ¡[¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ @À≥ œ ¡ ˘LÛ R i Vá «ÿ’¡ªy©´ s V LRiWF~Liµj∂LiøR¡≤R∂Li\|ms µR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @xmsˆ…”¡NRPÕ˝ÿ FsLizmsNRP NRPxqsLRiªRΩVÚ©s´ V xmspLjiÚ¬ø¡[zqs C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı Æ © s[ L R i VgS @À≥ œ ¡ ˘LÛ R i VáZNP[

¬ø¡xmsˆ©´sV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. @LiVVæ ª Ω[ ªR Ω ™´ s VNR P V Gπ ∏ ∂[ V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ Fs™´sLRiV F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLiR Æ©s[µ∂j Bxmsˆ…”¡ZNP[ FyLÌik ™´sµÙ∂R xqs™´sWøyLRiLi DLiµR∂¨s áORPQ ¯fl„fi @©yıLRiV. ™yLRiLiªy Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂W ¨s«¡π∏∂W«¡NRP™´sLÊiR ˙xms«¡Ã¡ª][ ™´sVÆ™s[VNRPÆ\™sV ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms F°LS»¡Li ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i ¨s @©yıLR i V. ≠sVgj i ÷¡©´ s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP©´sV ≠s≤R∂ªRΩá ™yLkigS ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩ @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP xmspLRiÚ∏R∂W˘NRP FyLÌik LSxtsÌ Q˚ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[ π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ D©´sı»˝¡V FyLÌik ™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi. ™´sVL][\Æ™sxmso FyLÌki @˙gRiÆ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ryLR i ¥R ∂ ˘LiÕ‹[ { q s™´ s WLi˙µ≥ R ∂ ˙FyLiªR Ω LiÕ‹[ NSLR i ˘NR P LR i Ú Ã ¡ xqsµR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ’¡¤«¡zms ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liµj∂. { q s™´ s WLi˙µ≥ R ∂ Õ‹[ NR P W≤y @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs ™´sVVLiµR∂xqsVÚgSÆ©s[ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[NTP µj∂LiFyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV.

¬ ø ¡[ z q s©´ s @Li\ | msL˝ R i V µk ∂ ¨s\ | ms ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ©y©±s|qÌs^ ˚NTPLig`iÕ‹[ D©´sı Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s©´sV ø≥yºdΩ , ªRΩáª][ ≤≥∂U N]…Ì¡” ©´s»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. À›Li≤R∂Lki \¤Õ¡©±s µR∂gÊRiLRi {mns÷Ô¡Lig`i ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆV≤R∂V ˙}msORPQNRPVáª][ NR P W≤y µR ∂ VLR i Vx q sVgS ˙x m s™´ s Lj i Ú L iøy≤R ∂ ¨s æ ª Ω÷¡FyLR i V. ˙xmsxqsVÚªΩR Li @ªRΩ¨s ™´sW©´szqsNRP zqsÛ ºΩ x q sLj i gS ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ¨s , ™´ s W˘ø`¡ AÆ≤∂[LiµR∂VNRPV xms¨sNTPLS≤R∂¨s LjixmnsLki ’d ¡ z q sz q sHNT P x q sW¿¡LiøyLR i V. @LiVVæªΩ[ ™´sVVLiµR∂V ¨s}tsQµ≥R∂Li ≠sµ≥∂j Li¿¡©´s À‹[L`Ôi ≤T∂zqszms˝ ©´sLki NRP≠sV…‘¡ BxmsˆV≤R∂V ™´sW˙ªRΩLi Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊjiLiµj∂. @ªRΩ¨s\|ms ¨s}tsQµ≥y¨sı ≠s«¡∏∫ ∂ V x § ¶¶¶«ÿl L i[ ˙…‹[ { m n s ZNP[ x m sLj i ≠sVªR Ω Li ¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı»Ì ¡ V Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liµj∂.

µR∂◊¡ªRΩVáV øR¡…Ìÿá\|ms @™´sgSx§¶ ©´s |msLiøR¡VN][™y÷¡ GáWLRiV,™´sWLjiË9(AL`iFs©±sFs): ry*ªRΩLiªRΩ˘Q˚Li ™´s¿¡Ë 60 GŒ˝¡œ ß gRi≤T∂¿¡©y Æ©s[…¡” NTP qx s™´sW«¡LiÕ‹[ NRPVá ≠s™´sORPQ N]©´srygRiVª][LiµR∂¨s Fs{qs= x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ xmsLjiLRiORPQfl· xqsLixmnsVLi LSx t Ì s Q ˚ @µ≥ R ∂ ˘Q O R P V≤R ∂ V Æ ™ s[ V NR P á ™´sVVªRΩÚ©´sı AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @Li¤À¡[µ∂R ‰L`i LRi¿¡Li¿¡©´s LS«ÿ˘LigRiLiÕ‹[ @Æ©s[NRP øR¡…ÌÿáV Æ©s[…”¡NUP NSLRi˘LRiWxmsLi µyáË≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s, Aµj∂aRPgS øR¡…Ìÿá\|ms µR ∂ ◊¡ªR Ω VáV @™´ s gSx § ¶¶¶©´ s |msLiøR¡VN][™s´ á¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

Edited, Printed, Published & Owned by A.R.Hassan, Printed at Zoya Art Printers Web Offset 18-13-55/10/8/1 , PATEL NAGAR , Bandlaguda, Chandrayangutta Hyderabad- 500 005 and Published from 18-13-55/10/8/1, PATEL NAGAR , Bandlaguda, Chandrayangutta , Hyderabad- 500 005 . Editor : A. R. Hassan . Off : 040 - 24607140 , Fax 040 - 24607140 , Cell : 9391181119 , 9966800645 , 9885887140.

Praja Hitam  

Telugu Daily

Praja Hitam  

Telugu Daily

Advertisement