Page 1

RNI Registration No. APTEL/2006/16506

xÅHõ_»QÍ â◊OHõ„~å=Ù P~ÀQƺO \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, zmns˙ ¡™´sLji 1 :™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRP˙LS™´so AL][gRi˘Li ¨sáNRP≤R∂gSÆ©s[ DLiµR∂¨s ZNP[L`i Axqsˆ˙ºΩ \Æ™sµR∂V˘Ã¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. IºΩÚ≤∂T ™´s¤Õ¡˝ [ A∏R∂V©´s |\ §¶¶¶’d¡{msNTP gRiVLRi∏R∂W˘LRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. aS*xqs ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP N]LiªRΩ B ¡˜Liµj∂ xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, H{qs∏R∂VWÕ‹[Æ©s[ A∏R∂V©´sNRPV ¿¡NTPªRΩ=©´sV N]©´srygjixqsVÚ©s´ ı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ¤\À¡Fy£qs xqsLÍiR Lki @LiVV©´sVLiµR∂™´sÃ˝¡ A∏R∂V©´s AL][giR ˘ xmsLjizqsÛ ºΩ¨s xmsLRi˘Æ™s[OPT QxqsVÚ©s´ ı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.

„Ѩ*Ï Ç≤Ï`«"£∞ `≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ

Postal Regtd. No.LII/RNP/HD/1066/2012-14

ZoyaArt Printers Web Offset

18-13-55/10/8/1 , PATEL NAGAR , Opp : Pochamma Gudi Lane , Chandrayangutta , BANDLAGUDA , 'X' Road, Hyderabad- 500 005. Cell : 9391181119, 9966800645, 9885887140. Email : editorprajahitam@gmail.com

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, â◊x"å~°O, Ѷ≤„|=i 2, 2013 ã¨Oáê^Œ‰õΩÅ∞: Z.P~ü.ǨÏã¨<£

PRAJA HITAM

`≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ ã¨OѨÙ\˜: 7 ã¨OzHõ: 281 "≥Å: 1.00 ¿ÑrÅ∞: 8

`≥ÅOQÍ}ÃÑ· =∞m¡ K«~°ÛÅ „Ѩ„H˜Ü«∞: "åÜ«∞Å~ü áêsìÅ =∞^Œú`«∞ Åaè¿ãÎ<Õ aÅ∞¡ ™ê^茺O ©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ , z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 1 (AL`iFs©±sG):æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ FsLi{msá |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi©´sV ªy™´sVV @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][gRiá™´sV¨s ZNP[Li˙µR∂ ™´ s VLi˙ºΩ, LSx t Ì s Q˚ NSLi˙l g i£ q s ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsLjibdPáNRPV≤R∂V ™y∏R ∂ VáL`i LR i ≠s @©yıLR i V. æ ª ΩáLigSfl· @LiaS¨sı ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡©´s»˝¡V NSLi˙lgi£qs FyLÌik G©y≤R∂W ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. C @LiaRPLi\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌik Æ\™s≈¡Lji¨s GH{qs{qs @µ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ {ms{qs øyN][ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. @Ƶ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Fs¨ds={ms

@µ≥j∂Æ©s[ªRΩ aRPLRiµ`∂ xms™yL`i ™´sVµÙR∂ªRΩV æªΩáLigSfl·NRPV ˙FyºΩxmsµj∂NRP NSµR∂¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. FyLÌik á ™´sVµÙ∂R ªRΩV DLiµR∂©´sı ˙xmsºΩFyµj∂NRP©´s æªΩáLi gSfl·\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[ ™´ s V©yıLR i V. x m sµj ∂ ™´ s VLiµj ∂

¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV NRPµy.. @¨s ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][«ÿá™´sV¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌ k i á ™´ s VµÙ R ∂ ªR Ω V á’≥ ¡ }qsÚ FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWµR∂Li F~LiƵ∂[LiµR∂VNRPV @©´sVNRPW÷¡xqsVÚLiµR∂¨s A∏R ∂ V©´ s @’≥ ¡ ˙Fy∏R ∂ Vx m s≤Ô y LR i V. aRPV˙NRP™yLRiLi ™y∏R∂VáL`i LRi≠sª][ ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ FsLi{ms ™´sVµ≥∂R V∏R∂W{tsQ‰ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi, FsLi{msá LS“¡©y™´sWáV, ∏R ∂ VV™´ s NR P Vá AªR Ω ¯x § ¶¶¶ªR Ω ˘Ã¡V ªRΩµj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms ∏R∂W{tsQ‰ A∏R∂V©´s µR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿLRiV. Bx m sˆ…” ¡ ZNP[ øyÕÿ «ÿx m s˘Li

«¡LjigjiLiµR∂¨s, ¨sLÒkiªRΩ gRi≤R∂V™´soÕ‹[gS ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ ø ¡[ a SLR i V. ¤ À ≥ ¡ [ … ‘ ¡ ™´ s VVgj i z q s©´ s @©´ s LiªR Ω LR i Li ™y∏R ∂ VáL`i LR i ≠s ≠d s V≤T ∂ ∏R ∂ Wª][ ™´ s W…˝ ÿ ≤yLR i V. æ ª ΩáLigSfl· |qsLi…” ¡ Æ ™ sVLi…fi©´ s V ∏R∂W{tsQ‰ ªRΩ©´sNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· NS™yá©´sı ≤T ∂ ™´ s WLi≤`∂ øyÕÿ NSáLigS DLiµR∂¨s.. ¨sLÒiR ∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s A ˙FyLiªR Ω Æ © s[ ª R Ω áV N][LiR VªRΩV©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™s[VLi ™yLji |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi©´sV @LÛRiLi ¬ø¡[qx sVN][giR á™´sV¨s, @LiVVæªΩ[, qx s™´sVxqs˘

`≥ÅOQÍ}ÃÑ· `«fi~°QÍ x~°Ü‚ ∞« O fã¨∞HÀO_ç ǨϟO =∞O„u +≤O_Õ‰õΩ q"ÕH± q[˝Ñ≤Î ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , zmsn ˙ ¡™´sLji 1 (AL`iFs©±sG):æªΩáLigSfl·\|ms xqsªRΩ*LRiÆ™s[V ¨sLÒiR ∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s |msµÙ∂R xms÷˝¡ FsLi{ms ≠sÆ™s[N`P ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[NRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠sÆ™s[N`P ztsQLiÆ≤∂[ª][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ™´sVLji¨sı xqsLi˙xmsµj∂LixmsoáV @™´sxqsLRi™´sV©´sı ˙xmsNRP»¡©´sá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xmsLjiflÿ™´sWá©´sV A∏R∂V©´s ztsQLiÆ≤∂[NPR V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVLjiLiªRΩ Aáxqs˘Li ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y æªΩáLigSfl·\|ms xqsªRΩ*LRiÆ™s[V ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRP˙LS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV ˙xms™´sLjiÚLi¿¡©´s ºdΩLRiV\|ms ztsQLiÆ≤∂[NRPV zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. µk∂¨s Æ™s©´sNRP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ NRPV˙»¡ DLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ¤À¡≥ …[ ¡‘ @©´sLiªRΩLRiLi ≠sÆ™s[N`P ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ª]LiµR∂LRigS ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aS©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ «ÿxms˘Li ™´sÃ˝¡ ≠sµy˘LÛiR VáV øR¡¨sF°ªRΩV©yıLRi¨s, ∏R∂VV™´sªRΩ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩNTP µR∂XztsÌ QNPT ºdΩqx sVZNPŒ˝ÿ©´s©yıLRiV. @LiµR∂VZNP[ ™´sVLjiLiªRΩ Aáxqs˘Li ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y ªRΩ*LRigS ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ¨s N][LS©´s¨s, A∏R∂V©´s ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiµj∂LiøyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ FsLi{msá ™´sVµ≥∂R ˘ ≠s¤À¡≥ µ[ yáV ¤Õ¡[™s´ ¨s ¬ø¡˙FyLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥∂R ˙FyLiªRΩ FsLi{msá NRPLi¤…¡[ ªyÆ™s[V HNRP˘LigS D©yı™´sV¨s ≠sÆ™s[N`P æªΩ÷¡FyLRiV. …‘¡cFsLi{msá ™´sVµ≥R∂˘ ¤À≥¡[µy’≥¡˙Fy∏R∂WáV D©yı∏R∂V©´sı ™yLRiÚá©´sV A∏R∂V©´s N]…Ì¡” mx sÆ≤∂[aSLRiV. ™´sVµ≥∂R V∏R∂W{tsQ‰ ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡gS..

x m sLj i uy‰LS¨sNT P NR P Xz t sQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· øR¡LRiËá ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ˙FyLRiLi’≥¡ryÚ™s´ V¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C Æ©sá 20©´s ™´sVL][ryLji @LiµR∂LRiLi NRP÷¡zqs øR¡LjiËryÚ™s´ V¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, m{ s{qs{qs ¿d¡m£ sn , ™´sVW≤R∂V ˙FyLiªyá Æ©s[ªRΩáª][ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ªy©´sV, gRiVÕÿLi ©´s’d¡ A«ÿµ`∂ øR¡LjiËryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. LS“¡©y™´ s Wá ≠sx t sQ∏R ∂ VLiÕ‹[ ™´sVµ≥R∂V∏R∂W{tsQ‰ª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂©´s¨s, ≠sVgRiªy FsLi{msáLiµR∂Ljiª][ ªRΩ*LRiÕ‹[ ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ ªy©´ s ¨s ¬ ø ¡FyˆLR i V.

U Hõ∆}OÖ’<≥·<å ã¨"≥∞‡‰õΩ kQÆ∞`å: \©ZOÜ«¸

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

HÍO„ÔQãπ "≥O>Ë Ô~·`åOQÆO: á⁄<åflÅ

FsNRP‰QÆ\≤∂©y, FsxmsˆV\Æ≤∂©y ¿¡©´sı¿¡©´sı ™´sV©´sxqsˆLÛiR áV xqsx§¶¶¶«¡Æ™s[V©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRP˙LS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVá ºdΩLRiV µyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi F°÷d¡xqsVá «¡ŸÃ¡VLi ©´s≤R∂Vr°ÚLiµR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. aRPLiNRP˙LS™´so ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı §x ¶‹L[ i ™´sVLi˙ºΩ tz sQLiÆ≤∂[ µR∂XztsÌ QNPT ºdΩqx sVZNPŒ˝ÿ©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T Fny˘QOPR Q©s± LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. @NRP˜LRiVµÙk∂©±s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP \Æ™sV©yLÌkiá©´sV µR∂WLRiLi ¬ø¡[aSLRi¨s, BxmsˆV≤R∂V aRPLiNRP˙LS™´so©´sV @lLixqsÌ V ¬ø¡[zqs, µR∂◊¡ªRΩVá©´sV µR∂WLRiLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s tz sQLiÆ≤∂[ µR∂XztsÌ QNPT ºdΩqx sVNRPV™´søyËLRiV. ©Ø[…¡‘ qx sVáV «ÿLki ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y aRPLiNRP˙LS™´so©´sV @lLixqsÌ V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li µyLRiVfl·™´sV©yıLRiV.

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y ¡µj∂÷d¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRi¨s Dµ][˘gRi x q sLix m n s VLi ©y∏R ∂ VNR P VáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ˙xmsflÿ◊¡NRP ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ mx s¨s¨s NRPW≤y ≠sÀ≥¡œ —¡xqsVÚ À≥ œ ¡ W≠s¨sπ ∏ ∂WgR i ™´ s WLj i ˆ≤T ∂ , ˙x m sflÿ◊¡NR P @™´ s VáVNR P V qx sLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s NUPáNRP mx s˙NTP∏R∂Vá©´sV INRP ≠sLig`igS ™´sWLRiVxqsVÚ ªRΩ™´sV ¬ø¡xmsˆV¬ø¡[ªRΩÕ˝‹[ DLiÆ≤∂[ ™yLjiNTP

â◊OHõ~° ~å=٠Ѷ¨∞@#ÃÑ· ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞#fl x~°ã¨#Å∞

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji1: À≥¡œ W ≠s™yµR∂Li ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, zqsNTPLi˙µyÀÿµ`∂ NRPLi…‹[Æ©s¯Li…fi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≤yNÌPR L`i zms.aRPLiNRP˙LS™´so©´sV |\ qs ¡LSÀÿµ`∂ F°÷d¡xqsVáV ©y»¡NUP∏R∂V xmsLjiflÿ™´sWá ™´sVµ≥∂R ˘ gRiVLRiV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi @µR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı xmnsV»¡©´s\|ms xqsLRi*˙ªy ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. µR∂◊¡ªRΩ xqsLixmnsWáV BNRP Æ©s[LRiVgS NSLi˙lgi£qs xqsLS‰L`iª][ @≠dsVªRΩV≠dsVNTP zqsµÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. µR∂◊¡ªRΩV≤R∂V NS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ™´sLiNRPL`i LS™´so©´sV µyLRiVfl·LigS C≤R∂VËZNPŒ˝ÿLRi¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´soLRiV AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVV{tsQLSÀÿµ`∂Õ‹[¨s A∏R∂V©´s ¨s™yry¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s F°÷d¡qx sVáV ≠søyLRifl· ¨s≠sVªRΩLÚ i Æ©s[lLi[≤`∂Æ™sV…fi F°÷d¡q£ s}qÌstx sQ©s± NRPV  ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s ºdΩLRiV©´sV FyLÌik áNRPV @ºdΩªRΩLigS @LiµR∂LRiW ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. zqsFsLi rÛyLiVVÕ‹[ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji1 AƵ∂[aSáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y J ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ¨s BLiªRΩ µyLRiVfl·LigS C≤R∂VËZNP◊˝¡©´s xmnsV»¡©´sáV DLi≤R∂™´s¨s ≤T∂™´sWLi≤˝∂R V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRPF°æªΩ[ @Li»¡V©yıLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩNRPV, ≤T∂FsLiZNP @µ≥∂j Æ©s[ªΩR NRPLRiVflÿ¨sµ≥∂j NTP BÕÿLi…”¡ (3Ö’ K«∂_»O_ç) ™´ s WLj i Ë 15 ªR Ω LS*ªR Ω G OR P Qfl·LiÕ‹[ \ Æ © s©y x q sÆ ™ sV¯NR P V µj ∂ gR i Vªy™´ s V¨s …‘ ¡ FsLi∏R ∂ VW |§¶¶ ø¡R ËLjiLi ¿¡Liµj∂. ≠sµy˘©´sgRiL`i „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè Õ‹[¨s ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s NSLS˘ |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, zmsn ˙ ¡™´sLji 1:æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V ˙xms˙NTP∏R∂V ¿¡™´sLji µR∂aRPÕ‹[ DLiµR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ á∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ALÌik {qs F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ @©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ ry©´sVNRPWá ˙xmsNRP»¡©´s ™´sxqsVÚLiµR∂¨s ™´ s V«Ù ¡ ⁄L`i ∏R ∂ VW¨s∏R ∂ V©± s x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P Li ™´ s VVgj i z q sLiµj ∂ . ≠saS*xqsLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV ™´sVµÙR∂ªRΩVgS Fs¨ds={ms @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ, ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ aRPLRiµ`∂xms™yL`i ALÌki{qsÕ‹[ IxmsˆLiµR∂ NSLji¯NRPVá ˙NRP™´sV ¡µÙ∂k NRPLRifl·, |msLi¿¡©´s ≤U∂—¡Õfi ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ry*gRiºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRP˙LS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV lLi[»¡V ªRΩgÊij Lixmso @LiaSá\|ms C ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV Àÿµ≥yNRPLRi™´sV©yıLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ øR¡LjiËLiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi F~©yıá ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmsn Wá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FsNRPV‰™´s rÛy©yáV ALÌki{qs FyáNRP ™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qs \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li\|ms x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªy«ÿ Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáª][ \lLiªRΩVá æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sNTP rÛy©´sLi ™´sVµÙ∂R ªRΩV NSLi˙lgi£qsNRPV DLiµR∂¨s ¨sLRiWzmsªRΩÆ\™sVLiµR∂©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ≠s™´sVLRi+áV Æ™s[LiR V, «¡©´sLi ©y≤U∂ Æ™s[LiR V NRP÷¡ˆLiøyá¨s …‘¡FsLi∏R∂VW @¨s @©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y ≠sxmsOSQáV ªRΩ™´sV\|ms  ¡VLRiµR∂ «¡Ã˝¡≤R∂Li ™´sW©´sVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙x m sµ≥ y ©´ s NSLR i ˘µR ∂ Lj i + @aRP*ªÛy™´sVlLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

|kbÅ ÉÏQÀ`«OÃÑ· qKå~°}‰õΩ =∞O„u P^ÕâO◊ ? \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ,zmns˙ ¡™´sLji1: |§¶¶¶ø`¡FsLi≤U ∂ G ˙x m sflÿ◊¡NR P ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[  ¡µj∂÷d¡Ã¡ xms˙NTP∏R∂V ¿¡øR¡VË lLi[xmsoª][Liµj∂. ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sà ¡NR P V ≠sLR i VµÙ  R ∂ LigS  ¡µj ∂ ÷d ¡ áV ¬ ø ¡[ a SLR i Li»¡V |§¶¶¶ø`¡FsLi≤U ∂ G æªΩáLigSfl· Dµ][˘gRiVá xqsLixmsn VLi ©y∏R ∂ VNR P VáV ™´ s VLi≤T ∂ x m s≤R ∂ V ªR Ω V©yıLR i V.  ¡µj ∂ ÷d ¡ á\ | ms ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s ©y∏R∂VNRPVá ≠s«Ï¡zmsÚ Æ™s[VLRiNRPV ≠søyLRifl·NRPV ™´sVLi˙ºΩ ™´sV{§¶¶¶µ≥R∂L`ilLi≤ÔT∂ AƵ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. C @LiaRPLi\|ms ≠søyLR i fl· «¡Lj i z m sLiøyá¨s ™´sVV¨szqsxmsÕfi ˙zms¨s=xmsÕfi |qs˙NRP»¡LkiNTP xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. |§¶¶¶ø`¡FsLi≤U ∂ G ˙x m sflÿ◊¡NR P ≠sÀ≥ ÿ gR i LiÕ‹[ 120™´ s VLiµj ∂ Dµ][˘gRiVáV DLi≤R∂gS ≠dsLjiÕ‹[ 35™´sVLiµj∂¨s B…‘¡™´sá  ¡µj∂÷d¡ ¬ø¡[aSLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáV IZNP[ NRPVLkiËÕ‹[ NRPWLRiVË©´sı ™yLjiNTP rÛy©´søR¡Ã¡©´sLi NRP÷¡ˆLiøy÷¡. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı

¡Æ≤∂Í …fi LRiWxmsNRPሩ´sá\|ms A∏R∂V aS≈¡Ã¡ @µ≥∂j NSLRiVáª][ qx s¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ qx s≠dsVOSQ qx s™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s À≥ÿLkixmsLji˙aRP™´sVá aS≈¡™´sVLi˙ºΩ ¤«¡.gkiªylLi≤ÔT∂

@xmsˆgjiLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xmsoLRiFyáNRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ∏R∂VLi. ™´sV{§¶¶¶µ≥R∂L`ilLi≤ÔT∂ AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV @˙Fyµ≥y©´s˘ F°xqsÌ VÕ‹[NPT ™´sWLjiË©´s ˙xmsªy£mslLi≤ÔT∂ @Æ©s[ @µ≥j∂NSLjiNTP x m sµ][ © ´ s ıºΩ NR P ÷¡ˆx q sVÚ NU P áNR P Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLiøyLRi¨s ∏R ∂ VW¨s∏R ∂ V©± s ©y∏R ∂ VNR P VáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV.

|qs…”¡ÕfiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ ALjiæªΩ[Lji©´s A∏R∂V©´sª][ xms¨s NS¨s¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV C ªRΩªRΩLigRiLi ©´s≤T∂zmsxqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ xmsµ][©´sıªRΩVá\|ms ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s ©y∏R ∂ VNR P VáV ™´ s VLi˙ºΩ¨s NRPá™´s≤R∂Li\|ms NRP≠sVxtsQ©s´ L`i A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. G x q s™´ s Vx q s˘ D©yı ªy©´ s V mx sLjitx sQ‰LjiryÚ©s´ ¨s NRP≠sVxtsQ©s´ L`i •¶¶ ≠sd V B¿¡Ë©´ s »˝ ¡ V ©y∏R ∂ VNR P VáV }msL]‰©yıLR i V. x q sLk i *£ q s lLigRiV˘¤Õ¡[xtsQ©±s= ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[zqs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLiFyá©´sı ∏R ∂ VW¨s∏R ∂ V©± s ©y∏R ∂ VNR P Vá ≠s©´ s ºΩ\ | ms ™yLR i Li L][ « ¡ŸÕ˝ ‹ [ x m sLix m soªy©´ s ¨s NR P ≠sVx t sQ©´ s L`i ¬ ø ¡FyˆLR i ¨s ™yLR i V }msL]‰©yıLRiV. ™yLR i Li ˙NT P ªR Ω Æ ™ s[ V C ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms NRP≠sVxtsQ©s´ L`i }msztsQÕ‹[ ≠s©´ s ºΩx m s˙ªR Ω Li @Liµj ∂ Li¿¡©´ s ∏R ∂ VW¨s∏R ∂ V©± s ©y∏R ∂ VNR P VáV Æ©s[LiR VgS ¨dsLRiÀfiNRPV™´sWL`i˙xmsryµ`∂©´sV NRP÷¡zqs ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ¡µj∂÷d¡Ã¡V GNR P x m sOR P QLigS «¡Lj i gS∏R ∂ V¨s,

™´sV•¶¶¶˙xmsflÿ◊¡NRP @™´sVáVÕ‹[NTP ™´sr°Ú©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS DLiÆ≤∂[ ™yLjiNTP ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ ¨søyËLRi¨s ™yLRiV NRP≠sVxtsQ©´sL`iNRPV ≠s™´sLjiLi¿¡©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡FyLRiV. xmsµ][©s´ ıªRΩVá ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ø]LR i ™´ s ºd Ω x q sVN][ ™ yá¨s N][ L S™´ s V©yıLR i V. ¡Xx § ¶¶¶ª`Ω ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWxmsNRPሩ´s N][xqsLi Fs%`¡Õÿ¨sLig`i NRP©´s=¤ÕÌ¡Li»˝¡VcgS K…fi r°Lj i =Lig`i µy*LS ¨s∏R ∂ V≠sVªR Ω V\ ¤ Õ ¡©´ s BµÙ R ∂ LR i V @µ≥∂j NSLRiVáV  ¡µj∂÷d¡Ã¡Õ˝‹[ øR¡˙NRPLi ºΩFyˆLRi¨s AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. ™´sW»¡ ≠s©´sLRiV @©´sVNRPVÆ©s[ ™yLji¨s @˙Fyµ≥y©´s˘ F°xqsÌ VáNRPV ™´sWLjiË... @©´sVNRPWáVLRiVáNRPV @LiµR∂áLi FsNTP‰LiøyLRi¨s ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. 9, 10 xqsLi™´sªRΩ=LSáV gS IZNP[ {qs»¡VcÕ‹[ D©´sı @µ≥j∂NSLRiVá©´sV NRPµj∂÷¡LiøR¡¨s D©´sıªyµ≥j∂NSLRiVáV AlLi[≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩLi F°xqÌsVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ™yLji¨s  ¡µj∂÷d¡ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li GLi»¡¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV.

`≥Å∞QÆ∞ É’^èŒ#ÃÑ· HÍ<≥fiO\ò ã¨∂¯à◊¡Ö’ ™ê#∞‰õÄÅ ã¨ÊO^Œ# „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji1: ™´s¬ø¡[Ë ≠sµy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLi INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ xmsµ][ ªRΩLRigRiºΩ ™´sLRiNRPW æªΩáVgRiV©´sV ªRΩxmsˆ¨sxqsLji ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı H{qsFs£qsC, }qÌs…fi zqsá ¡£qs À‹[µ≥j∂Li¬ø¡[ ALig˝Ri™´sWµ≥R∂˘™´sVLi FyhRiaSááV ry*gRiºΩxqsVÚ©yıLiVV. {qs’d¡Fs£qsC xqsW‰Œ˝œ¡ß ™´sW˙ªRΩLi µk∂¨s ©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVÆ©s[ µ≥][LRifl”·Õ‹[Æ©s[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLiVV. ™´sW À‹[LÔRiV Æ™s[LRiV @Li»¡W ’≥d¡ztsQ¯LiøR¡VN]¨s NRPWLRiVËLi»¡V©yıLiVV. ≠dsLjiª][ Õ‹[FyLiVVNSLki IxmsˆLiµyáª][ ≠sµy˘aS≈¡ NRPW≤y ™´s∞©´sLi ™´sz§¶¶¶r°ÚLiµj∂. {qs’d¡Fs£qsC, H{qsFs£qsC ¿¡™´sLjiNTP BLi»¡lLi[ıxtsQ©s´ Õfi zqsá ¡£qs À‹[µ∂j≥ Li¬ø¡[ xqsW‰Œ˝¡œ ß NRPW≤y LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* qx sWøR¡©´sáV Fy…”¡Liøyá¨s ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. q{ s’d¡Fs£qsC ≠sµy˘≠sµ≥y©´sLi ˙ºΩÀ≥ÿuy qx sW˙ªRΩLiª][ ™´sVV≤T∂xms≤T∂ DLiµj∂. xmns£qÌs ÕÿLilgi[*«figS ALig˝RiLi À‹[µ≥j∂xqsVÚLi≤R∂gS, |qsNRPLi≤`∂ z§¶¶¶Liµk∂ ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[, ¥R∂L`Ôi ÕÿLilgi[*«figS æªΩáVgRiV ¤Õ¡[µy ™´sVlLi[Æ\µ∂©y À≥ÿxtsQ©s´ V ºdΩxqsVN]™ØøR¡VË. H{qsFs£qsC, }qÌs…fi zqsá ¡£qsÕ‹[ NRPW≤y ˙ºΩÀ≥ÿuy xqsW˙ªRΩLi Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW @™´sVá™´soª][Liµj∂. FsÕfiZNP[“¡ ©´sVLi¬ø¡[ xmsn £qsÌ ÕÿLilgi[*«fi z§¶¶¶Liµk∂ ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ |qsNRPLi≤`∂ ÕÿLilgi[*«figS æªΩáVgRiV, mx sn £qsÌ ÕÿLilgi[*«fi æªΩáVgRiV ºdΩqx sVNRPVLi¤…¡[ §z ¶ ¶Liµk∂ À‹[µ∂j≥ qx sVÚ©yıLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s xmsáV xqsW‰Ã˝¡V NRPW≤y BƵ∂[ xmsµÙ∂R ºΩ¨s @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. xmsµ][ ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQÕ‹[ æªΩáVgRiV xqs¤À¡Í NÌPR V©´sV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS LS∏R∂W÷¡=LiƵ∂[. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ @©´sV™´sVºΩ æªΩøR¡VËNRPVLi…ÿ™´sV©yı xmsLji¯xtsQ©s± B™´s*LRiV. C  ¡≤R∂Vá¨sıLiQ…‹˝ [ ALig˝iR ™´sWµ≥∂R ˘™´sVLiÕ‹[ À‹[µ∂R≥ ©´s «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂gS, z§¶¶¶Liµk∂, æªΩáVgRiV©´sV Axms< ©´sÕfigS ºdΩqx sVNRPVÆ©s[ ≠dsáVLiµj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li æªΩáVgRiV©´sV ªRΩªRΩªRΩmx sˆ¨sxqsLji ¬ø¡[}qsÚ.. @™´sVáVNRPV ªRΩ™´sVZNPÕÿLi…”¡ @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s A∏R∂W ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. xmsLi«ÿÀfi, gRiV«¡LSª`Ω ™´sLi…”¡ LSuÌy˚Õ˝‹[ H{qsFs£qsC zqsá ¡£qs À‹[µ∂j≥ Li¬ø¡[ FyhRiaSááV INRP xqs¤À¡Í NÌPR VgS @NRP‰≤T∂ ™´sWªRΩXÀ≥ÿxtsQ©s´ V À‹[µ∂j≥ xqsVÚ©yıLiVV. xmsn £qsÌ ÕÿLilgi[*«fi ALig˝iR Li DLi¤…¡[, |qsNRPLi≤`∂ ÕÿLilgi[*«fi z§¶¶¶Liµk∂, æªΩáVgRiV ¤Õ¡[µy Ƶ∂[aPR LiÕ‹[¨s G À≥ÿxtsQÆ\©s©y øR¡µj∂Æ™s[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiµj∂. |qsNRPLi≤`∂ ÕÿLilgi[*«figS z§¶¶¶Liµk∂ ºdΩxqsVN][NRPF°æªΩ[ ¥R∂L`Ôi ÕÿLilgi[*«figS ªRΩxmsˆ¨sxqsLji.\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[¨s xmsáV H{qsFs£qsC FyhRiaSááV ™´sVW≤][ ªRΩLRigRiºΩ ©´sVLi¬ø¡[ æªΩáVgRiV©´sV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS HƵ∂[Œ¡œ˝ Fy»¡V À‹[µ∂j≥ xqsVÚ©yıLiVV. |qsNRPLi≤`∂ ÕÿLilgi[*«figS æªΩáVgRiV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS øR¡µR∂™yáƩs[ ¨s ¡Liµ≥∂R ©´s ©´sVLi¿¡ ™´sVWÆ≤∂[Œ¡œ˝ Fy»¡V ≠sƵ∂[aSÕ˝‹[ øR¡µR∂V™´soNRPV©´sı ™yLjiNTP ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso DLiµR∂¨s H{qsFs£qsC xqsW‰Õfi ˙zms¨s=FyÕfi INRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáVgRiV©´sV À‹[µ∂R≥ ©´sNRPV ªRΩ™´sVZNPÕÿLi…”¡ @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

2 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ =∞# =∞`«O „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«O

â◊x"å~°O, Ѷ≤„|=i 2, 2013

Ѩ"å~ü „ѨHõ@#.. =∞^èŒ∞Ü«∂+‘¯ x~°‚Ü«∂Å∞ =ӺǨ`«‡Hõ=∂.. .?

æªΩ

áLigSfl·NRPV ∏R∂VW{msπ∏∂[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[¨s ˙xmsµ≥y©´s À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsORPQÆ\™sV©´s Fs¨ds={ms ©´sVLi¿¡ gRi…Ì¡” ™´sVµÙ∂R ªRΩV á’≥¡LiøR¡≤R∂Li BxmsˆV≤R∂V C @LiaRPLi\|ms ™´sVL][ ™´sVVLiµR∂≤R∂VgRiVgS À≥ÿ≠sLiøy÷¡. @LiVVæªΩ[ xms™yL`i ˙xmsNRP»¡©´s, ™´sVµ≥∂R V∏R∂W{tsQ‰ ¨sLÒS∏R∂Vá©´sV Õ‹[ªΩR VgS ≠sZa˝P[ztsQ}qsÚ NSLi˙lgi£qs ™´sp˘x§¶¶¶Li DLiµy @©´sı @©´sV™´sW©yáV NRP ágRiNRP ™´sW©´s™´so. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V\|ms ªRΩ*LRigS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s A FyLÌik @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V aRPLRiµ`∂ xms™yL`i ˙xmsµ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`iNRPV xqsW¿¡LiøyLRi©´sı xqs™´sWøyLRiLi JLRiNRPLigS æªΩáLigSfl· N][LiR VNRPVLi»¡V©´sı ™yLjiNTP ºdΩzms NRP ¡VLRiVÕÿLi…”¡Æµ∂[. ZNP[Li˙µR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi xqs™´sWÆ™s[aS©´sLiªRΩLRiLi ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±sª][ æªΩáLigSfl· @LiaS¨sı ˙xmsryÚ≠sLi¿¡©´s»˝¡V xms™yL`i ¬ø¡FyˆLRiV. ∏R∂VW{msπ∏∂[V NRP¨dsxqs D™´sV¯≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· @LiaS¨sı ¬ø¡[LSË™´sV¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLRiˆ≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ ª]÷¡ LSxtsÌ Q˚xmsºΩ ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[©s´ W ¬ø¡Fyˆ™´sV¨s @LiµR∂V™´sÃ˝¡ «ÿxms˘Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sVLi¿¡µj∂NSµR∂¨s aRPLRiª`Ω xms™yL`i ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡VgS ™yLRiVÚá LS™´s≤R∂Liª][ ™´sVL][™s´ WLRiV ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ x§¶¶¶≤y≠s≤T∂ Æ™sVVµR∂áLiVV˘Liµj∂. J LRiNRPLigS Bµj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌki FsLi{msáNRPV @©´sVNRPWá xqsLiZNP[ªΩR ™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. æªΩáLigSfl·\|ms @µ≥∂j uÌy©´sLiª][ @≠dsVªRΩV≠dsVNTP zqsµÙ∂R Æ\™sV©´s ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ C ˙xmsNRP»¡©´s LS™´s≤R∂Li ™yLjiNTP GLRi≤T∂LixmsogSÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøy÷¡. @Õÿlgi[ xms™yL`i ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV NSLi˙lgi£qs NRPW≤y ry*gRiºΩLi¿¡Liµj∂. ∏R∂VW{msπ∏∂[V xqs™´sV©´s*∏R∂V xqs≠sVºΩ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsOSQáª][ øR¡LjiËLiøR¡Li≤T∂' @¨s ˙xmsµ≥y¨sNTP ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V xms™yL`i ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáNRPV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. BLiNS ™´sW©´szqsNRPLigS zqsµÙ∂R Li NS¤Õ¡[µ∂R V. ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂VªRΩVLiµj∂' @¨s ˙xmsµ≥y¨s xqs™´sWµ≥y©´s≠sV¿¡Ë©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSflÿ ≤T∂™´sWLi≤R∂VNRPV xms™yL`i @NRPry¯ªRΩVÚgS ™´sVµÙR∂ªRΩV xmsáNRP≤y¨sNTP NSLRifl·Æ™s[VLi»¡©´sı ˙xmsaRPı DµR∂LiVVr°ÚLiµj∂. ªy©´sV ª]÷¡ ©´sVLi¿d¡ ™´sVµÙR∂ªRΩV xmsáVNRPVªRΩW ™´sxqsVÚ©yı @¨s xms™yL`i xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ æªΩáLigSfl·ZNP[ Æ™sŒœ¡ßÚLiµR∂¨s Fy˙ºΩZNP[∏∂R VVá ˙xmsaRPıNRPV xqs™´sWµ≥y©´s≠sVøyËLRiV. ALi˙µ≥∂R ˙FyLiªRΩLi N]ªRΩÚ LS«¡µ≥y¨s ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiªRΩ™´sLRiNRPW ªyªy‰÷¡NRPLigS øR¡Li≤U∂gRi≤≥`∂ ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ D™´sV¯≤T∂ LS«¡µ≥y¨sgS N]©´srygRi™´søR¡Ë¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. INRPryLji N]ªRΩÚ LS«¡µ≥y¨s ªRΩ∏R∂W\lLiæªΩ[ @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¬ø¡[ ™yLji NSLRi˘NRPÕÿFyáV rygRiVªy∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ry©´sVNRPWáLigS NSLi˙lgi£qs FyLÌki ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡ËLiµR∂¨s, @Ƶ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı A FyLÌki @µ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ {ms{qs øyN][ ¬ø¡FyˆLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨ds={ms @µ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ ≤U∂{ms ˙ºΩFyhki æªΩáLigSfl·NRPV gRi…Ì”¡gS ™´sVµÙR∂ªRΩV xmsáNRP≤R∂Li NRPW≤y BNRP‰≤R∂ gRi™´sV©yL>RiLi. µk∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs ™´sVL][ ™´sVVLiµR∂≤R∂VgRiV Æ™s[zqs øR¡LRiËá ˙xms˙NTP∏R∂V N]©´srygRiVªRΩVLiµR∂¨s @©yıLRiV. G≤R∂V©´sılLi[Œ˝œ¡ NTPLiµR∂¤…¡[ ªRΩ™´sV FyLÌki NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ˙ºΩFyhki ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[{qsAL`i Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s À≥ÿLki  ¡z§¶¶¶LRiLigRixqsÀ≥¡œ Õ‹[ xms™yL`i FyÕÊ‹©yıLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V NS™yá¨s ªRΩ™´sV FyLÌki N][LRiVNRPVLi…‹[LiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xms™yLRi ˙xmsNRP»¡©´s, NSLi˙lgi£qs xqsˆLiµR∂©´s BxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩV©´sı FsLi{msáNRPV EªRΩ≠sV¬ø¡[˵j∂gS DLiµj∂. ™yLRiV BNRP @µ≥j∂uÌy¨sı µ≥j∂NRP‰LjiLiøR¡NRPF°™´søR¡VË. ¤«¡Fszqsª][ xqsLi ¡LiµR∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y DµR∂˘≠sVLiøyá©´sı ™yLji ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP \Æ©sºΩNRP  ¡Ã¡Li µR∂NTP‰LiµR∂©´sVN][™y÷¡. C ˙xmsNRP»¡©´s ªRΩLRi™yªRΩÆ©s[ ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ FsLi{ms ™´sVµ≥R∂V∏R∂W{tsQ‰ ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´s NRPW≤y ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ©´sV xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiµj∂. FsLi{msá LS“¡©´s™´sWá IºΩÚ≤∂T Æ™s©´sNRP …”¡AL`iFs£qs LS«¡NUP∏R∂VLi DLiµR∂¨s A∏R∂V©´s NRPVLi≤R∂ ¡µÙR∂áV N]…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ªRΩá©´sLRiVN][‰™´s≤y¨sNTP zqsµÙR∂Æ™s[VNS¨ds æªΩLSxqs N][xqsLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[}qs ˙xmsxqsZNP[Ú DªRΩˆ©´sıLiNSµR∂¨s ™´sVµ≥R∂V∏R∂W{qs‰ xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs J @≤R∂VgRiV ™´sVVLiµR∂VZNP[zqs©´s¤…˝¡[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. FsLi{msá LS“¡©y™´sWá\|ms gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li Æ©sáN]©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ A∏R∂V©´s ªRΩ©´s \Æ™s≈¡Lji\|ms ≠s™´sLRifl· B™´s*≤R∂Li, xms™yL`i ˙xmsNRP»¡©´s\|ms NSLi˙lgi£qs xqsˆLiµj∂LiøR¡≤R∂Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ BNRP  ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[™yá gRiLi≤R∂Li ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs gRi¤…¡Ì NTP‰©´s¤…¡˝ [ À≥ÿ≠sLiøy÷¡. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· ™´sxqsVÚLiµR∂¨s Fs™´s\lLi©y ¨sLRiWzmsLiøR¡gRi÷¡gjiæªΩ[ BxmsˆVÆ≤∂[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP zqsµÙR∂™´sVLi»¡W NRPW≤y ∏R∂W{tsQ‰ ºdΩ˙™´sLigSÆ©s[ xqsˆLiµj∂LiøyLRiV. BLiªRΩNSáLi …”¡AL`iFs£qs F°LS…ÿáª][ GNUPÀ≥¡œ ≠sxqsWÚ ™´s¿¡Ë©´s ∏R∂W{tsQ‰ ∏R∂VW»¡L`iıNRPV NSLRiflÿáV Æ™sªRΩNS÷¡= DLiµj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ «¡⁄xms÷˝¡, gRiLixms g][™s´ LÙiR ©±s, F°øyLRiLi, ©ygRiLi «¡©yLÙiR ©±slLi≤Ô∂T , LS«¡∏R∂V˘Ã¡V LS“¡©y™´sW ¬ø¡[}qsÚ GLi «¡LjigjiLiµj∂. INRPFyLÌki xqsLi≈¡˘ 10 ©´sVLi¿¡ 18NTP |msLjigjiLiµj∂ ªRΩzmsˆæªΩ[ LSxtÌsQ˚Li ™´sW˙ªRΩLi GLRiˆ≤R∂¤Õ¡[µR∂V. 2014NTP BLiNS xqsLi™´sªRΩ=LRiNSáLi DLiµj∂. @LiªRΩ™´sLRiNRPW F°LS»¡Li ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xqsLi≈¡˘ |msLiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ™´sVV≈¡˘™´sW ¤Õ¡[µ∂R Li¤…¡[ LSxtsÌ Q˚Li ryµ≥∂j LiøR¡VN][™s´ ≤R∂™´sW @©´sıµj∂ ˙xms«¡Ã¡V AÕ‹[¿¡Liøyá¨s ∏R∂W{tsQ‰ ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ NTP F°NRP™´sVVLiµR∂V, F°∏R∂WNRP NRPW≤y A∏R∂V©´s Æ\™s≈¡LjiÕ‹[ ™´sWLRiVˆ g][øR¡LjiLi¿¡Liµj∂. NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂uÌy©´sLi\|ms ry©´sVNRPWáªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ªy©´sV æªΩLSxqs ¬ø¡’¡æªΩ[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V©´s©´s¨s }msL]‰©yıLRiV. LS“¡©y™´sWá Æ™s©´sVNRP æªΩLSxqs IºΩÚ≤T∂ DLiµy? ¤Õ¡[µy? @©´sı @LiaRPLi\|ms FsLi{ms¤Õ¡[ «¡™y ¡V ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V @LiaRPLi\|ms FsLi{msÕ˝‹[ ¤À≥¡[µyáV ¤Õ¡[™´so NS¨ds µR∂XNRPˆ¥R∂LiÕ‹[ ≠s¤À¡≥ µ[ yáV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP Bxmsˆ≤R∂V NSLi˙lgi£qs ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigSÆ©s[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚ …”¡AL`iFs£qs©´sV ¨sáV™´sLjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xms…Ì”¡LiµR∂¨s À≥ÿ≠sLiøy÷¡. xms™yL`i ˙xmsNRP»¡©´s, ™´sVµR∂V∏R∂W{tsQ‰ ¨sLÒRi∏R∂VLi BLiµR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøy÷¡.

â◊x"å~°O, Ѷ≤„|=i 2, 2013

ÃѷѨ٠bˆHrÅ#∞ Ѩ\˜ìOK«∞HÀx ã≤OQƈ~}˜ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,zmns˙ ¡™´sLji1 : HƵ∂[Œ˝œ¡ßgS ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ xms»Ì¡fl· NSLji¯NRPVáV g][µy™´sLji ¨dsLRiV x q s˙NR P ™´ s VLigS @LiµR ∂ NR P ºd Ω ˙™´ s B ¡˜LiµR ∂ VáV FsµR ∂ VL]‰Li »¡V©yıLRiV.L][«¡ŸNRPV 5 ©´sVLi¿¡ 6 gRiLi»¡Ã¡V ™´sW ˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmnsLS NS™´s≤R∂Liª][ zmsn ÃÌ¡L`i¤À¡≤`∂Õ‹[ ¨dsLRiV ¨sLi≤R∂NRP NSLji¯NRP NSá¨dsáNRPV ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡NRPV INRPryLji ªygRiV¨dsLRiV @LiµR ∂ Vª][ L iµj ∂ . ¤ À ¡Ã˝ ¡ Lix m s÷˝ ¡ aSLiºΩ≈¡¨sÕ‹[¨s zmnsÃÌ¡L`i¤À¡≤`∂Õ‹[ g][µy™´sLji ¨dsLRiV ¨sLi≤R∂≤y¨sNTP µyµyxmso 18 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂VªRΩVLiµj∂. xms»Ì¡fl· ™yxqsVáNRPV ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ 18 áORPQá gS˘Ã¡©˝´s ¨dsLRiV xqsLRixmsn LS NS™y÷¡= DLiµj∂. |\ ms£ms\¤Õ¡©±s ÷d¡ZNP[“¡Ã¡ª][ ZNP[™s´ áLi 5 ©´sVLi¿¡ 6 áORPQá gS˘Ã¡©˝s´ ¨dsLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmsn LS @™´soª][Liµj∂. z q sLigR i l L i[ fl ” · ∏R ∂ W«¡™´ s W©´ s ˘Li xqsˆLiµj∂Li¿¡ \|msxmso ÷d¡ZNP[“¡Ã¡©´sV @Lj i NR P …Ì ” ¡ ¤ À ¡Ã˝ ¡ Lix m s÷˝ ¡ x m s»Ì ¡ fl·

NSLj i ¯NR P VáNR P V, ˙x m s«¡Ã¡NR P V ªygRiV¨dsLRiV @LiƵ∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s rÛy¨sNRPVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @µ≥j∂NSLRiVá ºdΩLRiVª][ ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ xms»Ì¡fl· ™yxqsVáV ªygR i V¨d s …” ¡ NT P ªR Ω Li…ÿáV x m s≤R ∂ VªR Ω V©yıLR i V. N][ … ˝ ÿ µj ∂ LR i WFy∏R ∂ VáV ≈¡LR i VË ¬ ø ¡[ z q s ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ xms»Ì¡fl·™yxqsVáNRPV g][µy™´sLji ¨dsLRiLiµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ¨sLji¯Li¿¡©´s LRiOTPQªΩR ¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi zqsLigRilLi[fl”· D©´sıªyµ≥j∂NSLRiVá xmsLRi˘Æ™s[OPR Qfl· Õ‹[xmsLi NSLRifl·LigS ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV ©Ø[ø¡R VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. HµR∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS ¤ À ¡Ã˝ ¡ Lix m s÷˝ ¡ , ™´ s VLiµR ∂ ™´ s V˙Lj i ™´sVLi≤R∂Õÿá xqsLjix§¶¶¶µÙ∂R VÕ‹[¨s |msµÙ∂R µR∂V ¡˜, øR¡ªRΩÕÿxmspL`i ˙gS™´sWá ™´sVµ≥∂R ˘ g][µy™´sLji ©´sVLi¿¡ Æ™s[zqs©´s \|msxmso\¤Õ¡©±s xmsgji÷¡F°LiVV ¨dsLRiV ™´sX¥ygS F°ª][Liµj∂. µk∂Liª][ ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. L][«¡ŸNRPV 18 ©´sVLi¿¡ 20

gR i Li»¡Ã¡V g][ µ y™´ s Lj i ¨d s LR i V ¤ À ¡Ã˝ ¡ Lix m s÷˝ ¡ Õ‹[ ¨ s aSLiºΩ≈¡¨s zmsn ÃÌ¡L`i¤À¡≤`∂NRPV xqsLRixmsn LS NS™y÷¡= DLiµj ∂ . NSgS 5 ©´ s VLi¿¡ 6 gRiLi»¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmnsLS NS™´s≤R∂Liª][ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡NRPV INR P ryLj i g][ µ y™´ s Lj i ¨d s LR i V @LiµR∂VªRΩV©´sı»˝¡V rÛy¨sNRPVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. xqsV™´sWLRiV 40 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[VLRi ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ©´sVLi¿¡ g][µy™´sLji ©´sµj∂ ™´sLRiNRPV |\ msxmso\¤Õ¡©±s D©´sıxmsˆ…”¡NUP ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi AZNP©´sxms÷˝¡, ™´ s VLiµR ∂ ™´ s V˙Lj i ™´ s VLi≤R ∂ áLi øR ¡ ªR Ω Õÿx m spL`i ˙gS™´ s Wá bP™yLRiVÕ‹[¨s @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ 4 ø][»¡˝ |\ msxmso\¤Õ¡©±sNRPV ÷d¡ZNP[“¡Ã¡V GLRiˆ≤ÔyLiVV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y øR¡ªRΩÕÿxmspL`i xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ˙xmsµ≥y©´s L][≤∂RÔ VNRPV ™´sLiµR∂ ≠dsV»¡L˝iR µR∂WLRiLiÕ‹[ D©´sı @≤R∂≠sÕ‹[ HµR∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩLi NRPVLjizqs©´s À≥ÿLki ™´sL<SáNRPV g][µy™´sLji |\ msxmso\¤Õ¡©±s ™´sLRiµR∂ ªyNTP≤T∂NTP ™´sLigjiF°LiVVLiµj∂.

§x ¶ ¶XµR∂∏R∂V qx sˆLiµR∂©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP 84Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ≠sLSŒœ¡Li ¬ø¡NRPV‰©´sV NRP¤Õ¡NÌPR L`i qz s¯ªy qx sÀ≥¡œ LS*ÕfiNRPV @xmsˆgjixqsVÚ©s´ ı @»¡≠dsaS≈¡ xmsbPË™´sV ≤T∂≠s«¡©´sÕfi FnylLi£qsÌ @µ≥∂j NSLRiVáV @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y BNRP‰≤R∂NRPV ™´sVL][ 200 ≠dsV»¡L˝Ri µR∂WLRiLiÕ‹[ INRP \lLiªRΩV F~ áLi ™´sµÙR∂ \|qsªRΩLi \|msxmso\¤Õ¡©±s xmsgji÷¡F°LiVV ¨dsLRiV ™´sLRiµR∂á ˙xms™´s§z ¶ ¶r°ÚLiµj∂. C lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[ |\ msxmso\¤Õ¡©±s ÷d¡ZNP[“¡ ¨dsLRiV „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè ¬ø¡LRiV™´so©´sV ªRΩázmsr°ÚLiµj∂.C Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji1: ™´s©´s˘˙Fyfl·Vá qx sLiLRiORPQfl·\|ms ˙xmsflÿ◊¡NRPáV ≠sxtsQ∏∂R VLi ™´sVLiµR∂™´sV˙Lji GLji∏R∂W, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ GLji∏R∂W D©´sıªyµ≥j ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs zmns˙ ¡™´sLji 15Õ‹[gS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[µj∂NRPáV ∂NSLRiVáNRPV æªΩ÷¡zqs©´sxmsˆ…”¡NUP @Liµj∂Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≤yNÌRPL`i @a][N`P @µ≥j∂NSLRiVá©´sV xms…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. µk∂Liª][ AƵ∂[bPLiøyLRiV.—¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´s©´s˘˙Fyfl·Vá xqsLiLRiORPQfl· N]LRiNRPV NRP™y*Õfi, µk ∂ Liª][ gR i ªR Ω HµR ∂ V ™´s©´s˘˙Fyfl·Vá ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ bP™´sLSLi @À≥¡œ ∏R∂WLRiflÿ˘Ã¡V D©yı∏R∂V¨s, xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ≠ds…”¡ xqsLiLRiORPQfl· N]LRiNRPV xqsV˙{msLiN][LiRÌ V l\gi≤`∂ ¤\Õ¡©´sV= ˙xmsNSLRiLi À›Li≤R∂LkiáV xms»Ì¡fl· ˙xms«¡Ã¡V ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ™´s©´s˘˙Fyfl·Vá©´sV qx sLiLRiOTPQLiøR¡VN][™y÷¡=©´s Àÿµ≥∂R ˘ªRΩ ˙xmsºΩ INRP‰Lji|\ ms DLiµR∂¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i @©yıLRiV. @»¡≠ds , qz sLigRilLi[fl·” @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. , mx sLji˙aRP™´sVá @µ≥∂j NSLRiVáª][ qx s≠dsVOSQ qx s™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s NRP¤Õ¡NÌPR L`i @À≥¡œ ∏R∂WLRiflÿ˘Ã¡ LRiORPQfl· @LiaSá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. zqsLigRilLi[fl·” Æ\™sV©±s=, Fny˘NÌRPLkiáV, L][≤˝R∂V ªRΩµj∂ªRΩLRi GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sNTP xms™´sL`i FyLiVVLi…fi ˙xms¤«¡Li¤…¡[xtsQ©±s µy*LS ≤U∂Fs£mnsJ LS™´sVNRPXxtÒsQLS™´so ≠s™´sLjiLiøyLRiV. À›Li≤R∂LkiáNRPV 10NTP≠dsV µR∂WLRiLiÕ‹[ «ÿºdΩ∏R∂V À›Li≤R∂LkiáNRPV l\LiªRΩVáV mx sLi»¡©´sV ™´sµj∂÷¡ Æ™s[aSLRiV. µj∂gRiV ¡≤R∂VáV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][Fy»¡Vc „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè 10NTP≠dsV µR∂WLRiLiÕ‹[ Æ\™sV©±s=gS¨ds, L][≤∂R˝ VgS¨ds, Fny˘NÌPR LkiáV D©´sıQ»¡˝ LiVVæªΩ[ NRPLkiLi©´sgRiL`i,zmsn ˙ ¡™´sLji1:@xqsÚ™s´ ˘xqsÚ ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmsn LS NSLRifl·LigS µ≥∂R LRi |\ qsªRΩLi xms≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ l\LiªRΩVá xmsLjizqsÛ ºΩ AgRi™´sV˘ g][ø¡R LRiLigS «ÿ˙gRiªRΩÃÚ ¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ™´sV©´s @™´sxqsLSáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ≠sVLjiË xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. @Õÿ N]LiµR∂LRiV \lLiªRΩVáV ™´sWLjiLiµj∂. À›Li≤R∂Lkiá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y á¨s ª][»¡Ã¡©´sV ™´sµj∂÷¡ Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ©´sxtsÌ QF°LiVV©y l\LiªRΩVáNRPV xqsWøR¡©´sáV, @µ≥j∂NSLRiVá©´sV AƵ∂[bPLiøyLRiV. xqsᕶ¶¶Ã¡V B¬ø¡[Ë ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡, Dµy˘™´s©´saS≈¡ @µ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s l\LiªRΩVáV ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. . gRiªRΩ G≤yµj∂ ©´suÌyáV øR¡≠søR¡Wzqs©´sxmsˆ…”¡NUP l\LiªRΩVáV AaS«¡©´sNRPLigS DLi»¡VLiµR∂¨s Fs©Ø[ı ™´s˘∏R∂V˙xms∏R∂WxqsáN][LjiË }qsµR∂˘Li ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsºΩNRPWá ™yªy™´sLRifl· xmsLjizqÛsªRΩVá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVÃ>¡L`i, ™´sVx§¶¶¶Æµ∂[™´sxmspL`i „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sLiµR∂á FsNRPLSáՋ[ ≠sVLjiË mx sLi»¡NRPV æªΩgRiVŒ˝¡œ ß r°NRP≤R∂Liª][ NRPLRiWıáV,zmns˙ ¡™´sLji1 LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[ xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ N][xqsLi FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ≠sVLjiË ª][»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. µk∂Liª][ l\LiªRΩVáV ≠sµy˘LÛiR VáV DµR∂˘™´sW¨sı  ¡Ã¡xmsLRiVxqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVV©´sı…”¡ µyNS NRP≤R∂mx s, „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè NRP¨dsıLRiV ™´sVV¨dsıLRi™´soªRΩV©yıLRiV. µk∂Liª][ ≠sVLjiË mx sLi»¡©´sV ©´s™´sVV¯NRPV©´sı @©´sLiªRΩmx soLRiLi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ D©´sı Æ\™s≠ds∏R∂VW, Fs}qs‰∏R∂VVÕ˝‹[ ExmsLiµR∂VNRPV©´sı Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,zmns˙ ¡™´sLji1: xmsºΩÚN]©´sVg][áVÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV ™´sV◊d˝¡ l\LiªRΩVáNRPV ©´suÌyáV ªRΩmx sˆ≤R∂Li¤Õ¡[µ∂R V. mx sºΩÚNPT µ≥∂R LRi ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ DµR∂˘™´sWáV.. NRPLRiWıáV LS∏R∂Vá{qs™´sV ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡NTP FyNSLiVV. ºΩxmsˆÃ¡V ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. N]©´sVg][áVÕ‹[ ºdΩ˙™´s «ÿxms˘Li NS™´s≤R∂Li @µ≥j∂NRPLigS ™´sVÃ>¡L`i, ™´sVx§¶¶¶Æµ∂[™´sxmspL`i ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ≠sVLjiË xmsLi»¡©´sV ≠sµy˘LÛiR Vá µR∂WNRPV≤R∂Vª][ BxmsˆV≤R∂V Æ©s[ªΩR áV NRPW≤y DµR∂˘≠sVxqsVÚ©yıLRiV. ™´sÃ˝¡ l\LiªRΩ©´sıáV @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsºΩÚ ™yfl”·«¡˘ xmsLi»¡gS Æ™s[áFsNRPLSÕ˝‹[ l\LiªRΩVáV rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.≠sVLjiË LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ $ NRPXxtsÒ Q NRP≠sV…‘¡c xmsLRi˘»¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ LS∏R∂Vá{qs™´sV mx sLi»¡©´sV @™´sVV¯N][™s´ ≤y¨sNTP ™´s}qsÚ N]©´sVg][áV ZNP[Li˙µyá ™´sµÙ∂R l\LiªRΩVáNRPV xmsLi»¡NRPV |ms…Ì¡” ©´s |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV |\ qsªRΩLi ¬ø¡[ºΩNTPLS¨s µR∂VzqsÛ ºΩÕ‹[ l\LiªRΩVá Æ©s[ªΩR Õ˝‹[ xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥∂R ™yµR∂©´s ÀÿgS  ¡Ã¡xms≤T∂Liµj∂. 2010 ≤T∂|qsLi ¡L`i ºΩxmsˆÃ¡V ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. µR∂LiÆ≤∂[xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s NRPÆ©sıxms÷˝¡ ˙gS™´sV D©yıLRiV. CG≤yµj∂ ™´sVÃ>¡L`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 4035 FsNRPLSáՋ[, 9©´s ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ¿¡µR∂Li ¡LRiLi æªΩáLigSfl·\|ms ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´s bP™yLRiVÕ‹[ gRiá ˙ºΩ™´sVV–¡ —¡¨sıLig`i ≠sVÃ˝¡VÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s {qs{qsH 1412 FsNRPLSáՋ[ \lLiªRΩVáV ≠sVLjiË xmsLi»¡©´sV rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. @xmsˆ…˝‹[ LS∏R∂Vá{qs™´sV©´sV DµR∂˘™´sWáª][ ™´sVVLi¬ø¡æªΩ[ÕÚ ÿ ¬ø¡[zqsLiµj∂. xmsºΩÚ N]©´sVg][áV ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ ºdΩ˙™´s «ÿxms˘Li NS™´s≤R∂Liª][ l\LiªRΩVáV C˙FyLiªRΩLiÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS \lLiªRΩVáV \|§¶¶¶˙’¡≤`∂ LSNSá©´sV \lLiªRΩVáV —¡Õ˝ ÿ ™´ s VLi˙ªR Ω V÷¡µÙ R ∂ LR i W ª]÷¡©´ s VLi¿¡ x q s\ Æ ™ sVNR P ˘™yµyÆ © s[ ı ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VáV FsµR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. gRiªRΩN]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS FsNRPV‰™´sgS }qsµR∂˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. CLRiNRP\Æ™sV©´s ≠sVLjiË xmsLi»¡©´sV  ¡Ã¡xmsLRiVxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ B…‘¡™´sá ™yLRiV ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´sáV BƵ∂[ xmsLjizqsÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂LiµR∂¨s l\LiªRΩVáV ™yF°∏R∂WLRiV. C N]©´sVg][áV ≠sƵ∂[aSáNRPV FsNRPV‰™´sgS FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ xmsLi»¡Ã¡©´sV øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLSLiVV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· B}qsÚ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ INRP¤…¡[ NSLi»¡ xms¨s ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ —¡¨sıLig`i ≠sVÃ˝¡V xmsLi≤T∂xqsVÚ©´sı ªRΩWLRiVˆ ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ NRPLRiV\Æ™sLiµj∂. LS∏R∂Vá{qs™´sV B™y*÷¡=LiƵ∂[©s´ ¨s ™´sVLi˙ºΩ GLSxqsV ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs©´s ™´sVVLiµR∂V L][≤∂RÔ V xmsNRP‰©´s À≥ÿLkigS ™yx§¶¶¶©yáV ÀÿLRiVáV ºdΩLSLiVV. ≠sVLjiË xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩN]¬ø¡[Ë xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≠sÕfiÌ æªΩgRiVáVª][ xmsLi»¡Ã¡V ™´sVLRiVxqs…”¡ L][¤«¡[ ™´sVL][ ™´sVLi˙ºΩ …‘¡“¡ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ NRPW≤y LSuÌy˚¨sı µk∂Liª][ BƵ∂[ NSNRPVLi≤y øR¡V»Ì¡V xmsNRP‰Ã¡ D©´sı xmsºΩÚQ\lLiªRΩVáV Fs≤˝R∂ FsLi≤T∂F°LiVV µj∂gRiV ¡≤T∂ ¤Õ¡[NRP \lLiªRΩVáV µj∂gSáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ —¡}qsÚ ˙lgi[»¡L`i LS∏R∂Vá{qs™´sV B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¤\À¡lLi≤Ô∂T  ¡Li≤˝∂R µy*LS xmsºΩÚ¨s @™´sVV¯N][™s´ ≤y¨sNTP ™´sxqsVÚLi¤…¡[ —¡¨sıLig`i ≠sVÃ˝¡V ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ |msµÙR∂ªRΩWLi≤˝R∂, ¿¡©´sıªRΩWLi≤˝R∂, ™´sVÕ˝ÿLRiLi, ªy≤T∂¬ø¡L˝Ri LS«¡ZaP[≈¡L`i lLi≤Ô∂T NRPW≤y LSuÌy˚¨sı ™´sVW≤R∂V LSuÌy˚áVgS ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ™´sµÙR∂ \lLiªRΩVáNRPV ºΩxmsˆÃ¡V ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V.µk∂Liª][ xmsgRiáV, LS˙ºΩ N][LiR VªRΩV©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá Æ\™s≈¡LjiÕ‹[ NSxqsÚ ™´sWLRiVˆ NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. @©±sry©±s|ms÷˝¡, ©yøyLRiLi ˙gS™´sWáՋ[, ™´sVx§¶ ¶Æµ∂[™s´ mx spL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ¨s©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥∂R ZNP[ xmspLjiÚ ™´sVµÙ∂R ªRΩV @¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s æªΩ[≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y \lLiªRΩVáV, ™yx§¶¶¶©´sµyLRiVáV @NRP‰≤R∂ xms≤T∂gSxmsoáV @Li ¡…fi|ms÷˝¡, qx sWLSLRiLi, À‹™´sW¯xmspL`i, Fs÷¡ZNP[aPR *LRiLi, ™´sVx§¶ ¶Æµ∂[™s´ mx spL`i —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ªRΩVáV.. ˙xmsxqsVÚªΩR Li N]ªRΩÚ xmsÃ˝¡≠s @LiµR∂VNRPV©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚Li xms≤y÷¡= ™´sr°ÚLiµj∂. l\LiªRΩVáV B ¡˜LiµR∂VáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP ˙gS™´sWáՋ[ ≠sÕfiÌ æªΩgRiVŒ˝¡œ ª][ xqsV™´sWLRiV 300 FsNRPLSáՋ[ ≠sVLjiË xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yá¨s N][LiR VNRPVLi»¡WÆ©s[.. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @¨s™yLRi˘QÆ\™sVæªΩ[ xqsLi ¡Liµ≥∂j ªRΩ @µ≥∂j NSLRiVá ¨sL˝iR ORPQ ˘ µ≥]L[ iR fl”· ≠ds≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. xqsLi ¡Liµ≥∂j ªRΩ ª][»¡Ã¡V FsLi≤T∂ F°LiVV©´s»˝¡V l\LiªRΩVáV ™yF°∏R∂WLRiV.xmsLi»¡ rygRiVNRPV ˙lgi[»¡L`i LS∏R∂Vá{qs™´sV B™y*á¨s N][LiR VªRΩV©yıLRiV. @µ≥∂j NSLRiVáV qx sˆLiµj∂Li¿¡ mx s¨s ¬ø¡[∏∂R V¨s lLiLi≤][ NSLi»¡©´sV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV IN][‰ FsNRPLS¨sNTP 50 ©´sVLi≤T∂ 60 Æ™s[á ™´sLRiNRPV |ms»Ì¡V ¡≤T∂ @™´soªRΩV©´sı»˝¡Vc ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N][»¡˝ xqsV«ÿªRΩ™´sV¯ NRP¤Õ¡NÌPR lLi[…fi FsµR∂V»¡ ª]≠sV¯µj∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡ xmsºΩÚ N]©´sVg][Œ˝œ¡ß Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \lLiªRΩVáV FsLi≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ 1.5 N][»¡˝ π∏∂[VLRiNRPV l\LiªRΩVáV ©´stx sÌ QF°LiVV©´s»˝¡V AÆ™s[µ∂R ©´s L][«¡ŸÃ¡Fy»¡Vc qx s\Æ™sVNS˘Li˙µ≥∂R N][qx sLi ¨sLS•¶¶ LiR µk∂ORPQáV NRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV.N]LiµR∂LRiV l\LiªRΩVáV FsLi≤T∂F°LiVV©´s ≠sVLjiË ª][»¡Ã¡©´sV —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ªRΩVáV …‘¡“¡ Æ™sLiNRP¤…¡[t£ sQ, GLSxqsV ˙xmsªyxmslLi≤Ô∂T qx s\Æ™sVNRP˘™yµy¨sı ª]ágjiLi¿¡ LRi’d¡ {qs«¡©±sÕ‹[ Æ™sVVNRP‰«‹©´sı Æ™s[aSLRiV. ALÛij NRPLigS ¤Õ¡[¨s  ¡Ã¡LigS ≠s¨szmsLiøyLRiV. B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ A BµÙ∂R LRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @LiaRPLi\|ms xmsáV™´sWL˝iR V ≤≥∂T ÷d¡˝ NTP Æ™s◊˝¡ ™´søyËLRiV.

=#º„áê}∞Å ~°Hõ∆}ÃÑ· x"ÕkHõ

q∞iÛ Ô~·`«∞‰õΩ q^Œ∞º`ü ëêH±

q^•º~°∞Åú ÉèÏQÆ™êfi=∞ºO`À Ѩ u Î H˘#∞QÀà◊ ¡ HÀ㨠O |ÅѨ_∞» `«∞#fl L^Œº=∞O Ô~·`«∞ŠѨ_çQÍѨÙÅ∞

`≥ÅOQÍ} L^Œº=∞ ã¨∂ÊùiÎx H˘#™êyã¨∞Î#fl JYO_»*’ºu „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Aµj ∂ ÕÿÀÿµ`∂,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 1:™´ s W™´ s VWáVágS Aá∏R ∂ WÕ˝ ‹ [ @≈¡Li≤R∂«‹[˘ºΩ¨s Æ™s÷¡gjiryÚLi. µyLi…˝‹[ ©´sWÆ©s Æ™s[xqsWÚ ¨sLRiLiªRΩLRiLi N]©´srygjiryÚLi. NS¨ds ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li N][xqsLi ˙gS™´sVxqsÛ VáV Æ™s÷¡gjixqsVÚ©´sı @≈¡Li≤R∂ «‹[˘ºΩ @LiµR∂LjiNUP xqsWˆÈQ LjiÚgS ¨sáVr°ÚLiµj∂. æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sV xqsWˆQQLjiÚNTP À‹FyˆLRiLi ˙gS™´sVLi BxmsˆV≤R∂V AµR∂LRi+Li NS©´sVLiµj∂. æªΩáLigSfl· mx sµj∂ —¡Õ˝ÿáZNP[ AµR∂LRi+LigS ˙gS™´sVLiÕ‹[ 1090 L][«¡ŸÃ¡VgS @≈¡Li≤R∂«‹[˘ºΩ Æ™sáVgRiVª][Liµj∂.æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sV F°LS»¡LiÕ‹[ FsLiµR∂L][ ™´sVLiµj∂ AªRΩ¯ ¡÷¡µy©yáV ¬ø¡[qx sVÚLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sV qx sWˆQQLij ¨Ú s øy»¡VªRΩV©´sı C @≈¡Li≤R∂ «‹[˘ºΩ BÕÿ Æ™sáVgRiVáV øy»¡Vª][Liµj∂. À‹FyˆLRiLi ˙gS™´sVxqÛsVáV æªΩáLigSfl· F°LS»¡LiÕ‹[ ªy™´sVV |\ qsªRΩLi @Æ©s[ ≠sµ≥∂R LigS @≈¡Li≤R∂ «‹[˘ºΩ¨s Æ™s÷¡gjiLiøR¡≤R∂Li\|ms

xmsáV™´soLRiV x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLRiª`Ω ry*’≥¡™´sW©±s ∏R∂VV™´sÀ≥ÿLRiª`Ω —¡Õ˝ÿ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V áNS‰≤T∂ «¡gRi©±s©´sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ˙gS™´sW¨sı xqsLiµR∂Lji+Li¿¡ rÛy¨sNRPVá©´sV @’≥¡©´sLiµj∂LiøyLRiV. BLiµR∂VN][xqsLi ªRΩ©´s™´sLiªRΩVgS 15 NTPÕ‹[á ©´sWÆ©s ≤R∂Àÿ˜©´sV @LiµR∂¤«¡[aSLRiV. @≈¡Li≤R∂ «‹[˘ºΩ¨s AµR∂LRi+LigS ºdΩqx sVN]¨s æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s ˙xmsµj∂ —¡Õ˝ÿá ˙xms«¡Ã¡V æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sV F°LS»¡LiÕ‹[ ™´sVVLiµR∂VLi≤yá©yıLRiV.˙gS™´sVxqsÛ VáV Fs©Ø[ı ™´s˘∏R∂V ˙xms∏R∂WryáN][Lij Ë «‹[˘ºΩ¨s ALRiˆNRPVLi≤y Æ™s÷¡gjiLi¿¡ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLRi©yıLRiV. À‹FyˆLRiLi ˙gS™´sVxqÛsVá©´sV AµR∂LRi+LigS ºdΩxqsVN]¨s æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRP ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y LS“¡©y™´sWáV xqs™´sVLjiˆLi¿¡ æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sV F°LS»¡LiÕ‹[ NRP÷¡zqs LS™yá©yıLRiV. ˙gS™´sVxqsÛ VáV HNRP˘™´sVªRΩ˘Liª][ æªΩáLigSfl· N][xqsLi «‹[˘ºΩ¨s Æ™s÷¡gjiLiøyLRi¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV.

Ѷ¨eOK«x h\˜q_»∞^ŒÅ „Ѩܫ∞`åflÅ∞

™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): ALÔik Fs£qs A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV @µ≥j∂NSLRiVáV, ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªyıáV xmsn ÷¡LiøR¡¤Õ¡[µ∂R V. ˙xmsºΩFyµj∂Li¿¡©´s ¨ds…”¡Õ‹[ xqsgRiLi NRPW≤y ≠s≤R∂VµR∂á NS¤Õ¡[µ∂R V. ZNP[™s´ áLi 350NRPW˘|qsNRPV˘Ã¡ ¨dsLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V —¡Õ˝ÿNRPV ≠s≤R∂VµR∂áLiVV˘Liµj∂. µk∂Liª][ A∏R∂VNRP»Ì¡Vc \lLiªRΩVáV ALiµ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li ALÔik Fs£qs A∏R∂VNRP»Ì¡Vc xmsLjiµ≥∂j Õ‹[ µyµyxmso HµR∂V Æ™s[á FsNRPLSá A∏R∂VNRP»Ì¡V rygRi™´soª][Liµj∂. BLiµR∂VÕ‹[ l\LiªRΩVáV Æ™s[LiR VaRP©´sgRi, ™´sLji, «‹©´sı xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[aSLRiV. C xmsLi»¡Ã¡NRPV ™´sVL][ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡V ¨dsLRiLiµj∂æªΩ[ xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩNRPLiµR∂VªRΩVLiµj∂. µk∂Liª][ ALÔik Fs£qs A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVá AaRPáV A≠sLRi∏R∂W˘LiVV. —¡Õ˝ÿNRPV LS™y÷¡=©´s ¨ds…”¡ ™y…ÿ ™´s…Ì¡” ™´sW¤…¡[ @LiVV˘Liµj∂. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ZNP[{qs ZNP©yÕfiNRPV lLiLi≤R∂V …‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoáVLi≤R∂gS, @LiµR∂VÕ‹[ 1,590 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨ds…”¡¨s —¡Õ˝ÿ ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s @µ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsºΩFyµj∂LiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV «¡©´s™´sLji 24, 25, 26 æªΩ[µk∂Õ˝‹[ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂á «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s \lLiªRΩVáV AaRPxms≤ÔyLRiV. @LiVV©y ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂áNRPV ™´sVL][ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms…Ì¡” Liµj∂.r°™´sV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿNRPV ¨dsLRiV ¬ø¡[LjiLiµj∂. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ @µ≥j∂NSLRiVáV ¨ds…”¡¨s NTPLiµj∂NTP ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[aSLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

3 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

â◊x"å~°O, Ѷ≤„|=i 2, 2013

áÈbã¨∞Å f~°∞ÃÑ· "≥Å∞¡"≥`«∞Î`À#fl q=∞~°≈Å∞ =∞O_çѨ_»¤ =∞O„`«∞Å∞, „Ѩ*τѨux^èŒ∞Å∞ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ALÛjiNRP™´sVLi˙ºΩ ¿¡µR∂Li ¡LRiLi, F˝y¨sLig`i NRP≠sVxtsQ©±s ≤T∂xmsp˘…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s ™´sWLi¤…¡N`P zqsLig`i Ax§˝¶¶¶®™y÷¡∏R∂W, ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ zqszms «‹[ztsQáª][ Azqs∏R∂W @’≥¡™´sXµÙj∂ Àÿ˘LiN`P \¬ø≥¡LRi¯©±s x§¶¶¶LRiV¥j∂N][ NRPVL][≤y

â◊OHõ~° ~å=٠Ѷ¨∞@#ÃÑ· ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞#fl x~°ã¨#Å∞ (1= ¿Ñl `«~°∞"å~Ú)

xmsLSÀ≥¡œ ™y¤Õ¡[ «¡LjigSLiVV. ≠søyLRifl· ¨s≠sVªRΩÆÚ™s[V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘©´sV F°÷d¡£qs}qÌsxtsQ©s± NRPV ºdΩxqsVNRPV™´søyË™´sV¨s |\ qs ¡LSÀÿµ`∂ F°÷d¡£qs NRP≠sVxtsQ©s´ L`i µy*LRiNS ºΩLRiV™´sVáLS™´so ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı µyLi…˝‹[ ™yxqsÚ™yáV ¤Õ¡[™s´ ©´sıµj∂ @LiµR∂LRiW @LigkiNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. F°÷d¡xqsVá ºdΩLRiV©´sV @»¡V …”¡≤T∂zms, NSLi˙lgi£qs ™´sVLi˙ªRΩVáV, …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR áV, ™´sVLiµR∂NRPXxtsÒ Q ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV NRPW≤y ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. µR∂◊¡ªRΩ xqsLixmsn WáV ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV µj∂gSLiVV. ™´sVLi˙ªRΩVáV xmsáV™´soLRiV ªRΩxmsˆVxms…ÌÿLRiV. @LiVV©y ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ªRΩLRixmsn Qo©´s FsÕÿLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©y Æ™sáV™´s≤R∂¤Õ¡[µ∂R V. Fs™´sLji @Li≤R∂¤Õ¡[NRPVLi≤y µR∂◊¡ªRΩV\Æ≤∂©´s ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ¨s BLiªRΩ µ_LÍRi©´s˘LigS FsÕÿ ÕÿZNP‰Œ˝œ¡ßªyLRi¨s ™´sVLiªRΩNRPXxtsÒ Q™s´ Wµj∂gRi, gRiµÙ∂R L`i ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV ˙xmsbPıLiøyLRiV. @Õÿ*ÕfiÕ‹[¨s ˙gki©±s{msn ÕfiÔNSá¨dsÕ‹[ 75 FsNRPLSá À≥¡œ W≠sV\|ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ aRPLiNRP˙LS™´so, ˙gki©±s{msn ÕfiÔNSá¨ds xqsLixmsn VLi ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R Vá ™´sVµ≥∂R ˘ ©y˘∏R∂VrÛy©yÕ˝‹[ 18 GŒ˝¡œ ßgS ™yµR∂ ˙xmsºΩ™yµyáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. BLiµR∂VNRPV xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s ZNP[xqsVÕ‹[Æ©s[ ≠søyLRifl· ¨s≠sVªRΩLÚ i Æ©s[lLi[≤`∂Æ™sV…fi hSflÿNRPV LS™yá¨s F°÷d¡xqsVáV N][LSLRiV. ™´sVVLiµR∂xqsVÚ xqs™´sWøyLRiLi B™´s*NRPVLi≤y @NRPry¯ªRΩVÚgS LS™yáLi¤…¡[ LS¤Õ¡[©s´ ¨s A∏R∂V©´s ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRiV. N]µÙ∂j }qsxmso ™ygS*µy¨sNTP µj∂gSLRiV. F°÷d¡xqsVáV G ™´sW˙ªRΩLi @™´sNSaRPLi B™´s*NRPVLi≤y A∏R∂V©´s áVLigki|\ ms DLi≤R∂gSÆ©s[ F°÷d¡xqsV ™yx§¶¶¶©´sLiÕ‹[ FsNTP‰Li¿¡ ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. 10 ™´sVLiµj∂ F°÷d¡xqsVá  ¡XLiµR∂Li A∏R∂V©´sVı ≠søyLjiLi¿¡Liµj∂. ≠søyLRifl· xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ ªRΩ©´s AL][giR ˘Li ÀÿgS¤Õ¡[µ∂R ¨s, xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[©s´ ¨s aRPLiNRP˙LS™´so @©yıLRiV. µk∂Liª][ Æ\™sµR∂˘ mx sLkiORPQá N][qx sLi gSLiµ≥∂k AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. aRPLiNRP˙LS™´so NRPV™´sWlLiÚ qx sVzqs¯ªRΩ ªRΩLi˙≤T∂¨s øR¡W}qsLiµR∂VNRPV F°÷d¡£qs}qÌsxtsQ©s± NRPV LSgS AÆ™sV©´sV NRPW≤y @©´sV™´sVºΩLiøR¡¤Õ¡[µ∂R V. ªRΩLi˙≤T∂ AL][giR ˘Li Àÿg][¤Õ¡[µ∂R ¨s gRi…Ì¡” gS ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ AÆ™sV©´sV Õ‹[¨sNTP Æ™sŒ˝¡œ ¨søyËLRiV. C xmsn V»¡©´s|\ ms BxmsˆV≤R∂V µR∂◊¡ªRΩV\Æ≤∂©´s ≤T∂xmsp˘…‘¡ zqsFsLi G ≠sµ≥∂R LigS xqsˆLiµj∂ryÚLiR ©´sıµj∂ @LiµR∂LRiW FsµR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV.

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, zmns˙ ¡™´sLji 1 :™´ s W“¡ ™´ s VLi˙ºΩ aR P LiNR P ˙LS™´ s o ™´ s ˘™´ s •¶¶¶LR i LiÕ‹[ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li AªRΩ¯LRiORPQfl·Õ‹[ xms≤T∂Liµj∂. A∏R∂V©´s xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºd Ω LR i V\ | ms ≠sx m sOSQá ©´ s VLi¬ ø ¡[ NSNRPVLi≤y xqs*xmsORPQLi ©´sVLi¿d¡ ºdΩ˙™´s ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liµj∂. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ @LiVV©´ s aR P LiNR P ˙LS™´ s o©´ s V C≤R∂VËZNP◊˝¡©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms A˙gRix§¶¶¶Li Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚª][Liµj∂. A∏R∂V©´sNRPV mx sáV™´soLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV, A∏R ∂ W FyLÌ k i á Æ © s[ ª R Ω áV xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. F°÷d¡xqsVá ºdΩLRiVxms»˝¡ @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs FsLi{ms ≠sÆ™s[N`P GNRPLigS ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[NPR V zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, F°÷d¡xqsVá @©´sV¿¡ªRΩ ˙xms™´sLRi©Ú s´ |\ ms FsLi{ms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i «ÿºdΩ∏R∂V Fs{qs=, Fs{qsÌ NRP≠sVxtsQ©s± NRPV zmsn LS˘µR∂V ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Bµj∂Õÿ

{mns«¡ŸÃ¡ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·NRPV øR¡»Ì¡ ¡µÙR∂ªRΩ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji1 (AL`iFs©±sFs): LSxtÌsQ˚ D©´sıªRΩ ≠sµy˘˙x m sÆ ™ s[ a SáV { m n s «¡ŸÃ¡ ¨s∏R ∂ VLi˙ªR Ω fl· NR P ≠sV…‘ ¡ (FsFs£mnsAL`izqs)NTP øR¡»Ì¡ ¡µÙR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liµj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @µ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s A aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ, Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ µyÆ™sWµR∂LRi LS«¡©´ s Lj i +Lix § ¶¶¶, BªR Ω LR i D©´sıªyµ≥j∂NSLRiVá xqs™´sVORPQLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s D©´sıªRΩ rÛyLiVV qx s≠dsVORPQÕ‹[ C Æ™s[VLRiNRPV NRPWáLiNRPVxtsQLigS øR¡LjiËLiøyLRiV.

LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @LSøR¡NRP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li: øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ≠s«¡∏R ∂ V™y≤R ∂ ,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 1(AL`iFs©± s Fs): LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ @LSøR¡NRP,@≠s¨dsºΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´s≤R∂Vr°ÚLiµR∂¨s …”¡≤T∂zms @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V µ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s '™´sxqsVÚ©yı..≠dsVN][xqsLi' FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]©´srygRiVª][Liµj∂. @LiµR∂LjiNUP ™´sLi»¡gS˘£qs B™y*áƩs[ DƵÙ∂[aRP˘Liª][ D¿¡ªRΩLigS F~LiVV˘Ã¡V B¿¡Ë©´s xmsn V©´sªRΩ …”¡≤T∂zmsƵ∂[©s´ ¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V @©yıLR i V. C x q sLiµR ∂ LR i ˜È L igS ™´ s WáFy≤R ∂ VÕ‹[ A∏R ∂ V©´ s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sLi»¡gS˘£qs µ≥R∂LRi ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLiøR¡VNRPVLi»¡W F°ªRΩV©yıLRiV. ™´sLi»¡gS˘£qs N][xqsLi N]ªRΩÚ NRPÆ©sORPQ©±s NS™yáLi¤…¡[ N]©´sVNRPV‰Æ©s[ xmsLjizqÛsºΩ NRPW≤y ¤Õ¡[µR∂¨s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªylgi[LiµR∂VNRPV gRiVZNP‰≤R∂V ¨dsLRiV µ]LRiNRP»¡Li ¤Õ¡[µR∂V. ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ ’¡Ã˝¡Vá

Æ™sWªRΩª][ ˙xms«¡Ã¡\|ms @µ≥∂j NRP À≥ÿLRiLi mx s≤T∂LiµR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVL][™´sWLRiV ø≥yLÍkiáV |msLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV zqsµÙR∂LigS D©yıLRi¨s @©yıLRiV.æªΩƵ∂[Fy @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s '™´ s x q sVÚ © yı.. ≠d s VN][ x q sLi' FyµR ∂ ∏R ∂ W˙ªR Ω NR P XuÒ y —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ N]©´srygRiVª][Liµj∂. B˙ ¡z§¶¶¶Lixms»¡ıLi ™´sVLi≤R∂áLi ™´sVWáFy≤R∂VÕ‹[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V zqs¨ds ©´s»¡V≤R∂V ™´sVVLRi◊d¡Æ™sWx§¶¶¶©±s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©´sV NRP÷¡zqs A∏R∂V©´s AL][gRi˘ xmsLjizqÛsºΩ¨s @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. NSáV ©Øzmsˆª][ Àÿµ≥∂R mx s≤R∂VªRΩV©´sı øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V gRiVLRiV™yLRiLi FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ©´sV xmso©´sM˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[.

aRPLiNRPL`iLS™´so ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms zqsFsLiª][ ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi ¤À≥¡[…‘¡ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤yNÌPR L`i. zms. aRPLiNRPL`iLS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV \|ms {qs¨s∏R∂VL`i @µ≥j∂NSLjiª][ ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøR¡≤y¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs©±s. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ •¶¶¶≠dsV BøyËLRi¨s ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂. ˙xmsryµ`∂NRPV™´sWL`i æªΩ÷¡FyLRiV. Àÿµ≥∂R V˘Q¤\Õ¡©´s F°÷d¡xqsVá©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP NRPW≤y ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ •¶¶¶≠dsV BøyËLRi¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. aRPLiNRPL`iLS™´so @lLixqsÌ V ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ªRΩ©´sNRPV æªΩ÷¡∏R∂VµR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @©´sı»˝¡V ˙xmsryµ`∂NRPV™´sWL`i ¬ø¡FyˆLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVµ≥y˘x§¶¶¶ıLi Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ µyÆ™sWµR∂LRi LS«¡©´sLRizqsLix§¶¶¶ª][ NRP÷¡zqs ˙xmsryµR∂LS™´so ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ ¤À¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. aRPLiNRPL`iLS™´so ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ˙xmsµ≥y©´sLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW aRPLiNRPL`iLS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV µR∂◊¡ªRΩVáV Àÿµ≥R∂ xmsÆ≤∂[ ≠sµ≥R∂LigS DLiµR∂¨s, F°÷d¡xqsVáV @ªRΩV˘ªy=x§¶¶¶Li ˙xmsµR∂Lji+LiøyLRi¨s ˙xmsryµ`∂NRPV™´sWL`i @©yıLRiV. F°÷d¡xqsVá øR¡LRi˘©´sV Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ µyÆ™sWµR∂LRi LS«¡©´sLRixqsLix§¶¶¶ ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. µR∂◊¡ªRΩ xqsLixmsn Wá ALiµ][Œ¡œ ©´s, @¨sı ™´sLÊSá ©´sVLi≤T∂ ™´s˘QQNPR QÚ Æ\™sV©´s AÆ™s[µ∂R ©´s©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ µR∂XztÌsQNTP æªΩøyË™´sV©yıLRiV. µR∂◊¡ªRΩV\Æ≤∂©´s INRP ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sLjiLiøy÷¡=©´s ºdΩLRiV Bµj∂ NSµR∂¨s ˙xmsryµ`∂NRPV™´sWL`i @©yıLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiµR∂V ™´sVL][ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW F°÷d¡qx sVá øR¡LRi˘©´sV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV.

F°÷d¡qx sVáV aRPLiNRPL`iLS™´so mx s»˝¡ @™´sVLS˘µR∂mx spLRi*NRPLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøyLRi¨s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡LRiËáV «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ µR∂◊¡ªRΩ xqsLixmsn Wá NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V aRPLiNRPL`iLS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVá øR¡LRi˘©´sV ¨sLRizqsxqsVÚ xqs¿¡™yá∏R∂V ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP ≠sxmsn á ∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. @xmsˆ…”¡ZNP[ @˙xms™´sVªRΩQÚ Æ\™sV©´s F°÷d¡xqsVáV µR∂◊¡ªRΩ NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©±sNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T , §x ¶‹L[ i™´sVLi˙ºΩ qx s’¡ªy BLi˙µylLi≤Ô∂T NRPORPQ ryµ≥∂j Lixmso øR¡LRi˘Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ µR∂◊¡ªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ aRPLiNRPL`iLS™´so©´sV Æ™s[µ≥j∂LixmsoáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s FsLiAL`izmsFs£qs ™´s˘™´srÙyxmsNRP @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sVLiµR∂ NRPXxtÒsQ ™´sWµj∂gRi ºdΩ˙™´s rÙyLiVVÕ‹[ µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. µR∂◊¡ªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV F°÷d¡xqsVáV @™´s™´sW©´s xmsLjiøyLRiLi»¡W µR∂◊¡ªRΩ «¡©´sqx sÀ≥¡œ ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW©´s™´s §x ¶ ¶NPR V‰Ã¡ NRP≠sVxtsQ©s± NRPV mz sn LS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi˙ºΩ µy©´sLi ©ylgi[LiµR∂L`i, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ≠sxtsÒ v™´sLÙiR ©±slLi≤Ô∂T , æªΩƵ∂[Fy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ FsLi. ©´sLRizqsLix§¶¶¶ßáV NRPW≤y aRPLiNRPL`iLS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsV øR¡LRi˘©´sV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ≠s. ≠sÆ™s[N`P DµR∂∏R∂VLi N]ªRΩÚ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`iztsQLiÆ≤∂[©s´ V NRPáVxqsVN]¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ\|ms F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV\|ms zmsn LS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. aRPLiNRPL`iLS™´so xms»˝¡ LSxtsÌ Q˚ F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ ≠sÆ™s[N`PNRPV •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

DLi¤…¡[, ™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y F°÷d¡xqsVá ºdΩLRiV\|ms ™´sVLi≤T∂ xms≤ÔyLRiV. ™yLRiV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºd Ω LR i V Àÿµ≥ y NR P LR i ™´ s V¨s, µyLR i Vfl·™´ s V©yıLR i V. ˙x m s«ÿ ˙xmsºΩ¨sµ≥∂j xms»˝¡ @LiªRΩgS xqsˆLiµj∂Li øy÷¡=©´s @™´sxqsLRiÆ™s[V≠sV»¡¨s {qsFsLiNRPV zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso, F°÷d¡xqsVá ºdΩLRiV\|ms µR∂◊¡ªRΩ ™´sV•¶¶ qx sÀ≥¡œ LSxtsÌ Q˚ ™´sW©´s™´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ NRP≠sVxtsQ©±sNRPV zmnsLS˘µR∂V ¬ ø ¡[ z q sLiµj ∂ . z m n s LS˘µR ∂ V©´ s V { q s*NR P Lj i Li¿¡©´ s |§¶¶¶ø`¡ALk i = ™´ s WLj i Ë 7Õ‹[ x m so ¨sÆ ™ s[ µ j ∂ NR P x q s™´ s VLj i ˆLiøyá¨s @Õÿ*Õfi G{qs{msNTP AƵ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[qz sLiµj∂. @¨sı Æ\™sxmsoÕÿ ©´sVLi¿¡ ≠s™´sVLRi+áV LS™´s≤R∂Liª][ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ x q s’¡ªyBLi˙µyl L i≤Ô T ∂ , ≤U ∂ “¡{ m s µj ∂ Æ © s[ a `P# # l L i≤Ô T ∂ , \ | qs ¡LSÀÿµ`∂ NR P ≠sVx t sQ©´ s L`i µy*LR i NS ºΩLRiV™´sVáLS™´so {qsFsLi NTPLRifl„fiª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. «¡Ljigji©´s ™´ s ˘™´ s •¶¶¶LR i Li\ | ms ≠s™´ s LR i fl· BøyËLR i V.™´ s W“¡ ™´ s VLi˙ºΩ

aR P LiNR P ˙LS™´ s o\ | ms F°÷d ¡ x q sVáV ˙x m s™´ s Lj i Ú L i¿¡©´ s ºd Ω LR i V\ | ms Dx m s ™´ s VV≈¡˘™´ s VLi˙ºΩ µyÆ ™ sWµR ∂ LR i LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶ ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s ™´sVLi˙ºΩ ˙x m sryµ`∂NR P V™´ s WL`iª][ NR P ÷¡z q s aRPV˙NRP™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi {qsFsLi NTPLRifl„fi©´sV NRP÷¡zqs ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ ø ¡[ a SLR i V. aR P LiNR P ˙LS™´ s o x m s»˝ ¡ F°÷d¡xqsVáV ˙xms™´sLjiÚLi¿¡©´s ºdΩLRiV Àÿµ≥yNRPLRi™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ µy©´sLi ©ylgi[LiµR∂L`i ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. J ˙x m s«ÿ˙x m sºΩ¨sµ≥ j ∂ ¨s @Õÿ C≤R∂VËZNPŒ˝œ¡≤R∂Li µyLRiVfl·™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. À≥œ¡W≠s™yµR∂Li ZNP[xqsVÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV @LiªRΩ @ªR Ω V˘ªy=x § ¶¶¶Li ˙x m sµR ∂ Lj i +Li øy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi G™´sVVLiµR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. F°÷d¡qx sVá ºdΩLRiV\|ms ™´ s VV≈¡˘™´ s VLi˙ºΩNT P z m n s LS˘µR ∂ V ¬ø¡[aS©´s¨s.. Àÿµ≥∂R V˘Q¤\Õ¡©´s ™yLji|\ ms øR ¡ LR i ˘Ã¡V ªR Ω x m sˆNR P DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. aRPLiNRP˙LS™´so @l L ix q Ì s V ™´ s ˘™´ s •¶¶¶LR i LiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi

¤Õ¡[µ∂R ¨s J ˙xmsaRPıNRPV ¡µR∂V÷¡øyËLRiV. ™´ s VL][ ™´ s VLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ NRPW≤y aRPLiNRP˙LS™´so ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms xqsˆLiµj∂LiøyLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s Àÿµ≥yNRPLRi™ s´ V©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV @LiªRΩgS xqsˆLiµj∂Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[µR∂¨s, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ xms»˝¡ ˙xms™´sLjiÚLi¿¡©´s ºdΩLRiV µyLRifl·™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRP˙LS™´so©´sV ≠søyLjiLi¬ø¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ F°÷d¡xqsVá ºdΩLRiV\|ms ≠sÆ™s[N`P ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩNTP zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T NRPV˙»¡ DLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. FsLiHFsLi Æ©s[ªRΩ @NRP˜LRiVµÙk∂©±s @lLixqÌsVª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP \Æ™sV©yLÌkiá©´sV µR∂WLRiLi ¬ø¡[aSLRi¨s... aRPLiNRP˙LS™´so©´sV @lLixqsÌ V ¬ø¡[LiVVLi¿¡ µR∂◊¡ªRΩVá©´sV µR∂WLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ µR∂XztsÌ QNPT ºdΩqx sVZNPŒ˝ÿLRiV. q{ sFsLi NTPLRifl„fi µR∂WNRPV≤R∂VNRPV NRP¤Œ˝¡Li Æ™s[∏R∂Wá¨s,

F°÷d¡xqsVá©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøyá¨s N][ L SLR i V. ™´ s W“¡ ™´ s VLi˙ºΩ aRPLiNRP˙LS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV©´sV ™´sVLiµy «¡gRi©yı¥R∂Li ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂Li øyLRiV. µR∂◊¡ªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Q\|ms NR P OR P Qryµ≥ j ∂ Lix m soª][ Æ © s[ BÕÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. zqs≠sÕfi ™´s˘™´s•¶¶¶LSÕ˝‹[ F°÷d¡xqsV «‹[NRP˘Li FsLiµR∂VNRP¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aR P LiNR P ˙LS™´ s oNR P V æ ª ΩáLigSfl· F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[G{qs Àÿxqs»¡gS ¨s÷¡¿¡Liµj∂. aRPLiNRP˙LS™´so xms»˝¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NRPORPQryµ≥∂j Lixmso øR¡LRi˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂Vª][LiµR∂¨s …‘¡c¤«¡[G{qs \ ¬ ø ¡LR i ¯©± s N][ µ R ∂ Li≤R ∂ LSLi ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xmsµR∂™´soáNRPV ≠sáV™´s B™´s*NRPV©yı.. aRPLiNRP˙LS™´so ™´s∏R∂VxqsV=NRPV NRPW≤y ™´sVLS˘µR∂ B™´ s *NR P VLi≤y A∏R ∂ V©´ s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. aRPLiNRP˙LS™´so @l L ix q Ì s VNR P V ˙F°ªR Ω =z § ¶¶¶Li¿¡©´ s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* |msµÙ∂R NRPV ˙xms«¡Ã¡V ªRΩgji©´s ¡VµÙ∂j ¬ø¡ ¡VªyLRi©yıLRiV.

Pt+π #OnH˜ T~°@ JÔ~ã¨∞ìÃÑ· ã¨∞„Ñ‘OHÀ~°∞ì ¿ãì ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , zmsn ˙ ¡™´sLji 1 (AL`iFs©±sG):ry™´sW—¡NRP Æ™s[ªΩR Ú AbP£tsQ ©´sLiµk∂NTP xqsV˙{msLiN][LiRÌ VÕ‹[ ELRi»¡ á’≥¡Li¿¡Liµj∂. µR∂◊¡ªRΩVáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ZNP[xqsVÕ‹[ A∏R∂V©´s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y xqsL][*©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi aRPV˙NRP™yLRiLi }qÌs ≠sµ≥∂j Li¿¡Liµj∂. @LiVVæªΩ[, @©´sV¿¡ªRΩ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[qz s©´s ©´sLiµk∂|\ ms ºdΩ˙™´s A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz s©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi... A∏R∂V©´s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V™´sµÙR∂Li»¡W @¨sı LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á©´sV AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂. @LiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V ©´sLiµk∂ ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yµj∂ ™yµR∂©´sáV ≠s¨szmsxqsWÚ.. Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ™´sLÊSá ™´sV©Ø[Àÿ≥ ™yáV NTPLiøR¡xmsLRiøR¡≤R∂Li ªRΩ©´s N˝PR LiVVLi…fi DƵ∂Ù a[ PR Li NSµR∂©yıLRiV. ™´sVLji G DƵ∂Ù a[ PR Liª][ A ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRi¨s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ˙xmsbPıLi¿¡Liµj∂. \¤«¡xmspL`i ÷¡»¡lLi[øR¡L`i |mnszqÌs™´sÕfiÕ‹[ AbP£tsQ ©´sLiµk∂ ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V xqsLjiNSµR∂¨s, ™y…”¡ ™´sÃ˝¡ Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS øyÕÿ ™´sVLiµj∂ ™´sV©Ø[Àÿ≥ ™yáV Ƶ∂ ¡˜ ºΩ©yı∏R∂V¨s N][LiRÌ V ™y˘∆ÿ˘¨sLi¿¡Liµj∂. ™´sVL][ryLji BÕÿLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[π∏∂VVµÙ∂R ¨s, À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ «ÿ˙gRiªRΩgÚ S DLi≤yá¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV AbP£tsQ ©´sLiµk∂¨s AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂. \¤«¡xmspL`i ÷¡»¡lLi[øR¡L`i |mnszqÌs™´sÕfiÕ‹[ AbP£tsQ ©´sLiµk∂ ≠s™yµyxqsˆµR∂ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. @≠s¨dsºΩxmsLRiVÕ˝‹[ Fs{qs=, Fs{qsÌ , J’d¡{qsá ™´sLÊSá ™yLji xqsLi¤∆¡[˘ FsNRPV‰™´s AL][zmsLiøyLRiV. µk∂¨s\|ms Ƶ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS µR∂V™´sWLRiLi lLi[gij Liµj∂. A∏R∂V©´s|\ ms Fs{qs=, Fs{qsÌ @˙…ÿzqs…‘¡ª][ Fy»¡V ≠s≠sµ≥∂R |qsORPQ ©s´˝ NTPLiµR∂ xmsáV LSuÌy˚Õ˝‹[ ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWµR∂∏R∂W˘LiVV. LS«¡ryÚ©s± F°÷d¡xqsVáV A∏R∂V©´s©´sV @lLixqsÌ V

¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ™yLRiÚáV LS™´s≤R∂Liª][ AbP£tsQ ©´sLiµk∂ xqsV˙{msLiN][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ªRΩ©´s©´sV @lLixqsÌ V ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y AƵ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[∏∂R Wá¨s, @Õÿlgi[, ªRΩ©´s|\ ms ©´sÆ™sW\Ƶ∂©´s @¨sı Fs£msn HAL`iá©´sV N]…Ì¡” Æ™s[∏∂R Wá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s zms…”¡xtsQ©s± ©´sV aRPV˙NRP™yLRiLi xqsV˙{msLiN][LiRÌ V ≠søyLjiLi¿¡Liµj∂. ©´sLiµk∂ µy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s©´sV N]…Ì”¡Æ™s[∏R∂Wá¨s µR∂◊¡ªRΩ ™´sLÊSá ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yµj∂ N][LiRÌ VNRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. @LiµR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLi¿¡©´s N][LiRÌ V. ≠s™yµyxqsˆµR∂ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[qz s©´s ©´sLiµk∂¨s ™´sVLiµR∂÷¡xqsWÚÆ©s[.. A∏R∂V©´s @lLixqsÌ V\|ms }qÌs ≠sµ≥∂j Li¿¡Liµj∂.

@»¡≠ds ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLjiORPQfl·NRPV NRPXztsQ ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ ,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): @»¡≠ds ˙FyLiªy¨sNTP 2 NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR xmsLjiµ≥∂j Õ‹[xmso xmsLjixqsLSáNRPV ≠sxmsn WªRΩLi NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ FsÕÿLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV @©´sV™´sVªRΩVáV B™´s*NRPW≤R∂µR∂¨s xqsLi ¡Liµ≥j∂ªRΩ @µ≥j∂NSLRiVá©´sV ™´sVV≈¡˘ @»¡≠ds xqsLiLRiORPQflÿµ≥j∂NSLji |qsá*LS«fi AƵ∂[bPLiøyLRiV. ™´s©´s˘˙Fyfl·VáV, @»¡≠ds˙FyLiªRΩ xqsLiLRiORPQfl· øR¡…ÌÿáV, qx sV˙{msLiN][LiRÌ V AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV ¬ø¡[mx s…Ìÿ÷¡=©´s ™y˘FyLRi NSLRi˘NRPÕÿFyá N][xqsLi ¬ø¡[xms¤…¡Ì [ Æ\™sV¨sLig`i©´sV @©´sV™´sVºΩLiø]µÙ∂R ¨s, NRPáxms µy*LS rylgi[ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV, ™yªy™´sLRifl· NSáVuy˘¨sNTP NSLRifl·™´sVπ∏∂[V˘ FsÕÿLi…”¡ xmsLji˙aRP™´sVá GLSˆ»¡VNRPV @©´sV™´sVªRΩVáV B™´s*NRPW≤R∂µR∂©yıLRiV. C xmsLjiµ≥∂j Õ‹[ xmsLji˙aRP™´sVá rÛyxms©´s, gRiX•¶¶¶Ã¡ ¨sLS¯flÿáV, Æ\™sV©±s=áNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ @©´sV™´sVªRΩV÷¡™´s*NRPW≤R∂µR∂©yıLRiV. @»¡≠dsqx sLiLRiORPQfl·, mx sLjiLRiORPQfl· øR¡»Ì¡Lic1972 AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV @»¡≠ds xqsLiLRiORPQflÿµ≥j∂NSLRiVáV ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´s©´s˘˙Fyfl·VáV, @»¡≠ds ˙FyLiªyá xqsLiLRiORPQfl·NRPV xqsV˙{msLi N][LÌRiV B¿¡Ë©´s ™´sWLÊRiµR∂LRi+NSá©´sV xmsNS‰gS @™´sVáV ¬ø¡[zqs ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¬ø¡[zqs©´s xqsWøR¡©´sá Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liµj∂xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @»¡≠ds, ™´s©´s˘˙Fyfl·VáV xqsLiLRiORPQfl·NRPV ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s ™´sWLÊiR µR∂LRi+NSá©´sV @»¡≠ds aS∆ÿµ≥∂j NSLRiVáª][ qx s≠dsVORPQ qx s™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @»¡≠ds ™´s©´s˘xqsLiLRiORPQflÿ ZNP[Li˙µyáVgS ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li 1952Õ‹[ gRiVLjiLÚ i¿¡©´s F°øyLRiLi ™´s©´s˘ xqsLiLRiORPQfl· ZNP[Li˙µR∂ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩ xmsLjiµ≥j∂ 130 }qs‰Q*L`i NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR xmsLjiµ≥∂j Õ‹[ ≠sxqsÚLij Li¿¡©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡FyLRiV.C @»¡≠ds xqsLiLRiORPQfl· ZNP[Li˙µR∂Li Æ™sVµR∂N`P, ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶µÙR∂VÕ‹[ D©´sıLiµR∂V©´s ≠s≠sµ≥∂R @µ≥∂j NSLRiVá xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ™´sWLÊiR µR∂LRi+NSá©´sV LRiWF~Liµj∂Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. NS™´sWlLi≤ÔT∂, ªy≤y*LiVV,

÷¡LigRiLi}ms…fi ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ Æ™sVVªRΩLÚ i 8050.13 |§¶¶¶NÌSQLiR˝ Õ‹[ ≠sxqsÚLij Li¿¡ DLiµR∂©yıLRiV. C xqsLiLRiORPQfl· ZNP[Li˙µR∂Li xmsLjiLRiORPQfl·NRPV xqsV˙{msLi N][LÌRiV N]¨sı ™´sWLÊRiµR∂LRi+NSá©´sV xqsW¿¡Li¿¡©´sLiµR∂V©´s ™y…”¡¨s @™´sVáV xmsLRiøy÷¡=©´s Àÿµ≥R∂˘ªRΩ xqsLi ¡Liµ≥j∂ªRΩ @»¡≠ds, À≥œ¡WgRiLRi˜ÈaS≈¡, mx sLji˙aRP™´sVáaS≈¡, ™yªy™´sLRifl· NSáVxtsQ˘ ¨s™yLRifl· aS≈¡Ã¡ @µ≥∂j NSLRiVá\|ms DLiµR∂©yıLRiV. @»¡≠ds ™´s©´s˘xqsLiLRiORPQfl· ZNP[Li ˙µyá xmsLjiLRiORPQfl· øR¡…Ìÿá Æ™s[VLRiNRPV «ÿºdΩ∏R∂V FyLRiV‰Ã¡V, @»¡≠ds ™´s©´s˘ ˙FyLiªyá xqsLiLRiORPQfl·NRPV xqsV˙{msLi N][LiRÌ V AƵ∂[aSá©´sV Fy…”¡Liøyá©yıLRiV.

LRixmnsV ©y¥R∂ry*≠sV À≥œ¡W™´sV áNRPV Æ™sWORPQLi µR∂ZNP[‰©y. .? ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): g]Ã˝¡mx s÷˝¡ LRimx sn VV©y¥R∂ ry*≠sV À≥¡œ W™´sVVá ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV xqsV˙{msLiN][LiRÌ V DªRΩLÚ iR V*á Æ™s[VLRiNRPV Æ™s[LiFy≤R∂V xmsLjiµ≥∂j Õ‹[¨s N_áV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¨s G≤R∂VgRiVLRiV l\LiªRΩVáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s 115 FsNRPLSá©´sV ry*µ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV Ƶ∂[™yµy∏R∂V aS≈¡, ≤T∂xmsp˘…‘¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i zqs.|§¶¶¶ø`¡. x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩLS™´so ©´s≤R∂VLi’¡gjiLiøyLRiV. Ƶ∂[™yµy∏R∂V aS≈¡ @µ≥j∂NSLRiVáV lLiÆ™s©´sW˘, F°÷d¡£qs @µ≥j∂NSLRiVá xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂gS NRPµj∂ÕÿLRiV. À≥œ¡W™´sVVáNRPV øR¡»Ì¡ ¡µÙR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøyá¨s \lLiªRΩVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂VgS, Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡ ¤Õ¡[µy À≥œ¡W™´sVVáV ry*µ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVN][™´s»¡Li ∆ÿ∏R∂VLi @Li»¡W Æ µ ∂[ ™ yµy∏R ∂ V aS≈¡ ≤T ∂ x m sp˘…‘ ¡ NR P ≠sVx t sQ©´ s L`i æ ª Ω[ ÷ ¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV.µk∂Liª][  ¡NSLiVVáV @¨sı IZNP[ryLji ¬ø¡÷˝¡LiøR¡»¡Li NRPxtÌsQryµ≥R∂˘™´sV¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩ ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ™´sW˙ªRΩLi N_áV ¬ø¡÷˝¡ryÚ™s´ V¨s l\LiªRΩVáV }msL]‰©yıLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

4 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

â◊x"å~°O, Ѷ≤„|=i 2, 2013

â◊OHõ~ü ~å=Ù =º=Ǩ~°OÃÑ· 㨨~°fi„`å x~°ã¨#Å∞ _ôrÑ≤`À áÈbã¨∞ L#fl`åkèHÍ~°∞Å ÉèË\© „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,zmns˙ ¡™´sLji1 : ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPLRiLS™´soª][ F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºd Ω LR i Vx m s»˝ ¡ ™´ s VV≈¡˘™´ s VLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ xqsˆLiµj∂LiøyLRiV. aRPLiNRPL`i LS™´so @lLi£qÌs\|ms xqsLRi*˙ªy ≠s™´sVLRi+áV LS™´s≤R∂Li, ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚLi NS™´ s ≤R ∂ Liª][ ©´ s x t Ì s Q ¨s™yLR i fl· øR ¡ LR i ˘Ã¡NR P V z q sFsLi $NSLR i Li øR¡V…ÌÿLRiV. zqsH≤T∂ @µR∂©´sxmso ≤T∂—¡zms NRPXxtÒsQ˙xmsryµ`∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ≠søyLR i NR P ≠sV…‘ ¡ Æ ™ s[ ∏ R ∂ Wá¨s AÆ µ ∂[ b PLiøyLR i V. C Æ ™ s[ V LR i NR P V ≤T∂—¡zms¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV. {qsH≤U∂ @µR∂©´sxmso ≤U∂“¡ NRPXxtÒsQ˙xmsryµ`∂ Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[ Æ™sVªRΩLÚ i xmsn V»¡©´s|\ ms D©´ s ıªR Ω rÛ y LiVV N][ flÿÕ˝ ‹ [ ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s ≤U∂“¡{ms¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ AƵ∂[bPLiøyLRiV. ¨sÆ™s[ µ j ∂ NR P Aµ≥ y LR i LigS ªR Ωgj i ©´ s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s {qsFsLi }msL]‰©yıLR i V. F°÷d ¡ x q sVáV @ºΩgS ˙xms™´sLjiLÚ iøyLRi¨s mx sáV™´soLRiV ™´sVLi˙ªRΩVá ©´sVLi¿¡ @Liµj∂©´s zmsn LS˘µR∂V Æ™s[VLRiNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ≠søyLR i fl·NR P V AÆ µ ∂[ b PLiøyLR i V. DµR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ©y»¡NUP∏R∂V mx sLjiflÿ™´sWá Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ≤T∂mx sp˘…‘¡ qz sFsLi µyÆ™sWµR∂L`i LS«¡©´sLji=Lix§¶ ¶, xmsáV™´soLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV zqsFsLiª][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @LiVV aRPLiNRPL`i LS™´so @lLi£qsÌ |\ ms ¨sLR i x q s©´ s ™´ s ˘QQNR P Ú L i ¬ ø ¡[ a SLR i V. Àÿµ≥∂R V˘Q¤\Õ¡©´s F°÷d¡q£ s @µ≥∂j NSLRiVá\|ms

NR P hj i ©´ s øR ¡ LR i ˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ≠dsV≤T∂∏R∂W\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ ø ¡[ a SLR i V. ™´ s W“¡ ™´ s VLi˙ºΩ aRPLiNRP˙LS™´so ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xmsáV ø≥y©´sŒ˝œ¡©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV {qsFsLi ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. aR P LiNR P ˙LS™´ s o @l L ix q Ì s V©´ s V @©´ s ™´ s x q sLR i LigS LSµÙ  y LiªR Ω Li ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i ¨s ø≥ y ©´ s Œ˝ œ ¡ \ | ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©y @LiªR Ω rÛ y LiVVÕ‹[ ˙x m søyLR i Li @™´ s x q sLR i ™´ s W @¨s ≠d s V≤T ∂∏R ∂W ˙x m sºΩ¨sµ≥ R ∂ Vá©´ s V { q sFsLi ˙xmsbPıLiøyLRiV.™´sVL][\Æ™sxmso ≤U∂“¡{ms µj∂Æ©s[£tsQlLi≤ÔT∂ª][ BLi¤…¡÷¡¤«¡©±s= @≤T∂tx sQ©s´ Õfi ≤U∂“¡, |\ qs ¡LSÀÿµ`∂ q{ s{ms, ™´ s VÕÿ‰«figj i Lj i ≤U ∂ { q s{ m s ¤ À ≥ ¡ [ … ‘ ¡ @∏R ∂ W˘LR i V. x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P LiÕ‹[ aR P LiNR P ˙LS™´ s o @l L ix q Ì s VNR P V qx sLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s ≠s™´sLSá©´sV ≤U∂“¡{ms æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. @LiªR Ω NR P V™´ s VVLiµR ∂ V NS˘Lix m so NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ q{ sFsLiª][ ≤U∂“¡{ms ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPL`iLS™´so @lLi£qÌs Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´ s VV≈¡˘™´ s VLi˙ºΩ NT P LR i fl„ fi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ª][ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ x q s’¡ªy BLi˙µyl L i≤Ô T ∂ , ≤U ∂ “¡{ m s µj∂Æ©s[£tsQlLi≤ÔT∂, {qs{ms @©´sVLSgRiaRPLRi¯ NS˘Li£ m s NSLS˘Ã¡∏R ∂ VLiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. Æ©s[lLi[≤`∂Æ™sV…fi {qsH¨s

NR P W≤y NS˘Li£ m s A{ m n s x q sVNR P V mz s÷¡zmsLiøyLRiV. qx s¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s ≤T∂xmsp˘…‘¡ q{ sFsLi µyÆ™sWµR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶ ¶, ™´ s VLi˙ºΩ ˙x m sryµ`∂NR P V™´ s WL`i NRP÷¡aSLRiV. aRPLiNRP˙LS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV\|ms ™yLRiV {qsFsLiNRPV zmsn LS˘µR∂V ¬ ø ¡[ a SLR i V. aR P LiNR P ˙LS™´ s o\ | ms µR ∂ VLR i Vx q sVgS ˙x m s™´ s Lj i Ú L i¿¡©´ s F°÷d¡xqsVá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsV N][ ™ yá¨s { q sFsLiNR P V ≠s©´sı≠sLi¿¡©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. ™´ s W“¡ ™´ s VLi˙ºΩ aR P LiNR P ˙LS™´ s o @l L ix q Ì s V\ | ms { q sFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´ s ˘QQNR P Ú L i ¬ ø ¡[ a SLR i ¨s ™´ s VLi˙ºΩ ˙xmsryµ`∂NRPV™´sWL`i æªΩ÷¡FyLRiV. aRPLiNRP˙LS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV\|ms A∏R∂V©´s {qsFsLiNRPV zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLi˙ºΩ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. aRPLiNRP˙LS™´so @lLixqsÌ V ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVáª][ ≠søyLRifl·NRPV { q sFsLi •¶¶¶≠d s V BøyËLR i ¨s ¬ ø ¡FyˆLR i V. ªR Ω ©´ s NR P V æ ª Ω÷¡∏R ∂ VNR P VLi≤yÆ © s[ @l L ix q Ì s V «¡LjigjiLiµR∂¨s, «¡Ljigji©´s xmnsV»¡©´sNRPV ¿¡LiºΩx q sVÚ © yı©´ s ¨s { q sFsLi æ ª Ω÷¡FyLR i ¨s ™´ s VLi˙ºΩ }msL]‰©yıLR i V. @l L ix q Ì s VNR P V Àÿµ≥∂R V˘Q¤\Õ¡©´s ™yLji¨s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s {qsFsLi ¬ø¡FyˆLRi¨s

™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂\|ms ©ygRiL`iNRPLRiWıáV FsLi{ms ™´sVLiµy «¡gRi©yı¥R∂Li ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. {qsFsLiNRPV ™´sW©´s™´sªRΩ*Li DLi¤…¡[ aRPLiNRP˙LS™´so @lLixqsÌ V ¬ø¡[qz s©´s ºdΩLRiV©´sV øR¡Wzqs xqsˆLiµj∂Liøyá©yıLRiV. F°÷d¡xqsVá ˙xms™´sLRiÚ©´s\|ms {qsFsLi xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ™´sVLiµy ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. aRPLiNRP˙LS™´so @lLixqÌsV ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms «ÿºdΩ∏R∂V ™´sW©´s™´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ xqsLixmnsW¨sNTP zmsn LS˘µR∂V ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPL`iLS™´so @lLi£qsÌ xms»˝¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ºdΩLRiV xqsLjiNSµR∂¨s «¡⁄’d ˝ ¡ z § ¶¶¶Õfi= FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ ≠sxtÒsv™´sLÛRi©±slLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. Fs˙LR i øR ¡ LiµR ∂ ©´ s Li ZNP[ x q sV©´ s V DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][©´sLiµR∂VZNP[ aRPLiNRPL`iLS™´so\|ms @˙NRP™´sV ZNP[xqsVáV ¡©yLiVVxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s AL][ z m sLiøyLR i V. ∏R ∂ VWª`Ω NSLi˙lgi£qs aRPLiNRPL`iLS™´so Æ™s©´sVZNP[ DLi»¡VciLiµR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠sxtsÒ v æªΩ÷¡FyLRiV. aR P LiNR P L` i LS™´ s o©´ s V xmsLS™´sVLji+Li¿¡©´s Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ZNP[L`i Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩV©´sı ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPL`iLS™´so©´sV …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩ Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ©´sLji=Lix§¶¶¶ßáV aR P V˙NR P ™yLR i Li DµR ∂ ∏R ∂ VLi xmsLS™´sVLji+LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R ∂ V©´ s ≠d s V≤T ∂ ∏R ∂ Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW µR∂◊¡ªRΩV≤R∂V NS ¡¤…¡Ì [

DªyˆµR∂NRP ™´sVLi≤R∂÷¡ GLSˆ»¡VNRPV lLiLi≤R∂VÆ™s[á N][»˝¡V

xqsLigSlLi≤Ô∂T ,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): LRi&VLSxqsLigRiLi, ©y˘ÕfiNRPÕfi ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ GLSˆ»¡V NS©´sV©´sı «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVV DªyˆµR∂NRP, |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá ™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ ™´s∞÷¡NRP ™´sqx sªRΩVá©´sV NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV lLiLi≤R∂V Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV NS™yá¨s G{msHH{qs Bxmsˆ…”¡ZNP[ ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı N][Lij Liµj∂. «¡{§¶¶¶LSÀÿµ`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ ©´sá\¤À¡≥ Æ™s[á FsNRPLSá À≥¡œ W≠sV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sı»Ì¡Vc —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi B¿¡Ë©´s ¨sÆ™s[µj∂NRP Aµ≥yLRiLigS ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C ™´sVLi≤R∂÷¡ GLSˆ»¡VNRPV @LigkiNRPLjiLi¿¡Liµj∂. @LiVVæªΩ[ C ™´sVLi≤R∂÷¡ N][xqsLi 12,500 FsNR P LSá À≥ œ ¡ W≠sV x q sLj i F°ªR Ω VLiµR ∂ ¨s ZNP[ L i˙µR ∂ Li xqsW¿¡Li¿¡Liµj∂.¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s LRi&VLSxqsLigRiLi, ©y˘ÕfiNRPÕfi ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP Dxmsπ∏∂WgRiLi¤Õ¡[¨s 12,500 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV¨s —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi gRiVLjiÚLi¿¡Liµj∂. C À≥œ¡W≠sV @Liªy IZNP[ µR∂gÊiR LRi NSNRPVLi≤y ™´sLiµR∂á FsNRPLSá ø]xmsˆV©´s ’¡»˝¡V’¡»˝¡VgS D©´sı»Ì¡Vc @µ≥j∂NSLRi™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. IN][‰ ’¡»Ì¡VcNRPV ™´sVµ≥R∂˘ lLiLi≤R∂V xmsn L˝SLigRiVáV Æ™sVVµR∂áVN]¨s @LRiNTPÕ‹[≠sd V»¡L`i ™´sLRiNRPV µR∂WLRiLi D©´sı»Ì¡Vc A ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. INRP µR∂gÊiR LRi xmsLji˙aRP™´sV©´sV, ™´sVL][ø][»¡ g][µyLi©´sV ¨sLji¯LiøR¡VN][™s´ øR¡Ë¨s A ™´sLÊSáV }msL]‰©yıLiVV. µy¨s™´sÃ˝¡ «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVV À≥ÿLki DªyˆµR∂NRP, |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂Vá ™´sVLi≤R∂÷¡ GLSˆ»¡VcNRPV B ¡˜LiµR∂VáV G≠dsV FsµR∂VLRiVNS™´s¨s A ™´sLÊSáV ≠s™´sLjiLiøyLiVV.ZNP[Li˙µR∂Li

ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiµj∂Li¿¡, ¨sµ≥∂R VáV ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[∏∂R VgSÆ©s[ D©´sıªRΩ rÛyLiVV NRP≠sV…‘¡ gRiVLjiLÚ i¿¡©´s À≥¡œ W™´sVVÕ˝‹[ ™´s∞÷¡NRP qx sµR∂VFy∏R∂Wá NRPሩ´sNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRi¨s INRP @µ≥j∂NSLji æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «¡{§¶¶¶LSÀÿµ`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VªRΩá|ms…Ì”¡©´s «ÿºdΩ∏R∂VrÛyLiVV À≥ÿLki DªyˆµR∂NRP |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá ™´sVLi≤R∂÷¡NTP —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi NRPxqsLRiªRΩVÚáV Æ™sVVµR∂áV|ms…Ì”¡Liµj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ˙FyºΩ¨sµ≥∂R ˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©s´ ı ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿ NRP÷¡NTPLji, À≥ÿLki xmsLji˙aRP™´sVáaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤yNÌRPL`i gkiªylLi≤ÔT∂NTP xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s «¡{§¶¶¶LSÀÿµ`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá©´sV BLiµR∂VNRPV ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li FsLizmsNRP ¬ø¡[qz sLiµj∂. ™´sVLi≤R∂÷¡ N][qx sLi Bxmsˆ…”¡NTPmx sˆV≤R∂V 1,200 FsNRPLSá©´sV @LiµR∂¤«¡[}qsLiµR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi zqsµÙ∂R LigS D©´sıµj∂. qx sV™´sWLRiV Æ™sLiVV˘ FsNRPLSáNRPV\|msgS Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y¤…¡[LiµR∂VNRPV ry™´sW—¡NRP @»¡≠ds aS≈¡NRPV @xmsˆgjiLiøy™´sV¨s, @LiµR∂VÕ‹[ BLiNS xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡¤Õ¡[µR∂¨s @µ≥j∂NSLRi™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. G{msHH{qsNTP Bµj∂™´sLRiZNP[ B¿¡Ë©´s ™´sLiµR∂ FsNRPLSá À≥¡œ W≠sV NRPW≤y @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sıµR∂¨s A ™´sLÊSáV }msL]‰©yıLiVV. @LiµR∂V™´sÃ˝¡ ™´sVLi≤R∂÷¡ GLSˆ»¡V N][xqsLi À≥œ¡Wxqs™´sVxqs˘ ¤Õ¡[µR∂¨s æªΩ÷¡FyLiVV.{qs¨s∏R∂VL`i @µ≥j∂NSLji Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[ D©´sıªRΩrÛyLiVV NRP≠sV…‘¡ ™´s¿¡Ë À≥¡œ W™´sVVá©´sV xmsLjibdP÷¡xqsVÚLiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLiVV.

øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`i ¬ø¡[LjiNRP\|ms xqsLRi*˙ªy øR¡LRiË ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): Ƶ∂[≠sÆ©s[¨s Àÿ“¡ ˙xmsryµ`∂ NRPV™´sWLRiV≤R∂V øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`i …‘¡≤U∂{msÕ‹[ ¬ø¡[LiR ©´sV©´sı»Ì¡Vc ™´s¿¡Ë©´s NRP¥R∂©´sLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPáNRPÕÿ¨sı lLi[zmsLiµj∂. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[  ¡xqs ¬ø¡[zqs D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[,FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ N]©´srygRiVªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ C ™yLRiÃÚ ¡V LS«¡NUP∏R∂VLigS øR¡LRiËNRPV µyLjiºdΩaSLiVV. …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsÆ™sV¯÷d¡=áV, {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPVá ©´sVLi¿¡ ry™´sW©´s˘ NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ ™´sLRiNRPV G©Ø[»¡ ≠s©yı BƵ∂[ øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liµj∂. xmsp‚fl·Õ‹[¨s }msLRiV©´sı ≠sµy˘xqsLixqÛsÕ‹[ F~÷¡…”¡NRPÕfi gRi™´slLiıL`i= N][LRiV=Õ‹[ {ms“¡ ¬ø¡[zqs©´s øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`iNRPV LS«¡NUP∏R∂WáV @Li¤…¡[ AxqsNTPÚ FsNRPV‰™´s @¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Àÿ“¡˙xmsryµ`∂ ªRΩ©´s NRPV™´sWLRiVá©´sV NRPW≤y ™y˘FyLSáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©´sVNRPVLi»¡V©´sıxmsˆ…”¡NUP øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`i @’≥¡™´sW©´sVá ©´sVLi¿¡ LS«¡NUP∏R∂WáՋ[NPT LS™yá¨s ™´sºΩÚ≤∂T FsNR P V‰™´ s gS DLiµj ∂ . µk ∂ Liª][ Àÿ“¡˙x m sryµ`∂ NR P W≤y Fs»¡W æªΩ[áVËN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©´sı»Ì¡Vc æªΩáVr°ÚLiµj∂.Ƶ∂[≠sÆ©s[¨s gSLiµ≥k∂, ™´sVVLRi◊d¡ NSáLi ©y…”¡ @’≥¡™´sW©´sVáV, …‘¡≤U∂{msÕ‹[ D©´sı Æ©s˙x§¶¶¶® @’≥¡™´sW©´sVáV @xqsLi∆ÿ˘NRPLigS øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`iNRPV Fn°©˝s´ V ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿ ©´sáV™´sVWáá ©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©´sı Fn°©˝´sª][ øR¡LiµR∂V r°µR∂LRiVáV DNTP‰Lji’¡NTP‰LRi∏R∂W˘LRiV. 1989Õ‹[ æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik J≤T∂F°LiVVLiµj∂. ˙xmsºΩxmsORPQ rÛy©´sLiÕ‹[NPT Æ™s◊¡˛©´s …‘¡≤U∂{ms xmsgÊSá©´sV Fs¨dsÌ AL`i, øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V

@xmsˆ…˝‹[ Ƶ∂[≠sÆ©s[¨s Æ©s˙x§¶ ¶®, @Li ¡…”¡ ˙Àÿx§¶ ¶¯fl·∏R∂V˘Ã¡NRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. FyLÌki —¡Õ˝ÿ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂VgS ˙Àÿx§¶¶¶¯fl·∏R∂V˘, ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘µR∂Lji+gS Æ©s˙x§¶¶¶®©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV.1983, 85, 89 Fs¨sıNRPáՋ[ ™´sLRiVxqsgS ™´sVW≤R∂VryL˝iR V NRPLiNTPFy≤R∂V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS lgi÷¡¿¡ ™´sVLi¿¡ ExmsoÕ‹[ D©´sı Æ©s˙x§¶¶¶® —¡Õ˝ÿ @LiªRΩ…ÿ ≠sxqsÚQXªRΩLigS xmsLRi˘…”¡Li¿¡, FyLÌik xmso©yµj∂NTP gRi…Ì¡” NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRiV. Æ©s˙x§¶¶¶® Æ™s[zqs©´s xmso©yµR∂Vá©´sV LRi™´sVfl·, ªRΩLRiV™yªRΩ D™´sW ™´sVLjiLiªRΩ xms…”¡xtsÓ QLi ¬ø¡[aSLRiV. |msµR∂©y©´sı @≤R∂VgRiV«ÿ≤R∂áՋ[Æ©s[ ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP, Ƶ∂[≠sÆ©s[¨s øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`iNRPV ∏R∂VV™´sNRPVáՋ[ D©´sı ˙ZNP[«fi, Fs¨dÌsAL`i, øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V @Li¤…¡[ @ªRΩ¨sNTP D©´sı @’≥¡™´sW©´sLi øR¡Wzqs …‘¡≤U∂{msÕ‹[NPT LS™yá¨s gRi…Ì¡” gS N][LiR VªRΩV©yıLRiV. |ms©´s™´sVáWLRiV, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ªRΩWLRiVˆ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ NRP÷¡zqs©´s NRPLiNTPFy≤R∂V ©´sVLi¿¡ Æ©s˙x§¶¶¶® ©yáVgRiVryL˝RiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS ˙FyºΩ¨sµ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. µk∂Liª][ C lLiLi≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ Bxmsˆ…”¡NUP Ƶ∂[≠sÆ©s[¨s NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP FnyÕ‹[LiVVLig`i DLiµj∂. …‘¡≤U∂{msNTP ¬ø¡Liµj∂©´s @Æ©s[NRP ™´sVLiµj∂ ©y∏R∂VNRPVáV Àÿ“¡NTP, øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`iNRPV Fn°©˝´sV ¬ø¡[zqs FyLÌkiÕ‹[NTP LS™yá¨s N][LSLRiV. NSgS, øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`i©´sV FyLÌkiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sVVLiµR∂VgS æªΩáVgRiV ∏R ∂ VV™´ s ªR Ω x m sµR ∂ ≠s B™y*á¨s @µ≥ j ∂ uÓ y ©y¨sNT P x q sWøR ¡ ©´ s áV @LiµR∂VªRΩV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ …”¡≤T∂zms  ¡Õ‹[}msªy¨sNTP @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s @¨sı øR¡LRi˘Ã¡©´sV FyLÌki øR¡LjiËxqsVÚLiµR∂¨s FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

aRPLiNRPL`iLS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV µyLRiVfl·LigS ˙xms™´sLjiÚLiøyLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. F°÷d¡xqsVá\|ms øR ¡ LR i ˘Ã¡V ºd Ω x q sVN][ ™ yá¨s Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. µk ∂ ¨s\ | ms z q sFsLi ≠søyLR i fl·NR P V AƵ∂[bPLiøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı BLiªRΩ…”¡ª][ ™´sµR∂áÀ‹[™s´ V©yıLRiV. aR P LiNR P ˙LS™´ s o©´ s V @l L ix q Ì s V ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[µ∂R V:≤U∂{qs{ms bP™´s \ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂ : ™´ s W“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRP˙LS™´so©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[µ∂R ¨s ™´sVÕÿ‰«figjiLji ≤U∂{qs{ms bP™´sNRPV™´sWL`i xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡xqsVá xms»˝¡ @©´sV¿¡ªRΩLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li¿¡©´sLiµR∂V©´s, ≠sµ≥∂R Vá©´sV @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂Liª][Æ©s[ aRPLiNRP˙LS™´so\|ms ™´sVV{tsQLSÀÿµ`∂ m{ sFs£qsÕ‹[ mz sn LS˘µR∂V ¬ø¡[aS™´sV¨s ≤U∂{qs{ms }msL]‰©yıLRiV. ˙gki©±szmnsÕfiÔ À≥œ¡W™´sVVá ZNP[xqsVá ≠sx t sQ∏R ∂ VLiÕ‹[ Fs¨sı ryL˝ R i V ©Ø[…¡‘ cxqsVáV B¿¡Ë©y aRPLiNRP˙LS™´so ≠søyLRifl·NRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡¤Õ¡[µR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠søyLRifl· ¨s≠sVªRΩÆÚ™s[V A∏R ∂ V©´ s ©´ s V @µR ∂ Vx m soÕ‹[ N T P ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. µR ∂ Vx q sVÚ Ã ¡V ™´ s WLR i VËN][ ™ ´ s V¨s ¬ø¡FyˆLi, NS¨ds A∏R∂V©´s @Õÿlgi[ ™´sryÚ©s´ ¨s ™´søyËLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. aRPLiNRP˙LS™´so N][áVNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ ªRΩµR∂VxmsLji ≠søyLRifl· N]©´srygjiryÚ ™´sV¨s ≤U∂{qs{ms }msL]‰©yıLRiV.

Æ©s[á≠s≤T∂¿¡ ry™´sVV¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqs\Æ™sVNRP˘™yµR∂VáV :Æ™sVµR∂N`P FsLizms NRPLkiLi©´sgRiL`i,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs) :LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS NRP÷¡zqs DLi≤yá¨s N][lLi[ qx s\Æ™sVNRP˘™yµR∂VáV Æ©s[á ≠s≤T∂¿¡ ry™´sVV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s Æ™sVµR∂N`P FsLizms ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ AL][zmsLiøyLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i ZNP[ L i˙µR ∂ LigS x m s»Ì ¡  ¡˙µR ∂ VáV, DFyµ≥y˘ ∏R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá FsÆ ™ sV¯÷d ¡ = @À≥ œ ¡ ˘LÛ R i VáVgS …”¡AL`iFs£qsNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ™´s˘NRPVÚá ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP AÆ™sV ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS •¶¶ «¡LRi ∏R∂W˘LRiV. Lji»¡LjiıLig`i @µ≥j∂NSLji, NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqsÀ≥¡œ LS*ÕfiNRPV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©s± x q s™´ s VLj i ˆLi¿¡©´ s @©´ s LiªR Ω LR i Li ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ VªR Ω W gR i ªR Ω N]µÙj∂L][«¡ŸÃ¡VgS æªΩáLigSflÿ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @Æ©s[NRP LkiªRΩVÕ˝‹[ @©´ s V™´ s W©yáV ™´ s ˘QQNR P Ú L i @™´soªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. 50 GŒ˝¡œ NRPV\|msgS F°LS≤T∂©y ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li LS¤Õ¡[µR∂¨s AÆ™s[µR∂©´sª][ F°LS≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ xqs\Æ™sVNRP˘™yµR∂Li }msLRiVª][ Dµ≥R∂˘™´sVNSLRiVá©´sV lLiøR¡Ëg]≤R∂V ªRΩV©yıLRi¨s AL][zmsLi øyLRiV. ¨sªRΩ˘Li @fl”·¿¡Æ™s[ªRΩ, µ][mz s≤T∂ ™´s¤Õ¡˝ [ æªΩáLigSflÿ DµR∂˘™´sVLi DÆ™s*ªRΩVÚ©s´ Fsgjizqs xms≤R∂Vª][LiµR∂¨s, ¨sx m sˆVgS D©´ s ı ˙x m s«¡Ã¡©´ s V l L iøR ¡ Ëg]≤T ∂ æ ª Ω[ «¡Lj i l g i[ xmsLjiflÿ™´sWáNRPV xqs\Æ™sVNRP˘ ™yµR∂V¤Õ¡[ ÀÿµR∂V˘Ã¡™´so ªyLRi©yıLRiV. ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPV\Æ≤∂©´s ZNP[zqsAL`i, …”¡¤«¡Fszqs ©y∏R∂VNRPV≤R∂V N][µR∂Li≤R∂LSLiá\|ms ZNP[xqsVáV |ms≤R∂VªRΩW DµR∂˘™´sW¨sı @fl”·¿¡ Æ™s[∏∂R Wá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRi¨s @LiVVæªΩ[ @µj∂ NRPáՋ[ NRPW≤y «¡LR i VgR i µR ∂ ©yıLR i V. @fl”·¿¡Æ™s[∏∂R WáNRPV©yı, ZNP[xqsVáV |ms»Ì ¡ VNR P V©yı À≥ œ ¡ ∏R ∂ Vx m sÆ ≤ ∂[ ˙xmsxqsZNP[Ú¤Õ¡[µR∂¨s ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ }msL]‰©yıLR i V. ˙x m sæ ª Ω[ ˘ NR P æªΩáLigSflÿ ryµ≥∂j LiøR¡VNRPVÆ©s[ ™´sLRiNRPV ≠s˙aR P ≠sVLi¬ ø ¡[ µ j ∂ ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ©yıLR i V. NSLR i ˘˙NR P ™´ s VLiÕ‹[ …” ¡ AL`iFs£ q s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

.©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ A©´sLiµ`∂aRPLRi¯©´sV NRPáVxqsVNRPV©´sı DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂ zqsFsLi ≠s«¡∏∫∂V ¡x§¶¶¶ßgRiVfl·

\|ms#˚Æ™s[»¡V ¡LiNRPVÕ˝‹[ ALÌki{qs ≤U∂—¡Õfi N]©´sVg][Œ˝œ¡ß LRiLigSlLi≤Ô∂T ,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): |\ ms#˚Æ™s[»¡V xmsLixmsoÕ˝‹[ ≤U∂—¡Õfi F°LiVVLiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li µy*LS ALÌik {qs LRiLigSlLi≤ÔT∂ Lki—¡∏R∂V©±sNRPV N][…”¡©´sıLRi LRiWFy∏R∂VáV Aµy @™´soªRΩV©yıLiVV.  ¡xqsV=áV FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ≤U∂—¡Õfi N]Æ©s[ ≠sµ≥y©y¨sı BNRP ALÌik {qs NRPW≤y @™´sáLi’¡LiøR¡©´sVLiµj∂. xqs’¡=≤U∂ ¤Õ¡[¨s ≤U∂—¡Õfi N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsÚ INRP‰ ≠sNSLSÀÿµ`∂ ≤T∂F°\|ms Æ©sáNRPV LRiW.11.64 áORPQá @µR∂©´sLigS ALÛij NRP À≥ÿLRiLi mx s≤R∂VªRΩVLiµj∂. ≠sNSLSÀÿµ`∂ ≤T∂F°Õ‹[ 61  ¡xqsV=áV DLi≤R∂gS, A  ¡xqsV=áV L][«¡⁄ 14 Æ™s[á NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri µR∂WLRiLi LSNRPF°NRPáV N]©´srygjiryÚLiVV. øR¡™´sVVLRiV xqsLixqsÛ Ã¡V xqsLRixmsn LS ¬ø¡[ryÚ™s´ V©´sı xqs’¡=≤U∂ ¤Õ¡[¨s ≤U∂—¡Õfi©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsÚ ≤T∂F°NRPV Æ©sáNRPV LRiW.79áORPQá 94 Æ™s[á 220 ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´s¬ø¡[˵j∂. @Ƶ∂[ \|ms#˚Æ™s[»¡Vc xmsLixmsoÕ˝‹[ ≤U∂—¡Õfi F°LiVVLiøR¡VN][™´s≤R∂Li µy*LS Æ©sáNRPV LRiW.59 áORPQá 30 Æ™s[á 280 ≈¡LRiË™´soª][Liµj∂. @Li¤…¡[ Æ©sáNRPV ≠sNSLSÀÿµ`∂ ≤T∂F°NRPV LRiW.11.64 áORPQáV Aµy A™´soª][Liµj∂. Lki—¡∏R∂V©±s ™y˘xmsÚLigS ALÌki{qsNTP N][…¡” ©´sıLRi LRiWFy∏R∂VáV ≠sVgRiVáVªRΩV©yıLiVV. BxmsˆV≤R∂V C ≠sµ≥y©y¨sı @¨sı ≤T∂F°Õ˝‹[ @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV @µ≥∂j NSLRiVáV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xms«ÿ LRi™yflÿÕ‹[ NUPáNRP À≥¡œ W≠sVNRP F°ztsQxqsVÚ©s´ ı LSxtsÌ Q˚ L][≤∂RÔ V LRi™yflÿ xqsLixqsÛ NRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* LRiLigRi øR¡™´sVVLRiV xqsLixqsÛ Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLi |ms©´sVaSxmsLigS ™´sWLjiLiµj∂. @µ≥∂j NRP Æ™sVVªRΩLÚ iÕ‹[ ≤U∂—¡Õfi xqsLRixmsn LS ¬ø¡[}qs xqsLixqsÛ Ã¡NRPV xqs’¡=≤U∂ ≤U∂—¡Õfi xqsLRixmsn LS ¬ø¡[∏∂R VNRPW≤R∂µR∂¨s øR¡™´sVVLRiV xqsLixqÛsáV ¨sLÒRiLiVVLiøR¡≤R∂Li ALÌki{qsNTP gRiVµj∂ ¡Li≤R∂gS ™´sWLjiLiµj∂. ™´sWlLi‰…˝‹[ á’≥¡Li¬ø¡[ ÷d¡»¡L`i ≤U∂—¡Õfi µ≥∂R LRi NRPLi¤…¡[ qx s’¡=≤U∂ ¤Õ¡[¨s ≤U∂—¡Õfi µ≥∂R LRi ÷d¡»¡L`iNRPV LRiW.10.21 FsNRPV‰™´s NS™´s≤R∂Liª][ C ˙xmsºΩFyµR∂©´sá©´sV ALÌik {qs ¨sLRi*LiµR∂*LiµR∂LigS ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡Liµj∂. ©´suÌyÕ˝‹[ ©´sVLi¿¡ gRi¤…¡Ì Z[ NP[‰LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©s´ ı ªRΩ™´sV xqsLixqsÛ NRPV xqs’¡=≤U∂ ≤U∂—¡Õfi xqsLRixmsn LS ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ALÌik {qs ¬ø¡[zqs©´s ≠s«Ï¡zmsÚ¨s øR¡™´sVVLRiV xqsLixqsÛ Ã¡V ºΩLRixqs‰LjiLiøyLiVV. xqs’¡=≤U∂ ¤Õ¡[¨s ≤U∂—¡Õfi©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ALÌki{qs ™´sVVLiµR∂VNRPV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ øR¡™´sVVLRiV xqsLixqÛsáV ALÌki{qs ≤T∂F°Ã¡NRPV ≤U∂—¡Õfi xqsLRixmnsLS©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLiVV.˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sWlLi‰…˝‹[ xqs’¡=≤U∂ ≤U∂—¡Õfi ÷d¡»¡LRiV LRiW.52.02áNRPV á’≥¡xqsVÚLi≤R∂gS, xqs’¡=≤U∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y LRiW.62.23áNRPV ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. øR¡™´sVVLRiV xqsLixqsÛ Ã¡V xqsLRixmsn LS ¬ø¡[}qs ≤U∂—¡Õfi ÷d¡»¡L`i µ≥∂R LRi ™´sWlLi‰…˝‹[ NRPLi¤…¡[ µyµyxmso BLRiÆ\™s aSªRΩLi @µ≥∂j NRPLigS DLi≤R∂≤R∂Li, µk∂¨sNTP ª][≤∂R V øR¡™´sVVLRiV xqsLixqsÛ Ã¡V xqsLRixmsn LS©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏∂R V≤R∂Liª][ gRiªRΩ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[NPR ALÌik {qs @µ≥∂j NSLRiVáV  ¡∏R∂V»¡ D©´sı |\ ms#˚Æ™s[»¡Vc ≤U∂—¡Õfi xmsLi£msá©´sV A˙aRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. ALÌik {qs  ¡xqsV=Õ˝‹[ ≤U∂—¡Õfi F°LiVVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV rÛy¨sNRPLigS DLiÆ≤∂[ |\ ms#˚Æ™s[»¡Vc ≤U∂—¡Õfi xmsLi£msá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ALÌik {qs D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVáV rÛy¨sNRP ≤T∂F° @µ≥∂j NSLRiVá©´sV AƵ∂[bPLiøR¡≤R∂Liª][ ™yLRiV FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xmsLixmsoÕ˝‹[ ©´sVLi¿¡ ªRΩ™´sV ≤T∂F°  ¡xqsV=áNRPV ≤U∂—¡Õfi F°LiVVxqsVÚ©yıLRiV.C Æ©sá 26™´s æªΩ[µ∂k ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ©´sVLi¿¡ C ≠sµ≥y©´sLi ≠sNSLSÀÿµ`∂ ≤T∂F°Õ‹[ @™´sVÕ˝‹N[ PT ºdΩqx sVNRPV™´søyËLRiV. ≤U∂—¡Õfi ≠sÀ≥ÿgS¨sNTP B©±søyLÍij gS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li¬ø¡[ @µ≥j∂NSLRiVáV \|ms#˚Æ™s[»¡Vc ≤U∂—¡Õfi xmsLi£msá ™´sµÙR∂ ªRΩ™´sV  ¡xqsV=áNRPV ≤U∂—¡Õfi F°LiVVLi¬ø¡[ xms©´sVá©´sV xmsLRi˘Æ™s[OPT QxqsVÚ©yıLRiV.

xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs NRPV˙»¡Ã¡V : |msµÙj∂lLi≤ÔT∂ |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji1(AL`iFs©±sFs): xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmsn Wá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ™s[áLi Fy»¡Ã¡V AFyá¨s …”¡≤T∂zms ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiµj∂. xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmsn Wá @µ≥∂R ˘QOPR Vá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ bP’¡LRi LS«¡NUP∏R∂WáNRPV æªΩLRiµk∂aSLRi¨s DFyµ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V |msµÙ∂j lLi≤Ô∂T AL][mz sLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik qx sx§¶ ¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @µ≥∂j NSLS¨sı @≤Ô∂R Li|ms»Ì¡VNRPV¨s @¨sı ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sá©´sV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NTP‰ FsNRPV‰™´s {qs»˝¡©´sV Z\ NP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[zqsLiµR∂©yıLRiV. ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sáV @ºΩ˙NRP≠sVLi¿¡©y ªRΩgji©´s xmsn ÷¡ªyá©´sV ryµ≥∂j LiøR¡ ¤Õ¡[NPR F°LiVVLiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠sxmsªRΩVÚáV, aSLiºΩÀ≥¡œ ˙µR∂ªRΩá xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©s´ xmso≤R∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Fs¨sıNRPáNRPV }qÌs ≠sµ≥∂j Liøy÷¡= DLi≤R∂gS ZNP[™s´ áLi J»¡≠sV À≥¡œ ∏R∂VLiª][Æ©s[ …”¡≤T∂mz sNTP mx s»Ì¡V©´sı ™´sLiµR∂NRPV |\ msgS r~\|qs…‘¡Õ˝‹[ }qÌs ≠sµ≥∂j LiøyLRi¨s A∏R∂V©´s µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. xqsx§¶¶¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ©´sWLRiV aSªRΩLi xmns÷¡ªyá µy*LS @µ≥j∂uÓy©´sLi Æ™sVxmsˆVF~Liµyá¨s AbPLi¿¡©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ˙xms∏R∂VªyıáV ≠sxmsn á™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s FsƵ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂V NRPW≤y BÕÿ }qÌs ≠sµ≥j∂Li¿¡©´s µy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. BLiªRΩ µR∂VLS¯LÊRiLigS Fs¨sıNRPá©´sV @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂Li µyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. BµR∂Liªy NS™yá¨s xmsNS‰ F˝y©±sª][ ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. @∏R∂VB©y l\LiªRΩVáV NSLi˙lgi£qs |\ ms ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ©´sV øy…ÿLRi¨s @©yıLRiV.lLiLi≤][µ∂R aRP Fs¨sıNRPÕ˝‹©[ s´ W @¨sı ≠sµ≥yá ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sá©´sV @ºΩ˙NRP≠sVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs zqsµÙ∂R Æ\™sVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. l\LiªRΩV ™´s˘ºΩlLi[NRP ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmsn Wá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. l\LiªRΩVáV NSLi˙lgi£qs NRPV˙»¡Ã¡©´sV ºΩzmsˆN]…Ìÿá¨s |msµÙ∂j lLi≤Ô∂T N][LSLRiV.

x§¶¶¶XµR∂∏R∂V xqsˆLiµR∂©´sNRPV 84Æ™s[á ≠sLSŒœ¡Li @Liµj∂Li¿¡©´s @»¡≠dsaS≈¡ NRPLkiLi©´sgRiL`i,zmns˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs):NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ x§¶¶¶X˙µ][gRiLiª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı ¿¡©yıLRiVáNRPV xqs\lLi©´s ¿¡NTPªRΩ= @Liµj∂Li¬ø¡[ DƵ∂Ù a[ PR ˘Liª][ —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌPR L`i zqs¯ªy xqsÀ≥¡œ LS*Õfi ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s x§¶¶¶XµR∂∏R∂V xqsˆLiµR∂©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ≠sZaP[xtsQ AµR∂LRifl· á’≥¡r°ÚLiµj∂. ≠s≠sµR∂ ™´sLÊSá©´sVLi¿¡ øR¡LiµyáV {qs*NRPLjiLi¿¡ @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s ¿¡©yıLRiVáNRPV —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xmsOSQ©s´ D¿¡ªRΩLigS AxmslLi[xtsQ©s´˝ V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV NRP¤Õ¡NÌPR L`i NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. BLiµR∂VNRPV ¬ø¡[∏∂R VWªRΩgS @»¡≠dsaS≈¡ xmsbPË™´sV ≤T∂≠s«¡©±s zqs ¡˜Liµj∂ xmsOSQ©´s ≤T∂Fs£mnsJ ©´slLiLiµR∂L`iLS™´so 84Æ™s[á373 LRiWFy∏R∂Vá ¬ø¡NRPV‰©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`iNRPV øyLi ¡L`iÕ‹[ @xmsˆgjiLiøyLRiV. @ªRΩ˘LiªRΩ ≈¡LkiµR∂Vª][ NRPW≤R∂VNRPV©´sıLiµR∂VÆ©s[ ≠sLSŒÿá©´sV q{ s*NRPLjiqx sVÚ©yı™´sV¨s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ Dµ][˘gRiVáV, ™y˘FyLRi ™yfl”·«¡˘ xqsLixmsn Wá ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáV ¬ø¡[∏∂R VWªRΩ¨s™y*á¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i N][LSLRiV.


5 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

â◊x"å~°O, Ѷ≤„|=i 2, 2013

=∞^茺O`«~åxH˜ "≥àı¡ ^Œ=Ú‡O^•...? ÉÁ`«û‰õΩ JO|\˜ ã¨"åÖò NRPLkiLi©´sgRiL`i DFyµy˘∏R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP Fs£qs…”¡∏R∂VV xmsOSQ©s´ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©s± ©´sV xqs•¶¶¶∏R∂V Lji»¡LjiıLig`i @µ≥j∂NSLji NRPXuÒylLi≤ÔT∂NTP xqs™´sVLjiˆxqsVÚ©´sı ™´sVVµÙR∂ry¨s áOSQQ¯lLi≤ÔT∂.

14# '=ã¨∂Öò ~å*Ï— "≤R∂ ¡V˜ @Æ©s[ lLiLi≤R∂ORPQLSá øR¡V¤…¡Ì [ Æ©s[≤∂R V ˙xmsxmsLiøR¡™´sVLiªy ºΩLRiVgRiVª][Liµj∂ @Æ©s[ @LiaS¨sı ˙xmsµ≥y©´s NRP¥y ™´sxqsVÚ™s´ ogS æªΩLRiZNPNTP‰xqsVÚ©s´ ı ¿¡˙ªRΩÆ™s[V ™´sW "™´sxqsWÕfi LS«ÿ'. C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[¨s ˙xmsºΩ Fy˙ªRΩ ≤R∂ ¡V˜ N][xqsLi AÕ‹[¿¡xqsWÚ ™´soLi»¡VciLiµj∂. @LiVVæªΩ[ ≤R∂ ¡V˜ N][xqsLi ™´sW ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ NRP¥y©y∏R∂VNRPVáV xmsÆ≤∂[ Fy»˝¡Vc xmspLjiÚ ≠s©Ø[ µ yªR Ω ¯NR P LigS ™´ s oLi…ÿLiVV' @Li»¡Vc©yı≤R∂V µR∂LRi+NRPV≤R∂V NSLkiÚZNP[∏R∂V g][FyáNRPXxtÒsQ. A∏R∂V©´s µR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ æªΩLRiZNPNTP‰©´s ¿¡˙ªRΩLi '™´sxqsWÕfi LS«ÿ'. ©´s™´sµk∂£ms, $x§¶¶¶Lji, LkiªRΩW ¡lLi[¯øy ™´sVV≈¡˘ªyLRiáV. ’¡.Fs™±sV.xqÔsW≤T∂π∏∂W£qs xmsªyNRPLi\|ms  ¡ªRΩVÚá LRiªRΩ©±sFyLi≤R∂V, ™´sVx§¶¶¶LiNS◊¡ µj∂™yNRPL`i ¨sLji¯xqsVÚ©´sı C ¿¡˙ªRΩLi C Æ©sá 14©´s ˙}msORPQNRPVá ™´sVVLiµR∂VNRPV LS©´sVLiµj∂. C ¿¡˙ªRΩLi gRiVLjiLi¿¡ ¨sLS¯ªRΩáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ' ©´s™´sµk∂£ms µ]LigRigS, F°÷d¡£qsgS $x§¶¶¶Lji Fy˙ªR Ω áV ¿¡˙ªy¨sNT P \ | §¶¶¶\ ¤ Õ ¡…figS ™´soLi…ÿLiVV.≠dsLjiµÙR∂Lji ™´sVµ≥R∂˘ ™´s¬ø¡[Ë x q s¨sıÆ ™ s[ a SáV @LiµR ∂ Lj i Õ‹[ Ax q sNT P Ú ¨ s NRP÷¡gjiryÚLiVV. B…‘¡c™´sá ≠s≤R∂VµR∂¤Õ\ ¡©´s Fy»¡Ã¡NRPV ™´sVLi¿¡ AµR∂LRifl· á’≥¡r°ÚLiµj∂. ¿¡˙ªy¨sı NRPW≤y ˙}msORPQNRPVáV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[ryÚLRiÆ©s[ ©´s™´sV¯NRPLi ™´soLiµj∂' @©yıLRiV.

HÍ~˘Êˆ~\ò áêe\˜H±û `«~°Ç¨ z„`«OÖ’ <å~å ~ÀÇ≤Ï`ü Àÿfl·Li ¿¡˙ªRΩLi µy*LS {§¶¶¶L][gS xmsLjiøR¡∏R∂VLi @LiVV "r°Õ‹[' ¿¡˙ªRΩLiª][ ªRΩ©´sNRPLi»¡W ˙xmsæªΩ[˘NRP gRiVLjiÚLixmso æªΩøR¡VËNRPV©´sı {§¶¶¶L][ ©yLS L][x§¶¶¶ª`Ω...Fny˘≠sV÷d¡ Àÿ˘˙g_Li≤`∂ Fy÷¡…”¡N`P= @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, LSxtsÌ Q˚ ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªΩR ©yLS øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤T∂NTP A∏R∂V©´s x q s*∏R ∂ W©´ s  ¡Liµ≥ R ∂ V™´ s o. F~÷¡…” ¡ NR P Õfi Àÿ˘˙g_Li≤`∂ª][ zqs¨s™´sWÕ˝‹[NTP FsLi»¡\lLi©´s ©yLS L][ z § ¶¶¶ª`Ω ªR Ω *LR i Õ‹[ ªy©´ s V ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[π∏∂[V zqs¨s™´sWÕ‹[ NSL]ˆlLi[…fi Fy÷¡…”¡N`P= }m˝s ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[ªΩR V©yı≤R∂V. A ™´sVµ≥R∂˘ z§¶¶¶Liµk∂Õ‹[ ™´s¿¡Ë©´s "NSL]ˆlLi[…fi' @Æ©s[ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ NSL]ˆlLi[…fi A{mnsxqsVÕ˝‹[ LS«¡NUP∏R∂Wá gRiVLjiLi¿¡ ÀÿgS øR¡WzmsLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. ªy«ÿgS @Ƶ∂[ ªRΩLRi•¶¶ NRP¥yLiaRPLi\|ms µR∂XztsÌ Q ryLjiLiøy≤R∂V L][z§¶¶¶ª`Ω. ªyºΩÆ©s[¨s xqsªRΩ˘ C ¿¡˙ªy¨sNTP µR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ L][z§¶¶¶ª`Ω xqsLRixqs©´s {§¶¶¶L][LiVV©±s lLi“¡©y ©´s…”¡LiøR¡À‹[ª][Liµj∂. ªRΩ*LRiÕ‹[ C ¿¡˙ªy¨sNTP xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s xmspLjiÚ ≠s™´sLSáV æªΩ÷¡∏R∂V©´sV©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ©yLS L][z§¶¶¶ª`Ω "INRP‰≤T∂Æ©s[' ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ©´s…”¡xqsVÚ©s´ ı x q sLigR i ºΩ æ ª Ω÷¡z q sLiÆ µ ∂[ . x q sWLR i ˘ @Æ © s[ ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂NUP J ˙xms™yryLi˙µ≥∂R ∏R∂VV™´sºΩNUP ™´sVµ≥∂R ˘ rylgi[ ˙}ms™´sV..™y…”¡ ™´sVWáLigS ™´s¬ø¡[Ë xqs™´sVxqs˘Ã¡VgS «¡LRiVgRiVªRΩVLiµj∂. Æ©s[≤∂R V ™´sV©´s NRPV»¡VciLiÀÿÕ˝‹[ «¡Ljilgi[»¡Vc™´sLi…”¡ @©´sV ¡Liµ≥y÷¡ı »¡ø`¡ ¬ø¡[xqsWÚ ¨sLji¯xqsVÚ©s´ ı NRPV»¡VLi ¡ NRP¥y ¿¡˙ªRΩÆ™s[V 'INRP‰≤T∂Æ©s['. $¨s™yxqs LSgRi µR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ¨sLS¯ªRΩ zqs.≠s.lLi≤ÔT∂ gRiVÕÿ’d¡ ™´sVW≠ds£qs xmsªyNRPLi\|ms C ¿¡˙ªy¨sı ¨sLji¯LiøyLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ ©yLS L][z§¶¶¶ª`Ω xqsLRixqs©´s ¨sªy˘ ≠dsV©´s©±s ©´s…”¡Li¿¡Liµj∂. ªRΩ*LRiÕ‹[ C¿¡˙ªRΩLi ≠s≤R∂VµR∂á NS©´sVLiµj∂.'

{qsFsLi NTPLRifl„fi©´sV gRiƵÙ∂ µj∂Lixms≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘Li: Fs™´sW¯LkiˆFs£qs \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, zmns˙ ¡™´sLji 1 (AL`iFs©±sG):µR∂◊¡ªRΩVá xms»˝¡ NRPORPQryµ≥j∂Lixmso øR¡LRi˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ¨s gRiƵ∂Ù µj∂Lixms≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sV áORPQ ˘™´sV¨s ™´sWµj∂gRi Lji«¡lLi[*xtsQ©s± F°LS»¡ xqs≠sVºΩ (Fs™´sW¯LkiˆFs£qs) xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. {qsFsLi NTPLRifl„fi, x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªyBLi˙µylLi≤Ô∂T á\|ms @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[zqs©´sLiµR∂VZNP[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRP˙LS™´so\|ms ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NRPORPQryµ≥∂j Lixmso øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì¡” LiµR∂¨s Fs™´sW¯LkiˆFs£qs ™´s˘™´srÛyxmsNRP @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sVLiµR∂NRPXxtÒsQ ™´sWµj∂gRi ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ZNP[L`i Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩV©´sı aRPLiNRP˙LS™´so©´sV A∏R∂V©´s aRPV˙NRP™yLRiLi xmsLS™´sVLji+LiøyLRiV. A∏R∂V©´s AL][giR ˘ xmsLjizqsÛ ºΩ\|ms ™yNRP ¡V ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... aRPLiNRP˙LS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV©´sV A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. aRPLiNRP˙LS™´so µR∂◊¡ªRΩV\Æ≤∂©´sLiµR∂VZNP[ F°÷d¡xqsVáV @™´s™´sW©´sNRPLRiLigS ˙xms™´sLjiLÚ iøyLRi¨s µ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. Æ\™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Æ\™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤Ô∂T |\ ms ºdΩ˙™´sÆ\™sV©´s ZNP[xqsVáV D©yı.. A∏R∂V©´sNRPV LSøR¡™´sVLS˘µR∂Vá ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, aRPLiNRP˙LS™´so µR∂◊¡ªRΩV≤R∂V NS ¡¤…¡Ì [ µ_LÍiR ©´s˘LigS @lLixqsÌ V ¬ø¡[aSLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. {qsFsLi, x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ µR∂◊¡ªRΩVá xms»˝¡ ªRΩ™´sV ºdΩLRiV ™´sWLRiVËN][NPR F°æªΩ[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ aSLiºΩÀ≥¡œ ˙µR∂ªRΩá xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªy∏R∂V¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. aRPLiNRP˙LS™´so©´sV @lLixqsÌ V ¬ø¡[zqs©´s F°÷d¡xqsVá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,zmns˙ ¡™´sLji1 (AL`iFs©±sFs): qx sx§¶ ¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs lgi÷¡¿¡LiµR∂¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi »¡V©´sı™yLjiNTP \Æ™sFs£qsAL`i {qs{ms qx s™yÕfi ≠szqsLjiLiµj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP µR ∂ ™´ s VV¯Li¤ … ¡[ ™´ s Vµ≥ R ∂ ˘LiªR Ω LR i Fs¨sıNRPáNRPV LS™yá¨s Æ\™sFs£qsAL`i {qs{ms @µ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥∂j @Li ¡…”¡ LSLiÀÿ ¡V xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. ™´sVµ≥∂R ˘LiªRΩLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Fs™´sLji qx sªyÚ GLi…‹[ æªΩ[áVryÚ™´sV¨s @Li ¡…”¡ ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLR i V.ª]≠sV¯µj ∂ ™´ s VLiµj ∂ FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ á©´ s V  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡©´s»˝¡V À‹ªRΩ= ¬ø¡xmsoÚ©yıLRi¨s.. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰Lji}qsÚ @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ≠dsVNRPV Æ ™ sV«ÿLÌ k i DLiµy @¨s ˙x m sbPıLiøyLR i V. µR ∂ ™´ s VV¯Li¤ … ¡[ Æ ™ sV«ÿLÌ k i ¨sLR i Wz m sLiøR ¡ V N][™yá©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V Æ™sLi»¡Æ©s[ @≠saS*xqs

xqsV¨sıªyLiaSá\|ms ¨sLS¯ªRΩáV xqsLi∏R∂V™´sV©´sLi Fy…”¡Liøy÷¡ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V gRi™´sLRiıL`i ¬ ø ¡\ Æ © sQı, z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 1 (AL`iFs©± s G):"≠saR P *LR i Wx m sLi' ≠s™yµR∂Li\|ms ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V gRi™´sLRiıL`i ZNP.L][ a R P ∏R ∂ V˘ x q sˆLiµj ∂ LiøyLR i V. xqsV¨sıªyLiaSá\|ms zqs¨s™´sWáV ºd Ω }qs ≠sx t sQ∏R ∂ VLiÕ‹[ ¿¡˙ªR Ω ¨sLS¯ªR Ω áV x q sLi∏R ∂ V™´ s V©´ s Li Fy…”¡Liøyá¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©Ø[À≥ÿ™yáV Ƶ∂ ¡˜ ºΩ©´sNRPVLi≤y ¿¡˙ªRΩ ¨sLS¯ªRΩáV «ÿ˙gR i ªR Ω Ú Ã ¡V ºd Ω x q sVN][ ™ yá¨s x q sW¿¡LiøyLR i V. ªR Ω ≠sVŒœ ¡ ©y≤R ∂ V @|qsLi’d¡˝ xqs™´sWÆ™s[aSáV aRPV˙NRP™yLRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. xqs™´sWÆ ™s[aSá ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS gRi™´sLRiıL`i L][aRP∏R∂V˘ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠sµ≥ y ©yá\ | ms @|qsLi’d ˝ ¡ Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. xqsV¨sıªyLiaSáV, ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©Ø[À≥ÿ™yáV Ƶ∂ ¡˜ ºΩ©´sNRPVLi≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s x q sW¿¡LiøyLR i V. NR P ™´ s VÕfi•¶¶¶x q s©± s ¨sLj i ¯Li¿¡©´ s "≠saR P *LR i Wx m sLi' ¿¡˙ªRΩLi\|ms ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨s}tsQµ≥ j ∂ Li¿¡©´ s Æ © s[ x m s¥R ∂ ˘LiÕ‹[ L][aPR ∏R∂V˘ C ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. aSLiºΩÀ≥œ¡˙µR∂ªRΩá©´sV xmsLjiLRiOTPQLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsªRΩ*LRi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiµR∂¨s L][aRP∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsªRΩ*LRiÆ™s[V xqsˆLiµj∂Li¿¡ ≤y˘™±sV 999 ™´ s Li…” ¡ x q sV¨sıªR Ω \ Æ ™ sV©´ s @LiaSá\|ms ¨sLji¯Li¿¡©´s ¿¡˙ªy¨sı ¨s}tsQµ≥j∂LiøR¡≤y¨sı A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ ø ¡[ a SLR i V. aSLiºΩÀ≥ œ ¡ ˙µR ∂ ªR Ω áNR P V ≠sx m n s WªR Ω Li NR P ágR i NR P VLi≤y øR¡W≤R∂≤y¨sZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A∏R∂W @LiaSÕ˝ ‹ [ «‹[ N R P ˘Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLi©´s¨s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV.

ºdΩLS¯©´sLi |ms…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s ≤T ∂ ™´ s WLi≤`∂ ¬ ø ¡[ a SLR i V. ˙x m s«ÿ ™´s˘ºΩlLi[NRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı gRiƵÙ∂ µj∂LiFyáLi¤…¡[ BLiªRΩNRPLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡ xqs™´sV∏R∂VLi ™´sV◊d˝¡ µ]LRiNRPµR∂V @¨s

@Li ¡…”¡ LSLiÀÿ ¡V @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ª]≠sV¯µj∂ ™´sVLiµj∂ NSLi˙lgixqsV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ |\ ms©´s Æ™s[»¡V Æ™s[ry©´s¨s ˙xmsƵ∂[a`P NSLi˙lgixqsV NRP≠sV…‘¡ @µ≥ R ∂ ˘QOR P V≤R ∂ V, À‹ªR Ω =

xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ≠s≤ÔR∂WLRiLigS DLiµR∂¨s @Li ¡…”¡ LSLiÀÿ ¡V aRPV˙NRP™yLRiLi ¨sxmsˆVáV ¬ ø ¡Lj i gSLR i V. A∏R ∂ V©´ s FyLÌ k i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ª]≠sV¯µj∂ ™´sVLiµj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms Æ™s[»¡Vc Æ™s[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡zmsˆ©´s À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™yLji }msL˝RiV ¬ ø ¡}msˆ z q Û s ºΩÕ‹[ ¤ Õ ¡[ L R i ¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™yLji|\ ms Æ™s[»¡Vc Æ™s[}qsÚ NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ™sV«ÿLÌki aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ FsLiªRΩVLi»¡VLiµR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sá ¡≤R∂VªRΩVLiµy? @¨s ˙x m sbPıLiøyLR i V. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰Lji}qsÚ @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ NSLi˙lgixqsV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ªRΩ™´sV  ¡Õÿ¨sı ¨sLRiWzmsLiøR¡V N][™y÷¡= DLi»¡VLiµR∂¨s @Li ¡…”¡ ¬ø¡FyˆLRiV.˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, NTPLRifl„fi

NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ™´sV—˝¡£qs FyLÌik Æ©s[ªΩR áV @NRP˜LRiVµÙk∂©±s J\Æ™s{qs, @xqsµR∂VµÙk∂©±s J\Æ™s{qsáV, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPLRi LS™´soá \|ms©´s NRPORPQxmspLjiªRΩLigS ™´ s ˘™´ s x § ¶¶¶Lj i x q sVÚ ©yıLR i ¨s AL][zmsLiøyLRiV. @NRP˜L`i, aRPLiNRPLRi LS™´soá @lLixqÌsV ™yLji NRPV˙»¡Õ‹[ À≥ÿgRiÆ™s[V @©yıLRiV.xqsx§¶¶¶NSLRi Fs¨sıNRPáՋ[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki @LRi\Æ™s aSªRΩLi lgiáVøR¡VNRPVLiµR∂¨s À‹ªR Ω = x q sªR Ω ˘©yLS∏R ∂ Vfl· ¬ ø ¡x m sˆ≤R ∂ Li ≠s¿¡˙ªR Ω LigS DLiµR ∂ ©yıLR i V. Fs¨sıNR P áՋ[ @µ≥ j ∂ NSLR i FyLÌ k i x m spLj i Ú g S @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂LiµR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sV ¡Ã¡Li |msLjigjiLiµR∂¨s GHzqszqs @µ≥∂R ˘QOPR VLSáV r°¨s∏R∂W gSLiµ≥∂k NTP ¬ø¡}msˆLiµR∂VZNP[ qx sx§¶ ¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @˙NR P ™´ s WáNR P V Fyáˆ≤Ô y LR i ¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

ªæ ΩáLigSfl· N][qx sLi F°LS≤R∂VªRΩV©´sı …”¡AL`iFs£qs @À≥¡œ ˘LÛiR VáƩs[ lgi÷¡zmsLiøy÷¡ :C¤…¡Ã¡ NRPLkiLi©´sgRiL`i,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs):˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚ ryµ≥∂R ©´s N][xqsLi @x§¶¶¶LjiıxtsQáV NRPXztsQ¬ø¡[xqsVÚ©´sı æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ xmsOSQ©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi DFyµ≥y˘∏R∂V, xms»Ì¡À≥œ¡˙µR∂Vá FsÆ™sV¯÷d¡= @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s FyLÌik FsÕfizms Æ©s[ªΩR C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiµR∂L`i zmsáVxmso¨søyËLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i, Æ™sVµR∂N`P, ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂, Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR DFyµ≥y˘∏R∂V, mx s»Ì¡À≥¡œ ˙µR∂Vá ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR FsÆ™sV¯÷d¡= Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌik xmsOSQ©s´ F°…‘¡¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı xqsVµ≥yNRPL`ilLi≤Ô∂T , ry*≠sVg_≤`∂á ©y≠sVÆ©s[xtsQ©s± ˙xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiµR∂L`i FyÕÊ‹©yıLRiV. BLRiV™´soLRiV @À≥¡œ ˘LÛiR VáV À≥ÿLki LS˘÷d¡ª][ ™´s¿¡Ë©´s @©´sLiªRΩLRiLi Lji»¡LjiıLig`i @µ≥∂j NSLji @LiVV©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i NRP¤Õ¡NÌPR L`i qz s¯ªy qx sÀ≥¡œ LS*ÕfiNRPV ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± mx s˙ªyáV xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSflÿÕ‹[ gRiªRΩ µR∂aSÀÙÿ¨sNTP|\ msgS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ˙xmsºΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ gRiVÕÿ’d¡ «¡Li≤y©´sV AµR∂Ljiqx sVÚ©s´ ı»˝¡VgSÆ©s[ mx s»Ì¡À≥¡œ ˙µR∂Vá, DFyµy˘∏R∂V FsÆ™sV¯÷d¡=áVgS ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV. æªΩáLigSflÿ DµR∂˘™´sVLiÕ‹[ øyLji˙ªyªRΩ¯NRP xmnsV»Ì¡LigS N]©´srygji©´s xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯NRPV ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS xmspLjiÚ ¬ø¡[∏∂R VgRi÷¡gji©´s ™´s˘QQNPT Ú NS™´s≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ ry*≠sVg_≤`∂©´sV ªRΩ™´sVFyLÌik @À≥¡œ ˘LÛij gS mx s»Ì¡À≥¡œ ˙µR∂Vá rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ LRiLigRiLiÕ‹[ ¨s÷¡Fy™´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s zqsLigRilLi[fl·” , ALÌik qz s, ™´sVV¨s=xmsÕfi, rÛy¨sNRP qx sLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌik NTP @Li≤R∂gS ¨s÷¡¿¡©´s æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡V CryLji @™´sVWá˘Q\Æ™sV©´s J»¡V©´sV ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV Æ™s[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. F°÷d¡£qs ÕÿhkiáNRPV \|qsªRΩLi

Æ™s©´sVNS≤R∂NRPVLi≤y Dµ][˘gRiVá qx sLiZOP[Q™s´ VLi N][qx sLi @x§¶ ¶Lij ıxtsQáV ˙aRP≠sVLi¿¡©´s ry*≠sVg_≤`∂©´ s V ™´ s VL][ r yLj i }qs™´ s ¬ ø ¡[ } qsLiµR ∂ VNR P V ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. @Õÿlgi[ DFyµ≥y˘∏R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR @À≥¡œ ˘LÛij gS DFyµ≥y˘∏R∂V LRiLigS¨sNTP ≠sZaP[tx sQ }qs™´s ¬ø¡[qz s©´s qx sVµ≥yNRPL`ilLi≤Ô∂T ¨s F°…‘¡Õ‹[ ¨sáxms≤R∂Li «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV.

˙xms«¡Ã¡V ™´sW Æ™sLi¤…¡[: {ms{qs{qs ¿d¡£mns |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, zmsn ˙ ¡™´sLji 1 (AL`iFs©±sG):Fs™´slLi¨sı NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©y.. Fs™´slLi¨sı ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[zqs©y l\LiªRΩVáV NSLi˙lgi£qs FyLÌik xmsOSQ©s´ ¨s÷¡øyLRi¨s {ms{qs{qs ¿d¡£msn À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. FyµR∂∏R∂W˙ªRΩá µy*LS, ≠dsV≤T∂∏R∂W µy*LS ªRΩ™´sV\|ms µR∂VxtsQ˚QˆøyLRiLi ¬ø¡[zqs @F°x§¶¶¶Ã¡V NRP÷¡gjiLiøR¡≤y¨sNTP ∏R∂VºΩıLi¿¡©y.. ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩ xqsx§¶¶¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @ªRΩ˘µ≥∂j NRP r~\|qs…‘¡Ã¡©´sV µR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ™´sV ≠s«¡∏R∂W¨sNTP xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡©´s ˙xms«¡Ã¡V, \lLiªRΩVáNRPV A∏R∂V©´s NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi gSLiµ≥k∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ À‹ªRΩ= ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Æ™sV«ÿLÌki NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s r~\|qs…‘¡Ã¡©´sV NSLi˙lgi£qs Z\ NP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiµR∂¨s, ˙xmsºΩxmsOSQá¨dsı NRP÷¡zqs©y 40 aSªRΩLi rÛy©yáV lgiá™´s¤Õ¡[µ∂R ¨s FsƵ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik 60 aSªRΩLi r~\|qs…‘¡Ã¡©´sV µR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiµR∂¨s, ≠sVgji÷¡©´s @¨sı FyLÌik áV NRP÷¡zqs 40 aSªRΩLi rÛy©yáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLji≠sVªRΩ™´sV∏R∂W˘∏R∂V©yıLRiV. BLiªRΩ™´sLRiNRPV …‘¡≤U∂{ms, Æ\™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik áV ªRΩ™´sV\|ms NRPV™´sV¯NRPV‰ AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[aS∏R∂V¨s... ¨s«ÿ¨sNTP A lLiLi≤R∂V FyLÌik ¤Õ¡[ NRPV™´sV¯NRP‰∏R∂W˘∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @Õÿlgi[, …‘¡≤U∂m{ sc…‘¡AL`iFs£qsáV NRPW≤y NRPV™´sV¯NRP‰∏R∂W˘∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. N]¨sıø][»¡˝ Æ\™sFsry=L`i{qs{msc…‘¡≤U∂m{ s, ™´sVLjiN]¨sı ø][»¡˝ Æ\™sFsry=L`i{qs{msc…‘¡AL`iFs£qs, …‘¡AL`iFs£qsc…‘¡≤U∂{ms NRP÷¡zqs xms¨s ¬ø¡[zqs©y ªyÆ™s[V ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥∂j Liøy™´sV©yıLRiV. Æ™sVµR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩ xqsx§¶¶¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @ªRΩ˘µ≥∂j NRP rÛy©yÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs lgi÷¡zmsLi¿¡©´s @LiµR∂LjiNUP À‹ªRΩ= NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmsn Wá Fs¨sıNRPÕ˝‹©[ s´ W NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥∂j xqsVÚLiµR∂¨s µ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sVNRPV G FyLÌik ª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV.

@»Ì¡•¶¶¶xqsLigS ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± Æ™s[qz s©´s @À≥¡œ ˘LÛiR VáV NR P Lk i Li©´ s gR i L`i,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 1(AL`iFs©± s Fs):NR P Lk i Li©´ s gR i L`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi DFyµ≥y˘∏R∂V, xms»Ì¡À≥¡œ ˙µR∂Vá FsÆ™sV¯÷d¡=á N][xqsLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsµ≥y©´s @À≥œ¡˘LÛRiVáV @»Ì¡•¶¶¶xqsLigS ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s©´sV µy≈¡Ã¡V ¬ ø ¡[ a SLR i V. ˙x m sæ ª Ω[ ˘ NR P æªΩáLigSflÿN][qx sLi NRPXztsQ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ x m sOSQ©´ s F°…‘ ¡ ¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı ry*≠sVg_≤`∂ (x m s»Ì ¡ À≥ œ ¡ ˙µR ∂ Vá ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li), xqsVµ≥yNRPL`ilLi≤Ô∂T ( DFyµ≥y˘∏R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li), zms@L`i…”¡∏R∂VV xmsOSQ©´s ªy«ÿ ™´sW“¡ FsÆ™sV¯÷d¡= Æ™sWx§¶¶¶©±s lLi≤Ô∂T

(DFyµy˘∏R∂V), Fs{qsÌ ∏R∂VV mx sOSQ©s´ ™´ s VVµÙ R ∂ ry¨s áOSQQ¯l L i≤Ô T ∂ (DFyµ≥y˘∏R∂V)áV ªRΩ™´sV ªRΩ™´sV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s©´sV ALS˜»¡LigS ©´sgRiLRiLiÕ‹[ LS˘÷d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ Fs¨sıNRPá @µ≥∂j NSLji @LiVV©´s NRP¤Õ¡NÌPR L`i z q s¯ªy x q sÀ≥ œ ¡ LS*ÕfiNR P V xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. ªy«ÿ ™´sW“¡ FsÆ ™ sV¯÷d ¡ = Æ ™ sWx § ¶¶¶©± s l L i≤Ô T ∂ —¡Õ˝ÿZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Fsry=LSL`i ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá \Æ™sVµy©´sLi ©´sVLi¿¡ ©yáVgRiV —¡Õ˝ÿá©´sVLi¿¡ ÀÿLkigS ªRΩLRi÷¡ ™´ s ¿¡Ë©´ s DFyµy˘∏R ∂ VVáª][ LS˘÷d ¡ ¨sLR i *z § ¶¶¶LiøyLR i V. …”¡AL`iFs£qs mx sOSQ©s´ F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı

@À≥ œ ¡ ˘LÛ R i VáV ry*≠sVg_≤`∂, xqsVµ≥yNRPL`ilLi≤ÔT∂áV rÛy¨sNRP xqsLRi‰£qs ˙g_Li≤`∂©´sVLi¿¡ NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi ™´sLRiNRPV LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌ k i NT P ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s ™´ s VV≈¡˘ ©y∏R ∂ VNR P VáV FsLiz m s ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiµR∂L`i, §x ¶ ¶Lik £tsQLS™´so, ZNP[ … ” ¡ AL`i, ¬ ø ¡©´ s ı™´ s VÆ © s[ ¨ s LRiÆ™s[Va`PÀÿ ¡V, N]xmsˆVá CaRP*L`i, r°™´sWLRixmso xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ ≤yNÌ R P L`i LS«¡∏R∂V˘ª][Fy»¡V FyLÌki —¡Õ˝ÿ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V CµR∂aRPLiNRPL`ilLi≤ÔT∂ ªR Ω µj ∂ ªR Ω LR i VáV LS˘÷d ¡ Õ‹[

FyÕÊ‹©yıLRiV. @Õÿlgi[ Fs{qsÌ ∏R∂VV xmsOSQ©s´ F°…‘¡¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ™´sVVµÙ∂R ry¨s áOSQQ¯lLi≤ÔT∂ rÛy¨sNRP BLiµj∂LS gSlLÔi©±s= ©´sVLi¿¡ æªΩáLigSflÿ xqsLixqs‰QXºΩ, ryLi˙xmsµy∏R∂WáV D…Ì ” ¡ x m sÆ ≤ ∂[ Õ ÿ NR P ŒÿNSLR i VáV, ryz§¶¶¶ªRΩ˘ xmsLRiVáª][ NRPáVxmsoNRPV¨s À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. zqsxqs\¤Õ¡©´s æªΩáLigSflÿ ™yµj∂¨s ªyÆ©s[©´s¨s, ªRΩ©´s©´sV lgi÷¡zms}qsÚ DFyµ≥ y ˘∏R ∂ V ™´ s LÊ S áV FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLj i xtsQ‰Lj i Li¬ø¡[ L iµR ∂ NR P V NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s •¶¶¶≠sV BøyËLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ FsÆ™sV¯÷d¡= Fs¨sıNRPá xqsLiµR∂LRi˜LigS À≥ÿLkigS LS˘Ã¡V

«¡LRiVgRi≤R∂Liª][ LRix§¶¶¶µyLRiVáV, ˙NTPNTP‰Ljizqs F°∏R∂WLiVV. IN][‰ @À≥œ¡˘LÛjiNTP ¨sLÒkiªRΩ xqs™´sV∏R∂W¨sı ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s Fs¨sıNRPá @µ≥∂j NSLji LS˘÷d ¡ NT P \ | qsªR Ω Li @©´sV™´sVºΩøyËLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i, Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂, ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂, Æ™sVµR∂N`P —¡Õ˝ÿáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s xms»Ì¡À≥œ¡˙µR∂VáV, Dµ][˘gRiVáV, DFyµ≥y˘∏R∂VVáV @µ≥j∂NRPLigS ªRΩLRi÷¡ LS™´s≤R∂Liª][ ™´sVL][ryLji æ ª ΩáLigSflÿN][ x q sLi G\ Æ ™ sV©y DµR∂˘™´sVLi «¡LRiVgRiÀ‹[ªRΩVLiµy @©´sı @©´sV™´sW©´sLi ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Õ˝‹[ NRP¨szmsLi¿¡Liµj∂.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

6 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

â◊x"å~°O, Ѷ≤„|=i 2, 2013

=∞O_»e ZxflHõÅ HÀ_£`À Jaè=$kú Ѩ#∞Å "å~Ú^• GáWLRiV,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): aSxqs©´s ™´sVLi≤R∂÷¡ xms»Ì¡À≥œ¡˙µR∂Vá Fs¨sıNRPÕ‹¿¡Ë N][≤`∂ @™´sVáVÕ‹[NPT LS™´s≤R∂Liª][ N]ªRΩÚ NSLÔRiVá mx sLizmsfl‘· ™yLiVVµy mx s≤T∂Liµj∂. N][≤`∂ xmso©´sLS™yxqs NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms aRPV˙NRP™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[ @µ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLi¿¡©´s $NSNRPVŒœ¡Li ª]ágjiLiøyNRP NSLÔRiVá xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ B©±sø≥yL`iÍ NRP¤Õ¡NÌPR L`i À≥ÿxqs‰L`i ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* aS≈¡Ã¡ @µ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¬ø¡[mx s¤…¡Ì [ @’≥¡™´sXµÙ∂j mx s©´sVáNRPV NRPW≤y ˙¤À¡[N`P xms≤T∂Liµj∂. N]ªRΩÚ xms©´sVáNRPV aR P LiNR P VrÛ y x m s©´ s áV ¤ Õ ¡[ µ R ∂ Li¤ … ¡[ ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ™yLiVVµy xms≤ÔyLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsoLRiFyáNRP xqsLixmsn WÕ˝‹[ xms©´sVáV ≠saS≈¡xms»¡ıLi,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): Æ\™sVµy©´s ˙FyLiªy¨sNTP xmsLji≠sVªRΩÆ\™sV©´s ¤À¡Ã˝¡Li ªRΩ∏R∂WLki BxmsˆV≤R∂V ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡= DLiµj∂. ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ ™´sV©´s˘LiÕ‹[©s´ W ªRΩ∏R∂WLRi™´soªRΩV©´sıµj∂. @©´sLiªRΩgjiLji, §x ¶ ¶ßNRPVLi}ms»¡ ™´sVLi≤R∂Õÿá qx sLji§x ¶ ¶µ∂RÙ VÕ‹[¨s JÕÔÿ mx sLiøy∏R∂VºdΩ }ms≤T∂LSLiVV \lLiªRΩVáV ¤À¡Ã˝¡Li ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ C ˙gS™´sVLiÕ‹[ INRP \lLiªRΩV FsNRPLS À≥¡œ W≠sVÕ‹[ ¬ø¡LRiNRPV Æ™s[∏∂R VgS, BxmsˆV≤R∂V 15 FsNRPLSÕ˝‹[ rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ rygRiV ≠s{qsÚLiRÒ Li |msLiøR¡Vªy™´sV¨s l\LiªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NRPV»¡VLi ¡ @™´sxqsLSáNRPV F°©´sV ≠sVgji÷¡©´s ¤À¡Õ˝ÿ¨sı xqsLiªRΩÕ˝‹[ @™´sVV¯NRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¤À¡Ã˝¡Li ªRΩ∏R∂WLkiNTP @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s xmsLjiNRPLSá©´sV H…‘¡≤U∂G @LiµR∂¤«¡[}qsÚ C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ¬ø¡LRiNRPV rygRiV gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s, rÛy¨sNRP @™´sxqsLSáNRPV ¤À¡Õ˝ÿ¨sı ™´sV©´s˘LiÕ‹[Æ©s[ ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏∂R V™´søR¡Ë¨s l\LiªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. xmsLi»¡Ã¡ rygRiVÕ‹[ Aµ≥∂R V¨sNRP xmsµÙ∂R ªRΩVáV @™´sáLi’¡xqsVÚ©s´ ı „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè gjiLji«¡©´sVáV, BxmsˆV≤R∂V ™yfl”·«¡˘ xmsLi»¡Ã¡\|ms©y ™´sVNRPV‰™´s øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. G¤«¡¨ds=Õ‹[ @NRP‰≤R∂NRP‰≤y ™´ s LR i LigR i Õfi, z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 1 ¬ø¡LRiNRPV rygRiV ™´so©´sıxmsˆ…”¡NUP ¤À¡Ã˝¡Li ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂LigS¨ds, Æ\™sVµy©´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ¬ø¡LRiNRPV Fny˘NÌPR LkiáNRPV :æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik æªΩáLigSfl· xqsLRixmsn LS ¬ø¡[∏∂R V≤R∂LigS¨ds ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[µ∂R V. xmsNS*¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ¬ø¡LRiNRPV©´sV ©´sLjiNTP, ™yLRixmso xqsLiªRΩáV, Fn°LRiLi qx sLiøR¡Ã¡©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[qz sLiµj∂. «ÿªRΩLRiÕ˝‹[ ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[™yLRiV. NS¨ds N]LiªRΩ™´sVLiµj∂ l\LiªRΩVáV Æ\™sVµy©´s ˙FyLiªy¨sNTP Æ™s◊˝¡ ¤À¡Ã˝¡Li ªRΩ∏R∂WLkiÕ‹[ qx sx§¶ ¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡AL`iFs£qsNRPV Æ™sVáNRPV™´sáV æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. µk∂¨s\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiøR¡VNRPV¨s ¤À¡Ã˝¡Li ªRΩ∏R∂WLkiNTP ©´s≤R∂VLi ™´sVµÙ∂R ªRΩV B™´s*≤y¨sNTP zqsµÙ∂R Æ™s[V©´s¨s ’¡gjiLiøyLRiV.\Æ™sVµy©´s ˙FyLiªRΩ l\LiªRΩVá ™´sµÙ∂R NRPV Æ™s◊˝¡ ¤À¡Ã˝¡Li ªRΩ∏R∂WLkiÕ‹[ Æ™sVáNRPV™´sáV æªΩáVxqsVNRPV©yı™´sV¨s, ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ s V NSLi˙l g i£ q s BxmsˆV≤R∂V r~LiªRΩLigS ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVN]Li»¡V©yı™´sV©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë G≤yµj∂ ªRΩ∏R∂WLki¨s GLSˆ»¡V©´ ™´ s ˘ºΩl L i[ N T P x q sVÚ L i≤R ∂ ≤R ∂ Li ™´ s ¤ Õ ˝ ¡ [ |msLiøR¡Vªy™´sV©yıLRiV. }ms≤T∂LSLiVV ˙gS™´sVLigRiªRΩLiÕ‹[ xmsLi≤T∂Li¿¡©´s ¬ø¡LRiNRPV©´sV xqsLiªRΩÕ˝‹[ @™´sVV¯NRPVÆ©s[ …‘ ¡ AL`iFs£ q sNR P V ¤ À ¡[ x t sQLR i ªR Ω VgS ™yŒ˝¡œ Li. @LiVVæªΩ[ ¤À¡Ã˝¡Li ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[}qsÚ FsNRPV‰™´s Aµy∏R∂VLi ™´sxqsVÚLiµR∂¨s æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Liª][ A µj∂aRPgS ˙xmsNRP…”¡qx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡Li. C G≤yµj∂ ©´sÃ˝¡¤À¡Ã˝¡Li ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLi. ™´s¬ø¡[Ë G≤yµj∂ ™´sVLji¨sı æªΩáLigSfl· Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL`i Æ™sVáNRPV™´sáV æªΩáVxqsVNRPV¨s LRiLigRiV ¤À¡Ã˝¡Li NRPW≤y ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[ryÚLi. ¬ø¡LRiNRPV rygRiV NRPW≤y |msLiøR¡VªRΩV©yıLi. Fs˙LR i ¤ À ¡÷˝ ¡ µR ∂ ∏R ∂ WNR P LR i LS™´ s o Æ ™ sÃ˝ ¡ ≤T ∂ LiøyLR i V. æ ª ΩáLigSfl· @µ≥∂j NRP µj∂gRiV ¡≤T∂ B¬ø¡[Ë LRiNSá©´sV @µ≥∂j NSLRiVáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiµR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. B™´s*NRPVLi≤y Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s J≤T∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. @LiµR ∂ VZNP[ …‘ ¡ AL`iFs£ q sNR P V ™´sVµÙR∂ºΩxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ª]˙LRiWLRiVÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè gi£qs Æ™sVVµR∂»¡VıLi¿d¡ Æ™sWxqsLi ™´sLRiLigRiÕfi,zmns˙ ¡™´sLji1: —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µR∂ xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiN`P \¬ø¡LRi¯©±s xmsµR∂≠s¨s µR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV NSLi˙l ¬ø¡[zqsLiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠sxmsOSQáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s mx sáV™´soLRiV ©y∏R∂VNRPVáV F°…‘¡mx s≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][, @µ≥∂j NSLRi FyLÌik ™yLiVVµy ™´sVLi˙ªRΩLiª][ ≠sµy˘LÛ R i Vá øy™´ s oNR P V ™yl L i[ ™yLjiNTP ¬ø¡N`P |ms≤R∂Vª][LiµR∂Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soªRΩV©yıLiVV. ™yLiVVµyá LS«¡NUP∏R∂VLiª][ xqsx§¶¶¶NSLRi NSLR i fl·™´ s V©yıLR i V. ªR Ω ™´ s VNR P V Fs¨sıNRPá ¿¡˙ªRΩLi ˙NRP™´sVLigS ™´sWLjiF°ª][Liµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ øyÕÿ xqsLixmsn WÕ˝‹[ ™yLiVVµy xms≤ÔyLiVV. Æ™sVVµR∂…”¡ xmsµR∂™´soá NRP©yı æªΩáLigSfl· ≠s≤R∂ªRΩNRP©yı, lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWá\|ms FsNRPV‰™´s zmnsLS˘µR∂VáV ™´sVV≈¡˘™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªΩR V©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS mx sLRiNSá ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR mx sLjiµ≥∂j Õ‹[¨s qx sLixmsn Wá Fs¨sıNRPá©´sV @≤Ô∂R VN][™s´ ≤y¨sZNP[ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V©´sV ºdΩ˙™´s ˙xms∏R∂VªyıáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. J»¡L˝iR «ÿ’¡ªyÕ‹[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV, Fs¨sıNRPáV xqs«ÿ™´sogS «¡Ljilgi[ NSLi˙lgi£qs ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚLi≤R∂≤R∂Li, @™´sNSaSáV ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li ˙xmsµ≥y©´s NSLRiflÿáVgS øR¡WxmsoªRΩW ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sáVxmsoµR∂á DªRΩLÚ iR V*á©´sV NRPlLiLi…fi N][ªRΩáV, \lLiªRΩV ™´s˘ºΩlLi[NRP «ÿLki ¬ø¡[r°ÚLiµj∂. xqsx§¶¶¶NSLRi Fs¨sıNRPá ©y≠sVÆ©s[xtsQ©s´˝ V Æ™s[zqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi ’¡©y≠dsV J»˝¡Vc, ™´sVXºΩ ¬ø¡Liµj∂©´s ≠sµ≥ y ©yá ™´ s ¤ Õ ˝ ¡ [ A FyLÌ k i ¨s J≤T ∂ Liøyá¨s ¨sLÒ R i LiVVLiøy ™yLji }msL˝iR V D©yı∏R∂V¨s }qÌs LS™´s≤R∂Liª][ |msµÙyxmsoLRiLi, |msLi¿¡NRPá}ms»¡ ™´ s V©yıLR i V. @LiµR ∂ VZNP[ r~\|qs…‘¡Ã¡ Fs¨sıNRPáV ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV. AªRΩ¯NRPWLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V r~\|qs…‘¡Ã¡NRPV gS©´sV …‘¡AL`iFs£qsNRPV ¤À¡[tx sQLiR ªRΩVgS ™´sVµÙ∂R ªRΩV |msµÙyxmsoLRiLi, |msLi¿¡NRPá}ms»¡Ã¡ r~\|qs…‘¡Õ‹[ FyáNRP ™´sLÊiR Li @©´sVøR¡LRiVáV, |qsLi…fi À≥¡œ W≠sV¤Õ¡[¨s ’¡©y≠dsVáV, ˙xmsNRP…”¡xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVXºΩ ¬ø¡Liµj∂©´s ™yLji }msL˝iR V Lki |tsQ≤∂R W˘Õfi FsÕÿ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV zmsn LS˘µR∂V qx sx§¶ ¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVF~Liµj∂©´s ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ C lLiLi≤R∂V r~\|qs…‘¡Ã¡ Fs¨sıNRPá©´sV ™yLiVVµy Æ™s[xqsVÚ©s´ ı»Ì¡V DªRΩLÚ iR V*áV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV …‘¡≤U∂{ms µk∂Liª][ zmsn ˙ ¡™´sLji 4©´s «¡LRiVgS÷¡=©´s Fs¨sıNRPáV ™yLiVVµy xms≤ÔyLiVV. D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVá ≠søyLRifl· «¡Ljizms©´s ™´ s VµÙ R ∂ ªR Ω V¨sx q sVÚ L iµR ∂ ©yıLR i V. @©´sLiªRΩLRiLi ºΩLjigji Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V @µ≥∂j NSLRiVáV }msL]‰©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BµR∂Liªy xmsLRiNSáՋ[ lgi÷¡¿¡©´s …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛRiVáV …‘¡AL`iFs£qsª][ NRP÷¡zqs ≤T∂zqszqs’¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsªRΩ˘LÛiR Vá©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[}qsLiµR∂VZNP[©s´ ¨s ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. xms¨s ¬ø¡[ryÚLiR ¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

K≥~∞° ‰õΩ™êQÆ∞Ñ Ã · =∞#ºO ~Ô ` · ∞« Å Pã¨HΘ

…‘¡AL`iFs£qsNRPV ¤À¡[xtsQLRiªRΩV ™´sVµÙ∂R ªRΩV

"å~Ú^•Å`À _çã≤ã≤c Kè≥·~°‡<£ Pâß"åǨïʼnõΩ K≥H±

FyLR i VµR ∂ á aS≈¡NR P V |msµÙR∂Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[Æ©s[ ¨sµ≥R∂VáV ™´ s VLi«¡⁄ LR i ∏R ∂ W˘LiVV. x m sLiøy∏R ∂ Vºd ΩLS«fi aS≈¡ Aµ≥ R ∂ *LR i ˘LiÕ‹[ © ´ s W x m s©´ s VáV «¡LRigS÷¡. N][≤`∂ NSLRifl·LigS B™´ s ¨d s ı ™yLiVVµy Æ ™ s[ x q sVN RPV©yıLRiV. N]ªRΩÚ lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVá N][xqsLi á’Ù¡µyLRiVáV ™´sVLjiN]µÙj∂ L][«¡ŸÃ¡V Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=LiƵ∂[. aSxqs©´s ™´sVLi≤R∂÷¡ Fs¨sıNRPá N][≤`∂ @™´sVáVÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Liª][ lLi[xtsQ©±s NSLÔ R i Vá x m sLiz m sfl‘ · ™yLiVVµy xms≤T∂Liµj∂. N]ªRΩÚgS NSLÔRiVá N][xqsLi µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı Æ™s[Õÿµj∂

aRPLiNRP˙LS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV\|ms F~©´sıLi ºdΩ˙™´s A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡xqsVá\|ms «ÿºdΩ∏R∂V Fs{qs=, Fs{qÌs NRP≠sVxtsQ©±sNRPV zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. µR∂◊¡ªRΩ, gjiLji«¡©´s, Æ™s©´sV ¡≤T∂©´s

ªR Ω LR i gR i ªR Ω VáNR P V ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s ˙x m s«¡Ã¡\ | ms ≠s™yµyx q sˆµR ∂ ™y˘≈¡˘Ã¡V ry™´sW—¡NRP Æ™s[ªRΩÚ AbP£ t sQ ©´ s Liµj ∂ \ | ms F~©´ s ıLi ˙x m sÀ≥ ÿ NR P L`i aR P V˙NR P ™yLR i Li NRPLkiLi©´sgRiL`i F°÷d¡xqsV}qÌsxtsQ©±sÕ‹[ mz sn LS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. Fs{qs=, Fs{qsÌ ,

’d¡{qs, \Æ™sV©yLÌkiá x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV À≥œ¡LigRixmsLji¬ø¡[Õÿ AbP£tsQ ©´sLiµj∂ ™´sW…˝ÿ≤yLRi¨s, A∏R∂V©´s NRPhji©´s øR ¡ LR i ˘Ã¡V ºd Ω x q sVN][ ™ yá¨s zmnsLS˘µR∂VÕ‹[ N][LSLRiV. @©´sLi ªRΩLRiLi F~©´sıLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Fs{qs=, Fs{qsÌ , ’d¡q{ s, \ Æ ™ sV©yLÌ k i á\ | ms @©´ s V¿¡ªR Ω ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ ø ¡[ z q s©´ s AbP£ t sQ ©´sLiµj∂¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRP˙LS™´so xms»˝¡ F°÷d¡qx sVáV ˙xms™´sLjiLÚ i¿¡©´s ºdΩLRiV\|ms F~©´ s ıLi ™´ s VLi≤T ∂ x m s≤Ô y LR i V. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li ryµ≥j∂Li¬ø¡[ Àÿµ≥R∂˘ªRΩ ªRΩ™´sV\|ms DLiµR∂¨s F~©´ s ıLi æ ª Ω÷¡FyLR i V. æ ª ΩáLigSfl·NR P V ™´ s ˘ºΩl L i[ N R P Li

N][qx sLi µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. @LiµR∂VÕ‹[ qx sV™´sWLRiV 1.40 áORPQá ™´ s VLiµj ∂ ¨s @L> R i VáVgS gRiVLjiÚLiøyLRiV. ™yLjiNTP NSLÔRiVáV «ÿLki ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»Ì¡Vc @xmsˆ…˝‹Æ[©s[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @LiªRΩÕ‹[gS lLi[tx sQ©s± @LiµR∂¤«¡[∏R∂Wá©´sı DƵÙ∂[aRPLiª][ NRPWxms©˝´sV @LiµR∂¤«¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™s[Õÿµj∂ ™´sVLiµj∂ N]ªRΩÚ lLi[tx sQ©s± NSLÔiR Vá N][xqsLi @L>RiªRΩ ryµ≥j∂LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡µyNS ™yLjiNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s NRPWxms©˝s´ µy*LSÆ©s[ lLi[xtsQ©±s @LiµR∂VªRΩV©´sıµj∂. ALRiV Æ©sáá ™´s˘™´sµ≥j∂ ™´sLRiZNP[ ª]áVªRΩ NRPWxms©˝´s©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVV©´ s x m sˆ…” ¡ NU P NSLÔ R i VáV

™´sVLi«¡⁄LRiV NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVL][ xmsLS˘∏R∂VLi á’Ù¡ µyLRiVáNRPV NRPWxms©˝´sV @LiµR∂¤«¡[aSLRiV.µyµyxmso 50 aSªRΩLi Bxmsˆ…”¡ZNP[ ªRΩ§x ¶ ¶bPd ÕÙÿL`i NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV ¬ ø ¡[ L R i VNR P V©yıLiVV. ≠sVgj i ÷¡©´ s NSLÔ R i VáV l L iLi≤][ ≠s≤R ∂ ªR Ω Õ‹[ LS©´ s V©yıLiVV. ª]÷¡≠s≤R ∂ µR ∂ ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV ¬ø¡[Lij ©´s NSLÔiR Vá©´sV á’Ù¡ µyLRiVáNRPV @LiµR ∂ ¤ « ¡[ ∏ R ∂ W÷¡= DLiµj ∂ . @LiµR ∂ VN][ x q sLi @µ≥ j ∂ NSLR i VáV x q s©yı•¶¶¶Ã¡V NR P W≤y ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. @LiªRΩÕ‹[Æ©s[ N][≤`∂ NSLRifl·LigS ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV.

ª]≠sV¯µj∂ ™´sVLiµj∂ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms ¡z§¶ ¶xtsQ‰LRifl· Æ™s[»¡V xqsx§¶ ¶NSLRiLiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Liøy™´sV©´sı À‹ªRΩ= „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,zmns˙ ¡™´sLji1 (AL`iFs©±sFs): g][≤R∂µR∂WNTP «¡gRi©±s \ Æ ™ sx m so Æ ™ s¤ Œ ˝ ¡ [ FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ á µR∂WNRPV≤R∂VNRPV zmszqszqs ™´sVVNRPVªy≤R∂V Æ™s[∏∂R VÀ‹[ª][Liµj∂. @ÕÿLi…”¡ ™yLji|\ ms qx s|qsˆ©<s´ ©±s Æ™s[»¡V Æ™s[∏∂R V≤R∂Li µy*LS ©´stx sÌ Q ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘Ã¡NRPV µj∂gSLRiV. «¡gRi©±s \Æ™sxmso Æ™s◊˝¡©´s ª]≠sV¯µj∂ ™´sVLiµj∂ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV FyLÌik ©´sVLi¿¡  ¡z§¶ ¶tx sQ‰LjiLiøy™´sV¨s { m s{ q s{ q s @µ≥ R ∂ ˘QOR P V≤R ∂ V À‹ªR Ω = x q sªR Ω ˘©yLS∏R ∂ Vfl· x q sˆx t Ì s QLi ¬ø¡[aSLRiV. @™´sVV¯≤R∂V F°π∏∂[V ™yLji¨s, ™´s˘QQNPT ªÚ ΩR *Li ¤Õ¡[¨s ™yLji¨s x m s…Ì ” ¡ LiøR ¡ VN][ ™ ´ s V¨s A∏R ∂ V©´ s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV. FyLÌki ©´sVLi¿¡  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡©´s ™yLji }msL˝Ri©´sV Æ ™ sÃ˝ ¡ ≤T ∂ Li¬ ø ¡[ L iµR ∂ VNR P V À‹ªR Ω = ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV.  ¡z§¶ ¶tx sQ‰LRifl·NRPV gRiV\lLi©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ @©´sL>RiªRΩ Æ™s[»¡Vc\|ms ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ {qsˆNRPL`i ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºd Ω x q sVNR P VLi…ÿLR i ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. }msLjiı ©y¨s, AŒ˝œ¡ ©y¨s, xqsV«¡∏R∂V NRPXxtÒsQ, LS¤«¡[£tsQ, µy*LRiLixmsp≤T∂ øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`iª][ Fy»¡Vc xmsáV™´soLji¨s FyLÌik ©´sVLi¿¡  ¡z§¶ ¶tx sQ‰LjiLi¿¡©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. «¡gR i ©± s \ Æ ™ sx m so Æ ™ sŒœ ¡ ßÚ © ´ s ı FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV ªy™´sVV FyLÌki ©´sVLi≤T∂  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøy™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ≤R∂ ¡V˜Ã¡ N][ x q sLi BªR Ω LR i Æ © s[ ª R Ω áNR P V @™´sVV¯≤R∂VF°LiVV©´s, ™´s˘QQNTPÚªRΩ*Li ¤ Õ ¡[ ¨ s ™yLj i ¨s ªy™´ s VV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´sV©yıLRiV. Æ©s[ªRΩá ºdΩLRiV\|ms ªy™´sVV æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌ k i ÕÿgS x m sp»¡N][ ™ ´ s W»¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. «¡gRi©±s Æ\™sxmso Æ™sŒœ¡ßÚ©s´ ı ª]≠sV¯µj∂ ™´sVLiµj∂¨s

\©-ZOÑ‘Å =∞^茺 qÉèË^•ÖË¡=Ù: á⁄#flO

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè NRPLkiLi©´sgRiL`i, zmns˙ ¡™´sLji 1 :æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgi£qs FsLi{ m sá ™´ s Vµ≥ R ∂ ˘ ¤ À ≥ ¡ [ µ y’≥ ¡ ˙Fy∏R ∂ WáV ¤ Õ ¡[ ™ ´ s ¨s NRPLkiLi©´sgRiL`i FsLi{ms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌki @µ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ {ms{qs øyN][ ˙x m sNR P »¡©´ s ªR Ω LS*ªR Ω LS“¡©y™´ s WáV @˙x m sx q sVÚ ª R Ω ™´sV©yıLRiV. @LiVV©y LSxtÌsQ˚ ryµ≥∂R ©´s N][xqsLi LS“¡©y™´sWáNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. ™´s¬ø¡[Ë FyL˝RiÆ™sVLi…fi  ¡Æ≤∂Í …fi qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· @LiaS¨sı ¤ Õ ¡[ ™ ´ s Æ © sªR Ω VÚ ªy™´sV©yıLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ

™´ s VLiµj ∂ á’Ù  ¡ µyLR i VáV N]µÙ j ∂ L][ « ¡ŸÃ¡V Jz m sNR P x m s…Ì ÿ ÷¡= DLi»¡VLiµR ∂ ¨s @µ≥ j ∂ NSLR i VáV @©yıLRiV. NRPWxms©˝s´ µy*LS lLi[xtsQ©s± F~LiµR ∂ VªR Ω V©´ s ı á’Ù  ¡ µyLR i Vá NSLÔRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙µyáNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. ©´sWªRΩ©´s xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ˙FyLRiLiÀ≥¡œ µR∂aRPÕ‹[Æ©s[ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @µ≥ j ∂ NSLR i VáV À≥ ÿ ≠sLiøyLR i V. @LiªR Ω Õ‹[ g S N][ ≤ `∂ @≤Ô R ∂ V ªRΩgji÷¡Liµj∂. µyLiª][ xmsLizmsfl‘·¨s ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS gRiªRΩLiÕ‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ µy*LS Æ™s[Õÿµj∂ ™´sVLiµj∂ N]ªRΩÚ lLi[tx sQ©s± NSLÔiR Vá

NSµR ∂ ©´ s ı øyN][ ˙x m sNR P »¡©´ s @©´sLiªRΩLRiLi LS“¡©y™´sWáV @˙xmsxqsVÚªRΩLi @¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, æªΩáLigSfl· ryµ≥R∂©´s N][ x q sLi LS“¡©y™´ s WáNR P V NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ ø ¡[ a SLR i V. FyL˝ R i Æ ™ sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹xm[ so æªΩáLigSfl·\|ms ˙xmsNRP»¡©´s LSNRPF°æªΩ[, ™´s¬ø¡[Ë  ¡Æ ≤ Í ∂ …fi x q s™´ s WÆ ™ s[ a Sá©´ s V xqsÚLi’≥¡Lixms¤«¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æ ª ΩáLigSfl· @LiaS©´ s ¨s FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ¤ Õ ¡[ ™ ´ s Æ © sªR Ω VÚ ª y™´ s V©yıLR i V. æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs FsLi{msá ™´sVµ≥R∂˘ ¤À≥¡[µy’≥¡˙Fy∏R∂WáV ¤Õ¡[™´s¨s F~©´sıLi æªΩ÷¡FyLRiV. FsLi{msá ™´sVµ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[µyá©´sV ≠dsV≤T∂∏R∂WÆ©s[ xqsXztÌsQLi¿¡LiµR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

ª y ™ ´ s V V ¡z § ¶¶¶x t sQ‰Lj i Liøy™´ s V©yıLR i V. LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs©´s ™yLji gRiVLjiLi¿¡ xqsÀ≥ÿxmsºΩ ©yƵ∂Li≤˝R∂ ™´ s V©Ø[ x § ¶¶¶L`i øR ¡ Wx q sVNR P VLi…ÿ LRi©yıLRiV. @©´sL>iR ªRΩ|\ ms ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºd Ω x q sVNR P VLi…ÿ™´ s V¨s A∏R ∂ V©´ s ¬ø¡FyˆLRiV. xqsx§¶¶¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ AbPLi¿¡©´s mx sn ÷¡ªyáV ™´s¿¡Ë©´sLiµR∂V ™´s¤Õ˝¡[ NSLi˙lgixqsV C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºd Ω x q sVN]¨s DLi≤T ∂ DLi»¡VLiµR∂Li»¡V©yıLRiV. NSgS «¡gRi©±s Æ\™sxmso B…‘¡™´sá xmsáV™´soLRiV NSLi˙lgixqsV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Æ™s◊˝¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. ™yLji |\ msÆ©s[ Æ™s[»¡V Æ™s[qz s LS©´sV©´sı ˙xms™´sWµy¨sı ªRΩgÊij LiøR¡VN][™yá©´sıµj∂ NSLi˙lgi£qs ¨sLÒiR ∏R∂VLigS æªΩáVr°ÚLiµj∂. ™´sVL][ ™´ s VVgÊ R i VLj i Õ‹[ |msµÙ j ∂ l L i≤Ô T ∂ LS™´sVøR¡Li˙µy lLi≤ÔT∂,  ¡W¬ø¡[xms÷˝¡ bP™´s˙xmsryµ`∂ lLi≤Ô∂T , «‹[gij LRiÆ™s[V£tsQá }msL˝ R i V ≠s¨sz m sx q sVÚ © yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡gRi©±s @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ @lLi|qÌ^s øR¡LiøR¡ÕfigRiW≤R∂ ¤\«¡Ã¡VÕ‹[ D©yıLRiV. 2009Õ‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki …”¡ZNP‰…fi |\ ms©´s lgi÷¡¿¡©´s ª]≠sV¯µj∂ ™´sVLiµj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V «¡gRi©±s FyLÌ k i Õ‹[ ¬ ø ¡[ l L i[ L iµR ∂ VNR P V zqsµÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. A ª]≠sV¯µj∂ ™´sVLiµj∂Õ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]LiµR∂LRiV «¡gR i ©± s FyLÌ k i Õ‹[ ¬ ø ¡[ L R i gS ™´sVLjiN]LiµR∂LRiV ¬ø¡[LRiVªy™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. BLiN]LiµR∂LRiV ¬ ø ¡[ l L i[ L iµR ∂ VNR P V z q sµÙ  R ∂ LigS D©yıLRiV.xqsx§¶¶¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik Æ™sV«ÿLÌik rÛy©yáV l g iáVF~LiµR ∂ ≤R ∂ Liª][ { m s{ q s{ q s @µ≥ R ∂ ˘QOR P V≤R ∂ V À‹ªR Ω = xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· x§¶¶¶L<iR Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. gSLiµ≥∂k À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ À‹ªRΩ= ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS \lLiªRΩVáNRPV, FyLÌki NSLR i ˘NR P LR i Ú Ã ¡NR P V A∏R ∂ V©´ s NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. lLiLi≤][

≠s≤R∂ªRΩÕ‹[©´sW NSLi˙lgi£qs BƵ∂[ rÛyLiVVÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥∂j qx sVÚLiµR∂¨s µ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. 60 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV r~\|qs…‘¡Ã¡©´sV NSLi˙lgi£qs \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiµR∂¨s ¬ ø ¡FyˆLR i V. ˙x m sºΩx m sOSQá¨d s ı NRP÷¡zqs©y 40 aSªRΩLi rÛy©yáV

lgiá™´s¤Õ¡[µR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªy™´sVV \lLiªRΩVáNRPV Æ™s©´sıLi…”¡ DLi…ÿ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs ªRΩxmsˆ @¨sı FyLÌkiáV @˙NRP™´sV NRPW»¡≠sV NRP…Ì”¡©y NSLi˙l g i£ q s©´ s V ¨sáV™´ s Lj i LiøR ¡ ¤ Õ¡[µ∂R ©yıLRiV.

¿¡™´sLji µR∂aRPÕ‹[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V xms˙NTP∏R∂V : F~©yıá „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ aRPLRiµ`∂ mx s™yL`i ™y˘≈¡˘Ã¡ª][ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ∆ÿ∏R∂V™´sV©´sı ™´sxtsQ∏R∂VLi æªΩ[÷¡F°LiVVLiµR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡VNRPV ™´sVµÙ∂R ªRΩVgS Fs¨ds={ms @µ≥∂j Æ©s[ªΩR aRPLRiµ`∂xms™yL`i ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ry*gRiºΩxqsVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V xms˙NTP∏R∂V ¿¡™´sLji µR∂aRPÕ‹[ DLiµR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙µR∂Li C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂ª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiµR∂¨s @©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiµR∂©´sı ≠saS*ry¨sı ™´sVLi˙ºΩ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPL`iLS™´so xms»˝¡ F°÷d¡xqsVáV ˙xms™´sLjiÚLi¿¡©´s ºdΩLRiV Àÿµ≥ y NR P LR i ™´ s V¨s }msL]‰©yıLR i V. F°÷d ¡ x q sVáV µR ∂ VLR i Vx q sVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li µyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ H…‘¡ NRPLi|ms¨dsáNRPV ¨sLRiLiªRΩLS∏R∂VLigS ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ xqsLRixmsn LS ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂xqs‰Liá©´sV {qsFsLi AƵ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V H…‘¡ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ H…‘¡ aS≈¡\|ms {qsFsLi D©´sıªRΩ rÛyLiVV xqs≠dsVORPQ ™´sVVgjizqsLiµj∂. @©´sLiªRΩLRiLi F~©yıá ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW H…‘¡ ≠sxqsÚLiR fl·NRPV µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı 12 xqsLixqsÛ Ã¡ À≥¡œ WZNP[…ÿLiVVLixmsoáNRPV µ≥∂R LRiá ¨sLÒiR ∏R∂VLi\|ms NRP≠sV…‘¡¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. {qsFs£qs Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[ D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVáª][ NRP≠sV…‘¡NTP {qsFsLi AÆ™sWµR∂Li æªΩ÷¡FyLRi¨s @©yıLRiV. µj∂*ºdΩ∏R∂V, ªRΩXºdΩ∏R∂V rÛyLiVV ©´sgRiLSÕ˝‹[ H…‘¡ qx sLixqsÛ Ã¡ GLSˆ»¡VNRPV ™´sVVLiµR∂VN]¬ø¡[Ë ™yLjiNTP LSLiVVºdΩáV B™´s*©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

NRPLkiLi©´sgRiL`i mx s»Ì¡À≥¡œ ˙µR∂Vá ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP æªΩáLigSflÿ LSxtsÌ Q˚ qx s≠sVºΩ mx sOSQ©s´ ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± ©´sV Lji»¡LjiıLig`i @µ≥j∂NSLji zqs¯ªy xqsÀ≥œ¡LS*ÕfiNRPV @Liµj∂xqsVÚ©´sı ry*≠sVg_≤`∂. ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ Æ™sVµR∂N`P FsLizms ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ, x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so, ªy«ÿ™´sW“¡ FsÆ™sV¯÷d¡= ©yLRiµyxqsV áORPQ ¯fl„fiLS™´so NRPW≤y D©yıLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

7 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

â◊x"å~°O, Ѷ≤„|=i 2, 2013

=∞Ozh\˜ Ѩ^äŒHÍʼnõΩ q^Œ∞º`ü H˘~°`« @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,zmns˙ ¡™´sLji1 (AL`iFs©± s Fs): —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ ¨ s ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS xms¥R∂NSáV ≠sµR∂V˘ª`Ω N]LRiªRΩ©´sV FsµR∂VL]‰Li»¡V ©yıLiVV. x q sªR Ω ˘ryLiVV ™y»¡L`i™´sL`i‰Q=, AL`i≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs xms¥R∂NSá µy*LS xqsV™´sWLRiV 1600 ˙gS™´sWáNRPV ¨ds…”¡ qx sLRimx sn LS «¡LR i VgR i Vª][ L iµj ∂ . L][ « ¡Ÿ™yLk i ¨dsLji™´s*…ÿ¨sNTP ˙xmsºΩø][…ÿ 22 gRiLi»¡Ã¡ ¨sLRi™´sµ≥j∂NRP ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ @™´sxqsLRi™´sV™´soª][Liµj∂. @LiVVæªΩ[ ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ @LiªRΩLS∏R∂Wáª][ xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ¨dsLji™´s*¤Õ¡[¨s x m sLj i z q Û s ºΩ. N]¨sı x m s¥R ∂ NSáV FsNRPV‰™´s xmsLizmsLig`i }qÌsxtsQ©˝´s\|ms

Aµ≥yLRixms≤ÔyLiVV. ≠ds»¡¨sıLi…”¡NUP GNRPNSáLiÕ‹[ ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS NS™y÷¡. G INRP‰ }qÌsxtsQ©±sÕ‹[ x q sLR i x m n s LS Æ ™ s[ Œ œ ¡ áV ™´ s WLj i ©y ¨dsLji™´s*¤Õ¡[¨s xmsLjizqsÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂Liµj∂. N]¨sı {qs‰™´sVVáNRPV xqsgRi»¡V©´s 6c10 gRiLi»¡Ã¡ Æ™s[VLRi ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ N][ ª R Ω ≠sµ≥ j ∂ x q sVÚ © yıLR i V. C qx s™´sVxqs˘©´sV @µ≥∂j gRi≠sVLiøR¡¤Õ¡[NPR L][«¡⁄ xqsgRi»¡V©´s 67c70 ˙gS™´sWáNRPV ¨d s …” ¡ x q sLR i x m n s LS ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V¤ Õ ¡[ N R P F°ªRΩV©yıLRiV. 130 ˙gS™´sWáNRPV ªygRiV¨ds…”¡ N][ x q sLi LR i W.10.50N][ » ˝ ¡ ª][ ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s xms©´sVáV ≠s≠sµ≥∂R µR∂aRPÕ˝‹[ D©yıLiVV.

gRiæªΩ[≤yµj∂ LRiW.8.17N][»˝¡ ™´s˘∏R∂VLiª][ ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s ™´sVL][ 117 xms¥R∂NSÕ˝‹[ 90 xmspLRiÚ™´sgS 27 ≠s≠sµ≥ R ∂ µR ∂ aR P Õ˝ ‹ [ D©yıLiVV. $LS≠sVlLi≤Ô∂T ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi }mns«fic3Õ‹[ À≥ÿgRiLigS ¤Õ¡[FyOTPQ, ¿¡Ã¡™´sVªRΩWÚLRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ˙»¡∏R∂VÕfi LRi©±s ¬ø¡[aSLRiV. zmsn ˙ ¡™´sLji A≈¡LRiVÕ‹[gS C ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ¨dsLji¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV D©yıLiVV. }mns«fic4Õ‹[ NRPŒÿ˘fl·µR∂VLÊRiLi, LS∏R∂VµR∂VLÊiR Li ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ 330 A™yxqs ˙FyLiªyÕ˝‹[ 120 ˙FyLiªyáNRPV ¨dsLjiøyËLi. ™´sVL][ ™´ s LiµR ∂ ˙gS™´ s WáNR P V CÆ © sÕÿ≈¡LR i VÕ‹[ g S BryÚ L i.

NRPµj∂LjiƵ∂[™´sLRixms÷˝¡, NRPLiÀÿáxms÷˝¡ xms¥R∂NSáNRPV ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ xqsLRixmnsLS xqs™´sVxqs˘™´soLiµj∂. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡Vc {msG’d¡AL`i ©´sVLi¿¡ DLRi™´sN]Li≤R∂NRPV LR i W.40N][ » ˝ ¡ Vc, FsLi{ m sAL`i ©´ s VLi¿¡ bPLigR i ©´ s ™´ s VáNR P V LRiW.63N][»¡˝ ª][ ™´sVL][ q{ s‰™´sVVáV ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘LiVV. DLRi™´sN]Li≤R∂ mx s¥R∂NS¨sNTP qx slLi[* x m spLk i Ú ¬ ø ¡[ z q s ˙x m sÀ≥ œ ¡ Vªy*¨sNT P ¨sÆ™s[µ∂j LiøyLRiV. bPLigRi©´s™´sVá qx slLi[* xms©´sVáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. Fy≠sV≤T∂, µ≥R∂LRi¯™´sLRiLi, \Æ™s…‘¡c ¬ø¡LRiV™´soáNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s mx s©´sVáV ≠s≠sµ≥∂R µR∂aRPÕ˝‹[ D©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ C xms¥R∂NSáV ºdΩ˙™´s

™êQÆ~ü h\˜ q_»∞^ŒÅÃÑ· Ô~·`«∞Ö’¡ P#O^ŒO

gRiVLi»¡WLRiV, zmns˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): ≈¡Lki£mnsÕ‹[ Aáxqs˘LigS ™´sLjirygRiV ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s gRiVLi»¡WLRiV, ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿá F~ÕÿááNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂á NS™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV A©´sLiµR∂Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmsLi»¡©´sV NSFy≤y÷¡=Liµj∂gS lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿá ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ¬ø¡[zqs©´s ≠s«Ï¡zmsÚ Æ™s[VLRiNRPV ©ygSLÍiR V©´srygRiL`i «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[ D©´sı ¨ds…”¡ ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V …‘¡FsLi{qsá©´sV ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[∏∂R Wá¨s {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ AƵ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ NSáV™´sá\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRPF°÷d¡xqsV, lLiÆ™s©´sW˘  ¡XLiµyáV N]™´sV¯™´sVWLRiV NSáV™´sNRPV 1500 ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨ds…”¡¨s BLiøR¡V≠sVLiøR¡VgS 20 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s BLi«¡¨dsLjiLig`i @µ≥∂j NSLRiVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. C ¨dsLRiV xqs˙NRP™´sVLigS F~ÕÿáNRPV FsZNP[‰Õÿ BLRiV —¡Õ˝ÿá NRP¤Õ¡NÌPR QLiR˝ AƵ∂[aSáª][ F°÷d¡xqsV, lLiÆ™s©´sW˘  ¡XLiµyáV gRi{qsÚ ºΩLRiVgRiVªy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. l\LiªRΩVáV F~µR∂VxmsogS ¨ds…”¡¨s xmsLi»¡Ã¡NRPV |ms»Ì¡VN]¨s ™´sLji rygRiV©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. C ¨ds…”¡¨s ™´sLjiNTP ≠sV©´s•¶¶¶ BªRΩLRi˙ªy xmsLi»¡Ã¡NRPV |ms»Ì¡VN]Li¤…¡[ xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[µ∂j ¤Õ¡[µ∂R ¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. NRPXuÒy xmsbPË™´sV Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ C G≤yµj∂ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂á Aáxqs˘Li NS™´s≤R∂Liª][ ≈¡Lki£msn rygRiV INTPLiªRΩ Aáxqs˘LigS ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiµj∂. ™´sLji ©y»˝¡V Æ™s[zqs©´s N]µÙ∂j L][«¡ŸÃ¡ZNP[ ©´s™´sLi ¡L`iÕ‹[ ¨dsáLi ªRΩVFy©´sV ™´s¿¡Ë @Liªy ªRΩV≤T∂¿¡

|ms»Ì¡VNRPVF°™´s≤R∂Liª][ gRiªRΩ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[¨s xmsLjizqsÛ ªRΩVÕ˝‹[ ≈¡Lki£msn Aáxqs˘ rygRiVNRPV l\LiªRΩVáV Dxms˙NRP≠sVLiøyLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sLji rygRiV©´sV Aáxqs˘LigS ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @ÕÿÆ©s[ ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ 31,586 FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji rygRiV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿáV NRP÷¡zms 48,786 FsNRPLSÕ˝‹[ Aáxqs˘LigS ≈¡Lki£msn rygRiV @™´soªRΩVLi≤R∂gS ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¨sLÒiR ∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV C Æ©sá Æ™sVVµR∂…”¡ ™yLRiLi ©´sVLi¬ø¡[ Æ≤∂ÕÌÿ NSáV™´sáNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂á©´sV ¨s÷¡}msaSLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li xmsLi»¡ F~»Ì¡ ≠dsVµR∂ DLi≤R∂gS ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂á ¨s÷¡}ms∏R∂V≤R∂Liª][ Æ™sVVªRΩLÚ i ¤À¡»Ì¡NRPV gRiVLRiπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWµR∂Li GLRiˆ≤T∂Liµj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿá FsLi{msáV, FsÆ™sV¯÷d¡=áV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V N]™´sV¯™´sVWLRiV NSáV™´sNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[∏∂R W÷¡=Liµj∂gS gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms IºΩÚ≤∂T æªΩøyËLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li ©ygSLÍiR V©´srygRiL`i «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[ 511.5 @≤R∂VgRiVá ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li N]©´srygRiVª][Liµj∂. ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi DªRΩLÚ iR V*á ˙xmsNSLRiLi 510 @≤R∂VgRiVá ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li rygRiL`iÕ‹[ N]©´srygjiLiøy÷¡. µk∂¨s¨s xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPVLi»¡W rygRiL`iÕ‹[ 2.5 …‘¡cFsLi{qsá ¨dsLRiV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sı »˝¡Vc @µ≥j∂NSLRiVáV ¤Õ¡NRP‰Ã¡V æªΩ[ÕÿËLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ lLiLi≤R∂V …‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡¨s L][«¡ŸNRPV HµR∂V Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ™´sLiªRΩV©´s ˙xmsNSaRPLi Àÿ˘lLi[«fiNRPV ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

ѨuÎ Ô~·`«∞ʼnõΩ a<åg∞ Ô~·`«∞Å ëêH± ≈¡™´sV¯Li,zmns˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs):—¡Õ˝ÿ rÛyLiVV @µ≥j∂NSLRiVá xmsLRi˘Æ™s[OPR Qfl· Õ‹[zmsLiøR¡≤R∂Liª][ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ™y˘FyLRiVáV, ™´sWlLi‰…fi @µ≥∂j NSLRiVá µ][zms≤U∂ N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLiµj∂. ≈¡™´sV¯Li ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ µR∂ŒÿLRiVáV, @µ≥∂j NSLRiVá NSxqsVá NRPNRPV‰QQLij ªÚ ][ l\LiªRΩVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VáV FsµR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. ™y˘FyLRiVáV ªy™´sVV l\LiªRΩVá ©´sVLi¿¡ ªRΩNRPV‰™´s µ≥∂R LRiZNP[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[qz s©´s mx sºΩÚ¨s ¨sLS»¡LiNRPLigS ’¡©y≠dsV l\LiªRΩVá }msL˝iR ª][ {qs{qsHNTP ≠s˙NRPLiVVLiøyLRiV. A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ µR∂ŒÿLRiVáª][ NRPV™´sV¯NRP‰LiVV©´s ™´sWlLi‰…fi @µ≥j∂NSLRiVáV ™yLji @™´sNRPªRΩ™´sNRPáNRPV ªRΩ™´sV ™´sLiªRΩV xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liµj∂LiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V.. {qs{qsH @µ≥∂j NSLRiVáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s ¬ø¡NRPV‰Ã¡©´sV ªRΩ™´sV gRiVzmsˆ…˝‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ™´sV◊d˝¡ ™´sxqsWŒ˝œ¡ µR∂LiµyNRPV æªΩLRi¤Õ¡[FyLRiV. xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qs ˙xmsºΩ ¬ø¡NRPV‰NRPV l\LiªRΩVá ™´sµÙ∂R ©´sVLi¿¡ 300 ™´sLRiNRPV ™´sqx sWáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s \lLiªRΩVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. {qs{qsH ∏R∂WLÔRiVNRPV xmsºΩÚ¨s ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[Ë xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ ™´sWlLi‰…fi @µ≥∂j NSLRiVáV lgi[»¡Vc ™´sµÙ∂R @¨sı ˙µR∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáV xmspLjigÚ S xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ªRΩLRiV™yæªΩ[.. l\LiªRΩVá©´sV ™´sWlLi‰…fiÕ‹[NPT xmsLizmsLiøy÷¡. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ l\LiªRΩVáV xqs™´sVLjiˆLi¿¡ xmsx§¶¶¶fl‘· ©´sNRPŒ˝¡œ ß,

FyxqsVxmsoxqsÚNSá NS{msáV ™´sWlLi‰…fi @µ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ™´sV ™´sƵÙ∂[ DLiøR¡VNRPVLi…ÿLRiV. A ªRΩLRiV™yæªΩ[ lgi[…fiFy£qs BryÚLiR V. {qs{qsH l\LiªRΩVá ™´sµÙR∂ N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVL][ryLji \lLiªRΩV xmspLjiÚ ˙µ≥∂R V≠dsNRPLRifl·xms˙ªyáV ªRΩ¨s–d¡¬ø¡[zqs ™´sWlLi‰…fi @µ≥∂j NSLji xqsWøR¡©´sá Æ™s[VLRiZNP[ {qs{qsH N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚLiµj∂. B™´s¨dsı xmspLRiLÚ iVV©´s ªRΩLRiV™yæªΩ[ l\LiªRΩVáNRPV ªRΩN`Pxms…Ì¡‘ ¨s ™´sWlLi‰…fi @µ≥∂j NSLRiVáV «ÿLki ¬ø¡[ryÚLiR V.NSxqsVáNRPV NRPNRPV‰QQLij Ú xms≤T∂©´s ™´sWlLi‰…fi @µ≥j∂NSLRiVáV @xmsˆ…˝‹[ ¡ryÚNRPV BLiªRΩÆ™sVVªRΩÚLi ™y˘FyLRiVá ©´sVLi¿¡ ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqs {qs{qsH N]©´sVg][áVNRPV ¤\Õ¡©±s N˝PT ∏R∂VL`i ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. ™´sWlLi‰…fiÕ‹[  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂©´s xmsáV xqsLixmsn V»¡©´s¤Õ¡[ BLiµR∂VNRPV ¨sµR∂LRi+©´sLi. BxmsˆV≤R∂V ¬ø¡NRPV‰Ã¡V ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ™y˘FyLRiVáª][Fy»¡Vc \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ ™´sVL][ ≠s≤R∂ªRΩ ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ß gRiVLi¤«¡[LiµR∂VNRPV ™´sWlLi‰…fi @µ≥j∂NSLRiVáV @≤ÔR∂g][áV ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sáV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.BLRiÆ\™s ©yáVgRiV gRiLi»¡Ã¡W ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ NSøR¡VNRPV NRPWLRiVËÆ©s[ ™y˘FyLRiVáV G ˙µR∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi NS™yá©yı.. ORPQflÿÕ˝‹[ mx so…Ì¡” qx sWÚ.. @µ≥∂j NSLRiVáV @≤T∂gji©´sLiªy B¿¡Ë ¬ø¡NRPV‰Ã¡V øR¡NS‰ ¤«¡[ ¡VÕ‹[ Æ™s[xqsVNRPV¨s Æ™s◊˝¡F°ªRΩV©yıLRiV.

≠sµR ∂ V˘ª`Ω N]LR i ªR Ω ©´ s V FsµR∂VL]‰»¡V©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 63 ™´ s VLi≤R ∂ ÕÿÕ˝ ‹ [ 21 ™´ s VLi≤R ∂ ÕÿáNR P V ™´ s W˙ªR Ω Æ ™ s[ V AL`i≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs BLi«¡¨d s L˝ R i V©yıLR i V. @Õÿl g i[ Æ™s[V«¡L`i ˙Fy¤«¡N`ÌPNRPV 10 ™´sVLiµj∂ NR P áVx m soNR P VLi¤ … ¡[ 52 ™´ s VLiµj ∂ BLi«¡¨d s L˝ R i N]LR i ªR Ω DLiµj ∂ . ≤T∂™´sWLi≤`∂Õ‹[ ™´sVW≤][ ™´sLiªRΩV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©´sıLiµR∂V©´s AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ xms©´sVáV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NR PF°ªRΩV©yıLi. @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s z q s ¡˜Liµj ∂ ¨s B™´ s *gR i ÷¡gj i æ ª Ω[ xqsNSáLiÕ‹[ Æ™sVLRiV\lgi©´s xmsn ÷¡ªyáV ryµ≥∂j Li¬ø¡[ ≠dsáVLiµj∂.

Z=iH˜ "åˆ~ `≥ÅOQÍ} L^Œº=∞O...? ≈¡™´ s V¯Li,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 1 ≈¡™´ s V¯LiÕ‹[ æ ª ΩáLigSfl· DµR∂˘™´sWáV L][«¡ŸN][ºdΩLRiVgS N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. ≠sµy˘LÛiR VáV, …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR áV ªRΩ™´sV\Ƶ∂©´s \ZaP÷¡Õ‹[ ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi Fs™´sLRiW ALiµ][Œœ¡©´sáV, µ≥∂R LSıáV ¬ø¡[∏∂R V©´s™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s r°¨s∏R∂WgSLiµ≥∂k æªΩáLigSfl· xms»˝¡ ry©´ s VNR P WáLigS D©yıLR i ¨s ™´sVL][\Æ™sxmso NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ˙xmsNRP…”¡xqsVÚ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li æ ª ΩáLigSfl· BxqsVÚLiµR∂©yıLRiV. ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P ©´sVLi¿¡ 36 FsLi{ms {qs»˝¡Vc lgi÷¡¿¡ ∏R ∂ VW{ m sG ˙x m sÀ≥ œ ¡ Vªy*¨sı ¨sᤠÀ ¡…Ì ÿ Li.. æ ª ΩáLigSfl· B™´s*≤R∂Li\|ms ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡V ªy*¨sNTP FsÕÿLi…”¡ @À≥¡œ ˘LiªRΩLRi™´sVW ¤Õ¡[µR∂¨sæªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· N][ x q sLi æ ª ΩáLigSfl· ˙FyLiªR Ω ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáV F°LS≤R∂NRPVLi¤…¡[ J¤ … ˝ ¡ [ z q s l g i÷¡z m sLi¿¡©´ s ˙x m s«¡Ã¡ A˙gRi•¶¶¶¨sNTP gRiVLjiNSNRP ªRΩxmsˆµR∂¨s …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR áV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ ©yıLRiV. ©yáVgRiV©´sıLRi N][»˝¡ ˙x m s«¡Ã¡ ANSLiOR P Q ˙x m sæ ª Ω[ ˘ NR P æ ª ΩáLigSfl· N][ x q sLi ™´ s VLi˙ºΩ LSLilLi≤Ô∂T Æ™sLiNRP»¡lLi≤Ô∂T LS“¡©y™´sW ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ Wá¨s { m s≤U ∂ Fs£ q s∏R ∂ VW Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ B…‘¡™´sá ≠s©´sWªRΩı Lk i ºΩÕ‹[ ALiµ][ Œ œ ¡ ©´ s ¨sLR i *z § ¶¶¶LiøyLR i V. ™´ s VLi˙ºΩ NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sµÙR∂ x m s™´ s o*áV ¬ ø ¡[ ª R Ω x m s»Ì ¡ VNR P V¨s ¿¡©yıLR i VáV LS“¡©y™´ s W ¬ø¡[∏R∂VLi≤T∂ @©´sı xm˝sNSLÔRiVáª][ µ≥∂R LSı ¬ø¡[aSLRiV.

qlÖˇ<£û qKå~°}`À HÍO„„\ÏHõì~°¡Ö’ ^Œ_» NRP≤R∂mx s ,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): l\Li¤Õ¡[* N][≤∂R WLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li Õ‹[ ¨ s l L iLiÆ ≤ ∂[ Œ ˝ œ ¡ ßgS «¡Lj i gj i ©´ s BLjilgi[xtsQ©±s xms©´sVá\|ms ≠s—¡¤Õ¡©±s= @µ≥∂j NSLRiVá  ¡XLiµR∂Li ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡©´sVLiµj∂. øyNRP÷¡lLi[™s´ oN][©s´ x q s≠d s Vx m sLiÕ‹[ x q sWLj i NR P VLi»¡ xqs|m˝s^ øy©´sÕfi xms©´sVá©´sV ™´sVW≤R∂V µR∂FnyáVgS ªRΩWªRΩW™´sVLi˙ªRΩLigS ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ ’¡Ã˝¡VáV ºΩÆ©s[aSLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV. µk∂Liª][ C mx s©´sVá ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV mx sLjibdPá©´sNRPV ≠s—¡¤Õ¡©±s= NRP≠sV…‘¡¨s Æ™s[∏R∂Wá¨s LSxtsÌ Q˚ BLjilgi[tx sQ©s± aS≈¡™´sVLi˙ºΩ …‘¡“¡ Æ ™ sLiNR P ¤ … ¡[ £ t sQ LSx t Ì s Q˚rÛ y LiVV @µ≥j∂NSLRiVá©´sV AƵ∂[bPLiøyLRiV. µk ∂ ¨sÕ‹[ À≥ ÿ gR i LigS Æ ™ sVVµR ∂ »¡ —¡Õ˝ ÿ rÛ y LiVV ≠s—¡¤ Õ ¡©± s = @µ≥ j ∂ NSLR i Vá©´ s V x m s©´ s Vá©´ s V x m sLj i bd P ÷¡LiøR ¡ ™´ s V¨s AÆ µ ∂[ a SáV ™´søyËLiVV. µk∂Liª][ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡

Fy»¡Vc LSxtsÌ Q˚rÛyLiVV ≠s—¡¤Õ¡©±s= @µ≥j∂NSLRiVáV 5 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. @µ≥ j ∂ NSLR i VáV ™´ s x q sVÚ © yıLR i ¨s æ ª Ω÷¡∏R ∂ V≤R ∂ Liª][ B»¡V NSLi˙…ÿNÌ R P L˝ R i V, @µ≥ j ∂ NSLR i Vá gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ µR∂≤R∂ Æ™sVVµR∂¤\Õ¡Liµj∂. C ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ ¨sLS¯flÿá ≤]Ã˝¡ªRΩ©´sLi ¡∏R ∂ V»¡x m sÆ ≤ ∂[ @™´ s NSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ¿¡¤…¡[*÷¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ≠s—¡¤Õ¡©±s= @µ≥j∂ NSLRiVáV ªRΩWªRΩW ™´sVLi˙ªRΩLigS ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ ™´sV◊d¡˝ @Æ©s[NPR ˙gS™´ s Wá ˙x m s«¡Ã¡V D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVáNRPV mz sn LS˘µR∂VáV ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ LSxtÌsQ˚rÛyLiVV ≠s—¡¤ Õ ¡©± s = @µ≥ j ∂ NSLR i VáV C x m s©´ s Vá©´ s V x m sLj i bd P ÷¡Liøyá¨s ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li B…‘ ¡ ™´ s á AƵ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

µk∂Liª][ ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊiR LiÕ‹[¨s 5 ™´ s VLi≤R ∂ ÕÿÕ˝ ‹ [ LSx t Ì s Q˚rÛ y LiVV ≠s—¡¤Õ¡©±s= @µ≥∂j NSLRiVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤y¨sNT P ™´ s x q sVÚ © ´ s ı»˝ ¡ V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V™´sLÊSá µy*LS æ ª Ω÷¡∏R ∂ V ™´ s ¿¡ËLiµj ∂ . ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ¿¡¤…¡[*÷¡, x m soÃ˝ ¡ Li}ms»¡, |ms©´ s gR i áWLR i V, J ¡Vá™yLjixms¤Õ¡˝ , l\Li¤Õ¡[*N][≤∂R WLRiV ™´ s VLi≤R ∂ ÕÿÕ˝ ‹ [ l L iLiÆ ≤ ∂[ Œ ˝ œ ¡ ßgS LRiW.15 N][»˝¡ Æ™s[VLRiNRPV \Æ™sV©´sL`i BLjilgi[xtsQ©s± , lLigRiV˘Ã¡L`i BLjilgi[xtsQ©s± µy*LS ¬ø¡LRiV™´soáV, A©´sNRP»Ì¡Ã¡V , xqs|m˝s^ øy©´sŒ˝¡œ ß, LSºΩNRP»Ì¡≤yáV, LjiLig`i ¡Li≤`∂, NSáV™´sáV ªRΩµj∂ªRΩLRi mx s©´sVáV «¡LjigSLiVV. NSLi˙…ÿNÌPR L˝iR V, @µ≥j∂NSLRiVáV NRPázqs xms©´sVÕ˝‹[ ©yfl·˘ªRΩ©´sV gS÷¡N]µj∂¤Õ¡[aSLRiV. µk∂¨s\|ms ≠s≠sµ≥∂R ˙gS™´sVxqsÛ VáV gRiªRΩ G≤yµj∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP zmnsLS˘µR∂V ¬ ø ¡[ a SLR i V. ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li

¨ds…”¡FyLRiVµR∂á aS≈¡Ã¡ µy*LS ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s ¨sµ≥R∂VáV LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS µR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi @LiVV©´ s »˝ ¡ V @’≥ ¡ π ∏ ∂WgSáV ™´søyËLiVV. ˙gS≠dsVfl·˙FyLiªyÕ˝‹[ ¬ ø ¡N`P≤y˘Liá x m s©´ s Vá©´ s V xqs˙NRP™´sVLigS ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li, N]¨sı¬ø¡N`P≤y˘Liá©´sV NRPW÷¡ËÆ™s[qz s ™´sV◊d˝¡ xms©´sVáV æªΩøR¡VËNRPV¨s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ rygR i VªR Ω V©´ s ıµR ∂ ¨s N]LiµR ∂ LR i V \ l L iªR Ω VáV LSx t Ì s Q˚rÛ y LiVV @µ≥ j ∂ NSLR i VáNR P V z m n s LS˘µR ∂ VáV ¬ ø ¡[ a SLR i V. @Æ µ ∂[ ≠ sµ≥ R ∂ LigS ¬ø¡LRiV™´soáV, A©´sNRP»Ì¡Ã¡V ªRΩµj∂ªRΩLRi mx s©´sVáNRPV @µ≥∂j NSLRiV¤Õ¡[ NSLi˙…ÿNÌPR QLiR˝ @™´sªyLRiÆ™sVªyÚLRi¨s AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV.N][≤R∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ZaP…Ì¡” gRiVLi»¡ ¬ø¡LRiV™´so, \ Æ ™ sVx q sWLj i ™yLj i x m s¤ Õ ˝ ¡ A©´ s NR P »Ì ¡ , Dx m sˆLR i x m s¤ Õ ˝ ¡ ¬ ø ¡LR i V™´ s oá

@’≥¡™´sXµÙj∂N][xqsLi G≤yµj∂ ˙NTPªRΩLi LRiW. 1.90 N][»˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiµj∂. xms©´sVá©´sV ©yzqsLRiNRPLigS ¬ø¡[zqs ’¡Ã˝¡VáV ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡V ™´ s øyËLiVV. @µ≥ j ∂ NSLR i V¤ Õ ¡[ NSLi˙…ÿNÌ R P QL˝ R i @™´ s ªyLR i Æ ™ sVºΩÚ ’¡Ã˝¡Vá©´sV ry*•¶¶¶ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc @’≥¡π∏∂WgSáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP Æ ™ sŒ˝ ÿ LiVV. ¿¡¤ … ¡[ * ÷¡, J ¡Vá™yLjixms¤Õ˝¡, xmsoÃ˝¡Li}ms»¡, |ms©´ s gR i áWLR i V ™´ s VLi≤R ∂ ÕÿÕ˝ ‹ [ \Æ™sV©´sL`i BLjilgi[xtsQ©±s, lLigRiV˘Ã¡L`i BLj i l g i[ x t sQ © ± s aS≈¡Ã¡ x m s©´ s VÕ˝ ‹ [ ©yfl·˘ªy ˙xms™´sWflÿáV NRP¨dsxqsLi 20 aSªR Ω Li NR P W≤y ¤ Õ ¡[ ™ ´ s ¨s N]LiµR∂LRiV ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP mz sn LS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsµ≥y©´sLigS LRiW.10 áORPQáՋ[xmso «¡Ljigji©´s BLjilgi[xtsQ©±s xms©´sVÕ˝‹[ @LiªRΩV¤Õ¡[¨s @≠s¨dsºΩ ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiµR∂¨s AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV.

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ ztsQLiÆ≤∂[ µj∂ztsÌ QÀ‹™´sV¯ µR∂gÙiR Li ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ’¡¤«¡zms NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V. ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ µR∂ªyÚ˙æªΩ[∏∂R V ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV D©yıLRiV.

P^è•~ü #"≥∂^Œ∞ÃÑ· PO^Àà◊# @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 43 áORPQá ™´sVLiµj∂ ©´sVLi¿¡ Aµ≥yL`i ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLiøyLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 38 áORPQá ™´sVLiµj∂NTP Aµ≥yL`i NSLÔiR VáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ≠sVgji÷¡©´s ™yLRiV Aµ≥yL`i NSLÔRiVá N][xqsLi N]¨sı Æ©sááVgS FsµR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BLiªRΩ™´sLRiNRPW Aµ≥yL`i NSLÔiR VáV @LiµR∂¤Õ¡[µ∂R V. Aµ≥yL`i ≠s™´sLSá }qsNRPLRifl· ©´sªRΩ©Ú s´ V ªRΩázmsr°ÚLiµj∂. ©´sgRiµR∂V  ¡µj∂÷d¡ xms¥R∂NRPLi NTPLiµR∂ Æ™sVVµR∂…”¡ µR∂aRPÕ‹[ ≠sµy˘LÛiR Vá ry‰Ã¡L`iztsQ£msáV ¬ø¡[Lij Ë©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Bµj∂™´sLRiNRPV ≠sµy˘LÛiR VáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Aµ≥yL`i ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li gS˘£qs NRPÆ©sORPQ©s± BªRΩLRi xms¥R∂NSÕ˝‹[ á’Ù¡ µyLRiVá ©´sVLi¿¡ Aµ≥yL`i ≠s™´sLSáV }qsNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. zmsn ˙ ¡™´sLji 15™´sæªΩ[µ∂k Õ‹[xmso gS˘£qs ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVáV ªRΩ™´sV Aµ≥yL`i ≠s™´sLSáV @LiµR∂¤«¡[∏∂R Wá¨s ALiVVÕfi NRPLi|ms¨dsáV ≤U∂áL˝RiNRPV AƵ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLiVV. gRi≤R∂V™´soÕ‹[gS Aµ≥yL`i ≠s™´sLSáV B¿¡Ë©´s ™yLjiNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ©´sgRiµR∂V  ¡µj∂÷d¡ xms¥R∂NS¨sı ™´sLjiÚLixms¤«¡[ryÚ™´sV¨s ALiVVÕfi NRPLi|ms¨dsáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ gS˘£qs G¤«¡¨ds=áV Aµ≥yL`i NSLÔRiV ≠s™´sLSá }qsNRPLRifl·Õ‹[ x§¶¶¶≤y™´so≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 5.73áORPQáNRPV\|msgS gS˘£qs NRPÆ©sORPQ©˝´sV©yıLiVV. ≠dsLjiÕ‹[ ZNP[™´sáLi 2.30 áORPQáV ™´sVLiµj∂ZNP[ Aµ≥yL`i NSLÔiR VáV @LiµyLiVV. ≠sVgji÷¡©´s ™yLjiÕ‹[ N]LiµR∂LRiV Aµ≥yL`i ≠s™´sLSáV @LiµR∂¤«¡[qz s©´s Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV Aµ≥yL`i NSLÔiR VáV @LiµR∂¤Õ¡[µ∂R V. µk∂Liª][ GLi ¬ø¡[∏∂R WÕ‹[ ª][ø¡R ¨s xqsLiµj∂gÙiR LiÕ‹[ ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVáV xms≤ÔyLRiV .xqsLi ¡Liµ≥∂j ªRΩ @µ≥∂j NSLRiVáV Æ©sá L][«¡ŸÃ¡VgS 10Æ™s[á™´sVLiµj∂ ©´sVLi¿¡ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Aµ≥yL`i ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLiøyLRiV. A≈¡LRiV gRi≤R∂V™´so qx s≠dsVzmsxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ˙xms«¡Ã¡V ALiµ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi C≠sxtsQ∏∂R W¨sı æªΩ[÷¡gÊS ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLi≤R∂»¡Li gRi™´sV©yL>iR Li. Æ™sVVµR∂»¡ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ IZNP[ INRP‰ ZNP[Li˙µy¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV @r¢NRPLS˘¨sı NRP÷¡gjiLiøyLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ IN]‰NRP‰…”¡gS 20 ZNP[Li˙µyáNRPV |msLiøyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ ™´sVL][ 30 ZNP[Li˙µyá©´sV GLSˆ»¡Vc¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩLi¿¡LiµR∂¨s —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. ALiVVÕfi NRPLi|ms¨dsáV gRi≤R∂V™´so æªΩ[µ∂k ¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y ªRΩ™´sVNRPV ™´sW˙ªRΩLi ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ FsÕÿLi…”¡ DªRΩLÚ iR V*áV @LiµR∂¤Õ¡[µR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ©´sgRiµR∂V  ¡µj∂÷d¡ xms¥R∂NS¨sı xmsNRP≤R∂˜Liµk∂ gS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV —¡Õ˝ÿ D©´sıªyµ≥j∂NSLRiVáNRPV AƵ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @xmsˆ≤R∂xmsˆV≤R∂V xqs≠dsVORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ Aµ≥yL`i NSLÔiR Vá «ÿLki|\ ms µR∂XztsÌ Q |ms…Ìÿá¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶ ¬ø¡[zqsLiƵ∂[≠sV¤Õ¡[µ∂R ©´sı ™yµR∂©´sáV©yıLiVV. Aµ≥yL`i NSLÔiR Vá «ÿLkiÕ‹[ Õ‹[Fyá©´sV gRiVLjiLÚ i¿¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[zqs©´s µy≈¡Õ˝ÿáV¤Õ¡[™s´ Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡.

P~ÀQƺN ^•fi~å Lz`« "≥^· ºŒ ã¿ =Å∞ NRP≤R∂xms,zmsn ˙ ¡™´sLji1(AL`iFs©±sFs): —¡Õ˝ÿÕ‹[ @™´sVá™´soªRΩV©´sı AL][giR ˘$ xms¥R∂NRPLi µy*LS 50,900 aRPxqsÚQ˚ ¿¡NTPªRΩ=á©´sV D¿¡ªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ AL][gRi˘$ µy*LS 10,800 aRPxqsÚQ˚ ¿¡NTPªRΩ=áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. AL][gRi˘$ NTPLiµR∂ 938 LRiNSá L][gSáNRPV \Æ™sµR∂˘ }qs™´sáµj∂LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVª][Liµj∂. øyÕÿ ™´sLRiNRPV AL][gRi˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡V BLiµR∂VÕ‹[NTP ™´sryÚLiVV. }msµR∂áLiµR∂LRiW C xms¥R∂NS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s AL][giR ˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ≠s™´sVVNRPVÚáV NS™yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i N][©´s aRPbPµ≥R∂L`i zmsáVxmso¨søyËLRiV. }msµR∂á N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı LS“¡™±s AL][giR ˘$¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s á’Ù¡ F~Liµyá¨s @©yıLRiV. B…‘¡™´sá LS“¡™±s AL][giR ˘$ Æ™sVgS |§¶¶¶ÕfiÚ NS˘Li£ms©´sV NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. ˙xmsµ≥y©´sLigS m{ s≤T∂∏R∂W˙…”¡N`P=, @LÛiR NSá“¡, NSLÔij ∏R∂Wá“¡ NTPLiµR∂ aRPqx sÚQ˚ ¿¡NTPªRΩ=áV FsNRPV‰™´s @™´sqx sLRi™´sV™´soªRΩV©´sıLiµR∂V©´s, A ≠sÀ≥ÿgSá Æ\™sµR∂V˘Ã¡V C NS˘LixmsoÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ zqs*™±sV= AxqsVxms˙ºΩ Æ\™sµR∂V˘Ã¡V gRiVLiÆ≤∂ xqsLi ¡Liµ≥∂j ªRΩ ™y˘µ≥∂R VáV, NS˘©´s=L`i, ’d¡{ms, xtsvgRiL`i ™´sLi…”¡ ryµ≥yLRifl· ™y˘µ≥∂R VáNRPV, Æ©sÃ˝¡WLRiV «¡∏R∂VÀ≥ÿLRiª`Ω AxqsVxms˙ºΩ Æ\™sµR∂V˘Ã¡V {qsÚQ˚ xqsLi ¡Liµ≥∂j ªRΩ, BªRΩLRi ryµ≥yLRifl· ™y˘µ≥∂R VáNRPV, Ljiø`¡ AxqsVxms˙ºΩ, Æ©sÃ˝¡WLRiV Æ\™sµR∂V˘Ã¡V ¿¡©´sı zmsÃ˝¡Ã¡ xqsLi ¡Liµ≥∂j ªRΩ ™y˘µ≥∂R VáNRPV, À≥ÿLRiºΩ AxqsVxms˙ºΩ, NRP≤R∂xms Æ\™sµR∂V˘Ã¡V NRPLi…”¡NTP xqsLi ¡Liµ≥j∂ªRΩ, Fs™´sVVNRPá ™y˘µ≥R∂VáNRPV, NRP≤R∂xms z§¶¶¶™´sWá∏R∂V AxqsVxms˙ºΩ \Æ™sµR∂V˘Ã¡V Fs™´sVVNRPáV, NTP≤U∂ı xqsLi ¡Liµ≥j∂ªRΩ ™y˘µ≥R∂VáNRPV \Æ™sµR∂˘ }qs™´sáV, {qs‰Q˚¨sLig`i ¬ø¡[aSLRiV. |msµÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, ™´sXµÙ∂R VáV, zmsÃ˝¡Ã¡V Æ\™sµR∂˘ bP’¡LRiLi µy*LS Æ\™sµR∂˘ }qs™´sá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV.

Ѩ^À Ñ≤P~üã≤ HÀã¨O Z^Œ∞~°∞ K«∂ѨÙÅ∞ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

NRPLkiLi©´sgRiL`i,zmsn ˙ ¡™´sLji1: xmsµ][ Æ™s[ªΩR ©´sxqs™´sLRifl· xqsLixmsn VLi GLSˆ»¡V N][xqsLi LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Dµ][˘gRiVáV FsLiª][ AaRPgS FsµR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yı ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ©y¨sËÆ™s[ªΩR µ≥]L[ iR fl”·ª][Æ©s[ NS™yáƩs[ NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V Dµ][˘gRiVáV AL][mz sxqsVÚ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı ˙xmsxqsVÚªRΩ @¨sbP˪RΩ xmsLjizqÛsºΩ¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVËNRPVLi»¡VLiµj∂.Dµ][˘gRi xqsLixmsn Wá ¤«¡[G{qs C @©y™´sV÷d¡£qs NRP≠sV…‘¡¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiµÙ∂R V¬ø¡[zqs µy¨s¨s xmsµ][ {msAL`i{qsgS ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ DµR∂˘™´sVÀÿ»¡ xms…Ì¡” ©y BLiNS NSá∏R∂WxmsÆ©s[ ¬ø¡[r°ÚLiµj∂. xmsµ][ {msAL`i{qs ¨sLÙij QxtsÌ Q xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @™´sVáV ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ 2013 «¡⁄\¤Õ¡ INRP…‹[ æªΩ[µ∂k ©´sVLi¿¡ N]ªRΩÚ Æ™s[ªRΩ©yáV @™´sVáπ∏∂[V˘≠s. ˙xmsºΩryLji {msAL`i{qsá©´sV xqs\lLi©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡NRPF°™´s»¡Liª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Dµ][˘gRiVáV 3 m{ sAL`i{qsáV ©´stx sÌ QF°∏R∂WLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ 12 {msAL`i{qsáV F~Liµy÷¡= DLi≤R∂gS, 9 {msAL`i{qs¤Õ¡[ @™´sV áV «¡LjigS∏R∂V∏R∂V¨s Dµ][˘gS xqsLixmsn WáV ALiµ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. µk∂Liª][ Dµ][˘gRiVáV ALÛij NRPLigS ºdΩ˙™´s ©´suÌyáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. C NSLRifl·LigS gRiªRΩ {msAL`i{qsá ¨s∏R∂V≠sVªRΩ NSÕÿ¨sNTP, @™´sVáVxmsLji¿¡©´s NSÕÿ¨sNTP ™´sVµ≥∂R ˘ «¡Ljigji©´s 158 Æ©sáá «ÿxms˘Li ™´sá©´s Dµ][˘gRiVáV ALÛij NRPLigS ©´stx sÌ QF°∏R∂WLRi©´sıµj∂ ¨sLji*™yµyLiaRPLi. mx sµ][ m{ sAL`i{qs ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[Æ\©s©y C ©´suÌy¨sı ¨s™yLjiLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı Dµ][˘gRi xqsLixmnsWáV N][LRiVªRΩV©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ »¡Li ¤Õ¡[µ∂R V.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

8 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

ÉèÏ~°`« ã≤Ê<£ É∫eOQ∑ HÀKü ˆ~ã¨∞Ö’ #ˆ~O„^Œ Ç≤Ï~åfi}˜ ™´sVVLi\¤À¡ ,zmsn ˙ ¡™´sLji 1 (AL`iFs©±sFs): …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂WNRPV zqsˆ©±s À›÷¡Lig`i N][ø`¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı ’d¡zqszqsH AÕ‹[ø¡R ©´sV ªRΩVµj∂ µR∂aRPNRPV ¬ø¡[LiR VNRPVLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´soLji ™´sW“¡ zqsˆ©´sıQLiR˝ }msL˝iR ©´sV µk∂¨s N][xqsLi xmsLjibdP÷¡r°ÚLiµj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sW“¡ zqsˆ©´sıL`i ©´slLi[Li˙µR∂ z§¶¶¶LS*fl‘· lLi[xqsVÕ‹[ ™´sVVLiµR∂V©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ ¤…¡£qÌs zqsLki£qsNRPV ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ zqsˆ©±s N][ø`¡©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s À‹[LÔRiV À≥ÿ≠sr°ÚLiµj∂. 44 GŒœ¡˛ z§¶¶¶LS*fl‘· 1988c1996 ™´sVµ≥R∂˘Õ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡VNRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Liøy≤R∂V. ªRΩ©´s ¤Õ¡g`i˙¤À¡[N`P gRiWg˝ik áª][ 17 ¤…¡xqsÌ VÕ˝‹[ 66 ≠sZNP»˝¡V , 18 ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ 23 ≠sZNP»˝¡V ºdΩxqsVNRPV©yı≤R∂V. B…‘¡™´sá xqsLiµk∂£ms Fy…”¡Õfi ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[ N]ªRΩÚ |qsáORPQ©s± NRP≠sV…‘¡ Àÿµ≥∂R ˘ªRΩáV ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ™´sLRiNRPW z§¶¶¶LS*fl‘· |qsLi˙»¡Õfi«‹[©±s |qsáNÌRPL`igS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy≤R∂V. 1988Õ‹[ ≠sLi≤U∂£qs\|ms ™´sW˘ø`¡ µy*LS ¤…¡£qsÌ @LRiLilgi[˙»¡Li ¬ø¡[zqs©´s §z ¶ ¶LS*fl‘· 16 ≠sZNP»˝¡ª][ qx sªyÚ øy…ÿ≤R∂V. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ §z ¶ ¶LS*fl‘·ª][ Fy»¡V ™´sVL][ ™´sW“¡ zqsˆ©´sıL`i ™´sVfl‘·LiµR∂L`izqsLig`i }msLRiV©´sV NRPW≤y À‹[LÔRiV xmsLjibdP÷¡r°ÚLiµj∂. ™´sVfl‘·LiµR∂L`i 35 ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ 88 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V. gRiªRΩ G≤yµj∂ BLig˝SLi≤`∂ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ r~LiªRΩgRi≤Ô∂R |\ msÆ©s[ À≥ÿLRiª`Ω ¤…¡£qsÌ qz sLki£qs N][Õ‹[ˆLiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ «¡»Ì¡V\|ms ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV ™´søyËLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS zqsˆ©±s zmsø`¡Ã¡\|msÆ©s[ ™´sV©´s zqsˆ©´sıL˝RiV ≠sxmnsá™´sV™´s≤R∂Liª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP N][ø`¡©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝iR V @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. µk∂¨sNTP ª][≤∂R V zqsˆ©±s Lji«¡L`i* ¤À¡Liø`¡ xms…”¡xtsÌ QLigS ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li NRPW≤y ALiµ][Œ¡œ ©´s NRP÷¡gjir°ÚLiµj∂. ˙xmsxqsVÚªΩR Li LRi≠søR¡Li˙µR∂©±s @bP*©±s , ˙xmsgS˘©±s J«ÿ ¤…¡xqsÌ VÕ˝‹[ zqsˆ©´sıL˝iR VgS N]©´srygRiVªRΩVLi¤…¡[.. x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i Lji¤\…¡lLi¯Li…fiNRPV µR∂gÊiR LRi∏R∂W˘≤R∂V. @»¡V @≠sVª`Ω≠sV˙aS , zms∏R∂VW£tsQ øy™˝y ªRΩLS*ªRΩ ∏R∂VV™´szqsˆ©´sıQlLi˝ ™´sLRiW ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ N][ø`¡©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li µy*LS Lji«¡L`i* ¤À¡Liø`¡ À≥¡œ LkiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ’d¡zqszqsH À≥ÿ≠sr°ÚLiµj∂.

Pã‘ãπ KÕuÖ’ áêH± =∞Ç≤ÏàÏ H„ HÔ˜ \ò z`«∞Î WOQÍ¡O_£‰Ωõ NÅOHõ ëêH± ™´ s VVLi\ ¤ À ¡,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 1 (AL`iFs©± s Fs): i™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ á ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ lLiLi≤][L][«¡Ÿ x q sLiøR ¡ á©´ s Li ©´ s Æ ™ sW\ Æ µ ∂Liµj ∂ . ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±s BLig˝SLi≤`∂NRPV $áLiNRP «¡»Ì¡V uyNT P ¿¡ËLiµj ∂ . DªR Ω ‰LihR i À≥œ¡LjiªRΩLigS rygji©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A «¡»Ì¡V INRP ≠sZNP…fi æªΩ[≤yª][ BLig˝ S Li≤`∂\ | ms ≠s«¡∏R ∂ VLi ryµ≥ j ∂ Li¿¡Liµj ∂ . Æ ™ sVVµR ∂ »¡ Àÿ˘…”¡Lig`iNRPV µj∂gji©´s BLig˝ki£tsQ ™´soÆ™sV©±s …‘¡™±sV 29 xmsLRiVgRiVáZNP[ ™´ s VW≤R ∂ V ≠sZNP»˝ ¡ V N][Õ‹[ˆLiVVLiµj∂. …ÿFyLÔRiL`i ≠sxmnsá™´sV™´s≤R∂Liª][ A «¡»Ì¡V B¨sıLig`i= ¨sµy©´ s LigS rygjiLiµj∂. @LiVVæªΩ[ ≠sV≤T∂ÕÿLÔiR L`i }m˝s∏R∂VL`i= LSfl”·LiøR¡≤R∂Liª][ N][áVNRPVLiµj∂. ¤«¡¨dsı gRi©±s 52 , «‹[©s± = 41 mx sLRiVgRiVáV ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ BLig˝SLi≤`∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ «¡»Ì¡V 50 J™´sL˝iR Õ‹[ 8 ≠sZNP»˝¡NRPV 238 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiµj∂. áORPQ ˘ ¬ø≥¡[µR∂©´sÕ‹[ $áLiNRP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ «¡»Ì¡VNRPV J|ms©´sL˝RiV ™´sVLi¿¡ ALRiLiÀ≥ÿ¨sıøyËLRiV. «¡∏R ∂ VLigS¨s , ∏R ∂ Va][ µ y Æ™sVLi≤T∂£qs ª]÷¡ ≠sZNP…fiNRPV 103 mx sLRiVgRiVá FyLÌiR ©´sL`iztsQm£ s ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[aSLRiV. «¡∏R∂VLigS¨s 62 , Æ™sVLi≤T∂£qs 46 xmsLRiVgRiVáNRPV K»¡∏R∂W˘NRP... ≠sV≤T∂ÕÿLÔRiL`i ªRΩ≤R∂ ¡≤T∂Liµj∂. @LiVVæªΩ[ N_xtsQᢠ¨sµy©´sLigS A≤R∂VªRΩW LRi©±slLi[…fi mx s≤T∂F°NRPVLi≤y «ÿ˙gRiªRΩÚ mx s≤T∂Liµj∂. µk∂Liª][ ≠s«¡∏R∂VLi\|ms AaRPáV ¨s÷¡øyLiVV. ¿¡™´sLji J™´sL˝RiÕ‹[ ¤…¡LiVV¤Õ¡Li≤R∂L˝iR V |ms≠s÷¡∏R∂V©±sNRPV NR P W˘ NR P …Ì ” ¡ ©y... N_x t sQᢠ˙NUP«¡ŸÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sW˘ø`¡

AxqsNTPNÚ PR LRiLigS ™´sWLjiLiµj∂. µk∂¨sNTP ª][≤R∂V A≈¡Lji J™´sL`iÕ‹[ AÆ™sV LRi©_»¡™´s≤R∂Li ™´sVLjiLiªRΩ ¤…¡©<´s©±s Æ©sáN]Liµj∂. C xmsLjixqÛsVªRΩVÕ˝‹[ ≠sZNP…fi NUPxmsL`i xqsVLRiLigjiNRP A≈¡Lji ¡LiºΩ¨s zqsNRP=L`igS ™´sV÷¡¿¡ «¡»Ì ¡ VNR P V ¿¡LR i x q s¯LR i fl‘ · ∏R ∂ V ≠s«¡∏R∂W¨sı @Liµj∂Li¿¡Liµj∂. ˙x m sx m sLiøR ¡ NR P £ m s øR ¡ Lj i ˙ªR Ω Õ‹[ BLig˝SLi≤`∂\|ms $áLiNRPNRPV BƵ∂[ ª]÷¡ ≠s«¡∏R∂VLi. ™´ s VL][ ™´ s W˘ø`¡Õ‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ «¡»Ì¡V , FyNT P rÛ y ©± s ©´ s V ¿¡ªR Ω VÚ g S J≤T ∂ Li¿¡Liµj ∂ . À›Ã¡L˝ R i V Aµ≥ j ∂ x m sªR Ω ˘Li NR P ©´ s  ¡Lj i ¿¡©´ s ™´ s W˘ø`¡Õ‹[ Æ ™ sVVµR ∂ »¡ Àÿ˘…”¡Lig`i ¬ø¡[zqs©´s A{qs£qs 175 x m sLR i VgR i VáNR P V AÕ›\ ¤ … ¡Liµj ∂ . J|ms©´sL˝RiV }§¶¶¶©±s= 39 , ryLS N][ ˘ …fi 35 x m sLR i VgR i Váª][ LSfl” · LiøyLR i V. ªR Ω NR P ‰™´ s …ÿlLÊi…fiª][  ¡LjiÕ‹[NTP µj∂gji©´s FyNTPrÛy©±s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ «¡»Ì¡V 84 xmsLRiVgRiVáZNP[ NRPVxmsˆNRPW÷¡Liµj∂. ’¡ry¯ ™´sVLRiW£mns ªRΩzmsˆLi¿¡ ≠sVgji÷¡©´s ™yLRiLiªy xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. «¡»Ì¡VÕ‹[ ZNP[™´sáLi BµÙR∂lLi[ lLiLi≤R∂LiZNPá r°‰L`i ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[aSLRiV. µk ∂ Liª][ FyN`P «¡»Ì ¡ V 91 x m sLR i VgR i Vá æ ª Ω[ ≤ yª][

Administrative Office PRAJA HITAM Telugu Daily Hyderabad Admn. Office : 8-4-52/3, MMS Complex, Beside IBP Petrol Bunk, 1st Floor, Bandlaguda X Road, Chandrayangutta, Hyderabad- 500 005. Off : 040 - 24607140 , Fax 040 - 24607140, Cell : 9391181119, 9966800645, 9885887140. Email : editorprajahitam@gmail.com

J≤T∂F°LiVVLiµj∂. BNRP µR∂OTPQflÿ˙zmsn NSª][ «¡Ljigji©´s ™´ s VL][ ™´ s W˘ø`¡Õ‹[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ 150 xmsLRiVgRiVá æ ª Ω[ ≤ yª][ x m n s V©´ s ≠s«¡∏R ∂ VLi ryµ≥ j ∂ Li¿¡Liµj ∂ . Æ ™ sVVµR ∂ »¡ Àÿ˘…”¡Lig`iNRPV µj∂gji©´s NTP≠ds£qs ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ á «¡»Ì¡V ≤T∂Æ\™s©±s qx sWxmsL`i |qsLiøR ¡ Lk i ª][ À≥ ÿ Lk i r°‰L`i ¬ø¡[zqsLiµj∂. r¢ªy˙zmsn NS À›Ã¡L˝iR NRPV øR¡VNRP‰Ã¡V øR¡WzmsLi¿¡©´s ≤T∂\Æ™s©±s 13 Fn°L˝iR V , 6 zqsNRP=L˝iR ª][ 145 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiµj∂. @»¡V J|ms©´sL`i ¤À¡[…fi= 72 , ˙À›©±s 40 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ NTP≠ds£qs 50 J™´sL˝RiÕ‹[ 320 mx sLRiVgRiVá r°‰L`i ryµ≥∂j Li¿¡Liµj∂. À≥ÿLki áORPQ ˘ ¬ø≥¡[µR∂©´sÕ‹[ xqsFnyLki …‘ ¡ ™± s V FsNR P ‰≤y F°…‘ ¡ B™´ s *¤ Õ ¡[ N R P F°LiVVLiµj ∂ . 41 J™´sL˝RiÕ‹[ 170 xmsLRiVgRiVáZNP[ AÕ›\¤…¡Liµj∂.

â◊x"å~°O, Ѷ≤„|=i 2, 2013

ÃÑ~üÎ =<Õ¤Ö’ qO_ôãπ z`«∞Î 70 Ѩ~°∞QÆ∞ňH ‰õΩѨʉõÄe# Hõˆ~aÜ«∞#∞¡ |msL`iÚ , z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 1 (AL`iFs©± s Fs): A}qÌ s ˚÷¡∏R ∂ W xmsLRi˘»¡©´s©´sV NRPlLi[’¡∏R∂V©±s …‘¡™±sV |mnsWLRixmsLS«¡∏R∂VLiª][ ALRiLi’≥¡Li¿¡Liµj∂. |msL`iÚ Æ™s[µ∂j NRPgS «¡Ljigji©´s Æ™sVVµR∂…”¡ ™´sÆ©sÔ Õ[ ‹[ A{qs£qs 9 ≠sZNP»˝¡ æªΩ[≤yª][ xmsn V©´s≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥ j ∂ Li¿¡Liµj ∂ . …ÿ£ q s l g i÷¡¿¡ Àÿ˘…”¡Lig`i FsLiøR¡VNRPV©´sı Æ™szqsÌ Li≤U∂q£ s @©´sWx§¶¶¶˘LigS NRPVxmsˆNRPW÷¡Liµj∂. A{qs£qs }msxqsL`i ≠sV¬ø¡≥ Õfi rÌyL`i‰ µ≥y…”¡NTP ≠sLi≤U∂£qs Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s |ms≠s÷¡∏R∂V©±sNRPV NRPW˘ NRP…ÌÿLRiV. lgi[Õfi 4 , FyÆ™sÕfi 11 , ≤ylLi©±s ˙Àÿ™Ø[ 11 xmsLRiVgRiVáNRPV K»¡™´sgS... aRPLS*fl„fi , ≤R∂*∏R∂W©±s ˙¤À¡[™Ø[ , NTPLRifl„fi F~Õ˝ÿL`Ôi ≤R∂NRP»¡∏R∂W˘LRiV. A «¡»Ì¡VÕ‹[ ZNP[™´sáLi ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V lLiLi≤R∂LiZNPá r°‰L`i ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[aSLRiLi¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. Æ™sVVªRΩÚLi ©´ s áVgR i VLR i V Àÿ˘…fi=Æ ™ sV©± s N][Õ‹[ˆLiVV©´s ≠sLi≤U∂£qs ªRΩ™´sV ™´sÆ©sÔ [ @LiVVæªΩ[ ≤ylLi©±s ry≠sV NS}qsxmso Fy»¡V Æ™sVN`PZNP[ , FnyቨdsL`i ≤R∂N_»¡∏R∂W˘LRiV. INRP µR∂aRPÕ‹[ 39 øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ @ªRΩ˘Ã¡ˆ r°‰L`i ˙NUP«¡ŸÕ‹[ ¨sá™´s≤R∂Liª][ ≠sLi≤U∂£qs NRPW≤y @µR∂LRig]»Ì¡≤R∂Liª][ Æ™szqsÌ Li≤U∂q£ s x m sLR i VgR i VáZNP[ 7 ≠sZNP»˝ ¡ V ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[}qsÕÿ NRP¨szmsLi¿¡Liµj∂. r°‰L`i 60 µy…”¡Liµj∂. rÌyL`i‰ª][ 23.5 J™´sL˝iR Õ‹[ 70 xmsLRiVgRiVáNRPV

=O@Qͺãπ‰õΩ 'P^è•~ü— x|O^èŒ#: ˆHO„^•xH˜ N^èŒ~üÉÏ|∞ ÖËY „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji1: C Æ©sá 15 ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ™´sLi»¡gS˘£qsNRPV Aµ≥yL`i ¨s ¡Liµ≥R∂©´s ªRΩxmsˆ¨sxqsLji ¬ø¡[xqsWÚ ALiVVÕfi NRPLi|ms¨dsáV ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı @™´sVáV ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V¤ Õ ¡[ ™ ´ s V¨s ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li æªΩ÷¡zmsLiµj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ZNP[Li˙µR∂ |ms˙…‹[ ÷ ¡∏R ∂ VLi aS≈¡™´ s VLi˙ºΩ ≠dsLRixmsˆ Æ™sVVLiVV÷d¡NTP LSxtÌsQ˚ F¢LRixqsLRixmsn LSá aS≈¡™´sVLi˙ºΩ ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. C lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Aµ≥ y L`i ©´ s Æ ™ sWµR ∂ V x m spLj i Ú NS©´sLiµR∂V©´s ¨s ¡Liµ≥∂R ©´s©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[™s´ V¨s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sLi»¡gS˘£qsNRPV Aµ≥yL`i NSLÔRiV ªRΩxmsˆ¨sxqsLji NS™´s≤R∂Li, @LiµR∂VNRPV ªRΩgÊRi»˝¡VgS Aµ≥yL`i ©´sÆ™sWµR∂V NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ZNP[Li˙µy¨sNTP ™´sVLi˙ºΩ $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV.

#∂ºlÖÏO_£ [@∞ìÖ’H˜ >ËÅ~ü s ZO„\© Æ™s÷˝¡LigÌiR ©±s,zmsn ˙ ¡™´sLji 1 (AL`iFs©±sFs): ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s LS£qs ¤…¡[áL`i «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[NPT ºΩLjigji ™´søyË≤R∂V. ZNP|mÌs¨ds= ©´sVLi≤T∂ @©´sWx§¶¶¶˘LigS ª]ágjiLiøR¡≤R∂Liª][ gRiªRΩ Æ©sáՋ[ «¡»Ì¡VNRPV µR∂WLRiÆ\™sV©´s ¤…¡[áL`i BLig˝SLi≤`∂ª][ zqsLki£qs N][xqsLi FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. xmsLji≠sVªRΩ J™´sL˝iR zqsLki£qs N][xqsLi NTP≠ds£qs |qsáNÌPR L˝iR V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s «ÿ’¡ªyÕ‹[ @ªRΩ¨sNTP ø][»¡V µR∂NTP‰Liµj∂. @Õÿlgi[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s ZNP©±s NRPV™´sWLRiV\Æ≤∂©´s •¶¶ ≠sV£tsQ LRiW¥R∂L`ixmsn L`ÔiNRPV «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ ª]÷¡ryLjigS ø][»¡V NRP÷¡ˆLiøyLRiV. 23 GŒœ¡˛ LRiW¥R∂L`ixmnsL`Ôi I…Ìÿg][ ªRΩLRixmso©´s ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. @ªRΩ©´sV 18 xmsn £qsÌ N˝S£qs ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ 1256 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ gS∏R∂VLiª][ xqsFnyLki »¡WL`iNRPV µR∂WLRi\Æ™sV©´s ALi˙≤R∂W Fs÷˝¡£qsNRPV |qsáNÌRPL˝RiV zmsáVxmso¨søyËLRiV. @»¡V }ms£qs À›Ã¡L`i B∏R∂W©±s  ¡»˝¡L`i µyµyxmso lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ ˛ ªRΩLS*ªRΩ ™´sV◊d¡˛ FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. BNRP gS∏R∂Wá ©´sVLi≤T∂ N][áVN][¨s …”¡™±sV r¢¥k∂ , N][Lik ALi≤R∂LRi=©±sáV FsLizmsNRP NS¤Õ¡[µ∂R V. B…‘¡™´sá ™´sVVgjizqs©´s r¢ªy˙zmsn NS »¡WL`iÕ‹[ ≠sxmsn á\Æ™sV©´s ™´sWLÌij ©±s gRizmsÚÕfi ™´sÆ©sÔ [ «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V ¨sáVxmsoN][™s´ ≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi. ™´s¬ø¡[Ë ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[m{ sn , ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msá N][qx sLi «¡»Ì¡V©´sV qz sµ≥∂RÙ Li ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»Ì¡V NTP≠dsq£ s À‹[LiRÔ V æªΩ÷¡zmsLiµj∂. ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ xmsLRi˘»¡©´sNRPV LS©´sV©´sı BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡V ™´sVW≤R∂V …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡V , ™´sVW≤R∂V ™´sÆ©sÔ Ã[ ¡V , ™´sVW≤R∂V ¤…¡xqsÌ VáV A≤R∂©´sVLiµj∂. zmsn ˙ ¡™´sLji 9 ©´sVLi≤T∂

"≥O@#∞ ~åR U~åÊ@∞#∞ „ѨHõ\˜OKåe: |O_®~°∞ ^Œ`å΄`ÕÜ«∞ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂, mz sn ˙ ¡™´sLji1: ™´s¬ø¡[Ë FyL˝iR Æ™sVLi»¡V  ¡Æ≤∂Í …fi qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V ’¡Ã˝¡V©´sV |ms…Ìÿá¨s ’¡¤«¡zms ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiµj∂. Æ™sWxqsxmspLjiªRΩ ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki \Æ™s≈¡LjiNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ,ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqsV{tsQÕfi NRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[ µy»¡Æ™s[ªΩR Æ\™s≈¡Lji¨s ¨sLRizqsxqsWÚ ’d¡¤«¡[{ms ¨sLRixqs©´sÕ‹[ NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS aRPV˙NRP™yLRiLi ©yLS∏R∂Vfl· gRiV≤y ø_LRiryÚ Õ‹[ ztsQLiÆ≤∂[ µj∂ztsÌ QÀ‹™´sV¯©´sV µR∂gÊiR Li ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS FyLÌik {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR , ™´sW“¡ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ  ¡Li≤yLRiV µR∂ªyÚ˙æªΩ[∏∂R V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`i 9©´s @xmsˆ…”¡ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ¿¡µR∂Li ¡LRiLi FyL˝iR Æ™sVLi»¡V Õ‹[xmsá  ¡∏R∂V»¡ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLRiWˆ»¡V ˙xms˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiµR∂¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[aSLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¿¡µR∂Li ¡LRiLi ¬ø¡[zqs ™y˘≈¡˘Ã¡V Æ™s©´sNRPV‰ ºdΩxqsVN][™s´ ≤R∂Li ™´sVWáLigS Æ©s[≤∂R V æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ™sLiVV˘ ™´sVLiµj∂NTP |\ msgS ˙Fyfl·ªy˘gRiLi ¬ø¡[ryLRi©yıLRiV. BLiªR Ω ™´ s VLiµj ∂ øR ¡ ¨sF°LiVV©y ZNP[ L i˙µR ∂ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *LiÕ‹[ , r°¨s∏R ∂ WgSLiµ≥ k ∂ Õ‹[ x q s=LiµR ∂ ©´ s LSNR P F°™´ s ≤R ∂ Li µyLR i Vfl·™´ s V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. AªRΩ¯ ¡÷¡µy©yá¨dsı NSLi˙lgi£qs FyLÌik §x ¶ ¶ªΩR ˘¤Õ¡[©s´ ¨s AL][mz sLiøyLRiV. ªy«ÿgS @–¡Ã¡ x m sOR P Q x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P Li ¨sLR i *z § ¶¶¶Li¿¡ BÆ µ ∂[ ¿¡™´sLjiqx s™´sWÆ™s[aPR ™´sVLi»¡W Æ©sá L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂V™´so ≠sµ≥∂j Li¿¡ ºdΩLS qx s™´sV∏R∂VLi ™´s¬ø¡[Ë xqsLjiNTP gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sWµj∂LjigS ™´sW»¡ ™´sWLjiË µy»¡Æ™s[ªΩR Æ\™s≈¡Lji¨s

AÕ›\ ¤ … ¡Liµj ∂ .A}qÌ s ˚÷¡∏R ∂ W\ | ms NRPlLi[’¡∏R∂V©˝´sNRPV BƵ∂[ @ªRΩ˘Ã¡ˆ r°‰L`i. A{qs£qs À›Ã¡L˝iR Õ‹[ ≠sV¬ø¡≥ Õfi rÌ y L`i‰ 5 , Æ ™ sVN`PZNP[ 3 , Fn y ቨd s L`i 2 ≠sZNP»˝ ¡ V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. 71 xmsLRiVgRiVá …ÿl L Ê i …fiª][ ¡Lj i Õ‹[ N T P µj ∂ gj i ©´ s A}qÌ s ˚÷¡∏R ∂ W ™´ s W˘N`P=Æ ™ sÕfi B¿¡Ë©´s ALRiLiÀ≥¡œ Liª][ ªRΩ*LRigSÆ©s[ ≠s«¡∏R ∂ W¨sı @LiµR ∂ VNR P VLiµj ∂ . ZNP[™s´ áLi zmsn Liø`¡ ≠sZNP…fi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N][ Õ ‹[ ˆ LiVV 9.2 J™´ s L˝ R i Õ‹[ áOSQQ˘¨sı ¬ø¡≥ µ[ ∂j Li¿¡Liµj∂. µ≥y…”¡gS A≤T ∂ ©´ s ™´ s W˘N`P=Æ ™ sÕfi 35  ¡LiªRΩVÕ˝‹[ 9 Fn°L˝iR V , 2 qz sNRP=L˝iR ª][ 51 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs ©y…›…figS ¨s÷¡øy≤R∂V. ≠sV¬ø≥¡Õfi rÌyL`i‰NRPV ™´sW˘©±s A£mns µj∂ ™´sW˘ø`¡ @™yL`Ôi á’≥¡Li¿¡Liµj∂. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ A{qs£qs HµR∂V ™´sÆ©sÔ Ã[ ¡ zqsLki£qsÕ‹[ 1c0 Aµ≥∂j NRP˘Li ryµ≥∂j Li¿¡Liµj∂. zqsLki£qsÕ‹[ lLiLi≤][ ™´sÆ©sÔ [ Aµj∂™yLRiLi |msL`iÚÕ‹[Æ©s[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiµj∂.

@™´sáLi’¡r°ÚLiµR∂¨s µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @™´sáLi’¡Li¿¡©´s Æ\™s≈¡Lji ™´sVWáLigS gRi≤R∂¿¡©´s ALRiV L][«¡ŸÕ˝‹[ µyµyxmso 10™´sVLiµj∂ ™´sLRiNRPV LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V N][xqsLi ˙Fyfl·ªy˘gRiLi ¬ø¡[ryLRi©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©´s ZNP[Li˙µR∂Li ªRΩ©´s \Æ™s≈¡Lji¨s ≠s≤R∂©y≤T∂ Æ™sLi»¡Æ©s[ LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ©´sV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V |\ ms ’¡Ã˝¡V |ms≤T∂æªΩ[ ’d¡¤«¡[{ms xqsLixmspLÒiR ™´sVµÙR∂ªRΩV æªΩáVxmsoªRΩVLiµR∂©yıLRiV. CNSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyLÌki ˙lgi[»¡L`i @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V Æ™sLiNRP…fi lLi≤ÔT∂ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

…‘¡ »¡*Li…‘¡ zqsLki£qs ALRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sVLiµj∂. ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ …‘¡ »¡*Li…‘¡ «¡»Ì¡V iM ˙¤À¡Li≤R∂©±s Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV (ZNP|mÌs©±s) , ˙¤…¡Li…fi À›ÕfiÌ , B∏R∂W©±s ¡»˝¡L`i , ˙gSLi…fi Fs÷¡π∏∂W…fi , ALi˙≤R∂W Fs÷˝¡£qs , ¤«¡[™s± V= ˙FnyLiN˝PT ©±s , ™´sWLÌij ©±s gRizmsÚÕfi , L][¨dsÕfi z§¶¶¶LS , ≠sV¬ø≥¡Õfi Æ™sVN`PZN˝P©ygRi©±s , ©y¥R∂©±s Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV , N]÷¡©±s ™´sVV˙©Ø[ , x§¶¶¶Lki¯£tsQ LRiW¥R∂L`iFn°L`Ôi , LS£qs ¤…¡[áL`i ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ™´sÆ©sÔ [ «¡»Ì¡V iM ˙¤À¡Li≤R∂©±s Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV (ZNP|mÌs©±s) , ˙¤…¡Li…fi À›ÕfiÌ , ˙gSLi…fi Fs÷¡π∏∂W…fi , ALi˙≤R∂W Fs÷˝¡£qs , ¤«¡[™s± V= ˙FnyLiN˝PT ©±s , ™´sWLÌij ©±s gRizmsÚÕfi , ≠sV¬ø¡≥ Õfi Æ™sVN`PZN˝P©ygRi©±s , ©y¥R∂©±s Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV , \ZNPÕfi ≠sVÕfi= , N]÷¡©±s ™´sVV˙©Ø[ , LS£qs ¤…¡[áL`i , ’¡¤«¡ ™y…˝¡” Lig`i , ZNP[©s± ≠s÷¡∏R∂V™´sV=©±s

™ÈÊ~üìû HÍOÃÑìH±û MÏm KÕÜ«∞O_ç QÆQÆ<£<å~°OQ∑‰õΩ =∞Ǩ~åR „ѨÉèí∞`«fi <À\©ã¨∞Å∞ xmso‚fl·[ i,zmns˙ ¡™´sLji 1 (AL`iFs©±sFs):™´sV©´s Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ ˙NUP≤R∂áNRPV , ˙NUP≤yNSLRiVáNRPV ˙F°ªy=x§¶¶¶Li G rÛyLiVVÕ‹[ DLiµR∂Æ©s[µj∂ ™´sVL][ryLji LRiV«¡Ÿ\Æ™sLiµj∂. ∏R∂VV™´s˙NUP≤yNSLRiVá©´sV \|msNTP ºdΩxqsVN]¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¬ø¡[ ™yLjiNTP @¨dsı @≤ÔR∂VLiNRPV¤Õ¡[ FsµR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. ªy«ÿgS I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ xmsªRΩNRPLi lgi÷¡¿¡©´s xtsw»¡L`i gRigRi©±s ©yLRiLig`iNRPV

™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©Ø[…¡‘ qx sVáV «ÿLki ¬ø¡[qz sLiµj∂. mx so‚fl·[Õ‹[¨s ¡¤Õ¡[™y≤T∂ NSLi|m˝sN`P=Õ‹[ gRigRi©±s INRP @NS≤R∂≠dsV Æ©sáN]Õÿˆ≤R∂V. gRi©±s xmnsL`i g˝][Lki }msLRiVª][ ∏R∂VV™´sxtsw»¡L˝iR NRPV BNRP‰≤R∂ ¤\…¡Q˚¨sLig`i BxqsVÚ©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ C @NS≤R∂≠dsV |ms»Ì¡VNRPV©´sı xqÛsáLi @ƵÙ∂NRPV ºdΩxqsVNRPV©´sıµj∂ NS™´s≤R∂Liª][ NSLi˙…ÿN`ÌP ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sá ˙xmsNSLRiLi ∆ÿ◊d¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ©Ø[…¡‘ xqsV ™´s¿¡ËLiµj∂. ÷d¡«¡Ÿ NSLi˙…ÿN`ÌP ™´sVVgjizqsF°™´s≤R∂Liª][ ™´sWLjiË 31 Õ‹[gS NSLi|m˝sN`P= ∆ÿ◊d¡ ¬ø¡[∏∂R Wá©´sıµj∂ A ©Ø[…¡‘ xqsV ryLSLiaRPLi. ¨s«ÿ¨sNTP @NS≤R∂≠dsV Æ©sáN]÷¡ˆ©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li mx spLjiÚ qx sx§¶ ¶NSLRiLi @Liµj∂qx sVÚLiµR∂¨s ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ ˙NUP≤yaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ À≥ÿxqs‰L`i «ÿµR∂™±s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

Edited, Printed, Published & Owned by A.R.Hassan, Printed at Zoya Art Printers Web Offset 18-13-55/10/8/1 , PATEL NAGAR , Bandlaguda, Chandrayangutta Hyderabad- 500 005 and Published from 18-13-55/10/8/1, PATEL NAGAR , Bandlaguda, Chandrayangutta , Hyderabad- 500 005 . Editor : A. R. Hassan . Off : 040 - 24607140 , Fax 040 - 24607140 , Cell : 9391181119 , 9966800645 , 9885887140.

Praja Hitam  

Telugu Daily