Page 1

RNI Registration No. APTEL/2006/16506

Postal Regtd. No.LII/RNP/HD/1066/2012-14

„Ѩ*Ï Ç≤Ï`«"£∞ JѶ¨˚Öò QÆ∞~°∞‰õΩ Li tHõ∆ J=∞Å∞ 3 Hõ∆=∂aHõ∆ Ñ≤\˜+¨#¡‰õΩ „Ѩ}Éò u~°ã¨¯~°}

ZoyaArt Printers

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): LSxtÌsQ˚xmsºΩgS ˙xmsfl·Àfi™´sVV≈¡LÍki Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ™´sVW≤R∂V ORPQ™´sW’≥¡ORPQ zms…”¡xtsQ©˝´s©´sV ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRiV. ™´sVVLi ¡LiVV µy≤R∂Vá xmnsV»¡©´sÕ‹[ FyN`P D˙gRi™yµj∂ @«¡¯Õfi NRPxqsÀfi ORPQ™´sW’≥¡ORPQ zms…”¡xtsQ©±s ºΩLRixqs‰LjiLiøR¡≤R∂Liª][ @ªRΩ¨sNTP gRiªRΩ G≤yµj∂ DLjibPORPQ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. FyL˝RiÆ™sVLi…fi \|msµy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ øyÕÿNSáLigS |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı @xmsÍ ÕfigRiVLRiV ORPQ™s´ W’≥¡ORPQ mz s…”¡tx sQ©s± ©´sV NRPW≤y ˙xmsfl·Àfi ºΩLRiqx s‰Ljiqx sWÚ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

Web Offset

`≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ

Email : editorprajahitam@gmail.com

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, Pk"å~°O, Ѷ≤„|=i 10, 2013 ã¨Oáê^Œ‰õΩÅ∞: Z.P~ü.ǨÏã¨<£

PRAJA HITAM

áê~°¡"≥∞O\òÃÑ· ^•_ç ˆHã¨∞Ö’ „Ѩ^è•# xOk`«∞_»∞   

18-13-55/10/8/1 , PATEL NAGAR , Opp : Pochamma Gudi Lane , Chandrayangutta , BANDLAGUDA , 'X' Road, Hyderabad- 500 005. Cell : 9391181119, 9966800645, 9885887140.

`≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ ã¨OѨÙ\˜: 7 ã¨OzHõ: 288 "≥Å: 1.00 ¿ÑrÅ∞: 8

^Õâ◊ "åºÑ¨ÎOQÍ Éèí„^Œ`«... HÍj‡~üÖ’ Hõ~°∂Êùº

11 Uà◊¡ `«~åfi`« Li tHõ∆ J=∞Å∞ J`«ºO`« QÀѨºOQÍ fǨ~ü *ˇ·Å∞Ö’ Li... Y##O ^èŒ$gHõiOz# ǨϟO =∞O„u... ™êfiQÆuOz# a*ˇÑ≤

n

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): À≥ÿLRiªRΩ ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sNTP qx s™yÕfi ≠szqsLji FyL˝RiÆ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂NTP æªΩgRi ¡≤ÔR∂ D˙gRi™yµj∂ @xmnÍsÕfigRiVLRiV NRP¥R∂ ™´sVVgjizqsLiµj∂. FyL˝RiÆ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ZNP[xqsVÕ‹[ NUPáNRP µ][ztsQ @xmÍsÕfigRiVLRiVNRPV aRP¨s™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Ã¡VÕ‹[ DLjibPORPQ©´sV @™´sVáV¬ø¡[aSLRiV. @ªRΩ˘LiªRΩ ©y»¡NUP∏R∂VLigS, g][xms˘LigS DµR∂∏R∂VLi DLjibPORPQ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[aSLRiV. µk∂¨sNTP xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ aRPV˙NRP™yLRiÆ™s[V ªRΩªRΩLigRi™´sVLiªy xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©y ≠s™´sLSáV  ¡∏R∂V»¡NRPV F~NRP‰¨ds∏R∂V¤Õ¡[µR∂V. @LiæªΩ[g][xms˘LigS ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Ã¡VÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ≤T∂ aRP™y¨sı ≈¡©´s©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Õ˝‹[ DµR∂∏R∂VLi DLji bPORPQ @™´sVáV ¬ø¡[aSNRP @©´sLiªRΩLRiLi \¤«¡Õ˝‹[Æ©s[ @ªRΩ¨s ™´sVXªRΩƵ∂[•¶¶¶¨sı ≈¡©´s©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. @ªRΩ¨sı DLjiºdΩzqs©´s ˙xmsƵ∂[aS¨sNTP xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ¤\«¡Õfi Æ©sLi 3 ™´sµÙ∂R ™´sVXªRΩƵ∂[•¶¶¶¨sı ≈¡©´s©´sLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V

xqs™´sWøyLRiLi. @µ≥j∂NSLRiVá AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV \¤«¡Õ˝‹[Æ©s[ C xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. NRPxqsÀfiNRPV DLji @™´sVá∏R∂W˘NRP BNRP @xmnÍsÕfigRiVLRiVNRPV NRPW≤y Gµ][ INRPL][«¡Ÿ DLji ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s @LiµR∂LRiW À≥ÿ≠sLiøyLRiV. A ≠sµ≥R∂LigS xqsLiZNP[ªyáV NRPW≤y @LiµyLiVV. NRPxqsÀfi DLji ªRΩLRi™yªRΩ FyL˝iR Æ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂NTP Fyáˆ≤Ô∂R @xmsÍn Õfi©´sV DLjiºdΩ∏R∂Wá¨s ˙xmsµ≥y©´sLigS ’¡¤«¡zms ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ™´s¿¡ËLiµj∂. Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS @xmnÍsÕfi©´sV DLjiºdΩ∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLjigjiLiµj∂. µk∂Liª][ µyµyxmso 11 GŒ˝¡œ ªRΩLRi™yªRΩ µ][ztsQNPT bPORPQ©s´ V @™´sVáV ¬ø¡[aSLRiV. Fs©Ø[ı ™´sVáVxmsoáV, Fs©Ø[ı mx sn V»¡©´sá @©´sLiªRΩLRiLi Fs»Ì¡ZNP[áNRPV DLjibPORPQ©s´ V @™´sVáV ¬ø¡[aSLRiV. @ªRΩ˘LiªRΩ g][xms˘LigS NRPxqsÀfi©´sV DLjiºdΩzqs©´s¤…¡˝ [ @ªRΩ≤T∂¨s DLjiºdΩaSLRiV. DµR∂∏R∂VLi 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV @ªRΩ¨sı ºdΩ•¶¶ L`i ¤\«¡Õ˝‹[ DLji ºdΩqz s©´s»˝¡V §x ¶‹L[ iaS≈¡ qx s™´sWøyLRiLi

^Õâ◊ "åºÑ¨ÎOQÍ ÃÇ·ÏJÅ~üì HÍj‡~üÖ’ Hõ~°∂ʺ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , zmsn ˙ ¡™´sLji 9 (AL`iFs©±sG):FyL˝iR Æ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ @xmsÍn Õfi gRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ @™´sVáV Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ Ƶ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS |\ §¶¶ @áL`Ìi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.  ¡Ã¡gSá©´sV @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NSbdP¯L`iÕ‹[ @™yLiø≥¡R ¨ds∏R∂V mx sn V»¡©´sáV ø][»¡V ¬ø¡[qx sVN][NPR VLi≤y NRPLRiWˆÈQ˘ ≠sµ≥∂j LiøyLRiV. Ƶ∂[aPR LS«¡µ≥y¨s ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ©´sV NRP»Ì¡Vµj∂»Ì¡Li ¬ø¡[aSLRiV. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV ªRΩµj∂ªRΩLRi xms»Ì¡flÿáՋ[ @µR∂©´sxmso  ¡Ã¡gSá©´sV Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. @¨sı LSuÌy˚á©´sV @˙xms™´sVªRΩLÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ¨sxmsn W ™´s˘™´sxqsÛ ©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NPT µj∂LiøyLRiV. aRPLiuyÀÿµ`∂ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ |\ §¶¶¶@áL`Ìi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ xqsV¨sıªRΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[ @µR∂©´sxmso  ¡Ã¡gSá©´sV Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Ã¡ ™´sVVLi\¤À¡ª][ Fy»¡V Ƶ∂[aPR LiÕ‹[¨s ˙xmsµ≥y©´s ©´sgRiLSÕ˝‹[ À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ©´sV NRP»Ì¡Vµj∂»Ì¡Li ¬ø¡[aSLRiV.@xmsÍn ÕfigRiVLRiV©´sV DLjiºdΩ∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ™´s¿¡Ë©´s xqs™´sWøyLRiLiª][ «¡™´sVW¯NSbdP¯L`i F°÷d¡qx sVáV @˙xms™´sVªRΩ∏Ú ∂R W˘LRiV. NSbdP¯L`iÕ‹[¨s ÀÿLS™´sVVÕ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s @xmnÍsÕfi©´sV DLjiºdΩ∏R∂V≤R∂Liª][.. NSbdP¯L`iÕ‹[ NRPLRiWˆÈQ˘ ≠sµ≥j∂LiøyLRiV.

LS«¡µ≥y¨s $©´sgRiL`i xqs•¶¶¶ NSbdP¯L`i Õ‹[∏∂R V ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRP»Ì¡Vµj∂»Ì¡Æ\™sV©´s À≥œ¡˙µR∂ªRΩ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. aRP¨s™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ©´sVLi¬ø¡[ NRPLRiWˆÈQ˘ ≠sµ≥∂j Li¿¡©´s»˝¡V q{ s¨s∏R∂VL`i F°÷d¡qx sV D©´sıªyµ≥∂j NSLji INRPLRiV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. "@™´so©´sV ™´sWNRPV xqs™´sWøyLRiLi DLiµj∂ (@xmsÍn Õfi DLjiºdΩªRΩ|\ ms). @LiµR∂VZNP[ ¨sLRi™´sµ≥∂j NRPLigS NRPLRiWˆÈQ˘ ≠sµ≥∂j LiøyLi' @¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ©´sVLi¿¡ ˙xmsNRP»¡©´s ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPW C ≠sxtsQ∏∂R W¨sı g][mx s˘LigS DLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[, NRPLRiWˆÈQ˘ Fsxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW N]©´srygRiVªRΩVLiµR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms @µ≥∂j NSLRiVáV xqsˆLiµj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. BƵ∂[ ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms $©´sgRiL`i {qs¨s∏R∂VL`i F°÷d¡xqsV @µ≥j∂NSLji xqs∏R∂V˘µ`∂ @bPN`P ¡V≈¡Lji¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. NRPLRiWˆÈQ˘ @™´sVÕ˝‹[ DLiµR∂¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡FyˆLRiV. ¤«¡[ZNP[FsÕfiFs£msn ™´sVNRPW˜Õfi À≥¡œ …fi ™´sLÙiR LiºΩ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ zmns˙ ¡™´sLji 11©´s NRPLRiWˆÈQ˘ N]©´srygRiVªRΩVLiµy? @¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. ¤Õ¡[µ∂R V @¨s  ¡µR∂V÷¡øyËLRiV.

B¿¡ËLiµj∂. DLjiºdΩzqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[LiaS≈¡ NS}qsxms…”¡Õ‹[ @µ≥j∂NSLjiNRP ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´sLjiLiøR¡©´sVLiµj∂. µk∂Liª][ Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS NRP»Ì¡Vµj∂»Ì¡\Æ™sV©´s À≥œ¡˙µR∂ªRΩ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[zqs, NSbdP¯L`iÕ‹[ NRPLRiWˆÈQ˘©´sV ≠sµ≥∂j LiøyLRiV. FsÕÿLi…”¡ xmsn V»¡©´sáNRPV Ary‰LRiLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi»¡V\|ms µy≤T∂ ZNP[qx sVÕ‹[ ˙xmsµ≥y©´s ¨sLiµj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s @xmsÍn ÕfigRiVLRiV©´sV

â◊OëêÉÏ^£ Z~Ú~üáÈ~üìÖ’ ÃÇ·Ï JÅ~üì „Ñ¨*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,zmns˙ ¡™´sLji9 @xmsÍn Õfi gRiVLRiV DLjibPORPQ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ aRPLiuyÀÿµ`∂ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ \|§¶¶¶ @áL`Ìi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ F°÷d¡xqsVáV  ¡Liµ][ ¡xqsVÚ©s´ V GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. BNRP‰≤T∂NTP ™´s¬ø¡[Ë ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV ORPVQfl·Ò LigS ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fs™´sLji¨s NRPW≤y ™´sµR∂áNRPVLi≤y ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. FsÕÿLi…”¡ xmsn V»¡©´sáV «¡LRiNRPV‰Li≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V ©´sgRiLRi F°÷d¡£qs NRP≠sVxtsQ©´sL`i @©´sVLSg`i aRPLRi¯ æªΩ÷¡FyLRiV.

N"åi ¿ã=Ö’ ~å[ѨˆHû „ѨâßO`«OQÍ =ÚyÑ≤# u~°∞=∞ŠѨ~°º@# ºΩLR i V™´ s Vá, z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 9 (AL`iFs©± s G):¨sLR i x q s©´ s áV, ALiµ][Œ¡œ ©´sá ©´s≤R∂V™´sV À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ @≤R ∂ VgR i V|ms…Ì ” ¡ ©´ s $áLiNR P @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ™´sV}§¶¶ Li˙µR∂ LS«¡xmsZNP[= aRP¨s™yLRiLi ºΩLRiV™´sVá $™yLji¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. NRPV»¡VLi ¡ x q sÆ ™ s[ V ªR Ω LigS aR P ¨s™yLR i Li æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s $™yLji qx sV˙xmsÀ≥ÿªRΩ }qs™´sÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi LS«¡xmsZNP[= Æ™s[LiNRP©´sı §x ¶ ¶ßLi≤U∂Õ‹[ NS©´sVNRPáV qx s™´sVLjiˆLi¿¡ Æ™sVVNRPV‰Ã¡V ºdΩLRiVËNRPV©yıLRiV. ªRΩ©´s À≥ÿLRi˘ aRPLRiºΩ LS«¡xmsZNP[= qx s•¶¶ 97 ™´sVLiµj∂ ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R Váª][ NRP÷¡zqs Aá∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´sNRPV

ºΩLRiV™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Ƶ∂[™s´ rÛy©´sLi @µ≥j∂NSLRiVáV xmnsV©´s ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. µR∂LRi+©´sLi @©´sLiªRΩLRiLi LRiLigRi©y∏R∂VNRPVá ™´sVLi≤R∂Fy¨sNTP ¬ ø ¡[ L R i VNR P V©´ s ı LS«¡x m sZNP[ = NR P V Æ™s[µR∂xmsLi≤T∂ªRΩVáV aSr°ÚQ˚Q NRPÚLigS AbdPLS*µyáV @Liµj∂LiøyLRiV. …‘¡≤U∂{ms ¤«¡[CJ $¨s™yxqsLS«¡Ÿ ry*≠sV ™yLji ¿¡˙ªRΩxms»¡Li, ZaP[xtsQ ™´ s x q sÚ Q ˚Liª][ Fy»¡V á≤Ô R ∂ W ˙xmsryµyá©´sV @LiµR∂¤«¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Aá∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë©´s LS«¡xmsZNP[= ≠d s V≤T ∂ ∏R ∂ Wª][ ™´ s W…˝ ÿ ≤yLR i V. $™yLji¨s µR∂Lji+LiøR¡VN][™´s≤R∂Li øyÕÿ x q sLiª][ x t sQLigS

DLiµR∂©yıLRiV. ªRΩ©´s xmsLRi˘»¡©´s\|ms ™´ s ˘Q Q N R P Ú Q \ Æ ™ sV©´ s ALiµ][ Œ œ ¡ ©´ s á\ | ms xqsˆLiµj∂xqsWÚ.. ˙xms«ÿry*™´sV˘ Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ Fs™´s\lLi©y ¨sLRixqs©´sáV æ ª ΩáVx m soN][ ™ ´ s øR ¡ Ë©yıLR i V. À≥ÿLRiªRΩƵ∂[aRPLi ˙xms«ÿry*™´sV˘ Ƶ∂[aPR ™´sV¨s, Fs™´sLji ™yµR∂©´sáV ™yLRiV

æªΩ÷¡}ms }qs*øR¡ËÈ DLiµR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sV Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ @LiµR∂LjiNUP }qs*øR¡ËÈ DLiµR∂¨s, Fs™´sl\Li©y $áLiNRPÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡™´søR¡Ë¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ª]áVªRΩ ≠dsVLRiV $áLiNRPNRPV ™´s¿¡Ë øR¡Wzqs, @NRP‰≤T∂ xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms ™´ s W…˝ ÿ ≤yá¨s ALiµ][ Œ œ ¡ ©´ s NSLR i VáNR P V x q sW¿¡LiøyLR i V. áLiNRPÕ‹[ ªRΩ≠sVŒœ¡ßá©´sV EøR¡N][ªΩR N][ x q sVÚ © yıLR i ¨s, z § ¶¶¶LiµR ∂ W Ƶ∂[™yá∏R∂Wá©´sV Æ©s[á™´sV»Ì¡Li ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i ¨s ™´ s ¿¡Ë©´ s ≠s™´sVLRi+á\|ms A∏R∂V©´s mx sL][OPR QLigS ˙xmsryÚ≠sxqsWÚ... $áLiNRPNRPV ™´s¿¡Ë @NRP‰≤T∂ xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV øR¡W}qsÚ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω * \ Æ ™ s≈¡Lj i ≠d s VZNP[

æªΩáVxqsVÚLiµR∂©yıLRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤ … ¡[ , LS«¡x m sZNP[ = LSNR P xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥ ÿ Lk i gS À≥ œ ¡ ˙µR ∂ ªy GLSˆ»˝ ¡ V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @µR∂©´sxmso ¡Ã¡gSá©´sV Æ ™ sWx § ¶¶¶Lj i LiøyLR i V. Aá∏R ∂ V x m sLj i x q sLSá©´ s V @µR ∂ Vx m soÕ‹[ N T P ºd Ω x q sVNR P V©yıLR i V. @LiVVæ ª Ω[ , LS«¡x m sZNP[ = x m sLR i ˘»¡©´ s ˙xmsaSLiªRΩLigS ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ F°÷d ¡ x q sVáV Ez m sLj i { m sáVË NRPV©yıLRiV. µR∂LRi+©y©´sLiªRΩLRiLi LS«¡x m sZNP[ = l L i[ fl ” · gR i VLi»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP LS©´sV©´sı Æ © s[ x m s¥R ∂ ˘LiÕ‹[ ™yx § ¶¶¶©yá LSNRPF°NRPá©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV.

aRP¨s™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡ÕfiÕ‹[ @µ≥j∂NSLRiVáV DLjiºdΩ∏R∂V≤R∂Liª][ µy≤T∂ xmsn V»¡©´sÕ‹[ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s 9™´sVLiµj∂ AªRΩ¯NRPV aSLiºΩ ¬ø¡[NPR WLji©´s»˝¡V @LiVV˘Liµj∂. . C ZNP[qx sVÕ‹[ @xmsÍn ÕfigRiVLRiV |ms»Ì¡VNRPV©´sı ORPQ™s´ W’≥¡ORPQ zms…”¡xtsQ©s± ©´sV LSxtsÌ Q˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi™´sVV≈¡LÍik ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRiV. µyLiª][ @xmnÍsÕfigRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ @™´sVáV ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ Æ©sáՋ[Æ©s[ @xmsÍn ÕfigRiVLRiV DLjibPORPQ @™´sVáVNRPV ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li aS≈¡ zqsFnyLRixqsV ¬ø¡[zqsLiµj∂. DLji bPORPQ @™´sVáV©´sV @µ≥j∂NSLRiVáV @ªRΩ˘LiªRΩ g][xms˘LigS DLiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi DLjibPORPQ @™´sVáV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi LS˙æªΩ[ @xmnÍsÕfigRiVLRiV©´sV ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Ã¡VNRPV ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. 2001Õ‹[ FyL˝iR Æ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ @xmsÍ ÕfigRiVLRiV ˙xmsµ≥y©´s ¨sLiµj∂ºΩ≤R∂V @ªRΩ≤T∂NTP 2004Õ‹[ xqsV˙{msLi N][LÌRiV DLjibPORPQ©´sV ≠sµ≥j∂Li¿¡Liµj∂. 2006Õ‹[ @ªRΩ©´sV ORPQ™´sW’≥¡ORPQ zms…”¡xtsQ©±s µy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ DLjibPORPQ @™´sVáV ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiµj∂. @LiVVæªΩ[ 2013, mz sn ˙ ¡™´sLji 3©´s @xmsÍ ÕfigRiVLRiV ORPQ™s´ W’≥¡ORPQ zms…”¡xtsQ©±s©´sV LSxtÌsQ˚xmsºΩ ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. µk∂Liª][ aRP¨s™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi @ªRΩ¨sNTP DLjibPORPQ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[aSLRiV. @xmÍsÕfiNRPV DLjibPORPQ @™´sVáV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥¡R ¨ds∏R∂V xmsn V»¡©´sáV (3Ö’ K«∂_»O_ç)

JѶ¨˚Öò Li tHõ∆ J=∞Å∞ ã¨Ô~·# x~°‚Ü«∞O: a*ˇÑ≤ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): FyL˝iR Æ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ @xmsÍ ÕfigRiVLRiVNTP DLjibPORPQ @™´sVáV xqs\lLi©´s ¨sLÒiR ∏R∂V™´sV¨s ’¡¤«¡zms ™y˘∆ÿ˘¨sLi¿¡Liµj∂. DLjibPORPQ @™´sVáVÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡Ljigji©´sxmsˆ…”¡NUP ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı ry*gRiºΩxqsVÚ©s´ ı»˝¡V A FyLÌik @µ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥∂j LS“¡™±s ˙xmsªy£ms LRiW≤U∂ @©yıLRiV. D˙gRi™yµR∂VáNRPV Bµ][ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP @¨s }msL]‰©yıLRiV. DLjibPORPQ @™´sVVá ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li µy*LS Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ D˙gRi™yµR∂VáNRPV NRPhji©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP ¬ø¡[zqs©´s»˝¡LiVV˘LiµR∂©yıLRiV. Aáxqs˘LigSÆ©s[ @LiVV©y DLjibPORPQ @™´sVáV «¡LRigRi≤y¨sı A•¶¶¶*¨sxqsVÚ©yı™´sV¨s LRiW≤≥U∂ @©yıLRiV. @xmnÍsÕfi gRiVLRiV DLjibPORPQ N][xqsLi Ƶ∂[aRP ˙xms«¡Ã¡V øyÕÿ NSáLigS FsµR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @xmnÍsÕfi gRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ D˙gRi™yµR∂VáNRPV gRi…Ì¡” xqsLiƵ∂[aPR Li Æ™sŒœ¡ßÚLiµR∂¨s ’¡¤«¡zms @µ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥∂j ˙xmsNS£tsQ «¡™´sƵ∂[NPR L`i @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ IºΩÚ≤∂T ™´sÃ˝¡Æ©s[ @xmsÍn Õfi gRiVLRiVNRPV ∏R∂VVzmsFs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li DLjibPORPQ©s´ V @™´sVáV ¬ø¡[zqsLiµR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @xqs¤Õ¡[ «¡LRigRiNRPF°™´s≤R∂Li NRP©yı Aáxqs˘LigS\Æ©s©y DLjibPORPQ©s´ V @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sı gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ’¡¤«¡zms Æ©s[ªΩR ©´slLi[Li˙µR∂ Æ™sW≤U∂ A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV. D˙gRi™yµj∂ @xmsÍn Õfi gRiVLRiV DLjibPORPQ @™´sVáV\|ms A∏R∂V©´s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi …”¡*…fi ¬ø¡[aSLRiV. @xmsÍn Õfi gRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ @™´sVáV©´sV ry*gRiºΩxqsWÚ, øyÕÿ Aáxqs˘LigS @™´sVáV «¡LjigjiLiµR∂¨s ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPVáV @©yıLRiV. @xmsÍn Õfi gRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ©s´ V @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂LiÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡LjigjiLiµR∂¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ xqs¯QXºΩ BLS¨ds @©yıLRiV. Aáxqs˘LigS\Æ©s©y @xmnÍsÕfi gRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı ªy™´sVV ry*gRiºΩxqsVÚ©´sı»˝¡V ’¡¤«¡zms ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P LSuÌy˚µ≥R∂˘QORPV≤R∂V —¡. NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @xmnÍsÕfi gRiVLRiV©´sV DLjiºdΩ∏R∂V≤R∂Li x§¶¶¶L<Rifl‘·∏R∂V™´sV¨s ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li aS≈¡ ™´sW“¡ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ zqs|§¶¶¶ø`¡ ≠sµy˘rygRiLRi LS™´so @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ µk∂¨sı ry*LÛiR LS«¡NUP∏R∂WáNRPV D xmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi¤…¡[ xqsz§¶¶¶LiøR¡À‹[™s´ V©yıLRiV.

NS˘Li£ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi »¡WLji«¡Li ˙xmsÆ™sWxtsQ©s± |\ ms ™´sVLi˙ªRΩVáV @µ≥∂j NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLi¿¡©´s zqsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T . ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩáV ™´s…Ì¡” ™´sxqsLiª`Ω NRPV™´sWL`i,LRixmsn VV≠dsLS lLi≤Ô∂T , ™´sV{§¶¶¶µ≥∂R L`i lLi≤Ô∂T , A©´sLi LS™´sV©yLS∏R∂Vfl· lLi≤Ô∂T , ¿d¡£msn |qs˙NRP»¡Lki ≠sV¨dsı ™´sV¥R∂W˘


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

2 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ =∞# =∞`«O „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«O

Pk"å~°O, Ѷ≤„|=i 10, 2013

J<åÖ’z`« q^è•<åÅ`À Psìã‘H˜ #ëêìÅ∞ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

^è~Œ åѶ∂¨ `«OÖ’ ~°∂áê~Ú aÜ« ∞ º O U =¸Å‰õ Ω . . ? ¨s

ªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™s´ oá µ≥∂R LRiáV ANSaS¨sı @Li»¡V ªRΩV©yıLiVV. µ≥∂R LRiá©´sV @µR∂Vxmso ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¬ø¡[xtsÌ QáV≤T∂gji øR¡Wr°ÚLiµj∂. ZNP[™´sáLi LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li BxqsVÚ©yı™´sV¨s øR¡LiNRPáV gRiVµÙ∂R VJ™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ÕÿÀ≥¡œ Li¤Õ¡[µ∂R ©´sı ≠sxtsQ∏∂R W¨sı gRiVLjiLÚ iøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. DxmsˆV, xmsxmsˆV, ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V ,©´sWÆ©sáV N]©´s¤Õ¡[©s´ xmsˆV≤R∂V ZNP[™s´ áLi LR i WFyLiVV ’¡∏R ∂ V˘Li ™´ s Ã˝ ¡ I©´ s gR i Wl L i[ ˙x m sπ ∏ ∂W«¡©´ s Li aRPW©´s˘Li.¨sªy˘™´sxqsLSá µ≥R∂LRiáV ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigjiF°ªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li INRP‰¤…¡[ NSLRiV ø_NRPgS á’≥¡Liøyá¨s ˙xms«¡¤Õ¡™´s*LRiW N][™´s≤R∂Li¤Õ¡[µR∂V. ’¡∏R∂V˘Liª][ xqs•¶¶¶ ≠sVgji÷¡©´s ¨sªy˘™´sxqsLSá©´sV |\ qsªRΩLi ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV NRP¨dsxqs Aµy∏R∂VLi xmsLjiµ≥∂j Õ‹[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs ≠sµ≥∂R LigS xqsLiZOP[Q™s´ V NSLRi˘˙NRP™´sWáVLi≤y÷¡. ™y…”¡¨s ry™´sW©´sV˘¨s “¡™´s©´s ˙xms™´sWflÿáV |msLi¬ø¡[ @’≥¡™´sXµÙ∂j NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV «‹[≤∂T Liøyá©´sı xqsˆQXx§¶¶¶, µR∂WLRiµR∂XztsÌ Q ™´sV©´s FyáNRPVáNRPV @™´sxqsLRiLi. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sWlLi‰…fi BLi»¡L`iÆ™s©<´s©±s NTPLiµR∂ ≠s≠sµ≥R∂ LRiNSá xqsLRiNRPVá©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ µy*LS ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[™yLRiV. NS¨s BxmsˆV≤y xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. @LiµR∂VZNP[ D÷˝¡ µ≥R∂LRiáV NRPW≤y gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sµ≥R∂LigS ANSaRPLiZNP[zqs µR∂WxqsVNRPVF°∏R∂WLiVV. D÷˝¡ NTPÕ‹[30 LRiWFy∏R∂Vá \|ms™´sW¤…¡[. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[™´søR¡¿¡Ë©´s ≠sµ≥y©yá NSLRifl·LigS ™y˘FyLRiVáV ÕÿÀ≥ÿáV xmsLi≤T∂LiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. B™´s¨dsı xmsNRP‰©´s |ms…Ì¡” ™´sVL][ xmsµj∂LRiNSá ™´sxqsVÚ™s´ oá©´sV DgSµj∂ ©´sVLi¿¡ ø_NRP µR∂VNSflÿá µy*LS @Liµj ∂ ryÚ ™ ´ s V¨s z q sFsLi NT P LR i fl„ fi NR P V™´ s WL` i l L i≤Ô T ∂ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.2011 |qs|mÌsLi ¡L`iÕ‹[ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NRPLi AbPLi¿¡©´s ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi Æ©sLRiÆ™s[LRiËNRPF°™´s≤R∂Liª][ xqsLS‰LRiV '™´sV©´s ’¡∏R∂V˘Li' @Æ©s[ }msLRiVª][ '™´sVL][ LRiWFyLiVV xms¥R∂NS'¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s»˝¡Vc NRP¨szmsr°ÚLiµj∂.ryLRi*˙ªRΩNRP Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ FyLÌik ª][ xqs•¶¶¶ r~LiªRΩ ˙xmsºΩxtÓsQ©´sV B©´sV™´sV≤T∂Lixms ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C xms¥R∂NS¨sı x§¶¶¶≤y™´so≤T∂gS ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡LiµR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV. Fs£mns{qsH ™´s˘™´sxqÛs ≠sZNP[Li˙µk∂NRPLRifl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sV©´s LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ’¡∏R∂W˘¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BNRP ≠dsVµR∂»¡ {ms≤U∂Fs£qs µy*LS xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiµj∂. ™´sLjiµ≥y©´s˘Li }qsNRPLRifl· ™´sVVLiµR∂VgS «¡Ljilgi[ NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sLRiLigRiÕfi, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, gRiVLi»¡WLRiV, ˙xmsNSaRPLi, Æ©sÃ˝¡WLRiV, ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ C xms¥R∂NS¨sı ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRPLigS ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ µ≥y©´s˘Li }qsNRPLRifl·, á’Ù¡µyLRiVáNRPV xmsLizmsfl‘· NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı BNRP ≠dsVµR∂»¡ Fs£mns{qsH NSNRPVLi≤y LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s F¢LRi xqsLRixmnsLSá NSL]ˆlLi[xtsQ©±s ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩVLiµj∂. C ≠sµ≥y©´sLi ˙NRP™´sVLigS LSxtÌsQ˚™´sVLiªRΩ…ÿ @™´sVáVÕ‹[NTP LS©´sVLiµj∂. æªΩÃ˝¡NSLÔRiVµyLRiVáNRPV INRP‰ LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[’¡∏R∂W˘¨sı @Liµj∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡Vc xqsLi˙NSLiºΩ xmsLi≤R∂VgRi xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. µk∂Liª][Fy»¡V DgSµj∂ ©´sVLi¿¡ NRPLiµj∂xmsxmsˆV, ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V, øR¡ZNP‰LRi ªRΩµj∂ªRΩLRi ª]≠sV¯µj∂ LRiNSá NTPLSflÿ xqsLRiNRPVá©´sV LSLiVVºdΩ µ≥R∂LRi\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV @Liµj∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩÃ˝¡NSLÔiR VµyLRiVáNRPV LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ xqs©´sı ’¡∏R∂V˘Li B™´s*©´sV©´sı»˝¡Vc ª]áVªRΩ ˙xmsøyLRi\Æ™sVLiµj∂. ™´sV©´s LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s G ˙lgi[≤`∂ ’¡∏R∂W˘¨sı ˙xms«ÿ xmsLizmsfl‘· xms¥R∂NRPLi ({ms≤U∂Fs£qs) µy*LS }msµR∂áNRPV INRP‰ LRiWFyLiVVZNP[ @Liµj∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡Vc ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. @LiVVæªΩ[ IN]‰NRP‰ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP Fs¨sı NTPÕ‹[á ’¡∏R∂V˘Li BryÚLRi©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi BLiNS æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[µR∂V. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s lLiLi≤R∂V N][»˝¡ 30 áORPQá æªΩÃ˝¡NSLÔRiVµyLRiVáNRPV ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s ¨sªy˘™´sxqsLSá©´sV C xms¥R∂NRPLi µy*LS xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂VLi A•¶¶¶*¨sLiøR¡µR∂gji©´sƵ∂[ @LiVV©y ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ µ≥R∂LRiá©´sV @µR∂Vxmso¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li BªRΩLRi ˙xms«¡Ã¡NRPV aSxmsLigS ™´sWLjiLiµj∂. lLiLi≤R∂V LRiWFy∏R∂VáZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NRPLi µy*LS }msµR∂áNRPV xms¤…Ì¡≤R∂©´sıLi |ms»Ì¡≤R∂Æ™s[V ªRΩ©´s Ƶ≥∂[˘∏R∂V™´sVLi»¡W 1983Õ‹[ Fs©±s…”¡ LS™´sWLS™´so Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂LiøyLRiV. @LiªRΩNRPLi¤…¡[ ™´sVVLiµR∂V ≠s«¡∏R∂VÀ≥ÿxqs‰L`ilLi≤Ô∂T ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsµj∂\|msxqsáV ªRΩNRPV‰™´s lLiLi≤R∂V LRiWFy∏R∂VáZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂W˘¨sı @Liµj∂Li¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP ø_NRP ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NS¨sı ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS @™´sVáV ¬ø¡[zqs©´s xmnsV©´sªRΩ ™´sW˙ªRΩLi LS™´sWLS™´soZNP[ µR∂NTP‰Liµj∂. Fs¨dsÌ AL`i x§¶¶¶∏R∂WLi ªRΩLS*ªRΩ A xms¥R∂NRPLi gS≤T∂ ªRΩzmsˆLiµj∂. A ªRΩLS*ªRΩ øyÕÿ NSÕÿ¨sNTP \Æ™sFs£qsAL`i x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ }msµR∂áNRPV ø_NRP ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NRPLi ºΩLjigji @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiµj∂.lLiLi≤R∂™´sryLji @µ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s \Æ™sFs£qsAL`i NRPW≤y Æ©sáNRPV 30 ZNP[“¡Ã¡ ’¡∏R∂V˘Li @Liµj∂Li¬ø¡[ Fs¨sıNRPá ™ygÙS©y¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sNTP ª][≤R∂V LSxtÌsQ˚ ≈¡«ÿ©y Æ™sW∏R∂V¤Õ¡[¨s @Æ©s[NRP xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá NSLRifl·LigS LSxtÌsQ˚ ≠sµR∂V˘ª`Ω, ˙xms«ÿxmsLizmsfl‘· ™´s˘™´sxqÛsáª][ xqs•¶¶¶ xqsNRPá ALÛjiNRP LRiLigSáV ÀÿgS Ƶ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. A©y≤R∂V  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ™´sWlLi‰…fiÕ‹[¨s ’¡∏R∂V˘Li lLi[»¡VcNRPV, xqs’¡=≤U∂ ’¡∏R∂V˘Li lLi[»¡VNRPV |msµÙ∂R ™´s˘ªy˘xqsLi ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ LS™´sWLS™´so ˙xmsÆ™s[aPR |# ms…Ì¡” ©´s lLiLi≤R∂V LRiWFy∏R∂VáV NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NRPLi |msµÙR∂FsªRΩVÚ©´s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi @LiVVLiµj∂. BxmsˆV≤R∂V A lLiLi≤R∂V µ≥R∂ LRiá ™´sVµ≥R∂˘ ÀÿgS ™´s˘ªy˘xqsLi D©´sıLiµR∂V©´s G ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨s\ZNP©y ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NRPLi À≥ÿLRiLigSÆ©s[ ªRΩ∏R∂WLRi™´soªRΩVLiµj∂. µyLiª][ ’d¡{msFsÕfi Aµy∏R∂V ˙xms™´sWflÿ¨sı ªRΩgÊij Li¿¡ }msµR∂á «¡©´s xqsLi≈¡˘©´sV NRPVµj∂LiøR¡≤R∂Li, À‹[giR q£ s NSLÔRiVá GLjiÆ™s[ªRΩ }msLRiVª][ á’Ù¡µyLRiVá xqsLi≈¡˘©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ ≠s™yµyxqsˆµR∂ øR¡LRi˘Ã¡NRPV ZNP[Li˙µR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLiVV.

Pk"å~°O, Ѷ≤„|=i 10, 2013

Aµj ∂ ÕÿÀÿµ`∂,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 9 NRPLi≤R∂NÌRPQL˝Ri ª]ágjiLixmso ˙g_Li≤`∂  ¡VNTPLig`i ≠sµ≥y©´sLiª][ ALÌki{qs À≥ ÿ Lk i gS Aµy∏R ∂ VLi N][Õ‹[ˆª][Liµj∂. xmsgRi…”¡ xmsp»¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´soª][©´sı ˙g_Li≤`∂  ¡VNTPLig`i ≠sµ≥y©´sLiª][ LS˙ºΩ Æ™s[Œ¡œ Õ‹[ ™´s¬ø¡[Ë  ¡xqsV=áV ∆ÿ◊d¡gS LS™y÷¡= ™´sr°ÚLiµj∂. ˙g_Li≤`∂  ¡VNTPLig`i ≠sµ≥y©´sLiª][ ALÌki{qs À≥ ÿ Lk i gS Aµy∏R ∂ VLi ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yı @µ≥j∂NSLRiVáV mx s…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s N]LiµR∂LRiV Æ\≤∂Q˚™´sL˝iR V ™yF°∏R∂WLRiV. ˙g_Li≤`∂  ¡VNTPLig`iª][ ALÌik q{ sNTP ©´stx sÌ QLi ™y…”¡Ã˝¡ ≤R∂Liª][Fy»¡V ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV µR∂WLRi™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaRP™´sVVLiµR∂¨s x m sáV™´ s oLR i V @Li»¡V©yıLR i V. µR∂WLRi˙FyLiªyáNRPV C ≠sµ≥y©´sLi @™´sVáV¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ALÌik {qsNTP ©´sxtsÌ QLi ™y…”¡Ã˝¡Vª][Liµj∂. Æ\≤∂Q˚™´sL`i INRP‰Æ≤∂[ NRPLi≤R∂NÌPR L`i mx s©´sVáV NRPW≤y øR¡W≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. µk∂Liª][ xqs™´sW∏R∂W¨sNTP  ¡xqsV=áV gRi™´sV˘Li ¬ø¡[LiR ¤Õ¡[NPR F°ªRΩV©yıLiVV. \ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂ Æ ™ s¤ Œ ˝ ¡ [

¡x q sV=áNR P V Aµj ∂ ÕÿÀÿµ`∂, gRiV≤T∂ x§¶¶¶ªRΩWıL`i, Bø][Ë≤R∂ , ¨sLRi¯Õfi, NS™´sWlLi≤ÔT∂, ALRiW¯L`i, z q sNT P Li˙µyÀÿµ`∂Õ‹[ ¨ s «¡⁄’d ˝ ¡  ¡rÌ y Li≤˝ R ∂ Õ‹[ ˙x m sæ ª Ω[ ˘ NR P LigS NRPLi≤R∂NÌRPQL˝Ri©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂W  ¡rÌyLi≤˝R∂Õ‹[  ¡xqsV= ¨s÷¡zms©´s ªRΩLS*ªRΩ  ¡xqsV= FsZNP[‰ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáNRPV @NRP‰≤R∂ D©´sı NRPLi≤R∂NÌRPL`i …”¡ZNP»˝¡Vc B™y*÷¡= DLi»¡VLiµj∂. @xmsˆ…”¡ µyNS  ¡xqsV= NRPµj∂¤Õ¡[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[µR∂V. …”¡ZNP»˝¡V B¿¡Ë©´s @©´sLiªRΩLRiLi …”¡™±sV= LjiF°LÌRiV©´sV NRPLi≤R∂NÌRPL`i \Æ≤∂Q˚™´sL`iNRPV B¿¡Ë©´ s ªR Ω LS*ªR Ω  ¡x q sV=  ¡∏R∂VáVƵ∂[LRiVªRΩVLiµj∂. µk∂Liª][ ™´sVLRiVxqs…”¡ rÌy£ms ™´sLRiNRPV  ¡xqsV=Õ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV FsNTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLi≤R∂µR∂V.  ¡xqsV=Õ‹[ …”¡™±sV=gS¨s, NRPLi≤R∂NÌRPL`igS¨s DLi≤R∂≤R∂V. Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂Õ‹[ …”¡ZNP…fi  ¡VNTPLig`i N˝]«[ fi @LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ 20 NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR µR∂WLRiLiÕ‹[ D©´sı gRiV≤T∂x§¶¶¶ªRΩWıL`iÕ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V  ¡xqsV= ¨sáFy÷¡. @NRP‰≤T∂ ™´sLRiNRPV  ¡xqsV=©´sV FsNRP‰≤y AxmsLRiV. NS¨s x m s»Ì ¡ fl·LiÕ‹[ ¨ s x m sáV ø][ » ˝ ¡ ˙x m s∏R ∂ Wfl‘ · NR P VáV FsZNP[ ‰

@™´sNSaRP™´sVVLiµj∂. Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ x q s≠d s Vx m sLiÕ‹[ ¨ s ™´ s W™yá ˙gS™´sVLiÕ‹[©´sW \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ Æ™s¤Œ¡˝ [ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV øyÕÿ ™´sVLiµj∂ ¡xqsV=áV FsNRPV‰ªyLRiV. NS¨s ˙g_Li≤`∂  ¡VNTPLig`i ≠sµ≥y©´sLiª][ A∏R ∂ W ø][ » ˝ ¡  ¡x q sV= AxmsNRPVLi≤yÆ©s[ Æ™sŒ˝ÿ÷¡= ™´sr°ÚLiµj∂. µk∂¨s™´sÃ˝¡ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ©´s≤T∂¬ø¡[ xqsLki*xqsVáV 5 ©´sVLi¿¡ 8 Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV Aµy∏R∂W¨sı N][Õ‹[ˆªRΩV©yı∏R∂V¨s Æ\≤∂Q˚™´sL˝iR V NR P W≤y ¬ ø ¡ ¡VªR Ω V©yıLR i V. NS™´sWlLi≤Ô∂T , ALRiW¯L`i  ¡rÌyLi≤˝∂R Õ‹[ LS˙ºΩ mx sp»¡ …”¡ZNP»˝¡V B¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV NR P Li≤R ∂ NÌ R P QL˝ R i ©´ s V GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂V. ZNP[™´sáLi xmsgRi…”¡ xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ ˙g_Li≤`∂  ¡VNTPLig`i N]©´srygRiVª][Liµj∂. µk∂Liª][ LS˙ºΩ Æ ™ s[ Œ œ ¡ Õ˝ ‹ [ ˙x m s∏R ∂ Wfl” · NR P Vá©´ s V ºd Ω x q sVNR P VÆ © s[ ≠d s áV¤ Õ ¡[ N R P ∆ÿ◊d ¡  ¡xqsV=á©´sV ºdΩxqsVN]xqsVÚ©yıLRiV. BNRP ¨sLRi¯Õfi ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂VáV Ƶ∂[Lij ©´s  ¡xqsV= NS™´sWlLi≤Ô∂T ™´sLRiNRPV FsNR P ‰≤y AgR i NR P VLi≤y Æ™sŒœ¡ßªRΩVLiµj∂.BLiªRΩNRPV™´sVVLi\Ƶ∂æªΩ[ ¨sLRi¯Õfi xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ r°zmsn ©´sgRiL`i; r°©±s, F°øR¡LiFy≤`∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[

NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi «¡Ljigji©´s |§¶¶¶≤y¯xqsÌ L˝iR xqsµR∂xqsV=Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı NRP¤Õ¡NÌPR L`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s Æ ™ s¤ Œ ˝ ¡ [ ™ yLR i V.  ¡rÌ y Li≤`∂Õ‹[ Æ © s[ NRPLi≤R∂NÌPR L`i …”¡ZNP…fi BxqsVÚLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xmsºΩ rÌy£msÕ‹[ NRP¨dsqx sLi 15 ©´sVLi¿¡ 20 ¨s≠sVuyá Fy»¡Vc  ¡xqsV= ¨sáFy÷¡= ™´sr°ÚLiµj∂.  ¡xqsV= Aáxqs˘Li @™´soªRΩV©´sı NSLRifl·LigS ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV @xqsx§¶¶¶©y¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[  ¡xqsV= FsZNP[‰ ™yLjiNTP …”¡ZNP…fi B¬ø¡[Ë ©y¥R∂VÆ≤∂[ ¤Õ¡[≤∂R V. Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ ™´sWLÊiR LiÕ‹[ ˙x m s∏R ∂ Wfl” · Liøy÷¡=©´ s ™yLR i V \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ©´sVLi¿¡ «¡⁄’d˝¡ ™´sLRiNRPV D¿¡ªRΩLigSÆ©s[ ™´sqx sVÚ©yıLRiV. «¡⁄’d˝¡ ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı @©´sLiªRΩLRiLi @NR P ‰≤R ∂ GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ z q s©´ s NR P Li≤R ∂ NÌ R P L`i ™yLj i NT P …” ¡ ZNP…fi BxqsVÚ©yı≤R∂V.

áÈbãπ ¿ãì+¨<£‰õΩ "åã¨∞Î =∂~°∞ÊÅ∞

NRPLRiWıáV, zmsn ˙ ¡™´sLji 9(AL`iFs©±sFs): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s g][ryˆ≤R∂V F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©s± NRPV ™yxqsVÚ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. µR∂OTPQflÿ©´s D©´sı lgi[»¡V xqsLjiNSµR∂¨s N]LiµR∂LRiV xqsW¿¡LiøR¡≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ªRΩWLRiVˆ©´s ¿¡©´sı lgi[»¡V J|ms©±s ¬ø¡[aSLRiV. BLiµR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™yxqsVÚ À≥¡œ ∏R∂VLi ™´s¤Õ¡˝ [ C ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. gRiªRΩ lLiLi≤R∂VÆ©sáá NSáLiÕ‹[ ™´sLRiVxqsgS «¡LRiVgRiV ªRΩV©´sı D˙µj∂NRPÚ qx sLixmsn V»¡©´sáV, ≠s™yµyxqsˆµR∂ ™´s˘™´s•¶¶¶LSáNRPV F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©±sNRPV ™yxqsVÚ xqsLjigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V©´s¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ ˙xmsµ≥y©´s lgi[»¡VNRPV ªyŒœ¡Li Æ™s[aSLRiV. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s —¡¤Õ˝¡Ã˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ B…‘¡™´sá ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xqsLixmsn V»¡©´sª][ ˙gS™´sVLiÕ‹[ D˙µj∂NRPÚ ™yªy™´sLRifl·Li, NSáVˆÕ˝‹[ ™´sVVgÊiR VLRiV øR¡¨sF°™´s≤R∂Liª][Fy»¡Vc g][ryˆ≤R∂V xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsV Fs¨sıNRPÕ˝‹[ BLRiV™´sLÊSá ™´sVµ≥R∂˘ Æ©sáN]©´sı D˙µj∂NRPÚ ™yªy™´sLRiflÿ¨sNTP NRPW≤y ªRΩ™´sV }qÌsxtsQ©±sNRPV ™yxqsVÚ xqsLjigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V©´s¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s @µ≥j∂NSLRiVáV ™yxqsVÚ ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘Ã¡NRPV $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV.BLiµR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS F°÷d¡qx sV }qÌstx sQ©s± µR∂ORPQfl·Li Æ\™sxmso D©´sı ˙xmsµ≥y©´s lgi[»¡V gRiVLi≤y LSNRPF°NRPáV rygjiLiøR¡NRPVLi≤y ªyŒœ¡Li Æ™s[aSLRiV. }qÌsxtsQ©s± ˙xmsx§¶¶¶LkiÕ‹[ ªRΩWLRiVˆ Æ\™sxmso©´s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ¿¡©´sı lgi[»¡V ©´sVLi¿¡ LSNRPF°NRPáV rygjixqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsµ≥y©´s lgi[»¡V©´sV xmspLjigÚ S ™´sVWzqsÆ™s[zqs ªRΩWLRiVˆ©´s D©´sı ¿¡©´sı lgi[»¡V©´sV |msµÙ∂R gS ¬ø¡[qz s ˙xmsµ≥y©´s lgi[»¡VgS ™´sWlLi[ËLiµR∂VNRPV F°÷d¡qx sVáV x m sp©´ s VNR P V©´ s ı»˝ ¡ V æ ª ΩáVr°Ú L iµj ∂ . øR ¡ »Ì ¡ Li ªR Ω ©´ s x m s¨s ªy©´ s V ¬ø¡[xqsVNRPVF°ªRΩVLiµR∂¨s ¬ø¡}msˆ F°÷d¡xqsVáNRPV NRPW≤R∂ ™yxqsVÚ À≥œ¡ ∏R∂VLi LRiWF~Liµj∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP xmsLizmsLiøy™´sV©yıLRiV. ªygRiV¨ds…”¡ mx s¥R∂NSá mx s©´sVáV©´s «ÿxms˘Li ¤Õ¡[NPR VLi≤y mx spLjiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s xms»Ì¡VN][™´s≤R∂Li øR¡Wzqs ˙xms «¡Ã¡V ™´sVVNRPV‰©´s Æ™s[¤Õ¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. FsLizms ™´sVLiµy «¡gRi©yıµ≥∂R Li N][LSLRiV. ªygRiV¨ds…”¡ qx sLRimx sn LSNRPV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[qz s©´s ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝iR V NS÷¡F°æªΩ[ Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi gRiªRΩLiÕ‹[ 48 gRiLi»¡Ã¡ ¨sLRi™´sµj∂NRP µk∂ORPQ ¬ø¡[xms…Ì¡” ©y, Bxmsˆ…”¡NUP @Ƶ∂[ xmsLjizqsÛ ºΩ DLiµR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS™´sVVáV @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. qx s™´sVxqs˘ mx sLjiuy‰LRiLi NSNRPF°æªΩ[ ¨sLRi™´sµ≥∂j NRP µk∂ORPQNPR V NRPW≤y Æ™s©´sNS≤R∂À‹[™s´ V¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè LS™´sV©±sFy≤`∂ {qs‰™±sV DLi≤T∂ NRPW≤y ÕÿÀ≥¡œ Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s Æ©sáՋ[ lLiLi≤R∂V ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂,zmns˙ ¡™´sLji9: ™´sV…ÿ‰ ™´sVªRΩVÚÕ‹[ FsLiµR∂L][ L][«¡Ÿ¤Õ¡[ ¨dsŒ˝¡œ ß ™´sqx sVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. qz sLigjiÕfi }mns£qs Æ™sW»¡L˝iR V B™y*á¨s N][LSLRiV.  ¡Ã¡W¯L`i {qs‰™±sV xms©´sVáV ªRΩ*LRigS xmspLjiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ¿¡ªRΩÚ™´soªRΩV©yıLRiV. «¡⁄µy¨sNTP @á™y»¡Vc xms≤T∂ BªRΩLRi xms©´sVáV ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ xqsªRΩ˘ryLiVV ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y xqsLRi*xqs*Li F°g]»Ì¡VNRPV©´sı ™yLRiV ALRiW¯L`i Bµj∂™´sLRiNRPV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS rygji©y, C ™´sVµ≥∂R ˘ |\ msxmsoá ÷d¡ZNP[“¡ª][ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ @Æ©s[NPR ™´sVLiµj∂ D©yıLRiV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi NSgSÆ©s[ ™´sV…ÿ‰ AgjiF°LiVVLiµR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ FsÕ˝ÿlLi≤Ô∂T @©yıLRiV. N]¨sı ˙gS™´sWáՋ[ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li, ™´sVVgjiLixmso xmsn ÷¡ªyá N][xqsLi FsµR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV∆ÿáV NRP≤R∂VN][‰™´s≤y¨sNTP NRPW≤y ¨dsŒ˝¡œ ß ¤Õ¡[™s´ ©yıLRiV. ™´sV≈¡ÚÕfi ¨s≤R∂VNRPVLjiÚ ALRiW¯L`i ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙xmsºdΩL][«¡Ÿ áORPQ Õ˝‹[ »¡L][ı™´sL`i ,gRiWÆ≤∂ ¡Ã˝¡WLRiV xms¥R∂NSá xmspLjiNÚ PT ˙Fyµ≥y©´s˘≠sV™y*á¨s ™´sV≈¡ÚÕfiÕ‹[ @™´soªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiµj∂. ALRiW¯LRiV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sV…ÿ‰ ªygRiV¨ds…”¡ NTP xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s ™´sVW≤R∂V xms¥R∂NSáV AgjiF°™´s≤R∂Liª][ «‹[LRiVgS ©´s≤R∂Vr°ÚLiµR∂©´s≤y¨sNTP BNRP‰≤R∂ «¡LRiVgRiVDªRΩ©´sı ªRΩLiæªΩ[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´s\Æ™sVLiµR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ µR∂∏R∂WNRPL`ilLi≤ÔT∂ ¨sµR∂LRi+©´sLi. qx sV™´sWLRiV mx sµj∂ ™´sVLiµj∂ G¤«¡Li»˝¡V mx s»Ì¡fl·LiÕ‹[ rÛy™´sLSáV }msL]‰©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ ºΩLRigRi¤Õ¡[¨s mx sLjiqz sÛ ºΩ Æ©sáN]LiµR∂¨s, ¨dsŒ˝¡œ N][qx sLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV¨s A≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sV…ÿ‰Q\|ms ¨s}tsQµ≥R∂Li «¡©´sLi N]»Ì¡VNRPVÆ©s[ xmsLjizqsÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂LiµR∂©yıLRiV. NRPXuÒy©´sµj∂ xmsNRP‰Æ©s[ D©´sıxmsˆ…”¡NUP G¤«¡Li»˝¡V LRix§¶¶¶xqs˘LigS ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. D©´sı |\ msxmso\¤Õ¡©±s xms©´sVáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRi¨s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s g][Õfi ¡Lig˝S, K…”¡gRi÷˝¡, —¡LS∏R∂Vª`Ω©´sgRiL`i, |msLji‰…fi,

=ÚOK«∞H˘ã¨∞Î#fl =∞Ozh\˜ ã¨=∞㨺ÃÑ· <Õ`«Å PO^Àà◊# „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,zmsn ˙ ¡™´sLji9: ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ‹[ ≠s÷d¡©´s˙gS™´sWáNRPV ªygRiV¨dsLRiV @Liµj∂LiøR¡NRPF°≤R∂Li µ≥yLRiVfl·™´sV¨s ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ π∏∂VÆ©sıLi $¨s™yxqslLi≤Ô∂T @©yıLRiV. ≠s÷d¡©´sLi ™yLjiNTP aSxmsLigS ™´sWLjiLiµR∂©yıLRiV. NRPXuÒy©´sµj∂ D©yı Dxmsπ∏∂WgRiLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ π∏∂V©´sıLi @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s NRPXuÒy©´sµj∂ «¡Õÿá©´sV ALRiVÆ™s[á N][»¡˝ ª][ ºΩLRiVxmsºΩNTP ºdΩxqsVNRPF°ªyLRi¨s, NS¨ds Fyá™´sVWLRiVNRPV ¨dsLRiV B™´s*¤Õ¡[¨s µR∂VzqÛsºΩ DLiµR∂¨s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS DLiµR∂¨s, N]¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ Æ™sVV∆ÿáV NRP≤R∂VN]‰Æ©s[LiµR∂VNRPV NRPW≤y ¨dsŒ˝œ¡ß ¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂LiµR∂¨s —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáV @Æ™s[µ∂R ©´s ¬ø¡LiµyLRiV. BxmsˆVÆ≤∂[ BÕÿ ™´soLi¤…¡[ Æ™s[xqs≠sÕ‹[ xmsLjizqsÛ ºΩ ™´sVLjiLiªRΩ À≥¡œ ∏R∂VLiNRPLRiLigS DLi»¡VLiµR∂¨s, ˙xms«¡Ã¡NRPV xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆVN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ºΩLRigRi¤Õ¡[¨s xmsLjizqsÛ ºΩ DLi»¡VLiµR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ≠søyLRiLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. C qx s™´sVxqs˘ mx sLjiuy‰LRiLi N][qx sLi @ªRΩ˘™´sqx sLRi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. FsLi{ms ™´sVLiµy «¡gRi©yı¥R∂Li @µ≥∂R ˘QOPR QªΩR ©´s B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[™s´ LiÕ‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Q|\ ms —¡Õ˝ÿ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘¤Õ¡[ AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 1,431 ˙gS™´sWá xmsLjiµ≥∂j Õ‹[ ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ DLiµR∂¨s, 19 ˙gS™´sWáՋ[ …ÿ˘LiNRPL˝iR µy*LS ¨dsLRiLiµj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ªygRiV¨ds…”¡ FsµÙR∂≤T∂ ¨s™yLRifl· N][xqsLi LRiW.9,70 N][»˝¡ª][ NRPLi…”¡Li¤«¡Li…fi ˙xmsflÿ◊¡NRP

=∞\ϯ`À z`«Î=Ù`«∞#fl Ü«Ú=`«

Éèí∂=ÚÅ∞ qÅ∞=ÃÑ· JÉèíºO`«~åʼnõΩ "≥ÉòÃã·\ò „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

≈¡™´sV¯Li,zmsn ˙ ¡™´sLji9: ˙gS≠dsVfl·, @LRi˜©±s ˙FyLiªyáNRPV qx sLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡ @µ≥∂j NSLRiVá NRP≠sV…‘¡Ã¡V ™´sWlLi‰…fi ≠sáV™´s©´sV ¨sLÒiR LiVVLi¿¡ @À≥¡œ ˘LiªRΩLSá q{ s*NRPLRifl· N][qx sLi qx s™´sWøyLS¨sı Æ™sÀfi\|qs…˝‹[ NRPW≤y DLiøR¡À‹[ªΩR V©yıLRiV. À≥¡œ W™´sVVáV, BŒ˝¡œ xqsÛ Õÿá ™´sVlLi‰…fi µ≥∂R LRiá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li À≥ÿLkigS |msLiøyá¨s ¨sLÒ R i LiVVLi¿¡LiÆ µ ∂[ ªR Ω ≤R ∂ ™´ s ogS.. A x m s˙NT P ∏R ∂ V©´ s V ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s rÌyLi£ms= @Li≤`∂ Lji—¡˙}qsxtsQ©s´˝ aS∆ÿµ≥∂j NSLRiVáNRPV DªRΩÚLRiV*÷¡¿¡ËLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW D©´sı À≥œ¡W™´sVVá ≠sáV™´s©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NPT ºdΩxqsVN]¨s N]ªRΩgÚ S À≥¡œ W™´sVVá ™´sWlLi‰…fi ≠sáV™´s©´sV xqsÀfi Lji—¡uÌy˚L`iáV ˙xmsºΩFyµj∂Liøy÷¡= DLiµj∂. C ˙xmsºΩFyµR∂©´sá©´sV C Æ©sá 11 ©´sVLi¿¡ 15 ™´sLRiNRPW xqsLi ¡Liµ≥j∂ªRΩ NRP≠sV…‘¡Ã¡ xmsLjibdPá©´sNRPV DLiøR¡VªyLRiV. A ªRΩLRiV™yªRΩ Lji—¡uÌy˚L˝RiV ˙xmsºΩFyµj∂Li¿¡©´s, NRP≠sV…‘¡ @©´sV™´sVºΩLi¿¡©´s qx s™´sLRifl· µ≥∂R LRiá©´sV qx sÀfi Lji—¡uÌy˚L`i NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹©[ s´ W, ªRΩ§x ¶ ¶q{ sÕÙÿL`i NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹©[ s´ W, Æ\™sÀfi\|qsÀfiáՋ[ ˙xms«¡Ã¡V mx sLjibdPá©´sNRPV DLiøR¡VªyLRiV. C Æ©sá 15 ©´sVLi¿¡ ™´sWLjiË 15 ™´sLRiNRPW C xqs™´sWøyLRiLi @LiµR∂LjiNUP @LiµR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[ DLi»¡VLiµj∂. ™´sWLjiË 16 ©´sVLi¿¡ ™´sWLjiË 20 ™´sLRiNRPW ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV, qx sWøR¡©´sá©´sV q{ s*NRPLjiryÚLiR V. Lji—¡}qÌs˚xtsQ©s± aS≈¡Õ‹[ C ≠sµ≥y©´sLi @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li BƵ∂[ ª]÷¡ryLji. 2010Õ‹[Æ©s[ INRPryLji À≥¡œ W™´sVVá ™´sWlLi‰…fi

≠sáV™´s©´sV |msLi¿¡©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ªy«ÿgS BxmsˆV≤R∂V ≠sáV™´s©´sVxqs™´sLjiLi¿¡ @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV zqsµÙ∂R Æ\™sVLiµj∂. µk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sı ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVáV, BŒ˝œ¡ xqÛsÕÿá ≠sáV™´sáV À≥ÿLkigS |msLRigRi©´sV©yıLiVV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ ¤Õ¡[¨s J N]ªRΩÚ ≠sµ≥y©y¨sı Lji—¡}qÌs˚xtsQ©s´˝ aS≈¡ BxmsˆV≤R∂V @™´sVáV ¬ø¡[r°ÚLiµj∂. Æ™s[lLi[*LRiV ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s @µ≥j∂NSLRiVá NRP≠sV…‘¡c ¨sLÙSLjiLi¿¡©´s ™´sWlLi‰…fi ≠sáV™´s\|ms @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV, xqsWøR¡©´sá©´sV ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠dsáVNRP÷¡ˆLi¿¡Liµj∂. @À≥œ¡˘LiªRΩLSá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[zqs @µ≥∂j NSLRiVáV N]ªRΩÚ µ≥∂R LRiá©´sV ™´sWLjiË 21 ©´sVLi¿¡ 25 ™´sLRiNRPV NRPLixmsp˘»¡L`iÕ‹[ @£msÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[zqs G˙zmsÕfi 1 ©´sVLi¿¡ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV, xqsWøR¡©´sáV æªΩ÷¡}msLiµR∂VNRPV ZNP[™´sáLi ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ xqs™´sV∏R∂VLi xqsLjiF°µR∂¨s, ™´sVLjiN]¨sı L][«¡ŸÃ¡V ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s xmsáV™´sLRiV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. N]¨sı ø][»˝¡ ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVá©´sV NRPW≤y BŒ˝œ¡ xqÛsÕÿáVgS gRiVLjiLÚ iøR¡»¡Li ™´sÃ˝¡ ™´sWlLi ?NRP…fi ≠sáV™´s LRiW.áORPQ Õ‹˝ N[ PT ¬ø¡[Lij F°ªRΩVLiµR∂¨s xmsáV™´soLRiV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xqslLi[* Æ©sLi ¡L˝Ri ™yLkigS @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV æªΩ÷¡∏R∂V«¡}qsLiµR∂VNRPV À≥œ¡W≠sV ∏R∂V«¡™´sW©´sVáNRPV ™´sVLji N]LiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLi ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

F°øR¡LiFy≤`∂áV ™´sV…ÿ‰NRPV @≤ÔyáVgS D©yı∏R∂V¨s æªΩáVr°ÚLiµj∂. D©yıLRiV. ≠dsLjiNTP BµÙR∂LRiV Àÿ£qsáV D©yıLRiV. ALRiW¯L`iÕ‹[ NRPŒÿ˘fl”·, ™´sVVLi\¤À¡ ™´sV…ÿ‰Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. Fy©y, zqsLigjiÕfi zmnsgRiL`i, ˙ÀÿZNP…fiáNRPV AaRPxms≤T∂ @Æ©s[NRP ™´sVLiµj∂ µj∂™yŒÿ ºdΩxqsVÚ©yıLRiV.—¡Õ˝ÿNRPV xqsLjix§¶¶¶µÙR∂VÕ‹[ D©´sı ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[¨s µ≥R∂LS¯Àÿµ`∂ ZNP[Li˙µR∂LigS zqsLigjiÕfiÆ©sLi ¡L`i «¡⁄µR∂Li «‹[LRiVgS «¡LRiVgRiVª][Liµj∂. µk∂¨sNTP ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[ @©´sV™´sVºΩ DLiµj∂. ˙xmsºdΩ 15 ¨s≠sVuyáN][ryLji xmsn ÷¡ªyáV ™´sryÚLiVV. C «¡⁄µR∂Li A≤R∂≤y¨sNTP —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ @Æ©s[NRP ™´sVLiµj∂ µ≥∂R LS¯Àÿµ`∂ Æ™sŒœ¡ßÚLi…ÿLRiV. ALRiW¯L`i ™´sVLi≤R∂áLi |msLji‰…fi ˙gS™´sVLi ©´sVLi¿¡ BµÙ∂R LRiV ∏R∂VV™´sNRPVáV µ≥∂R LS¯Àÿµ`∂ Æ™s◊¡˛ ™´sqx sWÚ r°™´sV™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ ©´s≠ds}ms…fi ™´sVLi≤R∂áLi ∏R∂VLiøR¡ ˙gS™´sVLi ™´sµÙR∂ L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWµy¨sNTP gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. BLiµR∂VÕ‹[ ©´s≠ds©±s @Æ©s[ ∏R∂VV™´sNRPV≤R∂V ™´sVLRifl”·LiøR¡gS LRi≠s @Æ©s[ ∏R∂VV™´sNRPV≤R∂V gS∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. ©´s≠ds©±s ™´sµÙR∂ ™´sV…ÿ‰ ¿¡…Ì¡‘ á’≥¡Li¿¡Liµj∂. |qsÕfiFn°©±s ©´sVLi¿¡ Æ™s◊˝¡©´s ¿¡™´sLjiNSÕfiNRPV ©´s≠ds}ms…fi Fs\|qs#= Fn°©±s ¬ø¡[∏R∂VgS @µj∂ ALRiW¯L`iÕ‹[¨s ™´sV…ÿ‰ G¤«¡Li…fiNRPV Æ™s◊˝¡Liµj∂. ALRiW¯L`i, |msLji‰…fi, F°øR¡LiFy≤`∂áՋ[ «‹[ L R i VgS ™´ s V…ÿ‰ ¨sLR i *z § ¶¶¶x q sVÚ © ´ s ı F°÷d ¡ x q sVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[µR∂V. ™´sV…ÿ‰ G¤«¡Li»˝¡ ≠s™´sLSáV æªΩ÷¡zqs©y ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li¤Õ¡[µR∂V. F°øR¡LiFy≤`∂ ™´sV…ÿ‰ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV }msL]Liµj∂Liµj∂. —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶µÙR∂VÕ‹[ D©´sıLiµR∂V©´s BªRΩLRi —¡Õ˝ÿá ™yLRiV NRPW≤y BNRP‰≤T∂NTP ™´sxqsVÚLi…ÿLRiV. F°øR¡LiFy≤`∂Õ‹[ ALRiW¯L`i LRiWLRiÕfi xqsLji‰Õfi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi D©´sıxmsˆ…”¡NUP «¡⁄µy¨sı @LjiNRP»Ì¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. G¤«¡Li»˝¡NRPV xmsµj∂ aSªRΩLi NRP≠dsVxtsQ©±s @LiµR∂Vª][Liµj∂. ™´sV…ÿ‰ «¡⁄µy¨sNTP A©±s\¤Õ¡©±s r¢NRPLRi˘Li NRPW≤y ÀÿgS Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂Vª][Liµj∂.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

3 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

Pk"å~°O, Ѷ≤„|=i 10, 2013

‰õΩzÛù`« ~å[H©Ü«∂xH˜ `≥~°ÖËÑ≤# HÍO„ÔQãπ! „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

ºΩLRiV™´sVá $™yLji xqs¨sıµ≥∂j Õ‹[ µ≥∂R *«¡xqsÚLiÀ≥¡œ Li ™´sµÙ∂R ©´s™´sVxqs‰LjixqsVÚ©s´ ı $áLiNRP @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LS«¡xmsZNP=

JѶ¨˚Öò QÆ∞~°∞‰õΩ Li tHõ∆ J=∞Å∞ (1= ¿Ñl `«~°∞"å~Ú)

ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][NRPVLi≤y «¡™´sVW¯NSbdP¯L`iÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPLRiWˆÈQ˘ ≠sµ≥j∂LiøyLRiV. 2001 ≤T∂|qsLi ¡L`i 13 ©´s D˙gRi™yµR∂VáV FyL˝iR Æ™sVLi»¡V\|ms ¬ø¡[zqs©´s D˙gRiµy≤T∂Õ‹[ G≤R∂VgRiVLRiV À≥¡œ ˙µR∂ªy zqs ¡˜Liµj∂ ™´sVLRifl”·LiøR¡gS ™´sVLji N]LiµR∂LRiV gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ≠dsLRiLiªy D˙gRi™yµR∂Váª][ F°LS≤T∂ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s™ylLi[.C µy≤T∂Õ‹[ @xmsÍn ÕfigRiVLRiV ˙xmsµ≥y©´s xqsW˙ªRΩµ≥yLji. @xmsÍn ÕfigRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥¡R ¨ds∏R∂V xqsLixmsn V»¡©´sáV «¡LRigRiNRPVLi≤y «¡™´sVW¯ NSbdP¯L`i @LiªRΩ…ÿ NRPLRiWˆÈQ˘ ≠sµ≥j∂LiøyLRiV. Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ˙xmsµ≥y©´s ©´sgRiLSÕ˝‹[ NRPW≤y \|§¶¶¶ @áL`Ìi ≠sµ≥j∂LiøyLRiV.

NRPLkiLi©´sgRiL`i, zmns˙ ¡™´sLji 9 iMZNP[™s´ áLi @µ≥∂j NSLRiÆ™s[V mx sLRi™´sV™yµ≥∂j @©´ s ı øR ¡ LiµR ∂ LigS @µ≥ j ∂ NSLR i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiµj∂. BƵ∂[ ™´sW»¡©´sV Æ©s[≤∂R V LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s @¨sı FyLÌkiáV, LS«¡NUP∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs©´s ˙xmsºΩ ™´s˘QQNTPÚ NRPW≤y  ¡z § ¶¶¶LR i LigR i LigSÆ © s[ NSLi˙l g i£ q s ºdΩLRiV©´sV ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿZNP[Li˙µR∂ xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiN`P, ≤T ∂ z q sFsLiFs£ q sá \ ¬ ø ¡LR i ¯©˝ ´ s ©´ s V FyáNRP™´sVLi≤R∂Œ˝œ¡Õ‹[ \|ms ¬ø¡[LiVV ryµ≥∂j Li¬ø¡[ DƵ∂Ù a[ PR ˘Liª][ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li æªΩ¿¡Ë©´s ¨s ¡LiµR∂©´s xms»˝¡ xqsLRi*˙ªy ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liµj∂. gRiªRΩ N]LiªRΩNSáLigS  ¡NSLiVVá©´sV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¤Õ¡[¨s, LRiVflÿáV B™´s*¨s, NSLRi˘NRPÕÿFyáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡¨s

F@∞ÉϺO‰õΩ ~å[H©Ü«∂ʼnõΩ DLji @™´sVáVÕ‹[ øR¡»Ì¡xmsLRi\Æ™sV©´s ¨s∏R∂V™´sWáV LѨÜ≥∂yOK«HÀ=^Œ∞Ì: q^•º™êQÆ~ü~å=Ù Fy…”¡LiøyLi : ztsQLiÆ≤∂[ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

FyL˝RiÆ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ NUPáNRP µ][ztsQ @xmÍsÕfigRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[LiaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[ æªΩ÷¡FyLRiV. «¡©´s™´sLji 21©´s LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP @xmÍsÕfi ORPQ™´sW’≥¡ORPQ zms…”¡xtsQ©±s©´sV xmsLizms©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. µy¨sı LSxtÌsQ˚xmsºΩ ºΩLRixqs‰LjixqsWÚ zmns˙ ¡™´sLji 3©´s x§¶‹[LiaS≈¡NRPV xmsLizms©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @xmsÍ ÕfigRiVLRiV µR∂xqsÚQ˚LiQ|\ ms zmsn ˙ ¡™´sLji 4©´s ªy©´sV xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. DµR∂∏R∂VLi 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV ºdΩ•¶¶¶L`i ¤\«¡Õ˝‹[ DLjibPORPQ©s´ V @™´sVáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. øR¡»Ì¡xmsLRiÆ\™sV©´s ¨s∏R∂V™´sWáV Fy…”¡Li¬ø¡[ @xmsÍ Õfi©´sV DLjiºdΩqz s©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. DLjibPORPQ @™´sVáV\|ms @ªRΩ¨s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV xqs™´sWøyLRi™´sVLiµj∂Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso À≥ÿLRiªRΩ FyL˝iR Æ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ @xmsÍ ÕfigRiVLRiVNRPV C DµR∂∏R∂VLi DLjibPORPQ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[LiaS≈¡ ˙xmsNRP»¡©´s ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[zqsLiµj∂. ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Õ˝‹[ DµR∂∏R∂VLi 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV DLji ºdΩzqs©´s»˝¡V x§¶‹[LiaS≈¡ @µ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @xmÍsÕfigRiVLRiV ORPQ™s´ W’≥¡ORPQ zms…”¡xtsQ©s± ©´sV LSxtsÌ Q˚xmsºΩ ºΩLRixqs‰LjiLiøR¡≤R∂Liª][ C ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

@ªRΩ˘LiªRΩ g][xms˘LigS DLjibPORPQ xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ ™´sVVLi ¡LiVV µy≤R∂Vá xmsn V»¡©´sÕ‹[ @«¡¯Õfi NRPxqsÀfi©´sV DLji ºdΩzqs©´s ≠sµ≥∂R LigSÆ©s[ FyL˝iR Æ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ NUPáNRP µ][ztsQ @xmÍsÕfigRiVLRiVNRPV NRPW≤y @ªRΩ˘LiªRΩ LRix§¶¶¶xqs˘LigS DLjibPORPQ xms˙NTP∏R∂V©´sV xmspLjiÚ¬ø¡[aSLRiV. LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ORPQ™s´ W’≥¡ORPQ ºΩLRiqx s‰LRifl· ©´sVLi¿¡ DLjibPORPQ @™´sVáV ™´sLRiNRPW ZNP[Li˙µR∂ §x ¶‹L[ iaS≈¡ @¨sı ≠sxtsQ∏∂R Wá©´sV @ªRΩ˘LiªRΩ g][xms˘LigS DLi¿¡Liµj∂. aRP¨s™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Õ˝‹[ DLji @™´sVáV @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV ≠sxtsQ∏R∂W¨sı Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liµj∂. @LiªRΩ™´sLRiNRPV FsNRP‰≤y C ≠sxtsQ∏R∂VLi gRiVLjiLi¿¡ Fs™´sLjiNTP æªΩ÷¡∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi

Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS À≥œ¡˙µR∂ªRΩ |msLixmso À≥ÿLRiªRΩ FyL˝iR Æ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ NUPáNRP µ][ztsQ @xmsÍ ÕfigRiVLRiV ORPQ™s´ W’≥¡ORPQ zms…”¡xtsQ©s± ©´sV LSxtsÌ Q˚xmsºΩ ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSbdP¯L`iÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV NRPLRiWˆÈQ˘ ≠sµ≥j∂LiøyLRiV. @xmÍsÕfigRiVLRiV «¡™´sVW¯NSbdP¯L`iÕ‹[¨s ÀÿLS™´sVVÕ˝ÿ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s™y≤R∂V. µk∂Liª][ $©´sgRiL`iª][Fy»¡V mx sáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ F°÷d¡xqsVáV À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ©´sV NRP»Ì¡Vµj∂»Ì¡Li ¬ø¡[aSLRiV. @NRP‰≤R∂ FsÕÿLi…”¡ xmsn V»¡©´sáNRPV ªy™´so¤Õ¡[NPR VLi≤y NRP»Ì¡Vµj∂»Ì¡Æ\™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ˙xms™´sVV≈¡VáNRPV À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ |msLiøyLRiV. @xmsÍ ÕfigRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ @™´sVáV ¬ø¡[zqs©´s Æ©s[xms¥R∂˘Liª][ Ƶ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ©´sV NRP»Ì¡Vµj∂»Ì¡Li ¬ø¡[aSLRiV. Ƶ∂[aPR LS«¡µ≥y¨s ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ©´sV |msLiøyLRiV. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVáՋ[ F°÷d¡xqsV ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi @xmsˆ™´sVªRΩQÚ Æ\™sVLiµj∂. ˙xmsµy©´s ©´sgRiLSáª][ Fy»¡V, ˙xms™´sVV≈¡VáNRPV NRPW≤y À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ |msLiøyLRiV.

«¡™´sVW¯NSbdP¯L`iÕ‹[ ALiµ][Œœ¡©´sáNRPV zmsáVxmso @xmÍsÕfigRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ @™´sVáV\|ms «¡™´sVW¯NSbdP¯L`iÕ‹[¨s Æ™s[LSˆ»¡V ™yµR∂VáV ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. DLjibPORPQ©s´ V ∏R∂W™´s“Í¡™´sLigS ™´sWLSËá¨s N][Lij ©y xms…Ì¡” LiøR¡VN][¤Õ¡[µ∂R ¨s Æ©s[xtsQ©s´ Õfi NS©´sˆÈlLi©±s=, x§¶¶¶ßLji∏R∂Vª`Ω NS©´sˆÈlLi©±s= Æ©s[ªΩR áV AZOP[QzmsLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* øR¡LRi˘NRPV ¨sLRixqs©´sgS «¡™´sVW¯NSbdP¯L`iÕ‹[ 4 L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V ALiµ][Œ¡œ ©´sáV, ¡Liµ`∂NRPV zmsáVxmso¨s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

µy≤T∂ «¡Ljigji©´s 11 GŒ˝œ¡NRPV DLjibPORPQ @™´sVáV.. À≥ÿLRiªRΩ ryLRi*À≥›™´sVªy*¨sNTP ˙xmsºdΩNRP @LiVV©´s FyL˝RiÆ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ Ƶ∂[aRP øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ J ™´sW∏R∂V¨s ™´sVøR¡Ë. 2001 ≤T∂|qsLi ¡L`i 13©´s HµR∂VgRiVLRiV µR∂VLi≤R∂gRiVáV FyL˝RiÆ™sVLi…fi À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[NTP ø]LRi ¡≤T∂ ≠søR¡ORPQflÿLRiz§¶¶¶ªRΩLigS NSáVˆÃ¡NRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. D˙gRi™yµR∂Vá NSáVˆÕ˝‹[ 9 ™´sVLiµj∂ ™´sVXªRΩV˘™yªRΩmx s≤ÔyLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS FyL˝iR Æ™sVLi…fi À≥¡œ ˙µR∂ªy qz s ¡˜LiƵ∂[ D©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi À≥¡œ ˙µR∂ªyzqs ¡˜Liµj∂ ≠dsL][¿¡ªRΩLigS F°LS≤T∂ D˙gRi™yµR∂Vá©´sV ™´sV»Ì¡V¤À¡…ÌÿLiVV. @xmsˆ…”¡ Dxms ˙xmsµ≥y¨s @µy*¨dsª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, xmsáV™´soLRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FyL˝iR Æ™sVLi…fi À≥¡œ ™´s©´sLiÕ‹[Æ©s[ D©yıLRiV. @LiªRΩNRPV N]µÙ∂j }qsxmso ˙NTPªRΩÆ™s[V ˙xmsµ≥y¨s ™y«fi}ms∏∫∂V, NSLi˙lgi£qs @µ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiµ≥k∂ FyL˝RiÆ™sVLi…fi ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´søyËLRiV. C µy≤T∂NTP NUPáNRP qx sW˙ªRΩµ≥yLji @LiVV©´s ¤\«¡}tsQ™s´ Vx§¶ ¶¯µ`∂ D˙gRi™yµj∂ @xmsÍ ÕfigRiVLRiV©´sV F°÷d¡qx sVáV mx s»Ì¡VNRPV©yıLRiV. 2004Õ‹[ xqsV˙{msLiN][LiRÌ V C ZNP[xqsVÕ‹[ @xmsÍ ÕfiNRPV DLjibPORPQ©s´ V ≠sµ≥∂j Li¿¡Liµj∂. @LiVVæªΩ[ 2006Õ‹[ @ªRΩ©´sV ORPQ™s´ W’≥¡ORPQ µy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aS≤R∂V. ORPQ™s´ W’≥¡ORPQ mz s…”¡tx sQ©s± qx sVµk∂LÁiR NSáLi LSxtsÌ Q˚mx sºΩ À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ DLi≤R∂»¡Liª][ DLjibPORPQ @™´sVáVÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVªRΩW ™´s¿¡ËLiµj∂. @LiVVæªΩ[ 2013 zmns˙ ¡™´sLjiÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi™´sVV≈¡LÍik ORPQ™s´ W’≥¡ORPQ zms…”¡xtsQ©s± ©´sV ºΩLRixqs‰LjiLiøR¡≤R∂Liª][ aRP¨s™yLRiLi ºdΩ•¶¶¶L`i ¤\«¡Õ˝‹[ DLjibPORPQ©s´ V @™´sVáV

xqsLixmsn Wá©´sV À˝ÿN`P ÷¡£qsÌ Õ‹[ |ms…Ì¡” gRi¤…¡Ì NS‰Ã¡¨s mx s¨sı©´s NRPV∏R∂VVNRPVÚá ™´sÃ˝¡ NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿª][Fy»¡V mx sáV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ m{ shSáV §x ¶ ¶qx sÚgiR ªRΩLi @π∏∂[V˘LiµR∂VNRPV ™´sWLÊiR Li qx sVgRi™´sVLi @π ∏ ∂[ V ˘ @™´ s NSaSá©´ s V LR i WF~Liµj ∂ LiøR ¡ V NR P VLiµj ∂ . NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ≠sxtsQ∏R∂W¨sNTP ™´s}qsÚ BÕÿLi…”¡ xqsLixmnsWá©´sV G≤T∂Li…”¡¨s gRiVLjiLÚ i¿¡Liµj∂. A∏R∂W qx sLixmsn WáNRPV\¬ø¡LRi¯©±sáVgS lgi÷¡¿¡©´s ™yLji¨s ≤T∂qz szqs’¡ ¬\ø¡LRi¯©±s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @©´sL>iR VáVgS ¬ø¡[xqsWÚ DªRΩLÚ iR V*áV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩORPQfl·Æ™s[V @™´ s VáVÕ‹[ N T P LS™´ s ≤R ∂ Li «¡Lj i gj i F°∏R ∂ WLiVV. µk ∂ Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsºΩxmsOSQá\|ms NSLi˙lgi£qs \ | ms ¬ ø ¡[ L iVV ryµ≥ j ∂ Li¿¡LiµR ∂ ¨s

¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. @µ≥ j ∂ NSLj i NR P LigS 134 xqsLixmnsWáNRPV gS©´sV NSLi˙lgi£qsNRPV 55, …”¡AL`iFs£qsNRPV 40, …”¡≤T∂zmsNTP 19, ’¡¤«¡zmsNTP 6, zqszmsH, ©´sgSLS xqs≠sVºΩáNRPV IN]‰NRP‰…”¡ ™´sVLji ª]≠sV¯µj∂ø][»˝¡ xqs*ªRΩLi˙ªRΩVáV l g iáVF~LiµyLR i V. @LiVVæ ª Ω[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ {mshRiLi µR∂NTP‰LiøR¡VNRPV Æ©s[LiµR∂VNRPV NRPV∏R∂VVNRPVÚáNRPV æªΩLRi¤Õ¡[mz s©´s NSLi˙l g i£ q s x m sáV™´ s oLj i NT P ™´ s W∏R ∂ V™´ s W»¡Ã¡V ¬ ø ¡z m sˆ NS˘Lix m soNR P V ªR Ω LR i ÷¡Li¿¡Liµj ∂ . @µ≥j∂NSLjiNRPLigS C¤Õ¡NRP‰ BÕÿ DLi¤ … ¡[ ˙x m sºΩx m sOSQá¨d s ı NRPáVxmsoNRPVLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs mx s¨s ≈¡ªRΩLi @π∏∂[V˘ @™´sNSaSáV Æ™sVLi≤R∂VgS NRP©´smz sLiøyLiVV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Æ™s[qz s©´s FsªR Ω VÚ g R i ≤R ∂ ™´ s Ã˝ ¡ ˙x m sx q sVÚ ª R Ω Li

¡Õÿ ¡ÕÿáV NSLi˙l g i£ q sNR P V @©´ s VNR P WáLigS ™´ s WLSLiVV. @©´sL>iR ªRΩ NRP÷¡gji©´s xqsLixmsn Wá©´sVLi¿¡ l g iáVF~Liµj ∂ ©´ s ™yLj i ¨s ª]ágjiLiøyNRP  ¡Õÿ ¡ÕÿáV øR¡W}qsÚ NSLi˙lgi£qs 56, …”¡AL`iFs£qs 36, …” ¡ ≤T ∂ z m s 17, ’¡¤ « ¡z m s 6, \ Æ ™ sFs£ q sAL`iz q sz m s ™´ s VVgÊ R i VLR i V, x q s*ªR Ω Li˙ªR Ω VáV G≤R ∂ VgR i VLR i V, ©´ s gSLS x q s≠sVºΩNT P ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s INRPLRiV©yıLRiV. µk∂Liª][ ™´sW˘—¡N`P zmnsgRiL`i ryµ≥j∂LiøR¡≤R∂Li øyÕÿ xqsVáV™´sÆ©s[ À≥ÿ™´s©´s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ Æ©sáN]¨s DLiµj∂. Bx m sˆ…” ¡ ZNP[ 68™´ s VLiµj ∂ ¬\ø¡LRi¯©˝s´ ª][ (@©´sL>iR VáV ™´sVVgÊiR VLRiV, ©´sáVgRiVLRiV NRPáVxmsoNRPV¨s) NSLi˙lgi£qs ªR Ω ©´ s bP’≥ ¡ LS¨sı g][ ™ yNR P V ªRΩLRi÷¡Li¿¡Liµj∂. …”¡≤T∂zms bP’≥¡LRiLiÕ‹[

19™´sVLiµj∂ D©´sı»˝¡V ˙xmsøyLRiLi «¡LR i VgR i VªR Ω VLi≤R ∂ gS ≠d s LR i Liªy \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[©´sV, …”¡AL`iFs£qsNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s 41™´sVLiµj∂ (™´ s VµÙ R ∂ ªR Ω VµyLR i V÷¡µÙ R ∂ Lj i ª][ NRPáVxmsoNRPV¨s) |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[¨s NRPLi˙…‘¡ N˝PR ÀfiÕ‹[ gRiªRΩLS˙ºΩ DLi≤R∂gS æªΩÃ˝¡™ylLi[ xqsLjiNTP ™yLji¨s ™´sVL][ ø][…¡” NTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ≠d s LR i Liªy |tsQ≤R ∂ W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi CÆ©sá 18™´sæªΩ[µk∂©´s DµR∂∏R∂VLi —¡Õ˝ÿZNP[Li˙µR∂ xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiN`PNRPV ¬ø¡[lLi[ËÕÿ A∏R∂W bP’≥¡LSá BLiøyL`ÍiáV øR¡LRi˘Ã¡V ºd Ω x q sVNR P V©yıLR i V. @LiVVæ ª Ω[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ºdΩqx sVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡©´sV ˙NTPLiµj∂ rÛyLiVV NS˘≤R∂L`iª][Fy»¡V \ l L iªR Ω ©´ s ıáV \ | qsªR Ω Li ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRiV.

Z"≥∞‡bû ZxflHõÖ’ Ô~Ѷ¨Ô~O_»O: ǨÏsâò~å=Ù

NR P Lk i Li©´ s gR i L`i,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 9: FyL˝RiÆ™sVLi»¡V\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ µ][ztsQ @xmsÍ ÕfigRiVLRiV DLji @™´sVáV Aáxqs˘Q\Æ™sV©´sxmsˆ…”¡NUP §x ¶ ¶Lij< qx sVÚ©yı™´sV¨s ’¡¤«¡zms q{ s¨s∏R∂VL`i Æ © s[ ª R Ω ≠sµy˘rygR i L`iLS™´ s o @©yıLRiV. Ƶ∂[aPR Li\|ms µy≤T∂ ¬ø¡[}qs aRPNRPVÚáNRPV C DLji bPORPQ µ≥k∂\¤…¡©´s x q s™´ s Wµ≥ y ©´ s ™´ s V¨s A∏R ∂ V©´ s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. aRP¨s™yLRiLi BNRP‰≤R∂ A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPL˝Riª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Aáxqs˘Li @LiVV©y @x m Í s ÕfigR i VLR i V DLj i ºd Ω ªR Ω §x ¶ ¶LiR< fl‘·∏R∂V™´sV¨s @©yıLRiV. C mx s¨s Fsx m sˆV≤][ ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ W÷¡=LiµR ∂ ¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. J»¡Vc Àÿ˘LiN`P LS«¡NUP∏R∂Wá N][xqsLi NSLi˙lgi£qs C bPORPQá©´sV @™´ s VáV ¬ ø ¡[ r °Ú L iµR ∂ ¨s ≠s™´ s VLj i +LiøyLR i V. ∏R ∂ VW{ m sG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li C xmsn V»¡©´s©´sV J»¡V Àÿ˘LiNR P V LS«¡NU P ∏R ∂ WáNR P V Dx m sπ∏∂Wgj i LiøR ¡ VN][ ™ ´ s µÙ R ∂ ¨s x q sW¿¡LiøyLR i V. ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li @©´s™´sxqsLRi ≈¡LRiVËá©´sV ªRΩgÊji}qsÚ l\LiªRΩVá LRiVflÿáV æªΩ[÷¡NRPgS ™´sW{msn ¬ø¡[∏∂R V™´søR¡Ë¨s ≠sµy˘rygRiL`i LS™´so @©yıLRiV. LRiVfl·™´sW{mns\|ms zqsFsLi ¬ ø ¡[ z q s©´ s ˙x m sNR P »¡©´ s Àÿµ≥R∂Ú∏R∂VLSz§¶¶¶ªRΩ˘™´sV©yıLRiV. A∏R∂V©´sNRPV l\LiªRΩVá\|ms ¿¡ªRΩaÚ PR VµÙ∂j ¤Õ¡[¨s æªΩ[÷¡LiµR∂©yıLRiV.

qz sµÙ∂j }ms»¡,zmsn ˙ ¡™´sLji 8(AL`iFs©±sFs): æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ©s´ V øy¤…¡[LiµR∂VNRPV FsÆ™sV¯÷d¡= Fs¨sıNRPá©´sV lLixmsn lLiLi≤R∂LigS {qs*NRPLjiLiøR¡≤y¨sNTP NSLi˙lgi£qs qz sµÙ∂R mx s≤yá¨s …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR §x ¶ ¶Lik £tsQ LS™´so qx s™yÕfi ≠szqsLSLRiV. xqsx§¶¶¶NSLRi Fs¨sıNRPáª][ ™´sVVLjixqsF°ªRΩV©´sı zqsFsLi ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV C qx s™yÕfiNRPV qz sµÙ∂R Æ™s[V©y @¨s @©yıLRiV. r~LiªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ≠saS*ryÆ©s[ı F~LiµR∂¤Õ¡[¨s {qsFsLi, xqsx§¶¶¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ryµ≥j∂Li¿¡©´s ryLiZNP[ºΩNRP ≠s«¡∏R∂W¨sı ˙xms«ÿ≠s«¡∏R∂VLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s §x ¶ ¶Lik a`PLS™´so FsƵ∂Ù ™[ y¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«ÿ Fs¨sıNRPáNRPV LRiLi≤T∂..≠dsV  ¡Ã¡Æ™sVLiª][ æªΩáVxqsVÚLiµR∂¨s xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. ˙xms«ÿ ¡Ã¡Li DLiµR∂¨s À≥ÿ≠s}qsÚ FsÆ™sV¯÷d¡= Fs¨sıNRPá©´sV lLixmsn Li≤R∂LigS {qs*NRPLjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV zqsµÙ∂R ™´sW @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Æ\™sV©yLÌik Õ‹[ DLiµR∂¨s, µR∂™´sVV¯Li  ¡Õÿ¨sı ¨sLRiWzmsLiøR¡VN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡= Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡AL`iFs£qs @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡ æªΩáLigSfl·™yµy¨sı øy…ÿá¨s x§¶¶¶Lkia`PLS™´so zmsáVxmso¨søyËLRiV. FyLÌki LRiz§¶¶¶ªRΩLigS «¡Ljigji©´s xqsx§¶¶¶NSLRi

©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ ,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 9 (AL`iFs©±sFs): FyL˝iR Æ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ ºdΩ•¶¶¶L`i ¤\«¡Õ˝‹[ DLjibPORPQ©s´ V @™´ s VáV ¬ ø ¡[ } qs™´ s VVLiµR ∂ V @x m Í s ÕfigR i VLR i V ˙x m saSLiªR Ω LigS NRP¨szmsLiøyLRi¨s ¤\«¡Ã¡V @µ≥∂j NSLRiVáV æ ª Ω÷¡FyLR i V. aR P ¨s™yLR i Li æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s ˙FyLÛRi©´sáV ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂¨s @©´sLiªRΩLRiLi @ªR Ω ¨sNT P \ Æ ™ sµR ∂ ˘ x m sLk i OR P QáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. DLjiNRPLi ¡Li FsZNP[‰ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @x m n Í s Õfi gR i VLR i V ™´ s ∞©´ s LigS, ˙xmsaSLiªRΩLigS NRP¨szmsLiøy≤R∂¨s ºd Ω •¶¶¶L`i \ ¤ « ¡Ã¡V @µ≥ j ∂ NSLR i VáV

¬ ø ¡ ¡VªR Ω V©yıLR i V. @ªR Ω ©´ s V ™´ s ∞©´ s LigS, x q sLiz q sµÙ  R ∂ \ Æ ™ sV©´ s ™´sV©´sqx sVª][ DLjiNRPLi ¡Li FsNTP‰©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. ¿¡™´sLji ORPQflÿÕ˝‹[ @ªR Ω ©´ s V ˙x m saSLiªR Ω LigS, ™´ s ∞©´ s LigS NR P ¨sz m sLiøy≤R ∂ ¨s, DLj i bPOR P QNR P V z q sµÙ  R ∂ x m s≤T ∂ ©´ s ¤ … ˝ ¡ [ NRP¨szmsLiøy≤R∂¨s ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Ã¡V @µ≥ j ∂ NSLR i VáV ¬ ø ¡z m sˆ©´ s »˝ ¡ V x q s™´ s WøyLR i Li. DµR ∂ ∏R ∂ VLi 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV DLjibPORPQ @™´sVáV @©´ s LiªR Ω LR i Li @ªR Ω ¨s ™´sVXªRΩƵ∂[•¶¶¶¨sı ¤\«¡Õ˝‹Æ[©s[ ≈¡©´s©´sLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. DLjibPORPQ ≠sµ≥j∂xqsWÚ ºdΩLRiVˆ Æ™sáV™´s≤T∂©´s

Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVxmso©´sV g]xmsˆªRΩ©´sLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áNRPV uyNTP¬ø¡[Ë Õÿ Æ™sV«ÿLÌik J»˝¡Vc Æ™s[∏∂R Wá¨s N][LSLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ µj∂™´sV¯ºΩLjilgi[Õÿ FsÆ™sV¯÷d¡= mx sn ÷¡ªyáVLi≤yá¨s mx s»Ì¡À≥¡œ ˙µR∂VáV, DFyµ≥y˘∏R∂VVáNRPV ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ FsÆ™sV¯÷d¡=gS lgi÷¡¿¡©´s Æ™sWx§¶¶¶©±s≤ÔT∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌki xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS N]©´srygSLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡= Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ™sWx§¶¶¶©±s≤ÔT∂NTP J»¡Vc Æ™s[}qsÚ NSLi˙lgi£qsNRPV Æ™s[zqs©´s }msL]‰©yıLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡=gS DLi»¡W {qsFsÕfi{ms ≠dsV…”¡Lig`iNRPV Æ™sWx§¶¶¶©±s≤ÔT∂ •¶¶¶«¡\lLi xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ryµ≥∂R ©´s N][xqsLi xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯©´sV ˙xmsxmsLiøR¡rÛyLiVVNTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡©´s xmnsV©´sªRΩ ry*≠sVg_≤`∂ZNP[ µR∂NTP‰LiµR∂©yıLRiV. À≥ÿLki Æ™sV«ÿLÌik ª][ ry*≠sVg_≤`∂©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡ A LjiNSLÔRiV©´sV ºΩLRigRiLS∏R∂Wá©yıLRiV Æ™sV«ÿLÌki LSNRPF°æªΩ[ {qsFsLi, {qs™´sWLi˙µ≥∂R VáV æªΩáLigSfl·™yµR∂Li ¤Õ¡[µ∂R Li…ÿLRi¨s, lgiáVxmso ™´sVV≈¡˘Li NSµR∂V.. Æ™sV«ÿLÌkiπ∏∂[V ™´sVV≈¡˘™´sV©yıLRiV.

Fs£qs’¡H NS˘£tsQ ≤T∂Fy—¡…fi ZNP[Li˙µ∂R Li ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li ILig][áV,zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V }qÌs…fiÀÿ˘LiN`P }qs™´sáV ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLigS @Liµj∂LiøR¡≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s }qÌs…fiÀÿ˘LiN`P A£msn BLi≤T∂∏R∂W «¡©´sLRiÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV Fs.Fs©±s.@xmsˆ∏R∂V˘ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi rÛy¨sNRP }qÌs…fiÀÿ˘LiN`P A£msn BLi≤T∂∏R∂W Àÿ˘LiN`P A™´sLRifl·Õ‹[¨s Fs.…”¡.FsLi. ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ NS˘£tsQ ≤T∂Fy—¡…fi ≠sVxtsQ©s± ©´sV A∏R∂V©´s ÕÿLiø≥¡R ©´sLigS ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS Fy˙ºΩZNP[∏R∂VVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW }qÌs…fiÀÿ˘LiN`P A£mns BLi≤T∂∏R∂W ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ 2 Æ™s[á N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Vá Õÿ™yƵ∂[≠sd á©´sV N]©´srygjir°ÚLiµR∂©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ 1,250 }qÌs…fi Àÿ˘LiN`P ˙ÀÿLi¿¡Ã¡ µy*LS ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s≠sµ≥∂R LRiNSá Àÿ˘LiNTPLig`i }qs™´sáV @Liµj∂xqsVÚ©s´ ı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ 60 }qÌs…fi Àÿ˘LiN`P ˙ÀÿLi¿¡Ã¡V mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. ™´sWLjiË Æ©sáՋ[ @Li«¡∏R∂V˘ L][≤∂RÔ VÕ‹[ ™´sVL][ N]ªRΩÚ ˙ÀÿLi¿¡ ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV©yıLRiV.

}qÌs…fi Àÿ˘LiN`P A£msn BLi≤T∂∏R∂W µy*LS ˙xms«¡Ã¡V A©±s¤\Õ¡©±sÕ‹[ ∆ÿªyáV ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[qx sVN][™s´ øR¡Ë©yıLRiV. NS˘£tsQ ≤T∂Fy—¡…fi ≠sVxtsQ©s± ©´sV Fs.…”¡.∏R∂VLi. ≠sVxtsQ©±sÕÿgS æªΩ[÷¡NRPgS AxmslLi[…fi ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡VË©´s©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi ™´sXµ≥y NSNRPVLi≤y Fs.…”¡.∏R∂VLi. ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s NS˘£tsQ ≤T∂Fy—¡…fi ≠sVxtsQ©±s µy*LS INRP xmsLS˘∏R∂VLi 49 Æ™s[á 900 LRiWFy∏R∂Vá ©´sgRiµR∂V «¡™´sV ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë©yıLRiV. @Õÿ Fs¨sıryL˝RiV @LiVV©y «¡™´sV ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡VË©´s©yıLRiV. «¡™´sV ¬ø¡[zqs©´s ©´sgRiµR∂VNRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ LRibdPµR∂V F~LiµR∂™´søR¡VË©´s©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ }qÌs…fi Àÿ˘LiN`P A£msn BLi≤T∂∏R∂W «¡©´sLRiÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV ZNP.Fs£qs.AL`i.™´sVWLji,Ú }qÌs…fi Àÿ˘LiN`P ¿d¡£mns «¡©´sLRiÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV —¡.$¨s™y£qs, ≠s.≠s.LRi™´sVfl·∏R∂V˘, Æ™s[VÆ©s[«¡L˝iR V ©ylgi[aPR *LRiLS™´so, LSLiÀÿ ¡V ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

z=i Hõ∆}ÏÖ’¡ „ѨâßO`«OQÍ JѨ˚ÖòQÆ∞~°∞ ‰õΩ@∞O| ã¨Éèí∞ºÅ‰õΩ ã¨=∂Kå~°O: *ˇ·Å∞ JkèHÍ~°∞Å∞ ªRΩLS*ªRΩ @xmnÍsÕfi gRiVLRiV xmsƵ∂[Œ˝œ¡ Fy»¡Vc ºd Ω •¶¶¶L`i \ ¤ « ¡Ã¡VÕ‹[ D©yı≤R∂V. @ªRΩ¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP N][LiRÌ V 2002Õ‹[ DLjibPORPQ ≠sµ≥∂j qx sWÚ ºdΩLRiVˆ ¬ ø ¡z m sˆLiµj ∂ . 2001Õ‹[ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ @ªRΩ¨sNTP DLjibPORPQ xms≤T∂Liµj∂. @xmnÍsÕfi gRiVLRiVNRPV 43 GŒ˝œ¡ß. @ªRΩ©´sV NSbd P ¯L`iÕ‹[ r°F°L`iNR P V ¬ø¡Liµj∂©´s™y≤R∂V. @xmnÍsÕfi gRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @ªRΩ¨s NRPV»¡VLi ¡ x q sÀ≥ œ ¡ V˘Ã¡NR P V æ ª Ω÷¡z m s©´ s »˝ ¡ Vc @µ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡FyˆLRiV. @xmnÍsÕfi gR i VLR i VNR P V DLj i Æ ™ s[ x q sVÚ © ´ s ı

xqs™´sWøyLS¨sı {qsˆ≤`∂ F°xqÌsV µy*LS @ªR Ω ¨s NR P V»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV, «¡™´sVW¯ NSbdP¯L`i ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP æªΩ÷¡Fy™´sV¨s ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li aS≈¡ NSLRi˘µR∂Lji+ AL`iZNP zqsLig`i @©yıLRiV. xqs™´sWøyLRiLi gRiVLRiV NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV ¬ø¡[LjiLiµy, ¤Õ¡[µy ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ¨sLÙSLjiLiøR¡VN][™yá¨s ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Ã¡V @µ≥j∂NSLRiVáV «¡™´sVW¯ NSbd P ¯L`i F°÷d ¡ x q sV \ Æ ≤ ∂l L iNÌ R P L`i «¡©´sLRiÕfiNRPV ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡Vc NRPW≤y A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, ªRΩ™´sVNRPV qx s™´sWøyLRiLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s @ªRΩ¨s r°µR∂LRiV≤R∂V ™´sVVryÚN`P gRiVLRiV

@©yı≤R∂V. @xmnÍsÕfi gRiVLRiV À≥ÿLRi˘ ªRΩ ¡xqsV™±sVNRPV NRPW≤y xqs™´sWøyLRiLi ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ¨s Fs£ q sFsAL`i gj i Õÿ¨d s @Li»¡V©yı≤R ∂ V. gj i Õÿ¨sNU P FyL˝RiÆ™sVLi»¡V\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ ≠s™´sVVNTPÚ Ã¡’≥¡Li¿¡Liµj∂. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @x m n Í s ÕfiNR P V DLj i bPOR P Q @™´ s VáV NS™´s≤R∂Liª][ @ªRΩ¨s NRPV»¡VLi ¡ x q s À ≥ œ ¡ V ˘ à ¡ V NRP¨dsıLRiV™´sVV¨dsıLRi∏R∂W˘LRiV. @ªRΩ≤T∂ bPORPQ©´sV ∏R∂W™´s“Í¡™´sLi ¬ø¡[ryÚLRi¨s À≥ÿ≠sLiøy™´sV¨s @©yıLRiV. NS¨ds @LiªR Ω Õ‹[ Æ © s[ DLj i ºd Ω ryLR i ¨s ≠sázmsLiøyLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

4 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

Pk"å~°O, Ѷ≤„|=i 10, 2013

H©ÅHõ Ѩi}Ï=∂Öˇ<Àfl... ^•_ç #∞Oz Lif`« =~°‰õΩ . $NSNRPVŒœ¡Li «¡Õ˝ÿ aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡ Fs¨sıNRPá\|ms F°÷¡Lig`i @µ≥j∂NSLRiVáNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s bPORPQfl· ªRΩLRigRiªRΩVáՋ[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı —¡Õ˝ÿ B©±sø≥yL`iÍ NRP¤Õ¡NÌPR L`i F°Õÿ À≥ÿxqs‰L`i

~°nÌ ^Œ$ëêìº qâßY‰õΩ „Ѩ`ÕºHõ Ô~·à◊√¡ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji9: ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá LRiµÙ∂k ¨s µR∂XztsÌ QÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s ™´sVLjiN]¨sı LRiW»˝¡Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP l\LiQŒ¡œ˝ ©´sV ©´s≤R∂xmsÕÿ¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,zqsNTPLi˙µyÀÿµ`∂c≠saS≈¡Ã¡ ™´sVµ≥∂R ˘ ©yáVgRiV ˙xmsæªΩ[˘NRP l\LiQŒ¡œ˝ ©´sV ©´s≤R∂mx s©´sV©´sı»˝¡V µR∂OTPQfl· ™´sVµ≥∂R ˘ l\Li¤Õ¡[* ˙xmsµ≥y©´s F¢LRiqx sLi ¡Liµ≥yá @µ≥∂j NSLji ZNP.ryLi ¡bP™´sLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. 07148 ©´sLi ¡LRiV ˙xmsæªΩ[˘NRP \lLiáV C Æ©sá 12©´s LS˙ºΩ 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV zqsNTPLi˙µyÀÿµ`∂ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji ™´sVLSı≤R∂V DµR∂∏R∂VLi 9.45 gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠saS≈¡ ¬ø¡[LRiVªRΩVLiµj∂. 07028 ©´sLi ¡LRiV ˙xmsæªΩ[˘NRP \lLiáV C Æ©sá 13©´s LS˙ºΩ 8.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV ©yLixms÷˝¡ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji ™´sVLSı≤R∂V DµR∂∏R∂VLi 8.50 gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠saS≈¡ ¬ø¡[LRiVªRΩVLiµj∂. 07147 ©´sLi ¡LRiV ˙xmsæªΩ[˘NRP \lLiáV C Æ©sá 13©´s LS˙ºΩ 8.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠saS≈¡ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V¤Õ¡Ù L[ ij ™´sVLSı≤R∂V DµR∂∏R∂VLi 9.45 gRiLi»¡Ã¡NRPV qz sNTPLi˙µyÀÿµ`∂ ¬ø¡[LRiVªRΩVLiµj∂. 07027 ©´sLi ¡LRiV ˙xmsæªΩ[˘NRP \lLiáV C Æ©sá 14©´s LS˙ºΩ 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠saS≈¡ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂VáVƵ∂[Lij ™´sVLSı≤R∂V DµR∂∏R∂VLi 10.15 gRiLi»¡Ã¡NRPV ©yLixms÷˝¡ ¬ø¡[LiR VªRΩVLiµj∂. C l\LiŒ˝¡œ ß zqsNTPLi˙µyÀÿµ`∂, NS“¡}ms…fi, ™´sLRiLigRiÕfi, ≈¡™´sV¯Li, ™´sVµ≥∂j LRi, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, GáWLRiV, ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li, LS«¡™´sVLi˙≤T∂, ry™´sVL˝iR N][»¡, @©´sı™´sLRiLi, ªRΩV¨s, @©´sNSxms÷˝¡, µR∂V™y*≤R∂ }qÌstx sQ©s´˝ Õ‹[™s´ W˙ªRΩÆ™s[V AgRiVªyLiVV. ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP \lLiQŒ˝œ¡©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.

JѶ¨˚Öò Li 㨨Ô~·# x~°‚Ü«∞O: HÍO„ÔQãπ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): @xmnÍsÕfi gRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ @™´sVáV\|ms NSLi˙lgi£qs ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiµj∂Li¿¡Liµj∂. DLjibPORPQ xqs\lLi©´s ¨sLÒiR ∏R∂V™´sV¨s ZNP[Li˙µR∂ xqs™´sWøyLRiaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sV¨ds£tsQ ºΩ™yLji @©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚xmsºΩ ORPQ™s´ W’≥¡ORPQ ºΩLRixqs‰LjiLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ DLji @™´sVáV ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ FsNRP‰≤y ªRΩxmsˆV «¡LRigRi¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. @¨dsı øR¡»Ì¡˙xmsNSLRiÆ™s[V «¡LjigS∏R∂V¨s @©yıLRiV. Ƶ∂[aPR ryLRi*À≥›™´sVªy*¨sı Ƶ∂ ¡˜ºdΩ}qs øR¡LRi˘Ã¡©´sV xqsz§¶¶¶LiøR¡À‹[™s´ V©yıLRiV. @xmsÍn ÕfiNRPV DLji @™´sVáV¬ø¡[∏∂R V»¡Li xqs\lLi©´s ¨sLÒiR ∏R∂VÆ™s[V©´s¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ µj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. øR¡»Ì¡˙xmsNSLRiÆ™s[V DLjibPORPQ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[aS™´sV¨s A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRi≠sVNRP‰≤R∂ æªΩ÷¡FyLRiV. D˙gRi™yµR∂Vá\|ms D©´sı |msLi≤T∂Lig`i ZNP[xqsVá©´sV Fny£qsÌ ˙…ÿN`P N][LiRÌ Vá µy*LS xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá©yıLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V µj∂gji*«¡∏∫∂V }msL]‰©yıLRiV.

©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ , z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 9 (AL`iFs©±sG):À≥ÿLRiªRΩ ryLRi*À≥›™´sVªy*¨sNTP ˙xmsºdΩNRP @LiVV©´s FyL˝RiÆ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ ZNP[ x q sVÕ‹[ . . Fs»Ì ¡ ZNP[ à ¡NR P V @xmnÍsÕfigRiVLRiVNRPV bPORPQ @™´sV\¤Õ¡Liµj∂. xmsµR∂N]LiÆ≤∂[Œ˝œ¡ xqsVµk∂LÁRi ≠sLS™´sVLi @©´sLiªRΩLRiLi bPORPQ©´sV @™´sVáV ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤R ∂ Li\ | ms x q sLR i *˙ªy x§¶¶¶L<SºΩlLi[NSáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´so ªRΩV©yıLiVV. FyL˝iR Æ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ ©´sVLi¿¡ @xmnÍsÕfi DLjiºdΩªRΩ ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s NUPáNRP xmsLjiflÿ™´sWáV BÕÿ D©yıLiVV...2011 ≤T∂|qsLi ¡L`i 13: HµR∂VgRiVLRiV D˙gRi™yµR∂VáV FyL˝RiÆ™sVLi…˝‹[ NSLi|m˝sN`P=Õ‹[NTP ø]LRi ¡≤T∂ NSáVˆÃ¡V «¡LjiFyLRiV. ª]≠sV¯µj ∂ ™´ s VLiµj ∂ ™´ s VXºΩ ¬ ø ¡LiµR ∂ gS, 15 ™´ s VLiµj ∂ gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.≤T∂|qsLi ¡L`i 15:

[OÑπ lÖÏhÅ =Å¡ áêsìH˜ #+¨Oì¡ ÖË^∞Œ : =Ú~°m"≥∂ǨÏ<£ LS«¡™´ s VLi˙≤T ∂ ,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 9 (AL`iFs©±sFs) : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki xms…”¡xtÓsQLigS DLiµR∂¨s, «¡Li£ms—¡Õÿ¨dsá ™´sÃ˝¡ FyLÌkiNTP NRP÷¡lgi[ ©´sxtÌsQÆ™s[V≠dsV ¤Õ¡[µR∂¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩ , zqs¨ds©´s»¡V≤R∂V ™´sVVLRi◊d¡Æ™sWx§¶¶¶©±s @©yıLRiV. N]LiµR∂LRiV FyLÌki¨s ≠ds≤T∂©´sLiªRΩ ™´ s W˙ªy©´ s ™´ s ¬ ø ¡[ Ë ©´ s x t Ì s QLi ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. …”¡≤T∂zms xms…”¡xtÌsQLigS DLiµR ∂ ¨s, ™´ s ¬ ø ¡[ Ë Fs¨sıNR P Õ˝ ‹ [ xmnsV©´s≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂xqsVÚLiµR∂¨s @©yıLRiV.LS«¡™´sVLi˙≤T∂Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.... 2014 Fs¨sıNR P Õ˝ ‹ [ æ ª ΩÆ µ ∂[ F y @ªRΩ˘µ≥j∂NRP Æ™sV«ÿLÌki ryµ≥j∂xqsVÚLiµR∂¨s @©yıLR i V. @Æ µ ∂[ ≠sµ≥ R ∂ LigS FsÆ™sV¯÷d¡= Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPW≤y ≠s«¡∏R ∂ VLi ryµ≥ j ∂ x q sVÚ L iµR ∂ ¨s }msL]‰©yıLRiV. …”¡≤T∂zmsÕ‹[ N]ªRΩÚ LRiNRPÚLi FsNRPV‰ª][LiµR∂¨s @©yıLRiV.

µy≤T∂NTP NUPáNRP xqsW˙ªRΩµ≥yLji \¤«¡}tsQ ™´ s Vx § ¶¶¶™´ s V¯µ`∂NR P V ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s @xmsÍn ÕfigRiVLRiV©´sV ≤≥∂T ÷d¡˝ F°÷d¡xqsVáV NSbd P ¯L`iÕ‹[ @µR ∂ Vx m soÕ‹[ N T P ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. @Õÿlgi[, ≤≥T∂÷d˝¡ ∏R ∂ VW¨s™´ s Lj i =…‘ ¡ NT P ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s Fs£qsGAL`i gjiÕÿ¨ds¨s NRPW≤y @µR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVN]¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ ™´sVL][ BµÙ∂R LRiV @xmsn =©±s gRiVLRiV, AÆ™sV À≥¡œ LRiÚ u¢NRPª`Ω x§¶¶¶ß}qs=©±s gRiVLRiVá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. ≤T ∂ |qsLi ¡L`i 29: @x m n Í s Õfi gRiVLRiVNRPV xmsµj∂ L][«¡ŸÃ¡ F°÷d¡£qs NRPxqsÌ ≤U∂NTP @xmsˆgjiLiªRΩ 2002 «¡⁄©±s 4 : @xmnÍsÕfi gRiVLRiV, gjiÕÿ¨ds xqs•¶¶¶ ©´sáVgRiVLji|\ ms øyLÍij {tsQ…fi µy≈¡Ã¡V ≤T∂|qsLi ¡L`i 18: gjiÕÿ¨ds, u¢NR P ª`Ω x § ¶¶¶ß}qs=©± s gR i VLR i V,

™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌik Æ©s[ªΩR xtsQLij ¯Ã¡ À≥¡œ LRiÚ @¨sÕfi NR P V™´ s WL`i≠s µ]LigR i ˙FyLÛ R i ©´ s á¨s øR ¡ Li˙µR ∂ Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. ªRΩ÷˝¡ NSLi˙lgi£qs, zmsÃ˝¡ NSLi˙lgi£qsNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s Æ©s[ªΩR áV «¡Ã¡∏R∂V«Ïÿ¨sı µ≥ R ∂ ©´ s ∏R ∂ V«Ï ¡ LigS ™´ s WLSËLR i ¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. «¡Ã¡∏R∂V«Ïÿ¨sNTP LRiW.70 Æ™s[á N][»˝¡Vc ≈¡LRiVË ¬ø¡[}qsÚ, LRiW.30 Æ™s[á N][»˝¡Vc @≠s¨dsºΩ «¡LjigjiLiµR∂¨s NSg`i æªΩ[÷¡Ë©´s ≠sx t sQ∏R ∂ W¨sıA∏R ∂ V©´ s gR i VLR i VÚ ¬ø¡[ a SLR i V.˙Fy¤«¡NÌ R P VáNR P V

@©´ s V™´ s VªR Ω VáV ¤ Õ ¡[ N R P VLi≤y NSá*áV ªR Ω ™y*LR i ¨s AL][zmsLiøyLRiV. 23 áORPQá FsNRPLSáNRPV ¨dsLRiV BøyË™´ s V¨s ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li ¬ ø ¡ ¡VªR Ω V©yı, 22 Æ ™ s[ à ¡ FsNR P LSáNR P V NR P W≤y ¨d s LR i V @LiµR ∂ ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ¨s @©yıLR i V. ALi«¡Æ©s[∏R∂VNSá¨dsÕ‹[ ≠sVLjiË NRPÕ˝ÿáNRPV Æ™s◊˝¡ lL\ iªRΩVá qx s™´sVxqs˘Ã¡©´sV @≤T ∂ gj i æ ª ΩáVx q sVNR P V©yıLR i V. @©´ s LiªR Ω LR i Li A∏R ∂ V©´ s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. µj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªΩR Æ\™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤Ô∂T @Ã˝¡V≤R∂V

@¨sÕfi NRPV™´sWL`iNRPV À≥œ¡NTPÚ ¤Õ¡[µR∂¨s, @¨sÕfi™´s¨dsı µ]LigRi ˙FyLÛiR ©´s¤Õ¡[©s´ ¨s A ∏ R ∂ V © ´ s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLR i V.@≠s¨d s ºΩ r~™´sVV¯ª][ Õ‹[»¡£qsFyLi≤`∂Õ‹[ 70 gRiµR∂Vá BŒ˝¡œ ß NRP…ÌÿLRi¨s, NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡V @Liªy lLiLi≤R∂V gRiµR∂VÕ˝‹[ DLi¤…¡[, ≠sVgji÷¡©´s LRiW™´sVVÕ˝‹[ µR∂∏R∂W˘Ã¡V ºΩLRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s A∏R ∂ V©´ s @©yıLR i V. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T D µ ] [ ˘ g S à ¡ V @™´sVV¯NRPVLi»¡V©yıLRi¨s, NTPLRifl„fi NR P V™´ s WL`i l L i≤Ô T ∂ ªR Ω ™´ s VV¯Œ˝ œ ¡ ß

2006 |qs|mÌsLi ¡L`i 26: @xmnÍsÕfigRiVLRiV©´sV DLji ºdΩ∏R∂Wá¨s ≤≥∂T ÷d¡˝ N][LiRÌ V AƵ∂[aPR Li 2006 @NÌ ] [   ¡L`i 3: OR P Q ™ ´ s W’≥ ¡ OR P Q ˙x m sryµj ∂ Liøyá¨s LSxtsÌ Q˚mx sºΩ G{ms¤«¡[ @ Ù¡VÕfi NRPÕÿLiNRPV @xmnÍsÕfigRiVLRiV À≥ÿLRi˘ ªRΩ ¡xqsV™±sV gRiVLRiV zms…”¡xtsQ©s± µy≈¡Ã¡V 2007 «¡©´s™´sLji 12: ªRΩ©´s DLjibPORPQ \|ms @xmnÍsÕfigRiVLRiV µy≈¡Ã¡V ¬ ø ¡[ z q s©´ s Lj i ™´ s p˘ z m s…” ¡ x t sQ © ± s ©´ s V ª][zqsxmso¿¡Ë©´s xqsV˙{msLiN][LÌRiV. ¨sLÒRi∏R∂VLiÕ‹[ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[µR∂¨s xqsˆ{tsÌ QNPR LRifl· 2010 Æ™s[V 19: @xmsÍn Õfi gRiVLRiV OR P Q™´ s W’≥ ¡ OR P Q z m s…” ¡ x t sQ©± s ©´ s V ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡©´s ≤≥∂T ÷d¡˝ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li. x q sV˙{ m sLiN][ L Ì R i V ≠sµ≥ j ∂ Li¿¡©´ s ™´sVLRifl·bPORPQ©s´ V @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s

zqsFnyLRixqsV 2010 ≤T∂|qsLi ¡L`i 30: ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Ã¡V ©´sVLi¿¡ u¢NRPª`Ω x§¶¶¶ß}qs=©±s ≠s≤R∂VµR∂á 2012 ≤T∂|qsLi ¡L`i 10: bdPªyNSá qx s™´sWÆ™s[aSáV ™´sVVgjiqz s©´s ªRΩLS*ªRΩ @xmsÍn Õfi gRiVLRiV |\ mnsÕfi©´sV xmsLjibdP÷¡ryÚ™´sV¨s x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ ztsQLiÆ≤∂[ ˙xmsNRP»¡©´s 2013 z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 3: @xmsÍn ÕfigRiVLRiV ORPQ™s´ W’≥¡ORPQ mz s…”¡tx sQ©s± ©´sV ºΩLR i x q s‰Lj i Li¿¡©´ s LSx t Ì s Q ˚ x m sºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍik zmns˙ ¡™´sLji 4: @xmnÍsÕfi gRiVLRiV DLjiºdΩªRΩ |\ mnsÕfi\|ms xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[zqs©´s ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ ztsQLiÆ≤∂[ zmsn ˙ ¡™´sLji 9: ºdΩ•¶¶¶L`i ¤\«¡Ã¡VÕ‹[ @xmsÍn Õfi DLjiºdΩªRΩ, @NRP‰Æ≤∂[ ≈¡©´s©´sLi

`≥ÅOQÍ} ã¨∞xfl`«"≥∞ÿ# JOâ◊O: =∞h+π u"åi „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,zmns˙ ¡™´sLji9: æªΩáLigSfl· @LiaRPLi øyÕÿ xqsV¨sıªRΩÆ\™sVLiµR∂¨s, AÕ‹[¿¡Li¿¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLiµR∂¨s NSLi˙lgixqsV {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ, ZNP[Li˙µR∂ xqs™´sWøyLRi, ˙xmsryLSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sV¨ds£tsQ ºΩ™yLki @©yıLRiV. µk∂¨s\|ms Bxmsˆ…”¡ZNP[ ZNP[Li˙µR∂˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qx sLi˙xmsµj∂Lixmsoá ˙xms˙NTP∏R∂V ¬ø¡[mx s…Ì¡” LiµR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi©´sV ªy™´sVV @LÛiR Li ¬ø¡[qx sVNRPV©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R Váª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. @NTP‰Æ©s[¨s ©ylgi[aPR *LRi LS™´so «ÿºdΩ∏R∂V @™yLÔiR Vá ˙xmsµy©Ø[ªΩR =™´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´s≤y¨sNTP aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµR∂V ™´søyËLRiV. æªΩáLigSfl· qx s™´sVxqs˘ mx sLjiuy‰LS¨sNTP ™´sVLjiN]LiªRΩ qx s™´sV∏R∂VLi mx s≤R∂VªRΩVLiµR∂¨s, @LiªRΩ™´sLRiNRPV BLRiV ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V xqsLi∏R∂V™´sV©´sLi Fy…”¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ª]LiµR∂LRiFy»¡V ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVN][¤Õ¡[™s´ V©yıLRiV. øR¡LRiËá ˙xms˙NTP∏R∂V N]©´srygRiVªRΩV©´sıLiµR∂V©´s ˙xmsºΩ INRP‰LRiW xqsLi∏R∂V™´sV©´sLiª][ DLi≤yá©yıLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ µ][ztsQ @xmnÍsÕfi gRiVLRiV DLji Æ™s©´sNRP LSNUP∏R∂VLi G≠dsV ¤Õ¡[µ∂R ¨s A∏R∂V©´s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. Ƶ∂[aPR À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ N][qx sÆ™s[V DLji ºdΩqz s©´s»˝¡V

[ÅÜ«∞[˝O =Úã¨∞QÆ∞Ö’ ^èŒ#Ü«∞[˝O =∞O_çѨ_»¤ K«O„^ŒÉÏ|∞ gRiVLi»¡WLRiV,zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs) : «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ Æ\™sFs£qs µ≥R∂©´s∏R∂V«Ï¡Li ¬ø¡[aSLRi¨s …”¡≤T∂zms @µ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V AL][zmsLiøyLRiV. «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li @˙NRP™´sWá\|ms ªy™´sVV ¬ø¡zmsˆ©´s ¨s«ÿá©´ s V Bx m sˆV≤R ∂ V NSg`i  ¡∏R∂V»¡|ms…Ì”¡LiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ @≠s¨d s ºΩ ™´ s ¤ Õ ˝ ¡ [ ’¡∏R ∂ V˘Li, gS˘£ q s µ≥ R ∂ LR i áV ≠sx m sLk i ªR Ω LigS |msLj i gS∏R ∂ V¨s @©yıLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s ™´sxqsVÚ©yı ≠dsVN][xqsLi FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ©yáVg][ L][ « ¡Ÿ gR i VLi»¡WLR i V ©´sgRiLS¨sNTP ¬ø¡[LjiLiµj∂. @LiB¨dsºΩ ªRΩxmsˆ ≠dsLjiNTP ˙xms«¡Ã¡ Àÿµ≥R∂áV æªΩ÷¡∏R∂V™´s¨s @©yıLRiV. rÛy¨sNRP bP™´ s ©ygR i LS«¡ŸNSá¨d s Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡©´sVƵÙ∂[bPLi¿¡ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. ªRΩxmsˆV≤R∂V ˙µ≥ R ∂ V™´ s x m s˙ªyáª][ NSLi˙l g i£ q s µ]LigRiáV }msµR∂á À≥œ¡W™´sVVá©´sV NS¤«¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sVµR∂˘Li g]áVxqsV µR∂VNSflÿá NSLRifl·LigS }msµR∂áV ALÛjiNRPLigS ¿¡ºΩNTPF°ªRΩV©yıLRi¨s AÆ™s[µR∂©´s

@xmsÍn ÕfigRiVLRiVáNRPV DLjibPORPQ ≠sµ≥∂j Li¿¡©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP N][LÌRiV 2003 @gRixqÌsV 30: µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ ˙xmsµ≥y©´s ¨sLiµj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s \¤«¡}tsQ ™´sVx§¶¶¶™´sV¯µ`∂ Æ©s[ªRΩ xmnsW“¡ ÀÿÀÿ $©´sgRiL`iÕ‹[ «¡Ljigji©´s Fs©±sN_Li»¡L`iÕ‹[ x§¶¶¶ªRΩLi. xmsµj∂ gR i Li»¡Ã¡ Fy»¡V rygj i ©´ s Fs©±sN_Li»¡L`iÕ‹[ @ªRΩ≤T∂ª][ FyLRiV ™´sVL][ ™´sVVgÊRiVLRiV D˙gRi™yµR∂VáV x§¶¶¶ªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. @NÌ][ ¡L`i 29: gjiÕÿ¨ds¨s ¨sLÙ ] [ z t sQgS ≠s≤T ∂ ¿¡|ms…Ì ” ¡ ©´ s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi 2005 AgR i x q Ì s V 4: @x m n Í s ÕfigR i VLR i VNR P V DLj i bPOR P Q ¨sLÙS LjiLi¿¡©´s xqsV˙{msLiN][LiRÌ V. ™´sVL][ D˙gRi™yµj∂ u¢NRPª`Ω x§¶¶¶ß}qs=©±s gRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ©´sV xmsƵ∂[Œ˝œ¡ NRPhji©´s NSLSgSLRi bPORPQgS ™´sWLRiVˆ

≤R ∂ ¡V˜Ã¡V ™´ s x q sWáV ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠s™yµyxqsˆµR∂\Æ™sV©´s 26 “¡™Ø[á ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ ™´sVL][ 15 ™´sVLiµj∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y D©yıLRi¨s, ™yLj i ¨s ™´ s VV≈¡˘™´ s VLi˙ºΩ NSFy≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌik §x ¶ ¶∏∂R WLiÕ‹[ qx s©´sı ’¡∏R∂V˘Li NTPÕ‹[ LRiW.15 DLi¤…¡[, BxmsˆV≤R∂V NTPÕ‹[ LRiW.50 NTP |msLjigjiLiµR∂¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V @©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ @©´ s VøR ¡ LR i VáV ªR Ω x m sˆV≤R ∂ V xms˙ªyáª][ À≥œ¡W™´sVVá©´sV NRPÀÍÿ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. NRPÀÍÿµyLRiVá\|ms ºΩLRigRi ¡≤yá¨s, ˙xms«¡Ã¡NRPV @Li≤R∂gS DLi…ÿ™´sV¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V øR ¡ Li˙µR ∂ Àÿ ¡V©y∏R ∂ VV≤T ∂ ª][ gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ FyLÌik Æ©s[ªΩR áV xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. ≤T∂zqszqs’¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @©´sVxqsLjiLiøy÷¡=©´s ™´ s p˘x § ¶¶¶Li\ | ms ™yLR i V øR¡LjiËxqsVÚ©´sı»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi.

A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡V\|ms µy≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s™yLji¨s D}msOTPQLi¬ø¡[µj∂ ¤Õ¡[µR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ©´sNRPV ORPQ™´sW’≥¡ORPQ ˙xmsryµj∂LiøyáLi»¡W @xmnÍsÕfi gRiVLRiV zms…”¡xtsQ©±s |ms»Ì¡VN][™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ DLji ºdΩ∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡LjigjiLiµR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi»¡V\|ms µy≤T∂NTP µj∂gjiæªΩ[ Fs™´sLjiZ\ NP©y BƵ∂[ gRiºΩ xms≤R∂VªRΩVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ©y¨sËÆ™s[ªRΩ µ≥][LRifl”· ªRΩgRiµR∂V: ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡ J»˝¡ª][ ™´sV©´sVgRi≤R∂ rygjixqsVÚ©´sı ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ©y¨sËÆ™s[ªRΩ µ≥][LRifl”· @™´sáLi’¡r°ÚLiµR∂¨s À≥ÿ«¡Fy «ÿºdΩ∏R∂V DFyµ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V xmsoLRiVa][ªΩR LÚ i LRiWFyÕÿ AL][zmsLiøyLRiV. aRPLiuyÀÿµ`∂ FsLiVVL`iF°LÌiR VÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂ªRΩW... ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP æªΩáLigSfl·©´sV B¬ø¡[Ë DƵÙ∂[aRPLi ¤Õ¡[©´sLiµR∂VÆ©s[ FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ xqsLixmspLÒRi ™´sVµÙR∂ªRΩV B¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NUP NSLi˙lgi£qsFyLÌki NSá∏R∂Wxms©´sª][ LSxtsÌ Q˚ ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sLi¿¡r°ÚLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. Aáxqs˘QÆ\™sV©´sxmsˆ…”¡NUP @xmsÍn xmsÕfigRiVLRiV©´sV DLji ºdΩ∏R∂V≤R∂Li xms»˝¡ x§¶¶¶L<iR Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

WOQÍ¡O_£`Õ `˘e \© @fiO\© AN˝SLi≤`∂ ,zmsn ˙ ¡™´sLji 9 (AL`iFs©±sFs) : ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ xmsLRi˘»¡©´s©´sV BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡V ≠s«¡∏R∂VLiª][ ALRiLi’≥¡Li¿¡Liµj∂. AN˝SLi≤`∂ Æ™s[µ∂j NRPgS «¡Ljigji©´s Æ™sVVµR∂…”¡ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Õ‹[ NTP≠ds£qs©´sV 40 xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yª][ J≤T∂Li¿¡Liµj∂. xmsLRiVgRiVá ™´sLRiµR∂ FyLji©´s C ™´sW˘ø`¡Õ‹[ Æ™sVVµR∂»¡ Àÿ˘…”¡Lig`iNRPV µj∂gji©´s BLig˝SLi≤`∂ À≥ÿLkir°‰L`i ryµ≥∂j Li¿¡Liµj∂. J|ms©´sL`i }§¶¶¶Õfi= ªRΩ*LRigSÆ©s[ K\¤…¡©´sxmsˆ»¡NUP... áW˘N`P l\Li…fi , áLiÀfi lLiLi≤][ ≠sZNP…fiNRPV 70 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤∂T LiøyLRiV. ≠dsLji¿¡Ë©´s «‹[LiR V©´sV Æ™sWLÊS©±s , ¤À¡LiVVL`irÌ° NRPW≤y NRPLi…”¡©´sW˘ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ BLig˝ik £tsQ …‘¡™±sV LRi©±slLi[…fi J™´sL`iNRPV xmsµj∂NTP |\ msgS rygjiLiµj∂. l\Li…fi 20  ¡LiªRΩVÕ˝‹[ 42 , Æ™sWLÊS©±s 26  ¡LiªRΩVÕ˝‹[ 46 , ¤À¡LiVVL`irÌ° 22  ¡LiªRΩVÕ˝‹[ 38 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ BLig˝SLi≤`∂ 20 J™´sL˝RiÕ‹[ 7 ≠sZNP»˝¡NRPV 214 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiµj∂. NTP≠ds£qs À›Ã¡L˝RiÕ‹[ À›ÕfiÌ 2 , z§¶¶¶LS 2 , Fs÷¡£qs 2 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. À≥ÿLki …ÿlLiÊ …fiª][  ¡LjiÕ‹[NPT µj∂gji©´s ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ µ≥y…”¡gSÆ©s[ B¨sıLig`i= ALRiLi’≥¡Li¿¡Liµj∂. @LiVVæªΩ[ Æ™s[giR LigS xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[}qs ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiµj∂. ™´sWLÌij ©±s gRizmsÚÕfi 44 , ™´sW˙©Ø[ 28 xmsLRiVgRiVáª][ LSfl”·Li¿¡©´sxmsˆ»¡NUP... ≠sVgji÷¡©´s Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ªRΩ*LRigSÆ©s[ K»¡™´s≤R∂Liª][ BLig˝SLi≤`∂ ≠s«¡∏R∂VLi ∆ÿ∏R∂V\Æ™sVLiµj∂. ¿¡™´sLjiNTP ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ 20 J™´sL˝iR Õ‹[ 9 ≠sZNP»˝¡NRPV 174 xmsLRiVgRiVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡[∏∂R VgRi÷¡gjiLiµj∂. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡ zqsLki£qsÕ‹[ BLig˝SLi≤`∂ 1c0 Aµ≥j∂NRP˘Li ryµ≥j∂Li¿¡Liµj∂. BLig˝SLi≤`∂ À›Ã¡L˝RiÕ‹[ xqÌsV™´sL`Ìi ˙Àÿ≤`∂ 4 , zmns©±s 3 , \lLi…fi 2 ≠sZNP»˝¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

Æ≤∂[≠s£qsNRP£msÕ‹[ AÆ≤∂[LiµR∂VNRPV zqsµ≥ÙR∂™´sV¨s A»¡gSŒœ¡˛ ¤Õ¡[≈¡ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji 9 (AL`iFs©±sFs) : iA÷¡Li≤T∂∏R∂W ¤…¡¨sı£qs @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s , A»¡gSŒ˝œ¡ ™´sVµ≥∂R ˘ Æ©sáN]©´sı ≠s™yµy¨sNTP æªΩLRixms≤T∂Liµj∂. }m˝s∏R∂VL˝iR ≤T∂™´sWLi≤˝∂R ©´sV FsH…”¡Fs @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ r°™±sVƵ∂[™±s ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s A»¡gSŒœ¡ß˛ Æ≤∂[≠s£qsNRP£msÕ‹[ AÆ≤∂[LiµR∂VNRPV zqsµ≥ÙR∂™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV FsH…”¡GNTP INRP ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. ™´s¬ø¡[Ë G˙zmsÕfiÕ‹[ BLi≤][Æ©s[tz sQ∏∂R Wª][ «¡Ljilgi[ Æ≤∂[≠s£qsNRP£msÕ‹[ AÆ≤∂[LiµR∂VNRPV ªy™´sVV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi…ÿ™´sV¨s µy¨sÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. ªRΩ™´sV ≤T∂™´sWLi≤˝∂R NRPV qx s™´sW≈¡˘ IxmsˆVN][™s´ ≤R∂Li qx sLiª][tx sQLigS DLiµR∂¨s , @¨sı qx s™´sVxqs˘Ã¡W ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ qx s™´sVzqsF°ªy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ C ≠s™yµy¨sı xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV xqs™´sW≈¡˘ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s NRP≠sV…‘¡ª][ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[LiµR∂VNRPV ™´sW˙ªRΩLi ªy™´sVV zqsµ≥ÙR∂LigS ¤Õ¡[™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BNRP\|ms BÕÿLi…”¡ ≠s™yµyáV ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V FsH…”¡Fs Æ©s[LiR VgS A»¡gSŒœ¡˛ª][Æ©s[ ™´sW…˝ÿ≤yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

5 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

Ô~"≥#∂º ^èŒ~°Å „ѨHÍ~°O K≥e¡OѨÙÅ∞ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

™´sLRiLigRiÕfi, zmsn ˙ ¡™´sLji9: zqsLigRilLi[fl·” ≠sxqsÚLiR fl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS xmsLRiVaRPVLSLixms÷˝¡  ¡xqs*LS«fixms÷˝¡ ˙gS™´sWá l\LiªRΩVáNRPV qx sLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s µyµyxmso 250 FsNRPLSá À≥¡œ W™´sVVá©´sV ™´sWLjiËÕ‹[ ry*µ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[qx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s zqsLigRilLi[fl·” À≥¡œ WFyáxms÷˝¡ GLji∏R∂W ˙Fy¤«¡N`ÌP “¡FsLi ©ygRiÀ≥¡œ WxtsQfl· lLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. lLiÆ™s©´sW˘ @µ≥∂j NSLRiVáV ¨sLÒiR LiVVLi¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡ryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV. gRiVLi≤˝∂R ™ygRiV Æ\≤∂™´sL<iR ©±s xms©´sVáV ¤…¡Li≤R∂L`i µR∂aRPÕ‹[Æ©s[ D©yı∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. ≤T∂|qsLi ¡L`i ©y…”¡NTP ©´sgRiLRiLixms÷˝¡ bP™yLRiV ™´sWµ≥∂R ™´sLS™´soxms÷˝¡ ˙gS™´sVxqsVÚáNRPV xmso©´sLS™yxqs Fy˘ZNP[“¡¨s @™´sVáV ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV. ™´sWµ≥∂R ™´sLS™´soxms÷˝¡Õ‹[ l\LiªRΩVá µR∂gÊiR LRi }qsNRPLjixqsVÚ©s´ ı À≥¡œ W≠sVNTP «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌPR L`i ¤Õ¡[µy ™´sVVáVgRiV ALÔik J ¨sLÒiR LiVVLi¿¡©´s µ≥∂R LRiá©´sV ¬ø¡÷˝¡ryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV. NSNRPºdΩ∏R∂V ÕÿLig`i™yÕfi ˙Fy¤«¡NÌPR V\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP µR∂XztsÌ Q ryLjiLiøy™´sV¨s, BLiµR∂W NRPLi|ms¨ds xms©´sVáV zmsn ˙ ¡™´sLji ¿¡™´sLji™yLRiLiÕ‹[ gS¨s ™´sWLjiË Æ™sVVµR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV™´soªy∏R∂V¨s @©yıLRiV. gRifl·xmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi  ¡ry*LS«fixms÷˝¡ bP™yLRiVÕ‹[¨s NSNRPºdΩ∏R∂V ÕÿLig`i™yÕfi ˙Fy¤«¡NÌPR V©´sV A∏R∂V©´s xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. ˙Fy¤«¡NÌPR VÕ‹[ BLiµR∂W NRPLi|ms¨ds ™´sWLjiË Æ©sáՋ[ Fs£qs≤U∂FsÕfi ∏R∂VLi˙ªyáª][ À‹gÊiR V DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂¨s 2014 ≤T∂|qsLi ¡L`i ©y…”¡NTP xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ÕÿLig`i™yÕfiÕ‹[ À‹gÊiR V DªRΩˆºΩÚ «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV.BLiµR∂W NRPLi|ms¨ds zqsLigRilLi[fl·” ™´sVµ≥∂R ˘©´s N]¨sı @’≥¡˙Fy∏R∂V¤À¡≥ µ[ yáV ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NUP øR¡LRiËÕ˝‹[ xqs™´sVzqsF°∏R∂W∏R∂V¨s @©yıLRiV.

QÆ∞}^ŒÅ "Õ∞s=∂`« L`«û"åÅ∞ „áê~°OÉèíO ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[¨s ˙xmszqsµÙ∂R mx sofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLi gRiVfl·µR∂á N]Li≤R∂|\ ms N]áV™´soµk∂Lji©´s Æ™s[VLki™´sWªRΩ DªRΩ=™yáV aRP¨s™yLRiLi xmsn V©´sLigS ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li @∏R∂W˘LiVV. DªRΩ=™yá©´sV NS˘¥R∂÷¡N`P ≤R∂π∏∂Wzqs£qs ’¡xtsQ£ms ÕÿLiø≥¡R ©´sLigS ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xqs™´sVztsÌ Q µj∂™´s˘xmsp«¡  ¡÷¡ xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. ˙xmsºΩπ∏∂[V…ÿ @»Ì¡•¶¶¶xqsLigS BNRP‰≤R∂ DªRΩ=™yáV «¡LRiVgRiVªyLiVV. ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡Ljilgi[ C DªRΩ=™yáNRPV LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s ≠s≠sµ≥∂R ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ áORPQÕÿµj∂ ™´sVLiµj∂ À≥¡œ NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´sryÚLRiV. À≥œ¡NRPVÚá r¢NRPLS˘LÙRiLi gRiVfl·µR∂á xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLi ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ≠sxqsÚQXªRΩ GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. qx sV™´sWLRiV 15 áORPQá ™´sVLiµj∂ À≥¡œ NRPVÚáV •¶¶ «¡LRiVNS™ØøR¡Ë¨s @LiøR¡©y Æ™s[qx sVÚ©s´ ı»˝¡Vc ¨sLS*x§¶ ¶NPR VáV æªΩ÷¡FyLRiV. FsÕÿLi…”¡ @™yLiøR¡¨ds∏R∂V xmsn V»¡©´sáV «¡LRigRiNRPVLi≤y F°÷d¡xqsVáV NRP»Ì¡Vµj∂»Ì¡Æ\™sV©´s À≥¡œ ˙µR∂ªy øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. aRP¨s™yLRiLi©´sVLi¿¡ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡Ljilgi[ gRiVfl·µR∂á Æ™s[VLki™´sWªRΩ DªRΩ=™yáNRPV GLSˆ»˝¡V xmspLRi∏Ú ∂R W˘LiVV. N]Li≤R∂≠dsVµj∂NTP ™´sWLÊS¨sı ≠sµR∂V˘µÙ∂k Fyáª][ @áLiNRPLjiLiøyLRiV. øR¡Lji˨s LRiLigRiVLRiLigRiVá Lji ¡˜©˝s´ ª][ ANRPL<iR fl‘·∏R∂VLigS ºdΩLji˵j∂µÙyLRiV. |msµÙ∂R xqsLi≈¡˘Õ‹[ •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘ À≥¡œ NRPVÚáN][xqsLi @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s GLSˆ»˝¡¨dsı ¬ø¡[aSLRiV.

JHõƒ~°∞nÌ<£‰õΩ Jã¨fiã¨Î`« „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂, zmsn ˙ ¡™´sLji 9:≠s™yµyxqsˆµR∂ ™y˘≈¡˘Ã¡ ZNP[xqsVÕ‹[ @lLixqsÌ V @LiVV©´s FsLiHFsLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @NRP˜LRiVµÙ∂k ©±s I\Æ™s{qs @xqs*xqsÚªΩR NRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿ ¤\«¡Ã¡VÕ‹[ Lji™´sWLi≤`∂ ¤\∆¡µk∂gS D©´sı A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´s @©yL][gS˘¨sNTP gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ NRP≤R∂Vxmso ©Øzmsˆª][ Àÿµ≥∂R xms≤R∂VªRΩV©´sı @NRP˜L`i ªy«ÿgS ¬ø¡≠s xqsLi ¡Liµ≥j∂ªRΩ ™y˘µ≥j∂NTP gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂V. Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s Lji™±sV= \Æ™sµR∂V˘Ã¡V aRP¨s™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi \¤«¡Ã¡VÕ‹[ @NRP˜LRiVµÙk∂©±sNRPV \Æ™sµR∂˘ xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. LRiNRPÚ ©´s™´sVW©y }qsNRPLjiLiøyLRiV. @NRP˜L`i AL][giR ˘Li ¨sáNRP≤R∂gSÆ©s[ DLiµR∂¨s, A∏R∂V©´s AL][giR ˘ xmsLjizqsÛ ºΩ\|ms ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡Liµy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[µR∂¨s Lji™±sV= \Æ™sµR∂V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ¬ø¡≠s ©Øzmsˆª][ Àÿµ≥R∂ xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @NRP˜L`i LRiNRPÚ ©´s™´sVW©yáV }qsNRPLjiLiøy™´sV¨s, \Æ™sµR∂˘ xmsLkiORPQáNRPV xmsLizmsLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

Jyfl-6 ÃÑ· ÉèÏ~°`ü ^Œ$+≤ì _èçb¡, Ѷ≤„|=i 9 : J}ÏfiÜ«Ú^è•Å#∞ "≥∂ã¨∞ÔHà◊¡QÆÅ n~°…„âı}˜ ÉÏeã≤ìH± H˜∆Ѩ}˜ Jyfl-6 H˜∆Ѩ}˜ _ç*ˇ·<£ ѨÓ~°Î~ÚO^Œx, q_çÉèÏQÍÅ ~°∂ѨHõÅÊ# ^Œâ◊Ö’ L<åfl=∞x ~°Hõ∆} Ѩiâ’^èŒ<åaè=$kÌã¨Oã¨÷ (_ôP~ü_ô"À) pѶπ gÔH ™ê~°ã¨fi`ü `≥eáê~°∞. J~Ú`Õ nx Ѩikèx "≥Å¡_çOKÕO^Œ∞‰õΩ =∂„`«O ™ê~°ã¨fi`ü x~åHõiOKå~°∞. |Ǩïà◊ "å~ü ÃÇÏ_»¡#∞ "≥∂ã¨∞ÔHàı§ ÉÏeã≤ìH± H˜∆Ѩ}˜ Jyfl-6x Jaè=$kú Ѩ~°∞ã¨∞Î#fl@∞ì ™ê~°ã¨fi`ü "≥Å¡_çOKå~°∞. |Ǩïà◊ "å~üÃÇÏ_»¡#∞ Hõey LO_Õ D H˜∆Ѩ}˜Ö’x PÜ«Ú^èŒ =º=ã¨÷ XˆH ã¨=∞Ü«∞OÖ’ J<ÕHõ ÅH∆ͺÅ#∞ KèÕkOK«QÆÅ^Œx PÜ«∞# J<åfl~°∞. HÍQÍ, „‰õÄ~Ú*ò q∞Ãã·Öò _çÃѶ<û£ =º=ã¨#÷ ∞ Jaè=$kú ѨiKÕ kâ◊QÍ _ôP~ü_"ô À Hõ$+≤ KÕ™ÈÎO^Œx ‰õÄ_® ™ê~°ã¨fi`ü "≥Å¡_çOKå~°∞.

JѶ¨˚ÖòQÆ∞~°∞ Lif`«ÃÑ· HÍO„ÔQãπ <Õ`« kyfi[Üü∞ ã≤OQ∑ HÍ"≥∞O\òû #∂º_è ç b ¡ , Ѷ ≤ „ |=i 9: áê~°¡"≥∞O\ò ÃÑ· ^•_ç KÕã≤# ˆHã¨∞Ö’ ^À+≤QÍ `Õe# JѶ¨˚Öò QÆ∞~°∞‰õΩ LitHõ∆#∞ J=∞Å∞ KÕÜ∞« _»O Ѩ@¡ USã‘ã‘ „Ѩ^•è # HÍ~°º^Œi≈ kyfi[Üü∞ ã≤OQ∑ ã¨ Ê OkOKå~° ∞ . JѨ ˚ Ö ò ‰õ Ω LitHõ∆ J=∞Å∞ KÕÜ«∞_»O ã¨ Ô ~ · # x~° ‚ Ü « ∞ "Õ ∞ #<åfl~° ∞ . ÉèÏ~°`« K«\ÏìÅ „ѨHÍ~°"Õ∞ LitHõ∆#∞ J=∞Å∞ KÕâß=∞x PÜ«∞# â◊x"å~°q∞Hõ¯_» `≥eáê~°∞. L„QÆ"å^Œ∞ÅÃÑ· L#fl ÃÑO_çOQ∑ ˆHã¨∞Å#∞ á¶êãπì „\ÏH± HÀ~°∞Å ì ^•fi~å Ѩi+¨¯iOKåÅ<åfl~°∞. D "Õ∞~°‰Ωõ „ѨÉ∞íè `åfixH˜ q[˝ÑÎ≤ KÕÜ∞« #∞#fl@∞ì kyfi[Üü∞ ¿Ñ~˘¯<åfl~°∞. JÑ¶Ö ˚¨ Qò ∞Æ ~°∞ LitHõ∆ *Ïáêºxfl `å=Ú F@∞ ÉϺO‰õΩ ~å[H©Ü∂« Å HÀã¨O qxÜ≥∂yOK«∞HÀÖË^Œ<Õ q+¨Ü«∂xfl c*ËÑ‘ <Õ`«Å∞ „QÆÇ≤ÏOKåÅx kyfi[Üü∞ ã≤OQ∑ Ç≤Ï`«=٠ѨeHÍ~°∞.

Pk"å~°O, Ѷ≤„|=i 10, 2013

LiH˜ x~°ã¨#QÍ HÍj‡~üÖ’ ^•_»∞Å∞.. W^ŒÌiH˜ QÍÜ«∂Å∞ $©´sgRiL`i,zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): FyL˝RiÆ™sVLi…fi\|ms µy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ @xmÍsÕfigRiVLRiVNTP DLjibPORPQ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ «¡™´ s VW¯NSbd P ¯L`iÕ‹[ ¨ s x m sáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ Æ™s[LSˆ»¡V™yµR∂VáV @Ã˝ ¡ L˝ R i NR P V Fyáˆ≤Ô y LR i V. @xmsÍ ÕfigRiVLRiV qx s*xqsÛ Ã¡\Æ™sV©´s r°xmspL`i —¡Õ˝ÿª][Fy»¡V ÀÿLS™´sVVÃ˝¡Õ‹[ ALiµ][Œœ¡©´sNSLRiVáV µy≤R∂VáNRPV µj ∂ gSLR i V. À≥ œ ¡ ˙µR ∂ ªyµR ∂ Œÿá\ | ms LSŒ˝¡œ µy≤T∂NTP µj∂gSLRiV. C µy≤R∂VÕ˝‹[ gS∏R∂W\¤Õ¡©´s BµÙR∂Lji¨s $©´sgRiL`i Ax q sVx m s˙ºΩNT P ªR Ω LR i ÷¡LiøyLR i V. ALiµ][Œœ¡©´sNSLRiVáV ≠dsµ≥R∂VÕ˝‹[NTP ™´s¿¡Ë µy≤R∂VáNRPV æªΩgjiLiøyLRiV. µk∂Liª][ À≥œ¡˙µR∂ªyµR∂ŒÿáV ™yLji¨s ¬ø¡µR∂LRig]…ÌÿLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso @x m Í s ÕfiNR P V DLj i bPOR P Q @™´ s VáV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSbdP¯L`iÕ‹[¨s xmsµj∂ —¡Õ˝ ÿ Õ˝ ‹ [ NR P LR i WˆÈ Q ˘ ≠sµ≥ j ∂ Li¿¡ NR P »Ì ¡ Vµj ∂ »Ì ¡ \ Æ ™ sV©´ s À≥ œ ¡ ˙µR ∂ ªR Ω ©´ s V

W~°∞=~åæŠѶ¨∞~°¬} XHõ~°∞ =∞$u,=ÚQÆ∞iæ H˜ HõuÎáÈ@∞¡ =∞zbѨ@flO, Ѷ≤„|=i 9: Hõ $ ëê‚ l ÖÏ¡ =∞zbѨ@flOÖ’x KÕѨŠ=∂Ô ~ ¯\ò Ö ’ W~° ∞ =~åæ Å =∞^躌 Ѷ∞¨ ~°} ¬ [iyOk. D Ѷ¨∞@#Ö’ XHõ~°∞ =∞$u K≥ O ^Œ Q Í, =ÚQÆ ∞ æ i H˜ Hõ u Î á È@∞ HÍ~° } OQÍ QÍÜ«∂ÅÜ«∂º~Ú. F ˆHã¨∞ q+¨Ü«∞OÖ’ L#fl áê`« Hõ H õ ∆ Å <Õ Ñ ¨ ^ è Œ º OÖ’ W~°∞=~åæÅ =∞^茺 ^•_ç [iyOk. =∂kÔ~_ç¤ q[Üü∞ J<Õ Ü«Ú=‰õΩ_çH˜ Ãã·HõO g~åO[<ÕÜ«ÚÅ∞, ÅOÔH =∞e¡HÍ~°∞˚#~å=Ù‰õΩ =∞^茺 áê`« HõHõ∆Å∞ L<åfl~Ú. D <ÕѨ^茺OÖ’ q[Üü∞ ÃÑ· L#fl Hˆ ã¨∞ H˘\˜ì "ÕÜ∞« _»O`À Ãã·HõO g~åO[<ÕÜ«ÚÅ∞, =∞e¡HÍ~°∞˚#~å=Ù HõHõ∆QÆ\˜ì ǨÏ`«=∂ˆ~ÛO^Œ∞‰õΩ Ѩ^äŒHõO "Õ ã ≤ # @∞ì `≥ Å ∞™ÈÎ O k. KÕ Ñ ¨ Å =∂Ô ~ ¯\ò 㨠g ∞Ѩ O Ö’ ɡ Å ¡ O H˘@¡ 㨠O ^Œ ∞ =^Œ Ì q[Üü ∞ \© `åˆ Q O^Œ ∞ ‰õ Ω =zÛ# 㨠= ∞Ü« ∞ OÖ’ ^•_ç [iyOk. D ^•_ç Ö ’ q[Üü∞‰õΩ „Ѩ`«ºi÷ =~åæxH˜ K≥ O k# Ãã· H õ O g~åO[ <Õ Ü « Ú Å∞‰õ Ω f„=OQÍ Hõ u Î á È@∞¡ `« y ÖÏ~Ú. QÍÜ«∞Ѩ_ç# "åix lÖÏ¡ „Ѩ É è í ∞ `åfi 㨠∞ Ѩ „ uH˜ `«~°eOKå~°∞. giÖ’ W^ŒÌi Ѩ i ã≤ ÷ u q+¨ = ∞OQÍ LO_»@O`À q[Ü«∞"å_» `«~°eOKå~°∞. D„Hõ=∞OÖ’ Ãã·HõO g~åO[<ÕÜ«ÚÅ∞ zH˜`«û á⁄O^Œ∞`«∂ =∞$u K≥O^•_»∞. |O^Œ~°∞ _ôZã‘Ê ÖÏ=}ºÅH˜∆‡, Ѩ@ì} ã‘S =Ú~°m^èŒ~ü <Õ`«$`«fiOÖ’ áÈbã¨∞Å∞ ˆHã¨∞ ^Œ~åºÑ¨ÙÎ KÕã∞¨ <Î åfl~°∞.

F°÷d¡xqsVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. BŒ˝¡œ ©´sVLi¿¡ ¡∏R∂V»¡NRPV LS™´sµÙ∂R ¨s $©´ s gR i L`iª][ Fy»¡Vc BªR Ω LR i ©´sgRiLSÕ˝‹[ @µ≥j∂NSLRiVáV Õ›≤`∂ { q sˆNR P L˝ R i µy*LS ˙x m s«¡Ã¡NR P V xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLkigS FyLS ≠sV÷¡»¡Lk i  ¡Ã¡gSá©´ s V Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. @™yLiø≥¡R ¨ds∏R∂V xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRigRiNRPVLi≤y $©´sgRiL`i c «¡™´sVW¯ «ÿºdΩ∏R∂V LR i x § ¶¶¶µyLj i ¨s @µ≥ j ∂ NSLR i VáV ™´sVW}qsaSLRiV. Æ™s[LSˆ»¡V™yµR∂ ©y∏R∂VNRPVá BŒ˝œ¡ ™´sµÙR∂ À≥ÿLkigS FyLS ≠sV÷¡»¡Lki  ¡Ã¡gSá©´sV Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. ≠dsµ≥R∂VÕ˝‹[NTP ™´s¿¡Ë x§¶¶¶LigS™´sW ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y ¨sL][µ∂j≥ Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV A  ¡Ã¡gSá©´sV Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. @xmsÍ ÕfigRiVLRiVNRPV DLj i bPOR P Q @™´ s VáV\ | ms «¡™´sVW¯NSbdP¯L`iÕ‹[¨s Æ™s[LSˆ»¡V ™yµR ∂ VáV ™´ s VLi≤T ∂ x m s≤Ô y LR i V. DLj i bPOR P Q©´ s V ∏R ∂ W™´ s “Í ¡ ™´ s LigS

™´ s WLSËá¨s N][ L j i ©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[µR∂¨s Æ©s[xtsQ©´sÕfi NS©´ s ˆÈ l L i©± s =, x § ¶¶¶ßLj i ∏R ∂ Vª`Ω NS©´ s ˆÈ l L i©± s = Æ © s[ ª R Ω áV AZOP[Qmz sLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* øR¡LRi˘NRPV ¨sLRiqx s©´sgS «¡™´sVW¯NSbdP¯L`iÕ‹[ 4 L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V ALiµ][Œœ¡©´sáV, ¡Liµ`∂NRPV zmsáVxmso¨s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @xmnÍsÕfi gRiVLRiVNRPV DLjibPORPQ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı ¨sLR i z q sx q sWÚ AÕfi FyLÌ k i £ q s x§¶¶¶ßLji∏R∂Vª`Ω NS©´sˆÈlLi©±s= (—¡) ¬\ø¡LRi¯©±s qx s∏R∂V˘µ`∂ @÷d¡ uy gjiÕÿ¨ds ™´ s VW≤R ∂ V L][ « ¡ŸÃ¡  ¡Liµ`∂NR P V zmsáVxmso¨søyËLRiV. @xmsÍn Õfi gRiVLRiV DLji¨s ˙xms«ÿry*™´sV˘ x§¶¶¶ªRΩ˘gS A∏R ∂ V©´ s @’≥ ¡ ™´ s LÒ j i LiøyLR i V. NSbdP¯L`iÕ‹[ NRPLRiWˆÈQ˘ ≠sµ≥∂j LiøR¡≤R∂Li ˙xms«ÿry*≠sVNRP xqsW˙ªyáNRPV À≥¡œ LigRiNRPLRi™´sV¨s @©yıLRiV. «¡™´sVW¯ NSbdP¯L`i ÷¡ ¡lLi[xtsQ©±s ˙xmnsLi…fi (¤«¡ZNPFsÕfiFs£mns) ™´s˘™´srÛyxmsNRPV≤R∂V

™´sVNRPW˜ÈÕfi À≥¡œ …fiNRPV ºdΩ•¶¶ L`i ¤\«¡Ã¡VÕ‹[ 1984 zmns˙ ¡™´sLji 11™´s æªΩ[µk∂©´s DLjibPORPQ @™´sVáV «¡LjigjiLiµj∂. @ªRΩ¨sı ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Ã¡VÕ‹[Æ©s[ ≈¡©´s©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. @xmsÍn Õfi gRiVLRiV©´sV DLjiºdΩqz s©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ NSbdP¯L`iÕ‹[ NRPLRiWˆÈQ˘ ≠sµ≥j∂LiøyLRiV. NSgS, «¡™´sVW¯ NSbdP¯L`i ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ I™´sVL`i @ Ù¡VÕ˝ÿ aRPV˙NRP™yLRiLi ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[Æ©s[ D©yıLRiV. @xmsÍn Õfi gR i VLR i V Æ ™ sVLk i = z m s…” ¡ x t sQ©± s ©´ s V ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´sNRPV æªΩ÷¡∏R∂VµR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. ™´ s VNR P W˜Õfi À≥ œ ¡ …fi DLj i bPOR P Q © ´ s V ¨sLRizqsxqsWÚ zmsn ˙ ¡™´sLji 11™´s æªΩ[µ∂k ©´s ¤«¡ZNPFsÕfiFs£msn NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V @™´sVLRi ≠dsLRiVá µj∂©y¨sı ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡≤y¨sNTP GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ @xmnÍsÕfi gRiVLRiVNRPV ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ DLjibPORPQ @™´sV\¤Õ¡Liµj∂. DªRΩÚLRi NSbdP¯L`iÕ‹[ r°F°L`iNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s @xmsÍn Õfi gRiVLRiV ¤\«¡}tsQ Æ™sVVx§¶ ¶™s´ V¯µ`∂

NSLRi˘NRPLRiÚ. @x m Í s ÕfigR i VLR i V DLj i bPOR P Q @™´sVáV\|ms aRPV˙NRP™yLRiÆ™s[V ªRΩ™´sVNRPV x q s™´ s WøyLR i ™´ s VLiµj ∂ LiµR ∂ ¨s «¡™´sVW¯NSbdP¯L`i ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ I™´sVL`i @ Ù¡VÕ˝ÿ æªΩ÷¡FyLRiV. DLjibPORPQ @™´sVáV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @LiµR ∂ LR i W ˙x m saSLiªR Ω LigS DLi≤yá¨s, aSLiºΩÀ≥œ¡˙µR∂ªRΩáNRPV x q sx § ¶¶¶NR P Lj i Liøyá¨s N][ L SLR i V. ˙xms«¡Ã¡V ™´sµR∂LiªRΩVá©´sV ©´s™´sV¯™´sµÙ∂R ¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @¨sı ø][»˝¡ À≥œ¡˙µR∂ªRΩ©´sV NRP»Ì¡Vµj∂»Ì¡Li ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. xmsáV x q s™´ s Vry˘ªR Ω ¯NR P ˙FyLiªyÕ˝ ‹ [ NRPLRiWˆÈQ˘ N]©´srygRiVªRΩVLiµR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Fs™´sLRiV NRPW≤y ALiµ][ Œ œ ¡ ©´ s áNR P V z § ¶¶¶Lix q sNR P V Fyáˆ≤R∂™´sµÙ∂R ¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. xmsLS˘»¡NRPVáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP LRiORPQfl· NR P ÷¡ˆLiøyLR i V. $©´ s gR i L`i, «¡™´sVW¯Õ˝‹[ À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ©´sV |msLiøyLRiV.

„ѨѨOK« =º=™êÜ«∞ ã¨^Œã¨∞û‰õΩ ~À_£=∂ºÑπ ~°∂á⁄OkOK«O_ç JkèHÍ~°∞ʼnõΩ =∞O„u Hõ<åfl J^Õâ◊O „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, zmsn ˙ ¡™´s©´sVLji9: ©´s™´sLi ¡L`i Õ‹[ |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ Õ‹[ «¡Ljilgi[ ˙xmsxmsLiøR¡ ™´s˘™´sry∏R∂V NSLi˙lgi£qs ¨sLRi*x§¶¶¶fl· GLSˆ»˝¡\|ms ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOUPQ ¯©yLRi∏R∂Vfl· aRPV˙NRP™yLRiLi ≠s≠sµ≥∂R aS≈¡Ã¡ @µ≥∂j NSLRiVá {qsÌ LjiLig`i NRP≠sV…”¡ºdΩ xqs≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ©´s™´sLi ¡L`i 4™´sæªΩ[µ∂j ©´sVLi¿¡ ©yáV L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V —¡Ljilgi[ ˙xmsxmsLiøR¡ ™´s˘™´sry∏R∂V qx sµR∂qx sV=©´sV |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂ |\ §¶¶ ¤…¡N`P= Õ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. C xqsµR∂xqsV= ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡ J L][≤`∂ ™´sW˘£ms LRiWF~Liµj∂Li¿¡ @LiµR∂VNRP©´sVgRiVfl·LigS xms©´sVáV xmspLRiπÚ∏∂[V˘»Ì¡V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s @µ≥j∂NSLRiVá©´sV AƵ∂[bPLiøyLRiV. C xqsµR∂xqsV=Õ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiµR∂VNRPV A•¶¶¶*¨sxqsWÚ ≠s≠sµ≥R∂ LSuÌy˚á ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ . @©´sV ¡Liµ≥R∂aS≈¡Ã¡NRPV ¤Õ¡[≈¡Ã¡V LS∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[ ZNP[Li˙µR∂ xqsLixqsÛ Ã¡NRPV NRPW≤y ¤Õ¡[≈¡Ã¡V LS∏R∂Wá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ xqsµR∂xqsV=NRPV xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s lLiLi≤][ ˙À‹[ø¡R L`i ©´sV ≤≥T∂÷˝¡Õ‹[ ZNP[Li˙µR∂ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLRiª`Ω xms™yL`i

¬ø¡[ªΩR Vá≠dsVµR∂VgS ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV qx s©yı•¶¶ áV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V @µ≥ j ∂ NSLR i VáV ™´ s VLi˙ºΩNT P ≠s™´ s Lj i LiøyLR i V. ™´ s ˘™´ s ry∏R ∂ V @©´sV™´sVLiµ≥R∂LRiLigSáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xqsLixqÛsá C xqsµR∂xqsV=NRPV •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘ ≠sµ≥R∂LigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV. C ©yáVgRiVL][«¡ŸÃ¡ xqsµR∂xqsV=Õ‹[ À≥ÿgRiLigS @˙gji¤…¡N`P ˙¤…¡[…fi |mnsLiVVL`i ©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ ≠s≠sµ≥∂R ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* xqsLixqsÛ Ã¡V ªRΩ™´sV rÓyŒ˝¡œ ©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs≠sµ≥∂R LigS @LiµR∂LjiNTP xqs™´sWøyLRiLi xmsLiFyá¨s ™´sVLi˙ºΩ @µ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. xqsµR∂xqsV= ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y xms˙ºdΩ lLiLiÆ≤∂[á˝ N][ryLji LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ C @˙gji¤…¡N`P ˙¤…¡[≤`∂ }mnsLiVVL`i ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ≠sµ≥R∂LigS ˙xmsflÿ◊¡NRP áV LRiWF~Liµj∂Liøyá¨s ™´sVLi˙ºΩ xqsW¿¡LiøyLRiV. Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ ª]÷¡ryLjigS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıQ˙xmsxmsLiøR¡ ™´s˘™´sry∏R∂V xqsµR∂xqsV= ©´sV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVN][™yá¨s @©yıLRiV. Cxqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ qx sx§¶ ¶NSLRi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NSxqsVNRPXuÒylLi≤Ô∂T ª][ Fy»¡V ≠s≠sµ≥∂R aS≈¡Ã¡V @µ≥∂j NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

V QÀÖˇ¤<£ >ˇOѨÙÖòÖ’ ã¨fi~°‚ÅH˜∆‡ q„QÆÇ¨Ï „Ѩu+¨ª NѨÙ~°O, Ѷ≤„|=i 9: ã¨∞„Ѩã≤^Œú "ÕÅ∂~°∞ NѨÙ~°O QÀÖˇ¤<£ >ˇOѨÙÖòÖ’ 70 H˜Ö’Å ã¨fi~°‚ÅH˜∆‡ q„QÆǨxfl PÅÜ«∞OÖ’ „Ѩu+≤ªOK«#∞<åfl~°∞. u~°∞=∞ʼnõΩ =zÛ# Éèí‰õΩÎÅ∞ |OQÍ~°∞ QÆ∞_çH˜ QÆ`«OÖ’ HõO>Ë ^•^•Ñ¨Ù 40 âß`«O =∞Ok J=∞‡"åix ^Œi≈OK«∞‰õΩO@∞<åfl~°∞. D <ÕÑ^¨ ºŒè OÖ’ Éè‰í Ωõ Å Î O^ŒiH© =ºH˜QÎ `Æ « áê~°=∂i÷Hõ ÉèÏQͺxfl HõeyOKÕO^Œ∞‰õΩ 70 H˜Ö’Å |OQÍ~°O`À ã¨fi~°‚ÅH˜∆‡ q„QÆǨxfl U~åÊ@∞ KÕâß~°∞. Éèí‰õΩÎÅO^Œ~°∂ ã¨fiÜ«∞OQÍ `«∞Åã‘ f~°÷O`À ã¨fi~°‚ÅH˜∆‡x Jaè¿+H˜OK«∞HÀ=K«∞Û. =¸_»∞ <≥ÅÅ áê@∞ Ô~O_»∞#fl~° J_»∞QÆ∞Å Z`«∞ÎÖ’ D q„QÆǨxfl `«Ü«∂~°∞ KÕâß~°∞. D q„QÆǨÏO qÅ∞= ~°∂.21 HÀ@∞¡. D q„QÆǨxfl â◊x"å~°O ™êÜ«∞O„`«O <åÅ∞QÆ∞ QÆO@ʼnõΩ Nx"å㨠ÃÑ~°∞=∂Öò PÅÜ«∞O =ÚO^Œ∞ J~°÷=∞O_»Ñ¨OÖ’ „Ѩu+≤Oª K«#∞<åfl~°∞.

J"≥∞iHÍÖ’ =∞OK«∞ `«∞áê#∞ J"≥∞iHÍ, Ѷ≤„|=i 9: J"≥∞iHÍÖ’ ÉèÏs =∞OK«∞ `«∞áê#∞`À P~°∞ ~å„ëêìÖ’¡ Ç≤Ï=∞áê`«O U~°Ê_çOk. J"≥∞iHÍÖ’x #∂º WOQÆ¡O_£ „áêO`«OÖ’x P~°∞ ~å„ëêìÅÖ’ =∞OK«∞ `«∞áê#∞ U~°Ê_çOk. â◊√„Hõ"å~°O =∞^蕺ǨÏflO #∞Oz #∂ºÇ¨OÑπÃ+·~ü, =∂™êK«∞ Ãã\òû, ~À_£ SÖÏO_£, Hõ<≥H˜ìHõ\ò J<Õ P~°∞ ~å„ëêìÅ∞ `«∞áê#∞Ö’ z‰õΩ¯‰õΩ<åflÜ«∞x "å`å=~°} âßY JOK«<å "Õã≤Ok. =¸_»∞ J_»∞QÆ∞Å "Õ∞~° =∞OK«∞ É’ã¨ì<£ #QÆ~åxfl HõÑ≤Ê"Õ¿ã J=HÍâ◊O LO^Œx "å`å=~°} âßY `≥eÑ≤Ok. `«^•fi~å „Ñ¨[ÅO^Œ~∂° ã¨∞~°H`∆˜ « „áêO`åÖ’¡ =ã¨u U~åÊ@∞ KÕã∞¨ HÀ"åÅx, PǨ~° xÅfiÅ∞ LOK«∞HÀ"åÅx JkèHÍ~°∞Å∞ ã¨∂zOKå~°∞. HÍQÍ J"≥∞iHÍÖ’ ÉèÏs =∞OK«∞ `«∞áê<£`À 1700 q=∂# ã¨sfiã¨∞Å∞ ~°^ŒÌÜ«∂º~Ú.

H©K«Hõ Láê^蕺ܫÚ_çH˜ ^ÕǨÏâ◊√kú Hõ_»Ñ¨, Ѷ≤„|=i 9: Hõ_»Ñ¨ lÖÏ¡ ѨÙÅ¡O¿Ñ@ =∞O_»ÅO =~°ÎÅ∂~°∞ „QÍ=∞OÖ’ F H©K«Hõ Láê^蕺ܫÚ_çH˜ „QÍ=∞ã¨∞ÎÅ∞ ^ÕÇϨ â◊√kú KÕã≤ áÈbã¨∞ʼnõΩ JѨÊyOKå~°∞. =~°Å Î ∂~°∞ [_ôÊ áê~îâ° ßÅÖ’ ѨxKÕã∞¨ #Î fl <åˆQâ◊fi~ü J<Õ Láê^蕺ܫÚ_»∞ `˘q∞‡^À `«~°QÆu K«^Œ∞=Ù`«∞#fl q^•ºi÷x QÆ~°ƒù=ux KÕâß_»∞. ÉÏkè`« q^•ºi÷x ɡkiOz, =∂Ü«∞=∂@Å∞ K≥Ñ≤Ê ÖÁOQÆnã¨∞‰õΩ<åfl_»∞. q+¨Ü«∞O WO\’¡ K≥a`Õ H˘_»`å#x K≥ѨÊ_»O`À ÃÑ^Œq qѨÊÖË^Œ∞. q^•ºi÷x QÆ~°ƒù=u J~Ú#@∞ìQÍ "≥·^Œº ѨsHõ∆Å J#O`«~°O `«e¡^ŒO„_»∞Å∞, „QÍ=∞ã¨∞ÎÅ∞ QÆ∞iÎOKå~°∞. nO`À "å~°∞ áê~î°âßʼnõΩ =zÛ Láê^蕺ܫÚ_»∞ <åˆQâ◊fi~ü‰õΩ ^ÕǨÏâ◊√kú KÕâß~°∞. J#O`«~°O J`«xfl ™ê÷xHõ áÈbã¨∞ʼnõΩ JѨÊyOKå~°∞. q+¨Ü«∞O `≥eã≤# _ôD"À <åˆQâ◊fi~ü#∞ ã¨ÃãÊO_£ KÕâß~°∞. H©K«Hõ \©K«~ü#∞ Hõiî#OQÍ tH˜∆OKåÅx _ç=∂O_£ KÕâß~°∞.

q^•ºi÷ J#∞=∂<åã¨Ê^Œ =∞$u =∂~å¯Ñ¨Ù~°O, Ѷ≤„|=i 9: „ѨHÍâ◊O lÖÏ¡ =∂~å¯Ñ¨Ù~°O Ö’ =¸_À `«~°QÆu q^•ºi÷ J#∞=∂<åã¨Ê^Œ ã≤÷uÖ’ =∞$u K≥O^•_»∞. =∂~å¯Ñ¨Ù~°O ã¨g∞ѨOÖ’x ~åÜ«∞=~°O „QÍ=∞OÖ’x Ãã~ÚO\ò P<£û POQÆ¡ =∂^茺 áê~î°âßÅÖ’ =¸_À `«~°QÆu K«^Œ∞=Ù`«∞#fl âßOã¨<£ J<Õ q^•ºi÷ áê~î°âßÅ "≥#∞Hõ ÉèÏQÆOÖ’ "≥o§ ÉÏ\˜ÖòÖ’ `≥K«∞Û‰õΩ#fl H˜~Àã≤<£ XO\˜ÃÑ· áÈã¨∞‰õΩx xѨÊO\˜OK«∞‰õΩ<åfl_»x ã≤|ƒOk K≥|∞`«∞<åfl~°∞. J~°∞ѨÙÅ∞ q#fl ™ê÷x‰õΩÅ∞ =zÛ =∞O@Öψ~Ê „Ѩܫ∞`«flO KÕâß~°∞. HÍh JѨÊ\˜ˆH ÉÏÅ∞_»∞ =∞$u K≥O^•_»∞. =∂~å¯Ñ¨Ù~°O áÈbã¨∞Å∞ ˆHã¨∞ #"≥∂^Œ∞ KÕã¨∞‰õΩ<åfl~°∞.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

6 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

Pk"å~°O, Ѷ≤„|=i 10, 2013

â◊OHõ~üѨe¡ q^Œ∞º`ü ˆHO„^ŒO`À f~°#∞#fl HõëêìÅ∞ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi «¡Ljigji©´s —¡Õ˝ÿrÛyLiVV |§¶¶ ≤y¯xqsÌ L˝iR qx sµR∂qx sV=Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı mx sáV™´soLRiV |§¶¶ ≤y¯xqsÌ L˝iR V

H©ã¨~° t=~å„u *Ï`«~°‰õΩ K«∞~°∞‰õΩQÍ U~åÊ@∞¡ „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

LRiLigSlLi≤Ô∂T ,,zmsn ˙ ¡™´sLji9: ™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩ¨s mx soLRiqx s‰LjiLiøR¡VNRPV¨s NUPqx sLRigRiV»Ì¡Õ‹[ $LS™´sV÷¡lgi[aPR *LRiry*≠sV ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá©´sV xmsn V©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLiµR∂VN][xqsLi GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsLi ¡Liµ≥∂j ªRΩ @µ≥∂j NSLRiVá©´sV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i ™yfl”·˙xmsryµ`∂ AƵ∂[bPLiøyLRiV. ™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩ¨s mx soLRiqx s‰LjiLiøR¡VNRPV¨s ™´sWLjiË G≤R∂V ©´sVLi¿¡ 12™´sLRiNRPV NUPqx sLRigRiV»Ì¡Õ‹[ ˙ ¡x§¶‹¯[ ªRΩ=™yáV «¡LRiVgRiVªyLiVV. 10©´s bP™´sLS˙ºΩ L][«¡Ÿ áORPQÕÿµj∂gS À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´sryÚLRiV. À≥œ¡NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ @r¢NRPLS˘Ã¡V NRPáVgRiNRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV. «ÿªRΩLRiNRPV©´sı ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ ™´sÃ˝¡ ˙xmsºΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘ |msLRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s, ªygRiV¨dsLRiV, FyLjiaRPVµ≥R∂˘Li, ÀÿLjiZNP[≤T∂Lig`i ªRΩµj∂ªRΩLRi ≠sxtsQ∏∂R WÕ˝‹[ B ¡˜LiµR∂VáV NRPáVgRiNRPVLi≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPµÙ∂R ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV. C DªRΩ=™yá xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS 15 NRP≠sV…‘¡Ã¡©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøy™´sV¨s, @¨sı aS≈¡Ã¡ xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s¬ø¡[zqs À≥¡œ NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiµR∂VáV LSNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ\™sµR∂˘Li, ≠sµR∂V˘ª`Ω, LRi™yflÿ, FyLji‰Lig`i ™´sLi…”¡ r¢NRPLS˘Ã¡©´sV xmsNRP≤R∂˜Liµk∂gS ¬ø¡[∏∂R Wá¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV. BLiµR∂VN][xqsLi Aá∏R∂V NRP≠sV…‘¡c xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. L][≤ÔR∂V ≠sxqsÚLRifl· xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s, ÀÿLjiZNP[≤˝R∂NRPV «ÿ÷d¡Ã¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. DªRΩ=™yáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NSµ≥j∂NSLjigS «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i FsLi. «¡gRi©yı¥R∂Li©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. «ÿªRΩLRi©´sV ˙xmsaSªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV Æ™sLiVV˘™´sVLiµj∂ F°÷d¡xqsV zqs ¡˜Liµj∂¨s ¨s∏R∂V≠sVxqsVÚ©s´ ı»Ì¡V AÕÿ*Õfi ≤U∂{qs{ms bP™´s˙xmsryµ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV.

ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞#fl KÕѨŠZQÆ∞=∞`«∞Å∞ GáWLRiV,zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): ANTP≠ds≤R∂V ZNP[Li˙µR∂LigSÆ©s[ ¬ø¡[mx sá FsgRiV™´sVªRΩVáV |msLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. NRP÷¡µj∂Li≤T∂, Z\ NPNRPáWLRiV ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ NRPW≤y ¬ø¡[xmsá ÕÿLkiáV C ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¬ø¡[ xqsLRiVNRPV¨s ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒœ¡ßÚLi…ÿLiVV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVµR∂ 150 ©´sVLi¿¡ 200 ÕÿLkiá xqsLRiNRPV ™´sLRiNRPW L][«¡⁄ ANTP≠ds≤R∂V ©´sVLi¿¡ ¬ø¡[mx sá FsgRiV™´sVªRΩVáV «¡LRiVgRiVªyLiVV. mx sbPË™´sV ¤À¡LigSÕfi, ’d¡•¶¶ L`i, DªRΩLÚ iR ˙xmsƵ∂[a`P, ™´sVµ≥∂R ˘˙xmsƵ∂[a`P, ≤≥T∂÷d˝¡ LSuÌy˚áNRPV FsNRPV‰™´sgS FsgRiV™´sVªRΩVáV «¡LRiVgRiVªyLiVV. øyÕÿ L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLS*ªRΩ ¬ø¡[xmsáNRPV ™´sVLi¿¡ µ≥∂R LRi á’≥¡xqsVÚ©s´ ıµj∂. ™´sWlLi‰…fi µ≥∂R LRi AaS«¡©´sNRPLigS NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Liª][ FsgRiV™´sVªRΩVáV |msLjigSLiVV. N]µÙj∂ L][«¡ŸÃ¡VgS FsgRiV™´sVªRΩVáV gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLjigji©´s»˝¡V \lLiªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. µk∂¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ ¬ø¡[xmsNRPV ™´sVLi¿¡ µ≥R∂LRi µR∂NTP‰Liµj∂. FsNRPV‰™´sgS FsgRiV™´sVºΩ «¡Ljilgi[ NRP»˝¡, bdPÕÿ™´sºΩ ¬ø¡[xmsáV NTPÕ‹[ µ≥R∂LRi LRiW.76áVgS xmsáVNRPVªRΩV©´sıµj∂. lLiLi≤R∂V ZNP[“¡Ã¡ \|qs«¡Ÿ µy…”¡æªΩ[ NTPÕ‹[NRPV LRiW.80 ™´sLRiNRPW ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©yıLRiV. @Õÿlgi[ xmnsLigRi£qs ¬ø¡[xmsNRPV NRPW≤y ™´sVLi¿¡ µ≥R∂LRi á’≥¡r°ÚLiµj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NTPÕ‹[ LRiW.65 \lLiªRΩVNRPV á’≥¡r°ÚLiµj∂. \|qs«¡Ÿ |msµÙR∂\Ƶ∂æªΩ[ LRiW.70 ™´sLRiNRPW ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©yıLRiV. xmnsLigRi£qs ¬ø¡[xmsLiVVæªΩ[ FsNRPV‰™´sgS ≤≥T∂÷d˝¡NTP FsgRiV™´sVºΩ @™´soªRΩV©´sıµj∂. N]LiªRΩÆ™s[VLRi xqsLRiVNRPV CaS©´s˘ LSuÌy˚áNRPV NRPW≤y Æ™sŒœ¡ßªRΩVLi…ÿLiVV. gRiªRΩ G≤yµj∂ª][ F°÷¡}qsÚ ˙xmsxqsVÚªΩR Li á’≥¡xqsVÚ©s´ ı µ≥∂R LRi AaS«¡©´sNRP™´sV¨s l\LiªRΩVáV, FsgRiV™´sVºΩ µyLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsNRPXºΩ Æ\™sxmsLkiªy˘Ã¡V, ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ |§¶¶¶øR¡V˪RΩgÊiR Vá NSLRifl·LigS l\LiªRΩVáV BLiªRΩNSáLi B ¡˜LiµR∂VáV xms≤ÔyLRiV.˙xmsºΩNRPWá ™yªy™´sLRiflÿ¨sNTP ª][≤∂R V, ¬ø¡[xmsá Æ™s[VªRΩ, ≠sµR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡VáV Æ™sWªRΩ Æ™sWgjiLiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿáLkiªy˘ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV \|qsªRΩLi ©´sxtsÌ QF°LiVV©´s L][«¡ŸÃ¡V©yıLiVV. C @á«¡≤R∂Vá¨dsı ªRΩgÊij ©´s ªRΩLS*ªRΩ ˙NRP™´sVLigS ¬ø¡[xmsá µ≥∂R LRi |msLjigjiLiµj∂. C lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ xqsV™´sWLRiV NTPÕ‹[NRPV LRiW.20 ™´sLRiNRPW |msLRiVgRiVµR∂á NRP¨szmsxqsVÚ©´sıµj∂. FsgRiV™´sVªRΩVáV |msLRigRi≤R∂Liª][ Fy»¡V, ≤T∂™´sWLi≤`∂ FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ¬ø¡[xmsNRPV gjiLSNUP |msLjigjiLiµj∂.

#∂lg_»∞ =∂q∞_ç =∂Ô~¯\ò Jaè=$kúH˜ K«~°ºÅ∞ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ,zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): ©´sW—¡≠ds≤R∂VÕ‹[ ™´sW≠sV≤T∂ ™´sWlLi‰…fi GLSˆ»¡V @’≥¡™´sXµÙ∂j NTP NRPXxtsQ√¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @NRP‰≤R∂ ™´sqx sªRΩVáV©yı ¤\Õ¡|qs©´sV=áV D©´sı ™y˘FyLRiVáV ™´sVVLiµR∂VNRPV LS™´s≤R∂¤Õ¡[µ∂R ¨ds æªΩáVr°ÚLiµj∂. G…ÿ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ áORPQá LRiWFy∏R∂Vá @™y˘FyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©yı ™´sWlLi‰…fi r¢NRPLRi˘LigS ¤Õ¡[µ∂R ©´sı zmsn LS˘µR∂VáV D©yıLiVV. @™´sxqsLRiÆ\™sVæªΩ[ @µR∂©´sxmso ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLi¿¡ @’≥¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ™´sWlLi‰…”¡Lig`i G≤U∂¨s B…‘¡™´sá NRP¤Õ¡NÌPR L`i  ¡VµÙ∂R ˙xmsNS£tsQ FsLi.«‹[˘ºΩ AƵ∂[bPLiøyLRiV. ©´sW—¡≠ds≤R∂V ALÔik ™Ø[ª][ NRP÷¡zqs FyhRiaSáá xqsÛ Ã¡ }qsNRPLRifl·NRPV ªRΩORPQfl·Æ™s[V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ≤U∂C™Ø[©s´ V AƵ∂[bPLiøyLRiV. ºΩLRiV™´spLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ g]áVxqsVNRP»Ì¡V ¬ø¡LRiV™´soá @’≥¡™´sXµÙ∂j NTP @LiøR¡©yá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP xmsLizms ™´sWLjiË©y…”¡NTP xmspLjiÚ ¬ø¡[}qsÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨ds…”¡FyLRiVµR∂á aS≈¡ @µ≥∂j NSLRiVá©´sV AƵ∂[bPLiøyLRiV. BLiµj∂LRi™´sV¯Àÿ»¡Õ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV ªRΩ*LjiªRΩ gRiºΩ©´s xmsLjiuy‰LS¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPµÙ∂R ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* rÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi«¡⁄LRiVáV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmspLjiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s xqsLi ¡Liµ≥∂j ªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* NSLRi˘µR∂LRiV+áV, D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVá©´sV N][LSLRiV. qx sLi ¡Liµ≥∂j ªRΩ aS≈¡Ã¡ @µ≥∂j NSLRiVáV qx s™´sV©´s*∏R∂VLiª][ mx s¨s ¬ø¡[qz s ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s •¶¶¶≠dsVáV xmsLjiuy‰LRi™´sVπ∏∂[V˘Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ©´sW—¡≠ds≤R∂VÕ‹[ r°ˆL`ÌiQ= }qÌs≤T∂∏R∂VLi xms©´sVáV xmsoL][giR ºΩÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s, ºΩLRiV™´spLRiVÕ‹[ r°ˆL`ÌiQ= }qÌs≤T∂∏R∂VLi ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqsÛ Ã¡Li N][xqsLi ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP xmsLiFy™´sV¨s @µ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™s[¤Õ¡[LiR V ™´sµÙ∂R ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s ˙’¡≤Í∂T mx s©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s, ºΩLRiV™´spLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊiR LiÕ‹[ ÀÿáVLRiV lLizqsÆ≤∂¨<s∏R∂VÕfi FyhRiaSáՋ[ ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVá N][xqsLi ¨sµ≥∂R VáV ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘∏R∂V¨s, ≠sVgRiªy ¨sµ≥∂R VáV —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω Fs{qsÌ F˝y©±s ¨sµ≥∂R Vá ©´sVLi¿¡ ™´sVLi«¡⁄LRiVNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ™s[¤Õ¡[LiR VÕ‹[¨s xqsLRi*bPORPQ @’≥¡∏R∂W©±s Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©s´ ı FyhRiaSá ≠sµy˘LÛiR VáNRPV, c\ZNPcNRPáWLRiVÕ‹[¨s ÀÿáVLRi ™´sxqsºΩ gRiXx§¶¶¶ ≠sµy˘LÛRiVáNRPV, µR∂LiªRΩ \Æ™sµR∂˘Li ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[ •¶¶¶≠dsVá©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ @™´sVáV ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. Fs.N]Li≤R∂WLRiVÕ‹[ Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Õfi ™´sVLi«¡⁄\lLiLiµR∂¨s, ≠sxqs©´sı}ms»¡, ºΩLRiV™´spLRiVÕ‹[ C xqsW‰Õfi= ™´sVLi«¡⁄LRiV©´sNRPV ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV xmsLizms©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. NS©´sWLRiV, A…‹[©´sgRiL`i @LiªRΩLÊRiªRΩ L][≤∂R˝ ¨sLS¯flÿ¨sNTP ¨sµ≥∂R Vá N][qx sLi ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV mx sLiFy™´sV¨s G{msH“¡{qs «‹[©s´ Õfi Æ™s[VÆ©s[«¡L`i ≠s™´sLjiLiøyLRiV. NS©´sWLRiVÕ‹[ Æ\≤∂Q˚©˝s´ ¨sLS¯flÿáNRPV ≤U∂{msAL`i ™´sVVryLiVVµy CÆ©sá 25Õ‹[gS xmspLjiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s xqsLi ¡Liµ≥∂j ªRΩ @µ≥∂j NSLRiVá©´sV AƵ∂[bPLiøyLRiV. «¡∏R∂VLiºΩ ˙gS™´sVLiÕ‹[ {qs{qs L][≤∂R˝ ¨sLS¯flÿ¨sNTP ¨sµ≥∂R VáV ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘∏R∂V¨s, ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NSáNRPV ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV xmsLiFy™´sV¨s @µ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

LR i LigSl L i≤Ô T ∂ ,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 9: aRPLiNRPLRixms÷˝¡Õ‹[ Fs¨dÌs{ms{qs N][xqsLi }qsNRPLjiLi¿¡©´s À≥¡œ W™´sVVÕ˝‹Æ[©s[ Bxmso≤R∂V gS˘£ q s Aµ≥ y Lj i ªR Ω ≠sµR ∂ V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ZNP[Li˙µy¨sı GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V©´ s V©yıLR i V. BNR P ‰≤R ∂ GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ } qs ≠sµR ∂ V˘ª`Ω ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV g][µy™´sLji ¤À¡[zqs©±s ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë qx sx§¶ ¶«¡™yLiVV™´so©´sV ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi g][µy™´sLji ¤À¡[zqs©±s ©´sVLi¿¡ gS˘£qs \|msxmso\¤Õ¡©±s µy*LS gRiV«¡LSª`ΩNRPV gS˘£qs ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. C |\ msxmso\¤Õ¡©±s xms…ÿ©±s ¬ø¡LRiV™´so ≠dsVµR∂VgS gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[¨s «ÿ™±sV©´sgRiL`i ™´sLRiNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩVLiµj∂. |\ msxmso\¤Õ¡©±s Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı ˙FyLiªRΩLi aRPLiNRPLRixms÷˝¡NTP xqs≠dsVxmsLiÕ‹[Æ©s[ DLiµj∂. C |\ msxmso\¤Õ¡©±s ©´sVLi¬ø¡[ aRPLiNRPLRixms÷˝¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω ˙Fy¤«¡NÌRPV gS˘£qs©´sV x q sLR i x m n s LS ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V©´ s V©yıLR i V. BLiµR∂V N][xqsLi N]ªRΩgÚ S ™´sVL][ 19 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri µR∂WLRiLi \|msxmso\¤Õ¡©±s

HÍO„ÔQãπ`À \©P~üZãπ ã¨Ç¨ÏHÍ~°O ™´ s LR i LigR i Õfi,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 9 (AL`iFs©±sFs): xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsV Fs¨sıNR P Õ˝ ‹ [ …‘ ¡ AL`iFs£ q s ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li¿¡©´s ºdΩLRiV ≠s≤Ô∂R WLRiLigS DLiµR∂¨s æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki æªΩáLigSfl· Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL`i, FyáNRPVLjiÚ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ µR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sVLi DÆ™s*ªRΩVÚ©s´ Fsgjizqsxms≤R∂VªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs ªRΩ©´s @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ¨sá¤À¡»Ì¡≤R∂Li, l g i÷¡z m sLiøR ¡ VN][ N R P F°™´ s ≤R ∂ LiÕ‹[ ALiªR Ω LR i ˘Æ ™ s[ V ≠sV…” ¡ ? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. qx sx§¶ ¶NSLRi qx sLixmsn Wá Fs¨sıNRPáª][.. …‘¡AL`iFs£qsNRPV NSLi˙lgi£qsª][ D©´sı IxmsˆLiµyáV, @LiªR Ω LÊ R i ªR Ω x q sLi  ¡Liµ≥ y áV æªΩ[»¡æªΩÃ˝¡™´sV™´soªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV.

GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLi»¡VLiµj∂. Fs¨dsÌ m{ s{qs N][qx sLi 1992Õ‹[ BNRP‰≤R∂ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li 320 FsNR P LSá À≥¡œ W≠sV¨s }qsNRPLjiLi¿¡Liµj∂. @LiVVæªΩ[ BNR P ‰≤R ∂ GLSˆ»¡Vc ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ VªR Ω á|ms…Ì ” ¡ ©´ s Fs¨d Ì s { m s{ q s ZNP[Li˙µy¨sı 2003Õ‹[ NRPLkiLi ©´sgRiL`iNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ C À≥¡œ W™´sVVáV ∆ÿ◊d¡gSÆ©s[ DLi»¡V©yıLiVV. BLiµR∂VÕ‹[ ≠s≠sµ≥∂R x m s©´ s VáNR P V ZNP[ … ÿLiVVLiøR ¡ gS ≠sVgji÷¡©´s 218 FsNRPLSÕ˝‹[ gS˘£qs Aµ≥yLjiªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙µy¨sı GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ } qsLiµR ∂ VNR P V ¨sLÒ R i LiVVLiøyLR i V. µk ∂ Liª][ |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, LRiLigSlLi≤Ô∂T , áՋ[ ≠sµR ∂ V˘ª`Ω N][ ª R Ω áª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡ NR P uÌ y áV ªR Ω *LR i Õ‹[ Æ © s[ ºdΩLRi©´sV©yıLiVV. aRPLiNRPLRixms÷˝¡Õ‹[ GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂VªRΩá|ms…Ì”¡©´s gS˘£ q s Aµ≥ y Lj i ªR Ω ≠sµR ∂ V˘ª`Ω ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV xqsx§¶¶¶«¡™y∏R∂VV™´so ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ZNP[Li˙µR∂Li

xqsWªRΩ˙Fy∏R∂VLigS @LigkiNSLRiLi æ ª Ω÷¡z m sLiµj ∂ . C ˙Fy¤ « ¡NÌ R P V x m spLR i Ú L iVVæ ª Ω[ —¡Õ˝ ÿ ª][ Fy»¡V \ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂ ™´ s V•¶¶¶ ©´sgRiLRiLiÕ‹[©´sW FsNRP‰≤R∂ øR¡Wzqs©´s Æ ™ sáVgR i V¤ Õ ¡[ Æ ™ sáVgR i VáV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ FsNRP‰≤y NRPW≤y ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV DLi≤R∂™´so. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ™´sV•¶¶¶©´sgRiLRiLi @™´sqx sLSá©´sV µR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV INRP ≠sµR∂V˘ª`Ω DªR Ω ˆºΩÚ ZNP[ L i˙µR ∂ Li NR P W≤y GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V¤ Õ ¡[ µ R ∂ V. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ øR¡V»Ì¡V xmsNRP‰Ã¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ≠s≠sµ≥∂R LRiNSá N]ªRΩÚ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV ™´s¿¡Ë aRPLRiÆ™s[gRiLigS @’≥¡™´sXµÙ∂j ryµ≥∂j Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV DLi…ÿLiVV. aRPLiNRPL`ixms÷˝¡Õ‹[ Æ™sLiVV˘ Æ™sVgS™y»˝¡ ry™´sVLÛiR Q˘Li gRiá gS˘£qs Aµ≥yLjiªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ZNP[Li˙µR∂Li GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏∂R Wá¨s gR i ªR Ω LiÕ‹[ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li ˙x m sºΩFyµj ∂ Li¿¡©´ s ≠sx t sQ∏R ∂ VLi æ ª Ω÷¡z q sLiÆ µ ∂[ . C ˙Fy¤ « ¡NÌ R P VNR P V xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ BLiNS xqs™´sV˙gRi

˙Fy¤ « ¡NÌ R P V ¨sÆ ™ s[ µ j ∂ NR P x m spLj i Ú ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ W÷¡= D©´ s ıx m sˆ…” ¡ NU P ˙Fy¥R∂≠sVNRP @LiøR¡©yá ˙xmsNSLRiLi BLiµR ∂ VNR P V gS˘£ q s NS™y÷¡= DLi»¡VLiµR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. µk∂¨s\|ms N]©yıŒ˝œ¡ßgS ZNP[Li˙µR∂Li Fs»¡V™´ s Li…” ¡ ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ |ms…Ì ” ¡ Liµj ∂ . µk ∂ Liª][ @x q sáV aRPLiNRPLRimx s÷˝¡Õ‹[ ˙Fy¤«¡NÌPR V ™´sqx sVÚLiµy? ¤ Õ ¡[ µ y @Æ © s[ @©´ s V™´ s W©yáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV∏R∂W˘LiVV. ªy«ÿgS NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ Æ©s[µ∂R V©´sWLRiVÕ‹[ ¬ ø ¡[ x m s»Ì ¡ µR ∂ ÷¡¿¡©´ s ≠sµR ∂ V˘ª`Ω ˙Fy¤«¡NÌRPVª][ Fy»¡Vc aRPLiNRPLRixms÷˝¡ ˙Fy¤«¡NÌPR VNRPW≤y xqsx§¶¶¶«¡ ™yLiVV™´so ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ZNP[Li˙µR∂Li xqsV™´sVV≈¡ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. µk∂Liª][ C ˙Fy¤«¡NÌPR V GLSˆ»¡VNRPV ™´sWLÊRiLi xqsVgRi™´sV\Æ™sVLiµj∂. C ˙Fy¤ « ¡NÌ R P V INR P µR ∂ aR P Õ‹[ Æ © s[ ¨sLji¯ryÚLS? ¤Õ¡[NPR lLiLi≤R∂V µR∂aRPÕ˝‹[ ¨sLji¯ryÚLS? @Æ©s[µy¨s\|ms BLiNS xqsˆxtÌsQªRΩ LS¤Õ¡[µR∂V. Æ™sLiVV˘ Æ™sVgS™y»˝¡ ry™´sVLÛRiQ˘Li gRiá

≠sµR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ZNP[Li˙µR∂Li GLSˆ»¡VcNRPV xqsV™´sWLRiV LRiW. 5,200 N][ » ˝ ¡ Vc @™´sxqsLRi™´sV™´soªy∏R∂V¨s gRiªRΩLiÕ‹[ @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV @™´sxqsLRi™´sVπ∏∂[V˘ ¨sµ≥R∂VÕ˝‹[ 80 aSªy¨sı ˙gS≠dsVfl· ≠sµR∂V˘µk∂NRPLRifl· xqsLixqÛs ¤Õ¡[µy xms™´sL`i \|mns©y©±s= NSL]ˆlLi[xtsQ©s± ©´sVLi¿¡ LRiVfl·LigS ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRiV. ≠sVgji÷¡©´s 20 aSªy¨sı LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ CNTP*…‘¡ NTPLiµR∂ ºdΩxqsV NR P VLi…ÿLR i V. @¨sı @©´sVNRPV©´sı»˝¡VcgS «¡LjigjiæªΩ[ ™´sVL][ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ BNRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ ≠sµR ∂ V˘ª`Ω DªR Ω ˆºΩÚ Æ™sVVµR∂á™´soªRΩVLiµR∂¨s @µ≥∂j NSLRiVáV ¬ ø ¡ ¡VªR Ω V©yıLR i V. ¥R ∂ LR i ¯Õfi ≠sµR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙µR∂Li GLSˆ»¡Vª][ F°÷¡}qsÚ gS˘£qs A¥yLjiªRΩ ˙Fy¤«¡NÌPR V GLSˆ»¡V xms©´sVáV Æ™s[giR ™´sLiªRΩLigS xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡VË. Æ™sVVªRΩÚLi ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLRiÚπ∏∂[V˘LiµR∂VNRPV @LiVVƵ∂[Œ˝œ¡ ™´sLRiNRPV xms»Ì¡™´søR¡Ë¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV.

=∞~À™êi \ÏÑπQÍ xÅ"åeûO^Õ „Ѩ^è•<Àáê^蕺ܫÚʼnõΩ HõÖˇHõì~ü Ç≤Ï`«=Ù „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè NRPLkiLi©´sgRiL`i, zmns˙ ¡™´sLji 9iMgRiªRΩ lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS xmsµ][ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQ Õ˝‹[ @˙gRiÀÿgS©´s (©´sLi ¡L`i ™´s©±s) ¨sáVxqsVÚ©´sı NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ©´sV CryLji \|qsªRΩLi @Ƶ∂[ rÛyLiVVÕ‹[ ¨sáFyá¨s —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌPR L`i zqs¯ªy xqsÀ≥¡œ LS*Õfi ˙xmsµ≥y©Ø[Fyµy˘∏R∂VVáNRPV z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsµ≥y©Ø[Fyµy˘∏R∂VVáNRPV ≠sµy˘aS≈¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xmsL`iFnylLi¯©±s= …‘¡¿¡Lig`i BLi…”¡˙lgi[¤…¡≤`∂ @˙F°ø`¡ B©±s …‘¡¿¡Lig`i Æ™sW…”¡Æ™s[xtsQ©s± NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ AÆ™sV ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹¨s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. xmsµ][ ªRΩLRigRiºΩ ™yL<jiNRP xmsLkiORPQáNRPV ™´sVL][ ©´sá\¤À¡ L][«¡ŸÃ¡™´sLRiNRPV xqs™´sV∏R∂VLi D©´sıLiµR∂V©´s DFyµ≥y˘∏R∂VVáV, ˙xmsµ≥y©Ø[Fyµ≥y˘∏R∂VVáV xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ≠sµy˘LÛRiVáNRPV “¡≠sªRΩLiÕ‹[ ª]÷¡ Æ™sV»Ì¡V @LiVV©´s xmsµ][ªRΩLRigRiºΩ\|ms ™yLjiNTP ™´sV©Ø[ ¨s ¡˜LRiLi NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Liª][Fy»¡V, À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¬ø¡[ @Liµj∂™´s¬ø¡[Ë ™´sVLi¿¡ @™´sNSaSá©´sV ≠s™´sLjixqsWÚ

¬\ø¡ªRΩ©´s˘™´sLiªRΩVá©´sV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. ≠sµy˘˙xms™´sWflÿáV |msLi¬ ø ¡[ L iµR ∂ VNR P V ˙x m sºΩINR P ‰ DFyµ≥ y ˘∏R ∂ VV≤R ∂ V NRPXztsQ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ≠sµy˘LÛiR Vá ry™´sVLÛiR Q˘ªRΩ©´sV Fsxmsˆ…”¡NRPmx sˆV≤R∂V xmsLjibdP÷¡xqsWÚ, Õ‹[Fyá©´sV xqs™´sLjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV xqsᕶ¶¶Ã¡V xqsWøR¡©´s÷¡™y*á¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ˙xmsµ≥y©Ø[Fyµ≥y˘∏R∂VVá©´sV N][LSLRiV. ≠sµy˘LÛiR Vá ry™´sVLÛiR Q˘Li mx sLjigRifl”·Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s §x ¶ ¶£qs ¤…¡NSıá“¡¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. C¤…¡NSıá“¡ ™´sÃ˝¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 13Æ™s[á™´sVLiµj∂ xmsµ][ ªRΩLRigRiºΩ ≠sµy˘LÛRiVáV ’¡, zqs ZNP[»¡gjiLkiÕ˝‹[ D©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsLRiLiµR∂Lji¨s G ZNP[»¡gjiLkiÕ˝‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s, @LiµR∂VNRPV @™´sxqsLRiÆ\™sVæªΩ[ LS˙ºΩ 9 gRiLi»¡Ã¡™´sLRiNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsW¿¡LiøyLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i @LRiVfl„fiNRPV™´sWL`iª][Fy»¡V ≠s≠sµR∂ aS≈¡Ã¡ @µ≥j∂NSLRiVáV, ≠sµy˘aS≈¡ @µ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

KÕѨŠK≥~°∞=ÙÅ`À H©∆}˜ã¨∞Î#fl H˘ÖË¡~°∞ JO^•Å∞

GáWLRiV,zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): N]¤Õ¡˝ L[ iR V AxmslLi[xtsQ©s± Õ‹[ µ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[zqs©´s ¬ø¡LRiV™´soá©´sV ™´sV◊d¡˛ xmso©´sLRiVµÙR∂LjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ¬ ø ¡LR i V™´ s oá x m so©´ s LR i VµÙ  R ∂ LR i fl· —¡LSLiVVºd Ω À≥ œ ¡ W™´ s VVáZNP[ mx sLji≠sVªRΩLi NS¤Õ¡[µ∂R V. @À≥¡œ ∏R∂WLRifl·˘ mx sLjiµ≥∂j Õ‹[ @»¡≠dsaS≈¡ mx sLRi˘Æ™s[OPR Qfl·Õ‹[ D©´sı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* À≥¡œ W≠sVÕ‹[ NRPW≤y ¬ø¡LRiV™´soá rygRiV ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS «¡LjigjiF°ªRΩV©´sıµj∂. —¡LSLiVVºdΩ À≥ œ ¡ W™´ s VVá ™´ s VVx q sVgR i VÕ‹[ Æ © s[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* À≥¡œ W™´sVVÕ˝‹[ ≠sryÚLiR LigS ¬ø¡[xmsárygRiV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıµj∂. µk∂Liª][ N]¤Õ¡˝ …[ ¡” qx sLRiqx sV= qx s*À≥ÿ™´sLi ™´sWLjiF°ªRΩV©´sıµR∂©´sı ALiµ][Œ¡œ ©´s xmsLS˘™´sLRifl·Æ™s[ªRΩÚÕ˝‹[ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©´sıµj∂. ¬ø¡[xmsá ¬ø¡LRi™´soáV ≠s˙NRPLiVVLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xmsORPVá LSNRP NRPW≤y ªRΩgÊRiVªRΩVLiµR∂©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liµj∂. Fsxmsˆ…”¡Õÿlgi[ NSLi»¡WLRiV xmsLjiµ≥∂j Õ‹[ ¬ø¡LRiV™´soá ∏R ∂ V«¡™´ s W©´ s VáV ˙gSÆ ™ sÕfi©´ s V

ªR Ω LR i ÷¡Li¿¡ LR i x § ¶¶¶µyLR i Vá©´ s V GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. µk∂Liª][ N]¤Õ¡˝ …[ ¡” qx sLRiqx sV\|ms lLiÆ™s©´sW˘ aS≈¡ µR∂XztsÌ QryLjiLi¿¡Liµj∂. @˙NRP™´sV ¬ ø ¡LR i V™´ s oá\ | ms DNR P V‰FyµR ∂ Li Æ ™ sWx m soªR Ω V©´ s ıµj ∂ . x q sl L i[ * ¨sLR i *z § ¶¶¶Li¿¡ ¬ ø ¡LR i V™´ s o ªRΩ™´s*NSá©´sV @≤Ô∂R VNRPVLi»¡V©´sıµj∂. ¨s≤R∂™´sV˙LRiV ™´sVLi≤R∂áLi N]¤Õ˝¡[LRiV xqsLRixqsV xmsLjiµ≥j∂Õ‹[ 30 FsNRPLSá ¬ ø ¡LR i V™´ s oNR P V x q sLi ¡Liµ≥ j ∂ Li¿¡ @µ≥ j ∂ NSLR i VáV x q sLi ¡Liµ≥ j ∂ ªR Ω ∏R∂V«¡™´sW©´sVáNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki¬ø¡[aSLRiV. B…‘¡™´sá —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s xqs≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ @˙NRP™´sV ¬ø¡LRiV™´soá\|ms DNR P V‰FyµR ∂ Li Æ ™ sWFyá¨s AÆ µ ∂[ b PLiøR ¡ ≤R ∂ Liª][ l L iÆ ™ s©´ s W˘ ∏R ∂ VLi˙ªyLigR i LiÕ‹[ NR P µR ∂ ÷¡NR P ™´s¿¡ËLiµj∂. ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ lLiÆ™s©´sW˘ zqs ¡˜Liµj∂ª][ @˙NRP™´sV ¬ø¡LRiV™´soá©´sV gRiVLjiÚLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ @µ≥∂j NSLRiVáV ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. lLiÆ™s©´sW˘,@»¡≠dsaS≈¡ zqs ¡˜Liµj∂NTP

¬ø¡[LiVV ªRΩ≤R∂xms≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ N]¤Õ¡˝ …[ ¡” Õ‹[ ¬ ø ¡[ x m sᬠø ¡LR i V™´ s oá rygR i V\ | ms µR ∂ Xz t Ì s QryLj i LiøR ¡ ≤R ∂ Li ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ©´ s ı A L ] [ x m s fl · à ¡ V Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªΩR V©yıLiVV. ˙xmsºdΩ G…ÿ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i xqs≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ @˙NRP™´sV ¬ø¡LRiV™´soá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yáLi»¡W µj∂aS¨slLiÙ a[ PR Li ¬ø¡[zqs©´s N]µÙ∂j L][«¡ŸÃ¡ ™´sLRiNRPV @µ≥j∂NSLRiVÕ˝‹[ øR¡Ã¡©´sLi ˙FyLR i LiÀ≥ œ ¡ ™´ s V™´ s oªR Ω VLiµj ∂ . ∏R∂V«¡™´sW©´sVáNRPV ©Ø[…¡‘ qx sVáV «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. A ªRΩLRiV™yªRΩ ™y…”¡|\ ms µR∂XztsÌ Q|ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V.C G≤yµj∂ NRPW≤y —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV lLiÆ™s©´sW˘ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ™y∏R∂VVÆ™s[gRiLiª][ NRPµj∂÷¡Liµj∂. @LiVV©y N]¤Õ˝¡[…”¡ xqsLRixqsV©´sV NSLi»¡WLRiV xmsLjiµ≥∂j Õ‹[¨s À≥¡œ W™´sVVÕ˝‹[ ∏R∂VÆ¥∂[ø¡R ËÈgS ¬ø¡[xmsá ¬ ø ¡LR i V™´ s oáV ªR Ω ™´ s *NSáV rygjiF°ªRΩV©yıLiVV. B»¡V l L iÆ ™ s©´ s W˘ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi, @»¡V @»¡≠dsaS≈¡

zqs ¡˜Liµj∂ NSLi»¡WLRiV xmsLjiµ≥∂j Õ‹[NPT NRPÆ©sıQºΩÚ øR¡W≤R∂¤Õ¡[µ∂R V. ¬ø¡[mx sá rygRiV ¨sLji*LS™´sVLigS ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yı @µ≥ j ∂ NSLR i ∏R ∂ VLi˙ªyLigR i Li ≠sV©´sıNRPVLi≤T∂F°LiVVLiµj∂. µyLiª][ ¬ ø ¡[ x m sᬠø ¡LR i V™´ s oá rygR i V NSLi»¡WLR i V x m sLj i µ≥ j ∂ Õ‹[ ≠sxqsÚLij LiøR¡VNRPVLi»¡W F°ªRΩV©´sıµj∂. ˙xmsºdΩ G…ÿ ™´sLiµR∂á FsNRPLSÕ˝‹[ @À≥ œ ¡ ∏R ∂ WLR i fl·˘ x m sLj i µ≥ j ∂ Õ‹[ ¬ø¡[xmsárygRiV ≠sxqsÚLjixqsVÚ©´sıµj∂. @À≥¡œ ∏R∂WLRifl·˘LiÕ‹[ qx sLi˙xmsµy∏R∂V rygR i VÆ © s[ ¬ ø ¡[ x m s…Ì ÿ áLi»¡W @»¡≠d s aS≈¡ ™´ s Lj i rygR i V¬ ø ¡[ } qs \lLiªRΩVá\|ms @xmsˆV≤R∂xmsˆV≤R∂V NRPÆ©sıQ˙LRi ¬ø¡[r°ÚLiµj∂. NS¨ds ™´sVW≤][ NSLi»¡WLRiV µy…”¡ ¬ø¡LRiV™´soá rygR i V «¡LR i VgR i VªR Ω V©yı mx s…Ì¡” LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s F°¤Õ¡[µ∂R V. @LiVVæªΩ[ FsLiªRΩÆ™s[VLRiNRPV N]¤Õ˝¡[…”¡ xqsLRixqsVÕ‹[ @˙NRP™´sV ¬ø¡LRiV™´soá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi ˙xmsaSıQLiRÛ NRPLigS ™´sWLjiLiµj∂. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ @À≥¡œ ∏R∂WLRifl·˘ xmsLjiµ≥∂j Õ‹[

—¡LSLiVVºdΩ À≥¡œ W ™´sVVá l\LiªRΩVáV AÆ™s[µR∂©´s BLiN][Õÿ DLi µj∂. ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li ©´ s x t Ì s Q x m sLj i •¶¶¶LR i Li ¬ ø ¡÷˝ ¡ LiøR ¡ NR P VLi≤y ªR Ω ™´ s V\ | ms DNRPV‰FyµR∂Li Æ™sWxmsoªRΩVLiµR∂©´sı À≥ ÿ ™´ s ©´ s \ l L iªR Ω VÕ˝ ‹ [ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©´sıµj∂. áORPQÕÿµj∂ LR i WFy∏R ∂ VáV Æ ™ s¿¡ËLi¿¡ —¡LSLiVVºd Ω À≥ œ ¡ W™´ s VVáV N]©´sVg][áV¬ø¡[zqs©´s \lLiªRΩVá\|ms BxmsˆV≤R∂V @˙NRP™´sV ¬ø¡LRiV™´soá Æ©sxmsLiª][ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ µyLRiVfl·LigS ©´sxtsÌ QF°ªy™´sVLi»¡W l\LiªRΩVáV ™´sVL][ Æ\™sxmso ALiµ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡LiµR∂VªRΩV©yıLRiV. A µj∂aRPgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li µR∂XztÌsQryLjiLiøR¡≤R∂Li ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ©´ s ı À≥ ÿ ™´ s ©´ s ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©´sıµj∂. \lLiªRΩVáNRPV ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPVLi≤y ™´sVL][\Æ™sxmso @˙NRP™´sV ¬ø¡LRiV™´so¤Õ¡[ @Li»¡W @µ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡NRPV xmsp©´sVN][™´s≤R∂Liª][ ALiµ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

7 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

Pk"å~°O, Ѷ≤„|=i 10, 2013

áê~îâ ° ßÅÖ’¡ q^•ºÉ’^è#Œ JO`«O`« =∂„`" « ∞Õ ! @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,zmns˙ ¡™´sLji9 (AL`iFs©±sFs): —¡Õ˝ÿ xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ FyhRiaSáá mx s¨sºdΩLRiV©´sV ™´sVLi˙ºΩ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV. ANRPzqs¯NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[zqs xms¨sºdΩLRiV©´sV ALSºd Ω x q sVÚ © yıLR i V. @LiVV©y A∏R∂V©´sNRPV @xqsLiªRΩXzmsÚ ªRΩxmsˆ A©´sLiµR∂Li ≠sVgRiá≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. FsNRP‰≤T∂NTP Æ™s◊˝¡©y ¨sL˝RiORPQ ˘Li ªyLi≤R∂≠sr°ÚLiµj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSáá ¨sLRi*x§¶ ¶fl·\|ms ™´sVLi˙ºΩ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ @xqsLiªRΩX mz sÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i V. gR i VflÿªR Ω ¯NR P ≠sµy˘À‹[µ∂R≥ ©´s|\ ms 10 L][«¡ŸÃ¡VgS FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ANRPzqs¯NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i V. @LiVVæ ª Ω[ FsNR P ‰≤T ∂ ZNP◊˝ ¡ ©y ™´ s VLi˙ºΩNT P @x q sLiªR Ω X}msÚ ≠sVgR i VáV ª][Liµj∂.≠sµy˘LÛRiVá øR¡µR∂V™´so

gRiVLRiV™´soá Àÿµ≥∂R ˘ªRΩ @¨s ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ }msL]‰©yıLRiV. ˙gS≠d s Vfl· ˙FyLiªyá }msµR ∂ NRPV»¡VLiÀÿá ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë zmsÃ˝¡Ã¡\|ms ™yLji ªRΩ÷˝¡µR∂Li˙≤R∂VáNRPV ALÛjiNRP NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ ˙aRPµÙR∂ ªRΩNRPV‰™´sgS DLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ ≠sµy˘LÛRiVáV ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ryµ≥j∂Li¬ø¡[Õÿ …‘¡øR¡L˝RiV NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω * FyhR i aSáá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms gRiªRΩLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ @µ≥ j ∂ NSLR i Váª][ x q s≠d s VOR P Q ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. A∏R∂V©´s @≤T∂gji©´s xmsáV ˙xmsaRPıáNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂ªRΩ @µ≥j∂NSLRiVáV ¨dsŒ˝œ¡ß ©´s≠sVÕÿLRiV. NR P ¨d s x q s x q s™´ s WøyLR i Li NR P W≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y xqs≠dsVORPQNRPV ™´s¿¡Ë©´s @µ≥∂j NSLRiVáV©yıLRiV. ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqsÛ xmsLjiµ≥∂j Õ‹[¨s Æ©s[ªy“¡ D©´sıªRΩ

FyhR i aSáՋ[ \ | qs©± s =Õÿ˘Àfi ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. x§¶¶¶™´sW÷d¡ NSá¨dsÕ‹[¨s FyhRiaSá©´sV ªRΩ¨s–d¡ ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ VgS ≠sµy˘LÛ R i Vá©´ s V gS÷¡N]µj∂÷¡ ˙xmsµ≥y©Ø[Fyµ≥y˘∏R∂VV≤R∂V ©yLS∏R∂Vfl· ©y∏R∂VN`P @LiµR∂V Àÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[≤R∂V. ™´sVµ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹«[ ¡©y¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡, A∏R∂VÆ©s[ ™´s≤ÔT∂LiøR¡VNRPV¨s, LRiV¿¡ øR¡WaSLRiV. ≠sµy˘LÛRiVáNRPV øy÷¡©´sLiªRΩgS À≥‹«[ ¡©´sLi gS¨ds LRiV¿¡gS©´sW ¤Õ¡[µ∂R V. x § ¶¶¶™´ s W÷d ¡ NSá¨d s Õ‹[ ¨ s FyhR i aSáՋ[ ≠sµy˘LÛ R i VáNR P V ˙xmsaRPıáV Æ™s[xqsWÚ xqs™´sWµ≥y©yáV LS ¡…ÌÿLRiV. ˙aRPµÙR∂gS øR¡µR∂V™´soNRPV¨s D©´ s ıªR Ω bP≈¡LSáV @µ≥∂j L][z§¶¶¶Liøyá¨s ≠sµy˘LÛiR Vá©´sV AbdPLRi*µj∂LiøyLRiV. ™´sVLi˙ºΩ ªRΩ¨s–d¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FyhRiaSáՋ[ ¤Õ¡[¨s

˙x m sµ≥ y ©Ø[ F yµ≥ y ˘∏R ∂ VV≤R ∂ V ©yLS∏R∂Vfl·©y∏R∂VN`PNRPV øyLÍji Æ™sVÆ™sW «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡Vc ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs NRP≠sVxtsQ©´sL`i ¨d s áNR P LihSl L i≤Ô T ∂ æ ª Ω÷¡FyLR i V. FyhRiaSáՋ[ D©´sı xmsLjizqsÛ ªRΩVáV, ™´ s Vµ≥ y ˘x § ¶¶¶ı À≥ ‹ [ « ¡©´ s Li ¨sLRi*x§¶ ¶fl·\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ ø ¡[ a SLR i V. À≥ ÿ gR i ˘©´ s gR i L`i FyhR i aSá©´ s V ™´ s VLi˙ºΩ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ ANRPzqs¯NRP ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[ aSLR i V. FyhR i aSáՋ[ ¨ s ≠sµy˘LÛRiVá©´sV xms áV ˙xmsaRPıáV Æ™s[aSLRiV. N]µÙj∂}qsxmso …‘¡cøR¡L`i @ ™´ s ªyLR i Æ ™ sVªyÚ L R i V. «¡©´ s LR i Õfi ©y¤Õ¡≤`Í∂, gRifl”·ªRΩLi\|ms ≠sµy˘LÛiR VáNRPV xmsáV ˙xmsaRPıáV Æ™s[aSLRiV. …‘¡øR¡L˝iR V x q s˙NR P ™´ s VLigS FyhSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLS... ¤Õ¡[µy.... ™´sVµ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´s xms¥R∂NRPLi

‰õΩ+¨µì J#∞=∂#"≥Ú¿ãÎ "≥·^Œ∞ºÅ#∞ ã¨O„ѨkOKåe gRiVLi»¡WLRiV, zmns˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): NRPVxtÓsv r°NTP©´s ™´s˘QQNTPÚ BLi…”¡ ™´sµÙ∂R Æ©s[ DLi»¡W  ¡x§¶¶¶ßŒœ¡ KxtsQµ∂R≥ ¿¡NTPªRΩ= µy*LS ryµ≥yLRifl· “¡≠sªy¨sı gRi≤R∂xms™´søR¡VË. C KxtsQµy≥ á©´sV L][gij @™´sxqsLS¨sı  ¡…Ì¡” ALRiVÆ©sááV ¤Õ¡[µy xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™y≤R∂™´s÷¡= DLi»¡VLiµj∂. ≠ds…”¡¨s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ªRΩVá ™´sµÙR∂ D¿¡ªRΩLigS @Liµj∂xqsVÚ©yıLRiV. ≠ds…”¡¨s mx spLjiÚ NSáLi ™y≤T∂æªΩ[ ™y˘µ≥∂j ©´s∏R∂V™´sV™´soªRΩVLiµj∂. B»¡V™´sLi…”¡ mx sLjiqz sÛ ªRΩVÕ˝‹[ L][gij ©´sVLi¿¡ BªRΩLRi ™´s˘NRPVÚáNRPV r°NRPµR∂V. ™y˘µ≥∂j ªRΩ™´sVÕ‹[ DLiµR∂¨sgS¨ds, ªRΩ™´sV øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ Fs™´sLjiZ\ NP©y D©´sıƵ∂[Æ™sW©´s¨s @©´sV™´sW©´sLi ™´s}qsÚ AaRP NSLRi˘NRPLRiÚ©´sV gS¨ds ¤Õ¡[µy ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sµR∂˘aSáՋ[ D©´sı øR¡LRi¯™y˘µ≥∂R Vá ≤yNÌPR L`i©´sV xqsLi˙xmsµj∂Li¿¡ @©´sV™´sW©yá©´sV ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s Æ\™sµR∂V˘Ã¡V xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLji¨s ºdΩxqsVN]¿¡Ë©´s ™yLjiNTP ™y˘µ≥∂j ¨sLÙS LRifl· @LiVVæªΩ[ ™yLjiNTP Æ™sLi»¡Æ©s[ ˙xms∏R∂Wfl· ≈¡LRiVËá NTPLiµR∂ 100, L][gij NTP mx spLjiNÚ SáLi ¿¡NTPªRΩ=NRPV qx sx§¶ ¶NPR Lji}qsÚ AaRP NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡NRPV 300 ©´sVLi¿¡ 500 ™´sLRiNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¬ø¡÷˝¡xqsVÚLiµR∂¨s ≤yNÌPR L`i D™´sWƵ∂[≠s æªΩ÷¡FyLRiV. aRPªyÀÙÿá ˙NTPªRΩÆ™s[V ™y˘µ≥j∂¨s gRiVLjiÚLi¿¡©y ¿¡NTPªRΩ=NRPV @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s KxtsQµy≥ áV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yı ZNP[™s´ áLi ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¨sL˝RiORPQ ˘Li, @™´sgSx§¶¶¶©´s Õ‹[xmsLi NSLRifl·LigSÆ©s[ Æ©s[…”¡NUP NRPVxtÓsv ZNP[xqsVáV áORPQ Õ‹˝ [ ©´sÆ™sWµR∂™´soªRΩV©yıLiVV. Fs©Ø[ı ™´sVLiµR∂VáV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yı Bxmsˆ…”¡NUP NRPVxtÌsv L][gRiVáV gRifl·¨ds∏R∂VLigS @LigRi\Æ™sNRPá˘Li

F~LiµR∂VªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. ™y˘µ≥∂j D©´sı ™´s˘QQNPT Ú µk∂LÁiR NSáLiÕ‹[ ©Ø[…¡” ªRΩVLixmsLRiá µy*LS ™´s˘QQNTPÚ ©´sVLi≤T∂ ™´sVL][ ™´s˘QQNTPÚNTP Àÿ˘NÌUPLji∏R∂W ™y˘zmsxqsVÚLiµj∂. Bµj∂ aRPLkiLRiLiÕ‹[ øR¡Ã˝¡¨s ˙xmsƵ∂[aSá @LiVV©´s Æ™sVV≈¡Li ≠dsVµR∂, ¬ø¡[ªΩR Vá ≠dsVµR∂, NSŒ˝¡œ ≠dsVµR∂ FsNRPV‰™´s C ÀÿNÌPU Lji∏R∂W ¨s™yxqsLi DLi»¡VLiµj∂. ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[NRPW≤y gS÷¡Õ‹[ æªΩ[™´sV FsNRPV‰™´s DLiÆ≤∂[ ˙xmsƵ∂[aSáՋ[Æ©s[ ÀÿNÌPU Lji∏R∂W ¨s™´sbPxqsVÚLiµj∂. C ÀÿNÌPU Lji∏R∂W aRPLkiLRiLiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡©´s ALRiV ™yLSá ©´sVLi≤T∂ 30 xqsLi™´sªRΩ=LSá Õ‹[xmso µy¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsxqsVÚLi µj∂. Bµj∂ ™´sW©´s™´so¨sÕ‹[ DLiÆ≤∂[ ™y˘µ≥∂j ¨sL][µ∂R≥ NRP aRPNTPQÚ |\ ms AµyLRixms≤T∂ DLi»¡VLiµj∂. µk∂¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxms»¡Li ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ aRPLkiLRiLi\|ms ©´sÃ˝¡…”¡ ™´sVøR¡ËáV GLRiˆ≤R∂ªyLiVV. C ™´sVøR¡Ëá\|ms xqsˆLRi+ DLi≤R∂µR∂V. Fs™´sLjiNTP ™yLRiV æªΩáVxqsVN][™s´ ≤y¨sNTP ÀÿÕfiFyLiVVLi…fi |ms©±s©´sV ™´sVøR¡Ëá\|ms N]µÙ∂j gS IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[zqs DLi¿¡æªΩ[ xqsˆLRi+ DLi≤R∂NRPVLi¤…¡[ ™y˘µ≥j∂ r°NTP©´s»˝¡VgS gRiVLjiLÚ iøyá¨s xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. @©´sV™´sW©´sLi D©´sı™yLRiV —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ D©´sı ¤Õ¡˙xms{qs NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ gS¨ds, AaRP NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV xqsLi˙xmsµj∂}qsÚ aS{qsÚQ˚∏R∂V zqs‰©±s zqs¯∏R∂VL`i xmsLkiORPQ µy*LS Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨sLÙS LjiryÚLiR ¨s D™´sWƵ∂[≠s æªΩ÷¡FyLRiV.

gR i VLj i Li¿¡ @≤T ∂ gj i æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. ∏R∂VW¨sFnyLi FsLiµR∂VNRPV Æ™s[qx sVN][¤Õ¡[µ∂R ¨s mx sáV™´soLRiV zmsÃ˝¡Ã¡©´sV @≤T∂gSLRiV. @µR∂©´sxmso gR i µR ∂ Vá ¨sLS¯flÿ¨sı mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. ¡VNRP‰LS∏R∂Vxqs™´sVV˙µR∂Li xmsLjiµ≥j∂Õ‹[¨s À≥ÿgRi˘©´sgRiL`i Fs÷d¡˜ NSá¨dsNTP ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS NR P ÷¡ˆLiøyá¨s ™´ s VLi˙ºΩ \ Z aPá«ÿ©y¥`∂NR P V NSá¨d s ™yx q sVáVN][ L SLR i V. Æ ™ sLi»¡Æ © s[ xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s @µ≥j∂NSLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ |\ ms ¨sÆ™s[µj∂NRP ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs, ªRΩ™´sVNRPV x m sLiFyá¨s AL`i≤R ∂  ˝ ¡ W˘Fs£ q s @µ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ªR Ω *LR i Õ‹[ Æ © s[ x q s™´ s Vx q s˘ xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™s´ V¨s ™´sVLi˙ºΩ •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

=Å㨉õÄbÅ Ju™ê~° ÉèíÜ«∞O ≈¡™´ s V¯Li, z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 9 (AL`iFs©±sFs): F~»Ì¡NRPW…”¡ N][xqsLi ≠sVLjiË N][ªΩR áNRPV ™´s¿¡Ë©´s I≤T∂ry NRPW÷d¡Ã¡©´sV @ºΩryLRi ™y˘µ≥j∂ NRPá™´sLRi|ms≤R∂Vª][Liµj∂. NR P áVz t sQªy•¶¶¶LR i Li ºΩ©´ s ≤R ∂ Li, DLi»¡V©´ s ı x m sLj i x q sLSÕ˝ ‹ [ @x m sLj i aR P V˙À≥ œ ¡ ªR Ω NSLR i fl·LigS @ºΩryLRi r°NTPLiµj∂. µk∂Liª][ J ™´s˘QQNTPÚ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµR∂gS ºdΩ˙™´s @xqs*xqÛsªRΩNRPV gRiV\lLi©´s ™´sVL][ ª]≠sV¯µj∂ ™´sVLiµj∂¨s NRPVNRPV‰©´sWLRiV ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙µy¨sNTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡ ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][ 40 ™´sVLiµj∂ NRPW÷d¡Ã¡NRPV NRPVNRPV‰©´sWLRiVÕ‹[Æ©s[ Æ\™sµR∂˘ bP’¡LRiLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVቩ´sgjiLji —¡Õ˝ÿ µy™´sVgRiWÆ≤∂Li ˙gS™´sW¨sNTP ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s 30 NR P V»¡VLiÀÿáV B…‘¡™´sá ≠sVLjiË N][ªΩR á N][xqsLi ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP ™´søyËLiVV.

lLi[fl”·gRiVLi»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi Õ‹[ $áLiNRP @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V $ ™´sVz§¶¶¶LiµR∂ LS«¡xmsZNP= NRPV ≠ds≤][‰Ã¡V xmsáVNRPVªRΩV©´sı —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR LRiV Fs£qs.ryᯩ±s AL][giR ˘LS«fi

ã¨~°∞‰õΩÅ∞ HÍ"åÅO>Ë Ñ¨#∞flÅ∞ Hõ\ÏìeûO^Õ ¿¡ªRΩWÚLiR V, zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs):  ¡NSLiVV xms≤Ô∂R BLi…”¡ xms©´sVı NRP≤T∂æªΩ[Æ©s[ ¨sªy˘™´sxqsLRi xqsLRiNRPVáV @Liµj∂ryÚ™´sV¨s ˙gS™´sVNSLRi˘µR∂Lji+ Æ™sV÷¡NRP |ms»Ì¡≤R∂Liª][ ≠s™yµR∂Li Æ™sVVµR∂áLiVV˘Liµj∂. BLi…”¡xms©´sVı NRP»Ì¡NRPF°æªΩ[ ø_NRPµR∂VNSfl·Li µy*LS 16 ¨sªy˘™´sxqsLSáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsµj∂¤Õ¡[µ∂R Li»¡W ˙gS™´sVxqsÛ Vá©´sV |§¶¶ ø¡R ËLjiqx sWÚ ™´søyËLRiV. µk∂¨sNTP ≤U∂áL`i ™´sªyÚqx sV mx sáNRP≤R∂Liª][ ø_NRPµR∂VNSfl·Li ™´sµÙ∂R mx sn VL<iR fl· ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liµj∂. ˙gS™´sV NSLRi˘µR∂Lji+, ≤U∂áL`i©´sV ˙gS™´sVxqÛsVáV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ¨sáµk∂∏R∂V≤R∂Liª][ ™yLRiV ¨dsŒ˝¡œ ß©´s≠sVÕÿLRiV. BÕÿ zqsLigRixqs™´sVV˙µR∂Li ˙gS™´sV NSLRi˘µR∂Lji+ Æ™sLiNRP»¡LRiªRΩı™´sV¯, ≤U∂áL`i ø_≤R∂xmsˆ ªRΩ™´sV©´sV Æ™s[µ∂j≥ xqsVÚ©yıLRi¨s ˙gS™´sVxqsÛ VáV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`iNRPV zmsn LS˘µR∂V xmsLiFyLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ BLi…”¡ xms©´sVı  ¡NSLiVVáV }msLRiVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ ˙gS™´sVNSLRi˘µR∂Lji+ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS ©Ø[…‘¡xqsVáV @Liµj∂xqsVÚ©yıLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV ˙gS™´sVxqsÛ VáV «¡Ljigji©´s ≠sxtsQ∏∂R W¨sı —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i, BªRΩLRi @µ≥∂j NSLRiVáNRPV zmsn LS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V Æ©sááVgS lLi[xtsQ©s± ’¡∏R∂V˘Li xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[µ∂R ¨s ™yLRiV A zmsn LS˘µR∂VÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. BLi…”¡ xms©´sVıáV À≥ÿLkigS }msLRiVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ ªy™´sVV IZNP[ryLji @LiªRΩ ≤R∂ ¡V˜ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¤Õ¡[™s´ V©yıLRiV. BLi…”¡xms©´sVıª][ ™´sVV≤T∂|ms»Ì¡NRPVLi≤y ªRΩ™´sVNRPV ¨sªy˘™´sxqsLSáV @LiƵ∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s ™yLRiV N][LSLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ˙gS™´sV NSLRi˘µR∂Lji+ Æ™sLiNRP»¡LRiªRΩı™´sV¯ ≠s™´sLRifl· BxqsWÚ xmsLiøy∏R∂VºdΩ xmsLjiµ≥∂j Õ‹[ 2 áORPQáV ™´sLRiNRPV BLi…”¡xms©´sVı  ¡NSLiVVáV©yı∏R∂V¨s, D©´sıªyµ≥j∂NSLRiVáV @Ƶ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV @LiµR∂LjiNUP ©Ø[…‘¡xqsV÷¡xqsVÚ©yı©´s©yıLRiV. ≤U∂áL`i ’¡∏R∂V˘Li B™´s*NRPF°™´s≤R∂Li\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ªy©´sV ø_NRPµR∂VNSfl·Li ™´sµÙ∂R NRPV Æ™sŒ˝ÿÆ©s[ ªRΩxmsˆ, ¨sªy˘™´sxqsLSá xmsLizmsfl‘·NTP BLi…”¡ xms©´sVıNRPV ™´sVV≤T∂|ms…Ì¡” ªy©´sV Fs™´sLji¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøR¡¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV.

=º=™êÜ«∞ Éèí∂=ÚÖ’¡ áê¡@∞¡ ¿¡ªRΩWÚLiR V, zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sá ˙xmsNSLRiLi ™´s˘™´sry∏R∂V À≥¡œ W™´sVVÕ˝‹[ Æ©s[LiR VgS Lji∏R∂VÕfi Fs}qÌs…fi ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[∏∂R VLSµR∂V. µk∂¨sNTP xqsLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP LRiVxqsVLi ¬ø¡÷˝¡Li¿¡, Fy£qsxmsoxqsÚNSá Aµ≥yLRiLigS C ªRΩªRΩLigRiLi xmspLjiÚ NS™y÷¡= DLiµj∂. µk∂¨sNTP ≠sLRiVµÙ∂R LigS xmsoªRΩWÚLiR V ™´sVLi≤R∂áLi ©´sLiµj∂™´sVLigRiŒœ¡Li, xmsLRiÆ™s[VaRP*LRi™´sVLigRiŒœ¡Li, Æ™s[xmsgRiVLi»¡, N]Li≤R∂á ¬ø¡LRiV™´so, LSøR¡Fy¤Œ¡Li, ZNP[FsLi@˙gRi•¶¶ LiR Li, g]Ã˝¡mx s÷˝¡, bPLRiVgRiVLS«¡ŸFy¤Œ¡LiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V À≥¡œ W™´sVVÕ˝‹[ Æ™sLiøR¡L˝iR V Æ™sáVxqsVÚ©yıLiVV. NRPŒ˝¡œ ™´sVVLiƵ∂[ ªRΩªRΩLigRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©yı lLiÆ™s©´sW˘, Lji—¡}qÌs˚xtsQ©s± @µ≥∂j NSLRiVáV ™´sW™´sVWŒ˝¡œ ™´sVªRΩVÚÕ‹[ xms≤T∂ xms…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ©´sı ™yµR∂©´s ≠s©´s™´sr°ÚLiµj∂. ¨sªRΩ˘Li F~ÕÿáV F˝y»˝¡VccgS ™´sWLRiVªRΩW B ¡˜≤T∂™´sVV ¡˜≤T∂ r~™´sVV¯ æªΩxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Aµy∏R∂W¨sNTP gRiLi≤T∂ xms≤R∂VªRΩV©yı xms…Ì¡” LiøR¡VNRPVÆ©s[ ©y¥R∂V≤R∂V ¤Õ¡[≤∂R V. ™´sW™´sVWŒ˝¡œ ™´sVªRΩVÚÕ‹[ @µ≥∂j NSLRigRifl·Li ™´sVV¨sgji æªΩ[á≤R∂Liª][ xmsoªRΩWÚLiR VÕ‹[ lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ˝ ßgS Lji∏R∂VÕfi Fs}qÌs…fi ™y˘FyLRiLi «‹[LiR LiµR∂VNRPVLiµj∂. ºΩLRiVxmsºΩ xmsLjiµ≥∂j Õ‹[ |msLRiVgRiVªRΩV©´sı À≥¡œ W™´sVVá µ≥∂R LRiáNRPV xqs™´sW©´sLigS BNRP‰≤R∂ ≠sáV™´s |msLRiVgRiVª][Liµj∂. µk∂Liª][ FsNRP‰≤R∂ NSzqsLiªRΩ F~áLi NRP©´sxms≤T∂©y B¤…¡Ì [ F˝y»˝¡VcgS ™´sWLRiV˪RΩV©´sı xmsLjizqsÛ ºΩ DLiµj∂. l\LiªRΩVáNRPV ™´sW∏R∂V™´sW»¡Ã¡V ¬ø¡zmsˆ Lji∏R∂VÃÌ¡L˝iR V @µ≥∂j NRP µ≥∂R LRi ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ @˙gjiÆ™sVLi»˝¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ¨s©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV ’d¡≤R∂V À≥¡œ W™´sVVáV F˝y»˝¡VgS ™´sWLRiVªRΩV©yı ˙xmsxqsVÚªΩR Li F~ÕÿáV ™´sWLRi≤R∂Li\|ms ≠s™´sVLRi+Õ‹xqsVÚ©yıLiVV. BNRPÆ\©s©y —¡Õ˝ÿ @µ≥∂j NSLRiVáV ø]LRi™´s ºdΩxqsVNRPV¨s xmsLjizqsÛ ºΩ¨s øR¡NRP‰µj∂µÙy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµj∂.

JÉèíÜ«∞ǨÏã¨OÎ J=∞Å∞ÃÑ· ^èŒ~°Å"≥∂`«`À =∞Ç≤ÏàÏ ã¨OѶ¨∂Å x~°ã¨# ™ê=∂#∞º_»∞ ‰õΩ^ÕÅ∞

NRP≤R∂mx s,zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li F~µR∂Vxmso xqsLixmsn Wá ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áNRPV ™´sLRiLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s @À≥¡œ ∏R∂Vx§¶ ¶qx sÚLi mx s¥R∂NRPLi @™´sVáV\|ms ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘ xmsÚLigS HµR∂VáORPQá ™´sVLiµj∂ F~µR∂Vxmso xqsLixmsn WÕ˝‹[ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡VgS DLi≤R∂gS ≠dsLji Õ‹[ ZNP[™´sáLi 1.45áORPQá ™´sVLiµj∂NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms¥R∂NS¨sı ™´sLjiÚLixms ¤«¡[r°ÚLiµR∂¨s ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. ªy«ÿgS 50Æ™s[á ™´sVLiµj∂¨s µk∂¨sNTPLiµR∂ ¬ø¡[lLi[ËLiµR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩ¿¡Ë©´smx sˆ…”¡NUP @LiµR∂VÕ‹[ Fs{qs=, Fs{qsÌ , ™´sVªRΩ=Q˘NSLRi, ¬ø¡[Æ©s[ªΩR ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ áNR P V ˙Fyµ≥ y ©´ s ˘Li B™y*á¨s xqsW¿¡Li¿¡Liµj∂. µk∂Liª][ ≠sVgji÷¡©´s xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP qx sLixmsn Wá qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ºdΩ˙™´s ¨sLRiqx s©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ªy«ÿgS ™´sVL][ 50 Æ™s[á ™´sVLiµj∂NTP N]ªRΩÚgS xms¥R∂NRPLiÕ‹[ ¬ø¡[lLi[Li µR∂VNRPV @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLi¿¡ DªRΩLÚ iR V*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiµj∂. Fs{qs=, Fs{qsÌ Ã¡V, ™´sVªRΩ=Q˘NSLRi, ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ ™´sLÊSáNRPV

¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ áNR P V, ≠sªRΩLiªRΩV™´soáNRPV ˙Fyµ≥y©´s˘Li B™y*á¨s @LiµR∂VÕ‹[ }msL]‰Liµj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ C ™´sLÊSáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ™yLRiV áORPQNRPV \|msgS D©yıLRiV. ≠dsLRiLiµR∂LjiNTP NRPW≤y mx s¥R∂NRPLi mx sn ÕÿáV @LiƵ∂[ xmsLjizqsÛ ªRΩVáV NRP¨szmsLiøR¡»¡Li ¤Õ¡[µR∂V. BNRP BªRΩLRi ™´sLÊSáNRPV ¬ ø ¡Liµj ∂ ©´ s ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ áNR P V @À≥¡œ ∏R∂Vx§¶¶¶xqsÚLi NRPágS ™´sWLjiLiµj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @L>RiªRΩ D©´sı ™´sV z§¶¶¶Œœ¡Ã¡LiµR∂LjiNUP C xms¥R∂NS¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi≤R∂gS N]LiªRΩ ™´sVLiµj∂ZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[∏∂R V»¡Li xms»˝¡ xqsLRi*˙ªy ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNPR LÚ i @™´soª][Liµj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©yáVlgi[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi @À≥œ¡∏R∂Vx§¶¶¶xqsÚLi xms¥R∂NS¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liµj∂. µk∂¨sNTPLiµR∂ LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS N][…¡” ™´sVLiµj∂NTP á’Ù¡¬ø¡[NRPWLRiV˪y™´sV¨s @x m sˆ…˝ ‹ [ ALS˜È » ¡LigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. AøR¡LRifl· Õ‹[ 50áOR P Qá ™´ s VLiµj ∂ ZNP[ mx sLji≠sVªRΩÆ\™sVLiµj∂. C mx s¥R∂NRPLi NTPLiµR∂ á’Ù¡ µyLRiVáVgS ¬ø¡[Lij ©´s ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áV ™´s∏R∂VxqsV©´sV ¡…Ì”¡ ˙{ms≠sV∏R∂VLi

¬ ø ¡÷˝ ¡ Liøy÷¡= DLi»¡VLiµj ∂ . @LiµR∂VÕ‹[ xqsgRiLi á’Ù¡µyLRiVáV ¬ø¡÷˝¡}qsÚ, ≠sVgji÷¡©´s qx sgRiLi ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Bx q sVÚ L iµj ∂ . ≠d s Lj i NT P 60 xqsLi™´sªRΩ=LSáV µy…”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ™yLRiV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s ˙{ms≠sV∏R∂VLi©´sV ¡…Ì¡” IN][‰ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ NRPV Æ©sáNRPV LRiW. 500 ©´sVLi¿¡ LRiW. 2100 ™´sLRiNRPV zmsLiø≥R¡©±s @LiµR∂VªRΩVLiµj∂. @LiæªΩ [NSNRPVLi≤y ™yLji NRPV»¡VLiÀÿÕ˝‹[ 9 ©´ s VLi¿¡ BLi»¡L`i ™´ s LR i NR P V øR¡µR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sµy˘LÛiR VáV G≤y µj∂NTP LRiW. 1200 ry‰Ã¡L`iztsQ£ms NRPW≤y á’≥¡xqsVÚLiµj∂. ≠ds…”¡ª][Fy»¡V xms¥R∂NRPLiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡NRPV ryµ≥yLRifl· ™´sVLRifl·Li xqsLiÀ≥œ¡≠s}qsÚ LRiW. 30Æ™s[áV, ˙xms™´sWµR∂ ™´saSªRΩWÚ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liµj∂æªΩ[ LRiW. 70Æ™s[áV ©y≠sV¨dsNTP @LiµR∂¤«¡[ryÚLiR V. @LiVVæªΩ[ x m s¥R ∂ NS¨sı ˙FyLR i Li’≥ ¡ Li¿¡©´ s ª]÷¡©yŒ˝¡œ Õ‹[ µk∂¨s NTPLiµR∂ I©´sgRiWlLi[ r¢NRPLS˘Ã¡\|ms @LiªRΩgS @™´sgSx§¶ ¶©s´ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ FsNRPV‰™´s ™´sVLiµj∂ ªRΩ™´sV }msL˝Ri©´sV ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[xqsV N][¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. ºdΩLS µk∂¨s ˙Fyµ≥ y ©´ s ˘ªR Ω æ ª ΩáVx q sVNR P V¨s

mx s¥R∂NRPLiÕ‹[ ¬ø¡[LSáLi¤…¡[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°LiVVLiµj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 50 Æ™s[áNRPV\|msgS F~µR∂Vxmso x q sLix m n s WáV D©yıLiVV. @LiµR∂VÕ‹[ 5 áORPQá ™´sVLiµj∂NTP|\ msgS ™´ s Vz § ¶¶¶Œœ ¡ áV x q sÀ≥ œ ¡ V˘Ã¡VgS D©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li F~µR∂Vxmso DµR ∂ ˘™´ s W¨sNT P ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ VWªR Ω ¨s™´s*»¡Liª][ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áV —¡Õ˝ÿÕ‹[ LR i W. 100 N][ » ˝ ¡ NR P V \ | msgS Àÿ˘LiNR P VÕ˝ ‹ [ F~µR ∂ Vx m so ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @Ƶ∂[ rÛyLiVVÕ‹[ Àÿ˘LiNRPVá ©´sVLi¿¡ LRiVflÿáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠dsLRiLiµR∂LjiNUP xms¥R∂NRPLi ™´sLjiÚLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ZNP[™´sáLi 1.45 áORPQá ™´sVLiµj∂Æ©s[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi @À≥œ¡∏R∂Vx§¶¶¶xqsÚLiÕ‹[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS ¬ø¡[LSLRiV. ≠dsLjiZNP[ C mx s¥R∂NRPLi NTPLiµR∂ á’Ù  ¡ ¬ ø ¡[ N R P WLR i Vª][ L iµj ∂ . ≠d s Lj i NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s µyµyxmso 20 Æ™s[á ™´sVLiµj∂ mz sÃ˝¡Ã¡NRPV BLiµj∂LRi ˙NSLiºΩxms¥R∂Li µy*LS G…ÿ ry‰Ã¡L`iz t sQ x m sˆVáV NR P W≤y @LiµR∂VªRΩV©yıLiVV. C xms¥R∂NRPLi ≠sáV™´s©´sV æªΩáVxqsVNRPV©´sı @Æ©s[NRP

™´sVLiµj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS ¬ø¡[lLi[LiµR∂VNRPV ™´sVVLiµR∂VNRPV ™´sqx sVÚ©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩLiøR¡»¡Li ¤Õ¡[µ∂R V. µk∂Liª][ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áV ¨sLSaRPNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV.

HÍ=∂Ô~_ç¤ Psìã‘ ÖÏÉèÏÅ ÉÏ@ ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji9 (AL`iFs©±sFs): NS™´sWlLi≤Ô∂T ALÌik {qs ≤T∂F° gRiæªΩ[≤yµj∂ NRPLi¤…¡[ 56 áORPQá @µR∂©´sxmso Aµy∏R∂VLiª][ ÕÿÀ≥ÿÕ˝‹[ DLiµR∂¨s NS™´sWlLi≤Ô∂T ≤T∂F° Æ™s[VÆ©s[«¡L`i «¡gR i µk ∂ £ t sQ ¬ ø ¡FyˆLR i V. BLiµR∂VNRPVgS©´sV B…‘¡™´sá DªRΩ™Ú s´ V }qs™´sáLiµj∂Li¿¡©´s Dµ][˘gRiVá©´sV xqs©y¯¨sLiøyLRiV. NS™´sWlLi≤ÔT∂ ≤T∂F° BLiµ≥∂R ©´s F~µR∂VxmsoÕ‹[ NRPW≤y NTPÕ‹[ ≠dsV»¡LRiVNRPV 5.6 NTPÕ‹[ ≠dsV»¡L˝iR ª][ @’≥¡™´sXµÙ∂j Õ‹[ D©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

NRP≤R∂xms, zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ ¨sªy˘™´sxqsLRi µ≥∂R LRiáV ANSaS¨sNTP µR∂WxqsVNRPV¨s Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLiVV. NRPWLRigS∏R∂VáV Æ™sVVµR∂áVNRPV¨s, DxmspˆxmsxmsˆVáV, ’¡∏R∂V˘Li µ≥∂R LRiáV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°ªRΩV©yıLiVV. }msµR∂,™´sVµ≥∂R ˘ªRΩLRigRiºΩ NRPV»¡VLiÀÿáV ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™s´ oá©´sV N]©´s¤Õ¡[NPR ºΩ©´s¤Õ¡[NPR F°ªRΩV©yıLRiV. @¨sıLRiNSá ™´sxqsVÚ™s´ oá µ≥∂R LRiáV ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigjiF°™´s≤R∂Liª][ ry™´sW©´sV˘Ã¡V ≠sá≠sáÕÿ≤y÷¡= xmsLjizqsÛ ºΩ µyxmsoLjiLi¿¡Liµj∂. ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™s´ oá\|ms µ≥∂R LRiá©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøy÷¡=©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¬ø¡[ªΩR V¤Õ¡æªΩ[qzÚ sLiµj∂. . NRPWLRigS∏R∂Wá µ≥∂R LRiáª][ry»¡V @¨sı ™´sqx sVÚ™s´ oá µ≥∂R LRiáV |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. ANSaRP©´sıLi…”¡©´s ™´sWLixqsxmso µ≥∂R LRiáV ¨sªy˘™´sxqsLRi xqsLRiVNRPVáV, NRPWLRigS∏R∂Wá µ≥∂R LRiáV |msLRigRi≤R∂Liª][ Fy»¡V N][≤T∂gRiV≤˝R∂V µ≥R∂LRiáV NRPW≤y |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. INRP‰ gRiV≤ÔR∂V 4 LRiWFy∏R∂VáV xmsáVNRPVª][Liµj∂. BNRP‰≤T∂ ™y˘FyLRiVáV \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ºΩLRiVxmsºΩ, ¬ø¡\Æ©sQı, ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ gRiV≤˝R∂©´sV æªΩzmsˆLiøR¡VNRPV¨s ™y˘FyLRiLi rygjixqsVÚ©yıLRiV. ¿¡ZNP©±s,™´sV»¡©±s µ≥R∂LRiáV |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. ¿¡ZNP©±s NTPÕ‹[ LRiW.180, ™´sV»¡©±s NTPÕ‹[ LRiW.400 µ≥R∂LRi xmsáVNRPVªRΩV©yıLiVV.’¡∏R∂V˘Li µ≥R∂LRiáV gRiªRΩLiÕ‹[ 50 NTPÕ‹[á  ¡ryÚ ’¡∏R∂V˘Li LRiW.1500 ©´sVLi¿¡ LRiW.1700 ™´sLRiNRPV µ≥R∂LRi DLiÆ≤∂[≠s. ˙xmsxqsVÚªRΩLi INRP  ¡ryÚ ’¡∏R∂V˘Li GNRPLigS LRiW. 2200 ™´sLRiNRPV |msLjigjiLiµj∂. @Ƶ∂[≠sµ≥∂R LigS ™´sLi»¡ ©´sWÆ©sáV FyÆ™sW÷¡©±s NTPÕ‹[ LRiW.55áV, xqs©±sxms˝ ™´sL`i ALiVVÕfi NTPÕ‹[ LRiW.90áNRPV |msLjigjiF°LiVVLiµj∂. FsLi≤R∂V≠sVLRixms NRPLiµj∂xmsxmsˆV , Æ™s[LiR VaRP©´sgRi xmsxmsˆVáV , ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V ¤À¡Ã˝¡Li, Fs˙LRigRi≤Ô∂R áV µ≥∂R ¨s∏R∂WáV, —¡Ã¡NRP˙LRi ≠sVLji∏R∂WáV BÕÿ INRP¤…¡[≠sV…”¡ @©´sı LRiNSá ™´sxqsVÚ™s´ oá µ≥∂R LRiáV @©´sWx§¶ ¶˘LigS |msLjigSLiVV. NRPWLRigS∏R∂VáV, ANRPVNRPWLRiá µ≥∂R LRiáV NRPW≤y F°…‘¡mx s≤R∂VªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ Ƶ∂[™s´ o¨sNTP N] ¡˜LjiNS∏R∂V xqs™´sVLjiˆLiøyáLi¤…¡[ LRiW.4©´sVLi¿¡ LRiW.6™´sLRiNRPV µ≥∂R LRiáV DLiÆ≤∂[≠s. ˙xmsxqsVÚªRΩLi INRP ¤…¡LiNS∏R∂V N]©yáLi¤…¡[ LRiW.15áV DLiµj∂. µk∂Liª][ Ƶ∂[™´soŒ˝œ¡NRPV N] ¡˜LjiNS∏R∂Vá©´sV xqs™´sVLjiˆLiøR¡¤Õ¡[¨s xmsLjizqsÛ ºΩNTP ™´s¬ø¡[ËzqsLiµj∂. gS˘£qs µ≥∂R LRiáV |msLjigjiF°™´s≤R∂Liª][ ry™´sW ©´sV˘Ã¡NRPV gRiVµj∂ ¡Li≤R∂ gS ™´sWLjiLiµj∂. INRP gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L`i LRiW.440 ™´sLRiNRPV µ≥R∂LRi |msLjigjiLiµj∂. µk∂Liª][ }msµR∂, ™´sVµ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ NRPV»¡VLiÀÿáV NRP¤…̡á F~π∏∂[V˘ aRPLRifl·˘™´sV¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLjiN]LiµR∂LRiV NTPL][zqs©±s r̢á©´sV Dxmsπ∏∂WgRiLiÕ‹[NTP æªΩøR¡VËN][™yá¨s π∏∂W¿¡xqsVÚ©yı @µj∂NRPW≤y @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRP NRP¨dsıLRiV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.


„Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞

8 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

Ѩ`«Hõ q*Ë`«Å‰õΩ Jaè#O^Œ# NSNTP©y≤R∂,zmsn ˙ ¡™´sLji9(AL`iFs©±sFs): NSNTP©y≤R∂ ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW mx sLjiµ≥∂j Õ‹[¨s @LiªRΩL`i NRPŒÿaSáá Æ™sLiVV…fi ÷¡zmsÌn Lig`i, xms™´sL`i ÷¡zmsÌn Lig`i F°…‘¡Õ˝‹[ xmsªRΩNSáV ryµ≥∂j Li¿¡©´s gRiV≤˝∂R ™´s¤Õ¡˝ L[ iR V BLi—¡¨dsLjiLig`i ≠sµy˘LÛiR Vá©´sV NRPŒÿaSá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li @’≥¡©´sLiµj∂Li¿¡Liµj∂. ≠s¤«¡[ªΩR áª][ Fy»¡V ™yLjiNTP bPORPQfl· B¿¡Ë©´s ™´sVºΩÚ bP™´saRPLiNRPL`i, qx sVµ≥yNRPL`i©´sV NRPŒÿaSá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li @’≥¡©´sLiµj∂Li¿¡Liµj∂. ≠sµy˘LÛiR VáV  ¡LigSLRiV mx sªRΩNSáV ryµ≥∂j LiøyLRi¨s ˙zms¨s=FyÕfi ≤yNÌPR L`i {ms ©ylgi[aPR *LRilLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. Æ\™sVá™´sLRiLi áNTPlLi≤Ô∂T Àÿ÷¡lLi≤Ô∂T BLi—¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s F°…‘¡Õ˝‹[ ªRΩ™´sV ≠sµy˘LÛiR VáV J™´sLSÕfi ø≥yLizms∏R∂V©±s=gS ¨s÷¡øyLRi©yıLRiV.Æ™sLiVV…fi ÷¡zmsÌn Lig`i 105NTPÕ‹[á ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ |qsNRPLi≤T∂∏R∂VL`i zqs≠sÕfi ≠sµy˘LÛji ≠ds LS«ÿ LRixmnsVVLS™±sV  ¡LigSLRiV xmsªRΩNRPLi ryµ≥∂j Liøy≤R∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 62NTPÕ‹[á ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ FsLi’d¡G xmsn £qsÌ B∏R∂VL`i ≠sµy˘LÛij FsÕfi.aSLiºΩLS«fi LRi«¡ªRΩ xmsªRΩNRPLi ryµ≥∂j Liøy≤R∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. 77NTPÕ‹[á ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ Æ™sVNS¨sNRPÕfi ¥R∂L`Ôi B∏R∂VL`i ≠sµy˘LÛij LRi«¡ªRΩ xms¥R∂NRPLi ryµ≥∂j Li¿¡©´s»˝¡Vc }msL]‰©yıLRiV. 94NTPÕ‹[á ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ Æ™sVNS¨sNRPÕfi |\ mns©´sÕfi B∏R∂VL`i ≠sµy˘LÛij {ms ™´sLibdPNRPXxtsÒ Q LRi«¡ªRΩ xmsªRΩNRPLi ¬ø¡[—¡NTP‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂©yıLRiV. 83, 84NTPÕ‹[á ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ {ms $LS™±sV NSLixqs˘ xmsªRΩNRPLi ryµ≥∂j Liøy≤R∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xms™´sL`i ÷¡zmsÌn Lig`i 120NTPÕ‹[á ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ≠ds LS«ÿ LRixmnsVVLS™±sV  ¡LigSLRiV xmsªRΩNRPLi, 85NTPÕ‹[á ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ {ms $LS™±sV LRi«¡ªRΩ xmsªRΩNSá©´sV ryµ≥∂j Li¿¡©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV.

x~°∞¿Ñ^Œ „H©_®HÍ~°∞ʼnõΩ KÕÜ«¸`« Uk „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

NRPLkiLi©´sgRiL`i, zmsn ˙ ¡™´sLji 9 iM™´sV…Ì¡” Õ‹[ ™´sWfl”·NS˘Ã¡VLi…ÿLRiLi¤…¡[ ≠s©´s≤y¨sNTP@ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ @¨szmsLi¿¡©y Bµj∂™´sVV™´sW¯ …”¡NTP ¨s«¡™´sVÆ©s[ qx sLixmsn V»¡©´sáV B…‘¡™´sá ø][»¡V¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡WÆ©s[ D©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ A™´sWfl”·NS˘ áNRPVxmsµR∂V©´sV |ms…Ìÿ÷¡=©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨s™´sV¯NRPV ¨dslLiªRΩ©Ú s´ »˝¡V ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ @fl·gSLji F°ªRΩV©yıLRiÆ©s[µ∂j NRPW≤y ¨sLji*™yµyLiaRPLi. xqsLjigÊS BƵ∂[ N][™´sNRPV ¬ø¡Liµj∂ ©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ J @µR∂V˜ªRΩ\Æ™sV©´s ˙xmsºΩÀ≥ÿaS÷¡\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP NRP¥R∂©´sLi. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ø]xmsˆµR∂Li≤T∂ ™´sVLi≤R∂áLi ALRiıN]Li≤R∂NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ªRΩ™´sW¯≤T∂ LS¤«¡[LiµR∂L`i. ™´s˘™´sry∏R∂V NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ¨sLRiV}msµR∂ ™´s˘QQNTPÚ. DLi≤R∂≤y¨sNTP NRP¨dsxqsLi JÆ™sWxqsÚLiR VBŒ˝¡œ ß NRPW≤y¤Õ¡[¨s™´s˘QQNPT Ú @¨s ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP A∏R∂V©´s B¤Õ¡˝ [ ¨sµR∂LRi+©´sLi. xmsp™´so xmso»Ì¡gSÆ©s[ xmsLji™´sV◊¡ xqsVÚLiµR∂Æ©s[ ryÆ™sVªRΩ FsLiªRΩ™´sVLiµj∂NTP ™´sLjixqÚ sVÚLiµ][ æªΩ÷¡∏R∂VµR∂V gS¨s C∏R∂V©´s ™´sW˙ªRΩLi xqs*LiªRΩ aRPNTP∏Ú ∂R VVNRPVÚáª][ NRPXztsQ ¬ø¡[xqsWÚ Gµ][ INRP…”¡ ryµ≥∂j Li¿¡ ªRΩ©´sNRPLi»¡W ˙xmsæªΩ[˘NRP gRiVLjiLÚ ixmso æªΩøR¡VËNRPV¨s xqs™´sW«¡}qs™´s¬ø¡[∏∂R WáƩs[ ªRΩxms©´sª][ @x§¶¶¶Ljiı xtsQáV ˙aRP≠sVxqsWÚÆ©s[ D©yı≤R∂V. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[Æ©s[ NRP¨szmsLiøR¡¨s Æ™sLiVV…fi ÷¡zmsÌn Lig`i ˙NUP≤R∂©´sV FsLiøR¡VNRPV©´sı LS¤«¡[LiµR∂L`i BLiµR∂V N][xqsLi ÀÿgSÆ©s[ ˙aRP≠sVLiøy≤R∂V. xqs*LiªRΩ ≈¡LRiVËáª][ LSxtsÌ Q˚,«ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVV F°…‘¡Õ˝‹[ NRPW≤y FyÕÊ‹©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ BªRΩ¨sı ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøy÷¡=©´s ˙NUP≤yaS≈¡, aS£msáV ¬ø¡[ªRΩVáV ™´sVV≤R∂VøR¡V NRPV¨s NRPWL][Ë™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ µygjiD©´sı ˙xmsºΩÀ≥œ¡©´sV Àÿx§¶¶¶˘˙xmsxmsLiøy¨sNTP øR¡WzmsLiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı ≤R∂V. ∆‹[∆‹[ª][Fy»¡V BªRΩLRi ˙NUP≤R∂Õ˝‹[©´sV ˙xms≠dsfl·V\Æ≤∂©´s LS¤«¡[LiµR∂L`i xqs*LiªRΩ ≤R∂ ¡V˜Ã¡ª][ Æ™sLiVV…fi ÷¡zmnÌsLig`i ry™´sW˙gji xqs™´sVNRPWLRiVËNRPV¨s ¨sªRΩ˘Li ˙FyNÌUP£qs ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yı≤R∂V. @LiæªΩ[NSµR∂Li≤][∏∂∫ V. C∏R∂V©´sÕ‹[ ™´sVL][˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsºΩÀ≥¡œ µygjiDLiµj∂. @Ƶ∂[Li»¡Li…ÿLS... @LRi¬ø¡[ªΩR VáV Æ©s[á\|ms A¨sLi¿¡ NSŒ˝¡œ ß\|msNTP ¤Õ¡[zms FsLiªRΩµR∂WLRiÆ\™sV©y B¤…¡Ì [ ©´s≤R∂V™´sgRiá≤R∂V. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙F°ªy=x§¶¶¶Li @Liµj∂}qsÚ ™´sVlLi©Ø[ı @µR∂V˜ªyáV xqsXztsÌ QryÚ©s´ ¨s LS¤«¡[LiµR∂L`i }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ˙NUP≤R∂á @’≥¡™´sXµÙ∂j NTP G…ÿ N][…ÿ˝ µj∂ LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËxqsVÚ©s´ ı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sWLRiV ™´sVWá ˙FyLiªyÕ˝‹[ D©´sı ™´sWfl”·NS˘Ã¡©´sV Æ™s÷¡NTP ºdΩ}qsLiµR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][NPR F°™´s≤R∂Li a][ø¡R ¨ds∏R∂VLi. Bxmsˆ…”¡Z\ NP ©y ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li LS¤«¡[LiµR∂L`i©´sV ¬ø¡[LiR µk∂zqs NRPh][LiR Æ\™sV©´s ªRΩLkiˆÈµ∂R V¨s}qsÚ B¤…¡Ì [ LSfl”·ryÚ≤∂R ¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË.

„Ѩg}ü‰õΩ=∂~ü ÃÑ· =KÕÛ "å~°O aã≤ã≤S x~°‚Ü«∞O ™´ s VVLi\ ¤ À ¡ ,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 9 (AL`iFs©±sFs):iÀ≥ÿLRiªRΩ ≠dsV≤T∂∏R∂VLi }msx q sL`i ˙x m s≠d s fl„ fi NR P V™´ s WL`i À≥ œ ¡ ≠sx t sQ˘ªR Ω VÚ ™´ s ¬ ø ¡[ Ë ™yLR i Li æ ª Ω[ ÷ ¡F°©´ s VLiµj ∂ . A»¡ NR P Li¤ … ¡[ ≠s™yµyáª][ Æ © s[ FsNR P V‰™´ s gS ™yLRiÕÚ ‹˝ [ NRP¨szmsLi¬ø¡[ C ∏R∂VW{ms À›Ã¡L`i B…‘¡™´sá NSL]ˆlLi[…fi ˙…‹[ { m n s Õ‹[ ªR Ω ©´ s ˙x m s™´ s LR i Ú © ´ s ª][ ¨s ¡Liµ≥∂R ©´sá©´sV @ºΩ˙NRP≠sVLiøy≤R∂V. C ≠s™yµR∂Li\|ms ™´s¬ø¡[Ë ™yLRiLi øR ¡ Lj i ËLi¿¡ ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºd Ω x q sVN][ © ´ s V©´ s ı»Ì ¡ V ’d ¡ z q sz q sH ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. zmns˙ ¡™´sLji 4©´s IFs©±s—¡zqsª][ «¡Ljigji©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ˙x m s≠d s fl„ fi NR P V™´ s WL`i ˙x m sªR Ω ˘LÛ j i Àÿ˘…fi=Æ ™ sV©± s \ | ms ©Ø[ L R i V FylLi[xqsVNRPV©yı≤R∂V. LS∏R∂V¤Õ¡[¨s À≥ÿxtsQ©s´ V Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡ @ªRΩ¨sı ºΩ…Ì”¡©´s»Ì¡V @Li\|msL˝RiV ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sW˘ø`¡ @©´sLiªRΩLRiLi LjixmnsLkiNTP mz sn LS˘µR∂V ¬ø¡[qz s©´s @Li\|msL˝iR V µk∂¨s\|ms ≠s™´ s Lj i LiøyLR i V. ©´ s V™´ s o* Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s≠s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V... @Li\|msL`i≠s NSµR∂V... Àÿ˘…”¡Lig`i ¬ø¡[xqsVN][ @Li»¡W.... ™´sVLjiN]¨sı @x q sÀ≥ œ ¡ ˘x m sµyáª][ @ªR Ω ¨sı µR∂WztsQLiøy≤R∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ©y©± s |qÌ ^ s ˚NT P Lig`iÕ‹[ D©´ s ı Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s©´sV ø≥yºdΩ , ªRΩáª][ ≤≥∂U N]…Ì¡” ©´s»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. À›Li≤R∂Lki \ ¤ Õ ¡©± s µR ∂ gÊ R i LR i { m n s ÷Ô ¡ Lig`i ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆV≤R∂V ˙}msORPQNRPVáª][ NR P W≤y µR ∂ VLR i Vx q sVgS ˙x m s™´ s Lj i Ú L iøy≤R ∂ ¨s æ ª Ω÷¡FyLR i V. ˙xmsxqsVÚªΩR Li @ªRΩ¨s ™´sW©´szqsNRP zqsÛ ºΩ x q sLj i gS ¤ Õ ¡[ µ R ∂ ¨s , ™´ s W˘ø`¡

áêH˜™ê÷<£ ã¨∂Ѩ~übQ∑ "å~Ú^• Õÿx§¶‹[L`i ,zmns˙ ¡™´sLji 9 (AL`iFs©±sFs):H{msFsÕfi ªRΩLRi•¶¶ Õ‹[ FyNT P rÛ y ©± s ˙NT P ZNP…fi À‹[ L Ô R i V ˙FyLR i Li’≥ ¡ Li¿¡©´ s FyNT P rÛ y ©± s xqsWxmsL`i ÷d¡g`i (zmsFs£qsFsÕfi) Æ™sVVµR∂…”¡ {qs«¡©±s ™yLiVVµy x m s≤T ∂ Liµj ∂ . ™´ s VVLiµR ∂ VgS ¨sLÒ R i LiVVLi¿¡©´ s |tsQ≤R ∂ W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi ™´sWLjiË 26 ©´sVLi≤T∂ G˙zmsÕfi 7 ™´sLRiNRPW «¡LRigS÷¡= DLiµj∂. @LiVVæªΩ[ ryˆ©´s=L˝RiV , BÆ©s*xqÌsL˝RiV ’¡≤˝R∂V µy≈¡Ã¡V ¬ ø ¡[ } qsLiµR ∂ VNR P V ™´ s VLj i LiªR Ω qx s™´sV∏R∂VLi NS™yá¨s N][LiR ≤R∂Liª][ ™yLiVVµy Æ™s[zqs©´s»Ì¡V zmszqs’d¡ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. FyN`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV \¬ø≥¡LRi¯©±s «ÿNS @˙uy£mns , ªRΩ™´sV Ƶ∂[aRP @LiªRΩLÊRiªRΩaS∆ÿ ™´sVLi˙ºΩ lLix§¶¶¶™´sW©±s ™´sW÷¡N`Pª][ xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV©´s ªRΩLS*ªRΩ C ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ˙x m sNR P …” ¡ LiøR ¡ ≤R ∂ Li ≠sZaP[xtsQLi. @LiVVæªΩ[ ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRPVLi≤y ZNP[ ™ ´ s áLi x m s˙ºΩNR P ˙x m sNR P »¡©´ s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[aSLRiV. µk ∂ ¨s ˙x m sNSLR i Li z m sFs£ q sFsÕfi

™yLiVVµy Æ™s[∏∂R V≤R∂Li NRPxtsÌ QLigSÆ©s[ D©yı... @LiµR ∂ Lj i NU P ÕÿÀ≥ œ ¡ µy∏R∂VNRPLigS DLiÆ≤∂[LiµR∂VNRPV ≠d s áVgS ryˆ©´ s =L˝ R i NR P V , BÆ © s*x q Ì s L˝ R i NR P V ™´ s VLj i N]LiªR Ω xqs™´sV∏R∂VLi B™y*÷¡= D©´sı NSLR i fl·LigS ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡zmsLiµj∂. Æ™sVVªRΩÚLi 15 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V A …‹[Lkiı «¡LRigRi©´sVLi≤R∂gS... HµR∂V «¡»˝ ¡ V 23 ™´ s W˘ø`¡Ã¡V A≤R ∂ ©´ s V©yıLiVV. @¨sı ™´sW˘ø`¡Ã¡W IZNP[ Æ™s[µj∂NRPÕ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá¨s F˝y©±s ¬ø¡[aSLRiV.

Administrative Office PRAJA HITAM Telugu Daily Hyderabad Admn. Office : 8-4-52/3, MMS Complex, Beside IBP Petrol Bunk, 1st Floor, Bandlaguda X Road, Chandrayangutta, Hyderabad- 500 005. Off : 040 - 24607140 , Fax 040 - 24607140, Cell : 9391181119, 9966800645, 9885887140. Email : editorprajahitam@gmail.com

÷d¡g`i FnylLi[¯…fiÕ‹[ ˙xmsºdΩ «¡»Ì¡W ˙xmsªRΩ˘LÛjiª][ lLiLiÆ≤∂[zqs ryL˝RiV ªRΩáxms≤R∂©´sVLiµj∂. ÷d¡g`i }qÌs«fiÕ‹[ Æ™sVVµR∂…”¡ ©yáVgRiV rÛy©yÕ˝‹[ ¨s÷¡¿¡©´s «¡»˝¡V |qs≠dsV\|mns©´sÕfiNRPV @L>RiªRΩ ryµ≥j∂ryÚLiVV. ˙xmsºdΩ ˙FnyLi\¬ø¡“¡ ALRiVgRiVLRiV ≠sƵ∂[bdP ˙NT P ZNP»¡L˝ R i ª][ Ix m sˆLiµR ∂ Li ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ ≠sµ≥R∂LigS FyN`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV ¨s ¡Liµ≥R∂©´sáV ¬ø¡[zqsLiµj∂. «¡»Ì¡VÕ‹[ 10 ™´sVLiµj∂ Õ‹[NRPÕfi }m˝s∏R∂VL`i=ª][ Fy»¡V BµÙR∂LRiV Fs™´sVLÍjiLig`i }m˝s∏R∂VL`i= DLi≤y÷¡. Æ ™ sVVµR ∂ …” ¡ ™´sVWÆ≤∂[Œœ¡®˛ 23 ™´sW˘ø`¡Ã¡ Fn y l L i[ ¯ …fiª][ Æ © s[ …‹[ L k i ı ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s À≥ÿ≠sr°Ú©´sı zmszqs’d¡... ©yáVg][ G≤yµj∂ ©´sVLi≤T∂ ™´sW˙ªRΩLi Fs¨s≠sVµj∂ «¡»˝ ¡ ª][ 59 ™´ s W˘ø`¡Ã¡ Fn y l L i[ ¯ …fiNR P V |msLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liµj∂. Æ™sVVªRΩÚLigS z m sFs£ q sFsÕfi ≠sáV™´ s 100

Pk"å~°O, Ѷ≤„|=i 10, 2013

≠sV÷¡∏R∂V©±s ≤yáL˝RiNRPV \|msÆ©s[ DLi»¡VLiµR ∂ ¨s z m sz q s’d ¡ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liµj∂. @»¡V A»¡gSŒ˝œ¡ ¤À¡[£qs\|ms#˚£qs ≠s™´sLSá©´sV NRPW≤y ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[qz s©y... r¢ªy˙zmsn NS , A}qÌs˚÷¡∏R∂WáV ™´sW˙ªRΩLi µk ∂ ¨sÕ‹[ AÆ ≤ ∂[ L iµR ∂ VNR P V @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[µR∂V. zmszqs’d¡ ™´sW˙ªRΩLi Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 80 ™´sVLiµj∂ ≠sƵ∂[bdP A»¡gSŒœ¡ß˛ z m sFs£ q sFsÕfiÕ‹[ AÆ ≤ ∂[ L iµR ∂ VNR P V IxmsˆVNRPV©´sı»Ì¡V ¬ø¡ ¡Vª][Liµj∂. @»¡V |mn s ≤R ∂ l L i[ x t sQ©± s A£ m n s ˙NTPZNP»¡L`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s FyN`PÕ‹[ AÆ≤∂[LiµR∂VNRPV Æ™s¤Œ¡[˛ A»¡gSŒœ¡˛NRPV |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki ¬ø¡[qz sLiµj∂. ™´sVL][Æ\™sxmso ªy«ÿ ™yLiVVµyª][ z m sFs£ q sFsÕfi ¨sLR i *x § ¶¶¶fl· Agj i F°µR ∂ ¨s , ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ N]ªRΩÚ |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s FyN`P ˙NTPZNP…fi ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV.

AÆ≤∂[LiµR∂VNRPV xms¨sNTPLS≤R∂¨s LjixmnsLki ’d¡qz szqsHNTP qx sW¿¡LiøyLRiV. BÕÿLi…”¡ ≠s™yµyÕ˝ ‹ [ ¿¡NR P V‰N][ ™ ´ s ≤R ∂ Li ˙xms≠dsfl„fiNRPV BƵ∂[ ª]÷¡ryLji NSµR∂V. 2008Õ‹[ Æ™szqÌsLi≤U∂£qs xmsLRi˘»¡©´s x q sLiµR ∂ LR i ˜È L igS F°L`Ì i A£ m n s

|qsˆLiVV©±sÕ‹[ INRP @’≥¡™´sW¨s\|ms µy≤T∂ ¬ø¡[zqs ™yLRiÕÚ ‹˝ [ ¨s÷¡øy≤R∂V. @Õÿlgi[ ªRΩ©´s r~LiªRΩ xms»Ì¡fl·Li ≠dsVLRi…fiÕ‹[ INRP ≤yNÌRPL`i\|ms µy≤T∂ ¬ø¡[zqs ZNP[xqsVÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©yı≤R∂V. BNR P 2011 BLig˝ S Li≤`∂

xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ @’≥¡™´sW©´sVáª][ µR∂VLRiVxqsVgS ˙xms™´sLjiLÚ iøy≤R∂V. @xqs¤Õ¡[ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V µR∂NRP‰¨s ˙xms≠dsfl„fi ªy«ÿ xqsLixmnsV»¡©´sª][ ™´sVLji¨sı ¿¡NRPV‰Õ˝‹[ mx s≤Ôy≤R∂V. À‹[LiRÔ V ¨s ¡Liµ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi BÕÿLi…”¡

˙xms™´sLRiÚ©´sª][ D©´sı A»¡gS≤T∂\|ms @Li≤R∂L`i 2.2.8 ¤Õ¡Æ™sÕfi 2 NTPLiµR∂ øR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRiV. µk∂¨s ˙xmsNSLRiLi ™´sW˘ø`¡ {msn «¡ŸÕ‹[ 100 aSªRΩLi «¡Lji™´sW©y ≠sµ≥j∂ryÚLRiV. @Õÿlgi[ 12 Æ©sÃ¡Õ˝‹[ BÕÿLi…”¡ l L iLi≤R ∂ VryL˝ R i V Lj i { m s\ ¤ … ¡æ ª Ω[ 4 ™´sW˘ø`¡Ã¡ ¨s}tsQµ≥R∂Li NRPW≤y ≠sµ≥ j ∂ Li¬ ø ¡[ @™´ s NSaR P ™´ s VVLiµj ∂ . gR i ªR Ω LiÕ‹[ x m sáVryL˝ R i V |§¶¶¶øR ¡ ËLj i Li¿¡©y ˙x m s≠d s fl„ fi ˙xms™´sLRi©Ú s´ Õ‹[ ™´sWLRiVˆ ™´s¿¡Ë©´s»Ì¡V NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. µk∂¨s\|ms À‹[LiRÔ V z q sC™Ø[ LR i ªyıNR P L`i|tsQ…Ì ” ¡ Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ øR¡LjiËLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë ™yLRiLi ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRP™´sVVLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ gS∏R∂WáV , zmsn …fiÆ©s£qs Õ‹[Fyáª][ «¡»Ì¡VNRPV FsLizmsNRP™´s¨s ˙xms≠dsfl„fiNRPV™´sWL`i À‹[LiRÔ V NRPhji©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLi¤…¡[ ™´sW˙ªRΩLi ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VÕ˝‹[ mx s≤R∂≤R∂Li ∆ÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiµj∂.

ÃãÅHõì~°¡ˆH >ˇãπì Pã‘ãπ`À ã‘iãπ‰õΩ ˆ~Ѩ٠ÉèÏ~°`« [@∞ì ZOÑ≤Hõ ™´sVVLi\¤À¡ i,zmsn ˙ ¡™´sLji 9 (AL`iFs©±sFs) iMA}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ «¡LRigRi©´sV©´sı ©yáVgRiV ¤…¡xqÌsVá zqsLki£qs N][xqsLi lLi[xmso À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ C FsLizmsNRP |qsáNÌRPQL˝RiNRPV @gjiıxmsLkiORPQgS ™´sWLjiLiµj∂. Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[¨s {qs¨s∏R∂VL`i A»¡gSŒœ¡ß˛ N]LiµR∂l\LiæªΩ[... ™yLji rÛy©yá N][qx sLi FsµR∂VLRiVøR¡Wr°Ú©s´ ı ∏R∂VV™´s A»¡gSŒœ¡ß˛ ™´sVLjiN]LiµR∂LRiV... @Ƶ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À›Ã¡L˝iR NRPV ™´sLRiVxqs gS∏R∂WáV.. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xqsLiµk∂£msFy…”¡Õfi Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[¨s |qsáORPQ©s± NRP≠sV…‘¡ lLi[xmso ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS©´sVLiµj∂. ¤…¡£qÌs «¡»Ì¡V FsLizmsNRP N][xqsLi Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠dsLRiV ™´sVV™´sV¯LRi NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLS¨dsNRP£ms |\ mns©´sÕfi©´sV ˙xmsªRΩ˘QOPR QLigS ≠dsOTPQxqsWÚ xqs™´sWÕ‹[ø¡R ©´sáV «¡LRiVxmsoªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ˙xmsºdΩ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ NRPWLRiVˆ N˝TPQxtÌsQLigS ™´sWLjiLiµj∂. J|ms©´sL˝RiV |qs•¶¶¶*g`i , gRiLi’≥¡d L`i Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li ˙xmsµ≥y©´s xqs™´sVxqs˘gS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. gRiªRΩ G≤yµj∂ BLig˝SLi≤`∂\|ms ≠sxmsn á\Æ™sV©´s ≠dsLji «‹[≤∂U B…‘¡™´sá ™´sÆ©sÔ Õ[ ‹˝ [ |qs•¶¶¶*g`i\|ms Æ™s[»¡Vª][ ≠s≤T∂F°LiVVLiµj∂. @»¡V LRiLi“¡Õ˝‹[ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V J|ms©´sL`i ™´sVVLRi◊d¡ ≠s«¡∏∫∂V ™´sVLi¿¡ Fny™±sVÕ‹[ D©yı≤R∂V. ªy«ÿgS BLS¨ds NRPm£ sÕ‹[ NRPW≤y |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li µy*LS |qsáNÌRPQL˝RiNRPV xqs™yÕfi ≠szqsLS≤R∂V. @Õÿlgi[ bP≈¡L`i µ≥y™´s©±s , @«¡LiNS˘ LRi•¶¶ Æ©s[áV NRPW≤y •¶¶ £msn |qsLiøR¡Lkiáª][ LSfl”·Li¿¡ ¤…¡£qsÌ «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V N][xqsLi FsµR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. µk∂Liª][ |qs•¶¶¶*g`i , gRiLi’≥¡d L`iáՋ[ INRPLji|\ ms Æ™s[»¡V mx sÆ≤∂[ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V ≠sZa˝Ptx[ sQNPR VáV @LiøR¡©y Æ™s[qx sVÚ©yı... A}qÌs˚÷¡∏R∂W ÕÿLi…”¡ «¡»Ì¡V\|ms q{ s¨s∏R∂VL˝iR ©´sV mx sNRP‰©´s |ms≤T∂æªΩ[ ≠s™´sVLRi+áV ™´sryÚπ∏∂[VÆ™sW©´s©´sı À≥œ¡∏R∂VLi NRPW≤y |qsáNÌRPQL˝RiNRPV NRPáVgRiVª][Liµj∂. …ÿFyLÔiR L`iÕ‹[ ≠sVgji÷¡©´s rÛy©yá ≠sxtsQ∏∂R W¨sN]}qsÚ.. xmso«ÿLS , N][{§¶˝ ¶¶ ªRΩ™´sV ø][»¡V ¨sáVxmsoN][™s´ ≤R∂Li ∆ÿ∏R∂VLi. @»¡V ™´sÆ©sÔ Ã[ ¡NRPV Lji¤\…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ BLS¨ds NRP£msÕ‹[ |qsLiøR¡Lkiª][ xqsªyÚ øy…”¡©´s xqs¿¡©±s NRPW≤y LkiFsLi˙…‘¡ B™´s*©´sV©yı≤R∂V. AL][ rÛy©´sLi\|ms ™´sW˙ªRΩLi xqsLiµj∂gÙiR ªRΩ Æ©sáN]Liµj∂. BLS¨dsNRP£msÕ‹[ |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[zqs©´s xqsVlLi[£tsQ\lLi©yª][ Fy»¡V ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i , AÕfiL_Li≤R∂L`i

LRi≠dsLi˙µR∂ «¡Æ≤∂[«ÿ NRPW≤y lLi[xqsVÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Æ™s[V µk∂¨sNTP NSLRifl·Li. @LiVVæªΩ[ \lLi©y \Æ™s}ms |qsáNÌRPL˝RiV Æ™sVVgÊRiV øR¡W}ms @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. BNRP ≠sZNP…fi NUPxmsL`i NRP£ms ZNP|mÌs©±s µ≥][¨dsNTP rÌyLi≤`∂\¤À¡gS Fs™´s*Lji¨ds FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[LRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ À›÷¡Lig`iÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω©´sV gS∏R∂WáV Æ™sLi…ÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. {qs¨s∏R∂VL`i À›Ã¡L`i «¡{§¶¶¶L`i∆ÿ©±s , ™´sLRiVfl„fi AL][©±s , DÆ™s[Va`P ∏R∂WµR∂™±s gS∏R∂Wá ©´sVLi≤T∂ BLiNS N][áVN][¤Õ¡[µR∂V. ≠dsLji rÛy©´sLiÕ‹[ BaSLiª`Ω aRPLRi¯ }ms£qs À≥ÿLS¨sı Æ™sW∏R∂V©´sV©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ NS÷¡gS∏R∂VLiª][ A{qs£qsNRPV ¿¡NTPªRΩ= N][xqsLi Æ™s◊¡˛©´s BaSLiª`Ω FsLiªRΩ™´sLRiNRPW zmns…fi @™´soªy≤R∂Æ©s[µj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPÆ™s[V. BLS¨ds NRP£msÕ‹[ ANRP»Ì¡VNRPV©´sı ZNP[LiR Œœ¡ q{ sˆ≤`∂xqsÌ L`i $aSLiª`Ωª][ Fy»¡V @’≥¡™´sV©´sV˘ ≠sV¥R∂V©±s , NRPVáNRPLÒjiáՋ[ BµÙR∂LjiNTP zmsáVxmso ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V x q s™´ s WøyLR i Li. z q sˆ©± s ≠sÀ≥ ÿ gR i LiÕ‹[ x q sZNP=£ q sx m n s Q o Õfi |msLiVVL`i @bP*©±scJ«ÿáNRPV ª][≤∂R VgS {qs¨s∏R∂VL`i zqsˆ©´sıL`i x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i Lki FsLi˙…‘¡ B¬ø¡[Ë ø≥y©´sV=Liµj∂. ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝RiV @™´sNSaSá N][xqsLi Æ™s[¿¡ øR¡WxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ |qsáNÌRPL˝RiV NRPhji©´s ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLS ¤Õ¡[µy @Æ©s[µj∂ AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiµj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVµR∂ A{qs£qsª][ ¤…¡£qÌs zqsLki£qs N][xqsLi À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP |qsáNÌRPQL˝RiZNP[ ¤…¡£qÌs |ms≤R∂Vª][Liµj∂.

*Ï<åÔ~_ç¤ ÃÑ· HÀ=∞\˜Ô~_ç¤ ^èŒfi[O „Ѩ*ÏÇ≤Ï`«"£∞ „Ѩuxkè

©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, zmns˙ ¡™´sLji 9:™´sVLi˙ºΩ «ÿ©ylLi≤ÔT∂\|ms ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N][™s´ V…”¡lLi≤Ô∂T Æ™sLiNRP…filLi≤Ô∂T ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ˙xms¥R∂™´sV aRP˙ªRΩV™´so «ÿ©ylLi≤ÔT∂π∏∂[V©´s¨s, ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV «ÿ©ylLi≤ÔT∂π∏∂[V ˙xmsµ≥y©´s @≤ÔR∂LiNTP @¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi @™´sVLRiV\¤Õ¡©´s ™yLji DxqsVLRiV A∏R∂V©´sNRPV ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ªRΩgRiVáVLiµR∂©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ ryµ≥R∂©´s N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡ª][ NRP÷¡zqs F°LS≤R∂NRPVLi≤y xmsµR∂™´soá©´sV xms»Ì¡VN]¨s Æ™s[Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s µ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. N][™s´ V…”¡lLi≤Ô∂T aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW «ÿ©ylLi≤ÔT∂\|ms ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. xmsµR∂™´soá©´sV xms»Ì¡VN]¨s Æ ™ s[ Õ ÿ≤R ∂ VªR Ω W æ ª ΩáLigSfl· N][ x q sLi F°LS≤R ∂ VªR Ω V©yı™´ s V¨s ¬ø¡xmsˆVN][™s´ ≤R∂Li qz sgÊiR V¬ø¡[»¡¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáV @LiµR∂LRiW LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[ryÚ™´sV©yı.. «ÿ©ylLi≤ÔT∂ ™´sW˙ªRΩLi @LiµR∂VNRPV qz sµÙ∂R mx s≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. «ÿ©ylLi≤Ô∂T F°÷d¡qx sVá

mx s•¶¶ LSÕ‹[ DLi≤R∂»¡Li NSµR∂V.. «¡©´sLiÕ‹[NPT ™´s}qsÚ æªΩáVxqsVÚLiµR∂©yıLRiV. F°÷d¡xqsVá À≥œ¡˙µR∂ªRΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y «¡©´sLiÕ‹[ ºΩLjigjiæªΩ[ ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ≤y∆ÿ øR ¡ Wz m sryÚ L R i ¨s |§¶¶¶øR ¡ ËLj i LiøyLR i V. æ ª ΩáLigSfl· ˙x m s«¡Ã¡V DLRiNTPLiøR¡VNRPVLi»¡W N]≤R∂VªRΩW ªRΩ≤y∆ÿ øR¡WzmsryÚLRi©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ™´sVLji¨sı øR¡LRiËáV @™´sxqsLRi™´sVLi»¡W gRiVÕÿLi ©´s’d¡ A«ÿµ`∂ ¬ø¡[qz s©´s ™y˘≈¡˘Ã¡ª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sV◊d¡˝ AªRΩ¯x§¶ ¶ªΩR ˘Ã¡V Æ™sVVµR∂á∏R∂W˘∏R∂V©yıLRiV. ≤T∂|qsLi ¡L`i 28©´s ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @–¡Ã¡xmsORPQLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ Æ©sáՋ[xmso ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B¿¡ËLiµR∂¨s, NS¨ds A •¶¶ ≠sd V ¨sá¤À¡»Ì¡VN][NPR F°™´s≤R∂Liª][ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ALRiVgRiVLRiV ∏R∂VV™´sNRPVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s N][™s´ V…”¡lLi≤Ô∂T AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. A @™´sVLRi≠dsLRiVá ™´sVLRiflÿáNRPV æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV Àÿµ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡cNSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV Àÿµ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶ryÚLS? ¤Õ¡[NRP ZNP[xqsVáV Æ™s[∏∂R V™´sVLi…ÿLS? @¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

Edited, Printed, Published & Owned by A.R.Hassan, Printed at Zoya Art Printers Web Offset 18-13-55/10/8/1 , PATEL NAGAR , Bandlaguda, Chandrayangutta Hyderabad- 500 005 and Published from 18-13-55/10/8/1, PATEL NAGAR , Bandlaguda, Chandrayangutta , Hyderabad- 500 005 . Editor : A. R. Hassan . Off : 040 - 24607140 , Fax 040 - 24607140 , Cell : 9391181119 , 9966800645 , 9885887140.

Praja Hitam  
Praja Hitam  

Telugu Daily

Advertisement