Page 1

RNI N0. TELTEL/2005/16755

Á|üC≤ã\+ ‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£

ôV≤’ <äsêu≤<é

13.09.2018 >∑Ts¡Tyês¡+ PRAJA BALAM

Check out for more Updated news in our official website www.prajabalam.in

|ü\T sêÁcÕº˝À¢ uÛÑ÷ø£+|ü+ .. uÛjÑ T· +‘√ |üsT¡ >∑T\T rdæq »q+ q÷´~©¢ ôdô|º + ãsY 12 : nk˛+, _Vü‰sY, |ü•ÃyéT ã+>± sêÁcÕº˝À¢ì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ãT<ä yês¡+ ñ<äj·T+ uÛÑ÷ø£+ |ü + dü + uÛ Ñ $ +∫+~. uÛ Ñ ÷ Á|üø+£ |ü q\‘√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê ˝À¢ì Çfi¯ó¢, ø±sê´\j·÷˝À¢ ñ qï yês¡ + ‘ê uÛ Ñ j · T +‘√ ãj·T≥≈£î |üs¡T>∑T\T rXÊs¡T. uÛÑ÷ø£+|ü rÁe‘· ]ø£ºsY ùdÿ\Tô|’ 5.5>± qyÓ ÷ <ä s TT+<ä ì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. düTe÷s¡T 15 qT+∫ 20 ôdø£q¢ bÕ≥T Á|ü ø £ + |ü q \T e#êÃj· T ì $e]+#ês¡T. áXÊq´ sêÁwüº+ nk˛+˝Àì ø√Áø£s¡asY q>∑s¡+˝À 10 øÏ ˝ ÀMT≥s¡ ¢ ˝À‘· T ˝À uÛÑ÷ø£+|üπø+Á<ëìï >∑T]Ô+∫q≥T¢ wæ ˝ ≤¢ + >¥ ˝ Àì π ø +ÁBj· T

uÛÑ÷ø£+bÕ\ n<Ûä´j·Tq dü+düú Á|üø£{Ï+∫+~. |ü•ÃyéT ã+>±˝À @ø£ + >± Äs¡ T õ˝≤¢ ˝ À¢ Á|üø£+|üq\T dü+uÛÑ$+∫q≥T¢ ‘Ó * dæ + ~. uÛ Ñ ÷ ø£ + |ü + ø±s¡ D +>± Ädæ Ô qwü º + »]–+<ë? nqï $wü j · T + ‘Ó * j· ÷ *‡ ñ+~. ø±>± »eTTàø£oàsY˝À ñ<äj·T+ 5.15 >∑ + ≥\≈£ î uÛ Ñ ÷ ø£ + |ü + dü+uÛÑ$+∫+~. ]ø£ºsY ùdÿ\Tô|’ uÛ Ñ ÷ ø£ + |ü rÁe‘· 4.6>± qyÓ÷<äsTT+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ 5.43 >∑ + ≥\≈£ î øÏ Vü ≤ sê´Hê˝Àì s¡ a ≤»® s Y õ˝≤¢ ˝ Àq÷ uÛ Ñ ÷ Á|ü ø £ + |ü q \T e#êÃsTT. Ç<˚ õ˝≤¢˝À á HÓ\ 9q dü«\Œ uÛÑ÷ø£+|ü+ dü+uÛÑ$+∫+~.

‘·qô|’ z<˚\T es¡+Z Vü≤‘ê´j·T‘·ï+: u≤\ÿ düTeTHé rÁe+>± K+&ç+q e÷J myÓTà˝Ò´ q˝≤¢\ z<˚\T

yêsêÔ 2˝À

m&ç≥sY m.Ádüe+‹ BA , MCJ.

Offset Printers 1-9-18/A,Opposite sadhana college Ramnagar ,Hyderabad-500 020. T.S.

Cell: 9292104449

ù|J\T:8 s¡÷.2.00

{°ÄsYmdt˝À #˚]q e÷J d”Œø£sY düTπsXŸ ¬s&ç¶

dü+|ü⁄{Ï:13

dü+∫ø£:95

bÕsƒ¡≈£î\≈£î, Á|øü ≥ £ q\ <ës¡T\≈£î. $TÁ‘T· \≈£î ,ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\≈£î $Hêj·Tø£#·$‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

e÷ Á|ü‹ì~Û ôV’≤<äsêu≤<é: e÷J d”Œø£sY düTπsXŸ ¬s&ç¶ Çyêfi¯ m+|”\T πøX¯esêe⁄, ø£$‘·, eT+Á‘·T\T πø{°ÄsY, á≥\ sêCÒ+<äsY, b˛#ês¡+ lìyêdt ¬s&ç¶ düeTø£å+˝À {°ÄsYmdt bÕغ˝À #˚sês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T ñ|üŒ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ø±+Á¬>dt Ç+#ÛêsY® ã+&Ü] \ø±?wüà¬s&ç¶, ø£Ø+q>∑sY ø±+Á¬>dt H˚‘·, e÷J myÓTà˝Ò´ ø√&É÷] dü‘·´Hêsêj·TD >ö&é, e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé Äø±s¡|ü⁄ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, eTTK´H˚‘·\≈£î >∑T˝≤; ø£+&ÉTyê ø£|æŒ {°ÄsYmdt eTTK´H˚‘·\T bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. M]‘√ bÕ≥T ñ|üŒ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt bÕغ &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T {°ÄsYmdt˝À #˚sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±oàsYô|’ ns¡úe+‘·yÓTÆq #·s¡´\T+&Ü*

d”m+ øπ d”ÄsY Hêô|’ ñ+∫q qeTàø±ìï ì\u…≥Tº≈î£ +{≤: düTsπ wt s¬ &ç¶

◊sêdü e÷qe Vü≤≈£îÿ\ eT+&É* ø=‘·Ô n~Û|ü‹ $»„|æÔ

ôV’ ≤ <ä s êu≤<é : eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY ‘·qô|’ ñ +∫q qeTàø±ìï ì\u…≥T ≈º î£ + {≤qì e÷J d”Œø£sY düTπsXŸ ¬s&ç¶ nHêïs¡T. Çyêfi¯ m+|”\T πøX¯e sêe⁄, ø£$‘·, eT+Á‘·T\T πø{ °ÄsY, á≥\ sêCÒ+<äsY, b˛#ê s¡+ lìyêdt ¬s&ç¶ düeTø£å+˝À e÷J d” Œ ø£ s Y dü T π s XŸ ¬ s &ç ¶ {°ÄsYmdt bÕغ˝À #˚sês¡T. á

dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± dü T π s wt ¬ s &ç ¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷..1989 qT+∫ d”m+ πød”ÄsY ‘·q≈£î dü÷Œ¤]Ô nì ‘Ó*bÕs¡T. mH√ï ñ<ä´e÷\T, ‘ê´>±\‘√ ‘Ó\+>±D e∫Ã+~. kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\‘√ Á|ür mø£sêìøÏ kÕ>∑T˙s¡T n+~+ #˚ + <ä T ≈£ î ø£ è wæ #˚ d ü T Ô H êïs¡ ì #ÓbÕŒs¡T. ◊{° s¡ + >∑ + ˝À ôV’≤<äsêu≤<é Á|ü|ü+#· kÕúsTT

πse+‘Y {≤¬sZ{Ÿ >±..eT∞¢ ‘Ós¡MT<ä≈£î z≥T≈£îH√≥T πødüT

e÷ Á|ü ‹ ì~Û ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ôdô|º + ãsY 12 :ø±+Á¬ > dt H˚ ‘ · \ T »>±Z ¬ s &ç ¶ n¬sdüTº.. e÷J N|òt $|t >∑+?Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ düVü‰ Äj·Tq k˛<ä s ¡ T &ç ô |’ π ø dü T qyÓ ÷ <ä T H˚|ü<∏ä´+˝À Ä|ü<äΔs¡à Á|üuÛÑT‘·« HÓø˘º‡ {≤¬sZ{Ÿ πse+‘Y ¬s&˚¶ nsTT ñ+&É e #· à ì }Vü ‰ >±Hê\T $ìŒdüTÔ+&É>±...nq÷Vü≤´Ø‹˝À n<˚ |ü ] D≤eT+ #√≥T#˚ d ü T ≈£î+~. nsTT‘˚ Ç~ z≥T≈£î H√≥T πødüT˝À ø±<äT...Äj·Tq uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ñqï p_¢Væ≤˝Ÿ‡ Vü ≤ Ödæ + >¥ kıôd’ { ° ˝ À. 15s√ E˝À¢ p;¢ V æ ≤ ˝Ÿ ‡ b˛©dü T \ eTT+<äT Vü‰»s¡yê« \ì πse+‘Y ¬s&ç¶ ‘√ bÕ≥T 13 eT+~ øÏ H√{°düT\T C≤Ø nj·÷´sTT. á |ü]D≤eT+‘√....eTVü‰≈£L≥$T @sêŒ≥T ~X¯ > ± e&ç e &ç > ± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î #Óø˘ ô|fÒº Á|üj·T‘êï˝À¢ uÛ ≤ >∑ + >±H˚ . .. Ä|ü < ä Δ s ¡ à Á|ü u Û Ñ T ‘· « +.. ø±+Á¬ > dt bÕغ

SRAVANTHI ENTER PRISES

π ø dü T ˝À {° & û | ” n<Û ä ´ ≈£ å î &É T 2015 y˚T 30q yÓ\T>∑T˝ÀøÏ #· + Á<ä u ≤ãT π s e+‘Y ¬ s &ç ¶ ì e∫Ãq á ñ<ä+‘·+˝À sπ e+‘Y {≤¬s{Z Ÿ #˚jT· &É+˝À Ç~ Á≥j·T˝Ÿ s¬ &ç¶ s¬ &é Vü‰´+&Ó&é >± |ü≥Tºã&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á πødüT˝À nì n+≥THêïs¡T. myÓTੇ mìïø£˝À¢ ‘·eT Á|ü < Û ë q dü ÷ Á‘· < Û ë ] {° & û | ” nuÛ Ñ ´ ]ú ì ¬ > *|æ + n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&˚ #· T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î .. Hê$TH˚ f … & é qì Äs√|üD\T ≈£L&Ü e#êà myÓTà˝Ò´ d”ºô|òHé düHé qT Á|ü˝Àu sTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü d”ºô|òHé düHé ÛÑô|&ÉT‘·÷ {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘√ kÕ–q dü + uÛ ≤ wü D ˝À¢ ì #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT kÕs¡<∏ä´+ >=+‘· T #· + Á<ä u ≤ãT<˚ q ì ˝À...Ä bÕغ˝À myÓTà˝Ò´>± ñ Á<Û ä T Mø£ ] dü ÷ Ô #· + &û > ∑ & Û é ≈£ î qï πse+‘Y ¬s&ç¶ bÕÁ‘·<ë]>± ñ #Ó+~q bò˛¬sì‡ø˘ ôd’Hé‡ ˝≤´uŸ d” ì j· T sY H˚ ‘ · \ ô|’ >∑ ‘ · + ˝À +&ç kÕ–+∫q ªz≥T≈£î ø√≥T¢μ ìy˚~ø£ ≈£L&Ü Ç∫Ã+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT qyÓ÷<Ó’q πødüT\qT ‹s¡>∑<√ πødüT <˚X¯yê´ |üÔ+>± dü+#·\q+ á πødüT eT∞¢ ‘Ós¡MT<ä≈£î e#˚à &É T ‘· T +<ä H ˚ Á|ü # ês¡ + dü wæº+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. CÀs¡ + <ä T ≈£ î +~.p;¢ V æ ≤ ˝Ÿ ‡ Vü≤Öõ+>¥ kıôd{’ ° øπ düT˝À sπ e+‘Y ¬s&ç¶øÏ p;¢Væ≤˝Ÿ‡ b˛©düT\T H√{°düT C≤Ø #˚XÊs¡T. 41 d”ÄsY |”d” øÏ+<ä H√{°düT\T Ç#êÃs¡T. ‘· | ü ⁄ Œ&É T &Ü≈£ î ´yÓ T +≥¢ ‘ √ nÁø£eT+>± kıôd’{°˝À ø=+‘· e÷ Á|ü‹ì~Û ôV’≤<äsêu≤<é ôdô|º+ãsY 12 : sê»ø°j·T ø£ø£å˝À eT+~øÏ dü ú ˝ ≤\T π ø {≤sTT+ uÛ≤>∑+>±H˚ ‘·qô|’ b˛©dt πødüT ô|{Ϻ+#ês¡ì Áø£ ø±+Á¬>dt H˚‘· >∑+Á&É #·&É+˝À πse+‘Y ¬s&ç¶~ ø°\ø£ yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T.ãT<äyês¡+ >±+BÛ uÛÑeHé ˝À bÕÁ‘· nì |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿ Hêïs¡T. 2003 qT+∫ 2005 MT&çj·÷ ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q ‘·eTTà&çì #·+|ü⁄‘êqì s¡M+<äsY es¡≈£î ñqï Vü≤Öõ+>¥ kıôd’{° sêe⁄ u…~]+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. s¡M+<äsY sêe⁄ô|’ ‘·q ‘·eTTà&ÉT ø£$T{°øÏ p;¢Væ≤˝Ÿ‡ b˛©düT\T Ç∫Ãq |òæsê´<äTqT b˛©düT\T |üø£ÿq ô|{≤ºs¡ì, ‘·q e<ä›, ‘·q H√{°dt Ç#êÃs¡T. ø±>± BìøÏ k˛<äs¡T&ç e<ä› yÓ|üHé‡ ˝Òeì, 2015˝ÀH˚ b˛©dt ùdºwüHé ˝À kÕ«BÛq+ πse+‘Y ¬s&ç¶ nq÷Vü≤´Ø‹˝À #˚XÊeTì nHêïs¡T. ‘·eTô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT <ë«sê ‘Ó\+>±D˝À düŒ+~+#ês¡T. ‘êqT mìïø£\ ø±+Á¬>dt bÕغ ÁX‚DT\qT uÛÑj·Tô|{≤º\ì #·÷düTÔHêïs¡ì, á _J˝À ñqï+<äTq $#ês¡D≈£î e´eVü‰s¡+ô|’ &ûJ|” düeTÁ>∑ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì >∑+Á&É ø√sês¡T. sê˝Òqì p;¢Væ≤˝Ÿ‡ b˛©düT\øÏ πse+‘Y ˝ÒK sêXÊs¡T. nsTT‘˚ wüsY yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M˝À¢ ‘˚&Ü\ ø±s¡D+>± uÛ≤>∑kÕ«$T j·TÁs¡u…*¢ á H√{°düT\ ‘·<äT|ü] |ü]D≤ s¡M+<äsY |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q, Äj·Tq eT+ z≥T≈£îH√≥T˝À n¬sùdºqì k˛<äsT¡ &ÉT uÛ÷Ñ bÕ˝Ÿ s¬ &çô¶ |’ ìqï b˛©dt øπ düT qyÓ÷<äT #˚dqæ $wüjT· + n+≥THêïs¡ T .z≥T≈£ î H√≥T ‘Ó*dæ+<˚.

sê»ø°j·Tø£ø£å˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Hêô|’ πødüT\T >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶

q>∑ s ¡ + >± e÷]+<ä H êïs¡ T . eT+Á‹ π ø {° Ä sY |ü ì rs¡ T ‘√ ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± >∑T]Ô+|ü⁄ ek˛Ô+<äHêïs¡T. düTπsXŸ ¬s&綑√ bÕ≥T ñ |üŒ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ ø±+Á¬>dt Ç+#ÛêsY® ã+&Ü] \ø±?wüà¬s&ç¶, ø£Ø+q>∑sY ø±+Á¬>dt H˚‘·, e÷J myÓTà˝Ò´ ø√&É÷] dü‘´· Hêsêj·TD >ö&é, e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé Äø±s¡|ü⁄ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶,

eTTK´H˚‘·\≈£î >∑T˝≤; ø£+&ÉTyê ø£|æŒ {°ÄsYmdt eTTK´H˚‘·\T bÕغ ˝ ÀøÏ ÄVü ‰ « ì+#ês¡ T . M]‘√ bÕ≥T ñ|ü Œ ˝Ÿ ìjÓ ÷ »ø£ e sêZ ì øÏ # Ó + ~q ø±+Á¬>dtbÕغ&$ç »Hé Hêj·T ≈£î\T {°ÄsYmdt˝À#˚sês¡T.á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

<˚XÊìï M&˚eTT+<äT ns¡TDY C…{’ 좰 ø£*XÊ

q÷´&Ûç©¢: <˚XÊìï $&ç∫yÓfi‚¢ eTT+<äT Ä]úø£ eT+Á‹ ns¡TDY C…’{°¢ì ø£*dæq≥T¢ *ø£ÿsY øÏ+>¥ $»jYT e÷˝≤´ ‘Ó*bÕ&ÉT. eT˙ ˝≤+&É]+>¥, mdt;◊ Á>∑÷|ü⁄ u≤´+≈£î\≈£î s¡÷. 9 y˚\ ø√≥T¢ m>∑y˚dæq πødüT˝À $»jYT e÷˝≤´ ãT<Ûäyês¡+ \+&ÉHé˝Àì yÓdtº$THédüºsY yÓTõÅùdº{Ÿ ø√s¡Tº eTT+<äT Vü‰»s¡j·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ e÷˝≤´ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢ & Üs¡ T . Ä]ú ø £ e´eVü ‰ sê\qT ôd{Ï ˝ Ÿ #˚ ù d+<ä T ≈£ î Ä]úø£eT+Á‹ì ø£*XÊqHêïs¡T. ø±>± ‘·q Á|ü‹bÕ<äq\≈£î u≤´+≈£î\T ˇ|ü⁄Œø√˝Ò<äì ù|s=ÿHêï&ÉT.Çyêfi¯ yÓdtº$THédüºsY yÓTõÅùdº{Ÿ ø√s¡Tº eTT+<äT Äj·Tq n|üŒ–+‘· πødüT˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ˇø£y˚fi¯ $»jYT e÷˝≤´qT n|üŒ–ùdÔ Äj·TqTï @ C…\’ T˝À y˚j÷· ˝À, <ëì M&çj÷Ó qT |ü+bÕ\+≥÷ >∑‘·+˝À \+&ÉHé ø√s¡Tº ø√]+~. Ä H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ ≤ s¡ ‘ · Á|ü u Û Ñ T ‘· « + \+&É H é ø√s¡ T º ≈ £ î z M&ç j Ó ÷ qT ≈£ L &Ü |ü+|æ+∫+~. e÷˝≤´qT ñ+#ê\qT≈£î+≥Tqï C…’\T M&çjÓ÷qT Çyêfi¯ ø√s¡Tº |ü]o*+#·qTqï~.

XÊ+‹uÛÁÑ <‘ä \· qT >∑es¡ïsY düMTøÏ+å #ê*:sπ e+‘Y s¬ &ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é ôdô|º+ãsY 12 : . XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ düeTdü´qT >∑es¡ïsY qs¡ d æ + Vü ≤ Hé dü M TøÏ å + #ê\ì ø±+Á¬ > kՌغ H˚ ‘ · π s e+‘Y ¬ s &ç ¶ $qï$+#ês¡T.‘Ó\+>±D˝Àì ø=+<äs¡T ◊|”mdt n~Ûø±s¡T\T Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ yÓ÷ø£]\T¢‘T· Hêïs¡ì... ø±+Á¬>dt H˚‘\· ô|’ ‘·|⁄ü Œ&ÉT øπ düT\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Ä bÕغ H˚‘· πse+‘Y ¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. ◊|”mdt n~Ûø±s¡T\ô|’ $#ês¡D »]ù| Vü≤≈£îÿ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñ +≥T+<äì... πs|ü⁄ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· Ç˝≤+{Ï ◊|”mdt n~Ûø±s¡T\ dü+>∑‹ #·÷kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T

q÷´&Ûç©¢ : ø±oàsY düeTdü´ô|’ ns¡úe+‘·yÓTÆq #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì uÛ≤s¡‘Y, bÕøÏkÕÔHé\≈£î ◊sêdü e÷qe Vü≤≈£îÿ\ eT+&É* q÷‘·q N|òt $T#Ó*¢ ã#Ó¢{Ÿ ø√sês¡T. eT+&É* 39e düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+ #˚dü÷Ô, Hê´j·T+, Ä‘·à>ös¡yêìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|ü|ü+#·+˝À n+<ä]ø° e⁄+&˚ Vü≤≈£îÿ˝Ò ø£oàØ\≈£î ≈£L&Ü ñ+&Ü\ì #ÓbÕŒs¡T. ◊sêdü e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé˝À ÄyÓT #˚dæq ‘=* Á|üdü+>∑$T~. dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ H˚s¡+ ø±<äT n+≥÷ Ç{°e\ uÛ≤s¡‘· Hê´j·T kÕúq+ Ç∫Ãq rs¡TŒqT ã#Ó¢{Ÿ Á|üX¯+dæ+#ês¡T. ø±oàsY˝À e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq\ô|’ ◊sêdü Ç∫Ãq ìy˚~ø£ >∑T]+∫ ÄyÓT Á|ü<Ûëq+>± Á|ükÕÔ$dü÷Ô, Bìô|’ ns¡úe+‘·yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√e&É+ô|’ uÛ≤s¡‘Y, bÕøÏkÕÔHé <äèwæº ô|{≤º\Hêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î ˇø£ *œ‘· |üPs¡«ø£ Á|üø£≥qqT ≈£L&Ü ÄyÓT $&ÉT<ä\ CÒXÊs¡T. ◊sêdü e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüqsY ∫© e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT J<é sê&é n˝Ÿ Vü Q ùdHé qT+∫ ã#Ó ¢ { Ÿ ø=‘· Ô > ± á u≤<Û ä ´ ‘· \ T d”«ø£]+#ês¡T. yêdüyÔ êBÛq sπ K≈£î m≥TyÓ|’ ⁄ü ñHêïyê]¬øH’ ê ø±oàsYqT uÒwüs¡‘·T>± n+<äTu≤≥T˝À e⁄+#ê\ì, n<˚ düeTj·T+˝À Bìô|’ ìs¡+‘·s¡ |üs¡´y˚ø£åD, ìy˚<äq e⁄+&Ü\qï ◊sêdü e÷qe Vü≤≈£îÿ\ eT+&É* yÓ’K]ì ÄyÓT |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. ã#Ó¢{Ÿ≈£îeTT+<äTqï J<é VüQùd‡Hé >∑‘· pHé˝À ◊sêdü e÷qe Vü≤≈£îÿ\ eT+&É* eTT+<äT ‘·q ìy˚~ø£ ñ+#·T‘·÷, ø±oàsY˝À e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ \¢+|òüTq\≈£î dü+ã+~Û+∫q Äs√|üD\ô|’ düeTÁ>∑, dü«‘·+Á‘· n+‘·sê®rj·T $#ês¡D ø£$TwüHé#˚ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê\ì ø√sês¡T. n+‘·sê®rj·T Hê´j·T ìj·Te÷\ Á|üø±s¡+ ø£oàØj·TT\ Vü≤≈£îÿ, dü«j·T+ ìs¡íj·÷~Ûø±sêìï |üP]Ô>± >ös¡$+#ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT &=Hê˝Ÿ¶ Á≥+|t ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+∫ |æ\¢\qT y˚πs #˚ùd e\dü $<ÛëHêìï ≈£L&Ü ÄyÓT ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T. Á≥+|t Á|üuÛÑT‘·«+ á $<ÛëHêìï yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì ã#Ó¢{Ÿ ø√sês¡T. eT<Ûä´<Ûäsê düeTTÁ<ä+ $÷<äT>± e#˚à X¯s¡D≤s¡Tú\ |ü≥¢ e÷qMj·T <äèø£Œ<∏ä+˝À e´eVü≤]+#ê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. uÛ≤s¡‘Y Ä ìy˚~ø£ô|’ rÁe+>± düŒ+~dü÷Ô, Ç~ ‘·|ü⁄Œ&ÉT <Û√s¡DT\‘√, ñ <˚ › X Ê\‘√ ≈£ L &ç q <ä + ≥÷ <ëìì ‘√dæ | ü ⁄ ∫Ã+~. uÛ ≤ s¡ ‘ · kÕs¡ « uÛ Ö eT‘ê«ìï, ÁbÕ<˚ • ø£ dü e TÁ>∑ ‘ · q T ñ\¢ + |ò æ T +#˚ ~ >± e⁄+<äqï~.

neTs¡Ms¡T\≈£î Á|uü TÑÛ ‘·«+ Hê´j·T+ #˚j÷· * ˇø£s√E Bø£å #˚|{ü qºÏ ø√<ä+&ÉsêyéT

e÷ Á|ü‹ì~Û ôV’≤<äsêu≤<é ôdô|º+ãsY 12 : ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ neTs¡Ms¡T\qT $düà]+∫+<äì.. neTs¡ Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\T, »qdü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ábıô|òdüsY ø√<ä+&ÉsêyéT $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ósêdü Ç∫Ãq ªªÁ|ü|ü+#·+ >∑]«+#·<ä>∑Z neTs¡Ms¡T\ dü÷Ô|ü+ ìsêàD+μμ Vü‰MTô|’ C≤bÕ´ìï ìs¡dædü÷Ô ø√<ä+&Ésê+ ás√E »qdü$T‹ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ˇø£s√E Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Bø£å kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î ø=qkÕ>∑qT+~.n+‘·≈£îeTT+<äT nœ\|üø£å H˚‘·\‘√ ø£*dæ ø√<ä+&Ésê+ >∑HébÕsYÿ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îì neTs¡Ms¡T\≈£î ìyêfi¯ó \]Œ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ ÁbÕD ‘ê´>±\T #˚dæq neTs¡Ms¡T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì H˚‘·\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·Tø£b˛‘˚ e#˚à mìïø£˝À¢ ‘ÓsêdüqT z&çkÕÔeTì neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\T ôV≤#·Ã]+#êsTT.


2

PRAJA BALAM

Á|üC≤ã\+ 13.09.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

‘Ó\+>±D˝À bı‘·TÔ bı&ÉT|ü⁄\T.. 2009 Hê{Ï |ü]dæú‘·T\T |ü⁄qsêeè‘·+... ÄHê&ÉT yÓm’ dt.. H˚&TÉ øπ d”ÄsY ô|H’ ê eTVü‰ ≈£L≥$T bı&ÉTdüTqÔ ï bı<äT$› ÷<ä q&ÉTdüTqÔ ï ø±\e÷.... >∑<s›ä q¡ ï bÕ&çq á bÕ≥ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ e÷+∫ }|ü⁄qT, ñ‘ê‡Vü‰ìï Ç∫Ãq $wüjT· + eTqø£+<ä]ø° ms¡Tøπ . Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç<˚ ‘Ó\+>±D˝À eTs√ bı<äT› bı&ÉeuÀ‘·Tqï~. n<˚ bı‘·TÔ\ bı<äT›. eTT+<ädüTÔ mìïø£˝À¢ {°ÄsY mdtqT z&ç+#˚+<äT≈£î M\T>± $$<Ûä bÕغ\T bı<ä T › \ ≈£ î dü q ï<ä › e Te⁄‘· T HêïsTT. Á|ü < Û ë q Á|ü ‹ |ü ø £ å + ø±+Á¬>dt‘√bÕ≥T {°&û|”, d”|”◊, ‘Ó\+>±D »q dü$T‹ ˇø£ ≈£L≥$T>± »≥Tº ø£f+ºÒ <äT≈£î dæ<eΔä Te⁄‘·T+&É>±... d”|◊” (m+), »qùdq eTs√ »≥Tº≈î£ s¡÷|üø\£ Œq #˚dTü HÔ êïsTT. ‘·eT n+‹eT \ø£´å + {°ÄsY mdt düsêÿs¡qT >∑<›Ó ~+#·≥y˚Tqì Äj·÷ bÕغ\ H˚‘\· T #ÓãT‘·THêïs¡T. eT] á bı‘·T\Ô T ø£*kı#˚ÃHê, yê] \ø£´å + HÓsy¡ sπ˚ Hê nqï~ mìïø£\ ‘·sê«‘· >±˙ ‘˚\<äT. á $<Ûä+>± {°ÄsY mdt≈£î e´‹πsø£+>± ¬s+&ÉT ≈£L≥eTT\T @s¡Œ&çq ‘·sT¡ D+˝À 2009 mìïø£\ Hê{Ï dü+>∑‘T· \qT sê»ø°jT· |ü+&ç‘T· \T >∑Ts¡T≈Ô î£ ‘Ó#T· Ã≈£î+≥THêïs¡T. n|üŒ{À¢ sêh+˝À ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝À ñ+~. yÓm’ dt sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ eTTK´eT+Á‹>± ◊<˚+&ÉT¢ dü¬ø‡dt |òü⁄˝Ÿ>± |üP]Ô #˚düT≈£îì ¬s+&√kÕ] mìïø£\≈£î ¬s&û nsTTb˛j·÷s¡T. πø+Á<ä+˝À ≈£L&Ü Äj·Tq bÕغ H˚‘·è‘·«+ eVæ≤düTqÔ ï j·T÷|”@ 1 n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É≥+‘√ yÓm’ dt≈î£ m<äTs¡T ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T e÷+∫ CÀwt ˝ À ñHêïs¡ T . á Áø£ e T+˝À XÊdü q dü u Û Ñ ≈ £ î , bÕs¡y¢ TÓ +≥T≈£î zπøkÕ] mìïø£˝§#êÃsTT. Ä dü+<äs“¡ +¤ >± sêh+˝À ø±+Á¬>dt≈î£ e´‹πsø£+>± ÄHê{Ï Á|ü<ëÛ q Á|ü‹|üø+å£ {°&|û ‘” √bÕ≥T Ç|üŒ&ÉT ‘Ó\+>±D˝À n~Ûø±s¡ |üøyå£ TÓ qÆ {°ÄsY mdt, yêeT|üø±å ˝…q’ d”|◊” (m+), d”|◊” »≥Tº ø£{≤ºsTT. Ä ≈£L≥$TøÏ eTVü‰≈£L≥$T nì $÷&çj÷· H˚ ù|s¡T ô|{Ï+º ~. eTs√yÓ|’ ⁄ü n|ü⁄Œ&˚ ø=‘·>Ô ± yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ ø=‘·Ô>± bı*{Ïø£˝Ÿ m+Á{° Ç∫à Á|üC≤sê»´+ bÕغøÏ |ü⁄s¡T&ÉT b˛XÊs¡T. B+‘√ sê»ø°j·÷\T eT]+‘· s¡düe‘·Ôs¡+>± e÷sêsTT. á $<Û+ä >± ˇø£y|’Ó ⁄ü ø±+Á¬>dt, eTs√yÓ|’ ⁄ü eTVü‰≈£L≥$T, Ç+ø√yÓ|’ ⁄ü Á|üC≤sê»´+ b˛{≤b˛{°>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#êsTT. Ç$>±ø£ ;CÒ|”, myéT ◊myéT ˝≤+{Ï bÕغ\T ˇ+≥]>± b˛{° #˚XÊsTT. B+‘√ b˛{° eT]+‘· s¡deü ‘·sÔ +¡ >± e÷]+~. ∫es¡≈î£ mìïø£\T |ò*ü ‘ê\T ø±+Á¬>dt≈î£ nq÷ø£\+>± e#êÃsTT. yÓm’ dt ¬s+&√kÕ] eTTK´eT+Á‹ |”sƒêìï n~Ûs√Væ≤+#ês¡T. ø±ø£b˛‘˚ n|üŒ{À¢ yÓm’ dt kÕ<Ûës¡D yÓTC≤]{°øπ |ü]$T‘·eTj·÷´s¡T. Á|ü<ëÛ q Á|ü‹|üø+å£ {°&|û ” u≤>± |ü⁄+E≈£îì 90 d”≥q¢ T kÕ~Û+∫.. ø±+Á¬>dt ≈£î >∑{ºÏ b˛{°ì∫Ã+~. Çø£ Á|üdTü ‘Ô +· ˝ÀøÏ ‘=+– #·÷ùd.Ô .. ‘Ó\+>±D˝À Á|üdTü ‘Ô +· {°ÄsY mdt n~Ûø±s¡+˝À ñ+~. Ä bÕغøÏ ø£s¡Ô, ø£s¡à, ÁøÏj·T øπ d”Äsπ . Äj·Tq e÷≥\ |ü⁄≥º, Á|ü»\qT Äø£]¸+#·≥+˝À ~≥º. H˚H˚ sêE, H˚H˚ eT+Á‹ nH˚ f…|’ ⁄ü ˝À Äj·TH˚ Ä bÕ]ºøÏ ©&És,Y ¬>’&És¡÷. ô|’>± |ü<ëï\Tπ>+&ÉT¢ b˛sê&ç ‘Ó\+>±DqT kÕ~Û+∫q ñ<ä ´ eT Hêj· T ≈£ î &É T ≈£ L &Ü. eTs√yÓ ’ | ü ⁄ ‘Ó \ +>±D ‘=* eTTK´eT+Á‹>± nH˚ø£ dü+πøåeT, n_Ûeè~Δ ø±s¡´ Áø£e÷\qT neT\T #˚XÊqì Äj·Tq #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥THêïs¡T. eTTK´+>± s¬ ‘’ T· \≈£î mø£sê≈£î Hê\T>∑T y˚\ ô|≥Tºã&ç kÕj·T+, s¬ ‘’ T· ;e÷, eè<äT\Δ T, $‘·+‘·Te⁄\T, $ø£˝≤+>∑T\T, ˇ+≥] eTVæ≤fi¯\T, msTT&é‡ u≤~Û‘·T\T, uÀ<Ûäø±\T yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T, #˚H˚‘·, ;&û ø±]à≈£î\≈£î ô|q¸qT¢, düqï_j·T´+, ã‘·Tø£eTà N¬s\T, >∑Ts¡T≈£î˝≤\T, ø£+{Ï yÓ\T>∑T ‘·~‘·s¡ ø±s¡´ Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#êeTì.. ‘·<ë«sê nD>±]q esêZ\≈£î nH˚ø£ |òü*‘ê\T n+<ëj·Tì Äj·Tq Á|üø{£ +Ï #ês¡T. Ç$>±ø£ 24 >∑+≥\ ø£s¬ +≥T, ø±fi‚X«¯ s¡+ ˝≤+{Ï uÛ≤Ø ÁbÕC…≈£îº\T, ¬syÓq÷´ ]ø±s¡T¶\ Á|üøå±fi¯q ‘·~‘·s¡ >=|üŒ |ü<øä∏ ±\T ≈£L&Ü #˚|{ü ≤ºeTqï~ Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T+. n+<äTe˝Ò¢ ‘·qqT Á|ü»\T s¬ +&√kÕ] >¬ *|ækÕÔs+¡ ≥÷ Äj·Tq BÛe÷ e´ø£+Ô #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ øπ d”ÄsY |ü<øä∏ ±\T, ø±s¡´Áø£e÷˝ÒM Äj·TqTï >∑føº… ÿÏ +#·˝eÒ qï~ Ç|üŒ{Ï eTVü‰≈£L≥$T, Ç‘·s¡ ≈£L≥$T\ yê<äq. <ä[‘·T&çì d”m+ #˚kÕÔqì e÷≥ ‘·|Œü ≥+, eT÷&Óøs£ ê\ uÛ÷Ñ $T Çe«˝Ò ø £ b ˛e≥+, &É ã T˝Ÿ u… & é s¡ ÷ + Ç+&É ¢ >∑ T ]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e≥+, πøJ ≥÷ |”J }ùd m‘·Ôø£b˛e≥+, ìs¡T<√´>∑T\≈£î H√{Ï|øπæò wüqT¢ y˚jT· ø£b˛e≥+, »s¡ï*düT\º ≈£î Ç∫Ãq Vü‰$÷\qT HÓsy¡ s˚ á ø£ b˛e≥+, HÓø¬ d¢ t s√&é˝À n+uÒ<ÿä sY $Á>∑V‰ü ìï @sêŒ≥T #˚j·Tø£b˛e≥+, $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä <ë«sê Ç+{Ï+{Ïø° ˙]e«ø£b˛e≥+, ø√{Ï mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙]e«˝Òø£ #˚‘T· ˝…‘j Ô˚ T· ≥+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\˙ï øπ d”ÄsY yÓ|’ ˝üò ≤´\+≥÷ Äj·÷ ≈£L≥eTT˝À¢ì bÕغ\ H˚‘\· T $eT]ÙdüTHÔ êïs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝ÀH˚ ‘êeTT {°ÄsY mdtqT z&ç+#˚+<äT≈£î Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïeTì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ á bı‘·T\Ô ô|q’ , Äj·÷ bÕغ\ eT<Û´ä d”≥¢ |ü+|üø±\ô|H’ ê düŒwüºyÓTÆq ø±¢]{° sêyê\+fÒ Ç+ø=~› s√E\T düeTj·T+ |ü&TÉ ‘·T+~. Çe˙ï ‘˚˝≤ø£ á ≈£L≥eTT\T ì»+>± {°ÄsY mdtqT z&ç+#˚+‘· X¯øÏÔ>± ≈£L&É>∑≥Tº≈£î+{≤j·÷? ˝Ò<ë 2009˝À Á|ü‹|üø±å ìπø |ü]$T‘·yTÓ qÆ ≥Tº |ü]$T‘·eTe⁄‘êj·÷? nqï~ y˚∫ #·÷&Ü*.

ôV’≤<äsêu≤<é

13.09.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

;CÒ|” ì$T˙ ø±+Á>¬ dt bÕغ>± e÷]Ãq Á|<ü ëÛ ì yÓ÷B ‘·qô|’ z<˚\T es¡+Z Vü≤‘ê´j·T‘·ï+: u≤\ÿ düTeTHé rÁe+>± K+&ç+q e÷J myÓTà˝Ò´ q˝≤¢\ z<˚\T yÓ÷Bô|’ Á|Mü DY ‘=>±&çj÷· $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T \ø√ï ôdô|º+ãsY 12 :$X¯« Væ≤+<ä÷ |ü]wü‘Y(MôV≤#Y |”) e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|üMDY ‘=>±&çj·÷ Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷Bô|’ $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T #˚XÊs¡T. eTTdæ¢+\˝À ñqï Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ‘·˝≤ø˘ <äTsê#ês¡+ ìs¡÷à\q≈£î yÓ÷B Á|üuÛÑT‘·«+ #·≥º+ rdüT≈£îsêe&É+ô|’ Äj·Tq ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ;CÒ|” $T˙ ø±+Á¬>dt bÕغ>± e÷]b˛sTT+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. j·T÷|”˝Àì eT<ÛäTs¡˝À »]–q z düe÷y˚X¯+˝À ‘=>±&ç j · ÷ e÷{≤¢ & Üs¡ T .qπ s +Á<ä yÓ ÷ B eTTdæ ¢ + \ ‘· s ¡ | ò ü ⁄ q eø±˝≤Ô <ës¡ T (Hê´j· T yê~)>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ‘=>±&çj·÷ <äTj·T´ã{≤ºs¡T. Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ‘·˝≤ø˘ nqï~ eTTdæ¢+\ e´øÏÔ>∑‘· $wüj·TeTì, n+<äT˝À yÓ÷B CÀø£´+ #˚düTø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. ÁosêeTT&ç ù|s¡T‘√ mìïø£˝À¢ HÓ–Zq Äj·Tq, Væ≤+<ä÷ <˚X¯ |ü]s¡ø£åD, ø£oàsY ˝Àì Væ≤+<äTe⁄\qT s¡øÏå+#·&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñ+&ç ≈£L&Ü njÓ÷<Ûä´˝À sêeTeT+~s¡+ ì]à+#·ø£b˛e&É+ yÓ÷B ndüeTs¡Δ‘·≈£î ì<äs¡ÙqeTì nHêïs¡T.

Áô|’y˚≥T ô|Á{À¬ø$Tø£˝Ÿ ø£sêà>±s¡+˝À |òüTÀs¡ Á|üe÷<ä+ Äs¡T>∑Ts¡T eTs¡D+, mì$T~ eT+~øÏ rÁe+>±j·÷\T \ø√ï ôdô|º+ãsY 12 : . ñ ‘·ÔsYÁ|ü<˚XŸ˝Àì _CÀïsY õ˝≤¢˝À ãT<Û ä y ês¡ + z Áô|’ y ˚ ≥ T ô|Á{À¬ø$Tø£˝Ÿ ø£sêà>±s¡+˝À |òüTÀs¡ Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT ≈£î+~. á dü+<äs¡“+>± dü+uÛÑ $+∫q ù|\T&ÉT˝À Äs¡T>∑Ts¡T eTs¡DÏ+#·>±, mì$T~ eT+~ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. MT<∏˚Hé >±´dt {≤´+ø˘≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚ k ˛Ô q ï dü e Tj· T +˝À á <ës¡ T D+ »]–+~. á Á|üe÷<ä+˝À eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T ø£ ì |æ + #· ≈ £ î +&Ü b˛sTTq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ø=‘ê«© q>∑s¡ |ü]~Û˝Àì Hê– Hê s√&é≈£î <ä>∑Zs√¢ì yÓ÷Væ≤‘Y ô|Á{À s¡kÕj·Tq ø£sêà>±s¡+˝À

á Á|ü e ÷<ä + »]–+~. |òüT≥Hê düú\+˝ÀH˚ Äs¡T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T eTs¡DÏ+ #·>±, $T>∑‘ê yê]ì <ä>∑Zs√¢ì õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘· s ¡ * +#ês¡ T . yê] |ü ] dæ ú ‹ $wüeT+>± ñqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó * bÕs¡ T . ø£ ì |æ + #· ≈ £ î +&Ü b˛sTTq yê]ì >∑T]Ô+#˚ Á|üj·T ‘·ï+˝À ñqï≥T¢ yês¡T yÓ\¢&ç+ #ês¡T. ô|<ä› m‘·TÔq ù|\T&ÉT dü + uÛ Ñ $ +#· & É + ‘√ nø£ ÿ &É |üì#˚k˛Ôqï yês¡T ø=ìï MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï bı˝≤˝À¢øÏ m–] |ü & ܶ s ¡ ì Á|ü ‘ · ´ ø£ å kÕ≈£ å î \T ‘Ó*bÕs¡T. MT<∏˚Hé {≤´+ø˘˝Àì Ç+<ÛäHêìï U≤∞ #˚ j · T ≈£ î +&ÜH˚ eTs¡eTà‘·T\T #˚|ü≥º&Éy˚T á

|òüT≥q≈£î ø±s¡DeTì kÕúì≈£î\T Äs√|æ d ü T Ô H êïs¡ T . ø£ s êà>±s¡ + j·÷»e÷q´+ô|’ yÓ+≥H˚ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. m≥Te+{Ï nyê+#Û · ˙ j· T |ò ü T ≥q\T #√≥T#˚ d ü T ø√≈£ î +&Ü ñ +&˚+<äT≈£î Á|üe÷<ä düú\+˝À ã\>±\qT yÓ ÷ Vü ≤ ]+∫q≥T¢ _CÀïsY md”Œ ñy˚TXŸ ≈£îe÷sY dæ+>¥ yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑‘· qe+ãs¡T˝À ≈£L&Ü Ç<˚ sêÁwü º + ˝À sêj· T ãπ s ©˝Àì mHé{°|”d” u≤sTT\sY j·T÷ì {Ÿ˝À ù|\T&ÉT dü+uÛÑ$+∫+~. Ä |ò ü T ≥q˝À 29 eT+~ eTs¡DÏ+#·>±, 100 eT+~øÏ ô|’>± >±j·T|ü&ܶs¡T.

Áøe£ T•ø£Då Ò uÛ$Ñ ‘·≈î£ |ü⁄Hê~ e÷ Á|ü‹ì~Ûnq+‘·|ü⁄s¡+, ôdô|º+ãsY 12 ªyÓ’<ä´ $<ä´≈£î m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´+ ñ+~. Á|üC≤s√>∑´ |ü]s¡ø£åDÒ \ø£å´+>± ÁX¯$T+#ê*. |ü≥Tº<ä\, Áø£eT•ø£åD $÷ uÛÑ$‘·≈£î |ü⁄Hê~. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚ùd ~X¯>± $<ë´uÛ≤´dü+ ø=qkÕ>±*μ nì ø£˝…ø£ºsY Ms¡ bÕ+&çj·THé ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ m+;;mdt yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î d”ìj·Ts¡T¢ |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± $#˚Ãdæq ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”ìj·TsY, pìj·TsY nqï uÒ<ë_ÛÁbÕj·÷\T e<äT›.. n+<äs¡÷ k˛<äs¡uÛ≤e+‘√ yÓT\>±*. ùdïVü≤|üP]‘·yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À ô|s¡>±\Hêïs¡T. sê´–+>¥ e+{Ï CÀ*øÏ yÓfi§¢<äT›. Bìe\¢ uÛÑ$wü´‘·TÔqT n+<Ûäø±s¡+ #˚düTø√e<ä›ì Væ≤‘·Te⁄ |ü*ø±s¡T. @yÓ’q ∫qï düeTdü´\T ñ<䓤$ùdÔ düVü‰ $<ë´s¡Tú\T, d”ìj·Ts¡¢‘√ #·]Ã+∫ |ü]wüÿ]+#·Tø√yê*. e÷qdæø£ ˇ‹Ôfi¢̄≈£î >∑T]ø±e<ä›Hêïs¡T. Á|æì‡|ü˝Ÿ Ä#ês¡´ πømdtmdt yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e´kÕHê\ CÀ*øÏ yÓfi§¢<äT›.. Áø£eT•ø£åD≈£î á ø£fi≤XÊ\ e÷s¡Tù|s¡T>± ì*∫+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\ |üs¡´y˚ø£å≈£î&ÉT &Üø£ºsY »>∑Hêï<∏é, yÓ’dt Á|æì‡bÕfi¯ó¢ Ä#ês¡´ »j·T#·+Á<ë¬s&ç¶, Ä#ês¡´ ñcÕ<˚$ ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. Ä ‘·sê«‘· $<ë´s¡Tú\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶, yê´düs¡#·q, eø£Ôè‘·«, Áø°&É, Ä≥˝À¢ ¬>\Tbı+~q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T, Á|üX¯+kÕ|üÁ‘ê\qT Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. ~yê´+>∑Tsê˝…’q $<ë´]úì Væ≤eTes긬s&ç¶ ÁbÕs¡úq ^‘·+, ejÓ÷*Hé yêsTT+#·&É+ n+<ä]Ø Äø£≥Tº≈£î+~. Ä ‘·sê«‘· q÷‘·q $<ë´s¡Tú\T Á|ü<ä]Ù+∫q kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT.

#Óq÷ïs¡T ôdô|º+ãsY 12 : eT+∫sê´\ õ˝≤¢ #Óq÷ïs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü#êsêìøÏ e∫Ãq ‘·qô|’ q˝≤¢\ z<˚\T es¡Z+ Vü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&ç+<äì m+|” u≤\ÿ düTeTHé Äs√|æ+#ês¡T. nsTT‘˚ Bìï ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ q˝≤¢\ z<˚\T rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. ‘·q≈£î #Óq÷ïs¡T {Ϭøÿ{Ÿ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ìqï Äj·Tq d”«j·T >∑ Vü≤ ìs¡“+<Ûä+ $~Û+#·T≈£îHêïs¡T. B+‘√ z<˚\T es¡Z+ u≤\ÿ düTeTHéô|’ ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ãT<Ûäyês¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Ç+<ës¡+ Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+#˚+<äT≈£î e∫Ãq u≤\ÿ düTeTHéqT z<˚\T eØZj·TT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. B+‘√ Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥ #√≥T#˚düT≈£î+~. á Áø£eT+˝À z<˚\T nqT#·sT¡ &ÉT sπ >∑T+≥ >∑≥j º T· ´ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì Ä‘êàVü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&ܶ&TÉ . eT+≥\T ÄπsŒ+<äT≈£î j·T‹ï+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫q eTT>∑TZs¡T á |òüT≥q˝À >±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. ∫e]øÏ b˛©düT\T eT+≥\T Ä]Œ >∑+≥j·T´qT ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T.á |òTü ≥qqT u≤\ÿ düTeTHé rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. #Óq÷ïs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ϭø{ŸqT πød”ÄsY ‘·q≈£î πø{≤sTT+#ês¡ì.. mes¡T n&ÉT¶|ü&çHê Çø£ÿ&ç qT+#˚ b˛{° #˚kÕÔqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. z<˚\T es¡Z+ mìï ≈£îÁ≥\T #˚dæq ‘·q ìs¡íj·÷ìï e÷s¡TÃ≈£îH˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç~ πød”ÄsY ìs¡íj·TeTì.. Äj·Tq •wüß´&ç>± Ä ìs¡íj·÷ìï bÕ{Ï+#·&Éy˚T ‘·q $~Û nì u≤\ÿ düTeTHé ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. #Óq÷ïs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú>± u≤\ÿ düTeTHéqT ‘Ósêdü Ç{°e\ Á|üø£{Ï+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

∫\¢s¡ HêDÒ\ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ e÷ Á|ü ‹ ì~Û nq+‘·|ü⁄s¡+, ôdô|º+ãsY 12: U≤‘ê<ës¡ T \T, yê´bÕs¡ T \T ì‘·´+ m<äTs=ÿ+≥Tqï ∫\¢s¡ HêDÒ \ ø=s¡ ‘ · dü e Tdü ´ ≈£ î sê+q>∑sY Ä+Á<Ûë u≤´+≈£î XÊK n~Û ø ±s¡ T \T |ü ] cÕÿs¡ + #· ÷ bÕs¡ T . nq+‘· | ü ⁄ s¡ + q>∑s¡+˝À ∫s¡T yê´bÕs¡T\T, U≤‘ê<ës¡T\T ‘·s¡#·T>± ∫\¢s¡ HêDÒ \ ø=s¡ ‘ · dü e Tdü ´ qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì, |ü]cÕÿs¡+

#· ÷ bÕ\ì, U≤‘ê<ës¡ T \≈£ î ùde\+~+#ê\H˚ \ø£ å ´ +‘√ ∫\¢s¡ HêDÒ\qT |ü+|æD° #˚düTÔ qï≥T¢ Ä+Á<Û ë u≤´+≈£ î sê+q>∑s¡T XÊK N|òt y˚TH˚»sY >√|üqï ù|s=ÿHêïs¡T. q>∑s¡+ ˝Àì sê+q>∑s¡T q>∑<äT ì\« (ø±´wt#Ódtº) πø+Á<ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+Á<Ûë u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T s¡÷.5 \ø£å\T $\Te#˚ùd ∫\¢s¡ HêDÒ\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± >√|ü q ï

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á kÂø£sê´ìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì U≤‘ê<ës¡ T \qT ø√sês¡ T . q>∑s¡+˝Àì >∑&çj·÷s¡ düÔ+uÛÑ+ ≈£L&É*˝À dü+#ês¡ yêVü≤q+ <ë«sê s¡÷.5 \ø£å\T $\Te#˚ùd s¡ ÷ .5, s¡ ÷ .2, s¡ ÷ bÕsTT HêDÒ\qT |ü+|æD° #˚XÊeTì sê+q>∑sY ø±´wt#Ódtº πø+Á<ä+ y˚ T H˚ » sY s¡ + >±Hêj· T ø˘ ‘Ó * bÕs¡ T . ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À u≤´+≈£î dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi≤_Ûeè~Δ ø√dü+ ø£w|ºü &ü ܶsT¡ |”&û sêe÷sêe⁄≈î£ ø£˝ø… sº£ Y Á|Xü +¯ dü e÷ Á|ü‹ì~Û nq+‘·|ü⁄s¡+, ôdô|º+ãsY 12 õ˝≤¢˝À eTVæ≤fi¯\ |ü⁄s√_Ûeè~Δ, JeH√bÕ<ÛäT\ ø£\Œq ø√dü+ &ûÄsY&û@`yÓ\T>∑T |”&û sêe÷sêe⁄ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ ø£qã]#ês¡T. ìπs›•+∫q \øå±´\ kÕ<Ûäq˝À nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+#ês¡ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ms¡ bÕ+&çj·THé Á|üX¯+dæ+#ês¡T. {°{°&ûd” Äes¡D˝À |”&û sêe÷sêe⁄≈£î Äràj·T M&√ÿ\T düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áj·TqqT Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ø£+<äT≈£Ls¡T &ç$»Hé Äضz>± ã~© #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq düHêàq düuÛÑ˝À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ\T>∑T ø±s¡´Áø£e÷\qT eTT+<ä+»˝À ô|≥º&ÜìøÏ |”&û u≤>± ø£wüº|ü&ܶs¡T. |ü+&É¢‘√≥\T, s¡Vü≤<ës¡T\≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+˝À õ˝≤¢ Ä•+∫q kÕúq+˝À ñ+~. n+‘˚ø±<äT... |æ+#Û·Hé |ü+|æD°, |üdüT|ü⁄ ≈£î+≈£îeT, #·+Á<äqï ;e÷, ô|[¢ø±qTø£.. e+{Ï |ü<∏äø±\qT düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. dæã“+~ ≈£L&Ü u≤>± düVü≤ø£]+∫q≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #ÛÓ’¬sàHé Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mø£ÿ&É |üì #˚dæHê ‘·q eTTÁ<ä ñ +≥T+<äHêïs¡T. CÒd” &ç©¢sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±$÷D≤_Ûeè~Δ XÊK n+fÒ eTTfi¢̄øÏØ≥+ ˝≤+{Ï~. |”&û ‘·q<Ó’q XË’*˝À u≤>± sêDÏ+#ês¡ì n_Ûq+~+#ês¡T. |”&û sêe÷sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·≈£îÿe ø±\+ |üì #˚dæHê dü+‘·è|æÔ>± ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äضz eT˝À\, &Ü«e÷ |”&û CÀ´‹ãdüT, ÄsY&Éã÷¢´mdt mdtá Vü≤πssêyéTHêj·Tø˘, $ÁXÊ+‘· Äضz $X¯«Hê<∏é, e´ekÕj·T @&û $<ë´e‹, |ü\T XÊK\ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. yÓ\T>∑T ÁbÕC…≈£îº n<äq|ü⁄ |”&û &Üø£ºsY lø±+‘Y, |”m+\T qs¡düj·T´, áX¯«s¡j·T´, sê<ÛësêDÏ, &û|”m+ sêyÓ÷àVü≤Hé, õ˝≤¢ düe÷K´ n<Ûä´≈£åîsê\T sêeTdüTã“eTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· |”&û sêe÷sêe⁄qT |òüTq+>± dü‘·ÿ]+∫ C≤„|æø£qT n+<äCÒXÊs¡T.

ø£$T{°\T Ä<ëj·T \øå±´\qT n~Û>∑$T+#ê* e÷¬sÿ{Ï+>¥XÊK @&û Ç+<äTeT‹ n+‘·sY $X¯«$<ë´\j·÷\ b˛{°˝À¢ dü‘êÔ#ê{≤* mùdÿj·T÷ Á>∑÷|t`_ Áø°&Üb˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

e÷ Á|ü‹ì~Û ∫‘·÷Ôs¡T, ôdô|º + ãsY 12 e÷¬ s ÿ{Ÿ ø£ $ T{° \ T ìπ s › • ‘· Ä<ëj· T \øå±´\qT n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì e÷¬sÿ {Ï+>¥ XÊK düVü‰j·T dü+#ê \≈£ î \T Ç+<ä T eT‹ ù|s=ÿ Hêïs¡T. kÕúìø£ @&û ø±sê´\ j·T+ ˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{°\ ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á @&Ü~ e÷¬ s ÿ{Ï + >¥ XÊK Ä<ëj· T \ø£å´+ s¡÷.25ø√≥T¢ ø±>± Äs¡T HÓ\\ ø±˝≤ìøÏ s¡÷.11.87 ø√≥T¢ Ä<ëj·÷ìï düeT≈£L]à 48XÊ‘·+ |üP]Ô #˚XÊeTHêïs¡T. >∑‘&˚ Ü~˝À Äs¡T HÓ\\ ø±˝≤ìøÏ

s¡ ÷ .11. 41ø√≥T¢ edü ÷ \T #˚j·T>±.. á @&Ü~ s¡÷.11. 87ø√≥T¢ Ä<ëj·÷ìï Á|üuÛÑT‘·« KC≤ Hê≈£ î »eT #˚ X ÊeTì #ÓbÕŒs¡T. Ä<ëj·T \ø£å´ kÕ< Ûäq˝À yÓqTø£+»˝À ñqï ø£$T {°\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫ \øå±´\qT n~Û>∑$T+ #ê\ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . #Ó ø ˘ b ˛dü T º \ qT ã˝Àù|‘· + #˚ d æ Ä<ëj· ÷ ìï ô|+#·Tø√yê \Hêïs¡T. #Óø˘b˛düTº dæ ã “+~ì ‘· s ¡ # · ÷ e÷s¡ T Œ #˚j·÷\ Hêïs¡T. $~Û ìs¡«Vü≤ D˝À ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]ùdÔ #·s´¡ \T ‘·|Œü e Hêïs¡T. ø£$T{°˝À¢ ô|+&ç + >¥ ˝ À ñqï Ä&ç { Ÿ nuÛ Ñ ´ +‘· sê\qT ‘· ø £ å D y˚ T düe]+#·Tø√yê\ì, ô|+&ç+>¥

n]j· T sY ‡ qT Ä\dü ´ + #˚ j · T ≈£î+&Ü |üP]Ô#˚j·÷ \Hêïs¡T. á`Hêyé T neT\T #˚ d ü T Ô q ï ≥yÓ÷{≤ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À¢ 20XÊ‘·+ q>∑<äT ¬s’‘·T\ u≤´+≈£î U≤‘ê\≈£ î ÄHé ˝ … ’ H é <ë«sê #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. ¬s’‘·T ñ‘·Œ‹Ô <ës¡T\ dü+|òü÷\ (m|òt|”y√) düuÛÑT´\$esê\qT á`HêyéT˝À qyÓ ÷ <ä T #˚ j · ÷ \ Hêïs¡ T . ≥yÓ÷{≤ e÷¬sÿ{À¢ á`HêyéT $<ÛëHêìï |ü{Ïwüº+>± neT\T #˚dæ ¬s’‘·T\≈£î –≥Tº u≤≥T <Ûäs¡ ø£ * Œ+#˚ + <ä T ≈£ î ø£ è wæ #˚ j · ÷ \Hêïs¡T.nq+‘·s¡+ ø£$T{°\ yêØ>±Ä<ëj· T \øå ± ´\T, Á|ü > ∑ ‹ ,n_Û e è~Δ |ü q T\T, #Óø˘b˛düTº\ ã˝Àù|‘·+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ dü$÷øÏå+ #ês¡T.

mHéôV≤#Ym+ ì<ÛTä \ô|’ ì\Bdæq ø£$TwüqsY 15 s√E˝À¢ Ks¡Tà #˚j÷· \ì Ä<˚X+¯ q˝§Z+&É, ôdô|º+ãsY 12(mm+mdt): H˚wüq˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ $TwüHé(mHéôV≤#Ym+) ì<ÛäT\ Ks¡Tà $wüj·T+˝À eT÷&ÉT õ˝≤¢\ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì sêh ≈£î≥T+ã dü+πøåeTXÊK ø£$TwüqsY &Ü.jÓ÷–‘êsêD≤ nHêïs¡T. q˝§Z+&É ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À q˝§Z+&É, j·÷<ëÁ~`uÛÑTeq–], dü÷sê´ù|≥ õ˝≤¢\ yÓ’<ä´Äs√>∑´XÊK n~Ûø±s¡T\T, ø±s¡´Áø£eT n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. ì<ÛäT\T m+<äT≈£î Ks¡TÃ#˚j·T˝Ò<äì ì\BXÊs¡T. eTs√ 15 s√E˝À¢ ì<ÛäT\T Ks¡TÃ#˚j·÷\Hêïs¡T. Çs¡yÓ’ Hê\T>∑T >∑+≥\ ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ Á|üdüyê\T »s¡>∑ø£b˛‘˚ \øå±´\T ìs¡ísTT+#ê\Hêïs¡T. @mHém+, qs¡T‡\T, &Üø£ºs¡T¢, ô|<ä› dü+K´˝À ÄXÊes¡ÿs¡T¢ @ ˇø£ÿ Á|üdüe+ ≈£L&Ü y˚s√#√≥T≈£î b˛≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T.{°;, msTT&é‡, ˝…Á|üd” $uÛ≤>±˝À¢ mH√ï ì<ÛäT\THêïj·Tì, yê{Ïì Ks¡TÃ#˚j·÷\Hêïs¡T. eTT+<äT <˚ìøÏ Ks¡TÃô|{≤º*, s√>∑T\≈£î @ $<Ûä+>± \_Δ#˚≈£LsêÃ˝Àqì Ä˝À∫+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

e÷ Á|ü‹ì~Û nq+‘ ·|ü⁄s¡+, ôdô|º+ãsY 12: z&çq |ü⁄Œ&ÉT ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü&É≈£î+&Ü, >¬ *∫q|ü⁄Œ&ÉT ñbıŒ+–b˛≈£î+&Ü Áø° & Ü dü ÷ Œ¤ ] Ô ì #ê{≤\ì mùdÿj·T÷ Áø°&ÜuÀs¡T¶ eT+&É* ø±s¡´<ä]Ù C…d”‡ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. mdt m dt ; mHé ø£ fi ≤XÊ\˝À Á>∑÷|t`_ n+‘·sY ø£fi≤XÊ\\ Áø°&Üb˛{°\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ ÄyÓT eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. n+‘·sY ø£fi≤ XÊ\\ Áø°&Üb˛{°˝À¢ Á|ü‹uÛÑqT Á|ü < ä ] Ù+∫q yê]øÏ n+‘· s Y

$X¯ « $<ë´\j· ÷ \ b˛{° \ ≈£ î m+|æ ø £ #˚ k ÕÔ e THêïs¡ T . Ä b˛{° ˝ À¢ dü ‘ êÔ # ê{Ï $X¯ « $ <ë´\j·T ø°]Ôì ÇqTeT&ç+| üCÒj·÷\ì ÄyÓT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. md mt dt;mHé ø£fi≤XÊ\ ø£sk¡ ÕŒ+ &Ó+{Ÿ |”m˝ŸmHé ¬s&ç¶ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ mùdÿj·T÷ Áø°&Üb˛{°\ ìs¡«Vü≤D≈£î @{≤ Ä‹<∏ä´$T dü T Ô H êïeTì ‘Ó * bÕs¡ T . &ç Á ^ ø£fi≤XÊ\\ n<Ûë´|ü≈£î\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù C≤ø£uŸ ¬øHÓï&ç e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+‘·sY $X¯«$ <ë´\j· ÷ \ b˛{° ˝ À¢ ¬ > \yê

\+fÒ ø£sƒ√s¡ kÕ<Ûäq #˚j·÷\ Hêïs¡ T . á ø±s¡ ´ Áø £ e ÷ìøÏ mdt m dt ; mHé &ç Á ^ ø£ fi ≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ Hê>∑Á‹ X¯S\bÕDÏ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>±, ø£fi≤ XÊ\ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡eTD≤¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, yê´j·÷eT n<Ûë´|ü≈£î\T #·+Á<ä yÓ÷Vü≤Hé, Á|ükÕ<é, yÓ+ø£fÒwt, »j·Tsê+, »;e⁄˝≤¢, dü÷]u≤ ãT, Áø°&Ü ø±s¡T\≈£î <äTdüTÔ\T $sêfi¯+>± Ç∫Ãq |ü P s¡ « $<ë´s¡ T ú \ T s¡$X¯+ø£s,Y uÛsÑ ‘¡ s¬Y &ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@|” q]‡+>¥ nk˛dæjT˚ wüHé ø£$T{° mìïø£ e÷ Á|ü‹ì~Û ‹s¡T|ü‹, ôdô|º+ãsY 12 Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ q]‡+>¥ nk˛dæj˚TwüHé q÷‘·q ø±s¡´esêZìï @ø£Á^e+>± mqTï≈£îqï≥T¢ nk˛dæj˚TwüHé sêh e÷J ø±s¡´<ä]Ù es¡\øÏÎ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« s¡Tj·÷ ÄdüT|üÁ‹˝Àì øÏ¢ìø£˝Ÿ ˝…ø£Ãs¡˝Ÿ >±´\Ø˝À 13 õ˝≤¢\ q]‡+>¥ nk˛dæj˚TwüHé düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷y˚X+¯ ˝À q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTïø√e&É+‘√bÕ≥T, q÷‘·q |”Ä؇ô|’ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ Çe«&É+ô|’ düuTÑÛ ´\T #·]Ã+#ês¡T. nq+‘·s+¡ sêh+˝Àì 13 õ˝≤¢\≈£î ø£˙«qsY\T>± &ç.es¡\øÏÎ, ìs¡à˝≤≈£îe÷], ø√ ø£˙«qsY\T>± m+.>öØ, düTuÛ≤wæDÏ Äosê«<ä+, #êeTT+&˚X¯«], Á|ü‘˚´ø£ düuÛÑT´\T>± XÊ´eT\, ÄsY_ |ü<ëàe‹, ¬ø.>öØ, ne÷àJ, sê»´\øÏÎ kÕsTT©\, sê<Ûä, ø£*ïHê, dü»èq, dü+‘√wüeTà, |ü<ëàe‹, <˚$dæ+<ÛäT\qT mqTï≈£îHêïs¡T. mìï¬ø’q düuÛÑT´\T Á|ü‹ õ˝≤¢˝À &çôd+ãsY 18 ø£˝≤¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ñeTà&ç sêh ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.düTC≤e‹, q]‡+>¥ düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


3

PRAJA BALAM

ôV’≤<äsêu≤<é

nbò Õ H È ˝ é À Ä‘êàVü Q ‹ <ë&ç *_j·÷ rs¡+˝À s¬ +&ÉT |ü&eÉ \T eTTqø£ 25 eT+~ eTè‹ 100 eT+~ eTè‹

Á{Ï b ˛* : *_j· ÷ rs¡ + ˝À ¬s+&ÉT |ü&Ée\T eTTì>±sTT. á |òüT≥q˝À 100 eT+~ eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTè‘·T˝À¢ 20 eT+~ ∫Hêïs¡ T \T ñHêïs¡ T . eT]ø=+<äs¡T >∑\¢+‘·j·÷´s¡T. Ç+õHé ˝ À ‘· ˝ … ‹ Ô q ˝À|ü + ø±s¡D+>± z |ü&eÉ eTTì–b˛ sTT+<äì n~Ûø±s¡T\T nqTe÷ ìdüTÔHêïs¡T. dü]Vü≤<äT› düVü‰j·Tø£ ãè+<ë\T ‘Ó * |æ q $esê\ Á|ü ø ±s¡ + .. .áHÓ \ 1q *_j· ÷ qT+∫ ¬ s +&É T |ü & É e \T ãj· T \T<˚ sêsTT. eT<Ûä´<Ûäsê düeTTÁ<ä+˝À

ãj· T \T<˚ ] q á ¬ s +&É T |ü & É e ˝À¢ dü ÷ &ÜHé , e÷*, HÓ’J]j·÷, ø±yÓTs¡÷Hé, |òüTHê, *_j·÷, n©®]j·÷, áõ|ü⁄º <˚ X Ê\≈£ î #Ó + ~q bÂs¡ T \T Á|ü j · ÷ DÏ + #ês¡ T . Ç+õHé ˝ À ‘· ˝ … ‹ Ô q dü e Tdü ´ ø±s¡ D +>± *_j· ÷ rs¡ + ˝À z |ü & É e eTTì–b˛sTT+~. Ä |ü&Ée˝À Á|üj÷· DÏd÷ü Ô ˙≥eTTì–qyê]ì s¡øÏå+#˚+<äT≈£î eTs√ |ü&Ée˝Àì Á|üj·÷D°≈£î\T Á|üj·T‹ï+#ês¡T. nsTT‘˚ , dü V ü ‰ j· T ø£ #· s ¡ ´ ˝À¢ bÕ˝§Zqï düVü≤#·s¡ Á|üj·÷D°≈£î˝À¢ ø=+‘·eT+~ ˙≥ eTTì–q≥Tº

ø±ã÷˝Ÿ : nbòÕÈHé˝À Ä‘êàVüQ‹ <ë&ç »]–+~. á |òüT≥q˝À 25 eT+~ eTè‹ #Ó + <ës¡ T . 130 eT+~ >±j· T |ü & ܶ s ¡ T . ø£å‘·>±Á‘·T\qT ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ n+~düTÔHêïs¡T. eTè‘·T\ dü+K´ ô|]π> neø±X¯eTT+~. HêHé>∑sêΩsY ÁbÕ$Hé‡ md”Œ >∑T˝≤yéT düHêsTT kÕºìø˘C≤s¡T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+... »˝≤˝≤u≤<é dü ] Vü ≤ <ä T › ø£ e ÷+&É s Y #· s ¡ ´ \qT ìs¡ d æ d ü ÷ Ô eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + »˝≤˝≤u≤<é, ‘√sêâyéT dü]Vü≤<äT›˝À <ë<ë|ü⁄ 400 eT+~ ìs¡düq #˚|ü{≤ºs¡T. á Áø£eT+˝À z e´øÏÔ Ä‘êàVüQ‹øÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. á |òüT≥q˝À 25 eT+~ eTè‹ #Ó+<ës¡T. uÛ≤Ø ù|\T&ÉT X¯ãΔ+‘√ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˙ï <ä<ä›]˝≤¢sTT. eTè‘·<˚Vü‰\T #Ó˝≤¢#Ó<äTs¡T>± |ü&çb˛j·÷sTT. 130 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. á |òüT≥q≈£î ‘êy˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤düTÔqï≥Tº @ ñÁ>∑dü+düú ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+#·Tø√˝Ò<äT. HêHé>∑sêΩsY ÁbÕ$H釽À ◊mdt ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T n~Ûø£+>± ñHêïsTT. Ä‘êàVüQ‹øÏ bÕ\Œ&ɶ e´øÏÔ ◊mdt düuÛÑT´&˚qì md”Œ nqTe÷q+ düe÷#ês¡+. ¬s+&ÉT |ü&Ée˝À¢ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ T T‘· Ô + 185 eT+~ Á|ü j · ÷ DÏ + ∫q≥Tº dü ] Vü ≤ <ä T › düVü‰j·Tø£ ãè+<ë\T ‘Ó*bÕsTT. M]˝À ø=+‘·eT+~ Ä#·÷ø° ‘Ó* j·÷*‡ ñ+~. |òüT≥Hêdüú\+˝À dü V ü ‰ j· T ø£ #· s ¡ ´ \T ø=qkÕ E˝…’ 17 rs¡TŒ ‘·sê«‘· mì$T~ sêÅcÕº˝À¢ >∑T‘·THêïsTT. ø±>±, *_j·÷ ‘=$Tà~ |òTü ≥q\T rs¡+˝À ‘·s¡#·÷ |ü&Ée Á|üe÷ <ë\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. |ü]$T ‹øÏ $T+∫ |ü&Ée˝À¢ Á|üj·÷D+ #˚j·T&É+‘√H˚ á Á|üe÷<ë\T »s¡ T >∑ T ‘· T HêïsTT. >∑ ‘ ˚ & Ü~ »]–q |ü & É e Á|ü e ÷<ë˝À¢ 3y˚\ eT+~ eTè‹ #Ó+<ës¡T.

düTÁ|+” Ä<˚•+∫Hê Ä>∑ì eT÷ø£<ë&ÉT\T

sêô|˝ò Ÿ kÕÿ+ yÓ÷&û ªe´øÏ>Ô ‘∑ · n|üsê<Û+ä μ <˚X¯ uÛÑÁ<ä‘·qT Äj·Tq <Óã“rXÊs¡T: j·TX¯«+‘Y dæHêΩ, ns¡TDYXÖØ, Á|üXÊ+‘Y uÛ÷Ñ wüDY Äs√|üD\T

q÷´&Ûç©¢: $yê<ëdüŒ<ä sêô|ò˝Ÿ j·TT<äΔ$e÷Hê\ ≈£î+uÛÑø√D+˝À Á|ü<Ûëì yÓ÷&û bÕÁ‘·ô|’ ;CÒ|” e÷J H˚‘·\T j·TX¯«+‘Y dæHêΩ, Á|üeTTK Ä]úø£ y˚‘·Ô ns¡TDY XÖØ, düTÁ|”+ø√s¡Tº ˝≤j·TsY Á|üXÊ+‘Y uÛ Ñ ÷ wü D Y \ T ÄÁ>∑ V ü ≤ + e´ø£ Ô + #˚ X Ês¡ T . q÷´&Û ç © ¢ ˝ Àì Áô|dt ø £ ¢ u Ÿ ˝ À eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À sêô|ò˝Ÿ &û˝Ÿ n+XÊìï \ø£å´+>± #˚ d ü T ø=ìï Á|ü < Û ë ì yÓ ÷ &û ô |’ $eTs¡ Ù \T >∑ T |æ Œ +#ês¡ T . á ≈£ î +uÛ Ñ ø √D+˝À Á|ü < Û ë ì~ ªe´øÏÔ>∑‘· n|üsê<Ûä+μ nì yês¡T nHêïs¡T. sêô|ò˝Ÿ ≈£î+uÛÑø√D+‘√ <˚X¯ uÛÑÁ<ä‘·qT Á|ü<Ûëì yÓ÷&û

<Ó ã “rXÊs¡ H êïs¡ T . ø±+Á¬ > dt Vü ≤ j· ÷ +˝Àì sêô|ò ˝ Ÿ bÕ‘· ˇ|üŒ+<ëìøÏ @&Ü~ düeTj·T+ |ü { Ï º + <ä ì , nsTT‘˚ ø=‘· Ô ˇ|üŒ+<ä+ ¬s+&ÉT s√E˝À¢H˚ m˝≤ eTT–dæ + <ä ì á dü+<äs¡“¤+>± $&ÉT<ä\ #˚dæq Áô|dt H√{Ÿ ˝ À yês¡ T Á|ü•ï+#ês¡T. s¡ø£åD s¡+>∑+˝À <˚ X ¯ + ˝À mqï&É ÷ #· ÷ &É q ≥Te+{Ï ô|<ä › ≈£î+uÛÑø√D+˝À yÓ÷&û ‘·|ü⁄ŒqT ø£ | æ Œ |ü ⁄ #· à &ÜìøÏ π ø +Á<ä + ndü ‘ ê´\qT Á|ü # ês¡ + #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. j·T÷|”@`1 Vü≤j·÷+˝À rdüT≈£îqï sêô|ò˝Ÿ ˇ|üŒ+<ëìï e÷πsà $wüj·T+˝À

yÓ ÷ &û ø Ï n~Û ø ±s¡ + ˝Ò < ä ì ‘Ó*bÕs¡T. ÁbòÕH金√ #˚düT≈£îqï sêô|ò˝Ÿ &û˝Ÿ $wüj·T+˝À ˇø√ÿ j·TT<äΔ $e÷HêìøÏ m+‘· Ks¡Tà #˚ X Ês¡ q ï~ yÓ \ ¢ & ç + #· ≈ £ î +&Ü πø+Á<ä+ >√|ü´‘· bÕ{ÏdüTÔqï<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. s¡ø£åD s¡+>∑+˝À m˝≤+{Ï nqTuÛÑe+ ˝Òì nì˝Ÿ n+u≤˙øÏ #Ó+~q dü + dü ú ≈ £ î \_› #˚ ≈ £ L π s ˝≤ ø±+Á{≤≈£îºqT n|üŒ–+#·&ÜìøÏ π ø +Á<ä + dü V ü ‰ j· T |ü & ç + <ä ì Äs√|æ+#ês¡T. Bìô|’ πø+Á<ä Ä]ú ø £ eT+Á‹ ns¡ T DY C… ’ { ° ¢ , ]\j·THé‡ Á>∑÷|ü⁄ #Ó’¬sàHé nì˝Ÿ n+u≤˙\T ndü ‘ ê´\qT Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T.

q÷´&Ûç©¢: <˚X¯yê´|üÔ+>± s√E s√E≈£L ô|]–b˛‘·Tqï eT÷ø£ <ë&ÉT\ô|’ πø+Á<ëìï, sêÅcÕº\qT düTÁ|”+ø√s¡Tº ôV≤#·Ã]+∫q|üŒ{Ïø° n+<äT˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. <˚X¯yê´|üÔ+>± ô|]–b˛‘·Tqï eT÷ø£<ë&ÉT\qT ìs√~Û+#·&ÜìøÏ ìyês¡D, •ø£Då ≤‘·àø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì á @&Ü~ E˝…’ 17q Ç∫Ãq rs¡TŒ˝À πø+Á<ëìï düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚•+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ Ç∫à eT÷&ÉT s√E˝…’Hê >∑&Éeø£ eTT+<˚ sê»kÕúHé˝Àì n˝≤« sY˝À eT÷ø£<ë&ç |òüT≥q #√≥T#˚düT≈£îqï~. Ç~ <˚X¯yê´|üÔ+>± rÁe dü+#·\q+ düèwæ+º ∫+q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. ø±>±, E˝…1’ 7q düTÁ|”+ ø√s¡Tº rs¡TŒ nq+‘·s¡+ <˚X¯yê´|üÔ+>± mì$T~ sêÅcÕº˝À¢ yÓTT‘·Ô+ ‘=$Tà~ eT÷ø£<ë&ç |òüT≥q\T #˚düT≈£îHêïsTT. nsTT‘˚ eT÷ø£ <ë&ÉT\qTìs√~Û+#·&ÜìøÏrdüT≈£î+≥Tqï#·s¡´\ô|’ìy˚~ø£qT düeT]Œ+ #ê\+≥÷Äj·÷sêÅcÕº\qTdüTÁ|”+ø√s¡TºÇ{°e\ Ä<˚•+∫+~. E˝…’ 17 nq+‘·s¡+ <˚X¯yê´|üÔ+>± »]–q eT÷ø£<ë&ç |òüT≥q\T E˝…’ 20, n˝≤«sY, sê»kÕúHé: >√e⁄\qT nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\‘√ »]–q eT÷ø£<ë&ç˝À ˇø£ e´øÏÔ eTè‹ E˝…’ 24, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, ∫ÛHé<ë«sê: b˛©düT n~Ûø±]ô|’ ˇø£ ≈£î≥T+ã+ <ë&ç Ä>∑ d ü T º , 15, _XÊ«+‘Y , nkÕ‡+: |ü X ¯ ó e⁄\qT <=+>∑ ‘ · q + #˚düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\‘√ eT÷ø£<ë&ç. ˇø£s¡T eTè‹. eTT>∑TZ]øÏ >±j·÷\T Ä>∑düTº, 17, yÓ÷‹Vü≤], ;Vü‰sY: Ç{°e\ eTs¡DÏ+∫q uÛ≤s¡‘· e÷J Á|ü<Ûëì yêCŸù|sTTô|’ kÕe÷õø£ e÷<Ûä´eT+˝À e´‹πsø£+>± b˛düTº ô|{≤º&É+≥÷ eTVü‰‘êà>±+BÛ ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{° Ábıô|òdüsYô|’ ø=+<äs¡T <äT+&É>∑T\ eT÷ø£<ë&ç Ä>∑düTº 28, ≈£L#Y u…Vü≤sY, |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ: ôd’øÏ˝Ÿ <=+–*+#ê&Éqï Äs√|üD\‘√ »]|æq eT÷ø£<ë&ç˝À ˇø£ e´øÏÔ eTè‹. Ä>∑dTü º 29, ãπs©, j·T÷|”: >√e⁄qT <=+–*+#ê&Éqï Äs√|üD\‘√ »]|æq <ë&ç˝À ˇø£ e´øÏÔ eTè‹. ôdô|º+ãsY 5, u…+>∑fi¯Ss¡T, ø£sêï≥ø£: |æ\¢\T m‘·TÔ≈£îb˛j˚Tyê&Éqï nqTe÷q+‘√ e÷qdæø£ dæú‹ dü]>±Z˝Òì e´øÏÔô|’ eT÷ø£<ë&ç ôdô|º+ãsY 7, u…>∑Tdüsês¡T, ;Vü‰sY: u≤*ø£qT øÏ&Üï|t #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫q eTT>∑TZ]ô|’ eT÷ø£<ë&ç ôdô|º+ãsY 7, |ü\eTT, C≤s¡â+&é: <=+>∑ nH˚ nqTe÷q+‘√ <ë&ç#˚dæq |òüT≥q˝À e´øÏÔ eTè‹.

13.09.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

eTs√kÕ] uÛ{Ò ° ne⁄<ë+..! nyÓT]ø± n<Û´ä ≈£îå &çøÏ øÏyTé ˝ÒK

bÕ´+>¥ j · ÷ +>¥ : nyÓ T ]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT &=Hê˝Ÿ¶ Á≥+|t‘√ eTs√kÕ] uÛÒ{° ø±e\ì ñ+<äì ñ‘·Ôs¡ø=]j·÷ n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏyéT CÀ+>¥ ñHé ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î yÓ’{ŸVü≤Ödt≈£î z ˝ÒK |ü+bÕs¡T. B+‘√, Çs¡T<˚XÊ ~ÛH˚‘·\T eTs√kÕ] düe÷y˚X¯+ nj˚ T ´ neø±XÊ\T ø£ ì Œdü T ÔHêïsTT. øÏyéT sêdæq ˝ÒK≈£î dü + ã+~Û + ∫q $esê\qT nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å ø±sê´\j·T+ Á|ü‹ì~Û kÕsê XÊ+&ÉsY‡ yÓ\¢&ç+ #ês¡T. Ç<ä›s¡T H˚‘·\÷ eTs√kÕ] dü e ÷y˚ X ¯ + nj˚ T ´+ <ä T ≈£ î Ç|üŒ{Ïπø @sêŒ≥T¢ ÁbÕs¡+_Û+ #êeTì ÄyÓ T nHêïs¡ T . ª dæ+>∑|üPsY uÛÒ{°˝À #·]Ã+∫q n+XÊ\≈£î nqT>∑T D+>± nDT ìsêj· T TBÛ ø £ s ¡ D ô|’ dü + |ü P s¡ í <ä è wæ º ô|fÒ º + <ä T ≈£ î yês¡ T ìã<ä Δ ‘ · ‘ √ ñqï≥Tº bÕ´+> ¥j·÷+>¥ qT+∫ e∫Ãq ˝ÒK <ë«sê eTs√kÕ] yÓ\¢&Ó’+~μ nì XÊ+&É s Y nHêïs¡ T . á @&Ü~ pHé12q Ç<äs› T¡ H˚‘\· eT<Ûä´ dæ+>∑|üPsY˝À »]–q #·s¡Ã\ ‘·sê«‘· á n+X¯+ô|’ dü+Á|ü~+|ü⁄\≈£î ÁuÒø˘ |ü&çq≥Tº ø£ì|æ+∫+~. á ˝ÒK˝À Á|ü<Ûë q+>± nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ç‘√ eTs√kÕ] düe÷y˚X¯+ nj˚T´+ <äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚j·÷ \ì øÏyéT ø√sês¡ì XÊ+&ÉsY‡ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, Ç<ä›s¡T H˚‘·\ eT<Ûä´ ákÕ] dü e ÷y˚ X ¯ + mø£ ÿ &É ,

m|ü ⁄ Œ&É T ñ+≥T+<ä H ˚ $wü j·T+ô|’ Ç+ø± düŒwüº‘· sê˝Ò<äT. nyÓT]ø± n<Û´ä ≈£îå &çøÏ øÏyTé sêdæq ˝ÒKqT <äøÏåD ø=]j·÷ kÕ«>∑‹+ ∫+~. ø=]j·÷ B«|üø£\Œ+˝À XÊ+‹ kÕú|üq‘√ bÕ≥T dü+|üPs¡í nDT ìsêj·TTBÛø£s¡D n+X¯+ nyÓT]ø±, ñ‘·sÔ ¡ ø=]j·÷ <˚XÊ\ eT<Ûä´ »]π> #·s¡Ã\ ø±s¡D+>± e÷Á‘·y˚T z ø=*øÏÿ edüTÔ+<äì <äøDåÏ ø=]j·÷ n<Û´ä ≈£îå &ÉT eT÷Hé CÒ ` ÇHé n_Û Á bÕj· T |ü & ܶ s ¡ T . dæ+>∑|üPsY˝À Á≥+|t`øÏyéT uÛÒ{° nj˚T´+<äT≈£î eT÷Hé düjÓ÷<Ûä´ ø° \ ø£ + nsTT´+~. Äj· T q ≈£L&Ü e#˚à yês¡+ øÏyéT‘√ eT÷&√ <ä X ¯ eTTU≤eTTœ #·s¡Ã\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. nyÓ T ]ø±`ñ‘· Ô s ¡ ø=]j· ÷ #·s¡Ã\yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚ùd˝≤ Äj· T q z eT<Û ä ´ e]Ô ˝ ≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. >∑‘· yês¡+ ñ‘· Ô s ¡ ø=]j· ÷ ˝À »]–q $T*≥Ø |ü π s &é ô |’ XÊ+&É s Y ‡ Á|üX¯+dü\T ≈£î]|æ+#ês¡T. ñ‘·Ôs¡ ø=]j· ÷ 70e yê]¸ø√‘· ‡ e y˚&ÉTø£\ |üπs&é˝À ôd’ì≈£î\T, j· T T<ä Δ {≤´+≈£ î \T, Ç‘· s ¡ Äj·TT<Ûë\T Á|ü<ä]Ù+∫+<äì nHêïs¡T. nsTT‘˚, á Á|ü<äs¡Ùq ˝À‘·q≈£î K+&Ü+‘·s¡ øÏå| üDT\T ø£ ì Œ+#· ˝ Ò < ä ì nHêïs¡ T . nyÓT]ø± uÛÑ÷uÛ≤>±ìï ôd’‘·+ dü T Hêj· ÷ dü + >± ‘êø£ > ∑ \ yêsYôV≤&é‡ yÓ÷düT¬øfi‚¢ øÏå|üDT\T ˇø£y˚fi¯ |üπs&é˝À ø£ì|æ+∫ ñ

qï≥º s TT‘˚ øÏ y é T ‘· e TqT s¬ #·Ã>={Ïqº ≥Tº uÛ≤$+#˚ yês¡eTì nHêïs¡T. nD«g ìsêj·TTBÛø £s¡D≈£î øÏyéT ø£≥Tºã&ç ñHêïs¡ì XÊ+&ÉsY‡ øÏ‘ê_#êÃs¡T. øÏyéT ‘·eT≈£î ˝ÒK sêdæq+<äT≈£î Á≥+|t {Ï«≥sY˝À ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ‘· Ô s ¡ ø =]j· ÷ ìs¡ « Væ ≤ +∫q |üπs&éqT, ‘êC≤>± sêdæq ˝ÒKqT ˇø£ uÛ≤Ø, kÕqT≈£L\ Á|üø≥£ q>± nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT n_Ûe]í+ #ês¡T. ª<∏ë+≈£L´ #Ó’¬sàHé øÏyéT. nD«g ìsêj· T TBÛ ø £ s ¡ D ô|’ n+<äs¡÷ }Væ≤+∫+~ ‘·|üŒì eTq+ ìs¡ ÷ |æ + #ê+μ nì nHêïs¡ T . ø=]j· ÷ B«|ü ø £ \Œ+˝À ìsêj·TTBÛø£s¡D ~X¯>± |üì#˚ùd ˇ|üŒ<ä+ô|’ dæ+>∑|üPsY •KsêÁ>∑ dü e ÷y˚ X¯ + ˝À Á≥+|t`øÏyTé dü+‘·ø±\T #˚XÊs¡T. ¬ s +&É T <˚ X Ê\ eT<Û ä ´ ñ qï‘·kÕúsTT #·s¡Ã\T, |üs¡´≥q\T ø=qkÕ>∑T ‘·÷H˚ ñHêïsTT. ø±˙ Ç{°e\ nyÓT]ø± $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ yÓ T Æ ø ˘ bÕ+|æ j Ó ÷ |ü s ¡ ´ ≥q e÷Á‘· + ∫e] ì$Twü+˝À s¡<ä›sTT+~. ‘êeTT á Á|üÁøÏj·T≈£î ìã<äΔ‘·‘√ ñ qï|ü Œ {Ï ø ° #· s ¡ à \T Ä–b˛e &ÜìøÏ $÷π s ø±s¡ D eT+≥÷ ¬ s +&É T <˚ X Ê\÷ |ü s ¡ d ü Œ s¡ + ì+~+#·T≈£îHêïsTT. ‘êC≤>±, Á≥+|tq≈£î øÏyéT sêdæq ˝ÒK‘√ eTs√kÕ] Çs¡T<˚XÊ\ eT<Ûä´ #· s ¡ à \T »]π > neø±XÊ\T ø£ìŒdüTÔHêïsTT.

Äj·TT<Ûë\ ø=qT>√\T ø√dü+.. ñ<√´>±˝À¢ ø√‘· @{≤ 1.5 \ø£\å ñ<√´>±\T ø£{Ÿ..!

‘Ósêdü Hêj·T≈£î&ç e÷≥\T q$Tà yÓ÷düb˛e<äT› uÛÑÁ<ä‘ê <äfi≤\ ø±\TŒ˝À¢Ç<ä›s¡T ñÁ>∑yê<äT\T Vü≤‘·+ ‘êC≤ e÷J myÓTà˝´Ò <=+‹ e÷<Ûeä s¬ &ç¶ e÷ Á|ü‹ì~Û qs¡‡+ù|≥, ôdô|º+ãsY 12 Ä|ü<äΔs¡à d”m+ πød”ÄsY e÷≥\T #Ó|æŒq $<Ûä+>± qs¡‡+ù|≥ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q ÄbÕغ Hêj·T≈£î&ÉT #Óù|Œ e÷≥\T q$Tà yÓ÷düb˛e<ä›ì |üs√ø£å+>± ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú ô|~› düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ì $eT]Ù+#ês¡T. qs¡‡+ù|≥˝Àì n‹~∏>∑èVü≤+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê\T>∑Tqïπsfi¢̄˝À #˚j·T˝Òì |üqT\qT ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ #˚kÕÔeTì #Ó|æŒ eTuÛÑ´ô|fÒº Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. Ä|ü<äΔs¡à Á|üuÛÑT‘·«+>± ñ+&ç ndü\T Á|üuÛÑT‘·«+˝À ñqï $<Ûä+>± Vü‰$÷*e«&É+ Ä bÕغ Hêj·T≈£î\πø #Ó*¢+<äHêïs¡T. >∑‘· mìïø£˝À¢ #Ó|æŒq dü+πøåeT, n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚j·T&É+ #˚‘·>±ø£ eTT+<ädüTÔ mìïø£\≈£î e∫Ãq Ä bÕغøÏ Á|ü»\qT z≥T¢ n&çπ> HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äHêïs¡T. >∑‘· mìïø£˝À¢ psê\ qT+∫ bÕø±\≈£î ø£ècÕí »˝≤\qT ‘ÓkÕÔeTì #Ó|æŒq n~ kÕ<Ûä´+ ø±<äì ‘Ó*dæ >√<ëe] »˝≤\qT bÕø±\ #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ eT[¢+∫ ¬s+&ÉT |ü+≥\ kÕ>∑T ˙{Ïì n+~kÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. bÕø±\ Äj·Tø£≥Tº≈£î ˙fi¯ó¢ Ç#êÃπø z≥T¢ n&ÉT>∑T‘êeTì >=|üŒ\T #Ó|æŒq n~Ûø±s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕø±\≈£î >√<ëe] »˝≤\ e÷≥ <˚e⁄&Ós¡T>∑T ‘·÷eTT\T N&É\T b˛‘˚ #˚sTT+#·˝Òì dæú‹ yê]<äì rÁekÕúsTT˝À $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\ ìj·T+‘·è‘·«, ìs¡+≈£îX¯ bÕ\q qT+∫ ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï ø±bÕ&ÉTø√yê\+fÒ e#˚à mìïø£˝À¢ dü+πøåeT+, n_Ûeè~Δì n+~+#˚ Ç+~s¡eTà sê»´+‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì n+<äTπø ø±+Á¬>dt bÕغøÏ zfÒ¢dæ ¬>*|æ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

»eTTà`ø£oàsY: »eT÷àø±oà sY˝Àì ≈£îbÕ«sê õ˝≤¢˝À uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\T, ñÁ>∑yê<äT\≈£î eT<Ûä´ »]–q ø±\TŒ˝À¢ Ç<ä›s¡T ñÁ>∑yê<äT \T Vü≤‘·eTj·÷´s¡T. M]ì \wüÿsY` m`‘√sTTu≤(m˝Ÿá{°)øÏ #Ó+~qyê]>± b˛©düT n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. Vü≤+<ë«sê |ü≥ºD+ >∑\÷sê Á>±eT+˝À ñ Á>∑yê <äT\THêïs¡qï düe÷#ês¡+ b˛©düT \≈£î n+~+~. B+‘√ k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTH˚ b˛©düT\T Ä Á>±eT+˝À k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+‘·˝À Ç<ä›s¡T ñÁ>∑yê<äT\T b˛© düT\ô|’ ø±\TŒ\≈£î ‘Ó>∑ã&ܶs¡T. B+‘√ b˛©düT\÷ m<äTs¡T ø±\TŒ\T »s¡|ü&É+‘√ Ç<ä›s¡T ñÁ>∑yê<äT\T #·ìb˛j·÷s¡T. ø±>±, yê]˝À ˇø£s¡T u≤sêeTT˝≤¢ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q *j·÷ ø£‘Y, ≈£îbÕ«sê≈£î #Ó+~q |òü⁄sêâq (18)\T>± b˛©düT\T >∑T]Ô+#ês¡T. mHéøö+≥sY »]>∑q ÁbÕ+‘·+ qT+∫ Äj·TT<ë\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥Tº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. eTs√|üø£ÿ, eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± Vü≤+<ë«sê˝À Ç+≥¬sï{Ÿ ùde\qT ì*|æy˚XÊs¡T. $<ë´dü+düú\q÷ eT÷dæy˚XÊs¡T. ø±>±, Ä ÁbÕ+‘·+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ≈£L&Ü b˛©düT\ ø±s¡¶Hé ôdsYà Ä|üπswüHéqT ø=qkÕ–+#ês¡T.

q÷´&Û ç © ¢ : dü ] Vü ≤ <ä T › yÓ + ã&ç nÁø£ e T #=s¡ u ≤≥¢ q T ì\Te]+#˚+<äT≈£î, ñÁ>∑<ë&ÉT\ qT+∫ <˚XÊìï s¡øÏå+#·&É+˝À ôd’ì≈£î\ bÕÁ‘· #ê˝≤ ø°\ø£+. Á|ü|ü|ü+#·+˝À Hê\T>√ s¡ø£åD <ä fi ¯ + ø£ * –q uÛ ≤ s¡ ‘ Y ˝ À Çø£ q T+∫ ñ<√´>±˝À¢ ø√‘· $~Û+#·qTHêïs¡T. n‘ê´<ÛäTìø£ Äj·TT<Ûë\ ø=qT>√\T ø√düy˚T ñ<√´>±˝À¢ ø√‘· $~ÛdüTÔHêïs¡ì $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. @{≤ ìj· T $T+#˚ ñ<√´>∑ ìj·÷eTø±˝À¢ á @&Ü~ qT+∫

<ë<ë|ü⁄ 1.5 \ø£å\ ñ<√´>±\T ø£ { Ÿ #˚ j · T qTHêïs¡ T . Bì yÓTT‘êÔìø£j˚T´ Ks¡TÃ˝À <ë<ë|ü⁄ s¡÷. 7 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT n<ÛäTHê‘·q Äj·TT<Ûë\ ø√dü+ Ks¡ T à #˚ j · ÷ \ì ÄØà ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á @&Ü~ ã&Ó ® { Ÿ ˝ À ÄØàøÏ π ø {≤sTT+∫q ì<Û ä T \T s¡ ÷ . 1.28 \ø£å\ ø√≥T¢. nsTT‘˚, á yÓTT‘·Ô+˝À 83 XÊ‘·+ ñ<√´>∑T\ J‘·ã‘ê´\T, ÄØà s√pyê] ìs¡ « Vü ≤ Dπ ø Ks¡ à e⁄‘· T +~. $T–*q 17 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T

Äj· T T<Û ë \ ø=qT>√\T≈£ î $ìjÓ ÷ –dü T Ô H êïs¡ T . B+‘√, ÄØàøÏ ì<Û ä T \ ø=s¡ ‘ · ô|<ä › dü e Tdü ´ >± e÷]+~. ñ <√´>±˝À¢ ø√‘· $~Û + #· & É + <ë«sê $T–*q yÓTT‘êÔìï ≈£L&Ü Äj· T T<Û ë \π ø ñ|ü j Ó ÷ –+ #·Tø√yê\ì ÄØà uÛ≤$k˛Ô+~. @{≤ 60 y˚\ eT+~ |ü<ä$ $s¡eTD bı+<ä‘T· qï ÄØà˝À ñ <√´>±˝À¢ ø√‘· $~Û + #· qT+&É≥+ s¡ø£åD s¡+>∑+ô|’ rÁe Á|üuÛ≤ e+ #·÷|üqT+<äì ì|ü ⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.


PRAJA BALAM

4

\ø£ÎDYsêe⁄ ùde\T eTs¡Te˝Òì$ sêh &ÓsTTØ #ÛÓ’s¡àHé ˝Àø£uÛÑ÷e÷¬s&ç¶

e÷ Á|ü ‹ ì~Û XÊ+‹ q>∑sY, ôdô|º+ãsY 12 e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé \ø£ÎDYsêe⁄ |ü ≥ º D Á|ü » \≈£ î mq˝Ò ì ùde\+~+#ês¡ì Hêj·T≈£î\T n_Û Á bÕj· T |ü & ܶ s ¡ T . õ˝≤¢ π ø + Á<ä+˝Àì {°m˙®y√dt uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Äj·Tq dü+düàs¡D ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü\Te⁄s¡T Hêj·T ≈£ î \T Vü ‰ »s¡ s TT ÁX¯ < ëΔ + »* |òüT{Ï+#ês¡T. ∫Á‘·|ü≥+ e<ä› |ü P \T dü e T]Œ+∫ ìyêfi¯ ó \]Œ+#ês¡ T . Hêj· T ≈£ î \T e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ \ø£ Î DY sêe⁄ |ü⁄s¡bÕ\ø£ n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚dæ

m+‘√eT+~ ù|<ä \ ≈£ î Çfi¯ ¢ |ü{≤º\T n+<äCÒdæ ∫s¡kÕ úsTT>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ës¡ì ø=ìj·÷ &Üs¡ T . ìyêfi¯ ó \]Œ+∫ Á|ü d ü + –+∫q yê]˝À m+|” >=&É + qπ > wt , sêh &Ó s TTØ #ÛÓ’s¡àHé ˝Àø£ uÛÑ÷e÷¬s&ç¶, ~©¢˝À ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·« Á|ü‹ì~Û y˚DT>√bÕ\#ê], uÛ≤»bÕ õ˝≤¢ n<Û ä ´ ≈£ å î &É T bÕj· T ˝Ÿ X ¯ + ø£ s Y , e÷J eT+Á‹ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, e÷J »&ûŒ #ÛÓ’s¡àHé düTVü‰dæì¬s&ç¶, {°m˙®y√dt õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT dü+<ä nXÀø˘ , ‘Ó \ +>±D ¬ > õf… & é n~Ûø±s¡T\ dü+πøåeT dü+|òüT+

õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT XÊ´yéTHêj·Tø˘, ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ >ös¡e n<Û´ä ≈£îå &ÉT <ës¡≥¢ øÏwßü ,º q ø±+Á¬>dt ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® uÛ≤s¡Zyé <˚XŸbÕ+&˚, yÓ’ø±bÕ õ˝≤¢ n<Û ä ´ ≈£ å î &É T nì˝Ÿ ≈ £ î e÷sY , ø±+Á¬ > dt yÓ T Æ H êغ ô d˝Ÿ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕõ<éU≤Hé, d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡ ´ <ä ] Ù eTT&É T |ü ⁄ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, $$<Ûä bÕغ\ Hêj· T ≈£ î \T, ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ T, øöì‡\s¡T¢, ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, ≈£î≥T+ ;≈£î\T, n_Ûe÷qT\T Vü‰»s¡ sTT ÁX¯<ëΔ+»* |òüT{Ï+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

MÄs√« |üØø£≈å î£ 22,428 eT+~ nuÛ´Ñ sT¡ \ú T @sêŒ≥¢ô|’ CÒd” dü$÷ø£å e÷ Á|ü‹ì~Û Ä~˝≤u≤<é, ôdô|+º ãsY 12 õ˝≤¢˝À áHÓ\ 16q »]π> MÄs√« |üØø£å ìs¡«Vü≤D≈£î n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ n+‘ê dæ<äΔ+ #˚düT≈£î+{À+~. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 79 |üØø£å πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚ j · T >±... 22,428 eT+~ nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ T |ü Ø ø£ å sêj·TqTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈î£ |üØø£å @sêŒ≥¢ô|’ dü+j·TTø£Ô bÕ\Hê~Ûø±] dü + <Û ë ´sêDÏ dü $ ÷ø£ å ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . bÕ\HêÁbÕ+>∑ D düe÷y˚X¯eT+~s¡+˝À »]–q á düe÷y˚XÊìøÏ |üØø£å πø+Á<ë\ d”mdt, &ûy√\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü Ø ø£ å π ø +Á<ë\qT Ä~˝≤u≤<é ns¡ “ Hé ‘ √ bÕ≥T e÷e\, >∑T&çVü≤‘·÷ïsY, Ç#√Ã&É, ñ≥÷ïs¡T˝Àq÷ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nìï |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î |üØø£å sêùd+<äT≈£î nqTe⁄>± |òüØï#·sY, ‘ê>∑T˙{Ï edü‹ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\Hêïs¡T. Äj·÷ |üØøå± πø+Á<ë\≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î M\T>± Äغd” n~Ûø±s¡T\T ãdüT‡\T q&ÉbÕ\ì dü÷∫+#ês¡T. b˛©düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔqT ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. @md”Œ yÓ÷Vü≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üØø£å $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#˚ n~Ûø±s¡T\+‘ê >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\qT ø£*– ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å πø+Á<ë\ e<ä› m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T |òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü |üø£&É“+B ã+<√ãdüTÔ #˚|ü&É‘êeTì #Ó b ÕŒs¡ T . á dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À &û Ä s√« q≥sêCŸ , Äض y √ dü÷s¡´Hêsêj·TD, Äj·÷ πø+Á<ë\ d”mdt, &ûy√\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

z≥s¡T>± qyÓ÷<äT Á|ü‹ ˇø£ÿ] u≤<Ûä´‘· ø£˝ø… sº£ Y düsŒ¡ s¤ êCŸ nVü≤à<é

nø√ºãs¡T e÷kÕ+‘·+ es¡≈î£ |ü+≥s¡TD≤\T Çyê«* u≤´+ø£s≈¢¡ î£ bÕ\Hê~Ûø±] ~e´ Ä<˚X+¯ e÷ Á|ü ‹ ì~Û Ä~˝≤u≤<é , ôdô|º + ãsY 12Ç{° e \ ≈£ î ]dæ q esê¸\ <äècÕº´ nø√ºãs¡T e÷kÕ+‘·+ es¡≈£î |ü+≥ s¡TD≤\T Ç∫à ¬ s ’ ‘ · T \qT Ä<ä T ø√yê\ì bÕ\Hê~Ûø±] ~e´ <˚esê»Hé u≤´+ø£ s ¡ ¢ q T Ä<˚ • +#ês¡ T . n<˚ $ <Û ä + >± md” ‡ , md” º \ dü + π ø å e T |ü < ∏ ä ø ±\ j· T ÷ì≥¢ eT+ps¡T &çbÕõ{Ÿ n&ç–‘˚ yê]ô|’ ø£]ƒq#·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#· à ]+#ês¡ T . u≤´+ø£ s ¡ ¢ ‘ √ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ ˝ À KØ|ò t ø±\+˝À s¡÷.1101 ø√≥T¢ |ü+≥s¡TD≤\T Çyê«\ì \ø£å´+ ô|≥Tºø√>±.. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î πøe\+ s¡÷.564

ø√≥¢ y˚ T s¡ |ü + ≥ s¡ T D≤\T Ç#êÃs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ;e÷ Á|” $ Tj· T + $TqVü ‰ sTT+ #·T≈£îqï ¬s’‘·T\ düe÷#êsêìï e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\≈£î yÓ+≥H˚ n+~+#ê\ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . ø=‘·Ô |ü+#êj·Tr\ ù|s¡ ø=‘·Ô>± u≤´+≈£î˝À¢ U≤‘ê\T ‘Ós¡yê*‡ ñqï+<äTq ø=+<äs¡T Á|ü‘˚´ø£ n~Û ø ± s¡ T \≈£ î dü V ü ≤ ø£ ] + #· & É + ˝Ò < ä ì |ò æ s ê´<ä T \T ñ Hêïj·Tì, Ä$wüj·T+˝À ‘·>∑T #· s ¡ ´ \T rdü T ø√yê\Hêïs¡ T . n<˚ $ <Û ä + >± $<ë´s¡ T ú \ ≈£ î U≤‘ê\T ‘Ó ] |æ + #˚ ˝ ≤ bÕsƒ ¡ XÊ\˝À¢, ø£fi≤XÊ\˝À¢ ø±´+|ü⁄\T ìs¡ « Væ ≤ +#ê\ì ‘Ó * bÕs¡ T . ádü e ÷y˚ X ¯ + ˝À m˝Ÿ & û m + Á|ü k Õ<é , e´ekÕj· ÷ ~Û ø ±]

ÄXÊ≈£îe÷], u≤´+≈£î, ÇqT‡ ¬sqT‡ n~Ûø±s¡T\T, øÏkÕHé$TÁ‘· düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T. yês¡+ s√E˝À¢ 2016`17 KØ|ò t |ü + ≥ø±˝≤ìøÏ dü + ã+~Û + ∫ yê‘êes¡ D Ä<Û ë ]‘· ;e÷ ãø±sTT\T #Ó*¢+#·&É+ »s¡T>∑T ‘· T +<ä ì ;e÷ n~Û ø ±s¡ T \T dü Œ wü º + #˚ X Ês¡ T . ‘Ó s êdü ¬s’‘·T$uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤\÷] >√es¡ Δ H é ¬ s &ç ¶ bÕ\Hê~Û ø ±]øÏ ;e÷ |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+|ü⁄˝À »s¡T>∑T‘·Tqï C≤|ü´+ >∑T]+∫ $qï$+#· > ±.. nø£ ÿ &˚ ñqï ;e÷ n~Û ø ±s¡ T \qT á $wüj·TyÓTÆ ÄsêrXÊs¡T. B+‘√ yês¡ + s√E˝À¢ Ä &É ã T“\T ¬s’‘·T\ U≤‘ê˝À »eTe⁄‘êj·Tì yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ns¡TΩ\+<ä]ø° z≥TVü≤≈£îÿ <äøπ ÿ˝≤ #·÷&Ü* sê»ø°jT· |üø±å \qT ø√]q bÕ\Hê~Ûø±]

e÷ Á|ü ‹ ì~Û Ä~˝≤ u≤<é, ôdô|º+ãsY 12 ns¡TΩ\+ <ä ] ø° z≥TVü ≤ ≈£ î ÿ <ä π ø ÿ˝≤ sê»ø° j · T bÕغ \ Hêj· T ≈£ î \T düVü≤ø£]+#ê\ì, bÕغ ‘·s¡|ü⁄q @C…+≥¢qT ìj·T$T+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì bÕ\Hê~Û ø±] ~e´ <˚esê»Hé ø√sês¡T. bÕ\HêÁbÕ+>∑ D dü e ÷y˚ X¯eT+~s¡+˝À z≥s¡TC≤_‘ê dües¡D, e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\ô|’ sê»ø°j·T bÕغ\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕ\Hê~Ûø±] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2018 »qe] ˇø£{À ‘˚B Hê{ÏøÏ |ü<Ó›ì$T~

@fi¯ ó ¢ ì+&ç q Á|ü ‹ ˇø£ ÿ s¡ T z≥TVü ≤ ≈£ î ÿqT bı+<ä e #· Ã ì ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+ >∑+ áHÓ\ 15, 16 ‘˚B˝À¢ b˛*+ >¥ πø+Á<ä+˝À n+<äTu≤ ≥T˝À ñ+&ç z≥s¡T qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·TqT #˚|ü&É‘ês¡ì, yê] ùde\qT $ìjÓ÷ –+#·Tø√yê \ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . nuÛ Ñ ´ +‘ ·sê\T, dües¡D\T ñ+fÒ ‘Ó\|ü e#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T. z≥s¡TC≤ _‘êqT |üP]Ô bÕs¡<ä s¡Ùø£+>± s¡÷bı+ ~+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ø£èwæ# d˚ Tü qÔ ï+<äì, n+<äT≈£î sê»ø°j·TbÕغ\T ‘·eT

düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\ì ù|s=ÿ Hêïs¡ T . õ˝≤¢ dü + j· T Tø£ Ô bÕ\Hê~Û ø ±] dü + <Û ë ´sêDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áHÓ\ 25e ‘˚B es¡ ≈ £ î z≥s¡ T C≤_‘ê˝À dües¡D\T, e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ \≈£î neø±X¯ eTT+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Äضy√ dü÷s¡´Hê sêj· T D, mìïø£ \ $uÛ ≤ >∑ |üs¡´y˚ø£å≈£î\T Á|üuÛ≤ø£sY kÕ«$T, Äj· ÷ bÕغ \ Hêj· T ≈£ î \T >√es¡ΔHé¬s&ç¶(‘Ósêdü), j·÷dü+ q]‡+>¥ s êyé , dü + » jY T (ø±+Á¬>dt), bÕs¡TU ŸnVü≤à< (é m+ ◊m+) ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó<˚bÕ, ø±+Á¬>dt C…+&Ü\‘√ ø£*dæ kÕ>∑T<ë+ e÷ Á|ü‹ì~ÛÄ‘·à≈£Ls¡T, ôdô|º+ãsY 12 eTT+<ädüTÔ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó<˚bÕ C…+&Ü ˇø£#˚‘·..ø±+Á¬>dt C…+&Ü eTs√#˚‘· |ü≥Tºø=ì eTT+<äT≈£î kÕ>∑qTHêïeTì ‘Ó<˚bÕ C≤rj·T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û <äj·÷ø£sY¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ y˚T&˚|ü*¢ •yês¡T˝À bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤\ø£ècÕí¬s&ç¶ e´ekÕj·T ‘√≥˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ »]–q bÕغ eT+&É\ eTTK´ Hêj·T≈£î\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üC≤e´‹πsø£ bÕ\q kÕ–+∫q ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘ê«ìï e#˚à mìïø£˝À¢ eT{Ϻø£]|æ+#˚+<äT≈£î Á|ü‹|üøå±\T »‘·ø£{≤º*‡q n‘·´edüs¡+ @s¡Œ&ç+<äì <äj·÷ø£sY¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü‹|üøå±\ qT+∫ nuÛÑ´]ú‘·«+ me]øÏ Ksê¬s’Hê n~Ûø±s¡ bÕغ nuÛÑ´]úì z&ç+#·&Éy˚T \ø£å´+>± uÛ≤$+#ê\Hêïs¡T. 14q Ä‘·à≈£LsY˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï Ä‘·à≈£Ls¡T, neTs¡∫+‘· eT+&É˝≤\ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À #˚ùd rsêàHêìøÏ nqT>∑TD+>± uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±sê´#·s¡DqT neT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T.

e÷ Á|ü‹ì~Û ø£Ø+q>∑sY, ôdô|º+ãsY 12 Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X+¯ ˝À z≥T Á|ü>‹∑ ì ìπs•Δ düT+Ô <äì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚düTø=ì mìïø£\ Áø£‘·Te⁄˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì õ˝≤¢ bÕ\Hê~Û ø ±] dü s ¡ Œ ¤ s êCŸ nVü ≤ à<é Á|ü » \≈£ î |æ \ T|ü ⁄ ì#êÃs¡ T . Á|ü<Ûëq+>± 18`19 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ >∑\ j·TTe‘· z≥s¡T>± qyÓ÷<äT˝À yÓqTø£+» y˚j·T&É+ ‘·>∑<äì, |ü]bÕ\q˝À ‘·eT ÁbÕ‹ì<Ûä´+ z≥T‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì $e]+#ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. eTTkÕsTT<ë z≥s¡T C≤_‘ê, ‘·T~ C≤_‘ê Á|üD≤[ø£, Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±] |üØø£å\ @sêŒ≥¢ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T. 1`1`2018 Hê{ÏøÏ |ü<Ó›ì$T<˚fi¯ó ¢ ì+&çq Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ e#˚à XÊdüqdüuÛÑ mìïø£˝À¢ z≥T y˚jÓTT#·Ãì, yÓ+≥H˚ z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. á HÓ\ 25 z≥s¡T qyÓ÷<äT, nuÛÑ´+‘·sê\ d”«ø£s¡D, 15, 16 ‘˚B˝À¢ Á|ü‹ Á>±eT+˝À Á>±eTdüuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫, z≥s¡T C≤_‘ê˝À ù|s¡¢qT #·~$ $ì|ækÕÔs¡Hêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ ù|s¡T ˝Òì Áø£eT+˝À nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì, >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶, ˇø£ bòı{À ‘·|üŒìdüs¡ì #ÓbÕŒs¡T. nø√ºãsY 4˝À>± z≥s¡T qyÓ÷<äT <äs¡U≤düTÔ\T, nuÛÑ´+‘·sê\qT |ü]o*+∫ |ü]wüÿ]kÕÔeTì, n<˚ HÓ\ 7˝À|ü⁄ eTTÁ<äD |üP]Ô #˚dæ 8q ‘·T~ z≥s¡T C≤_‘êqT Á|üø£{ÏkÕÔeTì yÓ \ ¢ & ç + #ês¡ T . j· T Te‘· z≥s¡ T C≤_‘ê˝À ù|s¡ T +<√ ˝Ò < √ ì\ãp.‹ì ôd’{Ÿ˝À #·÷düTø√yê\ì, ˇø£y˚fi¯ ˝Ò≈£î+fÒ dü<äs¡T ôd’{Ÿ˝Àq÷ qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. n+‘·sê®\+ ˝Ò<ë MÄsYz, –sê›esY, Hêj·TuŸ ‘·Vü≤d”˝≤›sY, ‘·Vü≤d”˝≤›sY, ;m˝Ÿz M]˝À me]øÏ z≥s¡T qyÓ÷<äT bòÕs¡+ Ç∫ÃHê dü]b˛‘·T+<äHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY πø+Á<ä+˝À 247 b˛*+>¥ πø+Á<ë\THêïj·Tì, á HÓ\ 14 qT+∫ 50 ãè+<ë\T Ç+{Ï+{≤ z≥s¡T |ü]o\q #˚|ü&ÉT‘ês¡ì, ˇø√ÿ ãè+<ëìøÏ 5 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT πø{≤sTT+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·Ty˚T 7qT+∫ 10 >∑+≥\˝À|ü⁄ |ü]o\q #˚|ü&ÉT‘ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶, ˇø£ bòı{À n+<äTu≤≥T˝À ñ +#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. 15, 16 ‘˚B˝À¢ _m˝Ÿz\T Á|ü‹ b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡ì, ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì $e]+#ês¡T.

13.09.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

CÒmHéj·T÷˝À mìïø£\ CÀwt 14q $<ë´]ú dü+|òTü mìïø£\T ;CÒ|” bÕ*‘· eTT>∑TZs¡T d”m+\‘√ Á|ü#ês¡+ q÷´&Ûç©¢: Á|ü‹cÕº‘·àø£ »eVü≤sY ˝≤˝Ÿ HÓ Á Vü A j· T ÷ìe]‡{° ( CÒ m Hé j · T ÷) $<ë´]ú dü+|òüT mìïø£\T 14q »s¡ > ∑ q THêïsTT. dü T e÷s¡ T 8,300 eT+~ $<ë´s¡ T ú \ T ‘· e T z≥T Vü ≤ ≈£ î ÿqT $ìjÓ ÷ –+#· T ø√qTHêïs¡ T . Ç|ü Œ {Ï π ø $$<Û ä $<ë´]ú dü + |ò ü ÷ \T ‘· e T ‘· e T nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ qT s¡ + >∑ + ˝ÀøÏ ~+bÕsTT. n<Û ä ´ ø£ å |ü < ä $ øÏ Á|ü<Ûëq dü+|òü÷\ bÕ´HÓ˝Ÿ‡‘√ bÕ≥T eTT>∑TZs¡T dü«‘·+Á‘·T\T b˛{° #˚k˛ÔHêïs¡T. mdtm|òt◊, @◊mdt @ , @◊mdt m |ò t , &û m dt m |ò t dü + |ò ü ÷ \T ◊ø£ ´ yêeT|üø£å ≈£L≥$Tì @sêŒ≥T #˚dæ b˛{° #˚k˛ÔHêïsTT. m_$|æ, mHé m dt j · T ÷◊, ;@|” m dt @ dü+|òü÷\T b˛{° #˚k˛ÔHêïsTT. ◊ø£´ yêeT|üø£å ≈£L≥$T qT+∫ @◊mdt @ ‘· s ¡ | ò ü ⁄ q n<Û ä ´ ø£ å |ü<ä$øÏ mHé.kÕsTT u≤˝≤J b˛{° #˚ j · T >±, mdt m |ò t ◊ ‘· s ¡ | ü ⁄ q Á|ü < Û ë q ø±s¡ ´ <ä ] Ù |ü<ä$øÏ ◊sTTCŸ ÄVü≤à<é s¡rsY, ñbÕ<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ &ûmdtm|òt ‘·s¡|òü⁄q kÕ]ø£ #Í<ä], düVü‰j·T

ø±s¡´<ä]Ù |ü<ä$øÏ m◊mdtm|òt ‘·s¡|òü⁄q neTT‘ê »j·TB|t\T b˛{° #˚ k ˛Ô H êïs¡ T . @;M|” qT+∫ \*‘Y bÕ+&˚ , mHémdtj·T÷◊ qT+∫ $ø±XŸ j·÷<äyé, ;@|”mdtm qT+∫ Á|üMDY\T n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ b˛{° #˚k˛ÔHêïs¡T. dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt k˛wü˝Ÿ ôd’ H é ‡ ˝À ◊<ä T øöì‡\sY b˛düT\º ≈£î >±q÷ ◊ø£´ yêeT|üøå£ ≈£ L ≥$T qT+∫ mdt m |ò t ◊ eT÷&É T , m◊mdt m ˇø£ { Ï , &ç m dt m |ò t ˇø£ { Ï kÕú H ê\≈£ î b˛{° #˚k˛ÔHêïsTT. dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü&º dû t $uÛ≤>∑+˝À ◊<äT øöì‡\sY b˛düT\º ≈£î >±q÷ ◊ø£´ ≈£L≥$T qT+∫ mdtm|ò◊t ¬ s +&É T , m◊mdt m ¬ s +&É T , &ç m dt m |ò t ˇø£ { Ï kÕú H ê\≈£ î b˛{° #˚düTÔHêïsTT. dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt ˝≤+π > «CŸ d t ˝ À m◊mdt m eT÷&É T , mdt m |ò t ◊ ˇø£ { Ï , &ç m dt m |ò t ˇø£ { Ï kÕú H ê\≈£ î b˛{° #˚ k ˛Ô H êïsTT. ôd’ H é ‡ &çbÕs¡TºyÓT+{À¢ ◊ø£´ yêeT|üø£å ≈£L≥$T eT<ä‘› T· ‘√ dü«‘·+Á‘·T\T b˛{° #˚k˛ÔHêïs¡T. ◊ø£´ yêeT|üøå£ ≈£ L ≥$T Á|ü # ês¡ + ˝À eTT+<ä+»˝À ñ+~. Ç|üŒ{Ïπø

$düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚dæ+~. ªμCÒ m Hé j · T ÷ ø±bÕ&É + &ç , CÒmHéj·T÷ yÓ’dt #Ûêq‡ \sYqT e´‹π s øÏ + #· + &ç μ μ nH˚ ìHê<ä+‘√ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚k˛Ô+~. $<ë´ Á|üsTTy˚{°ø£s¡D, πø+ÁBø£s¡D, ø±cÕsT÷ ø£s¡D≈£î e´‹πsø£+>± yêeT|üø£å ≈£L≥$T Á|ü#ês¡+ #˚k˛Ô+~. eTs√yÓ’|ü⁄ @;M|” n+>∑ ã˝≤ìï Á|ü<ä]Ùk˛Ô+~. ;CÒ|” bÕ*‘· áXÊq´ sêÅcÕº \ ≈£ î #Ó + ~q eTT>∑TZs¡T eTTK´eT+ Á‘·T\‘√ Á|ü # êsêìï #˚ s TT+∫+~. CÒ m Hé j · T ÷ $<ë´]ú dü + |ò ü T mìïø£ ˝ À¢ eTTK´eT+Á‘· T \T Á|ü # ês¡ + #˚ j · T &É + Ç<˚ ‘=*kÕ]. Bìô|’ CÒmHéj·T÷ $<ë´]ú dü e ÷»+ rÁe+>± ìs¡ • +∫+~. nkÕ‡+, eTDÏ|üPsY, ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ eTTK´ eT+Á‘·T\T CÒmHéj·T÷˝À Á|ü#ês¡+ #˚dæ $<˚«XÊìï ¬s#·Ã>= {≤ºsì¡ yêeT|üøå£ ≈£L≥$T H˚‘\· T $eT]Ùk˛Ô H êïs¡ T . 14q »s¡ > ∑ q Tqï mìïø£ \ ≈£ î dü + ã+~Û + ∫q |ü P ]Ô kÕú s TT |òü*‘ê\T 15 kÕj·T+Á‘êìøÏ yÓ\Te&ÉqTHêïsTT.

Äu≤ÿØ H˚sê\≈£î n&ÉTø¶ ≥£ º 51 eT+~ ì+~‘·T\ n¬sdüTº e÷ Á|ü‹ì~Û m<äT˝≤ |ü⁄s¡+, ôdô|º+ãsY 12: sêh kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T ìπs›•+∫q e+<ä s√E\ Á|üD≤[ø£qT neT \T #˚dü÷Ô, $düÔè‘·+>± <ë&ÉT\T #˚düTÔ+&É≥+‘√ Äu≤ÿØ(m¬ø’‡CŸ) H˚sê\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ edüTÔHêï j·Tì Äu≤ÿØ |üs´¡ y˚ø≈å£ î£ \T øÏwHü é ù|s=ÿHêïs¡ T . á Á|ü D ≤[ø£ ÁbÕs¡ + _Û + ∫ HÓ \ s√E\T |üPs¡Ôe⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢˝À m¬ø’‡CŸ H˚sê\qT n]ø£≥º{≤ìøÏ eT÷&ÉT ãè+<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊeT Hêïs¡T. nÁø£eT eT<ä´+, <˚o

<ës¡ T , >∑ T &É T +u≤ $Áø£ j · T πø+Á<ë\ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î107 πødüT\T qyÓ÷ <äT #˚dæ, 51 eT+~ì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. Hê≥T kÕsê 51 ©≥s¡T¢ kÕ«BÛ q+ #˚düTø=ì 12 eT+~ì n¬sdüTº #˚XÊeTHêïs¡T. 360 ©≥s¡ ¢ u… \ ¢ + bÕø£ + <Û ä « +dü + #˚ d æ q ≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡ T . Hê≥T kÕsê ‘·j·÷Ø, $Áø£j·Ty˚T Ä<Ûë s¡+>± J$düTÔqï |ü~ eT+~ì >∑T]Ô+∫ yê]øÏ Á|ü ‘ ê´eTïj· T ñbÕ~Û ø£*Œ+#·{≤ìøÏ s¡÷. 2 \ø£å\ #=|ü⁄ŒqÄ]úø£kÕj·T+

n+~+#êeTì, Á|üdüTÔ‘·+ yês¡T düTK Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. á #·≥º $s¡T<äΔ yê´bÕ sê\T e÷qTø=ì eTT+<äT≈£î e∫Ãq yê]øÏ Ç˝≤+{Ï kÕj·T+ n+~+∫ ñbÕ~Û e÷sêZ \ T #· ÷ |æ k ÕÔ e Tì ù|s=ÿHêïs¡ T . Vü≤]‘·Vü‰s¡+˝À uÛ≤>∑+>± ‘·eT XÊK Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ˇø£ \ø£å yÓTTø£ÿ\T Hê{Ïq≥T¢, á HÓ\ 15q Äu≤ÿØ ~H√‘· ‡ e+ dü+<äs¡“¤+>± eTs√ 80 y˚\ yÓTT ø£ÿ\T Hê≥qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À d” ◊ \T sê» eTÚ[, lìyêdt , dæ ã “+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

qeT÷Hê |üØø£å\‘√ $C≤„q+ ô|+bı+<äT‘·T+~ ;d” düº&ûdü]ÿ˝Ÿ πø+Á<ä+ dü+#ê\≈£î&ÉT Á|üMDY

e÷ Á|ü ‹ ì~ Û X Ê+‹ düqï<äΔeTe⁄‘·Tqï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î düº&ûyÓT{°]j·T˝Ÿ ˝Àì n+XÊ˝À¢ q>∑sY, ôdô|º+ãsY 12qeT÷Hê qeT÷Hê |üØø£åqT ìs¡«Væ≤+ |üØø£å\ düeTj·T+ es¡≈£î eTq |üØø£å\ e\¢ Á|ü<Ûëq |üØø£å˝À¢ #ês¡T. ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ q+ #˚dü÷Ô C≤„Hêìï ô|+bı+ e#˚à Á|üXÊïdüs¡[ô|’ ne>±Vü≤q y˚fi¯˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫q |üØø£å\≈£î ~+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ô|+bı+<ä&É+‘√ bÕ≥T b˛{°| 100 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ üØø£å˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫ ñ ¡ j · ÷ ´s¡ T . ádü + <ä s ¡ “ ¤ + >± #˚düTø=ì|üØø£å˝À¢yÓT]{ <√´>±\T bı+<˚ ÄkÕÿs¡eTT+ nuÛÑ´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ Äj·Tq Ÿ e ÷s¡ T ÿ\TkÕ~Û + ∫ñ<√´>±\T ≥T+<ä ì ;d” dü º & û dü ] ÿ˝Ÿ e÷{≤¢&Üs¡T. ù|<ä nuÛÑ´s¡Tú\T bı+~≈£î≥T+u≤ìøÏ Ädüsê>± ñ dü+#ê\≈£î&ÉT õ.Á|üMDY≈£îe÷sY b˛{° | ü Ø ø£ å ˝ À¢ sêDÏ + ∫ ñ +&É≥+‘√ bÕ≥T ‘√{Ïyê]øÏ Ä<ä ‘Ó*bÕs¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤ <√´>±\T kÕ~Û + #˚ ˝ ≤ ;d” s¡Ù+>± ì\Tyê\ì Äø±+ øÏå+ ¢πø+Á<ä+˝Àì ;d” düº&ûdü]ÿ˝Ÿ˝À düº&ûdü]ÿfi¯¢ <ë«sê ñ∫‘· •ø£åD #ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÀ<Ûä ≈£î&ÉT ìs¡«Væ≤+∫q MÄsYz, Á>∑÷| n+~dü T Ô H êïs¡ H êïs¡ T . ;d” Hêsêj·TD, ;d” düº&ûdü]ÿ˝Ÿ ñ e÷ Á|ü‹ì~Û ø£Ø+q>∑sY, ôdô|º+ãsY 12 õ˝≤¢˝À á HÓ\ t`4, ø±ìùdºãT˝Ÿ ñ<√´>±\≈£î düº&ûdü]ÿ˝Ÿ <ë«sê n+~+∫q <√´>∑T\T,dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. 16q ‘Ó\+>±D sêh |ü_¢ø˘ düØ«dt ø£$TwüHé H˚‘·è‘·«+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ Á>±eT ¬ s yÓ q ÷´ n~Û ø ±](MÄs√«) |ü Ø ø£ å q T |ü ø £ & É “ +B>± ìs¡ « Væ ≤ +#ê\ì õ˝≤¢ dü + j· T Tø£ Ô bÕ\Hê~Û ø ±] JM XÊ´yéTÁ|ükÕ<é˝≤˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düe÷y˚X¯ eq|ü]Ô, ôdô|º+ãsY 12 dü«#·Ã¤ |üø±«&É ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°˝À¢ eT+~s¡ + ˝À ˝… ’ » Hé n~Û ø ±s¡ T \T, @m˝Ÿ z \T, N|ò t Á|ü ‹ uÛ Ñ #· ÷|æq $<ë´s¡T\ú ≈£î õ˝≤¢kÕúsTT Á|ü‹uÛ≤H˚«wüD |üØø£\å T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü≥Dº +˝Àì u≤*ø√qï‘· dü÷|ü]+f…+&Ó+≥¢≈£î ˇø£s√E •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢˝À MÄs√« |üØø£å Á|üXÊ+‘·+>±, düC≤e⁄>± »]π>˝≤ n+<äs¡÷ bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q á |üØø£å\qT nø±&É$÷ e÷ì≥]+>¥ n~Ûø±] #·+Á<äX‚KsY ‘·ìF #˚dæ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&Üs¡T. áHÓ\ 1 qT+∫ dü«#·Ã¤‘· |üøå√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 1.30 es¡≈£î |üØø£å ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ 3, 4e ‘˚B˝À¢ bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ∫Á‘·˝ÒKq+, yê´düs¡#·q, Á|ü‹uÛ≤H˚«wüD |üØø£å\T nuÛÑ´s¡Tú\T ns¡>∑+≥ eTT+<äT>± |üØøå± πø+Á<ë\≈£î #˚s¡Tø√yê\ì ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. n+<äT˝À Á|ü‹uÛÑ #·÷|æ Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘·èrj·T kÕúHê˝À¢ ì*∫q $<ë´s¡Tú\≈£î #ÓbÕŒs¡T. ˝…’»Hé n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ ø√XÊ>±s¡ XÊK qT+∫ |üØø£å 6e ‘˚Bq eT+&É\kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À Á|ü‹uÛÑ #·÷|æq $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üX¯ï|üÁ‘ê\qT rdüTø=ì ìπsΔ•‘· düeTj·T+˝À>± düVü‰j·T ˝…’»Hé ∫Á‘·˝ÒKq+, yê´düs¡#·q, Á|ü‹uÛ≤H˚«wüD |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#êeTì, 130 eT+~ $<ë´s¡Tú\T n~Ûø±s¡T\≈£î n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ bÕ˝§ZHêïs¡Hêïs¡T. 12eT+~ì n+<äT˝À eT÷&ÉT kÕúHê˝À¢ m+|æø£ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü+ã+~Û+∫ zm+ÄsY w”{Ÿô|’, Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ q+ãsYô|’ Çø£ÿ&É Á|ü‹uÛÑ #·÷|æq 12eT+~ $<ë´s¡Tú\T áHÓ\ 14q mdtd”áÄsY{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï dü+‘·ø£+ #˚ùd˝≤ Çì«õ˝Ò≥s¡T¢ #·÷&Ü\Hêïs¡T. Á>±eT ¬syÓq÷´ b˛{°˝À¢, Á|ü‹uÛ≤H˚«wüD |üØø£å˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ eT÷&ÉT n+XÊ˝À¢ n~Ûø±] |üØø£å≈£î ø=‘·Ô õ˝≤¢ Á|üø±s¡+ 70,907 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘·èrj·T kÕúHê˝À¢ ì*∫q $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡ì, 186 |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì ø±s¡´Áø£eT+˝À ôdø√º]j·T˝Ÿ n~Ûø±] >∑DÒwt, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T ‘êsêu≤sTT, ñ bÕ<Ûë´j·TT&ÉT u…’s√E #·+Á<äX‚KsY, ø£$ Hêsêj·TD¬s&ç¶ ñHêïs¡T. #ÓbÕŒs¡T.

|üø£&É“+B>± MÄs√« |üØø£å

$<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‹uÛ≤H˚«wüD |üØø£å


PRAJA BALAM

5

ôV’≤<äsêu≤<é

Á|<ü ëÛ ìøÏ yÓ÷dü>±fi¢̄ ∫{≤º |ü+bÕ! $düÔs¡D |ü<∏ä+˝À ô|’`Ç+≥πsïwüq˝Ÿ nsTTHê.. |”m+y√ #·s´¡ \T rdüTø√˝Ò<Tä ... bÕs¡¢yÓT+{Ÿ bÕ´q˝Ÿ≈£î yÓ\¢&ç+∫q sê»Hé

q÷´&Ûç©¢: <˚X¯+˝À u≤´+≈£î\ Á|ü d ü T Ô ‘ · <ä T dæ ú ‹ øÏ ndü \ T ø±s¡D≤\qT uÛ≤s¡rj·T ]»s¡T« u≤´+ø˘ (ÄsY;◊) e÷J >∑es¡ïsY s¡ | ò ü T Tsêyé T sê»Hé ‘êC≤>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘êqT ÄsY;◊ >∑es¡ïsY>± |üì#˚düTÔqï ø±\+ ˝ÀH˚ u≤´+ø˘ yÓ÷kÕ\≈£î dü+ã+ ~Û + ∫ ø=+<ä s ¡ T Á|ü e TTKT\ C≤_‘êqT Á|ü < Û ë q eT+Á‹ ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+|æq≥Tº>± yÓ \ ¢ & ç + #ês¡ T . nsTTHê.. yÓ ÷ kÕ\qT ìj· T +Á‹+#˚ ˝ ≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T #˚|ü≥º˝Ò<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. mHé|” @\ n+X¯+ô|’ $es¡D ø√]q eTTs¡ ∞ eTH√Vü ≤ sY C Àwæ H˚ ‘ · è ‘· « +˝Àì bÕs¡ ¢ y Ó T +≥Ø bÕ´HÓ˝Ÿ≈£î n+~+∫q H√{Ÿ˝À sê»Hé á yê´K´\T #˚j·T&É+ $X‚wü+. ªH˚qT >∑es¡ïsY>± ñqï dü e Tj· T +˝ÀH˚ yÓ ÷ kÕ\ |üs¡´y˚ø£åD ø√dü+ z ôd˝ŸqT @sêŒ≥T #˚XÊeTT. yÓ÷dü|üP]‘· e´≈£îÔ\ $esê\qT kÕ<Ûä´yÓTÆ q+‘· ‘·«s¡>± $#ês¡D dü+düú \≈£î Çyê«\qï<˚ Bì ñ<˚›X¯+. á ôd˝Ÿ <ë«sê H˚qT ≈£L&Ü |”m+y√≈£î yÓ÷dü|üP ]‘·yÓTÆq Á|üeTTK\ C≤_‘êqT |ü+|æ+ #êqT.ø±˙ nø£ÿ&ç qT+∫ m˝≤+ {Ï düŒ+<äq sê˝Ò<äT. Bìô|’ y˚>∑+>± <äèwæº kÕ]+#ê *‡q

nedüs¡+ ñ+~μ nì sê»Hé nHêïs¡T. yÓ÷kÕìøÏ bÕ\Œ&çq ˇø£ ÿ Á|ü e TTKT&ç H Ó ’ H ê |ü ≥ Tº ø √˝Ò ø £ b ˛e&É + e´edü ú yÓ’|òü˝≤´ìøÏ ì<äs¡ÙqeTì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Bì |òü*‘·+>±H˚ yÓ÷kÕ\T Ä>∑&É+˝Ò<äì sê»Hé #Ó b ÕŒs¡ T . Á|ü u Û Ñ T ‘· « s¡ + >∑ u≤´+≈£î\ bÕ\qqT yÓTs¡T>∑T|ü s¡#·&É+‘√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ yê{Ïì <ä÷s¡+>± ñ+#ê\ì ≈£L&Ü sê»Hé ‘·q ìy˚~ø£˝À dæbòÕs¡düT #˚XÊs¡T. u≤´+≈£î\ <äT+<äT&ÉT≈£î>± e´eVü≤]dü÷Ô n‘ê´X¯≈£î b˛sTT s¡TD≤\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+, düø±\+ ˝À u≤´+≈£î\ ìj·T+ Á‘·D ~X¯ >± Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT ø√ø£ b˛e&É + e˝Ò ¢ Á|ü d ü T Ô ‘ · + |”mdt;˝À¢ mHé|@” \T ô|]– b˛ j· ÷ j· T ì Äj· T q Äs√|æ + #ês¡T. <˚X¯ Ä]úø£ eè~Δ <ä÷düT ¬ ø fi¯ ó Ô q ï 2006`08 eT<Û ä ´ ø±\+ ˝ÀH˚ á yÓTT+&ç ãø± sTT\T ô|]–b˛j·÷j·Tì ≈£L&Ü Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ M{Ï qT+∫ ˇ‹Ô & ç ì m<ä T s=ÿqï u≤´+ ≈£î\T |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ~ <ä T › ø =H˚ + <ä T ≈£ î >±qT Äj· ÷ dü + dü ú \ ≈£ î eT]‘· + n~Û ø £ yÓTT‘·+Ô ˝À s¡TD≤\qT C≤Ø #˚d÷ü Ô b˛j·÷ j·Tì Äj·Tq $X‚¢wæ+ #ês¡ T . mHé | ” @ \T >∑ ] wü º

kÕúsTT˝À ô|]–b˛e&ÜìøÏ ÇB ˇø£ ø±s¡ D eTì Äj· T q ‘Ó*bÕs¡T. 2016 ôdô|º+ãsY es¡≈£î eT÷&˚+&É¢bÕ≥T ÄØ“◊ >∑es¡ïsY>± sê»Hé |üì#˚XÊs¡T. mHé|”@ á n+X¯+ô|’ ø£$T{° m<ä T ≥ e÷J eTTK´ Ä]ú ø £ dü\Vü‰<ës¡T (d”á@) n]«+<é düTÁãeTDÏj·THé, Ä]úø£ ø±s¡´<ä]Ù Vü≤düTàUŸ n~Ûj·÷, Ç‘·s¡Á‘ê πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹‘·« XÊK≈£î #Ó+~ d”ìj·TsY n~Ûø±s¡T\T, Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+≈£î\ n~Û| ü‘·T\T Vü‰»¬s’q $wüj·T+ ‘Ó* dæ+<˚. ªø=ìïkÕs¡T¢ u≤´+≈£î\T bıs¡ u ≤≥T¢ #˚ d ü T Ô + {≤sTT.. >∑ ‘ · + ‘√ kÕ~Û + ∫q eè~Δ Ä<Ûës¡+>± uÛÑ$wü´‘YqT n+#·Hê y˚düTÔ+{≤sTT.. n+<äTe\¢ ø=ìï kÕs¡ T ¢ m≈£ î ÿe yÓ T T‘· Ô + ˝À s¡ T D≤\T Ç#˚ à +<ä T ≈£ î yÓqTø±&Ée⁄. Ç+ø=ìï kÕs¡T¢ yπ̊s u≤´+≈£î\T Ç∫Ãq ìy˚~ø£\T #·÷dæ ≈£L&Ü s¡TD≤\T ÇdüTÔ+ {≤sTT. <˚X¯+˝À #ê˝≤ #√≥¢ Ç˝≤+{Ïy˚ »s¡T>∑T‘·T HêïsTTμ nì sê»Hé Ä H√{Ÿ˝À ‘Ó*bÕs¡T. mHé | ” @ \T ô|]–b˛e&ÜìøÏ ÇB ˇø£ ø±s¡DeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. mHé|”@ |ü]cÕÿsêìøÏ u≤´+≈£î\ ]ø£eØ Á|üÁøÏj·TqT eT]+‘· |ü{wÏ |ºü sü #¡ ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

Á|üeTTK ø£q÷®eTsY m\Åø±ºìø˘, n|æ¢j·T HÓ‡dt $Áø£j·T dü+düú ô|’`Ç+≥πsïwüq˝Ÿ eè~Δ |ü<∏ä+˝À <ä÷düT≈£î b˛‘√+~. dü+düú $düÔs¡D Á|üD≤[ø£˝À uÛ≤>∑+>± ô|’`Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ‘êC≤>± ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝À eT÷&ÉT ø=‘·Ô ]f…’˝Ÿ k˛ºsY‡qT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. uÒ>∑+ù|{Ÿ, eT\ø˘ù|{Ÿ, ø=+&Ü|üPsY\˝À dü+düú ‘·q ø=‘·Ô k˛ºsY‡qT Á|ü»\≈£î n+<ä T u≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó ∫ Ã+~. B+‘√ q>∑ s ¡ + ˝À dü + dü ú Á|ü » \ kÂø£sê´s¡ú+ 24 k˛ºsY‡qT ‘Ó]∫q≥ºsTT+<äì dü+düú y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY sêCŸ≈£îe÷sY ô|’ ‘Ó*bÕs¡T. ø=‘·Ô>± n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓdüTÔqï eT÷&ÉT yÓTTu…’˝Ÿ k˛ºsY‡qT n‘ê´<ÛäTìø£ Vü≤+>∑T\‘√ $$<Ûä s¡ø±\ yÓ÷&É˝Ÿ‡ düs¡düyÓTÆq <Ûäs¡\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ s¡÷bı+~+∫q≥Tº>± Äj·Tq $e]+#ês¡T. >∑&ç∫q 18 dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À yÓTT‘·Ô+ 140 k˛ºsY‡qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó#êÃeTì $e]+#ês¡T. ‘·eT dü+düú Ç|üŒ{Ïπø ø£sêí≥ø£, ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\˝À $düÔ]+∫ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qeTàø£y˚T u≤dü≥>± ‘êeTT $düÔ]düTÔHêïeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. 2019 Hê{ÏøÏ ‘·eT k˛ºsY‡ dü+K´qT 250øÏ ô|+#ê\ì ‘êeTT uÛ≤$düTÔqï≥Tº>± Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø=‘·Ô k˛ºsY‡˝À $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î |ü\T ÇHê>∑s¡˝Ÿ Ä|ò ü s Y ‡ qT n+<ä T u≤≥T˝À ñ+∫q≥Tº > ± ô|’ ` Ç+≥π s ïwü q ˝Ÿ j·÷»e÷q´ yÓ\¢&ç+∫+~. ‘·≈£îÿe <Ûäs¡, m≈£îÿe yÓ÷&Éfi¯ó¢, ˝Àj·÷©º bÕsTT+≥T¢, m¬ø‡º+&Ó&é yês¡+{°, düs¡düyÓTÆq ô|ò’HêHé‡ Ä|òü¸q¢qT ô|’ k˛ºsY‡˝À n+~düTÔqï≥Tº>± dü+düú ‘Ó*|æ+~.

{Ï`esYÿ‡˝À Já ª|òüdtº_˝Ÿ¶μ πø+Á<ä+

Já n|æ¢jÓTHÓ‡dt≈£î #Ó+~q |òüdtº_˝Ÿ¶ $uÛ≤>∑+ {Ï`esYÿ‡˝À ‘·q πø+Á<ëìï HÓ\ø=˝ÀŒ+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ä dü+düú eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ˇø£ ne>±Vü‰q ˇ|üŒ+<ëìï ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. B+‘√ uÛ≤s¡‘Y˝ÀH˚ ‘=*kÕ]>± Já dü + dü ú ‘Ó \ +>±D sêh+˝À n‹ô|<ä › Áb˛‘√f… ’ | t ôd+≥sY q T e÷¬sÿ{Ÿù|¢dtqT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î M\T |ü&ÉqT+<äì dü+düú ‘Ó*|æ+~. Vü≤j·TsY ø£+ô|˙ eT<䛑·T‘√ >√¢ã˝Ÿ ø√`ÁøÏj˚T{Ï+>¥ ø£eT÷´ì{°ì ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº>± dü+düú ‘Ó*|æ+~. Ç+<ä T ≈£ î dü + ã+~Û + ∫q ˇ|ü Œ +<ä |ü Á ‘ê\ô|’ eT+Á‘· T \T ¬ø.‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄, p|ü*¢\ düeTø£å+˝À Á|üuÛÑT‘·« Á|ü‹ì<ÛäT\T, ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T dü+‘·ø±\T #˚XÊs¡T.

13.09.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

Hê\T>∑T \ø£\å ø√≥T¢ qwü+º

eTT+ãsTT: <˚ o j· T kÕº ø ˘ e÷¬ s ÿ≥T¢ es¡ T dü > ± ¬ s +&√ s√p uÛ≤Ø |ü‘H· êìï qyÓ÷<äT #˚XÊsTT. <˚oj·T |ü]D≤e÷\≈£î ‘√&ÉT n+‘·sê®rj·T Á|ü‹≈£L\ |ü ] dæ ú ‘ · T \T <˚ o j· T kÕº ø ˘ e÷¬sÿ≥T¢ eT+>∑fi¯yês¡+ ≈£L&Ü ≈£ î <˚ \ j· ÷ ´sTT. &Ü\sY ‘ √ s¡ ÷ bÕsTT e÷s¡ ø £ + $\Te |ü‘·q+ ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ ‘√&ÉT ø£¬s+{Ÿ møö+{Ÿ ˝À≥T >∑TãT\T eT<äT|üs¡¢ $XÊ«kÕìï <Óã“rXÊ sTT. $<˚o u≤+&É¢ô|’ Á|üuÛÑT‘·« #Ó * ¢ + |ü ⁄ \ uÛ ≤ s¡ + ‘· ~ ‘· s ¡ |ü]D≤e÷\T <ä˝≤˝Ÿ Åd”º{Ÿ˝À <ä & É |ü ⁄ {Ï º d ü T Ô H êïsTT. #Ó ’ H ê yêDÏ » ´+ô|’ nyÓ T ]ø± ø±\T <äTe«&É+ ˝≤+{Ï n+‘·sê® rj·T Á|ü‹≈£L\ |ü]D≤e÷\ eT<Ûä´ eT<ä T |ü s ¡ T ¢ neTàø±\≈£ î ‘Ó>∑ã&ܶs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ eT+>∑fi¯yês¡+ ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ ;mdtá ôdHÓ‡ø˘‡ 509.04 bÕsTT+≥T¢ |ü‘·qyÓTÆ 37, 413.13 bÕsTT+≥¢≈£î |ü&ç b˛sTT >∑‘· Äs¡T HÓ\˝À¢ m|ü⁄Œ&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± uÛ≤Ø kÕúsTT˝À qwü

ºb˛sTT+~. eTs√yÓ’|ü⁄ mHémdtá dü÷N ì|ò”º 150.60 bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 11,287.50 bÕ sTT+≥¢≈£î ~>∑C≤]+~. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ @Á|æ˝Ÿ qT+∫ pHé‘√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷dæø£+˝À J&û|”˝À ø£¬s+{Ÿ møö+{Ÿ ˝À≥T 2.4 XÊ‘êìøÏ #˚]+<äqï ÄsY;◊ >∑D+ø±\T <˚X¯ Ä]Δø£ e´edüúô|’ nqTe÷Hê\T ô|+#êsTT. e#˚à Äs¡T HÓ\˝À¢ &Ü\sY‘√ s¡÷bÕsTT $\Te 74`75≈£î |ü&çb˛ e#·Ã qï $X‚¢wü≈£î\ n+#·Hê\T ≈£L&Ü eT<äT|üs¡¢ $XÊ«kÕìï <Óã“r XÊsTT. eTs√yÓ ’ | ü ⁄ Áø£ e T+>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï eTT&ç #·eTTs¡T <Ûäs¡\T e÷¬sÿ≥¢ô|’ Á|ü‹≈£L\ Á|üuÛ≤yêìï #·÷bÕsTT. uÛ≤Ø>± |ü&çb˛sTTq e÷¬sÿ≥¢ dü÷N\‘√ ¬s+&ÉT ôdwüq¢˝ÀH˚ eT<äT|üs¡T¢ s¡÷.4.2 \ø£å\ ø√≥¢ $\TeqT ø√˝ÀŒ j·÷s¡T. B+‘√ eT+>∑fi¯ yês¡+ eTT–+|ü⁄ Hê{ÏøÏ _md t Ç ˝Àì kÕº ø ˘ ‡ $\Te s¡ ÷ . 153.24 \ø£å\ ø√≥¢≈£î |ü&çb˛ sTT+~.ø±>± ôdô|º + ãsY 7q á$\Tes¡÷.157.40 ø√≥T¢>±

ñ+~.2018 Ä>∑ d ü T º 31q ;mdtá˝Àì dü÷N\ $\Te @ø£+>± s¡÷.159.35 \ø£å\ ø√≥T¢>± qyÓ÷<äsTT´+~. B+‘√ b˛*Ñ˚H\Ó s√E˝À¢H˚ eT<äT|üsT¡ ¢ s¡÷.6.11 \ø£å\ ø√≥¢ ô|’>± qwüºb˛j·÷s¡ì ‘Ó\T k˛Ô+~. k˛eTyês¡+ ôdwüHé˝ À $<˚o dü+kÕú>∑‘·eT<äT|üs¡T¢ s¡÷.841 .68 ø√≥¢ áøÏ«{°\qT ‘·s ¡*+ #·T≈£î b˛j·÷s¡T. <˚oj·T eT<äT |üs¡T¢ s¡÷.286.66 ø√≥¢ áøÏ« {° \ qT $Áø£ s TT+ #ês¡ T . e÷¬sÿ≥¢ |ü‘·q+˝À nìï s¡+ >±\ kÕºø˘‡ qcÕº˝ÀøÏ C≤s¡T ≈£î HêïsTT.ø£q÷‡eTsY &É÷´¬s ãT˝Ÿ‡ 2.47XÊ‘·+,m|òtm+ dæõ 2.25 XÊ‘·+, ]j·÷©º 1.78 XÊ‘·+, eTÚ*ø£ edü‘·T\T 1.71 XÊ‘·+, ˝ÀVü≤ 1.69 XÊ ‘·+ #=|ü⁄Œq n‘·´~Ûø£ qcÕº\T #·$#·÷dæq yê{Ï˝À {≤|t˝À ñHêïsTT.yÓ’<ä´, Ä{À, u≤´+øÏ+>¥, |”mdtj·T÷, ÄsTT˝Ÿn+&é >±´dt dü÷N\Tˇø£ÿ XÊ‘· + ô|’ > ±$\Te ø√˝ÀŒ j· ÷ sTT.B+‘√eT<ä T |ü s¡ T \T ˇø£ÿkÕ]π>ìsêÈ‘·b˛ j·÷s¡T.

yÓTT_øÏ«ø˘ j·T÷»s¡T¢ H˚s¡T>± n<Ó›≈£î u…’ø˘!

H˚&˚ Ä|æ˝Ÿ ø=‘·Ô >±´&Ó{® Ÿ‡ $&ÉT<ä\!

e÷¬sÿ{Ÿ Á|üø+£ |üq\T ôdHÓ‡ø˘‡ eTs√ 509 bÕsTT+≥T¢ |ò{ü Ÿ <ä˝≤˝Ÿ Åd”º{Ÿ˝À kÕqT≈£L\ |ü]D≤e÷\T ø±qsêe&É+ ˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\≈£î ‘√&ÉT n+‘·sê®rj·T Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T\T <˚oj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢qT ≈£î<˚˝Ÿ #˚düTÔHêïsTT. es¡Tdü>± ¬s+&√ s√p e÷¬sÿ≥T¢ uÛ≤Ø qcÕº\qT eT÷≥>∑≥Tº≈£îHêïsTT. &Ü\sY‘√ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te |ü‘·q+ ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ ‘√&ÉT ø£¬s+{Ÿ møö+{Ÿ ˝À≥T >∑TãT\T eT<äT|üs¡¢ $XÊ«kÕìï <Óã“rdüTÔHêïsTT. $<˚o u≤+&É¢ô|’ Á|üuÛÑT‘·« #Ó*¢+|ü⁄\ uÛ≤s¡+ ‘·~‘·s¡ |ü]D≤e÷\T <ä˝≤˝Ÿ Åd”º{Ÿ˝À <ä&É |ü⁄{ϺdüTÔHêïsTT. #Ó’Hê yêDÏ»´+ô|’ nyÓT]ø± ø±\T<äTe«&É+ ˝≤+{Ï n+‘·sê®rj·T Á|ü‹≈£L\ |ü]D≤e÷\ eT<Ûä´ eT<äT|üs¡T¢ neTàø±\≈£î ‘Ó>∑ã&ܶs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ _mdtÇ ôdHÓ‡ø˘‡ 509.04 bÕsTT+≥T¢ ˝Ò<ë 1.34 XÊ‘·+ |ü‘·qyÓTÆ 37,413.13≈£î |ü&çb˛sTT+~. >∑‘· Äs¡T HÓ\˝À¢ m|ü⁄Œ&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± uÛ≤Ø kÕúsTT˝À qwüºb˛sTT+~. mHémdtÇ ì|ò”º 150.60 bÕsTT+≥T¢ ˝Ò<ë 1.32 XÊ‘·+ ø√˝ÀŒsTT 11,287.50≈£î ~>∑C≤]+~. Á|üdüTÔ‘· Ä]Δø£ dü+e‘·‡s¡+ @Á|æ˝Ÿ qT+∫ pHé‘√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷dæø£+˝À õ&ç|æ˝À ø£¬s+{Ÿ møö+{Ÿ ˝À≥T 2.4 XÊ‘êìøÏ #˚]+<äqï ÄsY_◊ >∑D+ø±\T <˚X¯ Ä]Δø£ e´edüúô|’ nqTe÷Hê\T ô|+#êsTT. e#˚à Äs¡T HÓ\˝À¢ &Ü\sY‘√ s¡÷bÕsTT $\Te 74`75≈£î |ü&çb˛e#·Ãqï $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê\T eT<äT|üs¡¢ $XÊ«kÕìï <Óã“rXÊsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï eTT&ç #·eTTs¡T <Ûäs¡\T e÷¬sÿ≥¢ô|’ Á|ü‹≈£L\ Á|üuÛ≤yêìï #·÷bÕsTT. nìï s¡+>±\ dü÷N\T qcÕº\T #·$ #·÷XÊsTT. ø£q÷‡ eTsY &É÷´¬sãT˝Ÿ‡ 2.47 XÊ‘·+, m|òtm+dæõ 2.25 XÊ‘·+, ]j·÷©º 1.78 XÊ‘·+, eTÚ*ø£ edü‘·T\T 1.71 XÊ‘·+, ˝ÀVü≤ 1.69 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq n‘·´~Ûø£ qcÕº\T #·$ #·÷dæq yê{Ï˝À {≤|t˝À ñHêïsTT. yÓ’<ä´, Ä{À, u≤´+øÏ+>¥, |æmdt j·TT, ÄsTT˝Ÿ n+&é >±´dt dü÷N\T ˇø£ÿ XÊ‘·+ ô|’>± $\Te ø√˝ÀŒj·÷sTT. ◊{Ï, f…ø˘, ø±|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡ dü÷N\T 0.83 XÊ‘·+ es¡≈£î ø°åDÏ+#êsTT. ôdHÓ‡ø˘‡`30˝À ◊<äT dü÷N\T e÷Á‘·y˚T ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT. $T–‘ê 25 kÕºø˘‡ Á|ü‹≈£L \‘·qT m<äTs=ÿHêïsTT. {≤{≤ d”º˝Ÿ n‘·´~Ûø£+>± 3.46 XÊ‘·+, |üe sY Á–&é 3.21 XÊ‘·+, V”≤s√ yÓ÷{À ø±sYŒ 3.06 XÊ‘·+, {≤{≤ yÓ÷≥sY‡ 3.03 XÊ‘·+, ◊{Ïdæ 2.92 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq n‘·´~Ûø£+>± qwüºb˛sTTq yê{Ï˝À {≤|t˝À ñHêï sTT. ˝≤uÛÑ |ü&ɶ yê{Ï˝À ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷ (0.95 XÊ‘·+), mHé≥ |ædæ (0.36 XÊ‘·+), ÇH√Œ¤dædt (0.31) XÊ‘·+, m+n+&ém+ (0.26 XÊ‘·+), Ädæj·THé ô|sTT+{Ÿ‡ (0.26 XÊ‘·+) dü÷N\THêïsTT. uÛ≤Ø>± |ü&çb˛sTTq e÷¬sÿ≥¢ dü÷N\‘√ ¬s+&ÉT ôdwüq¢˝ÀH˚ eT<äT|üs¡T¢ s¡÷.4.2 \ø£å\ ø√≥¢ $\TeqT ø√˝ÀŒ j·÷s¡T. B+‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ eTT–+|ü⁄ Hê{ÏøÏ _mdtÇ˝Àì kÕºø˘‡ $\Te s¡÷.153.24 \ø£å\ ø√≥¢≈£î |ü&çb˛sTT+~. ø±>± ôdô|º+ãsY 7q á $\Te s¡÷.157.40 ø√≥T¢>± ñ+~. 2018 Ä>∑ d ü T º 31q _mdt Ç ˝Àì dü ÷ N\ $\Te @ø£ + >± s¡ ÷ .159.35 \ø£ å \ ø√≥T¢ > ± qyÓ÷<äsTT´+~. B+‘√ b˛*Ñ˚ HÓ\ s√E˝À¢H˚ eT<äT|üs¡T¢ s¡÷.6.11 \ø£å\ ø√≥¢ ô|’>± qwüºb˛j·÷s¡T. k˛eTyês¡+ ôdwüH˝é À $<˚o dü+kÕú>‘∑ · eT<äT|üsT¡ ¢ s¡÷.841.68 ø√≥¢ áøÏ«{°\qT ‘·s*¡ +#·T≈£îb˛j·÷s¡T. <˚oj·T eT<äT|üs¡T¢ s¡÷.286.66 ø√≥¢ áøÏ«{°\qT $Áø£sTT+#ês¡T. n+‘·sê®rj·T Á<äe´ e÷¬sÿ{Ÿ˝À &Ü\sY‘√ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te ¬s+&√ ôdwüHé˝Àq÷ uÛ≤Ø>± ø°åDÏ+∫+~. eT+>∑fi¯yês¡+ &Ü\sY‘√ s¡÷bÕsTT $\Te 24 ô|’dü\T |ü‘·qyÓTÆ 72.70≈£î ~>∑C≤]+~. ñ<äj·T+ 15 ô|’dü\ |ü{Ïwüº‘√ 72.30 e<ä› kÕqT≈£L\+>±H˚ yÓTT<ä˝…’q s¡÷bÕsTT |ü\T Á|ü‹≈£L\ |ü]D≤e÷\ eT<Ûä´ eT∞¢ |ü‘·q+ yÓ’|ü⁄ ø=qkÕ–+~. Ç+Á{≤ ÁfÒ&ç+>¥˝À á @ø£+>± 72.74 ø£ìwüº kÕúsTTøÏ |ü&çb˛sTT+~. nyÓT]ø± &Ü\sY≈£î $\Te ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T uÛ≤s¡‘· ø£¬s+{Ÿ møö+{Ÿ ˝À≥T ô|s¡>∑&É+, e÷¬sÿ≥¢ qT+∫ $<˚o ì<ÛäT\T ‘·s¡*b˛e&É+, ~>∑TeT‹<ës¡T\T ≈£L&Ü &Ü\sY ø=qT>√fi¢̄≈£î yÓTT>∑TZ #·÷|ü&É+ s¡÷bÕsTTì ã\V”≤q|üsêÃsTT. Ç+‘·ÁøÏ‘·+ k˛eTyês¡+ ôdwüHé˝À &Ü\sY‘√ s¡÷bÕsTT $\Te 71 ô|’dü\T ˝Ò<ë 0.98 XÊ‘·+ ø√˝ÀŒsTT 72.45 e<ä› qyÓ÷<äsTT´+~.

q÷´j·÷sYÿ: Á|ü|ü+#· m\Åø±ºìø˘‡ >±´&Ó®{Ÿ‡ ~>∑Z»+ Ä|æ˝Ÿ ãT<Ûäyês¡+ ø=‘·Ô>± e÷¬sÿ{À¢øÏ |ü\T ñ‘·Œ‘·TÔ\qT rdüT≈£îsêqT+~. ≈£L |ü]ºH√˝À ñqï d”ºyé C≤uŸ‡ ~∏j˚T ≥sY˝À ø£+ô|˙ M{Ï Ä$wüÿ]+ #·qT+~. á @&Ü~ dü+düú ø=‘·Ô>± yÓTT‘·Ô+ nsTT<äT >±´&Ó®{Ÿ\qT $&ÉT <ä\ #˚j·TqTqï≥Tº>± düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À eT÷&ÉT ø=‘·Ô s¡ø£+ ◊bò˛qT¢ ñHêï sTT. 5.8 n+>∑Tfi≤\‘√ ≈£L&çq ◊bò˛Hé mø˘‡mdt, 6.1 n+>∑Tfi≤\ ‘êπø ‘Ós¡‘√ ◊bò˛Hé mø˘‡ ÄsY, 6.5 n+>∑Tfi≤\ ‘Ós¡‘√ ≈£L&çq ◊bò˛Hé mø˘‡mdt |ü¢dt bò˛q¢qT dü+düú n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚qTqï≥Tº>± düe÷#ês¡+. M{Ï‘√ bÕ≥T, ◊bÕ&é Áb˛, Ä|æ˝Ÿ yê#Y dæØdt 4qT ≈£L&Ü ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚ùd neø±X¯+ ñ+~. Ä|æ˝Ÿ $&ÉT<ä\ #˚jT· qTqï eT÷&ÉT ø=‘·Ô ◊bò˛q¢˝À ˇø£{Ï &É÷´jÓT˝Ÿ dæyTé ‘√ eT¬sÿ{À¢øÏ sêqTqï≥Tº>± düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïes¡≈L£ j·÷|æ˝Ÿ bò˛q¢˙ï dæ+–˝Ÿ dæyéT‘√H˚ |üì#˚ùd$. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ç‘·s¡ dü+düú\ qT+∫ edüTqÔ ï b˛{° ‘·≥Tº≈î£ H˚+<äT≈£î j·÷|æ˝Ÿ ≈£L&Ü ˇø£ yÓ÷&É˝ŸqT &ÉT´j·T˝Ÿ dæyéT‘√ $&ÉT<ä\ #˚j·TqT+~. ‘êC≤>± ◊bò˛Hé &ÉT´j·T˝Ÿ dæyéT bò˛Hé≈£î dü+ã+~Û+∫q ˇø£ bòı{À #Ó’Hê yÓuŸôd’{Ÿ yÓ’uÀ˝À <äs¡Ùq$T∫Ã+~. nsTT‘˚, @ ◊bò˛Hé yÓ÷&É˝Ÿ &ÉT´j·T˝ŸdæyéT≈£î düb˛sYº #˚düTÔ+<√ e÷Á‘·+ ‘Ó*j·T<äT. Ç‘·s¡ kÕàsYºbò˛q¢‘√ b˛*ùdÔ, Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± j·÷|æ˝Ÿ bò˛Hé\≈£î ñ+&˚ ÁπøCÒ y˚s¡T. ø=‘·Ô yÓ÷&É˝Ÿ edüTÔ+<ä+fÒ #ê\T, >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ˝…’Hé˝À ì\ã&ç eTØ bò˛HéqT kı+‘·+ #˚düT≈£î+{≤s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ≈£L&Ü bÕXÊÑ·´ <˚XÊ˝À¢ Ç<˚ ‘·s¡Vü‰ |ü]dæú‹ ø£ì|æk˛Ô+~.

q÷´&Ûç©¢: Á|üeTTK &çõ≥˝Ÿ #Ó*¢+|ü⁄\ j·÷|t yÓTT_øÏ«ø˘ ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT n<Ó›≈£î Ç#˚à zmHémHé u…’ø˘‘√ #˚‘·T\T ø£*|æ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± yÓTT_øÏ«ø˘ j·÷|t $ìjÓ÷–düTÔqï yês¡T düT\uÛÑ+>± u…’ø˘qT n<Ó›≈£î rdüTø√e#·TÃ. ªá ùde\qT yÓTT‘·Ô+ Äs¡T q>∑sê˝À¢ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüTø=#êÃ+. u…+>∑fiS¯ s¡T, ôV≤’ <äsêu≤<é, »j·T|ü⁄s¡, ø√≥, yÓTdÆ ÷ü sY, ñ<äjTY |üPsY˝Àì yÓTT_øÏ«ø˘ j·÷|t $ìjÓ÷–düTqÔ ï yês¡T düT\uÛÑ+>± u…’ø˘qT n<Ó›≈£î rdüTø√e#·TÃ. uÛÑ$wü´‘Y‘√ eT]ìï q>∑sê\≈£î Bìì $düÔ]kÕÔ+. f…s’ `Y 1,2 q>∑sê˝À¢ ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T ñ‘·eÔ TyÓTqÆ m+|æø.£ $|üØ‘·yTÓ qÆ Á{≤|òøæ ,˘ yê‘êes¡D ø±\Twü´+, Çs¡T¬ø’q dü+<äT\T ñ+&É≥+ e\¢ u…’ø˘\ $÷<ä Á|üj·÷D+ ñ‘·ÔeT+>± ñ+≥T+~μ nì yÓTT_øÏ«ø˘ d”ìj·TsY &Ó’¬sø£ºsY _Áø£yéT _sY dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+ yÓ∫Ã+∫ u…’ø˘\qT ø=qT>√\T #˚ùd ø£Hêï, n<Ó›≈£î rdüT≈£îH˚+<äT≈£î j·TTe‘· m≈£îÿe>± ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘√+<äì _Áø£yéT ù|s=ÿHêïs¡T. u…’ø˘qT n<Ó›≈£î rdüT≈£îH˚yês¡T, yÓTT_øÏ«ø˘ dü÷|üsY ø±´wtô|’ ≈£L&Ü 5XÊ‘·+ sêsTTrì bı+<äe#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ÷dü>±fi¢̄ô|’ |üs´¡ y˚øDå£ ≈£î ì|ò÷ü e´edü\ú T ôd; #ÛÓ’s¡àHé n»jYT ‘ê´–

s¡÷bÕsTT.. eT]+‘· |ü&bç ˛sTT.. eTT+ãsTT: s¡÷bÕsTT ø°åD‘· ø=qkÕ>∑T‘√+~. eTT&ç#·eTTs¡T <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T $<˚o eT<äT|üs¡T¢ ô|≥Tºã&ÉT\qT yÓqøÏÿ rdüT≈£î+≥T+&É≥+ s¡÷bÕsTTô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ædüTÔHêïsTT. BìøÏ ‘√&ÉT Á|ü|+ü #· yêDÏ»´ j·TT<äΔ uÛj Ñ ÷· \ H˚|<ü ´ä∏ +˝À u≤´+≈£î\T, ~>∑TeT‹ <ës¡T\ qT+∫ &Ü\sY≈£î &çe÷+&é ô|s¡T>∑T‘√+~. |òü*‘·+>± s¡÷bÕsTT n+‘·ø£+‘·≈£L |ü&çb˛‘√+~. ãT<Ûäyês¡+ Hê{Ï ÁfÒ&ç+>¥˝Àq÷ uÛ≤Ø>± |ü&çb˛sTTq s¡÷bÕsTT $\Te 73 e÷sYÿ≈£î eT]+‘· #˚s¡TyÓ’+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{Ï ÁfÒ&ç+>¥˝À 72.69 e<ä › eTT–dæ q s¡ ÷ bÕsTT á ñ<ä j · T + eT]+‘· |ü‘·qyÓTÆ+~. Äs¡+uÛÑ ÁfÒ&ç+>¥˝À 22 ô|’dü\T qwüºb˛sTT 72.91 e<ä› n‘·´+‘· Jeqø±\ ø£ìwü̃ kÕúsTTì ‘êøÏ+~.

eTT+ãsTT: <˚ o j· T áøÏ « {° e÷¬ s ÿ≥T¢ eT]+‘· ô|<ä › > ±, bÕs¡<äs¡Ùø£+>±, düTs¡øÏå‘·+>± ñ +&Ü\ì, e÷¬sÿ≥¢ ìj·T+Á‘·D dü+düú ôd; (ôd≈£L´]{°dt n+&é mπø‡Ã¤+CŸ uÀsY¶ Ä|òt Ç+&çj·÷) #ÛÓ’s¡àHé n»jYT ‘ê´– Äø±+ øÏå+#ês¡T. ÇwüO´\T C≤Ø #˚ùd dü + dü ú \ T, e÷¬ s ÿ{Ÿ eTÚ*ø£ edü‘·T\ dü+düú\˝À ìs¡«Vü≤D Á|ü e ÷D≤\T ñqï‘· + >± ñ

+&Ü\ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . yÓ ÷ kÕ\T, neø£‘·eø£\T, ÇHéôd’&ÉsY ÁfÒ&ç+>¥ e+{Ï Ä]úø£ H˚sê\ ìj· T +Á‘· D ≈£ î ìã+<Û ä q \qT eT]+‘· ø£]ƒq‘·s¡+ #˚j·÷\qï e÷¬sÿ{Ÿ ˙‹e+‘· Á|ües¡ÔHê ø£$T{° dæbòÕs¡düT\ô|’ ‘·«s¡˝À #·s¡´\T+{≤j·Tì $e]+#ês¡T. ªbÕs¡<äs¡Ùø£, düTs¡øÏå‘· e÷¬sÿ≥T¢ ø£*Œ+#ê\qï~ e÷ ñ<˚›X¯+. nHÓ’‹ø£ X¯≈£îÔ\ #˚‹˝À e÷¬sÿ{Ÿ

e´edüú ∫ø£ÿ≈£L&É<äH˚ \ø£å´+‘√ |üì#˚düTÔHêï+μ nì |òæø°ÿ ø±|üyéT 2018 dü e ÷y˚ X Ê˝À¢ ‘ê´– ‘Ó * bÕs¡ T . kÕº ø ˘ e ÷¬ s ÿ{Ÿ ˝ À @s¡Œ&˚ ˇ&ÉT<=&ÉT≈£î\qT ne ø±X¯+>± e÷s¡TÃ≈£îH˚ M\TqT yÓ ÷ dü > ±fi¯ ¢ ≈ £ î Çe«uÀ eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. n+‘·sê®rj·T n+XÊ\ e˝Ò¢, <˚oj·T e÷¬sÿ ≥¢˝À Á|üdüTÔ‘·+ ôV≤ #·TÑ·>∑TZ\T @s¡ Œ &É T ‘· T Hêïj· T ì ‘ê´– #ÓbÕŒs¡T. M{Ïe\¢ \_Δ bı+<ë \qT≈£ î H˚ π ø ≥T>±fi¯ ¢ qT+∫ ø±bÕ&˚+<äT≈£î, ‘·–q e´edüú\T s¡ + >∑ + ˝ÀøÏ ~>±j· T ì ôd; #ÛÓ’s¡àHé yÓ\¢&ç+#ês¡T. eTT&ç#· eTTs¡T <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+, Á|ü|ü+ #· Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\T ø£]ƒ q+>± ñ+&É≥+, yêDÏ»´ j·TT<äΔ+ e\¢ @s¡ Œ &É T ‘· T q |ü ] D≤ e÷\T, ÁbÕ+rj·T uÛÖ>√[ø£ ñÁ~ø£Ô‘·\T <˚X¯ Ä]úø£ |ü]dæú‹ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷bı#·Ãì ‘ê´– ôV≤#·Ã ]+ #ês¡T. yêDÏC≤´ìøÏ |ü]dæ‘ú T· \qT düT\uÛÑ‘·s¡+ #˚dü÷ÔH˚, e÷¬sÿ{Ÿ dü e TÁ>∑ ‘ · q T ø±bÕ &Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.


PRAJA BALAM

6

Á|üDjYT dü+#·\q+ ¬s+&√sö+&é≈£î lø±+‘Y, dæ+<ÛäT

{Àø√´ : »bÕHé˝Àì eTTkÕwæH√ bò Õ ¬ s dt º k˛ŒsY º ‡ bÕ¢ C ≤˝À »s¡T>∑T‘·Tqï u≤´&çà+≥Hé #Ûê+|æ j·THéwæ|t˝À uÛ≤s¡‘· wü≥¢s¡T¢ dü‘êÔ #ê{≤s¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q ‘=*sö+&é e÷´#Y ˝ À {≤|t wü≥¢s¡T¢ |æ$ dæ+<ÛäT, øÏ<ë+_ lø±+‘Y\‘√ düVü‰ Á|üDs¡Tsês¡T ≈£ L &Ü ¬ > \Tbı+~ ¬s+&√sö+&é˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi≤fls¡T.

|ü ⁄ s¡ T wü ß \ dæ + –˝Ÿ ‡ ‘=*sö+&é ˝ ÀH˚ ôV≤#Y m dt Á|ü D s¡ T 21`18, 21`17 bÕsTT+≥¢ ‘˚ & Ü‘√ 2018 ÄdæjT· Hé >π yéT‡ dü«s¡í |ü‘ø· £ $CÒ‘· ÁøÏ d ” º ô |’ dü + #· \ q $»j· T + kÕ~Û + #· & É + $X‚ w ü + . eTs√ wü ≥ ¢ s Y øÏ < ë+_ lø±+‘Y 21`13, 21`15 bÕsTT≥¢ ‘˚&Ü‘√ j·T÷øÏåj·÷+>¥(#Ó’Hê)qT

ôV’≤<äsêu≤<é

Ç+&çj·÷`@ ¬>\T|ü⁄ ÄÅùd*º j·÷`@‘√ s¬ +&√ nq~Ûø±s¡ f…dºt

u…+>∑fi¯Ss¡T : ÄÅùdº*j·÷`@‘√ »s¡T>∑T‘·Tqï ¬s+&√ nq~Ûø±s¡ f…dtº˝À uÛ≤s¡‘Y`@ Äs¡T $¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. eT+>∑fi¯yês¡+ zesYHÓ’{Ÿ k˛ÿsY ¬s+&ÉT $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 38 |üs¡T>∑T\‘√ ¬s+&√ Çìï+>¥‡ ø=qkÕ–+∫q Äd”dt »≥Tº 213 |ü s ¡ T >∑ T \≈£ î Ä˝Öf… ’ + ~. ‘=* Çìï+>¥ ‡ Ä~Û ø £ ´ ‘· q T $TqVü ‰ sTT+#· > ±... $»j· ÷ ìøÏ nedü s ¡ y Ó T Æ q $T>∑ ‘ ê 55 |üs¡T>∑T\qT uÛ≤s¡‘Y`@ »≥Tº πøe\+ Hê\T>∑T $¬ø≥T¢ e÷Á‘·y˚T ø√˝ÀŒsTT \øå ± ´ìï #Û ˚ ~ +∫+~. ‘=*e÷´#Y ˝ À Äd” d t ` @ ¬>\Tbı+~q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ÄÅùd*º j·÷`@ : 346, 213 Ä˝Ö{Ÿ ∫‘·TÔ>± z&ç+#ê&ÉT. eTVæ≤fi¯\ uÛ≤s¡‘Y`@ : 505, 55/4 dæ+–˝Ÿ‡ ‘=*sö+&é e÷´#Y˝À |æ$ dæ+<ÛäT 21`17, 7`21, 21`13 ôd≥¢ ‘˚ & Ü‘√ ≥ø£Vü≤wæ(»bÕHé)ô|’ ¬>\Tbı+~+~. ¬s+&√sö+&é˝À lø±+‘Y Vü‰+ø±+>¥≈£î #Ó+~q $+>¥ø°‘√q÷... dæ+<ÛäT #Ó’Hê≈£î #Ó + ~q bò Õ ´+^® ‘ √q÷ ‘· \ |ü&ÉqTHêïs¡T.

ø£sêfÒ˝À leT*¢ø±s¡Tq® $<ë´s¡Tú\ Á|ü‹uÛÑ

pìj·TsY wüO≥s¡¢ dü‘êÔ Ç+≥sY ùdº{Ÿ zô|Hé ≈£î+>¥|òü⁄`ø£sêfÒ #Ûê+|æj·THé wæ|t Ä<Ûä«s¡´+˝À $»j·Tyê&É˝À ìs¡«Væ≤+∫q ìdtøÏHé ø£|t`2018 b˛{°˝À¢ ‘·eT $<ë´s¡ T Δ \ T $X‚ w ü Á|ü ‹ uÛ Ñ #ê{Ï q ≥T¢ eT*¢ ø ±s¡ T ® q dü ÷ ÿ\T Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T mHé.e÷<ÛäM\‘· ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£ècÕíõ˝≤¢ >∑qïes¡+˝Àì dü÷ÿ\T˝À »]–q $<ë´s¡Tú\ n_Ûq+<äq ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. b˛{°˝À¢ 800 eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. n+&ÉsY`14 $uÛ≤>∑+˝À ø£{≤dt πø≥–]˝À $»j·T≈£îe÷sY, dæôV≤#Y.n+_ø£, düTwüà, u≤\s¡eT´, BøÏå‘· Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì*#ês¡Hêïs¡T. ø£èwüíy˚DÏ, •Øwü, düs¡j·T, ∫qïl, s¡$‘˚» ‘·èrj·T kÕúq+˝À ì*#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T ø£sêfÒ˝Àq÷ sêDÏ+#˚˝≤ •ø£åD ÇdüTÔHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£sêfÒ e÷düºsY yÓ+ø£Á{≤e⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

{° y é T $uÛ ≤ >∑ + ô|ò ’ q ˝À¢ >∑ T sY ì Vü ‰ ˝Ÿ ( 119), nq+‘Y J‘Y ( 117), Äj· T Twt ( 119) bÕsTT+≥¢ uÛ≤s¡‘· ãè+<ä+ 355 bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+∫ ¬s+&√k Õúq+˝À ì*∫ s¡õ‘êìï ¬>* #ês¡T. #Óø˘ ]|ü_¢ø˘ ãè+<ä+ 356 bÕsTT+≥¢ ‘ √ dü « s¡ í + ¬>\Tbı+<ä>±... Ç≥© 354 bÕsTT+≥¢‘√ ø±+dü´ |ü‘·ø±ìï ¬ > \Tà ≈£ î +~. 19@fi¯ fl >∑TsYìVü‰˝Ÿ e´øÏÔ>∑‘· wüO{Ï+>¥ $uÛ ≤ >∑ + ˝À bÕ˝§Z ì 46

bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û + ∫ ø±+dü ´ |ü ‘ · ø ±ìï ¬ > *#ê&É T . Ç<˚ $uÛ≤>∑+˝À @*j·÷(Ç≥©) 55 bÕsTT+≥¢ ‘ √ ã+>±s¡ T |ü‘·ø±ìï... nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q ìø˘ y Ó ÷ ôdº 54 bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+∫ s¡õ‘· |ü‘ø· ±ìï >¬ \T#·T ≈£îHêï&ÉT. zesê˝Ÿ>± uÛ≤s¡‘Y ◊mdtmdtm|òt Á|ü|ü+#· wüO{Ï+>¥ #Ûê+|æj·THéwæ|t˝À @&ÉT dü«s¡í, mì$T~ s¡õ‘·, @&ÉT ø±+dü´ |ü‘ø· ±\‘√ düV‰ü 20 |ü‘ø· ±\T kÕ~Û+∫ dü‘êÔ #ê{Ï+~.

f…dTü º sê´+øÏ+>¥‡: uÛ≤s¡‘Y U≤‘ê˝À 10 bÕsTT+≥T¢ ø√‘· f…düTº sê´+≈£î\qT Á|üø£{Ï+∫q ◊d”d”

<äTu≤jYT: Ä‹<∏ä´ Ç+>±¢+&é »≥Tº‘√ ◊<äT f…düTº e÷´#Y\ dæ Ø dt q T uÛ ≤ s¡ ‘ Y 1`4‘√ #˚C≤s¡TÃ≈£î+~. B+‘√ uÛ≤s¡‘Y ‘· q U≤‘ê˝À qT+∫ 10 bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT+~. Çs¡T »≥¢ eT<Ûä´ dæØdt eTT–j·T>±H˚ ◊d” d ” f… d ü T º sê´+øÏ + >¥ ‡ qT yÓ\¢&ç+∫+~. ¬s+&√ kÕúq+˝À

ñqï <ä ø Ï å D ≤Á|ò æ ø ±≈£ î nÁ>∑ k Õú q +˝À ñqï eTq≈£ î bÕsTT+≥¢ e´‘ê´dü+ #ê˝≤ ñ +&É ≥ +‘√ 10 bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTTHê uÛ≤s¡‘Y sê´+≈£î˝À m˝≤+{Ï e÷s¡ T Œ sê˝Ò < ä T . Ç|ü Œ {Ï ø ° 115 bÕsTT+≥¢ ‘ √ uÛ ≤ s¡ ‘ Y nÁ>∑ k Õú q +˝À ø=qkÕ>∑ T ‘√+~. eTs√|ü ø £ ÿ

4`1‘√ dæØdt <äøÏÿ+#·T≈£îqï Ç+>±¢+&é 105 bÕsTT+≥¢‘√ q÷´õ˝≤+&é q T yÓ q øÏ ÿ HÓ { Ï º Hê\T>√ kÕúHêìøÏ m>∑u≤øÏ+~. á dæ Ø dt ÁbÕs¡ + uÛ Ñ e Tj˚ T ´ dü e Tj· ÷ ìøÏ uÛ ≤ s¡ ‘ Y 125 bÕsTT+≥¢ ‘ √ nÁ>∑ k Õú q +˝À, Ç+>±¢ + &é 97 bÕsTT+≥¢ ‘ √ ◊<√ kÕúq+˝À ñqï dü+>∑‹ ‘Ó * dæ + <˚ . Çø£ u≤´{Ÿ ‡ yÓ T Hé sê´+øÏ + >¥ ‡ ˝À $sê{Ÿ ø√V” ≤ ¢ j·T<∏ë$<Ûä+>± nÁ>∑kÕúq+˝À ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>±... uÖ\s¡¢ C≤_‘ê˝À Ç+>±¢+&é Ä≥>±&ÉT n+&És¡‡Hé yÓTT<ä{Ï sê´+≈£î˝À dæús¡+>± ñHêï&ÉT. Ç+>±¢+&é‘√ »]–q dæ Ø dt ˝ À 59.30 dü>∑≥T‘√ 593 |üs¡T>∑T\T #˚dæq ø√V”≤¢ ù|¢j·TsY Ä|òt <ä dæØdt nyês¡T¶ n+<äT≈£îHêï&ÉT.

ne÷àsTT\T n<äs>¡ ={≤ºsT¡ l\+ø£ô|’ ‘=$Tà~ $¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ >¬ \T|ü⁄

>±˝…: ◊dædæ #Ûê+|æj·THéwæ|t˝À uÛ≤>∑+>± uÛ≤s¡‘· eTVæ≤fi≤»≥Tº l\+ø£qT ∫‘·T>Ô ± z&ç+∫+~. á e÷´#Y ≈ £ î Hêj· T ø£ ‘ · « + eVæ≤+#·&É+ <ë«sê $T<∏ë©sêCŸ n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi¯\ ÁøÏø¬ {Ÿ˝À n‘· ´ ~Û ø £ eH˚ ¶ \ ≈£ î kÕs¡ < ∏ ä ´ u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü qºÏ Áø°&Üø±]DÏ>± ]ø±sY¶ düèwæ+º ∫+~. {≤dt >¬ *∫q l\+ø£ ne÷àsTT\T ‘=*>± u≤´{Ï+>¥≈£î ~– 35.1 zes¡¢˝À π ø e\+ 98 |ü s ¡ T >∑ T \π ø Ä˝Ö≥j·÷´s¡T. \+ø£ eTVæ≤fi≤ kÕs¡~∏ Ä≥|ü≥Tº 33, eTH√<Ûäs¡ 12, yÓs¡ø=&ç¶ 26 |üs¡T>∑T\T e÷Á‘· y ˚ T #˚ X Ês¡ T . $T>∑ ‘ ê @&ÉT>∑Ts¡T u≤´{Ÿ‡ñeTqT¢ dæ+–˝Ÿ

&ç õ {Ÿ π ø |ü ] $T‘· e Tj· ÷ ´s¡ T . uÛ≤s¡‘· eTVæ≤fi≤ uÖ\s¡T¢ CÀwæ eT÷&ÉT, j·÷<äyé, >√kÕ«$T\≈£î ¬s+ &˚dæ $¬ø≥T¢ \_Û+#êsTT. dü«\Œ \ø£å´+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q ne÷àsTT\T 19.5 zes¡¢˝À ˇø£ $¬ø{Ÿ qcÕºìøÏ 100 |üs¡T >∑ T \T #˚ d æ ¬ > \Tbı+~+~. düàè‹ eT+<Ûëq nCÒj·T+>± 73 |üs¡T>∑T\T #˚j·T>±, sö‘Y 24 |üs¡T>∑T\T #˚dæ Wf…’+~. B+‘√ eT÷&ÉT eH˚¶\ dæØdt |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± Ä‹<∏ä´ \+ø£ ô |’ 1`0 Ä~Û ø £ ´ +˝À ì*∫+~. Çs¡T»≥¢ eT<Ûä´ ◊<äT {°20 e÷´#Y\T ≈£L&Ü »s¡> ∑qTHêïsTT. l\+ø£‘√ eT÷&ÉT eH˚¶\ dæØdt≈£î kÕs¡<∏ä´ u≤<Ûä´‘

· \ T eVæ ≤ +#· & É + ‘√ uÛ ≤ s¡ ‘ · eTVæ≤fi≤ ÁøϬø≥sY $T<∏ë©sêCŸ ]ø± s¡T¶ düèwæº+∫+~. Ç|üŒ{Ï es¡ ≈ £ î 195 eH˚ ¶ ˝ À¢ 118 eH˚¶\≈£î kÕs¡<∏ä´+ eVæ≤+∫q $T<∏ë© 2004˝À ¬øô|º˙‡ |ü>±Z \T n+<ä T ≈£ î +~. uÛ ≤ s¡ ‘ · eTVæ≤fi¯\ ÁøϬø{Ÿ »≥Tº≈£î |æqï ej·TdüT‡˝ÀH˚ ¬øô|º˙‡ u≤<Ûä´‘·\T n+<ä T ≈£ î qï ÁøÏ ¬ ø ≥sY ≈£ L &Ü $T<∏ë©H˚ ø±e&É+ $X‚wü+. á ]ø± s¡T¶ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ç+>∑¢+&é e÷J Áø°&Üø±]DÏ #ê¬s{¢ Ÿ m&É«sY‡º (117)ù|]≥ñ+&˚ ~ . ÄÅùdº *j·÷e÷Áø°&Üø±]DÏ u…*+<ë ø±¢sÿY (101)Ä ‘·sê«‹ kÕúq+˝À ñ+~.

b˛sê&ç z&Üs¡T..

◊mdtmdtm|òt Á|ü|ü+#· #Ûê+|æj·THéwæ|t

#ê+>±«Hé : ◊mdt m dt m |ò t Á|ü | ü + #· #Û ê +|æ j · T Hé w æ | t ˝ À uÛ≤s¡‘· pìj·TsY wüO≥s¡¢ Vü≤yê ø=qkÕ>∑T‘√+~. eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q |ü ⁄ s¡ T wü ß \ {° y é T $uÛ ≤ >∑ + ˝À s¡ õ ‘· |ü ‘ · ø £ + ¬ > \T#· T ø√>±... >∑ T sY ì Vü ‰ ˝Ÿ e´øÏ Ô > ∑ ‘ · $uÛ ≤ >∑ + ˝À ø±+dü ´ |ü‘·ø±ìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ‘=*kÕ] á #Ûê+|æjT· Hé wæ|˝t À cÕsYº>∑Hé, &ÉãT˝Ÿ Á{≤|t düVü‰ Á|ü ‹ $uÛ ≤ >∑ + ˝Àq÷ uÛ ≤ s¡ ‘ · j·TTe wüO≥s¡T¢ dü‘êÔ #ê{≤s¡T.

13.09.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

Á<√D≤#ês¡´, ns¡Tq® nyês¡T\¶ ø£$T{° #Ûs’Ó à¡ H>é ± »dædº t eTT<ä˝Z Ÿ ~©¢: á @&Ü~ Á<√D≤#ês¡´, <Ûë´Hé#·+<é nyêض\qT m+|æø£ #˚ùd 11 eT+~ düuÛÑT´\ ø£$T{°øÏ ]f…’¬s’q Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt eTT≈£î˝Ÿ eTT<ä˝Z Ÿ #Ûs’Ó à¡ Hé>± ìj·T$T‘·T&Éj÷· ´&ÉT. ◊‘˚ Áø°&Ü eT+Á‹‘·« XÊK á $wüj·÷ìï Ç+ø± n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. e÷J wüO≥sY düeTπswt »+>¥, wü≥¢sY n•«ì bıqï|üŒ, C≤rj·T e÷J u≤øχ+>¥ ø√#Y dü+<ÛäT, Vü‰ø° ø√#Y ãHê‡˝Ÿ, Äs¡ÃØ ø√#Y dü+Je dæ+>¥ ‘·~‘·s¡T\T á ø£$T{°˝À ñHêïs¡T. Hê\Tπ>fi¢̄bÕ≥T ì\ø£&É>± n‘·T´‘·ÔeT+>± |üì#˚dæq ø√#Y\≈£î Á<√D≤#ês¡´ nyês¡T¶ Á|ü<ëq+ #˚kÕÔs¡T. Ä≥>±&ç>±, ]f…’s¡j·÷´ø£ Ä≥≈£î $•wü̃ ùde\T n+~+∫q yê]øÏ <Ûë´Hé#·+<é nyês¡T¶ ÇkÕÔs¡T. Vü‰ø° ~>∑Z»+ y˚T»sY <Ûë´Hé#·+<é »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± @{≤ Ä>∑düTº 29q C≤rj·T Áø°&Ü nyês¡T¶\ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ ÄqyêsTTr. ø±˙ ákÕ] Ä ‘˚Bq Ädæj·÷ Áø°&É\T ñ+&É&É+‘√ ø±s¡´Áø£e÷ìï ôdô|º+ãs¡T 25≈£î yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

yêfi¯ ¢ M&ç j Ó ÷ \T #· ÷ dæ H˚sT¡ Ã≈£îHêï: eTVü≤eTà<é wü$T \+&ÉHé: Ç+>±¢+&é |ü]dæú‘·T\qT ns¡ú+ #˚düTø√e&ÜìøÏ Á|ü‘·´]ú uÖ\s¡ T ¢ n+&É s ¡ ‡ Hé , Áu≤&é uÖ*+>¥ M&ç j Ó ÷ \T #· ÷ XÊqì {°yTé Ç+&çj÷· ù|düsY eTVü≤eTà<é wü$T #ÓãT‘·THêï&ÉT. $<˚o dæØdt˝À¢ Á|ü u Û ≤ ee+‘· + >± uÖ*+>¥ m˝≤ #˚ j · ÷ ˝À yê{Ï qT+∫ H˚s¡TÃ≈£îHêïqì n+≥THêï&ÉT. ªª2014 |üs¡´≥q‘√ b˛*ùdÔ Á|üdüTÔ‘· dæØdt˝À #ê˝≤ yÓTs¡T>∑j·÷´. $<˚o |ü]dæú‘·T\≈£î ‘·–q≥T¢ m˝≤ uÖ*+>¥ #˚j·÷˝À H˚s¡TÃ≈£îHêï. >∑‘· |üs¡´≥q ø√dü+ Ç+>±¢+&é≈£î e∫Ãq|ü⁄&ÉT Hê≈£î m≈£îÿe>± nqTuÛÑe+ ˝Ò<äT. ø±˙ á kÕ] Áu≤&é, n+&És¡‡Hé uÖ*+>¥ M&çjÓ÷\T #·÷dæ düqï<äΔeTj·÷´. Çø£ÿ&ç |ü]dæú‘·T˝À¢ yêfi¯ó¢ @ ÁbÕ+‘·+˝À ã+‘·T\T y˚düTÔHêïs√ >∑eTì+#ê. ø=ìïkÕs¡T¢ n<äèwüº+ ≈£L&Ü ñ+&Ü*. eT+∫ ˝…’Hé, ˝…+>¥Ô‘√ ã+‘·T˝Òj·T&Éy˚T e÷ \ø£å´+. $¬ø{Ÿ \_ÛdüTÔ+<ë ˝Ò<ë nH˚~ n<äèwüº+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. ø=ìïkÕs¡T¢ $¬ø{Ÿ |ü&Éø£b˛‘˚ ∫sêπødüTÔ+~. eTTK´+>± Çø£ÿ&ç |æ#Y\ô|’ $¬ø≥T¢ rj·÷*‡q u≤<Ûä´‘· bòÕdtº uÖ\s¡¢ô|’H˚ ñ+≥T+~. yÓTT‘·Ô+>± #·÷düT≈£î+fÒ n+<äs¡+ u≤>±H˚ sêDÏ+#ê+μμ nì wü$T ‘Ó*bÕ&ÉT.

sêVüQ˝Ÿ`|ü+‘Y Á|üj·T‘·ï+ eè<∏ë dæØdt 4`1‘√ Ç+>±¢+&é ¬ø’edü+

\+&ÉHé: ‘·|üŒ˝Ò<äT! z&çb˛ø£ ‘· | ü Œ ˝Ò < ä T ! Á&Ü ne⁄‘·T+<äqT≈£îqï ÄX¯\T ø±düÔ Ä$s¡ j · ÷ ´sTT. nsTT‘˚ ∫e]<ëø± Ä Ç<ä › s ¡ ÷ b˛sê&çHê ∫e]øÏ |üsê»j·T+ ø±ø£‘·|üŒ˝Ò<äT. B+‘√ uÛ≤s¡‘Y á dæØdt˝À 4..1‘˚&Ü‘√ Ç+>±¢+&é #˚‹˝À z&çb˛ sTT+~. nsTT‘˚ Ä14 zes¡T¢ ì\<=≈£îÿ≈£îì ñ +fÒ e÷Á‘·+ |òü*‘·+ y˚s¡T>± ñ +&˚ < ä ì Áø° & Ü_Û e÷qT\T nqT≈£ î +≥THêïs¡ T . ø±>± {° $ T+&ç j · ÷ zô|qsY π ø m˝Ÿ sêVüQ˝Ÿ 224 ã+‘·T˝À¢ 149 |ü s ¡ T >∑ T \T #˚ X Ê&É T . 20 bò˛s¡T,¢ ˇø£ dæø‡£ sY u≤<ë&ÉT. ]wüuŸ |ü+‘Y 146 ã+‘·T˝À¢ 114 |ü s ¡ T >∑ T \T kÕ~Û + #ê&É T . n+<äT˝À Hê\T>∑T dæø£‡s¡T¢,15 bò˛s¡T¢ ø={≤º&ÉT. Ç˝≤ M]<ä›s¡÷ n<ä T “¤ ‘ · X¯ ‘ · ø ±\‘√ n\]+#ês¡ T . yê] b˛sê≥|ü { Ï e T #· ÷ dæ q n_Û e÷qT\‘√ bÕ≥T »≥Tº ≈£L&Ü.. uÛ ≤ s¡ ‘ Y 2`3≈£ î Ç+>±¢ + &é Ä~Û ø ±´ìï ‘· – Z d ü T Ô + <˚ y Ó ÷

ÄX¯|ü&ܶs¡T. ø±˙ yê]<ä›s¡÷ ìÅwüÿ$T+#êø£.. ≈£L&Ü ø£˙dü+ Á&Ü nsTT‘˚ #ê\ì n_Ûe÷qT\T Ä•+#ês¡T. ø±˙ ø=‘·Ô ã+‹‘√ Ç+–¢wt uÖ\s¡T¢ ø£<ä+ ‘=ø±ÿs¡T. uÛ≤s¡‘Y ÄX¯\ô|’ ˙fi¯ó¢ #·˝≤¢s¡T. dæ Ø dt q T ‘· e T<˚ q + ≥÷ XÊdæ+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· ‘·eT e÷J kÕs¡~∏ n*düºsY ≈£îø˘≈£î ∫s¡ d ü à s¡ D ° j · T M&√ÿ\T |ü*øÏ+~. zesYHÓ’{Ÿ k˛ÿs¡T 58/ 3‘√ ◊<√s√C…’q eT+>∑fi¯yê s¡+ Ä≥ Äs¡+_Û+#êø£... uÛ≤s¡‘Y Ms√∫‘· + >± b˛sê&ç + ~. nõ+ø£´ s¡Vü‰HÓ 106 ã+‘·T˝À¢ 37 |ü s ¡ T >∑ T \T #˚j·T>±...n+<äT˝À ◊<äT bò˛s¡T¢ ñHêïsTT. s¡Vü≤Hé ‘√&ÉT>± πøm˝Ÿ sêVüQ˝Ÿ ns¡ΔX¯ ‘·ø£+ u≤<˚XÊ&ÉT. á Áø£eT+˝À »≥Tº k˛ÿs¡T 120 e<ä› s¡Vü‰HÓ, 121e<ä› Vü≤qTeT $Vü‰] Wf…’.. ô|$*j·THé yÓ’|ü⁄ eTfi≤¢s¡T. B+‘√ uÛ≤s¡‘Y e÷´#Y ô|’ ˙*˙&É\T ø£eTà≈£îHêïsTT. n˝≤+{Ï dæ ú ‹ ˝À Áø° E ˝ÀøÏ e∫Ãq ]wüuŸ |ü+‘Y ì*#ê&ÉT. X¯ ‘ · ø £ + ‘√ ás¡ > ∑ B XÊ&É T .

n+‘·≈£î eTT+<˚ X¯‘·ø£+ u≤~q sêVü Q ˝Ÿ n+&É s ¡ ‡ Hé , dü T º e sY º Áu≤&é , k˛º ø ˘ ‡ qT #· ø £ ÿ >± n&ÉT¶≈£îHêï&ÉT. B+‘√ uÛ≤s¡‘Y uÛÀ»q $sêe÷ìøÏ 167/5‘√, ‘˚˙{Ï $sêe÷ìøÏ 298/5‘√ ì* ∫+~. |ü+‘Y, sêVüQ˝Ÿ Äs√ $¬ø{Ÿ≈£î 204 |üs¡T>∑T \ uÛ≤Ø uÛ ≤ >∑ k Õ«eT´+ n+~+#ês¡ T . $sêeT+ ‘·sê«‘· Ç+>±¢+&é≈£î ø=‘·Ô ã+‹ <=s¡ø£&É+‘√ ñ‘˚Ô »+ \_Û+∫+~. yÓ+≥ yÓ+≥H˚ sêVüQ˝Ÿ, |ü+‘Y, »&˚C≤ 46 ã+‘· T ˝À¢ 13 |ü s ¡ T >∑ T \T #˚XÊ&ÉT. ÇcÕ+‘Y ≈£L&Ü ø±ùd|ü⁄ u≤´{Ÿ s¡ a T[|æ + #ê&É T . 24 ã+‘· T ˝À¢ ◊<ä T |ü s ¡ T >∑ T \T #˚j·T>±,n+<äT˝À z uÖ+&ÉØ ≈£ L &Ü ñqï~. wü $ T |üs¡T>∑T˝Ò$T #˚j·T ≈£î+&ÜH˚ yÓqT~]>±&ÉT. uÛ≤s¡‘YqT 118 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ Ç+>±¢+&é z&ç+∫+~. ¬s+&√ Çìï+>¥‡˝À 3$¬ ø ≥T¢ rdæ q n+&É s ¡ ‡ Hé 564$¬ ø ≥¢ ‘ √ ÄÅùdº * j· ÷ uÖ\sY yÓ T ø˘ Á >±‘Y ]ø±s¡ T ¶ q T n~Û>∑$T+#ê&ÉT.

uÛ÷Ñ nÁø£e÷\ô|’ ø£]qƒ #·s´¡ \T e÷ Á|ü‹ì~•e«+ù|≥, ôdô|º+ãsY 12:uÛÑ÷ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ì >∑T]Ô+∫ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô bÕ\Hê~Ûø±] qπ>XŸ düŒwü+º #˚XÊs¡T. •e«+ù|≥ ‘·V≤ü d”˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À uÛÑ÷<äÅkÕÔ\qT |ü]o*+#ês¡T. qsê‡|üPsY Äضy√ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T uÛ≤qTÁ|üø±XŸ, dæã“+~‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ |ü\T n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. nq+‘·s¡+ |æ\T¢≥¢ Á>±eT+˝Àì 222 düπs« HÓ+ãs¡T˝Àì $yê<ëdüŒ<ä uÛÑ÷$Tì |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nÁø£eT+>± uÀ>∑dt |ü{≤º\T ‘·j·÷s¡T#˚dæq yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Hê´j·T+ #˚j·÷\ì u≤~Û‘·T\T CÒd”ì ø£*dæ $qï$+#ês¡T. BìøÏ CÒd” düŒ+~dü÷Ô.. $#ê]düTÔHêïeTì, ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. $yêdüŒ<ä uÛÑ÷$T˝À #Ó≥¢qT qs¡ø=<ä›ì, j·T<∏ë$~Û>± ñ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±düTÔ˝À ñqï ¬s’‘·T\≈£î ‘êF<äT\T Ç∫à uÛÑ÷eTT\T m˝≤ e#êÃjÓ÷ Ä<Ûësê\T |ü]o*kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ _õ©|üPsY, >√e÷s¡+ Á>±e÷˝À¢ düπs« ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. •e«+ù|≥ yÓTT<ä{Ï d”]j·T˝Ÿ uÛÑ÷eTT\≈£î •e«+ù|≥`2 Á>±eT+ ù|]≥ ÄHé˝…’Hé˝À qyÓ÷<äT #˚ùd+<äT≈£î d”d”m˝Ÿ@ qT+∫ nqTeT‘·T\T sêyê*‡ ñ+<äHêïs¡T.


PRAJA BALAM

7

Ç˝…+¢ <äT˝À düeTs¡X+¯ K+ ~«#·øÁ £ yêVü≤Hê\‘√ uÛ≤Ø |Á <ü sä Ù¡ q

e÷ Á|ü‹ì~Û Ç˝…¢+<äT, ôdô|º + ãsY 12 Ç˝… ¢ + <ä T ˝À ‘Ó s êdü dü e Ts¡ X ¯ + K+ |üP]+∫+~. |ü≥ºD+˝À uÛ≤Ø ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\ Á|ü<äs¡Ùq‘√ sêqTqï mìïø£ \ Á|ü # ês¡ |òüT{≤ºìøÏ ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ ø√s¡+ ø£qø£j·T´ ‘Ós¡ ˝ÒbÕs¡T. m≥T#·÷dæq >∑T˝≤; ø£+&ÉTyê ø£{Ϻq yêVü≤Hê\T. eTs√ yÓ’|ü⁄ »q+‘√ |ü ≥ º D + >∑ T ˝≤;eT j· T +>± e÷]+<ä + fÒ n‹X¯ j Ó ÷ øÏ Ô ˝Ò < ä T . ÇB |ü≥Dº +˝À ‘Ósêdü nuÛ´Ñ ]ú, ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ ø√s¡+ ø£qø£j·T´ Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À #˚ | ü { Ï º q uÛ ≤ Ø ~«#· Á ø£ yêVü ≤ Hê\ Á|ü < ä s ¡ Ù q rs¡ T . |ü ≥ º D +˝À ‘Ó s êdü Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À y˚ ˝ ≤~ ~«#· Á ø£ yêVü≤Hê\‘√ ø√s¡+ ø£qø£j·T´ uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü ≥ º D +˝Àì 24@]j· ÷ dæ + >∑ π s DÏ yÓ T Æ < ëq+ qT+∫

ÁbÕs¡ + uÛ Ñ y Ó T Æ q á Á|ü < ä s ¡ Ù q >√$+<éôd+≥sY, ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT, ãT>∑ Z y ê>∑ T , bÕ‘· ã kÕº + &É T , »>∑ < ë+ãôd+≥sY , Á|ü u Û Ñ T ‘· « yÓ’<ä´XÊ\ ≈£L&É* qT+∫ CÒπø ø±\˙ dæ + >∑ π s DÏ ñqï‘· bÕsƒ ¡ X Ê\ yÓ T Æ < ëq+ es¡ ≈ £ î ø=qkÕ–+~. Á|ü < ä s ¡ Ù q≈£ î eTT+<ä T uÛ ≤ >±q ø√s¡ + ø£qø£j·T´, õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T #ÛÓ’s¡àHé ~+&ç>±\ sêCÒ+<äsY ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T q&ÉT|ü⁄‘·÷ Á|ü < ä s ¡ Ù qqT eTT+<ä T ≈£ î q&ç|æ+#ês¡T. Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¢̄˝À ø=~› ù d|ü ⁄ Á|ü < ä s ¡ Ù qqT ì\T|ü⁄‘·÷ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø £s¡Ô\T ìHê<ë\T Ç#êÃs¡T. Hêj·T ≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\ ìHê<ë\‘√ |ü ≥ º D + <ä < ä › ] *¢ + ~. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Ç˝…¢+<äT, fÒ≈£î\|ü*¢, ãj·÷´s¡+, >±s¡¢, ø±y˚T|ü*¢ eT+&É˝≤\‘√bÕ≥T |ü ≥ º D +˝Àì $$<Û ä yês¡ T ¶ \

qT+∫ y˚ ˝ ≤~ eT+~ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ~«#·Áø£ yêVü ≤ Hê\‘√ ‘· s ¡ * e∫à Á|ü<äs¡Ùq˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ ø√s¡+ ø£qø£j·T´ ~«#·Áø£ yêVü≤Hêìï nqTdü]dü÷Ô Hêj· T ≈£ î \T, ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ T ìs¡«Væ≤+∫q y˚˝≤~ ~«#·Áø£ yêVü ≤ Hê\ Á|ü < ä s ¡ Ù q |ü ≥ º D Á|ü » \qT Äø£ ≥ Tº ≈ £ î +~. á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T #ÛÓ’s¡àHé ~+&ç>±\ sêCÒ+<äsY, eTTì‡|ü˝Ÿ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé eT&É ‘ · s¡ e T, yÓ + ø£ { Ÿ > ö&é , \øÏÿH˚ì düTπs+<äsY, eT*¢u≤ãT, eT<Û ä T ø£ s Y ¬ s &ç ¶ , <ä T sêZ Á |ü k Õ<é , m<äT› e÷<Ûä$, yÓ+ø£{Ÿ˝≤˝Ÿ, mdt . dü ‘ · ´ Hêsêj· T D, >∑ & É ¶ + yÓ + ø£ f Ò X ¯ « s¡ T ¢ , dü < ëq+<ä + , nøÏ ÿ sêE >∑ D Ò X Ÿ , |ü ⁄ *>∑ fi ¯ ¢ e÷<Û ä y é , m+|” { ° d ” \ T, Á|ü C ≤Á|ü ‹ ì<Û ä T \T, yês¡ T ¶ øöì‡\s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷‘ê •X¯ó dü+s¡øDå£ ≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ yÓ÷B M&çj÷Ó ø±qŒ¤s¬ H釽À bÕ˝§Zqï eTVæ≤fi¯\T e÷ Á|ü‹ì~Û KeTà+, ôdô|º+ãsY 12: uÛ≤s¡‘· <˚X¯ eTVæ≤fi¯\ X¯øÏÔ kÕeTsêú´\ô|’ Hê≈£î dü+|üPs¡í $XÊ«dü+ ñ +~.. e÷‘ê •X¯ó dü+s¡ø£åD≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*ŒdüTÔ+~.. s¡ø£ÔV”≤q‘·, ãs¡Te⁄ ‘·≈£îÿe‘√ »ìà+#˚ •X¯óe⁄\qT dü+K´ ‘·–Z+#·&Éy˚T \ø£å´+.. Ä ~X¯ > ±H˚ b˛wü D n_Û j · ÷ Hé ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTì Á|ü < Û ë ì qπ s +Á<ä yÓ ÷ B ù|s=ÿHêïs¡T. b˛wüD n_Ûj·÷Hé |ü < ∏ ä ø £ + π ø å Á ‘· kÕú s TT˝À neT\e⁄‘· T qï rs¡ T qT

|ü s ¡ ´ y˚ ø Ï å + #˚ + <ä T ≈£ î Á|ü < Û ë ì n+>∑Héyê&û {°#·s¡T¢, @mHém+, ÄXÊ ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ ‘√ M&ç j Ó ÷ ø±HÓ Œ ¤ ¬ s Hé ‡ ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . KeTà+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY ø£s¡íHé Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. õ˝≤¢˝Àì b˛wüD n_Ûj·÷Hé ø±s¡´Áø£eT+ neT\T rs¡ T qT @mHé m + Hê>∑ e TDÏ Á|ü<Ûë ìøÏ $e]+#ês¡T . >∑‘ · pHé e÷dü+˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ÄHé y Ó ÷ ˝Ÿ ÄHé ˝ … ’ H é $<Û ë q+ <ë«sê Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê˝À¢ Äs√>∑ ´ ùde\qT $dü Ô ] +|ü #˚ j · T &É + dü T \uÛ Ñ y Ó T Æ + <ä ì ,

]õwüºs¡¢ ìs¡«Vü≤D≈£î ã<äT\T>± Á|ü‘˚´ø£+>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq j·÷|t m+‘√ <√Vü ≤ <ä | ü & É T ‘· T +<ä ì $e]+#ês¡T. Á|ü<Ûëì düŒ+~dü÷Ô ù||ü s Y ˝ … d t f… ø ±ï\Jì ñ |üjÓ÷–+#·&É+ n_Û q +<ä ˙ j· T eTHêïs¡ T . á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À õ˝≤¢ ø £ ˝ … ø £ º s Y ÄsYM ø£s¡íHé, &û&Éã÷¢´y√ ÄsY. es¡\øÏÎ, &ûm+ôV≤#Yy√ &Üø£ºsY ø=+&É ˝ Ÿ s êe⁄, n<ä q |ü ⁄ &ûm+ôV≤#Yy√ &Üø£ºsY e÷\‹, &ûd”|”y√ $wüßíe+<äq, &û|”y√ ˙˝ÀVü ≤ q, d” & û | ” y √ ø£ $ ‘· bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

μsê»j·T´qT bÕغ qT+∫ {°mdtmHé|&” dû m” ˝Ÿ j·÷|t‘√ düT\uÛ+Ñ >± _\T¢\ #Ó*+¢ |ü⁄ ãs¡sÔ |¡ tò #˚j÷· *μ e÷ Á|ü‹ì~Û ∫\÷ŒsY, ôdô|º+ãsY 12eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ nqT∫‘·+>± Á|üe]ÔdüTÔqï ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ sê»j·T´qT bÕغ qT+∫ yÓ+≥H˚ ãs¡Ôs¡|òt #˚dæ, Äj·Tq≈£î πø{≤sTT+∫q {Ϭø{ŸqT s¡ < ä T › #˚ j · ÷ \ì ùdº w ü H é | ò ü T Hé | ü P sY »&û Œ {° d ” dü u Û Ñ T ´&É T uÛÑ÷ø£´kÕ«$THêj·Tø˘ nHêïs¡T. »q>±eT õ˝≤¢ ∫\÷ŒsY eT+&É\+ <˚XÊsTT‘·+&Ü˝Àì »&ûŒ{°d” düuÛÑT´ì ìyêdü+˝À ìjÓ÷»ø£es¡ZkÕúsTT ‘Ósêdü eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕ«$THêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À sê»j·T´ ndüuÛÑ´ Á|ües¡Ôq‘√ ñ|üeTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì ø√˝ÀŒj·÷s¡ì, nsTTHê ‘·q <Û√s¡DÏ e÷s¡TÃø√˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ –]»q eTVæ≤fi¯‘√ #·s¡yêDÏ˝À ndüuÛÑ´+>± e÷{≤¢&ç $÷&çj·÷≈£î <=]øÏb˛j·÷s¡ì, Ç˝≤+{Ï e´øÏÔ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùdÔ ‘êeTT m˝≤ Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. sê»j·T´ @Hê&É÷ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT, Hêj·T≈£î\qT Ä<äTø√˝Ò<äì, ø£$÷wüq¢ ø√dü+ n_Û e è~Δ |ü q T\qT neTTà≈£ î Hêïs¡ ì Äs√|æ + #ês¡ T . ‘Ó s êdü ìjÓ÷»ø£es¡Z n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û u…*<Ó yÓ+ø£qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êeT+‘ê ‘Ósêdü ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\y˚Tqì, eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ ndüu´ÑÛ +>± Á|ü e ]Ô + #˚ sê»j· T ´≈£ î {Ï ¬ ø {Ÿ π ø {≤sTT+#· e <ä › ì e÷Á‘· y ˚ T ø√s¡T‘·THêïeTHêïs¡T. sê»j·T´≈£î ‘·|üŒ Ç+¬øe]øÏ πø{≤sTT+∫Hê |üì#˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêïeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê πød”ÄsY ‘·–q ìs¡íj·T+ rdüTø=ì ø£&çj·T+ lVü≤], Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ, ø£&çj·T+ ø±e´, ˝Ò<ë sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t me]øÏ {Ϭø{Ÿ Ç∫ÃHê yê] $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À s¡|òüTTHê<∏ä|ü*¢ m+|”|” <ëdü] XÊs¡<ä, »|òüsY>∑&Ûé »&ûŒ{°d” düuÛÑT´&ÉT sêCÒXŸHêj·Tø˘, dü÷<äT\ s¡‘êïø£sY¬s&ç¶, ‘Ó˝≤¢≈£î\ sêeTø£èwüí, b˛ø£\ X¯+ø£s¡j·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇHé # Û ê ]® u≤<Û ä ´ ‘· \ ‘√bÕ≥T nuÛÑ´]ú>± m+|æø£ #˚dæ ‘·qqT ¬ > *|æ k ÕÔ q ì Hê&É T ‘· T eTà\ Vü‰$÷ Ç#êÃs¡ì, nsTT‘˚ m+|” bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶ eùdÔH˚ ‘êqT ekÕÔ q ì dü T ìï‘· + >± ‘Ó*bÕqHêïs¡T. ˇø£ ìã<äΔ‘·‘√, ˙‹ìC≤j· T r‘√ ñ+&É ã fÒ º ‘êqT ÄHê&É T bı+>∑ T ˝Ò { Ï bÕغ˝ÀøÏ e#˚à es¡≈£î bÕغ e÷s¡˝Ò<äì $e]+#ês¡T. Á|üC≤ ùde #˚ùd+<äTπø sê»ø°j·÷˝À¢øÏ ‘êqT e#êÃqHêïs¡T. ˇø£ eT+∫ e´øÏ Ô ì ¬ > *|æ ù dÔ ìjÓ ÷ » ø£ e sêZ ì ï eT]+‘· n_Ûeè~Δ #˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q‘√ ñHêïqHêïs¡T. á sê´© ‘Ósêdü≈£î e´‹πsø£+ø±<äì, meØï ñ<Δ̊•+∫ Á|üdü+–+#·&É+ ˝Ò<äì, $eT]Ù+#·&É+ ‘·q ñ <˚X› +¯ ø±<ä+≥÷ Á|üd+ü –+#ês¡T. ‘êqT b˛{° #˚j·Tø£b˛sTTHê u≤<Ûä|ü& Éqì, Äs¡T y˚\ z≥T¢ e∫Ãq e´øÏ Ô ø Ï m˝≤ d” ≥ T

Ç#êÃs¡ H ˚ ‘êqT eT<ä q |ü & É T ‘·THêïqì, ¬>*#˚ nuÛÑ´]úπø d”≥T Çyê«\ì ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ósêdü H˚‘· |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì ø√sês¡T. eT{≤º sê>∑ e TsTT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düuÛÑ≈£î e∫Ãq »Hêìï #·÷düTÔ+fÒ d”≥T sêø£b˛ sTTHê <äj·÷q+<é ¬>*∫qfÒ¢ nì|æ k ˛Ô + <ä H êïs¡ T . <ä j · ÷ q+<é≈£î d”≥T e#˚Ã+‘·es¡≈£î b˛sê {≤ìï kÕ–+#ê\ì |æ\T | æ#êÃs¡T. eT{≤º Á|üdü+>∑+ eT<Ûä´˝À πs»s¡¢≈£î #Ó+~q z e´øÏÔ X¯Øs¡+ô|’ ô|Á{À\T b˛düT ≈£îì n‘·àVü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ Á|üjT· ‹ï+#·>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T n&ÉT¶≈£î Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT*¬s&ç¶ eTTs¡∞¬s&ç¶, sê$TXË{Ϻ lqT, ‘√≥ >∑DÒXŸ, yÓTT]XË{Ϻ kÕ+ã, ø£eT˝ŸbÕcÕ, Hêsêj·T Des¡|ü⁄ lìyêdt, eTÚ˝≤q ìjÓ÷»es¡+Z qT+∫ |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T, uÛ≤Ø>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á{≤Hé‡ø√ mdtá e÷<Ûeä sêe⁄ e÷ Á|ü‹ì~Û VüQpsê u≤<é, ôdô|+º ãsY 12 {°mdtmH é|”&ûd”m˝Ÿ #·s¡yêDÏ j·÷|t‘√ $<ä T ´‘· T Ô $ìjÓ ÷ >∑ < ës¡ T \T ‘· e T $<ä T ´‘· T Ô _\T¢ \ qT ne©\>± #Ó * ¢ + #· e #· à ì Á{≤Hé‡ø√ mdtá e÷<Ûäesêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡ T . Vü Q psêu≤<é dü $ ÷|ü + ˝Àì eT<Û ä T eì >±¬ s ¶ H é ˝ À Vü Q psêu≤<é &ç$»Hé $<äT´‘·TÔ n~Ûø±s¡T\T, dæ ã “+~‘√ Äj· T q dü $ ÷ø£ å düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. &ç $ õq˝Ÿ Ç+õ˙sY <ëdü ] ‹s¡T|ü‹ n<Ûä´ø£å‘·q @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·s¡yêDÏ j·÷|t‘√ $<ä T ´‘· T Ô ≈ £ î dü + ã+~Û + ∫q düe÷#ê sêìï dü+øÏå|üÔ düe÷ #ês¡ + <ë«sê n+~kÕÔ e T Hêïs¡T. Ç+<äT≈£î Á|ü‹ ôdø£åHé

ø±sê´\j·T+˝À ˇø£ ]õdüºsYqT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ‘·eT Ä<ÛësY ø±s¡T¶ qø£\T, #·s¡yêDÏ HÓ+ã s¡TqT n+~+#ê \Hêïs¡T. e´e kÕ j·÷ìøÏ 24 >∑+≥\ $<äT´‘·TÔ dü s ¡ | ò ü s êqT n+~dü T Ô q ï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. πøe\+ ˇø£ VüQp sêu≤<é |ü ] ~Û ˝ ÀH˚ e´ekÕ j·÷ìøÏ $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê˝À ñ <äj·T+ 8 qT+∫ 11 >∑+≥\ e´e~Û˝À $<äT´‘·TÔ ìj·T+Á‹ ø£\ô|’ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+ <äHêïs¡T. ¬s’‘·T\T ˇπø düeT j· T +˝À ø±≈£ î +&Ü, ø=~› > ± nqT≈£ L \yÓ T Æ q dü e Tj· T +˝À $<äT´ ‘·TÔqT $ìjÓ÷–+ #·Tø√ yê\ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝À \ø£ å e´ekÕj· T $<ä T ´‘· T Ô düØ«düT\Tqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. s¡ ÷ .18 ø√≥¢ e´ekÕj· T

ãø±sTT\THêïj·THêïs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± s¡÷.82 ø√≥¢ Ç‘·s¡ ãø±sTT\T ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À s¡÷.80 ø√≥¢ es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« ãø±sTT ˝Ò q Hêïs¡ T . md” ‡ , md” º \ T $<äT´‘·TÔ $÷≥s¡T ˝Òìyê]øÏ π ø e\+ s¡ ÷ .125\π ø $÷≥ s¡TqT n+~düTÔqï≥T¢ $e]+ #ês¡T. 101 j·T÷ì≥¢ es¡≈£î ñ∫‘·+>± $<äT´‘·TÔqT yê&ÉTø√ e#·ÃHêïs¡T. ≈£î\ Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\qT dü+ã+~Û‘· $<äT´‘·TÔ n~Û ø ±s¡ T \≈£ î n+~+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À @&ûá dü‘·´Hêsêj·TD, @y√ #˚sê\T, |ü≥ºD $<äT´‘·TÔ n~Ûø±] e÷ ≥÷] Msê#ê], Á>±$÷D $<äT´‘·TÔ n~Ûø±] dü+|ü‘Y¬s&ç¶, $<äT´‘·TÔ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|‹ü ø±s¡´Áøe£ T+ Á|»ü \ uÛÁÑ <‘ä · ø√düyT˚ m+‘· eT+~ ªø=+&Üμ\HÓ’Hê m<äTs=ÿ+{≤ e÷{≤¢&TÉ ‘·Tqï d”|” ø£eT˝≤düHs¬é &ç¶ ‘êC≤ e÷J myÓTà˝´Ò #·˝≤¢ <Ûsä êàs¬ &ç¶

e÷ Á|ü‹ì~Û <ëyÓTs¡, ôdô|º+ãsY 12: ªø=+&Ü≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚ ù d+<ä T ≈£ î @e÷Á‘· + sê»ø° j · T nqTuÛ Ñ e + ˝Ò q |ü ⁄ Œ&˚ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n&ÉT>∑T ô|{≤ºqT.. Ç|ü⁄Œ&ÉT Hê≈£î πød”ÄsY qT+∫ ø±yê*‡q+‘· n+&É ñ+~.. ø=+&Ü ˝≤+{Ï yês¡T m+‘·eT+~ e∫à |üs¡ø±\˝À b˛{° #˚dæHê...m<äTs=ÿH˚ <äeTTà,<ÛÓ’s¡´+ ‘·q˝À ñ+<äì ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ #·˝≤¢ <Ûäsêà¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ĭs|ü*¢ dü$÷|ü+˝Àì z y˚&ÉTø£\ eT+~s¡+˝À <Ûäsêà¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ kÕúsTT düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø=+&Ü˝≤+{Ï yês¡T edüTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡++‘√ ‘·q˝À ø£dæ‘√ ¬>\yê\H˚ ñ ‘ê‡Vü≤+ ¬s{Ϻ+ô|’+<äHêïs¡T. ø=+&É\qT |æ+&ç#˚ùd ìU≤¬s’‡q ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ‘·j·÷s¡T #˚XÊqHêïs¡T. πøe\+ Hê\Tπ>fi¢̄ ø±\+˝ÀH˚ yÓsTT´ ø√≥¢≈£î ô|’>± ì<ÛäT\T rdüTø=∫à eTTô|’Œ @fi¯¢˝À »s¡>∑ì n_Ûeè~Δ #˚XÊqHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£esêZìï Ä<äs¡Ù+>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î ø=ìïkÕs¡ T ¢ ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ $wü j · T +˝À bıs¡ b Õ≥T¢ #˚XÊqHêïs¡T.nsTTq|üŒ{Ïø° ‘·q »qà~q+ Hê&ÉT <˚X¯ #·]Á‘·˝ÀH˚ ˇπø s√E 1289 j·T÷ì≥¢ s¡ø£Ô<ëq+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. ‘·q≈£î dü V ü ≤ ø£ ] +∫q ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ ≈£ î bÕ<ë_Û e +<ä q + #˚ k ÕÔ q Hêïs¡ T . ø±s¡´ø£s¡Ô\ jÓ÷>∑πøåe÷\ ø√düy˚T sêqTqï ◊<˚fi¯ó¢ ø£wüº|ü&É‘êqHêïs¡T. 14e ‘˚B qT+∫ Á>±eT ø£$T{°\ düe÷y˚X¯+, Ä ‘·sê«‘· eTVæ≤fi≤ dü + |ò ü ÷ \T, Ç+{Ï + {Ï ø ° u§≥Tº , ‘· ~ ‘· s ¡ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T ñ +{≤j·THêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À es¡+>∑˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ #ÛÓ’s¡àHé <Ûäs¡àsêE, Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú #ÛÓ’s¡àHé $qjYT, ¬s’düdü õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT _Ûø£å|ü‹, m+|”|”\T eT*¢ø±s¡T®Hé, ø£≥ºj·T´, »&ûŒ{°d” düuÛÑT´\T ø£\ŒHê<˚$, Ms¡eTà, $$<Ûä eT+&É˝≤\ ‘Ósêdü n<Ûä´≈£åî\T C≤ø°sYn©, <Ûäsêàsêe⁄, dü<ëq+<ä+, Hê–¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Û ø ±s¡ T \T n+øÏ ‘ u · ≤ Û e+‘√ kÕúì≈£î&çH˚ nôd+;¢ nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+#ê*: eT{≤º |ü ì #˚ j ÷ · * e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï <äj·÷q+<é e÷ Á|ü‹ì~Û dü‘·TÔ|ü*¢, ôdô|º + ãsY 12 kÕú ì ≈£ î &ç H ˚ dü‘·TÔ|ü*¢ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+#ê\ì ~X¯ õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT &Üø£ºsY eT{≤º <äj·÷q+<é $»jYT≈£î e÷sY πød”ÄsY≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. kÕúìø£ Hêj·Tø£‘ê«ìï ã\|ü sêÃ\ì ø√s¡T‘·÷ ‘·q nqT#· s¡T\‘√ ‘·˝≤¢&É qT+∫ dü‘·TÔ|ü*¢ es¡≈î£ uÛ≤Ø yÓ÷{≤sYôdø’ ˝Ï Ÿ sê´© ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . dü ‘ · T Ô | ü * ¢ ˝ À düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·q≈£î d”≥T πø{≤sTT+#·˝Ò<äì m+‘√ uÛ≤y√<˚«>∑+‘√ Á|üdü+ >±ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á|üdü+ >∑+ eT<Ûä´˝À uÛ≤y√<˚«>±ìøÏ >∑T¬s’ ø£˙ïs¡Tô|{≤ºs¡T. ‘·TeTà\ Hêπ > X¯ « s¡ s êe⁄ ‘Ó s êdü ˝ À #˚ s ês¡ ì ... ø£ + <ä T ≈£ L s¡ T ˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‘·T \T eTùV≤+Á<ä¬s&ç¶, Vü≤]XŸsêe⁄\ düeTø£å+˝À ‘·qqT bÕغ˝ÀøÏ ÄVü ‰ «ì+∫ ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z

13.09.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

e÷ Á|ü‹ì~ÛuÛÑÁ<ë#·\+, ôdô|º+ãsY 12n~Ûø±s¡T\T n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì #˚dæ n_Ûeè~Δ dü+πøåeT |òü˝≤\qT ns¡TΩ\≈£î n+~+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY s¡»‘Y≈£îe÷sY XË’˙ Ä<˚•+#ês¡T. ◊{°&û@ |”y√ |üyÓT˝≤ dü‘·Œ~∏, düuŸ ø£˝…ø£ºsY uÛÑy˚XŸ $TÁXÊ‘√ ø£*dæ ◊{°&û@˝À j·T÷ì{Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü‹XÊK n~Ûø±] ‘·q |ü]~Û˝À neT\T #˚düTÔqï |ü<∏äø±\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTÁ>∑ dü e ÷#ês¡ + n+<ä T u≤≥T˝À ñ+#· T ø√yê\Hêïs¡ T . ìj· T eT ìã+<Û ä q \T bÕ{Ï d ü ÷ Ô eTq´+ n_Û e è~Δ ø Ï ø£ è wæ #˚ j · ÷ \ì dü÷∫+#ês¡T. –]»q ÁbÕ+‘·+˝À $<ä´ yÓ’<ä´ s¡+>±\˝À ùde\T n+~+#˚ n+X¯ + ˝À n\dü ‘ · « + eVæ ≤ ùdÔ #· s ¡ ´ \T ‘· | ü Œ eì ôV≤#· à ]+#ês¡ T . eT+&É ˝ ≤˝À¢ neT\T ne⁄‘· T qï |ü q T\≈£ î dü+ã+~Û+∫ m+|”&ûy√\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ düeTÁ>∑ düe÷#ês¡+ ùdø£]+#ê\ì |”y√qT Ä<˚•+#ês¡T. XÊK\ yêØ>± ‘·j÷· s¡T #˚dqæ Ábıô|˝’ò Ÿ˝À e´‘ê´kÕ\T edüTHÔ êïj·Tì Ç˝≤ m+<äT≈£î ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\T |ü]~Û˝À m˝≤+{Ï |üqT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs√ ‘·>∑T düe÷#ês¡+ ˝Òø£b˛e&É+ @$T≥ì j·T÷ì{Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Á|ü•ï+#ês¡T. yês¡+ s√E˝À¢ düeTÁ>∑ $esê\qT n+~+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. uÛÑÁ<ë#·\+ ld”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T Ä\j·÷ìï ø£˝…ø£ºsY s¡»‘Y≈£îe÷sY XË’˙ eT+>∑fi¯yês¡+ <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. @áy√ ÁXÊeDY≈£îe÷sY kÕ«>∑‘·+ |ü\Tø£>± Á|ü<ÛëHê#·s¡Ã≈£î&ÉT »>∑Hêï<∏ë#ês¡T´\T H˚‘·è‘·«+˝À Äos¡«#·q+ n+~+#ês¡T. Á|ü<Ûëq Ä\j·T+˝Àì eT÷\eT÷s¡TÔ\qT <ä ] Ù+#· T ≈£ î ì nqTã+<Û ä + >± ñqï \ø° Î ‘êj· ÷ s¡ T neTàqT Ä+»H˚ j · T kÕ«$Tì <ä ] Ù+#· T ≈£ î Hêïs¡ T . rs¡ ú Á|ü k Õ<ë\qT d”«ø£]+#ês¡T. yÓ’~ø£ ô|<ä›\T Ä\j·T $•wüº‘·qT $e]+#ês¡T.

e÷ Á|ü‹ì~Û ø£Ø+q>∑s,Y ôdô|º + ãsY 12 ø£ Ø +q>∑ s Y ø£$Twüqπs{Ÿ |ü]~Û˝À b˛©düT\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï Á|ü‹ ø±s¡´Áø£eT+ Á|ü » \ uÛ Ñ Á <ä ‘ · ø√dü y ˚ T qì ø£Ø+q>∑sY b˛©dt ø£$TwüqsY $._ ø£eT˝≤düHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. Á|ü ‹ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìøÏ Á|ü » \ dü V ü ≤ ø±s¡ + \_Û d ü T Ô + &É ≥ +‘√ <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|ü»\ uÛÑÁ<ä‘·, s¡ ø £ å D #· s ¡ ´ ˝À¢ ø£ Ø +q>∑ s Y ø£$Twüqπs{Ÿ Hê\T>∑e kÕúq+ \_Û+∫+<äHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY ˝Àì yê$˝≤\|ü*˝¢ À b˛©düT \T ø±s¡¶Hé n+&é ôdsYà ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. ñ<äj·T+ 5.30 >∑+≥\ qT+∫ 7.30 >∑+≥\ es¡≈£î Á|ü‹ Ç\T¢, nqTe÷ì‘· ÁbÕ+‘ê ˝À¢ k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<䓤+>± @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´ Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. mø£ÿ&É @ H˚s¡ dü+|òTü ≥q »]–Hê

ã÷¢ø√˝Ÿº‡ ãè+<ë\T 4 qT+∫ 6 ì$T cÕ\ e´e~Û ˝ ÀH˚ #˚sT¡ ≈£î+≥÷ dü‘«· s¡ ùde\+~düTÔ Hêïs¡ H êïs¡ T . d” d ” ¬ ø yÓ T sê\ düVü‰j·T+‘√ á eT<Ûä´ø±\+˝À 60øÏ ô|’ > ± H˚ s ê\qT #˚~Û+#êeTHêïs¡T. n<Ó›<ës¡T\ $esê\T ‘Ó \ Tdü T ø√≈£ î +&Ü Çfi¯ ¢ q T n<Ó › ≈ £ î Çy=«<ä › ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . Á|ü e ÷<ë\ ìyês¡D≈£î Á&É+ø˘ n+&é Á&Ó’yé\T, j· T Te‘· q T dü H êàs¡ Z + ˝À |üjT· ì+|üCùÒ d+ <äT≈£î Ä|üsπ wüHé HÓ’{Ÿ ùd|ò”º, nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\ ø£<ä*ø£\ ìj·T+Á‘·D, nÁø£eT ø±s¡ ´ ø£ ˝ ≤ bÕ\≈£ î n&É T ¶ ø £ ≥ º y˚ùd+<äT≈£î ø±s¡¶Hé n+&é ôdsYÃ, HêU≤ ã+B\qT ø=qkÕ– düTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. nìï esêZ \ Á|ü » \ kÂø£ s ê´s¡ ú + n+<äTu≤≥T ˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫Ãq Vü‰ø˘`◊ j·÷|tqT &ÍHé˝À&é

#˚ d ü T ø√ yê\ì #Ó b ÕŒs¡ T . eTVæ ≤ fi¯ \ T, $<ë´]ú q T\qT y˚ ~ Û d ü T Ô q ï 350 eT+~ b˛øÏØ\qT |ü≥Tº≈£îHêïeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dü¬s’q Á<ÛäTe| ü Á ‘ê\T ˝Ò ì 47 ~«#· Á ø£ y ê Vü≤Hê\T, s¡÷.5 y˚\ $\Te #˚ùd ìùw~Û‘· bı>±≈£î ñ‘·Œ‘·TÔ\ qT kÕ«BÛ q + #˚ d ü T ≈£ î qï≥T¢ $e]+ #ês¡T. yê$˝≤\|ü*¢ ÁbÕ+ ‘·+˝À H˚qTôd’‘·+ ø±s¡´Áø£ eT+˝À uÛ≤>∑+>± d”d” ¬øyÓTsê\ @sêŒ≥T ø√dü+ ø±\˙yêdüT\T s¡÷.12. 45 \ø£å\T Á|üø£{Ï+ #ês¡T. dü‘«· s¡+ s¡÷.5.52 \ø£\å #Ó≈£îÿ\qT n+<äCÒXÊs¡T. @d”|” |æ.yÓ+ø£≥s¡eTD, ÇHé‡ô|ø£ºs¡T¢ $»jY T ≈£ î e÷sY , ‘· T \ lìyêdüsêe⁄, <˚yê¬s&ç¶, s¡$, ÄsY ◊ C≤˙$Tj· ÷ , $$<Û ä $uÛ ≤ >±\≈£ î #Ó + ~q 150 eT+~ b˛©düT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

neTs¡T\ ‘ê´>±\T eTs¡Te˝Òì$ ã<ä+› m˝≤¢s¬ &ç¶ $Á>∑V‰ü ìøÏ ìyêfi¯ó\]düTqÔ ï sê+>√bÕ˝Ÿs¬ &ç¶ e÷ Á|ü ‹ ì~Û ø£ Ø + q>∑sY, ôdô|º+ãsY 12 ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT\T #˚ d æ q ‘ê´>±\T ∫s¡ d ü à s¡ D°j·TeTì uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø√eT{Ϭs&ç¶ sê+>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ yês√‘· ‡ yê\T á HÓ \ 11 qT+∫ 17 es¡ ≈ £ î õ˝≤¢ yê´|ü Ô + >± ìs¡ « Væ ≤ +#· & É + ˝À uÛ ≤ >∑ + >± ø£ Ø +q>∑ s Y ˝ Àì ø√‹sê+|üPsY˝Àì u…’bÕdt˝Àì ã<ä › + m˝≤¢ ¬ s &ç ¶ $Á>∑ V ü ‰ ìøÏ |ü P \e÷\ y˚ d æ , ìyêfi¯ ó \]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚XÊìøÏ 1947 Ä>∑düTº 15q kÕ«‘·+Å‘·´+ dæ~ΔùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é dü+kÕúq+ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À $©q+ #˚j·T≈£î+&Ü ìC≤+ qyêãT á ÁbÕ+‘êìï

|ü ] bÕ*dü ÷ Ô Á|ü » \ e÷q, ÁbÕD≤\qT Vü≤]dü÷Ô u≤ìdü‘«· +, yÓ{Ϻ#êøÏØ #˚sTT+ #·T≈£îH˚yê s¡Hêïs¡T. <˚XŸeTTUŸ\T, uÛÑ÷kÕ« eTT\, C≤–sê› s ¡ ¢ Ä>∑ & Ü\T s√Es√E≈£ L $T‹$÷] b˛‘· T qï ‘· s ¡ T D+˝À 1947 ôdô|º+ãs¡T 11q ø£eT÷´ìdüTº nÁ>∑Hê j·T≈£î\T sê$ Hêsêj·T D¬s&ç¶, ã<ä›+ m˝≤¢¬s&ç¶, eTTKT›+ yÓ T TsTTH=B› H é \ T kÕj· T T<Û ä b˛sê{≤ìøÏ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡ì #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ 1948 ôdô|º+ãs¡T 17q ôV’≤<äsêu≤<é dü + kÕú H êìï uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ + ˝À $©q+ #˚ X Ês¡ H êïs¡ T . á b˛sê≥+˝À 4500 eT+~ ø£ e T÷´ìdü T º \ T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡ì, yê] neTs¡‘·«+ ∫s¡düàs¡D°j·TeTì, 10 \ø£å\

mø£ s ê\ Á|ü u Û Ñ T ‘· « uÛ Ñ ÷ $Tì ù|<ä\≈£î |ü+∫q |òüTq‘· d”|”◊πø <äøÏÿ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. kÕ«s¡ú sê»ø° j · ÷ \ ø√dü + H˚ { Ï bÕ\≈£î\T kÕj·TT<Ûä b˛sê{≤ìï nH˚ø£kÕs¡T¢ ø=ìj·÷&ç H˚&ÉT n~Û ø ±s¡ + ˝ÀøÏ e#êÃø£ ôdô|º+ãs¡T 17qT n~Ûø±]ø£+>± ìs¡«Væ≤+ #·ø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡ eTHêïs¡ T . bÕغ dü V ü ‰ j· T ø±s¡´<ä]Ù n+<Ó kÕ«$T, sêh øöì‡˝Ÿ dü u Û Ñ T ´\T ø±\« qs¡‡j·T´j·÷<äyé, >∑÷&Ó+ \øÏÎ, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ô|’&çô|*¢ sêE, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z, øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\T <ä T &Ó ¶ \ \ø° Î Hê sêj· T D, ô|’ & ç ô |*¢ eT˝Ò ¢ X ¯ + , ø£ d æ ¬ s &ç ¶ eTDÏ ø £ + sƒ ¡ ¬ s &ç ¶ , d” | ” ◊ , @◊mdtm|òt, @◊yÓ’m|òt, @◊{° j·T÷d” Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n‘ê´#ês¡+ øπ düT˝À Äs¡T>∑T]øÏ C…\’ T e÷ Á|ü‹ì~‘=>∑T≥, ôdô|º+ãsY 12 eTVæ≤fi¯ô|’ n‘ê´#ês¡+ #˚dæq πødüT˝À dæ~›ù|≥ ndæôdº+{Ÿ ùdwüHé ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô mdt dü]‘· Äs¡T>∑T]øÏ C…’\T •ø£å $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ yÓ\Te]+∫q≥T¢ ‘=>∑T≥ môd’‡ lìyêdt¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. môd’‡ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... ‘=>∑T≥ eT+&É\+ |òüTq|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£î+u≤\ s¡$(31) n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTVæ≤fi¯ô|’ ÄyÓT Ç+{À¢ mes¡÷ ˝Òì düeTj·T+˝À 2014 &çôd+ãs¡T 19q n‘ê´#ês¡+ #˚XÊ&ÉT. ÄyÓT uÛÑs¡Ô Ç+{ÏøÏ sê>±H˚ $wüj·÷ìï n‘·&çøÏ $e]+#·&É+‘√ ≈£î\ô|<ä›\qT ø£*XÊs¡T. |ü+#êj·Tr ô|<ä›\ düeTø£å+˝ÀH˚ s¡$ ‘·+Á&ç, n‘·ì k˛<äs¡T\T ø£*dæ eTVæ≤fi¯, ÄyÓT uÛÑs¡Ôô|’ ø£Ás¡\‘√ <ë&ç #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î yês¡T ‘=>∑T≥ sƒêD≤˝À |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ n|üŒ{Ï @môd’‡ eT+ps¡TVüQùd‡Hé πødüT qyÓ÷<äT #˚j·T>± d”◊ yÓ+ø£≥j·T´ πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚XÊs¡T. ø√s¡Tº˝À $#ês¡D |üPs¡Ôe&É+‘√ n‘ê´#êsêìøÏ bÕ\Œ&çq s¡$øÏ @&˚fi¯ó¢, n‘·ì ‘·+Á&ç qs¡‡j·T´, k˛<äs¡T\T ~H˚XŸ, s¡y˚TXŸ, lìyêdt, Hêsêj·TD≈£î @&Ü~ #=|ü⁄Œq C…’\T •ø£å, s¡÷. 500 »]e÷Hê $~Ûdü÷Ô Hê´j·TeT÷]Ô rs¡TŒ yÓ\Te]+#ês¡T.


PRAJA BALAM

8

ôV’≤<äsêu≤<é

q$«+#˚ Á|jü T· ‘·ï+˝À düø¬ ‡dt nj·÷´+

e÷ Á|ü ‹ ì~Û n\¢ ] qπswt, düT˙˝Ÿ, ∫Á‘· X¯óø±¢ Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘· < Û ë s¡ T \T>± ;Û e TH˚ ì lìyêdü s êe⁄ <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +˝À uÛ Ñ s ¡ ‘ Y # Í<ä ] , øÏ s ¡ D Y ¬ s &ç ¶ . $X¯ « Á|ü k Õ<é dü + j· T Tø£ Ô + >± ì]à+∫q ∫Á‘·+ ªdæ©¢ ô|ò˝Àdtμ. Ç{° e \ dæ ì e÷ $&É T <ä ˝ … ’ q H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + dü¬ø‡dt $÷{Ÿ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n\¢] qπswt e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ , ª‘· $ Tfi¯ + ˝À e∫Ãq dæ ì e÷ Hê≈£ î u≤>± q∫Ã+~. ªøÏ‘·øÏ‘·\Tμ, μu…+&ÉT nbÕŒsêe⁄μ ‘·s¡Vü‰˝À |æ\¢*ï ≈£ L &Ü q$«+#ê\H˚ < ˚ Hê {≤¬sZ{Ÿ. á dæìe÷qT |æ\¢\T ≈£ L &Ü u≤>± m+C≤s¡ T #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . #ê˝≤ s√E\

‘·sê«‘· eT+∫ düø¬ ‡dt‘√ Vü‰´|”>± ñ+~. H˚ q T, dü T ˙˝Ÿ #· ] Ã+#· T ≈£ î H˚ Áù|ø£ å ≈ £ î \qT q$«+#ê\H˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊ+. e÷ Á|ü j · T ‘· ï + dü ¬ ø ‡dt nsTT´+~. á dæ ì e÷qT s¡ ÷ bı+~+∫q <ä s ¡ Ù ø£ , ìsêà‘· \ ≈£ î <∏ ë ´+ø˘ ‡ μ nì nHêïs¡T. ªuÛÀ»HêìøÏ &ÉãT“˝Ò¢ø£, z |òü+ø£åHéøÏ yÓfi‚Ô |òü⁄˝Ÿ $÷˝Ÿ‡ <=]øÏq≥Tº á dü¬ø‡dt Hê≈£î \_Û+∫+~. n+<äT≈£î qπswtøÏ <∏ ë ´+ø˘ ‡ #Ó b ÕŒ*. ;Û e TH˚ ì >∑T]+∫ m+‘· #Ó|æŒHê ‘·≈£îÿy˚ Äj·Tq ôd{Ÿ˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ] <ä>∑Z]øÏ e∫à Ådæÿ|tº >∑T]+∫ $e]+∫ #ÓbÕŒs¡Tμ nì düT˙˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. ìsêà‘· øÏs¡DY¬s&ç¶ #ÓãT‘·÷, ª>∑‘·+˝À y˚TeTT ªH˚H˚

sêE H˚H˚ eT+Á‹μ, ªmyÓTà˝Ò´μ ∫Á‘ê\qT ì]à+#ê+. nìï sê»ø° j · T H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝ÀH˚ dæ ì e÷\T #˚ k ÕÔ s ê nì n&ç>±s¡T. Ä f…’yéT˝ÀH˚ ;ÛeTH˚ì á Ådæ ÿ |t º ‘ √ e#êÃs¡ T . |ò ü ⁄ ˝Ÿ ø±yÓT&û m+≥sYf…’qsY. ø£<∏ä q∫à #˚XÊ+. á ∫Á‘·+‘√ &ç|òü¬s+{Ÿ CÀqsY dæ ì e÷\qT ≈£ L &Ü ì]à+#·>∑\eTì, ø±yÓT&û Á{≤ø˘ ≈£L&Ü #˚j·T>∑\eTì|æ+∫+~. á dæìe÷qT ì]à+∫q+<äT≈£î >∑s¡«+>± ñ+~μ nì #ÓbÕŒs¡T. ªdæìe÷ s¡÷|üø£\Œq≈£î $y˚ø˘ eTTK´ ø±s¡D+. Äj·Tq e˝Ò¢ á ìsêà‘· \ T |ü ] #· j · T + nj·÷´s¡T. n+<ä] düVü≤ø±s¡y˚T dæ ì e÷ì ¬ > *∫+~μ nì <äs¡Ù≈£î&ÉT ;ÛeTH˚ì ‘Ó*bÕs¡T.

qj·÷ s=e÷+{Ïø˘ ø±yÓT&û m+≥sYfq’… sY

yÓ+&ç‘sÓ ô¡ |’ dü]ø=‘·Ô sê»ø°j·T+

e÷ Á|ü‹ì~Û lø±+‘Y V”≤s√>± q{ÏdTü qÔ ï q÷‘·q ∫Á‘·+ ªÄ|üπswüHé 2019μ. j·T»„XË{Ϻ, Bøå±|ü+‘Y ø£<∏ëHêsTTø£\T. eT+#·T eTH√CŸ, düT˙˝Ÿ ø°\ø£ bÕÁ‘·<Ûës¡T\T. ø£s¡D+ u≤;® <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. n*y˚\eTà Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ n*y˚\T ì]àdüTÔqï ∫Á‘·$T~. Á|üdüTÔ‘·+ düT˙˝Ÿô|’ z bÕ≥ ∫Árø£s¡D ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑T‘·T+~. sêeTCÀ>∑j·T´ XÊÅdæÔ kÕVæ≤‘·´+ n+~+#·>±, sê´|t sêø˘ wüø°˝Ÿ dü+^‘·+ düeT≈£LsêÃs¡T. uÛ≤qT e÷düºsY ø=]jÓ÷Á>∑|ò” #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . |ü u Ÿ ôd≥|t ˝ À dü T ˙˝Ÿ ‘· q <Ó ’ q ôdº | ü ⁄ Œ\‘√ n<äs¡>=&ÉT‘·THêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq Áô|dt$÷{Ÿ˝À lø±+‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªμyÓT+≥˝Ÿ b˛©dtμ ‘·sê«‘· ø£s¡D+ u≤;® <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +˝À q{Ï d ü T Ô q ï ∫Á‘· $ T~. sê»ø° j · T H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À kÕ>∑T‘·T+~. >∑‘· ∫Á‘ê\≈£î &ç|òü¬s+{Ÿ>± ø=‘·Ô>± ñ+≥T+~. ªÄ|üπswüHé <äTs√´<Ûäqμ ‘·sê«‘· eT∞fl ˇø£ ø=‘·Ô ¬>≥|t‘√ dæìe÷ #˚XÊqH˚ |ò”*+>¥ ø£*–+~. Áù|ø£å≈£î\T Ä˝À∫+#˚ $<Ûä+>± dü+uÛ≤wüD\T+{≤sTT. Ç+<äT˝À eT+#·T eTH√CŸ, düT˙˝Ÿ‘√ ø£*dæ q{Ï+#·&É+ Vü‰´|”>± ñ+~. düT˙˝Ÿ‘√ Hê ø±+_H˚wüHé˝À #ê˝≤ eT+∫ dæìe÷\THêïsTT. #ê˝≤ >±´|t‘√ eT∞fl á dæìe÷‘√ e÷ ø±+_H˚wüHé edüTÔ+~. mìïø£\T <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ dæìe÷ m˝≤ ñ+&ÉuÀ‘·T+<äì Ä&çjÓTHé‡ m<äTs¡T #·÷kÕÔs¡T. á HÓ˝≤Ks¡Tq dæìe÷qT $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚düTÔHêï+μ nì nHêïs¡T. ªμÄ|üπswüHé <äTs√´<Ûäqμ Hê ù|òeπs{Ÿ dæìe÷. á dæìe÷˝À H˚qT q{Ï+#·&É+ Äq+<ä+>± ñ+~. dæìe÷˝À Hê m+Á{° cÕøÏ+>¥>± ñ+≥T+~. ‘·eTTà&ÉT eTH√CŸ‘√ ø£*dæ ø°\ø£ bÕÁ‘· #˚jT· &É+ eT]+‘· dü+‘√wü+>± ñ+~. Ç+<äT˝À ˇø£ kÕ+>¥ #˚düTÔHêï. #ê˝≤ s√E\ ‘·sê«‘· &ÜHé‡ #˚ùd neø±X¯+ ø£*Œ+∫q lø±+‘Y nqïj·T´øÏ, <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤;®øÏ <∏ë´+ø˘‡μ nì düT˙˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£s¡D+ u≤;® #ÓãT‘·÷, ªlø±+‘Y‘√ HêøÏ~ ¬s+&√ dæìe÷. #ÓHÓ’ï˝À »]–q |òüT≥q Ä<Ûës¡+>± á dæìe÷ rdüTÔHêï. eTH√CŸ ø£<∏ä $q>±H˚ ªô|<äsêj·TT&ÉTμ˝À s¡»˙ø±+‘Y˝≤ ‘·q bÕÁ‘· ñ+<äHêïs¡T. ªÄ|üπswüHé <äTs√´<Ûäqμ˝À lø±+‘Y ø±´¬sø£º¬s’CÒwüHé Ç+<äT˝Àq÷ ø£ì|ædüTÔ+~μ nì #ÓbÕŒs¡T.

ˇø£{Ï ø±<äT.. ˇπøkÕ] s¬ +&ÉT dæìe÷\T.. e÷ Á|ü ‹ ì~Û dü T BÛ s Y u ≤ãT, quÛ ≤ qfÒ X Ÿ »+≥>± ÄsY . mdt . Hêj· T T&É T <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ ªqqTï <√#·T≈£î+<äTefÒμ. düTBÛsuY ≤ãT Ábı&ÉøHå£ ‡é |ü‘êø£+ô|’ dü T BÛ s Y u ≤ãT ì]àdü T Ô H êïs¡ T . $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï á ∫Á‘· + >∑ T ]+∫ <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T ÄsY.mdt.Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ , ªs=e÷+{Ï ø ˘ ø±yÓT&û m+≥sYf…’qsY ∫Á‘·$T~. Ç{°e\ $&ÉT<ä\ #˚dæq Áf…’\sYøÏ $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+~. y˚T+ m˝≤+{Ï ãCŸ ÁøÏ j ˚ T {Ÿ ne⁄‘· T +<ä ì Ä•+#êyÓ ÷ n+‘·≈î£ $T+∫q ÁπøCŸ e∫Ã+~. V”≤s√V”≤s√sTTq¢ ø±´¬sø£s¬º C’ wÒ Hü ‡é øÏ n+<ä s ¡ ÷ ø£ H Ó ø ˘ º nj· ÷ ´s¡ T . V”≤s√V”≤s√sTTq¢ q≥q #ê˝≤ ø=‘·>Ô ± ñ+≥T+~. Ä|òd” t yÓTT‘·+Ô

uÛ Ñ j · T |ü & ˚ kÕ|ò t º y ˚ s Y ø£ + ô|˙ y˚ T H˚ » sY > ± dü T BÛ s Y u ≤ãT q{Ï + #· > ±, n\¢ ] #˚ ù d >∑ & É T dü e ÷àsTT dæ ] bÕÁ‘· ˝ À V” ≤ s√sTTHé quÛ ≤ qfÒ X Ÿ ø£ ì |æ + ∫+~. ªdü y Ó ÷ àVü ≤ q+μ ˝≤+{Ï eT+∫ u≤¢ø˘ãdüºsY ∫Á‘·+ ‘· s ê«‘· dü T BÛ s Y u ≤ãT qT+∫ edü T Ô q ï ∫Á‘· + ø±e&É + ‘√ Áù|ø£ å ≈ £ î \ qT+∫ uÛ ≤ Ø n+#·Hê\T ô|]>±sTT. dæìe÷ ø±HÓ‡|tº &ç|òü¬s+{Ÿ>± ñ+≥T+~. qqTï q$Tà neø±X¯+ Ç∫Ãq düTBÛsYu≤ãT≈£î <∏ë´+ø˘‡. dæìe÷ Á|üyÓ÷wüHé˝À uÛ≤>∑+>± Ç{°e\ #˚dæq ≥÷sYøÏ $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+~. ø=‘·Ô V”≤s√sTTHé nsTTq|üŒ{Ïø° quÛ≤ qfÒXŸ #ê˝≤ u≤>± #˚ d æ + ~. n»˙wt dü+^‘·+, düTπswt ¬øyÓTsê esYÿ dæìe÷≈£î ôdŒwü˝Ÿ mÁ{≤ø£åHé>±

ì\TkÕÔsTTμ nì nHêïs¡T. ªe÷ u≤´qsY˝À ‘=* Á|üj·T‘·ï+>± ì]àdüTqÔ ï á ∫Á‘êìï á HÓ\ 21q Á|ü | ü + #· yê´|ü Ô + >± Á>±+&é > ± ]©CŸ #˚ d ü T Ô H êï+. &Ós¬’ ø£sº Y ÄsY.mdt.Hêj·TT&ÉT #ê˝≤ eT+∫ ø£ < ∏ ä , Åd” ÿ Hé ù |¢ ‘ √ s¡ ÷ bı+~+#ê&É T . Á|” Á|üy÷Ó wüq˝Ÿ ≥÷sY Á>±+&é düø¬ ‡dt nsTT´+~. eTeTà*ï Äos¡ « ~+#· & ÜìøÏ e∫Ãq Áù|ø£ å ≈ £ î \≈£ î <∏ ë ´+ø˘ ‡ . nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î*ï m+≥sYf…’Hé #˚ùd $<Û+ä >± dæìe÷ e∫Ã+~μ nì dü T BÛ s Y u ≤ãT ‘Ó * bÕs¡ T . Hê»sY, ‘·T\dæ, y˚DT, s¡$es¡à, Jyê, e]¸DÏ, kÂ+<äs¡sê»Hé, dü T <ä s ¡ Ù Hé ‘· ~ ‘· s ¡ T \T Ç‘· s ¡ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ m&ç{Ï+>¥ : #√{≤ ¬ø.Á|ükÕ<é, ÄsYº: lø±+‘Y sê$TXË{Ϻ.

ªªkÕ¨μ ∫Árø£ s ¡ D ˝À bÕ˝§Zqï|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ dæìe÷˝À ¬ s +&É T ∫Á‘ê\≈£ î |ü ì #˚ d æ q |ò ” * +>¥ ø£ * –+~μ nì n+{À+~ ÁX¯<ëΔ ø£|üPsY. ÄyÓT ‘Ó\T>∑T˝À m+Á{° Çdü÷Ô ªkÕ¨μ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔqï $wüj·T+ $~‘· y ˚ T . Á|ü u Û ≤ dt V” ≤ s√>± ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+, Væ≤+B˝À s¡ ÷ bı+<ä T ‘· T qï ∫Á‘· $ T~. düTõ‘Y <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘·+ Á|üdüTÔ‘·+ X¯s¡y˚>∑+>± ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~.

á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± dæ ì e÷ ∫Árø£s¡D nqTuÛÑyê\qT ÁX¯<ëΔ z Ç+≥s¡÷«´˝À ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô, ªdæ ì e÷ wü O {Ï + >¥ f… ’ y é T ˝À ‘Ó \ T>∑ T , Væ ≤ +B &Ó ’ ˝ ≤>∑ T \T ˇπ ø kÕ] #Ó b ÕŒ*‡ e#˚ à ~. n+<äTø√dü+ m˝≤+{Ï ÁbÕ|æº+>¥ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ‘Ó\T>∑T &Ó’˝≤>∑T\qT >∑Ts¡TÔ+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|ü j · T ‹ï+#ê. #ê˝≤ ô|<ä › &Ó ’ ˝ ≤>∑ T \qT >∑ T s¡ T Ô ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ m≈£îÿe f…’yéT |üfÒº~. ø=ìï kÕs¡ T ¢ >∑ T s¡ T Ô ô|≥Tº ≈ £ î qï|ü Œ {Ï ø ° eT<Û ä ´ ˝ÀH˚ wüO{Ï+>¥ nsTTb˛j˚T~. B+‘√ HÓøº̆‡ &˚ es¡≈£î Ä dü+uÛ≤wüD\qT >∑ T s¡ T Ô ô|≥Tº ø √e&É + #ê˝≤ ø£ w ü º + >± nì|æ + #˚ ~ . Ç˝≤ ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B &Ó’˝≤>∑T\qT #Ó | ü ⁄ Ô q ï Áø£ e T+˝À ˇπ ø kÕ] ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\≈£î |üì#˚dæq≥Tº nì|æ+∫+~μ nì ‘Ó*bÕs¡T. ÁX¯<ëΔ B+‘√bÕ≥T ªã{Ϻ >∑T˝Ÿ $÷≥sY #ê\Tμ ∫Á‘· + ˝Àq÷ q{ÏdüTÔHêïs¡T.

}Væ≤+#·ì ø=‘·Ô bÕsTT+{Ÿ e÷ Á|ü‹ì~Û ªÁ≥j·÷+–˝Ÿ \yé k˛ºØ‘√ ªm+<äTø√ @yÓ÷μ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#êqT. >∑‘·+˝À m|ü⁄Œ&É÷ #·÷&Éì z ø=‘·Ô n+XÊìï Ç+<äT˝À #·÷|æ+#·uÀ‘·THêï+μ nì n+≥THêïs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT ø√{Ï e~›H˚ì. q+<äT, H√j·T˝Ÿ, |ü⁄qs¡ï$ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·<Ûës¡T\T>± ø√{Ï e~›H˚ì <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ∫Á‘·+ ªm+<äTø√ @yÓ÷μ. e÷\‹ e~›H˚ì ì]à+∫q á dæìe÷ H˚&ÉT(ãT<Ûäyês¡+) $&ÉT<ä\ ø±qT+~. á dü+<äs¡“¤+>± eT+>∑fi¯yês¡+ ø√{Ï e~›H˚ì $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªe÷~ >∑T+≥÷s¡T. m&É÷´πøwüHé |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· _.m&é ø±˝ÒCŸ˝À ø=ìï s√E\T ñ<√´>∑+ #˚XÊ. b˛kÕì ø£èwüíeTTs¡∞ e÷≈£î ã+<ÛäTe⁄. Äj·Tq <ë«sê ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝ÀøÏ e#êÃ. ¬s’≥sY>±, f…øÏïø£˝Ÿ>± Äj·TH˚ Hê≈£î dü÷Œ¤]Ô. 2003˝À ôV’≤<äsêu≤<é e#êÃø£ ¬s+&˚+&É¢ bÕ≥T Äj·Tq <ä>∑Zs¡ ¬s’{Ï+>¥ $uÛ≤>∑+˝À |üì#˚XÊ. #ê˝≤ dæìe÷\≈£î esYÿ #˚XÊqT. Ä ‘·sê«‘· ãj·T≥≈£î e#˚Ãdæ ø=ìï dæìe÷\≈£î ¬s’{Ï+>¥ ôd’&é |üì#˚XÊqT. <äs¡Ù≈£î&ÉT ø=s¡{≤\ •eqT ø£*dæq|ü⁄Œ&ÉT ªqTe⁄« sêdæ+~, qTy˚« &Ó’¬sø˘º #˚j·TeTμHêïs¡T. <äs¡Ù≈£î&ç>± eTqy˚T+{À ìs¡÷|æ+#·T≈£î+fÒ, ‘·sê«‘· me¬s’Hê >∑T]ÔkÕÔs¡H˚ ñ<˚›X¯+˝À &Ó’¬sø£åHé #ÛêHé‡ ø√dü+ #ê˝≤ Á|üj·T‹ï+#ê. ô|<ä› dæìe÷ rj·÷\ì Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T ô|<ä› V”≤s√\‘√q÷ Áf…’ #˚XÊ.ø±˙ ≈£î<äs¡˝Ò<äT. ìsêà‘·˝…es¡÷ eTT+<äT≈£î sêø£b˛e&É+‘√ y˚Ty˚T ìsêà‘·\T>± e÷] dæìe÷qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ê+. q+<äT, H√j·T˝Ÿ, |ü⁄qs¡ï$ Á|ü<Ûëq ‘êsê>∑D+>± m+|æø£ #˚XÊ+. H√j·T˝Ÿ HÓ>∑{Ïyé ùw&é ñqï bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêï&ÉT. Ç~ Á≥j·÷+–˝Ÿ \yé k˛ºØ H˚|ü<∏ä´+˝À kÕπ> bòÕ´$T© m+≥sYf…’qsY. ôdø£+&Ü|òt n*ºy˚T{Ÿ>± ñ+≥T+~. Hê uÛ≤s¡´ e÷\‹ ∫Á‘· ìsêà‘·. ÄyÓT Hê ˝…’|òt &çC…’qπs ø±<äT, á dæìe÷≈£î &çC…’qsY>± |üì#˚XÊs¡T. dæìe÷qT #·÷dæ ø=s¡{≤\ •e Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T. uÀj·TbÕ{Ï lqT kÕ+>¥‡qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. $Hêj·Tø˘ {°»sYqT ]©CŸ #˚dæ n_Ûq+~+#ês¡T. á ãT<Ûäyês¡+ dæìe÷qT e+<ä≈£îô|’>± ~∏j˚T≥s¡¢˝À $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêï+. ø£∫Ñ·+>± nìï esêZ\ Ä&çjÓTHé‡qT n\]+#˚˝≤ ñ+≥T+~. Ä<ä]+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïμ nì nHêïs¡T.

13.09.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

#Ûê˝…+õ+>¥ s√˝Ÿ‡ì Çwü|º &ü ‘É ê..

e÷ Á|ü‹ì~Û ªH˚ì|ü⁄Œ&ÉT m≈£îÿe dæìe÷\T #˚j·÷\H˚ nuÛ Ñ Á <ä ‘ ê uÛ ≤ e+˝À ˝Ò q T. kÕ<Û ä ´ yÓ T Æ q +‘· es¡ ≈ £ î #Ûê˝…+õ+>¥ s√˝Ÿ‡, dæìe÷\T #˚ j · ÷ \qT+~μ nì n+≥THêïs¡T düeT+‘·. ‘êC≤>± ÄyÓT ªj·T÷ ≥sYïμ ∫Á‘·+˝À q{Ï + #ês¡ T . Ä~|æ ì XË { Ï º , uÛÑ÷$Tø£, sêVüQ˝Ÿ s¡M+Á<äHé Ç‘·s¡ eTTK´ bÕÁ‘·<Ûës¡T\T. |üeHé ≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q á dæìe÷ á HÓ\ 13q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± dü e T+‘· eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + $÷&ç j · ÷ ‘√ eTT#·Ã{Ïdü÷Ô, ª<äs¡Ù≈£î&ÉT |üeHé ≈£îe÷sY‘√ ª\÷dæj·÷μ dæìe÷ <ä>∑Zs¡Tï+∫ |ü]#·j·T+ ñ+~. ø£qï&É˝À á dæìe÷ Hê≈£î u≤>± q∫Ã+~. u≤>± qe÷àqT. Ç˝≤+{Ï ø£<∏äqT m≈£îÿe eT+~ Ä & ç j Ó T H é ‡ ≈ £ î #ÓbÕŒ\ì|æ+∫+~. n+<äT≈£î H˚ H ˚ |ü e Hé ≈£ î e÷sY ì

dü + Á|ü ~ +#êqT. ‘Ó \ T>∑ T øÏ ‘·>∑Z≥Tº #ê˝≤ e÷s¡TŒ\T #˚XÊ+. ¬ ø ’ e ÷ø˘ ‡ ˝À 20 ì$TcÕ\T dæ ì e÷qT Á~∏ ˝ Ÿ #˚ d ü T Ô + ~. ‘Ó \ T>∑ T Ä&ç j Ó T Hé ‡ ≈£ î ø=‘· Ô |ò ” ˝ Ÿ ì dü T Ô + ~. dæ ì e÷˝À Hê bÕÁ‘·≈£î ‘·≈£îÿe ôV≤sTTsY ñ +&Ü*. B+‘√ ˇπø ôw&É÷´˝Ÿ˝À dæìe÷qT ø£+|”¢{Ÿ #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. dæ ì e÷ $&ÉT<ä\e⁄‘·T+<ä+fÒ m¬>’®{ŸyÓT+{Ÿ‘√ bÕ≥T ˇ‹Ô&ç ñ +≥T+~. m+<ä T ø£ + fÒ dæìe÷˝À ô|<ä› V”≤s√ ˝Ò&ÉT, ô|<ä › ã&Ó ® { Ÿ dæ ì e÷ ø±<ä T . nsTT‘˚ dæìe÷≈£î ø£<∏˚ V”≤s√. ÅkÕº+>¥ ø£+f…+{Ÿ ñ+&É≥+ e\¢ Ä&ç j Ó T Hé ‡ ≈£ î q#· T Ñ· T +<ä ì Ä•dü T Ô H êï+. Ç~ Á~∏ \ ¢ s Y H˚|ü<∏ä´+˝À kÕπ> ∫Á‘·+. Á~∏\¢sY nH˚ CÀqsY j· T ÷ìes¡ ‡ ˝Ÿ . n+<ä T π ø @ø£ ø ±\+˝À ‘·$Tfi¯+˝Àq÷ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ê+. Ä~|æìXË{Ϻ, uÛÑ÷$Tø£, sêVüQ˝Ÿ s¡M+Á<äHé‘√ ø£*dæ q{Ï+#·&É+

ny˚ T õ+>¥ mø˘ ‡ |” ] jÓ T Hé ‡ . dæ ì e÷≈£ î H˚ H ˚ &É _ “+>¥ #Ó b ÕŒqT. ‘· $ Tfi¯ + ˝À #ê˝≤ s√E\T>± &É_“+>¥ #ÓãT‘·THêï. ‘Ó \ T>∑ T ø=+#Ó + ø£ w ü º + >± nì|ædüTÔ+~. uÛÑ$wü´‘Y˝À Á|ü‹ dæ ì e÷≈£ î &É _ “+>¥ #Ó b ÕŒ\qT≈£ î +≥THêï. ˇø£ |ü ] |ü P s¡ í y Ó T Æ q q{Ï > ± sêDÏ+#ê\+fÒ n˙ï #˚j·÷*. á @&Ü~ #˚dæq ªs¡+>∑düú\+μ, ªn_Û e TqT´&É T μ, ªeTVü ‰ q{Ï μ ∫Á‘ê˝À¢ $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·\T b˛wæ + #ê. z s¡ ø £ + >± á eT÷&ÉT ]dtÿ‘√ ≈£L&ÉT≈£îqïy˚. ]dtÿ rdüT≈£îH˚ $wüj·T+˝À H˚qT Vü ‰ ´|” > ± ñHêï. >∑ ‘ · + ˝À bò Õ ´$T© ‘· s ¡ V ü ‰ , |ü ø Ï ÿ +{Ï ne÷àsTT bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ê. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç+ø=+#Ó+ ø=‘·Ô>± #˚j·÷\qT≈£î+≥THêï. eTVæ≤fi≤ Á|ü < Û ë qyÓ T Æ q ∫Á‘ê\T eùdÔ ø£ ∫ Ñ· + >± #˚ k ÕÔ . Á|ü ‹ dæìe÷≈£î q{Ï>± eTq≈£î eTq+ eè~Δ˝ÀøÏ sêyê*. Á|ü‘˚´ø£‘· #· ÷ |æ + #ê*. n+<ä T π ø #Û ê ˝… + C… d t q T Çwü º | ü & É ‘ êqT. #Û ê ˝… + õ+>¥ s√˝Ÿ ‡ eùdÔ ø£∫Ñ·+>± #˚kÕÔ. uÛÑ$wü´‘Y˝À ì s ê à ‘ · > ± q ÷ e÷sê\qT≈£î+≥THêï. nsTT‘˚ ì]à+#˚ dæ ì e÷˝À¢ H˚ q T q{Ï+#·qT. e÷ ªj·T÷≥sYïμ, #Ó’‘·÷ q{Ï+∫q ªXË’\C≤¬s&ç¶ n\T¢&ÉTμ dæìe÷\T ˇπøs√E $&ÉT<ä\ ø±e&É+ nqTø√≈£î+&Ü »]–+~. e÷ dæìe÷‘√bÕ≥T #Ó ’ ‘ · ÷ dæ ì e÷ ≈£ L &Ü ô|<ä › $»j·T+ kÕ~Û+#ê*. |æ\¢\ >∑T]+∫ n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. <ëìøÏ Ç+ø± bÕ¢Hé #˚j·T˝Ò<äT. •e ìsê«D <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<˚ dæ ì e÷ nø√º ã sY qT+∫ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. B+‘√bÕ≥T eTs√ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ø√dü+ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïsTTμ nì nHêïs¡T.

»bÕHé Áù|ø£≈å î£ \≈£î ø£è‘·»‘„ \· T.. e÷ Á|ü ‹ ì~Û » bÕHé Áù|ø£å ≈£î\≈£î sêyéT #·s¡DY ø£è‘ ·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q dæìe÷ ªeT>∑BÛs¡μqT Ä<ä]düTÔ qï+<äT≈£î m+‘√ >ös¡e+>± ñ+<äHêïs¡T. sêyéT#·s¡DY, ø±»˝Ÿ »+≥>± mdt . mdt . sê»eTÚ[ <ä s ¡ Ù ø£ ‘·«+˝À 2009˝À $&ÉT<ä˝…’q ªeT>∑ B Û s ¡ μ nK+&É $»j· T + kÕ~Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n+‘˚ø±≈£î+&Ü {≤©e⁄&é ø£˝ø… Hå£ é ]ø±s¡ T ¶ \ qT ‹s¡ > ∑ s êdæ + ~. Ç{°e\ á dæìe÷qT »bÕ Hé˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nø£ÿ&É $X‚wüyÓTÆq düŒ+<äq \_ÛdüTÔ+~. |ü ~ s√E˝À¢ s¡ ÷ .17ø√≥T¢ edü÷\T #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+fÒ , Áù|ø£ å ≈ £ î \T dæìe÷˝Àì bÕÁ‘·\ ¬>≥|t\T, |ü ¢ ø ±s¡ T ¶ \ ‘√ ~∏ j ˚ T ≥sY ˝ À dü+<ä&ç #˚j·T≥+ $X‚wü+. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± rdæ q ø=ìï bòı{À\T k˛wü˝Ÿ $÷& çj·÷˝À yÓ’s¡˝Ÿ ne⁄‘·THêïsTT. Ç~ #·÷dæ sêyéT #·s¡DY düŒ+~ dü÷Ô, ª<∏ë´+ ≈£ L ´ »bÕHé . $÷s¡ T e÷ô|’ ≈£î]|ædüTÔqï Áù|eTqT #·÷düTÔ+fÒ

#ê˝≤ dü+‘√wü+>±, >ös¡e+>± ñ+~. $÷ n_Ûe÷Hêìï m|ü⁄Œ&É÷ >∑ T s¡ T Ô + #· T ≈£ î +{≤. Ç˝≤+{Ï ∫s¡ d ü à s¡ D ° j · T yÓ T Æ q dæ ì e÷qT HêøÏ∫Ãq+<äT≈£î sê»eTÚ[øÏ <Ûäq´yê<ë\T. á dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’ |ü<˚+&ÉT¢ ø±edüTÔ+<ä+fÒ qeTà˝Òø£b˛‘·THêïμ nì {Ï«≥ºsY˝À Äq+<ëìï |ü+#·T≈£îHêïs¡T. sêyéT#·s¡DY Á|üdüTÔ‘·+ uÀj·TbÕ{Ï lqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. Bì ∫Árø£s¡D Á|üdüTÔ‘·+ nC≤sY u…’C≤Hé˝À »s¡T>∑T‘√+~. ¬ø’sê n<ë«˙ ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔqï á dæìe÷qT &ç.$.$ <ëqj·T´ ì]àdüTÔHêïs¡T.

Á>±$÷D eTVæ≤fi¯>±..! e÷ Á|ü‹ì~ÛÇ{°e\ ªM¬s ~ yÓ&ç¶+>¥μ ∫Á‘·+‘√ yÓTdüà¬s’CŸ #˚dæq ø£ØHê ø£|üPsY eTVæ≤fi≤ Á|ü<ÛëqyÓTÆq ∫Á‘ê\≈£î Á|üj·÷]{° ÇdüTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ª>∑T&é q÷´dtμ, ª‘·UŸÔμ ∫Á‘ê˝À¢ ã\yÓTÆq bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï ÄyÓT ‘êC≤>± eTs√ eTVæ≤fi≤ Á|ü<Ûëq ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚ neø±XÊìï n+~|ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. &ÜsYÿ ø±yÓT&û H˚|ü<∏ä´+˝À eTVæ≤fi≤ Á|ü<Ûëq+>± á dæìe÷ ñ+&ÉuÀ‘·T+~. ñ ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ u≤´ø˘ Á&Ü|t˝À kÕπ> á ∫Á‘·+˝À ø£ØHê z Á>±$÷D eTVæ≤fi¯>± ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø£<∏ë #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. B+‘√bÕ≥T eTs√ ã\yÓTÆq ø£<∏ë+X¯+‘√ ≈£L&çq ∫Á‘·+˝Àq÷ q{Ï+#˚+<äT≈£î ø£ØHê dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡≥. yÓTT‘·Ô$÷à<ä ôdø£+&é Çìï+>¥‡˝À X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq bÕÁ‘·\‘√ ø£ØHê ‘êH˚$T{À eTs√e÷s¡T ìs¡÷|æ+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚jT· &É+ $X‚w+ü . ª>∑T&é q÷´dtμ ∫Á‘·+˝À nø£så T¡ ≈£îe÷sY‘√, ª‘·UŸμÔ ∫Á‘·+˝À s¡DMY sY dæ+>¥, n*j·÷uÛ{Ñ Ÿ, $ø°ÿ øöX¯˝Ÿ, uÛÑ÷$T |ü&˚ïø£sY,C≤˙« ø£|üPsY, nì˝Ÿ ø£|üPsY\‘√ ø£*dæ q{ÏdüTÔHêïs¡T. á ¬s+&É÷ ∫Á‘ê\qT ø£s¡DY CÀVü≤sY ì]àdüTÔ+&É≥+ $X‚wü+.

Edited ,Printed Published & Owned by A.SRAVANTHI ,Printed at: SRAVANTHI ENTER PRISES 1-9-18/A,Ramnagar,Hyderabad - 500020, T.S and Published at 5-2-518,Osmangunj ,Risala Abdulla,Hyderabad -95 Editor; A.SRAVANTHI, RNI NO ; TELTEL/2005/16755 Cell ; 92921 04449 Email;prajaabalamnews@gmail.com

13th Sep Prajabalam  
13th Sep Prajabalam  
Advertisement