Page 1

SRAVANTHI ENTER PRISES

RNI N0. TELTEL/2005/16755

Á|üC≤ã\+

Offset Printers 1-9-18/A,Opposite sadhana college Ramnagar ,Hyderabad-500 020. T.S.

‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£

ôV≤’ <äsêu≤<é 11.10.2018 >∑Ts¡Tyês¡+ PRAJA BALAM

Check out for more Updated news in our official website www.prajabalam.in

m&ç≥sY m.Ádüe+‹ BA , MCJ.

ù|J\T:8

Cell: 9292104449

s¡÷.2.00

dü+|ü⁄{Ï:13

dü+∫ø£:119

ªnqï<ë‘·\≈£î #˚dæ+<˚$÷ ˝Ò<äTμ

düeTs¡uÛÒ]˝À cÕ >∑s¡®q ø±+Á¬>dt yÓT <ä{Ï C≤_‘ê 34 eT+~ ‘√ ªyÓ÷B uÛÑj·T+‘√H˚ eTT+<ädüTÔ mìïø£\Tμ ôV’≤<äsêu≤<é: eTT+<ä d ü T Ô mìïø£ \ eTT+#· T ø=dü T Ô q ï ‘· s ¡ T D+˝À ‘Ó \ +>±D nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ ù|s¡ ¢ q T ø±+Á¬ > dt mìïø£ \ ø£ $ T{° Ksês¡ T #˚dæ+~. yÓTT‘·Ô+ 34 nôd+;¢ ìjÓ ÷ »ø£ e sêZ ˝ À¢ nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ ù|s¡¢qT ø£$T{° Á|üø£{Ï+∫+~. M]˝À m≈£îÿe eT+~ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´\T, e÷J eT+Á‘·T\T, d” ì j· T sY H˚ ‘ · \ T ñHêïs¡ T . nôd+;¢ì s¡<äT› #˚dæq πød”ÄsY 105 eT+~‘√ ≈£L&çq uÛ≤Ø C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+∫ eTT+<ädüTÔ mìïø£ \ ≈£ î dü e Ts¡ X¯ + K+ |üP]+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛ Ñ ´ s¡ ú \ m+|æ ø £ ô |’ ø£düs¡‘·TÔqT eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. á Áø£eT+˝À sêh yê´|üÔ+>± 119 ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î >±qT yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± 34 eT+~ ù|s¡¢qT mìïø£\ ø£$T{° Ksês¡T #˚dæ+~. m\T¢+&ç ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê $&ÉT<ä\j˚T´ neø±X¯+

ñ+~. 12q j· T ÷|” @ #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷ H˚‘·è‘·«+˝À ø±+Á¬>dt πø+Á<ä mìïø£\ ø£$T{° dü e ÷y˚ X ¯ + ø±qT+~. á düe÷y˚X¯+˝À bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ ã˝≤ã˝≤\ô|’ #·]Ã+∫ ◊<äT sêÅcÕº \ nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ ‘·T~C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚ùd neø±X¯+ ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ø±+Á¬>dt mìïø£\ ø£$T{° Ksês¡T #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T Mπs: dü _ ‘ê Ç+Á<ë¬ s &ç ¶ ` eTùV≤X¯«s¡+ ø±ØÔø˘¬s&ç¶ ` sêCÒ+Á<äq>∑sY πse+‘Y¬s&ç¶ ` ø=&É+>∑˝Ÿ >∑ + Á&É yÓ + ø£ ≥ s¡ e TD¬ s &ç ¶ ` uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ ø=+&Ü düTπsK ` |üs¡ø±\ bıHêï\ \ø£Îj·T´ ` »q>±eT ≈£ L q lXË ’ \ +>ö&é ` ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY düTBÛsY¬s&ç¶ ` m©“q>∑sY Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ ` cÕ<éq>∑sY wü;“sY n© ` ø±e÷¬s&ç¶ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ` uÀ<äHé l<ÛäsYu≤ãT ` eT+<∏äì eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ ` ìs¡à˝Ÿ

$T>∑‘ê 2 ˝À

JeHés¬ &ç¶ ` »–‘ê´\ ã\sê+Hêj· T ø˘ ` eTVü≤ã÷u≤u≤<é <=+‘·Te÷<Ûäe¬s&ç¶ ` qs¡‡+ù|≥ ^‘ê¬s&ç¶ ` »V”≤sêu≤<é <ëyÓ ÷ <ä s ¡ sê»q]‡+Vü ≤ ` Ä+<√˝Ÿ C≤Hê¬s&ç¶ ` Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY ñ‘· Ô y é T ≈£ î e÷sY ¬ s &ç ¶ ` VüQpsYq>∑sY ñ‘·ÔyéT |ü<ëàe‹ ` ø√<ë&É ø√eT{Ï ¬ s &ç ¶ yÓ + ø£ { Ÿ ¬ s &ç ¶ ` q˝§Z+&É ø√eT{Ϭs&ç¶ sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ` eTTqT>√&ÉT düTπswt ôw≥ÿsY ` Hêsêj·TDYUÒ&é s¡y˚Twt sê<∏√&é ` U≤Hê|üPsY bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY ` ø£Ø+q>∑sY düT˙‘ê\øå±à¬s&ç¶ ` qsê‡|üPsY e+o#·+<äsY¬s&ç¶ ` ø£\«≈£î]Ô &ûπø ns¡TD ` >∑<ë«\ dü+|ü‘Y ` Ä\+|üPsY Äπ s |ü * ¢ yÓ ÷ Vü ≤ Hé ` e÷qø=+&É÷s¡T ∫Hêï¬s&ç¶ ` eq|ü]Ô »>±Z¬s&ç¶ ` dü+>±¬s&ç¶ uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ ` eT~Ûs¡

m+CÒ nø£“sY düe÷<Ûëq$TkÕÔsê? sêJHêe÷ #˚kÕÔsê?

e÷ Á|ü‹ì~Û ø£Ø+q>∑sY : ‘Ó\+>±D eTTK´eT+Á‹ πø #· + Á<ä X ‚ K sY sêe⁄! yÓ ÷ B uÛ Ñ j · T +‘√H˚ eTT+<ä d ü T Ô mìïø£\≈£î yÓfi¯ó‘·THêïs¡ì ;CÒ|” C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT n$T‘YcÕ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À »]–q mìïø£\ X¯+U≤ sêe+ ãVæ≤s¡+>∑ düu˝ÑÛ À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+< äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. πød”ÄsY Ç∫Ãq Vü ‰ $÷\qT HÓ s ¡ y ˚ s ¡ à ≈£ î +&Ü Á|ü » \qT yÓ ÷ dü + #˚düTÔHêï s¡ì nHêïs¡T. á kÕ] ≈£L&Ü <ä[‘·Tìï d”m+ #˚j·T ≈£î+&Ü ‘·q ø=&ÉT≈£îH√, ≈£L‘·Ts√ï ≈£îØÃ˝À ≈£Ls√Ãu…&‘É ês¡ì m<˚y› ê #˚XÊs¡T. ;CÒ|”øÏ neø±X¯+ ÇùdÔ $T–*q ;CÒ|” bÕ*‘· sêÅcÕº\ ø£+fÒ ‘Ó\+>±DqT n_Ûeè~Δ #˚dæ #·÷|ü⁄‘êeTHêïs¡T. eTõ¢dt ø√s¡\T |”πø @¬ø’ø£ bÕغ ;CÒ|” eTõ¢dt ø√s¡\T |”πø @¬ø’ø£ bÕغ ;CÒ|” bÕغ e÷Á‘·y˚Tqì ;CÒ|” H˚ ‘ · øÏ w ü H é ¬ s &ç ¶ nHêïs¡ T . ≈£L≥$T\ rs¡T #·÷ùdÔ sêuÀj˚T s√E˝À¢ nôd+;¢ ô |’ eTõ¢ d t C…+&Ü m>∑s¡y˚kÕÔs¡ì, yêfi¯ó¢ ¬ > *ùdÔ s¡ C ≤ø±s¡ ¢ sê»´+ edü T Ô + <ä ì yê´U≤´ì+#ês¡ T .

kÕ«‘· + Á‘· ´ + e∫Ãq ‘· s ê«‘· π ø d” Ä sY ˝≤+{Ï d” m +qT #·÷&É˝Ò<äHêïs¡T. Çfi¯ó¢˝Òì yê]øÏ &É ã T˝Ÿ u… & é s ¡ ÷ + Çfi¯ ó ¢ , Ç+ {Ï+{ÏøÏ ˙fi¯ó¢ Çe«ø£b˛‘˚ z≥T¢ n&É > ∑ e Tì.. á s√E @ ÁbÕ‹|ü ~ Û ø £ q ˇ≥T¢ n&É T >∑T‘·THêïs√ #ÓbÕŒ\ì πød”ÄsYqT Á|ü•ï+#ês¡T. ø=ìï sê»ø°j·T bÕغ \ H˚ ‘ · \ T <ës¡ T dü ˝ ≤+ #· T ≥÷º ‹s¡ T >∑ T ‘· ÷ .. eTõ¢ d t

H˚ ‘ · \ ≈£ î e+–e+– <ä + &É + ô|&ÉT‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±cÕj·T+ n&ܶ ø£Ø+q>∑sY >∑&ɶ ø±cÕj·T+ n&ܶ ø£Ø+q>∑sY >∑&ɶ nì ;CÒ|” sêh Á|ü‹ì~Û ã+&ç dü+»jYT nHêïs¡T. ø£Ø+q> ∑sY˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü <ës¡Tdü˝≤+˝À ≈£ L &Ü ø±cÕj· T + C… + &Ü m>∑Ts¡y˚kÕÔeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT HÓ\\T ‘·q ø√dü+ ø£wüº|ü&ç‘˚ Væ≤+<äT düe÷

øπ d”ÄsY≈î£ ñ‘·yÔ Té ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK

ôV’≤<äsêu≤<é: πød”ÄsY≈£î |”d”d” N|ò t ñ‘· Ô y é T ≈£ î e÷sY ¬ s &ç ¶ ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK sêXÊs¡T. eT+Á‹ Vü ≤ ØXŸ s êe⁄ ˝Ò K ‘√ ‘· q

nC≤„Hêìï ãj·T≥ô|≥T º≈£îHêï s¡ì, {°&û|”‘√ ø±+Á¬>dt bı‘·TÔ >∑ T ]+∫ Á|ü • ï+#˚ HÓ ’ ‹ ø£ ‘ · {° Ä sY m dt ≈ £ î ˝Ò < ä ì ˝Ò K ˝À

Á|ü • ï+#ês¡ T . >∑ ‘ · + ˝À ‘Ó\+>±D e´‹πsøÏ nsTTq... d” | ” m +‘√ bı‘· T Ô ô|≥Tº≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT $÷≈£î X¯s¡+ ˝Ò<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. ;CÒ|‘” √ n+≥ø±>∑ T ‘· ÷ $uÛ Ñ » q Vü ‰ $÷\T m+<ä T ≈£ î kÕ~Û+#·˝Ò<äì, @&ÉT eT+&É˝≤\ >∑ T ]+∫ b˛sê≥+ m+<ä T ≈£ î #˚j·T˝Ò<äì Äj·Tq ì\BXÊs¡T. mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ\T, ≈£L≥eTT\T düVü≤»eTì yê´U≤´ì+#ês¡T. á mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTì ñ‘·ÔyéT BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

C≤ìøÏ s¡ ø £ å D ø£ e #· + ˝≤ ñ +{≤qì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. {°ÄsYmdt düuÛÑ n+fÒ ‘·TbÕø° sêeTTì düuÛÑ {°ÄsYmdt düuÛÑ n+fÒ ‘·TbÕø° sêeTTì düuÛÑ˝≤ ñ+≥T+<äì ;CÒ|” C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´ <ä]Ù eTTs¡∞<ÛäsY sêe⁄ m<˚›yê #˚XÊs¡T. {°ÄsYmdt≈£î e´‹πs ø£+>± á mìïø£\T »s¡T>∑T ‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. πød”ÄsY

düπs«\T, n+¬ø\T ‘ês¡Te÷s¡T ne⁄‘êj·Tì n_ÛÁbÕ j·T|ü&ܶsT¡ . {° Ä sY m dt n~Û ø ± s¡ + ˝ÀøÏ sê<äì, sêVüQ˝Ÿ mø£ÿ&É n&ÉT>∑T ô|&ç‘˚ nø£ÿ&É ø±+Á¬>dt z≥$T ‘·|üŒ<äì nHêïs¡T. {°ÄsYmdt yêdü Ô y ê\T >∑ e Tì+ #ê\ì, |ü>∑{Ï ø£\\T ø£H=<ä›ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ≈£î≥T+ ãbÕ\q≈£î #·s¡eT ^‘·+ bÕ&Ü\ì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

uÛ≤Ø ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–dæq kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ ôdHÓ‡ø˘‡ ≈£î 461.42 bÕsTT+≥T¢, ì|ò”ºøÏ 159.05 bÕsTT+≥¢ ˝≤uÛ≤\T ˝≤uÛÑ|ü&ɶ ãC≤CŸ ô|ò’HêHé‡, ◊wüsY yÓ÷{≤sY‡ dü+düú\ ùws¡T¢ uÛ≤s¡‹ ÇHé ÁbòÕf…˝Ÿ, {°d”mHé dü+düú\ ùws¡¢≈£î qcÕº\T ìqï qcÕº\‘√ eTT–dæq <˚oj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ ás√E uÛ≤Ø ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–XÊsTT. ôdHÓ‡ø˘‡ 461.42 bÕsTT+≥T¢ ˝≤uÛÑ|ü&ç 34760.89 e<ä › , ì|ò ” º 159.05 bÕsTT+≥¢ ˝≤uÛ Ñ + ‘√ 10,460.10 bÕsTT+≥¢ e<ä› eTT–XÊsTT. s¡÷bÕsTT ã\|ü&É&É+, Ä{À,u≤´+øÏ+>¥‘~· ‘·s¡ s¡+>±\ ùws¡T¢ ˝≤uÛ≤\qT qyÓ÷<äT #˚jT· &É+, áHÓ\11q]»sY« u≤+ø˘Á|üuTÑÛ ‘·«u≤+&Éq¢ Tø=qT>√\T #˚jT· qT+&É≥+ ≈£L&Ü e÷¬sÿ≥¢ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ãC≤CŸô|H’ò êHé‡ düØ«ôddt,◊wüsyY ÷Ó {≤sY‡, j·÷øχdt u≤´+≈£î,J m+≥sY f…’Hé‘·~‘·s¡dü+düú\ùws¡T¢ ˝≤uÛÑ|ü&É>±,uÛ≤s¡‹ÇHéÁbòÕf…˝Ÿ, {°d ”mHé,$Áb˛,ôV≤#Y d”m˝Ÿ f…ø˘yÓTT<ä˝…’qdü+düú\ùws¡T¢qcÕº\T #·$ #·÷XÊsTT.&Ü\s¡T‘√s¡÷bÕsTTe÷s¡ø£+$\Tes¡÷.74.17>± ñ+~.

»>∑H,é |üeHé, øπ d”ÄsY. me]˙ e<ä\ì #·+<Á uä ≤ãT! q÷´&Ûç©¢: ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\ Äs√|ü D \ô|’ π ø +Á<ä eT+Á‹ m+CÒ nø£“sY sêJHêe÷ #˚j·÷ \ì ø±+Á¬>dt bÕغ ãT< Ûäyês¡+ Hê&ÉT &çe÷+&é #˚dæ+~. Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ $÷&ç j · ÷ ‘√ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ , m+CÒ nø£“sY ‘·qô|’ e∫Ãq Äs√|üD\ô|’ dü+‘·è|æÔø£s¡yÓTÆq düe÷<Ûëq+ Çyê«\ì, ˝Ò<ë sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é

#˚XÊs¡T. πø+Á<ä eT+Á‹ y˚~Û+ |ü⁄\ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±>±, ªeTÚq+ m+‘· e÷Á‘· + dü e ÷<Û ë q+ ø±<äTμ nì ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û eT˙wt ‹yêØ Ç|üŒ{Ïπø m+CÒ nø£ “ sY ô |’ $eTs¡ Ù \T >∑T|æŒ+ #ês¡T. düeTdü´ rÁe‘·qT ã{Ϻ eT+Á‹ H√s¡T $bÕŒ\ì, yÓTT‘·Ô+ e´eVü‰s¡+ô|’ $#ês¡D »s¡ > ±\ì Äj· T q &ç e ÷+&é

#˚XÊs¡T. eT+Á‹ düe÷<Ûëq+‘√ bÕ≥T Á|ü<Ûëì yÓ÷B @$T #ÓãT ‘ês√ ‘êeTT ‘Ó\TdüTø√ yê\ qT+≥THêïeTì ‹yêØ ù|s=ÿ Hêïs¡T. ø±>±, eT+Á‹ô|’ e∫Ãq Äs√|üD\ô|’ ;CÒ|” Ç+‘·es¡≈£L ô|<ä$ $|üŒ˝Ò<äT. $<˚XÊ+>∑ XÊK eT+Á‹ düTcÕà dü«sêCŸ ôd’‘·+ Ç<˚ n+X¯+ô|’ eTVæ≤fi≤ »s¡ï*düTº\ Á|üX¯ï\≈£î eTÚHêH˚ï düe÷<Ûë q+>± m+#·T≈£îHêïs¡T.

nq+‘·|ü⁄s¡+˝À |üs¡´{Ï+∫q d”m+ #·+Á<äu≤ãT u…’s¡yêì‹|üŒ ÁbÕC…≈£îº e<ä› ô|’˝≤Hé Ä$wüÿ ]+#ês¡ T . á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± @sêŒ≥T #˚dqæ ãVæ≤s¡+>∑ düu˝ÑÛ À »>∑ H é , |ü e Hé , π ø d” Ä sY \ ô|’ #·+Á<äu≤ãT $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. eTq sêh+˝À ¬s+&ÉTeT÷&ÉT bÕغ \ THêïj· T ì, n+<ä T ˝À ˇø£{Ï yÓd’ |” ” nì.. n~ n$˙‹ bÕغ nì Äj· T q $eT]Ù+ #ês¡ T . n&É ¶ + >± <=]ø±s¡ ì , d” ; ◊ m+¬ ø ’ « Ø\T m<ä T s¡ T ÿ Hêïs¡ì.. mes¡T n~Ûø±s¡+˝À ñ+fÒ yêfi¯¢ ø±fi¯ó¢ |ü≥Tº≈£îì πødüT\ e÷|ò” ø√dü+ Á|üj·T‹ï düTÔHêïs¡ì.. sêh Á|üjÓ÷»Hê\T @ e÷Á‘·+ |ü≥ºeì yÓ’d”|”ô|’

|üs√ø£å $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. yÓ ’ d ” | ” m+|” \ T mìïø£ \ T sêeì ‘Ó * dæ sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì d”m+ Äs√|æ+#ês¡T. C…\’ T¬øfi≤ÔsH¡ ˚ uÛj Ñ T· +‘√ sêÅcÕºìøÏ nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì »>∑HéqT $eT]Ù+#ês¡T. »qùdq ‘·s¡|ü⁄q |üeHé bòÕ´ø˘º ô|ò’+&ç+>¥ ø£$T{° y˚XÊs¡ì, sêÅcÕºìøÏ sêyê*‡q ì<Û ä T \ >∑ T ]+∫ m+<ä T ≈£ î Á|ü•ï+#·&É+ ˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãT |üeHéqT Á|ü•ï+#ês¡T. ‘·q≈£î yÓT#·÷´]{° ˝Ò<äì.. ‘Ó\+>±D d”m+≈£î yÓT#·÷´]{° ñ+<äì yÓ÷B nHêïs¡ì, m˙¶@ qT+∫ ãj·T≥≈£î sê>±H˚ s¬ +&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÅcÕº \ eT<Û ä ´ ∫#· T Ãô| ‘Ó\+>±D˝À eTVü‰≈£L≥$T˝À ‘Ó\T>∑T C≤‹ ø√dü+ ô|{Ϻq bÕغ n+<ä ] ˙ Ä<ä T ≈£ î +≥T+<ä ì &É T ‘· T Hêïs¡ ì Äs√|æ + #ês¡ T . #˚]‘˚ $eT]ÙdüTÔHêïs¡ì, {°&û|” nì.. me]øÏ Çã“+~ ñHêï #·+Á<äu≤ãT #ÓbÕŒs¡T.


2

PRAJA BALAM

Á|üC≤ã\+ 11.10.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

s¬ {Ï+º |ü⁄ Ä<ëj·T+ qeTàX¯ø´£ e÷? ;CÒ|” düsêÿsY ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T #˚≈£Lπs $<ÛëHê\T neT\T #˚jT· ≈£î+&Ü yê] Ä<ëj·÷ìï 2022 Hê{ÏøÏ s¬ {Ï+º |ü⁄ #˚kÕÔeTq&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+. m˝≤ #˚kÕÔsq¡ ï~ }Vü‰»ì‘·+. Á|üuTÑÛ ‘·« $<ÛëHê\‘√ e´ekÕj·T+ |ü≥¢ s√Es√E≈£î s¬ ‘’ T· ˝À¢ ìsêdüø‘Ô£ · ô|s¡T>∑T‘·T+fÒ, eTs√yÓ’|ü⁄ yê] Ä<ëj·T+ ô|+#·T‘êeTq&É+ |ü]Vü≤dæ+#·&É+ ø±<ë? Ç+<äT≈£î Ç{°e\ øπ +Á<ä e´ekÕj·T XÊK (2015`16) $&ÉT<ä\ #˚dqæ ‘êC≤ >∑D≤+ø±˝Ò ì<äsÙ¡ q+. 2010`11 qT+∫ 2015`16 ø±˝≤ìøÏ dü + ã+~Û + ∫ ◊<˚ + &É ¢ ø ±\e´e~Û ˝ À <˚ X ¯ y ê´|ü Ô + >± 60\ø£ å \ mø£ s ê˝À¢ ¬ s ’ ‘ · T \T e´ekÕj· ÷ ìï e~˝ÒXÊs¡T. yê]˝À m≈£îÿeeT+~ ∫qï, düqïø±s¡T eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ s¬ ‘’ T· ˝Ò. yê‘êes¡D+ e÷s¡TŒ\T, |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ <äø£ÿø£b˛e&É+, u≤´+≈£î\T s¡TD≤*e«ø£b˛e&É+, Á|üuÛÑT‘·«+ <äjT· #·÷|üøb£ ˛e&É+....Ç˝≤ s¬ ‘’ T· \T Çã“+<äT\T |ü&ìÉ s√E ˝Ò<Tä . s¬ ‘’ T· \ qT+∫ ã\e+‘·+>± ˝≤≈£îÿì Ç‘·s¡ nedüsê\≈£î eT[¢+∫q uÛ÷Ñ eTT\≈£î ‘·–q |ü]Vü‰sêìï Çe«ø£b˛e&É+ eTs√ düeTdü´. |ü+≥ |ü+&ÉT‘·T+<äì n+~qø±&çøÏ n|ü⁄Œ #˚dHæ ê n~ rπsà e÷s¡+Z ø£q|ü&øÉ £ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£îqï |òTü ≥q˝…H√ï. ;Vü‰sY, C≤s¡+â &é, áXÊq´ sêÅcÕº\T $TqVü‰ $T>∑‘ê nìï sêÅcÕº˝À¢q÷ kÕ>∑T $d”sÔ +í¡ ‘·>T∑ ‘Z T· qï<äì ‘êC≤ ìy˚~ø£ |ü]dæ‹ú øÏ n<ä+› |ü{+ºÏ ~. ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêÅcÕº˝À¢H˚ 7 \ø£˝å ≤ 82 y˚\ mø£sê\T ‘·–+Z ~. á eT÷&˚+&É¢ ø±\e´e~ÛøÏ dü+ã+~Û+∫ @{≤ dü>≥∑ Tq Ç+#·T$T+#·T |üHïÓ +&ÉTqïs¡ \ø£\å y˚Ts¡ kÕ>∑T $d”sÔ +í¡ ‘·–qZ ≥Tº n+#·Hê y˚dTü ≈£îHêï <˚X+¯ ˝À Ç+ø√ 37 \ø£\å mø£sê\ <ëø± uÛ÷Ñ eTT˝À¢ |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT*ï qwübº ˛sTTqfÒ.º >∑‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+‘√ b˛\TÃ≈£î+≥Tqï yÓ÷&û ¬s’‘·T˝À¢ uÛÑs√kÕ ì+ù| #·s¡´\T @M Ç|üŒ{Ïes¡≈£î rdüTø√˝Ò<ä+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔø±<˚yÓ÷! 1970`71 qT+N nsTT<˚ + &É ¢ ø √kÕ] π ø +Á<ä e´ekÕj· T XÊK ˝… ø £ ÿ \T ôV≤#·Ã]düTÔHêï e´ekÕj·÷_Ûeè~Δô|’ bÕ\≈£î\≈£î @ e÷Á‘·+ NeT≈£î{Ïqº f…Hº’ ê u≤<Ûä ø£\>∑øb£ ˛e&É+ $#ês¡øs£ +¡ . kÕ>∑T $d”sÔ +í¡ ‘√ bÕ≥T e´ekÕj·T ø£eT‘·+ dü>≥∑ T $d”sÔ +í¡ ≈£L&Ü uÛ≤Ø>± |ü&bç ˛‘·÷ edü T Ô q ï<ä ì e´ekÕj· T XÊK ìy˚ ~ ø£ kÕsê+X¯ + . >∑ D q ÁbÕs¡+_Û+∫q düeTj·T+˝À <˚X¯+˝À dü>∑≥T $d”Ôs¡í+ düTe÷s¡T ◊<Óø£sê\T+fÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+<äT˝À dü>∑+ ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. yÓTT‘·+Ô uÛ÷Ñ $T˝À ◊<äT mø£sê˝À¢|⁄ü uÛ÷Ñ $T ñqï¬s‘’ T· \T 86.21 XÊ‘·+ ñHêïs¡T. yê] #˚‹˝À ñqï~ yÓTT‘·+Ô uÛ÷Ñ $T˝À 47.34XÊ‘· y ˚ T . $T>∑ ‘ ê uÛ Ñ ÷ $T me] #˚ ‘ · T ˝À¢ ñqï~ ns¡eú Te⁄‘·Tqï~. 25 mø£sê\ô|>’ ± ø£eT‘·eTTqï s¬ ‘’ T· \ dü+K´ πøe\+ 0.57XÊ‘·y˚T. yÓTT‘·Ô+ kÕ>∑TuÛÑ÷$T˝À 9.04XÊ‘·+ yê]#˚‘T· ˝À¢H˚ ñ+~. eT] 70@+&É¢ kÕ«‘·+Å‘´· +˝À Á|üuTÑÛ ‘ê«\T e´ekÕj·T n_Ûeè~ΔøÏ #˚|ü{Ϻq |ü<∏äø±\T me]ø√dü+. ∫qï, düqïø±s¡T s¬ ‘’ T· \≈£î n+<äT‘·Tqï~ ns¡ø=πs ø£<ë! n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚Ã+<äT≈£î ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·÷ ø±\+ yÓfi¯¢BdüTÔHêïs¡ì ‘Ó\Tdü÷ÔH˚ ñ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ e] ~>∑Tã&ÉT\T ø° å D Ï d ü T Ô H êïj· T ì Ädæ j · ÷ n_Û e è~Δ u≤´+≈£ î ôV≤#· à ]ø£ \ T u…+uÒ˝‹… dÔ Tü HÔ êïsTT. #ÓH’ ê ‘·eT kı+‘· nedüsê\ ø√dü+ 95XÊ‘·+ düeT≈£Ls¡TÃ≈£î+≥T+fÒ, Ç+&çj÷· e÷Á‘·+ ~>∑TeT‹ #˚dTü ø√yê*‡ sêe&É+ dæ>T∑ #Z ≥˚ T. yÓ$’ <Û´ä uÛ]Ñ ‘·yTÓ qÆ |ü+≥\ kÕ>∑T≈£î nqT≈£L*+#˚ _Û q ïyê‘êes¡ D + ø£ * –q eTq<˚ X ¯ + #Ó ’ H ê, nyÓ T ]ø±, ÄÅùdº*j·÷\≈£î BÛ≥T>± ~>∑Tã&ÉT\T ô|+#·Tø√>∑*–‘˚ <˚oj·T ÄVü‰sêedüsê\‘√ bÕ≥T m>∑TeT‘·T\ neø±XÊ\÷ ô|s¡T>∑T‘êsTT. ù|s¡ T ≈£ î <˚ X ¯ + q\TeT÷\˝≤ 660øÏ ô|’ > ± ø£ è wæ $C≤„ q øπ +Á<ë\Tqï|üŒ{Ïø° kÕ>∑T s¡+>±ìøÏ »edü‘ê«\T düeT≈£Lsπ à ~X¯>± yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üD≤[ø±ã<äΔ ø£èwæ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. ‘·–qìï ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·≈£î+&Ü Á|ü‹j˚T{≤ e÷≥\‘√ ø±\j·÷|üq #˚düTÔqï~. @ |ü<∏äø£+ #·÷dæHê yê´bÕs¡T\≈£î, ø£+ô|˙\≈£î nqT≈£L\yÓTÆq<˚. kÕ«$THê<∏äHé dæbòÕs¡T‡\≈£î nqT>∑TD+>± e´ekÕjÓ÷‘·Œ‹Ô Ks¡TÃ\ô|’ 50XÊ‘·+ ø£*|æ eT<䛑·T <Ûäs¡\qT ìs¡sí TTkÕÔqì #Ó|Œæ s¬ ‘’ T· \qT yÓ÷&û ì\Te⁄Hê yÓ÷dü+ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ ìs¡ísTT+∫q –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ e\¢ ‘Ó\T>∑T sêÅcÕº˝À¢ ¬s’‘·T\T Á|ü‹ mø£sê≈£L ô|≥Tºã&ç˝ÀH˚ Äs¡Ty˚\ s¡÷bÕj·T\T qwübº ˛‘·THêïs¡qï~ yêdüeÔ +. m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT s¬ ‘’ T· dü+|ò÷ü \T s¬ ‘’ T· \ düeTdü´\qT ‘Ó*j·TCÒdTü HÔ êï #Ó$ø¬ øÏÿ+#·Tø√&ÜìøÏ dæ<|Δä &ü +ç <Óøÿ£ &û. Ç{°e\ &Û©ç ì¢ ~>∑“+~Û+∫q y˚˝≤~ eT+~ s¬ ‘’ T· \T kÕ«$THê<∏Hä é ø£$T{° dæbòÕs¡T‡\ neT\T‘√bÕ≥T Ç‘·s¡Á‘ê &çe÷+&É¢ô|’Hê >∑fi¯yÓT‘·Ô&É+ <ë«sê ùd<ä´s¡+>∑ <äTdæú‹>∑‘·T\qT ø£+&É¢≈£î ø£{Ϻ #·÷bÕs¡T. s¬ ‘’ T· \ Ä<ëj·T+ s¬ {Ï+º |ü⁄ #˚ùd ù|s¡T‘√ Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ nqï<ë‘· Ä<ëj·T dü+s¡ø£åD(ÄcÕ)qT ÁbÕs¡+_Û+∫Hê <ëìe\¢ ˇq>∑ ÷ &˚ ~ X¯ S q´+. ñ<ës¡ m>∑ T eT‘· T \ $<Û ë q+ ã&Ü yêDÏ»´y˚‘\Ô· T, eT<Û´ä <äfi≤Ø\≈£î y˚T\T #˚dTü +Ô ~ ‘·|Œü s¬ ‘’ T· \≈£î ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡Ã<äT. m>∑TeT‘·T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫ Ä]úø£+>± ã˝Àù|‘·+ #˚kÕÔeTq&É+ yêdüÔe $s¡T<äΔyÓTÆq~. Ç~ ¬s’‘·T\qT eTs√kÕ] ãT]&û ø={Ï+º #·&yÉ T˚ ne⁄‘·T+~. @ ñ‘êŒ<äqø¬ H’ ê ñ ‘·Œ‹Ô e´j·T+, Ç‘·sÁ¡ ‘ê Ks¡TÃ\T, ˝≤uÛ+Ñ ø£*|æ <Ûsä ¡ ìs¡sí TT+#˚ |ü<äΔ‹ì |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT\≈£L e]Ô+|ü#˚ùdÔH˚ ¬s’‘·T≈£î y˚T\T. Bìø√düyT˚ bÕ\≈£î\qT s¬ ‘’ T· ì\Bj·÷*.

11.10.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

ùdyê‘·‘Œ· s¡‘· ô|+bı+~+#·Tø√yê*: d”|” s¡M+<äsY e÷ Á|ü ‹ ì~Û U≤Hê |ü⁄s¡+, nø√ºãsY 10: eTìwæ Ä˝À#·q\≈£î ø±s¡´s¡÷|ü$TùdÔH˚ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\e⁄‘ês¡ì es¡+>∑˝Ÿ b˛©düT ø£$TwüqsY &Üø£ º s Y s¡ M +<ä s Y nHêïs¡ T . es¡ + >∑ ˝ Ÿ s¡ ÷ s¡ ˝ Ÿ õ˝≤¢ U≤Hê|ü⁄s¡+ eT+&É\+ ∫\ø£ eTàq>∑s˝Y Àì Á|üuTÑÛ ‘·« ÁbÕ<∏$ä Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ >∑<äT\ |ü⁄q]ïsêàD ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ d”|” eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T. nuÛj Ñ ÷· s¡D´+˝À ∫\ø£eTàq>∑sY ñ+&É&É+‘√ bÕsƒ¡XÊ\≈£î |üø±ÿ uÛÑeHê\T ˝Òø£ •~∏\yÓTÆq πs≈£î\ >∑<äT\qT n|üŒ{Ï <äT>=Z+&ç d”◊ øÏwüHé, @d”|” düT˙‘êyÓ÷Vü≤Hé düVü≤ø±s¡+‘√ |üø±ÿ πs≈£î\T y˚dæ |ü⁄q]ï]à+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ yê{Ïì d”|” s¡M+<äsY, &ûd”|” nq÷sê<Û ä ÁbÕs¡ + _Û + #ês¡ T . nq+‘· s ¡ + »]–q dü e ÷y˚ X¯+˝À d”|” s¡M+<äsY e÷{ ≤¢ & Üs¡ T . ~e+>∑ ‘ · sêh|ü ‹ nãT› ˝ Ÿ ø £ ˝ ≤+, eT<ä s Y < ∏ Ó ] kÕ #Ó | æ Œ q e÷≥\qT >∑ T s¡ T Ô

#˚XÊs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Ä˝À#·q \T #˚kÕÔs¡ì ø=+<äs¡T ø±s¡´ s¡÷|ü$TùdÔH˚ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T ne⁄‘ês¡Hêïs¡T. ùde #˚j÷· \qï ‘·|üq ñ+&Ü\ì n+<äT≈£î ñ <√´>∑y˚T ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò < ä ì ø£ Ø +q>∑ s Y ≈ £ î #Ó + ~q j· T Te≈£ î &É T @sêŒ≥T #˚ d æ q nHê<∏ëÁX¯eT+ >∑T]+∫ $e]+ #ês¡T. @d”|” düT˙‘êyÓ÷Vü≤Hé, d”◊ øÏwüHé, môd’‡ n_Ûqyé #˚dæq düVü≤ø±s¡+ eTs¡Te˝Òì<äHêïs¡T. ∫\ø£ e Tàq>∑ s Y yêdü T \≈£ î b˛©dü T \T s¡ ø £ å D >± ñ+≥÷ ùdyêuÛ ≤ e+‘√ ñ+{≤s¡ ì #ÓbÕŒs¡T. ∫\ø£eTàq>∑sY bÕsƒ ¡ X Ê\ eT]+‘· n_Û e è~Δ kÕ~Û + #ê\ì ù|s=ÿHêïs¡ T . nq+‘·s¡+ Á>±eTdüTúsê\T <˚eøÏ e÷≥\≈£ î dü Œ +~+∫q d” | ” s¡ M +<ä s Y Á>∑ + <∏ ë \j· T + @sêŒ≥T≈£î düVü‰j·T+ #˚kÕÔeTì #Ó b ÕŒs¡ T . &û d ” d ” nqTsê<Û ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<√´>∑+‘√ bÕ≥T b˛©düT\T ùde#˚j·T&É+ dü+‘√

wü+>± ñ+<äì á bÕsƒ¡XÊ\ |ü < ˚ fi ¯ ¢ ˝ À ñqï‘· bÕsƒ ¡ X Ê\ ø±yê\ì ‘·eTe+‘·T düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~kÕÔ eTHêïs¡T. @d”|” düT˙‘êyÓ÷Vü≤Hé ‘·+Á&ç C≤„|üø±s¡ú+ bÕsƒ¡XÊ\≈£î &Ódtÿ u… + N\T, $<ë´kÕeTÁ– Ç#êÃs¡ì, Hê e+‘·T>± e÷ Hêqï C≤„|üø±s¡ú+ Á>∑+<∏ë\j·T+ @sêŒ≥T≈£ î @d” | ” ø Ï s¡ ÷ . 10y˚\T n+<äCÒkÕÔqì ù|s=ÿ Hêïs¡T. d”◊ øÏwüHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫\ø£ e Tàq>∑ s Y bÕsƒ ¡ X Ê\qT #·÷&É>±H˚ eTqdüT‡ #·*+∫+ <ä ì d” | ” Ç∫Ãq @mHé m d t(j·÷+{° qø£‡˝Ÿ‡ d”ÿ+) øÏ+<ä e∫Ãq ì<Û ä T \qT bÕsƒ ¡ X Ê\ n_Û e è~Δ ø Ï π ø {≤sTT+#êqì ù|s=ÿ Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À d”◊\T dürXŸ, yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄, <˚y˚+<äsY¬s&ç¶, môd’‡\T n_Ûqyé, »>∑ B X¯ « sY , m+áy√ <˚ y ê, ôV≤#Y m + kÕsTT\T, ãT<Û ä s ê e⁄ù| ≥ e÷J dü s ¡ Œ +∫ düTuÛ≤Hé;, bÕsƒ¡XÊ\ kÕú|ü≈£î&ÉT s¡y˚TXŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªnqï<ë‘·\≈£î #˚d+æ <˚$÷ ˝Ò<Tä μ e÷ Á|ü‹ì~Û dæ~›ù|≥, nø√ºãsY 10 ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· mìïø£\ eTT+<äT ¬s’‘·T s¡TDe÷|ò”ô|’ Ç∫Ãq Vü‰$÷ |üP]ÔkÕúsTT˝À HÓs¡y˚s¡Ã˝Ò<äì øÏkÕHé yÓ÷sêà sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ‘√≥ ø£eT˝≤ø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. dæ~›ù|≥ eT+&É\+ ‘√sêï\˝À Äj·Tq |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\T bÕغ\≈£î #Ó+~q j·TTe≈£î\T uÛ≤»bÕ˝À #˚sês¡T. yê]øÏ ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. nq+‘·s¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|ü»\qT e÷j·Te÷≥\‘√ eTuÛÑ´ô|{Ϻ e÷s√e÷s¡T n~Ûø±s¡+ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ‘Ósêdü eTT+<ädüTÔ mìïø£\ yÓ[¢+<äHêïs¡T. sêh+˝À kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\ Ä<ÛäTìø°ø£s¡D ù|]≥ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ Á|üC≤<ÛäHêìï <=#·T≈£î‹Hêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Hê\Tπ>fi¢̄ düeTj·T+˝À õ˝≤¢˝À ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD+ <ë«sê mìï mø£sê\ ;&ÉTuÛÑ÷eTT\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#ês√ Á|ü»\≈£î #ÓbÕŒ*‡q u≤<Ûä´‘· ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À e´ekÕj·T Ä<Ûë]‘· |ü]ÁX¯eT\qT HÓ\ø=\Œø£, –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&É≥+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À #˚|ü{Ϻq uÛÑ÷ Á|üøå±fi¯q ø±s¡´Áø£eT+ ¬s’‘·T\ bÕ*≥ sêã+<äT>± e÷], ø=‘·Ô ∫≈£îÿ\‘√ $yê<ë\≈£î <ë] rdæ, |ü\Te⁄s¡T nqï<ë‘·\ ≈£î≥T+u≤\T ø±sê´\j·÷˝À¢ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì yêb˛j·÷s¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ $<ÛëHêìøÏ $s¡T<äΔ+>± ‘Ósêdü @ø£Á^e rsêàHê\T #˚sTT+#·&É+ e÷qTø√yê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. uÛ≤»bÕ eT+&É\+ n<Ûä´≈£åî&ÉT õ˝…¢\ s¡y˚TXŸ, eTVæ≤fi≤ yÓ÷sêà õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T ñe÷sêDÏ, Hêj·T≈£î\T s¡|òüTÀ‘·Ô+¬s&ç¶, >√|”Hê<∏é¬s&ç¶, lìyêdt, »Hês¡›Hé¬s&ç¶, lø±+‘Y ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ósêdü nuÛ´Ñ ]ú z≥y˚T n_ÛeT‘·+ ø±yê* &ûdd” ;” #Ûs’Ó à¡ Hé Msê¬s&ç¶ e÷ Á|ü ‹ ì~Û Ä‘· à ≈£Ls¡T, nø√ºãsY 10 eTT+<ädüTÔ mìïø£˝À¢ ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï e÷J myÓTà˝Ò´ ∫f…º+ sê+yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì z&ç+#·&Éy˚T ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ n_ÛeT‘·+ ø±yê\ì &ûdd” ;” #Ûs’Ó à¡ Hé Msê¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡ T . Ä‘· à ≈£ L sY ˝ Àì e´e kÕj·T πøåÁ‘·+˝À ìs¡«Væ≤+ ∫q eT+&É\ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷ y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. eTVü ‰ ≈£ L ≥$T nuÛ Ñ ´ ]ú ‘ · « +

Ksês¡T ø±≈£îHêï ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü ] ~Û ˝ À ø=qkÕ>∑ q Tqï ø±+Á¬>dtbÕغ ãdüT‡j·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. ãdüT‡j·÷Á‘·≈£î nìï Á>±e÷\ bÕغ ÁX‚DT\T, n_Ûe÷qT\T, Á|ü » \qT ‘· s ¡ * +#˚ + <ä T ≈£ î ndüs¡yÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. bÕغì qeTTàø=ì bÕغ ÁX‚ j · T dü T ‡≈£ î n+øÏ ‘ · uÛ ≤ e+‘√ |ü ì #˚ d ü T Ô q ï ‘· q T uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô ˝ À ôd’ ‘ · + bÕغ

Á|ü j Ó ÷ »Hê\π ø ô|<ä › | ” ≥ y˚ k ÕÔ q Hêïs¡ T . ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ T, n_Û e ÷qT\T ìs¡ T ‘ê‡Vü ‰ ìøÏ >∑T]ø±≈£î+&Ü bÕغ n~ÛcÕ˜q ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&Ü\ì $e ]+#ês¡T. »&ûŒ{°d” u≤\øÏwüºqï, eT+&É \ bÕغ n<Û ä ´ ≈£ å î &É T s¡Vü≤eT‘·T˝≤¢, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T >∑DÒXŸ, eTùV≤ X¯«sY¬s&ç¶, eT+&É\ Hêj· T ≈£ î \T >∑ + >∑ , s¡ | ò ü T T, >√]+≥¢ q]‡+Vü ≤ , q˝§Z + &É lqT bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü&ÉeT{Ï‘·+&Ü≈£î ‘ê‘êÿ*ø£ s¡ø£åD ø£+#Ó ô|<ä›n&çX¯s¡¢|ü*¢, nø√ºãsY 10(mm+mdt): Á{≤ø£ºsY Á|üe÷<ä+˝À ‘=$Tà~ eT+~ eTè‹øÏ ø±s¡DyÓTÆq m*$TH˚{Ï e÷<Ûäe¬s&ç¶ ÁbÕC…≈£îº (@me÷àØŒ) nqTdü+<Ûëq ø±\« yÓ+≥ s¡ø£åD #·s¡´\qT m≥ºπø\≈£î @me÷àØŒ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ #˚|ü&ÉT‘√+~. @Á|æ˝Ÿ 4q ô|<ä›n&çX¯s¡¢|ü*¢ eT+&É\+ |ü&ÉeT{Ï‘·+&Ü dü$÷|ü+˝À @me÷àØŒ ø±\«˝À Á{≤ø£ºsY |ü&çq Á|üe÷<ä+˝À Ä ‘·+&Ü≈£î #Ó+~q ‘=$Tà~eT+~ eTVæ≤fi≤ ≈£L©\T eTè‹#Ó+<ä>±.. |ü\Te⁄s¡T >±j·T|ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n+‘·≈£îeTT+<äT Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T ø±\«˝À |ü&ç #·ìb˛j·÷s¡T. Á{≤ø£ºsY Á|üe÷<ä+ s√Eq eT+Á‹ »>∑BXŸ¬s&ç¶ ‘·+&Ü≈£î XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q s¡ø£åD ø£\Œq≈£î #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. á #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± eTT+<ädüTÔ>± s¡÷.6.6 \ø£å\‘√ nqTdü+<Ûëq ø±\« yÓ+≥ ‘ê‘êÿ*ø£+>± s¡ø£åD ø√dü+ eTTfi¯¢ø£+#Ó @sêŒ≥T#˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. ¬s+&ÉTHÓ\\ ÁøÏ‘·+ f…+&És¡T Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô#˚dæ |üqT\≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. Ä>∑düTº 25q á |üqT\qT kÕúì≈£î\T n&ÉT¶ø=ì s¡Vü≤<ë]ì $düÔ]+∫ ø±\«yÓ+≥ XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q s¡ø£åD >√&É ì]à+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. s¡÷.22 ø√≥¢‘√ ˝…’ì+>¥, s¡ø£åD >√&É ìsêàD≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ nqTeT‘·T\T sê>±H˚ s¡ø£åD >√&É ìsêàD+ #˚|ü&É‘êeTì ‘Ó\|ü&É+‘√ kÕúì≈£î\T n+^ø£]+#ês¡T. B+‘√ |üqT\T ì*|æy˚dæq n~Ûø±s¡T\T eTTfi¯¢ø£+#Ó≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± Á|üdüTÔ‘·+ C≤* @sêŒ≥T#˚dæ, s¡Vü≤<ë]˙ $düÔ]düTÔHêïs¡T. yês¡+s√E\T>± ø±\«yÓ+≥ øÏ˝À$÷≥s¡T y˚Ts¡ s¡ø£åD düÔ+uÛ≤\ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø±\«yÓ+≥ |üs¡´y˚ø£åD s¡Vü≤<ë]ô|’ ô|+≥≈£î|üŒ\T ‘=\–+∫ yÓ&É\TŒ #˚düTÔHêïs¡T. kÕúì≈£î\ rsêàq+ y˚Ts¡≈£î s¡Vü≤<ë] $düÔs¡D, s¡ø£åD ø£+#Ó|üqT\qT eTs√ yês¡+s√E˝À¢ |üP]Ô#˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì &ç$»Hé`3 ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ Ç+õ˙sY ñe÷|ü‹sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

bÕغ\ø£r‘·+>± n_Ûeè~Δ #˚kÕÔ+ e÷<Ûäe¬s&ç¶ n|üŒ˝Ÿsêe⁄ù|≥ e÷ Á|ü‹ì~Û HÓø=ÿ+&É, nø√ºãsY 10 nH˚ø£ Vü‰$÷*∫Ã, @ ˇø£ÿ{Ï HÓs¡y˚s¡Ã≈£î+&Ü ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ Äø±+ø£å\qT eeTTà #˚dæ+<äì e÷J myÓTà˝Ò´ <=+‹ e÷<Û ä e ¬ s &ç ¶ $eT]Ù+#ês¡ T . sêÁ‹ eT+&É \ +˝Àì n|ü Œ ˝Ÿ s êe⁄ù|≥ Á>±eT+˝À @sêŒ≥T #˚ d æ q ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢ & Üs¡ T . #· + Á<ä u ≤ãT eT+Á‹ |ü < ä $ Çe«≈£ î +fÒ πød”ÄsY ‘Ósêdü @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì >∑ T s¡ T Ô #˚ X Ês¡ T . Ç+~s¡ e Tà bÕ\q˝À m˝≤+{Ï $eø£ å ˝Ò ≈ £ î +&Ü, bÕغ \ ø£ r ‘· + >± ns¡ T Ω ˝ … ’ q Á|ü ‹ ˇø£ ÿ ]ø° Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ n+~+#êeTì ‘Ó * bÕs¡ T . n–Z ô |≥º ˝≤+{Ï Çfi¯ ¢ ‘ √ Çã“+<ä T \T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, n+<ä]øÏ ¬s+&ÉT

|ü & É ø £ >∑ < ä T \ Çfi¯ ¢ q T n+~kÕÔ e Tì Á|ü > ∑ ˝ ≤“¤ \ T |ü * øÏ q π ø d” Ä sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ˇø£ÿ Ç\T¢ ≈£L&Ü Çe«˝Ò<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘ê>∑ T ˙s¡ T n+~ùdÔ H ˚ z≥T¢ n&ÉT>∑T‘êqqï πød”ÄsY ˇø£ÿ Á>±e÷ìøÏ ≈£ L &Ü ˙s¡+~+#·˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À bı+<äT|ü]∫q Á|ü‹ |ü < ∏ ä ø ±ìï bÕs¡ < ä s ¡ Ù ø£ + >± neT\T #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó \ +>±D ø√dü + b˛sê≥+ #˚ d æ q Hêj· T ≈£ î \T Ç|ü Œ &É T ø±+Á¬ > dt bÕغ ˝ ÀøÏ #˚ s ¡ T ‘· T Hêïs¡ ì #Ó b ÕŒs¡ T . ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À ˇø£ÿ]øÏ ≈£L&Ü eT÷&Ó ø £ s ê\ uÛ Ñ ÷ $T n+~+#·˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. eTVæ ≤ fi¯ \ qT Ä]ú ø £ + >±

Ä<äT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. 58 dü+e‘·‡sê\≈£î ejÓ÷|ü]$T‹ ‘·–+Z ∫ Ç+{À¢ m+‘· eT+~ ñ Hêï |æ+#Û·qT¢ n+~kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π > sêqTqï s√E˝À¢ eT<䛑·T <Ûäs¡ ô|+∫ ¬s’‘·qï\qT Ä<äT≈£î+{≤eTì $e]+#ês¡T. @ø£ø±\+˝À ¬s’‘·qï\≈£î ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ s¡TDe÷|ò” #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ $$<Ûä bÕغ\≈£î sêJHêe÷ #˚dæ ø±+Á¬>dt˝À #˚]q yê]øÏ bÕغ ø£+&ÉTyê ø£|æŒ ÄVü‰«ì+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À |”d”d” düuÛÑT´&ÉT s¡ + õ‘Y ¬ s &ç ¶ , u≤¢ ø ˘ ø±+Á¬ > dt n<Û ä ´ ≈£ å î &É T s¡ y ˚ T wt j · ÷ <ä y é , |”@d”mdt #Ó’s¡àHé s¡M+<äsY¬s&ç¶, eT+&É \ Hêj· T ≈£ î \T Vü ≤ ]Á|ü k Õ<é , #Ó q ïπ ø X¯ e ⁄\T, Vü ≤ Øwt ¬ s &ç ¶ , Á>±eT bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªbÕ‘· |æ+#Ûq· T |ü⁄qs¡T<ä]Δ +#˚ bÕغ\øπ eT<ä‘› T· μ uÛ…’] yÓ+ø£fÒX¯+ e÷ Á|ü‹ì~Û dæ~ù› |≥, nø√ºãsY 10 d”|”mdt $<ÛëHêìï s¡ < ä T › #˚ d æ bÕ‘· |æ + #Û · q T |ü⁄qs¡T<äΔ]+#˚ bÕغ\πø ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T, |æ+#Û·qs¡¢ eT<䛑·T ñ+≥T+<ä ì {° | ” { ° j · T ÷ (‘Ó\+>±D Áb˛Á¬>dæyé {°#·sY‡ j·T÷ìj·THé) õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT uÛ…’] yÓ+ø£fÒX¯+ düŒwüº+#˚XÊs¡T. dæ ~ › ù |≥˝À ìs¡ « Væ ≤ +∫q dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À õ˝≤¢ >ös¡ e n<Ûä´≈£åî&ÉT q]‡+>∑sêe⁄‘√ ø£*dæ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. sêqTqï ñ

bÕ<Ûë´j·T myÓTੇ mìïø£˝À¢ d” | ” m dt s¡ < ä T › ≈ £ î dü Œ wü º y Ó T Æ q yÓ’K]‘√ ñqï Hêj·T≈£î\πø e÷ eT<ä › ‘ · T ñ+≥T+<ä H êïs¡ T . sêh+˝Àì ñ<√´>∑ , ñ bÕ<Ûë´j·TT\≈£î d”|m” dt XÊ|ü+>± e÷]+<ä ì yêb˛j· ÷ s¡ T . kÕe÷õø£ uÛ Ñ Á <ä ‘ · ≈ £ î eTT|ü ⁄ Œ yê{Ï ˝ Ò ¢ ˝ ≤ e÷]q q÷‘· q |æ + #Û · q T $<Û ë Hêìï yÓ + ≥H˚ s¡ < ä T › #˚ j · ÷ \ì &ç e ÷+&é #˚ X Ês¡ T . ùdïVü ≤ |ü P s¡ « ø£ Á|ü u Û Ñ T ‘· « +>± #Ó ã T‘· ÷

$düà]+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. U≤∞>± ñqï ñ<√´>±\qT uÛØÑ Ô #˚ j · ÷ \ì, ìs¡ T <√´>∑ T \≈£ î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á HÓ\ ∫es√¢ C≤ø√º, j·T÷mdt|”d” Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ˝ À uÛ ≤ Ø ãVæ ≤ s¡ + >∑ dü u Û Ñ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _Ûø£å|ü‹, {°|”{°j·T÷ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTkÕ, Á|ü‹ì<ÛäT\T X¯+ø£sY, #·+Á<äø±+‘Y, sêy˚TX¯«sY¬s&ç¶, u≤\sêE, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

düe÷q y˚‘q· + #Ó*+¢ #ê* ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ e÷ Á|ü ‹ ì~Û eTVü ≤ ã÷uŸq>∑sY, nø√ºãsY 10 bıs¡T >∑T ùde\T, ˇ|üŒ+<ä ñ<√´>∑T \≈£î düTÁ|”+ ø√s¡Tº rs¡TŒ Á|üø± s¡ + dü e ÷q |ü ì øÏ dü e ÷q y˚‘·q+ Çyê«\ì dü+|òüT+ ñ eTà&ç õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑B X¯«sY¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. {°m HéJy√dt uÛÑeq+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ñeTà&ç õ˝≤¢ eTTK´ Hêj·T ≈£î\ düe÷y˚X¯+˝À Ä j·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. bıs¡T>∑T ùde\ @C…˙‡\qT s¡<äT› #˚dæ, Á|üuÛÑT‘·«y˚T |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì

ø√sês¡T. ñ<√´>∑T\T #·ìb˛‘˚ yê] ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.5 \ø£å\ mø˘‡ Áπ>wæj·T‘√ bÕ≥T ≈£î≥T+ ã+˝À ˇø£]øÏ ñ<√´>∑+ Çyê«\ Hêïs¡T. Äs√>∑´ ø±s¡T¶\T, ¬s+&ÉT |ü & É ø £ > ∑ < ä T \Ç\T¢ , ˝Ò < ëÇ+ ~s¡ e TàÇ\T¢ Ç yê«\ì,>∑ è Vü ≤ ìsêàDdü + dü ú ˝ À‘=\–+∫q dæ ã “+ ~ì‹]–$<Û ä T ˝À¢ ø Ï rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. 58 @fi¯ó ¢ ì+&çq yê]øÏ s¡÷.10 \ø£å\T bÕ]‘√wæø£+, |æ+#Û·qT kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T.áHÓ\ 13qeTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À

ìs¡ « Væ ≤ +#˚ ñ eTà&ç õ ˝≤¢ d ü u Û Ñ >√&É|üÁ‹ø£qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. sêj·T˝Ÿ |òü+ø£åHé Vü‰\T˝À ìs¡« Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Hê\T>∑T õ˝≤¢ \ qT+∫ ˇ|ü Œ +<ä , bıs¡ T >∑Tùde\ñ<√´>∑T\T ‘·s¡* sêyê \Hêïs¡ T . ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À dü+|òüT+Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù mHé. #·+ Á<äj·T´,ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.» >∑Bwt≈£îe÷sY, ø√XÊ~Ûø±] m+. s¡ $ ≈£ î e÷sY > ∑ T bÕÔ , ø±s¡ ´ <ä ] Ù m.;ÛeT|üŒ,dü\Vü‰<ës¡T CÀwæ u≤ãT,X¯•uÛÑ÷wüHé,Ä+»H˚ j·TT \T,ø£qïj·T´,düè»Hé bÕ˝§ZHêïs¡T.

z≥y˚T $»j·÷ìøÏ u≤≥\T ø±yê* bÕ\Hê~Ûø±] m+ÄsYm+ sêe⁄ e÷ Á|ü‹ì~Û ø£+πsƒX¯«sY, nø√ºãsY 10: Áø°&É˝À¢ ¬>\T|ü⁄, z≥eTT\T düVü≤»y˚Tqì, z≥eTT\‘√ ≈£î+–b˛≈£î+&Ü yê{ÏH˚ ¬>\T|ü⁄q≈£î u≤≥\T>± e÷s¡TÃø√yê\ì bÕ\Hê~Ûø±] m+ÄsYm+ sêe⁄ nHêïs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Hê>±s¡+˝À >∑\ yÓTÆHêغ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À Áø°&Ü b˛{°\qT CÀ´‹ yÓ*–+∫ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Áø°&Ü, C≤rj·T C…+&Ü\qT m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ e÷{≤¢&Üs¡T. z≥eTT\≈£î u…<äs¡≈£î+&Ü ¬>\T|ü⁄ø√dü+ ÁX¯$T+#ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ Áø°&Üø±s¡T\T jÓT+&É\ kÂ+<äs¡´, ìK‘Y »ØHé, >∑T>∑T˝À‘Y kÂeT´, e÷˝≤e‘Y |üPs¡í\T n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À sêDÏ+∫ õ˝≤¢ ù|s¡TqT q\TeT÷\\ #ê{≤sêì ù|s=ÿHêïs¡T. Áø°&É\T e÷qdæø√˝≤¢kÕìï ø£*–kÕÔj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. 18 @fi¯ó¢ ì+&çq Á|ü‹ˇø£ÿs¡T z≥s¡T C≤_‘ê˝À ‘·eT ù|s¡TqT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\Hêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À z≥T Vü≤≈£îÿ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. nø√ºãs¡T 25 es¡≈£î e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\qT n+‘·sê®\+˝À qyÓ÷<äT #˚sTT+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Áø°&Üø±s¡T\T e÷sYÃbòÕdtº #˚XÊs¡T. eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T »]π> á b˛{°˝À¢ ñeTà&ç õ˝≤¢˝Àì 13 yÓTÆHêغ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q 650 eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. Vü‰´+&éu≤˝Ÿ, |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ, #Ódt, f…ìïø±sTT{Ÿ, u≤˝Ÿu≤´&çà+≥Hé, ‘·~‘·s¡ Áø°&Ü+XÊ˝À¢ b˛{°\T ñ+{≤sTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°m+ÄsY◊ámdt düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù düj·T´<éeTdü÷<é n©, &ûm+&Éã÷¢´y√ eTVü≤à<é ]j·÷CŸ, ñ eTà&ç õ˝≤¢\ ÁbÕ+rj·T düeTq«j·Tn~Ûø±] eTVü≤à<é eTTkÕÔbòÕU≤Hé, bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ sê»qï, dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\ Áø°&É\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ q˝§Z+&É, nø√ºãsY 10 |üPs¡« q˝§Z+&É õ˝≤¢kÕúsTT yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\ Áø°&É\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì yÓTÆHêغ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q Áø°&Ü b˛{°\qT õ˝≤¢ yÓTÆHêغ dü+πøåeTXÊU≤~Ûø±] >∑÷&É yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ä≥˝À¢ ¬>\Tbı≥eTT\T düVü≤»eTHêïs¡T. XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìøÏ, Äs√>±´ìøÏ Áø°&É\T <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. b˛{°˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ø£èwæ#˚j·÷\Hêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 13 bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì $e]+#ês¡T. n<∏Ó¢{Ïø˘‡, ø£ã&û¶, #Ódt, yê©u≤˝Ÿ, UÀUÀ Áø°&É˝À¢ b˛{°\T »s¡>∑qTHêïsTT. õ˝≤¢ Áø°&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±] eT≈£L“˝Ÿ nVü≤à<é, >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\ Á|æì‡bÕfi¯ó¢, n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


PRAJA BALAM

3

ôV’≤<äsêu≤<é

ã˝ÒZ]j·÷ »s¡ï*ôd’ºŒ ˝…’+–ø£<ë&ç, Vü≤‘·´ >∑T»sê‘Y qT+∫ ô|s¡T>∑T‘·Tqï e\dü\‘√.. ◊s√bÕ˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Ä+<√fi¯q\T ∫qï ‘·sV¡ ‰ü |ü]ÁXe¯ T\ô|’ rÁe Á|uü ≤Û e+

k˛|òj æ ÷· : ã˝Ò]Z j·÷˝Àì s¡÷dt ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q »s¡ï*dtº $ø√º ] j· ÷ e÷]H√yê (30) <ës¡TDVü≤‘·´≈£î >∑Ts¡ j·÷´s¡T. ÄyÓTô|’ ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq nq+‘· s ¡ + <ä T +&É >∑ T \T n‘·´+‘· øÏsê‘·ø£+>± ÄyÓTqT Vü ≤ ‘· e ÷]Ãq≥Tº b˛©dt n~Ûø±s¡T\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. eTè‘· <˚ V ü ≤ +ô|’ ã\yÓ T Æ q >±j· ÷ \T >∑ T ]Ô + #êeTì nHêïs¡ T . ì+~‘· T \ ø√dü + Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ ãè+<ë\T >±*+|ü ⁄

#·s¡´\T #˚|ü&ÉT ‘·THêïj·Tì nHêïs¡ T . ø±>±, ◊s√bÕ düe÷K´ qT+∫ ã˝ÒZ]j·÷≈£î uÛ ≤ Ø>± ì<Û ä T \T $&É T <ä \ j·÷´sTT. á ì<ÛäT˝À¢ ‘êsêkÕú sTT˝À neø£‘· eø£\T »]>± j·Tì e÷]H√yê >∑fi¯$TbÕŒs¡T. n$˙‹ n~Û ø ±s¡ T \ô|’ ‘· q b˛sê≥+ ø√qkÕ –+#ês¡T. ÄyÓT s¡∫+∫q |ü\T |ü]XÀ <ÛäHê‘·àø£ yê´kÕ\T Á|ü»\qT #Ó’‘·q´ |ü]#êsTT. e÷]H√yê <ës¡TD Vü≤‘·´ ≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡ì,

ÄyÓT X¯yêìï &Üq÷´uŸ qB rs¡ ÁbÕ+‘· + ˝À >∑ T ]Ô + ∫q≥Tº n+‘·s¡Z‘· e´eVü‰sê\ eT+Á‹ e÷¢<ÓHé ‘Ó* bÕs¡T. e÷]H√yê eTè‹‘√ ◊s√ bÕ˝À ìs¡dqü \T yÓ\T¢ yÓ‘êÔsTT. ì+~ ‘·T\qT ø£]ƒ q+>± •øÏå+#ê\ì ìs¡düdü ø±s¡ T \T &ç e ÷+&é #˚ X Ês¡ T . ø=y=‘· T Ô \ ‘√ ìs¡ d ü q sê´© rXÊs¡T. Vü≤+‘·≈£î\qT |ü≥Tºø√ yê\ì ◊s√ bÕ dü e ÷K´‘√ bÕ≥T »s¡à˙ z Á|üø£≥q˝À ã˝ÒZ]j·÷qT ø√sêsTT.

b˛|ü⁄ÿ øÏyTé ÄVü‰«q+ ñ‘·sÔ ø¡ =]j·÷˝À |üs´¡ {Ï+#ê\ì nuÛ´Ñ s¡qú ø±sê´\j· T + ã÷¢ bÕ´˝… d t yÓ \ ¢ & ç + ∫+~. ø±>±, e#˚ à yês¡+ <äøDåÏ ø=]j·÷ n<Û´ä ≈£îå &ÉT eT÷Hé CÒ ÇHé ◊s√bÕ˝À |ü s ¡ ´ {Ï + #· q THêïs¡ T . b˛|t q T øÏ*dæ øÏyéT ÄVü‰«Hêìï Äj·Tq n+<äCj Ò T· qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. á $wü j · ÷ ìï ã÷¢ Vü ≤ Ödt Á|ü‹ì~∏ øÏyéT Çj·TT`øÏjÓ÷yéT Á<ÛäTMø£]+#ês¡T. >∑‘· HÓ\˝À »]–q •K sêÁ>∑ dü<ädüT‡˝À b˛|t q T ÄVü ‰ «ì+#ê\ì dæ j Ó ÷ ˝Ÿ : ñ‘· Ô s ¡ ø =]j· ÷ ˝À nuÛ Ñ ´ ]ú + #ês¡ T . á y˚ T s¡ ≈ £ î n q T ≈ £ î + ≥ T q ï ≥ T º |üs¡´{Ï+#ê\ì b˛|t ÁbòÕì‡dtqT b˛|t≈£î øÏyéT ÄVü‰«q+ |ü+|æ øÏ y é T ...eT÷Hé ‘ √ #Ó b ÕŒs¡ ì Ä<˚XÊ<Ûä´≈£åî&ÉT øÏyéT CÀ+>¥ ñHé q≥Tº <ä ø Ï å D ø=]j· ÷ n<Û ä ´ ø£ å Á|ü‹ì~∏ yÓ\¢&ç+#ês¡T

ndüe÷q‘·\ ‘=\–+|ü⁄˝À n≥º&TÉ >∑Tq uÛ≤s¡‘Y Äø˘‡bòÕyéT ìy˚~ø£˝À yÓ\¢&ç \+&ÉHé:düe÷»+˝Àì ndüe÷ q‘ê«ìï ‘=\–+#·&É+˝À uÛ≤s¡‘Y n≥º&ÉT>∑T kÕúHêìøÏ ~>∑C≤]+~. Á_≥Hé≈£î #Ó+~q <ë‘·è‘·« dü+düú Äø˘ ‡ bò Õ yé T 157 <˚ X Ê\qT ªndüe÷q‘ê«ìï ‘·–Z+#·&É+˝À ìã<ä‘Δ · dü÷Nμ(d”ÄsY◊) Á|üø±s¡+ $X‚ ¢ w æ + #· > ±, uÛ ≤ s¡ ‘ Y 147e kÕúq+˝À ì*∫+~. n+fÒ.. n≥º & É T >∑ T qT+∫ 10e kÕú q +˝À..Äs√>∑ ´ +, $<ä ´ , kÕe÷ õø£ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘· ≈ £ î ÿe>± Ks¡ T à #˚ j · T &É y ˚ T n+<äT≈£î ø±s¡DeTì Äø˘‡bòÕyéT $e]+∫+~. eTs√yÓ ’ | ü ⁄ Á|üsTTy˚{Ÿ ôdø±ºsY≈£î sêsTTr\T ø£*Œ+#·&É+˝À uÛ≤s¡‘· düsêÿsY

m+‘√ ÁX¯ < ä Δ #· ÷ |ü ⁄ ‘· T qï≥Tº Äø˘ ‡ bò Õ yé T ìy˚ ~ ø£ ˝ À <äTj·T´ã{≤ºsT¡ . ø±]àø£ #·{≤º\T, eTVæ ≤ fi¯ \ Vü ≤ ≈£ î ÿ\ $wü j · T +˝Àq÷ uÛ ≤ s¡ ‘ Y ìs¡«Vü≤Drs¡T n<Ûë«qï+>± ñ qï<äì Äø˘‡bòÕyéT ‘Ó*|æ+~. ndüe÷q‘ê«ìï ‘·–Z+#·&É+˝À uÛ ≤ s¡ ‘ · dü s êÿsY e´eVü≤]düTÔqïrs¡T Ä+<√fi¯q ø£ * –k˛Ô + <ä ì Äø˘ ‡ bò Õ yé T eT+&ç|&ü +ç ~. d”ÄsY◊ Á|üø±s¡+ &ÓHêàsYÿ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ì\Te>±, Ädæj·÷ <˚ X Ê˝À¢ »bÕHé yÓ T T<ä { Ï kÕúq+˝À(yÓTT‘·Ô$÷à<ä 11e kÕú q +˝À) ì*∫+~.

yÓ T T‘· Ô $ ÷à<ä ndü e ÷q‘ê«ìï ‘· – Z + #· & É + ˝À uÛ ≤ s¡ ‘ Y , HÓ ’ J ]j· ÷ , <Û ä ì ø£ <˚ X Ê˝À¢ nyÓT]ø± rs¡T n<Ûë«qï+>± ñ qï≥Tº Äø˘ ‡ bò Õ yé T ìy˚ ~ ø£ ù|s=ÿqï~. <ä ø Ï å D ø=]j· ÷ , ñs¡ T π > «, q$÷_j· ÷ <˚ X Ê\T ndüe÷q‘ê«ìï ‘·–Z+#·&É+˝À >∑ { Ï º #· s ¡ ´ \T #˚ | ü { Ï º q ≥Tº Äø˘ ‡ bò Õ yé T ø=ìj· ÷ &ç + ~. |üqTï\T edü÷\T #˚j·T&É+, kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+, ø±]à≈£ î \ Vü ≤ ≈£ î ÿ\T ø±bÕ&É ≥+˝À yÓTs¡T>±Z e´eVü≤]+∫q <˚ X Ê\≈£ î eT+∫ sê´+≈£ î * ∫Ãq≥Tº Äø˘‡bòÕyéT ‘Ó*|æ+~.

>±+BÛq>∑sY: >∑T»sê‘Y˝À >∑‘· ø=ìï s√E\T>± #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï |ü]D≤e÷\‘√ sêh+˝Àì ∫qï ‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\T dü+øå√uÛ≤ìï m<ä T s¡ T ÿ+≥THêïsTT. Væ ≤ +B e÷{≤¢&˚ yêπs \ø£å´+>± e\dü ø±]à≈£ î \ô|’ »s¡ T >∑ T ‘· T qï <ë&É T \T BìøÏ Á|ü < Û ë q ø±s¡D+>± e÷sêsTT. ñ‘·Ôs¡ >∑ T »sê‘Y ˝ Àì Væ ≤ eTà‘Y q >∑ s Y õ˝≤¢ ˝ Àì 14 HÓ \ \ |üdæø£+<äTô|’ ;Vü‰sY≈£î #Ó+~q e\dü ø±]à≈£ î &=ø£ s ¡ T ˝… ’ + –ø£ < ë&ç ø Ï bÕ\Œ&ܶ s ¡ H ˚ Äs√|ü D \‘√ yÓ T T<ä ˝ … ’ q >=&É e \T ‘êsêkÕú s TTøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. u≤~Û‘·Tsê\T sƒê≈£LsY esêZìøÏ #Ó+~q u≤*ø£ ø±e&É+‘√ sƒê≈£LsY eØZj·TT\T e\dü ø±]à≈£î\ô|’ <ë&ÉT\≈£î ~>∑T‘·THêïs¡T. B+‘√, yês¡+ s√E\ e´e~Û˝ÀH˚ <ë<ë|ü⁄ 25 y˚\ eT+~ ñ‘·Ôsê~ ø±]à≈£î\T >∑T»sê‘YqT e~* ‘·eT kı+‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*b˛sTTq≥Tº düq+<é Ç+&çd”ºdt nk˛dæj˚TwüHé (mdt◊m) n<Ûä´≈£åî&ÉT nõ‘Y cÕ ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ es¡Tdü>± |ü+&ÉT>∑\T edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ø±]à≈£î\ ø=s¡‘· |ü ] ÁX¯ e T\qT rÁe+>± y˚~Ûk˛Ô+~. ø±]à≈£î\ ø=s¡‘·‘√ |ü]ÁX¯eT˝À¢ Ç|üŒ{Ïπø 20 XÊ‘·+ ñ‘·Œ‹Ô ≈£î<äT≥|ü&ç+<äì ∫qï yê´bÕs¡ T \T Ä+<√fi¯ q

#Ó + <ä T ‘· T Hêïs¡ T . eTTK´+>±, es¡Ôø£ Á|ü<Ûëq+>± ñqï dü÷s¡‘Y, yÓ T Vü ≤ kÕHê, >±+BÛ q >∑ s Y , sêCŸ ø √{Ÿ , nVü ≤ à<ëu≤<é , e&√<äs¡ õ˝≤¢\ qT+∫ e\dü\T n~Ûø£+>± ñ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. ø±>±, e\dü ø±]à≈£î\ô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq yê]ô|’ Ç|üŒ{Ïπø 56 πødüT\T qyÓ÷<äe«>±.. 431 eT+~ì n¬ s dü T º #˚ d æ q ≥Tº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ñ +&É > ±, e\dü ø±]à≈£ î \qT u…~]düTÔHêïs¡H˚ Äs√|üD\‘√ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT, sƒê≈£LsY ùdq n<Û ä ´ ≈£ å î &É T eT¨‘Y sƒ ê ≈£ L sY q T b˛©dü T \T n<ä T |ü ⁄ ˝ÀøÏ rdü T ≈£ î Hêïs¡ T . eT¨‘Y.. >±+BÛq>∑sY õ˝≤¢˝Àì ñes¡‡<é Á>±eT+˝À ñqï e\dü ø±]à≈£î\qT ª24 >∑+≥˝À¢ sêh+ $&ç ∫ b˛yê\ìμ u… ~ ]+∫q M&ç j Ó ÷ ˇø£ { Ï kÕe÷õø£ e÷<Ûä´e÷\˝À yÓ’s¡\e«&É+‘√ b˛©dü T \T n‘· & ç ì n¬ s dü T º #˚ X Ês¡ T . ø±+Á¬ > dt myÓ T à˝Ò ´ n˝Ò Œ XŸ sƒ ê ≈£ L sY ≈ £ î eT¨‘Y nqT#·s¡T&ÉT. á |òüT≥q\‘√ n˝Ò Œ XŸ ≈ £ î ≈£ L &Ü dü+ã+<Ûë\THêïj·Tì Äs√|üD\T $ì|ædTü HÔ êïsTT. á H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À.. Äs√|ü D \T ì»eTì ‘˚*‘˚, Äj·TqqT ≈£L&Ü n¬ s dü T º #˚ j · ÷ \ì >∑ T »sê‘Y <ä[‘· myÓTà˝Ò´ õπ>XŸ y˚Tyê˙, bÕ{Ï<ësY Vü≤≈£îÿ\ H˚‘· Vü‰]úø˘ |üfÒ˝Ÿ\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

dü+≈£î∫‘· Å|üÁjÓ÷»Hê\T n~Û>∑$T+#·+&ç ñÁ>∑yê<ä+ô|’ b˛s¡T˝À <˚XÊ\≈£î uÛ≤s¡‘Y $»„|æÔ

q÷´j·÷sYÿ : dü+≈£î∫‘·yÓTÆq ÁbÕ+rj·T sê»ø°j·T Á|üjÓ÷ »Hê\qT n~Û > ∑ $ T+#ê\ì ◊ø£ ´ sê»´dü $ T‹ì uÛ ≤ s¡ ‘ Y ø√]+~. ‘êeTT Á|ü‹bÕ~+∫q n+‘· s ê® r j· T rÁeyê<ä + ô|’ düeTÁ>∑ ˇ|üŒ+<ëìï (d”d”◊{°) ÄyÓ÷~+#ê\ì $»„|æÔ #˚dæ+~. ª Á|ü|ü+#· <˚XÊ\qT ø£+{Ï$÷<ä ≈£ î qT≈£ î ˝Ò ≈ £ î +&Ü ñÁ>∑ y ê<ä + |” & ç k ˛Ô + ~. Ç~ Ä+<√fi¯ q

#Ó + <ë*‡q n+X¯ + . Bìô|’ düeTs¡Δe+‘·yÓTÆq n+‘·sê®rj·T |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡+ ñ+&Ü*‡q nedü s ¡ + ñ+~μ nì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT. |”&û sês¡T #· ≥ º | ü s ¡ y Ó T Æ q e´eVü ‰ sê\qT #·÷ùd »qs¡˝Ÿ nôd+;¢ ø£$T{°øÏ ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ dü+≈£î∫‘ · y Ó T Æ q ÁbÕ+rj· T sê»ø° j · T Á|ü j Ó ÷ »Hê\ <ä è cÕº ´ á n+X¯ + ô|’ #· ≥ º + rdü T

≈£ î sêe&É e TH˚ ~ ≈£ î <ä T |ü ⁄ \≈£ î >∑Ts¡e⁄‘·TH˚ ñ+<äì nHêïs¡T. ø° \ ø£ y Ó T Æ q á n+X¯ + ô|’ |ü ⁄ s√>∑ ‹ ì n&É T ¶ ≈ £ î H˚ + <ä T ≈£ î ◊sêdü y˚ ~ ø£ ‘ √ dü V ü ‰ |ü \ T y˚ ~ ø£ \ ô|’ ‘Ó s ¡ yÓ q Tø£ sê»ø° j · ÷ \T q&É e &É + $#ês¡øs£ e¡ Tì dæøÿÏ + &Óy÷Ó Áø£{øÏ ˘ Á|ò ü + {Ÿ ø Ï #Ó + ~q @¬ ø ’ ø £ bÕs¡ ¢ y Ó T +{Ÿ dü u Û Ñ T ´&É T sês¡ T yê´U≤´ì+#ês¡T.

Hê\T>∑Tqïπs+&ÉT¢ @ 5000 ø√≥T¢ yÓ÷&û düsêÿs¡T Á|øü ≥£ q\ Ks¡TÃ

j·T÷|”˝À »s¡T>T∑ ‘T· qï ne÷qTwü <ë&TÉ \≈£î e´‹sπ ø£+>± ø£*dæ b˛sê&TÉ <ë+ ◊<ë« |æ\T|⁄ü q÷´&Û ç © ¢ : ñ‘· Ô s ¡ Á |ü < ˚ X Ÿ ˝ Àì n©|ò ü T sY ˝ À uÛ Ñ » s¡ + >¥ <ä fi Ÿ >∑ ÷ +&Ü\T kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô˝…’q bÕ+≈£î&ç |ü<∏äø˘, eT]j·÷ Ä\+\ô|’ b˛©düT\ dü e Tø£ å + ˝ÀH˚ <ë&É T \≈£ î bÕ\Œ&ÉT‘·T+&É≥+ |ü≥¢ Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ &ÓyÓ÷Áø£{Ïø˘ ñyÓTHé‡ nk˛dæjT˚ wüHé (◊<ë«) ~Å>±“+‹ e´ø£+Ô #˚d+æ ~. ø±>±, j·T÷|”˝À »s¡ T >∑ T ‘· T qï á ne÷qTwü<ë&ÉT\≈£î e´‹πsø£+>± |ü\T kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, dü+düú\T ‘·eT‘√ ø£ * dæ b ˛sê&Ü\ì ◊<ë« |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. jÓ÷– Á|üuÛÑT‘·« bÕ\q˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|ò ü ÷ ‘· + ø£ \ T>∑ T ‘√+<ä ì Ä+<√fi¯ q e´ø£ Ô + #˚ d æ + ~. yÓTÆHê]{° esêZ\ô|’ ô|s¡T>∑T‘·Tqï

<ë&ÉT\qT e´‹πsøÏdü÷Ô yê] ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï dü+düú\T, e´≈£ î Ô \ qT Á|ü u Û Ñ T ‘· « + nDÏ ∫ y˚ ‘ · ≈ £ î >∑ T ]#˚ k ˛Ô + <ä ì ◊<ë« $eT]Ù+∫+~. uÛ Ñ » s¡ + >¥ < ä fi Ÿ >∑ ÷ +&Ü\≈£ î eT<ä › ‘ · T ìdü T Ô q ï b˛©dü T \qT yÓ+≥H˚ ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\ì, á Vü ≤ ‘ê´ø±+&É \ ≈£ î bÕ\Œ&ç q ì+~‘· T \qT yÓ + ≥H˚ n¬ s dt º #˚ j · ÷ \ì ◊<ë« &ç e ÷+&é #˚ k ˛Ô + ~. ø±>±, 2018, ôdô|º+ãsY 17q n©|òüTsY˝À eTTkÕÔ ø ˘ , HÍwü < é \ qT qøÏ © mHé ø ö+≥sY ˝ À Vü ≤ ‘· ´ #˚ d æ q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ yê] ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\qT ø£*ùd+<äT≈£î yÓ [ ¢ q bÕ+≈£ î &ç |ü < ∏ ä ø ˘ q T u… ~ ]+#· & É + ‘√ bÕ≥T ÄyÓ T ø±s¡TqT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T.

q÷´&Ûç©¢ : yÓ÷&û düsêÿsY s√Eø√ |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ.. yê{Ï Á|ü#êsê\ ø√dü+ uÛ≤Ø yÓTT‘êÔ˝À¢ ì<Û ä T \qT yÓ ∫ Ãdü T Ô q ï<ë? |ü < ∏ ä ø ±\ neT\T rs¡ T qT >±*ø=~˝Òdæ.. yê{Ïì Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&É+ô|’H˚ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·Tqï<ë? ne⁄qT.. uÛ≤s¡‘Y ìsêàDY, jÓ÷>±, uÒ{° ã#êyé uÒ{° |ü&Üy√, y˚Tø˘ ÇHé Ç+&çj·÷.. Ç˝≤ ˇø£{Ïø±<äT.. á Hê\T>∑Tqïπs+&É¢˝À πø+Á<ä düsêÿsY nH˚ø£ Á|üC≤ø£s¡¸ø£ ù|s¡¢‘√ |ü < ∏ ä ø ±\qT eTT+<ä T ≈£ î ‘Ó ∫ Ã+~.. Äj· ÷ |ü < ∏ ä ø ±\ ø√dü + y˚ \ ø√≥T¢ ≈£îeTà]+∫+~. Ä |ü<∏äø±˝À¢ ø=ìï ø£ q TeTs¡ T >∑ T ø±>±.. kÕe÷õø£ |ü < ∏ ä ø ±\ ì<Û ä T \T e÷Á‘·+ á Á|üø£≥q\ Ks¡TÃ˝À ø£ * dæ b ˛j· ÷ sTT. kÕe÷õø£ |ü<∏äø±\ ì<ÛäT\≈£î ø√‘·\Tô|{Ϻ..

Á|üø£≥q\≈£î πø+Á<ä+˝Àì m˙¶@ düsêÿsY yÓ÷&û »|ü+ #˚dæ+~. qπ s +Á<ä y Ó ÷ &û H˚ ‘ · è ‘· « +˝Àì øπ +Á<ä düsêÿsY Hê\T>∑Tqïπs+&É˝¢ À Á|üø£≥q\ ø√dü+ Ks¡Tà #˚dæ+~ nø£åsê\ s¡÷.5,000 ø√≥T¢. düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ <ë«sê |ü _ ¢ ø ˘ ÇqŒ¤ π s àwü H é n+&é ø£eT÷´ìπøwüHé ã÷´s√ (;zd”) qT+∫ bı+~q dü e ÷#ês¡ + Á|üø±s¡+.. 2014 qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ Á|ü#êsêìøÏ s¡÷. 4996.61 ø√≥¢ q T yÓ ÷ &û Á|ü u Û Ñ T ‘· « + Ks¡TÃ#˚dæ+~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« $$<Ûä XÊK\T, $$<Ûä eT+Á‹‘·« XÊK\≈£ î dü + ã+~Û + ∫q |ü<∏äø±\qT Á|üø£≥q\ <ë«sê dü e ÷#ês¡ , Á|ü k Õs¡ eT+Á‹‘·«XÊK |ü]~Û˝À ñqï ;zd” Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï~. ø=ìï dü « j· T +Á|ü ‹ |ü ‹ Ô > ∑ \

dü + dü ú \ ≈£ î dü + ã+~Û + ∫q |ü<∏äø±\ô|’ ≈£L&Ü ;zd” <ë«sê Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ Ks¡TÃ#˚dæq s¡÷. 5 y˚\ ø√≥¢˝À s¡÷. 2136.39 ø√≥T¢qT eTTÁ<äD≤ Á|üø£≥q\ <ë«sê, s¡÷. 2211.11 ø√≥¢qT m\Åø±ºìø˘ $÷&çj·÷ <ë«sê Ks¡ T Ã#˚ X Ês¡ T . M{Ï ‘ √bÕ≥T s¡ ÷ .649.11 ø√≥¢ q T ãVæ ≤ s¡ + >∑ Á|ü # êsêìøÏ Ks¡ T Ã#˚ X Ês¡ T . ˇø£ C≤rj· T yÓuŸôd’{Ÿ ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+.. j· T ÷|” @ Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ø£ + fÒ m˙¶jT˚ Á|üø≥£ q\ Ks¡Tà s¬ {Ï+º |ü⁄ ø£ + fÒ m≈£ î ÿe. @&Ü~øÏ dü>∑≥TqT mHé&ûj˚T Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷. 1,202 ø√≥¢qT Ks¡Tà #˚dæ+~. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q |ü<˚+&É¢ ø±\e´e~Û˝À Á|ür @&ÜB dü>∑≥TqT s¡÷. 504 ø√≥¢qT Ks¡TÃ#˚dæ+~.

Ä{Ày˚TwüH√Ô eTVæ≤fi¯\≈£î eTT|ü⁄Œ!

sê»kÕúH√¢ õø± yÓs’ d¡ t eDT≈£î 29 eT+~˝À ãj·T≥|ü&¶É yê´~Û \ø£Då ≤\T C…’|üPsY: sê»kÕúHé sê»<Ûëì C…’|üPsY˝À õø± yÓ’s¡dt eDT≈£î|ü⁄{ϺdüTÔqï~. ‘êC≤>± eT+>∑fi¯yês¡+ eTs√ @&ÉT>∑T]˝À yê´~Û \ø£åD≤\T ãj·T≥|ü&É≥+‘√ u≤~Û‘·T\ dü+K´ 29øÏ #˚]+~. á πødüT\˙ï ≈£L&Ü C…’|üPsY˝Àì XÊÅdæÔq>∑sY @]j·÷˝ÀH˚ >∑T]Ô+#·>±, 160 eT+~ >∑]“¤D° eTVæ≤fi¯\T düVü‰ <ë<ë|ü⁄ 450 eT+~ XÊ+|æ˝Ÿ\qT |üØø£å\ ì$T‘·Ô+ |üPDÒ˝Àì mHé◊M ˝≤´uŸ≈£î |ü+|æ+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î Ä sêh Äs√>∑´ XÊK eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ\¢&ç+∫+~. ø±>± Bìô|’ düeTÁ>∑ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ n<˚•+∫+~. $#ês¡D ì$T‘·Ô+ @&ÉT>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√ ≈£L&çq ñqï‘· kÕúsTT ø£$T{° C…’|üPsY≈£î #˚s¡T≈£î+<äì, |ü]dæú‘·T\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïeTì πø+Á<ä Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ C…|æ q&ܶ ‘Ó*bÕs¡T. XÊÅdæÔ q>∑sY ÁbÕ+‘·+˝À yÓTT<ä{Ï πødüTqT >∑‘·HÓ\ 23q >∑T]Ô+∫q≥Tº n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. yê´~Û \ø£åD≤\T >∑T]Ô+∫q 29 eT+~˝À ≈£L&Ü eTT>∑TZs¡T >∑]“¤DT\T ñHêïs¡T. H˚wüq˝Ÿ ôd+≥sY |òüsY &çd”dt ø£+Á{À˝Ÿ πø+Á<ä+>± Ç|üŒ{Ïπø ˇø£ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéTqT @sêŒ≥T #˚XÊeTì sêh Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

11.10.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

yêwæ + >∑ º H é / u≤©: Ä<Û ä T ìø£ f…ø±ï\J\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqTqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À n‹e\ ñ<√´>±\≈£ î uÛ ≤ Ø kÕú s TT˝À eTT|ü ⁄ Œ bı+∫ ñ +<äì n+‘·sê®rj·T Á<äe´ì~Û dü+düú (◊m+m|ò)t Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï f…ø±ï \JøÏ ø=qkÕ–+|ü⁄>± ‘·«s¡˝À n+<ä T u≤≥T˝ÀøÏ sêqTqï

Ä{Ày˚ T wü H é e+{Ï yê{Ï e \¢ Á|ü | ü + #· yê´|ü Ô + >± 180 $T*j·Tq¢ (18 ø√≥T¢) eTVæ≤fi≤ ñ<√´>±\T n‘·´+‘· Á|üe÷<ä+ ˝ÀøÏ C≤s¡ T ø√qT Hêïj· T ì ◊m+m|òt ôV≤#·Ã]+ ∫+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À eTVæ≤fi≤ ñ<√´>∑T˝À¢ dü + ã+~Û ‘ · HÓ ’ | ü ⁄ D≤´\qT ô|+#ê\ì >√¢ã˝Ÿ *&ÉsY wæ|tqT ø√]+~. u≤©˝À »]–q

Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î yê]¸ø£ düe÷ y˚XÊ\ dü+<äs¡“¤+>± ◊m+m|òt ˇø£ ìy˚~ø£qT yÓ\&¢ dç ÷ü Ô á yê´ K´\T #˚j·T&É+ $X‚wü+. n˝≤π> Hêj·Tø£‘·« kÕúHê˝À¢ ñqï*+>∑ $eø£ å q T s¡ ÷ |ü ⁄ e÷bÕ\ì dü÷∫+∫+~. eTVæ≤fi¯˝À¢ ø=‘·Ô HÓ ’ | ü ⁄ D≤´\ ô|+bı+~+#· & É + <ë«sê uÛ≤s¡‘Y ˝≤+{Ï <˚XÊ˝À¢ ñ‘êŒ<ä ø £ kÕeT sêú ´ \qT ô|+#·Tø√e&É+‘√bÕ≥T *+>∑ düe÷q‘· edüTÔ+<äì ‘Ó*|æ+~. Ä{Ày˚TwüHé ˝≤+{Ï ø=‘·Ô kÕ+πø ‹ø£ ‘ · \ ø±s¡ D +>± sêqTqï ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ ø±\+˝À ñ <√´>±\ô|’ ô|qT Á|ü u Û ≤ e+ ø£ì|æ+#·qTqï≥Tº>± ◊m+m|òt ‘Ó * |æ + ~. 28 ªmø£ q $Tø˘ ø√Ä|ü π s wü H é n+&é &Ó e \| yt TÓ +{Ÿμ (y√ád”&)û ≈£L≥$T˝Àì

<˚XÊ\‘√ bÕ≥T ôd’Á|üdt, dæ+> |∑ Pü sY\˝À|ü]dæ‘ú T· \qT $X‚w¢ dæ ÷ü Ô »]|æq n<Ûä´j·T q+˝À |ü\T $wüj÷· \TyÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ãq≥Tº ◊m+m|òt‘Ó*|æ+~.yê{Ï $esê\T Ç˝≤ñHêïsTT..30 <˚XÊ˝À¢ìs¡«Væ≤+∫q n<Ûä´j·T q+˝À |ü ⁄ s¡ T wü ß \‘√ b˛*ùdÔ ø=\Te⁄\ø√‘·qwüº+ eTVæ≤fi¯\≈£î m≈£îÿe>± ñ+~. |ü⁄s¡Twüß\‘√ (9XÊ‘· + )b˛*ùdÔ eTVæ ≤ fi¯ \ T (11XÊ‘·+) Ä{Ày˚T wüHé Á|üuÛ≤ yêìøÏ m≈£ î ÿe>± >∑ T ]ø± qTHêïs¡T.ô|<ä› #·<äTe⁄\T #·<äTe⁄ ø√ì yê], 40 @+&É¢ ej·T düT‡ ô|’ ã &ç q yê] ñ<√´>±\T Ä{Ày˚TwüHé ø±s¡D+>± Ä$¬s ’b˛e#·TÃ. &çõ≥˝Ÿ j·TT>∑+˝À |ü⁄s√_Ûeè~ΔøÏ nedüs¡yÓTÆq ø=ìï HÓ’|ü⁄D≤´\T eTVæ≤fi¯\T ‘·≈£îÿe>±

ñHêïsTT. M{Ï ì ô|+bı+ ~+#ê*. Ç+õ˙]+>¥, ÇqŒ¤ sπ àwüH,é ø£eT÷´ìπøwüH‡é f…ø±ï\J s¡ + >±˝À¢ ñ<√´>±\ eè~Δ ø Ï n+#·Hê\Tqï|üŒ{Ïø° yê{Ï˝À eTVæ≤ fi≤ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ‘·≈£îÿe kÕúsTT ˝ÀH˚ ñ+&=#·TÃ. Ä{Ày˚T wüHéøÏ ‘·≈£îÿe neø±X¯+ ñqï Äs√>∑´+,$<ä´,kÕ+|òæTø£ ùde\T ˝≤+{Ï dü+Á|ü<ëj·T s¡+ >±˝À¢ eTVæ≤fi¯\T ñ<√´>± eø±XÊ\T ø=+‘· eè~Δ #Ó+ <=#·TÃ. >∑‘· ¬ s +&É T <ä X Êu≤› ˝ À¢ eTVæ ≤ fi≤ ø±]à≈£ î \uÛ ≤ >∑ k Õ« e÷´ìï ô|+#· T ø√e&É + ˝À |ü ⁄ s√> ∑‹»]–Hê..Ç+ø£ ndüe÷ q‘· uÛ≤Ø>±H˚ñ+~.HÓ’|ü⁄D´‘·qT ô|+ bı+~+#· T≈£î+≥÷e÷ s¡TŒ\ ≈£ î nqT>∑ T D+>± eTT+<ä T ≈£ î kÕπ> yê] uÛÑ$‘· uÛÑÁ<äy˚T.


PRAJA BALAM

4

nõ‘Y <√e\Tÿ |ü<√qï‹ mdt|J” øÏ ø±´_HÓ{Ÿ ôdÁø¬ ≥Ø>± ìj·÷eTø£+

q÷´&Ûç©¢: $yê<ë\T, $eTs¡Ù\T m<ä T s=ÿ+≥Tqï ªC≤rj· T uÛ Ñ Á <ä ‘ ê dü \ Vü ‰ <ës¡ T μ nõ‘Y <√e˝Ÿ≈î£ Á|ü<ëÛ ì yÓ÷&û n‘·´+‘· ø°\ø£yTÓ qÆ |ü<√qï‹ ø£*Œ+#ês¡T. πø+Á<ä ø±´_HÓ{Ÿ ¨<ë ø£*–q ªÅkÕº ≥ õø˘ bÕ\d” Á>∑ ÷ |ü ⁄ μ (mdt|J” ) N|òt |ü<$ä øÏ Äj·Tìï m+|æø£#˚XÊs¡T. nõ‘Y <√e˝Ÿ ≈£îe÷s¡T&ÉT XÖs¡´ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï ªÇ+&çj·÷ bòÂ+&˚wüHéμ dü+düúô|’, n$T‘Y cÕ ≈£ î e÷s¡ T &ç ‘ √ HÓ \ ø=qï yê´bÕs¡ dü + ã+ <Ûë\ô|’ C≤rj·T $÷&çj·÷˝À nH˚ ø £ dü + #· \ q ø£ < ∏ ä H ê\T e#êÃsTT. Ç˝≤+{Ï ≈£î≥T+ã H˚|ü<∏ä´eTTqï ªnõ‘Y <√e˝Ÿμ≈£î ªmdt|”Jμ N|òt>± yÓ÷&û düsêÿsY ìj· T $T+#· ≥ + dü s ¡ « Á‘ê dü+#·\q+ πs|ü⁄‘√+~. XÖs¡´ <√e˝Ÿ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï ªÇ+&çj·÷ bòÂ+&˚wüHéμ≈£î <˚X¯$<˚XÊ˝À¢ì ã&Ü ô|≥Tº ã &É T <ës¡ T \‘√ |ü ] #· j · ÷ \THêïsTT. Ä]ú ø £ ùde\≈£î dü+ã+~Û+∫ y˚T<∏√|ü

s¡yÓTÆq dü+düú>± ñqï ªC…$T˙ ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿμ≈£î m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY>± ñHêïs¡T. ªÇ+&çj·÷ bò  +&˚ w ü H é μ ≈£ î ã&Ü ô|≥Tº ã&ç<ës¡T\ qT+∫ $sê fi≤\T n+<äT‘·THêïj·Tì, Á|ü‹|òü\+>± ªyÓ÷&û düsêÿsYμ qT+∫ nqT≈£L \yÓTÆq ìs¡í j·÷\T e#˚Ã≥Tº XÖs¡´ <√e˝Ÿ #˚j·T>∑ \s¡ì C≤rj·T $÷&çj·÷˝À nH˚ø£ ø£<∏äHê\T e#êÃsTT. ô|≥Tºã&ÉT <ës¡ T \T`n~Û ø ±s¡ sê»ø° j · T Á|üeTTKT\ eT<Ûä´ ª˝≤_sTT+>¥μ q&çù| e´øÏÔ>± XÖs¡´ <√e˝Ÿô|’ ˇø£ eTTÁ<ä ñ+~. áH˚|ü<∏ä´+˝À XÖs¡ ´ <√e˝Ÿ ‘· + Á&ç nõ‘Y <√e˝Ÿ≈£î mdt|”J N|òt |ü<ä$ ø£≥ºu…≥º&ÉeT+fÒ, <˚X¯ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ sêJ |ü & ç q fÒ º q ì $eTs¡ Ù \T yÓ \ Te&É T ‘· T HêïsTT. XÖs¡ ´ <√e˝Ÿ Ç+‘·≈£î eTT+<äT ªJ j·T÷dt ø±´|æ≥˝Ÿμ nH˚ dü+düúqT q&çbÕs¡T. Ç+<äT˝À bÕøÏkÕÔHé≈£î #Ó+~q yê´bÕs¡y˚‘·Ô &Ó’¬sø£ºsY>± ñ+&É{≤ìï ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·|ü⁄Œ

ôV’≤<äsêu≤<é

e÷¬sÿ{À¢øÏ VüQ´+<ës¡T ø=‘·Ô XÊ+Á‘√ ©≥s¡T≈£î 20.3 øÏ.$÷ <Ûäs¡ s¡÷.3.7 \ø£å\T

eTT+ãsTT: m|üŒ{Ï qT+#√ yês¡Ô˝À¢ ì*dü÷Ô ek˛Ôqï ø=‘·Ô XÊ+Á‘√ ø±s¡TqT VüQ+<ës¡T dü+düú e÷¬sÿ{À¢øÏ Äø£s¡¸D°j·T+>± rdüT≈£î e∫Ã+~. bÕ‘· yÓ÷&É˝Ÿ ø±s¡T‘√ b˛*ùdÔ á ø±s¡T bı&Ée⁄qT, M˝ŸuÒ dtqT dü+düú $düÔ]+∫+~, 1.1 ©≥sY kÕeTs¡ú´+ ø£*–q Hê\T>∑T dæ*+&És¡¢ ô|Á{À˝Ÿ Ç+õHé‘√ Bìì s¡÷bı+~+#ês¡T. Ç~ 68 ;ôV≤ #Y|” |üesY, 99 mHémyéT {≤sYÿ Ábı&É÷´dt #˚düTÔ+<äì dü+düú ‘Ó*|æ+~. e÷´qT´e˝Ÿ n+&é Ä{Ày˚T{Ïø˘ Á{≤Hé‡$TwüHé >∑\ π>sYu≤ø˘‡\‘√ Ç~ \uÛÑ´+ ø±qT+~. Ç~ ©≥sY≈£î düTe÷s¡T>± 20.3 øÏ˝À$÷≥s¡¢ yÓTÆ˝ÒCŸ ÇdüTÔ+<äì ø£+ô|˙ ‘Ó*|æ+~. @&ÉT n+>∑Tfi≤\ ≥#Y Åd”ÿHé, ]j·TsY msTTsY ø£+&çwüì+>¥ yÓ+{Ÿ‡qT ø=‘·Ô ø±s¡T˝À CÀ&ç+#ês¡T. ø=‘·Ô XÊ+Á{À ø±s¡T >∑+≥\≈£î 150 øÏ.$÷ y˚>∑+‘√ |üs¡T>∑T\T rj·T>∑\<äT. ‘·«s¡˝ÀH˚ d”mHéJ y˚]j·T+≥¢˝À ≈£L&Ü ˝≤+#Y #˚j·TqTHêïs¡T. nø√ºãsY 10 qT+∫ ø=‘·Ô XÊ+Á{À Á|æãTøÏ+>¥\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT.

ã{Ϻ+~. Ä ªJj·T÷dt ø±´|æ≥ ˝Ÿ μ qT 2016˝À ªC… $ T˙ ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿμ˝À ø£*ù|XÊs¡T. nõ‘Y <√e˝Ÿ ≈ £ î ø±´_HÓ { Ÿ ø±s¡´<ä]Ù ¨<ëqT ø£*Œdü÷Ô πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚ d æ + ~. Çø£ q T+∫ Äj· T q, mHé m dt m ≈£ î ‘√&ÜŒ≥TqT n+~+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dæq ªÅkÕº≥õø˘ bÕ\d” Á>∑÷|ü⁄μq≈£î N|òt>± e´eVü≤]+#·qTHêïs¡T. <˚ X ¯ n+‘· s ¡ Z ‘ · , $<˚ o e´e Vü‰sê \T, Ä]úø£ uÛÑÁ<ä‘· ˝≤+{Ï $wü j·÷\ô|’ mdt|”J <äèwæº kÕ]k˛Ô + ~. Bìì @sêŒ≥T #˚ d æ q |ü ⁄ Œ&É T Ç+<ä T ˝À 16 eT+~ düuÛÑT´\T+&É>±, Á|üdüTÔ‘·+ Ä dü+K´qT 18øÏ ô|+#ês¡T. md”ŒJ˝À ø±´_HÓ{Ÿ ôdÁø£≥Ø‘√ bÕ≥T,ì{ÏnjÓ÷>¥ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT, Á‹$<ä <äfi≤\ n~Û| ü‘·T\T, ÄØ“◊>∑ e s¡ ï sY , $<˚ o e´e Vü‰sê\ø±s¡´<ä]Ù, ¨+, s¡ø£åD, <äøÏåD ø=]j·÷ m\Åø±ºìø˘ ~>∑Z»+ m˝ŸJ ‘=*kÕ] ø£èÁ‹eT Ä]ú ø £ e +{Ï 1 8XÊK\ ø±s¡ ´ y˚T<∏ädüT‡‘√ (@◊‘√) |üì #˚ùd n‘ê´ <ÛäTìø£ {°M\qT <˚oj·T <äs¡TÙ\TdüuÛÑT´\T>±ñ+{≤s¡T. e÷¬sÿ{À¢øÏ Ä$wüÿ]+∫+~. ]yÓ÷{Ÿ≈£î n+~ +#˚ <Ûä«ì Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î |üì#˚ùd $<Ûä+>± á @◊ {°M\qT ~∏Hé≈£L´ Áu≤+&é‘√ dü + dü ú Ä$wü ÿ ]+∫+~. y√m˝Ÿ á &û , dü ÷ |ü s Y j· T ÷ôV≤#Y & û , j·T÷ôV≤#Y&û, kÕàsYº {°M ø±´≥–Ø˝À¢ @◊‘√ |üì #˚ùd {°M\qT dü+düú e÷¬sÿ {À¢øÏ ‘Ó∫Ã+~. <ë<ë|ü⁄ 800\≈£î ô|’>± yêsTTdt ø£+e÷&É¢qT á {°M dæ«ø£]+∫ yê{Ïø£qT>∑TD+>± ‘·q |üì rs¡TqT Á|ü<ä]Ù+#˚˝≤ ~∏Hé≈£L´qT s¡÷bı+~+#ês¡T. uÛ≤s¡rj·TT\ n_Ûs¡T#·T\ @◊‘√ ≈£L&çq {°M\qT25≈£î ô|’>± yÓ÷&Éfi¯¢˝À n+<äTu≤≥˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq≥Tº>± m˝ŸJ m\Åø±ºìø˘‡ Ç+&çj÷· (¨yéT m+≥sYfH’… yé TÓ +{Ÿ) &Ó’¬sø£ºsY jÓ÷+#·Hé bÕsYÿ ‘Ó*bÕs¡T. á {°M\qT |ü⁄D…˝Àì ‘·eT kı+‘· j·T÷ì{Ÿ˝ÀH˚ ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï≥Tº>± bÕsYÿ $e]+#ês¡T.

uÛ≤s¡‘√¢øÏ ø£èÁ‹eT y˚T<∏ä {°M\T: m©®

11.10.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

$÷&çj÷· ˝Àq÷ ª$÷ ≥÷μ Á|øü +£ |üq\T ‘êC≤>± øπ +Á<ä eT+Á‹ nø£“sYô|’ yÓ\T¢y‹Ó qÔ Äs√|üD\T q÷´&Ûç©¢ : kÕe÷õø£ e÷<Ûä´ e÷˝Ò y˚~ø£>± n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À ‘·˝‹… qÔ ª$÷ ≥÷μ ñ <ä ´ eT+ Ç|ü ⁄ Œ&É T uÛ ≤ s¡ ‘ · <˚ X ¯ + ˝Àq÷ rÁe kÕú s TT˝À $düÔ]k˛Ô+~. ‘·eTô|’ »s¡T>∑T ‘· T qï ˝… ’ + –ø£ y˚ ~ Û + |ü ⁄ \T, <ë&ÉT\ >∑T]+∫ ÇH˚ï+&ÉT¢>± H√s¡ T $|ü Œ ì eTVæ ≤ fi¯ \ T n+‘·sê®rj·T+>± Äs¡+_Û+∫q á ñ<ä´eT+ nìï s¡+>±˝À¢q÷ Á|ü ø £ + |ü q \T dü è wæ º k ˛Ô + ~. Vü ‰ ©e⁄&é qT+&ç u≤©e⁄&é , {≤©e⁄&é Ç˝≤ Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ dæ˙ s¡+>±ìπø |ü]$T‘·yÓTÆq ª$÷ ≥÷μ ñ<ä´eT+ ‘êC≤>± $÷&ç j·÷ dü+düú\q÷ ≈£î~|æ y˚k˛Ô+ ~. s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï ø=B› ã&Ü u≤ãT\ ù|s¡T¢ ãj·T≥≈£î edü T Ô H êïsTT. yê] ì» dü«s¡÷|ü+ ã≥ºãj·T\ e⁄‘√+~. ‘êC≤>± Á|ü e TTK »s¡ ï *dü T º , πø+Á<ä $<˚XÊ+>∑ XÊK düVü‰ j·TeT+Á‹ m+.C….nø£“sY ù|s¡T ‘Ó s ¡ ô|’ ø Ï e∫Ã+~. Äj· T q ‘·eTô|’ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡+≥÷ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Äs¡T>∑Ts¡T »s¡ï*düTº\T Äs√|æ+

#ês¡T. $T+{Ÿ ˝≤+CŸ e÷J dü+bÕ<ä≈£îsê\T Á|æj·÷ s¡eTDÏ eTT+<äT>± {°«{Ÿ <ë«sê ‘·q nqTuÛÑyêìï ãj·T≥ô |{≤ºs¡T. >∑ ‘ ˚ & Ü~ nø√º ã s¡ T ˝À ªy√>¥ Ç+&çj·÷μ˝À sêdæq yê´dü+˝À ‘êHÓ < ä T s=ÿqï nqTuÛ Ñ y ê\qT $e]+ #ês¡T. ù|s¡T yÓ\¢&ç+ #· ≈ £ î +&Ü π ø e\+ ªôd\Á_{° m&ç≥sYμ nì dü+uÀ ~Ûdü÷Ô, eTVæ≤fi≤ »s¡ï*düTº\‘√ Äj·Tq Á|ües¡Ôq m˝≤ e⁄+≥T+<√ ÄyÓT n+<ä T ˝À $e]+#ês¡ T . ªμndüuÛÑ´ø£s¡yÓTÆq bò˛Hé ø±˝Ÿ‡ #˚ j · T &É + , dü + <˚ XÊ\T |ü+|ü&É+, nqT∫‘·yÓTÆq n_Ûq+ <ä q \T, bı>∑ & É Ô \ T, M{Ï ì ï+ {Ï˝Àq÷ ìcÕí‘·T&ÉT. eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ @ Ø‹˝À e´eVü≤]+#ê˝À n‘·&çøÏ u≤>± ‘Ó\TdüT, ˇø£y˚fi¯ me¬s’Hê n‘·&çøÏ e´‹πsø£+>± |òæsê´<äT #˚ùdÔ n+<äT≈£î Ä |òæsê´ B<ë s¡T\T uÛ≤Ø>± eT÷\´+ #Ó * ¢ + #ê*‡+<˚ . ø=ìïkÕs¡ T ¢ n‘·&çøÏ e´‹πsø£+>± ø£<ÛäHê\T e∫ÃHê, yê{Ï Ä<Û ë s¡ + >± Äj·Tìï ãj·T≥≈£î |ü+|æHê eT∞fl yÓ+≥H˚ ‘·q kÕúHêìøÏ

ø√s¡Tº s¡÷yÓ÷¢H˚ ÄÁeTbÕ* &Ó’¬sø£ºs¡¢ n¬sdtº! düTÁ|”+ ìs¡íj·T+‘√ ø±s=Œπs{Ÿ s¡+>∑+ nyê≈£îÿ

Á|ü|+ü #·+ ù|<ä<eä ⁄‘√+~..!

Ä‹<∏ä´ s¡+>∑+˝ÀøÏ ns¡+π>Á≥+: ô|òsYï‡ q÷´j·÷sYÿ: nyÓT]ø±`#Ó’Hê\ eT<Ûä´ eTT<äTs¡T‘·Tqï yêDÏ»´ j·TT<äΔ+ (ÁfÒ&éyêsY) Á|üuÛ≤e+ Á|ü|ü+#· Ä]úø£ e´edüúô|’ rÁe Á|ü‹≈£L\ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘√ +<äì n+‘·sê®rj·T Á<äe´ì~Û (◊m+m|òt) ôV≤#·Ã]+∫+~. á yêDÏ»´ j·TT<äΔ+ ø±s¡D+>± ªÁ|ü|ü+#·+ eT]+‘· ù|<ä~>±.. Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷s¡T‘·T+ ~μ nì ‘·q ‘êC≤ n+#·Hê ˝À¢ ù|s=ÿ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ ◊m+ m|òt Á|ü|ü+#· Ä]úø£ e´edüú eè~Δ πs≥TqT ‘·–Z+∫+~. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|ü|ü+#· Ä]úø£ eè~Δπs≥T 2018`19 dü+e‘·‡ sêìøÏ >±qT 3.7 XÊ‘·+>± qyÓ÷<äT ø±e#·Ãì n+#·Hê\qT yÓ\¢&ç+ ∫+~. ‘=\T‘· n+#·Hê y˚dæq 3.9XÊ‘·+ ø£+fÒ Ç~ ‘·≈£îÿe ø±e&É+ $X‚wü+. á |ü]dæú ‘·T\T yÓqTEyÓ\ e+{Ï <˚XÊ\qT eT]+‘· dü+øå√uÛÑ+˝ÀøÏ HÓfÒºXÊj·Tì yÓ\¢&ç+ ∫+~. Ç<˚ |ü]dæú‹ ø=qkÕ–‘˚ e#˚à @&Ü~ Á<äy√´\“D+ uÛ≤Ø>± ô|]π> neø± X¯+ ñ+<äì ‘Ó*|æ+~. nyÓT]ø±`#Ó’Hê\ eT<Ûä´ yêDÏ»´ j·TT<äΔ+ Ç+ø± eTT~]‘˚ Ä]úø£ e´edüú\T ø√\Tø√˝Òeì ù|s=ÿ+~. ◊m+m|òt N|òt mø£q$Tdtº e÷]dt ˇu…‡ºô|ò˝Ÿ¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªμ yêDÏ»´ $<Ûëq+ sê»ø°j·÷\qT Á|ü‹_+ _k˛Ô+~. #ê˝≤ <˚XÊ˝À¢ sê»ø°j·T ndæús¡‘· HÓ\ø=+~. Ç~ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eTT|ü⁄Œq≈£î ø±s¡D eTe⁄‘·T+~.μμ nì ù|s=ÿHêïs¡T.

q÷´&Û ç © ¢ : <˚ X ¯ n‘· T ´qï‘· Hê´j·TkÕúq+˝À eT+>∑fi¯ yês¡+ nq÷Vü ≤ ´ |ò ü T ≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. Á|üeTTK dæúsê dæÔ dü+düú ÄÁeTbÕ* Á|üyÓ÷≥sY, &Ó’¬sø£ºsY nsTTq nì˝ŸX¯s¡à qT, Á>∑÷|tq≈£î #Ó+~q Ç<ä›s¡T Ç‘·s¡ &Ó ’ ¬ s ø£ º s ¡ T ¢ •e Á|æ j · T , n»s¡ T ≈£ î e÷sY \ qT ø√s¡ T º s¡÷yéT˝ÀH˚ n¬sdtº≈£î #˚j·÷\ +≥÷ <Ûsä êàdüq+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. >∑èVü≤ ø=qT>√\T <ës¡¢ Á|ü j Ó ÷ »Hê\≈£ î uÛ Ñ + >∑ + ø£*–+#˚ $<Ûä+>± Ä Á>∑÷|t ÁbÕC…≈£îº\T Ä\dü´+ #˚k˛Ô+<äì

Ä ø£ + ô|˙ô|’ Á|ü < Û ë q+>± Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. BìøÏ dü+ã+ ~Û+∫q πødüTqT »dæºdt ns¡TDY $TÁXÊ, »dæºdt j· T ÷j· T ÷ \*‘Y ‘ √ ≈£ L &ç q <Û ä s êàdü q + eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + $#ê]+∫+~. >∑ + ≥ bÕ≥T »]–q $#ês¡D˝À, bò˛¬sì‡ø˘ Ä&ç{Ÿ ø√dü+ ÄÁeT bÕ* Á>∑÷|t $#ês¡ D ≈£ î dü e T]Œ+#ê*‡q |ü \ T &Ü≈£ î ´ yÓ T +≥¢ q T Çe«≈£î+&Ü <ë>∑T&ÉT eT÷‘·\T Ä&É T ‘· T +<ä + ≥÷ n‘· T ´qï‘· Hê´j· T kÕú q + &Ó ’ ¬ s ø£ º s ¡ ¢ ô |’ eT+&ç|ü&ç+~. &Ü≈£î´ yÓT+≥¢qT

düeT]Œ+#·ø£b˛e&ÜìøÏ |ü\T ø±s¡ D ≤\qT #Ó ã T‘· ÷ ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥THêïs¡ì düTÁ|”+ø√s¡Tº yê´U≤´ì +∫+~. >∑ è Vü ≤ ø=qT>√\T<ës¡ T \T ô|≥Tºã&ç>± ô|{Ϻq q>∑ <äTqT, eTs√ nedü s ê\ ø√dü + ‘· s ¡ * +#êsê? nì ø√s¡ T º Á|ü•ï+∫+~. yÓ+≥H˚ X¯s¡à≈£î, Ç<ä›] &Ó’¬sø£ºs¡¢≈£î düeTqT¢ C≤Ø #˚dæ+~. nìï &Ü≈£î´yÓT+≥T¢ Ä&ç≥s¡¢≈£î düeT]Œ+ #˚+‘· es¡≈£î $÷s¡T ø£ d ü º & û ˝ ÀH˚ ñ+&Ü\ì ø√s¡ T º yê´U≤´ì +∫+~. n~ ˇø£ÿ s√E |ü ≥ º e #· T à ˝Ò < ë HÓ \ ny=«#·Tà nì u…+#Y ù|s=ÿ+~. á eTT>∑ T Z ] bÕdt b ˛s¡ T º \ qT ≈£L&Ü ø√s¡Tº s¡<äT› #˚dæ+~. ‘· < ä T |ü ] $#ês¡ D nø√º ã sY 24≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~. Ç˝≤ ì+~‘·T\qT ø√s¡Tº s¡÷yéT˝ÀH˚ n¬sdtº #˚j·T &É+ Ç~ eT÷&√~. düVü‰sê Á>∑÷|t n~ÛH˚‘· düTÁã‘ê sês¡TqT, eTs√ e´øÏÔì ≈£L&Ü düTÁ|”+ø√s¡Tº, ø√s¡T ?≥s¡÷yéT ˝ÀH˚ n¬sdtº #˚dæ+~.

uÛ≤s¡‘Y˝À ô|≥Tºã&ÉT\≈£î nyÓT]ø± ÄdüøÏÔ Á|üeTTK dæúsêdæÔ n_Ûeè~Δ dü+düú ô|òsYï‡ mùdº{Ÿ‡ n+&é &Óe\|üsY‡ Ä‹<∏´ä s¡+>∑+˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|&ÉT‘·Tqï ≥Tº>± Á|üø{£ +Ï ∫+~. ªs=ôd{≤º u…’ ô|òsYï‡μ Áu≤+&é‘√ dü+düú á ùde\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚qT+~. á ÁbÕC…≈£îº˝À uÛ≤>∑+>± sêqTqï eT÷&˚+&É¢ ø±\+˝À <ë<ë|ü⁄ s¡÷.700 ø√≥T¢ yÓ∫Ã+∫ ø£sêí≥ø£‘√ bÕ≥T <äøÏåD≤~ sêÅcÕº\˝À Vü‰*&˚ &ÓdæºH˚wüHé‡qT n_Ûeè~Δ #˚j·TqT+~. Á|ü<Ûëq q>∑ sê\ qT+∫ 3`5 >∑+≥\ e´e~Û˝À #˚sT¡ ø=H˚ Vü‰*&˚ &ÓdHºæ w˚ Hü ‡é qT n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À ø£¢ãT\T, ]kÕsYº‡\‘√ s¡÷bı+~+#·qTqï≥Tº s=ôd{≤º u…’ q÷´&Ûç©¢: nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ô|òsYï‡ dü+düú d”áy√ n+&é C≤sTT+{Ÿ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY C…’ l<ÛäsY #Ó+~q &Óe\|tyÓT+{Ÿ |òæHêHé‡ ÇHé d æ º ≥ ÷´wü H é ªz|æ ø ˘ μ yÓ\¢&ç+#ês¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À eTÚ*ø£ edü‘·T\ n_Û e è~Δ ˝ À eTTK´+>± b˛s¡Tº\T, kÂs¡ $<äT´‘Y s¡+>±˝À¢ e÷ Á|ü‹ì~Ûq]‡+VüQ\ù|≥, nø√ºãsY 10 ø±+Á¬>dt ô|≥Tº ã &É T \T ô|fÒ º + <ä T ≈£ î bÕغ‘√H˚ nìï esêZ\ n_Ûeè~›‘√ bÕ≥T kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ÄdüøÏÔ‘√ ñ+<äì nyÓT]ø± ñ kÕ<Ûä´eTe⁄‘√+<äì ø±+Á¬>dt bÕغ &√s¡ïø£˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® qï‘ê~Û ø ±] ˇø£ s ¡ T sêeT#·+<äsYHêj·Tø˘ nHêïs¡T. q]‡+VüQ\ù|≥˝Àì ø±+Á¬>dt eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. eT+&É \ bÕغ ø±sê´\j· T +˝À Äj· T q e÷{≤¢ & Üs¡ T . nyÓ T ]ø± Á|ü u Û Ñ T ‘· « Ç+&√` ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + ˝À e÷J myÓ T à˝Ò ´ ¬ s &Ü´Hêj· T ø˘ , sêh+˝À |üdæ|òæø˘ eP´Vü‰ìøÏ dæús¡‘ê«ìï, eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY ìj·T+‘·è‘·« bÕ\q ø=qkÕ–düTÔHêïs¡ì düúsTTsê´ìï #˚≈£LπsÃ~ düŒwüº+>± Äs√|æ+#ês¡T. ø=H˚ïfi¯ó¢>± Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>± ¬>\Tdü÷Ô ¬s&Ü´Hêj·Tø˘ Ç+&ç j · ÷ j˚ T qì zesY d ” d t –]»q z≥¢ q T <ä + &É T ≈£ î +≥÷ –]»qT\≈£ î @+ #˚ X Ês√ Áô|y’ {˚ Ÿ ÇHÓ«dtyº TÓ +{Ÿ ø±s=ŒπswüHé ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. –]»q $<ë´s¡Tú\≈£î ø£fi≤XÊ\\T, $<ë´\ (z|æ ø ˘ ) ø±s¡ ´ ìsê«Vü ≤ ø£ ñ j·÷\T, ìs¡T<√´>∑T\≈£î |ü]ÁX¯eT\T rdüTø£sêe&É+˝À ÁX¯<äΔ #·÷| bÕ<Ûä´≈£åî&ÉT &˚$&é u§Væ≤õj·÷Hé ü≈£î+&Ü n~Ûø±s¡+, |ü<äe⁄\ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&Üs¡ì $e]+#ês¡T. nHêïs¡ T . Äj· T q Á|ü d ü T Ô ‘ · +

eTV”≤+Á<ë m+m|òt qT+∫ ø=‘·Ô áøÏ«{° |ü<øä∏ +£ ªìj·T+‘·è‘·« bÕ\q≈£î #·se¡ T^‘·+μ ôV’≤<äsêu≤<é: eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ düØ«ôddt≈£î nqTã+<Ûä dü+düú eTV”≤+Á<ë eT÷´#·Te˝Ÿ |òü+&é, ªeTV”≤+Á<ë s¡÷s¡˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y n+&é ø£q‡+|ü¸Hé jÓ÷»qμ ù|s¡T‘√ ˇø£ ø=‘·Ô áøÏ«{° eT÷´#·Te˝Ÿ |òü+&éqT Ä$wüÿ]+∫+~. eT<äT|üs¡T\ qT+∫ á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä dü$÷ø£]+∫q kıeTTàqT Á>±$÷D $ìjÓ÷>∑+, Ä]úø£ ùde\T, Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê˝À¢ eTÚ*ø£ dü<Tä bÕj·÷\ ÁbÕC…≈î£ \º T, e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À ÁbÕC…≈£îº\T ìs¡«Væ≤+#˚ ø£+ô|˙\ ùws¡¢ô|’ ô|≥Tºã&ç>± ô|&É‘ês¡T. á eT÷´#·Te˝Ÿ |òü+&é |ü<∏äø£+ mHém|òtz (q÷´ |òü+&é Ä|òüsY) á HÓ\ 19q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ, e#˚à HÓ\ 2q eTT>∑TdüTÔ+~. Ç~ zô|Hé m+&Ó&é |ü<∏äø£+. ø±ã{Ϻ mHém|òtz >∑&ÉTe⁄ |üP¬sÂÔ j·T÷ì≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄ ‘·sê«‘· 5 s√E\≈£î j·T÷ì≥¢ $Áø£j·T+` ‹]– ø=qT>√\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·T+<äì eTV”≤+Á<ë eT÷´#·Te˝Ÿ |òü+&é m+&û nX¯ó‘√wt _c˛ís¡T $e]+#ês¡T. Bs¡Èø±\+˝À ˝≤uÛ≤\T Ä•+#˚ eT<äT|üs¡T\≈£î Ç~ nqTyÓ’q |ü<∏äø£eTì eTV”≤+Á<ë eT÷´#·Te˝Ÿ |òü+&é d”áz »r+<äsY bÕ˝Ÿ dæ+>¥ #ÓbÕŒs¡T. á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 80 XÊ‘·+ kıeTTàqT Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê˝À¢ n~Ûø£ $Áø£j·÷\T qyÓ÷<äT #˚ùd ø£+ô|˙\ ùws¡¢˝À ô|≥Tºã&ç ô|&É‘ês¡T. $T–*q 20 XÊ‘·+ kıeTTàqT Á>±$÷DÒ‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q ø£+ô|˙˝À¢ ô|≥Tºe#·TÃ. Ø{Ÿ (]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ Á≥dtº), ÇHÓ’«{Ÿ‡ |ü<∏äø±˝À¢ 10 XÊ‘·+ es¡≈£L kıeTTà ô|≥Tºã&ç>± ô|fÒº neø±X¯+ ñ+~.

sê>∑ \ >∑ & É + yÓ q ï‘√ ô|{Ï º q $<ä ´ .μμ Ç˝≤ ù|s¡ T ãj·T≥ô|≥º≈£î+&Ü ÄHê&ÉT Ä yê´dü + ù|s=ÿ+~. ‘êC≤>± k˛eT yês¡+ s¡eTDÏ ãVæ≤s¡+ >∑ + >± Ä e´øÏ Ô nø£ “ sY nì Á|üø£{Ï+∫+~. Ç~ »]–q ø=~› >∑ + ≥\ e´e~Û ˝ ÀH˚ eTs√ eTT>∑TZs¡T eTVæ≤fi≤ »s¡ï*düTº\T nø£“sYô|’ Äs√|üD\T >∑T|æŒ+ #ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ _C…|æ düuÛÑT´&Ó’q nø£“sY Á|üeTTK |üÁ‹ø£˝…’q ª~ f…*Á>±|òt, ~ dü+&˚ >±]¶j·THé, ÄdæjT· Hé @CŸμ˝À¢ ø°\ø£ |ü<eä ⁄˝À¢ |üì#˚XÊs¡T. á Äs√|üD\ô|’ nø£ “ sY dü Œ +<ä q ‘Ó \ Tdü T ø√ e&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ï+ #·>± Äj·Tq <˚X¯+˝À ˝Òs¡ì, eTs√ eT÷&ÉT s√E˝À¢ ekÕÔs¡ì ‘Ó*dæ+~. nø£“sYô|’ e∫Ãq Äs√|üD\ô|’ eT+Á‹‘·« XÊK n+‘·s¡Z‘·+>± <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄ ‘·T+<ë nì eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ dü T cÕà dü « sêCŸ q T Á|ü • ï+#· > ±, ÄyÓ T H˚ s ¡ T >± düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ≈£î+&Ü nø£ÿ&É qT+&ç yÓ[flb˛e&É+ M&çjÓ÷˝À ø£ì|æ+∫+~.

uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ dü + <ä s ¡ Ù q˝À ñ Hêïs¡ T . z|æ ø ˘ kÕ«e\+ãq ø£ * –q nyÓ T ]ø± Á|ü u Û Ñ T ‘· « @»˙‡. nyÓ T ]ø£ H é yê´bÕs¡ dü+düú\T Á|ües¡úe÷q e÷¬sÿ≥¢˝À ÇHÓ«dtº #˚j·T&ÜìøÏ á @»˙‡ dü V ü ‰ j· T |ü & É T ‘· ÷ ñ+≥T+~. ªμyÓ+#·sY ø±´|æ≥˝Ÿ˝ÀH˚ ø±<äT eTÚ*ø£ edü ‘ · T \ n_Û e è~Δ , b˛sYº\ n_Ûeè~Δ, kÂs¡ $<äT´‘Y s¡+>∑+‘√ düVü‰ (uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ô|≥Tº ã &É T \≈£ î ) y˚ T + nìï s¡+>±\qT |ü]o*düTÔHêï+μμ nì $÷&ç j · ÷ Á|ü ‹ ì<Û ä T \‘√ ÇcÕº > √wæ º ˝ À u§Væ ≤ õj· ÷ Hé nHêïs¡ T . nsTT‘˚ , uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ô|≥Tºã&ÉT\≈£î dü + ã+~Û + ∫ z|æ ø ˘ ì]› w ü º dü+K´qT <˚ì˙ ô|≥Tºø√˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+&çj·÷˝À ÁbÕC…≈£îº\ jÓ÷>∑´‘·\qT ‘·eT dü+düú |ü]o*k˛Ô+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ªμÇ+&çj·÷ô|’ <äèwæº ô|{Ï º q eT<Û ä ´ `<ä X ¯ yÓ + #· s Y

ø±´|æ≥˝Ÿ |òü+&é ◊s¡Hé |æ\¢sY˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|&ÉT‘·THêïeTì Á|ü ø £ { Ï d ü T Ô q ï+<ä T ≈£ î y˚ T + >∑s«¡ |ü&TÉ ‘·THêï+μμ u§Væ≤õj·÷Hé nHêïs¡ T . n_Û e è~Δ ø√dü + <˚XÊ\T mø£ÿ&É qT+∫ s¡TD≤\T d” « ø£ ] dü T Ô H êï, ÁbÕC… ≈ £ î º |ò ü + &ç + >¥ ˝ À Ä‹<∏ ˚ j · T <˚ X ¯ kÕs¡«uÛÖe÷~Ûø±s¡+, Vü≤≈£îÿ\T, bÕs¡<äs¡Ùø£‘·≈£î |üPN ñ+&˚≥T¢ #· ÷ &Ü\ì nHêïs¡ T . Á|ü|ü+#·+˝Àì 90 <˚XÊ\˝À z|æø˘≈£î 23 _*j·THé &Ü\s¡¢ b˛sY º b ò ˛ *jÓ ÷ \THêïj· T ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ s¡+>∑+˝ÀqT ∫qï, eT<Ûä´ ‘·s¡Vü‰ yÓ+#·s¡¢ qT+∫ Á|ü<Ûëq eTÚ*ø£ edü‘·T\ ÁbÕC…≈î£ \º es¡≈î£ yê{Ï˝À nH˚ø+£ ñHêïj· T ì #Ó b ÕŒs¡ T . Ç+&ç j · ÷ ˝À <ë<ë|ü ⁄ 40 ÁbÕC… ≈ £ î º \ ˝À yÓ T T‘· Ô + 1.5 _*j· T Hé &Ü\s¡ ¢ $\TyÓ ’ q ô|≥Tºã&ÉT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.


PRAJA BALAM

5

|ü+&É>∑ &çkÂÿ+≥¢ dü+<ä&ç

ôV’≤<äsêu≤<é: |ü+&É>∑\ d”»Hé e∫Ã+<ä+fÒ $ìjÓ÷>∑<ës¡¢qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î á ø±eTsY‡ ø£+ô|˙\T ø=‘·Ô ø=‘·Ô Ä|òüs¡¢qT rdü T ≈£ î edü T Ô + {≤sTT. Çø£ uÛ≤s¡rj·T eTTK´ |ü+&É>∑˝…’q <ädüsê BbÕe[ düeTj·T+˝À Äj·÷ ø£+ô|˙\T b˛{°|&ü ç eTØ Ä|ò ü s ¡ T ¢ Á|ü ø £ { Ï d ü T Ô + {≤sTT @<ä‘Ó’H˚+ yê{Ï Ä|òüs¡¢ <ë«sê ø=qT>√\T<ës¡T\≈£î nedüs¡+ rs¡&É+‘√ bÕ≥T &ÉãT“≈£L&Ü ø=+‘· Ä<ë ne⁄‘√+~. á ø±eTsY‡ ~>∑ZC≤˝…’q nyÓTC≤Hé Áπ>{Ÿ Ç+&çj·÷ ô|òdæºyé ù|s¡T‘√, |òæ¢|tø±sYº _>¥ _*j·THé &˚dt ù|s¡T‘√, kÕï|t&û˝Ÿ yÓT>± ~yê© ùd˝Ÿ ù|s¡ T ‘√ nø√º ã sY 10 qT+∫ 15 eT<Ûä´ á Á|ü‘˚´ø£ Ä|ò ü s ¡ T ¢ n+<ä T u≤≥T˝ÀøÏ ñ +#· q Tqï≥T¢ Ç~ es¡ π ø Á|ü ø £ { Ï + #êsTT. á Ä|ò ü s Y nø√ºãsY 10q eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ Æ 15e ‘˚~ Äs¡ ú s êÁ‹ eTT–j· T qT+~. >∑è¨|üøs£ D¡ ≤\T, m\Åø±ºìø˘ ñ |üø£s¡D≤\T\‘√ bÕ≥T yÓTTu…’˝Ÿ bò˛qT¢ <äTdüTÔ\ô|’ Äø£≥Tº≈£îH˚ Ä|òüs¡¢‘√ Ç|üŒ{Ïπø dæ<äΔyÓTÆ+~. Á|üeTTK Áu≤+&Ó&é yÓTTu…’˝Ÿ‡ eHé |üd¢ ,t Vü‰qsY, yÓ÷{À, VüQyêy˚‘√ bÕ≥T eT¬ s H√ï yÓ T Tu… ’ ˝ Ÿ ‡ ô|’

Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ &ç k Âÿ+≥T¢ n+~e«qT+~. Á|ò ” Åd” ÿ Hé Øù|¢ d t y Ó T +{Ÿ ‘ √, ˇø£ ÿ s¡ ÷ bÕsTTπ ø |ü P ]Ô ;e÷qT n+~e«qT+~. Çø£ {°M\T, yêwæ+>¥ yÓTw”qô¢ |’ ñ∫‘·+>± ˇø£ @&Ü~ ;e÷qT n+~e«qT+~. {° M , bò ˛ q¢ ≈ £ î @&Ü~ bÕ≥T ;e÷ Çe«qTqï≥T¢ nyÓTC≤Hé Á|üø£{Ï+∫+~. mπøÇ+CŸ Ä|òüs¡T¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·T‘√+~. mdt;◊ &Ó_{Ÿ, Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶‘√ ø=qT>√fi¯ó¢ »]|æq yês¡T Á|ü‘˚´ø£ ø±´wt u≤´ø˘ bı+<=#· T Ã. nyÓTC≤Hé Áô|’yéT ø£düºeTs¡¢≈£î eT]ìï Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ Ä|ò ü s ¡ T ¢ ñ +&É q THêïsTT. á Ä|ò ü s Y nø√º ã sY 10q ÁbÕs¡ + uÛ Ñ y Ó T Æ 14q eTT–j·TqT+~. |òæ¢|tø±sYº eTTK´+>± yÓ T Tu… ’ ˝ Ÿ bò ˛ q¢ ô |’ Á|ü‘˚´ø£ Ä|òüs¡¢qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+∫q≥T¢ ‘Ó \ Tk˛Ô + ~. Ç+<äT˝À Á|ü<Ûëq+>± nø√ºãsY 11 qT+∫ ]j·T˝Ÿ $÷2 Áb˛, d”1\ neTàø±\T mø˘‡≈£L¢õyé>± »s¡>∑qTHêïsTT. ôV≤#Y&ûm|òtd” Á¬ ø &ç { Ÿ , &Ó _ {Ÿ ø±s¡ T ¶ \ ‘√ ø=qT>√fi¯ó¢ »]ù| yê]øÏ s¡÷. 500 ø±´wt u≤´ø˘ bı+<äqTHêïs¡T. Çy˚ ø±≈£î+&Ü H√øÏ j · ÷ , zb˛, Ädü T dt C… H é b ò ˛ Hé , XÊ+dü + >¥ e+{Ï

yÓ T Tu… ’ ˝ Ÿ \ ô|’ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ Ä|ò ü s ¡ T ¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+∫+~. ø±>± |ò|¢æ t ø±sYº |üd¢ t yÓT+ãs¡≈¢ î£ nø√ºãsY 9 qT+#˚ Ä|ò ü s ¡ T ¢ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e#êÃsTT. á Ä|ò ü s Y ≈ £ L &Ü nø√º ã sY 10q ÁbÕs¡ + uÛ Ñ y Ó T Æ 14q eTT–j· T qT+~. kÕï|t & û ˝ Ÿ >∑ è ¨|ü ø £ s ¡ D ≤\ $uÛ ≤ >∑ + ô|’ Ä|òüs¡¢qT ñ+∫+~. eTTK´+>± ≈£ î ø£ ÿ s¡ T ¢ , $Tø° ‡ \T, >±´dt kºyée+{Ï ñ|üø£s¡D≤\ô|’ 50 XÊ‘· + es¡ ≈ £ î ‘· – Z + |ü ⁄ ‘√ $Áø£j·÷\T »s¡|üqT+~. Çø£ |ü + &É > ∑ \ |ü P ≥ Çfi¯ ¢ q T n+<ä+>± rs¡TÃ~<äT›ø√yê\H˚ yê] n_Û s ¡ T #· T \≈£ î nqT>∑ T D+>± |ò ü ] ï#· s Y , >∑ è Vü ‰ \+ø£ s ¡ D edü T Ô e ⁄\ô|’ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ Ä|ò ü s ¡ ¢ ‘ √ eTT+<äTø=düTÔqï≥T¢ kÕï|t&û˝Ÿ yÓ\¢&ç+∫+~. ôV≤#Y&ûm|òtd”, Ç+&Édt Ç+&é, ô|ò&És¡˝Ÿ u≤´+ø˘, yÓTT_øÏ«ø˘ <ë«sê ø=qT>√fi¯ó¢ »]ù| yê]øÏ eT]ìï Äø£ s ¡ ¸ D° j · T yÓ T Æ q Ä|ò ü s ¡ T ¢ n+<ä T ø√e#· T Ã. Ç|ü Œ {Ï π ø Ç+#· T $T+#· T Ç˝≤+{Ï Ä|òüs¡¢‘√H˚ ù|{°j·T+ e÷˝Ÿ, ø£¢uŸ bòÕ´ø£ºØ e+{Ï dü+düú\T ≈£L&Ü |ü + &É > ∑ neTàø±˝À¢ dü + <ä & ç #˚j·TqTHêïsTT.

Ç+&çj÷· eè~Δ 7.3 XÊ‘·+

ôV’≤<äsêu≤<é

Vü‰$÷\T eTs¡∫ eTT+<ädüTÔ mìïø£\ø±. ? ‘Ósêdü rs¡Tô|’ eT+&ç|ü&ɶ bÕj·T˝Ÿ X¯+ø£sY e÷ Á|ü‹ì~Û XÊ+‹q>∑s,Y nø√ºãsY 10 Á|ü»\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü bÕ\q #˚dæq ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T eTT+<ädüTÔ≈£î yÓ[¢ mìïø£˝À¢ z≥T¢ y˚j·÷\ì Á|ü»\qT m˝≤ n&ÉT>∑T‘ês¡ì uÛ≤»bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT bÕj·T˝Ÿ X¯+ø£sY eT+&ç|ü&ܶs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì XÊ+‹q>∑sY˝Àì uÛ≤»bÕ ø±sê´\j·T+˝À ‘Ósêdü yÓ’|òü˝≤´\qT $e]dü÷Ô $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. •yês¡T ø±\˙˝…’q uÛ≤>∑´q>∑sY, Ç+~sêq>∑sY, Áø±+‹q>∑sY, eTVü‰\øÏÎyê&É, ˇ&Ó¶s¡ ø±\˙\ Á|ü»\T ¬s’˝Ò«ô|’ e+‘Óq ˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+fÒ yê] ø√dü+ ~©¢¬ø[¢ uÛ≤»bÕ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ $qï$+∫ ã&Ó{® Ÿ˝À s¬ ˝’ «Ò ô|e’ +‘Óq ìsêàD≤ìøÏ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚sTT+#êeTHêïs¡T. ø±˙ ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ z≥Tu≤´+≈£î sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ Á|ü»\ ø£cÕº\qT eT]à ø=+<ä] dü«Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ ¬s’˝Ò« ô|’e+‘Óq ìsêàD+˝À C≤|ü´+ #˚dæ+<äHêïs¡T. m+;d”\≈£î s¡÷.1000 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#êeTì #ÓãT‘·Tqï ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äT˝À yê] dü+πøåe÷ìøÏ mìï ì<ÛäT\T Ks¡Tà #˚XÊs√ Á|ü»\≈£î düŒwüº+ #˚j·÷\Hêïs¡T. Hê\T>∑Tqïs¡ dü+e‘·‡sê\ bÕ\q˝À ;d”\≈£î ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæ+<˚$÷ ˝Ò<Hä êïs¡T. ;d”\≈£î dü«j·T+ ñbÕ~ÛøÏ sêsTTr s¡TD≤\T n+~kÕÔeTì y˚\ dü+K´˝À <äs¡U≤düTÔ\T rdüTø=ì ø=+‘·eT+~πø s¡÷.50 y˚\ #=|ü⁄Œq n+<äCÒdæ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø=+<äì Äs√|æ+#ês¡T. e÷J eT+Á‹ CÀ>∑T sêeTqï mìïø£\ ìã+<Ûäq\qT n‹Áø£$Tdü÷Ô uÛÑe+‘·T\ô|’ >±´dt u…\÷q¢‘√ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ õ˝≤¢ bÕ\Hê~Ûø±], sêh mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤»bÕ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Hê+|ü*¢ y˚DT>√bÕ˝Ÿ, nôd+;¢ ÇHé#Ûê]® n+ø£‘Y s¡y˚Twt, uÛ≤»bÕ Hêj·T≈£î\T ~H˚wt eT{À*j·÷, $»jYT ≈£îe÷sY, Ä≈£î\ Á|üMDY, <ëdü] dürwt, CÀ>∑T s¡$, >=s¡¢ sêeTT, ø£≥ÿ+ sê+<ëdt, ø±fi¢̄ yÓ÷Vü≤Hé, lìyêdt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~yêd”\ $<ë´_Ûeè~ΔøÏ düVü≤ø£]kÕÔ+ mHêï¬s’ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ $TÁ‘·ãè+<ä+ e÷ Á|ü‹ì~Û Ç+Á<äyÓ*¢, nø√ºãsY 10: –]»q Á>±e÷˝À¢ì Ä~yêd” |æ\¢˝À¢ $<ë´_Ûeè~ΔøÏ ‘·qe+‘·T düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔqì mHêï¬s’ düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ç+Á<äyÓ*¢ eT+&É\+ V”≤s¡|üPsY |ü + #êj· T r |ü ] ~Û ˝ Àì e÷s¡ T ‹>∑ ÷ &É ˝ À dü T <Û ë ø£ s Y ¬ s &ç ¶ ‘· q $TÁ‘·ãè+<ä+‘√ ø£*dæ |üs¡´{Ï+#ês¡T. Ä~yêd” >√+&ÉT\ Jeq XË*’ , yê] dü+Á|ü<ëj·T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Ä~yêd” >√+&ÉT u≤\u≤*ø£\ $<ä´ô|’ Äsê rXÊs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Ä~yêd”\≈£î dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î >=|üŒ $\Te ÇdüTÔHêïs¡ì, M] |æ \ ¢ \ ≈£ î dü ¬ s ’ q e÷s¡ Z < ä s ¡ Ù ø£ + ˝Ò ø £ m≈£ î ÿe eT+~ $<ä ´ ≈£ î <ä ÷ s¡ e Te⁄‘· T Hêïs¡ ì Á>∑ V æ ≤ +#êqHêïs¡ T . Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ÄÁX¯ e T bÕsƒ¡XÊ\\T @sêŒ≥T #˚dæ $<ä´qT n+<äCÒdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ $<ë´]úøÏ nedü s ¡ y Ó T Æ H ê $<ä ´ n+<ä & É + ˝Ò < ä H êïs¡ T . ø=+<ä ] ˝À #· < ä T e⁄ø√yê\H˚ ñ‘ê‡Vü ≤ + ñHêï Ä]ú ø £ + >± Çã“+<ä T \T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì >∑eTì+#êqì á $wüj·÷ìï mHéÄsY◊ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯‘êqHêïs¡T. Ä~yêd”˝À¢ nø£åsêdü´‘· ô|+|ü⁄q≈£î ø£èwæ#˚kÕÔqHêïs¡T. ñ≥÷ïsY &ûmd”Œ yÓ+ø£fÒXŸ <ë«sê $÷≈£î düVü‰j·T+ n+<˚$<Ûä+>± #·÷kÕÔqHêïs¡T. ‘·q‘√bÕ≥T ‘·q $TÁ‘· ãè+<ä + á $wü j · T +˝À dü V ü ≤ ø£ ] dü T Ô + <ä H êïs¡ T . e÷s¡T‹>∑÷&É≈£î #Ó+~q e÷J düs¡Œ+∫ >√&É+ Hê>√sêe⁄, Á>±eTdüTú\T <äTs¡« E>±~Ûsêe⁄, Á>±eT |üfÒ˝Ÿ <äTs¡« dü÷s¡´uÛ≤Hé, <äTs¡« »+>∑T ‘·~‘·s¡T\T Ä~yêd”\ Ä#ês¡ e´eVü‰sê\qT yê]øÏ $e]+#ês¡T. &ûmd”Œ ùde\T Vü≤s¡¸D°j·T+.. ñ≥÷ïsY &ûmd”Œ>± yÓ+ø£fÒXŸ Ç+Á<äyÓ*¢ eT+&É\+˝Àì e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷ìøÏ s¡Vü≤<ë] kÂø£s¡´+ ø£*Œ+∫q $wüj·T+ |üÁ‹ø£˝À¢ #·~yêqì ‘Ó * bÕs¡ T . Ä s√CÒ –]»q ÁbÕ+‘· + ˝À |ü s ¡ ´ {Ï + #ê\ì ìs¡ísTT+#·Tø=Hêïqì mHêï¬s’ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. ‘êqT &ûmd”Œ yÓ+ø£fÒXŸ\T ø£\dæ ñkÕàìj·÷˝À #·<äTe⁄ø=HêïeTì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

∫e] es¡≈£î b˛sê&ç‘˚H˚ $»j·T+ yêwæ + >∑ º H é : Á|ü d ü T Ô ‘ · 2018 dü+e‘·‡s¡+˝À Ç+&çj·÷ 7.3 XÊ‘· + eè~Δ π s ≥T kÕ~Û + #· >∑\<äì, 2019˝À n~ 7.4 XÊ‘· + >± ñ+&É > ∑ \ <ä ì n+‘·sê®rj·T Á<äe´ ì~Û dü+düú (◊.m+.m|ò t ) eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + n+#· H ê\qT yÓ \ ¢ & ç + ∫+~. Ç+&çj·÷ 2017˝À 6.7 XÊ‘·+ eè~Δ πs≥T qyÓ÷<äT #˚dæ+~. Ç~ dü+düú á @&Ü~ @Á|æ˝Ÿ˝À es¡˝Ÿ¶ mø£Hê$Tø˘ W{Ÿ\Tø˘˝À yÓ\¢&ç+∫q <ëìø£Hêï dü«\Œ+>± ‘· ≈ £ î ÿe>± ñ+~. #· e TTs¡ T <Ûäs¡˝À¢ Ç{°e* ô|s¡T>∑T<ä\, Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± |òæHêì¸j·T˝Ÿ |ü]dæú‘·T\T ø£≥Tº~≥ºeTe⁄‘·÷ e´j·÷\T ‘·π>Z$>± ñ+&É&É+ <ëìøÏ ø±s¡D≤\ì ‘Ó*|æ+~. ô|<ä› H√≥¢ e÷]Œ&ç ø±s¡´Áø£eT+, C≤rj· T edü T Ô e ⁄\T, ùde\ |üqTï neT\T ‘ê‘êÿ*ø£+>± |ü ] D≤eT Á|ü u Û ≤ yê\qT

ø£ * –+∫q|ü Œ {Ï ø ° , |ü { Ï w ü º e T e⁄‘·Tqï ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ, ã\yÓTÆq Áô|’ y ˚ ≥ T $ìeTj· T + <ä è cÕº ´ Ä]úø£ eè~Δ y˚>∑+ |ü⁄+E≈£î+ ≥T+<äì ◊.m+.m|òt n_ÛÁbÕj·T |ü&ç+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ eT<Ûä´ ø±*ø£ eè~Δ neø±XÊ\T 7.75 XÊ‘·+ e<ä› ã\+>± ø=qkÕ>∑T ‘·THêïj·Tì dü+düú yÓ\¢&ç+∫+~. á n+#·Hê\T yêdüÔe s¡÷|ü+ <Ûä]ùdÔ, Á|ü|ü+#·+˝À y˚>∑+>± eè~Δ #Ó + <ä T ‘· T qï Ä]ú ø £ e´edü ú > ± Ç+&ç j · ÷ ‹]– |òüTq‘·qT <äøÏÿ+#·Tø√> ∑\T>∑T ‘·T+~. n~ 2018˝À #Ó’Hê ø£Hêï 0.7 XÊ‘·+ m≈£îÿe>±, 2019˝À 1.2 XÊ‘·+ m≈£îÿe>± eè~Δ ˝ À Ä~Û ø ±´ìï qyÓ ÷ <ä T #˚j·T>∑\T>∑T‘·T+~. Ç+&çj·÷ ø£ H êï 0.2 XÊ‘· + m≈£ î ÿe bÕsTT+≥¢‘√ #Ó’Hê 2017˝À y˚>∑+>± eè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï Ä]úø£ e´edüú>± ù|s=+~+~. #Ó’Hê

$wüj·T+˝À eè~Δ n+#·HêqT ≈£L&Ü ◊.m+.m|òt @Á|æ˝Ÿ˝À yÓ\¢&ç+∫q <ëìø£Hêï 0.32 XÊ‘êìï ‘· – Z + ∫+~. #Ó ’ H ê ~>∑ T eT‘· T \ô|’ nyÓ T ]ø± $~Û + ∫q ‘êC≤ dü T +ø±\ Á|üuÛ≤e+ ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eè~Δ n+#·Hê\T ‘·>∑Z&É+ yÓqTø£ ñ +<äì ◊.m+.m|òt ‘Ó*|æ+~. uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ + ˝À Á<ä y √´\“D+ 2018/19˝À 4.7 XÊ‘·+>± ñ+&É > ∑ \ <ä ì uÛ ≤ $dü T Ô H êïs¡ ì ‘Ó*|æ+~. uÛ≤s¡‘Y nqT≈£îqï eè~Δ π s ≥T kÕ~Û + #· & ÜìøÏ dü_‡&û\qT eT]+‘· ‘·–Z+#·Tø√ yê\ì, õ.mdt . {Ï neT\T eT]+‘· ô|s¡ > ±\ì dü ÷ ∫+∫+~. u≤´+≈£ î \ Á|üø±å fi¯q y˚>e∑ +‘·+ ø±yê\+~. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+≈£î\ bÕ\q yÓ T s¡ T >∑ T |ü & Ü\ì #Ó | æ Œ +~. s¡TD≤\ eT+ps¡T |ü⁄qs¡T<äΔs¡D #Ó+<ë\ì ù|s=ÿ+~.

»–‘ê´\, nø√ºãsY 10: ∫e] es¡≈£î b˛sê&çq yê]H˚ $»j·T+ e]düTÔ+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, &Üø£ºsY m.X¯s¡‘Y nHêïs¡T. »–‘ê´\ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì l$y˚ø±q+<ä yÓTÆ<ëq+˝À mdtJm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À 14@fi¯ ¢ ˝À|ü ⁄ u≤\, u≤*ø£ \ sêhkÕú s TT UÀUÀ b˛{° \ T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á dü+<äs¡“¤+>± Áø°&Üø±s¡T\qT ñ<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ @sêŒf…’q ‘·s¡Tyê‘· sêhkÕúsTT b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ >∑s¡«ø±s¡DeTì ù|s=ÿHêïs¡T. bÕ‘·ø±\+ Hê{Ï Ä≥\T>± |ü]>∑DÏ+∫q ø£ã&û¶, UÀUÀ˝≤+{Ï Áø°&É\T C≤rj·T kÕúsTTøÏ m<ä > ∑ & É + , dü ∫ Hé f… + &É ÷ \ÿsY ˝ ≤+{Ï Áø° & Üø±s¡ T ˝À¢ ôd’ ‘ · + düeTwæ̃‘·‘ê«ìï ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚dæ+<äHêïs¡T. Áø°&É\‘√ XÊØs¡ø£, e÷qdæø£+>± Ä‘·àôd’ús¡´+ ô|+bı+<ä&É+‘√ bÕ≥T, $<ë´s¡ T ú ˝ À¢ @ø±Á>∑ ‘ · kÕ<Û ä ´ eTe⁄‘· T +<ä H êïs¡ T . nq+‘· s ¡ + Áø°&Üø±s¡T\qT |ü]#·j·T+ #˚düTø=ì n_Ûq+~+#ês¡T. $<ë´]úqT\T Á|ü<ä]Ù+∫q kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. m+áy√ Hêsêj·TD, sêh ô|{≤ nk˛dæj˚T{Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTùV≤+<äsYsêe⁄, ø√XÊ~Ûø±] #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, õ˝≤¢ ô|{≤ n<Ûä´≈£åî&ÉT $X¯«Á|ükÕ<é, ø±s¡´<ä]Ù nXÀø˘, mdtJm|òt ø±s¡´<ä]Ù y=&Üï\ lìyêdt, ñ bÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T, Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\ ìsê«!Vü≤≈£î\T uÀq–] <˚ej·T´, ø±´‘·+ >∑+>±¬s&ç¶, d”ôV≤#YM Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄, sêe÷sêe⁄, l<ÛäsYsêe⁄, |”&û|” á{°\T s¡M+<äsY, \øÏÎsêyéTHêjYT, ÁøÏwüíÁ|ükÕ<é, n»jYTu≤ãT, kÕ>∑sY, y˚DT, X‚KsY, <äj·÷ø£sY, øÏc˛sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eTT+<ä+»˝À ì*∫q »≥T¢ »–‘ê´\ Áø°&Ü$u≤>∑+, q÷´dt≥T&˚: »–‘ê´\ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì l$y˚ø±q+<ä yÓTÆ<ëq+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï sêh kÕúsTT UÀUÀ b˛{°˝À¢ yÓTT<ä{Ï s√E |òü*‘ê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. yÓTT<ä{Ï s√E 14@fi¯¢ ˝À|ü⁄ u≤\, u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°˝À¢ eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ es¡≈£î |ü\T »≥T¢ eTT+<ä+»˝À ñHêïsTT.

11.10.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

&Óu“’… @fi¢̄ ø±+Á>¬ dt bÕbÕ\qT ø£&>πç düTHÔ êï+

e÷ Á|ü ‹ ì~Û Ä~˝≤u≤<é, nø√ºãsY 10 &Óu…’“ @fi¯¢ bÕ\q˝À ø±+Á¬>dt #˚dæq bÕbÕ\qT ø£&ÉTπ>düTÔHêïeTì, uÛ≤»bÕ, ‘Ó<˚bÕ, ø±+Á¬>dt\ e\¢H˚ ‘Ó\+>±D≈£î á |ü]dæ‹ú <ë|ü⁄]+∫+<äì eT+Á‹ CÀ>∑T sêeTqï Äs√|æ+#ês¡T. mìïø£\ Á|ü # ês¡ + ˝À uÛ ≤ >∑ + >± Ä~˝≤u≤<é Á>±$÷D eT+&É\+˝À –]»q Á>±e÷˝…’q »eTT˝Ÿ < Û ä ] , *+>∑ T >∑ ÷ &É , yêq«{Ÿ, |æ|üŒ˝Ÿ<Ûä], e÷$T&ç >∑÷&É Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. Á>±e÷ìøÏ e∫Ãq eT+Á‹øÏ eTVæ ≤ fi¯ \ T ‹\ø£ + ~~› eT+>∑fi¯Vü‰ s¡‘·T\‘√ kÕ«>∑‹+∫ dü+Á|ü<ëj·T &√\TyêsTT<ë´\ q&ÉTeT |òTü q kÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T. yêq«{Ÿ˝À Äj·Tq ≈£îeTs¡+ ;Û+ $Á>∑ V ü ‰ ìøÏ |ü P \e÷\ y˚ d æ

ìyêfi¯ ó \]Œ+#ês¡ T . eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\T Á>±e÷\≈£î ø£˙dü+ s¡Vü≤<ë] kÂø£ s ¡ ´ + ø£ * Œ+#· ˝ Ò ø £ b˛j·÷s¡Hêïs¡T. ‘Ósêdü Hê\Tπ>fi¯¢ bÕ\q˝À e÷s¡ T eT÷\ Á>±e÷\≈£î ôd’‘·+ s¡Vü≤<ë] kÂø£ s ¡ ´ + ø£ * Œ+∫+<ä H êïs¡ T . K+&Ü\, dæ s ê› ] U≤Hê|ü P sY Á>±e÷\ Á|ü » \T s¡ V ü ≤ <ë] kÂø£s¡´+ ˝Òø£ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡ì, ‘Ósêdü bÕ\q˝À yê] ø£ c Õº \ T <ä ÷ s¡ e Tj· ÷ ´j· T ì #Ó b ÕŒs¡ T . n~Û ø ±s¡ + ˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ uÛ≤»bÕ Hêj·T≈£î\T neT\T≈£ î kÕ<Û ä ´ + ø±˙ Vü‰$÷\T ÇdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. n<Ó› Ç+{ÏøÏ &ÉãT“\T #Ó*¢kÕÔeTq&É+ yÓ÷dü|üP]‘· yê>±ΔeTHêïs¡T. uÛ≤»bÕ Hêj·T≈£î\T \ø£ÎDY≈£î ‘Ó\+>±D˝À mìï n<Ó› Çfi¯ó¢

ñHêïjÓ ÷ ‘Ó \ TkÕì m<Ó › y ê #˚ X Ês¡ T . ‘Ó s êdü eT∞¢ n~Û ø ±s¡ + ˝À sêe&É + U≤j·TeTì, ìs¡Tù|<ä\≈£î ¬s+&ÉT |ü&Éø£ >∑<äT\ Çfi¯¢qT ì]à+∫ ÇkÕÔ e THêïs¡ T . |æ | ü Œ ˝Ÿ < Û ä ] Á>±e÷ìøÏ #Ó + ~q uÛ ≤ »bÕ Hêj· T ≈£ î \T $sƒ ¡ ˝ Ÿ ‘ √ bÕ≥T Äj·Tq nqT#·s¡T\T bÕغ˝À #˚ s ês¡ T . Äj· ÷ Á>±e÷\ Ä~yêd” j·TTe≈£î\T, ô|<ä›\≈£î >∑T˝≤; ø£+&ÉTyê ø£|æŒ eT+Á‹ bÕغ ˝ ÀøÏ ÄVü ‰ «ì+#ês¡ T . ø±s¡´Áø£eT+˝À @m+d” #ÛÓ’s¡àHé sê»qï, »&û Œ {° d ” dü u Û Ñ T ´&É T nXÀø˘ , Á>∑ + <∏ ë \j· T #Û Ó ’ s ¡ à Hé eTH√Vü ≤ sY , e÷J m+|” | ” eT+∫ø£≥¢ ÄX¯eTà, m+|”{°d” s¡eTD, ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T HÓ‘’ +· X¯óø±¢˝Ÿ, sê»qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT∞¢ neø±X¯$TùdÔ eT]+‘· n_Ûeè~Δ #˚dæ #·÷|ækÕÔ uÀ<∏é e÷J myÓTà˝´Ò sêsƒ√&é u≤|ü⁄sêe⁄ e÷ Á|ü‹ì~Û ;Û+|üPsY, nø√ºãsY 10s¡÷. 5 y˚\ ø√≥¢ ì<Û ä T \‘√ n_Û e è~Δ |ü q T\T eT+ps¡ j · ÷ ´j· T ì, Ä ì<Û ä T \‘√ mH√ï |ü q T\T »]>±j·Tì uÀ<∏é e÷J myÓTà˝Ò´ sêsƒ√&éu≤|ü⁄sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. sêh Ä$sꓤe+ ‘·sê«‘· ‘=* myÓTà˝Ò´ neø±X¯+ ø£*Œ+∫q ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z Á|ü » \T eTs√e÷s¡ T neø±X¯ $ TùdÔ eT]+‘· n_Û e è~Δ #˚ d æ #· ÷ |æ k ÕÔ q ì Äj· T q nuÛÑ´]ú+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì ‘Ó s êdü Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À »]–q ~«#· Á ø£ y êVü ≤ q sê´©ì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ìbÕì Á>±eT+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á sê´© \øÏ Î |ü P sY , dü + ≥sY k Õ+–, ;Û + |ü P sY , <Û ä H √s¡ , e&É ÷ sY , n]¢`{Ï, >√eTTÁ‹, ø£s¡DYyê&ç,

ø£s¡+õ`{Ï es¡≈£î ø=qkÕ–+~. dü « j· T +>± ~«#· Á ø£ y êVü ≤ q+ q&ç | æ ÁX‚ D T˝À¢ ñ‘ê‡Vü ≤ + ì+bÕs¡ T . C… ’ ‘Ó \ +>±D ìHê<ë\‘√ ÁX‚DT\T eTT+<äT≈£î kÕ>±sTT. nq+‘· s ¡ + ø£s¡+õ`{Ï˝À @sêŒ≥T #˚dæq dü u Û Ñ ˝ À u≤|ü ⁄ sêe⁄ ‘· q Vü≤j·÷+˝À »]–q n_Ûeè~Δì $e]+#ês¡T. ìjÓ÷»esêZìï dü d ü ´ XÊ´eT\+ #˚ ù d~X¯ > ± ;Û+|üPsY eT+&É\+˝À >√eTTÁ‹, |æ | ü Œ ˝Ÿ ø √{Ï »˝≤X¯ j · ÷ \‘√ bÕ≥T H˚s¡&ç>=+&É eT+&É\+ ≈£ î |” º e<ä › »˝≤X¯ j · ÷ \ ìsêàD≤\≈£î ì<ÛTä \T eT+p¬sq’ $wüj÷· ìï >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. $TwüHé ø±ø£rj·T, ø£˝≤´D\øÏÎ, $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä, πød”ÄsY øÏ{Ÿ, ¬s’‘·T ã+<ÛäT, ¬s’‘·T ;e÷, >=Á¬s\T, s¡TD≤\T |ü+|æD° e+{Ï |ü<∏äø±\

neT\T‘√ nìïesêZ \ dü+πøåeT+ ø±+øÏå+∫q |òüTq‘· ‘Ó s êdü π ø <ä ≈ £ î ÿ‘· T +<ä H êïs¡ T . ‘Ó\+>±D˝À »]–q n_Ûeè~Δì #· ÷ dæ zs¡ « ˝Ò ø £ ø±+Á¬ > dt , ‘Ó<˚bÕ\T »≥Tº ø£{≤ºj·THêïs¡T. n_Û e è~Δ ø√s¡ T ≈£ î H˚ Á|ü » \T ‹]– ‘Ósêdüπø |ü≥º+ ø£{≤º\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s’‘·T dü e Tq«j· T dü $ T‹ õ˝≤¢ n<Û ä ´ ≈£ å î &É T n&ç ¶ uÛ À C≤¬ s &ç ¶ , ;Û+|üPsY, ‘ê+dæ eT+&É\ bÕغ ø£˙«qs¡T¢ dü+Je¬s&ç¶, ø£èwüí, Hêj·T≈£î\T l<Ûsä s¬Y &ç,¶ düTsπ +<äsY j· ÷ <ä y é , Hê>∑ j · T ´j· ÷ <ä y é , ø£˝≤Ã|tj·÷<äyé, qπs+<äsYj·÷<äyé, kÕ«$Tj· ÷ <ä y é , eTùV≤+<ä s Y j·÷<äyé, m+|”{°d” düuÛÑT´\T s¡ e TD, >∑ + >∑ j · T ´, >∑ + >∑ q ï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤»bÕ‘√H˚ Ä~yêd”\ n_Ûeè~Δ –yÓ÷ sêh Á|<ü ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ô|+<ä÷sY Á|uü ≤Û ø£sY e÷ Á|ü ‹ ì~Û Ç+Á<ä y Ó * ¢ , nø√º ã sY 10 Ä~yêd” –]»qT\ n_Û e è~Δ uÛ ≤ »bÕ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì –]»q yÓ÷sêà sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ô|+<ä÷sY Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. nsTTq eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫q nq+‘·s¡+ eTT‘·÷ïsY Á>±eT+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. <˚X¯+˝À n‘·´~Ûø£+>± Ä~yêd”\T ìyêdü+ ñ+fÒ #Û·rÔdt>∑&é, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ sêÅcÕº˝À¢ì Ä~yêd”\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+‘√ nø£ÿ&ç Ä~yêd”\T uÛ≤»bÕqT kÕ«>∑‹düTÔHêïj·Tì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+˝À ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ nìï esêZ\ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔ+<äì, eTTK´+>± Ä~yêd”\qT nìï s¡+>±˝À¢ yÓ÷dü+ #˚düTÔ+<äì, eTs√ kÕ] mìïø£˝À¢ Ä~yêd” –]»qT\qT yÓ÷dü+ #˚j·TT≥≈£î edüTÔ+<äHêïs¡T. ‘Ósêdü bÕ\q˝À Ä~yêd” Á>±e÷\≈£î dü¬s’Hê s¡Vü≤<ë] kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À –]»q myÓTà˝Ò´\T, m+|” ñHêï H˚{ÏøÏ n+ãT˝…Hé‡\T yÓfi¢̄ì Á>±e÷\T ñHêïj·T+fÒ ˇø£kÕ] Ä˝À∫+#ê*‡ edüTÔ+<äHêïs¡T. eTT+<ädüTÔ mìïø£˝À¢ uÛ≤»bÕ nuÛÑ´s¡Tú\qT mqTï≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<äΔ+>± ñHêïs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T uÛ≤»bÕ Hêj·T≈£î\T sê»*+>∑T, dü+‘√wt, sê+#·+<äsY, ø±≥+ s¡M+<äsY, •e≈£îe÷sY, zy˚Twt bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢ kÕúsTT ø£ã&û¶ »≥Tº m+|æø£ >√<ëe]Kì, nø√ºãsY 10>√<ëe]Kì dæ+>∑πsDÏ »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA Áø°&Ü yÓTÆ<ëq+˝À ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤¢ kÕúsTT b˛{°\≈£î ø£ã&û¶ Áø°&Üø±s¡T\qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ ø£ã&û¶ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q b˛{°˝À¢ sêeT>∑T+&É+ &ûd”|” dü+Jyé, dæ+>∑πsDÏ d”ìj·TsY ôd≈£L´]{° n~Ûø±] Msê¬s&ç¶ bÕ˝§Zì Áø°&Üø±s¡T\qT |ü]#·j·T+ #˚düTø=Hêïs¡T. ‘·«s¡˝À ñeTà&ç ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ Äs¡÷às¡T˝À ìs¡«Væ≤+#˚ sêh kÕúsTT b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤¢ u≤\, u≤*ø£\ »≥¢qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. u≤\Ts¡ »≥Tº˝À mùdÿ n»Vü‰sY, mdt.>∑DÒwt, mdt.e+o¬s&ç¶, πø.ø±]Ôø˘, ôV≤#Y.j·TX¯«+‘Y, õ.áX¯«sY, m+.sêCŸ≈£îe÷sY, {Ï.øÏs¡DY, _.#·s¡HéÁ|üB|t, πø.BÛs¡CŸ, u≤*ø£\ »≥Tº˝À |æ.˙*eT, õ.]‹«ø£, j·TT.ns¡TDeTì, õ.nø£åj·T, j·TT.eTDÏø°s¡Ôq, {Ï.ÁXÊe´, ÄsY.XË’ì‘·, |æ.ø±e´l, |æ.eTVæ≤eT, {Ï.ø°s¡Ôq, πø.#·+<äq, j·TT.e+<äqqT m+|æø£ #˚dæq≥T¢ ø£ã&û¶ nk˛wæj˚TwüHé õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ.sê$T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.


PRAJA BALAM

6

C…s¬ $T dü+#·\q+ wüO{Ï+>¥˝À uÛ≤ø£s≈Y î£ |üd&æ ç

ã÷´H√dt msTTsY‡ (n¬s®+{°Hê): uÛ≤s¡‘· yÓsTT{Ÿ*|òüºsY C…¬s$T \Á*qT+>∑ #·]Á‘· düwæº+#ê&ÉT. j·T÷‘Y ˇ*+|æø‡˘ ˝À ‘=* dü«s¡+í n+~+∫q uÛ ≤ s¡ ‘ · yÓ s TT{Ÿ *|òüºsY>± ì*#ê&ÉT. |ü⁄s¡Twüß\ 62 øÏ˝À\ øπ ≥–]˝À á |òTü q‘· kÕ~Û+#ê&ÉT. eTs√yÓ’|ü⁄ eTqT uÛ≤ø£sY ≈£L&Ü nkÕ<Ûës¡D Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫+~. j·T‘Y ˇ*+|æø˘‡ wü O {Ï + >¥ ˝ À ÄyÓ T ‘=*kÕ] ã+>±s¡ T |ü ‘ · ø ±ìï ¬ > \T#· T ≈£î+~. n¬s®+{°Hê sê»<Ûëì˝À k˛eTyês¡+ sêÁ‹ »]–q á b˛{°˝À¢ C…¬s$T yÓTT‘·Ô+ 274 øÏ˝À\ (124G150) ãs¡TyÓ‹Ô nÁ>∑kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. nsTT‘˚ ≥ØÿøÏ #Ó+~q {≤|üºdt ø±´qsY 263 øÏ ˝ À\ (122G141) ãs¡TyÓ‹Ô s¡»‘· |ü‘ø· ±ìï kı+‘·+ #˚ d ü T ø√>±.. ø=\+_j· ÷ ≈£ î #Ó+~q $˝≤¢sY mdæºyÓHé CÀdt 260 øÏ ˝ À\ (115G143) ãs¡ T yÓ ‹ Ô ø±+dü ´ |ü ‘ · ø ±ìï ¬ ø ’ e dü + #˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . $TCÀs¡+˝Àì ◊C≤«˝Ÿ q>∑sêìøÏ #Ó+~q 15 @fi¯¢ á ≈£îÁsê&ÉT es¡ ˝ Ÿ ¶ #ê+|æ j · T Hé w æ | t ˝ Àq÷ s¡»‘· |ü‘·ø£+ ¬>*#ê&ÉT. áHÓ\ 26q 16 @fi¯ó¢ |üP]Ô #˚düTø√ uÀ‘·Tqï C…¬s$T uÛ≤$ uÛ≤s¡‘· yÓsTT{Ÿ*|òæº+>¥˝À >=|üŒ ù|s¡T Á|ü U ≤´‘· T \T dü + bÕ~+#˚ ˝ ≤ ø£ì|ædüTÔHêï&ÉT. ªC…¬s$T ‘·+Á&ç \©ïVt ≤ ‘· T ¢ j · ÷ +>∑ e÷J u≤ø£‡sY. C≤rj·T kÕúsTT b˛{°˝À¢ Äj·Tq @&ÉTkÕs¡T¢ dü«s¡í |ü‘·ø£+ kÕ~Û + #ê&É T μ nì $TCÀs¡ + yÓj·T{Ÿ*|òæº+>¥ nk˛dæj˚TwüHé n<Û ä ´ ≈£ å î &É T ‘· + >∑ T Ã+>¥ q T+>∑ #Ó b ÕŒs¡ T . ø√#Y \ dü ÷ #· q \ y˚Ts¡≈£î yÓsTT{Ÿ*|òæº+>¥≈£î e÷s¡ø£ eTT+<äT C…¬s$T dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£

u≤ø£ ‡ sY . 2011˝À 8 @fi¯ ¢ ej· T dü T ˝À ÄØà k˛ŒsY º ‡ ÇHédæº≥÷´{Ÿ kÂÿ{Ÿ‡˝À #˚sê&ÉT. C… ¬ s $T ‘· + Á&ç Á|ü d ü T Ô ‘ · + $TCÀs¡ + ˝Àì |ü _ ¢ ø ˘ esY ÿ ‡ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. á @&Ü~ Äs¡+uÛ+Ñ ˝À »]–q Ädæj·THé #ê+|æj·THéwæ|t‡˝À j·T÷‘Y $uÛ≤>∑+˝À s¡»‘·+, pìj·TsY $uÛ≤>∑+˝À ø±+dü´+ #˚õøÏÿ+#·T≈£îì ¬s+&ÉT C≤rj·T ]ø±s¡T¶\qT ã<ä›\T ø={≤º&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT dü«s¡í+ kÕ~Û+#·&ÉeT+fÒ j·T÷‘Y ˇ*+|æø˘‡˝À n‘·T´‘·ÔeT Á|ü ‹ uÛ Ñ ‘ √ uÛ ≤ s¡ ‘ Y ]ø±sY ¶ HÓ \ ø=\ŒuÀ‘√+~. j· T ÷‘Y ˇ*+|æø˘‡˝À uÛ≤s¡‘Y≈£î Ç|üŒ{Ïπø Hê\T>∑T |ü‘·ø±\T e#êÃsTT. ‘·TcÕsY e÷H˚, yÓTVüQ© |òüTÀwt 10 $÷≥s¡¢ ¬s’|òæ˝Ÿ wüO{Ï+>¥˝À #Ós=ø£ s¡»‘· |ü‘·ø£+ ¬>*#ês¡T. ø±>± ‘· + >∑ ® y é T ‘· u ≤_ <˚ $ p&√˝À 44 øÏ˝À\ øπ ≥–]˝À uÛ ≤ s¡ ‘ Y ≈ £ î ‘=* |ü ‘ · ø £ + n+~+∫+~. 2014˝À #Ó’Hê˝Àì Hê+õ+>¥˝À j·T÷‘Y ˇ*+|æø˘‡˝À uÛ≤s¡‘Y πøe\+ ¬s+&ÉT |ü‘·ø±\T (1 s¡»‘·+, 1 ø±dü´+) ¬>*∫+~. 2010˝À dæ+>∑|üPsY˝À »]–q Äs¡+uÛÑ b˛{°˝À¢ uÛ≤s¡‘Y n‘·T´‘·eÔ T Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫ Äs¡T s¡»‘· |ü‘·ø±\T, ¬ s +&É T ø±+dü ´ |ü ‘ · ø ±\qT ¬ ø ’ e dü + #˚ d ü T ≈£ î +~. C… ¬ s $T <˚XÊìπø >∑s¡«ø±s¡D+>± ì\ e>±.. ùdïVü‰ kı¬sHé eTVæ≤fi¯\ 48 øÏ˝À\ πø≥–]˝À b˛&çj·T+ #˚ s ¡ T ø√˝Ò ø £ b ˛sTT+~. ◊<√ kÕúq+˝À ì*∫+~. dæ«$Tà+ >¥˝À |ü⁄s¡Twüß\ 100 $÷≥s¡¢ u≤´ø˘ Åk˛ºø˘ ô|ò’q˝À¢ lVü≤] q≥ sêCŸ Äs√ kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. Çø£ 16 @fi¯ ¢ eTqT uÛ ≤ ø£ s Y

eTVæ≤fi¯\ 10 $÷≥s¡¢ msTTsY |æ d ü º ˝ Ÿ áyÓ + {Ÿ ˝ À 236.5 bÕsTT+≥¢ ‘ √ nÁ>∑ k Õú q +˝À ì*∫+~. Ç{°e\ Ç+&√H˚w æj·÷˝À »]–q Ädæj·÷ π>yéT‡, es¡ ˝ Ÿ ¶ #ê+|æ j · T Hé w æ | t \ ˝À mH√ï ÄX¯ \ Tô|≥Tº ≈ £ î qï n_Ûe÷qT\qT uÛ≤ø£sY ìsêX¯ |ü ] ∫q dü + >∑ ‹ ‘Ó * dæ + <˚ . s¡ c Õ´≈£ î #Ó + ~q Çj· ÷ Hê mìHê 235.9 bÕsTT+ ≥¢‘√ s¡ » ‘· + ¬ > \T#· T ø√>±.. ìH= KT‹‡u…]&é®≈£î ø±+dü´+ <äøÏÿ+~. Ç‘·s¡ b˛{°\ $wüj·÷ìø=ùdÔ.. fÒ ã T˝Ÿ f… ì ïdt dæ + –˝Ÿ ‡ ˝À uÛ≤s¡‘Y≈£î ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+∫q ns¡ÃHê ø±eT‘Y, e÷qyé <∏ëø£ÿsY ‘· e T Á>∑ ÷ |t e÷´#Y \ ˝À $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ø±eT‘Y 4`2‘√ eT˝Òdæj·÷≈£î #Ó+~q »yÓHé #·÷+>¥qT z&ç+#·>±.. <∏ëø£ÿsY 4`1‘√ kı¢y˚øÏj·÷≈£î #Ó+~q n˝…ø±‡+Á&Ü y√ø˘ô|’ ¬>\Tbı+<ë&ÉT. Vü‰ø°˝À uÛ≤s¡‘Y eTs√ uÛ≤Ø $»j·÷ìï qyÓ÷<äT #˚dæ+~. ÄÅdæºj·÷qT 9`1‘√ z&ç+∫+~. u≤´&çà+≥Hé ¬s’õ+>¥ dü+#·\q+ \øå±´ ùdHé≈£î ‘=* π>yéT˝À ñÁ¬øsTTHé≈£î #Ó+~q &Üì˝À u§dæïø˘ qT+∫ >∑{Ϻ b˛{° m<äT¬s’+~. nsTTq|üŒ{Ïø° ùdHé 23`21, 21`8‘√ uÀdæïø˘ô|’ ¬>\Tbı+<ë&ÉT. 47 eT+~ n<∏Ó¢≥¢‘√ ≈£L&çq uÛ≤s¡‘· uÛ≤Ø ã+<ä+ á ˇ*+|æø˘‡˝À bÕ˝§Z+{À+~. j·T÷‘Y ˇ*+ |æø˘‡˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q Vü‰ø° e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘· |ü⁄s¡Twüß\ Vü‰ø° »≥Tº Vü‰´Á{Ïø˘ $»j· T + kÕ~Û + ∫+~. á e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y »≥Tº 7`1‘√ ¬øHê´ô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. á π > yé T ˝À Á|ü ‹ »≥Tº ≈ £ î ◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\T e÷Á‘·y˚T ñ +{≤s¡ T . uÛ ≤ s¡ ‘ Y ≈ £ î dü T B|t ∫sY e ÷ø√ (5, 10e ì$T cÕ˝À¢ ) , s¡ M #· + Á<ä (5, 11 ì$TcÕ˝À¢), ¬øô|ºHé $y˚ø˘ kÕ>∑sY Á|ü k Õ<é (8e ì$Twü + ˝À), dü+»jYT (14e ì$Twü+˝À), sê VüQ˝Ÿ ≈£îe÷sY (17e ì$T wü+˝À) >√˝Ÿ‡ #˚dæ »≥Tº $» j·T+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛ wæ+ #ês¡T. ¬øHê´ »≥Tº˝À z˝≤+&é zñe÷ (7e ì$T wü+˝À) >√˝Ÿ #˚XÊ&ÉT. ‘·sê«‘· »s¡>∑uÀj˚T e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y Vü‰ø° »≥Tº ÄÅùd*º j·÷‘√ Ä&ÉqT+~.

eTT<äTs¡T‘·Tqï {Ϭø≥¢ ˝§*¢! Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ ñHêïsTT : bÕ\≈£î\ ø£$T{° eTT+ãsTT : uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ˝À ñ∫‘· {Ϭø≥¢ ˝§*¢ s√Es√Eø° eTT<äTs¡T‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ ÁøϬø{Ÿ dü+|òüT+ (m+|”d”@) á $wüj·T+˝À ¬s+&√ eH˚¶ Ä‹<∏ä´ Vü≤≈£îÿ\T e<äT\T≈£îqï~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ;d”d”◊ ‘·q yê{≤ {Ϭø≥¢˝À 50 XÊ‘·+ e<äT\T≈£îqï~. 1200 {Ϭø≥¢ ø√{≤qT 604≈£î ‘·–Z+#·T≈£îqï~. nsTTHê, ø=ìï sêh dü+|òü÷\T ñ∫‘· {Ϭø≥¢ $wüj·T+˝À Ç|üŒ{Ïø° uÀs¡T¶qT u…~]+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïsTT. uÛ≤s¡‘Y, $+&ûdt e÷´#·T\≈£î Ä‹<∏ä´+ Çe«qTqï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé ({ÏmHéd”@), ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt u…+>±˝Ÿ (d”@_), eTT+ãsTT ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé (m+d”@), eTVü≤sêh ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé (m+d”@)\T Ä‹<∏ä´+ Ç#˚à $wüj·TyÓTÆ |ü⁄qsê˝À#·q #˚düTÔ+&É≥+ ;d”d”◊ esêZ\qT ø£\es¡ bÕ≥T≈£î >∑T]#˚k˛Ô+~. {°20 e÷´#Y≈£î Ä‹<∏ä´+ Çyê«*‡q {°mHéd”@ ‘·«s¡˝À »]π> m–®≈£L´{Ïyé düe÷y˚X¯+˝À e÷´#Y ìs¡«Vü≤Dô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√qTqï~. eTVü‰sêh ÁøϬø{Ÿ dü+|òüT+ eTT+<ädüTÔ>± s¡÷. 10 ø√≥T¢ n&ÉT>∑T‘√+~. eTT+ãsTT ÁøϬø{Ÿ dü+|òüT+ ôd’‘·+ yê+K&˚ e÷´#Y ìs¡«Vü≤Dô|’ |ü⁄qsê˝À#·q #˚k˛Ô+~. B+‘√ uÛ≤s¡‘Y, $+&ûdt dæØdt düe´+>± kÕπ>Hê? nH˚ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì, n+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì bÕ\≈£î\ ø£$T{° #Ó’s¡àHé $H√<é sês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ñ∫‘· {Ϭø≥¢ $wüj·T+˝À sêh ÁøϬø{Ÿ dü+|òü÷\ nuÛÑ´+‘·sê\T, Ç‘·s¡ ìs¡«Vü≤D düeTdü´\‘√ bÕ≥T $<˚o |üs¡´≥q\≈£î uÛ≤s¡´\qT ‘√&ÉT>± rdüT¬øfi¢̄≥+ (|üP]Ô |üs¡´≥q≈£î) e+{Ï ø°\ø£ n+XÊ\ô|’ d”y√@ #·]Ã+#·qTqï~. á düe÷y˚X¯+˝À uÛ≤s¡‘· »≥Tº y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ, N|òt ôd\ø£ºsY düVü‰ d”áy√ sêVüQ˝Ÿ CÀÁVæ≤, »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY düu≤ ø£Ø+\T bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. $H√<é sês¡T, &Éj·÷q m<äT©®\T á uÛÒ{Ïì ôV’≤<äsêu≤<é˝À H˚&ÉT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ª d”áy√ CÀÁVæ≤, Jm+ düu≤ ø£Ø+\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥¢˝À ìeT>∑eTj·÷´s¡T. yês¡T Ä‹<∏ä´ Vü≤≈£îÿ\T e<äT\T≈£î+fÒ e÷´#·T\ ìs¡«Vü≤D≈£î dü+dæ<äΔ‘· e´ø£Ô+ #˚dæq dü+|òü÷\T ñHêïsTT. uÛ≤s¡‘Y, $+&ûdt dæØdt j·T<∏ë‘·<∏ä+>± kÕ>∑T‘·T+~. q÷‘·q sêC≤´+>±ìï nyÓ÷~dü÷Ô n+<äs¡÷ n+^ø£]+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü~ XÊ‘·+ {Ϭø≥T¢ dü]b˛e⁄ n+fÒ m˝≤?μ nì d”y√@ #Ó’s¡àHé $H√<é sês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. ;d”d”◊ ‘·q yê{≤qT ≈£î~+#·T≈£îì sêh dü+|òü÷\≈£î yÓTC≤غ {Ϭø≥¢qT e<äT\T≈£îHêï, |ü]dæú‹˝À m≥Te+{Ï e÷s¡TŒ sêø£b˛e≥+ ø=+‘· nyÓ÷eTj·T |ü]dæú‹øÏ <ë]rk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTs√yÓ’|ü⁄ »≥Tº qT+∫ ‘·|æŒ+∫q|ü⁄Œ&ÉT ôd\ø£åHé ø£$T{° qT+∫ m≥Te+{Ï düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì Ç{°e\ ø=+<äs¡T Ä≥>±fi¯ó¢ Äs√|æ+#ês¡T. á $wüj·÷ìï ôd’‘·+ d”y√@ ôV’≤<äsêu≤<é düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+#˚ neø±X¯+ ø£ì|æk˛Ô+~.

ôV’≤<äsêu≤<é

Vü‰ø°˝À uÛ≤s¡‘Y Vü‰´Á{Ïø˘

CÀVü≤sY ãÁVüQ (eT˝Òwj æ ÷· ): eTHéB|t yÓ÷sY Hêj·Tø£‘«· +˝Àì uÛ≤s¡‘· pìj·TsY |ü⁄s¡Twüß\ Vü‰ø° »≥Tº düT˝≤ÔHé CÀVü≤sY ø£|t˝À es¡Tdü>± eT÷&ÉT $»j·÷\‘√ Vü‰´Á{Ïø˘ qyÓ÷<äT #˚dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡$Tø£ÿ&É »]–q e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y 1`0‘√ »bÕHé »≥Tºô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. e÷´#Y Äs¡+uÛÑyÓTÆq ø=~›ùd|ü{Ïπø e÷´#YøÏ es¡¸+ n+‘·sêj·T+ ø£*–+∫+~. e÷´#Y yÓTT<ä{ÏqT+#˚ uÛ≤s¡‘Y n‘·T´‘·ÔeT Á|ü < ä s ¡ Ù q ø£ q ã]∫+~. ø±˙ yÓ T T<ä { Ï Vü ‰ |ò t dü e Tj· T +˝ÀH˚ n+~e∫Ãq ô|Hꩺ ø±s¡ïsY\qT uÛ≤s¡‘Y >√˝Ÿ‡>± eT\#·&É+˝À $|òü\yÓTÆ+~. ¬s+&√ ø±«s¡ºsY düeTj·T+ eTT–ùddü]øÏ Çs¡T»≥T¢ >√˝Ÿ‡ #˚j·T≈£î+&Ü 0`0‘√ ñHêïsTT. ‘·sê«‘· »]–q b˛s¡T˝À uÛ≤s¡‘· ¬øô|ºHé eTHéB|t yÓ÷sY n+~e∫Ãq ô|Hꩺ ø±s¡ïsYqT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. e÷´#Y 42e ì$Twü+˝À yÓ÷sY n<äT“¤‘·yÓTÆq y˚>∑+‘√ »bÕHé >√˝Ÿ u≤ø˘‡ô|’ <ë&ç #˚dæ uÛ≤s¡‘Y »≥Tº≈£î ‘=*>√˝Ÿ q T n+~+#ê&É T . B+‘√ uÛ ≤ s¡ ‘ Y »≥Tº 1`0‘√ eTT+<ä+»˝À ñ+~. uÛ≤s¡‘Y >√˝Ÿ ø°|üsY |ü+ø£CŸ s¡»ø˘ n<äT“¤‘·yÓTÆq Ä≥rs¡T‘√ Äø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. n+‘·ø£eTT+<äT »]–q e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y »≥Tº 2`1‘√ eT˝Òwæj·÷ô|’, 7`1‘√ q÷´õ˝≤+&éô|’ $»j·÷\T kÕ~Û+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ãT<Ûäyês¡+ »s¡>∑uÀj˚T e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y »≥Tº &çô|ò+&ç+>¥ #ê+|æj·THé ÄÅùdº*j·÷‘√ ‘·\|ü&ÉqT+~.

&Û©ç ‘¢ √ >∑T»sê‘Y Á&Ü

#ÓHÓ’ï: Ábı ø£ã&û¶ ©>¥`6 d”»Hé˝À eTs√ e÷´#Y Á&Ü>± eTT–dæ+~. Ä<ä´+‘·+ ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·+>± kÕ–q <äu≤+>¥ &Ûç©¢, >∑T»sê‘Y bòÕs¡÷ôHé C…sTT+{Ÿ‡ »≥¢ eT<Ûä´ e÷´#Y f…’>± eTT–dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡$Tø£ÿ&É »]–q CÀHé`m e÷´#Y˝À Çs¡T»≥T¢ 32`32‘√ düeT+ >± ì*#ê sTT. ‘= * Vü‰ |òt˝À n<äT“¤ ‘·yÓTÆq Á|ü<äs¡Ùq ø£qã]∫q >∑T» sê‘Y »≥Tº ns¡ΔuÛ≤>∑+ eTT–ùddü]øÏ &Ûç©¢ »≥Tºô|’ 5 bÕsTT+≥T¢ Ä~Û ø£´+˝À ñ+~. n|üŒ{°πø >∑T»sê‘Y »≥Tº 17`12‘√ eTT+<ä+»˝À ñ+~. ¬s+&√ uÛ≤>∑+˝À |ü⁄+E ≈£îqï <äu≤+>¥ &Ûû©¢ »≥Tº e÷´#Y eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ >∑T» sê‘Y »≥Tº k˛ÿsY‘√ düeT+>± ì* ∫+~. ∫e]˝À ñ‘·Ô eTyÓTÆq Á|ü<äs¡Ùq ø£qã]∫q &Ûç©¢ » ≥Tº ∫e] ì$Twü+˝À ˇø£ bÕsTT+{Ÿ kÕ~Û+∫ Ä~Ûø£´+˝À ì *∫+~. ø±˙ e÷´#Y eTT–ùddüeTj·÷ìøÏ >∑T»sê‘Y »≥Tº ≈£L&Ü bÕsTT+{Ÿ kÕ~Û+#·&É+‘√ Çs¡T»≥T¢ 32`32‘√ e÷´#Yì Á&Ü>± eTT–+#êsTT.

11.10.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

@ø±Ô, sƒê≈£LsY\≈£î dü«sêí\T

»ø±sêÔ: Ädæj·÷ bÕsê π>yéT‡˝À eT÷&√ s√E eT+>∑fi¯yês¡+ uÛ≤s¡‘≈Y î£ eTs√ eT÷&ÉT ã+>±s¡T |ü‘·ø±\T \_Û+#êsTT. B+‘√ |ü{Ϻø£˝À uÛ≤s¡‘Y 11 |ü‘·ø±\‘√ 8e kÕúq+˝À ì*∫+~. @ø±Ô uÛ ≤ ´Hé , Hêsêj· T DY sƒ ê ≈£ L sY m|òt32/51 ø£¢uŸ Á‘√, |ü⁄s¡Twüß\ {°35 100 $÷≥s¡¢ πsdt\˝À dü«s¡í |ü‘·ø±\T kÕ~Û+#ê&ÉT. bÕsê wüO≥sY eT˙wt qsê«˝Ÿ |ü ⁄ s¡ T wü ß \ mdt ô V≤#Y 1 10 $÷≥s¡ ¢ msTTsY |æ d ü º ˝ Ÿ áyÓ+{Ÿ˝À |üdæ&çì kı+‘·+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. eT+>∑fi¯yês¡+ \_Û + ∫q |ü ‘ · ø ±\˝À wü O {Ï + >¥ ˝ À ˇø£ { Ï $TqVü ‰ $T–*qe˙ï bÕsê n<∏Ó¢{Ïø˘‡˝À e∫Ãqy˚ . m|ò t 3 2/51 áyÓ + {Ÿ ˝ À uÛ ≤ ´Hé Hê\T>√ Á|üj·T‘·ï+˝À n‘·T´‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫ 16.02 $÷≥s¡¢‘√ nÁ>∑kÕúq+˝À ì*∫+~. ø±>± j·T÷@áøÏ #Ó+~q n\ÿ; <∏ÓÁø£ 15.75 $÷≥s¡ ¢ ‘ √ ¬ s +&√ kÕúq+‘√ dü+‘·|æÔ #Ó+~+~.

eTj·÷+≈£îÿ neø±X¯+? Äd”dt ≥÷sY≈î£ eTT+<äTqï @¬øø’ £ #êHé‡

Äd”dTü ÿ ôds¬ Hê yÓ\¢&ç+∫q ìsê«Vü≤≈£î\T

yÓT˝ŸuÀsYï : f…ìïdt ~>∑Z»+, nyÓT]ø± kÕºsY ôd¬sHê $*j·TyéT‡ á @&Ü~ yÓT˝ŸuÀsYï ek˛Ô+<äì ÄÅùdº*j·THé zô|Hé Á>±+&ékÕ¢yéT ìsê«Vü≤≈£î\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. 2016˝À >∑]“¤DÏ>±H˚ b˛{°˝À ì*∫ f…’{Ï˝Ÿ kı+‘·+ #˚düT≈£îqï ôd¬sHê $*j·TyéT‡ 23 Á>±+&ékÕ¢yéT‡\‘√ ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~. Á|üdüyêq+‘·s¡+ ÁbÕD≤+‘·ø£ Äs√>∑´ düeTdü´\T m<äTs=ÿqï ôd¬sHê $*j·TyéT‡ ìs¡T&ÉT ÄÅùdº*j·THé zô|Hé˝À bÕ˝§Zq˝Ò<äT. á @&Ü~ es¡Tdü>± $+ãT\¶Hé, j·TT.mdt zô|Hé ô|ò’q˝À¢øÏ Á|üy˚•+∫Hê, ‘·T~ yÓT≥Tºô|’ ~>∑ZC≤ìøÏ #˚<äT nqTuÛÑe+ m<äT¬s’+~. 2019 »qe]˝À Äs¡+uÛÑ+ ø±qTqï ÄÅùdº*j·THé zô|Hé≈£î ôd¬sHê $*j·TyéT‡ sêqTqï<äì {ÀØï ìsê«Vü≤≈£î\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ª &çô|ò+&ç+>¥ #ê+|æj·THé>± ôd¬sHêqT ìs¡T&ÉT $Tdü‡j·÷´+. yÓT˝ŸuÀsYï˝À Ä&É{≤ìï ôd¬sHê ÄkÕ«~düTÔ+~. »eq]˝À Çø£ÿ&çø=#˚Ã+<äT≈£î m+‘√ ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T#·÷k˛Ô+~. e÷s¡Z¬s{Ÿ ø√s¡Tº ]ø±s¡T¶ 24 Á>±+&ékÕ¢yéT ]ø±s¡T¶ düeT+ #˚ùd |òüTq‘· eTT+<ä T qï ôd¬ s Hêô|’ Çø£ ÿ &É bò ˛ ø£ d t ª nì ìsê«Vü ≤ ≈£ î \T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

m|òt32/51 $uÛ≤>∑+˝À bÕ˝§ZH˚ n<∏ Ó ¢ ≥ ¢ ≈ £ î #˚ ‹ |ü ì rs¡ T ˝À >∑ D ˙j· T yÓ T Æ q ã\V” ≤ q‘· ñ +≥T+~. á @&Ü~ Äs¡+uÛÑ+˝À »]–q Ç+&çj·THé zô|Hé bÕsê n<∏ Ó ¢ { Ï ø ˘ ‡ #ê+|æj·THéwæ|t˝À uÛ≤´Hé dü«s¡í+ ¬>\e&É+‘√ Ädæj·THé π>yéT‡≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫+~. {°35 100 $÷≥s¡¢ ô|ò’q˝Ÿ πsdt˝À sƒê≈£LsY 14.02 ôdø£q¢‘√ nÁ>∑kÕúq+˝À ì\e>±.. kÂB nπs_j·÷≈£î #Ó + ~q n&É $ nVü ≤ à<é (14.40), Vü ‰ +ø±+>¥ ≈ £ î #Ó+~q sTTj·T÷ #·TjYT u≤y√ (14.62) ¬ s +&É T , eT÷&É T kÕú H ê˝À¢ ì*#ês¡ T . bÕsê n<∏Ó¢{Ïø˘‡˝À uÛ≤s¡‘YøÏ~ Hê\T>√ dü « s¡ í + . {° 3 5 n<∏ Ó ¢ ≥ ¢ ≈ £ î nej·Tyê\ düeTq«j·T ˝À|ü+ ñ+≥T+~. >∑ ‘ · HÓ \ 17e ‘˚Bq 17 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï sƒê≈£LsY uÛ≤s¡‘Y≈£î eT÷&√ dü«s¡í+ n+~+#ê&ÉT. {° 3 5 π ø ≥–]˝À bÕ˝§Z q ï wü O ≥s¡ ¢ ≈ £ î ‘· ≈ £ î ÿe ø£ D C≤\

ã\V” ≤ q‘· ñ+≥T+~. n+‘˚ ø ±<ä T uÛ ≤ s¡ ‘ Y ≈ £ î eTs√ eT÷&É T s¡ » ‘· |ü ‘ · ø ±\T e#êÃsTT. |ü⁄s¡Twüß\ &çdüÿdt Á‘√ m|ò t 4 3/44, m|ò t 6 2/64 áyÓ+{Ÿ˝À düTπs+<äsY n˙wt ≈£îe÷sY, |ü⁄s¡Twüß\ {°45/46/ 47 ôV’≤ »+|t˝À sê+bÕ˝Ÿ, |ü ⁄ s¡ T wü ß \ m|ò t 5 6/57 cÕ{Ÿ | ü ⁄ {Ÿ ˝ À Mπ s +<ä s Y á |ü‘·ø±\T kÕ~Û+#ês¡T. bÕsê n<∏Ó¢{Ïø˘‡˝À yÓ÷qT |òüT+|òü÷dt, »j·T+‹ u…ôV≤sê, Äq+<äHé >∑TDX‚Ks¡Hé, düT+<äsY dæ+>¥ >∑ T sê® s Y , Á|ü B |t ø±+dü ´ |ü ‘ · ø ±\qT kı+‘· + #˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . m|ò t 1 1˝À |ò ü T +>±dt eT÷&√ kÕú q +˝À ì*#ê&É T . á $uÛ ≤ >∑ + ˝À bÕ˝§Zqï n<∏Ó¢≥¢≈£î <äwæº ˝À|ü+ ñ+≥T+~. Çø£ >∑TDX‚Ks¡Hé bÕ˝§Z q ï |ü ⁄ s¡ T wü ß \ 200 $÷≥s¡¢ {°44/62/64 $uÛ≤>∑+ yê]øÏ ø±\T, eT&ÉeT ˝Ò<ë ø±* øÏ + ~ uÛ ≤ >∑ + ˝À ˝À|ü + ñ +≥T+~. nsTTq|üŒ{Ïø° Ms¡T ø£Á‹eT nej·Tyê\T yê&É≈£L &É<äT. Çø£ u…ôV≤sê eTVæ≤fi¯\ 200 $÷≥s¡¢ {°45/46/47 $uÛ≤>∑+˝À eT÷&√ kÕúq+˝À ì* ∫+~. á $uÛ ≤ >∑ + ˝À bÕ˝§ZH˚ yê]øÏ nej·Te˝À|ü+ ñ+≥T+~. eT+>∑fi¯yês¡+ uÛ≤s¡ ‘Y≈£î 11 |ü‘·ø±\T \_Û+#êsTT. B+‘√ 6 dü«s¡í, 9 s¡»‘·, 13 ø±+dü´ |ü‘ø· ±\‘√ bÕ≥T yÓTT‘·+Ô 28 |ü‘·ø±\‘√ 8e kÕúq+˝À ì*∫+~. #Ó’Hê 73 dü«s¡í, 32 s¡»‘·, 29 ø±+dü´ |ü‘·ø±\‘√ nÁ>∑kÕúq+˝À ø=qkÕ>∑T‘√+~. k‘Y ø=]j·÷ 23 dü«s¡í, 20 s¡»‘·, 11 ø±+dü´ |ü‘·ø±\‘√ ¬s+&√ kÕúq+˝À ñ+~.

ôV’≤<äsêu≤<é: Ä≥ $+&ûdt‘√, y˚ ≥ Äd” d t ô |’ ! . dü « <˚ X ¯ + ˝À ø£Ø_j·Tq¢‘√ dæØdt ndü\T ñ <˚›X¯+ Ç<˚. ø£+>±s¡÷ >∑&ɶô|’ ákÕ] f… d ü T º dæ Ø dt kÕ~Û+#·≥y˚T \ø£´å +>± ø√Væ≤ù¢ dq ø£ì|æk˛Ô+~. Ä ~X¯>± $+&ûdt f…düTº dæØdt »≥Tº˝Àq÷ uÛ≤Ø e÷s¡TŒ\T #˚dæ+~. n+<äT˝À ø°\ø£yÓTÆq~ zô|ì+>¥ CÀ&û. $+&û d t ‘ √ ≥÷sY ≈ £ î ¬ ø m˝Ÿ sêVüQ˝Ÿ≈£î ‘√&ÉT>± Ç<ä›s¡T ø=‘·Ô eTTU≤\qT »≥Tº ˝ ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. j·TTe ¬øs¡≥+ |ü è B∏ « cÕ, eTj· ÷ +ø˘ n>∑ s ê«˝Ÿ \ T Äd” d t ≥÷sY ÄX¯ \ ‘√ ñHêïs¡ T . M]˝À sêCŸ ø √{Ÿ ˝ À |ü è B∏ « cÕ≈£ î neø±X¯ + ∫øÏ ÿ +~. n‘· & É T ns¡ + π > Á≥+˝ÀH˚ n<ä s ¡ > =fÒ º X¯ ‘ · ø £ + ‘√ n+<ä ] ø° Äø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. 99 ã+‘·T˝À¢H˚ 100 |ü s ¡ T >∑ T \T #˚ d æ Wsê nì|æ + #ê&É T . $+&û d t ‘ √ dæØdt˝À eTs√ f…düTº e÷Á‘·y˚T

$T–*+~. ∫e] f… d ü T º X¯ ó Áø£ y ês¡ + qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ñ|üŒ˝Ÿ ÁøϬø{Ÿ ùdº & ç j · T +˝À »s¡ T >∑ q Tqï~. ø£+>±s¡÷ |üs¡´≥q≈£î eTT+<äT eTj· ÷ +ø˘ ≈ £ î z neø±X¯ + Çe«≥+ ‘·|Œü ìdü]. n+<äT≈£îqï @¬ø’ø£ neø±X¯+ ôV’≤<äsêu≤<˚. B+‘√ ñ|üŒ˝Ÿ f…düTº˝À eTT>∑TZs¡T zô|qs¡÷¢ ‘·T~ »≥Tº˝À ì*#˚ neø±X¯+ ø£ì|æk˛Ô+~. {°yéT y˚ T H˚ C Ÿ y Ó T +{Ÿ ôd’ ‘ · + á Ä˝À#·q≈£î kÕqT≈£L\+>± ñ +&É≥+ n+#·Hê\qT ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚k˛Ô+~!. eTT>∑TZs¡T zô|qs¡¢˝À ¬øm˝Ÿ sêVüQ˝Ÿ ˇø£ÿ&˚ |üP]Ô>± |üØøÏå+#·ã&ܶ&ÉT. eTj·÷+ø˘ n>∑sê«˝Ÿ ø√dü+ |üèB∏« cÕqT |ü ø £ ÿ q ô|≥º ˝ Ò ì |ü ] dæ ú ‹ . m+<ä T ø£ + fÒ ˇø£ ÿ f… d ü T º Çìï+>¥ ‡ ‘√ á ≈£ î Ásê&ç ô |’ uÛ ≤ s¡ ‘ Y uÛ Ñ s √kÕ ô|≥º ˝ Ò < ä T . n+<ä T π ø n‘· & ç ø ° ì\ø£ & É > ± neø±XÊ\T nedüs¡+. ¬øm˝Ÿ sêVüQ˝Ÿ Ç+>±¢+&é |üs¡´≥q˝À ÄK] Çìï+>¥ ‡ ˝À 149 |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. ø±˙ >∑‘· f… d ü T º ˝ À¢ n‘· & É T m≈£ î ÿe>± ÇHé d æ « +>∑ s ¡ ¢ ≈ £ î $¬ ø {Ÿ bÕπsdüT≈£î+≥THêï&ÉT. Ç+>±¢ + &é ˝ À á ã\V” ≤ q‘· n‘·&çì eTT|ü⁄Œ ‹|üŒ\T ô|≥º>±, sêCŸ ø √{Ÿ ˝ À $+&û d t d” e TsY >±Á_j· T ˝Ÿ n<˚ ng+‘√ sêVüQ˝ŸqT Çã“+~ ô|{≤º&ÉT. Ç<˚ dü e Tj· T +˝À f… d ü T º ˝ À¢ sêVüQ˝Ÿ Äs¡+uÛÑ+ ôd’‘·+ n+‘· u≤>± ˝Ò < ä T . 49 f… d ü T º Çìï+>¥‡˝À @ø£+>± 23 kÕs¡T¢ ø£ ˙ dü + 25 ã+‘· T ˝… ’ H ê m<ä T s=ÿ≈£ î +&ÜH˚ sêVü Q ˝Ÿ

ô|$*j·THé≈£î #˚s¡T≈£îHêï&ÉT. ø° \ ø£ $<˚ o |ü s ¡ ´ ≥q˝À Äs¡ + uÛ ≤ \T m+‘√ eTTK´+. n+<ä T π ø , ¬ ø m˝Ÿ sêVü Q ˝Ÿ q T ôd’‘·+ ¬s>∑T´\sY zô|qsY>± »≥Tº y˚TH˚CŸyTÓ +{Ÿ uÛ≤$+#·≥+ ˝Ò<Tä . n+<ä T π ø uÛ ≤ s¡ ‘ Y ≈ £ î Ç<ä › s ¡ T |ü Ø øÏ å + #· ã &ç q zô|qs¡ T ¢ nedü s ¡ + . eTj· ÷ +ø˘ ≈ £ î neø±X¯+ Çe«≥+ ø√dü+ ø¬ m˝Ÿ sêVüQ˝ŸqT u…+#Y≈£î |ü]$T‘·+ #˚ùd |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. n˝≤>∑ì nõ+ø£ ´ s¡ V ü ‰ HÓ , #· ‘ ˚ X ¯ « sY |ü⁄C≤sê\˝À ˇø£ÿ]øÏ $ÁXÊ+‹ Çe«˝Ò < ä T . dü T Bs¡ È dæ Ø dt H˚|ü<∏ä´+˝À nedüs¡yÓTÆ‘˚ ¬øô|ºHé ø√Væ≤¢j˚T $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îì ‘· T ~ »≥Tº ˝ À eTj· ÷ +ø˘ n>∑sê«˝Ÿ≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eT+ #˚ k ÕÔ & É H ˚ }Vü ‰ >±Hê\T $ì|æ d ü T Ô H êïsTT. ˝Ò < ä + fÒ uÖ*+>¥ $uÛ≤>∑+˝À eT÷&√ dæŒqïsYqT |üø£ÿqô|{Ϻ u≤´{Ï+>¥ ˝…’q|t˝À eTj·÷+ø˘qT rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ø£ì|æk˛Ô+~. >∑‘· <˚X¯yê∞ d”»Hé˝À ì\ø£&É>± 1000 |ü ¢ d t |ü s ¡ T >∑ T \T kÕ~Û+∫q eTj·÷+ø˘ n>∑sê«˝Ÿ, á d”»Hé˝Àq÷ dü‘êÔ #ê{≤&ÉT. ÄÅùdº*j·÷ |üs¡´≥q≈£î eTT+<äT eTj· ÷ +ø˘ n>∑ s ê«˝Ÿ ≈ £ î ø£∫Ñ·+>± neø±X¯+ Çyê«\ì ¬øô|ºHé, ø√#Y z ìs¡íj·÷ìøÏ sêe≥+‘√ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é f…düTº˝À n>∑sê«˝Ÿ ns¡+π>Á≥+ U≤j·T+>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘=* f… d ü T º e÷~]>±H˚ z s√E eTT+<äT>±H˚ 12 eT+~ »≥TºqT Á|ü ø £ { Ï + #· q THêïs¡ T . B+‘√ n>∑ s ê«˝Ÿ ns¡ + π > Á≥+ô|’ >∑Ts¡Tyês¡y˚T düŒwüº‘· sêqTqï~.


PRAJA BALAM

7

ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ósêdü n_Ûeè~Δ #·÷dæ Äos¡«~+#·+&ç ø±˙¸sê+ ø£èwæ‘√H˚ ãVüQ»qT˝À¢ sê»ø°jT· #Ó‘’ q· ´+ ‘Ó\+¢ yÓ+ø£Á{≤e⁄

uÛ Ñ Á <ë#· \ +, nø√º ã sY 10uÛ Ñ Á <ë#· \ +˝À ‘Ó s êdü Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq n_Ûeè~Δ |ü q T\T d” | ” m + ‘· e Teì #Ó|ü⁄Œø√e&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ +<ä ì ‘Ó s êdü uÛ Ñ Á <ë#· \ + XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú ‘Ó \ ¢ + yÓ + ø£ Á {≤e⁄ Äs√|æ+#ês¡T. uÛÑÁ<ë#·\+˝Àì #·s¡¢ s√&ÉT¶˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´ø£s\Ô¡ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä ù|s¡T‘√ Ç+{Ï+{ÏøÏ |ü+|ü⁄\T @sêŒ≥T #˚düTÔ+fÒ Ç~ d”|”m+

Hêj· T ≈£ î ˝Ò #˚ X Ês¡ q &É + Vü‰kÕ´düŒ<äeTHêïs¡T. eT÷&ÉTkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>*∫q sê»j·T´ |ü≥ºD+˝À Á|ü<Ûëq dü e Tdü ´ \T e~˝Ò X Ês¡ ì Äs√|æ + #ês¡ T . >∑ ‘ · + ˝À s¡ ÷ .200 ñqï |æ + #Û · q T s¡ ÷ .yÓ s TT´ #˚ j · T &É + , cÕBeTTu≤s¡ ø ˘ #Ó ≈ £ î ÿ\T, u≤*+‘· \ ≈£ î π ø d” Ä sY øÏ { Ÿ , ¬s’‘·Tã+<ÛäT |ü<∏äø£+ n˙ï ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚dæ+<äì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $$<Ûä ø±\˙\T, $$<Ûä bÕغ\ qT+∫

e÷ Á|ü ‹ ì~Û eT+ø£ e Tà‘√≥, nø√º ã sY 10: <ä [ ‘· , ãVüQ»qT˝À¢ sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ ìs¡+‘·s¡+ |ü]‘·|æ+∫q >=|üŒ e´øÏÔ ø±˙¸sê+ nì ãVüQ»q düe÷CŸ bÕغ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT dü<äTs¡¢ eT˝Ò¢X¯+ nHêïs¡T. kÕúìø£ bÕÁ‹πøj·TT\ uÛÑeq+˝À ø±˙¸sê+ 12e es¡Δ+‹ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyê[ n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+uÒ&Éÿ]C≤ìï ‹]– rdüTø=∫à ãVüQ»qT\qT #Ó’‘·q´e+‘·+ #˚dæq eTVü‰˙j·TT&ÉT ø±˙¸sêeTì ø=ìj·÷&Üs¡T. sêC≤´~Ûø±s¡y˚T n+‹eT \ø£å´+ ìHê<ä+‘√ <˚X¯+˝À n‹ô|<ä› sêhyÓTÆq ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À bÕغì |ü\Te÷s¡T¢ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüTø=∫Ãq |òüTq‘· Äj·Tqπø <äøÏÿ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ bÕغ sêh Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù eT+<ä u≤\j·T´, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£˝…¢ô|*¢ sêCÒ+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·TqqT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì <ä[‘·, ãVüQ» qT˝À¢ ◊ø£´‘·, #Ó’‘·q´+‘√ sêC≤´~Ûø±s¡+ <äøÏÿ+#·T e∫Ãq düTe÷s¡T 350 eT+~ ø√yê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ÇHé#Ûês¡T®\T <=&Ó¶ düeTàj·T´, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘Ósêdü˝À #˚sês¡T. ø£&É|ü\ $»jYT≈£îe÷sY, y˚\TŒ\ eT˝Ò¢X¯+, ø=j·T´&É düeTàj·T´, ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T Ä©bÕcÕ, ñ u§&ÉT¶ Hê>∑sêE, b˛‘·s¢¡ sêE, >±*ô|*¢ ø=+&Éb˛#·jT· ´ bÕ˝§ZHêïs¡T. e÷X¯+ø£sY Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘Ósêdü ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z nuÛ Ñ ´ ]ú ‘Ó \ ¢ + yÓ + ø£ Á {≤e⁄, dæ ì j· T sY e÷ Á|ü‹ì~Û es¡+>∑˝Ÿ, nø√ºãsY 10es¡+>∑˝Ÿ d”πøm+ Hêj· T ≈£ î \T s¡ d ü ÷ ˝Ÿ , e÷HÓ Á|üuÛÑT‘·« Á|üdü÷‹ ÄdüT|üÁ‹˝À kÕj·T+Á‘·+ $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê sêeTø£èwüí düeTø£å+˝À bÕغ˝À ì*∫b˛e&É+‘√ •X¯óe⁄\T, u≤*+‘·\T $\$˝≤¢&Üs¡T. >±* Ä&Éø£ #˚ ] q≥T¢ ‘Ó * bÕs¡ T . rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T. ÄdüT|üÁ‹ m<äT≥ $<äT´‘·TÔ r>∑\T ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=+&çXË{Ϻ ø£èwüí, e<ä T ˝… ’ }>∑ T ‘· T +&É > ± yê{Ï ì dü ] #˚ j · T &ÜìøÏ m˙Œ&û d ” m ˝Ÿ dü‘ê´\T, e÷HÓ ø£eT\, πø‹H˚ì n~Ûø±s¡T\T düs¡|òüsê ì*|æy˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ >∑+≥≈£îô|’>± $<äT´‘·TÔ \*‘·, ô|~›H˚ì lìyêdt, ‘êfi¢̄ ˝Òø£b˛e&É+‘√ yês¡T¶˝À¢ •X¯óe⁄\T ñøÏÿ]_øÏÿs¡j·÷´s¡T. qeC≤‘· s¡$≈£îe÷sY, |ü&çdæ] lìyêdt, •X¯óe⁄\ s√<äq\‘√ u≤*+‘·\T, yê] düVü‰j·T≈£î\T •X¯óe⁄\qT #·Tø£ÿeTà bÕ˝§ZHêïs¡T. Äs¡Tãj·T≥≈£î rdüTø=#êÃs¡T. yês¡T¶˝À¢ u≤*+‘·\T Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê ì*∫b˛sTTq|ü⁄Œ&ÉT »qπs≥sY ñHêï düø±\+˝À <ëìï $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ rdüT≈£îsê˝Ò<äT. B+‘√ eTVæ≤fi¯\T nedü˝ú <… Tä s=ÿHêïs¡T. ÄdüT|üÁ‹ dæã“+~ »qπs≥sYqT ÄHé#j ˚ T· ≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ >∑+≥ ‘·sê«‘· $<ä T ´‘· T Ô dü s ¡ | ò ü s êqT |ü ⁄ q's¡ T <ä Δ ] +#· & É + ‘√ n+‘ê }|æ ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. X¯g∫øÏ‘·‡\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì >∑T]Ô+∫ |ü \ Te⁄s¡ T eTVæ ≤ fi¯ \ T ‘· e T yÓ+≥H˚ »qπs≥sYqT ÄHé #˚j·T˝Ò<äì ÄdüT|üÁ‹ dæã“+~ #ÓbÕŒs¡T.

d”πøm+ ÄdüT|üÁ‹˝À ì*∫q $<äT´‘·TÔ

n_Ûeè~Δì #·÷dæ zf…jT· ´+&ç bÕj·T+ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ e÷ Á|ü ‹ ì~Û ã÷s¡Z+bÕ&ÉT, nø√ºãsY 10 >∑‘· Hê\T>∑ T qïπ s fi¯ ¢ ˝ À ‘Ó s êdü Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq n_Ûeè~Δ, dü + π ø å e T |ü < ∏ ä ø ±\qT #· ÷ dæ ‘· q qT sêuÀj˚ T mìïø£ ˝ À¢ ¬>*|æ+#ê\ì |æqbÕø£ e÷J myÓ T à˝Ò ´ , Ä nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú bÕj·T+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ø√sês¡T. ã÷s¡ Z + bÕ&É T eT+&É \ + kÕs¡ b Õø£ ˝ Àì uÛ ≤ dü ÿ sY q >∑ s Y , >±+BÛq>∑sY ø±\˙\˝À mìïø£\ Á|ü # ês¡ + ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . ‘êfi¯ ¢ > =eT÷às¡ T ø±\˙˝À _ø£ ÿ kÕì lìyêdü s êe⁄, e\÷¢]|ü*¢ e+oø£èwüí, »\>∑+ »>∑ B XŸ Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À |ü \ T

≈£ î ≥T+u≤\T bÕj· T + düeTø£å+˝À ‘Ósêdü˝À #˚sêsTT. M]øÏ Äj·Tq bÕغ ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ ÄVü‰«ì+#ês¡T. nq+‘·s¡+ bÕغ ø±sê´\j· T +˝À Hêj· T ≈£ î \‘√ dü e ÷y˚ X ¯ + ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒf… ’ q ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\˝À bÕj· T + yÓ + ø£ f Ò X ¯ « s¡ T ¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ù|<ä\ dü+πøåeT+ ø√dü + mH√ï |ü < ∏ ä ø ±\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |òüTq‘· πød”ÄsYπø <ä ≈ £ î ÿ‘· T +<ä H êïs¡ T . yê{Ï ˝ À $TwüHé ø±ø£rj·T, ¬s’‘·Tã+<ÛäT, ø£ + {Ï y Ó \ T>∑ T e+{Ï mH√ï |ü < ∏ ä ø ±\T ñHêïj· T Hêïs¡ T . eTVü ‰ ≈£ L ≥$T e÷j· T ≈£ L ≥$T>± e÷]+<ä H êïs¡ T .

ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï düeTdü´\qT bÕj·T+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. ‘· q qT ¬ > *|æ ù dÔ kÕs¡ b Õø£ q T düeTÁ>∑+>± n_Ûeè~Δ #˚kÕÔqì á dü+<äs¡“¤+>± bÕj·T+ yê]øÏ Vü ‰ $÷ Ç#êÃs¡ T . ‘Ó s êdü eT+&É\ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T Ms¡+¬s&ç¶ lìyêdü¬s&ç¶, ‘êfi¯S¢] |ü⁄\¢j·T´ #Í<ä], m+|”|” ¬ø’|ü⁄ s√•¬s&ç,¶ »&ûŒ{°d” düuTÑÛ ´&ÉT ã{≤º $»jYT>±+BÛ, ¬s’düdü eT+&É\ düeTq«j·Tø£sÔ¡ lìyêdüs¬ &ç,¶ õ˝≤¢ düuÛÑT´&ÉT ‘êfi¯S¢] sê<Ûëø£èwüí, bÕ{Ï _Û ø £ å | ü ‹ , bı&ç j · T + qπs+<äsY, bÕ+&Ée⁄\ eT<ÛäT, >√HÓ\ Hêì, \ø°ÎHêsêj·TD bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\ ø√&é ø£∫Ñ·+>± neT\T #˚jT· +&ç

e÷ Á|ü‹ì~Û KeTà+, nø√ºãsY 10 mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj· T e÷e[ì ø£ ∫ Ñ· + >± neT\T #˚j·÷\ì, Ç+<äTø√dü+ ìj· T $T+∫q n~Û ø ±s¡ T \ ãè+<ë\T dü e Tq«j· T +‘√ |üì#˚j·÷\ì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] nsTTq ø£˝…ø£ºsY ø£s¡íHé, b˛©dt ø£$TwüqsY ‘·|ò”‡sY Çø±“˝Ÿ Ä<˚•+ #ês¡T. mìïø£\ ø√&é neT \T≈£î õ˝≤¢˝À ìj·T$T+ ∫q |òü¢sTT+>¥ kÕÿ«&é‡, kÕº{Ïø˘ düπs«˝…Hé‡ ãè+<ë\T, H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, Á|ü‘´˚ ø£ ãè+<ë\≈£î mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ neT\Tô|’ KeTà+˝Àì {°{°&ûd” uÛÑeq+˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+ #ês¡T. |üesY bÕsTT+{Ÿ Á|üC…+ fÒwüHé <ë«sê $e]+ #ês¡T. á ãè+<ë˝À¢ì n~Ûø±s¡T \+‘ê áÄs√«\‘√ dü e Tq«j· T +>± e´eVü ≤ ]+ #ê\ì dü ÷ ∫+ #ês¡ T . sê»ø° j · T bÕغ \ T, nuÛÑ´s¡Tú\ mìïø£\ e´j·T+ô|’ õ˝≤¢ mìïø£\ e´j·T e÷ì≥ ]+>¥ H√&É˝Ÿ n~Ûø±] nœ˝Ÿ

#· + <é |ü e sY bÕsTT+{Ÿ Á|ü » +fÒ w ü H é <ë«sê $e]+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ eT÷&ÉT |òs¢ü TT+>¥ kÕÿ«&é ãè+<ë\qT ìj·T$T+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ãè+<ë\T M&ç jÓ÷ Á>±|òüsY‘√ ø£\dæ |üs¡´{Ï+ #ê\Hêïs¡T. z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛ≤ \≈£î >∑T]#˚j·T≥+, mìïø£\ Á|ü # ês¡ sê´©\T, dü u Û Ñ \ T mìïø£\ Á|ües¡HÔ ê ìj·Te÷e[øÏ $s¡T<äΔ+>± ìs¡«Væ≤+#·≥+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê\Hêïs¡T. mìïø£ \ Ks¡ T Ã\T |ü s ¡ ´ y˚ ø Ï å + #· ≥ +, |ò æ s ê´<ä T \T n+~q yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+ #ês¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ s√EyêØ ìy˚ ~ ø£ \ T õ˝≤¢ mìïø£ \ n~Ûø±]øÏ n+~+#ê\Hêïs¡T. kÕº{Ïdæºø˘‡ düπs«˝…Hé‡ ãè+<ë\T #Óø˘b˛düTº\ e<ä› |üì#˚kÕÔj·Tì, dü e TkÕ´‘· à ø£ ÁbÕ+‘ê\qT >∑ T ]Ô + ∫ Äj· ÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘· ì F\T #˚ | ü & É ‘ êj· T Hêïs¡ T .

nÁø£eT+>± ‘·s¡*+#˚ eT<ä´+ Ç‘· s ¡ edü T Ô e ⁄\ô|’ ì|ò ü ÷ y˚kÕÔs¡ì, ‘·>∑T |üÁ‘ê\T ˝Òì yê{Ïì d”CŸ #˚kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü » \ ùd«#· à ¤ ≈ £ î uÛ Ñ + >∑ + yê{Ï\¢≈£î+&Ü mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj· T e÷e[ì neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. ÁbÕs¡úHê düú˝≤˝À¢ mìïø£ \ Á|ü # ês¡ + ìùw~Û + #ês¡ ì , Áô|’ y ˚ ≥ T Ädü T Ô \ ô|’ Á|ü#ês¡ Á|üø£≥q\T #˚|ü≥ºsê<äì, sê´©\T, Á|ü<äs¡Ùq\T, düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î eTT+<äT>± nqTeT‹ bı+<ë*‡ ñ+≥T+<ä Hêïs¡T. nqTeT‹ ˝Òì ø±s¡´Áø£ e÷\ô|’ #· s ¡ ´ \T rdü T ≈£ î + {≤eTì ‘Ó * bÕs¡ T . dü u Û Ñ \ T, dü e ÷y˚ X Ê\T, ˝Ö&é d” Œ ø£ s ¡ ¢ $ìjÓ÷>±ìøÏ ÄHé˝…’Hé <ë«sê <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. düT$<Ûä b˛s¡º˝Ÿ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ π ø +Á<ë\T, ÁbÕ+‘ê\qT eTT+<ä T >±H˚ >∑ T ]Ô + ∫ dü+ã+~Û‘· áÄs√«\ <ë«sê ìy˚~ø£ n+~+#ê\Hêïs¡T.

11.10.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

ãdübÕ Ä<Û«ä s¡´+˝À ø±˙¸sê+ es¡+Δ ‹ e÷ Á|ü ‹ ì~Û XÊ+‹q>∑ s Y , nø√º ã sY 10 ã&É T >∑ T , ã\V” ≤ q esêZ \ Á|ü » \T ◊ø£ ´ +>± ñ+&ç sêC≤´~Ûø±s¡+ #˚õøÏÿ+#·Tø√yê\ì ãVüQ»Hé düe÷CŸ bÕغ (ãdübÕ) sêh ø±s¡ ´ <ä ] Ù y˚ T ø£ \ eT<Û ä T ø£ s Y nHêïs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì j· ÷ <ä e dü + |ò ü T uÛ Ñ e q+˝À ãdübÕ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT, ãVüQ »qT\ Hêj·T≈£î&ÉT ø±˙¸sê+ 12e es¡Δ+‹ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ãdübÕ Hêj·T≈£î\T ∫Á‘·|{ü ≤ìøÏ |ü P \e÷\\T y˚ d æ ìyêfi¯ ó

\]Œ+#ês¡ T . Äj· T q e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ <˚ X ÊìøÏ kÕ«‘· + Å‘· ´ + e∫à 72 dü + e‘· ‡ sê\T >∑ & É T dü T Ô H êï ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\ Á|ü»\T Ç+ø± yÓqTø£u≤≥T ‘·q+˝ÀH˚ eT>∑ T Z ‘ · T Hêïs¡ H êïs¡ T . nÁ>∑ eØZj·TT\T sêC≤´ìï @\T‘·÷ ãVü Q »qT\qT ∫qï#· ÷ |ü ⁄ #·÷&É≥+ e˝Ò¢ á|ü]dæ‹ú Ç+ø± ø=qkÕ>∑T‘√+<äHêïs¡T. ãdübÕ˝À |üì#˚ùd Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô Ç+{Ï+{Ïø° yÓ[¢ ãVüQ »qT\qT C≤>∑ è ‘· + #˚ j · ÷ \ì dü÷∫+#ês¡T. ãVüQ »qT\T

sêC≤´~Û ø ±s¡ + #˚ | ü & ç ‘ ˚ H ˚ ã&É T >∑ T , ã\V” ≤ q esêZ \ n_Û e è~Δ kÕ<Û ä ´ eTHêïs¡ T . ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ÇHé#Ûê]® #ÍVü‰Hé n»jYTdæ+>¥, Á|ü<Ûëq ø±s¡ ´ <ä ] Ù _.sêπ ø wt , ñ bÕ<Ûä´≈£åî&ÉT C≤<äyé Á|üVü‰¢<é, Ä~˝≤u≤<é , uÀ<∏ é nôd+;¢ n<Û ä ´ ≈£ å î \T u≤yÓ T ï sêE, bÕeTT\ eTH√CŸ, ;Mm|òt õ˝≤¢ ø£ ˙ «qsY mdt . dü ÷ s¡ C Ÿ , Hêj· T ≈£ î \T ø±yÓ T ï $wü ß í , õ.Á|üMDY, #·+Á<äX‚KsY, uÛÑùdà sêCÒ+<äsY, sêCÒXŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&çe÷+&ÉT¢ |ü]wüÿ]+#˚ bÕغ\øπ eT<ä‘› T· e÷ Á|ü ‹ ì~Û ø£ Ø + q>∑s,Y nø√ºãsY 10 nÁ>∑≈î£ ˝≤\T nì eTTÁ<ä y˚ d æ ù|<ä \ qT bÕ\≈£ î \T, bÕغ \ T >±*øÏ e~˝Ò X Êj· T ì zd” dü + π ø å e T dü+|òü÷\ düe÷K´ ‘Ó\+>±D sêh ÇHé # Û ê ]® b˛˝≤&ç sêe÷sêe⁄ Äs√|æ + #ês¡ T . ø£ Ø +q>∑ s Y ˝ À ◊ø±dü sêh Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢ &Üs¡T. b˛sê&ç kÕ~Û+#·T ≈£îqï ‘Ó\+>±D˝À nÁ>∑≈£î˝≤\ yês¡ T n+≥sêì yês¡ T >± e÷sês¡ì nHêïs¡T. zd”˝À¢ì ù|<ä\ dü+πøåe÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ

+{≤eTì Vü‰$÷ Çe«&É+‘√ bÕ≥T &ç e ÷+&É ¢ q T ‘· e T mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À #˚]Ãq bÕغ\πø e#˚à mìïø£˝À¢ eT<äΔ‘·T ÇkÕÔ e Tì dü Œ wü º + #˚ X Ês¡ T . |ü~y˚\ ø√≥¢‘√ zd” ø±s=ŒπswüHé @sêŒ≥T #˚ d æ 90 XÊ‘· + sêsTTr‘√ s¡TD≤\T Çyê«\ì, zd” \ Jeq dæ ú ‹ >∑ ‘ · T \ô|’ n<Ûä´j·THêìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ø£$TwüHé y˚j·÷\ì, dü+πøåeT |ü<∏äø±\ neT\T, $<ä´, ñ<√´>∑, ñbÕ~Û s¡ + >±˝À¢ nìï esêZ ˝ À¢ ì ù|<ä\≈£î Ä]úø£ ÁbÕ‹|ü~ø£q ]»πs«wüqT¢ neT\T #˚j·÷\ì,

$<˚o $<ä´≈£î s¡÷.20 \ø£å\ Ä]úø£kÕj·T+, 50 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq ¬s’‘·T\≈£î HÓ\≈£î s¡÷.5 y˚\T ô|q¸Hé Çyê«\ì >∑‘· ø=ìï dü + e‘· ‡ sê\T>± ñ<ä ´ $Tdü T ÔHêïeTì nsTTHê bÕ\≈£î\T, bÕغ \ T |ü { Ï º + #· T ø√e&É + ˝Ò<äHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ◊ø±dü sêh dü \ Vü ‰ <ës¡ T ô|+&Ü´\ π ø X¯ e ¬ s &ç ¶ , ñ‘· Ô s ¡ ‘Ó \ +>±D õ˝≤¢ \ ø£ ˙ «qsY #Ó q ïeTH˚ ì |ü ⁄ s¡ T c˛‘· Ô + sêe⁄, õ˝≤¢ n<Û ä ´ ≈£ å î &É T ñ≥÷ÿ] sê<Û ë ø£ è cÕí ¬ s &ç ¶ , dü r wt X ¯ s ¡ à ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡T≈£î\ $<ë´s¡Tú\T Ä<äs¡Ù+>± ì\yê* μù|<ä Á|ü»\ dü+πøåeTy˚T e÷ mC…+&Üμ: >∑+Á&É ô|<ë›|Pü sY˝À sêhkÕúsTT Áø&° √‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛ+Ñ

e÷ Á|ü‹ì~Û yÓTT≥¢|ü*¢, nø√ºãsY 10: ù|<ä Á|ü»\ dü+πøåeTy˚T ø±+Á¬>dt bÕغ mC…+&Ü nì e÷J N|t$|òt >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì ø±düT\bÕ&ÉT, >∑T+&Éø¢ ]£ ,Ô yÓT≥Tº|ü*¢, yÓTT≥¢|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ $düÔè‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTT<ä{Ï qT+∫ ù|<ä Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ >∑÷&ÉT ø£≥Tº≈£î+<äHêïs¡T. n+<äT≈£î >∑‘·+˝À #˚dæ n_Ûeè<Δ̊ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغ >∑‘· mìïø£˝À¢ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|{Ϻ >∑<Ó›HÓøÏÿ+<äHêïs¡T. >∑‘· Hê\T>∑Tqïs¡ dü+e‘·‡sê\T>± Çø£ÿ&É #˚dæ+<˚$T ˝Ò<äHêïs¡T. $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä ù|s¡¢‘√ n+~q+‘· <ä+&ÉT≈£îHêïs¡Hêïs¡T. ˙fi¯ó¢ Çe«ì<˚ z≥T¢ n&ÉT>∑qqï eTTK´eT+Á‹ @ eTTK+ ô|≥Tºø=ì Á|ü»\ e<ä›≈£î e∫à z≥T¢ n&ÉT>∑T‘·THêïqs¡ì nHêïs¡T. Hêj·T≈£î\T eT˝≤¢¬s&ç¶ ‹s¡T|ü‹, s¡$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªu≤Û »bÕ n~Ûø±s+¡ ˝ÀøÏ sêe&É+ ‘·<´ä∏ +μ: d”‘j· T· ´ e÷ Á|ü‹ì~Û eT]ô|&É, nø√ºãsY 10 ‘Ó\+>±D˝À uÛ≤»bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ ‘·<∏ä´eTì Ä bÕغ eTVü≤ã÷u≤u≤<é õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT j·÷|ü d”‘·j·T´ nHêïs¡T. eTVü≤ã÷u≤u≤<é õ˝≤¢ eT]ô|&É˝À ìs¡«Væ≤+∫q ìjÓ÷»ø£es¡ZkÕúsTT eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X+¯ eT]ô|&É˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. d”‘j · T· ´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ mìïø£\ eTT+<äT ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]øÏ &ÉãT˝Ÿ u…&és¡÷+ Çfi¯ó¢, <ä[‘·T\≈£î eT÷&Óø£sê\ uÛÑ÷$T, Ç+{Ïø√ ñ<√´>∑+ ÇkÕÔeTì #Ó|Œæ q e÷≥\T ˙{Ï eT÷≥\j·÷´j·Tì #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À mH√ï düeTdü´\THêïj·Tì, yê{Ïì |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ mìïø£\≈£î yÓfi&¢¯ +É Á|üC≤kÕ«e÷´ìï n|üV‰ü dü´+ #˚jT· &ÉyT˚ qì nHêïs¡T. &√s¡ïø£˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À >∑‘· 25 dü+e‘·‡sê\T>± XÊdüqdüuÛÑT´&ç>±, eT+Á‹>± ñqï ¬s&Ü´Hêj·Tø˘ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ ≈£î+uÛÑø√D+, neø±X¯ sê»ø°j·÷\ ø√dü+ eT∞¢ mìïø£\ ã]˝À ì\TdüTÔHêïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. Á>±e÷˝À¢ Äj·Tq |üs¡´≥q˝À¢ rÁe e´‹πsø£‘· e´ø£Ôee⁄‘·T+<äHêïs¡T. n$˙‹ s¡Væ≤‘· bÕ\q sêyê\+fÒ uÛ≤»bÕ sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê*‡q nedüs¡eTT+<äHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£î\T u≤\THêj·Tø˘, eTùV≤wt, yÓ+ø£fÒXŸ, XÊ+‘·eTà, »Hês¡úHé, \øÏÎHêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n≥ºVü‰dü+>± yÓTÆHêغ >∑Ts¡T≈£î\ Áø°&√‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ »V”≤sêu≤<é, nø√ºãsY 10 ‘Ó\+>±D yÓTÆHêغ >∑Ts¡T≈£î˝≤\ dü+düú(f…eTØdt) Ä<Ûä«s¡´+˝À »V”≤sêu≤<é eT+&É\+ n˝ÀZ˝Ÿ u≤\Ts¡ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ+>∑D+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ñeTà&ç õ˝≤¢ Áø°&√‘·‡yê\T n≥ºVü‰dü+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. dü+>±¬s&ç¶, yÓT<äø˘, dæ~›ù|≥ õ˝≤¢˝À¢ì |ü~ >∑Ts¡T≈£î˝≤\≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 500 eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. Áø°&√‘·‡yê\qT ôV’≤<äsêu≤<é eTÚ˝≤Hê ÄC≤<é C≤rj·T ñs¡÷› $X¯«$<ë´\j·T+ Ä#ês¡T´\T &Ü.s¡‘êïø£sY Vü‰»¬s’ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T bÕsƒ¡XÊ\\ |ü¢ø±s¡T¶\T, u≤´qs¡T¢ Á|ü<ä]Ùdü÷Ô düeT]Œ+∫q Áø°&Ü e+<äHêìï d”«ø£]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘√bÕ≥T Áø°&É˝À¢ sêDÏùdÔ ñ»«\ uÛÑ$‘· kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û+∫q yÓTÆHêغ >∑Ts¡T≈£î˝≤\ $<ë´s¡Tú\T K+&Ü+‘·s¡ U≤´‹ >∑&ç+#˚˝≤ |üs«¡ ‘ês√Vü≤D\T, C≤rj·T Áø°&˝É À¢ dü‘êÔ #ê≥T‘·THêïs¡Hêïs¡T. $<ë´]ú J$‘·+ $\TyÓ’+<äì, n+~e∫Ãq neø±XÊ\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì Äø±+øÏå+#ês¡T.

e÷ Á|ü‹ì~Û ø√s¡T≥¢, nø√ºãsY 10>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘√bÕ≥T, Ä≥˝À¢ sêDÏdüTÔ n+<ä]øÏ Ä<äs¡Ù+>± ì\yê\ì ‘Ó\+>±D sêh >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\ ø±s¡´<ä]Ù m.dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. yÓT{Ÿ|ü*¢ eT+&É\+ ô|<ë›|üPsY (u≤\Ts¡) >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À sêhkÕúsTT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\ Áø°&√‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ Ä≥\ b˛{°\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì 15 >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q 450 eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T áb˛{°˝À¢ bÕ˝§ZqqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´s¡T\ú T @{≤ #·<Tä e⁄˝À ñ‘·eÔ T Á|ü‹uÛÑ ø£qãs¡Ã&É+‘√bÕ≥T Ä≥˝À¢q÷ sêDÏdTü HÔ êïs¡Hêïs¡T. >∑Ts¡T≈£î\ Áø°&Üø±s¡T\T sêhkÕúsTT, C≤rj·TkÕúsTT˝À b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì dü‘êÔ#ê≥T‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø£ã&û¶, UÀUÀ, yê©u≤˝Ÿ, ôV’≤+&éu≤˝Ÿ, Ä<∏Ó¢{Ïø˘ b˛{°\qT Ä&ç+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À @Jy√ Á|ükÕ<é, Á|æì‡bÕ˝Ÿ eT*¢ø±s¡T®Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªÁø&° \É ‘√H˚ ùdïVü≤uÛ≤e+ ô|+bı+<äT‘·T+~μ e÷ Á|ü ‹ ì~Û ‹e÷à |ü⁄s¡+, nø√ºãsY 10 $<ë´s¡Tú\T $<ä´‘√ bÕ≥T Áø°&É\ô|’ ÄdüøÏÔì ô|+bı+~+#·Tø√yê\ì yÓTÆHêغ >∑Ts¡T≈£î˝≤\ kıôd’{° es¡+>∑˝Ÿ ñeTà&ç õ˝≤¢ ÇHé#Ûê]® m+&û U≤C≤ |òüØs¡TBΔHé dü÷∫+#ês¡T. Vü ≤ dü H é | ü ] Ô eT+&É \ + ∫+‘· > ∑ ≥ Tº ˝ Àì Á|ü u Û Ñ T ‘· « yÓ T Æ H ê]{° >∑ T s¡ T ≈£ î \ bÕsƒ¡XÊ\˝À eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »s¡>∑qTqï es¡+>∑˝Ÿ ñ eTà&ç õ˝≤¢ kÕúsTT u≤*ø£\ π>yéT‡ n+&é k˛sYº‡ $÷{ŸqT, œ˝≤es¡ + >∑ ˝ Ÿ eT+&É \ + ‹e÷à|ü ⁄ s¡ + ˝Àì »ø£ ÿ ˝§~› yÓTÆHêغ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À

@sêŒ≥T #˚ d æ q õ˝≤¢ Áø° & Ü b˛{° \ ÁbÕs¡ + uÛ À ‘· ‡ yêìøÏ Äj·Tq eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢& Üs¡T . $<ë´]úqT\≈£î n<∏ Ó ¢ { Ï ø ˘ , ø£ ã &û ¶ , UÀUÀ, yê©u≤˝Ÿ, Vü‰´+&éu≤˝Ÿ, #Ódt, f… ì ïø±sTT{Ÿ , u≤˝Ÿ u≤´&çà+≥Hé, &çdÿü dt Á‘√ (1 øπ J) ‘· ~ ‘· s ¡ b˛{° \ qT ìs¡ « Væ ≤ dü T Ô q ï≥T¢ #Ó b ÕŒs¡ T .Ç+<ä T ˝À ¬>\Tbı+~q u≤*ø£\qT sêh kÕú s TT b˛{° \ ≈£ î |ü + |æ + # · q Tqï≥T¢ ‘Ó * bÕs¡ T . Áø° & É \ <ë«sê $<ë´s¡Tú˝À¢ ùdïVü≤uÛ≤e+ ô|+bı+<ä T ‘· T +<ä H êïs¡ T . &û m +&É ã T¢ y √ y˚ T q lqT >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\ ñeTà&ç

õ˝≤¢ ø√`Ä]¶H˚≥sY düj·T´<é nø£“sY e÷{≤¢&Üs¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤düTÔqï á b˛{°\qT Áø°&Üø±s¡T&ÉT |òæs√CŸ Áø°&Ü CÀ´‹‘√ sê´© #˚|ü{≤º&ÉT. nq+‘· s ¡ + b˛{° \ qT ÁbÕs¡ + _Û + #ês¡ T . ñeTà&ç es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì mì$T~ bÕsƒ¡XÊ\\ qT+∫ 400 eT+~ Áø° & Üø±s¡ T \T á b˛{° ˝ À¢ bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|æ ì ‡|ü ˝ Ÿ dü ‘ · ´ Hêsêj· T D, es¡+>∑˝Ÿ Øõq˝Ÿ ø√ Ä]¶H˚≥sY dü j · T ´<é nø£ “ sY , $õ˝… H é ‡ n~Ûø±s¡T\T eTVü≤ã÷uŸC≤ì, Ä\+ U≤Hé, j·÷≈£îuŸn©, |”á {°\T, Ç|üŒ‘¤ sY êD≤, bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªnHê>∑]ø£ Á|ües¡Ôq ‘·>∑<äTμ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ e÷ Á|ü‹ì~Û Vü≤qàø=+&É, nø√ºãsY 10 eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î\ô|’, eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£î\ô|’ nHê>∑]ø£+>± e÷{≤¢&É≥+ ‘·>∑<äì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T sêVüA˝Ÿ>±+BÛ ø√sY ø£$T{° düuÛÑT´\T u§~›¬s&ç¶ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+Á‹ e÷≥\qT Á|ü»\T düVæ≤+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À $<ë´s¡Tú\ ã*<ëHê\qT #·÷dæ k˛ìj·÷>±+BÛ $XÊ\ Vü≤è<äj·T+‘√ sêh @sêŒ≥T Á|üø£≥q #˚dæ+<äì, sêÅcÕºìï $&ÉBùdÔ bÕغ qwüºb˛‘·T+<äì ì|òü÷ esêZ\T ‘Ó*|æq|üŒ{Ïø° ÄyÓT <ÛÓ’s¡´+>± bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó \ +>±D _\T¢ ô|{Ï º + <ä H êïs¡ T . n˝≤+{Ï k˛ìj· ÷ , sêVü Q ˝Ÿ q T $eT]Ù+#· & É + π ø d” Ä sY e÷qTø√yê\Hêïs¡T. dü∫yê\j·÷ìøÏ sê≈£î+&Ü Ç+{À¢ ≈£Ls=Ãì Á|ü#ês¡ kÕ<Ûäq\ <ë«sê Á|ü#ês¡+ #˚dæq+‘· e÷Á‘êq |ü]bÕ\q #˚dæq≥T¢ ø±<äHêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ @ ˇø£ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ {Ïø¬ ÿ≥T Çdü÷Ô nuÛ´Ñ s¡T\ú qT Á|üø{£ +Ï #·˝<Ò Hä êïs¡T. bÕغ˝À #ê˝≤ eT+~ d”ìj·Ts¡TH¢ êïs¡ì me]øÏ {Ϭøÿ≥T Çyê«˝À n~ÛcÕ˜q+ ìs¡ísTTdüTÔ+<äHêïs¡T. áHÓ\ 20 es¡≈£î nuÛÑ´s¡Tú\ ‘=* C≤_‘ê $&ÉT<ä\e⁄‘·T+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |”d”d” C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø πs|ü˝…¢ lHê<∏é, q>∑s¡ ø±+Á¬>dt »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø eTùV≤+<äsY, 41, 42 &ç$»q¢ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T qπs+<äsY, s¡+>∑Hê<∏é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


PRAJA BALAM

8

ôV’≤<äsêu≤<é

bòÕ´ø£åHé u≤´Åø±¶b˛¢ ø=‘·Ô ø√D+

ªbòÕ´ø£åHé Vü≤‘·´\ ‘·sê«‘· yê] ≈£î≥T+u≤\ |ü]dæú‹ @+{Ï?, Ç+{Ï ô|<ä › ì ø√˝ÀŒsTTq Ä&Éyêfi¯ófl m˝≤ ñ+&˚yêfi¯flH˚ Ä˝À#· q qT+∫ |ü ⁄ {Ï º + <˚ ªns¡$+<ä düy˚T‘·μ ∫Á‘· ø£<∏äμ nì n+≥THêïs¡ T <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T Á‹$Áø£yéT. m˙ºÄsY, |üPC≤ ôV≤π>¶ »+≥>± Á‹$Áø£ y é T s¡ ÷ bı+ ~+∫q ∫Á‘· + ªns¡ $ +<ä düyT˚ ‘·μ. á HÓ\ 11q dæìe÷ $&ÉT <ä\ ø±qT+~. á dü+<ä s¡“¤+>± eT+>∑fi¯yês¡+ Á‹$Áø£yéT $÷&çj÷· ‘√ dü+uÛ≤wæ+#ês¡T. Ä $X‚cÕ\T Äj·Tq e÷≥˝À¢H.˚ . m˙ºÄsY‘√ dæìe÷ #˚j·÷\ì #ê˝≤ s√E\T>± nqT≈£ î + ≥THêï+. eTTK´+>± m˙ºÄsY q{Ï+∫q ªHêqï≈£î Áù|eT‘√..μ qT+∫ ø£ ∫ Ñ· + >± dæ ì e÷ #˚j÷· \qT≈£îHêï+. ø±˙ me]øÏ yêfi¯fl+ dæìe÷\‘√ _J>± ñ +&ç b ˛j· ÷ +. nìï ø£ * dæ sêe&ÜìøÏ ãVüQXÊ Ç+‘· f…’yéT |ü{Ϻ+<äqT≈£î+{≤. sêj·T\d”eT bòÕ´ø£åHé H˚|ü<∏ä´+˝À dæìe÷ì ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ê+. @<Ó’q z dü+|òüT≥q »]π> eTT+<äT, »]π> f…’yéT˝À ≈£L´]j·÷dæ{° ñ +≥T+~. ‘·sê«‘· <ëìï mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. n˝≤π> bòÕ´ø£åHé Vü≤‘·´\ nq+‘·s+¡ Ç+{À¢ yê] |ü ] dæ ú ‘ ˚ + {Ï ? , á bò Õ ´ø£ å H é >=&Ée˝À¢ Ä&Éyê]ì ÇHéyê˝Ÿ« #˚ùd,Ô eTVæ≤fi¯ Á|ò+ü {Ÿ˝H’… ˝é ÀøÏ eùdÔ ndü\T Ç+‘· >=&Ée nj˚T´~ ø±<ä T >± nH˚ ø√D+˝À á dæìe÷ #˚XÊ+. m˙ºÄsY‘√ dæìe÷ #˚j·÷\qT ≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT eT÷&ÉT Hê\T>∑T ˝…H’ ‡é nqT≈£îHêï+. &çdÿü wüHé #˚ùd Áø£eT+˝À á ◊&çj÷· e∫Ã+~. #ê˝≤ m¬ > ’ ® { Ï + >¥ > ± nì|æ + ∫+~. mes¡÷ Ç˝≤+{Ï j·÷+– ˝Ÿ ˝ À ø£ < ∏ ä #Ó | ü Œ ˝Ò < ä T . eTq yÓ T +<ä T ≈£ î #Ó | ü Œ ≈£ L &É < qä T≈£îHêï+. m˙ºÄsY ≈£L&Ü m¬>{®’ Ÿ nj· ÷ ´&É T . B+‘√ eTT+<ä T¬øfi≤fl+. Ç~ bÕ‘· bòÕs¡Tà\ ø£<ë? nqTø√e#·TÃ. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ø±e´ Á|ü u Û Ñ + <ä Hê≥ø±˝À¢ s=e÷Hé‡ Á|ü<Ûëq+>± ñ+&˚~. <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉTy˚\ dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ø£fiq¯ T s=e÷Hé‡ @*+~.

Ä ‘·sê«‘· sê#·]ø£|ü⁄ Äqyêfi¯fl |ò ü * ‘· + >± Á{≤C… & û ì ‘Ó s ¡ ô |’ #·÷düT≈£îì Ä&çjÓTHé‡ #·|üŒ≥T¢ ø={≤º s ¡ T . ¬ s +&√ Á|ü | ü + #· j· T T<ä Δ + ‘· s ê«‘· Ä]ú ø £ n+XÊ\ô|’ dæìe÷˝§ #êÃsTT. n+<äT˝À V”≤s√\T ñ+&˚yês¡T ø±<äT. Ä ‘·sê«‘· ìs¡T<√´>∑+ e∫Ã+~. n+<ä T π ø j·÷+Á^j·T+>¥ e÷´Hé ø±yê*‡ e∫Ã+~. n˝≤ n$T‘êuŸ ã#·ÃHé ˝≤+{Ï kÕºsY‡ e#êÃs¡T. f…’yéTqT ã{Ï º myÓ ÷ wü H é ‡ qT e÷]b˛ ‘·T+{≤sTT. n˝≤H˚ á f…’yéT˝À á myÓ ÷ wü H é #Ó | ü Œ &É + ‘·|ü⁄Œø±<äì|æ+∫+~. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ø±yÓT&ûøÏ dü|üπs{Ÿ Á{≤ø˘ ‡ ñ+&˚ $ . ÁãVü ‰ àq+ <ä + ˝≤+{Ï yêfi¯ fl ‘√ ø±yÓ T &û #˚ s TT+#˚ y êfi¯ fl +. Ç+<ä T ˝À Ç]øÏ+∫q ø±yÓT&û ñ+&É<äT. >±¢eTsY n+XÊ\T+&Ée⁄. ø£<∏äøÏ m+‘· nedüs¡yÓ÷ n+‘˚ ô|{≤º. m˙ºÄsY e´øÏÔ>± m+‘· ˝À‘Ó’q e´ø√Ô Hê≈£î eTT+<äT qT+∫ ‘Ó \ Tdü T . dæ ì e÷ ∫Árø£ s ¡ D f…’yéT˝À m˙ºÄsY ≈£î≥T+ã+˝À »]–q $cÕ<ä + (Vü ≤ ]ø£ è wü í eTs¡D+) ∫qï~ ø±<äT. <ëìï n+‘· ‘·«s¡>± eT]Ãb˛˝Ò+. Ä f…’yéT˝À dæìe÷ $&ÉT<ä\ ‘˚Bì e#˚à @&Ü~ |òæÁãe]˝À>±ì, dü e TàsY ˝ À >±ì e÷sêÃ\qT≈£îHêï+. ø±˙ s¬ +&√ s√E m˙ºÄsY bò˛Hé #˚dæ H˚qT wü O {Ï + >¥ ø Ï edü T Ô H êï bÕ¢ H é #˚j·T+&ç nHêïs¡T. Hê\T>√ s√E wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä dü+<äs¡“¤+˝À y˚T+ Äj·Tq |üø£ÿq ì\TÃHêïeTì #Ó|üŒ&É+ ø£ + fÒ Äj· T H˚ e÷ |ü ø £ ÿ q ì\TÃHêïs¡ì #Ó|üŒ&É+ ø£¬sø˘º. m˙º Ä sY Ådæ ÿ |t º yÓ T T‘êÔ ì ï m≈£ î ÿe>± kÕs¡ T ¢ #· < ä T e⁄ ≈£î+{≤&ÉT. Á|ü‹ d”Hé Äj·Tq˝À Ç+C…øº̆ nsTTb˛‘·T+~. n+<äTπø @ dü ì ïy˚ X ¯ y Ó T Æ H ê áJ>± #˚j·T>∑\&ÉT. wüO{Ï+>¥ ‘·«s¡>± |üPs¡Ôe&ÜìøÏ Ç<˚ ø±s¡D+. Äj· T q q≥T&É T >±H˚ ø±<ä T , e´øÏÔ>± ≈£L&Ü #ê˝≤ |ü]D‹ kÕ~ÛdüTÔHêï&ÉT. á dæìe÷˝À V” ≤ s√ uÀ~Û + #· & É + e+{Ï düìïy˚XÊ\T+&Ée⁄. Væ≤+dü≈£î

dü + ã+~Û + ∫q n+XÊ\ô|’ n+<äs¡T e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚˝≤ ñ +≥T+~. eTTK´+>± j·TTe‘· ø£∫Ñ·+>± e÷{≤¢&ÉT≈£î+{≤s¡T. $T‹$÷]q nVü≤+ø±s¡+ ñqï yêfi¯ófl m+‘· <ä÷s¡yÓTÆHê yÓ[fl Á|ü r ø±s¡ + rs¡ T Ã≈£ î +{≤s¡ H ˚ $wüj·÷ìï »>∑|ü‹u≤ãT bÕÁ‘· ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. Áù|ø£å≈£î\T á dæìe÷ #·÷XÊø£ Äj·Tq bÕÁ‘·ì <˚«wækÕÔs¡T. dæìe÷ dü¬ø‡dt, ô|òsTT\÷´sY >∑T]+∫ ô|<ä›>± |ü{Ϻ+#·Tø√qT. ‘· | ü ⁄ Œ\qT #· ÷ dü T ≈£ î +{≤. dæìe÷ ã&Ó®{Ÿ, ø£˝…ø£åq¢ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√qì ø±<äT, ø±ø£b˛‘˚ yê{Ï ì Ç+{Ï es¡ ≈ £ î rdüT¬øfi¯fl&É+ Çwüº+ ñ+&É<äT. ªnC≤„‘y· êdæμ dæìe÷ |üsê»j·T+ $wü j · T +˝À @+ »]–+<√ ‘Ó\TdüT. Ä dæìe÷ ø=]j·THé ∫Á‘· ÇHéd”ŒπswüHé nHêïs¡T, Ä &Ó ’ ¬ s ø£ º s Y ≈£ L &Ü dü Œ +~+ #ês¡Hêïs¡T. ø±˙ qqTï mes¡÷ ø£\e˝Ò<äT, @$÷ n&É>∑˝Ò<äT. nsTTHê |üìøÏ sêì &Édæº_HéqT yÓ T &É ˝ À y˚ d ü T ≈£ î ì ‹s¡ > ∑ & É + m+<äT≈£î?. H˚qT Ç+^¢wt dæìe÷ \T #· ÷ kÕÔ q T. nø£ ÿ &É rùd cÕ{Ÿ‡øÏ ÇHéôd’ŒsY ne⁄‘ê. n˝≤ eTqyÓ T +<ä T ≈£ î rj· T ˝Òø£b˛‘·THêïeTì|ædüTÔ+~. Ä ~X¯>± Á|üj·T‹ïkÕÔ+. nsTT‘˚ eTq <ä>∑Zs¡ ø=ìï bòÕs¡Tà˝≤\T ñHêïsTT. yê{Ï ì ã<ä › \ T ø=≥º&É+ &ç|òæø£˝Ÿº. <ëìøÏ ø±düÔ f…’yéT |ü&ÉT‘·T+~. ¬s’≥sY>±, <äs¡Ù≈£î&ç>± qqTï H˚qT $uÛÑõ+#·Tø√˝ÒqT. ø±ø£b˛‘˚ Hê dæìe÷˝À Hê ¬s’{Ï+>¥ Á|üuÛ≤e+ m≈£ î ÿe>± ñ+≥T+~. ø=ìï kÕs¡T¢ H˚qT sêÁ‹fi¯ó¢ Äy˚X¯+>± @y˚ y √ sêkÕÔ q T. ‘Ó ˝ ≤¢ ] #·÷düT≈£îH˚ dü]øÏ n$ Hêπø dæ>∑TZ>± nì|ækÕÔsTT. ‘Ós¡ô|’ #· ÷ dü T ≈£ î qï|ü ⁄ Œ&É T H˚ q T lìyêdt > ±H˚ #· ÷ dü T ≈£ î +{≤. Á‹$Áø£ y é T >± ø±<ä T . H˚ q T Äs¡ ÷ Z ´ yÓ T +{Ÿ q T qeTàqT. Äs¡ ÷ Z ´ yÓ T +{Ÿ #˚ d æ q +‘· e÷Á‘êHê, ø={≤¢ & É T ≈£ î qï+‘· e÷Á‘êq |ü]cÕÿs¡+ <=s¡T≈£î ‘·T+<äì, »Hê\T e÷]b˛‘ês¡ì H˚qT nqTø√qT.

düeTø±©q n+XÊ\‘√ uÒesY‡

dü+CÀwt, Vü≤]¸‘· |üyêsY »+≥>± s¡y˚Twt #ÓbÕŒ\ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q ∫Á‘·+ ªuÒesY‡μ. mdt.mdt.¬ø. m+≥sYf…’HéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ bıHêï\ #·+<äT, &܈ˆm+.mdt.eT÷]Ô, m+. ns¡$+<é dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ á HÓ\ 12q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + @sêŒ≥T #˚ d æ q Áô|dt$÷{Ÿ˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT s¡y˚Twt #ÓbÕŒ\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªÇ{°e\ $&ÉT<ä˝…’q Ä&çjÓ÷≈£î $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+~. düT˙˝Ÿ ø£X¯´|t n<äT“¤‘·yÓTÆq bÕ≥\T n+~+#ês¡T. düT<ëΔ\ nXÀø˘ ‘˚» sêdæq ª‘·*¢ ‘·*¢ ..μ bÕ≥ n+<ä]#˚‘· ø£˙ïs¡T ô|{ϺdüTÔ+~. u≤´ø˘Á>ö+&é k˛ÿsY dæìe÷≈£î ôV’≤˝…’{Ÿ>± ì\TdüTÔ+~. H˚{Ï düe÷»+˝Àì nH˚ø£ dü e Tdü ´ \qT á dæ ì e÷˝À $H√<ë‘· à ø£ + >± #· ] Ã+#ê+. Vü≤è<äj·÷ìøÏ Vü≤‘·TÔ≈£î+≥T+~. ø=Hêïfi¯flbÕ≥T yÓ+{≤&ÉT‘·T+~μ nì nHêïs¡T. ªdæìe÷≈£î sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é düb˛sYº eTs¡Te˝Òì~. Äj·Tq bÕ≥\ >∑T]+∫ Á|ü‘´˚ ø£+>± e÷{≤¢&≥É + Äq+<ëìï∫Ã+~. ns¡T bÕ≥\T n<äT“¤‘·+>± ≈£î~sêsTT. dæìe÷ Äø£≥Tº≈£î+≥T+~μ nì dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT düT˙˝Ÿ ø£X¯´|t ‘Ó*bÕs¡T. V”≤s√ dü+CÀwt #ÓãT‘·÷, ªá dæìe÷ <ë«sê q≥T&ç>± ˝≤+#Y ne&É+ Äq+<ä+>± ñ+~. Ä<ä´+‘·+ uÛ≤y√<˚«>∑uÛÑ]‘·+>± kÕπ> ∫Á‘·$T~. dæìe÷ #ê˝≤ ˝…’yé>± ñ+≥T+~. nìï u≤>± ôd{Ÿ nj·÷´sTTμ nì #ÓbÕŒs¡T.

yÓ÷ì bÕ≥˝§#êÃjYT \ø°ÿ @ø±], Hêõj·÷ »+≥>± dü‘·´Hêsêj·TD @ø±] <äs¡Ùø£ ‘· « +˝À s¡ + õ‘Y ø√&ç b Õ´ø£ düeTs¡Œ D˝À nsêÿHé m+≥s Yf…’HéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B˝À ‘Ósø¬¡ ≈£îÿ‘·Tqï ~«uÛ≤cÕ ∫Á‘·+ ªyÓ÷ìμ. ∫Á‘· Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y k˛eTyês¡+ »]–+~. n‹~∏>± $#˚Ãdæq kÕsTT yÓ+ø£{Ÿ bÕ≥\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢ &É T ‘· ÷ , ª<ä s ¡ Ù ≈£ î &É T dü ‘ · ´ Hê sêj·TD @ø±] eT+∫ {≤˝…+{Ÿ ñqï e´øÏ.Ô ‘êqT >∑‘+· ˝À rdæq dæìe÷ ô|<ä› Væ≤{Ÿ nsTT´+~. n<˚ ‘· s ¡ V ü ‰ ˝À á dæ ì e÷ ≈£L&Ü dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ø±yê*, ìsêà‘· \≈£î &ÉãT“\T sêyê*μ nì nHêïs¡T. ª\yé, n+&é s= e÷+{Ï ø ˘ j· ÷ ø£ å H é m+≥sY f…’qsY>± ñ+≥T+~. eTT+ãsTT, >√yê, ôV’ ≤ <ä s êu≤<é |ü ] dü s ¡ ÁbÕ+ ‘ê\˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT dü‘·´Hê sêj· T D @ø±] n<ä T “¤ ‘ · + >±

‘Ós¡¬øøÏÿ+#ê&ÉT. ªcÕ*ìμ, ªq+~ø=+&É yê>∑T˝À¢Hêμ e+{Ï ∫Á‘ê\‘√ V” ≤ s√>± eT+∫ >∑ T ]Ô + |ü ⁄ ‘Ó # · T Ã≈£ î qï \ø° ÿ @ø±] q≥q Äø£≥Tº≈£î+≥T+~. Á|üeTTK f…ø°ïwæj·TqT¢ |üì #˚XÊs¡Tμ nì düeTs¡Œ≈£î&ÉT s¡+õ‘Y ø√&çbÕ´ø£ ‘Ó*bÕs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT #ÓãT‘·÷, ªdæìe÷˝À ¬s+&ÉT bÕ≥\T, Hê\T>∑T uÛ≤Ø ô|ò’{Ÿ‡ ñ+{≤sTT. á dæìe÷ e÷ u≤´qsYøÏ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘ÓdüTÔ+<äì qeTTà‘·THêï+μ nì #ÓbÕŒs¡T. μbÕ≥\T u≤>± e#êÃsTT. Ø]ø±]¶+>¥≈£î eT+∫ k˛ÿ|t ñqï dæìe÷ Ç~. u≤´ø˘Á>ö+&é k˛ÿsY n~]b˛‘·T+~μ nì dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT qe˙‘Y #ê] ‘Ó*bÕs¡T.

n+&É>± ì\ã&ÉT‘·THêïs¡T

uÀ˝Ÿ¶ n+&é ã÷´{°|⁄üò ˝Ÿ k˛ºØ

Ä~‘Y ns¡TDY, ùV≤u≤ |üfÒ˝Ÿ »+≥>± njÓ÷<Ûä´≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À dü+»s¡Ts¬ &ç,¶ nì˝Ÿ |ü˝≤¢\, njÓ÷<Û´ä ≈£îe÷sY ø£èwü+í XË{ºÏ dü+j·TTø£+Ô >± ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ ª24 øÏôd‡dtμ. $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ ∫Á‘· ìsêà‘·\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô, ªÇ|üŒ{Ïπø $&ÉT<ä˝…’q ∫Á‘· Áf…’\sY Ä&çjÓTHé‡qT $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£î+~. k˛wü˝Ÿ $÷&çj·÷˝À yÓ’s¡˝Ÿ nsTT´+~. uÀ˝Ÿ¶ ø£+f…+{Ÿ≈£î ‘√&ÉT n<äT“¤‘·yÓTÆq ø£<∏ä‘√ á ∫Á‘êìï <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T njÓ ÷ <Û ä ´ ≈£ î e÷sY Áù|ø£ å ≈ £ î \ eTT+<ä T ≈£ î rdüTø=düTÔHêïs¡T. ùV≤u≤, Ä~‘Y eT<Ûä´ eT+∫ ¬ø$TÅd”º ≈£î~]+~. n~ dæìe÷˝À ôV’≤˝…’{Ÿ ne⁄‘·T+~. CÀs¡T ãs¡Tyê dü+^‘·+, $y˚ø˘ |òæ*|t u≤´Á>ö+&é k˛ÿsY, ñ<äs¡T >∑TÁsê\ $Ee˝Ÿ‡ dæìe÷≈£î Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D\T>± ì\TkÕÔsTT. á dæìe÷ nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î\qT n\]düTÔ+<äì ø£∫Ñ·+>± #Ó|üŒ>∑\+. ‘êC≤>± ôdHê‡sY ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô #˚düT≈£îì ª@μ dü]º|òæπø{ŸqT bı+~+~. á HÓ\ 26q dæìe÷qT Á>±+&é>± $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î bÕ¢Hé #˚düTÔHêï+μ nì nHêïs¡T. qπswt, sêe⁄ s¡y˚Twt, n~‹ yÓTÆU…˝Ÿ, lì ø±bÕ, eT<ÛäT HÓø£ÿ+{Ï Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ m&ç≥sY: Ä\j·T+ nì˝Ÿ, ÄsYº: Vü≤] es¡à.

düTìï‘·yÓTÆq Áù|eTø£<∏ä..

düsêÿsY ø√dü+ ‘Ó\T>∑T˝À &É_“+>¥..! q≥T&ÉT X¯s¡‘Y ≈£îe÷sY ‘·qj·T es¡\øÏÎ X¯s¡‘Y ≈£îe÷sY q{Ï+∫q ª|ü+<Ó+ø√&ç 2μ, ªdüsêÿsYμ ∫Á‘ê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\T>∑T˝À $&ÉT<ä\ ø±uÀ‘·THêïsTT. $»s¡T, ø°]Ô düTπswt »+≥>± ªdüsêÿsYμ ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘·Tqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. @.ÄsY.eTTs¡T>∑<ëdt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ $&ÉT<ä\ #˚j·TuÀ‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À es¡\øÏÎ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. ‘·q bÕÁ‘·≈£î ‘Ó\T>∑T yÓs¸¡ Hé &É_“+>¥qT ‘·H˚ dü«j·T+>± #Ó|Œü uÀ‘·T+&É≥+ $X‚w+ü . Ç{°e\ |üs¡uÛ≤cÕ ø£<∏ëHêsTTø£\T ‘·eT bÕÁ‘·\≈£î dü«j·T+>± &É_“+>¥ #ÓãT‘·Tqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. bı*{Ïø£˝Ÿ Á~∏\¢sY>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á dæìe÷ BbÕe[ ø±qTø£>± qe+ãsY 6q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. Ç+<äT˝À $»s¡T z ô|<ä› kÕ|òtºy˚sY ø£+ô|˙ d”áy√>± ø£ì|ækÕÔs¡ì ‘Ó\TdüTÔ+~. B+‘√bÕ≥T es¡\øÏÎ ª|ü+<Ó+ø√&ç 2μ ∫Á‘·+˝À HÓ>∑{Ïyé s√˝Ÿ˝À q{Ï+#ês¡T. $XÊ˝Ÿ, ø°]ÔdüTπswt »+≥>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ *+>∑TkÕ«$T <äs¡Ù≈£î&ÉT. á HÓ\ 18q á dæìe÷ $&ÉT<ä\ ø±qT+~. Ç˝≤ es¡Tdü>± ¬s+&ÉT dæìe÷\‘√ es¡\øÏÎ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\qT yÓTdüà¬s’CŸ #˚ùd+<äT≈£î ¬s&û ne⁄‘·THêïs¡T.

11.10.2018 >∑Ts¡Tyês¡+

sêyéT, nqT|üe÷ |üs¡y˚TX¯«s¡Hé »+≥>± ªVü≤˝À >∑Ts¡T Áù|eTø√düy˚Tμ ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘·T+~. Á‹Hê<∏é sêe⁄ qøÏÿq <äs¡Ùø£‘·«+˝À ~˝ŸsêE düeTs¡ŒD˝À l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ •Øwt, \ø£ÎDY dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔHêïs¡T. <˚$l Á|ükÕ<é dü+^‘·+ n+~+∫q á ∫Á‘· bÕ≥\qT k˛eTyês¡+ e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ~˝ŸsêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªsêyéT, nqT|üeT, Á|üD°‘·\ eT<Ûä´ ¬ø$TÅd”º Áù|ø£å≈£î\≈£î yÓTdüà¬s’CŸ #˚düTÔ+~. <äs¡Ù≈£î&ÉT ≈£L´{Ÿ n+&é ôdì‡ãT˝Ÿ \yé k˛ºØ>± dæìe÷qT ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêï&ÉT. <˚$l Á|ükÕ<é n<äT“¤‘·yÓTÆq u≤D°\qT n+~+#ês¡T. e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ $&ÉT<ä˝…’q bÕ≥\≈£î n<äT“¤‘·yÓTÆq düŒ+<äq ek˛Ô+~. á HÓ\ 10q ~∏j˚TÁ{Ïø£˝Ÿ Áf…’\sYqT ]©CŸ #˚kÕÔ+. á HÓ\ 13q yÓ’C≤>¥˝À Á|” ]©CŸ y˚&ÉTø£qT ìs¡«Væ≤düTÔHêï+. <ädüsê ø±qTø£>± á HÓ\ 18q dæìe÷qT Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ]©CŸ #˚düTÔHêï+μ nì #ÓbÕŒs¡T.

ø£ < ∏ ë HêsTTø£ \ ô|’ ˝… ’ + –ø£ y˚ ~ Û + |ü ⁄ \≈£ î dü+ã+~Û+∫q n+X¯+ Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯ yê´|üÔ+>± Á|üø£+|üq\T düèwæºk˛Ô+~. s√Eø=ø£s¡T ‘·eT #˚<äT C≤„|üø±\qT <ÛÓ’s¡´+>± |ü+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêe&É+ z $X‚wüyÓTÆ‘˚, yê]øÏ n<˚ kÕúsTT˝À eT<䛑·T \_Û+#·&É+ eTs√ $X‚wü+. Ç{°e\ &É_“+>¥ Ä]ºdüTº, >±j·Tì ∫qàsTT lbÕ<ä ‘·q >∑‘· #˚<äT C≤„|üø±\qT {Ï«≥ºsY <ë«sê ùwsY #˚düT≈£îqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. á $wüj·TyÓTÆ ª$÷ ≥÷ eT÷yéyÓT+{Ÿμ≈£î düeT+‘· eT<䛑·T>± ì*#ês¡T. ª#ê˝≤ eT+~ eTVæ≤fi¯\T <ÛÓ’s¡´+ ‘Ó#·TÃ≈£îì ‘êeTT m<äTs=ÿqï dü+|òüT≥q\ >∑T]+∫ ãj·T≥ô|&ÉT‘·Tqï+<äT≈£î dü+‘√wü+>± ñ +~. $÷ <Û Ó ’ s ê´ìï yÓ T #· T Ãø√yê*‡+<˚ . á $wüj·T+˝À ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T, eTVæ≤fi¯\T eTeTà*ï ì\Bdü÷Ô Á|ü•ïdüTÔqï+<äT≈£î kÕØ. $÷s¡T H√s¡T ‘Ó]∫ e÷{≤¢&É≥+ e\¢ #Ó|ü⁄Œø√˝Òì ∫qï |æ\¢\qT $÷s¡T ø±bÕ&çqyês¡e⁄‘ês¡T. ª$÷≥÷ Ç+&çj·÷ eT÷yéyÓT+{Ÿμ≈£î H˚qT eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïμ nì {°«{Ÿ düeT+‘· #˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ eTs√ >±j·Tì eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q≈£î m<äT¬s’q |òüT≥q >∑T]+∫ {°«{Ÿ #˚XÊs¡T. s¡#·sTT‘· yÓ’s¡eTT‘·TÔ ‘·q‘√ ndüuÛÑ´+>± Á|üe]Ô+#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ªyÓ’s¡eTT‘·TÔ Hê ø√dü+ eTõ®>∑ ‘Ó|æŒ+#ês¡T. H˚qT ‘ê>∑T‘·T+fÒ Hê ô|<ä$ô|’ eTõ® > ∑ Ç+ø± n˝≤H˚ ñ+<ä H êï&É T . ;ôd+{Ÿ q>∑ s Y ˝ Àì Äj· T q Ç+{Ï ˝ Àì k˛bò Õ ˝À ≈£ L s¡ T Ãqï|ü ⁄ Œ&É T Äj· T q <ë<ë|ü ⁄ qqTï eTT<äT›ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. uÛÑj·T+‘√ Hê bò˛Hé, u≤´>¥ rdü T ≈£ î ì nø£ ÿ &ç qT+∫ |ü ] ¬ > ‘êÔ q T. Hê ùdïVæ≤‘·T\≈£î, dæ+>∑sY‡øÏ á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT. Hê≈£î á |òüT≥q m<äT¬s’q ‘·sê«‘· yê]ì C≤Á>∑‘·Ô>± ñ +&ÉeTì #ÓbÕŒ. Ç~ Hê J$‘·+˝À n‹ ˙#·yTÓ qÆ s√E. Hê uÛÑs¡Ô≈£î Ç+ø± á $wüj·T+ ‘Ó*j·T<äT. #Ó_‘˚ Äj·Tq Hê ¬øØsYqT Çø£ÿ&ç‘√ Äù|kÕÔs¡T. yÓ’s¡eTT‘·TÔ eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ ‘·|ü⁄Œ>± Á|üe]ÔkÕÔs¡ì ‘Ó * dæ H ê mes¡ ÷ Äj· T q≈£ î e´‹π s ø£ + >± e÷{≤¢&ÜìøÏ <ÛÓ’s¡´+ #˚j·T˝Òs¡T. <ëìøÏ Äj·Tq≈£îqï sê»ø°j·T ã\y˚T ø±s¡D+μ nì ‘Ó*bÕs¡T. Ä >±j·Tì ô|{Ïqº {°«≥¢qT ‘êC≤>± ∫qàsTT ª$÷≥÷ eT÷yéyÓT+{Ÿμ˝À uÛ≤>∑+>± k˛wü˝Ÿ $÷&çj·÷˝À |ü+#·T≈£îHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ, u≤©e⁄&é˝Àq÷ ‘êC≤>± eT] ø=+<äs¡T ‘êeTT ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T m<ä T s=ÿHêïeTì <Û Ó ’ s ¡ ´ +>± eTT+<ä T ø=∫à #ÓãT‘·THêïs¡T. d”ìj·TsY q≥T&ÉT n˝Àø˘Hê<∏é 19 @+&É ¢ ÁøÏ ‘ · + ‘· q ô|’ ˝… ’ + –ø£ <ë&ç #˚ X Ê&É ì <ä s ¡ Ù ≈£ î sê\T, ìsêà‘· , ¬ s ’ ≥ sY $+{≤ q+<ë Äs√|æ+#ês¡T. ª1990˝À ª‘êsêμ ù|s¡T‘√ f…*$»Hé c˛ ìs¡«Væ≤düTÔHêï. n+<äT˝À n˝Àø˘ Hê<∏é düs¡düq q{Ï+#˚+<äT≈£î z q{Ï ˇ|ü⁄Œø√˝Ò<äT. ø±s¡D+ n˝Àø˘ Hê<∏é ‘ê>∑TuÀ‘·T. nsTTq|üŒ{Ïø° n|üŒ{À¢ Äj·Tq f…*$»Hé kÕºs.Y Ä c˛ $»j·Te+‘·yTÓ qÆ dü+<äs“¡ +¤ >± H˚qT bÕغ Ç#êÃ. n˝Àø˘Hê<∏é uÛ≤s¡´ Hê ø√¢CŸ Áô|ò+&é. ÄyÓT dæ{˝° À ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ n˝Àø˘ e#êÃ&ÉT. bÕغ˝À

H˚qT Á&ç+ø˘ #˚XÊ. ns¡úsêÁ‹ ¬s+&ÉT >∑+≥\ dü e Tj· T +˝À nø£ ÿ &É T ï+∫ ˇø£ ÿ <ëH˚ ï q&ÉT#·T≈£î+≥÷ e÷ Ç+{ÏøÏ yÓfi¯óÔHêï. eT<Ûä´˝À n˝Àø˘ ø±s¡T˝À e∫à qqTï e÷ Ç+{Ï e<ä› Á&Ü|t #˚kÕÔ nHêï&ÉT. n+‘˚ Ä s√E sêÁ‹ Hêô|’ n|ò ü ÷ sTT‘ê´ìøÏ bÕ\Œ&ܶ & É T . H˚ q T eT‘·TÔ˝À ñ+&É≥+‘√ n|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó*j·T˝Ò<äT. ñ <ä j · T + ˝Ò # êø£ π s |t ≈ £ î >∑ T s¡ j · ÷ ´qì ns¡úeTsTT´+~. Ç˝≤+{Ï $wüj·÷ìï ‘·qTl ˝ÒeHÓ‹Ô q+<äT≈£î ÄyÓTqT n_Ûq+~düTÔHêï. Bì e\¢ H˚{Ï‘·sêìøÏ ñ|üjÓ÷>∑ |ü&ÉT‘·T+~. yê]˝À ø±ìŒ¤ & Ó H é ‡ ì ô|+∫qyêfi¯ fl eTe⁄‘ê+μ nì ‘Ó*|æ+~. $+{≤ q+<ë≈£î dü«s¡ uÛ≤düÿsY, ~e´ <ä ‘ Y e+{Ï |ü \ Te⁄s¡ T ‘ês¡ \ eT<ä › ‘ · T >± ì*#ês¡ T . Bìô|’ q≥T&É T n˝Àø˘ Hê<∏ é dü Œ +~+#ês¡ T . ªá yê´K´\qT H˚ q T K+&ç+#·e#·TÃ. n+^ø£]+#·e#·TÃ. πs|t ≈£L&Ü »]– ñ+&Ée#·TÃ, ø±˙ yπ̊syêfiË¢es√ #˚dæ ñ +&=#·TÃ. Bìô|’ H˚qT e÷{≤¢&Éø£b˛e&Éy˚T eT+∫~. ˇø±H=ø£ düeTj·T+˝À ÄyÓT Hê≈£î eT+∫ ùdïVæ≤‘·Tsê\T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ô|<ä› düeTdü´>± e÷sês¡T. ÄyÓT Äs√|üD\ô|’ düŒ+~+#·&Éy˚T |æ∫à #·s¡´. Á|üdüTÔ‘·+ düe÷»+˝À Ä&Éyês¡T @~ #Ó _ ‘˚ n~ qeTTà‘· T Hêïs¡ T . yês¡ T e÷{≤¢&˚~ nã<ä›yÓTÆHê <ëìï |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£î+≥THêïs¡Tμ nì n˝Àø˘Hê<∏é nHêïs¡T. Bìô|’ q+<ë Á|ü‹ düŒ+~dü÷Ô, ªá |òüT≥qô|’ H˚ q T uÛ Ñ j · T |ü & É ≥ + ˝Ò < ä T . ø±˙ n‘· q T uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·THêï&ÉT. á |üì #˚dqæ +<äT≈£î n‘·qT dæ>∑TZ|ü&Ü*. á $wüj·T+˝À Hê´j·T ì|ü⁄DT\ dü\Vü‰ rdüT≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘êμ nì ù|s=ÿHêïs¡T. q≥T&ÉT n˝Àø˘Hê<∏é qT+∫ ‘·q≈£î m<äT¬s’q ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\qT {°M q{Ï qyé˙‘Y ìcÕHé yÓ\¢&ç+#ês¡T. ªH˚q÷ Ä e´øÏÔ qT+∫ Hê\Tπ>+&É¢ bÕ≥T y˚~Û+|ü⁄\T m<äTs=ÿHêï. ∫es¡≈£î #Ó+|ü <Óã“‘√ ãT~Δ #ÓbÕŒqT. B+‘√ ø£ø£å ô|+#·T≈£îì Ä c˛ qT+∫ rùdXÊ&ÉT. |ü\T ndü‘·´ Äs√|üD\T #˚XÊ&ÉT. ne˙ï ‘·≥Tº≈£îì ì\<=≈£îÿ≈£îHêïμ nì #ÓbÕŒs¡T. ª‘êsêμ c˛˝À ìcÕHé Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. ‘êC≤>± Á|”‹ õ+{≤ ª$÷ ≥÷ Ç+&çj·÷ eT÷yéyÓT+{ŸμqT düb˛sYº #˚dü÷Ô, ª˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\ |ü]cÕÿsêìøÏ á ñ<ä´eT+ ˇø£ bÕõ{Ïyé ôdº|t. düeTdü´ mø£ ÿ &É T +<√ ns¡ ú + #˚ d ü T ø√e#· T Ã. ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À n+<äs¡T ùd|òt>± |üì#˚düT≈£îH˚ |ü ] dæ ú ‹ ì ø£ * Œ+#ê*. Ç<=ø£ eT>±&É T , eTVæ≤fi¯\≈£î dü+ã+~Û+∫q<˚ ø±<äT, Ç˝≤ #˚j·÷\qT≈£îqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ <ëì Á|üuÛ≤e+ ‘Ó*j·÷*μ nì #ÓbÕŒs¡T. eTs√ V”≤s√sTTHé n~‹ sêyé ôV’ ≤ <ä Ø ‘· q TløÏ , ª$÷ ≥÷μ ø±´+ô|sTTHé≈£î n+&É>± ì*#ês¡T. ªÇ˝≤+{Ï |òTü ≥q\T yÓ\&¢ +ç #ê\+fÒ #ê˝≤ <Ûs’Ó ´¡ + ø±yê*. ‘·qT l >=|üŒ |üì#˚dæ+~. á $wüj·÷\T ãj·T{ÏøÏ #Ó|üŒ&É+ e\¢ <˚X¯+˝À, Á|ü|ü+#·+˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ Ä&É, eT>∑yê]øÏ ‘Ó\TdüTÔ+~μ nì ‘Ó*bÕs¡T. ª$÷ ≥÷μ ñ<ä´eT+ πøe\+ e÷≥\≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·+ ø±≈£L&É<äT. Bìï ñ<ä´eT+>± rdüT≈£îsêyê*. uÛÑ$wü´‘Y˝À Á|ü»\ yÓTÆ+&éôd{Ÿ˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îsêyê*. sêuÀj˚T ‘·sê\ ne÷àsTT\≈£î eTH√ <ÛÓ’sê´ìï#˚Ã˝≤ ñ +&Ü*μ düTdæà‘ê ùdHé nHêïs¡T. ˝…+’ –ø£ y˚~+Û |ü⁄\ n+X¯+ô|’ eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeT eT+Á‹ y˚Tqø± >±+BÛ düŒ+~dü÷Ô f…’yéT *$T{Ÿ‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü u≤~Û‘·T\T #˚düTÔqï |òæsê´<äT\qT rdüTø√yê\ì πø+Á<ä Hê´j·TXÊK eT+Á‹ì ø√sês¡T.

Edited ,Printed Published & Owned by A.SRAVANTHI ,Printed at: SRAVANTHI ENTER PRISES 1-9-18/A,Ramnagar,Hyderabad - 500020, T.S and Published at 5-2-518,Osmangunj ,Risala Abdulla,Hyderabad -95 Editor; A.SRAVANTHI, RNI NO ; TELTEL/2005/16755 Cell ; 92921 04449 Email;prajaabalamnews@gmail.com

OCT 11TH PRAJABALAM  
OCT 11TH PRAJABALAM  
Advertisement