Page 3

PRAJA BALAM

3

ø£s¡e⁄ ø√s¡˝À¢ ªÄÅùdº*j·÷μ Á≥≈£îÿ <ëD≤ s¡÷.5 \ø£å\T..

ø±HéuÁ… sê : ÄÅùd*º j·÷˝Àì q÷´ k‘Yy˚˝Ÿ‡ sêh+˝À rÁe ø£s¡Te⁄ HÓ\ø=+~. B+‘√, á sêh Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äT s=ÿ+≥THêïs¡T. q÷´ k‘Yy˚˝Ÿ‡ sêh+˝À HÓ \ ø=qï ø£ s ¡ T e⁄ Á|ü u Û ≤ e+ $T>∑ ‘ ê sêh\ô|’ |ü&ç+<äì kÕúì≈£î\T n~Ûø±s¡T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘·÷s¡TŒ ÄÅùdº*j·÷ #·]Á‘·˝ÀH˚ á kÕú s TT ø£ s ¡ e ⁄ m|ü Œ &É ÷ dü + uÛ Ñ $ +#· ˝ Ò < ä ì nHêïs¡ T . Çø£ÿ&É bı&ç o‘êø±\+ rÁe+ ø±e&É+‘√ ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ܶsTT. ÄÅùdº * j· ÷ e´e kÕj· T ñ ‘·Œ‘·TÔ˝À¢ bÕe⁄ uÛ≤>∑+ q÷´ k‘Yy˚˝Ÿ‡ qT+#˚ edüTÔ+~. á ÁbÕ+‘êìï 100 XÊ‘·+ ø£s¡e⁄ ÁbÕ+‘· + >± ãT<Û ä y ês¡ + n~Û ø ±s¡ T \T Á|ü ø £ { Ï + #ês¡ T . B+‘√, ÄÅùdº*j·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ q÷´ k‘Yy˝˚ Ÿ‡≈£î 430$T*j·THé &Ü\s¡ T ¢ (s¡ ÷ .29,54, 31, 50,000 ) n‘·´edüs¡ düVü‰j·T ì~Û Á|ü ø £ { Ï + ∫+~. esê¸\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì q÷´ k‘Yy˚˝Ÿ‡ eT+Á‹ ìj·÷˝Ÿ uÒs¢ Y ‘Ó*bÕs¡T. ÄÅùd*º j·÷ yê‘ê

es¡D XÊK yÓ\&¢ +ç ∫q $esê\ Á|üø±s¡+... #·]Á‘·˝À s¬ +&√ n‹ ‘· ≈ £ î ÿe kÕú s TT˝À 57 $T© ¢$÷≥s¡¢ dü>∑≥T es¡¸bÕ‘·+ q÷´ k‘Y y ˚ ˝ Ÿ ‡ ˝À qyÓ ÷ <Ó ’ + ~. >∑‘·HÓ\˝À πøe\+ 10 $T. $÷.\ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe es¡¸+ |ü&+ç ~.Ä‘·sê«‘· yê‘êe s¡D+ eT]+‘· bı&ç>± e÷] ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. q÷´ k‘Yy˚˝Ÿ‡˝À23 XÊ‘·+ ÁbÕ+‘·+ |üP]ÔkÕúsTT˝À ø£s¡e⁄ ø=s¡˝À¢ ∫≈£ î ÿ≈£ î +<ä ì n~Û ø ±s¡ T \T ‘Ó*bÕs¡T. $T–*q ÁbÕ+‘· + ø£ s ¡ e ⁄ Á|üu≤Û yêìøÏ ˝ÀHÓ+’ <äì #ÓbÕŒs¡T. $ø√º]j·÷, <äøÏåD ÄÅùdº*j·÷ ÁbÕ+‘ê\T ≈£ L &Ü ø£ s ¡ e ⁄ Á|üuÛ≤yêìï m<äTs=ÿ+ ≥Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. q÷´k ‘Yy˚˝Ÿ‡˝À ø£ s ¡ T e⁄ Ç˝≤π > ø=qkÕ–q≥ºsTT‘˚ <˚X¯eT+‘ê ø£ s ¡ T e⁄ ÁbÕ+‘· + >± e÷π s Á|ü e ÷<ä e TT+<ä ì Á|ü < Û ë ì e÷\ÿyéT ≥sYïãT˝Ÿ ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. |ü+≥\≈£î rÁe qwüº+ yê{Ï * ¢ + <ä ì ¬ s ’ ‘ · T \T #Ó ã T ‘·THêïs¡T. ˙{Ï düeTdü´ rÁe+>± ñ+<äì, |üXó¯ e⁄\ y˚T‘·≈î£ ≈£L&Ü ø£wüº+ ne⁄ ‘√+<äì n+≥T

ôV’≤<äsêu≤<é

Ç≥©˝À Á≥≈£îÿ, ˝≤Ø &Ûû

MkÕ >∑&TÉ e⁄ eTT–dæHê e<ä*yÓfi˝¢̄ <Ò Tä ...

Ç<ä›s¡T eTè‹, 70 eT+~øÏ >±j·÷\T

21y˚\ eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\T j·T÷mdt˝À ìedædüTÔqï≥Tº &ûôV≤#Ymdt $#ês¡D˝À yÓ\¢&ç

s√yéT : Ç≥©˝À |òüTÀs¡ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ »]–+~. ù|\T&ÉT |ü<ësêú\qT rdüT≈£îyÓfi¯ó‘·Tqï z Á≥≈£îÿ, ˝≤Ø yÓqø£uÛ≤>±ìï &ÛÉø=?{Ϻ+~. B+‘√, uÛ≤Ø ù|\T&ÉT dü+uÛÑ$+∫+~. ù|\T&ÉT <ë{ÏøÏ s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ bÕøÏåø£+>± <Óã“‹qï~. á Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T eTè‹#Ó+<ä>±, 70 eT+~øÏ ô|’>± >±j·T|ü&ܶs¡T. ñ‘·Ôs¡ Ç≥©˝Àì u§˝À>±ï q>∑s¡+˝À á <äTs¡È≥q #√≥T#˚düT≈£î+~. ù|\T&ÉT <ë{ÏøÏ dü$÷|ü+˝Àì Ç+&É¢ øÏ{Ïø°\ n<ë›\T |ü–*b˛j·÷sTT. <ä≥ºyÓTÆq bı>∑\T yê´|æ+#êsTT. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ÁbÕDuÛÑj·T+‘√ M<ÛäT˝À¢øÏ |üs¡T>∑T\T rXÊs¡T. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ »]–q ‘·sê«‘· uÛ≤Ø ù|\T&ÉT dü+uÛÑ$+#·&ÜìøÏ ø=~› düeTj·T+ |ü{Ϻ+~. B+‘√ Á≥≈£îÿ #·T≥Tº |üø£ÿH˚ ñqï ø±s¡T¢, yê´qT¢ Ç‘·s¡ yêVü≤Hê\T yÓqøÏÿ yÓ[¢b˛j·÷sTT. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ »]–q yÓ+≥H˚ uÛ≤Ø $k˛Œ≥q+ Hêïs¡T. »+‘·Te⁄\ y˚T‘· ø√dü+ dü+uÛÑ$ùdÔ eT]+‘· ÁbÕD qwüº+ »]– ñ+&˚<äì n~Ûø±s¡T\T ˇø£ÿ Á≥≈£îÿ <ëD≤ ø=H˚+<äT≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á |òüT≥qô|’ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+#êeTì nHêïs¡T. ø=+<äs¡T s¡÷.5 \ø£å\ es¡≈£î yÓ∫ÃdüTÔHêïs¡ì Á|ü<Ûëì ≥sYïãT˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. |ü]dæú‹ C…’˝À¢ ñqï≥Tº ñ+~ nì ø°«H釽≤+&é s¬ ‘’ T· Äùw¢ >±¢ + u… ˝ Ÿ Ä+<√fi¯ q e´ø£ Ô + #˚ X Ês¡ T . ø£ s ¡ T e⁄ ø±s¡ D +>± |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤eTì Á|ü<Ûëì ≥sYï ãT˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. ˇø√ÿ ¬s’‘·T≈£î s¡÷.8 \ø£å\ es¡≈£î |ü]Vü‰s¡+ n+~+#êeTì nHêïs¡ T . nsTT‘˚, áyÓTT‘·Ô+ dü]b˛ø £b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T Çã“+~ |ü & É T ‘· T Hêïs¡ ì , |ü ] Vü ‰ sêìï ô|+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï eTì nHêïs¡T. ˇø√ÿ¬s’‘·T≈£î s¡÷. 14\ø£å\ |ü]Vü‰s¡+ n+~kÕ ÇkÕ¢e÷u≤<é : >∑‘· HÓ\ 25q »]–q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ uÛ≤Ø ÔeTì Á|üø£{Ï+ #ês¡T. ÄÅùdº*j·÷ jÓT‘·TÔq ]–Z+>¥ »]–+<äì Äs√|ædü÷Ô bÕøÏkÕÔHé Á|ü‹|üø£å bÕغ\T yê‘êes¡ D+˝À ø£s¡e⁄ uÛ≤>∑ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT bÕø˘ mìïø£\ ø£$TwüHé (Çdæ|æ) ø±sê´\j·T+ eTì uÛ≤$ kÕÔs¡ì, ¬s’‘·T\T á m<äT≥ uÛ≤Ø ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#êsTT. mìïø£\ |òü*‘ê\ $wüj·T+ ns¡ú+ #˚düTø=ì düVü≤ yÓ\¢&ç nq+‘·s¡+ ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq 11 bÕغ\ eTVü‰ ≈£L≥$T ø£]+#ê \ì Äj·Tq ø√sês¡T. ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î á ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T 1997 `2005˝À e∫Ãq ø£s Á|üø£{Ï+#ês¡T. á Á|ü<äs¡Ùq˝À bÕøÏkÕÔHé |”|ü⁄˝Ÿ‡ bÕغ (|æ|æ|æ), ¡e⁄ <˚X¯+˝ÀH˚ n‘·´+‘· rÁeyÓTÆ+ bÕøÏkÕÔHé eTTdæ¢+©>¥`qyêCŸ (|æm+m˝Ÿ`mHé)‘√bÕ≥T Á|ü‹|üø£å <äìù|s=ÿHêïs¡T.ÄdüeT j·T+˝À ≈£L≥$T˝Àì nyê$÷ H˚wüq˝Ÿ bÕغ, ø±«$÷ e‘·Hé bÕغ, |òü≈£LÔHê« 50XÊ‘·+kÕ>∑T ÁbÕ+‘·+|üP]Ô>± $T© nyê$÷ bÕغ, H˚wüq˝Ÿ bÕغ, eTT‘·ÔVæ≤<ë eTõ¢dt`m`neT˝Ÿ ‘· T &ç ∫ ô|≥T º ≈ £ î b˛sTT+<ä ì bÕغ\T á Á|ü<äs¡Ùq˝À bÕ˝§ZHêïsTT. Äj·÷ bÕغ\≈£î #Ó+~q nHêïs¡T. y˚˝≤~ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø dü+K´˝À ‘·s¡* sêe≥+‘√, XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åDø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ $düÔè‘· kÕúsTT˝À uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. á ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq‘√ bÕ≥T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ (C≤rj·T nôd+;¢) ‘=* düe÷y˚X¯+ Äs¡+uÛÑyÓTÆq s√Eq bÕs¡¢yÓT+{Ÿ yÓ\T|ü\ ≈£L&Ü uÛ≤ØjÓT‘·TqÔ ìs¡dqü Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|ü‹|üøå£ H˚‘\· T ìs¡ í s TT+#ês¡ T . mìïø£ \ ]–Z + >¥ ô |’ C≤rj· T dü < ä d ü T ‡qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì, á dü<ädüT‡≈£î sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ bÕ≥T bÂs¡düe÷» düuÛÑT´\T, Hê´j·Tyê<äT\T, »s¡ï*düTº\qT ≈£L&Ü ÄVü‰«ì+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T.

bÕø˘ Çdæ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ Á|ü‹|üøå±\ uÛ≤Ø ìs¡dqü sê´©

n¬s®+{°Hê˝À ø£<ä+ ‘=øÏÿq eTVæ≤fi≤ ˝Àø£+

nu≤s¡¸Hé #·{≤ºìï <˚XÊ<Ûä´≈£åî&ÉT M{À #˚j·Tø£b˛e&É+ |ü≥¢ ÄÁ>∑Vü≤+

bÕ\≈£î <äø£ÿì ø£˙dü <Ûäs¡ Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ˝À bÕ&ç ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q ª;CÒ|” øÏ«{Ÿ Ç+&çj·÷μ≈£î eT<䛑·T

ã÷´qdt msTTsY‡ : n¬s®+{°Hê sê»<Ûëì ã÷´qdtmsTTsY‡˝À <ë<ë|ü ⁄ 10\ø£ å \ eT+~ eTVæ≤fi¯\T ø£<ä+ ‘=ø±ÿs¡T. nu≤ s¡¸Hé≈£î #·≥ºã<äΔ‘· ø£*Œ+#ê\H˚ ñ<˚› X¯+‘√ ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\T s¡÷bı+~+∫q _\T¢qT <˚XÊ <Û´ä ≈£îå &ÉT e÷]dæj÷Ó e÷Áø° M{À #˚ j · T ø£ b ˛e&É + ô|’ ÄÁ>∑ V ü ≤ + e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ã÷´qdt msTTsY‡ M<ÛäT˝À¢ mÁs¡ì eÅkÕÔ\T <Ûä]+∫ |ü¢ø±s¡T¶\T, u≤´qs¡T¢ #˚ã÷ì Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. |ü\T dü+<äsꓤ˝À¢ •X¯ó e⁄, ‘·*¢ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&˚+ <äT≈£î nu≤s¡¸Hé ‘·|üŒìdü] nì |ü \ Te⁄s¡ T eTVæ ≤ fi¯ \ T ù|s=ÿ Hêïs¡ T . |ü ] dæ ú ‘ · T \ <ä è cÕº ´

nu≤s¡¸Hé #˚sTT+#·T≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ eTVæ≤fi¯\≈£î ñ+&Ü\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±>±, n¬s®+ {°Hê˝À neT˝À¢ ñqï #·{≤º\ Á|üø±s¡+ nu≤s¡¸Hé $wüj·T+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î Vü≤≈£îÿ\T m˝≤+{Ï Vü≤≈£îÿ\T ˝Òe⁄. ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ >∑T¬s’q eTVæ≤fi¯\≈£î, •X¯óe⁄≈£î »qàì∫Ãq≥ºsTT‘˚ ‘·*¢ Äs√ >±´ìøÏ Á|üe÷<ä+ bı+∫ e⁄qï |ü ] dæ ú ‘ · T ˝À¢ e÷Á‘· y ˚ T n¬ s ® + {°Hê˝À nu≤s¡¸Hé≈£î nqTeT‹ düTÔHêïs¡T. Ç‘·s¡ dü+<äsꓤ˝À¢ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ nqTeT‹+ #·sT¡ . nu≤s¡¸Hé #˚jT· ≈£î+fÒ ‘·©,¢ •X¯ ó e⁄≈£ î Á|ü e ÷<ä e TTqï dü+<äsꓤ ˝À¢ ≈£L&Ü Çø£ÿ&ç &Üø£ºs¡T¢ nu≤s¡¸Hé≈£î nqTeT

‹+#· ø £ b ˛e&É + ‘√ Á|ü r @{≤ 30y˚\ eT+~ eTVæ≤fi¯\T #·ì b˛‘·THêïs¡T. B+‘√, n¬s®+{°Hê ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\T á n+X¯+ô|’ dü Œ +~+ #ês¡ T . nu≤s¡ ¸ Hé q T #·≥ºã<äΔ+ #˚j·÷\ì Á|ü‹bÕ~+ #ês¡T. Á|ür ø°¢ìø˘ \˝À ñ∫‘· nu≤s¡¸Hé πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·÷\H˚ &çe÷+&éqT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó#êÃs¡T. á n+X¯+ô|’ yÓTC≤ ]{° bÕغ\ düuÛÑT´\T @ø±_Û ÁbÕ j·÷ìøÏ e#êÃs¡T. nsTT‘˚, n¬s+® {°Hê n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷]d æjÓ÷ e÷Áø° e÷Á‘·+ ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\ ìs¡íj·÷ìï M{À# ˚ùd+<äT≈£î ìsêø£ ] + #ês¡ T . B+‘√, n<Ûä´≈£åî&ç #·s¡´\ ‘√eTVæ≤fi≤ ˝Àø£+Ä Á>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚k˛Ô+~.

10.08.2018 X¯óÁø£yês¡+

dæe÷¢: πø+Á<ä+˝À, sêh+˝À ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï ¬s’‘·T e´‹πsø£ $<ÛëHê\ |ü≥¢ Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ˝À bÕ&ç ¬s’‘·T\T ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñHêïs¡T. bÕ\≈£î ø£˙dü <Ûäs¡qT ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+ô|’ Ä sêh+˝Àì bÕ&ç¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ nœ\ uÛ≤s¡‘· øÏkÕHé düuÛÑ(@◊πømdt) H˚&ÉT (>∑Ts¡Tyês¡+) ‘·\ô|{Ϻq ª;CÒ|” øÏ«{Ÿ Ç+&çj·÷μ≈£î eT<䛑·T ‘Ó\bÕ\ì yês¡T ìs¡ísTT+#ês¡T. eTTK´+>± ø±Á≥, nìï, ìsêà+&é, ø±s√‡>¥\‘√ bÕ≥T eT+&ç õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\ bÕ&ç¬s’‘·T\T á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ‘·≈£îÿe e´ekÕj·T ñ‘·Œ‹Ô, ‘·\dü] kÕ>∑TuÛÑ÷$T ‘·≈£îÿe \uÛÑ´‘·, |üX¯óe⁄\≈£î y˚T‘· ø£wüº‘·s¡+ ø±e&É+ e+{Ï $$<Ûä ø±s¡D≤\T Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝Àì bÕ&ç¬s’‘·T\≈£î XÊ|ü+>± e÷sêsTT. B+‘√ Ä sêh+˝Àì ¬s’‘·T\≈£î bÕ&ç |üX¯óe⁄\ b˛wüD yê]øÏ uÛ≤s¡+>± e÷]+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ\≈£î ø£˙dü <Ûäs¡qT ø£*Œ+#·≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ‘√ e´eVü≤]+#·&É+ yê]øÏ ø£wüº+>± e÷]+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ©≥s¡T bÕ\≈£î ø£*Œ+#˚ <Ûäs¡ dü>∑≥Tq s¡÷. 15`18\ eT<Ûä´ ñqï<äì, ø±˙ ©≥s¡T bÕ\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ ¬s’‘·T\ø£j˚T´ Ks¡Tà s¡÷.18`30 eT<Ûä´ ñqï<äì Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ øÏkÕHédüuÛÑ ôdÁ¬ø≥Ø &Üø£ºsY z+ø±sY cÕ<é Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘· e T Ä<ëj· ÷ ìï <ä è wæ º ˝ À ñ+#· T ø=ì bÕ\≈£ î <Û ä s ¡ \ qT ìs¡ísTTk˛Ô+<äì, ¬s’‘·T\≈£î e#˚à ˝≤uÛ≤ìï @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì &Üø£ºsY cÕ<é nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ »s¡>∑uÀj˚T ìs¡düq≈£î sêh+ qT+∫ eT<䛑·T ‘Ó*|æq bÕ&ç ¬s’‘·T˝À¢ 90XÊ‘·+ es¡≈£L eTVæ≤fi¯˝Ò ñHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

CÒmHéjT· ÷˝À ]|òs¬ü +&É+ Md”ì ‘=\–+#ê\qï 93XÊ‘·+ {°#s· T¡ ¢ q÷´&Ûç©¢: »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA j·T÷ìe]‡{°(CÒmHéj·T÷)˝À {°#·sY‡ nk˛dæj˚TwüHé eT+>∑fi¯yês¡+ ]|òü¬s+&É+ ìs¡«Væ≤+∫+~. $yê<ë\≈£î πø+Á<ä _+<äTyÓ’q e]‡{° yÓ’dt #êHé‡\sY(Md”) m+. »>∑BXŸ≈£îe÷sYqT ‘=\–+#ê\ì 93XÊ‘·+ eT+~ {°#·s¡T¢ Äj·Tq≈£î e´‹πsø£+>± zfÒXÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± Vü≤j·T´sY m&ÉT´πøwüHé ô|ò’Hêì‡+>¥ @C…˙‡(ôV≤#Yám|òt@) qT+∫ ˝ÀHé rdüT≈£îH˚ $wüj·÷ìï <ë<ë|ü⁄ 96XÊ‘·+ eT+~ e´‹πsøÏ+#ês¡T. e]‡{° Mdæì ø=qkÕ–+#ê˝≤ nqï n+X¯+ô|’ ,ø=‘·Ô Ç+»˙]+>¥ dü÷ÿ˝Ÿ‡, Vü‰düº˝Ÿ‡ ø√dü+ ôV≤#Yám|òt@ qT+∫ ˝ÀHé rdüTø√e&É+ô|’Hê z{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. j·T÷ìe]‡{°˝À ñqï yÓTT‘·Ô+ 586 eT+~ uÀ<Ûäq dæã“+~øÏ >±q÷ 300 eT+~ z{Ï+>¥˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. M]˝À 279 eT+~ Äj·TqqT $<ÛäT\ qT+∫ ‘·|æŒ+#ê\+≥÷ MdæøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± 288 eT+~ {°#·s¡T¢ ôV≤bòÕ qT+∫ ˝ÀHé rdüTø√e&Üìï e´‹πsøÏ+#ês¡T. ø±>±.. á ]|òü¬s+&ÜìøÏ ãj·T{Ïyê¬s’q XÊgy˚‘·Ô\T m+.ôV≤#Y KTπswæ, |æ¬ø j·÷<äe, Ä]úø£y˚‘·Ô ns¡TDY ≈£îe÷sY, s¡#·sTT‘· #·eTHé˝≤˝Ÿ‘√ bÕ≥T CÒmHéj·T÷{°@øÏ #Ó+~q ]f…’sY¶ Ábıô|òdüs¡T¢, e÷J Áô|dæ&Ó+≥T¢ |ü]o\≈£î\T>± e´eVü≤]+#ês¡T.

yêwæ+>∑ºHé: ‘·eT MkÕ >∑&ÉTe⁄ eTT–dæ H ê nyÓ T ]ø±˝À nÁø£ e T+>± 21y˚ \ eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\T ìedædüTÔHêïs¡ì &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt ¨yéT˝≤´+&é ôd≈£ L ´]{° (&û ô V≤#Y m dt ) Äs√|æ+∫+~. á y˚Ts¡≈£î z ìy˚~ø£qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. <ëì˝Àì $esê\ Á|ü ø ±s¡ + ...MkÕ >∑ & É T e⁄ eTT–dæq|üŒ{Ïø° <ë<ë|ü⁄ 21y˚\ eT+~ uÛ ≤ s¡ r j· T T\T yê] dü « <˚ X Ê\≈£ î yÓ fi ¯ ¢ ≈ £ î +&Ü nyÓ T ]ø±˝ÀH˚ ñHêïs¡ ì &û ô V≤#Y m dt yÓ \ ¢ & ç + ∫+~. 2017˝À <ë<ë|ü⁄ 10.7\ø£å\ eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\T ;1, ;2 MkÕ\ $÷<ä nyÓT]ø± yÓfi≤¢s¡T. yê´bÕs¡+, |üsê´≥ø£+ ø√dü+ e#˚ à yêfi¯ ¢ ø Ï á MkÕ\T eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚..

14,204 eT+~ MkÕ >∑&ÉTe⁄ eTT–dæ H ê nyÓ T ]ø±˝ÀH˚ nÁø£ e T+>± ñ+≥THêïs¡ T . &ûôV≤#Ymdt ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ 1,708 eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\T ‘· e T MkÕ >∑ & É T e⁄ eTT–j·T&É+‘√ j·T÷mdt qT+∫ ‹s¡T>∑T Á|üj·÷DeTj·÷´s¡T.. ø±˙ $T>∑‘ê 12,498 eT+~ uÛ ≤ s¡ r j· T T\T e÷Á‘· + yÓ[¢b˛sTTq≥Tº ]ø±s¡T¶˝À¢ ˝Ò<äT. 2016 @&Ü~‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ 2017 dü+e‘·‡s¡+˝ÀH˚ ;1, ;2 MkÕ\ $÷<ä nyÓ T ]ø± yÓ[¢q yê] dü+K´ m≈£îÿe>± ñ +~. 2016˝À <ë<ë|ü ⁄ 10\ø£ å \ eT+~ ;1, ;2 MkÕ\ $÷<ä nyÓT]ø± yÓfi≤¢s¡T. 2017˝À m|òt, CÒ, m+ MkÕ π ø ≥–Ø\ øÏ + <ä uÛ ≤ s¡ r j· T $<ë´s¡ T ú \ T ]ôdsY à kÕÿ\sY ‡

127,435 nyÓT]ø± yÓfi≤¢s¡T. yêfi¯¢˝À 4,400 eT+~ ‘·eT MkÕ >∑&ÉTe⁄ eTT–dæHê Ç+ø± j·T÷mdt˝ÀH˚ ñ+≥THêïs¡T. Çø£ y˚πs $uÛ≤>±\ <ë«sê uÛ≤s¡‘Y qT+∫ nyÓT]ø±≈£î 4.5\ø£å\ e\dü<ës¡T\T e#êÃs¡T. M]˝À 9,568 eT+~ MkÕ >∑&ÉTe⁄ eTT–j·T>±.. 2,956 eT+~ j· T ÷mdt qT+∫ yÓ fi ‚ ¢ + <ä T ≈£ î dæ<äΔ+>± ñHêïs¡T. Çø£ 6,612 eT+~ nÁø£eT+>± nyÓT]ø±˝À ìedæ d ü T Ô q ï≥Tº &û ô V≤#Y m dt ‘Ó*|æ+~. uÛ≤s¡‘‘Y √ bÕ≥T Ç‘·s¡ <˚XÊ\ qT+∫ nyÓT]ø± yÓ[¢q <ë<ë|ü ⁄ 7,01,900 eT+~ $<˚ o j· T T\T nÁø£ e T+>± j· T ÷mdt ˝ À ìedæ d ü T Ô q ï≥Tº &û ô V≤#Y m dt yÓ \ ¢ & ç + ∫+~. yê]˝À uÛ ≤ s¡ r j· T T\ XÊ‘· + 1.32>± ñ+<äì ‘Ó*|æ+~.

nyÓT]ø±`#ÓH’ ê eT<´äÛ yêD»Ï ´ j·T <+Δä rÁe‘·s+¡ nyÓT]ø± eT∞¢ düT+ø±\ $~Û+|ü⁄

yêwæ+>∑ºHé: nyÓT]ø± #Ó’Hê eT<Ûä´ yêDÏ»´ j·TT<äΔ+ n+‘·ø£+‘·≈£L rÁe‘· s ¡ e Te⁄‘√+~. #Ó ’ H ê qT+∫ ~>∑TeT‹ nj˚T´ 1600 ø√≥¢ &Ü\s¡ ¢ $\TyÓ ’ q edü T Ô e⁄\ô|’ á HÓ \ 23 qT+&ç neT˝À¢øÏ e#˚Ã˝≤ 25 XÊ‘·+ n<äq|ü⁄ düT+ø±\qT $~ÛdüT qÔ ï≥T¢ nyÓT]ø± yêDÏ»´ Á|ü‹ì~Û sêãsY º ˝… ’ ~ ∏ » sY ãT<Û ä y ês¡ + Á|ü ø £ { Ï + #ês¡ T . Bìô|’ dü Œ + ~+∫q #Ó’Hê n+‘˚ yÓTT‘·Ô+˝À nyÓT]ø± ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ düT+ø±\T $~Û d ü T Ô q ï≥T¢ Á|ü ø £ { Ï + ∫+~. $÷s¡T düT+ø±\T m+‘· $~ÛùdÔ y˚TeTT n+‘˚ $~ÛkÕÔeTì #Ó’Hê ‘Ó * |æ + ~. Ç≥Te+{Ï nHê´ j·TyÓTÆq yêDÏ»´ $<ÛëÄ\qT ‘êeTT m+‘· e÷Á‘·+ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì #Ó’Hê yêDÏ»´ eT+Á‹‘·«

XÊK ‘˚ * à #Ó | æ Œ +~. #Ó ’ H ê yêDÏ»´ $<Ûë Hê\μ≈£î e´‹πs ø£+>±H˚ ‘êeTT á ìs¡íj·T+ rdüT≈£î qï≥T¢ nyÓT]ø± yêDÏ»´ Á|ü‹ì~Û ‘Ó*bÕs¡T. #Ó’Hê ~>∑TeT ‘· T \ô|’ nyÓ T ]ø± n<ä q |ü ⁄ düT+ø±\qT $~Û+ #·≥+ Ç~ ¬s+&√kÕ]. >∑‘· HÓ\ 6e ‘˚Bq <ë<ë|ü⁄ 3,400 ø√≥¢ &Ü\s¡¢ $\TyÓ’q #Ó’Hê ~>∑TeT‘·T\ô|’ n<äq|ü⁄ düT+ø±\qT $~Û+∫q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± $&ÉT<ä\ #˚ d æ q ‘· T ~ C≤_‘ê˝À yêdü Ô e +>± Á|ü ‹ bÕ~+∫q 284 ~>∑TeT‘·T\ ÁX‚DÏì 279øÏ ≈£ î ~+#ês¡ T . ‘· e T <˚ X ¯ + ˝À dü+j·TTø£Ô s¡+>∑+˝À ô|≥Tºã &É T \T ô|&É T ‘· T qï nyÓ T ]ø± ø£ + ô|˙\ô|’ ô|≥Tº ã &É T \

Ä+ø£å\T $~Û+#·≥+‘√ bÕ≥T ˝…’ôdHé‡ Á|üÁøÏj·TqT øÏ¢wüº ‘·s¡+ #˚ d ü ÷ Ô kÕ+π ø ‹ø£ |ü ] C≤„ q + ã~© ø√dü + #Ó ’ H ê e‹Ô & ç ‘Ó d ü T Ô + &É ≥ +‘√ ‘êeTT á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ nyÓT]ø± yêDÏ»´ Á|ü‹ì~Û ‘·q Á|üø≥£ q˝À $e]+#ês¡T. ªnqT∫‘· ô|≥T º ã &É T \μ‘√ nyÓ T ]ø£ H é ø£ + ô| ˙\qT ø=qT>√\T #˚dü÷Ô uÛ≤Ø jÓT‘·TÔq kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„ Hêìï ‘·eT≈£î n+<ä#˚ j·÷\ì #Ó’Hê |ü ≥ Tº ã &É T ‘√+<ä ì Äj· T q $e]+#ês¡ T .n+‘˚ ø ±ø£ # Ó ’ H ê nq~Û ø ±]ø£ + >± nyÓ T ]ø± yêDÏ»´ dü+dü\ú ø£+|üP´≥sY HÓ{Ÿ esYÿ ˝À¢øÏ#=s¡ã&çyêDÏ»´ |üs¡+ >± $\T yÓ’q düe÷#êsêìï ‘· düÿ]k˛Ô+<äìÄj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.

>=&Ée≈£î ~–+~ k˛ºøπ ‡! \+&ÉHé: Á_düº˝Ÿ HÓ’{Ÿ ø£¢uŸ <ë&ç πødüT˝À Ç+>±¢+&é Ä˝Ÿsö+&ÉsY u…Hé k˛ºø˘‡ #·T≥÷º ñ#·Tà _>∑TdüTÔqïfÒ¢ ñ +~. á πødüT $#ês¡D dü+<äs¡“¤+>± k˛ºø˘‡≈£î e´‹πsø£+>± ã\yÓTÆq kÕøå±´\T qyÓ÷<äe⁄‘·THêïsTT. k˛ºø˘‡ eT÷&ÉT s√E\T>± ø√s¡Tº˝À á πødüT $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. eT÷&√ s√E, ãT<Ûäyês¡+ $#ês¡D dü+<äs¡“¤+>± myêHé`k˛eTsYôd{Ÿ b˛©dt $uÛ≤>±ìøÏ #Ó+~q düŒsY kÕø£å´+ #ÓbÕŒ&ÉT. >∑‘· @&Ü~ ôdô|º+ãs¡T˝À yÓdæº+&ûdt‘√ e÷´#Y nq+‘·s¡+ ns¡ΔsêÁ‹ Á_düº˝Ÿ˝Àì z HÓ’{Ÿ ø£¢uŸ ãj·T≥ »]–q >=&ÉeqT ‘êqT Á|ü‘·´ø£å+>± #·÷dæq≥T¢ düŒsY ø√s¡Tº≈£î #ÓbÕŒ&ÉT. Ä s√E eTT+<äT >=&Ée≈£î ~–+~ k˛ºπø‡ nì.. n‘·qT ˇø£ e´øÏÔô|’ |æ&ç>∑T<äT›\T $düs¡>±.. Ä <Ûë{ÏøÏ u≤~Û‘·T&ÉT øÏ+<ä |ü&É≥+ ‘êqT >∑eTì+#êqì düŒsY ‘Ó*bÕ&ÉT. ‘êqT Ä >=&ÉeqT Äù| Á|üj·T‘·ï+ ≈£L&Ü #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕ&ÉT. eTs√yÓ’|ü⁄ <ë&ç |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ d”d”{°M <äèXÊ´*ï ≈£L&Ü »&ç® |ü]o*+#ê&ÉT. ø√s¡Tº $#ês¡D >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£L&Ü ø=qkÕ>∑qT+~.

≈£î˝ŸB|tqT Ä&ç+#ê* kÂs¡uÛŸ >∑+>∑÷© @ ÁøϬø≥sY¬ø’Hê n‘·T´‘·ÔeT |üØø£å m<äTs¡j˚T´~ f…düTº bòÕsêà{Ÿ˝ÀH˚. uÛ≤s¡‘Y`Ç+>±¢+&é eT<Ûä´ »]–q ‘=* f…ùdº Ç+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D. ¬>\Tb˛≥eTT\T ∫e]es¡≈£î ¬s+&ÉT »≥¢‘√ <√ã÷#·T˝≤&ÜsTT. n+‹eT+>± ñ‘·ÿ+sƒ¡qT, ˇ‹Ô&çì n~Û>∑$T+∫q »fÒº $CÒ‘·>± ì*∫+~. øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝À¢ $sê{Ÿ ø√Væ≤¢ Ä&˚ rs¡T, n‘·&ç cÕ≥¢ m+|æø£, uÖ\s¡¢ô|’ Ä~Û|ü‘·´+ #Ó˝≤sTT+#˚ rs¡T n<äT“¤‘·+. n+<äTπø n‘·&ÉT Á|ü|ü+#· q+ãsYeHé u≤´{Ÿ‡eTHé>± ñHêï&ÉT. ã]à+>¥Vü‰yéT f…düTº˝À ø√Væ≤¢ kÕ~Ûø±]ø£+>± Ä&ç ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. ø±˙ ∫e]es¡≈£î b˛sê&˚ ‘·q ‘·‘ê«HÓ’ï‘˚ e<ä\Tø√˝Ò<äT. ‘·q s√E ø±<äì ‘Ó*dæHê, ÁX¯$T+∫ |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. ‘=* f…düTº˝À uÛ≤s¡‘· uÖ\s¡¢+<äs¡÷ ‘·eT u≤<Ûä´‘·\qT düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#ês¡T. eTTK´+>± n•«Hé Á|üe÷<äø£s¡+>± ø£ì|æ+#ê&ÉT. n+<äTπøH˚yÓ÷ Ç+>±¢+&é ôd\ø£ºs¡T¢ ¬s+&√ f…düTº≈£î ≈£î&ç#˚‹yê≥+ u≤´{Ÿ‡eTHé b˛|tqT eP´Vü≤‘·àø£+>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. ˝≤sY¶‡˝À ¬s+&√ dæŒqïsY m+|æø£ #˚ùd n+XÊìï uÛ≤s¡‘Y |ü]o*+#ê*. ˝≤sY¶‡˝À yê‘êes¡D+ y˚&ç>± ñ+~. #·]Á‘· ≈£L&Ü dæŒHé≈£î nqT≈£L\+>± ñ+~.

Aug 10th  
Aug 10th  
Advertisement