Page 1

SRAVANTHI ENTER PRISES

RNI N0. TELTEL/2005/16755

Á|üC≤ã\+ ‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£

ôV≤’ <äsêu≤<é 10.08.2018 X¯óÁø£yês¡+

PRAJA BALAM

m&ç≥sY m.Ádüe+‹ BA , MCJ.

Offset Printers 1-9-18/A,Opposite sadhana college Ramnagar ,Hyderabad-500 020. T.S.

Cell: 9292104449

ù|J\T:8 s¡÷.2.00

dü+|ü⁄{Ï:13

dü+∫ø£:66

sê»´düuÛÑ &ç|üP´{° #ÛÓ’s¡àHé>± yÓTTø£ÿ\ dü+s¡øDå£ ≈£î JôV≤#Ym+d” ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä qT+∫ ˙{Ï $&ÉT<ä\ ñ∫‘· + >± Á{° > ±sY \ ¶ T Vü≤]e+XŸ Hêsêj·TDY dæ+>¥ mìïø£

q÷´&Ûç©¢ Ä>∑wüߺ 9 : sê»´düuÛÑ &ç|üP´{° #ÛÓ’s¡àHé>± m˙¶ j ˚ T ≈£ L ≥$T nuÛ Ñ ´ ]ú Vü≤]e+XŸ Hêsêj·TDY dæ+>¥ mìïø£j·÷´s¡T. n~Ûø±s¡ |üøå±\ nuÛÑ´]ú Vü≤]e+XŸ Hêsêj·TDY dæ+>¥.. $|üøå±\ nuÛÑ´]ú _.¬ø. Vü≤]Á|ükÕ<éô|’ 17 z≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Vü≤] e+XŸ Hêsêj·TDY dæ+>¥≈£î 122 z≥T¢.. _.¬ø. Vü≤]Á|ükÕ<é≈£î 105 z≥T¢ b˛˝Ÿ nj·÷´sTT. ø±>± sê»´düuÛÑ &ç|üP´{° #ÛÓ’s¡àHé mìïø£≈£î yÓ’d”|” <ä÷s¡+>± ñ+~ {° Ä sY m dt m˙¶ j ˚ T nuÛ Ñ ´ ]ú ø Ï zfÒj·T>±.. {°&û|” ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úøÏ zfÒdæ+~.sê»´düuÛÑ &ç | ü P ´{° #Û Ó ’ s ¡ à Hé > ± mìï¬ ø ’ q Vü≤]e+XŸ Hêsêj·TDY dæ+>¥ ≈£î Á|ü<Ûëì n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·T

CÒXÊs¡T.Vü≤]e+XŸ dü«düú\+ ñ ‘· Ô s Y Á |ü < ˚ X Ÿ ˝ Àì uÛ Ñ * j· ÷ . eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+ ã+˝À 1956 pHé 30q »ìà+ #ês¡T??eT+∫ $<ë´e+‘·T\T. u…Hês¡dt Væ≤+<ä÷ j·T÷ìe]‡{° qT+∫ mø£Hê$Tø˘‡˝À |”J |ü{≤º n+<äT≈£îHêïs¡T??|ü\T q÷´dt dü+düú\≈£î m&ç≥sY>± |üì#˚ XÊs¡T. e÷J Á|ü<Ûëì #·+Á<ä X‚KsY≈£î MT&çj·÷ dü\Vü‰<ë s¡ T >± e´eVü ≤ ]+ #ês¡ T . CÒ & û j · T ÷ »qs¡ ˝ Ÿ ôdÁø£ ≥ Ø ÇHé # Û ê Ø® > ± e´eVü ≤ ]+ #ês¡TeT÷&ÉTkÕs¡T¢ sê»´düuÛÑ m+|”>± mìïø£j·÷´s¡T k˛wü*dtº Hêj·T≈£î&ÉT »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TDY Á|üuÛ≤e+‘√ 1974 ˝À CÒ|” #˚|ü{Ϻq ñ<ä´eT+˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T

1977˝Àf…ÆyéT‡Ä|òt Ç+&çj·÷˝À Áf… Æ ˙ »s¡ ï *dt º > ± #˚ s ês¡ T . nq+‘·s¡+ eTT+ãsTTøÏ e÷] <Ûäs¡àj·TT>¥ e÷´>∑C…’Hé˝À 1981 es¡≈î£ |üì#˚XÊs¡T??u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&ç j · ÷ ˝À 1981qT+∫ 1984es¡≈î£ nq+‘·s+¡ neT ‘Y ãC≤sY |ü Á ‹ø£ e÷´>∑ C … ’ H é s¡$yêsY≈£î ndæôdº+{Ÿ m&ç≥sY >±Á|üuÛ≤‘Y ø£ãsY≈£î m&ç≥sY>± 25 @+&ÉT¢ |üì#˚XÊs¡T. ì‹XŸ ≈£îe÷sY H˚‘· ‘·«+˝Àì CÒ&j û T· ÷ Vü ≤ ]e+XŸ q T 2014˝À sê»´düu≈ÑÛ î£ Hê$TH˚{Ÿ #˚d+æ ~.e÷J Á|ü < Û ë qeT+Á‹ #·+Á<äX‚KsY≈£î Äj·Tq n&çwüq˝Ÿ MT&çj·÷ n&Ó’«»sY>± ≈£L&Ü |üì #˚ X Ês¡ T . HÓ \ ≈£ î s¡ ÷ .500 y˚‘q· +‘√ ‘·q ‘=* ñ<√´>±ìï Äj·Tq #˚XÊs¡T.

e÷ Á|ü‹ì~Û ôV’≤<ä sêu≤<é Ä>∑wüߺ 9 :Vü≤]‘·Vü‰ s¡+˝À uÛ≤>∑+>± HêfÒ yÓTTø£ÿ\ |ü ] s¡ ø £ å D ≈£ î Á{° > ±sY ¶ \ qT ø±s=Œπs{Ÿ k˛wü˝Ÿ s¬ kÕŒHé‡ãT*{° d” ÿ yé T ˝À uÛ ≤ >∑ + >± n+~+ #ê\qï JôV≤#Ym+d” |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 30\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q Á{°>±sY¶\T q>∑ s ¡ + ˝Àì |ü \ T ø±s=Œπ s {Ÿ dü+düú\T, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T JôV≤#Ym+d”øÏ n+<äCÒXÊsTT. Á|üdüTÔ‘· 4e $&É‘· Vü≤]‘·Vü‰ s¡ + ˝À yÓ T T‘· Ô + 40\ø£ å \ yÓTTø£ÿ\T Hê{≤\qï \ø£å´+˝À uÛ≤>∑+>± πøe\+ JôV≤#Ym+d” <ë«sê 5\ø£ å \ yÓ T Tø£ ÿ \qT q>∑s¡+˝Àì Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë s¡T\T, ø±\˙\T, U≤∞ düú˝≤˝À¢ Hê≥qT+~. q>∑s¡+˝À #˚|ü{Ϻq Vü≤]‘·Vü‰s¡+ yÓTTø£ÿ\ dü+s¡ø£å D≈£î ñ∫‘·+>± Á{°>±sY¶\qT ø±s=Œπ s {Ÿ k˛wü ˝ Ÿ ¬ s kÕŒHé ‡ ãT*{° ˝ À uÛ ≤ >∑ + >± n+~+ #ê\ì JôV≤#Y m +d” Ç∫Ãq

|æ \ T|ü ⁄ y˚ T s¡ ≈ £ î q>∑ s ¡ + ˝Àì $$<Ûä |ü]ÁX¯eT\T, yê´bÕs¡ dü+düú\ qT+&ç $X‚wü düŒ+<äq \_Ûk˛Ô+~. nC≤e÷ u≤<é˝Àì eJ<é dü T ˝≤Ô H é {Àu≤ø√ j· ÷ »eTq´+ Á{° > ±sY ¶ \ ¬ ø ’ Hê\T>∑T \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT n+~+#·qT+~. á Hê\T>∑T \ø£ å \ s¡ ÷ bÕj· T \ $\TyÓ ’ q Á{°>±sY¶\qT sêÁwüº ôVA+ XÊK eT+Á‹ HêsTTì q]‡+Vü‰¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT JôV≤#Ym+d”øÏ n+<ä C Ò j · T qTHêïs¡ T . ø±>± πøe\+ ádtº CÀHé˝ÀH˚ $$<Ûä ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\T, |ü]ÁX¯eT\T, yê´bÕs¡ dü + dü ú \ T 11\ø£ å \ $\TyÓ’q Á{°>±sY¶\qT JôV≤# Ym+d”øÏ n+<äCÒXÊsTT. M{Ï‘√ bÕ≥T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ˝À ôV≤≥s√ Á&É>¥‡ j·T»e÷q´+ \ø£å s¡ ÷ bÕj· T \qT n+~+∫+~. ø±ÁbÕ dü ] ÿ˝Ÿ ˝ À ‘Ó \ +>±D Ç+&É Á dæ º j · T ˝Ÿ @]j· ÷ ˝Àì bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·\T s¡÷. 3.70 \ø£ å \ T, ôVA≥fi¯ ó ¢ , Ädü T |

üÁ‘·T\T, |òü+ø£åHéVü‰fi¯¢ j·÷»eT Hê´\T s¡÷. 2.10 \ø£å\qT Á{° > ±sY ¶ \ ø=qT>√\T≈£ î n+<ä C Ò X ÊsTT. ‘· e T |ü⁄{Ϻqs√EqT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ≈£L&Ü ø=+<äs¡T Á{°>±sY¶\≈£î $sêfi≤\T n+<ä C Ò X Ês¡ T . nsTT‘˚ H˚ s ¡ T >± Á{° > ±sY ¶ \ ø=qT>√\T≈£ î JôV≤#Y m +d” ø Ï &É ã T“\T n+<ä C Ò j · T ≈£ î +&Ü Äj· ÷ dü + dü ú ˝ Ò Á{° > ±sY ¶ \ qT ø=qT>√\T #˚dæ JôV≤#Ym+d”øÏ n+<äCÒùd+<äT≈£î>±qT Á{°>±sY¶\T \uÛÑ´eTj˚T´ düú˝≤\T, ø£+ô|˙\ $esê\qT JôV≤#Y m +d” yÓ u Ÿ ô d’ { Ÿ ˝ À Á|ü < ä ] Ù+∫+~. Ç|ü Œ {Ï π ø |ü \ T u≤´+≈£ î \T, dü+düú\T Á{°>±sY¶\qT d”.mdt.ÄsY øÏ+<ä n+~+#·&ÜìøÏ eTT+<äT ≈£î e#êÃj·Tì, á Á{°>±sY¶\qT q>∑s¡+˝À s¡Vü≤<ës¡T\ yÓ+≥ HêfÒ yÓTTø£ÿ\ dü+s¡ø£åD≈£î $ì jÓ÷–+#·&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì JôV≤#Ym+d” ø£$TwüqsY &Ü._. »Hês¡úHé¬s&ç¶ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

Vô ≤’ <äsêu≤<é˝À uÛ≤Ø es¡¸+ e÷ Á|ü‹ì~Û ôV’≤<äsê u≤<é Ä>∑wüߺ 9: q>∑s¡+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£î]dæ+~. kÕj·T+Á‘·+ |üP≥ ˇø£ÿkÕ]>± uÛ≤Ø es¡¸+ |ü&É≥+‘√ q>∑s¡ Jeq+ ndüÔe´düÔeTsTT+~. ã+C≤sê Væ≤˝Ÿ‡, p;¢Væ≤˝Ÿ‡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤Ø es¡¸+ |ü&ç+~. düq‘Y q>∑sY |ü]~Û˝Àì mÁs¡>∑&ɶ, yÓ÷rq>∑sY, yÓTÆÁreq+˝À es¡¸+ |ü&ç+~. sêj·T<äTs¡Z+, >∑∫ÃuÖ*, e÷<ë|üPsY, mdtÄsYq>∑sY, n_&é‡, Hê+|ü*¢, düT˝≤ÔHé ãC≤sY, uÒ>∑+ ãC≤sY, m©“q>∑sY˝À yÓ÷kÕÔs¡T es¡¸+ |ü&ç+~.

◊øÏj÷· qT ÁbÕs¡+_Û+∫q øπ {°ÄsY e÷ Á|ü‹ì~Û ôV’≤<äsê u≤<é Ä>∑wüߺ 9 : ôV’≤f…ø˘‡˝À ◊øÏj÷· ¨+ |ò]ü ïwæ+>¥ k˛ºsqY T eT+Á‹ π ø {° Ä sY ÁbÕs¡ + _Û +

#ês¡ T . á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À ◊øÏj·÷ Á>∑÷|t d”áy√ C…düŒsY ÁuÀ&ç H é , ◊øÏ j · ÷ Ç+&ç j · ÷ d”áy√ |”≥sY u…f…®˝Ÿ, |ü\Te⁄s¡T

\ø£å´+‘√ á k˛ºsYqT ÁbÕs¡+_Û düTÔqï≥Tº ◊øÏj·÷ Øf…’˝Ÿ Ç+&ç j· ÷ d” á y√ |” ≥ sY u… f … ® ˝ Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT ‘ê«\T Ç∫Ãq Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ ‘=* k˛ºsYqT ~–«» j·T+>± ÁbÕs¡+_Û+#·>∑\T>∑T‘·THêïeTì @sêŒ≥T #˚ j · T >∑ * >±eTì nHêïs¡ T . <˚ X ¯ + ˝À s¡ ÷ .10, 500 ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º &ÜìøÏ 2013 bı+~q ◊øÏj·÷ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡÷. 4,500 ø√≥¢qT yÓ∫Ã+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ◊øÏj·÷ Á|ü‘˚´ø£‘·\T.. `13 mø£sê˝À¢ 4 \ø£å\ #·<äs¡|ü⁄ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n&ÉT>∑T˝À¢ ì]à+∫q á k˛ºsY n+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T <Ûäs¡˝À ø√dü + s¡ ÷ . 1000 ø√≥¢ q T n+‘· s ê® r j· T Á|ü e ÷D≤\‘√ yÓ∫Ã+~. ≈£L&çq ñ‘·Œ‘·TÔ\qT n+~+#˚ `yÓ T T‘· Ô + 950 Á|ü ‘ · ´ ø£ å ñ

<√´>∑T\T eTs√ 1500 |üs√ø£å ñ<√´>∑T\T á k˛ºsY˝À |üì#˚ düTÔHêïs¡T. n+<äT˝À ø£˙dü+ dü>∑+ eT+~ eTVæ≤fi¯˝Ò. `yÓTT‘·Ô+ 7500 ñ‘·Œ‘·TÔ\T á k˛ºsY˝À \_ÛkÕÔsTT. n+<äT˝À 20 XÊ‘·+ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT kÕúìø£+ >± ø=qT>√\T #˚düTÔqï~. `<ë<ë|ü⁄1000ñ‘·Œ‘·TÔ\T s¡÷. 200˝Àù|\_Û+# ·qTHêï sTT. `Ç+<äT˝À \_Û+#˚ f…ø˘‡f…’˝Ÿ ñ ‘·Œ‘·TÔ\˙ï n‘·T´‘·ÔeT ø±≥Hé‘√ ‘·j÷· s¡T #˚dqæ $. `k˛ºsY˝À ñqï yÓTT‘·Ô+ ˝…’≥T¢ m˝ŸÇ&û˝Ò. `Á|ü|ü+#·+˝À nìï ◊øÏj·÷ k˛ºsY‡˝À¬ø˝≤¢ n‹ ô|<ä› ¬skÕº¬s+ {Ÿ Çø£ÿ&˚ ñ+~. 1000 d”≥¢ á ¬skÕº¬s+{Ÿ˝À dü>∑+ ÄVü‰s¡

|ü<ësêú\T d”«&çwt ôdŒcÕ*{°dt ø±>± $T–*q dü>+∑ Ç+&çjT· Hé ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T. `dæÿ˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ ø√dü+ ~X¯ ô|’\{Ÿ ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä e+<ä eT+~ eTVæ≤fi¯\qT ìj·T$T+ #·T≈£î Hêïs¡T. Ç+<äT˝À 8 eT+~ bò ˛ sY ÿ *|ò t º Á &Ó ’ e s¡ T ¢ > ± |ü ì # ˚düTÔHêïs¡T. `˝…’|òt m{Ÿ ¨yéT ÇHé ôV’≤<äsê u≤<é B∏ y é T ‘√ ¬ s +&É T |ü P ]Ô kÕúsTT Ç+&É¢qT Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. Ç+<ä T ˝À$$<Û ä > ∑ < ä T \ n\+ ø£s¡D n+<äTu≤≥T <Ûäs¡˝À Ä<ÛäT ìø£‘·≈£în<ä›+|üfÒº˝≤ s¡÷bı+ ~+#ês¡T. `á k˛ºsY 365 s√E\÷ ñ <äj·T+10>∑+≥\ qT+∫ sêÁ‹ 11 >∑+≥\ es¡≈£î zô|Hé #˚dæ ñ+≥T+~.

lXË˝’ ≤ìøÏ 4,400, øπ d” ø±\«≈£î 990 ≈£L´ôd≈£îÿ\T $&ÉT<ä\

ø£s¡÷ï\T, Ä>∑düTº9(mm+mdt): ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä »˝≤X¯j·T+ qT+∫ es¡ < ä ˙ {Ï $&É < ä \ ‘√ q~øÏ »\ø£ fi ¯ e∫Ã+~. kÕj· T +Á‘· + eT+Á‘ê\j·T+ <ë{Ï sêÁ‹øÏ düT+πødüT\ »˝≤X¯j·÷ìøÏ 5,400 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T #˚s¡T‘√+~. »˝≤X¯j·T+˝À |üP]ÔkÕúsTT ˙{ÏeT≥º+ ñ+&É≥+‘√ 4,400 ≈£L´ôd≈£îÿ\qT lXË’\+ »˝≤X¯j·÷ìøÏ, 990 ≈£L´ôd≈£îÿ\qT πød” ø±\«≈£î $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï≥T¢ ÁbÕC…≈£îº @áá lìyêdü¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ á Á|üyêVü≤+ ô|]π> neø±X¯+ ñqï+<äTq »˝≤X¯j·T+ e<ä› dæã“+~ì nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä »˝≤X¯j·T+ qT+∫ es¡<ä˙{Ï Á|üyêVü≤+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ πød” Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T˝À¢ eT∞¢ ÄX¯\T ∫>∑T]düTHÔ êïsTT. Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ Äs¡T‘·&|ç +ü ≥\T y˚dTü ø√yê\ì ˇø£yÓ’|ü⁄ n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêï.. eTs√yÓ’|ü⁄ πød” ø±\«≈£î ˙{Ï $&ÉT<ä\ ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ e]|ü+≥≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+<äì yês¡T Ä•düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø e]Hês¡T¢ y˚düT≈£îqï ¬s’‘·T\T ˙s¡T edüTÔ+<äì dü+ãs¡|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

‘Ó\T>∑T>∑+>∑≈£î ˙{Ï $&ÉT<ä\ >∑+>±Vü‰s¡‹ Ç∫à >π ≥T¢ m‹Ôq m+|”, myÓTà˝Ò´ e÷ Á|ü‹ì~ÛyÓ\T>√&ÉT, Ä>∑ d ü T º 9 ‘Ó \ T>∑ T >∑ + >∑ ˝ À n+‘· s ꓤ > ∑ y Ó T Æ q yÓ \ T>√&É T »˝≤X¯j·T yÓTsTTHé ¬s>∑T´˝Ò≥sY π>≥¢qT m+|” md”ŒyÓ’¬s&ç¶, myÓTà ˝Ò´ ãT&ܶ sê»X‚KsY¬s&ç¶, d”á Hêsê j·TD¬s&ç¶\T m‹Ô #ÓHÓ’ï Á|ü<Ûëq ø±\«≈£î ‘ê>∑T, kÕ>∑T ø√dü+ 500 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì $&É T <ä \ #˚ X Ês¡ T . eHêïsY ‘·÷eTT qT+∫ 40, eHém˝Ÿ ‘· ÷ eTT qT+∫ eTs√ 20 ≈£L´ôd≈£îÿ\ #=|ü⁄Œq $&ÉT<ä\ #˚ X Ês¡ T . n+‘· ≈ £ î eTT+<ä T ‘Ó \ T>∑ T >∑ + >∑ »˝≤X¯ j · T +˝À myÓTà˝Ò´ ãT&ܶ sê»X‚KsY¬s&ç¶, d”á Hêsêj·TD¬s&ç¶, m+|”|” nHêïs¡|ü⁄ d”‘·eTà, »&ûŒ{°d” ˝≤*kÕ«$T\T >∑+>∑eTà≈£î Á|ü‘´˚ ø£ |ü P »\T #˚ d æ Vü ‰ s¡ ‹ #êÃs¡ T . m+|” md”ŒyÓ’¬s&ç¶ ejÓ÷uÛ≤s¡+‘√ »˝≤X¯ j · T +˝ÀøÏ sê˝Ò ø £ b ˛ e&É+‘√ eT{Ϻø£≥ºô|’ ≈£Ls√Ãì »\Vü ‰ s¡ ‹ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìï MøÏ å + #ês¡ T . »˝≤X¯ j · T +˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ Hê{ÏøÏ 260.24 $÷≥s¡¢ e<ä› 10. 239 {°m+d”\ ˙s¡T ì\« ñ qï≥T¢ >∑+>∑ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ áá eTTs¡∞ ø£ècÕí¬s&ç¶, &ûá\T s¡|òüTTsê$T ¬s&ç¶, <ëyÓ÷<äs¡+, &û{° lìyê dü>ö&ÉT, ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T nHêïs¡|ü⁄ X‚wæ¬s&ç¶, ãq÷ïs¡T sêeT*+>±¬s&ç¶, e÷J düs¡Œ+∫ ø£˝≤+, e+>±\ yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, K©˝Ÿ , sêe÷Hê j· T T&É T , dü j · T ´<é , yÓ ÷ $THé s¡ d ü ÷ ˝Ÿ ,

Vü ≤ +C≤, ø£ + #· s ¡ ¢ dü T π s wt ¬ s &ç ¶ bÕ˝§ZHêïs¡T. ¬s’‘·T\T kÕ>∑T˙{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì eT+∫ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~Û+#ê\ì m+|” md” Œ yÓ ’ ¬ s &ç ¶ Äø±+øÏ å + #ês¡ T . ãT<Û ä y ês¡ + yÓ \ T>√&É T ˝Àì ‘Ó \ T>∑ T >∑ + >∑ $ÁXÊ+‹ uÛ Ñ e q+˝À myÓ T à˝Ò ´ ãT&ܶ sê»X‚ K sY ¬ s &ç ¶ , d” á Hêsêj· T D¬ s &ç ¶ \ ‘√ ø£ * dæ $˝Ò ø £ s ¡ T \ dü e ÷y˚ X ¯ + ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . m+|” e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ ¬ s ’ ‘ · T \T kÕ>∑ T #˚dæq |ü+≥\T m+&É≈£î+&Ü, Á>±e÷˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T ˝Ò≈î£ +&Ü n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç ‘Ó\T>∑T>∑+>∑ »˝≤X¯j·T+ <ë«sê 500 ≈£ L ´ôd≈£ î ÿ\T $&É T <ä \ #˚sTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ˙{Ïì eè<∏ë #˚j·T≈£î+&Ü bı<äT|ü⁄>± yê&ÉTø√yê\Hêïs¡T. myÓ T à˝Ò ´ ãT&ܶ sê»X‚ K sY ¬ s &ç ¶ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ ¬s’‘·T\ dü e Tdü ´ \qT eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT <äèwæº rdüTø=ì yÓ[¢ ˙{Ï $&ÉT<ä\≈£î ø£èwæ #˚düTÔ+fÒ e÷J myÓTੇ •˝≤Œ #·Áø£bÕDϬs&ç¶ düeTdü´\T ‘Ó \ Tdü T ø√≈£ î +&Ü ¬ s ’ ‘ · T \qT ¬s#·Ã>=≥º&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. ‘êqT kÕúì≈£î&Éì ‘·q≈£î »˝≤X¯j·T+ ìsêàD+ qT+∫ |üPs¡j Ô T˚ ´ es¡≈î£ ne>±Vü ≤ q ñ+<ä H êïs¡ T . »˝≤X¯j·÷\ô|’ ne>±Vü≤q ˝Òø£ Äj· T q e÷{≤¢ & É & É + ‘· > ∑ < ä Hêïs¡T. d”á Hêsêj·TD¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\T Äs¡T‘·&ç |ü + ≥\T y˚ d ü T ø=ì ˙{Ï ì bı<ä T |ü ⁄ >± yê&Ü\Hêïs¡ T .

Á{|Ï ⁄ü ˝Ÿ ‘·˝≤ø˘ : u…sTT˝Ÿ ìã+<Ûqä \≈£î ø±´_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\+>±Dô|’ øπ +Á<ä+ Á|üuTÑÛ ‘·«+

q÷´&Ûç©¢ : Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ‘·˝≤ø˘ <ë«sê uÛ≤s¡´\≈£î $&Ü≈£î\T Ç∫Ãq πødüT˝À <√wüß˝…’q |ü⁄s¡Twüß\≈£î y˚TõÁùdº{Ÿ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T

#˚ j · T e#· à H˚ ìã+<Û ä q qT _\T¢ ˝ À #˚ π s Ã+<ä T ≈£ î π ø +Á<ä ø±´_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ‘·˝≤ø˘‘√ $&Ü≈£î\T

Çe«&É+ #·≥$º s¡T<äyΔ TÓ qÆ H˚s+¡ >± |ü]>∑DÏdü÷Ô uÛÑs¡Ô≈£î eT÷&˚fi¯¢ C…’\T •ø£å $~ÛkÕÔs¡T. Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ‘·˝≤ø˘≈£î dü+ã+~Û+∫ u…sTT˝Ÿ ìã+<Ûäq

$|ü ø £ å bÕغ \ Á|ü < Û ë q &ç e ÷+&É ¢ ˝ À ˇø£ { Ï ø±e&É + >∑eTHês¡Ω+. ‘êC≤ dü e s¡ D Á|ü ø ±s¡ + y˚TõÅùdº{Ÿ≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚ùd n~Ûø±sê\T+{≤sTT. á #· ≥ º + <ë«sê u≤~Û ‘ · T sê\T ‘· q ≈£ î , yÓ T Æ q sY |æ \ ¢ \ ≈£ î |ü]Vü‰s¡+ ø√s¡T‘·÷ y˚TõÁùdº{ŸqT ÄÁX¯sTT+#·e#·TÃ. y˚TõÅùdº{Ÿ ìs¡j í ÷· qTkÕs¡+ yÓTqÆ sY |æ\\¢ qT ‘· q ÄBÛ q +˝ÀøÏ rdü T ≈£ î H˚ yÓdüT\Tu≤≥T ñ+~. Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ‘·˝≤ø˘ _\T¢ ˝Àø˘düuÛÑ˝À ÄyÓ ÷ <ä + bı+~ sê»´dü u Û Ñ ÄyÓ÷<ä+?ø√dü+ dæ<äΔ+>± ñqï $wü j · T + ‘Ó * dæ + <˚ . ô|<ä › \

dü u Û Ñ ˝ À _\T¢ ÄyÓ ÷ <ëìøÏ dü + ã+~Û + ∫ π ø +Á<ä eT+Á‹ s¡ $ X¯ + ø£ s Y Á|ü k Õ<é Ç{° e \ ø±+Á¬>dt N|òt sêVüQ˝Ÿ >±+BÛøÏ ˝ÒK sêdæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eTs√yÓ’|ü⁄ eTVæ≤fi≤ ]»πs«wüq¢ _\T¢qT ;CÒ|” bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ eT<䛋#˚Ã+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ dæ<äΔ+>± ñ+<äì Ä bÕغ N|òt sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ Ç{°e\ Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷BøÏ ˝Ò K sêXÊs¡ T . eTVæ ≤ fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘· n+≥÷ e÷≥\T #Ó ã T‘· T qï Á|ü < Û ë ì eTVæ ≤ fi≤ _\T¢ ô |’ m+<ä T ≈£ î yÓqTø±&ÉT‘·THêïs¡ì sêVüQ˝Ÿ ì\BXÊs¡T.

düe‹ ‘·*¢ Áù|eT: {°ÄsYmdt q÷´&Û©ç ¢ Ä>∑wßü º 9 : ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä+ Á|üuÛÑT‘·«+ düe‹ ‘·*¢ Áù|eT #·÷|ü⁄‘·T+<äì {°ÄsYmdt m+|” õ‘˚+<äsY¬s&ç¶ nHêïs¡T. s¡ø£åD XÊK uÛÑ÷eTT\qT sêÁwüº Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìøÏ ã<ä ˝ ≤ sTT+#·ø£b˛e&Üìï ìs¡dædü÷Ô m+|” ˝Àø˘düuÛÑ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. u… ’ d ü H é b˛˝À??õ+U≤Hê yÓ T Æ < ëHê\qT sêÁcÕº ì øÏ n|ü Œ –+#ê\ì &ç e ÷+&é

#˚XÊs¡T. ˇø£{À q+ãsY sêÁwüº s¡Vü≤<ë] n_Ûe ~ΔøÏ??44 e q+ãsY C≤rj· T s¡ V ü ≤ <ë]øÏ s¡ø£åD XÊK uÛÑ÷eTT*yê«\ì m+|” &ç e ÷+&é #˚ X Ês¡ T . mìïkÕs¡T¢ $»„|æÔ #˚dæHê πø+Á<ä+ qT+∫ düŒ+<äq ˝Ò<äì Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ yÓ*ãT#êÃs¡T. πø+Á<ä s¡ ø £ å D XÊK eT+Á‹ ìs¡ à ˝≤ d” ‘ êsêeTHé ‘Ó \ +>±D |ü ≥ ¢ $eø£å#·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì ø√b˛Á~≈£îÔ

\j· ÷ ´s¡ T .Ç{° e \ø£ s êí ≥ ø£ Á|ü‹bÕ<äq\≈£îyÓ+≥H˚ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æq $wüj·÷ìï m+|” >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ìs¡à˝≤ d”‘êsêeTHé Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î nqT≈£L\+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. π ø +Á<ä + rs¡ T qT ìs¡ d æ d ü ÷ Ô {°ÄsYmdt m+|”\T yÓ˝Ÿ˝ÀøÏ yÓ fi ≤¢ s ¡ T . ‘Ó \ + >±D≈£ î Hê´j·T+#˚j÷· \+≥÷ {°ÄsYmdt m+|”\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.

;ÛeTes¡+ #˚sT¡ ≈£îqï |üeHéø˝£ ≤´DÛû :yêsêÔ 3˝À


2

PRAJA BALAM

ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üC≤ã\+

|æ+#Ûq· T≈£î ˝≤uÛ,Ñ qcÕº\‘√ eTT&çô|&É‘êsê?

10.08.2018 X¯óÁø£yês¡+

|”Äغj·T÷ øÏ«{Ÿ d”|”mdt dü‘ê´Á>∑Vü≤+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ ÄÁ>∑Vü≤+

ÁbÕ+rj·T ~>∑»Z + ãVüQeTTK Á|üC≤„XÊ* Á<ä$&É ñ<ä´eT ‘=*‘·s¡+ Hêj·T≈£î&ÉT &û m +π ø n<Û ä ´ ≈£ å î &É T ‘· $ Tfi¯ H ê&É T sêÅcÕº ì øÏ dü T Bs¡ È ø ±\+ eTTK´eT+Á‹>± ùde\+~+∫q m+ ø£s¡TD≤ì~Û ndüÔeTj·T+ uÛ≤s¡‘· sê»ø°j÷· \≈£î uÛ≤cÕ kÕ+düÿè‹ø£ dü+düÿs¡D ùV≤‘·Tyê<ä ñ<ä´e÷\≈£î rs¡ì˝À≥T. ø£sT¡ D≤ì~Û |ü&ç ˝Ò#˚ ø¬ s¡≥+. ÁbÕ+rj·T bÕغ\≈£î, kÕúìø£ yê<ë\T Äø±+ø£\å ≈£î ì\TyÓ‘T· Ô •Ks¡+. 94 @+&É¢ ø£s¡TD |üø£å+ s√E\ ÁøÏ‘·+ Äs√>∑´Ø‘ê´ ndü«düTú\T ø±e&É+‘√ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#·>± ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·÷ eT+>∑fiy¯ ês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘·T~XÊ«dü $&ç#ês¡T. sêh|ü‹, Á|ü<ëÛ ì yÓTT<ä\Tø=ì m+<ä s √ sê»ø° j · T , dæ ˙ , kÕVæ ≤ ‘· ´ , kÕ+dü ÿ è‹ø£ s¡ + >±\ Á|üeTTKT\T ø£s¡TD eTs¡D+ô|’ ~Å>±“¤¤+‹ #Ó+<ës¡+fÒ Äj·Tq J$‘· Á|ükÕúq+ m+‘· >=|üŒ<√ ‘Ó\TdüTÔ+~. ‘·$Tfi¯ Á|ü»\≈£î, &ûm+πø bÕغ ÁX‚DT\≈£î ø£s¡TD Äsê<Ûä´ <Ó’e+. düyÓ÷àVü≤qX¯øÏÔ. ø£sT¡ D sêÁ‹øÏ sêÁ‹ eTVü‰ Hêj·T≈£î&ÉT ø±˝Ò<ìä Äj·Tq J$‘·+˝À dü+uÛÑ$+∫q eTõ©\T ‘Ó*j·TCÒkÕÔsTT. 14e @≥H˚ $<ë´]ú dü+|òTü + H˚‘>· ± »dædº t bÕغ˝À ø±s¡´ø£s>Ô¡ ± Hê{Ïø\£ T ø£<ë∏ ìø£\ s¡#·sTT‘·>± <ä]$T˝≤ dæìe÷ Ådæÿ|ü⁄º s¡#·sTT‘·>± ˇø√ÿyÓT≥Tº mø±ÿs¡T. Áu≤Vü≤àD Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ e´‹πsø£+>±, ≈£î\s¡Væ≤‘·, n+≥sêì‘·q+˝Òì, ùV≤‘·Tã<äΔ düe÷»+ ø√dü+ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ø=ìï <äXÊu≤Δ\ ÁøÏ‘·+ Á<ä$&É ñ<ä´eT+ |ü⁄{Ϻ+~. Væ≤+B, dü+düÿè‘ê\qT rÁe+>± e´‹πsøÏ+∫+~. Á<ä$&É eTTH˚ïÁ≥ ø£»>∑+ (&ûm+πø) bÕغ |ü⁄s¡T&ÉT b˛düT≈£î+~. bÕغì nHêï<äTs¬ ’ kÕú|+æ #·>± Äj·Tq eTs¡D≤q+‘·s¡+ bÕغ |ü>±Z\T #˚|ü{Ϻq ø£s¡TD≤ì~Û ‘·T~XÊ«dü $&ç#˚ es¡≈î£ 50 @+&Éb¢ Õ≥T n~ÛH‘˚ >· ± ø=qkÕ>±s¡T. ˇø£ ÁbÕ+rj·TbÕغøÏ nH˚ïfi¯¢bÕ≥T n<Ûä´≈£åîì>± ñ+&É≥+ nkÕe÷q´yÓTÆq $wüj·TyÓTÆHê ø£s¡TD≤~ÛøÏ n~ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<ä+fÒ <ëì yÓqTø£ Äj·Tq #˚dqæ ø£èwæì n+#·Hê y˚jT· e#·TÃ. z≥eTH˚<˚ ˝Ò≈î£ +&Ü 13 kÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>±, ˇø£kÕ] myÓTੇ>± >¬ \e&É+ ◊<äT ‘·&Ée\T eTTK´eT+Á‹ |”sƒêìï n~Ûs√Væ≤+#·&É+ #·]Á‘·. sê»ø°j÷· ˝À¢ ø£sT¡ D≤ì~Û ‘·q<ä+≥÷ Á|ü‘´˚ ø£ eTTÁ<ä y˚dTü ≈£îHêïs¡T. #Ós>¡ ì∑ dü+‘·ø+£ nj·÷´s¡T. n_Ûe÷qT\ >∑T+&Ó˝À¢ ø£˝+’… »sY>± ì*∫b˛j·÷s¡T. <˚XÊìï sêÅcÕº\ düe÷K´>± sêC≤´+>∑+ ù|s=ÿq>± n|üŒ{À¢ øπ +Á<ä+˝Àì ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ düe÷K´ dü÷Œ¤]øÔ Ï >∑+&çø=&ÉT‘·Tqï düeTj·T+˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|ü»\ Äø±+ø£\å qT+∫ &ûm+πø |ü⁄s¡T&ÉT b˛düT≈£î+~. ã\yÓTqÆ ÁbÕ+rj·T bÕغ\ X¯ø±ìï bÕ<äTø=*Œ+~. nHêï<äTs¬ ’ kÕs¡<´äÛ +˝À 1967˝À &ûm+πø n~Ûø±s¡|>ü ±Z\T #˚|≥ü >º ± Äj·Tq eTs¡D≤q+‘·s¡+ 1969˝À ø£s¡TD≤ì~Û d”m+ |ü<ä$ì düTHêj·÷dü+>± #˚õøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. Çø£ sê»ø°j·÷˝À¢ yÓqøÏÿ #·÷&É˝<Ò Tä . Á|ü<ëÛ ì Ç+~sê>±+BÛ Á|ü‹|üøbå£ Õغ\T n~Ûø±s¡+˝À ñqï sêÅcÕº\ Vü≤≈£îÿ\qT Vü≤]düTÔqï düeTj·T+˝À ø£s¡TD≤ì~Û m<äTs=&ç¶ b˛sê&Üs¡T. meT¬s˙® ‡ì e´‹πsøÏ+#ês¡T. <ë+‘√ ø£sT¡ D düsêÿs¡TqT πø+Á<ä+ ãs¡Ôs¡|òt #˚dæ+~. &ûm+πø˝À N*ø£\Tô|{Ϻ mJÄsYqT Ç+~s¡ Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T. mJÄsY nHêï&ûm+πøqT @sêŒ≥T #˚dæ ø±+Á¬>dt eT<ä‘› T· ‘√ d”m+ nj·÷´s¡T. nq+‘·s+¡ m+JÄsYqT <Óã“rùd+<äT≈£î ø±+Á¬>dt≈£î ø£s¡TD <ä>∑Zs¡ ø±e&É+ yπ̊sdü+>∑‹. nø£ÿ&ç qT+∫ ‘·$Tfi¯Hê≥ ø±+Á¬>dt, ;CÒ|” ¬s+&ÉT C≤rj·T bÕغ\≈£L &ûm+πø, nHêï&ûm+πø dü+<äT Çe«˝Ò<Tä . Ä s¬ +&ÉT bÕغ˝Ò n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø±å \T. ø£sT¡ D≤ì~Û |ü\T $yê<ë\≈£î, $eTs¡Ù\≈£î øπ +Á<ä _+<äTe⁄>± ñ Hêïs¡H~˚ ø±<äq˝Òì dü‘´· +. nôd+;¢˝À Á|ü‹|üøå£ Hêj·T≈£îsê*>± ñqï »j·T\*‘·ô|’ &ûm+πø myÓTà˝Ò´\ nqT∫‘· Á|ües¡qÔ ô|’ ø£sT¡ D $eTs¡Ù˝…<äTs=ÿHêïs¡T. n+<äT≈£î Á|ü‹>± »j·T d”m+ ø±>±H˚ n$˙‹ øπ düT˝À ø£sT¡ DqT n¬sdüTº #˚sTT+∫ ø£øå£ rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. ø£sT¡ D ≈£îe÷¬sÔ ø£ìyÓTT[, Äj·Tq bÕغøÏ #Ó+~q øπ +Á<ä eT+Á‹ m sêC≤ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À 2J ôdŒÅø£º+ kÕÿ+˝À n¬sdüºsTT Ç{°e˝Ò Ä πødüT qT+∫ ãj·T≥|ü&ܶs¡T. ùV≤‘·Tyê~ nsTTq ø£ s ¡ T D 1999˝À π ø +Á<ä + ˝À ;CÒ | ” dü s êÿs¡ T ≈£ î eT<ä‹› e«&É+ ô|<ä› <äTe÷s¡yT˚ ˝Ò|+æ ~. n≥T |æeTà≥ j·T÷|”@ düsêÿs¡T≈£î |ü<+˚ &ÉT¢ eT<ä‘› T· |ü*øÏ Ç|üŒ{Ïø° j·T÷|”@ ≈£L≥$T˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. ;CÒ|” Á|ü‹bÕ~+∫q sêeTùd‘·T ÁbÕC…≈î£ qº T ø£s¡TD e´‹πsøÏ+#ês¡T. l\+ø£˝À ‘·$Tfi¯ f…’>∑s¡¢ô|’ <ë&ÉT\qT K+&ç+∫ $yê<ëdüŒ<äT&Éj·÷´s¡T. ø±>± <äøÏåD≤~˝À m˝≤¬>’Hê ø±\T yÓ÷bÕ\ì ø±#·T≈£Lÿs¡TÃqï ;CÒ|” ìqï »j·T, H˚&TÉ ø£sT¡ D eTs¡D≤\ düeTj·T+˝À ìdæ‡>∑T>Z ± X¯e sê»ø°j÷· \≈£î ~–+~. ‘· q ø° \ Tu§eTà nsTTq |ü fi ¯ ì kÕ«$T dü s êÿs¡ T ‘√ ø£ s ¡ T D n+‘·´ÁøÏjT· \ Á|ü<X˚ +¯ ô|’ $yê<ä+ sπ >=Z{+ºÏ ~. ∫e]øÏ ôV≤’ ø√s¡Tº rs¡TŒ‘√ ‘√ø£ eTT&ç∫+~. bÕغøÏ <ä÷s¡+>± ñqï ø£sT¡ D ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT nfi¯–]ì n|ü⁄Œ&˚ <äTe⁄«‘√+~. s¬ +&˚+&É¢ e´e~Û˝À »j· T , ø£ s ¡ T D eTs¡ D ≤\qT ;CÒ | ” ‘· q ø£ q T≈£ L \+>± e÷s¡TÃø√yê\ì #·÷k˛Ô+~. Á<ä$&É bÕغ\T ;CÒ|” ñ#·TÃ˝À |ü&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*. ‘·$Tfi¯ Á|ü»\T ôd’‘·+ ;CÒ|” eT‘√Hêà<ä sê»ø°j·÷\qT, |üHêï>±\qT e´‹πsøÏ+#ê*. n<˚ ø£˝+’… »sY ø£sT¡ D≤ì~ÛøÏ n]Œ+#˚ ì»yÓTqÆ ìyê[.

e÷ Á|ü ‹ ì~Û $»j· T q>∑s¡+, Ä>∑düTº9 d”|”mdt s¡<äT›≈£î |” Ä Øº j · T ÷ >±+BÛ e÷s¡ Z + ˝À dü e Ts¡ X ¯ + U≤ìï |ü P ]+∫+~. kÕ«‘· + Á‘√<ä ´ eT+˝À Äj· T q #˚|{ü qºÏ øÏ«{Ÿ Ç+&çj÷· dü÷Œ¤]‘Ô √ øÏ « {Ÿ d” | ” m dt dü ‘ ê´Á>∑ V ü ≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫+~. sêh yê´|üÔ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î nìï eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ Äj·÷ ñ bÕ<Û ë ´j· T T\+‘ê <Û ä s êï\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq

$»j·Tq>∑s+¡ ˝Àì ø£˝ø… s㧜 {Ÿ e<ä› ñbÕ<Û ë ´j· T T\T ô|<ä › m ‘· T Ô q <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹π s ø£ + >± ìs¡ d ü q \≈£ î ~>±s¡T. ñ<√´>∑T\ ø£cÕº]®‘êìï ùwsYe÷¬sÿ{Ÿ˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ï º e#˚ à ˝≤uÛ Ñ , qcÕº \ Ä<Ûës¡+>± |æ+#Û·qT #Ó*¢+#˚ $<Û ë q+ qwü º < ëj· T ø£ e Tì |” Ä Øº j · T ÷ õ˝≤¢ n<Û ä ´ ≈£ å î \T m.sê+u≤ãT, d”|”mdt $uÛ≤>∑+

õ˝≤¢ ø£ ˙ «qs¡ T &ç . lìyêdt nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› |”ÄغjT· ÷ d”|m” dt $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q øÏ«{Ÿ d” | ” m dt ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. B+‘√ ñ<√´>∑, ñ bÕ<Ûë´j·TT\T eT*ej·TdüT‡˝À kÕe÷õø£ uÛ Ñ Á <ä ‘ · ˝Ò ø £ Çã“+<ä T \T |ü & ˚ |ü ] dæ ú ‹ @s¡Œ&ÉT‘√+<äHêïs¡T. s¡<äT› ø√dü+ <˚ X ¯ y ê´|ü Ô + >± ñ<ä ´ e÷\T »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T.

s¬ yÓq÷´ ùde\T dü+‘·è|æøÔ s£ +¡ e÷ Á|ü‹ì~Û $»j·T q>∑ s ¡ + , Ä>∑ d ü T º 9 õ˝≤¢ ˝ À ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ |üìrs¡T dü+‘·è|æÔø£s¡+>± ñ+<äì d”d” m˝Ÿ@, Á|üuÛÑT‘·« Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nì˝Ÿ #·+Á<ä |ü⁄H˚sƒ¡ nHêïs¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düe÷y˚X¯ eT+~ s¡+˝À ¬syÓq÷´ n~Ûø± s¡T\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ .. 22@ <äs¡U≤düTÔ\ |ü]cÕÿs¡+ #ê˝≤ u≤>∑T+<äì øÏ‘ê_#êÃs¡T. $÷ùde <ë«sê 163 <äs¡U≤ düTÔ\T n+<ä>±.. 150 |ü]wüÿ ]+∫, 92 XÊ‘· + \øå ± ´\T kÕ~Û+ #ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. eT÷´fÒ wüHé øÏ+<ä |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄ düÔø±\T, f…’{Ï˝Ÿ&û&é≈£î 2,05, 572 <ä s ¡ U ≤dü T Ô \ T sê>±.. 1,00,854 |ü]wüÿ]+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. $$<Ûä ø±s¡D≤ \‘√ 96,727 ‹s¡dÿü ]+∫q≥T¢ $e]+#ês¡ T . bò Õ s¡ + `10 ¬ ø ¢ s TTeTT\ô|’ dü $ ÷øÏ å d ü ÷ Ô . .

‘·«]‘· >∑‹q düeTdü´\T |ü]wüÿ ]+ #ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ÄsYy√ m|òtÄsY |ü{≤º\ ø√dü+ 1,409 <ä s ¡ U ≤dü T Ô \ T sê>±.. 826 n≥MXÊK e<ä› ô|+&ç+>∑T˝À ñ Hêïj· T ì #Ó b ÕŒs¡ T . M{Ï ì ‘· « ]‘· > ∑ ‹ q |ü ] wü ÿ ]+#˚ ˝ ≤ #· s ¡ ´ \T #˚ | ü { ≤º \ ì Ä<˚ • + #ês¡T. õ˝≤¢˝À 16,549 Çfi¯¢ dü ú ˝ ≤\ |ü { ≤º \ T |ü + |æ D ° #˚XÊeTì, $T–*q yê]øÏ n‹ ‘· « s¡ ˝ À |ü P ]Ô #˚ j · ÷ \ì dü÷∫+#ês¡T. øö\T¬s’‘·T\≈£î dü ø ±\+˝À s¡ T D≤\+<ë*: õ˝≤¢ ˝ À øö\T¬ s ’ ‘ · T \≈£ î 10,500 s¡TD ns¡Ω‘· ø±s¡T¶\qT C≤Ø #˚ j · T &ÜìøÏ \ø£ å ´ +>± ìs¡ í s TT+#êeTì, Ç|ü Œ {Ï ø Ï 9,933 ø±s¡T¶\T n+<äCÒXÊeTì |ü⁄H˚sƒ¡ #ÓbÕŒs¡T. $T–*q yê]øÏ ‘·«]‘·>∑‹q n+<äCÒdæ, düø±\+ ˝À s¡TD≤\T n+<äCÒj·÷\ì n~Û ø ±s¡ T \≈£ î dü ÷ ∫+#ês¡ T . |ü{≤º <ës¡T\≈£î Ä<ÛësY nqTdü+

<Ûëq+ 99.93 XÊ‘·+ |üPs¡Ô sTT+ <ä H êïs¡ T . Á>±e÷˝À¢ ¬ s ’ ‘ · T \≈£ î kÕ<ëu… ’ H êe÷ô|’ ne>±Vü ≤ q ø£ * Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø£˝…ø£ºs¡T &Üø£ºsY m+.Vü≤]»eVü≤sY˝≤˝Ÿ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ nì˝Ÿ #· + Á<ä |ü⁄H˚sƒ¡ ¬syÓq÷´ XÊK˝À |ü\T dü + dü ÿ s¡ D \T rdü T ø=#êÃs¡ ì #ÓbÕŒs¡T. $÷uÛÑ÷$T yÓuŸôd’{Ÿ, $÷ùde kÕ|òtºy˚sY s¡÷|üø£\Œq, Äضy√ ø±sê´\j·÷\T, ‘·Vü≤d” ˝≤› s ¡ T q÷‘· q ø±sê´\j· T uÛÑeHê\ ìsêàD≤ìøÏ nqTeT ‘· T \T eT+ps¡ T #˚ X Ês¡ ì $e]+ #ês¡T. ¬syÓq÷´XÊKqT ã˝À ù|‘·+ #˚XÊs¡ì ø=ìj·÷ &Üs¡T. õ˝≤¢˝À ¬syÓq÷´XÊK |üìrs¡TqT dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡T yÓ + ø£ ≥ s¡ e TD≤¬ s &ç ¶ $e]+ #ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À &ûÄs√« C….yÓ+ø£≥sêe⁄, düπs«XÊK m.&ç &ç._.&ç._.≈£îe÷sY, ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

;ÛeTes¡+ #˚sT¡ ≈£îqï |üeHéø˝£ ≤´DY

e÷ Á|ü‹ì~Û @\÷s¡T, Ä>∑düTº9 »qùdq n~ÛH˚‘· |üeHé ø£˝≤´DY õ˝≤¢ |üs¡´≥q ¬s+&√ $&É‘·˝À uÛ≤>∑+>± sêÁ‹ ;ÛeTes¡+ |ü≥ºD≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. dü$÷|ü+˝Àì ìs¡à˝≤<˚$ |ü+ø£åqT Vü‰˝Ÿ≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<äT qT+∫ s¡Vü≤<ë] e÷s¡Z+˝À e#êÃs¡T. >∑‘· HÓ\ 23e‘˚Bq e∫à Hê\T>∑Ts√E\bÕ≥T õ˝≤¢˝À ñqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. eT÷&ÉTs√E\bÕ≥T ìs¡à˝≤<˚$ |ü+ø£åqTVü‰˝Ÿ˝À ãdü #˚dæ |ü\T dü+|òü÷\‘√ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ 27e‘˚Bq ;ÛeTes¡+˝À ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 27e‘˚Bq $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\ ì$T‘·Ô+ $»j·Tyê&É yÓfi≤¢s¡T. ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ eT∞¢ ;ÛeTes¡+ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ìs¡à˝≤<˚$ |ü+ø£åqTVü‰˝Ÿ˝ÀH˚ >∑Ts¡Tyês¡e+ |ü\T dü+|òü÷\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ;d” ≈£î\dü+|òü÷\T, Ä{Àj·T÷ìj·TqT¢, Áu≤Vü≤àD düe÷K´, y˚T<Ûëe⁄\ bò˛s¡+ ‘·~‘·s¡ dü+|òü÷\‘√ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. 10e‘˚BqT+∫ b˛sê≥j·÷Á‘· ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ;ÛeTes¡+˝À ãdü#˚dæ bÕ\ø=\T¢, qs¡kÕ|ü⁄s¡+, Ä#·+≥, ‘·DT≈£î, ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ b˛sê≥ j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#˚ neø±X¯+ ñ+~. nsTT‘˚ @ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À @ s√E |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡H˚ ôw&É÷´˝Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üø£{Ï+#·qTHêïs¡T.

|ü+#êj·Tr˝À |üqT\ô|’ $#ês¡D e÷ Á|ü‹ì~Û øÏs+¢¡ |üP&ç, Ä>∑ d ü T º 9 : eT+&É \ +˝Àì sêEbÕ ˝… + Á>±eT+˝À #˚ | ü { Ï º q n_Û e è~Δ |ü q T˝À¢ n$˙‹ nÁø£ e ÷\T #√≥T#˚ düT≈£îHêïj·T+≥÷ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T ø£˝…ø£ºs¡T≈£î |ò æ s ê´<ä T #˚ d æ q H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À Äj· T q dü e TÁ>∑ $#ês¡ D ≈£ î Ä<˚ • +#ês¡ T . Bìô|’ ãT<Û ä y ês¡ + &û m ˝Ÿ | ” y √ qsê‡sêe⁄, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T, dæ ã “+~ |ü s ¡ ´ {Ï + #ês¡ T . |ü + #êj· T r˝À nsTT<˚ fi ¯ ó ¢ > ±

|ü ì #˚ d æ q ø±s¡ ´ <ä s ¡ T Ù\ düeTø£å+˝À $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. |ü+#êj·Tr <ë«sê Á>±eT+˝À #˚ | ü { Ï º q n_Û e è~Δ |ü q T\≈£ î dü + ã+~Û + ∫ m+ãTø˘ \ T, n+#· H ê\T, z#· s ¡ T ¢ , rsêàHê\≈£ î dü + ã+~Û + ∫q nìï <äÅkÕÔ\qT |üP]ÔkÕúsTT˝À |ü ] o*+∫q≥T¢ &û m ˝Ÿ | ” y √ ‘Ó * bÕs¡ T . á ì<Û ä T \≈£ î dü+ã+~Û+∫ #˚|ü{Ϻq |üqT\qT Äj·÷ Ç+õ˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\ dü e Tø£ å + ˝À |ü ] o\q ìs¡ « Væ ≤ +#ê*‡ ñ+<ä H êïs¡ T .

|ü+#êj·TrsêCŸ, ÄsY&ãÉ ÷¢´mdt, mHé Ä sY á Jmdt , Ç‘· s ¡ Ç+õ˙]+>¥ XÊK\ <ë«sê |üP]Ô#d˚ qæ |üqT\qT |ü]o*+∫ M{Ïô|’ õ˝≤¢ø£˝…ø£ºs¡T≈£î düeTÁ>∑ $#ês¡ D ìy˚ ~ ø£ n+~+#·qTqï≥T¢ &ûm˝Ÿ|”y√ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J ñ|ü d ü s ¡ Œ +∫ >∑ D Ò X ¯ ó \ sê+u≤ãT, eT+&É \ |ü ] wü ‘ Y e÷J ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT >∑DÒX¯ó\ \ø£ÎDsêe⁄, e÷J m+|”{°d” dü u Û Ñ T ´&É T >√&˚ @dü T , ¬ > &É ¶ + n|üŒqï bÕ˝§ZHêïs¡T.

10.08.2018 X¯óÁø£yês¡+

eT<ä´+ ‘ê–q e÷kÕºsT¡ ! bÕsƒX¡ Ê\˝ÀH˚ |ü&øÉ £ e÷ Á|ü‹ì~ NeT\ bÕ&ÉT,Ä>∑düTº9 $<ë´s¡Tú\≈£î eT+∫ì uÀ~Û + #ê*‡q ñ bÕ<Ûë´j·TT&˚ eT<ë´ìøÏ u≤ìdü j·÷´s¡T. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À ñ +&É > ±H˚ |ü P ≥>± eT<ä ´ + ‘ê>±s¡T. ‘·|üŒ ‘ê–q yÓTÆø£+˝À ˇ+{Ï ô |’ ‘Ó * $ ˝Ò ≈ £ î +&Ü bÕsƒê\T #Óù|Œ ‘·s¡>∑‹ >∑~˝ÀH˚ >∑ # · T Ãô|’ H ˚ |ü & ç b ˛j· ÷ &É T . $<ë´s¡ T ú \ T ‘· { Ï º ˝ Ò | æ H ê ‘Ó * $˝ÀøÏ sê˝Ò < ä T . m+‘· Á|üj·T‹ï+∫Hê düŒ+~+#·˝Ò<äT. B+‘√ Ms¡ + ‘ê Ä≥˝≤&É T ø√&ÜìøÏ yÓ [ ¢ b ˛j· ÷ s¡ T . á dü + |ò ü T ≥q sê$ø£ e T‘· + eT+&É\+ NeT\bÕ&ÉT •yês¡T eTT\ø£ ˝ ≤|ü * ¢ ÁbÕ<∏ ä $ Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ #√≥T #˚düT≈£î+~. –]»q Á>±eTyÓTÆq eTT\ø£˝≤|ü*¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡

XÊ\˝À 38 eT+~ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&É Ç<ä›s¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T. dæ.ôV≤#Y.dü]‘· (ôV≤#Y . m+), qø±ÿ C≤]® $*j·TyéT‡ |üì#˚düTÔHêïs¡T. á ñbÕ <Ûë´j·TT&ÉT Çø£ÿ&çøÏ dü$÷ |ü+˝Àì >∑+|ü|ü yêìbÕ˝…+. Ç{°e˝Ò s√\T >∑T+≥ eT+&É\+ n&É ¶ k Õs¡ + bÕsƒ ¡ X Ê\ qT+∫ Çø£ ÿ &ç ø Ï ã~©ô|’ e#êÃs¡ T . $*j·TyéT‡Hé ‘·s¡#·÷ eT<ä´+ eT‘·TÔ˝ÀH˚ ñ+{≤s¡ì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|ü < Û ë H√bÕ<Û ë ´sTTì dü ] ‘· ãT<Ûäyês¡+ ôd\e⁄˝À ñHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î bòÕ¬sà{Ÿ`1 |üØø£å ô|≥º e Tì ñbÕ<Û ë ´j· T T&É T $*j· T yé T ‡≈£ î eTT+<ä T s√CÒ dü÷∫+ #ês¡T. ñ<äj·T+ bÕs ƒ ¡ X Ê\≈£ î Ä\dü ´ +>± e∫Ãq e÷kÕ ºs¡T eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£î

bÕsƒ ê \T #Ó | æ Œ .. uÛ À »q $sêeT+ ‘·sê«‘· }s√¢øÏ yÓ[¢ eT<ä´+ ‘ê–e#êÃs¡T. ˇ+{Ïô|’ ‘Ó * $˝Ò ≈ £ î +&Ü $<ë´s¡ T ú \ qT yê] ÇcÕºìøÏ yê]ì e~˝Òdæ bÕsƒ ¡ X Ê\ ‘· s ¡ > ∑ ‹ >∑ ~ ˝À |ü & É T ≈£ î +&ç b ˛j· ÷ s¡ T . ñ bÕ<Ûë´j·TT&ç Á|ües¡qÔ ô|’ eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Û ø ±] <ä è wæ º ø Ï |ü \ Te÷s¡ T ¢ rdü T ¬ ø [¢ H ê |ü ] dæ ú ‹ ˝À e÷s¡ T Œsê˝Ò < ä ì kÕú ì ø£ –]»q dü + |ò ü T + Hêj·T≈£î\T u§+&Ü sêeTT\T, |ü&Ü˝Ÿ, #·+<äÁsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ eT+&É \ $<ë´XÊU≤~Û ø ±] ø±–‘· nbÕŒsêe⁄qT dü+Á|ü~+ #· > ± kÕú ì ≈£ î \ <ë«sê ñ bÕ<Ûë´j·TT&ÉT eT<ä´+ ‘ê–q $wü j · T + ‘· q ≈£ î ≈£ L &Ü ‘Ó*dæ+<äHêïs¡T.

d”m+ sêø£≈î£ bÕ&˚sT¡ eTTkÕÔãT nkÕ<Ûës¡D kÕúsTT uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T¢.. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ dü$÷ø£å

e÷ Á|ü‹ì~bÕ&˚s¡T, Ä>∑düTº9t): eTTK´eT+Á‹ Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT |üs´¡ ≥q≈£î bÕ&˚sT¡ eTTkÕÔu+’… ~. n+‘·sê®rj·T Ä~yêd” ~H√ ‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡« Væ≤+#˚ y˚&ÉTø£\≈£î d”m+ Vü ‰ »s¡ T ø±qTHêïs¡ T . BìøÏ dü+ã+~Û+∫q ‘·T~ @sêŒ≥¢ô|’ –]»q dü+πøåeT XÊK Á|ü<Ûëq ø±s¡ ´ <ä ] Ù sêe‘Y , ø£ ˝ … ø £ º s Y Á|ü M DY ≈ £ î e÷sY , dü + j· T Tø£ Ô ø£ ˝ … ø £ º s Y dü è »q, –]»q düVü≤ø±s¡ dü+düú (Jd”d”) m+&û u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT, myÓTà˝Ò´ áX¯«]‘√ ø£*dæ dü$÷øÏ+å #ês¡T. n&Ü ]yÓT≥º Á>±eT+˝À Á>±eT <ä]ÙìøÏ nedüs¡yÓTÆq.. @sêŒ≥T¢

|üP]Ô #˚XÊs¡T. nø£ÿ&É m˙ºÄsY >∑èVü≤+ d”m+ #˚‘·T\ $÷<äT>± \_Δ<ës¡TìøÏ n+~kÕÔs¡T. d”m+ ÁbÕs¡+_Û+#˚ &çõ≥˝Ÿ ‘·s¡>∑‹ >∑ ~ , n+>∑ H é y ê&û π ø +Á<ëìï düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± n\+ ø£]+#ês¡T. nø£ÿ&É @sêŒ≥¢qT |ü ] o*+∫q n~Û ø ±s¡ T \ ãè+<ä + kÕú ì ø£ Á|ü u Û Ñ T ‘· « pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À d”m+ düuÛ≤y˚~ø£qT |ü]o*+ #ês¡T. nø£ÿ&Éø£ÿ&É ø=ìï e÷s¡TŒ\T, #˚ s ¡ T Œ\T #˚ j · ÷ \ì dü ÷ ∫+ #ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 10.05 >∑+≥\≈£î d”m+ $XÊK msTT sYb˛s¡Tº qT+∫ ãj·T\T <˚] ∫+‘·\M~Û |ü+#êj·Tr ˝Àì n&Ü]yÓT≥º Á>±eT+˝À

@sêŒ≥T #˚dæq ôV≤©bÕ´&é≈£î 10. 30 >∑+≥\≈£î #˚s¡T≈£î+ {≤s¡ T . Á>±eT<ä ] Ùì ø±s¡ ´ Áø£ eT+‘√ bÕ≥T $$<Ûä |ü<∏äø±\ øÏ + <ä 48,511 eT+~øÏ \_Δ # ˚ ≈ £ L π s $<Û ä + >± s¡ ÷ . 60.36 ø√≥¢ $\Te#˚ùd ÄdüTÔ \qT d” m + |ü + |æ D ° #˚ j · T qTHêïs¡T. 13,186 mø£sê\ uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+ ~Û+∫q n≥MVü≤≈£îÿ\ |üÁ‘ê\ qT \_Δ<ë s¡T\≈£î n+<äCÒ j·TqT Hêïs¡T. ns¡≈£î˝Àj·T˝À ì]à+#˚ á{Ÿ Åd”º{Ÿ, –]»q ãC≤sY ìsêàD |üqT\≈£î uÛÑ÷$T|üP» #˚kÕÔs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T s¡÷. 5.28 ø√≥¢ Ks¡TÑ√ ì]à+∫q uÛÑe Hê\≈£î d”m+ ÁbÕs¡+ uÛÀ‘·‡e+ #˚kÕÔs¡T.

|ü_ø¢ ˘ H√{°dt sê|òüTy˚+Á<ä Mø£sY‡ yÓ˝ÒŒ¤sY k˛ôd’{° (].HÓ+.790/1989) ø£MT{° <ë«sê sê|òüTy˚+Á<ä ø±\ì yê]øÏ eT]j·TT Ç‘·s¡T\≈£î ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø#˚j·T&ÉyÓTÆq~. @eTq>±, 1).sê|òüTy˚+Á<ä ø±\˙˝À m≥Te+{Ï nÁø£eT ìsêàD≤\T »s¡|ü≈£L&É<äì ôV’≤ø√sYº ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæq~.ø±e⁄q ø√sYº ñ‘·Ôs¡T«\qT ~Ûø£ÿ]+∫ m≥Te+{Ï ìsêàD≤\T #˚|ü≥º≈£L&É<äì ôV≤#·Ã]ø£\T n+<äCÒdüTÔHêïeTT. 2).nÁø£eT ø£≥º&Ü\T ≈£L*Ãy˚‘·¬ø’ J.ôV≤#Y.j·T+.d” yê] ‘êC≤ ñ‘·Ôs¡T«\T k˛ôd’{° e<ä› ñHêïeTT. ø√s¡Tº, eT]j·TT J.ôV≤#Y.j·T+.d” ìã+<äq\≈£î ñ\¢|òæT+∫q yê] ô|’ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø=qã&ÉTqT. 3).Çy˚ ø±≈£î+&Ü ø=+<äs¡T s¡ø£s¡ø±\ ù|s¡¢\‘√ k˛ôd’{°\qT @sêŒ≥T #˚düT≈£îì á ø±\ì˝À nÁø£eT ˝≤yê<˚M\T »]|ædüTÔHêïs¡ì k˛ôd’{° ø° |òæsê´<äT\T n+<ësTT.á $wüj·TyÓTÆ n+<ä]øÏ ‘Ó*j·TCÒj·T&Éy˚TeTq>± 1989e dü+e‘·‡s¡+˝À ÁbÕs¡+_Û+#·ã&çq sê|òüTy˚+Á<ä Mø£sY‡ yÓ˝ÒŒ¤sY (].HÓ+.790/1989) yês¡T ô|<ä›\ ø=s¡≈£î |ü{≤º\qT Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê Ç|æŒ+∫ q|üŒ{ÏqT+&ç H˚{° es¡≈£î á ø±\˙ uÛ≤<ä´‘·\T nìï n~Ûø±]ø£+>± á k˛ôd’{° yê]øÏ e÷Á‘·y˚T ñHêïsTT.Ç+<äT˝À Ç‘·s¡ k˛ôd’{°\≈£î >±ì eT]j·TT e´øÏÔ>∑‘·+>± ø±ì Çe«]øÏ @ n~Ûø±s¡+ ˝Ò<äT.ø±e⁄q nÁø£eT ˝≤yê<˚M\≈£î sê|òüTy˚+Á<ä Mø£sY‡ yÓ˝ÒŒ¤sY ùk˛ôd’{°øÏ @ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT.Ç≥Te+{Ï yê]ô|’ eT]j·TT yê]‘√ ø£*d” nÁø£eT ˝≤yê<˚M\qT »]|æq yê]ô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø=q ã&ÉTqT. 4).sê|òüTy˚+Á<ä ø±\˙˝À Á|üXÊ+‘·+>± J$düTÔqï ø±\˙ yêdüT\ô|’ ø=+<äs¡T nÁø£e÷\T,<Ís¡®Hê´\T »]|ædüTÔHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT\T n+<ä+&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T yê]ô|’ ‘·«s¡˝À ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü≥&É‘êeTì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.ø±e⁄q nÁø£eT <ës¡T\≈£î mes¡T düVü≤ø£]+#·e<ä›ì eTq$. ô|’q ‘Ó\T|üã&çq dü÷#·q\qT ñ\¢|òæT+∫q yê]ô|’ #·≥º |üs¡+>± ‘·–q #·s¡´\T rdüTø=qã&ÉTqT. Ç≥T¢ õ.u≤\ÁøÏwüí »qs¡\/ ôdÁø£≥Ø sê|òüTy˚+Á<ä Mø£sY‡ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé ôd˝Ÿ HÓ+:9666777672.


PRAJA BALAM

3

ø£s¡e⁄ ø√s¡˝À¢ ªÄÅùdº*j·÷μ Á≥≈£îÿ <ëD≤ s¡÷.5 \ø£å\T..

ø±HéuÁ… sê : ÄÅùd*º j·÷˝Àì q÷´ k‘Yy˚˝Ÿ‡ sêh+˝À rÁe ø£s¡Te⁄ HÓ\ø=+~. B+‘√, á sêh Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äT s=ÿ+≥THêïs¡T. q÷´ k‘Yy˚˝Ÿ‡ sêh+˝À HÓ \ ø=qï ø£ s ¡ T e⁄ Á|ü u Û ≤ e+ $T>∑ ‘ ê sêh\ô|’ |ü&ç+<äì kÕúì≈£î\T n~Ûø±s¡T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘·÷s¡TŒ ÄÅùdº*j·÷ #·]Á‘·˝ÀH˚ á kÕú s TT ø£ s ¡ e ⁄ m|ü Œ &É ÷ dü + uÛ Ñ $ +#· ˝ Ò < ä ì nHêïs¡ T . Çø£ÿ&É bı&ç o‘êø±\+ rÁe+ ø±e&É+‘√ ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ܶsTT. ÄÅùdº * j· ÷ e´e kÕj· T ñ ‘·Œ‘·TÔ˝À¢ bÕe⁄ uÛ≤>∑+ q÷´ k‘Yy˚˝Ÿ‡ qT+#˚ edüTÔ+~. á ÁbÕ+‘êìï 100 XÊ‘·+ ø£s¡e⁄ ÁbÕ+‘· + >± ãT<Û ä y ês¡ + n~Û ø ±s¡ T \T Á|ü ø £ { Ï + #ês¡ T . B+‘√, ÄÅùdº*j·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ q÷´ k‘Yy˝˚ Ÿ‡≈£î 430$T*j·THé &Ü\s¡ T ¢ (s¡ ÷ .29,54, 31, 50,000 ) n‘·´edüs¡ düVü‰j·T ì~Û Á|ü ø £ { Ï + ∫+~. esê¸\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì q÷´ k‘Yy˚˝Ÿ‡ eT+Á‹ ìj·÷˝Ÿ uÒs¢ Y ‘Ó*bÕs¡T. ÄÅùd*º j·÷ yê‘ê

es¡D XÊK yÓ\&¢ +ç ∫q $esê\ Á|üø±s¡+... #·]Á‘·˝À s¬ +&√ n‹ ‘· ≈ £ î ÿe kÕú s TT˝À 57 $T© ¢$÷≥s¡¢ dü>∑≥T es¡¸bÕ‘·+ q÷´ k‘Y y ˚ ˝ Ÿ ‡ ˝À qyÓ ÷ <Ó ’ + ~. >∑‘·HÓ\˝À πøe\+ 10 $T. $÷.\ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe es¡¸+ |ü&+ç ~.Ä‘·sê«‘· yê‘êe s¡D+ eT]+‘· bı&ç>± e÷] ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. q÷´ k‘Yy˚˝Ÿ‡˝À23 XÊ‘·+ ÁbÕ+‘·+ |üP]ÔkÕúsTT˝À ø£s¡e⁄ ø=s¡˝À¢ ∫≈£ î ÿ≈£ î +<ä ì n~Û ø ±s¡ T \T ‘Ó*bÕs¡T. $T–*q ÁbÕ+‘· + ø£ s ¡ e ⁄ Á|üu≤Û yêìøÏ ˝ÀHÓ+’ <äì #ÓbÕŒs¡T. $ø√º]j·÷, <äøÏåD ÄÅùdº*j·÷ ÁbÕ+‘ê\T ≈£ L &Ü ø£ s ¡ e ⁄ Á|üuÛ≤yêìï m<äTs=ÿ+ ≥Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. q÷´k ‘Yy˚˝Ÿ‡˝À ø£ s ¡ T e⁄ Ç˝≤π > ø=qkÕ–q≥ºsTT‘˚ <˚X¯eT+‘ê ø£ s ¡ T e⁄ ÁbÕ+‘· + >± e÷π s Á|ü e ÷<ä e TT+<ä ì Á|ü < Û ë ì e÷\ÿyéT ≥sYïãT˝Ÿ ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. |ü+≥\≈£î rÁe qwüº+ yê{Ï * ¢ + <ä ì ¬ s ’ ‘ · T \T #Ó ã T ‘·THêïs¡T. ˙{Ï düeTdü´ rÁe+>± ñ+<äì, |üXó¯ e⁄\ y˚T‘·≈î£ ≈£L&Ü ø£wüº+ ne⁄ ‘√+<äì n+≥T

ôV’≤<äsêu≤<é

Ç≥©˝À Á≥≈£îÿ, ˝≤Ø &Ûû

MkÕ >∑&TÉ e⁄ eTT–dæHê e<ä*yÓfi˝¢̄ <Ò Tä ...

Ç<ä›s¡T eTè‹, 70 eT+~øÏ >±j·÷\T

21y˚\ eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\T j·T÷mdt˝À ìedædüTÔqï≥Tº &ûôV≤#Ymdt $#ês¡D˝À yÓ\¢&ç

s√yéT : Ç≥©˝À |òüTÀs¡ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ »]–+~. ù|\T&ÉT |ü<ësêú\qT rdüT≈£îyÓfi¯ó‘·Tqï z Á≥≈£îÿ, ˝≤Ø yÓqø£uÛ≤>±ìï &ÛÉø=?{Ϻ+~. B+‘√, uÛ≤Ø ù|\T&ÉT dü+uÛÑ$+∫+~. ù|\T&ÉT <ë{ÏøÏ s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ bÕøÏåø£+>± <Óã“‹qï~. á Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T eTè‹#Ó+<ä>±, 70 eT+~øÏ ô|’>± >±j·T|ü&ܶs¡T. ñ‘·Ôs¡ Ç≥©˝Àì u§˝À>±ï q>∑s¡+˝À á <äTs¡È≥q #√≥T#˚düT≈£î+~. ù|\T&ÉT <ë{ÏøÏ dü$÷|ü+˝Àì Ç+&É¢ øÏ{Ïø°\ n<ë›\T |ü–*b˛j·÷sTT. <ä≥ºyÓTÆq bı>∑\T yê´|æ+#êsTT. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ÁbÕDuÛÑj·T+‘√ M<ÛäT˝À¢øÏ |üs¡T>∑T\T rXÊs¡T. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ »]–q ‘·sê«‘· uÛ≤Ø ù|\T&ÉT dü+uÛÑ$+#·&ÜìøÏ ø=~› düeTj·T+ |ü{Ϻ+~. B+‘√ Á≥≈£îÿ #·T≥Tº |üø£ÿH˚ ñqï ø±s¡T¢, yê´qT¢ Ç‘·s¡ yêVü≤Hê\T yÓqøÏÿ yÓ[¢b˛j·÷sTT. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ »]–q yÓ+≥H˚ uÛ≤Ø $k˛Œ≥q+ Hêïs¡T. »+‘·Te⁄\ y˚T‘· ø√dü+ dü+uÛÑ$ùdÔ eT]+‘· ÁbÕD qwüº+ »]– ñ+&˚<äì n~Ûø±s¡T\T ˇø£ÿ Á≥≈£îÿ <ëD≤ ø=H˚+<äT≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á |òüT≥qô|’ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+#êeTì nHêïs¡T. ø=+<äs¡T s¡÷.5 \ø£å\ es¡≈£î yÓ∫ÃdüTÔHêïs¡ì Á|ü<Ûëì ≥sYïãT˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. |ü]dæú‹ C…’˝À¢ ñqï≥Tº ñ+~ nì ø°«H釽≤+&é s¬ ‘’ T· Äùw¢ >±¢ + u… ˝ Ÿ Ä+<√fi¯ q e´ø£ Ô + #˚ X Ês¡ T . ø£ s ¡ T e⁄ ø±s¡ D +>± |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤eTì Á|ü<Ûëì ≥sYï ãT˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. ˇø√ÿ ¬s’‘·T≈£î s¡÷.8 \ø£å\ es¡≈£î |ü]Vü‰s¡+ n+~+#êeTì nHêïs¡ T . nsTT‘˚, áyÓTT‘·Ô+ dü]b˛ø £b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T Çã“+~ |ü & É T ‘· T Hêïs¡ ì , |ü ] Vü ‰ sêìï ô|+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï eTì nHêïs¡T. ˇø√ÿ¬s’‘·T≈£î s¡÷. 14\ø£å\ |ü]Vü‰s¡+ n+~kÕ ÇkÕ¢e÷u≤<é : >∑‘· HÓ\ 25q »]–q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ uÛ≤Ø ÔeTì Á|üø£{Ï+ #ês¡T. ÄÅùdº*j·÷ jÓT‘·TÔq ]–Z+>¥ »]–+<äì Äs√|ædü÷Ô bÕøÏkÕÔHé Á|ü‹|üø£å bÕغ\T yê‘êes¡ D+˝À ø£s¡e⁄ uÛ≤>∑ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT bÕø˘ mìïø£\ ø£$TwüHé (Çdæ|æ) ø±sê´\j·T+ eTì uÛ≤$ kÕÔs¡ì, ¬s’‘·T\T á m<äT≥ uÛ≤Ø ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#êsTT. mìïø£\ |òü*‘ê\ $wüj·T+ ns¡ú+ #˚düTø=ì düVü≤ yÓ\¢&ç nq+‘·s¡+ ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq 11 bÕغ\ eTVü‰ ≈£L≥$T ø£]+#ê \ì Äj·Tq ø√sês¡T. ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î á ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T 1997 `2005˝À e∫Ãq ø£s Á|üø£{Ï+#ês¡T. á Á|ü<äs¡Ùq˝À bÕøÏkÕÔHé |”|ü⁄˝Ÿ‡ bÕغ (|æ|æ|æ), ¡e⁄ <˚X¯+˝ÀH˚ n‘·´+‘· rÁeyÓTÆ+ bÕøÏkÕÔHé eTTdæ¢+©>¥`qyêCŸ (|æm+m˝Ÿ`mHé)‘√bÕ≥T Á|ü‹|üø£å <äìù|s=ÿHêïs¡T.ÄdüeT j·T+˝À ≈£L≥$T˝Àì nyê$÷ H˚wüq˝Ÿ bÕغ, ø±«$÷ e‘·Hé bÕغ, |òü≈£LÔHê« 50XÊ‘·+kÕ>∑T ÁbÕ+‘·+|üP]Ô>± $T© nyê$÷ bÕغ, H˚wüq˝Ÿ bÕغ, eTT‘·ÔVæ≤<ë eTõ¢dt`m`neT˝Ÿ ‘· T &ç ∫ ô|≥T º ≈ £ î b˛sTT+<ä ì bÕغ\T á Á|ü<äs¡Ùq˝À bÕ˝§ZHêïsTT. Äj·÷ bÕغ\≈£î #Ó+~q nHêïs¡T. y˚˝≤~ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø dü+K´˝À ‘·s¡* sêe≥+‘√, XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åDø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ $düÔè‘· kÕúsTT˝À uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. á ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq‘√ bÕ≥T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ (C≤rj·T nôd+;¢) ‘=* düe÷y˚X¯+ Äs¡+uÛÑyÓTÆq s√Eq bÕs¡¢yÓT+{Ÿ yÓ\T|ü\ ≈£L&Ü uÛ≤ØjÓT‘·TqÔ ìs¡dqü Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|ü‹|üøå£ H˚‘\· T ìs¡ í s TT+#ês¡ T . mìïø£ \ ]–Z + >¥ ô |’ C≤rj· T dü < ä d ü T ‡qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì, á dü<ädüT‡≈£î sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ bÕ≥T bÂs¡düe÷» düuÛÑT´\T, Hê´j·Tyê<äT\T, »s¡ï*düTº\qT ≈£L&Ü ÄVü‰«ì+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T.

bÕø˘ Çdæ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ Á|ü‹|üøå±\ uÛ≤Ø ìs¡dqü sê´©

n¬s®+{°Hê˝À ø£<ä+ ‘=øÏÿq eTVæ≤fi≤ ˝Àø£+

nu≤s¡¸Hé #·{≤ºìï <˚XÊ<Ûä´≈£åî&ÉT M{À #˚j·Tø£b˛e&É+ |ü≥¢ ÄÁ>∑Vü≤+

bÕ\≈£î <äø£ÿì ø£˙dü <Ûäs¡ Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ˝À bÕ&ç ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q ª;CÒ|” øÏ«{Ÿ Ç+&çj·÷μ≈£î eT<䛑·T

ã÷´qdt msTTsY‡ : n¬s®+{°Hê sê»<Ûëì ã÷´qdtmsTTsY‡˝À <ë<ë|ü ⁄ 10\ø£ å \ eT+~ eTVæ≤fi¯\T ø£<ä+ ‘=ø±ÿs¡T. nu≤ s¡¸Hé≈£î #·≥ºã<äΔ‘· ø£*Œ+#ê\H˚ ñ<˚› X¯+‘√ ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\T s¡÷bı+~+∫q _\T¢qT <˚XÊ <Û´ä ≈£îå &ÉT e÷]dæj÷Ó e÷Áø° M{À #˚ j · T ø£ b ˛e&É + ô|’ ÄÁ>∑ V ü ≤ + e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ã÷´qdt msTTsY‡ M<ÛäT˝À¢ mÁs¡ì eÅkÕÔ\T <Ûä]+∫ |ü¢ø±s¡T¶\T, u≤´qs¡T¢ #˚ã÷ì Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. |ü\T dü+<äsꓤ˝À¢ •X¯ó e⁄, ‘·*¢ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&˚+ <äT≈£î nu≤s¡¸Hé ‘·|üŒìdü] nì |ü \ Te⁄s¡ T eTVæ ≤ fi¯ \ T ù|s=ÿ Hêïs¡ T . |ü ] dæ ú ‘ · T \ <ä è cÕº ´

nu≤s¡¸Hé #˚sTT+#·T≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ eTVæ≤fi¯\≈£î ñ+&Ü\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±>±, n¬s®+ {°Hê˝À neT˝À¢ ñqï #·{≤º\ Á|üø±s¡+ nu≤s¡¸Hé $wüj·T+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î Vü≤≈£îÿ\T m˝≤+{Ï Vü≤≈£îÿ\T ˝Òe⁄. ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ >∑T¬s’q eTVæ≤fi¯\≈£î, •X¯óe⁄≈£î »qàì∫Ãq≥ºsTT‘˚ ‘·*¢ Äs√ >±´ìøÏ Á|üe÷<ä+ bı+∫ e⁄qï |ü ] dæ ú ‘ · T ˝À¢ e÷Á‘· y ˚ T n¬ s ® + {°Hê˝À nu≤s¡¸Hé≈£î nqTeT‹ düTÔHêïs¡T. Ç‘·s¡ dü+<äsꓤ˝À¢ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ nqTeT‹+ #·sT¡ . nu≤s¡¸Hé #˚jT· ≈£î+fÒ ‘·©,¢ •X¯ ó e⁄≈£ î Á|ü e ÷<ä e TTqï dü+<äsꓤ ˝À¢ ≈£L&Ü Çø£ÿ&ç &Üø£ºs¡T¢ nu≤s¡¸Hé≈£î nqTeT

‹+#· ø £ b ˛e&É + ‘√ Á|ü r @{≤ 30y˚\ eT+~ eTVæ≤fi¯\T #·ì b˛‘·THêïs¡T. B+‘√, n¬s®+{°Hê ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\T á n+X¯+ô|’ dü Œ +~+ #ês¡ T . nu≤s¡ ¸ Hé q T #·≥ºã<äΔ+ #˚j·÷\ì Á|ü‹bÕ~+ #ês¡T. Á|ür ø°¢ìø˘ \˝À ñ∫‘· nu≤s¡¸Hé πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·÷\H˚ &çe÷+&éqT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó#êÃs¡T. á n+X¯+ô|’ yÓTC≤ ]{° bÕغ\ düuÛÑT´\T @ø±_Û ÁbÕ j·÷ìøÏ e#êÃs¡T. nsTT‘˚, n¬s+® {°Hê n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷]d æjÓ÷ e÷Áø° e÷Á‘·+ ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\ ìs¡íj·÷ìï M{À# ˚ùd+<äT≈£î ìsêø£ ] + #ês¡ T . B+‘√, n<Ûä´≈£åî&ç #·s¡´\ ‘√eTVæ≤fi≤ ˝Àø£+Ä Á>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚k˛Ô+~.

10.08.2018 X¯óÁø£yês¡+

dæe÷¢: πø+Á<ä+˝À, sêh+˝À ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï ¬s’‘·T e´‹πsø£ $<ÛëHê\ |ü≥¢ Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ˝À bÕ&ç ¬s’‘·T\T ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñHêïs¡T. bÕ\≈£î ø£˙dü <Ûäs¡qT ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+ô|’ Ä sêh+˝Àì bÕ&ç¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ nœ\ uÛ≤s¡‘· øÏkÕHé düuÛÑ(@◊πømdt) H˚&ÉT (>∑Ts¡Tyês¡+) ‘·\ô|{Ϻq ª;CÒ|” øÏ«{Ÿ Ç+&çj·÷μ≈£î eT<䛑·T ‘Ó\bÕ\ì yês¡T ìs¡ísTT+#ês¡T. eTTK´+>± ø±Á≥, nìï, ìsêà+&é, ø±s√‡>¥\‘√ bÕ≥T eT+&ç õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\ bÕ&ç¬s’‘·T\T á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ‘·≈£îÿe e´ekÕj·T ñ‘·Œ‹Ô, ‘·\dü] kÕ>∑TuÛÑ÷$T ‘·≈£îÿe \uÛÑ´‘·, |üX¯óe⁄\≈£î y˚T‘· ø£wüº‘·s¡+ ø±e&É+ e+{Ï $$<Ûä ø±s¡D≤\T Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝Àì bÕ&ç¬s’‘·T\≈£î XÊ|ü+>± e÷sêsTT. B+‘√ Ä sêh+˝Àì ¬s’‘·T\≈£î bÕ&ç |üX¯óe⁄\ b˛wüD yê]øÏ uÛ≤s¡+>± e÷]+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ\≈£î ø£˙dü <Ûäs¡qT ø£*Œ+#·≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ‘√ e´eVü≤]+#·&É+ yê]øÏ ø£wüº+>± e÷]+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ©≥s¡T bÕ\≈£î ø£*Œ+#˚ <Ûäs¡ dü>∑≥Tq s¡÷. 15`18\ eT<Ûä´ ñqï<äì, ø±˙ ©≥s¡T bÕ\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ ¬s’‘·T\ø£j˚T´ Ks¡Tà s¡÷.18`30 eT<Ûä´ ñqï<äì Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ øÏkÕHédüuÛÑ ôdÁ¬ø≥Ø &Üø£ºsY z+ø±sY cÕ<é Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘· e T Ä<ëj· ÷ ìï <ä è wæ º ˝ À ñ+#· T ø=ì bÕ\≈£ î <Û ä s ¡ \ qT ìs¡ísTTk˛Ô+<äì, ¬s’‘·T\≈£î e#˚à ˝≤uÛ≤ìï @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì &Üø£ºsY cÕ<é nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ »s¡>∑uÀj˚T ìs¡düq≈£î sêh+ qT+∫ eT<䛑·T ‘Ó*|æq bÕ&ç ¬s’‘·T˝À¢ 90XÊ‘·+ es¡≈£L eTVæ≤fi¯˝Ò ñHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

CÒmHéjT· ÷˝À ]|òs¬ü +&É+ Md”ì ‘=\–+#ê\qï 93XÊ‘·+ {°#s· T¡ ¢ q÷´&Ûç©¢: »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA j·T÷ìe]‡{°(CÒmHéj·T÷)˝À {°#·sY‡ nk˛dæj˚TwüHé eT+>∑fi¯yês¡+ ]|òü¬s+&É+ ìs¡«Væ≤+∫+~. $yê<ë\≈£î πø+Á<ä _+<äTyÓ’q e]‡{° yÓ’dt #êHé‡\sY(Md”) m+. »>∑BXŸ≈£îe÷sYqT ‘=\–+#ê\ì 93XÊ‘·+ eT+~ {°#·s¡T¢ Äj·Tq≈£î e´‹πsø£+>± zfÒXÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± Vü≤j·T´sY m&ÉT´πøwüHé ô|ò’Hêì‡+>¥ @C…˙‡(ôV≤#Yám|òt@) qT+∫ ˝ÀHé rdüT≈£îH˚ $wüj·÷ìï <ë<ë|ü⁄ 96XÊ‘·+ eT+~ e´‹πsøÏ+#ês¡T. e]‡{° Mdæì ø=qkÕ–+#ê˝≤ nqï n+X¯+ô|’ ,ø=‘·Ô Ç+»˙]+>¥ dü÷ÿ˝Ÿ‡, Vü‰düº˝Ÿ‡ ø√dü+ ôV≤#Yám|òt@ qT+∫ ˝ÀHé rdüTø√e&É+ô|’Hê z{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. j·T÷ìe]‡{°˝À ñqï yÓTT‘·Ô+ 586 eT+~ uÀ<Ûäq dæã“+~øÏ >±q÷ 300 eT+~ z{Ï+>¥˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. M]˝À 279 eT+~ Äj·TqqT $<ÛäT\ qT+∫ ‘·|æŒ+#ê\+≥÷ MdæøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± 288 eT+~ {°#·s¡T¢ ôV≤bòÕ qT+∫ ˝ÀHé rdüTø√e&Üìï e´‹πsøÏ+#ês¡T. ø±>±.. á ]|òü¬s+&ÜìøÏ ãj·T{Ïyê¬s’q XÊgy˚‘·Ô\T m+.ôV≤#Y KTπswæ, |æ¬ø j·÷<äe, Ä]úø£y˚‘·Ô ns¡TDY ≈£îe÷sY, s¡#·sTT‘· #·eTHé˝≤˝Ÿ‘√ bÕ≥T CÒmHéj·T÷{°@øÏ #Ó+~q ]f…’sY¶ Ábıô|òdüs¡T¢, e÷J Áô|dæ&Ó+≥T¢ |ü]o\≈£î\T>± e´eVü≤]+#ês¡T.

yêwæ+>∑ºHé: ‘·eT MkÕ >∑&ÉTe⁄ eTT–dæ H ê nyÓ T ]ø±˝À nÁø£ e T+>± 21y˚ \ eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\T ìedædüTÔHêïs¡ì &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt ¨yéT˝≤´+&é ôd≈£ L ´]{° (&û ô V≤#Y m dt ) Äs√|æ+∫+~. á y˚Ts¡≈£î z ìy˚~ø£qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. <ëì˝Àì $esê\ Á|ü ø ±s¡ + ...MkÕ >∑ & É T e⁄ eTT–dæq|üŒ{Ïø° <ë<ë|ü⁄ 21y˚\ eT+~ uÛ ≤ s¡ r j· T T\T yê] dü « <˚ X Ê\≈£ î yÓ fi ¯ ¢ ≈ £ î +&Ü nyÓ T ]ø±˝ÀH˚ ñHêïs¡ ì &û ô V≤#Y m dt yÓ \ ¢ & ç + ∫+~. 2017˝À <ë<ë|ü⁄ 10.7\ø£å\ eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\T ;1, ;2 MkÕ\ $÷<ä nyÓT]ø± yÓfi≤¢s¡T. yê´bÕs¡+, |üsê´≥ø£+ ø√dü+ e#˚ à yêfi¯ ¢ ø Ï á MkÕ\T eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚..

14,204 eT+~ MkÕ >∑&ÉTe⁄ eTT–dæ H ê nyÓ T ]ø±˝ÀH˚ nÁø£ e T+>± ñ+≥THêïs¡ T . &ûôV≤#Ymdt ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ 1,708 eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\T ‘· e T MkÕ >∑ & É T e⁄ eTT–j·T&É+‘√ j·T÷mdt qT+∫ ‹s¡T>∑T Á|üj·÷DeTj·÷´s¡T.. ø±˙ $T>∑‘ê 12,498 eT+~ uÛ ≤ s¡ r j· T T\T e÷Á‘· + yÓ[¢b˛sTTq≥Tº ]ø±s¡T¶˝À¢ ˝Ò<äT. 2016 @&Ü~‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ 2017 dü+e‘·‡s¡+˝ÀH˚ ;1, ;2 MkÕ\ $÷<ä nyÓ T ]ø± yÓ[¢q yê] dü+K´ m≈£îÿe>± ñ +~. 2016˝À <ë<ë|ü ⁄ 10\ø£ å \ eT+~ ;1, ;2 MkÕ\ $÷<ä nyÓT]ø± yÓfi≤¢s¡T. 2017˝À m|òt, CÒ, m+ MkÕ π ø ≥–Ø\ øÏ + <ä uÛ ≤ s¡ r j· T $<ë´s¡ T ú \ T ]ôdsY à kÕÿ\sY ‡

127,435 nyÓT]ø± yÓfi≤¢s¡T. yêfi¯¢˝À 4,400 eT+~ ‘·eT MkÕ >∑&ÉTe⁄ eTT–dæHê Ç+ø± j·T÷mdt˝ÀH˚ ñ+≥THêïs¡T. Çø£ y˚πs $uÛ≤>±\ <ë«sê uÛ≤s¡‘Y qT+∫ nyÓT]ø±≈£î 4.5\ø£å\ e\dü<ës¡T\T e#êÃs¡T. M]˝À 9,568 eT+~ MkÕ >∑&ÉTe⁄ eTT–j·T>±.. 2,956 eT+~ j· T ÷mdt qT+∫ yÓ fi ‚ ¢ + <ä T ≈£ î dæ<äΔ+>± ñHêïs¡T. Çø£ 6,612 eT+~ nÁø£eT+>± nyÓT]ø±˝À ìedæ d ü T Ô q ï≥Tº &û ô V≤#Y m dt ‘Ó*|æ+~. uÛ≤s¡‘‘Y √ bÕ≥T Ç‘·s¡ <˚XÊ\ qT+∫ nyÓT]ø± yÓ[¢q <ë<ë|ü ⁄ 7,01,900 eT+~ $<˚ o j· T T\T nÁø£ e T+>± j· T ÷mdt ˝ À ìedæ d ü T Ô q ï≥Tº &û ô V≤#Y m dt yÓ \ ¢ & ç + ∫+~. yê]˝À uÛ ≤ s¡ r j· T T\ XÊ‘· + 1.32>± ñ+<äì ‘Ó*|æ+~.

nyÓT]ø±`#ÓH’ ê eT<´äÛ yêD»Ï ´ j·T <+Δä rÁe‘·s+¡ nyÓT]ø± eT∞¢ düT+ø±\ $~Û+|ü⁄

yêwæ+>∑ºHé: nyÓT]ø± #Ó’Hê eT<Ûä´ yêDÏ»´ j·TT<äΔ+ n+‘·ø£+‘·≈£L rÁe‘· s ¡ e Te⁄‘√+~. #Ó ’ H ê qT+∫ ~>∑TeT‹ nj˚T´ 1600 ø√≥¢ &Ü\s¡ ¢ $\TyÓ ’ q edü T Ô e⁄\ô|’ á HÓ \ 23 qT+&ç neT˝À¢øÏ e#˚Ã˝≤ 25 XÊ‘·+ n<äq|ü⁄ düT+ø±\qT $~ÛdüT qÔ ï≥T¢ nyÓT]ø± yêDÏ»´ Á|ü‹ì~Û sêãsY º ˝… ’ ~ ∏ » sY ãT<Û ä y ês¡ + Á|ü ø £ { Ï + #ês¡ T . Bìô|’ dü Œ + ~+∫q #Ó’Hê n+‘˚ yÓTT‘·Ô+˝À nyÓT]ø± ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ düT+ø±\T $~Û d ü T Ô q ï≥T¢ Á|ü ø £ { Ï + ∫+~. $÷s¡T düT+ø±\T m+‘· $~ÛùdÔ y˚TeTT n+‘˚ $~ÛkÕÔeTì #Ó’Hê ‘Ó * |æ + ~. Ç≥Te+{Ï nHê´ j·TyÓTÆq yêDÏ»´ $<ÛëÄ\qT ‘êeTT m+‘· e÷Á‘·+ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì #Ó’Hê yêDÏ»´ eT+Á‹‘·«

XÊK ‘˚ * à #Ó | æ Œ +~. #Ó ’ H ê yêDÏ»´ $<Ûë Hê\μ≈£î e´‹πs ø£+>±H˚ ‘êeTT á ìs¡íj·T+ rdüT≈£î qï≥T¢ nyÓT]ø± yêDÏ»´ Á|ü‹ì~Û ‘Ó*bÕs¡T. #Ó’Hê ~>∑TeT ‘· T \ô|’ nyÓ T ]ø± n<ä q |ü ⁄ düT+ø±\qT $~Û+ #·≥+ Ç~ ¬s+&√kÕ]. >∑‘· HÓ\ 6e ‘˚Bq <ë<ë|ü⁄ 3,400 ø√≥¢ &Ü\s¡¢ $\TyÓ’q #Ó’Hê ~>∑TeT‘·T\ô|’ n<äq|ü⁄ düT+ø±\qT $~Û+∫q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± $&ÉT<ä\ #˚ d æ q ‘· T ~ C≤_‘ê˝À yêdü Ô e +>± Á|ü ‹ bÕ~+∫q 284 ~>∑TeT‘·T\ ÁX‚DÏì 279øÏ ≈£ î ~+#ês¡ T . ‘· e T <˚ X ¯ + ˝À dü+j·TTø£Ô s¡+>∑+˝À ô|≥Tºã &É T \T ô|&É T ‘· T qï nyÓ T ]ø± ø£ + ô|˙\ô|’ ô|≥Tº ã &É T \

Ä+ø£å\T $~Û+#·≥+‘√ bÕ≥T ˝…’ôdHé‡ Á|üÁøÏj·TqT øÏ¢wüº ‘·s¡+ #˚ d ü ÷ Ô kÕ+π ø ‹ø£ |ü ] C≤„ q + ã~© ø√dü + #Ó ’ H ê e‹Ô & ç ‘Ó d ü T Ô + &É ≥ +‘√ ‘êeTT á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ nyÓT]ø± yêDÏ»´ Á|ü‹ì~Û ‘·q Á|üø≥£ q˝À $e]+#ês¡T. ªnqT∫‘· ô|≥T º ã &É T \μ‘√ nyÓ T ]ø£ H é ø£ + ô| ˙\qT ø=qT>√\T #˚dü÷Ô uÛ≤Ø jÓT‘·TÔq kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„ Hêìï ‘·eT≈£î n+<ä#˚ j·÷\ì #Ó’Hê |ü ≥ Tº ã &É T ‘√+<ä ì Äj· T q $e]+#ês¡ T .n+‘˚ ø ±ø£ # Ó ’ H ê nq~Û ø ±]ø£ + >± nyÓ T ]ø± yêDÏ»´ dü+dü\ú ø£+|üP´≥sY HÓ{Ÿ esYÿ ˝À¢øÏ#=s¡ã&çyêDÏ»´ |üs¡+ >± $\T yÓ’q düe÷#êsêìï ‘· düÿ]k˛Ô+<äìÄj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.

>=&Ée≈£î ~–+~ k˛ºøπ ‡! \+&ÉHé: Á_düº˝Ÿ HÓ’{Ÿ ø£¢uŸ <ë&ç πødüT˝À Ç+>±¢+&é Ä˝Ÿsö+&ÉsY u…Hé k˛ºø˘‡ #·T≥÷º ñ#·Tà _>∑TdüTÔqïfÒ¢ ñ +~. á πødüT $#ês¡D dü+<äs¡“¤+>± k˛ºø˘‡≈£î e´‹πsø£+>± ã\yÓTÆq kÕøå±´\T qyÓ÷<äe⁄‘·THêïsTT. k˛ºø˘‡ eT÷&ÉT s√E\T>± ø√s¡Tº˝À á πødüT $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. eT÷&√ s√E, ãT<Ûäyês¡+ $#ês¡D dü+<äs¡“¤+>± myêHé`k˛eTsYôd{Ÿ b˛©dt $uÛ≤>±ìøÏ #Ó+~q düŒsY kÕø£å´+ #ÓbÕŒ&ÉT. >∑‘· @&Ü~ ôdô|º+ãs¡T˝À yÓdæº+&ûdt‘√ e÷´#Y nq+‘·s¡+ ns¡ΔsêÁ‹ Á_düº˝Ÿ˝Àì z HÓ’{Ÿ ø£¢uŸ ãj·T≥ »]–q >=&ÉeqT ‘êqT Á|ü‘·´ø£å+>± #·÷dæq≥T¢ düŒsY ø√s¡Tº≈£î #ÓbÕŒ&ÉT. Ä s√E eTT+<äT >=&Ée≈£î ~–+~ k˛ºπø‡ nì.. n‘·qT ˇø£ e´øÏÔô|’ |æ&ç>∑T<äT›\T $düs¡>±.. Ä <Ûë{ÏøÏ u≤~Û‘·T&ÉT øÏ+<ä |ü&É≥+ ‘êqT >∑eTì+#êqì düŒsY ‘Ó*bÕ&ÉT. ‘êqT Ä >=&ÉeqT Äù| Á|üj·T‘·ï+ ≈£L&Ü #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕ&ÉT. eTs√yÓ’|ü⁄ <ë&ç |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ d”d”{°M <äèXÊ´*ï ≈£L&Ü »&ç® |ü]o*+#ê&ÉT. ø√s¡Tº $#ês¡D >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£L&Ü ø=qkÕ>∑qT+~.

≈£î˝ŸB|tqT Ä&ç+#ê* kÂs¡uÛŸ >∑+>∑÷© @ ÁøϬø≥sY¬ø’Hê n‘·T´‘·ÔeT |üØø£å m<äTs¡j˚T´~ f…düTº bòÕsêà{Ÿ˝ÀH˚. uÛ≤s¡‘Y`Ç+>±¢+&é eT<Ûä´ »]–q ‘=* f…ùdº Ç+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D. ¬>\Tb˛≥eTT\T ∫e]es¡≈£î ¬s+&ÉT »≥¢‘√ <√ã÷#·T˝≤&ÜsTT. n+‹eT+>± ñ‘·ÿ+sƒ¡qT, ˇ‹Ô&çì n~Û>∑$T+∫q »fÒº $CÒ‘·>± ì*∫+~. øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝À¢ $sê{Ÿ ø√Væ≤¢ Ä&˚ rs¡T, n‘·&ç cÕ≥¢ m+|æø£, uÖ\s¡¢ô|’ Ä~Û|ü‘·´+ #Ó˝≤sTT+#˚ rs¡T n<äT“¤‘·+. n+<äTπø n‘·&ÉT Á|ü|ü+#· q+ãsYeHé u≤´{Ÿ‡eTHé>± ñHêï&ÉT. ã]à+>¥Vü‰yéT f…düTº˝À ø√Væ≤¢ kÕ~Ûø±]ø£+>± Ä&ç ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. ø±˙ ∫e]es¡≈£î b˛sê&˚ ‘·q ‘·‘ê«HÓ’ï‘˚ e<ä\Tø√˝Ò<äT. ‘·q s√E ø±<äì ‘Ó*dæHê, ÁX¯$T+∫ |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. ‘=* f…düTº˝À uÛ≤s¡‘· uÖ\s¡¢+<äs¡÷ ‘·eT u≤<Ûä´‘·\qT düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#ês¡T. eTTK´+>± n•«Hé Á|üe÷<äø£s¡+>± ø£ì|æ+#ê&ÉT. n+<äTπøH˚yÓ÷ Ç+>±¢+&é ôd\ø£ºs¡T¢ ¬s+&√ f…düTº≈£î ≈£î&ç#˚‹yê≥+ u≤´{Ÿ‡eTHé b˛|tqT eP´Vü≤‘·àø£+>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. ˝≤sY¶‡˝À ¬s+&√ dæŒqïsY m+|æø£ #˚ùd n+XÊìï uÛ≤s¡‘Y |ü]o*+#ê*. ˝≤sY¶‡˝À yê‘êes¡D+ y˚&ç>± ñ+~. #·]Á‘· ≈£L&Ü dæŒHé≈£î nqT≈£L\+>± ñ+~.


PRAJA BALAM

4

sêô|ò˝Ÿ &û˝Ÿ‘√ <˚X¯uÛÑÁ<ä‘·≈£î eTT|ü⁄Œ Bì eTT+<äT uÀbò˛sY‡ ‘˚*b˛‘·T+~ ns¡TDY XÖ], j·TX¯«+‘Y dæHêΩ, Á|üXÊ+‘Y uÛÑ÷wüDY

q÷´&Ûç©¢: sêô|ò˝Ÿ ˇ|üŒ+<ä+ <˚X¯ uÛÑÁ<ä‘·≈£î eTT|ü⁄Œ nì Ä]úø£ y˚‘·Ô ns¡TDY XÖ], πø+Á<ä e÷J Ä]úø£ eT+Á‹ j·TX¯«+‘Y dæHêΩ, d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~ Á|üXÊ+‘Y uÛÑ÷wüDY\T ù|s=ÿHêïs¡ T . sêô|ò ˝ Ÿ kÕÿ+ eTT+<ä T ªuÀbò ˛ sY ‡ μ ‘˚*b˛‘·T+<äHêïs¡T. q÷´&Û©ç ˝¢ Àì Áô|dt ø£¢uŸ Ä|òt Ç+&çj·÷˝À ãT<Û ä y ês¡ + @sêŒ≥T #˚ d æ q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Ms¡T sêô|ò ˝ Ÿ ˇ|ü Œ +<ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q |ü\T ø°\ø£yÓTÆq Á|üX¯ï\T ˝ÒeHÓ‘êÔs¡T. m˝≤+{Ï ÁbÕe÷DÏø£+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ d”Á¬ød” ø±¢dt ù|]≥ á ˇ|üŒ+<ëìøÏ dü + ã+~Û + ∫q $wü j · ÷ \qT Á|ü u Û Ñ T ‘· « + s¡ V ü ≤ dü ´ +>± ñ +#·T‘√+<äì, Ä yêdüÔyê\qT yÓ\&¢ +ç #ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <äXÊu≤›\T>± j·TT<äΔ $e÷Hê\T ‘· j · ÷ s¡ T #˚ d ü ÷ Ô nbÕs¡ y Ó T Æ q nqTuÛÑe+ ñqï Væ≤+<ä÷kÕúHé ms√Hê{Ïø‡˘ *$Tf…&qé T ‘·|Œæ dü÷Ô <ëì kÕú q +˝À @e÷Á‘· + nqTuÛÑe+ ˝Òì zÁ|üsTTy˚≥T ø£ + ô|˙øÏ ø±+Á{≤ø˘ º q T ø£ ≥ º

u…≥º&Üìï Á|ü•ï+#ês¡T. |ü\T uÛ≤Ø ÁbÕC…≈£îº˝À¢ $|òü\ #·]Á‘· ñ+&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü Ä Á|üsTT y˚≥T ø£+ô|˙ n|üŒ{Ïπø |”ø£˝À¢ ‘·T n|ü⁄Œ˝À¢ ≈£Ls¡T≈£î b˛sTT ñ qï<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ˇ|üŒ+ <ä+˝À uÛ≤Ø ≈£î+uÛÑø√D+ <ë– ñqï≥Tº , n~Û ø ±s¡ <ä T ]«ì jÓ÷>∑+ »]–q≥Tº á n+XÊ\T dü÷∫düTÔHêïj·THêïs¡T. sêô|ò˝Ÿ kÕÿ+‘√ b˛*ùdÔ uÀbò˛sY‡ kÕÿ+ n‘·´+‘· ∫qï<äì ns¡TDYXÖØ nHêïs¡T. á kÕÿ+ <˚X¯ uÛÁÑ <ä‘≈· î£ ô|qTeTT|ü ⁄ Œ ø£ * –dü T Ô + <ä ì , &çô|òHé‡ ã&Ó®{Ÿô|’Hê Á|üuÛ≤e+ y˚dTü +Ô <äì ns¡TDY XÖØ nHêïs¡T. sêô|ò ˝ Ÿ j· T T<ä Δ $ e÷Hê\ Äs¡¶sY\˝À Vü≤sƒê‘·TÔ>± e÷s¡TŒ\T #˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+.. ‘·|üŒø£ bÕ{Ï+ #ê*‡q ø=ìï |ü<äΔ‘·T\qT ñ \¢ + |ò æ T +∫+<ä ì ø£ ∫ Ñ· + >± #Ó | ü Œ e#· T Ãqì nHêïs¡ T . á ˇ|üŒ+<ä+ô|’ πø+Á<ä eT+Á‘·T\ |üs¡düŒs¡ $s¡T<äΔyÓTÆq Á|üø£≥q\T <˚ X ¯ Á|ü » \qT ‘· | ü ⁄ Œ<ë] |ü { Ï º d ü T Ô H êïj· T Hêïs¡ T . BìøÏ dü + ã+~Û + ∫q yêdü Ô y ê\qT

yÓ \ ¢ & ç + #ê\ì Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <˚X¯uÛÑÁ<ä‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q n+X¯+ ø±ã{Ϻ á n+X¯ + ô|’ $|ü ø å ± \˙ï Á|ü u Û Ñ T ‘· « +ô|’ ˇ‹Ô & ç rdüTø£sêyê\ì dü÷∫+#ês¡T. s¡ V ü ≤ dü ´ + >± ñ+#˚ + <ä T ≈£ î Á|ü u Û Ñ T ‘· « + j· T ‹ïdü T Ô q ï $wü j · ÷ \qT ãj· T {Ï ø Ï rdü T ≈£ î sêyê*‡q |ü ì bÕÁ‹π ø j· T T\<˚ q ì nHêïs¡ T . sêô|ò˝Ÿ ˇ|üŒ+<ä+ô|’ ø±>¥ Ä&ç{Ÿ »]|æ eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì j·TX¯«+‘Y dæHêΩ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±>±, á ˇ|ü Œ +<ä + ˝À 126 j· T T<ä Δ $e÷Hê\ dü+K´qT @ø£+>± 36≈£ î ‘· – Z + ∫y˚ X Ês¡ ì , Ç+&ç j · T Hé msTTsY b ò ˛ sY ‡ ≈£ î ≈£ L &Ü ‘Ó \ T|ü ≈ £ î +&ÜH˚ á ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïs¡ì Á|üXÊ+‘Y uÛ Ñ ÷ wü D Y nHêïs¡ T . 126 $e÷Hê\T nedüs¡eTì uÛ≤s¡‘· yêj· T T $uÛ ≤ >∑ y ˚ T ø√]+<ä ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëì @ø£|üø£å+>± á ìs¡ í j · T + rdü T ≈£ î Hêïs¡ ì $eT]Ù+#ês¡T.

ø£se¡ ⁄ ìyês¡D≈£î XÊX¯«‘· #·s´¡ \T #˚|{ü ≤º* e÷ Á|ü ‹ ì~Û ø£ & É | ü , Ä>∑dTü 9º õ˝≤¢˝À HÓ\ø=qï ø£se¡ ⁄ XÊX¯ « ‘· ìyês¡ D ≈£ î #· s ¡ ´ \T #˚|ü{≤º\ì @|” ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Hêsêj·TD &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î ø£ & É | ü ÄsY n +&é ; n‹~∏ >∑ è Vü ≤ +˝À sêh eT+Á‹ k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ Ç#êÃs¡T. õ˝≤¢˝Àì ÁbÕC…≈£îº\≈£î ‘·–qìï ˙fi¯ó¢ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì, s¡; d”»Hé˝À s¬ ‘’ T· \≈£î |üP]Ô sêsTTr $‘·ÔHê\T Çyê«\ì ø√sês¡T. ô|+&ç + >¥ ˝ ÀqTqï ÇHé | ò ü ⁄ {Ÿ sêsTTr, ;e÷ #Ó * ¢ + #ê\ì nHêïs¡ T . 1,33,556 ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü+≥kÕ>∑T #˚j·÷*‡ ñ+&É > ±, esê¸\T ≈£ î s¡ e ø£ b˛e&É+‘√ 4415 ôV≤ø±ºs¡¢˝À e÷Á‘· y ˚ T kÕ>∑ T nsTT+<ä ì ‘Ó * bÕs¡ T . eT+Á‹ì ø£ * dæ q yê]˝À ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù <ädüÔ–]¬s&ç¶ ñHêïs¡T. sêh+˝À HÓ \ ø=qï ø£ s ¡ e ⁄ ø±s¡D+>± á @&Ü~ sêj·T\ d”eT˝À rÁeyÓTÆq dü+øå√uÛÑ+

HÓ\ø=+<äì, ø£se¡ ⁄˝À ñqï d”eT ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì sêø£bÕ sêh ø±s¡´<ä]Ù s¡$X¯+ø£sY¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£&É|ü˝À eT+Á‹ k˛$T¬s&ç¶ì ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ Ç#êÃs¡T. 45.7 XÊ‘·+ ˝À≥T es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+<äì, |ü&Ü*‡q es¡¸+ ≈£L&Ü |ü&É˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚ X Ês¡ T . #ê˝≤ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˙s¡T˝Òø£ uÀs¡T¢ m+&çb˛‘·THêï j· T ì, ≈£ î +≥˝À¢ ñqï ˙s¡ T Jyê\≈£î >=+‘·T‘·&çù|+<äT≈£î e÷Á‘· y ˚ T dü ] b˛‘· T Hêïj· T ì #Ó b ÕŒs¡ T . ‘· ø £ å D y˚ T ø£ s ¡ e ⁄ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì &ç e ÷+&é #˚ X Ês¡ T . n˝≤π > ô|+&ç+>¥˝ÀqTqï ÁbÕC…≈£îº\qT |ü P ]Ô #˚ j · ÷ \ì ø√sês¡ T . ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À X‚ K sY , eT>∑ ÷ “˝Ÿ u ≤cÕ, zãj· T ´, X¯•<ÛäsY¬s&ç¶, \øÏÎ<˚$, ‘·d”¢+, sêE, X¯+ø£s¡j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+˝À ñqï Á|üuÛÑT‘·« ¨$TjÓ÷ yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\qT n_Ûeè~Δ #˚j·÷\ì sê$j·TTdü

sêh n<Û´ä ≈£îå \T X¯+ø£sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£&É|ü˝À eT+Á‹ k˛$T¬ s &ç ¶ ì ø£ * dæ sê$j·TTdü Hêj·T≈£î\T $q‹ |ü Á ‘· + Ç#êÃs¡ T . ø√kÕÔ ÁbÕ+‘·+˝Àì >∑T&çyê&É Á|üuÛÑT‘·« ¨$TjÓ ÷ ø£ fi ≤XÊ\˝À 60 ;ôV≤#Y m +mdt d” ≥ T¢ , sê»eT+Á&ç˝À 75 d”≥T¢ ñ+fÒ, 5 õ˝≤¢ \ ≈£ î ÁbÕ‹ì<Û ä ´ + eVæ≤+#˚ ø£&É|ü˝Àì ø£fi≤XÊ\≈£î e÷Á‘· + 30 ;ôV≤#Y m +mdt d” ≥ T¢ e÷Á‘· y ˚ T ñ+&É & É + <ës¡ T DeTì nHêïs¡ T . 45 eT+~ {°∫+>¥ kÕº|òt ñ+&Ü*‡ ñ+fÒ πøe\+ 14 eT+<˚ ñ Hêïs¡ì, Ç˝≤¬>’‘˚ $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓ T Æ q $<ä ´ qT m˝≤ n+~kÕÔ s ¡ ì nHêïs¡ T . ø£fi≤XÊ\˝À eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£ \ Œq ˝Ò < ä H êïs¡ T . ‘· ø £ å D y˚ T ø£fi≤XÊ\ n_Ûeè~ΔøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. eT+Á‹øÏ $q‹ |üÁ‘·+ Ç∫Ãq yê]˝À eTùV≤wt , dü T ã“sê j·TT&ÉT, sêCÒwt, Ä~‘·´\T ñ Hêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

πød” ø±\«≈£î ˙]#˚à es¡≈£î Ä+<√fi¯q e÷ Á|ü ‹ ì~Û yÓ T Æ < ä T ≈£Ls¡T, Ä>∑düTº9: πød”ø±\«≈£î kÕ>∑T˙]∫à Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&ÉT #˚dü÷Ô ãT<Ûäyês¡+ yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\T yÓ T Æ < ä T ≈£ L s¡ T e<ä › C≤rj· T s¡Vü≤<ë] ~>∑“+<Ûä+ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£&|É `ü ø£s÷¡ ï\T s¡ V ü ≤ <ë]ô|’ uÛ … ’ s ƒ ê sTT+∫ ¬ s +&É T >∑ + ≥\T yêVü ≤ Hê\ sêø£ b ˛ø£ \ qT ì*|æ y ˚ X Ês¡ T . kÕ>∑T˙{Ï ø√dü+ ìq~+#ês¡T. ‘Ó < ˚ b Õ Á|ü u Û Ñ T ‘· « rs¡ T ô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. e÷J m+|” yÓ ’ . mdt . n$Hêwt ¬ s &ç ¶ , ø£&É|ü, Ábı<äT›≥÷s¡T, ø£eT˝≤ |ü ⁄ s¡ + myÓ T à˝Ò ´ \T n+C≤<é u ≤cÕ, sê#· e T\T¢ Á|ü k Õ<ä ¬ s &ç ¶ , s¡ M +Á<ë¬ s &ç ¶ , yÓ ’ ø ±bÕ ø£ & É | ü bÕs¡ ¢ y Ó T +{Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTπswtu≤ãT, ¬s’‘·T $uÛ ≤ >∑ + Hêj· T ≈£ î &É T dü + ã ≥÷s¡T Á|ükÕ<ä¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T. ≈£ î +<ä ÷ q~ô|’ sêCÀ* »˝≤X¯ j · T + ì]à+∫ ñ+fÒ πød”ø±\« Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\≈£î kÕ>∑ T ˙{Ï ø£ c Õº \ T rπ s eì bÕs¡ ¢ y Ó T +{Ÿ e÷J dü u Û Ñ T ´&É T n$Hêwt¬s&ç¶ nHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ sêCÀ* »˝≤X¯j·T+ ìsêàD+ #˚|ü{Ϻ kÕ>∑T≈£î uÛÑs√kÕ ø£*ŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. πød”ø±\« Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\ ø√dü+ @{≤ Ä+<√fi¯q #˚j·÷*‡ ek˛Ô+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£ Ô + #˚ X Ês¡ T . KØ|ò t ≈ £ î kÕ>∑ T ˙s¡ T $&É T <ä \ #˚ d æ ns¡ Δ + ‘· s ¡ + >± ˙s¡ T ì*|æ y ˚ j·T&É+‘√ ¬s’‘·T\T s¡÷.ø√≥T¢ qwü º b ˛j˚ T |ü ] dæ ú ‹ e∫Ã+< äHêïs¡T. lXË’\+ »˝≤X¯j·T+˝À |ü ⁄ dü ÿ \+>± ˙s¡ T Hêï eTTK´eT+Á‹ #· + Á<ä u ≤ãT Hêj· T T&É T Äj· T ø£ ≥ Tº ≈ £ î ˙]e«≈£î+&Ü õ˝≤¢ ¬s’‘ê+>∑+

|ü ≥ ¢ $eø£ å #· ÷ |ü ⁄ ‘· T Hêïs¡ ì $eT]Ù+#ês¡ T . dü ‘ · « s¡ y ˚ T π ø d” ø ±\« Äj· T ø£ ≥ Tº ≈ £ î ˙s¡ + ~+∫ ¬ s ’ ‘ · T \qT Ä<ä T ø√yê\ì &ç e ÷+&É T #˚XÊs¡T. ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T πød”ø±\«≈£î n≥ºVü‰dü+>± ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚dæ ¬s’‘·T\qT qfÒº≥ eTT+#ês¡ ì myÓ T à˝Ò ´ s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. ˙{ÏbÕs¡T<ä\ dü\Vü‰ eT+&É* düe÷y˚X¯+˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, eT+Á‘·T\T, n~Ûø±s¡T\T ø£*dæ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï neT\T |ü s ¡ # · ˝ Ò q |ü ⁄ &É T dü e ÷y˚ X Ê\T ìs¡ « Væ ≤ +#· & É + <˚ ì ø£ ì Á|ü•ï+#ês¡T. õ˝≤¢ ÇHé#ÛêsY® eT+Á‹>± ñqï k˛$T¬ s &ç ¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ¬s’‘·T\ ø√dü+ 6{°m+d”\ ˙{Ïì k˛eT•\ »˝≤X¯ j · ÷ ìøÏ rdüT≈£îb˛j·÷s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\≈£î ˙]y=«#·Tà ø±˙ ø£ & É | ü õ˝≤¢ ¬ s ’ ‘ · T \≈£ î Çe«≈£L&É<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó<˚bÕ Vü≤j·÷+˝À ¬s’‘·T\≈£î <äTs¡“¤s¡ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ܶj·Tì ø£&É|ü myÓTà˝Ò´ n+C≤<éu≤cÕ nHêïs¡ T . ø±\Te ø£ ≥ º ô |’ |ü&ÉT≈£îì ÁbÕC…≈£îº\qT |üP]Ô #˚kÕÔqì #Ó|æŒq eTTK´eT+Á‹ s¬ ‘’ T· \≈£î nHê´j·T+ #˚dTü HÔ êïs¡ì $eT]Ù+#ês¡ T . ‘Ó < ˚ b Õ Hêj· T ≈£ î \ e÷≥\T q$Tà Hês¡TeTfi¯ó¢ b˛düT≈£îqï ¬s’‘·T\T qwü º b ˛j· ÷ s¡ H êïs¡ T . ‘ê>∑ T , kÕ>∑T˙s¡T Çe«˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+ ndü e Ts¡ ú ‘ · Á|ü u Û Ñ T ‘· « eTì Ábı<äT›≥÷s¡T myÓTà˝Ò´ sê#·eT\T¢ Á|ü k Õ<ä ¬ s &ç ¶ $eT]Ù+#ês¡ T . e´ekÕj· ÷ ìøÏ ˙]e«˝Ò ì Á|üuÛÑT‘·«+ ~–b˛yê\Hêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘·øDå£ y˚T sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

10.08.2018 X¯óÁø£yês¡+

eTT»|òsü |Y Pü sY wô \ºsY ¨+ <ës¡TD+ eT+Á‹ sêJHêe÷

q÷´&Ûç©¢: <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|üø£+ |üq\T düèwæº+∫q ;Vü‰sY˝Àì eTT»|ò ü s Y | ü P sY edü ‹ >∑ è Vü ≤ + ˝…’+–ø£<ë&ç πødüT˝À ‘·q uÛÑs¡Ô≈£î dü+ ã+<Ûë\THêïj·Tì Äs√| ü D \T m<ä T s=ÿ+≥Tqï sêh kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeTXÊK eT+Á‹ eT+pes¡ à ‘· q |ü < ä $ øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. á πødüT˝À Á|ü<ëÛ q ì+~‘·T&ç>± ñqï ÁãCÒXŸ sƒê≈£LsY‘√ ÄyÓT uÛÑs¡Ô #·+&˚X¯«sY es¡à≈£î dü+ã+<Ûë\THêïj·Tì Äs√|üD \THêïsTT. á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ d”;◊ $#ês¡D˝À yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ãq $wüj·÷\T Ç+<ä T ˝À Äj· T q bÕÁ‘· q T eT]+‘· ã\+ #˚ ≈ £ L s¡ T à ‘·THêïsTT. á @&Ü~ »qe] qT+∫ pHé es¡≈£î ÁãCÒXŸ.. #·+&˚X¯«sY≈£î 17 kÕs¡T¢ bò˛Hé #˚ d æ dü T Bs¡ È eT+‘· H ê\T »]bÕ&Éì d”;◊ $#ês¡D˝À ‘˚ * +~. n+‘· ≈ £ î eTT+<˚ . . #·+&˚X¯«sY ‘·s¡T#·÷ edü‹>∑è

Vü‰ìøÏ e∫Ã, nø£ÿ&ç u≤*ø£\‘√ ndüuÛÑ´+>± Á|üe]Ô+#˚yê&Éì á π ø dü T ˝À n¬ s dü º s TTq u≤\\ dü+s¡ø£åD≤ ~Ûø±] s¡$ s√wüHé uÛ≤s¡´ •uÛ≤ ≈£îe÷] Äs√|æ+ #ês¡T. B+‘√, b˛©düT\T á ø√D+˝À ≈£ L &Ü <Û ä s ê´|ü ⁄ Ô #˚XÊs¡T. n|üŒ≥Tï+∫ eT+Á‹ sêJHêe÷ #˚j÷· \ì $|üø±å \T &çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT. Bìô|’ eTTK´eT+Á‹ ìrXŸ≈£î e÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Ä<Ûësê\T ˝Òì<˚ ÄyÓTqT nø±s¡D+>± eT+Á‹ es¡+Z qT+∫ ‘=\–+#· uÀeTì dü Œ wü º + #˚ d æ q ¬ s +Á&√E˝À¢ H ˚ eT+pes¡ à sêJHêe÷ düeT]Œ+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. eTT »|ò ü s Y | ü P sY ôw\º s Y ¨+, j·T÷|”˝Àì <˚e]j·÷ ˝…’+–ø£ <ë&ç |òTü ≥q˝≤q+‘·s+¡ <˚X+¯ ˝À ñqï edü ‹ >∑ è Vü ‰ \ìï+{Ï ô |’ kÕe÷õø£ ‘· ì F (k˛wü ˝ Ÿ Ä&ç { Ÿ ) ì ìs¡ « Væ ≤ +#ê\ì πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düTÁ|”+ø√s¡Tº

Ä<˚ X Ê\T C≤Ø #˚ d æ + ~. <˚ X ¯ y ê´|ü Ô + >± ñqï 3 y˚ \ edü‹>∑èVü‰˝À¢ ñqï kÂø£sê´\T, dæã“+~, ‘·~‘·s¡ |ü]dæú‘·T\ô|’ kÕe÷õø£ ‘·ìF, n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷\ì πø+Á<ä eTVæ≤fi≤, •X¯ó dü+πøåeTXÊK≈£î dü÷∫+∫+~. ‘êeTT Ç|üŒ{Ïπø düπs« |üP]Ô #˚ X ÊeTì.. ‘· T ~ ìy˚ ~ ø£ ≈ £ î dü + ã+~Û + ∫q n<Û ä ´ j· T q+ »s¡T>∑T‘√+<äì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘· s ¡ | ò ü ⁄ q yê~dü T Ô q ï @mdt C Ò |æ+ø° Äq+<é ø√s¡Tº≈£î $e]+ #ês¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ πø+ Á<ä+ e<ä› m≥Te+{Ï düe÷#ê s¡eTTHêï ìØí‘· düeTj·T+˝À ø√s¡Tº eTT+<äT+#ê\ì »dæºdt eT<äHé. _.˝À≈£LsY H˚‘·è‘·«+ ˝Àì <Ûäsêàdüq+ dü÷∫+∫+~. ôw\ºsY ¨+\ô|’ Äs√|üD\T edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À.. ì<ÛäT\ $&É T <ä \ qT ‘ê‘êÿ*ø£ + >± ì*|æyd˚ Tü HÔ êïeTì |æ+ø° Äq+<é ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

edü‹>∑èV‰ü \˝À ˝…+’ –ø£<ë&ÉT\T◊<ë«ìs¡dqü sê´© nÁ|üeT‘·Ô‘·‘√H˚ Äu≤ÿØ H˚sê\ n<äT|ü⁄ yÓ÷&û, jÓ÷–, ìrXŸ\ sêJHêe÷≈£î &çe÷+&é

e÷ Á|ü‹ì~Û \øÏÿ¬s&ç¶|ü˝…¢, Ä>∑düTº9: Äu≤ÿØ dü+ã+~Û‘· H˚ s ê\qT n<ä T |ü ⁄ #˚ j · T &É + ˝À dæ ã “+~ nÁ|ü e T‘· Ô + >± e´eVü≤]+#ê\ì ø£&É|ü ÁbıVæ≤_wüHé, m¬ø’‡CŸ XÊK ñ|ü ø£$TwüqsY &Üø£ºsY @qT>∑T\ #Ó’‘·q´ eTTs¡∞ ù|s=ÿHêïs¡T. \øÏÿ¬s&ç¶|ü˝…¢ Äu≤ÿØ sƒêD≤qT Äj·Tq Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. ]ø±s¡T¶\T, sƒêD≤ ìs¡«Vü≤D rs¡T‘ÓqTï\qT |ü]o*+∫ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô|ü]#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<ä´+ neTàø±\ $wüj·T+˝À me÷àØŒ <Ûäs¡ ø£∫Ñ·+>± neT\T ø±yê*‡+<˚qHêïs¡T. <Ûäs¡\ ñ\¢+|òüTq »]–‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ >=\TdüT <äTø±D≤\ C≤&É ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\ì, n|ü⁄Œ&˚ ù|<ä Á|ü»\T eT<ä´+ eTVü≤e÷à] qT+∫ ãj·T≥≈£î sê>∑\T>∑T‘ês¡Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕú ì ø£ m¬ ø ’ ‡ CŸ d” ◊ dæ . ‘˚ C Ò X ¯ « sY ¬ s &ç ¶ , mdt ◊ \T •ej· T ´, düT+<äs¡sêeTj·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T. #·<äTe⁄≈£îH˚ <äX¯ qT+#˚ $<ë´s¡Tú\T ùV≤‘·Tã<äΔ‘·, düùV≤‘·Tø£ Ä˝À#·Hê rs¡TqT ô|+bı+~+#·Tø√yê\ì ø£&É|ü m¬ø’‡CŸ &ûd” &Üø£ºsY yÓ’.#Ó’‘·q´ eTTs¡∞ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\+˝Àì C≤+Á&É|ü*¢ õ˝≤¢|ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ ¡ X Ê\, \øÏ ÿ ¬ s &ç ¶ | ü ˝ … ¢ u≤*ø√qï‘· bÕsƒ ¡ X Ê\˝À¢ Äj· T q $<ë´s¡Tú\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. yê]øÏ $C≤„q dü+ã+<ÛäyÓTÆq $wüj·÷\qT, XÊÅd”Ôj·T <äèø£Œ<∏ëìï ô|+bı+~+#·T≈£îH˚ |ü<äΔ‘·T\qT $e]+#ês¡T. yê]ì |ü\T ø√D≤˝À¢ Á|üX¯ï\T n&ç– düe÷<ÛëHê\T sêã{≤ºs¡T. düe÷<ÛëHê\T ‘Ó*j·TCÒdæq yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T |ü + ∫ô|{≤º s ¡ T . u≤*ø£ \ T u≤\´$yêVü ‰ \qT m<ä T ]+∫ ì\ã&Ü\Hêïs¡T. ô|<ä›\T ã\e+‘·+>± ô|[¢fi¯ó¢ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü j · T ‹ïùdÔ yê]øÏ n~ nqs¡ ú < ëj· T ø£ e TH˚ $wü j · ÷ ìï $e]+#ê\Hêïs¡T. ø£˙dü+ |”J es¡≈£î Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ #·<äTe⁄≈£îì ‘·eT ø±fi¢̄ $÷<ä ‘êeTT ì\ã&ܶπø $yêVü‰\T #˚düTø√yê\Hêïs¡T. &ÉãT“\T rdüT≈£îì zfÒ¢j·T&É+, eT<ä´+ eTVü≤e÷à]øÏ u≤ìdü\e&É+ e+{Ï kÕe÷õø£ s¡T>∑à‘·\ô|’ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT y˚T\Tø=˝≤Œ\Hêïs¡T. |ü<√‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T ø£wüº|ü&ç #·~$ |ü~øÏ |ü~ J|”@\T kÕ~Û+#ê\ì ‘·<ë«sê Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{°˝À¢ d”≥T¢ bı+<˚ neø±X¯+ ñ +≥T+<äì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ Äj·÷ $<ë´\j·÷\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T »>∑H√àVæ≤˙<˚$, Á‹y˚DÏ, ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ‘· $<ÛëHêH˚ï ø=qkÕ–+#ê* >∑T+≥÷s¡T, Ä>∑düTº9(mm+mdt):q÷‘·q ô|q¸Hé $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚dæ bÕ‘· $<ÛëHêìï |ü⁄qs¡T<äΔ]+#˚ es¡≈£î b˛sê≥+ ø=qkÕ–kÕÔeTì bÕ*f…øÏïø˘ n<Ûë´|üø£ dü+|òü÷\T &çe÷+&é #˚XÊsTT. >∑T+≥÷s¡T >∑T»®q>∑T+&É¢˝Àì Á|üuÛÑT‘·« eTVæ≤fi≤ bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\ dü$÷|ü+˝À ªÄ‘·à|òüTÀwüμ ù|s¡T‘√ Bø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ*f…øÏïø˘ n<Ûë´|üø£ dü+|òü÷\ düe÷K´ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äX‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=‘·Ô $<Ûëq+˝À ñ<√´>∑T\ uÛÑÁ<ä‘·≈£î eTT|ü⁄Œ ø£\T>∑T‘·T+<äì, ùwsY e÷¬sÿ{Ÿ˝À |æ+#Û·q¢ q>∑<äTqT ô|≥º&É+ πøåeT+ ø±<äHêïs¡T. d”|”mdt sêh Á|üuÛÑT‘·« |ü]~Û˝Àì n+X¯+ ø±ã{Ϻ <ëìì s¡<äT› #˚j·÷\ì sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡+>∑Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T. bÕ‘· |ü<äΔ‹˝À ñ<√´– HÓ\yê] #·+<ë #Ó*¢+#·qedüs¡+ ˝Ò<äì, ø=‘·Ô |ü<äΔ‹˝À eT÷\y˚‘·q+‘√ bÕ≥T &û@˝À 10 XÊ‘êìï ø£≥º&É+ Äπøå|üD°j·TeTì ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ◊.$.sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. düØ«düT˝À ñHêï, ñ<√´>∑ $s¡eTD #˚dæHê.. #·ìb˛‘˚ ñ<√´– $÷<ä Ä<Ûës¡|ü&çq yê]øÏ ≈£î≥T+ã ô|q¸Hé ñ+&É>±, ø=‘·Ô $<Ûëq+˝À Ç≥Te+{Ï dü<äTbÕj·T+ ˝Òø£b˛e&É+ <ës¡TDeTì ø√XÊ~Ûø±] $qj·T‘·T˝≤¢ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñ<√´– $s¡eTD nq+‘·s¡+ Äs√>∑´ uÛÑÁ<ä‘·≈£î ø=‘·Ô $<Ûëq+˝À düŒwüºyÓTÆq $<Ûëq ìs¡íj·T+ ˝Òø£b˛e&É+ <ës¡TDeTì Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù XÀuÛÑHéu≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£ècÕí, >∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+, $XÊK|ü≥ï+, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q 100 eT+~ n<Ûë´|ü≈£î\T á Bø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. •_sêìï Á|üuÛÑT‘·« eTVæ≤fi≤ bÕ*f…øÏïø˘ Á|æì‡|ü˝Ÿ X‚wü–]sêe⁄ dü+<ä]Ù+#ês¡T. eTVæ≤fi≤ bÕ*f…øÏïø˘ Ä+>∑¢ n<Ûë´|ü≈£î\T bÕD°sêe⁄ düeTq«j·Tø£s¡Ô>± e´eVü≤]+#ês¡T.

q÷´&Ûç©¢ : edü‹ >∑èVü‰\˝À u≤*ø£\ô|’ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ˝…’+–ø£ <ë&ÉT\qT ìs¡dædü÷Ô ◊<ë« &Ûç©¢ sêh XÊK ãT<Ûäyês¡+ ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫+~. ;Vü‰sY˝Àì eTT»|òüsY|üPsY˝Àq÷, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì &çjÓ÷]j·÷˝À Ç{°e\ edü‹ >∑èVü‰\˝Àì u≤* ø£\ô|’ ˝…’+–ø£ <ë&ÉT\ dü+|òüT≥q\T yÓ\T>∑T#·÷dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. e+<ä˝≤~ eT+~ eTVæ≤fi¯\T M|” Vü≤Ödt qT+&ç bÕs¡¢yÓT+{Ÿ uÛÑeq+ es¡≈£î ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ;Vü‰sY eTTK´eT+Á‹ ìrXŸ ≈£îe÷sY, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ jÓ÷– Ä~‘·´Hê<∏é\T ‘·ø£åDy˚T sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓ÷&ûÁ|üuÛÑT‘·« ªuÒ{Ï ã#êy√μ ìHê<ä+ |ü∫à ã÷≥ø£eTHêïs¡T. eTT» |òüsY|üPsY, &çjÓ÷]j·÷ |òüT≥q\ô|’ y˚>∑e+‘·yÓTÆq $#ês¡D »s¡bÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|ü<äs¡Ùq #˚düTÔqï eTVæ≤fi¯\qT b˛© düT\T n¬sdüTº #˚dæ eT+~sY e÷sYZ b˛©düT ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

13 &û\s¡¢ ìj·÷eTø±\T s¡<Tä › eTs√ 14 n|”Œfi¯ó¢ ‹s¡kÕÿs¡+ e÷ Á|ü ‹ ì~ $XÊK |ü≥ï+, Ä>∑düTº9q>∑s¡+‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± >∑‘· e÷]Ã˝À »]–q πswüHé &û\s¡¢ ìj·÷eT ø±˝À¢ 13 s¡<äT› #˚XÊs¡T. eTs√ 14 n|”Œfi¢̄qT ‹s¡düÿ]+ #ês¡T. $T>∑‘ê 8 n|”Œfi¯ó¢ $#ês¡D <ä X ¯ ˝ À ñHêïsTT. q>∑ s ¡ |ü]~Û˝À 41, Á>±$÷D õ˝≤¢˝À 143 πswüqT &û\s¡¢ ìj·÷eT ø±\≈£î e÷]Ã˝À Á|üø£≥q C≤Ø #˚ d æ q dü + >∑ ‹ ‘Ó * dæ + <˚ . ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ sê‘· |üØø£å ìs¡«Væ≤+∫, ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q yê]øÏ eTÚœø£ |üØø£å\T »] bÕs¡T. sê‘·|üØø£å, Ç+≥s¡÷«´˝À¢ e∫Ãq e÷s¡ T ÿ\ Ä<Û ë s¡ + >± n~Ûø±s¡T\T m+|æø£ #˚XÊs¡T. Á>±$÷D õ˝≤¢ |ü]~Û˝À 106 eT+~, q>∑ s ¡ |ü ] ~Û ˝ À 37 eT+~ yÓs¡dæ 143 eT+~ì m+|æø£ #˚dæ ìj·÷eTø£|Áü ‘ê\qT C≤Ø #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚XÊs¡T. á ‘·s¡TD+˝À ìj·÷ eTø±˝À¢ nÁø£e÷\T »]>±j·Tì, n‘· ´ ~Û ø £ e÷s¡ T ÿ\T e∫Ãq yê]ì ø±≈£ î +&Ü ‘· ≈ £ î ÿe

e∫Ãqyê]øÏ &çb˛\qT ø£≥ºu…{≤ ºs¡ì ø=+‘·eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Ä+<√fi¯ q ≈£ î ~>±s¡ T . 35 &çb˛\ (q>∑s¡ |ü]~Û˝À 14, Á>±$÷D õ\Ä\ |ü]~Û˝À 21) πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ CÒd” ø√s¡Tº˝À n|”Œfi¯ó¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. M{Ïô|’ dü + j· T Tø£ Ô ø£ ˝ … ø £ º s ¡ T dü è »q $#ês¡ D »]bÕs¡ T . n|” Œ \T #˚düT≈£îqï yê] yê<äHê\qT $Hêïs¡T. sê‘·, eTÚœø£ |üØø£å˝À¢ e∫Ãq e÷s¡Tÿ\qT |ü]o*+ #ês¡ T . ∫es¡ ≈ £ î 13 ìj·÷eTø±\qT (q>∑s¡ |ü]~Û˝À 2, Á>±$÷D õ˝≤¢ |ü]~Û˝À 11) s¡ < ä T › #˚ X Ês¡ T . M{Ï ø Ï eT∞¢ H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚j·÷\ì Ä<˚ • +#ês¡ T . 14 n|” Œ fi¯ ¢ $wü j · T +˝À |æ { Ï w ü H é < ës¡ T \ yê<äq˝À |üdü ˝Ò<ä+≥÷ yê{Ïì ‹s¡ d ü ÿ ]+∫ Ç+‘· ≈ £ î eTT+<ä T m+|æ ¬ ø ’ q yê]π ø ìj· ÷ eTø£ |ü Á ‘ê\qT C≤Ø #˚ j · ÷ \ì Ä<˚•+#ês¡T. eTs√ 8 n|”Œfi¯ó ¢ $#ês¡D <äX¯˝À ñHêïsTT. ìj·÷eTø±˝À¢ sê»ø°j·T CÀø£´+ ñ+<ä + ≥÷ n|ü Œ {À¢

Äs√|üD˝§#êÃsTT. myÓTà˝Ò´\T ‘· e T nqT#· s ¡ T \≈£ î <ä π ø ÿ˝≤ #· Á ø£ + ‹bÕŒs¡ q ï $eTs¡ Ù \T >∑ { Ï º > ± $ì|æ + #êsTT. á ø±s¡ D +>±H˚ sê‘· |ü Ø ø£ å ˝ À ‘· ≈ £ î ÿe e÷s¡ T ÿ\T e∫ÃHê Ç+≥s¡ ÷ «´˝À¢ ‘· e T nqT#· s ¡ T \≈£ î n~Û ø £ + >± e÷s¡ T ÿ\T y˚ s TT+#· T ø=ì &û\s¡Twæ|t <äπøÿ˝≤ sê»ø°j·T ô|’s¡M\T kÕ–q≥T¢ Á|ü#ês¡+ kÕ–+~. BìøÏ ‘· > ∑ Z ≥ Tº > ±H˚ $#ês¡D˝À 13 ìj·÷eTø±\qT s¡<äT› #˚XÊs¡T. e#˚à HÓ\˝À ø=‘·Ô &û\s¡T¢: ø=‘·Ô>± ìj·T$T‘·T˝…’q yê]øÏ e#˚ à HÓ \ ˝À Á<Û ä T e|ü Á ‘ê\T Ç#˚ à +<ä T ≈£ î n~Û ø ±s¡ T \T dü H êïVü ‰ \T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nuÛÑ´+‘·sê\T ˝Ò ì 21 eT+~øÏ ìj· ÷ eT ø£|Áü ‘ê\qT n+<äCj Ò T· qTHêïs¡T. CÒd” ø√s¡Tº rs¡TŒ Á|üø±s¡+ eTs√ 12 eT+~øÏ ìj·÷eTø£|üÁ‘ê\T n+<ä C Ò j · T &ÜìøÏ M\T @s¡Œ&ç+~. ôdô|º+ãs¡T qT+∫ 33 eT+~ &û \ s¡ T ¢ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqTHêïs¡T.


PRAJA BALAM

5

ôV’≤<äsêu≤<é

b˛dü˝º Ÿ ù|yÓT+{Ÿ u≤´+≈£î˝À s¡TD≤\T

q÷´&Ûç©¢ : Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+˝Àì Ç+&ç j · ÷ b˛dü T º ù|yÓ T +{Ÿ u≤´+≈£ î ùde\ $dü Ô s ¡ D ˝À uÛ≤>∑+>± u≤´+≈£î\T, Ç‘·s¡ $‘·Ô dü + dü ú \ ‘√ uÛ ≤ >∑ k Õ«eT´+ ≈£î<äs¡TÃø√qT+~. Ç˝≤ <∏äsY¶ bÕغ‘√ ˇ|üŒ+<ë\T #˚düTø√ e&É+ <ë«sê ‘·eT U≤‘ê<ë s¡T\≈£î s¡TD≤\T, eT÷´#·Te˝Ÿ |ò ü + &é ‡ , ;e÷ |ü < ∏ ä ø ±\qT $Áø£ s TT+#· q T+~. ◊|æ | æ _ ùde\T ÁbÕs¡ + uÛ Ñ + nsTTq ‘· s ê«‘· |ü + C≤uŸ H˚ w ü q ˝Ÿ u≤´+≈£î≈£î #Ó+~q s¡TD≤\‘√ bÕ≥T ø=ìï ñ‘· Œ ‘· T Ô \ qT n+<ä T u≤≥T˝ÀøÏ ‘˚ q T+<ä ì dü e ÷#ês¡ + . n<˚ $<Û ä + >± ãC≤CŸ n\j·T+CŸ‘√ uÛ≤>∑kÕ« eT´+ ø±e&É+ <ë«sê ;e÷‘√ bÕ≥T eT]ìï |ü < ∏ ä ø ± \qT $Áø£ s TT+#· q T+<ä ì ñ qï‘ê~Ûø±] ˇø£ÿs¡T ‘Ó*bÕs¡T. e#˚ à Ä>∑ d ü T º 21q Á|ü < Û ë ˙ qπs+Á<ä yÓ÷&û Ç+&çj·÷ b˛düTº ù|yÓT+{Ÿ u≤´+≈£î (◊|æ|æ_)≈£î dü+ã+~Û+∫q 650 XÊK\qT ˝≤+#·q+>± ÁbÕs¡+_Û+ #·qT Hêïs¡ T . B+‘√ eTs√ ô|<ä ›

u≤´+øÏ + >¥ ùde\ dü + dü ú n+<ä T u≤≥T˝ÀøÏ sêqT+~. Á|üdüTÔ‘·+ uÛ≤s¡‘Y˝À 1.55 \ø£å\ b˛düTº Ä|ò”düT ø±sê´\j·÷\T ñ HêïsTT. Á|ü d ü T Ô ‘ · @&Ü~ eTT–+|ü⁄ Hê{ÏøÏ á XÊK\‘√ ◊|æ | æ _ nqTdü + <Û ë q+ ø±qT+~. Ç+<äT˝Àq÷ 1.3 \ø£å\ b˛düTº Ä|ò”düT\T Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ ñHêïsTT. Ç$ |ü ø £ ÿ Á>±e÷\qT ≈£ L &Ü #˚ s ¡ T ø√>∑ \ eì, B+‘√ <˚ X ¯ + ˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ ◊|æ | æ _ ùde\T n+<ä T u≤ ≥T˝ÀøÏ sêqTHêïj· T ì Ä n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø sês¡T|üPsY, sê+N˝À ¬s+&ÉT ◊|æ | æ _ XÊK\T ô|’ \ {Ÿ ÁbÕC…≈£îº˝À uÛ≤>∑+>± $»j·T e+‘·+>± ùde\+~düTÔHêïsTT. ù|yÓT+{Ÿ u≤´+≈£î\T e´≈£îÔ\T, ∫qï dü + dü ú \ qT+∫ \ø£ å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î &çbÕõ≥T¢ rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. n<˚ $<Ûä+>± Ç‘·s¡ u≤´+≈£î U≤‘ê\≈£ î q>∑ < ä T ã~© #˚jÓTT#·TÃ. Ç‘·s¡ nìï s¡ø±\ u≤´+øÏ + >¥ ùde\T Çø£ ÿ &É

n+<ä T u≤≥T˝À ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ s¡TD≤\T Çe«&É+, Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶\qT C≤Ø #˚ùd n~Ûø±s¡+ ñ+&É < ä T . B+‘√ Ç‘· s ¡ u≤´+≈£ î \T, $‘· Ô dü + dü ú \ ‘√ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ≈£î<äTs¡TÃø√e&É+ <ë«sê b˛düº˝Ÿ ù|yÓT+{Ÿ u≤´+≈£î ‘·eT U≤‘ê<ës¡T\≈£î s¡TD≤\T, Ç‘·s¡ $‘·Ô ùde\T n+~+#· &ÜìøÏ M\T ø£*Œ+#·qT+~. \ø£å s¡÷bÕj·T\ |ü]$T‹ $T+∫q &ç b Õõ≥¢ q T b˛dü T º Ä|ò ” d ü T ùd$+>¥ u≤´+ø˘‡ (|æˇmdt_)≈£î ã~© #˚jT· qTqï≥T¢ Ä esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. b˛düTº Ä|ò”düT˝À¢ s¡ø£s¡ø±˝…’q 37 ø√≥¢ U≤‘ê\T ñHêïj·Tì, Áø£eT+>± yê{Ïì ◊|æ | æ _ ‘√ nqTdü + <Û ë q+ #˚ j · T qTHêïeTì nHêïs¡ T . ‘=\T‘· 11,000 eT+~ b˛dü T º e ÷Hé \ T Ç+{Ï e<ä › π ø u≤´+øÏ+>¥ ùde\qT n+~+#· qTHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· 3 \ø£å\ ‘·bÕ\ XÊK ñ<√´>∑T\T á ùde˝À¢ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ne⁄ ‘ês¡T. Ç+{Ï e<ä›πø n+~+#˚ ùde\≈£î ø=+‘· s¡Tdü+ edü÷\T #˚j·TqTHêïs¡T.

õmdt{Ï düT\uÛ‘Ñ s· +¡ ø±yê* |üqTï XÊ¢ãT\qT ‘·–+Z #ê* l◊m+m|òt dü÷#·q

10.08.2018 X¯óÁø£yês¡+

ôdHÓ‡ø˘‡ 221 bÕsTT+≥¢ sê´©

cÕ$÷ m+◊ @2 e#˚Ãd+æ ~!

eTT+ãsTT : <˚oj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ ø=qT>√fi¢̄ eT<䛑·T‘√ dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶qT düèwæº+#êsTT. ãT<Ûäyês¡+ _mdtÇ ôdHÓ‡ø˘‡ 221.76 bÕsTT+≥T¢ ˝Ò<ë 0.59 XÊ‘·+ sêDÏ+∫ q÷‘·q >∑]wüº kÕúsTT 37,887.56≈£î #˚]+~. mHémdtÇ ì|ò”º 60.55 bÕsTT+≥T¢ ô|]– 11,450 e<ä› eTT–dæ+~. ôdHÓ‡ø˘‡˝À ˇmHéõdæ2.87 XÊ‘·+, ]\j·THé‡ 2.85 XÊ‘·+, ◊dæ◊dæ◊ u≤´+≈£î 1.63 XÊ‘·+, mdt_◊ 1.53 XÊ‘·+, ôV≤#Yj·TTm˝Ÿ 1.33 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq n~Ûø£+>± ô|]–q yê{Ï˝À {≤|t˝À ñHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ e÷s¡T‹ düTEøÏ 1.99 XÊ‘·+, ãC≤CŸ Ä{À 0.96 XÊ‘·+, y˚<ë+‘· 0.90 XÊ‘·+, mHé{Ï|ædæ 0.57 XÊ‘·+, ÇH√Œ¤dædt 0.47 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq n~Ûø£+>± qwüºb˛sTTq yê{Ï˝À eTT+<äT es¡Tdü˝À ñHêïsTT. ø£q÷‡eTsY &É÷´¬sãT˝Ÿ‡, u≤´+øÏ+>¥, ÄsTT˝Ÿ n+&é >±´dt, ø±|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡ dü÷N\T n‘·´~Ûø£+>± ô|]– e÷¬sÿ ≥¢≈£î Á|ü<Ûëq eT<䛑·TqT n+~+#êsTT.

yêfi¯¢≈£î $<˚oj·÷q+ ìùw<Ûä+. !

q÷´&Ûç©¢ : u≤´+≈£î\ qT+∫ s¡÷.50 ø√≥¢ ô|’Hê s¡TD≤\T rdüT≈£îì m>=Z&ÉT‘·Tqï yê]øÏ $<˚oj·÷q+ ìùw~Û+#·qTHêïs¡T. BìøÏ dü + ã+~Û + ∫ π ø +Á<ä Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ø£ d ü s ¡ ‘ · T Ô ÁbÕs¡ + _Û + ∫+<ä ì düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ñ<˚›X¯´|üPs¡«ø£ m>∑y˚‘·<ës¡T\T Çø£ $÷<ä≥ eTT+<ädüTÔ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü $<˚XÊ\≈£î yÓfi¢̄≈£î+&Ü ñ+&˚˝≤ ø£]ƒq yÓ’K] nqTdü]+#ê\ì jÓ÷∫k˛Ô+~. Bì ø√dü+ Ä]Δø£ ùde\ ø±s¡´<ä]Ù sêJyé ≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£$T{° y˚j·T>± |ü\T dü÷#·q\T #˚dæ+~. Ç+<äTø√dü+ <˚oj·T bÕdtb˛s¡Tº #·≥º+ ôdø£åHé 10˝À dües¡D. #˚j·TqT+~. s¡÷.50 ø√≥T¢, Äô|’ s¡TD≤\T rdüT≈£îH˚ yê] bÕdtb˛s¡Tº $esê\qT ≈£L&Ü ‘·|üŒìdü]>± u≤´+≈£î\T ùdø£]+#ê\ì Ç~ es¡πø Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚•+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

#ÓH’ ê≈£î #Ó+~q Á|üeTTK yÓTTu…˝’ Ÿ bò˛q¢ ‘·j·÷Ø dü+düú cÕ$÷, ôd]Ã+»Hé ~>∑ Z » + >∑ ÷ >∑ T ˝Ÿ ø£*dæ >∑‘˚&Ü~ $&ÉT<ä\ #˚dæq yÓTTu…’˝Ÿ m+◊ @1. Ä+Á&Ü sTT&é eHé ÁbıÁ>±yé T øÏ + <ä rdüTø=∫Ãq á yÓTTu…’˝Ÿ f…ø˘ Á|æj·TT \qT $X‚wü+>± Äø£≥T º≈£î+~. BìøÏ ø=qkÕ–+ |ü⁄>±, ãT<Ûäyês¡+ cÕ$÷ m+◊ @2qT uÛ ≤ s¡ ‘ · $|ü D Ï ˝ ÀøÏ $&É T <ä \ #˚dæ+~. m+◊@1‘√ b˛*ùdÔ, &ç C … ’ H é , ¬ ø yÓ T sê $uÛ ≤ >±\qT ákÕ] eT]+‘· ã˝Àù|‘· + #˚ d æ + ~. m+◊ @2 5.99 n+>∑ T fi≤\ |ò ü ⁄ ˝Ÿ ô V≤#Y & û G &ç d t ù |¢ ( 18:9)‘√ sêqT+~. Bì˝À kÕï|t Á &Ü>∑ H é 660 ÁbÕôddüsYqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. 4J; sê´yé T , 6J; sê´yé T y˚ ] j· T +≥¢ ˝ À edü T Ô q ï á yÓ T Tu… ’ ˝ Ÿ 64J;, 128J;

n+‘·s¡Z‘· yÓTyÓTTØ‘√ sêqT+~. yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑T s¡+>∑T˝À¢ Ç~ \_Û+#·qT+~. q\T|ü⁄, >∑T˝≤;, |üdæ&ç, ˝Ò‘· ˙\+ esêí˝À¢ Ç~ n+<ä T u≤≥T˝À ñ+≥T+~. 4J; sê´yé T G64J; Ç+≥ s¡ï˝Ÿ k˛ºπsCŸ ñqï bò˛Hé <Ûäs¡qT s¡÷.16,999>± ìs¡ísTT+#ês¡T. Çø£ 6J; sê´yé T G128J; n+‘·s¡Z‘· yÓTyÓTTØ ñqï yÓTTu…’˝Ÿ <Ûäs¡qT Á|üdüTÔ‘·+ yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äT. ‘· « s¡ ˝ ÀH˚ Bì <Û ä s ¡ q T yÓ\¢&çkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ä>∑düTº 9e ‘˚B qT+∫ m+◊.ø±yéT‘√ bÕ≥T, nyÓTC≤Hé yÓuŸôd’{Ÿ˝À Á|”Äs¡¶sY ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. Ä>∑ d ü T º 16qT+∫ á bò ˛ Hé n+<ä T u≤≥T˝ÀøÏ sêqT+~. ÁbÕs¡+uÛÑ Ä|òüsY øÏ+<ä õjÓ÷ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T s¡÷.2,200 ø±´wtu≤´ø˘‘√ bÕ≥T, 4.5{°; ôV’≤d”Œ&é &˚{≤qT bı+<äe#·TÃ.

mHémdtáøÏ ñ»®«\ uÛÑ$‘· s¡»‘√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À¢ e÷J Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥

Ä{Àπ>sY wæ|‘ºt √ e÷s¡T‹ ø=‘Ô· dæ«|òºt

q÷´&Û ç © ¢ : uÛ ≤ s¡ ‘ · |ü q Tï\ $<ÛëHê˝À¢ edüTÔ ùde\ |üqTï (õmdt{Ï) ô|<ä› dü+düÿs¡D nì n+‘·sê® rj·T Á<äe´ ì~Û dü+düú (◊m+m|ò t ) ù|s=ÿ+~. <˚ X ¯ |ü q Tï $<Û ë q+˝À Ç<√ yÓ T Æ \ TsêsTT nì ‘Ó * |æ + ~. nsTT‘˚ õmdt{Ï πs≥¢ $<Ûëq+ eT]+‘· düT\Te⁄>± e÷sê\ì dü÷∫+∫+~. õmdt{Ï $<Ûëq+ ˝À |ü\T s¡ø±\ |üqTï XÊ¢ãT\‘√ øÏ¢wüº+>± ñ+<äì ù|s=ÿ+~. á |ü q Tï $<Û ë q |ü ⁄ s√>∑ ‹ ì @e÷Á‘· + <Ó ã “rj· T ≈£ î +&Ü $<ÛëHêìï düs¡fi¯‘·s¡+ #˚j·÷\ì

dü ÷ ∫+∫+~. $$<Û ä s¡ ø ±\ õmdt { Ï π s ≥¢ ø±s¡ D +>± |òæsê´<äT\T, ìs¡«Vü≤D Ks¡Tà m≈£îÿe ne⁄‘√+<äì ◊m+m|òt yê]¸ø£ ìy˚~ø£˝À ‘Ó*|æ+~. ‘·≈£îÿe |üqTï πs≥¢‘√ ¬s+&ÉT XÊ¢ãT\T ñ+&Ü\ì, m+|æø£ #˚dæq edüTÔe⁄\≈£î m≈£îÿe |üqTï π s ≥T‘√ ˇø£ XÊ¢ ã T ñ+fÒ dü]b˛‘·T+<äì ‘Ó*|æ+~. |üqTï XÊ¢ãT\qT ‘·–Z+#·&É+ <ë«sê Ä<ëj·T+ dæús¡+>± ñ+≥T+<äì ◊m+m|òt dü÷∫+∫+~. uÛ≤s¡‘Y ø±≈£ î +&Ü eTs√ Hê\T>∑ T <˚XÊ\T Hê\T>∑T XÊ¢ãT\ |üqTï

πs≥¢qT neT\T #˚düTÔHêïj·Tì ◊m+m|ò t ù|s=ÿ+~. yê´{Ÿ $~ÛdüTÔqï 115 <˚XÊ˝À¢ 49 <˚ X Ê\T ˇπ ø π s ≥T˝À |ü q Tï $~ÛdüTÔHêïj·Tì, 28 <˚XÊ\T ¬ s +&É T XÊ¢ ã T˝À¢ |ü q Tï\T y˚ d ü T Ô H êïj· T ì ◊m+m|ò t ù|s=ÿ+~. uÛ≤s¡‘Y˝À ◊<äT s¡ø±\ |ü q Tï π s ≥T¢ neT˝À¢ ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á |üqTï $<Ûëq+ Ä]Δø£ e´edüúqT ô|+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì ◊m+m|òt ù|s=ÿ+~. õmdt { Ï e\¢ HêD´‘·‘√ bÕ≥T ñbÕ~Û ø£\Œq ô|s¡T>=#·Ãì n+#·Hê y˚dæ+~.

Ç+&çjT· Hé u≤´+ø˘ ˝≤uÛ+Ñ s¡÷.209 ø√≥T¢ q÷´&Ûç©¢ : Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À Ç+&çj·THé u≤´+ø˘ s¡÷.209.31 ø√≥¢ ìø£s¡ ˝≤uÛ≤ìï Á|üø£{Ï+∫+~. n+‘·ÁøÏ‘·+ Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ ø±\+˝À u≤´+≈£î Ä]®+∫q ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ s¡÷.372.40 ø√≥¢‘√ b˛*ùdÔ Ç~ 43.7 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe. e÷]Ñ√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷dæø£+˝À u≤´+≈£î ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ s¡÷.1,258.99 ø√≥T¢>± qyÓ÷<Ó’+~. dü$÷øÏådüTÔqï Á‘Ó’e÷dæø£+˝À yÓTT‘·Ô+ Ä<ëj·T+ s¡÷.4,788.04 ø√≥¢ qT+∫ s¡÷.5,131.96 ø√≥¢≈£î #˚]+~.2018 pHé 30 Hê{ÏøÏ yÓTT‘·Ô+ n&Ü«qT‡˝À¢ dü÷ú\ ìs¡s¡úø£ ÄdüTÔ\T (mHé|”@) 7.21 XÊ‘·+ qT+∫ 7.2 XÊ‘êìøÏ ‘·>±ZsTT. ìø£s¡ mHé|”@\T ≈£L&Ü 4.05 XÊ‘·+ qT+∫ 3.79 XÊ‘êìøÏ ‘·>±ZsTT. yÓTT‘·Ô+ πø{≤sTT+|ü⁄\T s¡÷.715.56 ø√≥¢ qT+∫ s¡÷.1,029.56 ø√≥¢≈£î ô|]>±sTT. n+<äT˝À yÓTT+&ç u≤ø°\≈£î πø{≤sTT+|ü⁄\T e÷Á‘·+ s¡÷.681.94 ø√≥¢ qT+∫ s¡÷.456.60 ø√≥¢≈£î ‘·>±ZsTT.

q÷´&Û ç © ¢ : <˚ o j· T Á|ü e TTK Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ ñ‘·Œ‘·TÔ\ dü+düú e÷s¡ T ‹ dü T Eø° Ç+&ç j · ÷ (m+mdt◊) ‘·q {≤|t`m+&é y˚]j·T+{Ÿ yÓ÷&Éfi¢̄˝À Ä{Àπ>sY wæ|òtº(@Jmdt) dü<äTbÕj·÷ìï rdü T ø=∫Ã+~. e÷s¡ T ‹ Á|”$Tj·T+ Vü‰´#Yu≤´ø˘ yÓ÷&É˝Ÿ dæ « |ò t º ˝ À @Jmdt |ò ” # · s Y ‘ √ dü ] ø=‘· Ô ø±s¡ ¢ q T $&É T <ä \ #˚ d æ + ~. M{Ï <Û ä s ¡ \ T s¡ ÷ . 8.76\ø£å\(mø˘‡ c˛s¡÷+, ~©¢) es¡≈£î ñqï≥Tº dü+düú yÓ\¢&ç+ ∫+~. á @&Ü~ |òæÁãe]˝À »]–q Ä{Àmø˘‡b˛˝À eT÷&√ ‘·s¡+ dæ«|òtº ø±s¡¢qT e÷s¡T‹ Ä$wü ÿ ]+∫+~. Mmø˘ ‡ ◊, »&é m ø˘ ‡ ◊, M&û ◊ , »&é & û ◊ y˚]j·T+≥¢˝À @Jmdt |ò”#·sYqT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ódü÷Ô ø±s¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ‘êC≤>± á Ä{Àπ>sY wæ|òtº dü<äTbÕj·T+‘√ {≤|t m+&é y˚]j·T+≥T¢ nsTTq »&émø˘‡◊ |ü¢dt Á{ÏyéT, »&é&û◊ |üd¢ qt T e÷¬sÿ{À¢øÏ rdüTø=∫Ã+~. ô|Á{À˝Ÿ y˚]j·T+{Ÿ <Ûäs¡ s¡÷. 7.76\ø£å\T, &ûõ˝Ÿ y˚]j·T+{Ÿ <Ûäs¡ s¡÷. 8.76\ø£å\T>± ñ qï≥T¢ dü + dü ú ‘Ó * |æ + ~. ª{≤|t ` m+&é y˚ ] j· T +≥¢ ˝ À Ä{Àπ>sY wæ|òtº dü<äTbÕj·T+ ñ

+fÒ u≤>∑T+≥T+<äì ø£düºeTs¡¢ qT+∫ |ò ” & é u ≤´ø˘ e∫Ã+~. B+‘√ »&émø˘‡◊ |ü¢dt, »&é&û◊ |ü ¢ d t y˚ ] j· T +≥¢ ˝ À @Jmdt |ò ” # · s Y rdü T ø=#êÃ+. á dü<äTbÕj·T+‘√ dæ«|òtº Áu≤+&é $\Te eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+~μ nì m+mdt ◊ d” ì j· T sY m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY(e÷¬sÿ{Ï+>¥ n+&é ùd˝Ÿ‡) ÄsYmdt ø£©‡ z Á|ü ø £ ≥ q˝À ‘Ó * bÕs¡ T . dæ « |ò t º yÓ ÷ &É ˝ Ÿ q T 2005˝À ‘=* kÕ]>± uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢øÏ rdüT ø=#êÃs¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ 19 \ø£å\≈£î ô|’>± dæ«|òtº j·T÷ì≥T¢ neTTà&Ó ’ q ≥T¢ e÷s¡ T ‹ ‘Ó*|æ+~.

Çø£ >∑ ‘ · bò ˛ Hé ‘ √ b˛*ùdÔ , ¬ ø yÓ T sêqT qM˙ø£ ] +#ês¡ T . yÓqTø£ yÓ’|ü⁄ 12G20 yÓT>± |æ¬ø‡˝Ÿ k˛˙ ôdHê‡sY‡ ø£*–q &ÉT´j·T˝Ÿ ¬øyÓTsêqT neTsêÃs¡T. Çø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq ôd©Œ¤\ ø√dü+ eTT+<äTyÓ’|ü⁄ 20yÓT>±|æ¬ø‡˝Ÿ ¬ ø yÓ T sêqT rdü T ø=#êÃs¡ T . eTT+<äT ¬øyÓTsê &ûmdtm˝ŸÄsY ¬øyÓTsê kÕúsTT˝À bòı{À\qT rj·T >∑\<äì ø£+ô|˙ #ÓãT ‘√+~. Çø£ Ä+Á&ÜsTT&é eHé Áb˛Á>±yéT øÏ+<ä edüTÔqï yÓTTu…’˝Ÿ ø±e&É+‘√ >∑÷>∑T˝Ÿ n+~+#˚ Á|ü r n|t & ˚ { Ÿ m+◊ @2≈£ î edüTÔ+~. n+‘˚ø±<äT, Ä+Á&Ü sTT&é ˝Òf…dtº yÓs¡¸Hé ªô|’μ≈£î ≈£L&Ü n|t&˚{Ÿ ne⁄‘·T+~. Ç+<äT˝À 3010 m+@ôV≤#Y u≤´≥Øì neTsêÃs¡T. f…’|t` dæ b˛sYº‘√ edüTqÔ ïá yÓTTu…˝’ Ÿ bòÕdtº #Ûê]®+>¥ 4.0≈£î düb˛sYº #˚düTÔ+~.

q÷´&Û©ç ¢ : H˚wqü ˝Ÿ kÕºø˘ mπø‡Ã¤+J (mHémdtá)øÏ ñ»«\ uÛ$Ñ wü´‘Y ñ+<äì e÷J Á|ü<Ûëì eTH√à Vü≤Hé dæ+>¥ ù|s=ÿHêïs¡T. mH émdtá 25 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô #˚dTü ≈£îqï s¡»‘√‘·‡e y˚&TÉ ø£\qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mHémdtá ø=‘·Ô >∑ T s¡ T Ô (˝À>√)qT Ä$wü ÿ ]+ #ês¡ T . mHé m dt á qT+∫ eT]ìï n<äT“¤‘ê\T sêyê*‡ ñ +<ä ì eTH√àVü ≤ Hé nHêïs¡ T . dü]>±Z 25 @fi¢̄ øÏ+<ä≥ Ä]úø£ eT+Á‹>± |ü ì #˚ d æ q dü e T j·T+˝À Äj·Tq mHémdtáì ÁbÕs¡+_Û+#·&+É >∑eTHês¡Ω+. <˚X¯ Ä]ú ø £ e´edü ú uÛ Ñ $ wü ´ ‘Y q T e÷]Ã+<ä ì , $eTs¡ Ù \˙ï ‘·ù|Œqì ìs¡÷|æ‘·eTj·÷´j·Tì ‘Ó * bÕs¡ T . 1991˝À Á|ü y ˚ X ¯ô|{Ϻq dü+düÿs¡D\T, Ä ‘·sê«‘· |ü ] D≤e÷\T.. uÛ ≤ s¡ ‘ Y q T Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ y˚>∑e+‘·yÓTÆq

eè~Δ kÕ~Û+#˚ Ä]úø£ e´edüú>± ì*#˚ ˝ ≤ #˚ X Êj· T ì yÓ \ ¢ & ç + #ês¡T. uÛ≤s¡‘˝Y À kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢ô|’ qeTàø£+ ô|+#˚˝≤ #˚j·T&É+˝À mHé m dt á ø° \ ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫+<äì #Ó|ü⁄Œ ø=#êÃs¡T. yê´bÕs¡ $düÔs¡D˝À uÛ≤>∑+>± áøÏ « {° , &Ó { Ÿ , e&û ¶ π s ≥T |òüP´#·sY‡\ô|’ <äèwæº ô|≥º&ÜìøÏ H˚ w ü q ˝Ÿ kÕº ø ˘ mπ ø ‡Ã¤ + J (mHé m dt á ) dü H êïVü ‰ \T #˚ k ˛Ô + ~. ø£ + ô|˙\ ì<Û ä T \ dü$÷ø£s¡D e´j·÷\qT ôd’‘·+ ‘· – Z + #· q Tqï≥T¢ mHé m dt á #Û Ó ’ s ¡ à Hé nXÀø˘ #êyê¢ ù|s=ÿ Hêïs¡ T . áøÏ « {° e÷¬ s ÿ≥¢ ≈ £ î eT]+‘· eè~Δ #Ó+<˚ dü‘êÔ ñ +<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. kÕºø˘ e÷¬sÿ {Ÿ˝À ]f…’˝Ÿ eT<äT|üs¡¢ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ô|s¡>±*‡q ne dü s ¡ + ñ+<ä ì , dü + kÕú > ∑ ‘ · eT<äT|üs¡¢≈£î Ms¡T ‘√&Éyê«\ì mHémdtá m+&û, d”áz $Áø£yTé

*e÷j˚ T ù|s=ÿHêïs¡ T . s¡»‘√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À¢ πø+Á<ä s¡yêD≤ eT+Á‹ ì‹Hé >∑&ÉÿØ, ~©¢ ˝…|òæºHÓ+{Ÿ >∑es¡ïsY nì˝Ÿ u…’C≤˝Ÿ, ˙‹ ÄjÓ÷>¥ yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé sêJyé ≈£îe÷sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø√˝ÀπøwüHé πødüT˝À e÷¬sÿ≥¢ ìj·T+Á‘·D dü+düú ôd;‘√ ‘êC≤ #· s ¡ à \T ÁbÕs¡ + _Û + #êeTì mHémdtá yÓ\¢&ç+∫+~. ôd; <äsê´|ü⁄Ô |üPs¡ÔsTT+<äì, B+‘√ mHémdtá n+^ø±s¡|Pü s¡«ø£+>± eT∞¢ #·s¡Ã\T yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+<äì $Áø£ y é T *e÷j˚ T nHêïs¡ T . |ü s ¡ d ü Œ s¡ + sêJøÏ sêe&É + <ë«sê dü + dü ú \ T #Û ê Ø® \ qT »]e÷Hê s¡÷|ü+˝À #Ó*¢kÕÔsTT. <√wæ > ± ‘˚ \ &É + , H˚ s ¡ + n+^ø£ ] +#· & É + e+{Ï $ ñ +&Ée⁄. ø=+<äs¡T ÁuÀø£s¡T¢ n~Ûø£ Á|ò ” ¬ ø «˙‡ ø£ * –q ÁfÒ & ç + >¥ e´edü ú \ qT nÁø£ e T+>± $ìjÓ÷–+#ês¡qï Äs√|ü D \ô|’ ôd; <ä s ê´|ü ⁄ Ô #˚ d æ + ~. á n+X¯ + ˝À mHémdtá sêJ ø√s¡T‘√+~. ø√`˝ÀπøwüHé πødüT <äsê´|ü⁄Ô e\¢ mHémdtá s¡÷.10000 ø√≥¢ uÛ ≤ Ø ◊|” z ì*∫b˛sTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. dæ+>∑|üPsY mπø‡Ã¤+J (mdtJmø˘‡)‘√ $yê<ä |ü]cÕÿsêìøÏ ø=‘·Ô $<Ûëq+ô|’ ø£ è wæ #˚ d ü T Ô H êïeTì, 2`3 yêsê˝À¢ düŒwüº‘· e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì mHémdtá ‘Ó*|æ+~.

dæbÕ¢ ˝≤uÛ+Ñ s¡÷.451 ø√≥T¢ q÷´&Ûç©¢ : Wwü<Ûä ‘·j·÷Ø dü+düú dæbÕ¢ Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À s¡÷.451 ø√≥¢ @ø°ø£è‘· ìø£s¡ ˝≤uÛ≤ìï Ä]®+∫+~. n+‘·ÁøÏ‘·+ Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ ø±\+˝À dü+düú Ä]®+∫q s¡÷.409 ø√≥¢‘√ b˛*ùdÔ Ç~ 10 XÊ‘·+ m≈£îÿe. ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ yÓTT‘·Ô+ Ä<ëj·T+ s¡÷.3,432.32 ø√≥¢ qT+∫ s¡÷.3,845.84 ø√≥¢≈£î ô|]>±sTT. ªnyÓT]ø± e÷¬sÿ{Ÿ˝À e÷ ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î ‘·≈£îÿe b˛{° ñ+&É≥+‘√ eT+∫ Á‘Ó’e÷dæø£ |òü*‘ê\T e#êÃsTT. e#˚à ø=ìï yêsê˝À¢ eT]ìï ø=‘·Ô ñ ‘·Œ‘·TÔ*ï $&ÉT<ä\ #˚j·÷\qT≈£î+≥THêï+. ø£+ô|˙ Á|ü<Ûëq+>± HêD´‘·ô|’H˚ <äèwæº ô|&ÉT‘√+~. Ä $wüj·T+˝À sêJ |ü&˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äT. >√yê, Ç+&√sY bÕ¢+≥¢≈£î á◊ÄsY (mkÕº_¢wtyÓT+{Ÿ ‘·ìF ìy˚~ø£) \_Û+∫+<äμì dæbÕ¢ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY (m+&û), >√¢ã˝Ÿ d”áz ñe÷+>¥ zÁVü‰ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ ø£+ô|˙øÏ >√¢ã˝Ÿ N|òt Ä|üπs{Ï+>¥ Ä|ò”düsY (Jd”zz)>± ÄsY.nq+‘· Hêsêj·TDHéqT ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ ø£+ô|˙ ù|s=ÿ+~. ;mdtá˝À ùws¡T 0.75 XÊ‘·+ ˝≤uÛÑ+‘√ s¡÷.633.40 e<ä› eTT–dæ+~.


PRAJA BALAM

6

u≤´{Ÿ‡eTq¢ô|’H˚ uÛ≤s¡+ »≥Tº ≈£Ls¡TŒô|’H˚ ø£düs¡‘·TÔ

˝≤sY¶‡ yÓTÆ<ëq+˝À H˚{ÏqT+&ç uÛ ≤ s¡ ‘ Y ` Ç+>∑ ¢ + &é »≥¢ eT<Û ä ´ ¬s+&√ f…dtºe÷´#Y ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. ‘=* f…dtº˝À Ä‹<∏ä´ Ç+>∑¢+&é #˚‹˝À 31 |üs¡T>∑T\ ‘˚ & Ü‘√ {° $ T+&ç j · ÷ nq÷ Vü≤´+>± z&ç+~. uÖ*+>¥˝À Ç+>∑¢+&é‘√ düeT‘·÷ø£+>± ñ qï|üŒ{Ïø° u≤´{Ï+>¥˝À eT]+‘· sêDÏ+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. u≤´{Ï + >¥ Äs¡ ¶ s Y q T |ü { Ï w ü º + #˚düTø=H˚ Áø£eT+˝À á f…dtº˝À ã]˝ÀøÏ ~π > ‘· T ~»≥Tº ≈£Ls¡TŒô|’H˚ »≥Tº y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£ d ü s ¡ ‘ · T Ô ÁbÕs¡ + _Û + ∫+~. {°$T+&çj÷· kÕs¡~∏ $sê{Ÿ ø√V”≤¢ ôd+#· Ø , ns¡ Δ ô d+#· Ø \‘√ sêDÏ+∫Hê... $T>∑‘ê u≤´{Ÿ‡eTq¢ yÓ’|òü\´+ ø±s¡D+>± z≥$TbÕ ˝… ’ + ~. B+‘√ eTs√ u≤´{Ÿ ‡ eTHé≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê*‡ eùdÔ ‘=* ÁbÕ<Ûëq´+ |ü⁄C≤sêπø <äø£ÿqT+~. zô|qs¡T¢ $»s¡T` <Û ë eHé \ ‘√bÕ≥T ¬ ø m˝Ÿ sêVü Q ˝Ÿ \ T ≈£ L &Ü Ä•+∫q kÕúsTT˝À sêDÏ+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T. ‘=*f…dtº |üsê»j·÷ìï Á|üø£ÿq u… & ç ‘ ˚ {° $ T+&ç j · ÷ u… + #Y π ø |ü]$T ‘·yÓTÆq Ä≥>±fi¯fl≈£î á f…dtº˝À #√≥T \_Û+#˚ neø± X¯ e T÷ ˝Ò ø £ b ˛˝Ò < ä T . u… + #Y

Ä≥>±fi¯fl˝À ø£s¡DY Hêj·TsY, »&˚C≤, $¬ø{Ÿ ø°|üsY ]wüuŸ |ü + ‘Y ‘ √bÕ≥T ù|dt uÖ\sY XÊs¡ ÷ › ˝ Ÿ sƒ ê ≈£ L sY n+<ä T u≤≥T˝À ñHêï&ÉT. n+‘˚>±ø£ Áø°CŸ˝À ì\<=≈£îÿ≈£î+fÒ Á|ü‘·´]Δ uÖ\s¡¢≈£î #ÓeT≥\T |ü{Ϻ+# ·>∑\ dü‘êÔ ñqï u≤´{Ÿ‡eTHé #·fÒX¯«s¡ |ü⁄C≤sê ôd’‘·+ ¬s+&√ f… d t º ˝ À ã]˝ÀøÏ ~>∑ & ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêï&ÉT. m&é®u≤düºHé z≥$Tì ˝≤sY ¶ ‡ ˝ÀHÓ ’ H ê {°$T+&çj·÷ ã<äT\T rs¡Tà ≈£î+≥T+<√ ˝Ò<√ #·÷<ë›+... eH˚¶ Á|ü|ü+#·ø£|t Á|üyÓ÷wüq˝Ÿ M&çj÷Ó $&ÉT<ä\ e#˚à @&Ü~ 2019˝À »s¡>∑uÀj˚T Á|ü|ü+#· ø£|t ø√dü+ n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ ìj·T+Á‘·D eT+&É*(◊dædæ) Ç|ü Œ {Ï qT+#˚ dü H êïVü ≤ \T ÁbÕs¡+_Û+∫+~. á Áø£eT+˝À z Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ Á|ü y Ó ÷ wü q ˝Ÿ M&çj÷Ó qT ◊dædæ {Ï«≥sY <ë«sê n_Ûe÷qT\‘√ |ü+#·T≈£î+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT á ^‘·+ Á|ü|ü+#·yê´ |üÔ+>± j·TTe‘·qT ñÁs¡÷‘·\÷ –k˛Ô+~. ªÄHé {≤|t Ä|òt ~ es¡˝Ÿ¶μ n+≥÷ e#˚à á Á|ü #ês¡ ^‘·+˝À Ç+>∑¢+&é e÷J Ä≥>±&ÉT Ä+Á&É÷ |òæ¢+{≤|òt ø£ì|ækÕÔ&ÉT. |òæ¢+{≤|òt‘√ bÕ≥T

|ü \ Te⁄s¡ T n_Û e ÷qT\T Á|ü|ü+#·ø£|t˝À bÕ˝§ZH˚ <˚XÊ \≈£î dü+ã+ ~Û+∫q C≤rj·T |ü‘êø±\qT #˚‘· |ü{Ϻ dü+<ä&ç #˚XÊs¡T. ªs¡+&ç.. $÷s¡T ≈£L&Ü e#˚à @&Ü~ »]π> Á|ü|ü+#·ø£|t ø±]ïyê˝Ÿ ˝ À bÕ˝§Z q +&ç μ n+≥÷ ø√sês¡T. á M&çjÓ÷˝À |ò+¢æ {≤|ò‘t √bÕ≥T e÷J ÁøÏø¬ ≥s¡T¢ ≈£ î e÷s¡ dü + >±ø£ ÿ s¡ , |ò æ ˝ Ÿ ≥ô|ò ï ˝Ÿ , eTVæ ≤ fi≤ ÁøÏ ¬ ø ≥sY #ê¬s¢{Ÿ m&É«sY¶‡ ø£ì|æ+#ês¡T. e#˚ à @&Ü~ »s¡ > ∑ q Tqï Á|ü | ü + #· ø £ | t ≈ £ î Ç+>∑ ¢ + &é Ä‹<∏ä´+ Çe«qT+~. y˚T 30 qT+∫ E˝…’ 14 es¡≈£î á eTVü‰ dü+Á>±eT+ »s¡>∑ qT+~. yÓTT‘·Ô+ 10 <˚XÊ\T á {ÀØï˝À bÕ˝§Z + {≤sTT. Ç+>∑ ¢ + &é »≥Tº ( n+#· H ê) : ≈£ î ø˘ , C…ìï+>¥‡, s¡÷{Ÿ(¬øô|ºHé), b˛|t/ b˛s¡ºsY, ã≥¢sY, u≤]Åk˛º($¬ø{Ÿ ø°|üsY), y√ø˘‡, ≈£îÁs¡Hé, s¡w”<é/ yÓ T TsTTHé Ä©, Áu≤&é , Ä+&É s ¡ ‡ Hé . uÛ ≤ s¡ ‘ · »≥T º(n+#·Hê) : $»s¡T, <ÛëeHé, |ü⁄C≤sê/sêVüQ˝Ÿ, ø√V”≤¢(¬øô|ºHé), s¡Vü‰H˚/Hêj·TsY, BH˚wt ø±ØÔø˘/ |ü+‘Y, bÕ+&Ü´/»&˚C≤, n•«Hé, wü$T, ÇcÕ+‘Y X¯s¡à, ñy˚Twt j·÷<äyé/≈£î©›|t.

ôV’≤<äsêu≤<é

10.08.2018 X¯óÁø£yês¡+

eTqdüT e÷≥ $qT! _dæd◊æ ô|’ n_Ûe÷qT\ ÄÁ>∑V≤ü + $sê{Ÿ≈î£ dü∫Hé dü\Vü‰

\+&ÉHé : Ç+>±¢+&é˝À ‘=* f…düTº z≥$Tô|’, u≤´{Ï+>¥ Á|ü<äs¡Ùqô|’ m+<äs√, mH√ï $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. ø±˙ ˝≤sY¶‡˝À ø√Væ≤¢ùdq ¬s+&√ f…düTº≈£î dæ<äΔeTe⁄‘√qï y˚fi¯ ÁøϬø{Ÿ ~>∑Z»+ qT+∫ $sê{Ÿ≈£î @ø£ yêø£´ dü÷#·q. n<˚ eTqdüT e÷≥ $qT!. ª H˚qT ø√Væ≤¢øÏ ˇø£ÿfÒ #ÓãT‘êqT. n‘·&TÉ >=|üŒ>± Ä&ÉT‘·THêï&ÉT. n~ ø=qkÕ–+#·T n+‘˚. |òü*‘·+, #·T≥÷º dü+|òüT≥q\T @M Ä˝À∫+#·≈£î. qTe⁄« @+ kÕ~Û+#ê\ì nqT≈£î+≥THêïy√ <äèwæº nø£ÿ&˚ ì\T|ü⁄. ˙ eTqdüT @+ #˚j·TeTì #ÓãT‘·T+<√ n<˚ bÕ{Ï+#·Tμ nì dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY ù|s=ÿHêï&ÉT. ã]à+>¥Vü‰yéT˝À ø√Væ≤¢ 149, 51 |üs¡T>∑T\T #˚dæq+‘· e÷Á‘êHê n‘·&ÉT dü+‘·è|æÔ #Ó+<ä&ÉT nì, n<˚ $sê{Ÿ˝Àì >=|üŒ \ø£åDeTì e÷düºsY nHêïs¡T. ª m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ dü+‘·è|æÔø£s¡ kÕúsTT yÓ T T<ä \ e⁄‘· T +<√ nø£ ÿ &˚ |ü & ç b ˛e≥+ Äs¡ + uÛ Ñ e Te⁄‘· T +~. u≤´{Ÿ‡eTHé>± ø√Væ≤¢ |üs¡T>∑T\ <ëVü≤+ rs¡≥+ ˝Ò<äT, n~ dü+‘√wüø£s¡ $wüj·T+μ nì dü∫Hé ‘Ó*bÕs¡T.

uÛ ≤ s¡ ‘ · ÁøÏ ¬ ø {Ÿ »≥Tº kÕs¡ ~ ∏ $sê{Ÿ ø√V”≤¢ uÛ≤s¡´, u≤©e⁄&é q{Ï nqTwüÿ X¯s¡à‘√ bÕ≥T, _dædæ◊ô|’ HÓ{Ï»qT¢ eT+&ç|ü&ÉT ‘·THêïs¡T. BìøÏ Á|ü<ëÛ q ø±s¡D+ ‘êC≤>± _dædæ◊ z bòı{ÀqT |ü+#·Tø√e&Éy˚T. \+&ÉHé˝Àì ˝≤sY ¶ ‡ yÓ T Æ < ëq+˝À uÛ ≤ s¡ ‘ Y ` Ç+>∑ ¢ + &é eT<Û ä ´ >∑ T s¡ T yês¡ + ¬ s +&√ f… d ü T º ÁbÕs¡ + uÛ Ñ + ø±qTqï <ä è cÕº ´ \+&ÉHé #˚s¡T≈£îqï {°$T+&çj·÷

Ä≥>±fi¯ ó ¢ eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + ÁbÕø° º d t ˝ À bÕ˝§Z H êïs¡ T . nq+‘·s¡+ Ä≥>±fi¯ó¢ Á|ü‘˚´ø£ ÄVü‰«q+ y˚Ts¡≈£î \+&ÉHé˝Àì uÛ ≤ s¡ ‘ · ôV’ ≤ ø£ $ Twü H é ø±sê´\j·÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. Ä≥>±fi¯ó,¢ y˚TH˚CŸyTÓ +{Ÿ‘√ ø£*dæ nqTwü ÿ ≈£ L &Ü yÓ [ ¢ + ~. ø±sê´\j·T+ m<äT≥ n+<äs¡÷ ø£*dæ ~–q bòı{ÀqT _dædæ◊ {Ï«≥sY <ë«sê |ü+#·T≈£î+~. á bò ı {À\T nqTwü ÿ qT #· ÷ dæ

n_Û e ÷qT\T eT+&ç | ü & ܶ s ¡ T . ªnqTwü ÿ {° $ T+&ç j · ÷ ˝À düuTÑÛ ´sê˝≤? Ç~ ÁøÏø¬ {Ÿ ≥÷sê? ˝Òø£ Vü≤˙eT÷Hé ≥÷sê? Ç<˚$÷ bòÕ´$T© |òü+ø£åHé ø±<äT! »≥Tº yÓd’ t ø¬ ô|Hº é @yÓ÷ ÄK] es¡Tdü˝À ì\TÃ+fÒ.. nqTwüÿ eTT+<äT es¡Tdü˝À ñ+~. ÄyÓT @yÓTÆHê {° $ T+&ç j · ÷ yÓ ’ d t ¬ ø ô|º H êμ n+≥÷ HÓ{Ï»qT¢ Á|üX¯ï\ es¡¸+ ≈£ î ]|æ d ü ÷ Ô ÄÁ>∑ V ü ≤ + e´ø£ Ô + #˚XÊs¡T.

ñ‘·ÿ+sƒ¡ b˛s¡T˝À \+ø£ >¬ \T|ü⁄

Ädæj÷· øÁ &° \É »≥TºqT Á|üø£{Ï+#˚<Ó|ü⁄Œ&ÉT? ~©¢: Á|ü‹cÕº‘·àø£ Ädæj·÷ Áø°&É\ Äs¡+uÛ≤ìøÏ Ç+ø√ |ü~ s√E\ düeTj·Ty˚T ñ+~. ø±˙ Ç|üŒ{Ïø° á Áø°&É˝À¢ bÕ˝§ZH˚ uÛ≤s¡‘· »≥TºqT Áø°&Ü eT+Á‹‘·« XÊK Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–k˛Ô+~. 575 eT+~ n<∏Ó¢≥T¢, 213 eT+~ n~Ûø±s¡T\‘√ uÛ≤s¡‘· ˇ*+|æø˘ dü+|òüT+ Ç|üŒ{Ïπø eT+Á‹‘·« XÊK≈£î C≤_‘êqT |ü+|æ+∫+~. ø±˙ á C≤_‘êqT Á<ÛäTMø£]+#·&É+˝À C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘√+~. eT+Á‹‘·« XÊK ÄyÓ÷<ä eTTÁ<ä y˚dæq Áø°&Üø±s¡T\T, n~Ûø±s¡T˝Ò Ädæj·÷ Áø°&É\≈£î yÓfi≤Ôs¡T. á Áø°&É\ ø√dü+ Ç+&=H˚dæj·÷≈£î yÓfi‚¢ ãè+<ëìøÏ X¯ìyês¡+ Áø°&Ü eT+Á‹‘·« XÊK M&√ÿ\T $+<äT Çe«qT+~. Ä ˝À|ü⁄ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s¡ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á ãè+<ä+ ø√dü+ ìj·T$T+∫q #Ó|òt &ç $TwüH釽À ˇø£¬s’q sêCŸ ≈£îe÷sY dü#˚{Ï.. ø±eTHÓ«˝ŸÔ Áø°&\É ≈£î dü+ã+~Û+∫q Ä]úø£ ≈£î+uÛøÑ √D+˝À bÕÁ‘·<ëÛ ]>± Äs√|üD˝…<äTs=ÿqï H˚|ü<∏ä´+˝À n‘·&ç $wüj·T+˝À Áø°&Ü eT+Á‹‘·« XÊK nuÛÑ´+‘·s¡ ô|&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

bÕ+&É´ ø±<äT ≈£î˝ŸB|t: uÛJÑ ®

;e÷‘√ düe÷q+>± Áø°&É\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· m˝Ÿ◊dæ k‘Y ôd+Á≥˝Ÿ CÀHé b˛{°\T

ø±+&û: <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ ◊<äT eH˚¶\ dæØdt˝À Ä‹<∏ä´ l\+ø£ ‘=* $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Ç|ü Œ {Ï π ø dæ Ø dt q T 0`3‘√ #˚C≤ s¡TÃ≈£îqï \+ø£.. ãT< Ûäyês¡+ ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·+>± kÕ–q Hê\T>√ eH˚¶˝À 3 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ HÓ–Z+~. es¡¸+ e\¢ 39 zes¡¢≈£î ≈£î~+∫q e÷´#Y˝À yÓTT<ä≥ \+ø£ 7 $¬ø≥¢≈£î 306 |ü s ¡ T >∑ T \ uÛ ≤ Ø k˛ÿs¡ T kÕ~Û+∫+~. ≈£îXÊ˝Ÿ ô|Øsê (51— 32 ã+‘·T˝À¢ 6â4, 2â6), ‹kÕs¡ ô|Øsê (51 Hê{Ö{Ÿ—

45 ã+‘·T˝À¢ 3â4, 2â6), X¯qø£ (65 Hê{Ö{Ÿ— 34 ã+‘·T˝À¢ 4â4, 5â6) yÓTs¡T|ü⁄\T yÓT]|æ+ #ês¡T. \+ø£ Çìï+>¥ ‡ nq+‘· s ¡ + eTs√kÕ] es¡¸+ |ü&É≥+‘√ <äøÏå D≤Á|òæø± \øå±´ìï 21 zes¡¢˝À 191|ü s ¡ T >∑ T \T>±dü e ]+ #ês¡T. Ä »≥Tº ìØí‘· zes¡¢˝À 9 $¬ ø ≥¢ qcÕº ì øÏ 187 |üs¡T>∑T˝Ò #˚j·T>∑*–+~. Äe÷¢ (40— 23 ã+‘· T ˝À¢ 6â 4 ), &É T $Tì (38— 23ã+‘·T˝À¢3â4,2â6)

yÓ T s¡ T |ü ⁄ \‘√ 9.2 zes¡ ¢ ≈ £ î 108/2‘√ ì*∫q <äøDåÏ ≤Á|òøæ ±.. dü T \Te⁄>± ¬ > *#˚ ˝ ≤ ø£ ì |æ + ∫+~. ø±˙ \+ø£ uÖ\s¡ T ¢ Áø£ e T+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü $¬ø≥T¢ |ü&É>={Ϻ »≥Tº q T π s dü T ˝À ì*bÕs¡ T . <ä ø Ï å D ≤Á|ò æ ø ± $»j· ÷ ìøÏ 5 ã+‘· T ˝À¢ 8 |ü s ¡ T >∑ T ˝Ò nedüsy¡ TÓ qÆ dæ‹ú ˝À $T\¢sY (21) ø±e&É+‘√ e÷´#Y \+ø£ yÓ’|ü⁄ yÓTT–Z+~. eH˚¶˝À¢ <äøÏåD≤Á|òæø±ô|’ \+ø£ 13 e÷´#Y \ ‘· s ê«‘· ¬>\e&É+ $X‚wü+.

#êVü≤˝Ÿ, dæsêCŸ≈î£ Á<$ä &é bÕsƒê\T

m˝Ÿ◊dæ J$‘· ;e÷ ø£*Œ+# ·&É+‘√ bÕ≥T, Áø°&É\≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔ qï≥T¢ m˝Ÿ◊dæ d” ì j· T sY &ç $ »q˝Ÿ y˚ T H˚ » sY düT+<äs¡sê»Hé ù|s=ÿHêïs¡T. ãT< Û ä y ês¡ + HÓ \ ÷¢ s ¡ T @dæ düTu≤“¬s&ç¶ ùdº&çj·T+˝À k‘Y ôd+Á≥˝Ÿ CÀq˝Ÿ Øõq˝Ÿ y˚TH˚»s¡T¢ n+‘·sê®rj·T ø±´¬syéT‡ Áø° & Üø±]DÏ $H√<ä ≈£ î e÷], s¡|òüTT#·+Á<ä eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. m˝Ÿ◊dæ k‘Y ôd+Á≥˝Ÿ CÀHé kÕú s TT u≤´&ç à +≥Hé , fÒ ã T˝Ÿ f… ˙ ïdt b˛{° \ T ÁbÕs¡ + _Û + #ês¡ T . u≤´&ç à +≥Hé ˝ À |ü ⁄ s¡ T wü ß \ $uÛ ≤ >∑ + ˝À ôd$÷ô|ò ’ q ˝Ÿ ‡ ≈£ î ns¡ Ω ‘ · bı+~q yês¡ T ôV’ ≤ <ä sêu≤<é ≈ £ î #Ó + ~q ¬ ø .øÏ c ˛sY , ø±y˚Twtu≤ãT. dæøÏ+Á<ëu≤<é≈£î #Ó+~q Hê>∑ $Hêj·Tø˘, $XÊK |ü≥ï+≈£î #Ó+~q m˝Ÿ.düTπs+Á<ä

u≤ãT\T ns¡Ω‘·\T kÕ~Û+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± eTVæ≤fi¯˝À¢ ôV’≤<ä sêu≤<é≈£î #Ó+~q ¬ø.l<˚$, eT∫©|ü ≥ º D ≤ìøÏ #Ó + ~q ◊.$» j·T\ø°Î, u…+>∑Tfi¯S s¡T≈£î #Ó+~q #·+Á<ä Á|üuÑÛ Äs¡´, yÓTÆdü÷s¡T≈£î #Ó+~q ¬ø.m˝Ÿ. CÀ´‹\T ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ês¡T. wü { Ï ˝ Ÿ u≤´&ç à +≥Hé Áø° & É ˝ À¢ |ü ⁄ s¡ T wü ß \T u… + >∑ T fi¯ S s¡ T ≈£ î #Ó+~q mdtmdt ¬øq&û, ôV’≤< ä s êu≤<é ≈ £ î #Ó + ~q $.ø£ è wü í Á|ükÕ<é, $.Á|üXÊ+‘Y, $XÊK| ü≥ï+≈£î #Ó+~q &ç$m dtyÓ’ X¯s¡à\T ôd$÷ô|ò’q˝Ÿ‡≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+ #ês¡T. eTVæ≤fi≤ $uÛ≤ >∑+˝À ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q mdt.<äkÕÔì, ÄsY. ns¡TD≈£î e÷], mdæ.n+ø£eTà, j·TT. nì‘· ns¡Ω‘· kÕ~Û+ #ês¡T. ádü + <ä s ¡ “ ¤ + >± |ü \ Te⁄s¡ T e÷{≤¢ &É T ‘· ÷ m˝Ÿ ◊ dæ ˝ À

n+‘·sê®rj·T Áø°&Üø± s¡T\T ‘·eT $<ÛäT\qT düeTs¡Δe+‘·+>± ìs¡« Væ≤dü÷Ô ‘√{Ï ñ<√´>∑T\≈£î dü÷Œ¤]Ô>± ì\TdüTÔ Hêïs¡Hêïs¡T. 12@fi¯¢ nq+ ‘·s¡+ õ˝≤¢˝À CÀq˝ŸkÕúsTT b˛{°\T ìs¡«Væ≤+ #· & É + Äq+ <ä + >± ñ+<ä Hêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó\+ >±D, ø£ s êí ≥ ø£ sêÅcÕº \ ≈£ î #Ó+~q 34 eT+~ eTVæ≤fi¯\T, 34 eT+~ |ü⁄s¡Twü Áø°&Ü ø±s¡T\T á b˛{° ˝ À¢ bÕ˝§Z + ≥THêï s¡Hêïs¡T. yÓTT<ä{Ï Hê\T>∑T kÕúHê \qT kÕ~Û+∫q Áø°&Üø±s¡T\≈£î qe+ãsY˝À C≤rj·T kÕúsTT ˝À »]π > Áø° & Üb˛{° ˝ À¢ bÕ˝§Z H ˚ neø±X¯ + ñ+<ä H êïs¡ T . ø±s¡´Áø£eT+˝À n+‘·sê®rj·T Áø° & Üø±s¡ T \T <ä j · ÷ ø£ s Y , dü T +<ä s ¡ s ê»Hé , ì s¡ à \, yÓ + ø£ ≥ sêe⁄, n+uÒ < ä ÿ sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝≤sY¶‡: Ç+>±¢+&é‘√ ¬s+&√ f…düTº˝À #Ó’HêeTHé uÖ\sY ≈£î˝ŸB|t j·÷<äyéqT Ä&ç+#ê\ì {°$T+&çj·÷ yÓ≥s¡Hé ÁøϬø≥sY Vü≤s¡“¤»Hé dæ+>¥ dü÷∫+#ê&ÉT. ˝≤sY¶‡˝À ˇø£y˚fi¯ {≤dt z&ç ø√V”≤¢ùdq uÖ*+>¥≈£î ~–‘˚ ≈£î˝ŸB|t neø±XÊ\T düèwæº+#·>∑\&Éì ù|s=ÿHêïs¡T. u≤´{Ÿ‡yÓTHé ≈£î&ç#˚‹ yê≥yÓTÆHê m&ÉeT#˚‹ yê≥yÓTÆHê n‘·&ÉT ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄\ qT+∫ ≥sYï sêã≥º>∑\&Éì yÓ\¢&ç+#ê&ÉT. m&é®u≤düºHé˝À {°$T+&çj·÷ j· ÷ »e÷q´+ kÕú ì ø£ |ü ] dæ ú ‘ · T \qT n+#· H ê y˚ j · T &É + ˝À $|òü\yÓTÆ+<äì $X‚¢wæ+#ê&ÉT. ªm&é®u≤düºHé˝À uÛ≤s¡‘Y ˇø£ dæŒqïsYqT Ä&ç+∫ bıs¡bÕ≥T #˚dæ+~. Vü‰]›ø˘ bÕ+&É´ kÕúq+˝À ≈£î˝ŸB|t j·÷<äyéqT Ä&çùdÔ u≤>∑T+&˚~. yê‘êes¡D+ y˚&ç>±, |æ#Y bı&ç>±, dü÷s¡T´&ÉT u≤>± m+&É ø±düTqÔ ï|ü⁄Œ&ÉT dæŒqïsYqT Ä&ç+#ê*. q\T>∑Ts¡T ù|düs¡T¢, ˇø£ dæŒqïsY bÕ∫ø£ bÕs¡˝Ò<äTμ nì Vü≤s¡“¤»Hé nHêï&ÉT. ‘=* f…düTº˝À ù|düs¡¢+‘ê ø£*dæ 13 $¬ø≥T¢ rùdÔ n•«Hé ˇø£ÿ&˚ 7 $¬ø≥T¢ |ü&É>=≥º&É+ >∑eTHês¡Ω+.˝≤sY¶‡˝À m+&É u≤>± ø±ùd neø±X¯+ ñ+&É≥+‘√ ≈£î˝ŸB|tqT Ä&ç+#ê\ì uÛÑJ® dü÷∫+#ê&ÉT. ª≈£î˝ŸB|t neø±XÊ\T düèwæº+#·>∑\&ÉT. >∑÷^¢\T dü+~ÛkÕÔ&ÉT. m&ÉeT #˚‹‘√ ˝…>¥dæŒHé y˚kÕÔ&ÉT. {≤dt z&ç ‘=* s√E {°$T+&çj·÷ ∫e] es¡≈£î uÖ*+>¥ #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT eT+∫ |æ#Yô|’ ≈£î˝ŸB|t $¬ø≥T¢ rdæ neø±XÊ\T düèwæºkÕÔ&ÉTμ nì uÛÑJ® ‘Ó*bÕ&ÉT.

u…+>∑fi¯Ss¡T: |ü]$T‘· zes¡¢ ÁøÏ ¬ ø {Ÿ ˝ À ‘Ó \ T|ü ⁄ ã+‹‘√ $X‚wü+>± sêDÏ+∫q eTDÏø£≥Tº dæŒqïsY j·TEy˚+Á<ä #êVü≤˝Ÿ ms¡T|ü⁄ ã+‹ ÁøϬø{Ÿ m≈£îÿe Ä&ç ‘ ˚ dü T Bs¡ È bò Õ sêà{Ÿ ˝ À nqTuÛ Ñ e + edü T Ô + <ä ì uÛ≤s¡‘`Y @ ø√#Y sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&é nHêïs¡T. n‘·&çøÏ n<äT“¤‘·yÓTÆq HÓ ’ | ü ⁄ D≤´\T ñHêïj· T ì

ù|s=ÿHêïs¡T. ª#êVü≤˝Ÿô|’ uÛ≤s¡‘· ôd\ø£ºs¡T¢ <äèwæº ô|{≤ºs¡T. n‘·&ÉT düTBs¡È ÁøϬø{Ÿ Ä&Éø£b˛e&É+‘√ ms¡ T |ü ⁄ ã+‹‘√ m˝≤ sêDÏkÕÔ&√ #·÷&Ü\qT≈£îHêïs¡T. n+<äTπø y˚T+ n‘·&çøÏ ø=ìï neø±XÊ\T Ç#êÃ+. Ç~ u≤>± |üì#˚dæ+~. #êVü≤˝Ÿ m≈£îÿe>± ms¡T|ü⁄ ã+‹‘√ ÁøϬø{Ÿ Ä&ç‘˚ eT]+‘· nqTuÛÑe+ edüTÔ+~.

Ä uÖ\sYô|’ 9 e÷´#Y\ ìùw<Û+ä \+&ÉHé: Á|ü‘·´]ú »≥Tº u≤´{Ÿ‡yÓTHé X¯‘·ø£+ kÕ~Û+#·≈£î+&Ü ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± n&ÉT¶≈£îqï uÖ\sY≈£î {ÀØï ìsê«Vü≤≈£î\T 9 e÷´#Y\ ìùw<Ûä+ $~Û+#ês¡T. Ç+>±¢+&é˝À Á|üdüTÔ‘·+ k˛eTsYôd{Ÿ ÁøϬø{Ÿ ©>¥ »s¡T>∑T‘√+~. ©>¥˝À uÛ≤>∑+>± Ä>∑düTº 4q |ü¬sï˝Ÿ ÁøϬø{Ÿ ø£¢uŸ`yÓTÆHé ôV≤&é ÁøϬø{Ÿ ø£¢uŸ eT<Ûä´ e÷´#Y »]–+~. á e÷´#Y˝À yÓTÆHéôV≤&é Ä≥>±&ÉT &ܬsï˝Ÿ 95 |üs¡T>∑T\‘√ Áø°E˝À ñHêï&ÉT.n<˚ düeTj·T+˝À yÓTÆHéôV≤&é »≥Tº $»j·÷ìøÏ ø±yê*‡+~ ◊<äT |üs¡T>∑T˝Ò. Åôd’ºøÏ+>¥ #˚ùd+<äT≈£î &ܬsï˝Ÿ dæ<äΔ+>± ñHêïs¡T. dü]>±Z n|ü⁄Œ&ÉT |ü¬sï˝Ÿ »≥Tº uÖ\sY ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± &ܬsï˝Ÿ X¯‘·ø±ìï n&ÉT¶≈£îHêï&ÉT. H√u≤˝Ÿ y˚j·T&É+‘√ bÕ≥T n~ uÖ+&ÉØ ˝…’Hé <ëfÒ˝≤ ã+‹ì $dæsê&ÉT. B+‘√ m|üŒ{Ï qT+#√ X¯‘·ø£+ kÕ~Û+#ê\qï &ܬsï˝Ÿ ø£\ ø£\>±H˚ $T–*b˛sTT+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î &ܬsï˝Ÿ ‘·q ¬øØsY˝À ˇø£ÿ X¯‘·ø£+ ≈£L&Ü #˚j·T˝Ò<äT. á e÷´#Y˝À uÖ\sY #˚wüº\qT #·÷dæq yês¡+‘ê ìyÓ«s¡b˛j·÷s¡T. ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± ÇcÕºqTkÕs¡+ ã+‹ y˚dæq |ü¬sï˝Ÿ »≥Tº uÖ\sYô|’ k˛eTsYôd{Ÿ ÁøϬø{Ÿ ©>¥ ìsê«Vü≤≈£î\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç˝≤ #˚j·T&É+ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+ nì ‘˚*à 9 e÷´#Y\ ìùw<Ûä+ $~Û+∫q≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

n‘·&çøÏ #ê˝≤ HÓ’|ü⁄D≤´\T ñ Hêïj· T q&É + ˝À @e÷Á‘· + dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. ø±yê*‡+<ä˝≤¢ m≈£îÿe e÷´#Y\T Ä&É≥+μ nì Á<ä $ &é n_Û Á bÕj· T |ü & ܶ & É T . >∑‘·+˝À #êVü≤˝Ÿ ‘Ó\T|ü⁄ ã+‹ ÁøϬø{Ÿ˝À uÛ≤s¡‘Y`@ ‘·s¡|òü⁄q ÄÅùdº*j·÷˝À n<äs¡>={≤º&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é ÁøϬø≥sY eTVü≤à<é dæsêCŸqT Á<ä$&é Á|ü‘´˚ ø£+>± n_ Ûq+~+#ê&ÉT. <äøÏåD≤Á|òæø±`@‘√ nq~Û ø ±s¡ e÷´#Y ˝ À ¬ s +&É T Çìï+>∑T‡˝À¢ ø£*|æ n‘·&ÉT 10 $¬ø≥T¢ rdæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ª|ü ] D‹ nH˚ ~ ˇø£ ≥ T+~. Ç+>±¢ + &é ˝ À >∑ ‘ · eT÷&É T Hê\T>∑ T e÷´#· T ˝À¢ n‘· & ç Á|ü<äs¡Ùq <äTπs“¤<ä´+>± ñ+~. <ë<ë|ü⁄ 26 $¬ø≥T¢ rXÊ&ÉT. e÷qdæø£+>±, XÊØs¡ø£+>±q÷ <ä è &Û É + >± e÷s¡ T ‘· T Hêï&É T . n+&ÉsY`17, n+&ÉsY`19˝À dæsêCŸ≈£î ‘·–q+‘· nqTuÛÑe+ ˝Ò<äT. e´edüú≈£î <ä÷s¡+>± ñ Hêï&É T . 17, 18 |ò ü d t º ø ±¢ d t e÷´#Y˝Ò Ä&Ü&ÉT. ø=ìï ◊|”m˝Ÿ e÷´#Y˝≤&çq nqTuÛÑe+ ñ+~. n‘·qT m+‘· m≈£îÿe>± ÁøϬø{Ÿ Ä&ç‘˚ nìï m≈£îÿe HÓ’|ü⁄D≤´\T H˚ s ¡ T Ãø√e#· T Ãμ nì Á<ä $ &é ù|s=ÿHêï&ÉT.


PRAJA BALAM

7

Á&$’Ó +>¥˝Àq÷ eTVæ≤fi¯\≈£î eT+∫ neø±XÊ\T

e÷ Á|ü‹ì~Û nq+‘· |ü⁄s¡+, Ä>∑düTº9 Á|ü‹ s¡+>∑+˝À eTVæ ≤ fi¯ \ T |ü ⁄ s¡ T wü ß \‘√ düe÷q+>± b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. yêVü≤Hê\ Á&Ó’$+>¥˝À e÷Á‘·+ n‹‘·≈£îÿe eT+~ ø£ì|ækÕÔs¡T. Ä‘·àôd’ús¡´+‘√ n&ÉT>∑T eTT+<äT πøùdÔ Á&Ó’$+>¥˝À ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯ \≈£î uÀ˝…&TÉ neø±XÊ\T ñHêï j·Tì Äض{° |”&û e÷+ #√ô|òÁs¡sY n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ mø£ÿ&É #·÷dæq s¡Vü≤<ës¡T\T Á|ü e ÷ <ë\‘√ s¡ ø £ Ô d æ ø £ Ô + ne⁄‘·THêïsTT. yê{Ïì |üP]Ô>± ìyê]+#ê\+fÒ ñ‘·ÔeT •ø£åD rdüTø√yê\Hêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+

Äض { ° mø±\J π ø +Á<ä + ˝À eTVæ≤fi¯\ Ä{ÀÁ&Ó’$+>¥ ¬s+&√ $&É‘· •ø£åD ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. m.m|òt, &ûÄsY&û@ dü+j·TTø£Ô Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À HÓ \ s√E\T ìs¡«Væ≤+#˚ á •_sêìï Äj·Tq ÁbÕs¡ + _Û + ∫ e÷{≤¢ & Üs¡ T . eTVæ ≤ fi¯ \ T Ä{ÀÁ&Ó ’ $ +>¥ ˝ À HÓ’|ü⁄D´+ kÕ~Û+#ê\˙.. zs¡TŒ, H˚ s ¡ T Œ, eT+∫ n\yê≥¢ ‘ √ kÕ>±\ Hêïs¡T. Á|üe÷<ë\˙ï Á&Ó’es¡¢ ìs¡¢ø£å´+‘√H˚ »s¡T>∑T‘·T Hêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi¯\T á s¡+ >∑+˝À sêDÏ+#ê\+fÒ uÛÑj·T+ M&ç Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ yÓT\>±\ Hêïs¡T. Çø£ÿ&É H˚s¡TÃ

≈£îqï n+XÊ\qT s¡Vü≤<ë]ô|’ neT\T #˚ j · ÷ \ì Äj· T q |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. &ûÄsY&û@ |”&û sêe÷ sêe⁄ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ , Ä{ÀÁ&Ó’ $+>¥ |ü≥¢ eTVæ≤fi¯\T ÄdüøÏÔ #·÷|ü&É+‘√ Á|üjÓ÷>± ‘·àø£+>± •ø£åD ÇdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘˝· À •ø£Då |üP]Ô#˚düT≈£îqï yê]øÏ sêsTTr s¡ T D≤\‘√ Ä{À\T Ç|æ Œ +#· &ÜìøÏ #· s ¡ ´ \T rdü T ≈£ î +{≤ eTHêïs¡T. Á&Ó’$+>¥ bÕsƒ¡XÊ\ Á|æ ì ‡|ü ˝ Ÿ yÓ T TsTT qTB› H é , &ûÄsY&û@ &û|”m+ nqTsê<Ûä, Äض{° Äض Á|ü$÷\ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTeÅkÕÔ\ô|’ $õ˝…qT‡ ø=s¡&Ü eT÷&˚fi¯¢ $esê\ ùdø£s¡D e÷ Á|ü‹ì~Û ∫‘·÷Ôs¡T, Ä>∑düTº9 Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´ s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± n+<ä CÒùd düeTeÅkÕÔ\ô|’ $õ˝…Hé‡ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ $uÛ≤>∑+ <äèwæº kÕ]+∫+~. >∑‘· eT÷ &˚fi¯¢˝À m+‘·eT+~ $<ë´s¡Tú \≈£î eÅkÕÔ\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.. eg+ @ y˚ T s¡ ≈ £ î õ˝≤¢ ≈ £ î e∫Ã+~.. ‘·~‘·s¡ $esê\qT $õ˝… H é ‡ ÇHé ô dŒø£ º s Y n+E j·÷<äyé Ä<Ûä«s¡´+˝À n~Ûø± s¡T\T ùdø£]+#ês¡T. düeTÁ>∑ •øå± n_Ûj·÷Hé ø±sê´\j·÷ìøÏ eT<Û ë ´Vü ≤ ï+ Äø£ d æ à ø£ + >± $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T e#êÃs¡T. ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] eT<ÛäTdü÷<äq es¡ à $»j· T yê&É ˝ À sêh n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+#˚ dü$÷ ø£å≈£î yÓfi≤¢s¡T. B+‘√ dü+ã+~Û‘· ôdø√º]j·T˝Ÿ n~Ûø±s¡T\ e<ä› qT+∫ ÄyÓT $esê\T Ä&ç– ‘Ó \ Tdü T ≈£ î Hêïs¡ T . yê{Ï ì *œ‘·|üPs¡«ø£+>± ùdø£]+#ês¡T. M{Ï ø Ï dü + ã+~Û + ∫ ‘· e T≈£ î yÓ + ≥H˚ dü e TÁ>∑ ìy˚ ~ ø£ n+<äCÒj·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT

ø√sês¡T. ø±sê´\j·T+˝À ÄyÓT eT÷&ÉT >∑+≥\T ]ø±s¡T¶\qT |ü ] o*+#ês¡ T . eT÷&˚ fi ¯ ¢ ˝ À m+‘·eT+~ n~Ûø±s¡T\T Çø£ÿ&É |üì#˚XÊs¡T.. Á|üdüTÔ‘·+ yês¡T mø£ÿ&É |üì#˚düTÔHêïs¡T.. ‘·~‘·s¡ $esê\qT $õ˝…qT‡ n~Ûø± s¡T\T ùdø£]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À dü e TeÅkÕÔ \ ≈£ î dü + ã+~Û + ∫ |ü\T Äs√|üD\T eTTK´ eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT <äèwæºøÏ yÓ fi ≤¢ s TT. B+‘√ dü e TÁ>∑ $#ês¡ D #˚ | ü { Ï º ìy˚ ~ ø£ \ T n+<ä C Ò j · ÷ \ì d” m + ù|w” qT+∫ Ä<˚XÊ\T $õ˝…H‡é n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î e#êÃj· T ì $X¯ « dü ˙ j· T dü e ÷#ês¡ + . 2015`16 qT+∫ õ˝≤¢˝À düeT eÅkÕÔ\ |ü+|æD° ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ $õ˝…qT‡ n~Ûø±s¡T\T ôdø√º] j· T ˝Ÿ n~Û ø ±s¡ T \‘√ e÷{≤¢ &Üs¡T. $esê\T düÁø£eT+>± n+<äø£b˛e&É+‘√ ø=~›ùd|ü⁄ ñ qï‘ê~Û ø ±s¡ T \ ø√dü + yês¡ T nø£ ÿ &˚ ø±sê´\j· T +˝À ìØøÏå+#ês¡T. ø£<ä\qTqï &=+ø£

düeTeÅkÕÔ\ |ü+|æD°˝À neø £ ‘ · e ø£ \ T »]>±j· T ì |ü \ T |ò æ s ê´<ä T \T d” m + ù|w” ø Ï yÓfi≤¢sTT. B+‘√ ªr>∑ ˝≤–‘˚ &=+ø£ ø£~* q≥Tμ?\ |ü]dæú‹ ø£ìŒk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ Äb˛ÿ dü+düú düeTeÅkÕÔ\T ≈£î{Ϻ+∫ H˚s¡T>± eT+&É˝≤\≈£î |ü+|æD° #˚ k ˛Ô + ~. >∑ ‘ · $<ë´dü + e ‘·‡s¡+˝À dü>∑+ eT+&É˝≤\≈£î eg+#˚ s ¡ > ±$T>∑ ‘ ê eT+&É ˝≤\≈£î H˚s¡T>± Äb˛ÿ eg+ ≈£î{Ϻ+∫ n+<äCÒdæ+~. n+‘·≈£î eTT+<äT @&Ü~ es¡≈£î Á|üuÛÑT ‘·«+ m+|æø£ #˚dæq eg ø£+ô|˙ qT+#˚ õ˝≤¢≈£î @ø£s¡÷|ü eg+ n+<˚~. yê{Ïì düs¡«•øå± n_Û j·÷Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À @C…˙‡\≈£î eg+ ≈£î{Ϻ+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äCÒùdyês¡T. Ä düeTj·T+˝À nÁø£ e ÷\T »]>±j· T H˚ ~ eTTK´eT+Á‹øÏ yÓ[¢q |òæsê´<äT ˝Àì kÕsê+X¯+. á |òæsê´<äTô|’ düeTÁ>∑ $#ês ¡D≈£î $õ˝…qT‡ düqï<äΔ yÓTÆ+~. $#ês¡D |üPs¡Ô sTTq ‘· s ¡ y ê‘· yêdü Ô y ê\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sêqTHêïsTT.

|ü‹ˇø£ÿsT¡ Áø&° Üdü÷Œ¤]ìÔ n\es¡TÃø√yê* qy√<äjT· $<ë´\j·÷\ ÁbÕ+rj·T n<∏{¢Ó øÏ ˘ $÷{Ÿ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ e÷ Á|ü ‹ ì~Û eT<ä q |ü˝…¢, Ä>∑düTº9 Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Áø°&Üdü÷Œ¤]Ôì n\es¡TÃø√yê\ì >√˝… ¶ H é yê´© $<ë´dü + dü ú \ #ÛÓ’s¡àHé s¡eTD≤¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<Û ä y ês¡ + eT<ä q |ü ˝ … ¢ ˝ Àì »eVü ≤ sY qy√<ä j · T $<ë´\ j·T+˝À ÁbÕ+rj·T (Ø»q˝Ÿ) n<∏Ó¢{Ïø˘ $÷{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> á b˛{° \ ≈£ î $$<Û ä qy√<ä j · T $<ë´\j·÷\ qT+∫ Áø°&Üø± s¡T\T $#˚ÃXÊs¡T. á Áø°&É\ ÁbÕs¡ + uÛ À ‘· ‡ yêìøÏ eTTK´ n‹~∏>± e∫Ãq Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷.. $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄ ≈£î+≥÷H˚ Áø°&É\≈£L ÁbÕ<Ûëq´+

Çyê«\Hêïs¡ T . Áø° & É \ e\¢ e÷qd æø√˝≤¢dü+, XÊØs¡ø£ <ës¡T &Û É ´ +, Áø£ e T•ø£ å D n\e&É T ‘·T+<äì nHêïs¡T. $$<Û ä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ Áø°&Üø±s¡T\T sêe&É+ e\¢ Ä ÁbÕ+‘ê\ dü + dü ÿ è‹ dü + Á|ü <ëj· ÷ \T Çø£ ÿ &ç $<ë´s¡ T ú \ T ‘Ó \ Tdü T ≈£ î H˚ neø±X¯ + ñ+≥T+<ä H êïs¡ T . ãT<Û ä y ês¡ + »]–q b˛{° ˝ À¢ ôV’ ≤ <ä s êu≤<ä T Ø»Hé ˝ Àì 8 ÁbÕ+‘ê\ qy√<äj·T $<ë´\ j· ÷ \ qT+∫ Áø° & Üø±s¡ T \T bÕ˝§Z Hêïs¡T. $$<Ûä b˛{°\qT |ü ] >∑ D q˝ÀøÏ rdü T ø√>± nq+‘·|ü⁄s¡+ 27, >∑&É>¥ 39,

>∑T+≥÷s¡T 8, Vü≤düHé 9, eTVü≤ ã÷uŸq>∑sY 20, eT˝≤¢|ü⁄s¡+ 24, bÕ‘·qï$T≥º 36, ñ&ç|æ 23 bÕsTT+≥¢qT Äj·÷ »≥T¢ kÕ~Û + #êsTT. eTs√ ¬ s +&É T s√E\ bÕ≥T b˛{° \ T »s¡ T >∑ q THêïsTT. s¡ ì ï+>¥ , cÕ{Ÿ|ü⁄{Ÿ, ôV’≤»+|t b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À »eVü ≤ sY qy√<ä j · T ø£ & É | ü Á|æ ì ‡|ü ˝ Ÿ dü T π s wt u ≤ãT, eT<äq|ü˝…¢ $<ë´\j·T+ yÓ’dt Á|æì‡|ü˝Ÿ |ü<ëàe‹, yê´j·TeT ñbÕ<Ûë´j·TT\T düTπs+Á<ä¬s&ç¶, »_Hé , sêeT*+π > X¯ « s¡ T &É T , $$<Û ä $<ë´\j· ÷ \ qT+∫ e∫ÃqÁø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡÷.2 ø√≥¢‘√ jÓ÷y˚$˝À Äs√>∑´ øπ +Á<ä+ e÷ Á|ü‹ì~Û ø£&É|ü, Ä>∑düTº9 jÓ÷– y˚eTq $X¯«$<ë´\j·T+˝À s¡÷.2 ø√≥¢ Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\‘√ Äs√>∑´ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ø±sê´#·s¡D neT\T #˚düTÔqï≥T¢ jÓ÷y˚$ ñ |ü≈£î\|ü‹ Ä#ês¡´ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T. $X¯«$<ë´\j·T+˝À mHémdtmdt, CÒ@d”, ¬s&éÁø±dt dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. s¡ø£Ô<ëq+ nìï+{Ïø£+fÒ >=|üŒ<ëq+ nHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

10.08.2018 X¯óÁø£yês¡+

66 eT+&É˝≤˝À¢ ø£se¡ ⁄#êÛ jT· \T ø±«Ø\ô|’ ìs¡+‘·s¡ ‘·ìF\T Á|uü TÑÛ ‘ê«ìøÏ ø£˝ø… sº£ T¡ ìy˚~ø£ e÷ Á|ü‹ì~Û∫‘·÷Ôs¡T, Ä>∑ d ü T º 9 : õ˝≤¢ ˝ À nìï eT+&É ˝ ≤˝À¢ ø£ s ¡ e ⁄#Û ê j· T \T HÓ \ ø=HêïsTT. 66 eT+&É ˝ ≤\qT ø£ s ¡ e ⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#ê\ì õ˝≤¢ bÕ\Hê~Ûø±] Á|ü<äT´eTï.. sêh $|ü‘·TÔ ìs¡«Vü≤D dü+düú≈£î, Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìøÏ ìy˚ ~ +#ês¡ T . 2018`KØ|òt d”»Hé˝À HÓ\ø=qï rÁe esê¸uÛ ≤ e |ü ] dæ ú ‘ · T \ H˚|ü<∏ä´+˝À ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T\ô|’ eTT+<ädüTÔ>± ìy˚~ø£ Çyê«\ì yês¡+ ÁøÏ‘·+ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢≈£î düe÷#ês¡+ Ç∫Ã+~. $|ü ‘ · T Ô ìs¡ « Vü ≤ D dü + dü ú e÷s¡Z<äs¡Ùø±\ Á|üø±s¡+ ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T\ô|’ n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ |ü P ]Ô $esê\‘√ ìy˚ ~ ø£ düeT]Œ+#ê\ì Ä<˚•+∫+~. B+‘√ >∑‘· yês¡+ s√E\T>± õ˝≤¢˝À eTTK´ Á|üD≤[ø£ XÊK, e´ekÕj· T , |ü X ¯ ó dü + es¡ ú ø £ , uÛÑ÷>∑s¡“¤ »\eqs¡T\T, Á>±$÷D ‘ê>∑ T ˙{Ï dü s ¡ | ò ü s ê XÊK\T õ˝≤¢ ˝ À HÓ \ ø=qï ø£ s ¡ e ⁄ |ü]dæú‘·T\ô|’ ø£düs¡‘·TÔ #˚XÊsTT. Á|ü < Û ë q+>± KØ|ò t d” » Hé

ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq|üŒ{Ï qT+∫ esê¸\T ≈£ î s¡ e ˝Ò < ä T . B+‘√ #ê˝≤ ÁbÕ+‘ê˝À¢ y˚\mø£sê˝À¢ y˚s¡Tôdq>∑ $‘·ÔHê\T y˚j·T˝Ò<äT. eTs√yÓ’|ü⁄ >∑‘· HÓ\ s√E\T>± @ø£ < Û ë {Ï > ± es¡ ¸ + ≈£ î s¡ e ø£ b ˛e&É + ‘√ y˚ d æ q y˚s¡Tôdq>∑ |ü+≥ m+&çb˛j˚T <ä X ¯ ≈ £ î #˚ s ¡ T ≈£ î +~. õ˝≤¢ yê´|ü Ô + >± |ü + ≥\ kÕ>∑ T $d”Ôs¡í+, m+&çb˛sTTq |ü+≥\ $esê\T, uÛÑ÷>∑s¡“¤ »\ eT≥º+, es¡ ¸ bÕ‘· + $esê\‘√ düeTÁ>∑+>± ìy˚~ø£\T ‘·j·÷s¡T #˚ d æ õ˝≤¢ dü ∫ yê\j· T +˝À dü e T]Œ+#ês¡ T . M{Ï ì eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + sêh $|ü ‘ · T Ô ìs¡«Vü≤D dü+düú≈£î ìy˚~+#ês¡T. õ˝≤¢ qT+∫ n+~q á ìy˚~ø£\qT $|ü‘·TÔ ìs¡«Vü≤D dü + dü ú |ü ] ~Û ˝ Àì ø£ $ T{° |ü ] o*dü T Ô + ~. XÊ{Ï ˝ … ’ { Ÿ , Ä{ÀyÓT{Ïø˘ yê‘êes¡D øπ +Á<ë\ <ë«sê düe÷#êsêìï |ü]o*+ ∫q nq+‘·s¡+ e÷s¡Z<äs¡Ùø±\ y˚Ts¡≈£î $|ü‘·TÔ ìs¡«Vü≤D dü+düú ø£s¡e⁄ eT+&É˝≤\ô|’ Á|üø£≥q #˚j·TqT+~.

$<ë´s¡Tú\ ñ≈£îÿ Bø£å\ô|’ düŒ+~+#·sê! e÷ Á|ü‹ì~Û ø£&É|ü, Ä>∑düTº9 ø£&É|ü˝À ñ≈£îÿ ø£sêà>±s¡+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì $<ë´s¡Tú\T ôd’‘·+ ñ<ä´e÷\T #˚düTÔ+fÒ Á|üuÛÑT‘ê«\T, bÕ\≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T eTÚq+>± ñ+&É≥+˝À n+‘·s¡´y˚T$T≥ì ñ≈£îÿ ◊ø±dü Hêj·T≈£î\T Á|ü•ï+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ eT÷&ÉT s√E\T>± uÛ≤ø£bÕ (m+m˝Ÿ), ◊kÕ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£&É|ü˝À ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ $<ë´s¡Tú\T ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À ãT<Ûäyês¡+ sê»ø°j·T ñ≈£îÿ ◊ø±dü, n|ü⁄kÕà dü+|òü÷\T Bø£å˝À¢ u…’sƒêsTT+∫ ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤yêìï Á|üø£{Ï+#êsTT. á dü+<äs¡“¤+>± sê»ø°j·T ◊ø±dü Á|ü‹ì<ÛäT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. $<ë´s¡Tú\T ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å #˚düTÔ+fÒ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. kÕø屑·÷Ô õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ #˚düTÔqï Bø£å\≈£î ~≈£îÿ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<ä+fÒ n~Û ø ±s¡ T \ ìs¡ ¢ ø £ å ´ + bÕ\≈£ î \ ‘ê‘ê‡s¡ + @ bÕ{Ï < √ ÇfÒ º ‘Ó\Tk˛Ô+<ä+≥÷ $<ë´s¡Tú\ J$‘ê\ô|’ eTÚq+>± ñqï n~Ûø±s¡T\ rs¡TqT ‘·|ü⁄Œ|ü{≤ºs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊ø±dü Á|ü‹ì<ÛäT\T nyê«s¡T eT*¢ø±s¡T®q, dü+>∑{Ï eTH√Vü≤sY, k˛eTX‚KsY¬s&ç¶, Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, yÓ+ø£≥s¡eTD, d”ºô|òHébÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ; bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å´y˚T d”eT˝À ø£s¡e⁄.. ÇHêïfi¯ó¢ bÕ\≈£î\T sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘êìøÏ #˚dæ+~ @$÷˝Ò<äì n+<äTπø á ÁbÕ+‘·+ ì‘·´+ ø£s¡e⁄‘√ ñ+<äì n|ü⁄kÕà dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T.$<ë´s¡Tú\T #˚düTÔqï Bø£å\≈£î eT<䛑·T>± n|ü⁄kÕà dü+|òüT+ u…’sƒêsTT+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. $<ë´s¡Tú\T #·~$q #·<äTe⁄≈£î ñ<√´>±\T ˝Òø£ ñbÕ~Û ø√dü+ $<˚XÊ\≈£î yÓfi¯óÔHêïs¡ì ‘·ø£åDy˚T πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T düŒ+~+∫ ø£&É|ü˝À ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T s¡eTD¬s&ç¶, s¡y˚Twt¬s&ç¶ , y˚Twüø˘u≤ãT, d”u≤ãT, yÓ+ø£≥düTã“j·T´\‘√ bÕ≥T>± ◊kÕ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T ø±˝ÒcÕ, zãT˝ÒdüT |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hêj·T≈£î\≈£î |æ+#Û·qT. e÷≈£î e+#·Hê! e÷ Á|ü‹ì~Û ø£&É|ü, Ä>∑düTº9 πøe\+ ◊<˚fi¯¢ bÕ≥T Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>± m+|æ¬ø’‘˚H˚ J$‘ê+‘·+>± \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\T |æ+#Û·qT Ç#˚à Á|üuÛÑT‘ê«\T düTe÷s¡T 30 @fi¢̄ bÕ≥T Á|üC≤ ùde˝À ñ+≥÷ Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ |üì#˚dæq ñ<√´>∑T\ô|’ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷dü÷Ô yê]øÏ |æ+#Û·qT Çe«ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTì |”Äغj·T÷ @|” õ˝≤¢ XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.ø£èwüíj·T´ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ |”Äغj·T÷ @|” ñbÕ<Ûë´j·TT\T d”|”mdt s¡<äT› #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ªøÏ«{Ÿ d”|”mdtμ ù|s¡T‘√ dü‘ê´Á>∑Vü≤Bø£å #˚|{ü ≤ºsT¡ . á dü+<äs“¡ +¤ >± õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø£èwüj í T· ´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. uÛ≤$‘·sêìøÏ e÷s¡Z ìπs›X¯≈£î\T>± ñbÕ<Ûë´j·TT\T.. Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T, Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚ùd $<ÛäT˝À¢ ñ<√´>∑T\T ‘·eT J$‘ê\qT n+øÏ‘+· #˚dTü +Ô fÒ yê]øÏ #˚<√&ÉT yê<√&ÉT>± ñ+&Ü*‡q Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü<äM$s¡eTD ‘·sê«‘·>±*øÏ e~˝Òùd #˚j·T&É+ <äTsêàs¡ZeTHêïs¡T. sêhyê´|üÔ+>± 1.84 \ø£å\ eT+~ ñ<√´>∑T\T d”|”mdt s¡<äT› ø√dü+ ñHêïs¡ì yês¡+<ä]ø° |”Äغj·T÷ n+&É>± ñ +&ç b˛sê&ÉT‘·T+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T, myÓTà˝Ò´>±, m+|”>± ◊<˚fi¢̄ ø±\|ü]$T‹πø \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\T |æ+#Û·qT>± ÇdüTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eTô|’ ìs¡+≈£îX¯+>± e´eVü≤]+#·&É+ <äTsêàs¡ZeTHêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T d”|”mdtqT s¡<äT› #˚dæ bÕ‘· |æ+#Û·qT $<ÛëHêìï neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£≥düTã“j·T´, eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ sêh n<Ûä´≈£åîsê\T eT˝Ò¢X¯«s¡eTà, d”|”mdt õ˝≤¢ ñ bÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>±s¡T®q e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. |æ+#Û·qT nH˚~ ñ<√´– Vü≤≈£îÿ nì <ëìï ø±\sêùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·&É+ <äTsêàs¡ZeTHêïs¡T.

e÷ Á|ü‹ì~Û nq+‘· |ü ⁄ s¡ + , Ä>∑ d ü T º 9 õ˝≤¢ ˝ Àì ø£+ø£s¡ ø±«Ø\ô|’ ìs¡+‘·s¡+ ‘·ìF\T #˚j·÷\ì dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY &ç©¢sêe⁄ Ä<˚•+#ês¡T. ø£ + ø£ s ¡ ø±«Ø\ ìs¡ « Vü ≤ Dô|’ ø£ ˝ … ø £ º π s {Ÿ ˝ Àì #Û ê +ãsY ˝ À &û Ä s√« s¡ | ò ü T THê<∏ é , @md” Œ e÷˝≤´Á~‘√ ø£ * dæ dü $ ÷øå ± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± CÒd” e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{° e \ ø£ s ¡ ÷ ï\T õ˝≤¢ ˝ Àì ø±«Ø˝À Á|üe÷<ä+ »]–+<äì, Bìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì n+‘ê nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. u§eTàqVü ‰ fiŸ , &ç . Væ ≤ π s Vü ‰ fiŸ , sêj· T <ä T s¡ Z + , nq+‘· | ü ⁄ s¡ +

Á>±$÷D+, k˛eT+<˚ | ü * ¢ eT+&É ˝ ≤˝À¢ 94 ø£ + s¡ ø £ ø±«Ø\T ñHêïsTT. yê{Ï ˝ À mìï+{Ï ø Ï nqTeT‘· T \T ñ HêïsTT. nqTeT‘·T˝Ò¢ì mìï ñ Hêïj·÷ n+≥÷ Äsê rXÊs¡T. ø±«Ø\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·ìF #˚j·÷\Hêïs¡T. »HêyêkÕ\≈£î <ä ÷ s¡ + >± ñ+&Ü\Hêïs¡ T . ù|\T&É T |ü < ësêú \ Tqï≥T¢ ôV≤#·Ã]ø£ uÀs¡T¶\qT @sêŒ≥T #˚ j · ÷ \ì Ä<˚ • +#ês¡ T . nqTeT‹ ˝Ò≈î£ +&Ü õ˝…{HÏ dé øºæ ‡˘ , &ç { ÀH˚ ≥ s¡ T ¢ Ç‘· s ¡ ù|\T&É T |ü<ësêú\T ì\« ñ+#·Tø√e&É+ H˚s¡eTHêïs¡T. ø±]à≈£î\≈£î dü¬s’q edü‘·T\T ñ

Hêïj· ÷ ˝Ò < √ #· ÷ &Ü\ì n~Û ø ±s¡ T \qT Ä<˚ • +#ês¡ T . nqTeT‘· T ˝Ò ¢ ì ø±«Ø\ j·T»e÷qT\≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ, eT÷Á&√E˝À¢ ìy˚~ø£\T n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. n<äq|ü⁄ md”Œ eT˝≤´Á~ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘· ì F\T #˚ d æ ìy˚ ~ ø£ \ qT n+<ä C Ò j · ÷ \ì &û m d” Œ \≈£ î Ä<˚ X Ê\T C≤Ø #˚ X ÊeTì #Ó b ÕŒs¡ T . dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À |ü ] ÁX¯ e T\ Jm+ dü T <ä s ¡ Ù Hé , >∑ q T\XÊK n~Û ø ±s¡ T \T zãTfi¯ ¬ s &ç ¶ , Hêπ > X¯ « s¡ s êe⁄, dü T u≤“¬ s &ç ¶ , Ä~Hêsêj· T D, es¡ Á |ü k Õ<é ¬ s &ç ¶ ‘· ~ ‘· s ¡ T \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ˇø£ÿkÕ¬sH’ ê |ü<√qï‹ ø£*Œ+#·sê..? eTTì‡|ü˝Ÿ ñbÕ<Ûë´j·TT\ <Ûäsêï e÷ Á|ü‹ì~Û nq+‘· |ü⁄s¡+, Ä>∑düTº9 <äXÊu≤›\T>± |ü ì #˚ d ü T Ô q ï |ü ⁄ s¡ b Õ\ø£ ñ bÕ<Ûë´j·TT\ô|’ $eø£å #·÷|ü⁄ ‘·THêïs¡T. düØ«düT˝À ˇø£ÿkÕ] ≈£ L &Ü |ü < √qï‹ ø£ * Œ+#· ø £ b˛e&É+ <ës¡TD+. Ç+‘·ø±\+ rÁe+>± qwüºb˛j·÷+. ‘·eT Vü≤≈£îÿ\qT kÕ~Û+#·Tø√e&ÜìøÏ dü+|òüT{Ï‘·+>± b˛sê&É<ëeTì m+{°m|òt sêh >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT s¡ y ˚ T wt |æ \ T|ü ⁄ ì#êÃs¡ T . eTTì‡|ü ˝ Ÿ ñbÕ<Û ë ´j· T T\ dü e Tdü ´ \ô|’ m+{° m |ò t Ä<Ûä«s¡´+˝À Äض ø±sê´\j·T+ e<ä› eTVü‰<Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. {°mHéj·T÷mdt ãdüeÁ|üø±wt, b˛s¡ T º Vü ≤ ]ø£ è wü í , ˇ+fÒ s ¡ T lìyêdüT¬s&ç¶, |”{°|” dü+|òüT+ qs¡ d æ + Vü ‰ ¬ s &ç ¶ , d” | ” m dt sêe÷+»H˚j·TT\T j·÷<äyé, Äπs®j·T÷|” sêe÷+»H˚j·TT\T,

mdt m ˝Ÿ { ° @ •yêq+<ä ¬ s &ç ¶ ‘·~‘·s¡T\T <Ûäsêï≈£î eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. m+{°m|òt n<Ûä´≈£åî&ÉT sêe÷Hêj·Tø˘ n<Ûä´ø£å‘·q <Ûäsêï »]–+~. eTTK´ n‹~∏ > ± Vü‰»¬s’q s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ U≤∞ @s¡ Œ &ç q ñbÕ<Û ë ´j· T b˛düTº\qT 70 XÊ‘·+ |ü<√qï‹ Á|üø±s¡+, 30 XÊ‘·+ &ûmd”‡ <ë«sê uÛÑØÔ #˚j·÷\Hêïs¡T. ø±˙ ã~©\ <ë«sê U≤∞\T uÛÑØÔ #˚ j · T &É + <ës¡ T DeTHêïs¡ T . kÕúìø£ dü+düú\ #·{≤º\qT ñ \¢ + |ò æ T +∫ eTTì‡bÕ*{° \ qT+∫ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú≈£î, Ç‘·s¡ j·÷»e÷Hê´\ qT+∫ eTTì‡bÕ*{°\≈£î uÛÑØÔ #˚j·T&É+ düããTø±<äHêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ ñ bÕ<Ûë´j·TT\≈£î ≈£L&Ü ñeTà&ç düØ«düT ìã+<Ûäq\T neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ñ bÕ<Ûë´j·TT\ düØ«düT, d”ìj·÷غ

qwüº+ ø£*–+#˚˝≤ 506, 507 Jy√\T Á|ü y ˚ X ¯ ô |{≤º s ¡ ì $eT]Ù+#ês¡T. |ü<√qï‘·T\T #˚ | ü { Ï º q ‘· s ê«‘· H ˚ ã~©\T ìs¡ « Væ ≤ +#ê\ì &ç e ÷+&é #˚ X Ês¡ T . |ü \ T &ç e ÷+&É ¢ ‘ √ ≈£L&çq $q‹ |üÁ‘êìï eTTì‡|ü˝Ÿ ÄضøÏ düeT]Œ+#ês¡T. myÓTà˝Ò´ Á|üuÛ≤ø£sY#Í<ä] <Ûäsêï •_sêìï dü + <ä ] Ù+#ês¡ T . d” | ” m dt $<Û ë q+ s¡ < ä T › #˚ d æ , bÕ‘· |æ+#Û·Hé $<Ûëq+ neT\T #˚j·÷ \ì nôd+;¢˝À #·]ÃkÕÔqHêïs¡T. |ü<√qï‘·T\T, ã~© $wüj÷· ìï eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤ Ôqì Äj·Tq Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+{°m|òt Hêj· T ≈£ î \T zãT˝Ò d ü T , bÕ+&ÉTs¡+>∑j·T´XË{Ϻ, ø£s¡÷ï\T, ∫‘· ÷ Ô s ¡ T õ˝≤¢ \ ≈£ î #Ó + ~q eTTì‡|ü ˝ Ÿ ñbÕ<Û ë ´j· T T\T ô|<ä›dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

düs¡«»HêdüŒÁ‹˝À Äøχ»Hé ©πøJ s√»+‘ê X¯g∫øÏ‘·‡\T yêsTT<ë s√>∑T\ ÁbÕD≤\‘√ #Ó\>±≥+ e÷ Á|ü‹ì~Û nq+‘ ·|ü⁄s¡+, Ä>∑düTº9 ø=q}|æ]‘√ $\$˝≤¢&˚ s√>∑T\≈£î ø£èÁ‹eT yêj· T Ty˚ (ÄøÏ ‡ »Hé ) ÁbÕD≤ <Ûës¡+. á yêj·TTe⁄qT ‘·–q yÓ÷‘ê<äT˝À s√>∑T\≈£î n+~+ #·ø£b˛‘˚ ÁbÕD≤\πø eTT|ü⁄Œ. n+‘˚ ø ±<ä T ... X¯ g ∫øÏ ‘ · ‡ \ düeTj·T+˝À Äøχ»Hé m+‘√ ø°\ø£+. Ç~ ˝Ò ø £ b ˛‘˚ X¯ g ∫øÏ‘‡· \T #˚jT· s¡T. dü]>±Z... Ç<˚ <ä T dæ ú ‹ dü s ¡ « »Hêdü Œ Á‹˝À HÓ\ø=+~. s√>∑T\ ÁbÕD≤\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘·THêïs¡T. z HÓ\ s√E\T>± n‹ø£ w ü º + ‘√ X¯ g ∫øÏ‘·‡\T kÕ>∑T‘·÷ edüTÔHêïsTT. ø=q }|æ]‘√ ñ+&˚ s√>∑T\≈£î ≈£ L &Ü ‘· – q+‘· ÄøÏ ‡ »Hé n+<ä & É + ˝Ò < ä T . ns¡ ø =s¡ > ± n+<ä T ‘· T +&É ≥ +‘√ #ê˝≤ Çã“+~ |ü & Ü*‡ ek˛Ô + ~. Ädü Œ Á‹ n~Û ø ±s¡ T ˝À¢ m+‘· ìs¡ ¢ ø £ å ´ + >∑ ÷ &É T ø£ ≥ Tº ≈ £ î +<√

ne>∑‘·+ ne⁄‘√+~. Äøχ»Hé dü s ¡ | ò ü s ê <ë<ë|ü ⁄ dü Ô + _Û + #·&+É ‘√ @ø£+>± X¯g ∫øÏ‘‡· \qT yêsTT<ë y˚düTÔHêïs¡T. eT+>∑fi¯, ãT<Û ä y êsê˝À¢ m+|æ ø £ #˚ ù d Ä|üπswüq¢qT #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. $~Û˝Òø£ dæCÒ]j·THé, n‘·´edüs¡ πødüT\qT <ÛÓ’s¡´+>± #˚düTÔHêïs¡T. Ç+‘· { Ï <ä j · T ˙j· T <ä T dæ ú ‹ HÓ\ø=Hêï düø±\+˝À n~Ûø± s¡T\T düŒ+~+∫ ©πøJì n]ø £≥º&É+˝À yÓ’|òü\´+ #Ó+<äT‘·T Hêïs¡ T . dü s ¡ « »q Ädü Œ Á‹˝À Hê\T>∑T #√≥¢ Äøχ»Hé πø+Á<ë \qT HÓ \ ø=˝≤Œs¡ T . Ädü Œ Á‹ Á|ü<Ûëq Wwü<Ûä düeTT<ëj·T+ |üø£ÿH˚ ø°\ø£ Äøχ»Hé düs¡|òüsê π ø +Á<ëìï @sêŒ≥T #˚ X Ês¡ T . Çø£ÿ&ç qT+#˚ ø°\ø£ $uÛ≤>±\≈£î Äøχ»ÀHé düs¡|òüsê ne⁄‘·T+~. X¯g ∫øÏ‘·‡\ düeTT<ëj·T+, n‘· ´ edü s ¡ yÓ ’ < ä ´ $uÛ ≤ >∑ + (d”z{°), n‘·´edüs¡ X¯g ∫øÏ‘‡· \ $uÛ ≤ >∑ + (áz{° ) , Á|ü d ü ÷ ‹

$uÛ≤>∑+, ¬>’ìø˘, düs¡®Ø $uÛ≤ >±\T, nìï z|” $uÛ≤>±\≈£î düs¡|òüsê ne⁄‘√+~. qeC≤‘· •X¯ ó yÓ ’ < ä ´ π ø +Á<ëìøÏ (mdt m Hé d ” j · T ÷) e÷Á‘· y ˚ T Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ + , »qs¡ ˝ Ÿ yÓ T &ç d æ H é $uÛ≤>∑+ yÓqTø£ n<äq|ü⁄ Äøχ»Hé π ø +Á<ëìï @sêŒ≥T #˚ X Ês¡ T . @&Ü~ øÏ + <ä f Ò Bìï HÓ\ø=˝≤Œs¡T. Ç|üŒ{Ïø° neT˝À¢øÏ rdüTø=ì sê˝Ò<äT. Çø£ ø£åj·T s√>∑T\≈£î e÷Á‘·y˚T yêVü≤Hê\ ôw&ÉT˝¶ À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Çø£ÿ&ç qT+∫ ns¡ø=s¡>±H˚ düs¡|òüsê ne⁄‘√+~. Äøχ»Hé øÏ≥¢˙ï dü+Ô _Û+#êsTT. ‘êC≤>±.. Á|ü<ëÛ q π ø +Á<ä + ˝À ø° \ ø£ uÀs¡ T ¶ ˝ ÀH˚ ©πøJ @s¡Œ&É≥+‘√ Äøχ»Hé düs¡|òüsê˝À ˇ‹Ô&ç (bò˛sY‡) u≤>± ‘· – Z + ~. B+‘√ dü s ¡ | ò ü s ê <ä j · T ˙j· T +>± e÷]+~. s√>∑T\≈£î ‘·–q+‘· yêj·TTe⁄ n+<ä˝Ò<äqï ñ<˚›X¯+‘√ m+|æø£ X¯g ∫øÏ‘‡· \qT ìs¡«Væ≤+#·˝<Ò Tä .

11q d”|”mdt s¡<äT›≈£î uÛ≤Ø sê´© e÷ Á|ü‹ì~Û ø£&É|ü, Ä>∑düTº9 ø±+Á{Ïã÷´≥Ø |æ+#Û·qT $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚dæ bÕ‘· |æ+#Û·qT $<ÛëHêìï |ü⁄qs¡T<äΔ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Ä>∑düTº 11e ‘˚Bq $»j·Tyê&É˝À bòÕ´b˛º Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø sê´©, <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ @|”{°m|òt sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T XÊ´yéTdüT+<äsY¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. kÕúìø£ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] (&ûáy√) ø±sê´\j·T Äes¡D˝À ø±s¡´ø£s\Ô¡ ‘√ düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± XÊ´yéTdüT+<äsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. 2004 nø√ºãs¡T 1e ‘˚B ‘·s¡Tyê‘· $<ÛäT˝À¢ #˚]q ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î d”|”mdt neT\T˝À ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. d”|”mdt s¡<äT› ø√dü+ E˝…’ 30e ‘˚B qT+∫ øÏ«{Ÿ d”|”mdt C≤‘ê ù|s¡T‘√ sêhyê´|üÔ+>± bòÕ´b˛º Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´©\T, düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫Hê Á|üuÛÑT‘·«+˝À düŒ+<äq ˝Ò<äHêïs¡T. n+<äTe\¢ $»j·Tyê&É˝À uÛ≤Ø sê´© #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. |ü<äM $s¡eTD bı+~q ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ñ<√´– Ä]úø£, kÕe÷õø£+>± ‘·–q >ös¡e+‘√ ã‘·ø±\+fÒ ‘·|üŒìdü]>± |æ+#Û·Hé #Ó*¢+#ê\ì düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+<äHêïs¡T. @|”{°m|òt õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T >∑Ts¡j·T´, lìyêdü¬s&ç¶, sêh øöì‡\sY U≤<äsYu≤cÕ, Hê>∑sêE, õ˝≤¢ e÷J n<Ûä´≈£åî\T #Ó+∫¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


PRAJA BALAM

8

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä<ä´+‘·+ qe⁄«\T |ü+#˚ qs¡qÔ XÊ\

e÷ Á|ü‹ì~Û Hê>∑XÖs¡´, j·÷$Tì uÛ≤düÿsY, ø£wæàs¡ |üs¡<˚• V”≤s√V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ªqs¡ÔqXÊ\μ. lìyêdt #· Á ø£ e ]Ô <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +˝À ◊sê ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ X¯+ø£sY Á|ükÕ<é eTT\÷Œ] düeTs¡ŒD˝À ñcÕ eTT\÷Œ] ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘· {° » sY $&É T <ä \ ø±s¡ ´ Áø£ e T+ eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + »]–+~. n‹~∏>± $#˚Ãdæq <äsÙ¡ ≈£î&ÉT e+oô|&’ |ç *ü ¢ {°»sYqT ]©CŸ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ª{°»sY #ê˝≤ u≤>∑T+~. Hê>∑XÖs¡´ z ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+ #·uÀ‘·Tqï≥Tº ns¡úeTe⁄‘·T+~. ‘· * ¢ < ä + Á&É T \ Äosê«<ëìøÏ $T+∫q Äodü T ‡\T+&É e ⁄.

ø=&ÉT≈£î(Hê>∑XÖs¡´) ø£\*ï ns¡ú+ #˚ d ü T ≈£ î ì n‘· ì øÏ q∫Ãq $<Û ä + >± eT+∫ dæ ì e÷*ï rdü T Ô q ï X¯ + ø£ s Y Á|ü k Õ<é , ñ cÕ\≈£î n_Ûq+<äq\T. ø±¢dæø˘ f…’{Ï˝Ÿ‘√ dæìe÷qT ‘Ós¡¬øøÏÿ düTÔHêïs¡T. #· Á ø£ e ]Ô fÒ ø Ï + >¥ u≤ >∑T+~. dæìe÷ ô|<ä› $»j·T+ kÕ~Û + #ê*μ nì nHêïs¡ T . ªkÕ<Ûë s¡D+>± |æ\¢\T ‘·*¢<ä+ Á&ÉT\qT ø±s¡T ø=ìe«eTH√, }]øÏ yÓ fi ≤Ô e TH√ &É ã T“\T n&É T >∑ T ‘ês¡ T . dæ ì e÷ rkÕÔ |ü~ùV≤qT ø√≥T¢ ô|≥º+&ç n+fÒ me¬s’Hê Ä˝À∫kÕÔs¡T. ø±˙ e÷ ne÷àHêqï\T e÷Á‘·+ Hêô|’ Áù|eT‘√ #ê˝≤ Ks¡TÃô|{Ϻ á dæìe÷ rXÊs¡T. V”≤s√ nsTTq

‘·sê«‘· yê]ì dü+‘√wü+>± ñ +#·&ÜìøÏ H˚H<˚ √ ˇø£{Ï #˚j÷· \ qT≈£îHêïqT. ø±˙ Ä neø±X¯+ Çe«≈£î+&Ü ‹]– Hê ø√düy˚T yês¡T ø£wüº|ü&ÉT‘·THêïs¡T. dæìe÷ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ Ä<ä´+ ‘·+ q$«dü ÷ Ô dü s ¡ < ë>± kÕπ > ∫Á‘·$T~. •yêJ sêC≤‘√ Hê ø±+_H˚wHü ˝é À e#˚à düìïy˚XÊ\T n\]kÕÔ s TT. n+<ä s ¡ + dæ ì e÷qT Áù|$T+ #ê+. n+<äTπø eT+∫ ne⁄{Ÿ |ü⁄{Ÿ edüTÔ+~. ø£<∏ëHêsTTø£\T #ê˝≤ u≤>± dü b ˛sY º #˚ X Ês¡ T μ nì V” ≤ s√ Hê>∑ X Ös¡ ´ #Ó b ÕŒs¡ T . á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕ>∑sY eTVü≤‹, ñcÕ, X¯+ø£sY Á|ükÕ<é, ø√≥–] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, •yêJ sêC≤ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áù|eT ø√dü+ b˛sê≥+..

e÷ Á|ü‹ì~Û $»jYT <˚es¡ø=+&É q{ÏdüTÔqï q÷‘·q ∫Á‘·+ ª&çj·TsY ø±Áy˚T&éμ. uÛÑs¡‘Y ø£eTà <äs¡Ùø£‘·«+˝À yÓTÆÁr eT÷M y˚Tø£sY‡, _>¥ u…Hé dæìe÷dt |ü‘êø±\ô|’ qMHé mπsïì, yÓ’.s¡$X¯+ø£sY, yÓ÷Vü≤Hé #Ós¡T≈£L], j·Twt s¡+–H˚ì dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ Ç{°e\ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì ádtº>√<ëe] õ˝≤¢ ‘=+&É+–˝À ÁbÕs¡+uÛÑ yÓTÆ+~. Ç+<äT˝À $»s¡T <˚es¡ø=+&É düs¡düq s¡wæàø£ eT+&ÉHêïqT ø£<∏ëHêsTTø£>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. ªμô|ò’{Ÿ |òüsY yê{Ÿ j·TT \yéμ nH˚ {≤´>¥˝…’Hé‘√ s¡÷bı+<äT‘·Tqï myÓ÷wüq˝Ÿ Á&Üe÷ ∫Á‘· $ T~. Ç+<ä T ˝À $»s¡ T Ä+Á<Û ë nu≤“sTT>± X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘· ñqï Ç+f…Hé‡ s√˝ŸqT b˛wædüTÔHêïs¡T. Äj·Tq bÕÁ‘· ø=‘·Ô>± ñ+≥T+~. Ä+Á<Û ë kÕ¢ + >¥ ˝ À $»s¡ T #Ó ù |Œ &Ó ’ ˝ ≤>∑ T \T $X‚ w ü + >± Äø£≥Tºø√qTHêïsTT. |üP]Ô $esê\T ‘·«s¡˝À yÓ\¢&ç+#·qTHêï+μ nì ∫Á‘· ãè+<ä+ ‘Ó*|æ+~. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+: »dæºHé Á|üuÛ≤ø£s¡Hé, ¬øyÓTsê: düTõ‘Y kÕs¡+>¥, m&ç≥sY, &ç.◊ ø£\]dtº: lõ‘Y kÕs¡+>¥.

10.08.2018 X¯óÁø£yês¡+

|üPs¡ÔsTTq j·÷ø£åHé d”¬ø«Hé‡

e÷ Á|ü‹ì~Û z yÓ’|ü⁄ sê»ø° j · ÷ ˝À¢ ø Ï yÓ fi ‚ ¢ + <ä T ≈£ î düHêïVü‰\T #˚dü÷ÔH˚ eTs√yÓ’|ü⁄ dæ ì e÷\ |ü s ¡ + >±q÷ CÀs¡ T ô|+#·T‘·THêïs¡T s¡»˙ø±+‘Y. Ç{° e \ ªø±˝≤μ‘√ Áù|ø£ å ≈ £ î \ eTT+<ä T ≈£ î e∫Ãq Äj· T q Á|üdüTÔ‘·+ ø±ØÔø˘ düTã“sêE <äs¡Ù ø£‘·«+˝À z dæìe÷˝À q{ÏdüTÔ Hêïs¡T. e÷dt m+≥sYf…’qsY>± á dæìe÷ ñ+&ÉuÀ‘·T+~. Ç+ <äT˝À dæÁeTHé ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. $»s¡T ùd‘·T|ü‹

$\Hé . Á|ü d ü T Ô ‘ · + Ç~ X¯ s ¡y˚>∑+>± ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄ ≈£î+ {À+~. Ç{°e˝Ò <ë<ë|ü⁄ 25 s√E\ bÕ≥T &Ü]® * +>¥ ˝ À ∫Árø£s¡D »]bÕs¡T. á ôw&É÷´ ˝Ÿ ˝ À|ü \ Tj· ÷ ø£ å H é d ” H é ‡ qT ∫Árø£ ] +#ês¡ ≥ .j· ÷ ø£ å H é ø=]jÓ÷Á>±|òüsY |”≥sY ôV≤sTTHé‡ áb˛sê≥ dü ì ïy˚ X Ê\qT ø£+b˛CŸ#˚XÊs¡T.á düìïy˚XÊ\T dæìe÷πø ôV≤’ ˝…{’ Ÿ>± ì\TkÕÔjT· ì ‘Ó\TdüTÔ+~. B+‘√bÕ≥T X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª2.0μ ∫Á‘·+˝À

s¡»˙q{Ï+#ês¡T. nø£så T¡ ≈£îe÷sY HÓ>∑{Ïyé s√˝Ÿ #˚j·T>±, n$÷ C≤ø£‡Héø£<∏ëHêsTTø£. á dæìe÷ Á|üdüTÔ‘·+$m|òtmø˘‡esYÿ »s¡T|ü⁄ ≈£î+{À+~.qe+ãsY 29q dæì e÷qT $&ÉT<ä\ #˚j·T qTHêïs¡T. s¡»˙ø±+‘Y q{Ï+∫q ªø±˝≤μ Ç{°e\ $&ÉT<ä˝’… Ä•+ ∫q |ò*ü ‘êìï sêã≥º ˝ Ò ø £ b ˛ sTT+ ~.B+‘√Äj·Tqn_Û e÷qT\T ìsêX¯ #Ó+<ës¡T. yê] ˝À eT∞fl CÀwtì+ù|˝≤‘êC≤dæì e÷\Tñ +&ÉqTqï≥Tº ‘Ó\T düTÔ+~.

‘=*kÕ] CÀ&û>±..!

qeTà˝Òø£ b˛‘·THêï

$Tdüغ Á~\∏ s¢ Y düTÁãVü≤àD´|ü⁄s+¡

e÷ Á|ü‹ì~Û düTeT+‘Y V” ≤ s√>± q{Ï d ü T Ô q ï q÷‘· q ∫Á‘·+ ªdüTÁãVü≤àD´|ü⁄s¡+μ. dü+ ‘√wt C≤>∑s¡¢|üP&ç <äs¡Ùø£‘·«+˝À düT<Ûëø£sY Ç+ô|ø˘‡ Ç+&çj·÷ Áô|’.* |ü‘êø£+ô|’ ;s¡+ düT<Ûëø£ sYs¬ &ç¶ ì]àdüTHÔ êïs¡T. ácÕ s¬ u≤“ ø£<ë∏ HêsTTø£. düTeT+‘Y q{ÏdTü qÔ ï 25e ∫Á‘·$T~. ôV’≤<äsêu≤<é˝À X¯s¡y˚>∑+>± ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄ ≈£î+{Àqï á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ ìsêà‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªdüTeT+‘Y q{ÏdüTÔqï 25e ∫Á‘·+ ø±e &É+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ‘Ós¡¬øøÏÿ dü T Ô H êï+. dü ÷ |ü s Y H˚ # · T s¡ ˝ Ÿ n+XÊ\ y˚ T fi¯ $ +|ü ⁄ ‘√ kÕπ > $TdüºØ Á~∏\¢sY ∫Á‘·$T~. ‘·sê«‘· @+ »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ ñ‘·ÿ+sƒ¡

Áù|ø£ å ≈ £ î \≈£ î ø£ * –dü T Ô + ~. ãT<Û ä y ês¡ + qT+∫ ôV’ ≤ <ä sêu≤<é˝À V”≤s√, V”≤s√sTTH é‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq ‘êsê >∑D+ô|’ ø°\ø£ düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]düTÔHêï+. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 50XÊ‘· + ∫Árø£ s ¡ D |ü P ]Ô #˚düT≈£î+~. düTeT+‘Y ¬øØsY˝À eTs√ yÓ’$<Ûä´yÓTÆq ∫Á‘·+>± ì\T düTÔ+~. dæìe÷˝À düTÁãVü≤àD´ kÕ«$Tô|’ e#˚à z n<äT“¤‘·yÓTÆq bÕ≥≈£î Á|üeTTK bÕ≥\ s¡# ·sTT‘· C§qï$‘·TÔ\ sêeT*+ π>X¯«s¡sêe⁄ kÕVæ≤ ‘ê´ìï n+ ~+#· > ±, md” Œ u≤\ dü T Áã eTD´+ Ä bÕ≥≈£î >±Á‘êìï n+~+#·&ÜìøÏ n+^ø£]+#·&É+ e÷ n<äèwüº+>± uÛ≤$düTÔHêï+.

á bÕ≥ dæìe÷≈£î ôV’≤˝…’{Ÿ>± ì\euÀ‘·T+~μ nì nHêïs¡T. ªnqTÁ>∑Væ≤+#˚ <˚e⁄&˚ ÄÁ>∑Væ≤ùdÔ Ä uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ |ü ] dæ ú ‹ @+≥H˚ H˚|ü<∏ä´+˝À s¡÷bı+~düTÔqï á ∫Á‘·+˝À düTeT+‘Y HêdæÔ≈£î&ç>±, <˚e⁄&É+fÒ qeTàø£+ ˝Òì e´øÏÔ>± ø£ì|ækÕÔs¡T. ‘·|üŒ≈£î+&Ü dæìe÷ nìï esêZ\ Ä<äs¡D bı+<äT ‘·T+<äì qeTTà‘·THêï+μ nì <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ, kÕsTT≈£îe÷sY, n©, düTπswt, CÀwt s¡$, uÛÑÁ<äyéT –], e÷<Û ä $ ‘· ~ ‘· s ¡ T \T Ç‘· s ¡ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”: ÄsY.¬ø.Á|ü‘ê|t, dü+^‘·+: X‚KsY #·+Á<ä, m&ç≥sY: ø±ØÔø˘ lìyêdt.

ø£˝Ÿº Á¬ø’yéT Á&Üe÷ Ms¡uÛÀ>∑edü+‘· sêj·T\T e÷ Á|ü‹ì~Û Hêsê s√Væ≤‘Y, l$wüßí, düTBÛsYu≤ãT, Á•j·÷ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·<Ûës¡T\T>± Ç+Á<äùdq ÄsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À u≤u≤ ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ nbÕŒsêe⁄ u…\¢q ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ ªMs¡uÛÀ>∑edü+‘· sêj·T\Tμ. ªø£˝Ÿº áCŸ ¬s’õ+>¥μ nH˚~ {≤´>¥˝…’Hé. Á•j·÷, Hêsê s√Væ≤‘Y, l$wüßí \Tø˘\T Ç|üŒ{Ïπø $&ÉT<ä\j·÷´sTT. ‘êC≤>± düTBÛsYu≤ãT \Tø˘qT |ü_¢dæ{° &çC…’qs¡T¢ nì˝Ÿ uÛ≤qT Ä~yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ∫Á‘· ãè+<ä+ ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô, ª$&ÉT<ä˝…’q Hêsê s√Væ≤‘Y, Á•j·÷, l$wüßí \Tø˘‡øÏ eT+∫ düŒ+<äq edüTÔ+~. ‘êC≤>± ]©CŸ #˚dæq düTBÛsYu≤ãT \Tø˘ ôd’‘·+ ø=‘·Ô>± ñ+~. d”]j·Tdt eT÷&é˝À düºsTT©wt \Tø˘‘√ ø£ì|ædü÷Ô Äø£≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. Á¬ø’yéT Á&Üe÷>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï ∫Á‘·$T~. <äs¡Ù≈£î&ÉT Ç+Á<äùdq n‘·´<äT“¤‘·+>± dæìe÷qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î ø=‘·Ô nqTuÛÑ÷‹ìdüTÔ+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ $&ÉT<ä\≈£î bÕ¢Hé #˚kÕÔ+μ nì #ÓbÕŒs¡T. lìyêdt¬s&ç¶, eTH√CŸ q+<äHé, X¯XÊ+ø˘, s¡$Á|üø±wt, qMHé H˚ì, #·]‘Y e÷qdt, ùdïVæ≤‘Y, @&ç<ä lsêyéT, –]<ÛäsY, nq+‘· Á|üuÛÑT, sêCÒX¯«], n•«‹ ‘·~‘·s¡T\T Ç‘·s¡ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+: e÷sYÿ ¬ø.sê_Hé, ¬øyÓTsê: mdt.yÓ+ø£{Ÿ, ÄsYº: lø±+‘Y s¡$TXË{Ϻ, m&ç≥sY: X¯XÊ+ø˘ e÷*.

e÷ Á|ü‹ì~Û ªleT+‘·T&ÉTμ, ª»q‘ê >±´πsCŸμ, ªuÛÑs¡‘Y nH˚ H˚qTμ e+{Ï es¡Tdü u≤´ø˘ ≥T u≤´ø˘ Væ≤{Ÿ‡‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT ø=s¡{≤\ •e eT+∫ CÀwt˝À ñHêïs¡T. á Vü‰´Á{Ïø˘ Væ≤{Ÿ‡ ‘·sê«‘· Á|üdüTÔ‘·+ ø±düÔ $sêeT+ rdüT≈£îHêïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À HÓøº̆‡ dæìe÷≈£î ø£<∏äqT dæ<äΔ+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ á kÕ] m˝≤+{Ï dü+<˚X+¯ ˝Ò≈î£ +&Ü |üP]Ô kÕúsTT ø£eT]¸jT· ˝Ÿ dæìe÷ rj·÷\qT≈£î+≥THêïs¡T. ø=s¡{≤\ HÓø˘º‡ dæìe÷ ∫s¡+J$‘√ ñ+&ÉuÀ‘·T+<äì >∑‘·+˝À yês¡Ô\T $ì|æ+#êsTT. ∫s¡+J$ q{ÏdüTÔqï ªôd’sê qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶μ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· ø=s¡{≤\ •e ∫Á‘·+ ñ+&ÉuÀ‘·T+<äì ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç+<äT˝À nqTwüÿqT ø£<∏ëHêsTTø£>± rdüTø√uÀ‘·THêïs¡≥. nqTwüÿ ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïπø zπø #Ó|æŒq≥Tº ‘Ó\TdüT+Ô ~. n˙ï ≈£î~]‘˚ á @&Ü~ &çôd+ãsY˝À>±˙, »qe]˝À>±˙ dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±qT+<äì düe÷#ês¡+. Ç<˚ ôd{Ÿ nsTT‘˚ ∫s¡+J$‘√ nqTwüÿ q{Ï+#˚ ‘=* ∫Á‘·$T<˚ ne⁄‘·T+~. >∑‘·+˝À ªkÕº*Héμ˝À Á|ü‘˚´ø£ bÕ≥˝À nqTwüÿ yÓT]XÊs¡T. nqTwüÿ ªuÛ≤>∑eT‹μ ‘·sê«‘· Ç+ø± @ dæìe÷qT ø£qŒ¤yéT #˚j·T˝Ò<äT. ª@+ e÷j·T #˚kÕyÓ 2μ˝À •+ãT‘√ ø£*dæ q{Ï+#·uÀ‘·Tqï≥Tº ‘Ó\TdüTÔ+~. ∫s¡+J$ Á|üdüTÔ‘·+ düTπs+<äsY¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªôd’sê qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶μ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. qj·Tq‘ês¡ ø£<∏ëHêsTTø£. n$T‘êuŸ ã#·ÃHé, $»s¡T ùd‘·T|ü‹, düTB|t, »>∑|ü‹u≤ãT ø°\ø£ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. sêyéT#·s¡DY ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. e÷ Á|ü‹ì~Û u≤©e⁄&é˝À ‘=* ∫Á‘·+ ªkÕe]j·÷μ‘√H˚ Ç+&çd”º <äèwæºì Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T k˛qyéT ø£|üPsY. ¬øØsY ‘=*Hêfi¯fl˝À ‘·q≈£î eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó∫Ãq ∫Á‘ê˝À¢ ª◊cÕμ ˇø£{Ï. sêCŸl zC≤ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q á s=e÷+{Ïø˘ ø±yÓT&û Á&Üe÷˝À nuÛÑs¡T &çjÓ÷˝Ÿ‘√ ø£*dæ k˛qyéT q{Ï+#ês¡T. Ç+<äT˝À ‘·q k˛<ä] ]j·÷ ø£|üPsY q{Ï+#·&É+ $X‚wü+. 2010˝À $&ÉT<ä˝…’q dæìe÷ eT+∫ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä˝…’ mì$T <˚+&ÉT¢ |üP]Ô #˚düT≈£î+~. á dü+<äs¡“¤+>± k˛qyéT n|üŒ{Ï ∫Árø£s¡D f…’yéT˝À rdæq z bòı{ÀqT n_Ûe÷qT\ ‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. ªdæìe÷ $&ÉT<ä˝…’ mì$T<˚+&ÉT¢ ne⁄‘·T+ <ä+fÒ me¬s’q qeTà>∑\ sê?. Hê¬ø’‘˚ Ç{°e˝Ò $&ÉT<ä˝…’q |ò”*+>¥ ø£\T>∑T‘·T+~. Ç+<äT˝À m|üŒ{Ïø° >∑T]Ô+&çb˛j˚T bÕÁ‘· b˛wæ+#êμ nì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ Ç{°e\ k˛qyéT q{Ï+∫q ªMπs ~ yÓ&ç¶+>¥μ ∫Á‘·+ ô|<ä› $»j·÷ìï kı+‘·+ #˚düT ≈£î+~. Á|üdüTÔ‘·+ ª@ø˘ \&ûÿ ø√ <ÓU≤ ‘√ ◊cÕ \>±μ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T.

m+Á{ø° Ï s¡+>∑+ dæ<+Δä ! u≤©e⁄&é˝À kÕºs¡¢ yês¡düT\ m+Á{°øÏ es¡Tdü>± düHêïVü‰\T »s¡T>∑T ‘·THêïsTT. l<˚$ ‘·qj·T C≤˙« Ç{°e\ ª<ä&ÛÉø˘μ ∫Á‘·+‘√ yÓT]kÕs¡T. ‘êC≤>± cÕs¡÷UŸ U≤Hé ‘·qj·T düTVü‰q U≤Hé m+Á{°øÏ s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚düTÔHêïs¡≥. Bìô|’ cÕs¡÷UŸ uÛ≤s¡´ >öØ düŒ+~+#ês¡T. ªdüTVü‰q j·÷øϺ+>¥ ¬øØsYqT d”]j·Tdt>± rdüT≈£îHêï+. eT+∫ ∫Á‘·+ <ë«sê |ü]#·j·T+ #˚j·÷\ì #·÷düTÔHêï+. ¬s’{Ÿ f…’yéT, ¬s’{Ÿ |òæ˝Ÿà ø√dü+ yÓsTT{Ÿ #˚düTÔHêï+. n+<äT≈£î #ê˝≤ bÕ¢Hé‡ ñHêïsTTμ nì #Ó|æŒq≥Tº ‘Ó\TdüTÔ+~. düTVü‰q >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ~∏j˚T≥sYô|’ •ø£åD rdüT≈£î+≥THêïs¡T.

n‘ê´X¯|sü T¡ \qT {≤¬s{Z Ÿ #˚ùd ã¢|tò e÷düsº Y

e÷ Á|ü‹ì~Û eTìwæøÏ ÄX¯ ñ+&É≥+ düVü≤»+. ø±˙ n~ n‘ê´X¯>± e÷]q|ü⁄Œ&˚ nqsêú \ T »s¡ T >∑ T ‘· T HêïsTT. n‘ê´X¯|üs¡T\qT {≤¬sZ{Ÿ #˚ùd z e´øÏ Ô ø£ < ∏ ä ‘ √ ‘· $ Tfi¯ + ˝À ‘Ósø¬¡ øÏÿq ∫Á‘·+ ª#·‘T· s¡+>∑ y˚fμº’… . |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫q á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T˝À ªã¢|tò e÷düsº μY ù|s¡T‘√ Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêï+μ nì ìsêà‘· •e˝…+ø£ ø£èwüíÁ|ükÕ<é

nHêïs¡T. dü‘·´<˚yé, q+~‘ê X‚ « ‘· »+≥>± >√|” >∑ D Ò w t |ü{≤º_Û <äs¡Ùø£‘·«+˝À •e˝…+ø£ ø£ è wü í Á |ü k Õ<é dü e Ts¡ Œ D˝À n_Ûùwø˘‡ |ò˝æ Ÿà‡ |ü‘êø£+ô|’ s¡yT˚ wt |æfiË’¢ ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘· |ò ü d t º \ Tø˘ b˛dü º s Y q T Á|ü e TTK <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T |ü P Ø »>∑ H êï<∏ é Ä$wü ÿ ]+#ês¡ T . á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± Äj· T q e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ , ª>√|” >∑ D Ò w t

Edited ,Printed Published & Owned by A.SRAVANTHI ,Printed at: SRAVANTHI ENTER PRISES 1-9-18/A,Ramnagar,Hyderabad - 500020, T.S and Published at 5-2-518,Osmangunj ,Risala Abdulla,Hyderabad -95 Editor; A.SRAVANTHI, RNI NO ; TELTEL/2005/16755 Cell ; 92921 04449 Email;prajaabalamnews@gmail.com

<äs¡Ù≈£î&ç>± Hê≈£î #ê˝≤ Çwüº+. Hê V”≤s√ dü‘·´<˚yé, dü+^‘· <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T dü T ˙˝Ÿ ø£ X ¯ ´ |t , ªf…+|üsYμ e+o, Ç˝≤ Hê {°yéT #ê˝≤ eT+~ á dæ ì e÷≈£ î |üì#˚XÊs¡T. á ∫Á‘· ø£<∏ä Hê≈£î ‘Ó\TdüT. #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~. ø=ìï d” q T¢ ≈£ L &Ü #· ÷ XÊ. dæìe÷ ô|<ä› düø¬ ‡dt ø±yê*μ nì nHêïs¡ T . ªdæ ì e÷ &É _ “+>¥ |ü q T\T |ü P s¡ Ô j · ÷ ´sTT. Ø]ø±]¶ + >¥ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T yÓ T T<ä \ T ô|≥º q THêï+. á HÓ\˝ÀH˚ bÕ≥\qT, {°»sYqT ]©CŸ #˚kÕÔ+. ôdô|º+ãsY 28q dæìe÷qT $&ÉT<ä\ #˚kÕÔ+μ nì dü e Ts¡ Œ ≈£ î \T •e˝… + ø£ ø£ è wü í Á|ü k Õ<é ‘Ó * bÕs¡ T . V” ≤ s√ dü‘·´<˚yé #ÓãT‘·÷, ªe÷ u≤dt |üPØ »>∑Hêï<∏é #˚‘·T\ $÷<äT>± f…’{Ï˝Ÿ ˝À>√ $&ÉT<ä\ ø±e&É+ #ê˝≤ Äq+<ä + >± ñ+~. Äj· T q |ü ⁄ {Ï º q s√Eq e÷ ∫Á‘· + ]©CŸ ø±qT+&É ≥ + eT]+‘· Vü‰´|”μ nì #ÓbÕŒs¡T.

Aug 10th  
Aug 10th  
Advertisement