Page 1

ตัวอักษรไทยปจจุบัน

ไพรวัลย แสนแกว


ตัวอักษรไทยปจจุบัน ตัวอักษรไทยที่ใชอยูปจจุบันนี้ แบงตามลักษณะเดนของเสนอักษรไดเป%น ๒ ประเภท คือ ประเภทตัวเหลี่ยม และประเภทตัวมน ๑. ประเภทตัวเหลี่ยม มีลักษณะเดน คือ เสนตัวอักษรสวนใหญเป%นเสนตรง ตัวอักษร แบบ ตัวเหลี่ยม ไดแก ๑.๑ ตัวอักษรแบบอาลักษณ ใชเป%นแบบตัวอักษรที่สวยงาม ใชเขียนในเอกสาร พิเศษตาง ๆ เชน ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ฯลฯ แผนกอาลักษณ2 กองประกาศิต สํานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใชเป%นแบบของทางราชการ


2

๑.๒ ตัวอักษรแบบพระยาผดุงวิทยาเสริม เป%นแบบหัดอานที่พระยาผดุงวิทยาเสริม เขียนในแบบหัดอานหนังสือไทยภาคตน แบบหัดอาน ก ข ก กา และหนังสือหัดอานเบื้องตน ซึ่ง พิมพ2เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ๒๔๗๓ และ ๒๔๗๖ ตามลําดับ ในการเขียนการอานอักษรไทยแตละครั้ง ได ใชเป%นแบบฝ?กเขียนหรือคัดลายมือพรอมกันไปดวย


3

๑.๓ ตัวอักษรแบบโรงเรียนทุ*งมหาเมฆ มีลักษณะคลายแบบของพระยาผดุงวิทยา เสริม ซึ่งอาจารย2สูริน สุพรรณรัตน2 อาจารย2ใหญทานแรกของโรงเรียน ไดนําลายมือของบิดา คือ อาจารย2มงคล สุพรรณรัตน2 อาจารย2ใหญโรงเรียนสุพมาศพิทยาคม (ตรอกวัดราชนัดดา กรุงเทพฯ) ใหอาจารย2พูนสุข นีลวัฒนานนท2 (บุณย2สวัสดิ์) จัดทําเป%นแบบคัดลายมือของโรงเรียนตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๙


4

๑.๔ ตัวอักษรแบบโรงเรียนสายน้ําทิพย มีลักษณะคลายแบบของพระยาผดุงวิทยา เสริม คณะครูโรงเรียนสายน้ําทิพย2ไดนําแบบตัวอักษรของอาจารย2มงคล สุพรรณรัตน2 มาดัดแปลง และทําแบบฝ?กหัดคัดลายมือของโรงเรียน ตั้งแตปH พ.ศ. ๒๕๑๐ และเมื่อปH พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดดัดแปลง ลักษณะตัวอักษรอีกครั้งหนึ่ง


5

๑.๕ ตัวอักษรแบบภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย มีลักษณะ คลายแบบของพระยาผดุงวิทยาเสริม เกิดขึ้นจากความคิดของ ศาสตราจารย2อําไพ สุจริตกุล หัวหนา แผนกวิชาประถมศึกษา ที่ตองการใหมีตัวอักษรของแผนกวิชาที่งายตอการฝ?กเขียน และใชเป%นแบบ ฝ?กคัดลายมือของนิสิตทุกคน เพื่อนําไปเป%นแบบอยางสอนนักเรียนตอไป


6

๒. ประเภทตัวกลมหรือตัวมน ลักษณะอักษรมีสวนโคงประกอบอยู เชน ๒.๑ ตัวอักษรแบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ ตัวอักษรแบบนี้กระทรวงธรรมการ ใชเป%น แบบฝ?กคัดลายมือของนักเรียนในสมัยกอน มีพิมพ2เผยแพรเป%นสมุดคัดลายมือจําหนาย


7

๒.๒ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดดัดแปลง รูปแบบตัวอักษรของ ขุนสัมฤทธิ์วรรณการ เพื่อทําเป%นแบบฝ?กหัดคัดลายมือ สําหรับใชกับนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศตั้งแตปH พ.ศ. ๒๕๒๐


8

๒.๓ ตัวอักษรแบบราชบัณฑิตยสถาน เป%นแบบตัวอักษรกลมที่ราชบัณฑิตยสถาน กําหนดขึ้น ในปH พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อใชเป%นแนวทางในการสรางตัวอักษรไทยทั้งการเขียนและการพิมพ2 รวมทั้งเพื่อประโยชน2ในการออกแบบตัวอักษรไทยที่เป%นมาตรฐาน


อางอิง ชุติมา ปชโชติพงษ2. (มปป.). ตัวอักษรไทยในปจจุบัน. คนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555, จาก www.sk.ac.th/lg/thai/thai_default/web3/...+/อักษรไทยปจจุบัน.doc

ตัวอักษรไทยปัจจุบัน  

-แบบอาลักษณ์ -แบบพระยาผดุงวิทนาเสริม -แบบโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ -แบบโรงเรียนสายน้ำทิพย์ -แบบภาควิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -แบบขุนสัมฤท...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you