Page 1

~1~

ก 54 1. ก ก ก ก !"# $ % ก ก & & ' (" & )" *' + ก ,- .1 ก กก ก ./ , 01 2 3 ก ก .( 4 ก"5 # ก . 6# ' 1.1 & 5 ก 1.2 , ก (" ก"5 1.3 # 5 3 ก 1.4 & , ก 1.5 #; # # 5 3

1. < . 1 ก"5 # ก ./ , 01 2. < ก"5 # ก / , 01 2 3 3. < . 1 ก"5 # ก ./ , 01

@& / 5

ก ก

!"# $ % ก + ก ,. 6# ' ก กก ก 2 3 ก ก .( 4 ก & & '+ ก ,- . 1 . 6# ' ก กก ก . ก ก .( 4 & )" *'+ ก ,. 6# ' ก กก ก 2 3 ก ก .( 4

ก ,ก , ก 2 ก ,6=ก> ? 1 2 ?ก 6=ก> 2554 # # ก + <- ก 6=ก> ; 6=ก> + 2 150 & ก 3


~2~

ก"5 , ก B (ก ก ,6=ก> ? 1@& 2 ?ก 6=ก> 2554 / # # ก + <ก 6=ก> ; 6=ก> 5 + 2 100 & ก2 1 50 & , กก ก ./ , 01 2 3 2 50 & , ก ก ก .( 4 4= B / ก #5 ( ก"5 (Cluster Random Sampling) ก !"# $ % ก *' + ก ,B ก กก ก กก ก .( 4 !

"#!$ %$ ก

&

/

( ก ,-

ก & & ' (" & )" . 1 ก"5 # ก . 6# ' ./ , 01 2 3 #. ก ก

2 ก ,-

, ก 8, 1. (! ก ก ก ก . ก"5 # ก . 6 # ' ,6=ก> ? 1 / ก ก ก ก . , 01 2 3 2. (! ก ก ก ก . ก"5 # ก . 6 # ' ,6=ก> ? 1 / ก ก ก ก . 4 3. ( # !"# $ % ก ก"5 # . 6# ' 6=ก> ? 1 / ก ก ก ก ./ , 01 3 4. ( # !"# $ % ก ก"5 # . 6# ' 6=ก> ? 1 / ก ก ก ก .( 4 5. ( # ก & & ' ก"5 # ก . 6# '


~3~

,-

6=ก> ? 1 / ก

กก

./

, 01

' ก"5 #

1# ก กก ก .( 4 ก 2 - # !"# $ %( ก ก B = &( ก # " + -# = , #; t-test independent B+ -

2 3 6. ( . 6# 6=ก> ? 7. ( . 6 6=ก> ?

,ก ,-

#

ก & &

' 1/ ก # # ' 1/ ก

กก ก & )"

.( 4 *' ก"5 # ก*

กก

./

ก ,-

&

)"

กก

*' ก"5 # ก

.( 4

1. & ( + - # ก"5 ก (σ = σ ) * (ก"5 - # ก"5 2 1

"& !. 2

/ ก

ก( ก กก ก

,

" / ./ , 01

*

, 01

2 3 8. ( # . 6# ' 6=ก> ? 1 / ก

#. ก &

# 2 3

+ ก" ก ,

4. Pooled Variance t-test t=   −   −   − (µ 1 − µ 2 )  X 1− X 2    1 1  S p2  +   n1 n2 

2 2

df = n

1

+ n2 − 2

1. ก"5 2 ก"5 B


~4~

B

ก #5 ก ,ก ก /ก# & ( ก ) 2. & ( + - # ก"5 B ก (σ ≠ σ ) 2 1

S p2 =

(n1 − 1)S12 + (n2 − 1)S 22 (n1 − 1) + (n2 − 1)

S p2

& & ( ก"5

5. Separated Variance tx1 − x2 test 2 2 t=

S1 S + 2 n1 n2

2 2

2  S12 S2   n + n 2  1

df =  S 1

2

   

2

2

2

# &

ก + &

(

,#.

F=

S12 S 22

Ho : σ =

#

2 1

2 1

#

2 2

#

Ho ก #

b # Ho ก

, Separated Variance t-test

2. $ % ) ก ก

ก!"ก

σ 22

, Pooled Variance t-test H1 : σ ≠ σ ก!"ก

%

  S2      n   n   1  +  2  (n 1 − 1) (n 2 − 1) 2

ก #5 กก"5 ,ก ก ( ก( ( /& ก 2. & + ( 2 # กก 3. B & & ( + ,ก # ก"5

* / $ ก . $ % ก ก "#!$ % & ก ก

, , % "/ & 2 !


~5~

% , 2 ก "ก>* c B (# ก & * < 2 . ( + ."B &

(descriptive statistics)

"ก>* + + ." . + ก + + ." / # 2 & & ก= ก d (! @. " 2 . @< c & + + ."/ #; c + + ." # ; & +

#; ก 6=ก> ก + ." 2 ก"5 "กc ก"5 1 / c B กB (" !"ก & ' , )< ก"5 6=ก> #; " ก %

( /

, , ก ( ก( & + #.# ก" ก ก ก

; 2

(inferential statistics)

2 & & + ." < # 1/ c B / ,<ก 5 B #; B 2 "ก>* & # # 3

+

< (" &

# 3 ก"5 ก

=B & ,ก e *&

+( ก #; "ก>* + #; B + & ก + B -

ก ก + ." 2 2 "ก ก , , ก (" ก (" #; , +=-

, ก (population) ;= + + + + ." ก " ก 6=ก> ;= ก"5 + # + + ." ก 6=ก> , 6=ก> ก ก & B+#. + / < " , & , ? 2548 4= B ก !. f 2 "ก>* + population)

, ก 6=ก> +

ก (finite ' (infinite

, .


~6~

population) , ก 6=ก> ก ก # @ <+ , ,ก 2 !"ก # # @ <+ !. f - 4= B # ; ก;= B

= ,

(sample) ;= # =+ , ก 4= ;.ก " ก 6=ก> ก & - < ก 6=ก> B + ,กB < # & , ก # " ,ก B B B # ;ก ก ,ก B = 2 "ก 6=ก>

แนวตอบคำถามวิชาวิจัย  
แนวตอบคำถามวิชาวิจัย  

1.คำถามงานวิจจัย