Page 1

กลุ่ ม งานประชาสั ม พั น ธ์ กลุ่ ม อ านวยการ : www.utd2.go.th

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ในฉบับนี้มีอะไร เก็บมาเล่า

2

Inside Story

2

Inside Story

2

Inside Story

3

Inside Story

4

Inside Story

5

Inside Story

6

ประมวลภาพบรรยายกาศ พิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ

อุตรดิษถ์ เขต ๒ ใช้สื่อ ICT พัฒนางานประชาสัมพันธ์

นายอมรศัก ดิ์ ปิ่ น ทอง ผู้ อานวยการ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา อุตรดิตถ์ เขต ๒ (สพป.อต.๒)ประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตวารสาร ด้วย โปรแกรม Desktop Author และจดหมายข่าว ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2007 ณ ห้องประชุม ๑ สพป.อต.๒ อาเภอน้า ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานของครูนักเรียนใน สถานศึ ก ษา และผลการด าเนิ น งาน ของ สพป.อต.๒ อย่างต่อเนื่องทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการพัฒนาบุคลากรในสังกัด สพป.อต.๒ ทุก กลุ่ ม กลุ่ มละ ๒ คน และข้ าราชการครู ซึ่งเป็ น ตัวแทนจากอาเภอในสังกัด อาเภอละ ๒ คน รวม ผู้เข้าประชุมจานวน ๓๔ คน โดยใช้เวลาในการ ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร จ านวน ๒ วั น ระหว่ า ง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุม่ อานวยการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ Tel. 055481125

วั น ที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในการจั ด ประชุมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากร ในสั งกั ด ส่ งบุ ค ลากรเข้า รั บ การอบรมครบถ้ ว น และได้รับ สนับสนุน ด้านวิทยากร จากเครือข่า ย ประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก งานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน ๓ คน คื อ นายสมชาย ส าอางค์ ก าย นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ชานาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ นาย ไพรัช นวลขา นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต ๑ และนางนวเนตร ยอดอุดม นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ สพป.นครปฐม ๒ โปรแกรม Ms Publisher 2007 สามารถ น าไปสร้ า งสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ในงานสร้ า งแผ่ น พั บ วุฒิบัตร เกียรติบัตร แผ่นปลิว โปสเตอร์ข่าว ฯลฯ

คาดว่ า เมื่ อ บุ ค ลากรผ่ า นการประชุ ม ใน ครั้ ง นี้ แ ล้ ว สามารถ น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปสร้ า งสื่ อ ประชาสัมพันธ์ ในลักษณะของวารสารออนไลน์ และจดหมายข่าวออนไลน์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของทุ ก กลุ่ ม /กลุ่ ม งาน มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว ทันสมัย และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย ใน การจั ด พิ ม พ์ วารสาร ของ สพป.อต.๒ ได้ เ ป็ น จานวนมาก...


ห น้ า

2

ปี ที่

กลุ่ มงานประชาสั มพั น ธ ์ กลุ่ มอ านวยการ

ฉ บั บ ที่

สรุปผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กและเยาวชน มีผู้ได้รับเหรียญ จาแนกตามประเทศ และระดับเหรียญรางวัล ดังนี้

8th International Exhibition for Young Inventors (IEYI Thailand 2012)

ระดับเหรียญรางวัล

ประเทศ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงค์โปร์ ไต้หวัน ไทย เวียตนาม รวม

ทอง 2 2 3 4 7 1 7 5 31

เงิน 3 2 5 13 10 7 40

รวม ทองแดง 1 2 2 5 14 6 18 2 50

6 4 7 14 34 1 23 30 2 121

สาหรับผลงานที่ได้รับการประเมินให้ได้รับคะแนนสูงสุด ๓ ลาดับ และ คณะกรรมการ IEYI พิจารณา มอบรางวัลแกรนด์ อวอร์ด ๓ รางวัล ได้แก่ ๑. บานพับประตูท้าลม ของเด็กและเยาวชนจากฮ่องกง ๒. การใช้ขยะจับขยะน้า ของเด็กและเยาวชนจากประเทศมาเลเซีย ๓. รถยกย้ายผู้ป่วย ของเด็กและเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น งาน IEYI เป็ น เวที ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ มี โ อกาสพั ฒ นา ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศต่าง ๆ เห็นตรงกันว่า เป็น กิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคมและมนุษยชาติในอันที่จะช่วยกัน สร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องช่วยกันทาให้ สัง คมโลกเป็ น สั ง คมคุณ ภาพ คณะกรรมการมี ความเห็น ที่ จ ะกระตุ้ น ให้ทุ ก ประเทศได้จัดกิจกรรมพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดจาก

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง สาหรับงานแสดงและประกวดผลงาน สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ เด็ ก และ เยาวชนนานาชาติ ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในกลางปี ๒๕๕๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย.......


Page 3

ก ลุ ่ ม ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์

ก ลุ ่ ม อ า น ว ย ก า ร

ปี ที่

ฉ บั บ ที่

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2555

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)จัดทาธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกีย รติและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชนิดราคา 80 บาท จาหน่ายในราคาชุดละ 120 บาท จัดพิมพ์จานวนจากัดแค่ 2 ล้านฉบับและเริม่ นารูปดอกกุหลาบมาใช้เป็นครั้งแรกในธนบัตรไท ย เปิดแลก 9 ส.ค. ส่วนธนบัตรทีร่ ะลึกพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ราคา 100 บาท ออกใช้หมุนเวียนทั่วไป 27 ก.ค. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ธปท.ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติขึ้น โดยจัดทาเป็น 2 ชนิดราคา เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ ที่ท รงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบาเพ็ญพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆ นานัปการ ทั้งนี้

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชนิดราคา 80 บาท ถือเป็นการจัดพิมพ์ชนิดราคานี้เป็นครั้งแรกที่ ธปท.จัดพิมพ์มา ลักษณะพิเศษ คือ ความกว้าง 80 มิลลิเมตร หมายถึงพระชนมพรรษา 80 พรรษา และยาว 162 มิลลิเมตร เมื่อบวกตัวเลขความยาวของธนบัตรจะเท่ากับ 9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 สีของธนบัตรโดยรวมเป็นสีฟ้าตามสีวันพระราชสมภพ โดยจะจาหน่ายพร้อมแผ่นพับ ในราคาชุดละ 120 บาท จัดพิมพ์จานวน 2,000,000 ฉบับ ซึ่งปริมาณจัดพิมพ์ดูความเหมาะสม ภาพด้านหน้าธนบัตร เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบันคู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นภาพประธาน มีลายน้าอักษรพระนามาภไธย “ส.ก.”ภายใต้พระมหามกุฎ โดยอักษร “ก” มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง ภาพด้านหลังเชิญพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นภาพประธาน โดยมีภาพพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เป็นภาพประกอบ


ก ลุ ่ ม ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์

ก ลุ ่ ม อ า น ว ย ก า ร

ปี ที่

ฉ บั บ ที่

Page 4

จดหมายข่าว อุตรดิตถ์ เขต 2 ฉบับที่ 1  

จดหมายข่าว อุตรดิตถ์ เขต 2 ฉบับที่ 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you