Page 1

www.praguemarathon.com

2. 4. HERVIS PRAGUE HALF MARATHON 8. 5. VOLKSWAGEN PRAGUE MARATHON 18. 6. OLOMOUC HALF MARATHON 10. 9. MATTONI PRAGUE GRAND PRIX 18. 9. ÚSTÍ HALF MARATHON

PRAHA JE DVAKRÁT ZLATÁ TWO GOLDS FOR PRAGUE

BĚŽECKÉ AKCE A ZÁBAVA PRO KAŽDÉHO RUNNING EVENTS AND FUN FOR EVERYONE

HANDICAPOVANÝ CYKLISTA POBĚŽÍ MARATON LEADING DISABLED CYCLIST TO RUN THE MARATHON


Poběžte s námi Hervis 1/2Maraton Praha

Sleva10% Po předložení tohoto kuponu získáte 10% slevu na veškerý sortiment v prodejnách Hervis. Nevztahuje se na akční a již zlevněné zboží. Slevy nelze kumulovat. Nabídka platí do 30.9.2011


vítejte welcome Milí sportovní přátelé,

Dear Athletes,

v sedmnáctileté historii námi pořádaných závodů se mi do paměti nejvíce vryl náš zcela první maraton. Bylo neskutečné vidět tisíce lidí v ulicích Prahy! Přitom to byl pro nás start z nuly. Bylo to opravdu to nejemocionálnější, co jsem kdy zažil. Nejhorších momentů bylo naopak více. Na konci každé velké akce bývám zcela vyčerpán a v duchu si říkám: už toho nech… Pak ale člověk vidí do cíle dobíhat nebo docházet ty, kteří nepřišli vyhrát nebo zaběhnout nějaký čas. Vidíte, jak jsou šťastní, jak se baví, mají pozitivní mysl. A to vám dodá sil do dalších příprav. Dnes hovoříme zhruba o 200 000 pravidelných běžců v České republice. Není moc jiných sportů s takovouto základnou! Roste i prestiž běhu. Běhají celebrity, uznávané osobnosti, politici, běh se stává moderní záležitostí. S rostoucí popularitou běhu rostou rovněž šance, že se mu bude věnovat více mladých a z těch možná vzejde nový Zátopek. Stejně jako atletická federace se i my snažíme investovat do dětí a mládeže, juniorský maraton děláme už 14 let. Pokud se k tomu jednou přidá i štěstí, můžeme vidět někoho z českých běžců na stupních vítězů i na mezinárodní úrovni. Mým cílem pro letošní rok je udělat radost více než 50 000 lidí, jinými slovy překonat úspěšná čísla z loňska. Dát všem ten skvělý pocit, který se dostaví při překročení cílové čáry. Čím více lidí běhá, tím více lidí sdílí onen pocit, onu filozofii, atmosféru, více lidí se hýbe, pozitivně myslí a jedná, jsou v lepším stavu, jsou citlivější a vnímavější k okolí. Chceme pro běžce zlepšit servis na startu a v cíli, více se jim věnovat i mimo samotné závody. Velmi si vážíme těch, kteří se na naše závody vracejí, zkoušejí naše nové akce a dávají nám zpětnou vazbu. Pokud se oni cítí součástí tohoto hnutí, je to pro nás velká satisfakce! Obzvláště bych chtěl vyjádřit úctu a poděkování těm, kteří jsou s námi od samých začátků. Našim PIM Kingům. To, že se někdo zúčastnil všech patnácti započítávaných maratonů, je pro nás zadostiučiněním. Vrací nám to energii, kterou jsme za těch 17 let investovali. Kromě mého týmu, partnerů a institucí, bych chtěl touto cestou poděkovat pracovníkům magistrátu, dopravního podniku, prostě všem, kteří to nedělají jen kvůli práci, ale vychází to z jejich srdce. Chtějí pomoci bez toho, že jim to někdo nařídí. A moc bych chtěl poděkovat i panu prezidentovi, který nás vždy podporoval a dodával nám síly.

Over the course of the seventeen years that we have been organising races, what has stuck in my memory most is the very first marathon. It was incredible to see thousands of people on the streets of Prague! And we were starting from nothing. It was really the most emotional thing I have ever experienced. On the other hand, there have been some bad moments. At the end of each big event I am usually completely exhausted and I say to myself ‘that’s enough now’… But then you see those people who haven’t come to win or to run a particular time running or walking to the finish. You see how happy they are, how they are enjoying themselves, how positive they are. And that gives you the strength to prepare the next race. Nowadays there are around 200,000 regular runners in the Czech Republic. There are not many other sports with such a base! And the prestige of running is increasing. Celebrities, well-known people and politicians are running. Running is becoming the in thing to do. With running’s growing popularity there is also a greater chance that more young people will get involved and maybe one of them will become the next Zátopek. Like the Athletics Federation, we too are trying to invest in children and young people, and we have been organising the Junior Marathon for 14 years. With a bit of luck maybe we will see a Czech runner on the podium at an international level. My goal for this year is to make more than 50,000 people happy, in other words to beat last year’s excellent figures. To give everybody that wonderful feeling they get when they cross the finish line. The more people that run, then the more people will share that feeling, that philosophy and atmosphere, the more people get moving, and think and act positively, the more that they feel better about themselves and are more sensitive and responsive to their surroundings. We want to improve the service for runners at the start and the finish, to also devote more time to them away from the actual races. We very much value those people who come back year after year to our races, who try out our new events and who give us feedback. If they feel part of this movement, then that gives us great satisfaction! I would particularly like to express my admiration and thanks to those people who have been with us since the very beginning. It is a great satisfaction to us if somebody has taken part in all the fifteen marathons that are counted. They give us back the energy that we have invested over the course of these 17 years. Apart from my team, our partners and institutions, I would like to take this opportunity to thank the staff at the City Hall and the Prague Public Transport Company, in fact everybody who helps us – not because of work, but because they want to. They offer to help without anyone telling them to. And I would also very much like to thank the President who has always supported us and given us strength.

Carlo Capalbo předseda organizačního výboru PIM

Carlo Capalbo Chairman of the PIM Organizing Committee

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

3


Zdravice běžcům Salutations to Athletes Představitelům institucí, které nám vyjadřují dlouholetou podporu, jsme tentokrát položili tématickou otázku: „Jaký je Váš vztah k běhání?“

This time we asked representatives of the institutions that have been supporting us for many years the same question: “What are your thoughts about running?”

Emil Zátopek jednou řekl: Ptáci létají, ryba plave a člověk běhá… V mém případě tomu tak je. Jako šermíř jsem se v rámci tréninků něco naběhal. Nejen, že běháním získáváme vytrvalost a cílevědomost, ale posilujeme i lidského ducha. Zkrátka běh dá člověku možnost stát se lepším a vyrovnanějším. Osobně si myslím, že Prague International Marathon výrazným způsobem pomohl k propagaci běhání v České republice. Z běhání se stal fenomén. Velmi si cením práce organizátorů a faktu, že se jim za 17 let podařilo pražský maraton pozvednout na světovou úroveň.

Emil Zátopek once said, “Birds fly, fish swim and humans run…” That is true in my case. As a fencer, I did plenty of running in my training. Not only do you gain endurance and determination but it also strengthens the human spirit. In short, running gives you the opportunity to become a better and more well-balanced person. I personally think that the Prague International Marathon has helped significantly to promote running in the Czech Republic. Running has become a phenomenon. I very much appreciate the work that the organisers do and the fact that over the course of 17 years, they have managed to make the Prague Marathon a world-class event.

Bohuslav Svoboda primátor hl. města Prahy

Bohuslav Svoboda Mayor of Prague

Běhání je nejpřirozenější pohyb, základ pro každý sport. Sám běhám pravidelně a rád. Zvláště si užívám, když je to v hezkém přírodním prostředí a na měkkém terénu. Pokud musím porušit pravidlo pravidelnosti, nesu to nelibě na těle i na duchu.

Running is the most natural movement, the basis for every sport. Myself, I go running regularly and enjoy it. I particularly like it when I am running in beautiful countryside and on soft terrain. If I am not able to go out running for whatever reason, my body and mind suffer for it.

Milan Jirásek předseda Českého olympijského výboru

Milan Jirásek Chairman of the Czech Olympic Committee

Běhání považuji za formu aktivního odpočinku. Mám málo volného času, velkou část se snažím věnovat svým malým dcerkám a tak oceňuji, že běhání je časově nenáročné. I když mám třeba jen 20 minut času, stojí za to vyběhnout a hned se cítím lépe. Nejraději mám běhání v přírodě po měkkém povrchu.

I consider running to be an active way of relaxing. I do not have much free time and I try to spend as much of it as possible with my young daughters. I like the fact that running does not have to take up much time. Even if, for example, I only have 20 minutes free, its worth going out for a run and I immediately feel better for it. Most of all I like to run in the countryside on soft terrain.

Libor Varhaník předseda Českého atletického svazu

Libor Varhaník Chairman of the Czech Athletic Federation

Můj vztah k běhání, jako aktivního sportovce, je velmi pozitivní. Na tenisových kurtech běhám již více než 40 let a bohužel s výjimkou začátků stále pomaleji, takže rychlým africkým běžcům bych určitě nestačil. Omlouvám se pouze tím, že ani většina našich běžců také ne. Ale teď zcela vážně, před lety jsem občas absolvoval i přespolní běhy, nyní už není dost času i vůle. Jsem pevně rozhodnut na zvýšení své běžecké kondice v létě začít pilně pracovat.

As an active sportsman I have a very positive attitude towards running. I have been running on the tennis courts for more than 40 years and unfortunately, am becoming increasingly slower so I certainly wouldn’t be able to keep up with the fast African runners; my only excuse is that neither would the majority of our Czech runners. But to be serious, years ago I sometimes took part in cross-country runs but now I don’t have the time or the will. I have made up my mind to begin working hard on my running in the summer.

Oldřich Lomecký starosta Prahy 1

Oldřich Lomecký Mayor of Prague 1

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

4


Zdravice prezidenta republiky Václava Klause Salutation from President Václav Klaus Vážení a milí sportovci,

Dear Sportsmen and Sportswomen,

také v roce 2011 je mi ctí přivítat vás v našem hlavním městě při závodech, které již neodmyslitelně k Praze a její sportovně – společenské sezóně patří.

It is my great pleasure to welcome you in 2011, and to the series of races that are now an essential part of Prague and its sporting and social calendar.

Letošní ročník PIM Běžeckého seriálu opět přivítá tisíce běžců a běžkyň všech věkových kategorií na dlouhých tratích, a také na té nejobtížnější – maratonské.

This year’s PIM Running Circuit will again be inviting thousands of long-distances runners of all ages to take part, including in the hardest race of all – the marathon.

Tradiční pražské běžecké závody si po zásluze získaly v posledních letech světovou prestiž. Jsem rád, že mohu být osobně při tom a sledovat výkony profesionálů, ale hlavně vás ostatních, kteří pojímáte soupeření na namáhavé trati jako souboj s vůlí a zlepšujete si už tak dobrou kondici.

In recent years the traditional Prague running races have deservedly gained global prestige. I am glad that I can be present in person and follow the performances of the professional runners but especially the rest of you who consider competing in this gruelling race as a battle of wills and a way of improving the good level of fitness that you already have.

Pro mě je to i příležitost být u akce, která má vždy jedinečnou atmosféru. Běh napříč městy si všude na světě získává nové příznivce a stává se z něho masová záležitost. Proto mě těší, že organizátoři těchto českých sportovních mítinků každý rok hlásí stále se zvyšující počet běžců, kteří si chtějí proběhnout jedno z nejkrásnějších světových historických míst.

For me it is an opportunity to be at an event that always has a unique atmosphere. Everywhere in the world running through the streets is becoming more and more popular and is becoming a mass event. Therefore I am delighted that every year the organisers of these Czech sports events announce increased numbers of runners who want to run through one of the most beautiful historical cities in the world.

Zároveň je to také dobré znamení, že se v České republice závody ujaly, dělají se s chutí a velmi dobře.

It is also a good sign that these races have caught on in the Czech Republic and that they are organised enthusiastically and very well.

Letos vybíháte do sedmnácté sezóny. Moc bych si přál, abyste všichni doběhli do vámi stanoveného cíle ve zdraví, užili si váš výkon a měli z něho radost.

This is the seventeenth year of races. I hope very much that you all achieve the goals that you have set for yourselves in good health and that you enjoy yourselves.

Držím vám palce k překonání vašich osobních rekordů a pokud možno co nejideálnější běžecké počasí. Nám divákům pak zajímavou podívanou.

Good luck on breaking your personal bests and I hope that you have ideal weather for running in. And that we spectators have an interesting show to watch.

Václav Klaus prezident České republiky Václav Klaus President of the Czech Republic www.pim.cz

www.praguemarathon.com

5


Obsah Content vítejte / welcome................................................................................................................................................................................ 3 Zdravice běžcům / Salutations to Athletes.......................................................................................................................... 4 Zdravice prezidenta republiky Václava Klause / Salutation from President Václav Klaus....................... 5 kalendář akcí pim 2011 / calendar of pim events 2011..................................................................................................... 8 Momenty ve zlaté historii / Moments in our Golden History..................................................................................... 9 Běžecké závody s pečetí zlata / Gold label races........................................................................................................... 12 Běh je velká životní změna / Running brings a huge change to your life.......................................................... 14 Michal Viewegh: K běhu se člověk musí proběhat / Michal Viewegh: You have to go out running to become a runner......................................................................................................................................................................... 18 Dejte přípravě na závod řád / Prepare for your race systematically................................................................. 21 tréninkový plán / training plan.............................................................................................................................................. 23 Handicapovaný cyklista Jiří Ježek: Chci běžet maraton pod čtyři hodiny / disabled cyclist Jiří Ježek: I want to run a marathon in under four hours................................................................................................. 24 Volkswagen Maraton opět českým šampionátem / The Volkswagen Marathon: Host of the Czech Championship..................................................................................................................................................................................... 26 Kategorie záchranných a bezpečnostních složek / Rescue and Safety Forces Category........................ 27 Policejní mistrovství světa v maratonu / World Police Championship in Marathon................................. 27 Z nemocnice fofrem na maraton / Hurry hospitals! The marathon is starting!............................................ 28 UNIVERZITNÍ MARATON / UNIVERSITY MARATHON..................................................................................................................... 29 Juniorský maraton slaví jubileum / The Junior Marathon celebrates its jubilee......................................... 30 Juniorský maraton slaví jubileum / The Junior Marathon celebrates its jubilee......................................... 31 Týmové běhy 2011 / Team races 2011......................................................................................................................................... 32 Charita / Solidarita / Charity / Solidarity.......................................................................................................................... 35 Vyzkoušejte naše běžecké kluby / Experience our Running Clubs.......................................................................... 39 Věra Vavrejnová: Už mi schází jen poslední krůček / Věra Vavrejnová: I just have one more step to take.................................................................................................................................................................................................... 40 Vladimír Klail: V Praze poběží svůj stý maraton / Vladimír Klail: In Prague he will be running his one hundredth marathon................................................................................................................................................... 43 Ostych stranou, dámy! / Ladies, don’t hesitate!............................................................................................................... 44 Dobrovolníci / Volunteers......................................................................................................................................................... 46 Volkswagen Maratonský víkend / Volkswagen Marathon Weekend ................................................................... 49 Marathon Music Festival / Marathon Music Festival................................................................................................... 53 maratonský koncert pražského jara / marathon concert of Prague spring................................................ 53 Marathon Sport Expo / Marathon Sport Expo.................................................................................................................. 54 Book your trip with our official travel agencies.......................................................................................................... 58 partneři / partners.......................................................................................................................................................................... 70 statistika, kterou jste neznali / Statistics you never knew...................................................................................... 74 Organizační výbor / Organizing Committee...................................................................................................................... 77 Ti zlatí / The golden ones............................................................................................................................................................. 77 Čestný výbor / Honorary Committee..................................................................................................................................... 78 kalendář akcí pim 2012 / calendar of pim events 2012................................................................................................... 78

Patroni / Patrons

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

6


Vodou tvojí sportovní vášně se stane Mattoni Sport. Vyvážený přísun minerálů, ideální pro dokonalé fungování organismu při fyzické aktivitě a pro potěšení z pohybu na čerstvém vzduchu, vstupuje do hry v novém designu. Nová lahev, dynamika s ergonomickým tvarem. Mattoni Sport se speciálním sportovním uzávěrem nepustí ani kapku navíc.


kalendář akcí pim 2011 calendar of pim events 2011 31. března – 2. dubna 1/2Maratonské Expo

31 March – 2 April Half Marathon Expo

2. dubna

2 April

Hervis 1/2Maraton Praha 21,0975 km

Hervis Prague Half Marathon 21.0975 km

Hervis Firemní 1/2Maraton (štafeta/tým) Kategorie záchranných a bezpečnostních složek Zdravotnický běh

Hervis Corporate Half Marathon (relay/team) Category of Rescue and Safety Forces Medical Run

5.-28. dubna Juniorský maraton – 14 × semifinále

5-28 April Junior Marathon – 14 × semifinals

5.-7. května Marathon Sport Expo

5-7 May Marathon Sport Expo

7. května Běh bez bariér 4,5 km In-line Party 6,5 km Pedigree Procházka se psy 4,5 km Maratonský koncert Pražské jaro

7 May Run with no limits 4.5 km In-line Party 6.5 km Pedigree Walk with Dogs 4.5 km Marathon Concert Prague Spring

8. května

8 May

Volkswagen Maraton Praha 42,195 km

Volkswagen Prague Marathon 42.195 km

Volkswagen Firemní Maraton (štafeta/tým) Volkswagen Rodinný Minimaraton 4,2 km Allianz Eko Procházka 2 km Univerzitní maraton Juniorský maraton – finále Mistrovství ČR v maratonu Policejní mistrovství světa v maratonu Kategorie záchranných a bezpečnostních složek Zdravotnický běh

Volkswagen Corporate Marathon (relay/team) Volkswagen Family Minimarathon 4.2 km Allianz Eco Walk 2 km University Marathon Junior Marathon – Final Czech Championship in Marathon Police World Championship in Marathon Category of Rescue and Safety Forces Medical Run

14. května – 25. června Běh pro život 14. 5. Pardubice, 21. 5. Brno, 28. 5. Č. Budějovice, 4. 6. Ostrava, 11. 6. Ústí n. L., 18. 6. Plzeň, 25. 6. Praha (pořádáno ve spolupráci s Nadačním fondem Tesco)

14 May – 25 June Run for life 14. 5. Pardubice, 21. 5. Brno, 28. 5. Č. Budějovice, 4. 6. Ostrava, 11. 6. Ústí n. L., 18. 6. Plzeň, 25. 6. Praha (organised in cooperation with the Tesco Foundation)

18. června

18 June

Olomoucký 1/2Maraton 21,0975 km

Olomouc Half Marathon 21.0975 km

Štafetový 1/2Maraton Běh na 10 km Rodinný běh 2,5 km (pořádáno ve spolupráci s tempo team prague)

Relay Half Marathon 10 km Run Family Run 2.5 km (organised in cooperation with the tempo team prague)

8.-10. září Grand Prix Expo

8-10 September Grand Prix Expo

10. září

10 September

Mattoni Grand Prix Praha

Mattoni Prague Grand Prix

METRO Běh pro muže 10 km adidas Běh pro ženy 5 km Metro Týmový běh pro muže 10 km adidas Týmový běh pro ženy 5 km Hilton Cloud 9 Barmanský běh Závod Ambasád

METRO Men’s Race 10 km adidas Women’s Race 5 km Metro Men’s Team Race 10 km adidas Women’s Team Race 5 km Hilton Cloud 9 Barmen’s Race Embassy Race

18. září

18 September

Ústecký 1/2Maraton 21,0975 km

Ústí Half Maraton 21.0975 km

Štafetový 1/2Maraton Běh na 10 km Rodinný běh 3,6 km (pořádáno ve spolupráci s tempo team prague)

Relay Half Marathon 10 km Run Family Run 3.6 km (organised in cooperation with the tempo team prague)

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

8


Momenty ve zlaté historii Moments in our Golden History 1994 V pražské restauraci Cibulka padá návrh uspořádat v centru Prahy masový běh po vzoru maratonů v New Yorku či Londýně. Pivo, které je symbolem České republiky v zahraničí, přitom popíjeli dva italští kamarádi, Carlo Capalbo a olympijský vítěz Gelindo Bordin.

1994 The first suggestion to organise a mass run in the centre of Prague following the examples of the New York and London marathons is made in Prague’s Cibulka Restaurant. This happened as two Italian friends, Carlo Capalbo and the Olympic champion Gelindo Bordin, are sitting drinking a beer, the symbol of the Czech Republic abroad.

1995 Historicky prvního ročníku maratonu v centru Prahy se 4. června účastní 950 běžců a dalších 19 000 startuje v doprovodných akcích. Patrony prvního ročníku se stávají olympijští vítězové Emil Zátopek a Gelindo Bordin. Etiopan Tummo Turbo vítězí v premiéře v čase 2:12:44 a všechny šokuje tím, že se poprvé za celý závod napije až v jeho cíli.

1995 950 runners compete in the inaugural marathon in the centre of Prague on 4th June and a further 19,000 take part in the accompanying events. The patrons of the first race are the Olympic champions, Emil Zátopek and Gelindo Bordin. The first winner of the Prague Marathon is Tummo Turbo of Ethiopia in a time of 2:12:44, who shocks everybody when he takes his first drink of the whole race only after he has crossed the finish line. 1996 The Czech football team makes it to the final of Euro 1996 where they are beaten by Germany’s golden goal. The Golden 10 km Race for elite runners is the marathon’s first sister event. The Kenyan, Laban Chege, wins the Grand Prix in torrential rain in a time of 28:10. 1997 The number of people taking part in the marathon (1,848) is double the number who ran in the inaugural race. For the first time the Junior Marathon student relays are held. The 10 km Grand Prix is moved to September. For the following two years it is won by the Kenyan, Paul Tergat, who later became the marathon world record holder and a great rival of Haile Gebrselassie.

1996 Češi končí jako druzí ve finále fotbalového Eura, když je zlatým gólem poráží tým Německa. K maratonu přibyla Zlatá desítka pro elitní běžce. Do cíle Grand Prix dobíhá jako první, a za neuvěřitelného lijáku, Keňan Laban Chege v čase 28:10.

1998 Charles University celebrates its 650th anniversary. The Czech ice-hockey team wins gold at the Olympic Games in Nagano in a memorable final against Russia. For the first time the marathon course crosses Charles Bridge, one of the symbols of the Czech capital. The Kenyan, Elijah Lagat, takes home a total of 29,000 dollars for his victory, a new course record, and for breaking the 2:09 barrier.

1997 Počet účastníků maratonu se oproti premiérovému roku zdvojnásobil na 1 848. V rámci maratonu se poprvé běží studentské štafety Juniorského maratonu. Grand Prix 10 km se přesouvá na září. Následující dva ročníky vyhrává Keňan Paul Tergat, pozdější světový rekordman v maratonu a velký soupeř Haileho Gebrselassieho.

1999 The Czech Republic joins NATO. The half marathon is added to the calendar. For the first two years it is held outside the city centre, in Stromovka Park, a favourite place amongst runners in the capital. The programme for the marathon weekend grows with a two-day open-air music festival. The Portuguese runner, Antonio Pinto, one of the fastest white marathon runners in the world, takes part in and later wins the Mattoni 10 km Grand Prix. For the

1998 Univerzita Karlova slaví 650 let od svého založení. Čeští hokejisté získávají zlato na Olympijských hrách v Naganu v památném finále proti Rusku. Trať maratonu vede poprvé přes Karlův most, jeden ze symbolů české metropole. Keňan Elijah Lagat inkasuje celkem 29 tisíc dolarů za vítězství, nový traťový rekord a prolomení hranice 2:09. 1999 Přibyla půlmaratonská trať, která první dva ročníky vedla mimo centrum – parkem Stromovka, rájem běžců hlavního města. www.pim.cz

www.praguemarathon.com

9


Česká republika vstupuje do NATO. Program maratonského víkendu rozšiřuje dvoudenní hudební festival pod širým nebem. Mattoni Grand Prix na 10 km se účastní a posléze ji i vyhrává Portugalec Antonio Pinto, jeden z nejlepších maratonců bílé pleti. Součástí programu je poprvé speciální běh pouze pro ženy na 3 km.

first time a special 3 km race just for women becomes part of the programme. 2000 The world-renowned photographer, Tono Stano, gives the PIM Circuit a new image and the slogan ‘Life is a Sweet Run’ is added. The Brazilian, Ronaldo Da Costa, who just a year before had held the marathon world record with his time of 2:06:05 from Berlin 1998, comes to Prague. The Italian, Franca Fiacconi, the winner of the previous year’s race, again heads the women’s field. However, neither of them win this year. Emil Zátopek, the marathon legend, four-time Olympic champion and Patron of the first years of the international marathon in Prague, dies.

2000 Novou image seriálu PIM vtiskává světoznámý fotograf Tono Stano a přibývá slogan Život je sladký běh. Do Prahy míří Brazilec Ronaldo Da Costa, který ještě rok předtím držel světový rekord v maratonu 2:06:05 z Berlína 1998. Ženské pole opět zdobí Italka Franca Fiacconi, vítězka z předchozího roku. Ani jeden z nich se však letos triumfu nedočká. V listopadu umírá Emil Zátopek. Legenda světového maratonu, čtyřnásobný olympijský vítěz a patron prvních ročníků mezinárodního maratonu v Praze.

2001 The start of a long partnership between Volkswagen and Prague International Marathon begins. The half marathon course is moved to the centre of Prague, starting on Charles Bridge. Maura Viceconte of Italy sets a women’s course record of 2:26:33 in the marathon. The Ethiopian, Haile Gebrselassie, probably the biggest name in the history of PIM events, wins the Grand Prix in a time of 28:07.

2001 Počátek dlouholetého partnerství značky Volkswagen se společností Prague International Marathon. Trasa půlmaratonu se přesouvá do centra Prahy, startuje se z Karlova mostu. Italka Maura Viceconte stanovuje traťový rekord 2:26:33 v maratonu. Etiopan Haile Gebrselassie, patrně největší hvězda v historii akcí PIM, vítězí na Grand Prix v čase 28:07. 2002 Záplavy málem hatí start Grand Prix, do poslední chvíle není jasné, zda se akce uskuteční a jakou bude mít trasu. První ročník in-line závodu v předvečer maratonu.

2002 Floods almost prevent the Grand Prix from taking place. Up until the last minute it is unclear whether the event will be held and what the course will be. Volunteers are ready, if necessary, to build flood barriers. This year an inline race is held for the first time, on the eve of the marathon.

2003 Václav Klaus je zvolen prezidentem a stává se tak první hlavou českého státu, která odstartovala pole vytrvalců. Grand Prix se otvírá veřejnosti. Pavel Nedvěd získává ocenění Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy.

2003 Václav Klaus is elected President and becomes the first Czech head of state to fire the starting gun for the marathon. The Grand Prix is now open to the public. Pavel Nedvěd receives the Ballon d’Or as the European Footballer of the Year.

2004 Česká republika vstupuje do Evropské Unie. Róbert Štefko dobíhá maraton jako třetí (2:12:33) a plní limit pro účast na Olympijských hrách v Aténách. Jedenáct let od rozdělení Československa poslouchá původem Slovák, ale čerstvě občan České republiky, hymnu bez slovenské půlky.

2004 The Czech Republic joins the European Union. Róbert Štefko finishes third in the marathon (2:12:33) and runs the qualifying time to compete in the Olympic Games in Athens. Eleven years after Czechoslovakia splits into two, Štefko, who was originally Slovak but had just become a citizen of the Czech Republic, listens to the national anthem without the Slovak half.

2005 Olympijský vítěz Stefano Baldini na startu Mattoni Grand Prix.

2005 The Olympic champion, Stefano Baldini, races in the Mattoni Grand Prix. 2006 For the first time there are more runners in the half marathon (4,207) than in the marathon, and that is how it still remains. A team competition is held for the first time as part of the half marathon. Volkswagen becomes the title partner of the marathon race. The Kenyan, Wilson Kiprotich Kebenei, wins the 10 km Grand Prix in a time of 28:05, which is the fastest time yet in this race.

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

10


2006 Počet účastníků půlmaratonu (4 207) poprvé překračuje pole maratonců a už to tak zůstane. V rámci půlmaratonu je také poprvé vypsána soutěž týmů. Volkswagen se stává titulárním partnerem maratonského závodu. Keňan Wilson Kiprotich Kebenei zabíhá Grand Prix na 10 km v čase 28:05, což je dosud nejrychlejší čas tohoto závodu.

2007 In May, the Marathon Sport Expo is held for the first time in the large surroundings of Prague’s Výstaviště exhibition grounds. 30,000 visitors pass through its gates, and it quickly becomes the largest shopping place for all runners, not just the Czech contingent. September’s Grand Prix is held for the first time in the dark and under artificial lighting. Running through a packed Old Town Square creates a fantastic atmosphere.

2007 Maratonské Sport Expo se v květnu koná poprvé ve velkých prostorách pražského Výstaviště. Projde jím na 30 000 návštěvníků a rychle se tak stane největším obchodním místem nejen pro české běžce. Zářijová Grand Prix se koná poprvé pod rouškou tmy a za umělého osvětlení. Průběhy zcela zaplněným Staroměstským náměstím ještě umocňují skvělou atmosféru. 2008 Praha si připomíná sto let od konání prvního maratonu na jejím území. Závodu se tehdy zúčastnila pouhá šestice běžců a vítěz Arnošt Nejedlý si odnesl jen vavřínový věnec. Až později vyšlo najevo, že chybou měření uběhl pouze 39 kilometrů. PIM získává stříbrnou známku IAAF pro závod „Běh pro muže 10 km“ a kompletuje tak sbírku těchto ocenění pro svůj seriál.

2008 Prague commemorates the hundredth anniversary of the first marathon in the city. Then there were just six runners in the race and the winner, Arnošt Nejedlý, received a laurel wreath. Later it was found that due to incorrect measurement he had only run 39 kilometres. PIM is awarded an IAAF Silver Label for the “Men’s Race 10 km” and has the full set of IAAF awards.

2009 Traťový rekord v půlmaratonu v podání Keňana Nicholase Kiprutta Koeche (1:00:07). Carlo Capalbo iniciuje výstavu fotografií z historie PIM nazvanou Arrivals, která se koná v příletové hale pražského letiště. IAAF uděluje nejvyšší, tedy zlatou známku Hervis 1/2Maratonu Praha pro rok 2010.

2009 The half marathon course record is broken by Nicholas Kipruto Koech of Kenya (1:00:07). Carlo Capalbo instigates an exhibition of photographs from the history of the Prague International Marathon entitled “Arrivals”, which is held in the arrivals hall at Prague Airport. IAAF awards the Hervis Prague Half Marathon its highest award, the Gold Label, for the 2010 race.

2010 Světoznámý fotbalista Pavel Nedvěd na sebe strhává největší pozornost při Hervis 1/2Maratonu Praha. Květnový maraton zaznamenal dosud nejvyšší účast 7 934 běžců. Přes obtížnou trať s nepříjemnými dlažebními kostkami ohromil vítěz z Keni Eliud Kiptanui skvělým časem 2:05:39, který posunul Prahu na sedmé místo tabulek nejrychlejších maratonů. Štafetového závodu konaného v rámci maratonu se účastní dvojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková a olympijský medailista Lukáš Bauer. Premiéru si odbyla moravská Olomouc. Závodu na půlmaratonské trase vedoucí překrásným historickým centrem se zúčastnilo 1 788 běžců. PIM získává zlatou známku pro Volkswagen Maraton Praha 2011.

2010 The world-famous footballer, Pavel Nedvěd, attracts the most attention at the Hervis Prague Half Marathon. The marathon in May records its largest number of participants so far, 7,934. Despite the difficult course with its unpleasant cobblestones, the winner, Eliud Kiptanui of Kenya, amazes everyone with his excellent time of 2:05:39, which makes Prague the seventh fastest marathon in the world. Martina Sáblíková, the double Olympic speed skating champion, and Lukas Bauer, the Olympic medalist in cross country skiing, take part in the relay race held alongside the marathon. The Moravian town of Olomouc has its first race. 1,788 runners take part in the half marathon that runs through the beautiful historical town centre. This year, PIM has been awarded a Gold Label for the Volkswagen Prague Marathon 2011. 2011 In September, the first half marathon will be held in the North Bohemian town of Ústí nad Labem expanding the series of races to five, and it will become one of the foundation stones of a future Czech league. Coronation of the first Gold PIM Kings. The Czech runner, Věra Vavrejnová, is to become the first ever PIM Queen, having participated not only in all 15 editions of the marathon that are counted, but also the first two, when chip technology was not used in the races. The World Police Championship is to be held during the marathon.

2011 Na září se chystá premiéra půlmaratonu v severočeském Ústí nad Labem, které tak má rozšířit seriál závodů na pět a stát se tak jedním ze základních kamenů budoucí české ligy. Korunovace prvních zlatých PIM Kings. Královnou se má stát Češka Věra Vavrejnová, která se jako jediná žena zúčastnila nejen všech 15 započítávaných ročníků, ale i prvních dvou, kdy se závody neměřily chipovou technologií. Součástí maratonu je i policejní Mistrovství světa. www.pim.cz

www.praguemarathon.com

11


Běžecké závody s pečetí zlata Gold label races Víte o tom, že dva závody PIM Běžeckého seriálu byly oceněny zlatou známkou IAAF Road Race Gold Label a patří tak kvalitou a úrovní organizace na čelo světového pole silničních závodů? K Hervis 1/2Maratonu Praha, který známku získal v roce 2009, se loni přidal i Volkswagen Maraton Praha. Kromě sportovních to má i ekonomické dopady, a to nikoliv zanedbatelné!

Did you know that two races on the PIM Running Circuit have been awarded a IAAF Road Race Gold Label which means that in terms of quality and level of organisation they are among the leading road races in the world? The Hervis Prague Half Marathon was awarded this label in 2009 and last year the Volkswagen Prague Marathon joined it. In addition to the sporting impact, this also influences positively many other aspects.

Zlatá známka je nejvyšším oceněním kvality, které silniční běžecký závod může získat. Kromě sportovního přináší její udělení i nesporný ekonomický užitek. Na závody s vysokým puncem kvality přijíždí vyšší počet zahraničních účastníků s doprovodem, v roce 2010 jich byly desítky tisíc.

The gold label is the highest quality award that a road race can be given. Being awarded this label is of a sporting and economic benefit. Races with this stamp of high quality attract a greater number of foreign participants who are accompanied by their friends and families. In 2010 close to 20,000 people came to Prague for these races.

Dopad tohoto ocenění je ale mnohem širší, je tou nejlepší reklamou České republiky v zahraničí. Podle nezávislých studií akce PIM přinesou Praze na tržbách něco kolem jedné miliardy korun!

But the award has a far wider impact; it is the best possible advertisement for the Czech Republic abroad. According to independent studies PIM events bring revenue of something like one billion crowns to the Prague economy!

Známky uděluje Mezinárodní asociace atletických federací IAAF a kromě zlaté je to také stříbrná a bronzová. Aby pořadatel závodu takové ocenění získal, musí splnit řadu podmínek.

The labels are awarded by the International Association of Athletics Federations (IAAF) and as well as the gold label there are also silver and bronze labels. A race organiser must fulfil a number of conditions in order to receive this award and in addition the times that were achieved by the Kenyan winners of both races (Eliud Kiptanui – 2:05:39 and Helen Kirop – 2:25:29) not only broke the course records but lifted the Volkswagen Prague Marathon up into the ten fastest marathons in the world, in seventh place. No other marathon can compete with it in Central and Eastern Europe.

Časy, kterých dosáhli keňští vítězové obou závodů (Eliud Kiptanui – 2:05:39 a Helen Kirop 2:25:29), znamenaly nejen překonání rekordů závodu, ale posunuly Volkswagen Maraton Praha mezi deset nejrychlejších maratonů světa, na sedmou příčku. Ve střední a východní Evropě mu nemůže konkurovat žádný jiný maraton. Volkswagen Maraton Praha se tak zařadil po bok patnácti světových maratonů, které získaly zlatou známku pro rok 2011. Mezi nimi je i pětice Marathon Majors, Boston, Londýn, Berlín, Chicago a New York. Stejně tak Hervis 1/2Maraton Praha patří mezi šestici půlmaratonů, které získaly zlaté ocenění pro rok 2011 a METRO Běh pro muže 10 km je jedním ze dvou závodů na 10 km oceněných stříbrnou známkou pro rok 2011.

So the Volkswagen Prague Marathon has joined fifteen global marathons that have been awarded the gold label for 2011. Among them are the five Marathon Majors: Boston, London, Berlin, Chicago and New York. Likewise the Hervis Prague Half Marathon is one of six half marathons that have been awarded the gold label for 2011 and the METRO Men’s Race 10 km is one of two 10 km races that have been awarded the silver label for 2011.

„Budeme tvrdě pracovat na tom, abychom letos zisk této prestižní známky obhájili. Chceme jít dál cestou zvyšování kvality, rádi bychom se počtem účastníků při jarním půlmaratonu přiblížili maximální kapacitě 10 tisíc účastníků, dále budeme zlepšovat servis pro všechny závodníky a výzvou je pro nás i přilákat na start závodů vyšší procento žen, v tom vidím stále rezervy,“ uvedl k budoucím záměrům pořadatele Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru. Hervis 1/2Maraton Praha Gold Label

Volkswagen Maraton Praha Gold Label

“We will be working hard to make sure we defend this prestigious label this year. We want to further improve the quality of the races and to improve the service for all competitors and attracting a greater proportion of women to the races is also a challenge for us. There is still work to be done in that area,” said Carlo Capalbo, the President of the Organising Committee, with regard to the organiser’s future plans.

Metro běh pro muže 10 km Silver Label

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

12


Nejrychlejší maratony světa (k 31. 12. 2010): The fastest marathons in the world (as of 31. 12. 2010): 1) Berlin Marathon – 2:03:59 (Haile Gebrselassie, Ethiopia, 2008, WR) 2) Rotterdam Marathon – 2:04:27 (Duncan Kibet + James Kwambai, both Kenya, 2009) 3) Dubai Marathon - 2:04:53 (Haile Gebrselassie, Ethiopia, 2008) 4) Frankfurt Marathon – 2:04:57 (Wilson Kipsang, Kenya, 2010) 5) London Marathon – 2:05:10 (Samuel Wanjiru, Kenya, 2009) 6) Fukuoka Marathon – 2:05:18 (Tsegaye Kebede, Ethiopia, 2009) 7) Volkswagen Prague Marathon – 2:05:39 (Eliud Kiptanui, Kenya, 2010) 8) Chicago Marathon – 2:05:41 (Samuel Wanjiru, Kenya, 2009) 9) Amsterdam Marathon – 2:05:44 (Getu Feleke, Ethiopia, 2010) 10) Paris Marathon – 2:05:47 (Vincent Kipruto, Kenya, 2009)


Běh je velká životní změna Running brings a huge change to your life Den, kdy vytáhneme na světlo zaprášené tenisky a poprvé vyběhneme, bychom si měli důkladně poznamenat do kalendáře. Ať si to připustíme nebo ne, tehdy se nám změní život. Nečekejme však, že změna přijde jako otočení vypínačem. Bude nenápadná, ale obrovská. Vlastně to bude celá záplava změn.

You should make a note in your diary of the day when you first got out your trainers and went for a run. Whether you admit it or not, it changed your life. But don’t expect the change to happen with the flick of a switch. It will be subtle but huge. In fact it will bring a range of changes to your life.

První, co zpozorujeme, nebude vůbec nic příjemného. Zvlášť pokud naše tělo několik let zahálelo doma na gauči. Lapání po dechu, pocity vyčerpání a nezvykle intenzivní pocení nebudou to jediné, co nás zpočátku zaskočí. Ani občasné bolesti nově zatěžovaných svalových partií nejsou nic, co by se nedalo překonat. Daleko nepříjemnější bude útok na naše sebevědomí, když uslyšíme o výkonech zkušených běžců a pro nás budou zpočátku nepřekonatelnou překážkou mnohem kratší tratě a nesrovnatelně pomalejší tempa. Pro mnoho začínajících běžců je také těžkým oříškem nežádoucí pozornost okolí. Snad proto ohromné procento začátečníků a především začátečnic začíná běžeckou kariéru za tmy.

The first thing you will notice won’t be at all pleasant. Especially if you have spent several years lying on the sofa. Gasping for breath, feeling exhausted and sweating profusely are not the only things that will surprise you to begin with. But even occasional pain in muscle groups that haven’t been used before isn’t something that can’t be overcome. Far more unpleasant will be the blows to your self-confidence when you hear about experienced runners’ achievements and, to begin with, much shorter distances and slower speeds will seem like an insurmountable barrier. For many beginner runners, unwanted attention from people watching you is also hard to get used to. Perhaps that is why a huge percentage of beginners, especially women, start their running career in the dark.

Abychom se dočkali pozitivních změn, je nutné v pravidelném běhání vytrvat. Věční začátečníci, kteří vždy skončí po dvou nebo třech týdnech, se žádné změny k lepšímu nedočkají. Vydržíme-li pravidelně vybíhat alespoň třikrát týdně po dobu pěti nebo šesti týdnů, najednou si uvědomíme zlepšení. Vzdálenost, kterou zvládneme v rovnoměrném tempu, pozvolna naroste a spolu s ní stoupne i sebevědomí. Už se přestáváme stydět před sousedy a učíme se odpovídat na všetečné otázky. Ostatně sousedi si na nového běžce velice brzy zvyknou, stejně jako většina psů za ploty na naší trase. A sprcha po vydařeném běhu se brzy stane jednou z nejpříjemnějších věcí celého dne.

In order to see some positive changes you have to persevere with regular running. Countless beginners who stop after two or three weeks don’t feel any change for the better. If you keep running regularly at least three times a week for five or six weeks, suddenly you will see an improvement. The distance that you can manage at an even pace will gradually increase and with it your self-confidence will rise. You will stop feeling self-conscious in front of your neighbours and you will learn how to reply to nosy questions. Also your neighbours will soon get used to seeing a new runner about, as will most of the dogs you encounter behind fences along your route. And a shower after a good run will soon become one of the most enjoyable moments in the whole of your day.

Až se propracujeme do fáze, kdy naplno propukne naše běžecké nadšení, je dobré zachovat si chladnou hlavu. Dostaneme se do bodu, kdy máme dojem, že nic není nemožné, že stačí zvýšit úsilí a přidat kilometry, abychom překonali libovolnou hranici. Tehdy je důležité, aby do hry vstoupila sebekázeň. Zatímco svaly a oběhový systém se na stoupající zátěž adaptují velmi rychle, klouby, šlachy a svalové úpony si zvykají na zvýšenou zátěž jen pozvolna. Jakýkoli spěch se nám může vymstít ve formě zranění nebo chronických bolestí přetížené části pohybového aparátu.

Until you work your way up to the stage where your enthusiasm for running is at its peak, it is a good idea to keep a cool head. You will reach the point where you will believe that nothing is impossible, all you have to do is increase your efforts and run the extra kilometres in order to overcome any barrier. At this point self-discipline becomes important. While your muscles and circulatory system adapt very quickly to the increasing load, joints, tendons and muscle insertions

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

14


only get used to the increased load gradually. You might end up paying for being hasty by getting injured or experiencing chronic pains in the overloaded part of the locomotor system.

Jak se nám podaří zautomatizovat běžecký pohyb, objevíme nové možnosti, jak pročistit hlavu od každodenních starostí. Chceme-li, můžeme při běhu naplno vnímat své okolí nebo se od něj naopak izolovat. Můžeme soustředěně přemýšlet nad jedním problémem nebo své myšlení můžeme utlumit. Můžeme poslouchat hudbu, na kterou jindy nezbývá čas, nebo se zaposlouchat do svého vlastního dechu. Podaří-li se nám najít běžeckého partnera, můžeme celou cestu povídat o čemkoli, nebo naopak běžet sami a dlouhé kilometry mlčet. Vše je dovoleno a nic není nezdvořilé. Běh nám a našim myšlenkám neklade žádná omezení.

Once running becomes automatic you will discover new ways of clearing your head of everyday worries. If you want, while you are running you can be fully aware of your surroundings or, on the other hand, you can cut yourself off from everything around you. You can spend your time thinking about some problem that you might have or you can switch off completely. You can listen to music that you otherwise don’t have time for or you can just listen carefully to your own breathing. If you are able to find a running partner you can spend the whole time talking about all sorts of things or, on the other hand, the two of you can eat up the kilometres running side by side in silence. Everything is allowed and nothing is impolite. Running doesn’t impose any limits on us or our thoughts.

FIRST TIMERS Abychom vám usnadnili první krůčky, přichystali jsme pro vás řadu tipů a rad, které naleznete na stránkách www.pim.cz/firsttimers Jak budeme postupně zvládat delší a náročnější zátěže, uvědomíme si, že běh si ukrajuje větší a větší porci z našeho času. Ale nebude se to týkat jen okamžiků, kdy zadýchaní vybíháme do svého oblíbeného kopce. Začneme studovat běžeckou literaturu, zkoumat tréninkové plány a hledat spřízněné duše ke společnému běhu a diskuzím o něm.

As you gradually cope with longer and more demanding loads, you will notice that running takes up more and more of your time. And not just when you are running breathless up your favourite hill. You will start reading books and magazines about running, studying training schedules and looking for kindred spirits to go running and to talk about running with.

Protože běh a dobrý pocit z běhu bude důležitou součástí našeho života, bude pro nás samozřejmé, že se kvůli běhu dokážeme mnohých věcí vzdát. Nepřijde nám zatěžko jít včas spát, čeká-li nás náročný běžecký program. Beze stopy lítosti si večer dáme o skleničku vína méně a k večeři něco lehkého. Přitom nikdy nemáme pocit, že bychom o něco přišli. Příjemný pocit z běhu nám vše bohatě vynahradí.

Because running and the good feeling you get from it will become an important part of your life, you will have no problem giving up lots of things because of your running. Going to bed early won’t be difficult if you have a hard running schedule ahead of you. In the evening, without any regrets you might have a glass of wine less and only something light for supper. And at the same time you will never have the feeling that you have missed out on something. The wonderful feeling you get from running will make up for everything.

Mnoho bývalých kuřáků potvrdí, že dříve několikrát neúspěšně přestali kouřit a teprve až co začali běhat, byl jejich pokus úspěšný. Příčina je zřejmá. Vyměnili jednu závislost za jinou. Pravidelným běháním si vypěstujeme trvale vyšší hladinu endorfinů. Aniž si to uvědomujeme, pomáhá nám to řešit stresové a konfliktní situace. Celkově se zklidníme a dokážeme být nad věcí. Nepříjemné je, nastane-li v našich pohybových aktivitách delší vynucená přestávka. Odborník by snadno identifikoval abstinenční příznaky, které se nejčastěji projeví jako špatná nálada a nesoustředěnost. Kdyby ovšem každá závislost měla jen takové dopady jako běh, nebyl by důvod bát se závislostí na čemkoli.

Lots of ex-smokers say that they had tried several times unsuccessfully to give up smoking and it was only after they started running that they were successful. The reason is obvious. They have replaced one addiction for another. By running regularly you constantly produce higher levels of endorphins. Without realising it this helps you to deal with stressful and conflict situations. You are generally calmer and

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

16


Masové běhy jsou jednou z příležitostí, jak sdílet běžecký zážitek s ostatními v neopakovatelné atmosféře. Nezáleží na tom, máme-li soutěživou povahu, nebo jen chceme být součástí běžícího davu. Na trati buď projevíme závodní ambice, nebo jen spolu s ostatními doběhneme do cíle. Pocit radosti a uspokojení můžeme zažít v obou rolích. Pro mnohé se účast na závodech stane pravidelnou součástí života stejně jako běh samotný. A zatímco kariéra vrcholového sportovce obvykle trvá jen několik krátkých let, mezi běžci není nic výjimečného, že někteří pravidelně závodí celá desetiletí. Ve věku, kdy jejich vrstevníci už často rezignovali na jakékoli namáhavé pohybové aktivity, běžci – veteráni dosahují výkony, které jim mohou závidět nesportovci o desítky let mladší.

able to keep things in perspective. On the other hand, it is unpleasant if you are forced to take a long break from running. A specialist would have no trouble identifying the withdrawal symptoms, which most often become apparent in bad moods and a lack of concentration. But

Tvrzení, že běh dokáže změnit celý život, není vůbec přehnané. Datum prvního běhu byste si měli proto dobře poznamenat.

Mass races are an opportunity to share the running experience with others in an amazing atmosphere. It doesn’t matter if you have a competitive nature or if you just want to be part of the running crowd. On the race course you will either show your competitive ambition or you will just run to the finish with those around you. Either way you can experience the same feeling of joy and satisfaction. For many people taking part in races will become a regular part of their life, just like running is. And while the career of an elite athlete usually only lasts a few short years, it is not at all unusual among runners for some people to regularly compete in races for decades. At an age when their contemporaries have often already resigned themselves to not being able to do any strenuous physical activity, veteran runners achieve performances that many non-sportsmen decades younger would be envious of.

Mirek Kratochvíl, redaktor časopisu Běhej

FIRST TIMERS To make your first steps easier, we have lots of tips and advice for you at www.praguemarathon.com/firsttimers if only every addiction had the same effect as running, there would be no reason to be afraid of becoming addicted to anything.

The claim that running can change your life completely is no exaggeration. So you should make a good note of the date you first went for a run.

Mirek Kratochvíl, Editor, Běhej magazine


Michal Viewegh: K běhu se člověk musí proběhat Michal Viewegh: You have to go out running to become a runner Nejčtenější český spisovatel současnosti se chystá rozšířit řady známých osobností, které okusí opojný pocit sebepřekonání v cíli půlmaratonu.

The most popular Czech writer of the present day is planning to join the ranks of well-known figures who have experienced the exhilarating feeling of achieving their goal by crossing the finish line of a half marathon.

Po delší pauze opět pravidelně běháte. Jaký máte vztah k běhání nyní? Běhám pro radost a nejsem ten typ, který by koukal na hodinky každý kilometr. Kontroluji si jen tréninkový plán “chci doběhnout” a měřím si čas a kilometry, abych nešidil sám sebe. Poslední rok běhám víc, aspoň se snažím. Běhám asi sto kilometrů měsíčně. Vím, že by jich mělo na zvládnutí půlmaratonu být víc. Teď bych chtěl dodržet desetitýdenní tréninkový plán, co zde mám v knížce, abych stihl pražský půlmaraton. Bude to poprvé v životě, co poběžím podle nějakého plánu. Doposud to bylo tak, jak to momentálně šlo.

You are running regularly again after a long break. How do you feel about your running now? I run for pleasure and I am not the sort of person who looks at his watch every kilometre. I only check my “I want to run this far” training schedule and I measure the time and number of kilometres so that I don’t cheat myself. For the last year I have been running more, or at least I have been trying to. I run about one hundred kilometres a month but I know that I should run more if I want to run a half marathon. Now I would like to stick to the ten-week training schedule that I have here in a little book, so that I can run the Prague Half Marathon. It will be the first time in my life that I have run according to a schedule. Up until now I have just run when I have had the time.

Nejvyšší cíl je tedy prozatím půlmaraton a za rok maraton? Ano. Maraton tedy hlavně doběhnout a nepřejít do chůze. Půlmaraton bych chtěl do dvou hodin. To by bylo hezký, ale asi to není reálný. Jak jsem si napsal do deníku, který si opět s pětiletým odstupem píšu, v jisté nadsázce: Uběhnout půlmaraton není moc velký výkon. Uběhnout půlmaraton v 49 letech je o něco větší výkon, ale ne zas tak velký. Ale uběhnout půlmaraton v 49 letech, když má člověk minimální sebekázeň a lehký sklon k alkoholismu, to už bych za výkon považoval. A to je můj případ. Dopoledne si jdu sice zaběhat, ale potom si dám dvě večeře a litr červenýho. A obávám se, že v tomto se nezměním. Takže to chci uběhnout i s tímto handicapem.

So your biggest goal at the moment is the half marathon and in a year the marathon? Yes. My main aim is to finish the marathon and not to have to walk. I would like to run the half marathon in two hours. That would be great but it probably isn’t realistic. As I wrote in my diary, which I am again writing after a five-year gap, with slight exaggeration: To run a half marathon isn’t that great an achievement. To run a half marathon when you are 49 is a slightly better achievement but still not that great. But to run a half marathon when you are 49 and you have virtually no self-discipline and a slight tendency towards alcoholism, I would say is an achievement. And this is my case. I go for a run in the morning but then in the evening I have two dinners and drink a litre of red wine. And I am afraid that’s not going to change. So I want to run it even with this handicap.

Nebude vám vadit, že vás budou lidé na trati půlmaratonu poznávat? Nechtěl jsem sice nijak medializovat svůj start, ale zároveň se nehodlám někde plížit v převlečení. Takový je můj postoj. Koneckonců, člověk podporuje dobrou věc, tak se za to nestydím. Ale nedělám to proto, aby mě někdo fotil, toho mám dost. (smích)

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

18


Kdy jste začal znovu běhat? Asi před pěti lety. Se všema těma začátečnickýma chybama. Měl jsem třeba obrovské pauzy. Třeba měsíc, klidně i tři. Běhal jsem málo a příliš rychle. Teprve asi rok, rok a půl běhám trochu víc s rozmyslem. Vždycky jsem chodil tak nějak rekreačně cvičit, abych zabránil té nevyhnutelné degeneraci. Už v té posilovně – nejsem ale žádný kulturista! – jsem začal chodit na pás. Dneska už je to spíš obráceně. Chodím dvakrát týdně na pás, hlavně v zimě, a vyjímečně si k tomu dvacet minut zacvičím. Dřív jsem chtěl hlavně hubnout. Před rokem a půl jsem měl 92 kilo, což byl můj historický rekord. Už jsem byl odporný nejen své ženě, ale i sám sobě. Nic mi samozřejmě neřekla. Teď už zkouším pyramidový trénink, to už zábava není, protože už je to náročné, takový ty stupňovaný úseky. Já vlastně běhám takové dva druhy. Buď běžím pomalu, zejména takhle v kocovině. Říkám tomu regenerační běh, jak jsem se dozvěděl v odborné knize. Anebo když je dlouhá rovinka, zrychlím. Taky jsem se dozvěděl, že se to jmenuje fartlek aneb hra s rychlostí. Intuitivně zrychluji. Došel jsem k tomu, že neběhám jen úplně pomalu, ale občas se snažím o tempařské úseky. Neberu to přehnaně vážně, celé to mé běhání vzniklo z pošetilého cíle, že si v 49 letech zaběhnu půlmaraton. Druhého dubna bude dva dny po mých narozeninách…

Aren’t you worried that people are going to recognise you while you are running the half marathon? I didn’t want to publicise my start in any way but at the same time I don’t intend to skulk around in disguise. That’s my attitude. After all, I am supporting a good cause so I am not ashamed. But I am not doing it to get my photo taken. I get enough of that already. (laughter)

Převzato z www.behej.com

Originally appeared on www.behej.com

When did you begin running again? About five years ago, making all the usual beginner’s mistakes. I had huge gaps when I didn’t run. Sometimes a month, sometimes even three. I ran too little and too fast. I have only been running with a bit more sense for a year, a year and a half. I always used to lift weights a bit recreationally so that I could prevent the inevitable degeneration. While I was in the gym – but I’m no bodybuilder – I had already got used to running on the treadmill. Now it is more the other way round. I get on the treadmill twice a week, mainly in the winter, and only occasionally will I work out for twenty minutes. Before, I mainly wanted to lose weight. A year and a half ago I weighed 92 kilos which was my record weight. Not only my wife but even I thought I looked disgusting. But of course she didn’t say anything to me. Now I am trying pyramid training, where you increase the length of the intervals. It’s not much fun because it’s hard. I actually have two types of run. Either I run slowly, that’s usually when I have got a hangover. I call this a recovery run, as I found this phrase in a specialist book. Or when there is a long straight I speed up. I also found out that this is called fartlek, or playing with speed. I speed up intuitively. I have now reached the stage that I am not running completely slowly but sometimes I try segments at a faster tempo. I don’t take it too seriously. The whole reason I am running is that I have a goal to run a half marathon when I am 49. The second of April will be two days after my birthday…

Pražské hotely Hilton - hrdý partner Prague International Marathon Pro speciální ceny exkluzivně pro běžce PIM navštivte pim.cz

Hilton Hotels in Prague - Proud Partner of the Prague International Marathon For special rates exclusively for PIM runners visit praguemarathon.com

Pro více informací navštivte hilton.com/prague nebo volejte +420 224 841 111 For more details visit hilton.com/prague or call +420 (0) 224 841 111 Hilton Prague Pobřežní 1, Prague 8, 186 00 Czech Republic +420 (0) 224 841 111 reservations.prague@hilton.com

Hilton Prague Old Town V Celnici 7, Prague 1, 111 21 Czech Republic +420 (0) 221 822 100 reservations.prague@hilton.com


Eurovíkend jako příjemný běžecký zážitek? Mnoho z nás již zažilo prodloužené víkendy například v Londýně, Paříži či Římě. Většinou se snažíme poznat město, památky, kulturu nebo dáváme prostor naší nákupní horečce. Je to ale opravdu vše, co můžeme na takovém výletě podniknout? Co kdybychom si na vlastní kůži zkusili některý z evropských běžeckých podniků? Není to zase tak těžké, jak se může zdát. Většina běžeckých závodů má dopředu dané termíny, které snadno naleznete na internetu a zároveň je také možné provést registraci s dostatečným předstihem na daný běžecký podnik. Na co dalšího nesmíme ještě zapomenout? Jak se do dané destinace dostaneme. Pokud nezvolíme auto, autobus nebo jiný pozemní dopravní prostředek, jako nejrychlejší a nejpohodlnější se jednoznačně jeví letecké spojení. Mnoho leteckých společností si je vědoma, že největší poptávka po letenkách může být právě v období čtvrtek-neděle, což umožňuje leteckým společnostem vypisovat zvláštní zlevněné, tzv. „akční“ letenky. Na internetu naleznete velké množství rezervačních portálů, které nabízejí letenky do Evropy, ale i do celého světa. Pokud se budeme řídit požadavky na nejnižší cenu, komfort při vyhledávání (jako je posun datumu odletu či příletu dopředu a dozadu, vyhledávání pouze dostupných spojení, preference určité letecké společnosti apod.) a přitom požadujeme rychlou a jednoduchou obsluhu, pak jistě musíme navštívit takto zaměřený portál www.letenkysnadno.cz. Letenkysnadno.cz za Vás sami vyhledají levné optimální spojení, nabídnou Vám platbu převodem i hotovostí na pobočce a Vy se můžete soustředit jen na Váš běh. Navíc pokud se na www.letenkysnadno.cz zaregistrujete, v budoucnu si díky vytvoření vlastního profilu můžete sami rušit nebo měnit již vytvořené rezervace, přesně podle Vašich potřeb a přání. To vše navíc zcela zdarma a z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Teď už stačí vybrat ten správný evropský běh, kterého se chcete zúčastnit, přihlásit se mezi jeho účastníky, zaregistrovat se na www.letenkysnadno.cz, koupit letenky a letět si zaběhat!


Dejte přípravě na závod řád Prepare for your race systematically Většina kondičních běžců si jde zaběhat párkrát do týdne. Rovnoměrně odkrouží zvolenou vzdálenost a pozvolna, vteřinku po vteřince, týden po týdnu, si vylepšuje tempo. Kilometry naskakují, uběhnutá vzdálenost pozvolna roste a s ní i dosahované tempo. Postupem času se ale výkonnostní růst zpomalí nebo zcela zastaví, pomalu se vytrácí počáteční motivace.

Most joggers go for a run twice a week. They run their chosen distance evenly and slowly, and second by second, week by week, their tempo gradually speeds up. The kilometres mount up, the distance they run gradually increases and with it their tempo. But over the course of time their performance growth slows down or stops completely and gradually they lose their initial motivation.

Někdy si to uvědomíme po půl roce, někdy mnohem později. Stereotypní běh v jedné ustálené rychlosti dlouho vyhovoval, ale jakmile si na něj tělo zvyklo, není už dostatečným podnětem ke zlepšování. Rozhodnutí připravit se na půlmaraton nebo maraton podle tréninkového plánu může být správným impulsem, který běhání vrátí řád, přinese pestrost a pomůže znovu nalézt radost z pohybu.

Sometimes we realise this after half a year, sometimes much later. Running constantly at the same speed becomes comfortable, but as

Prvním důležitým krokem je volba vhodného plánu. Začátečník by neměl volit příliš komplikovaný plán určený pro vrcholové sportovce. Pro nezkušeného běžce je velmi obtížné se orientovat v záplavě pojmů a zkratek, natož pak při samotném běhu přesně dodržovat předepsaná tempa a hodnoty zátěže. Dobré je osvojit si základy na jednodušším začátečnickém plánu a teprve později, když získáme zkušenosti, pokročit k plánům s vyššími ambicemi. Náš tréninkový plán je určen pro mírně pokročilé začátečníky, kteří se rozhodnou připravit na maraton a jejichž hlavní ambicí je dokončit závod v rozumném čase bez zdravotních následků. Aby plán fungoval, je nutné se jej snažit co nejdůsledněji dodržovat, ale především také vést evidenci, jak se nám jej dařilo plnit. Hustě popsaný tréninkový deník je nejlepším povzbuzením před závodem. Trénink podle plánu přitom není jen jednotvárná dřina. Je to možnost vyzkoušet si spoustu nového a hlavně poznat sama sebe.

soon as the body gets used to it there is little impetus for it to improve. Deciding to prepare for a half marathon or marathon according to a training schedule can provide the right incentive to change your routine, and will provide variety, bring order, and help you to gain pleasure again from your running.

Protože každý běžec vychází z jiné základní kondice, naběhaných kilometrů a vlastního tempa, hlavním parametrem plánu nebudou kilometry, ale minuty. Přesto si pro zajímavost zaznamenávejme, jakou vzdálenost jsme v plánovaném čase urazili. Prvních osm týdnů budujeme kondici a zvykáme si na zátěž. Naběhané objemy rostou jen zvolna. Ve druhých osmi týdnech zaměřujeme přípravu na konkrétní závod.

The first important step is to choose the right schedule. A beginner should not choose too complicated a schedule, one that is intended for top athletes. It is very difficult for inexperienced runners to make sense of all the various terms and abbreviations, never mind sticking to the set paces and stress levels while actually out running. It is a good idea to learn the basics from a simple, beginner’s schedule and, only later when you have gained some experience, to advance to schedules with greater ambitions. Our training schedule is intended for intermediate beginners who have decided to train for a marathon and whose main aim is to complete the race in a reasonable time without endangering their health. In order for the schedule to work you need to try to keep to it as much as possible, but especially to keep records of how you have managed to stick to it. A full training journal is the best encouragement before a race. At the same time, training according to a schedule isn’t just monotonous hard work, but it is a way to try out lots of new things and especially to get know yourself. Because each runner is starting at a different basic fitness, has run a different number of kilometres and runs at a different speed, the main parameter for the schedule will not be kilometres but minutes.

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

21


Pro zjednodušení budeme používat tři tempa. U žádného neuvádíme konkrétní čas na kilometr, protože u každého z nás to bude individuální.

Nevertheless, out of interest, you will also record the distance you have run in the planned time. In the first eight weeks you will build up your fitness and get used to the workload. The volume you run will only increase gradually. In the second eight weeks we will focus on preparing for a particular race.

Nejpomalejší tempo T1 využijeme při dlouhých, zpravidla víkendových, bězích. Je to taková rychlost běhu, při které dokážeme udržovat plynulou konverzaci. Proto bývá dobré nalézt si pro víkend běžeckého partnera.

To simplify things we will use three tempos. We won’t give a particular time per kilometre for any of them because it will be different for each of you.

Nejrychlejší tempo T3 je takové, kterým dokážeme uběhnout trať 800 metrů. Zpočátku se nám možná nepodaří zvolit je správně, ale brzy je dostaneme do krve.

You will use the slowest tempo, T1, on long runs, usually planned for the weekend. Running at this speed you can hold a normal conversation. Therefore it is good to find a running partner for the weekend.

Střední tempo T2 je někde uprostřed mezi oběma. Je o něco nižší než tempo, kterým bychom chtěli co nejrychleji uběhnout bez přerušení 10 kilometrů. Není nutné lámat si hlavu pomyšlením, že 10 kilometrů přece ještě neuběhneme. Po pár týdnech už to určitě zvládneme.

The fastest tempo, T3, is the one you use to run 800 metres. To begin with you may not be able to judge it correctly but soon it will feel natural to you. The middle tempo, T2, is somewhere in between the other two tempos. It is slightly slower than the fastest possible tempo that you would like to run 10 kilometres without stopping. There’s no need to worry that you might not actually be able to run 10 kilometres yet. After a couple of weeks you will definitely be able to.

Plán nám umožní zvolit si mezi čtyřmi až pěti běžeckými tréninky týdně. Ovšem jeden z volných dnů bychom měli věnovat některé z doplňkových aktivit, ať už půjde o jízdu na kole, plavání nebo inline brusle. Je vhodné volit aktivitu, při které si klouby vašich nohou odpočinou od otřesů a tvrdých dopadů.

The schedule enables you to choose between four and five hard training runs a week. But on one of the days off you should do some other activity, such as go for a bike ride, go swimming or inline skating. It is a good idea to choose an activity where your leg joints can rest from the shocks and hard impacts you get from running.

Pocítíme-li v některých dnech nadměrnou únavu, je často lepší trénink vypustit, než se zbytečně trápit. Po neplánovaném dni odpočinku nás další běh bude více bavit. Vynechání jednoho tréninku za týden není žádná tragédie, ale nemělo by se stát pravidlem. Pokud jsou výpadky častější, nesnažme se tréninkové manko dohánět v ostatních dnech. Jen na nás a naší vůli a důslednosti závisí konečný výsledek.

If you feel excessively tired some days it is better to not go training than to struggle. After an unplanned rest day the next run will be all the more enjoyable. Missing one training run a week is no great tragedy but should not become the rule. If the gaps are more frequent, don’t try to make up for what you have missed on the other days. The final result just depends on you and your willpower and how hard you have worked.

Mirek Kratochvíl, redaktor časopisu Běhej

Mirek Kratochvíl, Editor, Běhej magazine

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

22


tréninkový plán training plan Týden Week

Pondělí Monday

Úterý Tuesday

Středa Wednesday

Čtvrtek Thursday

Pátek Friday

Sobota Saturday

Neděle Sunday

1

o

TEMPO2 25 min

TEMPO2 3x10 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 4x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x15 min, p3 min

TEMPO1 12 km

2

o

TEMPO2 25 min

TEMPO2 3x10 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 4x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x15 min, p3 min

TEMPO1 13 km

3

o

TEMPO2 26 min

TEMPO2 3x10 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 5x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x15 min, p3 min

TEMPO1 14 km

4

o

TEMPO2 26 min

TEMPO2 4x10 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 5x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x15 min, p3 min

TEMPO1 15 km

5

o

TEMPO2 27 min

TEMPO2 4x10 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 6x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x15 min, p3 min

TEMPO1 16 km

6

o

TEMPO2 27 min

TEMPO2 3x12 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 6x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x15 min, p3 min

TEMPO1 17 km

7

o

TEMPO2 28 min

TEMPO2 4x10 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 7x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x18 min, p3 min

TEMPO1 18 km

8

o

TEMPO2 28 min

TEMPO2 3x12 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 7x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x18 min, p3 min

TEMPO1 19 km

9

o

TEMPO2 30 min

TEMPO2 4x10 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 8x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x15 min, p3 min

TEMPO1 18 km

10

o

TEMPO2 30 min

TEMPO2 4x10 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 8x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x15 min, p3 min

TEMPO1 20 km

11

o

TEMPO2 32 min

TEMPO2 4x10 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 6x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x15 min, p3 min

TEMPO1 20 km

12

o

TEMPO2 32 min

TEMPO2 4x12 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 6x800m, jog 400 m

RACE 10 km

TEMPO1 30 min

13

o

TEMPO2 32 min

TEMPO2 4x12 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 6x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x15 min, p3 min

TEMPO1 22 km

14

o

TEMPO2 34 min

TEMPO2 4x10 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO3 6x800m, jog 400 m

TEMPO2 2x15 min, p3 min

TEMPO1 22 km

15

o

TEMPO2 30 min

TEMPO2 2x10 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO1 20 min,

RACE 1/2MARAT

TEMPO1 30 min

16

o

TEMPO1 30 min

TEMPO2 2x10 min, p2 min

křížový trénink cross training

TEMPO2 2x12 min, p2 min

TEMPO2 2x15 min, p3 min

TEMPO1 16 km

Vysvětlivky: TEMPO1: bez rozcvičení a rovinek TEMPO2 + TEMPO3: Vždy začínáme pomalým zahřívacím klusem 5 – 10 minut, následuje 10 minut rozcvičení a 5 – 6 rovinek cca 50 metrů běhaných uvolněně, ale rychle. Na konci tréninku: 10 minut volného klusu. Křížový trénink – jízda na kole, plavání, inline brusle atd. TEMPO2 2 × 10 min p2 min: 2 běhy ve stanoveném tempu TEMPO2 s přestávkou 2 minuty TEMPO3 6 × 800 m jog 400 m: 6 běhů 800 metrů v tempu tempo3. Mezi úseky klus 400 metrů. TEMPO1 16 km: Dlouhý pomalý běh (TEMPO1). RACE 10 km: Kontrolní závod na 10 kilometrů.

Legend: TEMPO1: without setting-up exercise and straight fast runs. TEMPO2 + TEMPO3: Always 5 to 10 minutes warm-up jogging, 10 minutes setting-up exercise, 5 to 6 straight fast runs of about 50 metres (keep the body relaxed during the runs). End of workout: 10 minutes of jogging. Cross training – cycling, swimming, inline skating etc. TEMPO2 2 × 10 min p2 min: 2 TEMPO2 runs with a 2-minute break TEMPO3 6 × 800 m jog 400 m: 6 TEMPO3 runs, 800 metres each. Jogging 400 metres between runs. TEMPO1 16 km: Long slow run (TEMPO1). RACE 10 km: Test race 10 kilometres.

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

23


Handicapovaný cyklista Jiří Ježek: Chci běžet maraton pod čtyři hodiny disabled cyclist Jiří Ježek: I want to run a marathon in under four hours

Cyklista Jiří Ježek (36) patří mezi špičkové závodníky a v českém pelotonu si vydobyl respekt bez ohledu na svůj „menší“ nedostatek – chybí mu část pravé nohy. Pro letošní rok si však stanovil nový cíl, uběhnout půlmaraton a po něm i maraton. A to v čase, který bývá výzvou pro řadu zcela zdravých lidí. Chce atakovat čtyři hodiny.

The cyclist Jiří Ježek (36) is among the top competitors in the world and he has gained the respect of the Czech peloton regardless of his “slight” drawback – part of his right leg is missing. But this year he has set himself a new target – to run a half marathon and then a marathon. And in a time that would be a challenge for many healthy people. He wants to attack the four-hour barrier.

Po autonehodě v roce 1985 mu byla amputována noha pod kolenem. Nenadával na osud a začal na sobě tvrdě pracovat. Jeho úsilí bylo korunováno trojí účastí na paralympiádě a rád by startoval pod pěti kruhy i v Londýně 2012. Silnou vůli bude určitě potřebovat i při jarních běžeckých závodech.

After a car accident in 1985 his leg was amputated under the knee. He didn’t blame fate and began working hard. The culmination of all his efforts was to compete in three Paralympic Games, plus he also hopes to compete in London in 2012. He will definitely also need a lot of willpower in his running races this spring. Have you already decided which race you want to run? Which race, or races, is it to be? As far as running is concerned, I definitely don’t have any ambitions to race. But by taking part in the Hervis Prague Half Marathon in April and especially the Volkswagen Prague Marathon in May I want to express my admiration for the organisers for the excellent work they do. They have managed to establish a wonderful tradition and a very special sports event. And as a sportsperson I want to be a part of it and to be actively involved. And I think that because of my handicap it could also be an interesting motivation, not only for people like me. What was your main motivation for deciding to run a marathon? There were several things that motivated me and all of them came together perfectly at the same moment. The Volkswagen Prague Marathon is a huge challenge for me. I like to run and even though running is not ideal for my leg I go running every winter as part of my preparation for the next cycling season. The movement, despite the pain, makes me happy. It’s wonderful to feel that you can run. Running a marathon is the aim for many sportspeople and in my case it is doubly true. I want to prove to myself, and also to other people, that I can do it. Maybe it hurts more, maybe it is harder, but that makes the pleasure that a person gets from it all the greater. What is your aim for the marathon? What time would you like to run? My goal is to make it to the finish! But of course I don’t want it to be embarrassing. If everything goes well I would like to run the marathon in under four hours. Abroad it is quite common for handicapped people to participate alongside healthy runners. But in this country you will stand out and be the centre of attention among runners, spectators and the media… That’s why I am doing it. I want to show that anybody can run. Running

archív Jiřího Ježka

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

24


Už jste rozhodnut běžet některý závod? Který, respektive které to mají být? Co se týče běhání, rozhodně nemám žádné závodní ambice. Účastí na pražském půlmaratonu v dubnu a především pak na květnovém maratonu chci spíše vyjádřit obdiv organizátorům za skvělou práci. Podařilo se jim vybudovat úžasnou tradici a výjimečný sportovní podnik. A u toho jako sportovec chci být a aktivně se zapojit. A myslím, že vzhledem k mému handicapu to může být také zajímavá motivace nejen pro lidi, kteří jsou na to podobně jako já. Co bylo hlavní motivací pro rozhodnutí běžet maraton? Těch impulsů bylo víc a všechno do sebe v jeden moment dokonale zapadlo. Volkswagen Maraton Praha je pro mne obrovská výzva. Běhám rád, a přestože pro mou nohu není běh ideální, každou zimu v rámci přípravy na další cyklistickou sezónu chodím běhat. Ten pohyb mi, nehledě na bolest, dělá radost. Je úžasné cítit, že můžete běžet. Uběhnout maraton je cíl mnoha sportovců a v mém případě to platí dvojnásob. Chci dokázat sobě, ale i ostatním, že to jde. Možná to víc bolí, možná je to těžší, ale o to víc z toho člověk bude mít radost. Jaké budete mít pro maraton výkonnostní cíle? Jakým tempem byste chtěl běžet? Můj cíl je doběhnout do cíle! Ale samozřejmě nechci, aby to bylo trapné. Pokud vše půjde dobře, rád bych maraton absolvoval v čase pod čtyři hodiny. V zahraničí je běžné, že kromě zdravých běžců se závodů účastní i handicapovaní. U nás ale budete asi hodně velkou raritou a v centru pozornosti běžců, diváků a médií… O to právě jde. Chci ukázat, že běhat může opravdu každý. Uběhnout maraton s jednou nohu se může někomu zdát šílené, nemožné. Ale jde jen o to chtít a dokázat to. Když člověk něco opravdu chce, zvládne strašně moc. V cyklistice jsem to dokázal celému světu, teď je čas přesvědčit lidi, že má cenu neustále hledat nové výzvy. Třeba to někomu pomůže nastartovat nový život, zvednout zadek ze židle a začít se hýbat. A tím nemyslím jen handicapované lidi. Víte o dalších postižených sportovcích, kteří by se věnovali běhu? Ať už doma nebo v zahraničí. Samozřejmě, že na světě je spousta špičkových handicapovaných atletů, kteří se věnují běžeckým disciplínám. Ti nejlepší dokážou dobře konkurovat i zdravým běžcům. Je to podobné, jako mé působení v cyklistice. V každém sportu se najde špičkový sportovec, který se nebojí úspěšně bojovat se zdravými a dělat paralympijskému sportu tu nejlepší reklamu. Já ale netoužím v atletice závodit. Pokud chci běžet pražský maraton, či se případně účastnit podobných akcí po celém světě, bude to spíš forma prezentace určitého životního stylu a motivace. Přibližte, co je ve vašem případě zapotřebí řešit ohledně „vybavení“ pro běh, pochopitelně hlavně co se týče nohou. Abych se mohl smysluplně připravit na maraton, budu potřebovat speciální protézu. Běh samotný je pro amputovanou nohu extrémní, až nebezpečná zátěž. Často mívám po běhání s nohou velké problémy. Proto budu muset novou protézu dotáhnout k absolutní dokonalosti. Speciální protéza působí poměrně futuristicky, sama o sobě jistě bude budit pozornost, ale vše je maximálně podřízeno funkci. převzato z webu www.behej.com

a marathon with one leg may seem crazy, or impossible, to some people. But it is just a matter of wanting it and managing to do it. When a person really wants something he can achieve an incredible amount. In cycling I have proved it to the whole world, now it is time to convince people that it is worth constantly looking for new challenges. Maybe it will help somebody to start a new life, to get off their backside and to start moving. And I don’t just mean handicapped people. Do you know about other handicapped sportspeople involved in running? Either in this country or abroad. Of course, all over the world there are many top handicapped athletes involved in all the different running events. The very best can also compete well against healthy runners. It is similar to my case in cycling. In any sport you can find a top sportsman who isn’t afraid of competing successfully against healthy opponents and being the best advertisement for Paralympic sport. But I don’t have any desire to compete in athletics. If I want to run the Prague Marathon or to take part in similar events throughout the world, it will be more as a way of presenting a certain lifestyle and as a form of motivation. Tell us what “equipment” you need for running, especially as far as your leg is concerned, of course. In order for me to be able to train meaningfully for the marathon I will need a special prosthetic leg. Running itself places extreme, even dangerous stress on an amputated leg. I often have a lot of problems with my leg after running. Therefore my new artificial leg will have to be absolutely perfect. The special prosthesis looks quite futuristic and I am sure it will attract attention of its own but everything is done to make it as functional as possible. originally appeared on www.behej.com

Časopis RUN vám přináší Running Guide 2011, exkluzivní publikaci pro začínající i pokročilé běžce na celý rok

200 stran za

Běžecká příručka časopisu

RUN

99 Kč

Tréninkové plány Sportovní výbava Termínovka běhů pro rok 2011 Výživa na celý rok V prodeji na běžeckých akcích a veletrzích v roce 2011 nebo na dobírku (99 Kč + poštovné)

Objednávejte na mailové adrese: smutna@boremi.cz


Volkswagen Maraton opět českým šampionátem The Volkswagen Marathon: Host of the Czech Championship I v letošním roce budou v rámci květnového maratonu soupeřit o titul domácích mistrů čeští vytrvalci. Na rozdíl od půlmaratonských distancí je Volkswagen Maraton Praha jediným domácím maratonem, kde se každoročně schází téměř kompletní česká špička. Letos to bude navíc pro některé z nich poslední šance splnit kvalifikační limity pro Mistrovství světa v atletice v jihokorejském Daegu. Loni v Praze zvítězil časem 2:22:18 Petr Pechek, v ženách se nejlépe vedlo Radce Churaňové (2:59:24), která se vrátila k běhání po mateřské pauze.

This year, Czech long-distance runners will again be competing for the national title in May’s Volkswagen Prague Marathon. Unlike the half marathon, the marathon is the only race in the Czech Republic where almost all the top Czech runners meet each year. In addition, this year’s race will be the last opportunity for some of them to meet the qualification limit for the World Athletics Championship in Daegu, South Korea. Last year, Petr Pechek won in Prague with a time of 2:22:18. The first woman finisher was Radka Churaňová (2:59:24) who, at the time, had recently returned to running after giving birth.

ŽIJEME SPORTEM


Kategorie záchranných a bezpečnostních složek Rescue and Safety Forces Category V letošním roce pokračuje tradice závodů ve speciálních kategoriích. Členové záchranných a bezpečnostních sborů, jako jsou např. armáda, policie nebo záchranná služba, budou mít již potřetí příležitost změřit mezi sebou síly, a to jak na půlmaratonské, tak i maratonské trati. V loňském roce jich na tratích Hervis 1/2Maratonu Praha a Volkswagen Maratonu Praha soutěžilo celkem 377, což představovalo oproti roku 2009 téměř dvojnásobný počet. Letos očekáváme další nárůst účasti, takže lze s nadsázkou říci, že bezpečnost našich běžeckých akcí bude kvalitně zajištěna i zevnitř startovního pole. Další informace najdete na www.pim.cz/kzbs.

This year, the tradition of special race categories is continuing. For the third time, members of rescue and safety forces, such as the army, the police and the rescue services, will have the opportunity to test themselves against each other, both in the half marathon and the marathon. Last year a total of 377 runners competed in the Hervis Prague Half Marathon and the Volkswagen Prague Marathon which was almost double the number in 2009. This year we are expecting a further increase in numbers, so you can be sure that the safety of our races will be ensured both from the inside and out! You can find more information at www.praguemarathon.com.

Policejní mistrovství světa v maratonu World Police Championship in Marathon Světová policejní sportovní unie (USIP), která sdružuje ve světě 96 národních policejních sportovních organizací, pověřila Unii tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) uspořádáním Policejního mistrovství světa v maratonu 2011. Spolupořadateli jsou také ministerstvo vnitra a Policie ČR. V roce 2010 v Praze již úspěšně proběhlo v rámci Volkswagen Maratonu Praha policejní mistrovství Evropy v maratonu. Závodu se zúčastnilo 150 policistů z 25 evropských zemí, přičemž nejrychlejším běžcem byl Andrii Naumov z Ukrajiny, který se celkově umístil na 14. místě s časem 2:13:49, zatímco první žena, která proběhla cílem, byla Yuliya Ruban s časem 2:31:13 rovněž z Ukrajiny. Zástupci organizace UNITOP ČR stejně jako zástupci policejních sborů byli s úrovní akce natolik spokojeni, že Policejní mistrovství světa 2011 bude uspořádáno opět ve spolupráci s Prague International Marathon v rámci Volkswagen Maratonu Praha. Přihlášeny jsou již silné výpravy Ukrajiny a Ruska, kde budou startovat mimo jiné i loňští vítězové ženské i mužské kategorie. Ve startovním poli budou rovněž kvalitně zastoupeny země jako např. Katar a Mongolsko. Záštitu nad akcí převzal místopředseda vlády a ministr vnitra Mgr. Radek John.

The International Union of Police Sports (USIP), which affiliates 96 national police sports organisations from all over the world, has asked the Union of Physical Education Organisations of the Czech Police (UNITOP ČR) to organise the 2011 World Police Championship in the Marathon. The Ministry of Home Affairs and the Czech Police will also be co-organisers. In 2010, the European Police Championship in the Marathon was successfully held as part of the Prague International Marathon. A total of 150 policemen from 25 European countries took part, and the winner was Andrii Naumov from Ukraine who finished 14th overall in the race with a time of 2:13:49. The first woman to cross the finish line was Yuliya Ruban, also from Ukraine, in a time of 2:31:13. Representatives of the Czech Police organisation, UNITOP, and also police force representatives were so pleased with the event that the 2011 World Police Championship will again be organised in collaboration with Prague International Marathon as part of the Volkswagen Prague Marathon. Strong teams from the Ukraine and Russia have already entered, and last year’s winners in both the men’s and women’s categories will be taking part. Countries such as Qatar and Mongolia will also be well represented. The Deputy Prime Minister and Home Affairs Minister, Mgr. Radek John, has assumed the patronage of the event.

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

27


Z nemocnice fofrem na maraton Hurry hospitals! The marathon is starting! Lékaři se ve své každodenní praxi setkávají s civilizačními chorobami, které jsou jedním z důsledků nezdravého životního stylu a nedostatku pohybu. Běh je v mnoha případech tou nejdostupnější prevencí. Euforie z pohybu, navíc kombinovaná s týmovou spoluprací, nám přišla jako nejlepší lék na syndrom vyhoření a skepsi, která začíná prorůstat českým zdravotnictvím. Tak vznikla společná myšlenka lékařů Fakultní nemocnice Motol (FNM) a společnosti Prague International Marathon. Prvním z úkolů projektu Fofrem Na Maraton je rozběhat nejen Motol, ale i ostatní zdravotníky v rámci nově vznikající Kategorie zdravotnických běhů v rámci PIM běžeckého seriálu. „Přidejte se i vy, přijďte s námi a ostatními změřit síly a přitom udělat něco pro sebe i ostatní. Policisté uspořádali ve spolupráci s PIM Policejní mistrovství Evropy v Maratonu, také záchranné a bezpečnostní složky mají totiž vlastní kategorii. Už chyběli jen zdravotníci, tak jsme se v rámci projektu zdraví a prevence syndromu vyhoření rozhodli nás doktory rozběhat,“ říká MUDr. Dagmar Heroldová a zve na 2. dubna, kdy se v rámci Hervis 1/2Maratonu Praha koná 1. Zdravotnický běh. Pořádáním masových sportovních akcí a jejich propagací chtějí pořadatelé podporovat zdravý životní styl. Lékaři chtějí ukázat veřejnosti a médiím, že zásady zdravého životního stylu nejsou jen prázdným heslem. „Velmi oceňuji snahu bojovat proti civilizačním chorobám touto zábavnou formou, zároveň se mi velice líbí možnost budování vztahů mezi mediky a jejich budoucími kolegy v rámci tvoření zdravotnických běžeckých týmů. Pevně věřím, že tato sportovní akce bude mít i hojné zastoupení v řadách mediků a lékařů 1. lékařské fakulty UK,“ ocenil sportovní aktivity motolských zdravotníků děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

In their everyday work, doctors encounter lifestyle diseases that are one of the consequences of an unhealthy way of life and a lack of exercise. In many cases, running is one of the most accessible forms of prevention. What’s more, the euphoria you get from exercise combined with teamwork seems to us to be the best medicine for the burnout syndrome and the scepticism that is beginning to prevail in the Czech health service. This whole marathon concept has led to a joint idea between Motol Teaching Hospital and Prague International Marathon. One of the first tasks of their project, known as “Hurry, the marathon’s starting!” is to get not only Motol running, but also other medical personnel, as part of the newly formed “Medical Runs” category of the PIM Running Circuit. “Come and join us and other runners to test your strength and, at the same time, do something for yourself and others. The police have organised the European Police Championship in the Marathon in collaboration with PIM. Also the rescue and safety forces have their own category. All that was missing were medical personnel, so as part of a vitality and prevention of burnout syndrome project we have decided to get ourselves running,” says MUDr. Dagmar Heroldová, who invites everyone to the 1st Medical Run which will be held during the Hervis Prague Half Marathon on 2nd April. “I very much appreciate the effort being made to fight against lifestyle diseases in this fun way. I also very much like the fact that forming medical running teams will be a way to establish relations between medical students and their future colleagues. I strongly believe that Charles University’s First Faculty of Medicine will be strongly represented in this sporting event by medical students and doctors,” said the Dean of the First Faculty of Medicine at Charles University in Prague, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., acknowledging the sporting activities of the Motol medical personnel.

http://www.fnmotol.cz/fofrem-na-maraton.html http://www.fnmotol.cz/fofrem-na-maraton.html

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

28


UNIVERZITNÍ MARATON UNIVERSITY MARATHON Letos poprvé se studentskému Univerzitnímu maratonu dostala velká pocta. Patronát nad tímto závodem všech vysokoškoláků z České republiky i ze zahraničí převzala naše historicky nejstarší a nejvýznamnější univerzita, Univerzita Karlova v Praze. Univerzitní maraton se letos může pyšnit, díky laskavosti rektora UK pana prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., podtitulem „Běh o pohár rektora UK“. Každým rokem přiláká tento závod desítky vysokoškoláků, kteří využijí zajímavých slev na startovném, ale především si vyzkouší, jaké to je, běžet na Volkswagen Maratonu Praha společně se světovými běžeckými špičkami. Studenti ve čtyřčlenných štafetách zdolávají stejnou vzdálenost jako profesionálové, tedy 42,195 km. Radost z úspěchu je pak o to větší, když se celý tým sejde a náležitě svůj výkon oslaví společně s ostatními na galavečeru v hotelu Hilton Praha. Atmosféra, emoce, chuť změřit své síly, to všechno jsou zážitky, na které láká další z úspěšných ročníků Univerzitního maratonu. Přijdete to zkusit také?

This year, for the first time, the students’ University Marathon has received a great honour. Prague’s oldest and most eminent university, the Charles University, has taken on the patronage of this race for all university students from the Czech Republic and abroad. Thanks to the kindness of the Chancellor of Charles University, Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., the University Marathon can take pride in being called the “Charles University Chancellor’s Cup Race”. Each year the University Marathon attracts dozens of university students who take advantage of the special race fee discounts, particularly those that want to see what it is like to run the Volkswagen Prague Marathon alongside some of the best runners in the world. Students in relay teams of four cover the same distance as the professionals – 42.195 km. The pleasure they receive from their success culminates when the whole team gathers together and celebrates with other runners at the gala evening at the Hilton Prague Hotel. We encourage all university students to challenge themselves as well and participate in this great race!

– provozovatel sítě čerpacích stanic Agip – Agip service stations operator

Eni Vás zve k účasti v PIM Eni invites you to PIM races


Juniorský maraton slaví jubileum The Junior Marathon celebrates its jubilee Květnový Volkswagen Maraton Praha není jen o tisícovkách ostřílených maratonců. Mezi nimi se budou již tradičně netradičně rychlým tempem pohybovat i chlapci a dívky se štafetovým kolíkem – účastníci Juniorského maratonu. Letos se uskuteční již po patnácté v řadě. S myšlenkou uspořádání studentského štafetového maratonu přišel olympijský vítěz v maratonu z roku 1988, Ital Gelindo Bordin. Svou vizi vyslovil v roce 1997 během návštěvy Prahy a ještě ten samý rok se konal první ročník, kterého se zúčastnilo pět škol. O deset let později se počet škol zapojených do tohoto neziskového projektu přehoupl přes 150. Závod desetičlenných štafet pro některé školy začíná již v březnu nepovinným školním kolem. V dubnu pak startuje seriál semifinálových kol ve čtrnácti krajích, kde se soupeří o postup do finále. Postupují maximálně tři nejrychlejší týmy z každého semifinále. Štafetu tvoří deset studentů střední školy, minimálně tři z nich jsou dívky. Trasa je rozdělena na devět čtyřkilometrových úseků a jeden úsek o vzdálenosti 6 195 metrů. Dlouholetým patronem projektu je Zastoupení Evropské komise v ČR. Již několik let má možnost jeden tým navštívit Brusel - Zastoupení organizuje hlavní cenu pro jednu vylosovanou školu ze všech účastníků finálového závodu – návštěvu Bruselu a evropských institucí. Při

Předejte studentům štafetu poznání

Navštivte během juniorských maratónů se svými studenty Durex stan zábavné sexuální osvěty a poznání. Studenti mohou na místě vyslechnout odbornou přednášku, rozptýlit se vtipnými aktivitami a nakonec soutěžit o hlavní cenu – vybavení třídy dle vlastního výběru! Více informací na www.pim.cz

www.durex.cz

Helena Kramářová, trenérka loňských vítězů ze Sportovního gymnázia Pardubice: Studenty láká samotný běh v několikatisícovém davu s krásnou kulisou tisíců povzbuzujících diváků kolem trati. Odměnou je jejich potlesk a skandování. Prostředí centra Prahy je také neuvěřitelně motivující. Návštěva Marathon Sport Expa, Pasta Party, nocování celého družstva v pražském hotelu, to vše patří také k tomu, co se studentům – běžcům moc líbí. Ale zajímavá může být i samotná účast v semifinále. Každopádně doporučení středním školám a učitelům tělesné výchovy je jasné: Juniorský maraton je nádherný projekt a je škoda studenty o něj ošidit! Tereza, studentka Sportovního gymnázia Most, během semifinále v roce 2009: Tento závod běháme každoročně. Běhání mě baví, dělám atletiku, věnuji se vytrvalostním běhům. Doufám, že postoupíme do finále v Praze. www.pim.cz/jmc organizaci semifinálových závodů spolupracujeme s Informačními středisky o EU - EUROPE DIRECT (www.europe-direct.cz). V roce 2011 se celý projekt pořádá pod názvem Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu.


Juniorský maraton slaví jubileum The Junior Marathon celebrates its jubilee The Volkswagen Prague Marathon is not just for thousands of seasoned marathon runners. As is now traditional, lots of young people with relay batons will be running among them surprisingly fast - they are the participants in the Junior Marathon which this year is being held for the fifteenth time in a row. It was the idea of the 1988 Olympic marathon champion, Gelindo Bordin from Italy, to hold a student relay marathon. He mentioned this idea during a visit to Prague in 1997 and that same year the first edition of the race was held with five schools taking part. Ten years later the number of schools involved in this non-profit-making project had leapt up to more than 150. This relay race for teams of ten runners begins as early as March for some schools, with a voluntary schools round. April sees the start of a series of semi-final rounds in the fourteen regions where the teams compete for a place in the final. At the most, the three fastest teams can qualify from one semi-final. Each team consists of ten secondary school students and at least three of them must be girls. The course is divided into nine four-kilometre legs and one leg of 1 195 metres. The Representation of the European Commission the the Czech Republic is a long term partner of the project. One of the teams wins

Helena Kramářová, who trained last year’s winners from Pardubice Sports Grammar School: The students like the idea of running in a crowd of several thousand runners with thousands more spectators encouraging them along the course. Their reward is the applause and cheers they get from the spectators. The setting for the race in the centre of Prague is also incredibly motivating. A visit to the Marathon Sport Expo, the Pasta Party, the whole team spending a night in a hotel in Prague, all of this is part of what the students – runners - enjoy so much. But just participating in the semi-final can also be interesting. Anyway my recommendation to secondary schools and PE teachers is clear: the Junior Marathon is a wonderful project and it would be a shame not to let students take part in it! Tereza, a student at Most Sports Grammar School, during the semi-final in 2009: We run this race every year. I like running, I do athletics and enjoy long-distance runs. I hope we make it to the final in Prague. www.praguemarathon.com/jmc

the opportunity to visit Brussels. The Representation organises main prize for one school selected by drawing from all the participants of the final race – a visit to the European Institutions in Brussels. We cooperate in the organisation of the semifinal races with the EU Info Centers – EUROPE DIRECT (www.europe-direct.cz). In 2011 the whole project runs under the name Junior Marathon – We Run for Europe.

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

31


Týmové běhy 2011 Team races 2011 Skvělý start pro změnu životního stylu, nastartování správné životosprávy a získání zdravé závislosti na běhání! Prague International Marathon pro Vás každoročně připravuje týmové běhy, které jsou součástí hlavních závodů PIM Běžeckého seriálu a těší se mezi běžci velké oblibě. Sestavte svůj tým i VY!

Team races are a great way to start changing your lifestyle, get on the right diet and become healthily addicted to running. Each year, Prague International Marathon organises team races for you that are part of the main races on the PIM Running Circuit, and they are very popular amongst runners. Why don’t YOU enter a team!

Možnosti účasti jsou následující:  Štafetový závod – každý běží ¼ celé trati  Týmový závod – každý člen týmu běží celou trať. Časy jednotlivců se sčítají pro konečné pořadí týmů.

You can take part in the following ways:  Relay race – each person runs a ¼ of the course  Team race – each member of the team runs the whole course. The times of the individual members are added together so that the teams can be ranked at the end.

Zeptali jsme se Pavly Vinklářové ze společnosti ExxonMobil BSC Czechia s.r.o., které se podařilo sestavit nejvíce týmů v roce 2010 za občanské sdružení BSC Social Club o.s..

We spoke to Pavla Vinklářová of ExxonMobil BSC Czechia s.r.o. which managed to enter the most teams on behalf of the asociation BSC Social Club o.s. in 2010.

Podle Vaší vysoké účasti se zdá, že jste sportovní společnost. Patří akce Prague International Marathon mezi Vaše tradiční hlavní sportovní události? To je pravda, naše společnost se účastní PIM závodů již každoročně, a to od roku 2009. Právě díky narůstajícímu zájmu o všemožné aktivity, se naše společnost ExxonMobil BSC Czechia s.r.o. rozhodla založit občanské sdružení BSC Social Club o.s. I přesto, že Social Club pořádá ročně na několik desítek různých akcí a aktivit, PIM závody patří k jedněm z nejoblíbenějších a velmi populárních událostí, na které se každým rokem přihlašuje čím dál více našich zaměstnanců / Social Club členů.

Looking at the large number of participants from ExxonMobil last year, it would seem that you are a company that likes its sport. Traditionally, is the Prague International Marathon one of your main sporting events? Yes it is. Our company has taken part in the PIM races for the last two years. Because of the growing interest in being active in all sorts of ways our company, ExxonMobil BSC Czechia s.r.o., decided to create the BSC Social Club o.s. Despite the fact that the Social Club organises dozens of events and activities each year, PIM races are amongst the most popular, and each year more and more of our employees / Social Club members enter.

Stala se pro Vás účast na akcích PIM součástí firemní kultury? Naše společnost velmi dbá na bezpečnost a zdravý životní styl, ke kterému běhání bezpochyby patří. Takže si v současné době mí kolegové již nedokážou den představit bez pravidelných Fit Stopů (2× denně cvičení s profesionálním trenérem, který dochází k nám do kanceláří a s každou skupinkou zaměstnanců se zhruba 10–15 min. protahuje), bez rozcviček a bez dalších sportovních aktivit jako je každoroční turnaj v badmintonu, fotbalu a squashi, atd.

Has entering PIM events become part of your corporate culture? Our company pays a lot of attention to safety, and having a healthy lifestyle and running is undoubtedly a part of that. So nowadays my colleagues can hardly imagine a day without their regular “Fit Stops” (exercises twice a day with a professional trainer who comes to our office and spends roughly 10-15 minutes with each group of employees stretching) and without warming-up exercises and other sports events such as the annual badminton, football and squash tournaments, etc.

Jak provádíte nábor účastníků ve firmě? V rámci každého závodu se domlouváme s managementem společnosti a vedením občanského sdružení na detailech a rozpočtu, přičemž pokaždé se samozřejmě snažíme otevřít co největší počet týmů na celý závod nebo na štafetu. K registracím používáme naše webové stránky www.bscsocialclub.cz a pro rozřazování lidí do týmů nám velmi dobře už dlouhá léta fungu-

How do you recruit participants within your company? For each event we discuss the details and budget with the company management and the management of the Social Club and each time,

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

32


TVRDÝ TRÉNINK NEBO ZÁVOD? Vaše chodidla jsou v tom s vámi. Zvýšená zátěž způsobuje pot, zápach a vznik puchýřů, které umí znepříjemnit celý běh. Scholl vám přináší jednoduchá řešení.

Odour Control Sprej do bot proti zápachu • ničí mikroby • osvěžuje obuv

Deo-Activ Fresh Sprej na chodidla • ničí bakterie • osvěžuje chodidla

Krém na rozpraskané paty s keratinem K+

Mix gelových náplastí na puchýře • první pomoc při vzniku puchýřů • ulevují od bolesti

• regeneruje rozpraskanou kůži • zabraňuje infekci

www.scholl.cz marathon.indd 2

great feet feeling ™ 1/15/10 7:27:14 PM

Océ Vás zve na PIM firemní běhy 2011.

www.oce.cz


je portál www.doodle.com propojený s našimi webovými stránkami. Po rozeslání informativního emailu vždy zaznamenáváme velký nárůst návštěv na webových stránkách a také okamžitá potvrzení o registracích. A pak už stačí poslouchat v kanceláři nebo se projít po chodbě a všude kolem slyšíte, jak se jednotliví lidé domlouvají, kde a jak budou trénovat a jakou taktiku na který závod zvolí. Z čehož máme velikou radost!

of course, we try to have as many teams as possible for the whole race or the relay. To register we use our website www.bscsocialclub.cz, and for many years the portal www.doodle.com, in conjunction with our website, has been working very well to divide people into teams. After we have sent an email out about a race we always see a great increase in the number of visitors to our website and, also, immediate confirmation of registration. And then all you have to do is listen in the office or walk along the corridor and all around you you will hear people arranging where and how they are going to train and what their tactics are going to be for the race. This makes us very happy!

Projevila se účast na PIM akcích na zdraví a větší výkonnosti zaměstnanců? Berou to pro zábavu či panuje zdravá sportovní rivalita mezi týmy? Nepochybuji, že účast na závodech PIM pozitivně ovlivňuje zdraví a výkonnost mých kolegů! Samotný závod vás sice „nehodí“ do super kondice, ale v rámci přípravy vlastně pro svoje tělo děláte to nejdůležitější. A abychom přípravu a trénink našim zaměstnancům a členům klubu ještě usnadnili, organizujeme pravidelné běhaní přes pauzu na oběd a další sportovní aktivity, které vlastně pomáhají všem lidem v rámci celého roku. Co se týká rivality, tam myslím, že v každém z nás panuje sportovní duch, a kdo z vás by si nepřál vyhrát?? Ale obecně je to spíše podpora jeden druhého, a tak i v tomto případě platí, že táhneme všichni za jeden provaz!

Has taking part in PIM events had an effect on employees’ health and given them a better level of performance? Is it just a bit of fun for them or is there a healthy sporting rivalry between the teams? I have no doubt that taking part in PIM races has had a positive effect on my colleagues’ health and performance! The race itself won’t suddenly put you in great shape but the most important thing is what you do for your body while you are preparing for it. And to make the preparations and training even easier for our employees and club members we organise regular runs during the lunch break and other sports events which actually help everybody throughout the whole year. As far as rivalry is concerned, I think there is a certain amount of competitiveness in us all, and who wouldn’t want to win?? But generally it is more a matter of supporting one another, and in this case we all pull together!

Plánujete i v letošním roce účast v hojném počtu? V letošním roce už zbývá vyřešit pouze počty týmů na jednotlivé závody a potom už se jenom strhne lavina registrací a nadšení... A i když zorganizování celé této akce interně není úplně snadnou věcí, naštěstí mám kolem sebe spoustu lidí, kteří mě podporují a s různými částmi organizace pomáhají. A jedině tak může být potom naše účast na PIM závodech nezapomenutelným zážitkem a sportovním vyžitím pro každého. Protože ten, kdo neběhá, tak chodí kolegy a kamarády podporovat, a při konečném setkání u půllitru [vody :-)], kterému oficiálně říkáme „energy refill“, už jenom vidíte, jak všem lidem září oči a celkově z nich vyzařuje spokojenost ať už nad výkonem, či alespoň nad účastí - což je jedině dobře, my si toho moc vážíme a celému organizačnímu týmu závodů PIM děkujeme!

Are you planning to take part this year in even greater numbers? All we have left to do this year is decide how many teams there will be for the races and then we just have to wait for the flood of registrations and enthusiasm…. And even though organising this whole event internally is not entirely easy, luckily I have lots of people around me who support me and help with various parts of the organisation. All of this then makes our participation in your PIM races an unforgettable experience for everyone. Because those people who aren’t running come along to support their friends and colleagues, and then they all get together over a pint [of water :-)] – which we like to call the “energy refill”), we can see in people’s eyes how much pleasure they have got from competing or at least from taking part, and that is wonderful. We really appreciate this and thank the entire team that organises the PIM races!

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

34


Charita / Solidarita Charity / Solidarity Buďme solidární

Let’s show some solidarity

Se vzrůstající oblibou městských běžeckých závodů po celém světě roste i popularita podpory neziskových organizací a běhu pro dobrou věc. Prague International Marathon spolupracuje s neziskovými organizacemi na několika projektech, jejichž prostřednictvím zve všechny běžce k podpoře jim blízké neziskové organizace.  Fundraising 2011  Každý běžec může podpořit neziskovou organizaci zakoupením startovního čísla přímo u ní.

With the growing popularity of city road races all over the world, supporting charities and running for a good cause is also becoming more popular. The Prague International Marathon collaborates with charities on several projects and all runners are invited to contribute to the charity of their choice.  Each runner can support a charity by buying a start number directly from it. Would you like to run for a good cause?  Choose your favourite charity  Contact them and find out if they still have any start numbers available  Try to get as much sponsorship as possible for your charity  The charity will give you a FREE start number (registration code) in return for your donation  Register at www.pim.cz  Gain greater motivation and the good feeling that you are not just running for yourself but, by running, you are also helping others

Rádi byste běželi pro dobrou věc?  Vyberte si Vaši oblíbenou neziskovou organizaci  Kontaktujte je a zjistěte, zda-li mají ještě volná startovní čísla  Pokuste se získat co nejvíce finančních prostředků pro Vaši neziskovou organizaci  Nezisková organizace Vám dá za Váš dar startovní číslo (kód pro registraci) ZDARMA  Registrujte se na www.pim.cz  Získali jste větší motivaci a dobrý pocit, že běžíte nejen pro sebe, ale pomáháte tím i druhým Specifické projekty: Adoptuj strom Dlouholetý projekt ve spolupráci s Nadací partnerství, kdy každý účastník PIM Běžeckého seriálu 2011 může přímo při online registraci darovat 200 Kč / 8 EUR na podporu výsadby stromů v České republice. Nadace Partnerství „Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí“, říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. V centru našeho zájmu jsou lidé. Neříkáme: My k vám přijedeme a vyřešíme problém za vás. Říkáme: My vám pomůžeme, abyste problémy uměli řešit sami. Více informací naleznete na www.nadacepartnerstvi.cz.

Specific projects: Partnership Foundation As a special project of PIM, Adopt a Tree is a long-standing project in collaboration with the Partnership Foundation where each person taking part in the PIM Running Circuit 2011 can donate 200 CZK / 8 EUR when they fill in their online registration to support the planting of trees in the Czech Republic.

“We help people to protect and improve their environment”, says Miroslav Kundrata, the Director of the Partnership Foundation. People are at the centre of our interests. We do not say, “We will come to you and sort out your problem for you”. We say, “We will help you to be able to solve your problems yourselves”. You can find more information at www.nadacepartnerstvi.cz

Pedigree Procházka se psy Největší setkání pejsků a jejich pánů s cílem podpory psích útulků a zvýšení informovanosti o zvířecích právech. Pedigree darovalo Nadaci na ochranu zvířat 1 kg krmiva za každého účastníka. Nadace na ochranu zvířat tak mohla poté rozdělit celkem 886 kg krmiva do psích útulků a učinit pejsky šťastnějšími.

The Animal Protection Trust As a special project of PIM, the Pedigree Walk with Dogs is organised as the biggest gathering of dogs and their owners and aims to support dog shelters and increase awareness about animal rights. Last year, Pedigree donated 1 kg of food to the Animal Protection Trust for each participant. The Animal Protection Trust was then able to distribute a total of 886 kg of food to dog shelters, improving the lives of stray and unwanted dogs.

Nadace na ochranu zvířat Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem nadace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat (Animal Rights) a zasazuje se o jejich pohodu (Animal Welfare).

The Animal Protection Trust is a non-state non-profit organisation with the status of a trust. Since it was founded in 1994 it has been protecting animal rights and campaigning for animal welfare. Fundraising General partner: The VIA Foundation The VIA Foundation is one of the largest and most active Czech foun-

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

35


Fundraising Hlavní partner: Nadace VIA Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace – od svého vzniku v roce 1997 podpořila více než 2 400 dobročinných projektů částkou přesahující 210 milionů Kč a je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v Čechách a na Moravě.

dations. Since it was founded in 1997, it has supported more than 2,400 charitable projects with a sum exceeding 210 million CZK and is the largest private supporter of community development in Bohemia and Moravia. Other partners: APPN The APPN is an agency whose mission is to improve the status of the deaf and hearing impaired on the labor market through employment assistance and necessary skills training. The Committee of Good Will – The Olga Havlová Foundation The Committee of Good Will – The Olga Havlová Foundation was founded by Olga Havlová (1933 – 1996) with the aim of helping people with a medical or social handicap so that they can be incorporated into society. The Cystic Fibrosis Club The Cystic Fibrosis Club was founded in 1992 and is the only organisation of its kind in the Czech Republic that unites people suffering from this disease. Light for the World Light for the World is a non-government, non-profit organisation that helps to restore sight to the blind in Ethiopia and assists with the rehabilitation of children with disabilities. The Czech Blind United Guide Dog School (SVVP SONS ČR) The Czech Blind United Guide Dog School professionally rears and trains guide dogs for the visually impaired. The Paraple Centre The Paraple Centre helps people from all over the Czech Republic who have suffered from spinal cord injuries. The Salvation Army The Salvation Army provides basic help to those who find themselves in difficult life situations because they have lost their homes. Tyfloservis Tyfloservis, a non-profit organisation, provides free help to the blind and visually impaired encouraging their independence and self-autonomy.

Další partneři: Tyfloservis V Tyfloservisu, obecně prospěšné společnosti, bezplatně pomáhají lidem nevidomým a slabozrakým na cestě k samostatnosti. SVVP – Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR Středisko výcviku vodicích psů (SVVP) SONS ČR je profesionální pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů jako průvodců těžce zrakově postižených osob. Světlo pro svět Světlo pro svět je nevládní neziskovou organizací, která pomáhá navracet nevidomým zrak v Etiopii a věnuje se rehabilitaci dětí s postižením. Armáda spásy Armáda spásy poskytuje základní potřeby těm, kdo se ocitli v tíživé životní situaci spojené se ztrátou domova. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové založila paní Olga Havlová (1933 - 1996) s cílem pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začlenit do společnosti. Klub nemocných cystickou fibrózou Klub nemocných cystickou fibrózou vznikl v roce 1992 a jako jediná organizace svého druhu v ČR sdružuje takto nemocné. Centrum Paraple Pomáhá najít cestu dál po úrazech míchy. Poskytuje pomoc lidem z celé republiky. APPN Agentura pro neslyšící přispívá k integraci neslyšících do společnosti slyšících, a to maximální možnou měrou a všemi dostupnými prostředky.

Running With Those That Can’t

Running With Those That Can’t

Prague International Marathon is delighted that this year it will be continuing its collaboration with the charity organisation “Running with those that Can’t”. RWTTC is a charity that is calling for the greater integration of handicapped children into society, and greater awareness of them and their special needs. RWTTC, which was founded by students at the 3rd Faculty of Medicine at Charles University and other universities, believes that this year it will build on the success of last year’s Hervis Prague Half Marathon and will be able to involve even more handicapped children in the PIM Running Circuit 2011. As part of their effort to involve handicapped children in normal life, members of RWTTC run and push children with cerebral palsy and muscular dystrophy on specially adapted wheelchairs. After the race the wheel-

Prague International Marathon je potěšen, že i v rámci letošního ročníku pokračuje spolupráce s charitativní oragnizací Running With Those That Can’t. RWTTC je charitou zasazující se o větší začlenění handicapovaných dětí do společnosti a zvýšení povědomí o nich samotných a jejich speciálních potřebách. Organizace RWTTC, která byla založena studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a dalších pražských univerzit, věří, že letos naváže na úspěch z loňského ročníku Hervis 1/2Maratonu Praha a do PIM Běžeckého seriálu 2011 se podaří začlenit ještě více postižených dětí. V rámci snahy o začlenění handicapovaných do normálního života členové RWTTC běží a tlačí děti s mozkovou obrnou a svalovou dystrofií na speciálně upravených vozících. Vowww.pim.cz

www.praguemarathon.com

36


zíky jsou po závodě věnovány rodinám postižených a umožní jim tak větší mobilitu – od snadné dostupnosti městských nákupních center až po výlety za přírodou. Pokud máte zájem zapojit se do dobrovolnických prací, sponzorovat dítě nebo věnovat dárcovský příspěvek, zašlete, prosím, email na adresu RWTTC.cz@gmail.com. Umožněte dítěti zažít pocit osvobození z jeho nezpůsobilosti alespoň na jeden den a zapojte jej do letošního ročníku PIM Běžeckého seriálu 2011. www.runningwiththosethatcant.com

chairs are given to the disabled children’s families, allowing them to have greater mobility – from easy access to city shopping centres to trips into the country. If you are interested in getting involved in volunteer work, sponsoring a child or giving a donation, please send an email to RWTTC.cz@gmail.com. You will be helping a child to experience the feeling of freedom from his disability at least for one day and you will be getting him involved in this year’s PIM Running Circuit. www.runningwiththosethatcant.com

Přijďte, prosím, 2. dubna 2011 do ulic a podpořte děti a RWTTC!

Please come onto the streets on 2nd April 2011 and support the children and RWTTC!

Charitativní partneři / Charity Partners

Český zelený kříž

Instituční partneři / Institutional Partners

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

37


Vyzkoušejte naše běžecké kluby Experience our Running Clubs PIM Běžecké kluby jsou určeny běžcům všech výkonnostních úrovní, od úplných začátečníků až po zkušené závodníky. Pravidelná účast na trénincích vede ke zlepšení fyzické kondice, běžeckého stylu i výkonnosti. Nespornou výhodou oproti individuálnímu běhání je i šance vyměnit si názory s ostatními a vyslechnout rady od zkušenějších. Při společném výběhu se také lépe plánují společné akce. Pokud plánujete účast na některém běhu seriálu PIM, tréninky vám pomohou efektivně se na zvolený závod připravit. Šéftrenérem našich klubů je známý vytrvalec Miloš Škorpil, kterého určitě znáte i jako hlavního vodiče na našich závodech. Jeho rady k běhání naleznete na stránkách www.bezeckaskola.cz. V současnosti fungují dva kluby v Praze (ve Stromovce a v Divoké Šárce). Na každém tréninku jsou přítomni vždy alespoň dva trenéři, což umožňuje rozdělení do tréninkových skupin podle výkonnosti. Další kluby naleznete v Semilech, Jablonci nad Nisou, Brně, Františkových Lázních, Opavě a Miřejovicích.

The PIM Running clubs are intended for runners of all performance levels, ranging from complete beginners to experienced race participants. Regular participation in training sessions results in an improvement in overall physical condition, running style and efficient performance. The possibility to exchange opinions and listen to advice from experienced runners is, compared to running as an individual, a huge advantage of the running clubs. Social events are also more easily planned during running group sessions. If you plan to participate in any of the PIM running events, these training sessions may help you to prepare efficiently.

Pro přihlášení se do klubu stačí vyplnit on-line přihlášku, zaplatit poplatek a můžete začít trénovat. Roční poplatek 500,- Kč opravňuje k účasti na trénincích vybraného běžeckého klubu. Za 2 200,- Kč máte kromě tréninků předplacené i všechny tři závody našeho seriálu a můžete využít i různé další slevy, jejichž aktuální seznam najdete na našich webových stránkách. Pokud si chcete společný trénink nejdříve vyzkoušet, není to problém – první trénink je zdarma. On-line přihlášky, aktuální informace o místě srazu, termínech a chystaném tréninku naleznete na www.pim.cz/klub a na stránce Prague International Marathon na Facebooku.

A Czech endurance runner, Miloš Škorpil, with whom you might already be familiar as a pacemaker in the PIM running events, works as the head coach of our running clubs. You can find plenty of useful advice regarding running on his website www.bezeckaskola.cz. Two running clubs are currently working in Prague (one in Stromovka and the other in Divoká Šárka). To ensure the appropriate division into training groups according to the stamina of the runners concerned, two coaches are available at each workout. In the Czech Republic, you can find several running clubs located throughout the country, in Semily, Jablonec nad Nisou, Brno, Františkovy lázně, Opava, and Miřejovice. If you would like to register to become a member of one of the clubs, please fill in the on-line application form, pay the entrance fee and feel free to start training. The annual fee of 500 CZK entitles you to participate in workouts at a selected running club. If you would just like to try a workout before you register, you are welcome to join any of the running clubs for your first free of charge training session. On-line registration, current information regarding meeting points, dates and workouts is available from www.praguemarathon.com/club and the facebook page of the Prague International Marathon.

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

39


Věra Vavrejnová: Už mi schází jen poslední krůček Věra Vavrejnová: I just have one more step to take Věra Vavrejnová doposud nevynechala jediný ročník pražského maratonu. V tom letošním by měla vstoupit mezi „nesmrtelné“ – stát se první ženou, která bude korunována titulem Gold PIM Queen, tedy zlatou královnou. Toto ocenění získávají ti, kteří Prahu od roku 1997 zaběhli patnáctkrát. Věra tuto podmínku splňuje a ještě přidává navíc dvě účasti z počátku historie maratonů v centru hlavního města. Taková věrnost a vytrvalost je výjimečná i mezi maratonci. Jaká cesta vedla na zlatý královský trůn?

Věra Vavrejnová has not missed a single year of the Prague Marathon. This year she should join the “immortals” and become the first woman to be given the title “Gold PIM Queen”. This award is given to people who have run the Prague Marathon fifteen times since 1997. Věra meets this requirement, plus she has also twice taken part when the marathon was held in the very centre of the capital. Such loyalty and endurance is remarkable among marathon runners. What route led her to this golden throne?

Jak vzpomínáš na svůj vůbec první maraton? Ten první nebyl pražský. Maratonskou premiéru jsem si odbyla v roce 1994 v Pardubicích. Na startu nás tehdy byly jen necelé čtyři stovky. Celé pole běžců se záhy roztrhalo a já běžela po silničkách kolem Pardubic téměř celou dobu sama. To bylo poněkud deprimující a maratonská trať se mi zdála nekonečně dlouhá. Po třicátém kilometru jsem si slibovala, že na start maratonu se už nikdy nepostavím.

What do you remember about your first marathon? My first marathon wasn’t in Prague. I actually ran my first marathon in 1994 in Pardubice, and there were almost four hundred of us on the start line. The whole field of runners quickly spread out along the course and I ran on the roads around Pardubice on my own almost the whole time. It was quite depressing and the marathon route seemed to be never-ending. After thirty kilometres I promised myself I would never run another marathon.

Svůj slib jsi tedy nedodržela. Kolikrát jsi jej porušila? Mám za sebou 21 maratonů, tedy dvacet porušení slibu.

So you didn’t keep your promise, did you? How many times have you broken it? I have run 21 marathons, so I have broken my promise 20 times.

Ale ani na svůj první maraton ses jistě nevydala bez přípravy. Co tvému maratonskému startu předcházelo? Kdysi jsem ráda chodila na dálkové pochody. Ty však mnohdy zabraly celý den a někdy skončily až v noci. Když jsem pak měla malé děti, na pochody nebylo dost času. Při běhu se dalo stihnout víc. Běh se stal vítanou příležitostí, jak se zase alespoň na chvíli dostat do přírody a do lesa. Ale na maraton jsem zpočátku vůbec nepomýšlela. Dospěla jsem k němu až po pěti letech pravidelného běhání. Běh ale nikdy nebyl mým jediným sportem. Mám ráda hlavně ty, které lze provozovat v přírodě – cyklistiku, vysokohorskou turistiku a velmi ráda jezdím na běžkách. To vše mi pomohlo získat určitou vytrvalost.

But I am sure you didn’t run your first marathon without preparing for it. What did you do before running marathons? I used to enjoy long-distance walking. But often this would take up a whole day and sometimes it would be night time before I finished. Then when I had small children there wasn’t time for long-distance walking and I could achieve more by running. It became a wonderful way for me to be able to get into the countryside and the woods, at least for a short time. But to begin with I didn’t think at all about running a marathon. It was only after running regularly for five years that I decided to run one. But running has never been my only sport. I mainly like sports that you can do in the countryside - cycling, hiking in the mountains; plus I also really like cross-country skiing. All of this helped me to acquire a certain level of endurance.

Máš kromě pražského maratonu nějaký oblíbený běh, na který se ráda vracíš? Kromě Prahy jsem neběžela žádný jiný závod více než dvakrát. Ráda bych se ale ještě někdy vrátila do Košic. Atmosféra tamního maratonu je opravdu úžasná. Nikdy nezapomenu na atmosféru maratonu v New Yorku v roce 2001, tedy těsně po útoku na „dvojčata“. Ale do New Yorku se mi už asi těžko podaří vrátit. P R A G U E I N T E R N AT I O N A L M A R AT H O N

www.pim.cz

PIM QUEEN

Apart from the Prague Marathon do you have any other favourite race that you enjoy running regularly? Other than Prague I have never run any other race more than twice. But I would like to run Košice again some time. The atmosphere for the marathon there really is fantastic. I will also never forget the atmosphere for the New York Marathon in 2001, shortly after the attack on the Twin Towers. But it would be difficult for me to get back to New York now.

p r a g u e i n t e r n at i o n a l m a r at h o n

www.pim.cz

PIM KING

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

40


PIM Kings a PIM Queens Držitelé těchto označení patří mezi naše nejváženější běžce a jsou pro nás velkou motivací a inspirací do dalších let. Stanou se jimi běžci a běžkyně, kteří od roku 1997 dokončí šestkrát pražský maraton. Obdrží speciální triko od společnosti adidas, zvýhodněné startovné od PIMu a kartu na slevy u našich obchodních partnerů. Pokud dokončíte maraton desetkrát, stáváte se stříbrným PIM Kingem, od patnácti startů dále jste zlatí. www.pim.cz/kings

PIM Kings and PIM Queens The holders of this title are among our most valued runners and they are a great motivation and inspiration for us for future years. PIM Kings and PIM Queens are runners who have completed the Prague Marathon six times since 1997. They receive a special adidas vest, reduced entry fees and a card entitling them to discounts from our business partners. If you complete the marathon ten times you become a Silver PIM King and fifteen times or more a Gold PIM King. www.praguemarathon.com/kings


PRAGUE AIRPORT SUPPORTS THE PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON

PRG_barcelona_176x250.pdf

1

20.01.2011

09:33

Reklama na letišti

Odbavíme Vaše sny

CLV jsou stavebním kamenem každé celoplošné kampaně na Letišti Praha. CLV patří dnes již mezi klasická média. Vysokou popularitu si získaly především pro ověřený rozměr a možnost flexibilní výměny motivu. V prostorách pražského letiště jsou umístěny prosvětlené CLV jednostranné i oboustranné.

www.mip.cz


Vladimír Klail: V Praze poběží svůj stý maraton Vladimír Klail: In Prague he will be running his one hundredth marathon Pro rodinu Klailů bude letošní Volkswagen Maraton Praha opravdu výjimečným závodem. Nejzkušenější z tříčlenného rodinného týmu, letos sedmapadesátiletý Vladimír, nastoupí na start svého stého maratonu. Jeho syn Vojtěch poběží ve svých třiceti letech podesáté a dvaapadesátiletý bratr Miroslav se chystá na svoji premiéru. Zvládnou-li všichni tři nástrahy letošní pražské trati, jedničková série bude dokonalá. Celkem budou mít na kontě 111 maratonů. „Od svého prvního maratonu v roce 1986 startoval Vláďa v nejrůznějších koutech Evropy, ale nejvěrnější zůstává Praze. A určitě to není jen proto, že to sem má z domovského Mostu nejblíž. Pečlivě si vede závodní i tréninkovou statistiku. Pokud počítám dobře, dokázal už oběhnout zeměkouli,“ prozrazuje na Vladimíra bratr Miroslav, který pobývá v Barceloně. Vladimír spolu se synem Vojtěchem jsou oba PIM Kingové. V historii pražských maratonů jde o první a na dlouhou dobu jediný případ, aby královský titul byl současně ve dvou generacích. Dorazí-li Vladimír úspěšně do cíle, stane se jedním z prvních „zlatých“ PIM Kingů.

Prague course, their marathon series will be a perfect collection of three times number one: together they will be accredited with 111 marathon races. „Since his first marathon in 1986, ´Vláďa´ has started in various corners of Europe, but he still remains faithful to Prague and not just because of Prague’s proximity to his hometown, Most. He keeps accurate statistics on his races and training. “If I am calculating correctly, he´s already run around the globe” reveals his brother Miroslav, who lives in Barcelona. Vladimír and his son Vojtěch are both PIM Kings. In the history of the Prague International Marathon, this will be the first, and for a long time to come probably the last occasion on which one family acquires the title of “King” for two generations in a row. If Vladimír successfully crosses the finishing line, he will become one of the first „Golden PIM Kings“.

118 000 maratonů ročně...

For the Klail family, this year‘s Volkswagen Marathon Prague is going to be a truly extraordinary race. The most experienced one of the three member family team, fifty seven year-old Vladimír will be standing at the starting line of his hundredth marathon. His son Vojtěch will be running for the tenth time at thirty years of age, and their fifty two year-old brother Miroslav is getting ready for his premiere marathon race. If all of them manage to overcome the obstacles in this year´s


Ostych stranou, dámy! Ladies, don’t hesitate! Cílem projektu PIM Women‘s Challenge je podpořit ženy v jejich rozhodnutí začít běhat a poskytnout jim pro následující běžecký trénink co nejvíce užitečných rad. Je určený všem ženám, bez ohledu na jejich věk a fyzickou kondici.

The aim of the PIM Women´s Challenge project is to encourage as many women as possible to take up running, and to provide them with assistance with their subsequent training and give them the most useful advice possible. It is designed for all women, regardless of age or physical condition.

Program je ve své základní úrovni určen všem ženám, které se současně s podáním přihlášky k závodu zaregistrovaly i do programu PIM Women‘s Challenge. Odměnou za odvahu jim bude nejen běžecké tričko s logem programu a speciální startovní balíček s dárky od sponzorů, ale také možnost účasti na speciálních běžeckých soustředěních, pravidelný newsletter s informacemi o tréninku, běžeckých akcích, výživě a zdraví. Dalším velkým přínosem pro zúčastněné ženy je možnost řídit přípravu na závod podle speciálních tréninkových plánů, sestavených zkušeným trenérem.

The programme at its basic level is meant for all those women that signed up for the PIM Women´s Challenge programme when submitting their race entry. The reward for their courage will not only be a gift containing a adidas running T-shirt boasting the event logo, and a special gift packet from sponsors, but also the opportunity to take part in special running trainings, as well as receiving a regular newsletter containing information about training, running events, health and nutrition. Another substantial benefit for the women involved will be the possibility of training for their race with the assistance of special training plans devised by an experienced coach.

Dostat se mezi dvanáct žen vybraných pro druhou úroveň nebylo snadné. Každá z přihlášených musela vypracovat motivační dopis a v něm co nejlépe zdůvodnit, proč právě ona je ta správná běžkyně. Šestičlenná porota vybírala nejen na základě běžeckých výkonů, ale při své volbě musela přihlížet k nejrůznějším kritériím, aby v tréninkové skupině byly zastoupeny ženy nejrůznějšího věku, běžecké výkonnosti a závodních zkušeností. Některé z nich mají jako cíl zdolat trať Hervis 1/2Maratonu Praha, jiné míří na Volkswagen Maraton Praha.

To be amongst the twelve women chosen for Level II of the PIM Women’s Challenge was, in itself, a challenge. Each of the registered women had to list their various attributes and give reasons why they would be the right woman to be picked. A six-member committee made the selection, taking into account each of the women’s various criteria to ensure that women of different ages, performance levels and running experience would be included in the training group. The goal of some would simply be to complete the course of the Hervis Prague Half Marathon. Some others would aim for the Volkswagen Prague Marathon.

Na začátku je čekaly kondiční testy, setkání s trenéry a výživovými poradci. Každá z nich na základě výsledků získala individuální tréninkový plán a možnost průběžně konzultovat tréninkové pokroky se svým osobním koučem. Každá žena si na počátku stanovila osobní cíl, vycházející z její celkové fyzické kondice a individuální situace.

At the start of the Challenge, the women had to take part in condition tests and meet their coaches and nutrition experts. On the basis of the tests, each of them obtained an individual training plan and was given the opportunity to consult their progress with their personal coach during the course of the programme. Each female participant set her own personal goal according to her overall condition and her individual situation.

PIM Women's Challenge 2011 Kromě průběžných testů fyzické kondice a na míru sestavených tréninkových plánů je odměnou všem vybraným účastnicím registrace do závodu zdarma, volný vstup do vybraných fitness center, běžecké vybavení adidas a elektronické tréninkové zařízení miCoach. V den závodu jistě ocení i vstup do VIP zóny a předzávodní konzultaci s trenérským týmem. Každou ženu určitě potěší i fotografie ze závodu zdarma. Konečný úspěch ale závisí na úsilí, ukázněnosti a důslednosti závodnic. Na závěr budou nejlepší ženy odměněny. Kritériem pro ocenění nebude jen čas na trati, ale také individuální zlepšení, splnění vytyčených cílů a dalších kritérií. Zvláštní cenu získá nejdisciplinovanější

Apart from tests to ascertain the degree of their physical condition and tailor-made training plans, all the chosen participants were rewarded with several gifts: free race registration, free entry to particular fitness clubs, running equipment provided by adidas and, particularly, the electronic equipment “miCoach”. On the race day they itself they will have access to the VIP zone and have a pre-race consultation with the coaching team. Each of the women will also receive photos taken during the race.

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

44


žena s nejlepší tréninkovou morálkou, nejvzornější účastí na setkáních, vedením tréninkového deníku, dodržováním všech termínů a plněním průběžných úkolů. Jednou z vybraných účastnic je dvaapadesátiletá Ilona Bajerová. Začala běhat těsně před padesátkou. Svůj první závod i první maraton zaběhla v roce 2009, ale naplno závodit začala až v roce 2010, kdy si uvědomila, že její běžecká příprava musí dostat pevný řád a svůj smysl má i regenerace. „Je mi jasné, že jsem omezená věkem i svou mohutnější konstitucí. Na druhé straně vím, že řízeným tréninkem mohu ještě něco vylepšit a nějaké vteřinky vybojovat vůlí a zarputilostí. Ráda bych zaběhla pražský maraton v čase 3:45. Někdy v budoucnosti bych si ráda vyzkoušela ultramaraton,“ dodává Ilona. Ani další z žen, čtyřicetiletá matka tří dětí Stanislava Schvachová, není zcela bez běžeckých zkušeností: „Před dvěma lety jsme s dětmi objevili orientační běh, který nám přímo učaroval. Doposud jsem však pravidelně netrénovala, a protože bych chtěla podávat lepší výkony, chci se teď v rámci projektu PIM Women’s Challenge pokusit zlepšit svou fyzickou kondici a zaběhnout Hervis 1/2maraton v čase 2:20. Nevím, jestli je to reálné, nebo zůstane jen u snu. V budoucnu bych ráda zkusila i maraton. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

Final success will depend on the degree of effort applied, discipline and perseverance on the part of the competitors and, in the end the best contestants will be rewarded. The criteria will be not only their final running time, but also their individual improvement and the meeting of the goals set, amongst others. A special prize will be given to the participant who was the most focused, with the best training discipline, most regular attendance at meetings and the most accurate training diary entries, as well as the keeping to deadlines and the accomplishing of immediate tasks. One of the chosen runners is Ilona Bajerová, aged 52. She started running shortly before she was fifty and ran her first race and her first marathon in 2009, but she entered into racing fully in 2010, when she realised that her training needed a better structure, and that correct recuperation made sense. “Undoubtedly I am limited by my age and heavier physical constitution. On the other hand, I know that I can improve a lot with controlled training and that I can eliminate some seconds by virtue of sheer will and determination. I would like to run the Prague marathon in 3:45. At some time in the future I would like to try an ultramarathon as well.” Another participant not entirely without running experience is Stanislava Schvachová aged forty and the mother of three children. Talking about the Challenge, she said „two years ago, my children and I discovered orienteering, and we were amazed. But I haven´t practised regularly, and since I would like to perform better, I want to try to improve my physical condition within the PIM Women´s Challenge programme and I´d like to run the Hervis Half Marathon in 2:20. I do not know whether it´s realistic or whether it will remain an unfulfilled dream, but in the future I´d like to try the marathon as well. We´ll see how it will turn out. “

1001_adv_LaTrentina_for_Magazine_210_148.ai 19.1.2010 15:05:27 Více na www.pim.cz/zeny

More at www.praguemarathon.com/women


Dobrovolníci

Volunteers – the Heart and Soul of the PIM Running Circuit!

Volunteers

Our volunteers are an energetic and enthusiastic group of people of all ages and backgrounds who voluntarily, in their own free time, come and help to look after the people who matter most during the races – the runners. During the PIM events, hundreds of our volunteers are responsible for the layout of the course, upkeep of changing rooms, manning refreshment points, handing out medals, organising music along the route, and many other activities of which the runners maybe are not even aware; but they are there, graciously lending a helping hand! Being a volunteer however, is not as simple as it sounds. Volunteers must always be on their toes and ready to assist as needed for anything that may come up throughout the race, so they must take an active interest in what’s going on. Our team of volunteers always must create a positive atmosphere, encourage the runners and do their very best in order for the races to be a success! Putting such a successful team of volunteers together is no easy matter! We are always aiming to bring together for all of our events, the best and most enthusiastic people who enjoy running and who are willing to give up some of their free time to be a part of the action of the PIM Running Circuit. Choose an activity that you would like to do during the race and come and actively support the runners at one of this year’s races. You too are bound to get caught up in the atmosphere that the runners praise so much!

Dobrovolníci – bez nich by se závod neuskutečnil, to je jednoduchá pravda. Jsou skupinou organizátorů, kteří dobrovolně a ve svém volném čase přijdou pomoci a přijdou se postarat o ty, o které během závodu nejvíce jde – o běžce a běžkyně. Během akcí PIM jsou jich třeba stovky. Zajišťují stavbu trati, šatny, trať, vydávání medailí, hudební produkci podél trati a mnoho dalších činností, o kterých třeba ani běžec neví. Ale jsou tam a pomáhají. Navíc není dobrovolník jako dobrovolník. Organizátor ani tak nepotřebuje někoho, kdo se postaví na určené místo, tam je a nestará se, co se děje okolo. Každý organizátor potřebuje tým dobrovolníků, který mu pomůže realizovat krásný a úspěšný závod. Potřebuje takové, kteří budou vytvářet atmosféru, hýčkat běžce a myslet pro maraton. Takovou skupinu není vůbec jednoduché dát dohromady! My se o to snažíme, a proto vyzýváme všechny, kteří mají rádi běhání, kteří jsou ochotní obětovat část svého volného času – přihlaste se, vyberte si činnost, kterou chcete v průběhu závodu vykonávat, a přijďte aktivně podpořit běžce na jednom z letošních závodů. Atmosféra, kterou si běžci tak pochvalují, jistě strhne i vás.

Each year, more than 2,500 volunteers get involved in PIM Running Circuit events. We sincerely thank everyone who has given or will give a helping hand, and it is thanks to them that PIM events can proudly rank alongside the very best sporting events in the world!

Každoročně se do akcí PIM Běžeckého seriálu zapojí více než 2 500 dobrovolníků. Všem, kteří poskytli pomocnou ruku, ze srdce děkujeme. I jejich zásluhou se akce PIM mohou s hrdostí řadit mezi špičkové mezinárodní sportovní události.

Don’t forget the “Seven Rules for a Good Volunteer”: 1. Always has his eyes open and is ready to help in every situation. 2. Under all circumstances, tries to be the best possible advertisement for PIM, Prague and the Czech Republic – “the world is watching!”. 3. Listens to the instructions given by his leader or the organiser. In a crisis, he makes quick decisions with a cool head. 4. Always works for the team. 5. Gives encouragement until the very last runner crosses the finish line. 6. Never seen smoking or with alcohol during the race. 7. A smile is free and makes everything more fun!

Nezapomeňte na „Sedmero správného dobrovolníka“: 1. Správný dobrovolník má vždy oči otevřené a je připraven pomoci v každé situaci. 2. Správný dobrovolník se za každých okolností snaží být tou nejlepší vizitkou PIMu, Prahy a České Republiky – „svět se dívá!“. 3. Správný dobrovolník naslouchá pokynům svého vedoucího či organizátora. V krizové situaci přijme rychlé rozhodnutí s chladnou hlavou.

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

46


4. Správný dobrovolník vždy pracuje pro tým. 5. Správný dobrovolník povzbuzuje, dokud poslední běžec není v cíli. 6. Správného dobrovolníka nikdo nespatří během závodu s cigaretou ani alkoholem. 7. Úsměv nic nestojí a jde s ním vše lépe!

To learn more detailed information about volunteering and its rewards, and to register for the volunteer team, please visit http://www.praguemarathon.com/volunteers.

On-line formulář pro přihlášení do dobrovolnického týmu najdete na www.pim.cz/dobrovolnici, kde jsou také podrobnější informace o jednotlivých činnostech a odměnách pro dobrovolníky.

Thank you, Your PIM Team

Přijďte pomoci s organizováním závodů. Přijďte aktivně podpořit běžce na trati. Děkujeme, Váš PIM team.

Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví. Dobrovolnická činnost je prospěšná pro celou společnost a posiluje její soudržnost. Dobrovolnou činností lidé společnosti vracejí to, co do nich vložila, a zároveň se při ní něco nového naučí. Tato činnost má mnoho podob: výpomoc ve sportovních klubech, školách, nemocnicích nebo dobročinných organizacích. V současnosti se dobrovolnictví věnuje zhruba 20 % Evropanů (více na www.evropska-unie.cz). PIM podporuje co největší zapojení dobrovolníků do svých aktivit. Díky dlouholetým zkušenostem v práci s dobrovolníky jsme schopni pomoci dalším s programy pro dobrovolníky. Napište na e-mail dobrovolnik@pim.cz a podělte se s námi o zkušenosti s dobrovolnickou činností.

Come and join our enthusiastic team and give active support to all of the runners!

Year 2011 is the European Year of Volunteering. Volunteering by helping towards anything that is beneficial to the whole of society is rewarding for both the volunteer and the organisation that they are helping. People who volunteer give something back to society and, at the same time, learn something new about it. Volunteering can take many forms: helping in sports clubs, schools, hospitals, charitable organisations, etc. At the moment about 20% of all Europeans take part in volunteering activities (find out more on: www.evropska-unie.cz) PIM involves as many volunteers in its activities as possible. Thanks to our many years‘ experience of working with volunteers, we are able to help others with their volunteer programmes. Please let us know about your experience with volunteering by writing to: dobrovolnik@pim.cz.


CEDOK inz. PIM 2011

24.1.2011

15:22

Page 2

PIM RUNNING CIRCUIT 2011 with CEDOK HOTELS ALL CATEGORIES IN PRAGUE AND IN THE CZECH REPUBLIC | SIGHTSEEINGS & EXCURSIONS | PACKAGE PROGRAMMES ACTIVE HOLIDAYS & SKIING HOLIDAYS | HOLIDAYS IN THE CZECH COUNTRYSIDE | TRANSFERS

CEDOK provides ACCOMMODATION, EXCURSIONS & TRANSFERS at PIM RUNNING CIRCUIT 2011 CEDOK TRAVEL AGENCY, Na Prikope 18, 111 35 Prague 1 www.cedok.com, Tel.: (+420) 221 447 206, Fax: (+420) 224 216 022 E-mail: webincoming@cedok.cz


Volkswagen Maratonský víkend Volkswagen Marathon Weekend Volkswagen Maratonský víkend

Volkswagen Marathon Weekend

5. – 8. května 2011

5–8 May 2011

5. – 7. května 2011 Marathon Sport Expo

5–7 May 2011 Marathon Sport Expo

Sobota 7. května Výstaviště Praha – Holešovice

Saturday 7 May Prague Exhibition Grounds – Holešovice

In-line Party 6,5 km

In-line Party 6.5 km

Nejen pro příznivce běhání, ale i pro in-linové nadšence se v programu Volkswagen Maratonského víkendu něco najde. 6,5 km dlouhá projížďka v pražském parku Stromovka je vhodná pro bruslaře všech úrovní, děti i dospělé. Nejede se na čas, cílem je dojet ve zdraví do cíle a dobře se pobavit.

Not only running enthusiasts but also fans of inline skating will find something for themselves on the programme of the Volkswagen Marathon Weekend. The 6.5 km-long route in Prague’s Stromovka Park is suitable for skaters of all standards, both adults and children. Your finishing time is not important; the aim is to complete the course without injury, and to enjoy yourselves.

Běh bez bariér 4,5 km Ani zdravotní handicap nemusí být překážkou aktivního životního stylu. Aby PIM umožnil i lidem se zdravotním postižením zažít opojný pocit štěstí a euforie z účasti v běžeckém závodě, rozhodl se v letošním roce poprvé uspořádat Běh bez bariér.

Run with no limits 4.5 km Being handicapped doesn’t have to prevent you from leading an active lifestyle. In order to enable people with some form of handicap to experience the exhilarating feeling of happiness and euphoria you get from taking part in a race, for the first time this year, PIM has decided to organise a Run for the Disabled.

Pedigree Procházka se psy 4,5 km Máte doma pejska a neradi ho necháváte samotného? Pak právě pro vás je určena další z doprovodných akcí Volkswagen Maratonského víkendu. Nenáročná, cca 4 km dlouhá nesoutěžní trať vede parkem Stromovka a těšit se můžete i na doprovodný program se psí tématikou.

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

49


Neděle 8. května – Staroměstské náměstí

Pedigree Walk with Dogs 4.5 km

Ideální příležitost, jak strávit sportovní dopoledne s celou rodinou. Ukažte dětem úžasnou atmosféru běžeckých závodů na trase, která měří jednu desetinu maratonské vzdálenosti.

Do you have a dog at home but you don’t like leaving him on his own? Then another of the accompanying events of the Volkswagen Marathon Weekend is especially for you. The gentle, non-competitive route around Stromovka Park is about 4 km long, and there will be plenty of entertainment along the way!

Allianz Eko Procházka 2 km

Sunday 8th May – Old Town Square

Ne každý může běhat. I přesto existuje možnost zapojit se do Volswagen Maratonského víkedu, udělat něco pro své zdraví a zažít procházku centrem Prahy v uzavřených ulicích bez aut.

Volkswagen Family Minimarathon 4.2 km

Volkswagen Rodinný Minimaraton 4,2 km

An ideal way to spend a sporting morning with the whole family. Show your children the wonderful atmosphere that a race can have along a route that measures one tenth of the marathon distance.

Allianz Eco Walk 2 km Not everyone can run. Nevertheless, there are still ways to get involved in the Volkswagen Marathon Weekend, to do something for your health, and to enjoy a walk through the centre of Prague on closed streets without any cars.

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

50


Moje zkušenost: Silného partnera nejvíc oceníte tehdy, když ho doopravdy potrˇebujete.

S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna – ociální pojistitel Hrdý partner Allianz Eko procházky a Rodinného běhu v Ústí nad Labem

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby

NABÍZÍME • zdravotnické asistence na Vašich akcích (na Prague International Marathon asistujeme již od roku 1998)

• dálkové převozy pacientů po celé ČR, v rámci EU i po ostatních státech Evropy s odborně kvalifikovanou posádkou

• vzdělávací akce pro odborníky i laiky

PŘIJMEME • lékaře • záchranáře • řidiče sanitních vozů

Suché krmivo Pedigree® se díky svému složení snadno tráví. Váš pes z něj proto získává vše, co potřebuje pro zdravé oči, zuby, srst a celkovou kondici, takže je zdravý, šťastný a dělá pevná hovínka.

Více informací na

www.zzshmp.cz

155

www.pedigree.cz


Gustav Mahler / Symfonie tisíců / dva orchestry / šest sborů / osm sólistů / jeden dirigent Generální partner

Oficiální partner

18/5 20.00 O2 arena

Středa ČESKÁ FILHARMONIE NDR SYMPHONIEORCHESTER HAMBURG Christoph Eschenbach – dirigent Erin Wall, Michaela Kaune, Simona Houda Šaturová, Petra Lang, Mihoko Fujimura, Nicolai Schukoff, Michael Nagy, John Relyea – sólisté Prodej vstupenek výhradně na terminálech SAZKA, a.“s. a www.sazkaticket.cz.

Hlavní mediální partner

www.festival.cz

inzerat PragueMM_210x148_Mahler-Prj10.indd 1

1.2.11 13:46

VAŠE REKLAMA NA ŽELEZNICI Recitál k 80. narozeninám

Ivana MORAVCE Pořádáte kulturní a společenské akce? Divadelní představení, koncerty, výstavy a festivaly? Využijte naší nabídky zvýhodněných reklamních ploch na železničních nádražích a ve vlacích ČD. Nabízíme Vám vysoce účinný zásah atraktivní cílové skupiny pravidených cestujících vlakem. 40% cestujících jsou mladí lidé do 29 let, kteří pravidelně a nadprůměrně navštěvují kulturní a společenské akce. Pro 70% pravidelných cestujících jsou naše nosiče dobrým rádcem při výběru kulturních akcí či nových výrobků. Pro více informací se obraťte na naše obchodní oddělení, případně e-mailem na adresu: info@railreklam.cz.

21 | 6 | 2011 19.30 hod / 7.30 p.m. Dvořákova síň / Dvořák Hall, Rudolfinum

J. HAYDN – L. van BEETHOVEN – L. JANÁČEK – F. CHOPIN www.railreklam.cz

Ivan MORAVEC klavír / piano


Marathon Music Festival Marathon Music Festival Marathon Music Festival provází všechny závody PIM Běžeckého seriálu – maraton, půlmaraton i Grand Prix – od dubna až do září. Během posledních 10 let MMF hostil více než 500 tuzemských i mezinárodních kapel, včetně stovek pouličních zpěváků, muzikantů, hráčů samby, tanečníků, polykačů ohně a mnoho dalších bavičů a kejklířů. Partnerem Maraton Music Festivalu se pro rok 2011 stala hudební televize Óčko.

The Marathon Music Festival is an integral part of all PIM Running Circuit races from April until September, including the marathon, half marathon, and Grand Prix. Over the last 10 years, the Marathon Music Festival has hosted more than 500 Czech and international performers, including hundreds of street singers, musicians, samba players, dancers, fire-eaters, jugglers and many others. This year, the Marathon Music Festival partner is the music television station, Óčko, and we thank them for their generous contribution.

maratonský koncert pražského jara marathon concert of Prague spring Není pochyb o tom, že Volkswagen Maraton Praha představuje akci světové sportovní úrovně. Její kulturní rozměr však v letošním roce již potřetí rozšíří open-air koncert, který je pořádán ve spolupráci s festivalem Pražské jaro v rámci Volkswagen Maratonského víkendu. Koncert se uskuteční v předvečer maratonského závodu, v sobotu 7. května na Staroměstském náměstí, vystoupí na něm Michal Prokop se skupinou Framus Five. Partnerem koncertu je Rádio Classic FM.

There is no doubt that the Volkswagen Prague Marathon is a worldclass event, but this year, for the third year running, its cultural side will include an open-air concert which is being organised in collaboration with the Prague Spring International Music Festival. As part of the Volkswagen Marathon Weekend, the concert will be held on the evening before the marathon race, on Saturday, 7th May, on the Old Town Square. Michal Prokop with the Framus Five will be performing. The concert’s partner is Radio Classic FM.

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

53


Marathon Sport Expo Marathon Sport Expo 5.-7. května 2011 – Výstaviště Praha – Holešovice

5-7 May 2011 – Prague Exhibition Grounds – Holesovice

Když v roce 2007 pořadatelé Volkswagen Maratonu Praha přesunuli registrace z nevyhovujících prostor v centru města na Výstaviště Praha – Holešovice, zpočátku čelili velké kritice závodníků, že to mají daleko. Zanedlouho však bylo všem jasné, že to byla dobrá volba. Z obyčejného registračního místa se rychle stal největší český běžecký veletrh a místo setkání různých komunit. Marathon Sport Expo se koná vždy před květnovým maratonem a během tří dnů jím projdou desítky tisíc návštěvníků. Jelikož se jedná o vrchol nákupní sezony, není divu, že akce přitahuje desítky obchodníků. Zastoupeny jsou všechny větší značky v čele s hlavním partnerem seriálu PIM, firmou adidas. Kromě bot a oblečení se však nabízí i sporttestery, výživa a doplňky. Bez přehánění se dá říci, že kdo to v českém běhu myslí vážně, na Expu nesmí chybět. Expo však zdaleka není jen o nakupování a vyzvednutí startovních tašek. Doprovodné programy nabízejí tradiční pasta party, přednášky a semináře a od loňského roku jsou též místem setkání pořadatelů běžeckých závodů, domácích i zahraničních. Kde jinde si vyměnit informace a kontakty s dodavateli služeb, než na veletrhu? Letošní Expo otvírá brány v poledne 5. května a najdete jej na Výstavišti Praha – Holešovice, hned vedle populárního parku Stromovka, kde se konaly první dva ročníky pražského půlmaratonu.

When the organisers of the Volkswagen Prague Marathon decided in 2007 to move race registration from its regular premises in the city centre to Výstaviště Prague – Holešovice, the move was highly criticised by runners who said that it was too far out of the centre. But it wasn’t long before it became clear to everyone that this was a very good choice. What had been an ordinary registration point quickly became the largest runners’ fair in the Czech Republic and a place for various communities to meet. The Marathon Sport Expo is held every year before the marathon in May, and over the three days tens of thousands of visitors pass through its doors. As it is the height of the shopping season it is no wonder that dozens of traders are attracted to the event. All the biggest brands are represented, headed by the PIM Running Circuit’s main partner, adidas. As well as shoes and clothing you can also find sports testers, nutritional products, and accessories. But the Expo is far from being just about shopping and picking up your start bags. The accompanying programmes offer the traditional pasta party, as well as talks and seminars, and since last year the Expo has also provided a place for both domestic and foreign race organisers to meet. Where else can you exchange information and contacts with suppliers of services other than at the fair? This year’s Expo will open its gates on 5th May and you will find it at Výstaviště Prague – Holešovice exhibition grounds next to the popular Stromovka park where the first two editions of the Prague Half Marathon were held.

www.incheba.cz www.pim.cz/expo

www.incheba.cz www.praguemarathom.com/expo

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

54


JustClean Ekologie Kvalita Spolehlivost

ZÁKLAD ÚSPĚCHU KAŽDÉHO PROJEKTU

JOHNNY BOXY Kanceláře, sklady, koupelny

JOHNNY WC a sanitární technika

Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003 komwag@komwag.cz, www.komwag.cz

ODPADY KONTEJNERY

JOHNNY OPLOCENÍ Bezpečnost zázemí staveb a akcí

ČIŠTĚNÍ 800 100 666 Severní Čechy a Praha 2, 3, 8 Praha 1, 4, 5, 6, 7 Východní Čechy Jižní Čechy, Příbramsko, Praha 9 a 10 Západní Čechy, Beroun, Rakovník, Most Morava a Slezsko Slovensko Maďarsko

+420 724 222 937 +420 602 166 361 +420 602 622 272 +420 606 647 591 +420 606 670 442 +420 602 753 313 +421 903 649 628 +36 703 403 659

www.johnnyservis.com

JOHNNY STAR Luxusní sprchy a luxusní toalety

JOHNNY STANY Střecha nad hlavou kdykoliv a kdekoliv

svoz likvidace odpadkové koše zanáška popelnic sutě, odpady z obcí vynáška, vyklízení kontejnery od 1 do 40 m3 prodej a dovoz písku chodníky, ulice zimní údržba, posypy samosběry, mytí ruční metení odstraňování graffiti

Provozujeme SBĚRNÝ DVŮR hl. m. Prahy


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Již 20 let Vám nabízíme výrobu map, knižních plánů, autoatlasů, mapových výřezů a nástěnných map na zakázku.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA ✓ Sportovní a kondiční diční specialista ✓ Sportovní a volnočasový očasový pedagog ✓ Sportovní a kondiční diční specialista, nově i s možností specializace „Wellness“ ellness“

Kurzy celoživotního vzdělávání s možnostíí pokračovat ve 3.ročníkuu bakalářského studia: • Instruktor sportovních aktivit • Manažer sportovních aktivit • Instruktor tvořivých činností pro volný čas • Wellness praktik • Manažer wellness aktivit

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA– vyšší odborná škola o dborná šk ✓ Management sportu ✓ Pedagogika volného času Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ Palestra a získat titul Bc. třísemestrálním studiem. s

Den otevřených dveří: 13. 5. • 17. 6. 2011 9:00 – 15:00

Rekvalifikační kurzy ◗ Sportovní masér ◗ Cvičitel zdravotní TV ◗ Instruktor fitcentra ◗ Instruktor aerobiku ◗ Instruktor sportovních aktivit volného času a další Den otevřených dveří: 27. 5. 2011 • 10:00 – 15:00

www.zaket.cz

KONTAKT KONTAKT: KONTAK T: Pilská 9, 198 00, Praha 14-Hostavice, T+F: 281 932 013, 281 930 154, infovs@palestra.cz

KONTAKT: Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 9, T: 286 852 860, 286 852 080 F: 286 850 188, info@palestra.cz

www.palestra.cz

Kartografické vydavatelství Žaket


OLOMOUC

Half Marathon 18. 6. 2011

Discover the beauty of Moravia!

adv_olomouc.indd 1

Half Marathon

28/02/11 21.21


Book your trip with our official travel agencies CTE Tourism is the ground handler and incoming travel partner of the PIM Events. The cooperation goes further than just offering a comfortable stay in accommodations fitting the runners’ requirements and budgets. CTE Tourism and PIM discuss closely what additional value can be given to Prague visitors and moreover commonly invest in the current and future events organized to make the PIM events those you will remember for a lifetime. Book best price accommodation and other services through PIM ground handler CTE Tourism (www.praguemarathonhotels.com) or

Argentina Horizonte Programas Recreativos Argentina Sanin Viajes Australia Travelling Fit Belgium BCD Travel Brazil Kamel Turismo Brazil Xtravel Finland Finland Travel Bureau Ltd. France Endurance Shop Tour France Planet Tours France Sportifs a Bord Greece PAM Tours Hungary BSI Ireland Sports Travel International Italy Born to run Melville Travel Italy Effetto Italy Terramia Tours Italy Ovunque Running Italy Victory inzerce CTE travel 2009:Sestava 1

organize your trip to Prague by contacting PIM official travel agency in your country:

www.horizontesrl.com.ar www.saninviajes.com www.travellingfit.com www.bcd-travel-direct.be www.turismokamel.com.br www.xtravel.com.br www.smt.fi www.enduranceshoptour.com www.planet-tours.fr www.sportifsabord.com www.pamtours.gr www.budapestmarathon.com www.sportstravelinternational.com www.born2run.it www.effettoitaly.com www.terramia.com www.ovunquerunning.it www.victoryevents.net

7.9.2009

17:22

Mexico Valle Viajes y Marathones Netherlands Loopreizen New Zealand Marathon Tours Norway Rogaland Marathon Tours Poland Marathon Services International Portugal Mr.Travel South Africa Penthouse Travel Sporting Tours Spain Sportravel Spain Viajes Iberia Maraton Sweden SRRC Sweden Switzerland Albis Reisen Turkey aQuasun Tourism Management United Kingdom 2:09 Events United Kingdom Nirvana Europe Ltd United Kingdom Running Inspired United Kingdom Running Crazy United Kingdom Sports Tours International USA Amazing Running Tours

www.valleviajes.com www.loopreizen.nl www.marathontours.co.nz www.rogaland-marathon.no paskal@pila.top.pl www.mrtravel.pt www.runningtours.co.za www.sportravel.es www.viajesamaratones.com www.marathon.se/srrc www.albisreiseb.ch www.aquasun.com.tr www.209events.com www.nirvanaeurope.com www.runninginspired.co.uk www.runningcrazy.co.uk www.sportstoursinternational.co.uk www.amazingrunningtours.com

Stránka 1

www.praguemarathonhotels.com

Official ground handler of the Prague Marathon w w w. p ra g u e m a ra t h o n h o t e l s . c o m

service, dedication, performance

Destination Management Company hotels apartments residences pensions Anglicka 26 120 00 Prague 2

transfers excursions restaurants packages T: +420 226 804 081 F: +420 226 539 470

meetings incentive events conferences congresses

marathon golf racing training camps www.ctetourism.com info@ctetourism.com


20th NOVEMBER, 2011

www.marathonfrenchriviera.com

WROCLAW MARATHON

Sponsor Główny:

11 SEPTEMBER 2011


33.WARSAW MARATHON

25th September 2011

www.warsawmarathon.com POLISH PRESIDENCY IN EU, June-December 2011


BUDAPEST 2011 4th September 2nd October 26th

26th

Budapest Budapest

Half Marathon Marathon

®

21 km – Relay (13km + 8km) Fun Run 8000 runners

42 km – Relay – Fun Run 30 km - unique distance 15 000 runners

www.budapestmarathon.com Phone: 0036-1-273-0939 I E-mail: budapest.run@futanet.hu


13. Morgenpost Dresden-Marathon 23.10.2011 Marathon Halfmarathon 10 km-Run

Info-Hotline: +49 351 4011222

www.dresden-marathon.de


40

72-2011 19


18th SEPTEMBER 2011 Odense, Denmark

+ ½ Marathon for women + ½ Marathon for men + Mini Marathon for children + Sports Expo + Pasta Party + T-shirt H.C. Andersen Marathon Gråbrødre Plads 3, 1 DK-5000 Odense C Denmark tlf: +45 3059 2444 info@hcamarathon.dk

www.hcamarathon.dk


Sunday 16 October Distances: Marathon Mizuno Half Marathon 8 km Echo Mini Marathon

Register Now www.amsterdammarathon.nl

404135_Praag.indd 1

21-01


VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA. ALL ROADS LEAD TO ROME.

Artwork: Flavia Aliverti

18.března 2012 March 18, 2012

WWW.MARATONADIROMA.IT


partneři partners Přináší sportovní událost, která je vlajkovou lodí PIM Běžeckého seriálu, Volkswagen Marathon Weekend, zahrnující Volkswagen Marathon Praha a Volkswagen Rodinný minimaraton 4,2 km. Letos bude flotila doprovodných vozidel PIM Běžeckého seriálu vybavena výhradně technologií BlueMotion nebo bude zahrnovat modely na ekologické palivo, čímž přispívá k ochraně životního prostředí. V roce 2011 PIM a Volkswagen oslaví 10 let úspěšné spolupráce. Brings you the PIM flagship event, the ‘Volkswagen Marathon Weekend’ including the “Volkswagen Prague Marathon” and the “Volkswagen Family Minimarathon 4,2 km”. This year the fleet of support vehicles for the PIM Running Circuit will exclusively be BlueMotion Technology or EcoFuel ecological models, which contribute to the protection of the environment. In 2011 PIM and Volkswagen will celebrate 10 years of successful co-operation.

Od samého počátku existence PIM, tj. od roku 1994 obléká běžce na akcích PIM do oficiálních účastnických triček, dobrovolníky, finalisty Juniorského maratonu a organizační tým do nejkvalitnějšího sportovního vybavení. Adidas je titulárním partnerem adidas Běhu pro ženy 5km, který je v současnosti největším samostatným během pro ženy v historii ČR. Since the first Prague International Marathon in 1994, adidas has been outfitting all the PIM runners, volunteers, JMC finalists and the PIM team in high quality functional T-shirts. We are also proud to be the organizers of the “adidas Women’s Race 5km” which is the largest race for women in the history of the Czech Republic.

Podle motta „get movin´“ (volně přeloženo: začni se hýbat) vybízí Hervis k radosti z aktivního pohybu a tím k lepšímu životnímu pocitu. Prestiž zahajovacího závodu sezóny Hervis 1/2Maraton Praha s letošní očekávanou účastní 9 500 běžců stále stoupá. V loňském roce byl oceněn zlatou známkou “IAAF Road Race Gold Label”, přičemž takového uznání se ve světě dostalo pouze šesti půlmaratonům. Following the motto “get movin´” Hervis invites you to enjoy active life style and feel good. With 9,500 runners expected to take part in our opening event, the ‘Hervis Prague Half Marathon 2011’, the race goes from strength to strength, and last year it was awarded with the “IAAF Road Race Gold Label“, putting it amongst just six half marathons to hold this prestigious recognition.

Partneři / Partners

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

70


“Kde je život, tam je MATTONI.” Každý běžec dobře ví jak je důležitý pitný režim, aby se úspěšně dostal za cílovou čáru. V letošním roce je pro běžce na občerstvovacích stanicích, tiskových konferencích a galavečerech připraveno více než 60 tisíc lahví minerální vody Mattoni. Mattoni je pro běžce na akcích PIM od prvního závodu. Letos se navíc vrací do pozice titulárního partnera Mattoni Grand Prix Praha, na jejímž startu se za její historii objevili nejlepší běžci světa, olympijští vítězové a držitelé světových rekordů. “Where there is life there is MATTONI”. Every runner knows that proper drinking regime is crucial to successfully cross the finish line. There are 61,490 bottles of Mattoni water ready for you at our refreshment points, press conferences, gala evenings, and runners´ parties. Mattoni water is part of PIM events from the very first day. Mattoni comes back as the title partner of Mattoni Prague Grand Prix, which has seen some of the best runners in the history, Olympic champions and world record holders.

Océ poskytuje komplexní tiskařské služby pro všechny tištěné materiály PIM, čímž přispívá k vytváření jedinečné image akcí PIM Běžeckého seriálu. Producing the face and image of the Prague International Marathon, Oce delivers complex printing services for outstanding representation of the PIM Running Circuit.

Pražské hotely Hilton poskytují ubytování pro všechny elitní běžce. Jsou zde rovněž umístěna tisková centra a jsou místem konání PIM galavečerů a tiskových konferencí. Hilton Hotels in Prague are the traditional official Marathon Headquarters where all the elite runners are accommodated. They are also the venues of choice for all gala evenings, press conferences, and media centers during our races.

Pojišťuje PIM, jeho závody a běžce. Inspiruje rodiny k účasti v Allianz Eko procházce a přispívá k myšlence dne v Praze bez aut. The guardian of PIM, its races and runners. We encourage you and your family to participate in the Allianz Eco Walk, and contribute to a day out in Prague without cars.

Oficiální dodavatel občerstvení PIM Běžeckého seriálu. Kvalitní a lehce stravitelné potraviny na občerstvovacích stanicích, pasta party, pro závodníky, dobrovolníky i organizátory. The official refresment supplier of the PIM Running Circuit. Quality and easily digestible food at the refreshment stations and a pasta party for the runners, volunteers and organizers.

Techničtí partneři / Technical partners

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

71


Udržuje nás v pohybu. V České republice disponuje sítí 124 čerpacích stanic, které šíří maratonského ducha a informují o akcích PIM Běžeckého seriálu. Eni je dalším z partnerů, který byl s PIM u vůbec prvního maratonu a letos se do řad partnerů vrací.

Specialista na sportovní výživu. Během náročného závodu jistě oceníte speciální sportovní výživu od Nutrendu, předního českého výrobce sportovní výživy a nápojů nejen pro sport, ale i zdravý a aktivní životní styl.

Keeping us in motion. There are 124 gas stations in the Czech Republic, which bring out the marathon atmosphere and where you can get information about your favourite race. Eni is another partner who stood at the birth of PIM and this year we welcome them again among our partners.

Specialists in sports nutrition. During a tough race, you will definitely appreciate some specialised sports nutrition from Nutrend, the leading Czech manufacturer of nutritional supplements and sport drinks, not only for sport and an active and healthy lifestyle.

Poskytuje jistotu, že se běžci ze zahraničí, kteří v případě maratonského závodu tvoří polovinu účastníků, dostanou na start odpočatí a včas.

ČT jako hlavní mediální partner přenáší již od prvního ročníku závody PIM na milióny obrazovek českých domácností. I v tomto roce sledujte všechny závody na sportovním kanálu ČT4.

Giving us confidence that our foreign runners, which make up half of the participants in the Volkswagen Prague Marathon, will get to the start line relaxed and on time.

From the beginning, Czech Television, as our main media partner, has brought the PIM Running Circuit to millions of TV screens in homes across the Czech Republic. Also this year watch all the PIM races on the sports channel CT4.

ČRo1 Radiožurnál je tradičním mediálním partnerem, který pomáhá zviditelnit akce PIM a přináší zajímavé reportáže přímo z místa konání.

Mediální skupina Mafra bude informovat o akcích PIM nejen na stránkách Mladé fronty Dnes, v hudební televizi Óčko, ale i v dalších médiích.

Czech Radio 1’s Radio Journal is a traditional media partner that helps to promote the PIM events and always offers up to the minute reports direct from the race.

The Mafra media group will be providing information about PIM events on the pages of Mladá fronta Dnes, on the Óčko music station, and also through other media outlets throughout the Czech Republic.

Jedna z nejvýznamnějších českých elektrotechnických společností rozzáří během Mattoni Grand Prix celou trasu (pro Vaši bezpečnost je celá trasa přisvícena), během všech akcí PIM se také stará o zajištění elektrického proudu po celé trase.

Pedigree – Všichni chlupáči i jejich majitelé se po loňské premiéře i letos mohou těšit na opravdu netradiční a ojedinělou událost – Pedigree procházku se psy, kterou uspořádáme společně s předním světovým výrobcem krmiv pro naše čtyřnohé miláčky.

One of the leading electrical companies brightening the entire course of the Mattoni Grand Prix throughout the evening for the safety of our runners. During all PIM events, Eltodo ensures proper electrical supply to all corners of our routes.

Pedigree – After last year’s premiere, all pets and their owners can again look forward to the “Pedigree Walk with Dogs”, a truly innovative and unique event, co-organized with the world’s leading pet food producer.

Mediální partneři / Media partners

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

72


Dopravní podnik hlavního města Prahy INFOCENTRA DPP:

Prague Public Transit Company INFORMATION CENTRES:

stanice Muzeum: Po – Ne a svátky: 7.00 – 21.00 stanice Anděl, Nádr. Holešovice: Po – Pá: 7.00 – 21.00, So: 9.30 – 17.00 Letiště Ruzyně (1 a 2): Po – Ne: 7.00 – 21.00 budova Magistrátu hl. m. Prahy: Po – Ne: 7.00 – 18.00

Muzeum station: Mo – Sun and public holidays: 7 a.m. – 9 p.m. Anděl, Nádraží Holešovice stations: Mo – Fri: 7 a.m. – 9 p.m., Sat: 9.30 a.m. – 5 p.m Ruzyně Airport 1, Ruzyně Airport 2: Mo - Su: 7 a.m. – 9 p.m. Prague City Hall: Monday to Friday: 7 a.m. – 6 p.m.

MUZEUM MHD A NOSTALGICKÁ LINKA Č. 91 Přijďte si prohlédnout více než čtyřicet historických vozidel a další exponáty do střešovické vozovny v Praze. Navíc ze střešovické vozovny vyjíždějí o víkendech a svátcích od března do listopadu v pravé poledne historické soupravy tramvají na svou pravidelnou trať centrem města na nostalgické lince 91. Více informací naleznete na +420 296 128 900 nebo www.dpp.cz

PUBLIC TRANSPORT MUSEUM AND NOSTALGIC TRAM LINE NO. 91 Come and see more than 40 historical vehicles and other public tranport exhibits in the Střešovice public transport museum. Every weekend from March to November inclusive, the historical trams leave the Střešovice depot on their regular route through the City centre on the nostalgic tram line No. 91. This line operates on Saturdays, Sundays and public holidays from 12:00 p.m. to 5:35 p.m. Find out more on www.dpp.cz or call +420 296 128 900

FAKTA & LEGENDY 20 zajímavých kapitol ze 135leté historie pražské městské hromadné dopravy doplněných o 334 vyobrazení. V prodeji v Infocentrech DPP za 330 korun.

33 PRAGUE TRIPS BY PUBLIC TRANSPORT Travel with us and discover the most important sites in and around Prague. The book is an ideal guide for those who want to experience the beauty of the City by public transport. Available in information centres (listed above) for 150 CZK (6EUR).

• 1/2Maratonské Expo:

31. 3 - 2. 4. 2011 Náměstí Jana Palacha u Rudolfina • Marathon Sport Expo: 5. - 7. 5.2011, Incheba Expo Praha, Průmyslový palác, Výstaviště, Praha 7 – Holešovice • Grand Prix Expo: 8. - 10. 9. 2011 Stan na Staroměstském náměstí


statistika, kterou jste neznali Statistics you never knew km celkem uběhnutých běžci v závodech dobrovolníků

575 978 2 753

km run by runners in all races volunteers

ambulancí

47

ambulances

členů personálu první pomoci

166

first-aid staff

autobusů

32

buses

osobních aut

24

passenger cars

nákladních vozů

33

lorries

motorek

26

motorcycles

jízdních kol

25

bicycles

km ujetých zaměstnanci PIM

212 229 km

kilometres driven by PIM employees

osobních počítačů

36

obdržených emailů

196 800

emails received

návštěvníků webových stránek

789 500

website visitors

ubytovacích míst

15 000

hotel beds booked

plotů

32 km

fences

vázacích pásků

76 000 ks

vymezovací pásky

26 000 m

PCs

5 716

outdoorových a tiskových reklam

34 965

outdoor and print advertisements

22 480

electronic chips

spínacích špendlíků

275 000

safety pins

soutěžních medailí pojistných smluv

13 20 000

3 719 kg

oranges

těstovin

1 250 kg

pasta

soli

39 kg

salt

rajčat

633 kg

tomatoes

bazalky

55 kg

basil

baget

2 600

baguettes

plastových pohárků

86 000

plastic cups

plastových talířů

17 000

plastic plates

plastových příborů

29 700

plastic knives and forks

kontejnerů v cílovém prostoru

30

containers at the finish

přemístitelných toalet

375

portable toilets

občerstvovacích míst

27

refreshment points

mycích houbiček

85 000

sponges

(jedná se o čísla za celý rok / numbers for the whole year) eltodo-maraton-105x148_Sestava 1 10.1.11 10:17 Stránka 1

www.eltodo.cz

electronic time measurement stations medals in competition

8 124

insurance policies

oficiálních triček PIM

20 746

official PIM T-shirts

účastníků všech akcí

50 047

participants of all events

zúčastněných škol

131

participating schools

měst v ČR (kde se konají akce PIM)

15

cities in the Czech Rep. (with PIM events)

hudebních uskupení

60

music performances

národností

100

nationalities

neperlivé vody pro běžce

pomerančů

TV cameras

elektronických čipů stanic elektronického měření času

bananas

tape passports for staff, media, guests

28

7 581 kg

cable ties

pasů pro personál, média, hosty

TV kamer

banánů

58 181 lt

still water for runners

minerální vody pro běžce a veřejnost

71 612 lt

mineral water for runners and the public

isotonických nápojů

18 500 lt

isotonic drinks

zkonzumovaného piva

960 lt

beer drunk

sáčků čaje

1 260

teabags

cukru

134 kg

sugar

jablek

1 500 kg

apples

energetika - doprava - osvětlení - telekomunikace


REGISTER NOW!

WWW.BRUSSELSMARATHON.BE

aims.indd 1

Czech Republic Stunningly diямАerent www.CzechTourism.com

28/02


Již 18 let se staráme o Karlův most „galerii pod širým nebem“ sdružení výtvarníků k arlova mostu g a r a n t p o ř á d ku , v y s tav o vá n í a prodeje na karlově mostě www.k arluvmost.cz

o.s.

Adresa pro písemný styk: POB 106, 118 00 Praha 011 Adresa kanceláře: Sněmovní ul. č. 7, 118 00 Praha 1 Tel/fax: 257 531 088, e-mail: sdruzeni@karluvmost.cz


Organizační výbor Organizing Committee Na tom, aby akce PIM Běžeckého seriálu šlapaly jako dobře seřízené hodinky, pracuje skupinka talentovaných, věci oddaných a energických lidí. Lidí, kteří koordinují tisíce věcí a mají pod kontrolou miliony nejrůznějších detailů. Jsou prostě úžasní. A vy byste měli vědět, kdo to je.

Carlo Capalbo

Chairman of the Organizing Committee & of the Board of Directors

Zdeněk Bříza

Board Member & Director of Finance

The biggest sporting event in the Czech Republic is organized and staged by a small core group of talented, dedicated, high-energy people. People who do a thousand different jobs, and manage a million different details. They are flat out amazing. And you should know who they are.

Václav Skřivánek

Ondřej Brouček

Václav Mráček

Kateřina Wich

Jaroslav Medřický

Tomáš Fencl

Antonín Bolina

Martin Drábek

Lucie Kálecká

Sabina Dudová

Petr Duda

Isabelle Biela

Claudio Zamengo

Viera Křivohlavá

Štěpán Škorpil

František Kašpar

Ivo Domanský

Marianna Ďurašková

Petr Kostovič

Hana Šimková

Miloš Škorpil

Jarmila Krauskopfová

Running Clubs Trainers

Race Manager

Graphic & Production Manager

Milan Šmejkal

Partners Relationship Technical & Logistic

Medical Director

Board Member & Director of Operations

Diana Rybachenko

Ondřej Kolář

Jiří Nečásek

Ieva Razbadauskyte

Tomáš Vrzák

Board Member & Director of Marketing & Communication

Tomáš Mirovský Race Coordinator

Jana Moberly

Elite Athletes & Race Hospitality Manager

Vladimír Drábek Institutions & Race

Petr Homoláč Institutions & Communication

Foreign Promotion Manager Race promotion

Martina Kozáková Věra Rohanová

Michal Vávra

Public Relations Manager

Jaroslava Naidrová Marketing & Communication

Sašo Belovski

Partners Relationship

Start Area Non-competitive

Race & Marketing Support

Technical Support, Junior Marathon

Tomáš Hubený

Project Manager

Race & Marketing Support

Technical Support

Domestic Promo, Charity & Loyalty Programs Manager

Marathon Music Festival

Refreshment Points

Ranking, Race, Junior Marathon

Jan Dopita

Junior Marathon

Transfers & Race Day

Time keeping

Finance & HR Manager

Voice of the Marathon

Finance & Control

Marathon Guru

Accountant Administration

Race Management

JMC Tutor

Office Management

Roberto De Blasio

Hospitality & Incoming

Head Trainer

Office Management

Roberto Bertelé

Josef Burian, Jarda Tomeš, Radek Pastyřík, Martin Lukeš, Rudolf Smejkal, Zdeněk Dančo, Petr Kopřiva

Hana Synovcová

Web Editing & Kontent

Legal & Operations

Matteo Barolo Graphic Design

Ti zlatí The golden ones 1/2Maraton / Half Marathon Muži / Men 1h04’48’’ – EZAYEDI Ali (LBY) 1h03’28’’ – KIPRONO Isaac (KEN) 1h02’09’’ – KORIR Anthony (KEN) 1h02’15’’ – CHERUIYOT Willy (KEN) 1h02’47’’ – KIPROP Fred (KEN) 1h01’46’’ – NGENY Joseph (KEN) 1h01’07’’ – KIRUI Silas KEN) 1h01’15’’ – KIBIWOTT Stephen (KEN) 1h01’00’’ – Ivuti Patrick M. (KEN) 1h02’08’’ – KARANJA Eliah Muturi (KEN) 1h00’07’’ – KOECH Nicholas Kiprutto (KEN) 1h00’09’’ – KIMURER Joel Kemboi (KEN)*

Rok / Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ženy / Women 1h15’39’’ – KLIMEŠOVÁ Jana (CZE) 1h14’17’’ – KLIMEŠOVÁ Jana (CZE) 1h12’51’’ – BARSOSIO Florence (KEN) 1h12’06’’ – MARCONI Gloria (ITA) 1h11’13’’ – JAVORNIK Helena (SLO) 1h10’38’’ – KIRUI Catherine (KEN) 1h12’49’’ – KIRUI Susan (KEN) 1h10’08’’ – KWAMBAI Caroline (KEN) 1h11’14’’ – SHOBUKHOVA Liliya (RUS) 1h12’’00’’ – GIGI Asha Roba (ETH) 1h09’03’’ – KOSGEI Rosa (KEN) 1h09’57’’ – KOSGEI Rosa (KEN)**

Rok / Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ženy / Women 2h39’33’’ – TKACH Svetlana (UKR) 2h37’33’’ – VINICKAYA Elena (BLR) 2h32’58’’ – VINICKAYA Elena (BLR) 2h34’25’’ – VINICKAYA Elena (BLR) 2h28’33’’ – FIACCONI Franca (ITA) 2h27’42’’ – IVANOVA Alina (RUS) 2h26’33’’ – VICECONTE Maura (ITA) 2h32’24’’ – IVANOVA Alvetina (RUS) 2h31’10’’ – KIBOR Anne Jelagat (KEN)

2h12’15’’ – KOECH Barnabas (KEN) 2h10’42’’ – CHEPTOT Steven (KEN) 2h11’11’’ – SHAMI Mubarak Hassan (QAT) 2h11’49’’ – HELDER Ornelas (POR) 2h11’06’’ – MUNGARA Kenneth Mburu (KEN) 2h07’48’’ – Ivuti Patrick M. (KEN) 2h05’39’’ – KIPTANUI Eliud (KEN)*

2h31’49’’ – AMAN Leila (ETH) 2h28’42’’ – KOSGEI Salina Jebet (KEN) 2h29’20’’ – IVANOVA Alina (RUS) 2h33’10’’ – YULAMANOVA Nailya (RUS) 2h31’43’’ – YULAMANOVA Nailya (RUS) 2h28’27’’ – GLOK Olga (RUS) 2h25’29’’ – KIROP Helena (KEN)**

Grand Prix Muži / Men 10  km 28’10’’ - CHEGE Laban (KEN) 28’59’’ – TERGAT Paul (KEN) 28’30’’ – TERGAT Paul (KEN) 28’16’’ – PINTO Antonio (POR) 29’34’’ – VANKO Miroslav (SVK) 28’07’’ – GEBRSELASSIE Haile (ETH) 28’14’’ – TERGAT Paul (KEN) 28’31’’– KIILU Simon (KEN) 27’37’’ – KIPROTICH Wilson (KEN) 28’47’’ – SALIL Stanley Kipkosgei (KEN) 28’05’’ – KEBENEI Wilson Kiprotich (KEN)* 28’26’’ – TARAGON Wilfred Kipkoe (KEN) 29’27’’ – RYBAK Vitalii (UKR) 28’24’’ – MKAMI Marwa Dickson(TAN) 28’27’’ – MAROFIT Mourad (MAR)

Maraton / Marathon Muži / Men 2h12’44’’ – TURBO Tummo (ETH) 2h12’21’’ – MUSYOKI William (KEN) 2h09’07’’ – KAGWE John (KEN) 2h08’52’’ – LAGAT Elijah (KEN) 2h11’19’’ – KEIRING Eliud (KEN) 2h10’35’’ – CHEMOIYWO Simon (KEN) 2h10’14’’ – SAMBU Andrew (TAN) 2h11’41’’ – TARUS Henry (KEN) 2h11’56’’ – CHERUIYOT Willy (KEN)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rok / Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ženy / Women 5  km 15’43’’ – HALLE Gunhilda (NOR) 15’38’’ – KALOVICS Aniko (HUN) 15’58’’ – RAKONZAI Beata (HUN) 15’30’’ – KALOVICS Aniko (HUN) ** 15’40’’ – KALOVICS Aniko (HUN) 15’25’’ – CHEPTONUI Caroline (KEN) 15’40’’ – KALOVICS Aniko (HUN) 15’40’’ – KALOVICS Aniko (HUN) 15’46’’ – KWAMBAI Irene K. (KEN) 15’27’’ – KALOVICS Aniko (HUN) 15’46’’ – OTERO Gladys Kerubo (KEN) 15’41’’ – MRISHO Zakia (TAN)

* Mužský traťový rekord / Men event record ** Ženský traťový rekord / Women event record

www.pim.cz

www.praguemarathon.com

77


Čestný výbor Honorary Committee Václav Klaus

Prezident České republiky, předseda Čestného výboru

Bohuslav Svoboda Primátor hl. m. Prahy

Josef Dobeš

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Milan Jirásek Předseda ČOV

Libor Varhaník

Radek Klíma

Starosta MČ Praha 7

Mayor of Prague

Starosta MČ Praha 4

Radek Klíma

Mayor of Prague 5 District Council

Marek Ječmének

Mayor of Prague 7 District Council

Pavel Horálek

Mayor of Prague 4 District Council

Josef Dobeš

Josef Nosek

Starosta MČ Praha 8

Minister of Education, Youth and Sports

Josef Nosek

Petr Hulinský

Milan Jirásek

Petr Hulinský

Libor Varhaník

Petr Dolínek

Chairman of the Czech Olympic Committee

Předseda finančního výboru ZHMP

Dana Zátopková

Vladimír Kotrouš

Radní hl. m. Prahy

Chairman of the Czech Athletic Federation

Ředitel Městské policie hl. m. Prahy

Dana Zátopková

Zdeněk Bezouška

Starosta MČ Praha 1

Ředitel sekce služby dopravní policie

Jiří Paluska

Rostislav Vondruška

Starosta MČ Praha 2

Bohuslav Svoboda

Pavel Horálek

Petr Dolínek

Oldřich Lomecký

President of the Czech Republic, Chairman of the Honorary Committee

Marek Ječmének

Předseda Českého atletického svazu (maminka maratonu) Olympijská vítězka

Václav Klaus

Starosta MČ Praha 5

(Mamma of the Marathon) Olympic Champion

Oldřich Lomecký

Mayor of Prague 1 District Council

Ředitel CzechTourism

Jiří Paluska

Mayor of Prague 2 District Council

Mayor of Prague 8 District Council Chairman of the Financial Committee, Prague City Prague Town Councellor

Vladimír Kotrouš

Head of the Prague City Police

Zdeněk Bezouška

Deputy of the Head for Police Offices

Rostislav Vondruška Director of CzechTourism

kalendář akcí pim 2012 calendar of pim events 2012 31. března Hervis 1/2Maraton Praha 31 March Hervis Prague Half Marathon 13. května 13 May

Volkswagen Maraton Praha Volkswagen Prague Marathon

8. září Mattoni Grand Prix Praha 8 September Mattoni Prague Grand Prix 23. června Olomoucký 1/2Maraton* 23 June Olomouc Half Marathon* 15. září Ústecký 1/2Maraton* 15 September Ústí Half Marathon* *pořádáno ve spolupráci s tempo team prague *organised in cooperation with the tempo team prague www.pim.cz

www.praguemarathon.com

78


Marathon Magazine 2011  
Marathon Magazine 2011  

Marathon Magazine 2011

Advertisement