IMTGD 2010 : Somewhere Thai

Page 242

240

รัฐธีร์ ไพศาลโชติสิริ Ratthee Phaisanchotsiri

พยัญชนะ45

“จากสังคมพื้นฐานในปัจจุบันขณะ สิ่งสะท้อนที่สำ�คัญที่เป็นตัวพลักดันรากเหง้า ของขนบวัฒนธรรมแบบสมัยนิยม ที่เราสามารถสังเกตุเห็นได้จนเป็นภาพชินตา อาจเป็นเรื่องของ “สังคมออนไลน์” หรือ Social Network ที่ผู้คนในกระเเสสังคมต่างนิยมให้ความสนใจ ในเรื่องของความสะดวกสบาย และการเข้าสังคมได้ทุกเวลา ในบริบทของการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ทำ�ให้การดำ�เนินชีวติ ของผูค้ นเปลีย่ นแปลงไป การรับสื่อ และการออกความเห็นได้อย่างง่ายดายทำ�ให้สังคมป่วยการ และเป็นต้นเหตุของความขัดเเย้งที่เกิดขึ้นได้ง่าย หากคนในสังคมขาดสติ และไม่วิเคราะห์กลั่นกรองข่าวสารที่เข้ามาในเเต่ละวัน ฉะนั้นแนวคิดของ “พยัญชนะ 45” ต้องการกล่าวสะท้อนถึงสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรุนเเรง ในเชิงการปฏิรูปวัฒนธรรมอย่างไม่ตั้งใจของผู้คนในสังคม ถึงวิีถีการดำ�เนินชีวิตที่เเตกต่างไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องการใช้ภาษา ทัง้ การพูด การเขียน หรือภาษาทีถ่ กู ใช้กนั อย่างหยาบๆ และบิดเบือนไปในสังคมออนไลน์ ให้หยุดคิดและเริ่มหวนกลับมาตระหนักถึง ความสำ�คัญของการดำ�รงไว้ซึ่งความเป็นคนไทย