Page 1

okladka2006do poprawki:Layout 1

6-05-07

20:34

Page 1

GRAFIKA

WOJEWOD A MAZOWIECKI

WARSZAWSKA 2008

GRAFIKA WARSZAWSKA 2008


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 1

G R A F I K A WA R S Z AW S K A 2 0 0 8 XV edycja Konkursu

WA R S AW P R I N T C O M P E T I T I O N 2 0 0 8 XV edition


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 3

JURY KONKURSU Zbigniew Kamieński Bożena Koroczycka Hanna Krulikowska Rafał Strent (przewodniczący) Andrzej Węcławski Stanisław Wieczorek Anna Żakiewicz-Machowska


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 4

Piętnaście lat minęło… Warto dziś spojrzeć wstecz i zastanowić się, co się wydarzyło w sztuce, co sprawiło, ż e comiesięczny konkurs na najlepsze dzieło graficzne tak dzielnie trwa, dlaczego ma to miejsce tutaj, w Warszawie i na Mazowszu, i dlaczego ogranicza pole tylko do grafiki artystycznej, oficjalnie zwanej warsztatową. Plon konkursu to już potężna kolekcja dzieł, które reprezentują Warszawę i Mazowsze na licznych wystawach w Polsce i w okolicznych krajach. Dziś to już niemal osiemset prac! Piętnaście lat temu dopiero pretendowaliśmy do wyższej ligi państw, klepaliśmy biedę, z trudem zdobywaliśmy materiały graficzne (te zawsze muszą być najwyższej jakości) – ale konkurs powstał. Zmieniali się jurorzy, zmieniali uczestnicy, narzędzia, trendy w sztuce i artystyczny system aksjologiczny – a konkurs trwa. Główny entuzjasta i inicjator konkursu, jakim bez wątpienia jest Wydział Grafiki tutejszej Akademii Sztuk Pięknych, jest jednostką większą niż całe inne szkoły artystyczne. Od ubiegłego roku dysponuje europejskiej jakości warsztatem technicznym i powierzchnią pracowni, której zazdroszczą nam uczelnie zachodnie. Trudno ukrywać, że to zasługa konkursu, bo sztuka powstaje i rozwija się zawsze tam, gdzie jest na nią zapotrzebowanie. Fenomen malarstwa niderlandzkiego miał podobne podłoże: istniała bogata klasa ś rednia, czyli mieszczaństwo, a siedemnasty wiek był czasem bez wojen, przynajmniej w tamtych stronach. Dziś można już skonstatować, że cała obecna czołówka artystyczna to niemal wyłącznie laureaci Grafiki Warszawskiej. Zajmują najważniejsze miejsca w galeriach, uczelniach, urzędach, w wydawnictwach i periodykach. Słowem: nadają ton jakości sztuk wizualnych i poziomowi kreacyjnemu największego środowiska twórczego. Trzeba bowiem pamiętać, że ponad jedna trzecia wszystkich polskich artystów plastyków mieszka w Warszawie i na Mazowszu. Tego nie można lekceważyć. W sztuce, co oczywiste, nie ilość się liczy - ale z niej, jeśli działają odpowiednie bodźce, wyrastają czasem wartości, których nikt się nie spodziewał. To jest ten fenomen aktywności artystycznej, a konkurs znakomicie sprawdza się jako bezinteresowny bodziec. Wszyscy, którzy mamy na sercu jego dobrą przyszłość, jesteśmy radzi, ż e nie musimy już chodzić z coroczną misją do mecenasów i sponsorów. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki to nie tylko struktura, dzięki której konkurs prowadzi dziś fachowe biuro, w którym wszyscy są nie tylko dobrze przygotowani zawodowo - ale także „mają na sercu jego dobrą przyszłość”. Przywiązaliśmy się do imprezy, a chyba i do siebie nawzajem. Teraz nie trzeba nikomu tłumaczyć, co i kiedy wymaga pilnej interwencji, w jakiej kolejności należy działać – wszystko już funkcjonuje jak sprawna maszyna. Dobrze, że to dla sztuki!

4


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 5

Fifteen years passed Today, it is worth looking back and reflecting on what has happened in art, what made a monthly competition for the best graphic work last, why it takes place here, in Warsaw, in Mazovia, and why it is limited to artistic graphics, officially referred to as workshop graphics. The competition has already borne fruit in the form of a vast collection of works which represent Warsaw and Mazovia on numerous exhibitions in Poland and neighboring countries. Today, the collection comprises almost eight hundred works! Fifteen years ago, we merely aspired to the higher league of states, we were poor, had difficulty obtaining graphic materials (those always have to be of highest quality) – but still, the competition was established. Jurors came and went, new participants appeared, tools, trends in art, and artistic axiological systems changed – but the competition still survives. The leading enthusiast and initiator of the project, which Graphic Art Department of Warsaw’s Fine Arts’ Academy definitely is, is a unit larger than some art academies. Since last year, it has been equipped with European level technical workshop and its spaciousness is something that Western academies envy us. There is no escaping the fact it’s thanks to the competition, because art is always created and developed is places where it is in demand. The phenomenon of Flemish painting had a similar background: there existed a wealthy middle class, the bourgeoisie, and the seventeenth century was a time free of wars - at least in that corner of the world. Now, it can be stated that almost all leading artists of today are laureates of Warsaw Graphic Print Competition. Their works occupy most eminent places in art galleries, academies, offices, publishing houses, and periodicals. In one word, they dictate quality standards in visual arts and the level of the largest creative circle. Because it must be remembered that over one-third of all Polish artists live in the capital, or in Mazovia. That must not be disregarded. Obviously, in art, it’s not quantity that matters, but, if the right stimuli are activated, it sometimes breeds values no one would have expected. That is the phenomenon of artistic activity, and the competition provides an immensely useful and impartial drive. All of us to who its good future is dear are happy we no longer have to embark on an annual mission searching for sponsors. The Mazovian Center for Culture and Art is not only an institution thanks to which the competition has an office today – and with professional staff – it’s also a body to which “the competition’s good future is dear”. We have become attached to the event, and, probably, also to one another. Now, there is no need to explain what and when requires urgent intervention, or what the order of actions should be – everything works like an efficient machine. It is good that’s done for art’s sake! Why graphics, and not painting, sculpture, architecture, or any kind of designing? The answer is simple. The phenomena of Polish School of Graphics and Polish School of Poster emerged on dual grounds: disregard on the part of the The Main Office

5


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 6

Dlaczego grafika, a nie malarstwo, rzeźba, architektura, czy wszelkiego rodzaju projektowanie? To proste. Fenomeny Polskiej Szkoły Grafiki i Polskiej Szkoły Plakatu powstały z dwóch powodów: z lekceważenia Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (czyli cenzury) – bo co to za sztuka na papierze! Ponadto z relatywnie łatwej i taniej wysyłki prac. Gdyby inne dyscypliny artystyczne miały podobne możliwości, pewnie by też błyszczały na całym ś wiecie. Bo wartości rodzą się z konkurencji, w której graficy brali udział najczęściej. Ludzi zdolnych nigdy nam nie brakowało, w zgodzie z zasadą, że każde społeczeństwo ma podobny odsetek geniuszy i idiotów. Graficzni geniusze mieli szansę pokazać się w światowym środowisku, gdzie doceniano ich stosownie do talentu, a nie kraju pochodzenia. Dziś, choć zainteresowanie grafiką jest nieco mniejsze, szanse naszych artystów rosną, bo mamy ł atwy dostęp do rynku i do najlepszych materiałów. Nawet obecne zawirowania finansowe, nazywane kryzysem, mogą stać się czynnikiem sprzyjającym sztuce graficznej. Mówi się o niej bowiem, że to sztuka demokratyczna, gdyż cenę dzieła dzieli się przez liczbę nakładu. Znaczy to tyle, że odbitkę można kupić relatywnie tanio, nawet autorstwa wyjątkowo znanego artysty. Warto jeszcze pamiętać, ż e proces twórczy w grafice wymaga szczególnej uwagi, ż e spontaniczne gesty trudno od razu zaakceptować. Ż e proces odwracania obrazu na odbitce wymaga kompozycyjnej precyzji, którą można tylko zestawić z równaniem matematycznym. Zważywszy, że matematyka jest jedyną dostępną na ziemi formą ideału, a jej widzialny kształt to geometria, łatwo zrozumieć wszystkie implikacje, jakie niesie ona sztuce graficznej. Wszystkie najwybitniejsze dzieła sztuki wyróżniają się ową idealną, matematyczną równowagą, choć czasem powstałą intuicyjnie. Trzeba wierzyć, że niebawem, wraz z rozwojem narzędzi badawczych będzie można bardzo precyzyjnie wykazać kosmiczny, niebiański porządek dzieł muzycznych, plastycznych czy architektonicznych, przynajmniej w odniesieniu do ich warstwy fizycznej. Bo jedność nauki i sztuki jest bliższa niż się wydaje. Dopiero obie razem wolno nazywać kulturą... Tych piętnaście lat minęło rzeczywiście bardzo szybko. Świat wokół nas ucywilizował się w niezwykłym tempie, na co dzień nie pamiętamy już braku wszystkiego, od żywności po papier toaletowy; stojących na ulicach łóżek z towarem początkujących kapitalistów; weryfikacji przyzwyczajeń – a zarazem wiary, że lepiej być musi! Może to problem wieku, bo dawniej między jednym a drugim Nowym Rokiem mijał cały rok, a teraz już mniej niż pół. Znany dziennikarz zauważył ubiegłej wiosny, ż e kiedyś Olimpiady organizowano co cztery lata, a teraz już są co roku. Ale chyba nic z tym nie da się zrobić. Trzeba iść naprzód, tylko coraz szybciej. Grafika Warszawska, licząc ludzką miarą, nie jest jeszcze w pełni dorosła, ale już nie wolno jej lekceważyć. Taka ilość i jakość zebranych dzieł (przypominam: odtajniamy i zatrzymujemy jedynie prace nagrodzone) stanowi kolekcję, którą mogłaby

6


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 7

for the Control of Press, Publications, and Events (that is, censorship) – what art is it if it’s on paper?! The other reason was relatively easy and low-cost delivery of works. If other art disciplines had similar possibilities, also they would probably shine brightly around the world. Because values are born of competition – in which graphic artists participated most often. We have never lacked talented people, the principle says each society has a similar proportion of geniuses and idiots. Graphic geniuses had a chance to appear on world arena, where they were assessed based on talent, rather than country of origin. Now, although interest in graphics is somewhat smaller, the chances of our artists are growing, because we have easy access to the market and to best quality materials. Even current financial difficulties, referred to as the crisis, can become favorable for graphic art. Don’t they say it’s a democratic discipline, as a work’s price is divided by the number of its editions, which means a print can be bought at relatively low cost, even if the author is particularly famous? It is also worth remembering that in graphics the creative process requires special attention, that it’s difficult to immediately accept spontaneous gestures. The process of reversing the image on the print requires precise composition that can only be compared to mathematical equation. Considering the fact that mathematics is the only form of ideal available on earth, and its visible reflection is geometry, it is easy to comprehend all the implications that has for graphic art. All eminent works of art are characterized by this mathematical balance, though sometimes it is achieved intuitively. We must believe that soon, as research tools develop, it will become possible to demonstrate the cosmic, divine order of works of music, art, and architecture, at least with reference to heir physical dimension. Because the unity of science and art is closer than it seems. Only standing together can the two be called culture... Indeed, the fifteen years passed very quickly. The world around us has rapidly become civilized, in our everyday lives we no longer remember that we lacked everything, from food to toilet paper; we have forgotten the camp beds – street stalls of beginner capitalists; the verification of habits – and the belief it will be better! Maybe it’s age that’s a problem – in the past, consecutive New Year’s Days were divided by a whole year, whereas now, less than half a year divides them. A famous journalist observed last spring that Olympic Games were once organized every four years, now, they are held every year. But probably nothing can be done about that. We have to march forwards, faster and faster. If you compare it to a person, Warsaw Graphic Print Competition is not fully mature, but it should not be disregarded. Such number of accumulated works (let me remind you we only disclose the identities of authors of winning works, and we keep only those) constitutes a collection which any world gallery, including Vienna’s Albertina, could be proud of. The collection, which is constantly growing, is now stored in and taken care of by Mazovian Center for Culture and Art.

7


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 8

pochwalić się każda światowa galeria, łącznie z wiedeńską Albertiną. Stale się powiększającą kolekcję przechowuje i dba o nią obecnie Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Francuzi od czasów swojej Rewolucji narzucili Europie pogląd, że gwałtowne, a jeszcze lepiej krwawe przemiany są wartością same w sobie. W związku z tym zniszczyli nieprzebrane dobra kultury. Chińczycy robili to samo półtora wieku później. Tymczasem rozwój sztuki wymaga stabilnych warunków – fajerwerków i rewolucji trzeba szukać w sercach i głowach, a nie niszcząc katedry i biblioteki. Pojęcie „kultura” wywodzi się wszak z łacińskiego cultura agri - uprawa ziemi. Potrzebuje zatem wieloletniego trudu i trochę równowagi. Przykład Niderlandów nie jest jedyny w historii... Można jeszcze zapytać, jaką wartość ma kolekcja Grafiki Warszawskiej. Wiemy, jakość artystyczną można bezstronnie ocenić po dwustu latach – wystarczy więc poczekać. Decyzje jury obiektywizują się wcześniej, kiedy te same prace, lub inne tego samego autora, są nagradzane na konkursach międzynarodowych, od Japonii i Australii po Bułgarię, Macedonię, Niemcy, Norwegię i USA. Takich sukcesów mamy całkiem sporo. Warto jednak na zbiór spojrzeć z innej strony: jest to chyba najpełniejsza kolekcja sztuki okresu przełomów. Mieliśmy przełom tysiącleci, zmianę ustroju politycznego i przeżywamy codziennie, często bezwiednie, gwałtowne przekształcenia wszystkiego za sprawą narzędzi cyfrowych. Gutenbergowska ruchoma czcionka przegrywa z ruchomym obrazem. Trzeba wierzyć, że nieruchoma grafika nie przegra... Koniecznie trzeba jeszcze oddać cześć tym wszystkim, którzy powiększali pulę premii. Były to nie tylko firmy czy instytucje, takie jak FSO (oficjalnie nazywane KORAM ZZN Poland), Muzeum Narodowe w Warszawie, Okręg Warszawski ZPAP, dystrybutor szlachetnego papieru NITECH, portal internetowy Artinfo, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – ale także comiesięczny fundator ryzy papieru akwafortowego Pan Medard Tyszko, czy donatorzy dodatkowej Nagrody Roku Państwo Xymena Zaniewska i Mariusz Chwedczuk. Wszystkim Wam chwała i cześć, bo nic nie przynosi tak wielkiej satysfakcji jak bezinteresowna pomoc, a wsparcie osoby wrażliwej, ambitnej i uzdolnionej stawia Was w gronie tych, którzy z Florencji, i jeszcze kilku miejsc, uczynili centrum świata kultury. Nie jest przypadkiem, że dziś pamiętamy nie tylko nazwiska artystów... Rafał Strent

8


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 9

The French, since the time of their Revolution, have been imposing a view on Europe that rapid or – better – bloody changes are a value in itself. As a result, they have destroyed countless works of art. The Chinese did the same a century and a half later. However, the development of art requires stable conditions – fireworks should explode and revolutions should be reflected in hearts and minds, they should not assume the form of acts of destruction to universities and libraries. The notion of “culture” is derived from Latin cultura agri – agriculture. What we need is many years of effort, and some balance. The Flemish example is not an exception in history… We could also ask about the value of Warsaw Graphic Print Competition’s collection. We know that unbiased assessments of artistic value can be formulated after two centuries – all we have to do is wait. The jury’s decisions become objectivized earlier, when the same or other works of the same artist win international competitions, from Japan and Australia, to Bulgaria, Macedonia, Germany, Norway, and the USA. We have seen many such successes. But it’s worth looking at the collection from another perspective: it probably is the most comprehensive collection of works from the period of breakthroughs. There was the millennium, a change of political system, and, every day, we experience – often involuntarily – rapid transformations introduced by digital tools. Gutenberg’s moving print loses to moving picture. We must trust graphics will not lose… We must also pay homage to all those who contributed to the pool of prizes. These were not only firms or institutions, such as FSO Assembly Units’ Plant (officially called ZZN Poland), The National Museum of Warsaw, Warsaw Division of Polish Artists’ Union, distributor of quality paper NITECH, Artinfo Internet portal, the President of Warsaw’s Fine Arts’ Academy – but also the monthly founder of a ream of etching paper Mr. Medard Tyszko, or founders of an additional Award of Year, Ms. Xymena Zaniewska and Mr. Mariusz Chwedczuk. Thank you all, we owe you the deepest respect because nothing brings as great satisfaction as disinterested help, and supporting the sensitive, ambitious, and talented, places you among those who made Florence and several other locations centers of the world of art. It is not accidental that today we remember not only the names of artists…

RafałStrent

9


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 10

Mój mały jubileusz… XV edycja konkursu „Grafika warszawska”, dzięki ludziom dobrej woli i przychylności władz Warszawy i województwa mazowieckiego; zakończyła się wystawą w Galerii Test. Wystawa prezentuje się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Ten pokaz jest dla mnie wydarzeniem, ale i wyzwaniem. Jest dla mnie i prof. Rafała Strenta pokazem jubileuszowym, po raz piętnasty uczestniczymy w pracach jury i pracach organizacyjnych. Prof. Rafał Strent od początku pełnił funkcję przewodniczącego jury z urzędu. Chwała mu za to. Ja, jako tak długoletni juror posiadam duże doświadczenia (pamiętam co i kiedy było) - co jest korzystne, ale mam też rutynę i to co się nazywa „zmęczeniem” materiału - co jest szkodliwe. Mój osąd dorobku ostatniej edycji jest subiektywny i warunkowany dwoma wyżej wymienionymi czynnikami. Każdego miesiąca na konkurs wpływa średnio po dwadzieścia kilka grafik. Wśród nich są prace studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, są prace studentów z Europejskiej Akademii Sztuk i od czasu do czasu wpływa kilka grafik z uczelni w Radomiu. Na konkurs wpływają prace artystów z Warszawy i okolic w tym wielu artystów znanych o liczącym się dorobku. Prace artystów znanych są dla mnie rozpoznawalne i myślę, ż e inni jurorzy też je rozpoznają. Prac graficznych z województwa mazowieckiego na konkurs przychodzi mało i sporadycznie. Zdecydowana większość prac studenckich i z poza Warszawy jest mi nie znana. Prawie w każdym miesiącu jest przynajmniej jedna grafika, która jest dla mnie nowa i frapująca w warstwie ideowej i doskonałej technice realizacji. Gdy jest takich prac więcej, praca jury jest wtedy inspirująca, ciekawa bo polemiczna. Zawsze werdykty zapadają w głosowaniu jawnym, zawsze przed głosowaniem staramy się dokładnie omówić swoje stanowiska. Staramy się, aby ostateczny werdykt miał zdecydowaną większość głosów. Zwiedzając ostatnią wystawę byłem ciekawy czy nagrodzone przez jury grafiki obronią się i jaki poziom estetyczny reprezentuje cała wystawa. Moim zdaniem wystawa jest na dobrym poziomie artystycznym, a nagrodzone prace graficzne zapowiadają, że ich autorzy w niedługim czasie będą brylować wśród polskich współczesnych artystów. Nie jestem krytykiem sztuki i z tego względu nie wymieniam nazwisk tych młodych artystów. Przy zwiedzaniu wystawy poczułem świeży powiew młodości, poczułem coś, co każe mi wierzyć w nowe otwarcie dla grafiki warsztatowej.Po 15 latach w zbiorach Galerii Test czyli w zbiorach Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki znalazło się ponad 800 dzieł graficznych, które już dzisiaj stanowią unikatową kolekcję dorobku artystycznego III Rzeczypospolitej. Kolekcja ta ma wartość muzealną. Zakupy czynione przez Muzeum Narodowe są sporadyczne, nie zbiera grafik Zachęta i na dobrą sprawę nie wiem czy jest takie drugie miejsce w Polsce. Siłą i wartością nie do przecenienia jest to, ż e kolekcja warszawska jest systematyczna, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Konkurs „Grafika Warszawska” stworzył i tworzy szanse dla młodych artystów, jest miejscem konfrontacji i tworzy ś rodowisko co we współczesnym zatomizowanym ś wiecie jest

10


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 11

My little jubilee… The 15th edition of Warsaw Graphic Print Competition, thanks to people of good will and the sympathy of authorities of Warsaw and the Province of Mazovia, ended with an exhibition in Test Gallery. The exhibition looks good, or even very good. I see the show as both an achievement and challenge. For me and Professor Rafał Strent it is a jubilee, we act as jurors and participate in preparatory works for the fifteenth time. Professor Rafał

Strent has ex officio chaired the jury from the

beginning, for which we owe him respect. I, as longtime juror, have considerable experience (I remember what happened and when) – which is helpful, however, I also have moved in a rut, and suffer from fatigue – which is harmful. My judgment of the achievements of latest edition is subjective and conditioned by the two factors mentioned above. Each month more than twenty graphic works are sent in for the competition. Those include works of Warsaw Fine Arts’ Academy’s students, works of students of European Academy of Arts, and, from time to time, we receive some works of the students of academy in Radom. Artists from Warsaw and its surrounding area – also those accomplished - send in their works. I can recognize the works of famous artists, and I believe other jurors can do so, too. The number of graphic works coming from the rest of Province of Mazovia is small, they are sent in only sporadically. Most works of students and those coming from outside Warsaw look unfamiliar to me. Almost every month I encounter at least one graphic which is new and intriguing in its ideology and perfect technique. If the number of such works is greater, the jury’s sessions are inspiring, they are interesting in their polemic nature. Verdicts are always achieved by way of open vote, before voting, we try to explain our positions. We want verdicts to be achieved by a considerable majority of votes. When visiting the latest exhibition I was curious whether the works which had been awarded prizes by the jury would pass the test and what esthetic level the whole exhibition would represent. According to me, its artistic level is good, and the winning graphics are proof that their authors will soon become shining stars in Polish artistic circles. I am not an art critic so I will not list the names of those young artists. When visiting the exhibition I felt a fresh breath of youth, I felt something which makes me believe in a new beginning for workshop graphics. After 15 years, the collection of Test Gallery, that is, The Mazovian Center for Culture and Art, comprises over 800 graphic works, which even today constitute a unique collection of artistic achievements of The Third Republic of Poland. The collection has historic value. Purchases made by the National Museum are sporadic, Zachęta Gallery doesn’t collect graphic works, I am not sure whether there is another place like that in Poland. Undeniably, Warsaw’s collection’s value and strength stem from the fact it is systematic – expands month by month and year by year. Warsaw Graphic Print Competition has opened – and is still opening – chances for new artists, it is a platform for confrontation, and builds up a community, which in today’s atomized world is particularly precious.

11


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 12

szczególnie cenne. W 2008 roku oprócz stałego konkursu „Grafika warszawska” w Warszawie miały miejsce dwie ważne wystawy grafiki warsztatowej. W galerii Królikarnia - „Interpretacje”. Tradycje warszawskiej grafiki warsztatowej, wystawa związana z Międzynarodowym Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza „Imprint” oraz wystawa samego Triennale w Pałacu Kultury i Nauki w listopadzie 2008 roku. O wystawie w Królikarni znalazłem jedną recenzję, piękną i cenną - Pana Andrzeja Osęki. O wystawie w Pałacu Kultury i Nauki rzetelnie napisała Pani Monika Małkowska. Krótką recenzję „Imprintu” autorstwa Pana Sławomira Marca znalazłem w periodyku „Sztuka.pl”. Pan Marzec napisał, cytuję: „Zdarzenie, którego ranga artystyczna jest naprawdę duża, zostało zupełnie pominięte. Trzeba zadać pytanie:- Dlaczego? O „Grafice warszawskiej” już od lat nikt nie napisał żadnej recenzji:- Dlaczego?”Na pytanie przez siebie postawione Pan Sławomir Marzec odpowiada trojako. Po pierwsze - jeżeli napisała pochlebną recenzję „Rzeczypospolita”, to „Gazeta Wyborcza” musiałby napisać o wystawie negatywnie. Po drugie - recenzenci masa Mediów nie znają się na grafice. Autor przypuszcza, że obecnie w krytyce dominuje analfabetyzm wizualny. Trzecie wyjaśnienie brzmi: Wiodący recenzenci obsługują wyłącznie wiodące galerie i wiodących artystów. Czy któraś z odpowiedzi Pana Sławomira Marca jest trafna - nie wiem. Może żadna, natomiast wiem, że to co wypisują o sztuce różni znawcy trzeba z „naszego” tłumaczyć na język polski i wtedy też nic się przeważnie nie rozumie. Odczuwam ogromny brak krytyki artystycznej, tego co się dzieje w sztuce i boli mnie panujący cynizm i arogancja. Wierzę głęboko, że to co jest rzeczywiście w sztuce wartościowe obroni się, a te setki amatorskich fotografii wystawianych dzisiaj w galeriach i skwerach Warszawy wrócą na swoje miejsca w rodzinnych albumach. Każdy kto posiada aparat telefoniczny z obiektywem jest artystą i niech tak będzie. Chwała Bogu, że warsztat grafiki artystycznej jest tak wymagający, że tylko wybrani mogą go opanować. W tym jest siła grafiki.

prof. Stanisław Wieczorek Jabłonna, 1 marca 2009

12


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 13

In 2008, along with regular Warsaw Graphic Print Competition, two other important workshop graphics exhibitions were held in Warsaw. Interpretations. Traditions of Warsaw’s Workshop Graphics, in Królikarnia Gallery, an exhibition connected with Imprint – Tadeusz Kulisiewicz’s International Triennial of Graphic Arts, and the Triennial’s exhibition in the Palace of Culture and Science in November 2008. I have found a review of the exhibition shown in Królikarnia Gallery, beautiful and valuable, by Andrzej Osęka. The exhibition presented in the Palace of Culture and Science was conscientiously reviewed by Monika Mał kowska. A short review of Imprint by Sł awomir Marzec appeared in Sztuka.pl. Mr. Marzec wrote: “The event whose artistic importance is really great practically passed unnoticed. A question arises: Why? For years, there hasn’t been any review of Warsaw Graphic Print Competition – again, why?” Mr. Marzec’s answer to the question he asks himself touches upon three aspects. First of all, if Reczpospolita ran a favorable review, Gazeta Wyborcza would have to run an unfavorable one. Secondly, mass media reviewers know nothing of graphic art. The author supposes that today’s criticism is plagued by visual illiteracy. The third explanation goes: leading reviewers visit only leading galleries and leading artists. Whether any of the answers proposed by Sł awomir Marzec is right – I don’t know. Maybe none of them is, but what I do know is that what various experts write about art requires translation from “their” language into Polish, which doesn’t help much anyway because the content remains unclear. I feel there is a serious shortage of art criticism, of what happens in art, and I feel hurt by the ever-present cynicism and arrogance. I believe that what is really valuable in art will defend itself, and the hundreds of amateur photos exhibited today in Warsaw’s galleries and squares will return to their place in family albums. Everybody who owns a mobile phone with a camera is an artist - so be it. Thanks God the workshop of artistic graphics is so demanding that only the chosen ones can master it. That is the strength of graphic art.

prof. Stanisław Wieczorek Jabłonna, 1 marca 2009

13


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 26

Świetną sprawą w grafice warsztatowej jest możliwość manipulowania powtarzalnością poszczególnych elementów na odbitce. Układanie, odwracanie czy komponowanie różnych matryc to nieograniczona ilość dróg, którymi można dalej pójść, a każda z nich zaprowadzi przecież gdzie indziej. Operowanie matrycami jest czystą przyjemnością, ale i nieustającym zaskoczeniem – satysfakcją z materii, kształtu, kompozycji, koloru. Intensywność farby drukarskiej sprawia, ż e grafika pulsuje i zyskuje swoistą mięsistość. Świadomość bogactwa technik graficznych oraz ich częściowa nieprzewidywalność motywuje do działania i dostarcza mnóstwo ż yciowej energii. Grafika to przecież ogromna frajda i zabawa dostarczająca nam uciech wizualnych i silnych przeżyć estetycznych. Ale jest też ona żywiołem, nad którym nie jesteśmy w stanie w pełni zapanować – to jedna z największych jej zalet. Podczas wykonywania odbitek staram się dużo eksperymentować, sprawdzam właściwości materiałów, obserwuję ich wzajemne oddziaływanie. Lubię, gdy odbitka stopniowo zyskuje swoją dynamiczność i ekspresję. W moim cyklu graficznym próbowałem przedstawić inność, oryginalność i nieprzeciętność motywu obecnego w kulturze od zawsze. Kreatury czy potwory towarzyszyły ludziom w ich snach, opowiadaniach, wierzeniach. Jest to tematyka, z której można czerpać bez końca. Chciałbym, aby moje prace zaciekawiały odbiorców oraz by były kojarzone nie tylko z obserwacją odmienności, ale także z pozytywnym jej odbieraniem, tolerowaniem i szanowaniem. Przecież wszystko wokół opiera się na różnicach, a zwłaszcza twórczość artystyczna.

A great thing is workshop graphics is the possibility to manipulate the recurrence of particular elements of a print. Arranging, reversing, or composing various matrixes provides an unlimited number of ways which one can choose – each leading somewhere else. Manipulating matrixes is pure pleasure, but it also is full of surprises – satisfaction with the material, the shape, composition and color. The intensity of printing paint makes graphic works pulsate, in a way, they gain “flesh”. Awareness of the richness of graphic techniques and their partial unpredictability motivates to action and provides a lot of life energy. Because graphics is great pleasure and fun, a source of visual pleasures and strong esthetic emotions. But it also is an element which we are unable to fully control – that is one of its greatest advantages. While making prints, I try to experiment a lot, I check the properties of materials, examine their effect on one another. I like it when the print gradually gains its dynamism and expression. In my graphic cycle I tried to present the individuality, originality, and uniqueness of a motif which has been present in culture for ever. Various creatures and monsters appeared in people’s dreams, in tales, and beliefs. The subject is inexhaustible. I would like my works to interest audiences; I’d like them to be associated not only with observation of what is different, but also with its positive perception, with tolerance and respect. Because everything that surrounds us is based on differences, particularly artistic creation. Czarek Poniatowski


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 27

NAGRODY ROKU 2008 AWARDS OF THE YEAR 2008


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 28

Grand Prix Roku 2008 Prezydenta m. st. Warszawy

Cezary Poniatowski „Potwór V”, technika mieszana, 106x75cm

Mayor of Warsaw’s Grand Prix For The Year 2008

Cezary Poniatowski “Monster V”, mixed technique, 106x75cm

28


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:42

Page 29

29


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:43

Page 32

II Nagroda Roku 2008 Nagroda Roku 2008 Muzeum Narodowego w Warszawie Nagroda Roku 2008 Artinfo.pl - Portalu Rynku Sztuki

Paulina Bartnik „Akt V”, druk cyfrowy, 70x100cm

Second Prize For The Year 2008 The National Museum in Warsaw’s Award For The Year 2008 Artinfo.pl – Art Market Portal’s Award For The Year 2008

Paulina Bartnik “Nude V”, digital print, 70x100cm

32


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:43

Page 37

37


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:43

Page 38

Nagroda Roku 2008 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Wojciech Domagalski „*4”, technika mieszana, 73x57cm

Mazovia Region Centre of Culture and Arts’ Director’s Award For The Year 2008

Wojciech Domagalski “*4”, mixed technique, 73x57cm

38


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:43

Page 39

39


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:43

Page 44


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:43

Page 45

K ATA L O G C ATA L O G U E


29-04-07

16:43

Page 47

II Nagroda Regulaminowa z cyklu „Rdza, korozja”, intaglio, 69,5x49cm

JANUARY

Maria Kowalska

STYCZEŃ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Maria

Second Statutory Prize Kowalska From “Rust, Corrosion” cycle, intaglio, 69,5x49cm

47


29-04-07

16:43

Page 56

Nagroda Rektora ASP w Warszawie

Maria Kowalska z cyklu „Rdza, korozja”, technika własna, 50x67cm

FEBRUARY

LUTY

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Warsaw Fine Arts’ Academy’s President’s Award

Maria Kowalska From “Rust, Corrosion” cycle, own technique, 50x67cm 56


29-04-07

16:43

Page 58

I Nagroda Regulaminowa

Wojciech Domagalski „4 m. 50”, technika mieszana, 65x99cm

MARCH

MARZEC

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

First Statutory Prize

Wojciech Domagalski “4 m. 50”, mixed technique, 65x99cm 58


29-04-07

16:44

Page 65

II Nagroda Regulaminowa

APRIL

Urszula Janowska „Kamień - początek” z cyklu „Kamienie”, technika mieszana, 57,5x46cm

KWIECIEŃ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Second Statutory Prize

Urszula Janowska “The Stone - beginning” from “Stones” cycle, mixed technique, 57,5x46cm 65


29-04-07

16:44

Page 70

I Nagroda Regulaminowa

Paulina Bartnik „Akt III”, druk cyfrowy, 70x100cm

MAY

MAJ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

First Statutory Prize

Paulina Bartnik “Nude III”, digital print, 70x100cm 70


29-04-07

16:44

Page 71

II Nagroda Regulaminowa

MAY

Tomasz Kędzierski z cyklu „Entropie”, druk cyfrowy, 50x50cm

MAJ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Second Statutory Prize

Tomasz Kędzierski From “Entropies” cycle, digital print, 50x50cm 71


29-04-07

16:44

Page 72

III Nagroda Regulaminowa

Kamil Gorgoń „III”, technika mieszana, 105,5x80cm

MAY

MAJ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Third Statutory Prize

Kamil Gorgoń “III”, mixed technique, 105,5x80cm 72


29-04-07

16:44

Page 76

I Nagroda Regulaminowa Grand Prix Roku 2008 Prezydenta m.st. Warszawy

Cezary Poniatowski „Potwór V”, technika mieszana, 106x75cm

JUNE

CZERWIEC

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

First Statutory Prize Mayor of Warsaw’s Grand Prix For The Year 2008

Cezary Poniatowski “Monster V”, mixed technique, 106x75cm 76


29-04-07

16:44

Page 78

III Nagroda Regulaminowa

Katarzyna Muranty „Autoportret VIII”, druk cyfrowy, offset, 50x66cm

JUNE

CZERWIEC

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Third Statutory Prize

Katarzyna Muranty “Self-portrait VIII”, digital print, offset, 50x66cm 78


29-04-07

16:44

Page 81

Nagroda Okręgu Warszawskiego ZPAP

JUNE

Wojciech Domagalski „XI-P2”, technika mieszana, 65x99cm

CZERWIEC

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Polish Artists’ Union’s Warsaw Division’s Award

Wojciech Domagalski “XI-P2”, mixed technique, 65x99cm 81


29-04-07

16:44

Page 82

I Nagroda Regulaminowa

Aleksandra Nałęcz-Jawecka z cyklu „Totemy osobiste”, druk cyfrowy, metal, 113x73,5cm

JULY

LIPIEC

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

First Statutory Prize

Aleksandra Nałęcz-Jawecka From “Personal Totems” cycle, digital print, metal, 113x73,5cm 82


29-04-07

16:44

Page 84

III Nagroda Regulaminow

Tomasz Kędzierski z cyklu „Entropie”, druk cyfrowy, 50x50cm

JULY

LIPIEC

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Third Statutory Prize

Tomasz Kędzierski From “Entropies” cycle, digital print, 50x50cm 84


29-04-07

16:44

Page 85

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

JULY

Cezary Poniatowski „Kreatura III”, technika mieszana, 77x110cm

LIPIEC

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Mazovia Province’s Marshal’s Award

Cezary Poniatowski “Creature III”, mixed technique, 77x110cm 85


29-04-07

16:44

Page 86

Nagroda Rektora ASP w Warszawie

Joanna Koziej „Efekt motyla VIII”, offset, akwatinta, 25x65cm

JULY

LIPIEC

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Warsaw Fine Arts’ Academy’s President’s Award

Joanna Koziej “Butterfly Effect VIII”, offset, aquatint, 25x65cm 86


29-04-07

16:45

Page 92

Nagroda Rektora ASP w Warszawie

Maria Kowalska „Przykazanie”, technika własna, 100x70cm

AUGUST

SIERPIEŃ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Warsaw Fine Arts’ Academy’s President’s Award

Maria Kowalska “The Commandment”, own technique, 100x70cm 92


29-04-07

16:45

Page 95

II Nagroda Regulaminowa

SEPTEMBER

Cezary Poniatowski „Kreatura II”, technika mieszana, 78,5x114,5cm

WRZESIEŃ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Second Statutory Prize

Cezary Poniatowski “Creature II”, mixed technique, 78,5x114,5cm 95


29-04-07

16:45

Page 96

III Nagroda Regulaminowa

Karolina Witowska „Notatka 1”, akwaforta, akwatinta, 99x65cm

SEPTEMBER

WRZESIEŃ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Third Statutory Prize

Karolina Witowska “Note 1”, etching, aquatint, 99x65cm 96


29-04-07

16:45

Page 98

Nagroda Rektora ASP w Warszawie

Aleksandra Owczarek „Edyta”, akwaforta, akwatinta, 66x46cm

SEPTEMBER

WRZESIEŃ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Warsaw Fine Arts’ Academy’s President’s Award

Aleksandra Owczarek “Edith”, etching, aquatint, 66x46cm 98


29-04-07

16:45

Page 100

I Nagroda Regulaminowa Nagroda Roku 2008 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Wojciech Domagalski „*4”, technika mieszana, 73x57cm

OCTOBER

PAŹDZIERNIK

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

First Statutory Prize Mazovia Region Centre of Culture and Arts’ Director’s Award For The Year 2008

Wojciech Domagalski “*4”, mixed technique, 73x57cm 100


29-04-07

16:45

Page 102

III Nagroda Regulaminowa

Urszula Janowska „Piscis II”, technika mieszana, 38x115,5cm

OCTOBER

PAŹDZIERNIK

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Third Statutory Prize

Urszula Janowska “Piscis II”, mixed technique, 38x115,5cm 102


29-04-07

16:45

Page 103

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

OCTOBER

Paulina Bartnik „Akt IV”, druk cyfrowy, 70x100cm

PAŹDZIERNIK

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Mazovia Province’s Marshal’s Award

Paulina Bartnik “Nude IV”, digital print, 70x100cm 103


29-04-07

16:45

Page 104

Nagroda Rektora ASP w Warszawie

Cezary Poniatowski „Kreatura X” technika mieszana, 76x106,5cm

OCTOBER

PAŹDZIERNIK

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Warsaw Fine Arts’ Academy’s President’s Award

Cezary Poniatowski “Creature X” mixed technique, 76x106,5cm 104


29-04-07

16:45

Page 105

Nagroda Okręgu Warszawskiego ZPAP

OCTOBER

Zofia Klajs „Bez nazwy 3”, druk cyfrowy, akwaforta, akwatinta, 55,5x92,5cm

PAŹDZIERNIK

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Polish Artists’ Union’s Warsaw Division’s Award

Zofia Klajs “No Name 3”, digital print, etching, aquatint, 55,5x92,5cm 105


29-04-07

16:45

Page 107

II Nagroda Regulaminowa

NOVEMBER

Zofia Klajs „Bez nazwy 2”, druk cyfrowy, akwaforta, akwatinta, 53x91cm

LISTOPAD

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Second Statutory Prize

Zofia Klajs “No Name 2”, digital print, etching, aquatint, 53x91cm 107


29-04-07

16:45

Page 108

III Nagroda Regulaminowa

Szymon Tomsia „Pejzaż I”, technika własna, 44x66cm

NOVEMBER

LISTOPAD

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Third Statutory Prize

Szymon Tomsia “Landscape I”, own technique, 44x66cm 108


29-04-07

16:45

Page 110

Nagroda Rektora ASP w Warszawie

Paulina Rek „Krajobraz I”, technika mieszana, 73,5x52cm

NOVEMBER

LISTOPAD

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Warsaw Fine Arts’ Academy’s President’s Award

Paulina Rek “Landscape I”, mixed technique, 73,5x52cm 110


29-04-07

16:45

Page 111

Nagroda Okręgu Warszawskiego ZPAP

NOVEMBER

Paulina Bartnik „Akt I”, druk cyfrowy, 70x100cm

LISTOPAD

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Polish Artists’ Union’s Warsaw Division’s Award

Paulina Bartnik “Nude I”, digital print, 70x100cm 111


29-04-07

16:45

Page 112

I Nagroda Regulaminowa Nagroda Roku 2008 Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szymon Tomsia „Plaża I” akwaforta, akwatinta, 44x66cm

DECEMBER

GRUDZIEŃ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

First Statutory Prize Mazovia Province’s Marshal’s Award For The Year 2008

Szymon Tomsia “The Beach I” etching, aquatint, 44x66cm 112


29-04-07

16:45

Page 114

III Nagroda Regulaminowa

Kamil Gorgoń „XY”, technika mieszana, 69x81,5cm

DECEMBER

GRUDZIEŃ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Third Statutory Prize

Kamil Gorgoń “XY”, mixed technique, 69x81,5cm 114


29-04-07

16:45

Page 115

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

DECEMBER

Cezary Poniatowski „Potwór XIX”, technika mieszana, 70x105cm

GRUDZIEŃ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

Mazovia Province’s Marshal’s Award

Cezary Poniatowski “Monster XIX”, mixed technique, 70x105cm 115


GRUDZIEŃ

grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:45

Page 116

Nagroda Rektora ASP w Warszawie II Nagroda Roku 2008 Nagroda Roku 2008 Muzeum Narodowego w Warszawie Nagroda Roku 2008 Artinfo.pl - Portalu Rynku Sztuki

DECEMBER

Paulina Bartnik „Akt V”, druk cyfrowy, 70x100cm

Warsaw Fine Arts’ Academy’s President’s Award Second Prize For The Year 2008 Award For The Year 2008 of Warsaw National Museum Artinfo.pl – Art Market Portal’s Award For The Year 2008

Paulina Bartnik “Nude V”, digital print, 70x100cm

116


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:45

Page 118

118


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 120

120


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 121

121


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 122

122


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 123

123


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 124

124


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 125

125


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 126

126


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 127

127


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 128

128


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 129

129


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 130

130


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 131

131


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 132

132


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 133

133


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 134

134


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:46

Page 135

135


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 136

136


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 137

137


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 138

138


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 139

139


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 140

140


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 141

141


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 142

142


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 143

143


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 144

144


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 145

145


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 146

146


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 147

147


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 148

148


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 149

149


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 150

150


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:47

Page 151

151


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 152

152


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 153

153


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 154

154


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 155

155


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 156

156


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 157

157


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 158

158


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 159

159


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 160

160


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 161

161


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 162

162


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 163

163


grafika_warszawska_2006_do druku.qxp:graf_war

29-04-07

16:48

Page 164

SEKRETARIAT KONKURSU COMPETITION’S SECRETARIAT Gallery Test MCKiS (Mazovia Region Centre of Culture and Arts) - Grażyna Ruszczyc, Teresa Zając, Jolanta Bedyńska NOTY BIOGRAFICZNE LAUREATÓW WINNERS’ BIOGRAPHICAL NOTES Marianna i Wojciech Krauze KONCEPCJA I PROJEKT GRAFICZNY KATALOGU CONCEPT AND GRAPHIC DESIGN Stanisław Wieczorek, Bogdan Wrzeciono ZDJĘCIA PHOTOS Barbara Ciężkiewicz, Aleksander Zalęski REDAKCJA TECHNICZNA EDITING Bogdan Wrzeciono TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI TRANSLATION INTO ENGLISH Katarzyna Zając WYDAWCA PUBLISHER Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki Mazovia Region Centre of Culture and Arts DRUK i OPRAWA PRINTING MULTIDRUK Spólka Akcyjna ul. Unicka 4, 20-950 Lublin

ISSN 1734-6932

Grafika Warszawska 2008 (Pracownia Nr6)  

Prace studentów pracowni w katalogu Grafika Warszawska 2008