Comunity of Values

Page 1

Michał Jackowski Rzeźba

WSPÓLNOTA WARTOŚCI

Community of ValuesMichał Jackowski Rzeźba

WSPÓLNOTA WARTOŚCI

Community of Values Kurator wystawy - prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego

18.12.2020 - 18.01.2021 Dom Polonii, Zamek w Pułtusku


WYWIAD

Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Forum

Polonijnych

Przedstawicieli

Kultury

i

Ruchu

ich pracach stawiam sobie za misję podnoszenie tematu

Artystycznego pod hasłem „Wspólnota Wartości”, zorgani-

podstawowych uniwersalnych wartości i budzeniu refleksji

zowanie przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, pod pa-

na ich temat. Te wartości są ważne od zarania dziejów nie tylko

tronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniach 18-19

dla nas Polaków ale i dla ludzkości w ogóle. Miłość, przy-

grudnia 2020 roku na Zamku Dom Polonii w Pułtusku, po-

jaźń, rodzina, szczerość, sprawiedliwość, nadzieja, piękno,

stawiło sobie za cel udzielenie odpowiedzi na pytanie o kon-

męskość, kobiecość itd. To hasła, które potraktowane rela-

dycję polonijnej kultury wysokiej, popularnej i tradycyjnej

tywistycznie lub bezrefleksyjnie stają się miałkim sloganem

w krajach osiedlenia Polaków na całym świecie - oraz okre-

i przestają być oparciem i fundamentem. Wspólnota wsparta

ślenie jej roli i znaczenia w życiu Polonii w ich nowych ojczy-

na obiektywnie rozumianych wartościach zawsze będzie sil-

znach w XXI wieku. Również wystawa Twoich rzeźb, będąca

niejsza. Nie oznacza to, że chcę dawać odpowiedź na wszyst-

ważnym elementem obrad Forum, nosi tytuł „Wspólnota

kie wiążące się z tym pytania. Chciałbym raczej budzić reflek-

Wartości”. Jah rozumiesz ten tytuł w odniesieniu do prezen-

sje, bo mam takie przekonanie, że trzeba ciągle korygować

towanego wyboru swoich rzeźb?

swój życiowy kurs, a te wartości są jak północ w kompasie.

MJ: W zasadzie to tytuł wystawy był inspiracją by forum

Jak więc w odniesieniu do pojęcia „wspólnota wartości” ma

miało to hasło w tle, ale uważam, że to bardzo trafny nagłó-

się pojęcie: „artysta polonijny” i „artysta polski”? czy też

wek, który połączył moje poszukiwania twórcze z kontek-

nie można artystów polskich dzielić i kategoryzować tylko

stem wspólnoty Polaków na całym świecie. Mam na myśli

ze względu na klucz geograficzny – miejsce zamieszkania?

to, że Stowarzyszenie Wspólnota Polska jest organizacją,

– co by znaczyło, że artyści ci i ich twórczość poruszają/po-

która troszczy się o wartości spajające Polaków na emigra-

rusza się wokół wspólnych (takich samych) wartości?

cji. Kultura szeroko rozumiana jest ich nośnikiem. W swo-

4

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


INTERVIEW

Forum for Polish Representatives of Culture and Artistic Movement “Polish Community” Association

The Forum for Polish Representatives of Culture and Artistic

understood culture is the carrier of such values. In my works,

Movement, organized under the motto “The Community

I set myself a task of raising the subject of fundamental and

of Values” by the “Polish Community” Association and

universal values and evoking reflection on them. These values

under the patronage of the Prime Minister’s Office on 18-19

have been essential since the beginnings of time, not only for us,

December 2020 in the Polish House in Pułtusk attempted to

Poles, but for the whole humanity in general. Love, friendship,

answer the question regarding the condition of Polish high,

family, sincerity, justice, hope, beauty, masculinity, femininity,

popular and traditional culture in the countries of settlement

etc. These themes, when treated in a relativistic or thoughtless

of Poles around the world. Additionally, the aim of the Forum

way become a superficial cliché and cease providing a foothold

was to determine the role and significance of culture in the

or a foundation. A community based on objectively understood

life of Polish communities in their new homelands in the 21st

values will always be stronger. This does not mean, of course,

century. Moreover, the exhibition of your sculptures, being

that I want to offer answers to all the questions that may

an integral part of the theme of the Forum is entitled the

arise in this context. I would rather instigate some reflections

“Community of Values”. How do you perceive this title with

because I believe that you always have to adjust the course of

regard to the presented selection of your sculptures?

your life, and those values represent the North on the compass.

MJ: As a matter of fact, the title of the exhibition was an

Then how would you define the concept of a “Polish

inspiration for the Forum to have the same motto. I do believe

emigration artist” and “Polish artist” with regard to the

it was a very accurate heading, which combined my creative

idea of the “community of values”? Or maybe we should not

explorations with the context of the Polish communities

categorize Polish artists with regard to their place of living –

around the world. What I mean is that the “Polish Community”

along the geographical key? What would it mean if we said

Association is an organization which pays special attention

that those artists and their creative output were focused on

to the values bonding Poles on emigration. The broadly-

the common (the same) values?

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

5


WYWIAD

MJ: Oczywiście to wokół jakich wartości krążą artyści nie

W swoich rzeźbach zasadniczo odwołujesz się do szeroko

musi mieć związku z geografią, bo na całym świecie mamy

rozumianej klasyki. Skąd ta fascynacja?

te same listy wartości, różnią się jedynie ich hierarchią. Podział na związek artysty z Polską jest ważny dla z perspek-

MJ: No cóż, kocham antyk, a miłość trudno opisać słowami :)

tywy naszego kraju. Nie od dziś wiadomo że sztuka, kultura

Ta relacja zrodziła się podczas studiów konserwacji rzeźby

w ogóle, jest narzędziem propagandy, reklamy, promocji.

na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studia dały mi

Jeżeli państwo nie używa tych narzędzi do promocji siebie,

niesamowitą możliwość bezpośredniego kontaktu z orygi-

traci potencjał do podniesienia swego ratingu na arenie świa-

nałami. Miałem możliwość odbycia wielu podróży w świat

ta. Rynkowo jednak taki podział nie istnieje, często wpędza

antyku - zarówno podróży mentalnych jak i fizycznych. Kon-

nas w sztuczne szufladki i kompleksy. Świat jest mały, a my

serwator poznaje dzieło sztuki jak dobry ojciec dziecko, stara

bądźmy jego częścią nie zamykajmy się do otwartych dawno

się zrozumieć, z troską zabezpieczyć i uleczyć co uszkodzone

granic.

z szacunkiem dla oryginalnej materii. Od pierwszego roku, aż po pracę dyplomową pracowałem na obiektach muzeal-

Jak ostrzegasz kondycję polskiej rzeźby współczesnej na

nych, nieraz antycznych. Poza tym odbyłem wiele podróży

świecie – tj. miejsce polskich (czy też może także polonij-

- dotykałem antyku u jego źródeł. Doświadczanie tego uni-

nych) rzeźbiarzy na scenie sztuki XX i XXI wieku?

wersalnego języka od Rzymu w Europie, poprzez Istambuł w Azji, aż po Kair i Aleksandrię w Afryce utwierdziło mnie,

MJ: Rzeźba to bardzo trudna dziedzina do przebicia się gdzie-

że ten kod jest nie tylko moim korzeniem. Jednocześnie od-

kolwiek. Nie mam takiej wiedzy ogólnoświatowej, mogę su-

krywanie go w dziełach kolejnych epok uświadomiło, że drzwi

biektywnie na kanwie swoich zagranicznych doświadczeń

na linii czasu można otwierać w twórczy sposób zarówno te

powiedzieć, że rzeźba polska, polska sztuka w ogóle, jest

za sobą jak i te, które jeszcze przed nami. Jako artysta chcę

mało zauważalna. Mieliśmy w XX w. wspaniałe nazwiska

wchodzić w dialog z widzem a klasyka jest językiem, który

od Konstatnego Laszczki, Jana Zamojskiego, Xawerego Du-

dla większości z nas jest pierwszym poznanym. Wybór tego

nikowskiego, Stanisława Szukalskiego - po współczesnych:

środka komunikacji był tak oczywisty jak nauka angielskiego

Magdalena Abakanowicz, Alina Szapocznikow, Igor Mitoraja,

jako pierwszego obcego języka.

Paweł Altchamera - ale mam wrażenie, że za mało podkreślana jest ich polskość, a nasz kraj za mało się nimi „chwali”.

Czy miejsce urodzenia, rodzina, miejsce zamieszkania, mia-

To niewykorzystany potencjał. Ciągle nasza rzeźba jest słabo

ło według Ciebie (i ma) wpływ na Twoją artystyczną wy-

widoczna jak na prawie 40 milionowy kraj z centralnej Europy.

obraźnię, tematykę, ikonografię i klimat Twoich dzieł? Czy

Z innymi dziedzinami sztuki jest lepiej, może dlatego że

też mógłbyś tworzyć w każdym zakątku świata?

rzeźba jest trudną dziedziną od produkcji, potrzeb warsztatowych, po transport, miejsce ekspozycyjne, postumenty,

MJ: Zdecydowanie wtedy moja sztuka wyglądałaby inaczej.

zabezpieczenia...

Od lat tworzę rzeźbę sakralną gdzie wpływy ikony wschodniej i klasyka wzajemnie się uzupełniają. Białystok jako styk

6

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


INTERVIEW

MJ: Of course, the fact that artists profess such and such values

because sculpture is a very demanding field, beginning with

does not have to have anything to do with geography, since we

production, skills requirements, up to transport, exposition

all share the same lists of values around the world. They may

space, pedestals, security issues…

merely differ in hierarchy. The category of having ties with Poland is important from the perspective of our country. It is a

In your sculptures you often make references to broadly-

long-known fact that art and culture in general are useful tools

understood classics. Where does you fascination come from?

for propaganda, advertising and promotion. If a state does not use such tools for promoting the country itself, it loses the

MJ: Well, I love antiquity and love can be hardly described

potential for increasing its rating on the stage of the world.

with words :). This relation was born during my studies on

However, from a marketplace standpoint, such divisions do

conservation-restoration of sculpture at the Warsaw Academy

not exist, while still forcing people into artificial pigeon-holing

of Fine Arts. My studies provided me with an opportunity of

and evoking inferiority complexes. The world is small and we

being in direct presence of original works. I had a chance to

should be its integral part without closing its recently-opened

make several journeys into thew world of antiquity – both

borders.

mental and physical. A conservator gets to know a work of art, much like a good father gets to know his child, tries to

How do you perceive the condition of Polish contemporary

understand, take good care of, protect and heal what has been

sculpture around the world, that is, the place of Polish

broken out of respect for the original matter. From the first

sculptors (also those on emigration) on the arena of art of

year up to my diploma, I worked on museum exhibits, quite

the 20th and 21st centuries?

often antique in origin. Apart from that, I travelled a lot and I experienced the antiquity at its source. Experiencing this

MJ: Sculpture is a very difficult area to make a name for

universal language from Rome in Europe, though Istanbul

oneself anywhere. I do not have such detailed knowledge

in Asia, up to Cairo and Alexandria in Africa confirmed my

about the world trends, but on the basis of my subjective

premonitions that this code is not only in my roots, but is

experiences abroad, I may say that Polish sculpture and Polish

rather shared globally. At the same time, discovering it in the

art in general are not widely recognized or known. In the 20th

works of subsequent epochs made me realize that the door on

century, we had great names, such as Konstanty Laszczka, Jan

the line of time can be opened in a creative way – both the door

Zamojski, Xawery Dunikowski, Stanisław Szukalski – up to the

behind us and the one yet from ahead of time. As an artist, I

contemporary: Magdalena Abakanowicz, Alina Szapocznikow,

want to enter the dialogue with the viewer and the classical

Igor Mitoraj, Paweł Althamer, but I am under the impression

foothold is a language which is the first language we learn. The

that their Polish origins are not emphasized enough and our

choice of this means of communication with the viewer was as

country does not “boast” about them. It is an unused potential.

obvious as the choice of English as the first foreign language

Our sculpture is still hardly recognizable, given the size of

to learn.

our country from central Europe with nearly 40-million inhabitants. Other areas of art may fare better, perhaps

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

7


WYWIAD

tych kultur - odegrał tu dużą rolę. Bardzo wyraźnie czuć

i wrócą do niej ze zdwojoną mocą, a nie znajdą sobie tanie

w wydłużonych proporcjach i sposobie traktowania ciała syn-

substytuty online. Póki co doświadczam pozytywnych reakcji

tetyczność ikony prawosławnej, z którą stykałem się od lat

kolekcjonerów i inwestorów.

dzieciństwa. Chociaż seria Antique Games jest kosmopoli-

Więcej w Twojej sztuce jest afirmacji i radości życia, czy też

tyczna , to powstała po trosze z tęsknoty za pięknem antyku.

wątków egzystencjalnych nakierowanych na przemijanie,

Czy tęskniłbym za nim żyjąc w Rzymie, otoczony zewsząd

a w ostateczności na śmierć?

dziełami klasycznymi? Chyba nie. Te prace przybliżają mnie do morza śródziemnego, za którym tęsknię co roku. Bez do-

MJ: Te wątki uzupełniają się. Ja cieszę się życiem dlatego,

świadczenia związku z moją wspaniałą żoną i rodziny seria

że pamiętam o śmierci. Zdaję sobie sprawę z kruchości

Circles of Life nigdy by nie powstała. Wątki sensualne prze-

naszej egzystencji i wolę skupiać się na tym, by przeżyć ją

platają się tu z różnymi stanami jakie napotyka relacja kobiety

w radości i w zgodzie z sumieniem. Tu i teraz to walka naro-

i mężczyzny. Jest tu miejsce na wzajemne uzupełnianie się

dzin i odchodzenia z tego świata, z tego ono się składa, i to

(„Dusk and Dawn”), czekanie w napięciu („Nocturn”), rozpad

jest w moich pracach. Jest jednak zdecydowanie więcej

(„Disintegration”) a także poczęcie jako myśl o współtwo-

piękna i życia niż dramatu. Dramat czai się raczej za pytania-

rzeniu nowego człowieka („Conception”). Tak więc w mojej

mi jakie staram się zadać sobie i widzowi kusząc go estetycz-

twórczości znajduje odbicie miejsce, z którego wyrastam, ro-

ną formą.

dzina, ale także historia człowieka, który wyszedł z Aten na spacer do Nowego Yorku.

Z racji na poważne inspiracje i odniesienia zawarte w wielu Twoich kompozycjach i nakierowanych na doświadczenia

Czy sądzisz, że sytuacja ponadrocznej pandemii zmieni lub

szeroko rozumianego pop-artu, definiujesz siebie jako neo-

też zmieniła stosunek odbiorców do sztuki – w tym do rzeź-

klasyka czy też raczej postmodernistę?

by? Czy sztuka jest mniej czy też bardziej potrzebna człowiekowi w czasach zagrożenia?

MJ: Myślę że jestem postmodernistycznym neoklasykiem :). Z jednej strony rzeczywiście w sposób postmodernistyczny

MJ: Odbiorca to szerokie hasło, w którym mieści się zarów-

gram formami antycznymi i zestawiam je z zaczerpniętymi

no widz, kolekcjoner jak i inteligentny inwestor. Jedni z nich

z konsumpcjonizmu. Z drugiej zaś pod atrakcyjną formą kryją

zapominają o potrzebie kontaktu ze sztuką na rzecz potrzeb

się pytania poszukujące obiektywnej prawdy, co

podstawowych jakie w wyniku zagrożenia wychodzą na plan

już jest bliższe ideom neoklasycznym. To właśnie napięcie

pierwszy, drudzy doświadczeni odcięciem od sztuki tworzą

pomiędzy estetyczną satysfakcją a często trudnym do prze-

swoje kolekcje - enklawy dostępne na wyciągnięcie dłoni,

łknięcia moralitetem, zestawienie biegłości warsztatowej

trzeci natomiast zauważają, iż w czasach wojny, inflacji, nie-

z elementami gry i pastiszu sprawia, że łączę lub raczej je-

pewności sztuka jest walutą, w którą warto inwestować.

stem zawieszony pomiędzy neoklasycyzmem a postmoder-

Zapewne pandemia przewartościuje wiele umysłów. Chciał-

nizmem.

bym wierzyć, że ludzie zatęsknią za kontaktem ze sztuką

8

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


INTERVIEW

What are your influences? Did your place of birth, family,

including sculpture? Is art more, or maybe less necessary

place of living have an impact, in your opinion, on your

for man in times of crisis?

artistic imagination, themes, iconography and atmosphere of your works? Do they still have? Or could you create in any

MJ: The term audience denotes a broad concept, including

place of the world?

a viewer, collector, as well as an intelligent investor. Some of them will forget about the necessity of remaining in touch

MJ: If I did, then my work would definitely look different. For

with art in favour of satisfying their basic needs, which, when

many years I have been working on sacral sculpture, where

faced with a threat, come forward to the first place. Others,

the influences of the Eastern icon and the classical themes

experiencing isolation from art, create their own collections or

have mutually complemented and reinforced each other.

enclaves available at the reach of the hand. Still others believe

Located at the meeting point between these two cultures,

that in the time of war, inflation or uncertainty, art is a currency

Białystok has played a significant role here. In the elongated

which is worth investing in. Most definitely, the pandemic will

proportions and the way of approaching the human body one

force many people to re-evaluate their mindsets and ways of

can clearly feel the synthesis of the Orthodox icons, which

thinking. I would like to believe that people will miss having

have been part and parcel of my experience since childhood.

contact with art and will come back to it with even greater

Even though the series Antique Games is cosmopolitan, it was

determination, and not that they will find cheap substitutes

created partly out of a longing for the beauty of the antiquity.

online. So far, I have been receiving positive reactions from

Would I miss the classics, if I lived in Rome, being surrounded

collectors and investors.

by the classical works of art? Probably not. These works bring me closer to the Mediterranean Sea, which I miss every year.

Is your art focused more on affirmation of life and joy of

Without experiencing the relationship with my great wife and

living or maybe more on existential motifs directing our

without my family, the series Circles of Life would never have

thoughts to the passing of time and eventually death?

been created. The sensual motifs are intertwined here with the many factors that a relationship between a woman and

MJ: These motifs are complimentary. I am happy about my life

man encounters. There is place for mutual complementation

because I remember about death. I do realize how fragile our

(“Dusk and Dawn”), waiting in suspense (“Nocturn”), falling

existence is and I prefer to concentrate on the idea that life

apart (“Disintegration”), as well as conception as a way of

should be lived in happiness and with a clear conscience. The

thinking of co-creating a new man (“Conception”). Therefore,

here and now always includes a conflict between birth and

my art reflects the place, where I come from originally, and the

passing away. This is what it is all about and this is what can

family, but also the story of a man who went for a walk out of

be seen in my works. However, I would like to think that there

Athens to New York.

is more beauty and life to be found in my works than drama. Drama is rather to be found behind the questions which I try

Do you think that the present of situation of the pandemic

to ask both myself and the viewer by seducing him through an

which has been with us for over a year will change or

aesthetic form.

has already changed the attitude of the audience to art –

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

9


WYWIAD

Czy są miejsca na świecie, związane z Polakami i Polonią, w których widziałbyś swoje dzieła w przestrzeni publicznej?

MJ: Oczywiście. Pierwsze to ogrody Watykanu związane z Janem Pawłem II, ulice NY, Los Angeles, Chicago gdzie nasi rodacy ruszyli po lepszą przyszłość, Londyn, druga stolica wielu Polaków. We wszystkich tych miejscach gdzie jest moja rodzina Monachium w Niemczech, Liege w Belgii, Adelaida w Australii. Jestem gotów pojechać wszędzie, gdzie Polacy mnie zaproszą lub Polska wyśle, by promować nasz kraj i pokazywać naszą sztukę rodakom na emigracji.

10

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


INTERVIEW

Due to the serious inspirations and references contained

Are there any places in the world, related to Poles and Polish

in many of your compositions with the implications of

communities, in which you would like to see your works in

broadly-understood pop-art, would you define yourself as a

public spaces?

neo classicist or rather maybe a postmodernist? MJ: Of course, there are. First of all, there are the Vatican MJ: I think I am a postmodern neo classicist :). On the one

gardens, connected with Pope John Paul II, streets of New

hand, indeed, I play with classical forms in a postmodernist

York, Los Angeles, Chicago, where our compatriots ventured

vein and I juxtapose them against those taken from the area

in search for a better future. There is London, a second capital

of consumerism. On the other hand, the attractive form hides

city for many Poles. There are all those places, where my family

questions about the objective truth, which is closer to neo-

is living: Munich in Germany, Liège in Belgium, Adelaide in

classical concepts. This tension between aesthetic satisfaction

Australia. I am ready to go everywhere, where Poles will invite

and underlying sphere of morality issues, oftentimes difficult

me or where Poland will send me in order to promote our

to swallow, the juxtaposition of artistic skill with the elements

country and to show our art to our compatriots on emigration.

of the game and pastiche create a situation in which I combine the two or, rather, I am on the fence between neo classicism and postmodernism.

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

11


BIOGRAM

Michał Jackowski artysta rzeźbiarz, urodzony 14 września 1978 roku w Białymstoku

W 2003 roku ukończył studia z dyplomem magistra sztuki

niego - Cris Contini Contemporary. Galeria od 2020 zaczy-

w Akademii Sztuk Pięknychw Warszawie. Od ponad 15 lat

na współpracęz artystą w Anglii, we Włoszech, we Francji,

w swojej białostockiej pracowni tworzy w zakresie ma-

w Niemczech oraz Szwajcarii. Zwieńczenie 2019 roku to duża

łych form rzeźbiarskich jak również realizuje rozwiązania

wystawaw Operze i Filharmonii Podlaskiej pod patronatem

pomnikowe, wnętrza sakralne oraz wykonuje realizacje

Sułtanatu OMANU na którą to państwo wydelegowało oficjal-

dla przestrzeni urbanistycznych. Białostocki rzeźbiarz czę-

nych przedstawicieli. Artysta przygotowuje do przestrzeni

sto podkreśla, iż inspiracją do pracy jest dla niego rodzina

publicznych Maskatu, stolicy Omanu trzy duże projekty.

i relacje w rodzące się w niej. A jest ich wiele, gdyż wraz ze swoją żoną i siedmiorgiem dzieci tworzą unikalną kolek-

Także w 2019 prace Jackowskiego jako jednegoz nielicznych

cję osobowości. W 2017 roku jego cykl prac pt. ”Antique Ga-

Polaków zaprezentowane zostały w Miami na Międzynarodo-

mes” został zaprezentowany na Międzynarodowym Bienna-

wej Wystawie Sztuki Scope podczas ArtBasel Miami Week

le Sztuki we Florencji i wyróżniono go dwoma nagrodami.

i zostały zakupione do amerykańskich i meksykańskich pry-

W 2018 roku prace artysty gościły na wystawach i po-

watnych kolekcji.

kazach sztuki w Londynie, Zurychu, Como,oraz Bazylei na ArtBaselWeek. W 2019 roku zdobyły dwie nagrody

W 2020 r. otrzymał Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta

w Rzymie, podczas pokazu Artrooms Roma, gdzie Jackowski

Białegostoku za dotychczasowy całokształt pracy twórczej.

zakwalifikował się jako jeden z 40 artystów wybranych przez

Od 2020 roku Michał Jackowski współpracuje w Polsce z Ar-

międzynarodowe jury z ponad 1000 aplikujących.

tutito-Exquisite Art Gallery prowadzoną przez Jakuba Fijew-

Rok 2019 przyniósł jeszcze dwie nagrody na międzynarodo-

skiego, która eksponuje prace artysty w apartamentach przy

wej wystawie w Londynie, gdzie Jackowski został uhonoro-

ul. Złotej 44, w Hotelu Europejskim oraz w Hali Koszyki w War-

wany nagrodą instytucji Artlove.uk, oraz Vastari i zaproszony

szawie.

do współpracy przez słynną międzynarodową galerię Conti-

12

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


BIOGRAM

Michał Jackowski – artist sculptor, born on 14 September

patronage of the Sultanate of Oman, which delegated official

1978 in Białystok. In 2003, he graduated from the Academy

representatives to this event. The artist is currently preparing

of Fine Arts in Warsaw with a master’s degree in art. For over

three large projects for the public spaces of Muscat, the capital

15 years, in his studio in Białystok, he has been creating small

of Oman.

sculptural forms, as well as realizing projects for memorial

Also in 2019, Jackowski’s works, as one of the few Poles, were

sculpture, church interiors and urban spaces. The sculptor

presented in Miami at the Scope International Art Exhibition

from Białystok often emphasizes that his work is inspired by

during the ArtBasel Miami Week and were purchased for

his family and the relationships arising in it. And those are

American and Mexican private collections. In 2020, he received

numerous, as together with his wife and seven children they

the Artistic Award of the President of the City of Białystok for

compose a unique collection of personalities.

the whole of his creative work.

In 2017, his series of works entitled Antique Games was

Since 2020, Michał Jackowski has been cooperating in Poland

presented at the Florence International Art Biennale and was

with the Artutito-Exquisite Art Gallery run by Jakub Fijewski,

awarded two prizes. In 2018, the artist’s works were featured

which displays the artist’s works in apartments at Złota Street

at exhibitions and art shows in London, Zurich, Como, and

44, in the Hotel Europejski and in Hala Koszyki in Warsaw.

Basel at ArtBaselWeek. In 2019, they won two awards in Rome,

Between 18 December 2020 and 18 January 2021, a

during the Artrooms Roma show, where Jackowski qualified

representative selection of the artist’s works was presented at

as one of the 40 artists selected by an international jury from

the Forum for Polish Representatives of Culture and Artistic

over 1,000 applicants.

Movement, organized by the “Polish Community” Association

The year 2019 brought two more awards at the international

in the Polish House – Pułtusk Castle, under the aegis of the

exhibition in London, where Jackowski was honoured with

Prime Minister’s Office. The event was organized within the

the Artlove.uk and Vastari awards and invited to cooperation

framework of the public task regarding the aid to Polish

by the famous international Contini Gallery – Cris Contini

emigration and Poles abroad in the year 2020 and was joined

Contemporary. In 2020, the gallery begins cooperation with

by representatives of the world of culture from fifteen states

the artist in England, Italy, France, Germany and Switzerland.

from all the continents.

The culmination of the year 2019 is a large exhibition in Poland, at the Podlasie Opera and Philharmonic under the

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

13


WYSTAWY / EXHIBITIONS

Wystawy / Exhibitions

2020 - 2021

ZAMEK W PUŁTUSKU, Community of Values, solo exhibition

2019 - 2020

WARSAW, POLAND -50th Floor ZŁOTA 44, exposition with ARTUTITO Gallery

2019 - 2020

WARSAW, POLAND, RAFFELS Hotel Europejski- exposition at ARTUTITO Gallery

2020

WARSAW, POLAND – ZŁOTA 44, PRIVATE SHOW

2020

BERGAMO, ITALY – BAF BERGAMO ARTE FIERRA, Exhbition at Cris Contini Contemporary;

2019 - 2020

14

WARSAW, POLAND – BUSINESS CENTRE CLUB EXHIBITION at Lubomirski Palace;

2019

WARSAW, Poland, MAGICAL VIP PARTY at Złota 44;

2019

MIAMI – Scope Miami Beach, THINK+FEEL Contemporary art gallery;

2019

LONDON – Artrooms Awards London, International Contemporary Art Competition for Independent Artists;

2019

BIAŁYSTOK, POLAND – solo exhibition, Internal Independence at Opera Podlaska;

2019

LUXEMBOURG – art3f;artfair exhibition

2019

ROMA – Artrooms Fair Roma, International Contemporary Art Fair for Independent Artists;

2018

COMO, ITALY – Le Cinque anime della scultura; group of 4 artist exhibition

2018

ZURICH, SWITZERLAND – International Art Fair;

2018

BASEL, SWITZERLAND – ArtBasel week, Art Fair;

2018

BIAŁYSTOK, POLAND – The Night of Museums;solo exhibition in Karny Sculpture Museum

2018

LONDON – Parallax Art Fair;

2017

FLORENCE – XI Florence Biennale;

2017

WARSAW, POLAND – Exhibition in Your Art Maison Gallery;

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


NAGRODY / AWARDS

Nagrody / Awards

2020

Artistic Award of the President of the City of Białystok for the entirety of creative work so far;

2019

Two prizes during Artrooms Awards CompetitionLondon:

2019

2017

ARTLOVE UK Award,

Vastari Museums Platform;

Two prizes during Artrooms Fair Roma: •

Premio Umberto Mortari,

Award of 11 [HELLHEAVEN] ART GALLERY;

Two prizes during Florence International Art Biennale: •

4th place in sculpture,

Special mention from president of Biennale;

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

15


WSPÓLNOTA WARTOŚCI

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

Wspólnota wartości Twórczość Michała Jackowskiego na Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego Dom Polonii, Zamek w Pułtusku, grudzień 2020-styczeń 2021

Wystawa rzeźb Michała Jackowskiego - wybitnego polskie-

kie zostały wypracowane w odniesieniu do polskiej kultury ar-

go rzeźbiarza młodego pokolenia, którego dzieła - o naj-

tystycznej na świecie, jako rezultat Forum Kultury Polonijnej

wyższym poziomie artystycznym, prezentowane były do tej

pod hasłem: Kultura polska poza granicami kraju. Dokonania

pory w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich, będąc

i perspektywy: 1918 – 2018 – 2118, a które miało miejsce w War-

żywym świadectwem ważnej pozycji polskiej sztuki nowocze-

szawie w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach

snej w krwioobiegu sztuki światowej w XXI wieku, była jed-

21-22 września 2018 roku, w ramach V Światowego Zjazdu Po-

nym z ważnych wydarzeń towarzyszących Forum Polonijnych

lonii i Polaków z Zagranicy. Wówczas to, współorganizujący

Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego, które miało

i współprowadzący warszawskie Forum z ramienia Stowarzy-

miejsce w dniach 18-19 grudnia 2020 roku w Domu Polonii

szenia „Wspólnota Polska” Marek Domaradzki - wiceprezes

w Pułtusku. To międzynarodowe wydarzenie, które było ostat-

do spraw polskich z Zarządu Głównego Kongresu Polonii Ka-

nią w 2020 roku międzynarodową inicjatywą w ramach przy-

nadyjskiej w Toronto i Jan Wiktor Sienkiewicz z ramienia Rady

padającego w 2020 roku 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólno-

Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaproponowali,

ta Polska”, któremu jej Prezes Dariusz Piotr Bonisławski nadał

przedstawiony do raportu końcowego V Zjazdu Polonii i Pola-

hasło: „Jest nas 60-milionów”, obejmowało przedstawicieli

ków za granicą, postulat pełnego rozpoznania, opracowania

świata kultury z piętnastu państw, ze wszystkich kontynen-

i upowszechnienia zarówno w Polsce jak i w krajach osiedle-

tów świata. Przygotowane w Domu Polonii w Pułtusku, przez

nia Polaków – znaczenia dorobku polskich twórców w zakre-

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, objęte zostało patrona-

sie szeroko rozumianej kultury i jej znaczenia dla dziedzictwa

tem oraz sfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady

kulturowego świata. Stąd też, Forum Polonijnych Przedstawi-

Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego po-

cieli Kultury i Ruchu Artystycznego w Pułtusku, przygotowane

mocy Polonii i Polakom za granicą na 2020 rok. Forum Polo-

na zlecenie Dariusza Piotra Bonisławskiego - Prezesa SWP

nijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego, było

przez Mariusza Grudnia - Prezesa Rzeszowskiego Oddziału

w znacznej mierze inspirowane wskazaniami i wnioskami, ja-

Stowarzyszenia Wspólnota Polska i członka Rady Krajowej

16

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


COMMUNITY OF VALUES

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz

Community of Values The Artistic Output of Michał Jackowski at the Forum for Polish Representatives of Culture and Artistic Movement Polish House, Pułtusk Castle, December 2020 – January 2021

The exhibition of sculptures created by Michał Jackowski – a

Culture and Artistic Movement was to a large degree inspired

distinguished Polish sculptor of the young generation – was

by the directions and conclusions worked out with regard to

one of the more important events accompanying the Forum

the Polish artistic culture around the world as a result of the

for Polish Representatives of Culture and Artistic Movement,

Forum for Polish Culture convening under the theme: Polish

which was organized on 18-19 December 2020 in the Polish

Culture Beyond the Borders. Achievements and Perspectives:

House in Pułtusk. As of now, Jackowski’s works, belonging to

1918-2018-2118 in the houses of the Senate of the Republic of

the highest artistic order, were presented in many European

Poland in Warsaw on 21-22 September 2018, as part of the 5th

and non-European countries, providing a living testimony to

World Congress of Polish Communities and Poles Abroad.

the position of Polish contemporary art among the body of

It was then that the co-organizer and co-host of the Warsaw

the global fine art of the 21st century. The said international

Forum, Marek Domaradzki, Vice President for Polish Affairs

event was the last international initiative of 2020, organized

of the Canadian Polish Congress in Toronto, representing the

within the framework of the thirtieth anniversary of the

“Polish Community” Association and Jan Wiktor Sienkiewicz,

“Polish Community” Association, whose President, Dariusz

representing the National Council of the “Polish Community”

Piotr Bonisławski gave it the motto: “There are sixty million of

Association proposed a postulate of a thorough research

us”. The event brought together representatives of the world

into and study of the significance of the creative output of

of culture from fifteen different states from all the world’s

Polish artists creating abroad within the frames of broadly-

continents. It was organized in the Polish House in Pułtusk by

understood culture and its significance for the world cultural

the “Polish Community” Association and it also came under

heritage. The intention behind such a study would be to

the honorary patronage and financial support from the Prime

popularize the work of Polish artists abroad both in Poland

Minister’s Office, within the framework of the public task

and in the countries where they found their new home. The

with regard to the aid offered to the Polish emigration and

postulate was to be included in the final report of the Congress

Poles abroad in 2020. The Forum for Polish Representatives of

of Polish Communities and Poles Abroad. Hence, the Forum

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

17


WSPÓLNOTA WARTOŚCI

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Jana Wiktora Sien-

Obu Ameryk i Australii) korzystali z narzędzia do komunikacji

kiewicza, Przewodniczącego Rady Kultury Stowarzyszenia

grupowej, zaś prowadzący w osobach profesora zw. dr hab.

„Wspólnota Polska”, postawiło sobie za cel udzielenie peł-

Jana Wiktora Sienkiewicza oraz prezesa Rzeszowskiego Od-

niejszych odpowiedzi na pytania o kondycję polonijnej kul-

działu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Mariusza Grud-

tury wysokiej, popularnej i tradycyjnej w krajach osiedlenia

nia, z komnat zamku w Domu Polonii w Pułtusku, dodatkowo

Polaków na całym świecie - oraz określenie jej roli i znaczenia

z przekazu filmowego realizowanego przez Polonijną Agen-

w życiu Polonii w ich nowych ojczyznach w XXI wieku ale

cję Informacyjną. Połączenie tych dwóch rzeczywistości w je-

także znaczenia polskiej kultury w dziedzictwie krajów za-

den obraz pozwoliło na transmisję hybrydową, dedykowaną

mieszkania. Ponad trzydziestu prelegentów, zgromadzonych

mediom społecznościowym, wymagającym atrakcyjniejszej

poprzez łączą elektroniczne, dyskutowało na temat

zna-

formy wizualnej oraz kameralną formułę sprzyjającą dysku-

czenie polonijnych instytucji kultury i ruchów artystycznych

sji. W ten sposób twórczość rzeźbiarską Michała Jackowskie-

w utrwalaniu i pobudzaniu tożsamości narodowej młodego

go, prezentowaną w salach Zamku w Pułtusku na wystawie

pokolenia Polaków zamieszkałych poza granicami Polski, ale

pt. „Wspólnota Wartości” obejrzało 12 tysięcy odbiorców

identyfikujących się ze swoją Ojczyzną. Paneliści, oprócz zja-

z całego świata, podczas 10 godzin transmisji na 3 kanałach

wisk w ramach kultury plastycznej, teatru, muzyki klasycznej

jednoczesnego przekazu na żywo. Ta nieznana do tej forma

i ludowej, tańca i kina, zajęli się również próbą określeniu

prezentacji sztuki w ramach Forum, pokazała że ograniczenia

roli mediów i szkół polonijnych w promocji polskiej kultury

w przemieszczaniu się i niemożności fizycznej obecności na

w środowiskach polonijnych za granicą – w krajach europej-

wernisażu, nie stanowią bariery dla spotkania, jeżeli tylko jest

skich, w obu Amerykach oraz w Australii. Zgromadzonych

taka wola i pasja ludzi, dla których kultura polonijna stanowi

na Forum interesowała również rola kultury i jej wybitnych

wartość, a często sens życia. Elektroniczna forma przekazu

przedstawicieli w promocji Polski za granicą i budowaniu jej

– zarówno z obrad Forum jak i z wernisażu wystawy rzeźb Mi-

pozytywnego wizerunku w świecie. Nagrania z obrad Forum

chała Jackowskiego na Zamku w Pułtusku, ma swoją konty-

dostępne są nadal na portalu internetowym Stowarzyszenia

nuację, albowiem wydarzenie nadal można zobaczyć w sieci,

„Wspólnota Polska”. W czasie obrad dostępność w forum

pomimo zakończonej wystawy, co powoduje, iż faktyczna

możliwa była z dwóch perspektyw - uczestnika bezpośred-

ilość odbiorców sztuki Michała Jackowskiego ciągle rośnie.

niego na łączach internetowych oraz transmisji w mediach społecznościowych, która miała formę dualną - rejestrowała obraz z sali obrad w Domu Polonii w Pułtusku oraz przekaz internetowy uczestników on-line, profesjonalnie przygotowany przez Mariusza Pawłowskiego, Dyrektora Polonijnej Agencji Informacyjnej. Obraz z obrad i wernisażu wystawy transmitowany był jednocześnie za pomocą kanałów Youtube, Facebook oraz portalu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Paneliści z Polski i z zagranicy (w tym z kontynentu europejskiego,

18

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


COMMUNITY OF VALUES

for Polish Representatives of Culture and Artistic Movement,

latter had a dual form: the transmission of the Forum sessions

organized on the order of Dariusz Piotr Bonisławski, President

from the Polish House in Pułtusk and an online broadcast

of the “Polish Community” Association, by Mariusz Grudzień,

from the Forum members, prepared professionally by Mariusz

President of the Rzeszów Branch of the PCA and member of the

Pawłowski, Director of the Polish Community Information

National Council of the PCA and by Jan Wiktor Sienkiewicz,

Agency. The Forum sessions and the opening of the exhibition

Chairman of the Cultural Council of the PCA, set themselves

was broadcast simultaneously via Youtube, Facebook and the

the objective to provide more comprehensive answers to

PCA website. The panelists from Poland and abroad (including

the questions regarding the condition of the Polish culture

Europe, both North and South America, and Australia) used

abroad, in its high, popular and traditional manifestations in

group conferencing tools, whereas the chairpersons, Professor

the countries where Poles found their new homes around the

Jan Wiktor Sienkiewicz and Mariusz Grudzień, President of

world. This would include determining the significance and the

the Rzeszów Branch of the PCA, connected online from the

role of Polish culture in the life of Polish communities in their

rooms of the Polish House in Pułtusk and additionally took

new homelands in the 21st century, but also its significance in

part in a televised broadcast realized by the Polish Community

the heritage of the receiving states.

Information Agency.

More than thirty speakers, gathered via the electronic

The combined picture streamlined from the two different

communication channels, discussed the issues regarding the

media formats allowed for a hybrid transmission dedicated

importance of the Polish cultural institutions and artistic

especially to social media platforms, requiring a more

movements in the consolidation and awakening of national

attractive visual form and a more intimate formula facilitating

identity in the young generation of Poles living beyond the

discussion. As a result, Michał Jackowski’s sculptures displayed

country’s borders, but still identifying themselves with their

in the rooms of the Pułtusk Castle at the exhibition entitled the

homeland. Apart from the phenomena related to the plastic

“Community of Values” were seen by twelve thousand viewers

arts, theatre, classical and folk music, dance and cinema, the

from around the world, during the ten-hour transmission on

panelists also attempted to determine the role of the media

three simultaneous live channels. This as-of-yet novel form

and Polish schools abroad in the promotion of Polish culture

of presenting art to the audience that was attempted at the

in the Polish communities abroad – including the European

Forum proved that the limitations in mobility and the lack of

countries, both Americas and Australia. The participants of

physical presence in the exhibition room provide no barriers,

the Forum were also interested in the role of culture and its

in any way, to the actual meeting, providing that there is

distinguished representatives in the promotion of Poland and

will and passion on the side of the people for whom Polish

in the building of the country’s positive image around the

culture is a value in itself, and also, as it often happens, a

world. The recordings of the sessions of the Forum are still

meaning of life. The electronic form of broadcast, both from

available on the internet website of the “Polish Community”

the deliberations at the Forum and the opening night of the

Association. The deliberations of the Forum were available

exhibition of Jackowski’s sculptures at the Pułtusk Castle, has

live via two channels: that of a direct participant over online

its continuation, as the event can still be seen on the internet,

conference tools and that of a social media broadcast. The

despite the closing of the exhibition.

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

19


WSPÓLNOTA WARTOŚCI

Na żywo, w Zamku w Pułtusku oraz poprzez łącza on-line,

Daniel Pogorzelski - USA

w Forum wzięli udział uczestnicy/paneliści:

Joanna Sokołowska-Gwizdka - USA

Katarzyna Szrodt - Kanada

Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia „Wspól-

Andre Hamerski - Brazylia

nota Polska” - Polska,

Andre Kolo-Kołodziej - USA

Tadeusz Adam Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspól-

Bogumiła Zongołłowicz - Australia

not Polonijnych - Szwecja

Ewa Bobrowska - Francja

Teresa Berezowski - Przewodnicząca Rady Polonii Świata

Misia Jamiński - USA

- Kanada

Mirosław Burzyński - Niemcy

Dorota Janiszewska-Jakubiak - POLONIKA, Polska

Wioletta Leonowicz - Litwa

Wojciech Sobczyński - Wielka Brytania

Ewa Skoczylas - Szwajcaria

Jan de Weryha Wysoczański - Niemcy

Ilona Petrenko - Rosja

Robert Bluj - Litwa

Jan Zyder - Czechy

Małgorzata Płochotnik - Ukraina

Malgorzata Kwiatkowska - Australia

Jan Wolski - Szwajcaria

Arnold Pawlina – Szwajcaria

Iwona, Maksymilian, Mikolaj Frach - Islandia

Artur Stala - Niemcy

Prowadzący Forum:

Grzegorz Dziedzic - USA

mgr Mariusz Grudzień

Marek Weiss - Australia

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

20

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


COMMUNITY OF VALUES

Therefore, the actual number of the receivers of Jackowski’s

Daniel Pogorzelski – USA

art is still increasing.

Joanna Sokołowska-Gwizdka – USA

Katarzyna Szrodt – Canada

The following participants/panelists took part in the live

Andre Hamerski – Brazil

online broadcasts at the Forum:

Andre Kolo-Kołodziej – USA

Bogumiła Zongołłowicz – Australia

Dariusz Piotr Bonisławski – President of the “Polish

Ewa Bobrowska – France

Community” Association – Poland

Misia Jamiński – USA

Tadeusz Adam Pilat – President of the European Union of

Mirosław Burzyński - Germany

Polish Communities – Sweden

Wioletta Leonowicz – Lithuania

Teresa Berezowski – Chairperson of the Council of the

Ewa Skoczylas – Switzerland

Canadian Polish Congress – Canada

Ilona Petrenko – Russia

Dorota Janiszewska-Jakubiak – POLONIKA, Poland

Jan Zyder – The Czech Republic

Wojciech Sobczyński – Great Britain

Malgorzata Kwiatkowska – Australia

Jan de Weryha Wysoczański – Germany

Arnold Pawlina – Switzerland

Robert Bluj – Lithuania

Małgorzata Płochotnik – Ukraine

Jan Wolski – Switzerland

Chairperson of the Forum:

Iwona, Maksymilian, Mikolaj Frach – Iceland

Mariusz Grudzień

Artur Stala – Germany

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz

Grzegorz Dziedzic – USA

Marek Weiss – Australia

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

21


STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem Stowarzyszenia do 2008 roku. Po śmierci prof. Andrzeja Stelmachowskiego, VII Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wybrało na funkcję prezesa Macieja Płażyńskiego, byłego marszałka Sejmu, który zainicjował wiele nowych projektów polonijnych, jednak kierował Stowarzyszeniem niecałe dwa lata, do swej tragicznej śmierci 10 kwietnia 2010 roku. Trzecim prezesem Stowarzyszenia, wybranym przez Walne Zebranie Delegatów, został Longin Komołowski, były wicepremier RP i minister pracy i polityki społecznej w rządzie Jerzego Buzka, który kierował pracą Stowarzyszenia do swojej śmierci w grudniu 2016 roku. Od 4 marca 2017 roku prezesem Stowarzyszenia jest Dariusz Piotr Bonisławski, wieloletni prezes Oddziału Warmińsko – Mazurskiego, od 2010 roku wiceprezes Zarządu Krajowego „Wspólnoty Polskiej”, a w latach 20022010 członek Rady Krajowej i Komisji Programowej SWP. Głównymi statutowymi celami Stowarzyszenia są:

22

1. Inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu; 2. Propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą; 3. Upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju; 4. Pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji; 5. Działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju; 6. Pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim; 7. Wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia; 8. Obrona praw polskiej mniejszości narodowej, 9. Działanie na rzecz rozwoju regionalnego.

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

The “Polish Community” Association is a non-governmental

The main statutory objectives of the Association include the

organization founded in February 1990 on the initiative of the

following:

Speaker of the Senate of the Republic of Poland, first term of

1. Inspiring, supporting and running a multilateral coopera-

office, Prof. Andrzej Stelmachowski, who acted as President

tion between Polish communities and Poles abroad with

of the Association until 2008. After Prof. Stelmachowski’s de-

the homeland in the areas of education, science, culture,

ath, the delegates to the 7th General Meeting of the “Polish

religion, industry, tourism and sport;

Community” Association chose Maciej Płażyński as President,

2. Promoting, supporting and coordinating the teaching of

a former Speaker of the Senate, who initiated several new Po-

the Polish language and maintaining the knowledge of

lish-community-oriented projects. Unfortunately, he rema-

Polish among the Polish communities and Poles living

ined President of the Association for less than two years, due

abroad;

to his tragic death on the 10 April 2010. The third President of

3. Popularizing the knowledge of Polish culture and contem-

the Association, chosen at the General Meeting, was Longin

porary phenomena from the social, economic and political

Komołowski, a former Deputy Prime Minister and Minister of

areas among the Polish circles;

Labour and Social Policy in the government of Jerzy Buzek,

4. Sharing the knowledge of Polish emigration in Poland;

who presided over activities of the Association until his death

5. Actions undertaken for the support of Polish cultural heri-

in December 2016. On 4 March 2017, Dariusz Piotr Bonisław-

tage outside the country’s borders;

ski became President of the Association. For many years, he

6. Support in providing pastoral care in the Polish language;

served as President of the Warmińsko-Mazurski Branch, since

7. Support for the actions of the emigration and Polish com-

2010 as Vice President of the Management Board of the “Polish

munities for the strengthening of their socio-economic po-

Community” and in the years 2002-2010 he was a member of

sition in the settlement countries;

the National Council and Advisory Board of the “Polish Com-

8. Defending of the rights of the Polish minority,

munity” Association.

9. Actions in support of the regional development.

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

23


STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

Działalność Stowarzyszenia Wspólnota Polska:

ta RP Bronisława Komorowskiego. W dniach 21-22 września 2018 roku, w Warszawie miał miejsce V Światowy Zjazd Polonii

Wśród założycieli i członków „Wspólnoty Polskiej” było wielu

i Polaków z Zagranicy, podczas którego odbyło się m.in. Fo-

senatorów i posłów, działaczy niepodległościowych, hierar-

rum Kultury Polonijnej pod hasłem: Kultura polska poza grani-

chów kościelnych i wybitnych naukowców, rozumiejących

cami kraju. Dokonania i perspektywy: 1918 – 2018 – 2118, przy-

potrzebę współpracy z Rodakami rozsianymi po świecie.

gotowane i współprowadzone przez historyka sztuki, prof.

Obecnie w Stowarzyszeniu działa ponad 4 tysięcy członków

zw. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, pełniącego obecnie

skupionych w 23 oddziałach terenowych. „Wspólnota Pol-

funkcję Przewodniczącego Rady Kultury Stowarzyszenia

ska” prowadzi Domy Polonii w Krakowie, Rzeszowie, Pozna-

Wspólnota Polska w Warszawie. Celem Forum Kultury Polo-

niu, Lublinie, Ostródzie i Warszawie oraz Dom Polonii - Zamek

nijnej było podsumowanie stanu kultury i sztuki polskiej poza

w Pułtusku. Stowarzyszenie działa pod patronatem Senatu

granicami kraju w minionym stuleciu oraz wypracowanie po-

Rzeczypospolitej Polskiej i współpracuje z Ministrem Spraw

stulatów rozwoju kultury polskiej kultury w krajach osiedlenia

Zagranicznych. Stowarzyszenie, traktując swoją pracę jako

Polaków na przyszłość. Patronat Honorowy nad V Światowym

służbę, stale rozwija zakres zaangażowania w celu umacnia-

Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy w 2018 roku, w roczni-

niu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczy-

cę 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018, objął Pre-

zną. Stowarzyszenie realizuje zadania państwowe zlecane

zydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Marszałek

przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kul-

Senatu RP Stanisław Karczewski przewodniczył Komitetowi

tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu.

Honorowemu.

Stowarzyszenie jest organizatorem zjazdów Polonii i Pola-

Przez minione 30 lat Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” było

ków z zagranicy. Już w 1990 roku, współdziałając z Radą Ko-

inicjatorem i współorganizatorem wielu zjazdów przedstawi-

ordynacyjną Polonii Wolnego Świata, zorganizowało w Rzy-

cieli polonijnych środowisk dziennikarzy, lekarzy, inżynierów.

mie Konferencję „Kraj – Emigracja” pod patronatem papieża

Cyklicznie realizowane są m.in.: Zjazdy Nauczycieli Polonij-

Jana Pawła II, na której po raz pierwszy spotkali się Polacy

nych, Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” dla li-

ze Wschodu i Zachodu, i która przygotowała zwołanie I Zjaz-

derów polonijnych, Kongres Polskich Towarzystw Naukowych

du Polonii i Polaków z Zagranicy. I Zjazd odbył się w sierpniu

na Obczyźnie oraz konferencje tematyczne. Stowarzyszenie

1992 roku w Krakowie z udziałem 323 delegatów z 44 krajów

„Wspólnota Polska” wspiera struktury związków Polaków na

i stał się wraz ze Zjazdem Kombatantów symbolicznym po-

Wschodzie i organizacje polonijne w świecie (565 podmio-

jednaniem Emigracji z Krajem. II Zjazd, przygotowany przez

tów z 54 krajów). Pomaga szkołom polonijnym, zespołom ar-

Stowarzyszenie i Radę Polonii Świata w 2001 roku odbył się

tystycznym, redakcjom mediów polonijnych, klubom sporto-

w Domu Polonii w Pułtusku, a uczestnicy odwiedzili również

wym, drużynom harcerskim, parafiom oraz świadczy pomoc

Warszawę, Kraków i Częstochowę. III Zjazd obradował w bu-

charytatywną. W Polsce organizuje m.in. szereg projektów

dynkach polskiego Sejmu i Senatu w Warszawie we wrze-

edukacyjnych dla młodzieży, wymianę w ramach programu

śniu 2007 roku, zaś a IV Zjazd Polonii odbył się w Warszawie

„Szkół Patronackich”, warsztaty metodyczne dla nauczycieli,

w sierpniu 2012 roku pod Honorowym Patronatem Prezyden-

kursy dla repatriantów.

24

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

The Activities of the “Polish Community” Association:

Warsaw, Cracow and Częstochowa. The 3rd Congress deliberated in the buildings of the Polish Parliament, the Sejm and the

The founders and members of the “Polish Community” Asso-

Senate, in Warsaw in September 2007, while the 4th Congress

ciation included numerous senators and members of Parlia-

of Polish Communities took place in Warsaw in August in 2012

ment, activists for independence, Church officials and distin-

under the Honorary Patronage of the President of Poland, Bro-

guished scientists, who understood the need to cooperate with

nisław Komorowski. On 21-22 September 2018, the 5th World

their compatriots scattered around the world. At present, the

Congress of Polish Communities and Poles Abroad convened

Association counts over four thousand members belonging to

in Warsaw, which also hosted, among others, the Forum for

twenty-three regional divisions. The “Polish Community” As-

Polish Culture under the motto: Polish Culture Beyond the

sociation runs Polish Houses in Cracow, Rzeszów, Poznań, Lu-

Borders. Achievements and Perspectives: 1918-2018-2118, or-

blin, Ostróda and Warsaw, as well as the Polish House – Castle

ganized and co-hosted by art historian, Prof. Jan Wiktor Sien-

in Pułtusk. The Association operates under the patronage of

kiewicz, serving currently as Chairman of the Cultural Council

the Senate of the Republic of Poland and cooperates with the

of the “Polish Community” Association in Warsaw. The aim of

Minister of Foreign Affairs. The Association treats its duties as

the Forum for Polish Culture was to examine the state of Po-

a service to the community, constantly increasing the range of

lish culture and Polish art outside the country’s borders over

its involvement with a view to strengthening the ties between

the span of the previous century and to work out guidelines

the Polish communities and Poles living abroad with their ho-

for the development of Polish culture in the countries of set-

meland. The Association also realizes state tasks ordered by

tlement of Poles. The Honorary Patronage of the 5th World

the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Culture and Natio-

Congress of Polish Communities and Poles Abroad in 2018, on

nal Heritage and Ministry of Sport.

the 100th Anniversary of Regaining Independence 1918-2018

The Association is an organizer of congresses for the Polish

was extended by President of the Republic of Poland Andrzej

communities and Poles living abroad. Already in 1990, in co-

Duda. The Speaker of the Senate of the Republic of Poland,

operation with the Coordination Council of Free World Polo-

Stanisław Karczewski, chaired the Honorary Committee.

nia, the Association organized a conference Country – Emigra-

Over the past thirty years, the “Polish Community” Associa-

tion, under the aegis of Pope John Paul II, which for the first

tion initiated and co-organized numerous conventions of the

time united Poles from the East and the West and which laid

representatives of Polish journalists, doctors or engineers

the foundations for the organization of the 1st World Congress

abroad. There are cyclical events, such as, among others, the

of Polish Communities and Poles Abroad. The 1st Congress

Convention of Polish Teachers, World Congress of Polish Youth

took place in August 1992 in Cracow, gathering 323 delegates

“Orle Gniazdo” for Polonia leaders, Congress of Polish Scientific

from 44 countries and became a symbolic reconciliation of the

Societies Abroad and thematic conferences. The “Polish Com-

emigration with their homeland, together with the Veterans

munity” Association supports the organizations of Poles in the

Convention. The 2nd Congress, prepared by the Association

East and Polonia Organizations around the world (565 entities

and the Council of Free World Polonia in 2001 took place in the

from 54 countries). The Association provides aid to Polish

Polish House in Pułtusk, whereas the participants also visited

schools, artistic groups, Polish local media, sports club, scout

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

25


STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

Każdego roku zaprasza na wypoczynek letni do kraju ponad

przedstawicieli innych narodowości. Wymagają one wsparcia

6 tys. dzieci ze Wschodu oraz 2 tys. dzieci w ramach akcji

i opieki artystycznej, dlatego „Wspólnota Polska” wyposaża

„Lato z Polską”. Udziela pomocy stypendialnej młodzieży na

liczne zespoły w stroje ludowe, nuty i instrumenty, organi-

naukę w polskich uczelniach wyższych, z której korzysta ok.

zuje kursy choreograficzne oraz wspiera festiwale i koncerty

200-300 studentów. Gości również drużyny amatorów spor-

w kraju i za granicą. Szczególnie znane są: 4-letnie Studium

tów letnich i zimowych z całego świata, którzy przyjeżdżają

dla Choreografów Zespołów Folklorystycznych, Światowy Fe-

często wraz z rodzinami na organizowane na przemian co

stiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie

dwa lata: Światowe Letnie Igrzyska Polonijne i Światowe Zi-

i Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

mowe Igrzyska Polonijne, w których uczestniczy ok. tysiąc

w Iwoniczu-Zdroju.

osób.

Budowaniu więzi między Polakami w świecie służy, publiko-

Stowarzyszenie Wspólnota Polska angażuje się również

wane od 1991 roku, pismo „Wspólnota Polska”, które docie-

w ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego poza granica-

ra do polonijnych organizacji na wszystkich kontynentach,

mi kraju, realizując poważne prace remontowe i konserwa-

dziennikarzy i naukowców zajmujących się Polonią oraz do

torskie zabytków polskich lub z Polską związanych, znajdują-

instytucji krajowych, m.in. Senatu i Sejmu RP, placówek dy-

cych się poza granicami kraju. Ostatnio do najważniejszych

plomatycznych, stanowiąc źródło informacji i dokumentacji

prac konserwatorskich należały prace w Katedrze Metropo-

działalności polonijnej. Zbiór informacji o środowiskach po-

litalnej we Lwowie. Dopełnieniem działalności programowej

lonijnych w świecie zawarty jest w Polonijnym Banku Danych

dla Polonii są inwestycje Stowarzyszenia: w zakresie rozwoju

i na stronie internetowej Stowarzyszenia, która cieszy się dużą

oświaty - remonty szkółek sobotnio-niedzielnych, społecz-

popularnością i jest najlepszym źródłem wiedzy o Polonii. Od

nych, parafialnych i obiektów, będących w całości placówka-

2020 roku powołana została Polonijna Agencja Informacyjna,

mi oświatowymi oraz w zakresie działalności kulturalnej - np.

która w niespełna rok od jej powstania, stała się jednym z czo-

Campo do Tenente i Guarani das Missoes w Brazylii czy Dom

łowych liderów na rynku informacyjnym w Polsce.

Polski w Sankt Petersburgu. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przybliża dzieła kultury poprzez organizowanie wystaw, wyjazdów twórców, ich udział w konkursach muzycznych, filmowych, itp. upowszechnianie w Kraju ich dorobku. Galerie w Domach Polonii w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie czy Pułtusk przez cały rok prezentują dorobek polskich artystów z zagranicy. Wśród wielu przedsięwzięć artystycznych ogromnym zainteresowaniem od lat cieszą się Światowe Spotkania Teatrów Polskich z Zagranicy w Rzeszowie, Festiwal Chórów Polonijnych w Koszalinie. Zespoły folklorystyczne za granicą stanowią główną formę aktywności naszych rodaków, wyróżniającą ich i przyciągającą

26

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

organizations and parishes and it also participates in charity

from abroad throughout the whole year. Among the most po-

projects. In Poland, it is involved, among others, in a number

pular artistic endeavours over several years, one must include

of educational initiatives for the youth, exchange programs

the World Meetings of Polish Theatres Abroad organized in

between “Partner Schools”, teacher training and methodolo-

Rzeszów and the Festival of Polish Choirs held in Koszalin.

gy workshops for educators or courses for repatriated persons.

Folklore groups provide the main form of activity for many of

Each year, the Association invites over 6 thousand children

our compatriots, making them distinct and attracting repre-

from the East for summer holidays and 2 thousand children

sentatives of other nationalities. They require support and ar-

as part of the initiative “Summer with Poland”. The organiza-

tistic supervision, this is why the “Polish Community” supplies

tion funds scholarships for talented youth facilitating studies

numerous groups with folk outfits, notes and instruments, or-

at Polish universities – around 200-300 students have already

ganizes choreographic workshops and supports festivals and

benefited from this help. It also hosts amateur enthusiasts of

concerts both at home and abroad. Those most known inclu-

summer and winter sports who often come with their fami-

de the following: 4-year Study for Choreographers of Folklore

lies to participate in the World Summer Polish Olympics and

Groups, World Festival of Polish Folklore Groups in Rzeszów

World Winter Polish Olympics organized every two years with

and Polonia Festival of Children Folklore Groups in Iwonicz-

around a thousand participants.

-Zdrój.

The “Polish Community” Association has also been involved

The building of bonds between Poles around the world is as-

in the protection of Polish cultural heritage outside the coun-

sisted by the magazine Polish Community, published since

try’s borders, realizing serious renovative and conservationist

1991. It reaches Polish organizations on all continents, jour-

projects of Polish monuments or monuments related to Po-

nalists and academics dealing with Polish diaspora, as well as

land and located abroad. The recent most important conserva-

national institutions, among others, the Polish Sejm and the

tion works included the restoration work at the Metropolitan

Senate or diplomatic institutions, providing a source of infor-

Cathedral in Lviv. Additionally, the Association also fulfils

mation and documentation of Polish activities abroad. The col-

their statutory obligations by investing in the development of

lection of information about Polish communities around the

education – renovations of weekend schools and social, parish

world is contained in the Polish Data Bank and on the website

and educational centres, which might be either solely educa-

of the Association, which enjoys significant popularity and is

tional institutions or also cultural centres, e.g. Campo do Te-

the best source of knowledge about Polish diaspora. The Polish

nente and Guarani das Missoes in Brazil or the Polish House in

Information Agency has been operating since 2020 and within

Sankt Petersburg.

less than a year since being established it has become one of

The “Polish Community” Association propagates works of cul-

the leaders on the information market in Poland.

ture by organizing exhibitions, study visits for artists, their participation in artistic competitions, such as, e.g. music or film contests or promoting the output of artist in Poland. The galleries in Polish Houses in Warsaw, Cracow, Rzeszów or Pułtusk hold exhibitions with the artistic works of Polish creators

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

27


PRACE / WORKS

Fast Food Marble, Bronze, Wood 96x66x98 cm

28

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


ANTIQUE GAMES

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

29


PRACE / WORKS

Sticky Pink Marble, 170x44x26,5 cm

30

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


ANTIQUE GAMES

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

31


PRACE / WORKS

Empty Gold Marble 24k gold 75x64x51 cm

32

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


ANTIQUE GAMES

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

33


PRACE / WORKS

Marble, 82x82x5

34

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


ANTIQUE GAMES

Empty Gold - Man Marble 24k gold 72x51x56 cm

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

35


PRACE / WORKS

Narcissus Bronze, 114x52x46 cm

36

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


ANTIQUE GAMES

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

37


PRACE / WORKS

Why She II Bronze, 106x52x44 cm

38

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


ANTIQUE GAMES

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

39


PRACE / WORKS

Dreaming of Him Bronze, 104x54x51 cm

40

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


ANTIQUE GAMES

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

41


PRACE / WORKS

Satisfaction Marble, 82x82x5 cm

42

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


ANTIQUE GAMES

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

43


PRACE / WORKS

Yesterday Bronze, 64x42x9 cm

44

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


ANTIQUE GAMES

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

45


PRACE / WORKS

Sticky Pink Resin, Textiles, Metal, 900x396x156 cm


ANTIQUE GAMES


PRACE / WORKS

Dusk and Dawn Marble, 67x67x15 cm

48

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


CIRCLES OF LIFE:

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

49


PRACE / WORKS

50

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


CIRCLES OF LIFE:

Nokturn Marble, 70x40x25 cm

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

51


PRACE / WORKS

Disintegration Marble, 82x82x5

52

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


CIRCLES OF LIFE:

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

53


PRACE / WORKS

54

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


CIRCLES OF LIFE:

Conception Marble, 73x72x17 cm

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

55


PRACE / WORKS

Adam&Ewa Marble, 91x43x45 cm

56

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


CIRCLES OF LIFE:

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

57


BIOGRAM

prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz Polski historyk sztuki, krytyk sztuki i kurator. Specjalista w zakresie sztuki nowoczesnej XX i XXI wieku

Pionier badań naukowych w zakresie sztuki i kultury polskiej

w XX i XXI wieku. Celem większości opracowań autorstwa

na emigracji po 1939 roku. Według klasyfikacji KBN, jedyny

Sienkiewicza jest przywrócenie polskiej XX-wiecznej historii

w Polsce profesor historii sztuki posiadający specjalność:

sztuki dokonań artystycznych (szczególnie w zakresie plasty-

polska sztuka emigracyjna w XX wieku. Od 1989 roku, przez

ki) polskich artystów tworzących na emigracji, a także okre-

ponad trzydzieści lat, systematycznie – wpierw jako pra-

ślenie ich roli i udziału we współtworzeniu dziejów plastyki

cownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a następnie

w krajach, które stały się ich nowymi ojczyznami. Do najważ-

Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warsza-

niejszych należą m.in.: Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995. Ży-

wie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – groma-

cie i twórczość, Lublin 1995; Attilio Alfieri a malarstwo włoskie

dził i publikował materiały i opracowania, ratujące dorobek

XX wieku, Lublin 1997; Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy

polskiej kultury artystycznej poza krajem w zakresie plastyki

światła/exploring the mysteries of light, Toruń 2010; Sztuka

polskiej: malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego

w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigra-

oraz działalności polskich instytucji kultury poza Ojczyzną –

cji 1939-1989, Toruń 2012, Artyści Andersa. Continuità e no-

a szczególnie polskich galerii sztuki. W 2009 roku powołał

vità, Warszawa-Toruń 2013 (II wyd. 2014, III wyd. 2016); Les

jedyny w świecie w strukturach uniwersyteckich Zakład Hi-

artistes polonais au Liban 1942-1952, Bejrut 2013; Art of the

storii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Re-

Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

public of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–British

przekształcony w 2019 roku w Katedrę Historii Sztuki XX wie-

& Irish Art Relation, Toruń 2015; Artyści Andersa. Uratowani

ku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK. Jest autorem,

z „nieludzkiej ziemi”, Warszawa 2017; Stanisław Frenkiel (1918-

współautorem i współredaktorem ponad 50 książek i 230

2001). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w

innych publikacji dotyczących kultury artystycznej w obrę-

Toruniu, Toruń 2017; Paris et les artistes polonais / Paris and

bie polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej a szczególnie

the Polish Artists 1945–1989, Toruń 2018;

polskiej plastyki i polskiego życia artystycznego poza Polską

ległościowi poza Polską, Warszawa 2020; Z Armii Andersa

58

Artyści niepod-

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


BIOGRAM

Professor Jan Wiktor Sienkiewicz, PhD, habilitation Polish art historian, art critic and curator. Specialist in the field of modern art of the 20th and 21st centuries

Pioneer of research in the area of Polish art and culture

European modern art, especially Polish art and artistic life

on emigration after the year 1939. In accordance with the

outside of Polish borders in the 20th and 21st centuries. Prof.

classification of The State Committee for Scientific Research, he

Sienkiewicz’s academic activity is focused on establishing

is an only professor of art history in Poland with the following

recognition within Polish 20th century history of art for the

specialization: Polish emigration art in the 20th century.

artistic achievement (especially in the plastic arts) of Polish

Since 1989, for over thirty years he has been continually

artist creating on emigration. He concentrates on determining

doing research and publishing articles and studies first at

the role those artists played and their participation in the co-

the Catholic University of Lublin, next at the Cardinal Stefan

creation of artistic history in their new home countries.

Wyszyński University in Warsaw and now at the Mikołaj

His most important works include: Marian Bohusz-Szyszko

Kopernik University in Toruń. He has been highlighting the

1901-1995. Życie i twórczość, Lublin 1995; Attilio Alfieri a

output of Polish artistic culture created abroad in the area of

malarstwo włoskie XX wieku, Lublin 1997; Ryszard Demel. W

Polish plastic arts: painting, sculpture, graphics and arts and

drodze do tajemnicy światła/exploring the mysteries of light, Toruń

crafts, as well as focusing on the activities of Polish institutions

2010; Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na

of culture beyond Polish borders – especially Polish art

emigracji 1939-1989, Toruń 2012, Artyści Andersa. Continuità

galleries. In 2009, he established a one-of-a-kind Department

e novità, Warszawa-Toruń 2013 (II ed. 2014, III ed. 2016); Art

of History of Art and Polish Culture on Emigration at the

of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland &

Chair of History of Art and Culture at the Mikołaj Kopernik

Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–British &

University in Toruń. In October 2019, it was transformed into

Irish Art Relation, Toruń 2015; Artyści Andersa. Uratowani z

the Department of 20th Century Art in Eastern Europe and

„nieludzkiej ziemi”, Warszawa 2017; Stanisław Frenkiel (1918-

on Emigration at the Mikołaj Kopernik University in Toruń.

2001). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w

He is author, co-author and co-editor of over 50 books and

Toruniu, Toruń 2017; Paris et les artistes polonais / Paris and the

230 other publications on artistic culture within Polish and

Polish Artists 1945–1989, Toruń 2018; Artyści niepodległościowi

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

59


BIOGRAM

do Armii Izraela: drogi żydowskich żołnierzy Wojska Polskiego do niepodległego Izraela/From Anders’ Army to the Israeli Army: the ways leading the Jewish soldiers of the Polish Army to independent Israel, Warszawa-Jerozolima 2020; Polska sztuka na emigracji w londyńskiej kolekcji Matthew Batesona/Polish art in exile in Matthew Bateson’s London collection, Warszawa 2020. Na podstawie odkryć i ustaleń historycznych Jana Wiktora Sienkiewicza, w 2017 roku został zrealizowany film pt. “Artyści Andersa” w reżyserii Rafała Bryla. W latach 2019-2020, Telewizja Polska (TVP Polonia) wyemitowała cykl felietonów pt. “Historia jednego obrazu” współrealizowanych i współprowadzonych przez Jana Wiktora Sienkiewicza. Członek wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i to-

www.janwiktorsienkiewicz.pl

warzystw naukowych, w tym członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Przewodniczący Komisji Kultury Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Za wybitne zasługi w badaniach i w upowszechnianiu sztuki i kultury polskiej powstałej na emigracji, w 2014 roku odznaczony został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2018 roku, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał prof. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza w skład Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

60

MICHAŁ JACKOWSKI - WSPÓLNOTA WARTOŚCI


BIOGRAM

poza Polską, Warszawa 2020; Z Armii Andersa do Armii Izraela:

associations, including a member of the National Council of

drogi żydowskich żołnierzy Wojska Polskiego do niepodległego

the “Polish Community” Association and Chairman of the

Izraela/From Anders’ Army to the Israeli Army: the ways leading

Cultural Council of the “Polish Community” Association. For

the Jewish soldiers of the Polish Army to independent Israel,

his outstanding achievement in research and popularization of

Warszawa-Jerozolima 2020; Polska sztuka na emigracji w

art and Polish culture created on emigration, he was awarded

londyńskiej kolekcji Matthew Batesona/Polish art in exile in

a Medal of Merit to Culture Gloria Artis by the Minister of

Matthew Bateson’s London collection, Warszawa 2020. On the

Culture and National Heritage in 2014. In 2018, the Minister of

basis of research and historical findings made by Sienkiewicz, a

Culture and National Heritage appointed Prof. Sienkiewicz as

film entitled Anders’ Artists was produced in 2017, directed by

member of the National Institute of Polish Cultural Heritage

Rafał Bryl. In the years 2019-2020, the Polish state television

Abroad POLONIKA.

(TVP Polonia) broadcast a series of programmes entitled “The History of one Painting” co-produced and co-hosted by Sienkiewicz. He is member of multiple scientific societies and

MICHAŁ JACKOWSKI - COMMUNITY OF VALUES

www.janwiktorsienkiewicz.pl

61


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ.

Organizatorzy Forum składają specjalne podziękowania za realizacje wystawy Panu Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu, Prezesowi Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.

ISBN 978-83-64206-52-8

Wydaca: Stowarzyszenie Wspólnota Polska druk: Alterstudio fotografie: Paweł Lawreszuk projekt graficzny: Bartosz Kulesza tłumaczenie na język angielski: Adam Kunysz korekta: Agnieszka Jackowska PATRONAT MEDIALNY ORAZ REALIZACJĘ INFORMATYCZNĄ FORUM NA KTÓRYM OTWARTO WYSTAWĘ RZEŹB MICHAŁA JACKOWSKIEGO (ŁĄCZA, TRANSMISJA, ZDJĘCIA) ZAPEWNIŁA POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - PAI.

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA” - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ „JEST NAS 60 MILIONÓW”