Page 1

รายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สายวิชาการ

ผศ.ประชิด ทิณบุตร

รอบที่ 2 : 1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555

หน้า รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า


PRACHID TINNABUTR PROFILE 2012 Assistant Professor Prachid Tinnabutr , http://www.prachid.com , http://sites.google.com/site/prachidportfolio เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(ชุดที่ 1 : สายวิชาการ)

รอบการประเมิน

( ) รอบที่ 1 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555 ( / ) รอบที่ 2 1 เมษายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 ชื่อผู้รับการประเมิน นาย ประชิด ทิณบุตร ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทตาแหน่ง วิชาการ ระดับตาแหน่ง 8 สังกัด สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน นายธีระชัย สุขสวัสดิ์ ตาแหน่ง อาจารย์/ประธานหลักสูตร สาขาวิชาศิลปกรรม กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 1. การเรียนการสอน (มาตรฐาน) ภาคเรียนที่ 1/2555 รวม 2 วิชา รวมภาระงานสอน 14 คาบ รวม 3 กลุ่มเรียน ระดับนักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 ชื่อวิชาที่สอน 1. ARTI3314 Graphic Design on Package การออกแบบกราฟิคบนบรรจุภัณฑ์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร สาขาวิชาศิลปกรรม หน่วยกิต 3 (2-2-5) 2. ARTI4902 Arts Thesis ศิลปนิพนธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม หน่วยกิต 3 (0-6-3)

http://reg.chandra.ac.th/registrar/

หน้า 2 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า 2


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 1. การเรียนการสอน (มาตรฐาน) ภาพบันทึกบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในวิชา ที่สอนในภาคเรียนที่ 1/2555 โดยยึดแนวทางการสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ ซึ่งหมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้เรียนรู้ โดย 1. ใช้การวางแผนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้จักการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ( Self-Paced Learning ) ตามกระบวนวิธีการเรียนรู้หลักการดาเนินงานออกแบบ 3ส (3Rs Design Direction) และ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ ( Design Process ) โดยการศึกษาเรียนรู้จากการลงมือทางาน จริงตามวิถี-วิธีการทางานของนักออกแบบ ( Design Work-Based Learning and Trainning ) 2.ให้ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ( Interpersonal Relationship) ให้ได้มีโอกาสฝึกฝน เชาวน์ทางอารมณ์ ( Emotional Quotient ) ในการดาเนินชีวิตในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นอย่าง สร้างสรรค์และมีความสุข โดยใช้กระบวนการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น การมอบหมาย ภาระงานโครงงานออกแบบกลุ่ม ( Workgroup Design Project ) ให้ฝึกฝนการทางานเป็นกลุ่ม การ ฝึกฝนการใช้เครื่องมือทาง ICT อย่างพอเพียง เหมาะสม ร่วมสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในทุก ขั้นตอน นับแต่ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล ขั้นการคิดวิเคราะห์ กระบวนการผลิต และการการนาเสนอ โดยเน้นการการควบคุม การสร้างสถานการณ์ ให้เกิดการทักษะการเรียนรู้ทางการบริหารจัดการงาน ด้วยตนเอง นับแต่การบันทึก จัดเก็บ การแบ่งปัน และการค้นคืนข้อมูล ได้ตามศักยภาพ ความพร้อม และธรรมชาติที่เป็นจริงของผู้เรียน 3.ให้ผู้เรียนมีโอกาสนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ และการสร้างโอกาสในการ ประกอบวิชาชีพทางสาขาวิชาศิลปกรรม

หน้า 3 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า 3


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 1. การเรียนการสอน (มาตรฐาน) ภาพบันทึกบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในวิชา ที่สอนในภาคเรียนที่ 1/2555 โดยยึดแนวทางการสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ ซึ่งหมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้เรียนรู้

หน้า 4 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า 4


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 1. การเรียนการสอน (มาตรฐาน) ภาพบันทึกบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในวิชา ที่สอนในภาคเรียนที่ 1/2555 โดยยึดแนวทางการสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ ซึ่งหมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้เรียนรู้

ที่มา Prachid’s Gallery URL Address : https://picasaweb.google.com/100000825421251231001/ Arti3314WorkgroupDesignProjectPresentation

หน้า 5 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า 5


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 1. การเรียนการสอน (มาตรฐาน) ภาพบันทึกบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในวิชา ที่สอนในภาคเรียนที่ 1/2555 โดยยึดแนวทางการสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ ซึ่งหมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้เรียนรู้

ผลจากการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2555 ด้วยการให้นักศึกษาที่เรียนได้ร่วมสร้างการเชื่อมโยงกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน กับการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณลักษณะอาชีพบัณฑิตในชั้นเรียนปกติ โดยทีมวิทยากรที่ปรึกษาได้นาเอาผล การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นไปใช้เป็นโจทย์-ปัญหาสาหรับการจัดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ และวิชา ศิลปนิพนธ์ เป็นกรณีศึกษาเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ โดยให้มีการนาเสนอผลงานกลุ่มด้วยโครงการออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์โอทอป กาญจนบุรี ไปพร้อมกันเป็นกิจกรรมคู่ขนานโดยให้วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานเดิมแล้วเสนอแนะปัญหาที่พบด้วยวิธี การวิเคราะห์ข้อมูล คุณลักษณะด้วยการมองเห็น

หน้า 6

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า 6


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 2. ผลงานวิชาการ(งานวิจยั /ตารา/เอกสารประกอบการสอน) งานวิจยั /นวัตกรรม/สิง่ ประดิษฐ์ ในปีการศึกษา 2555 (งบประมาณภายในมหาวิทยาลัย) อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนออนุมัติทาสัญญาให้ดาเนินการงานวิจัย เรื่อง การออกแบบพัฒนา แบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู (The design and development of typeface and font computer program : CRU fonts family. ) งบประมาณรายได้ ประจาปี 2555

โครงการวิจัยเดี่ยว ฐานะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้รับงบประมาณอุดหนุนวิจัย จานวน 50,000 บาท

หน้า 7 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า 7


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 2. ผลงานวิชาการ(งานวิจยั /ตารา/เอกสารประกอบการสอน) งานวิจยั /นวัตกรรม/สิง่ ประดิษฐ์ ในปีการศึกษา 2555 ( งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย ) เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ ของจังหวัดกาญจนบุรี ทุนอุดหนุนจากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในนามทีมที่ ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ บจก.เอ.ซี.ที.อินเทลลิเจ้นท์ ระหว่างเดือน มิถุนายน- กันยายน 2555

การดาเนินการวิจัย-ออกแบบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมใน โครงการ การส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี หน้า 8 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า 8


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 3. งานบริการทางวิชาการ งานบริการวิชาการทีเ่ ป็นความรูจ้ ากการวิจยั /จากการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิจ์ ากการ เรียนรูท้ เี่ กิดต่อผูเ้ รียน และสังคม

การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้อย่างพอเพียง : เว็บบล็อกบันทึกและสนับสนุนการเรียนรู้ตาม อัธยาศัย สาหรับวิชาออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ URL : https://arti3314.blogspot.com

งานบริการวิชาการที่เป็นความรู้จากการวิจัยและผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ที่เกิดต่อผู้เรียน และสังคม

เว็บไซต์สรุปผลกิจกรรมและการดาเนินงานออกแบบที่ URL: http://kanchanaburiotop.blogspot.com/

หน้า 9 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า 9


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 3. งานบริการทางวิชาการ งานบริการวิชาการทีเ่ ป็นความรูจ้ ากการวิจยั /จากการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิจ์ ากการ เรียนรูท้ เี่ กิดต่อผูเ้ รียน และสังคม

การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้อย่างพอเพียง : เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้าน เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดกาญจนบุรี URL : https://creativekanchanaburi.blogspot.com/ .blogspot.com

การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้อย่างพอเพียง : เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย สาหรับวิชาทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ URL : https://productdesigntheory.blogspot.com หน้า 10 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 3. งานบริการทางวิชาการ งานบริการวิชาการทีเ่ ป็นความรูจ้ ากการวิจยั /จากการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิจ์ ากการ เรียนรูท้ เี่ กิดต่อผูเ้ รียน ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมวิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จากัดและทีมงานการศึกษาวิจัย ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นวิทยากร ฝึกอบรมความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชน เพือ่ เชือ่ มโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยบริษทั เอ ซีที อินเทลลิเจ้นท์ จากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมขุนแผน โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

Reference URL: https://picasaweb.google.com/106859402467376205758/ PrachidKanchanaburiOtopLevel5PackagingDevelopment52555

หน้า 11 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 3. งานบริการทางวิชาการ งานบริการวิชาการทีเ่ ป็นความรูก้ ารเรียนการสอนและผลสัมฤทธิจ์ ากการเรียนรูท้ เี่ กิดต่อผูเ้ รียน และสังคม

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประชมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยทธ์การสอน การวัดและการประเมนผล อย่างมีประสิทธิภาพโดยความ ร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ไทยออสเตรเลีย จัดโดย สกอ. เครือข่ายภาคกลาง เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2555 โดยได้สร้าง Weblog เพือเสริมและเผยแพร่กิจกรรมที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา สื่อแสดง ข่าวสาร การจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม มาตรฐานผลการเรียนรู้(Learning Outcomes) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา โดยใช้พื้นที่ฟรี บริการฟรีของ GoogleBlogger ตามที่อยู่นี้คือ http:// tqfnetwork.blogspot.com

หน้า 12 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 3. งานบริการทางวิชาการ งานบริการวิชาการทีเ่ ป็นความรูจ้ ากการวิจยั /จากการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิจ์ ากการ เรียนรู้ ทีม่ ผี ลต่อการนาไปใช้งานจริง เกิดต่อสังคมได้จริง โรงเรียนอานวยกนกอนุสรณ์ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการความรู้ด้วย ระบบ ICT อย่างพอเพียงและยั่งยืน สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิตัล : ทักษะการ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างกระบวนการคิด โดยมี ผศ. ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งทาง วิชาการให้แก่คณาจารย์ในโรงเรียน ให้พัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมกับการที่จะต้องคิด สร้างเสริม เติมเต็มให้แก่ตนเองให้สอดคล้องรองรับกับสื่อ-เครื่องมือใหม่ Tablet PC ที่ต้องเป็นอุปกรณ์ประจาตัว ครูและนักเรียนต่อไปในเร็ววันนี้ โดยเริ่มการอบรมครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 และครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 นี้ และได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันแบ่งปันความรู้ไว้ ทีh่ ttp://amnuaykanok.blogspot.com

หน้า 13 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 3. งานบริการทางวิชาการ งานบริการวิชาการทีเ่ ป็นความรูจ้ ากการวิจยั /จากการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิจ์ ากการ เรียนรู้ ทีม่ ผี ลต่อการนาไปใช้งานจริง เกิดต่อสังคมได้จริง ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมองเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาไทยใน ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ร่วมกับทาง Nectec ที่โรงแรมชญาดารีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2555 และได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันแบ่งปัน ความรู้ไว้ที่ http://www.thaifont.info

Ref URL: https://picasaweb.google.com/106859402467376205758/Nectec

Ref URL: http://www.thaifont.info

หน้า 14 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 3. งานบริการทางวิชาการ งานบริการวิชาการทีเ่ ป็นความรูจ้ ากการวิจยั /จากการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิจ์ ากการ เรียนรู้ ทีม่ ผี ลต่อการนาไปใช้งานจริง เกิดต่อสังคมได้จริง การนาเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ต่อผู้ประกอบการในจังหวัด กาญจนบุรีจานวน 20 ในโครงการของบริษัท เอซีที ที่ปรึกษา ในโครงการของสานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี โดยนาทีมงานวิทยากร/นักออกแบบจากสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม นาโดยผศ.ประชิด ทิณบุตรและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ จานวน 3 คน เป็นผู้ช่วยงานวิจัย งานศึกษา จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และดาเนินงานการผลิตผลงาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์และขั้นตอนปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตามขั้นตอนการออกแบบวิจัยเชิง สร้างสรรค์(Creative Research) ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม( Focus Group) และวิธีการมีส่วนร่วม (Participatory Research) การทาคลีนิกออกแบบ(Design Clinic/Design Consults and Work Shop) ในการวิเคราะห์-สรุปผลงานการออกแบบ และนาไปผลิตเป็นผลงานจริง สถานที่ดาเนเนินการ โรงแรมริเวอร์แคว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

Ref URL: https://picasaweb.google.com/106859402467376205758/Nectec

หน้า 15 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 3. งานบริการทางวิชาการ งานบริการวิชาการทีเ่ ป็นความรูจ้ ากการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิจ์ ากการเรียนรูท้ เี่ กิดต่อ ผูเ้ รียน และสังคม

ผลจากการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วชิ าชีพศิลปกรรม ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภณ ั ฑ์ และวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคเรียนที่ 1/2555 ด้วยการให้นกั ศึกษาที่เรียนได้ส่งผลงาน ออกแบบตัวอักษรเข้าร่วมประกวด-แข่งขันผลงานจากทั่วประเทศ จนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เสริมทักษะความรู้ นักออกแบบตัวพิมพ์รนุ่ ใหม่ จานวน 12 คน และ มี 1 คน วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชัน้ ปี 4 ภาคปกติ ที่ได้รบั ใบประกาศรับรองผลงานในระดับดีมาก จากการประกวด TFACE#2/2555 ซึ่งจัดโดยชมรมการ จัดพิมพ์อเี ลคทรอนิกไทยและมูลนิธิเงินทุนงานแสดงงานพิมพ์แห่งประเทศไทย หน้า 16 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า


กิจกรรม/โครงการ/งานที่ 4. งานอืน่ ๆทีไ่ ด้รบั มอบหมาย งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/สาขาวิชา/คณะกรรมการทางานและงานอืน่ ๆ 1. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการความรู้ ตามคาสั่งของ มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาศิลปกรรม 2. คณะทางานกากับดูแลงานวิจัยด้านสิ่งประดิษฐ์ 3. งานอื่นๆในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

ประชุมคณาจารย์ประจาภาคเรียน/สรุปแผนงานประกันการศึกษา

ร่วมงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคเรียนที่ 2/2554

ร่วมงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ ภาคเรียนที่ 2/2554 หน้า 17 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า


เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ http://www.issuu.com/prachid http://prachid.blogspot.com หน้า 18 รายงานผลการปฏิบัตริ าชการของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2 เมษายน 2555 - กันยายน 2555 หน้า

รายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน  

รายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สายวิชาการ ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 : 1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 25...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you