Page 1

คู่มือการใช้กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Chandrakasem Rajabhat University

IDENTITY MANUAL STANDARDS CORPORATE ผศ.ประชิด ทิณบุตร

การสำ�นึกในความเป็นเจ้าของแห่งตราสัญลักษณ์อันทรงคุณค่า ย่อมช่วยนำ�พาการทำ�งานไปสู่เป้าหมายแห่งตนและองค์กร


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

คู่มือการใช้กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Chandrakasem Rajabhat University Standards Corporate Identity Manual

จันทรเกษม

วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปรัชญา (Philosophy) “ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำ�ชุมชนพัฒนา “ วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำ�ภูมิปัญญาสู่สากล” พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 2. ผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาที่มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 5. เสริมสร้าง ทำ�นุบำ�รุงศาสนา และเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม 6. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำ�ริ 7. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมาย (Target)

1. เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 2. ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและ ตามความต้องการของสังคม 3. มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และกิจการนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ของท้องถิ่น 5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและระดับมาตรฐานสากล 6. มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 7. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์/สำ�นัก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่ท่ามกลางใจเมืองหลวงบนถนนรัชดาภิเษก ที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำ�นวยความ สะดวกด้านคมนาคมอย่างครบครัน ใกล้รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ส่วนราชการและอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงถึงความ ทันสมัยของเมืองใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ 90 ไร่ ถูกจัดสรรเป็นอาคารที่ทันสมัยกว่า 35 หลัง พร้อมศูนย์กีฬา ศูนย์ คอมพิวเตอร์ สำ�นักวิทยบริการ หอประชุม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งภายในชั้นเรียน ในเวลาและนอกเวลาเรียน ท่ามกลางบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ที่ร่มรื่น ร่มเย็นสบาย ที่ตั้ง เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เว็บไซต์ : www.chandra.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0 2942-6900-99

ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร

2

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. ผลงานนี้เป็นผลสรุปจากการวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์สำ�หรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทุนวิจัยสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปรีะจำ�ปีงบประมาณ พศ.2552 เผยแพร่ผลงานที่ URL: http://www.chandrakasem.info ,eMail Contact : prachid@chandrakasem.info ภาพถ่ายโดย อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์

Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

สารบัญ

เรื่อง หน้า ความเป็นมาของตราสัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3 กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานสำ�หรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 4 รูปแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1.แบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานประจำ�มหาวิทยาลัย(University Seal:Chandra Seal) 5 - สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐานของตราสัญลักษณ์ 6 - ข้อกำ�หนดสีมาตรฐานทางการพิมพ์ของตราสัญลักษณ์ 6 - ข้อกำ�หนดเรื่องสัดส่วนและรูปร่างของตราสัญลักษณ์ 7 - ข้อห้ามในการนำ�ไปใช้งาน 7 - ลวดลายกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน Chandra Ribbon 7 2.แบบอักษรย่อมาตรฐานประจำ�มหาวิทยาลัย(University Logotype:Chandra Logotype) - สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐานของแบบอักษรย่อ 8 - ข้อกำ�หนดสีและสัดส่วนมาตรฐานของแบบอักษรย่อ 8 - สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐานของแบบอักษรย่อ 9 - ข้อกำ�หนดโครงสร้างและสีมาตรฐานของแบบอักษรย่อ 9 3.แบบเครื่องหมายมาตรฐานประจำ�มหาวิทยาลัย(University Mark:Chandra Mark) - สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐานของแบบเครื่องหมายจันทรา 10 - ข้อกำ�หนดโครงสร้างและสีมาตรฐานของแบบเครื่องหมายจันทรา 10 แบบตัวอักษรเอกลักษณ์มาตรฐานชุดตระกูลซีอาร์ยู (Corporate Fonts:CRU-Fonts) - ซีอาร์ยู-จันทรเกษม (CRU-Chandrakasem) 11 - ซีอาร์ยู-ลานจันทร์ (CRU-LanChand) 12 - ซีอาร์ยู-ราชภัฏ ( CRU-Rajabhat) 13 ตัวอย่างงานออกแบบสิ่งพิมพ์ : ซองจดหมาย 14 ตัวอย่างงานออกแบบสิ่งพิมพ์ : กระดาษเขียนจดหมาย 15 ตัวอย่างงานออกแบบสิ่งพิมพ์ : นามบัตร 16 ตัวอย่างงานออกแบบสิ่งพิมพ์ : บัตรนักศึกษา 17 ตัวอย่างงานออกแบบสิ่งพิมพ์ : แฟ้มเอกสาร 18-19 ตัวอย่างการออกแบบจัดวาง-ปรับ-ประยุกต์ใช้แบบกราฟิกเอกลักษณ์ ตัวอย่างงานออกแบบ์สิ่งพิมพ์ : ปกหนังสือ-วารสารวิจัย 20 ตัวอย่างงานออกแบบเว็บไซต์และชุดแบบกราฟิก(Web Themes) 21 ตัวอย่างงานออกแบบกราฟิกตกแต่งยานพาหนะ 22 ตัวอย่างงานออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและของที่ระลึก : เหยือกและถ้วยกาแฟเซรามิก2 3 ตัวอย่างงานออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและของที่ระลึก: หมวกนิรภัยและนาฬิกาตั้งโต๊ะ2 4 ตัวอย่างงานออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและของที่ระลึก : กระเป๋าเอกสาร 25 ตัวอย่างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ : เข็ม-ตราสัญลักษณ์-ถ้วยรางวัล 26 แบบชุดครุยวิทยะฐานะของบัณฑิตและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 27-28 เครื่องแต่งกายเสื้อสูทและเนคไทประจำ�คณะ 29 เครื่องแต่งกายเสื้อยืดประจำ�คณะ 30-31 เครื่องแต่งกายเสื้อกีฬาสีประจำ�คณะ 32-33

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

3

Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

ความหมายและตวามเป็นมาของตราสัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

2538

2549

4

ตราสัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มี ที่มา เหมือน กัน กับตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏเดิมทั้ง 40 แห่ง เป็นแบบที่ได้รับ พระราชทานให้ออกแบบพัฒนามาจากพระราชลัญจกรประจำ�รัชกาลที่ 9 ซึ่ง เป็นตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับกำ�กับพระปรมาภิไธย และประทับ กำ�กับเอกสารสำ�คัญที่ออกในพระปรมาภิไธย เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงพระ ราชอำ�นาจและพระราชลัญจกรประจำ�แผ่นดิน หรือประจำ�รัชกาลนั้นยังเป็น เครื่องมงคลอีกด้วย มีส่วนประกอบลายเส้นกราฟิกหลักเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร มีอักษร อุ หรือเลข ๙ อยู่กลางวงจักร รอบวงจักรมีรัศมี เปล่งออกโดยรอบมีรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นอยู่เหนือจักร ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่ง อัฐทิศ โดยครั้งแรกสภาการฝึกหัดครูได้มอบหมายให้สถาบันราชภัฏ สวนดุ สิ ต เป็นผู้ดำ�เนินการออกแบบและจัดทำ�ต้นแบบขึ้นใช้เป็นแบบหลัก ร่วมกันทั้ง 36 แห่ง ในปี พศ.2538 โดยการใช้ชื่อนำ�หน้าเหมือนกันว่า ราชภัฏ อันหมายความถึง เป็นปราชญ์ของพระราชา โดยการเขียนแบบลายเส้น ขึ้นรูปตามแบบตราพระราชลัญจกรรูปวงรี และได้ออกแบบตัวชุดอักษร ภาษาไทยจากรูปแบบอักษรขอมและล้านนา และภาษาอังกฤษ ที่พัฒนาจาก ตัวอักษรโรมันแบบโกธิคขึ้นใช้ โดยการเขียนเป็นภาพลายเส้นของภาพ ตัวอักษรสระและวรรณยุกต์แต่ละตัว(Glyph) เพื่อประกอบเป็นชื่อสถาบัน ต่างๆโดยรอบรอบตราวงรีบน-ล่าง โดยมีลายประจำ�ยามคั่นแบ่งแยกประดับ แทนช่องไฟเอาไว้ โดยได้มีการกำ�หนดสีและความหมายของแบบตราไว้เป็น เบื้องต้นไว้เมื่อตั้งเป็นสถาบันราชภัฏดังนี้คือ สีนำ้ �เงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริยผ์ ใู้ ห้กำ�เนิด และพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” สีเขียว แทนค่า แหล่งทีต่ ง้ั ของสถาบันราชภัฏทัง้ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อสถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัย ราชภัฏในปีพศ.2547 และมีฐานะเป็นนิติบุคคล แยกการบริหารกิจการ แต่ละแห่งเป็นอิสระ จึงทำ�ให้ทุกแห่งจำ�เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบตรา สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งเอง ซึ่งปัจจุบันนี้มีจำ�นวนมหาวิทยาลัย ในกลุ่มราชภัฏเกิดขึ้นรวม 40 แห่ง ที่ต้องใช้ตราสัญลักษณ์นี่ร่วมกัน และผล จากการเปลีย่ นแปลงแบบตรากันเองแบบเร่งด่วน และแยกกันดำ�เนินการอิสระ จึงทำ�ให้กราฟิกเอกลักษณ์แห่ง ”ราชภัฏสัญลักษณ์” มีความผิดเพี้ยนของสี เกิดความหลากหลายในการใช้แบบตัวอักษร ซึ่งเริ่มมีผลต่อการรับรู้ด้าน ภาพลักษณ์โดยรวมหรือมาตรฐานของความเป็นองค์กรระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง ปัจจุบนั สมควรต้องได้มกี ารแก้ไขพัฒนาใหม่ และนำ�ไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานสำ�หรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Standards Corporate Graphic Identity for Chandrakasem Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงต้องใช้คุณลักษณะกราฟิิกของตราสัญลักษณ์ ประจำ�มหาวิทยาลัย อันเป็นตราราชภัฏพระราชทาน เหมือนกันกับครั้งเมื่อมีฐานะเป็น สถาบันราชภัฏ เช่นเดียวกับอีก 40 แห่งทั่วประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ออกแบบเอกลักษณ์มาตรฐานเฉพาะตัวโดยที่หวังผลดังนี้คือ - สามารถบ่งบอกรูปลักษณะของตราสัญลักษณ์ที่มีความแน่นอนและมีมาตรฐาน - สามารถบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างตราสัญลักษณ์ที่มีที่มามาจากสิ่งเดียวกัน - สามารถมี ตราสัญลักษณ์ อักษรย่อ และเครื่องหมาย เพื่อใช้เชื่อมโยงไว้เป็น เอกลักษณ์และมาตรฐานเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง มา นานและมีอายุครบ 70 ปี(2553) มีการขยายวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา และมีภาระกิจเกิด ขึ้นมากมายตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตราสัญลักษณ์ และหรือกราฟิกเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีความเข้าใจตรงกันเพื่อ สามารถนำ�ไปใช้สื่อสาร การผลิตกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นเอกภาพ นอกเหนือจากคุณลักษณะของ ตราสัญลักษณ์ อักษรย่อ และเครื่องหมาย ที่ต้องมีการ กำ�หนดเป็นเอกลักษณ์มาตรฐานไว้แล้วการนำ�ไปใช้งานเพื่อการผลิตซำ้� ใหม่(Reproduction) ก็มีความสำ�คัญเช่นกัน เนื่องจากสื่อประเภทต่างๆก็มีเงื่อนไข พื้นที่ สิ่งแวดล้อม วิธีการนำ� เสนอที่แตกต่างกันไป เช่น สื่อสิ่งพิมพ์เอกสารสำ�นักงาน สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้าย โฆษณา ฯลฯ ซึ่งจำ�เป็นต้อง มีการกำ�หนดแนวทางเป็นเอกลักษณ์มาตรฐานกลางเอาไว้ ให้ใช้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องสามารถได้ประโยชน์ดังเช่น - สามารถใช้ต้นแบบกราฟิกเพื่อการนำ�ไปผลิตซำ้� ได้ทันที(Ready to Use) - สามารถนำ�ไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานและคุณลักษณะการดำ�เนินการจัดซือ้ -จัดจ้าง การตรวจรับงานการผลิตสื่อ ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการที่เกี่ยวข้อง - ใช้เป็นแนวทางและมาตรฐานการตรวจสอบ ข้อควรระวังในการรักษาเอกลักษณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ การนำ�ไปใช้เป็นข้อกำ�หนดกฏเกณฑ์ ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร เพื่อสามารถนำ�ไปสู่จุดหมายปลายทางของการ สร้างเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยได้ในที่สุดนั่นเอง

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

2553

5 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

รูปแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน ประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มี 3 รูปแบบ คือ ตราสัญลักษณ์ อักษรย่อ และเครื่องหมาย

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

ตราสัญลักษณ์ Chandra Seal

1

อักษรย่อชื่อ Chandra Logo

2

เครื่องหมาย Chandra Mark

3

สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐานของตราสัญลักษณ์ Standards Corporate Graphic Identity

1 CHANDRA SEAL Chandrakasem Rajabhat University

Protected Area

6

Protected Area Protected Area

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Protected Area

xx

ตราสัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย ได้ออกแบบ ลงในตารางกริด(Grid System) ตามระบบมาตรฐาน และหลักการออกแบบสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการกำ�กับ และเป็นข้อกำ�หนดขนาด สัดส่วนและโครงสร้างที่ ถูกต้องเอาไว้ โดยมีการกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ว่างโดย รอบเพื่อป้องกันมิให้มีภาพ กราฟิก ลวดลาย หรือ ข้อความใดๆเข้ามาเสริม รบกวนสายตา อันจะทำ�ให้ มีผลต่อความชัดเจน ความโดดเด่น ความผิดเพี้ยนใน การรับรู้ในตราสัญลักษณ์นี้ ในระยะหนึ่งหน่วยกริด ในการนำ�แบบไปผลิตซ้ำ�นั้นมีการกำ�หนดสีตรา สัญลักษณ์เป็นสีเอกลักษณ์ 5 สี ที่ต้องกำ�กับ และเทียบค่าสีให้ได้ผลทางการรับรู้จริงอย่างเคร่งครัด

Full Color Guide & Specification : Process Color Model for Printing Reproduction

Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

1

CHANDRA SEAL

Chandrakasem Rajabhat University

ข้อกำ�หนดเรื่องสัดส่วนและรูปร่าง

เมื่ อ มี ก ารย่ อ -ขยายแบบตราสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจำ � มหาวิทยาลัย ต้องเป็นการย่อ-ขายสัดส่วนตามแนว มุมทแยง หรือต้องรักษาสัดส่วนเดิมทั้งแนวตั้งและ แนวนอน(Constrain Propotion)เสมอ โดยมีขนาดย่อ เล็กทั้งแบบสีและลายเส้นต้องสูง 10 มม.ขึ้นไป

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

สูง 10 มม.

ตราสัญลักษณ์สีเต็ม สูง 10 มม.

ตราสัญลักษณ์ลายเส้น

CHANDRA SEAL

Chandrakasem Rajabhat University

o Pr

te tec

a d Are

Pr

ec ot

l

คtณy o

Facu

ted Area Protec

a Are ted

Prote cted Are a

Protected

Are a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

e

1

แบบตราสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจำ � มหาวิ ท ยาลั ย มี อ งค์ ประกอบ 2 ประการ คอื ลวดลายตามแบบพระราชลัญจกร ประจำ�รัชกาลที่ 9 และแบบตัวอักษรชื่อมหาวิทยาลัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบตัวอักษร เอกลักษณ์มาตรฐานลิขสิทธิ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษมชื่อ CRU-Chandrakasem เท่านั้น การจัดวางข้อความชื่อหน่วยงานหลักภายในองค์กร ภายนอกรอบพื้นที่ว่างที่กำ�หนด(ดังภาพ) ให้จัดวางแนว แถวตั ว อั ก ษรแบบตรงปกติ ห รื อ รอบวงรี ด้ า นข้ า ง และด้านล่างเท่านั้น

e Sาพ cie nc

Standards Corporate Graphic Identity

ีวภ f Aะเกษ gric ต ร แ ละnชd Lif ulture a

ฝ่ายการเงิน

Department of Finance

สาขาวิ ชาศิลปกรรม Fine and Applied Arts Division ตำ�แหน่งการจัดวางข้อความชื่อหน่วยงานประกอบตรา ราชภัฏ ต้องไม่จัดวางในตำ�แหน่งเหนือส่วนบนของตรา พระราชทานนี้

7 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

1

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

CHANDRA SEAL

Chandrakasem Rajabhat University

ข้อห้ามในการนำ�ไปใช้งาน - ต้องไม่บีบ ขยาย ด้านใดด้านหนึ่ง หรือย่อ-ขยายตรา สัญลักษณ์จนมีสัดส่วนผิดไปจากรูปแบบมาตรฐาน - ต้องไม่มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือตัดทอน ขนาดสัดส่วนของ ข้อความ เส้นกรอบลวดลาย กราฟิกใดๆ ในรูปแบบตราสัญลักษณ์

แบบตราลายเส้น เมื่ออยู่ท่ามกลางสีพื้นหรือภาพกราฟิกใดๆ ต้องมีพื้นในตราเป็นสีขาวเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการอ่าน Area ted ec ot r P

ec ot

Pr

ted Area Protec

Protected

Are a

Protected Area

ฝ่ายการเงิน

Department of Finance

of l t y ÒÈ F a c u Ê Ò ขÒวิ ช

s D l Scie ivis n c e s io n

การจัดวาง(Layout) กราฟิก ตัวอักษร ข้อความหรือลวดลายอื่นๆ เข้าประกอบร่วมใช้งาน ต้องจัดวางอยู่นอกขอบเขตพื้นที่ว่าง(Protected Area)

Protected Area Protected Area

Are a

of l t y ÒÈ F a c u Ê Ò ขÒวิ ช

Prote cted

H cia ิล ป u m a n ¡ÃÃ ities and Soed Art i ม : Fin e and Appl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Protected Area

a Are ted

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

s D l Scie ivis n c e s io n

1�����2���3����4����5����6����7�����8����9���10���11���12���13���14���15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

H cia ิล ป u m a n ¡ÃÃ ities and Soed Art i ม : Fin l p e and Ap

ลวดลายกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน 8

Chandra-Ribbon

Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

2

CHANDRA LOGOTYPE

Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

9 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

3 กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

CHANDRA MARK

Chandrakasem Rajabhat University

10 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

4

Coporate Typefaces

Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

11 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

4 กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

Coporate Typefaces

Chandrakasem Rajabhat University

12 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

4

Coporate Typefaces

Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

13 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

5

Printed Materials

ตัวอย่างงานออกแบบสิ่งพิมพ์ ซองจดหมาย

Chandrakasem Rajabhat University

14 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

ตัวอย่างงานออกแบบสิ่งพิมพ์ กระดาษเขียนจดหมาย

5

Printed Materials

Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

15 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

5 กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

Printed Materials

ตัวอย่างงานออกแบบสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ นามบัตร

Chandrakasem Rajabhat University

16 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

ตัวอย่างงานออกแบบสิ่งพิมพ์ บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา

5

Printed Materials

Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

17 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

5 กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

Printed Materials

ตัวอย่างงานออกแบบสิ่งพิมพ์ แฟ้มเอกสาร

Chandrakasem Rajabhat University

18 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

ตัวอย่างงานออกแบบสิ่งพิมพ์ แฟ้มเอกสาร

5

Printed Materials

Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

19 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

5 กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

Printed Materials

ตัวอย่างงานออกแบบ์สิ่งพิมพ์ ปกหนังสือ-วารสารวิจัย

Chandrakasem Rajabhat University

20 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

5

Presentation

Chandrakasem Rajabhat University

ตัวอย่างงานออกแบบ์การนำ�เสนอ ภาพประกอบ ภาพพื้นหลังสื่อดิจิตัล

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

21 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

5 กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

Corporate Guideline

Chandrakasem Rajabhat University

ตัวอย่างการออกแบบจัดวาง-ปรับ-ประยุกต์์ใช้แบบกราฟิกเอกลักษณ์

22 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

ตัวอย่างงานออกแบบเว็บไซต์และ ชุดแบบกราฟิก(Web Themes)

5

Website

Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

23 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

5

Vehecle : Bus

ตัวอย่างงานออกแบบกราฟิก ตกแต่งยานพาหนะ

Chandrakasem Rajabhat University

CHANDRAKASEM

Front

Back

View 24 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

ตัวอย่างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้าและของที่ระลึก เหยือกและถ้วยกาแฟเซรามิก

5

Coffee Cup & Mug

Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

25 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

ตัวอย่างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้าและของที่ระลึก หมวกนิรภัยและนาฬิกาตั้งโต๊ะ

Standards Corporate Graphic Identity

5

Helmet & Clock

Chandrakasem Rajabhat University

Product & Souvenir

26 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

5

Leather Briefcase

Chandrakasem Rajabhat University

ตัวอย่างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้าและของที่ระลึก กระเป๋าหนังเอกสาร

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

27 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

5 กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

Badges & Trophy

ตัวอย่างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เข็ม-ตราสัญลักษณ์-ถ้วยรางวัล

Chandrakasem Rajabhat University

28 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

5

Graduate Gown

Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

แบบชุดครุยวิทยะฐานะของบัณฑิตและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

29 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

5 กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

Graduate Gown

Chandrakasem Rajabhat University

แบบชุดครุยวิทยะฐานะของบัณฑิตและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

30 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

เครื่องแต่งกาย เสื้อสูทและเนคไทประจำ�คณะ

5

Suit & Necktie

Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

31 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

5 กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

T-Shirt

Chandrakasem Rajabhat University

เครื่องแต่งกาย เสื้อยืดประจำ�คณะ

32 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

เครื่องแต่งกาย เสื้อยืดประจำ�คณะ

5

T-Shirt

Chandrakasem Rajabhat University

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

33 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

5 กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

T-Shirt

เครื่องแต่งกาย เสื้อยืดประจำ�คณะ

Chandrakasem Rajabhat University

34 Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


: Standards Corporate Graphic Identity of Chandrakasem Rajabhat University

Standards Corporate Graphic Identity

เครื่องแต่งกาย เสื้อกีฬาสีประจำ�คณะ

5

Sport Ware

Chandrakasem Rajabhat University

คณะเกษตรและชีวภาพ

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

Ī 2010 CRU All Rights Reserved by Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University. www.chandrakasem.info


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำ�ภูมิปัญญาสู่สากล

Chandrakasem Rajabhat University Standards Corporate Graphic Identity Manual  

Chandrakasem Rajabhat University Standards Corporate Graphic Identity Manual :คู่มือการใช้กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you