Page 1


“Yes, i’m prachawee”

Name : Prachawee Thiravand Studying : Junior Year at Faculty of information and Communication Technology (Communication Arts Program) Advertising Major , Silpakorn University Language skills : Thai // English Computer Programme skills : Adobe Photoshop // Adobe Illustrator // Adobe Premiere Pro // Adobe InDesign // Adobe After Effect // Microsoft Office // .....


pixel art

for chao-lhong Fishball noodle restaurant

Creative Brief : นำ � ร้ า นอาหารที่ ไ ด้ เ ลื อ กไว้ ม าออกแบบ เป็น Pixel Art โดยแสดงให้เห็นทั้ง ภายนอกและภายใน เนื่ อ งจากร้ า นเป็ น ลั ก ษณะห้ อ งแถวในย่ า น เจริญกรุง จึงออกแบบตัวร้านให้มีลักษณะ ทั น สมั ย มากขึ้ น และยั ง คงคอนเซ็ ป ต์ แ ละ เอกลั ก ษณ์ ข องร้ า นโดยตกแต่ ง ด้ ว ยโทนสี ดำ� แดงและ ขาวเป็นสีหลักในการออกแบบ บริเวณด้านหน้าของร้านเป็นบริเวณให้ลูกค้า นั่งรอ โดยมีหลังคาเพื่อใช้บังแดดให้กับลูกค้า ที่ยืนรอคิวและบนหลังคามีป้ายตัวอักษรชื่อ ร้านประดับอยู่ ส่วนในบริเวณชั้น 2 ใช้กระจก ลักษณะใสเพื่อให้ได้มองบรรยากาศภายใน และภายนอกของร้านอีกทั้งให้ความรู้สึกโปร่ง สบาย บริเวณด้านนอกของร้านตกแต่งด้วย ป้ายโลโก้ร้านขนาดใหญ่เพื่อให้สะดุดกับบุคล ที่สัญจรไปมาย่าบริเวณนั้น .....


Exterior

Second Floor

Interior First Floor


Corperate identities for chao-lhong Fishball noodle restaurant

Creative Brief : ออกแบบ Corperate Identities ให้กับร้านอาหารบนถนนเจริญกรุง สีแดง ปลา

เรียบง่าย ทันสมัยและยังมีความเป็นเอเชียแฝงอยู่ผ่านลวดลายต่างๆ ตามความเชื่อของคนจีนว่าเป็นสีมงคลของคนจีนที่สื่อถึงโชคลาภ เหมาะแก่การค้าขาย ความเจริญรุ่งเรืองของกิจการ สัญลักษณ์ของการเสริมโชคลาภ ตามความเชื่อของชาวจีนโดยอ้างอิง รูปแบบปลามาจากหนึ่งในภาพมงคลของจีน .....


โลโก้ร้านก๋วยเตี๊ยวลูกชิ้นปลาเจ้าหลง อ้างอิงรูปแบบปลามาจากหนึ่งในภาพมงคลของจีน

รถขายก๋วยเตี๊ยวนอกสถานที่

รถขนส่งวัตถุดิบ


¶¹¹ÈÃÕàÇÕ§

¶¹¹ÊÕÅÁ ¡Ãا

42

ÁÕ

ÈÃÕ

ÊØ¢

¿ÃÕ¡ŽÇÂàµÕêÂÇ

吉 祥 發 財 1 ªÒÁ à§×è͹䢢ͧÍÑè§à»Ò਌ÒËŧ 1. ·Ø¡æ 150 ºÒ·¨Ðä´ŒáʵÁ»Š 1 ´Ç§ àÁ×èͤú 4 ´Ç§¨Ðä´Œ·Ò¹¡ŽÇÂàµÕêÂÇ¿ÃÕ 1 ªÒÁ 2. äÁ‹ÊÒÁÒöáÅ¡à»ÅÕè¹໚¹à§Ô¹Ê´ 3. ¢ÍãËŒ·Ò¹ãËŒÍË͹ФÃѺ

ÇѹËÁ´ÍÒÂØ :

à¨ÃÔÞ¡Ãا 44

Ãا à¨ÃÔÞ¡

ÁÑè§

à¨ÃÔÞ¡Ãا 42/1

ÔÞ ¶¹¹à¨Ã


เสื้อพนักงาน ด้านหน้า

เสื้อพนักงาน ด้านหลัง

ซองใส่ ตะเกียบ ด้านหน้า

ขวดนำ�้ดื่ม

à¨ÃÔÞ¡Ãا 44

ÊØ¢

นามบัตร ด้านหลัง à¨ÃÔÞ¡Ãا 42/1

ÈÃÕ

Ãا 42

ÁÕ

¡Ãا

ÔÞ ¶¹¹à¨Ã

à¨ÃÔÞ¡

ÁÑè§

นามบัตร ด้านหน้า

¶¹¹ÈÃÕàÇÕ§

¶¹¹ÊÕÅÁ

บัตรสะสมคะแนน ด้านหน้า

ซองใส่ ตะเกียบ ด้านหลัง

¿ÃÕ¡ŽÇÂàµÕêÂÇ

發 財 1 ªÒÁ 吉 祥 บัตรสะสมคะแนน à§×è͹䢢ͧÍÑè§à»Ò਌ÒËŧ

ด้านหลัง

1. ·Ø¡æ 150 ºÒ·¨Ðä´ŒáʵÁ»Š 1 ´Ç§ àÁ×èͤú 4 ´Ç§¨Ðä´Œ·Ò¹¡ŽÇÂàµÕêÂÇ¿ÃÕ 1 ªÒÁ 2. äÁ‹ÊÒÁÒöáÅ¡à»ÅÕè¹໚¹à§Ô¹Ê´ 3. ¢ÍãËŒ·Ò¹ãËŒÍË͹ФÃѺ

ÇѹËÁ´ÍÒÂØ :

คูปองส่วนลด 20%

คูปองส่วนลด 15%

คูปองส่วนลด 10%


photography

“the bachelor” final project studio lighting

“Stylish Gentlemen” Model : WISARUT HOMHUAN Photographer : PRACHAWEE THIRAVAND .....


digital media gateway to thai heritages for ancient city

Creative Brief : คิด New Media เพื่อช่วยโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัด มา 1 ที่ นำ�คอนเซ็ปต์ของเมืองโบราณที่แทนสถานที่ของตัวเอง เป็นเหมือนประตูสู่มรดกของประเทศไทย นำ�มาสร้างเป็น ประตูลักษณะคล้ายกับประตูทางเข้าของเมืองโบราณ แต่ตัดทอนให้มีลักษณะที่ดูเรียบง่าย โดย New Media ชิ้นนี้นำ�ไปติดตั้งตามที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า สนามบิน เป็นต้น และให้บุคคลที่เดินผ่านไปมาได้มีส่วน ร่วมโดยนำ� Application และ Userinterface มาปรับใช้ เมื่อผู้ใช้งานนำ�โทรศัพท์ของตนจ่อค้างบริเวณของประตู เมืองโบราณ ในบริเวณช่องว่างของประตูนั้นจะปรากฎเป็นคลิปสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองโบราณพร้อมบอก เล่าประวัติคร่าวๆอีกทั้งมีแผนที่ข้อมูลการเดินทางและ ประวัติของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองโบราณ โดยจุด ประสงค์ของ New Media นี้คือเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ คนได้ไปเที่ยวเมืองโบราณมากยิ่งขึ้น .....


ประตูจำ�ลองวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ

Application “Ancient City”

Userinterface ขณะใช้กล้องถ่าย บริเวณประตูจำ�ลอง จะขึ้นเป็นวิดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว


Print ad. always in touch

Creative Brief : ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ให้กับโทรศัพท์ มือถือยี่ห้อใดก็ได้ โดยมีเนื้อหาเกี่ยว กับมิตรภาพระหว่างเพื่อน การสื่อสารในยุคนี้ทำ�ให้คนที่อยู่ห่างไกล ได้ใกล้กันมากขึ้น Iphone มีเทคโนโลยี Facetime ทำ�ให้คนสามารถสื่อสารกัน แบบเห็นหน้า ทำ�ให้รู้สึกยังอยู่ใกล้กัน เสมอ .....


Print ad. est Cola

Creative Brief : ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้เครื่องดื่ม Est Cola ที่ยัง คงคอนเซปเดิมคือ “สุดขั้วในแบบคุณ” แต่ให้เพิ่ม ความเป็นไทยเข้าไปและให้ดูมีความทันสมัย นำ�เอกลักษณ์ของไทยทั้งด้านความเข้มแข็งและอ่อน ช้อยที่แสดงออกอย่างเห็นได้ชัดคือแม่ไม้มวยไทยและ นาฏศิลป์ไทยมาใช้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความเป็นไทย โดยสื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า ไม่ ว่ า จะทำ � อะไรก็ ส ามารถใช้ ชี วิ ต อย่างสุดขั้วได้ในแบบของคุณเอง .....


Print ad.

Yuvabadhana Foundation

Creative Brief : ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับมูลนิธิที่เลือก

มูลนิธิยุวพั ฒ น์ เ ป็ นมูล นิธิที่ส่งเสริม และพัฒนา เยาวชนที่ ด้ อ ยโอกาสให้ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษา ที่ เ หมาะสมกั บ ความสามารถและสติ ปั ญ ญา เพื่อสร้างเสริมเยาวชนให้มีอาชีพที่เหมาะสมกับ ท้องถิ่นนั้นๆ ในมุมมองของผม การศึกษาคือสิ่งที่ ช่วยนำ�ทางและปูเส้นทางสู่อนาคตที่ดีและมั่นคง ซึ่ ง มู ล นิ ธิ ไ ด้ ห ยิ บ ยื่ น โอกาสทางการศึ ก ษา มากมายทั้งทุนและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส นอกจากนี้มูลนิธิ ยุ ว พั ฒ น์ ยั ง ต้ อ งการให้ ผู้ ใ หญ่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม ในการส่งเสริมการศึกษา จึงมองว่าทางมูลนิธิยุว พัฒน์คือผู้ชี้นำ�ทางสู่ความฝันและความสำ�เร็จ ของเด็กเหล่านั้น .....


tvc

brand’s young blood Contest (Honorable Mention Awards)

Creative Brief : ทำ�คลิปวีดีโอรณรงค์ให้คนหันไปบริจาคเลือด

สำ�หรับวัยรุ่น ความรักให้ความสำ�คัญมากที่สุด จึง ใช้เรื่องความรักเป็นจุดที่เชิญชวนวัยรุ่นให้มาบริจาค เลือก โดยเสนอว่าการบริจาคแล้วจะมีสิ่งดีๆตามมา อย่างเช่นในเรื่องก็จะมีคนเข้ามาจีบ โดยเรื่องนี้ส่ง ประกวดในโครงการ Brand’s Young blood ซึ่งเป็น โครงการที่รณรงค์ให้คนสนใจหันมาบริจาคเลือดให้ กับศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย และคลิปนี้ได้ รับรางวัลชมเชยสำ�หรับการประกวดครั้งนี้ .....


ภาพ : มาโนชยืนเศร้าๆ MVO : ผมชื่อมาโนช ใครๆก็มองว่าผมเนิร์ด

ภาพ : มาโนชนั่งทีม้านั่งด้วยความสิ้นหวัง MVO : แต่ผมมีความฝัน

ภาพ : ในฝัน มาโนชมึผู้หญิงมารุมล้อม MVO : ฝันอยากมีคู่อย่างคนอื่นเขา

ภาพ : ขณะที่มาโนชอ่าหนังสือก็มีคู่รักมานั่งเบียด MVO : แต่มันก็คงเป็นได้แค่ฝัน

ภาพ : ข้อความ “วันต่อมา...”

ภาพ : มาโนชนั่งเบื่อๆ แล้วผู้ชายเมื่อวานมากับผู้ หญิงอีกคน

ภาพ : มาโนชสงสัย MVO : ผมไม่รู้ว่าจะต้องทำ�ยังไง ถึงจะคนสนใจ

ภาพ : มาโนชสังเกตผู้ชายคนนั้นว่ามีดีอะไร MVO : แล้ววันนั้นผมก็ได้พบคำ�ตอบ

ภาพ : ผู้ชายคนนั้นติดพลาสเตอร์ที่แขน เพราะไป บริจาคเลือดมา

ภาพ : มาโนชก็เข้าใจว่าเพราะอะไร

ภาพ : พลาสเตอร์ที่ติดตอนไปบริจาคเลือด

ภาพ : มาโนชไปบริจาคเลือดมา MVO : ที่ทำ�ให้ความฝันผมเป็นจริง

ภาพ : ระหว่างทางเดินกลับบ้าน ในสวนสาธารณะ ภาพ : ผู้หญิงให้เบอร์โทรศัพท์กับมาโนช มาโนชก็เดินสวนผู้หญิง

ภาพ : ผู้หญิงส่งสายตาวิ้งๆกลับมาให้มาโนช

ภาพ : มาโนชดีใจ มีความสุข

ภาพ : ข้อความ “2 ชั่วโมงที่แล้ว”

ภาพ : มาโนชกำ�ลังเดินออกมาจากศูนย์ เพิ่ง บริจาคเลือดเสร็จ และรู้สึกดีมากๆ

ภาพ : โลโก้ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

ภาพ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


video clip right is right

Creative Brief : ทำ�วีดีโอแอนิเมชั่นที่เกี่ยวกับการรณรงค์ โดยใช้ Adobe After Effects Right is Right คือแคมเปญรณรงค์ให้คนไทย ยืนชิดขวาขณะขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อให้คนที่เร่ง รีบได้มีข่องทางเดินในด้านซ้ายและเพื่อปลูก ฝังความมีระเบียบวินัยให้กับคนในสังคมโดย ในวิดีโอแอนิเมชั่นจะแสดงถึงปัญหาที่เกิดกับ ชีวิตคนกรุงเทพในปัจจุบัน เช่น การยืนออกัน บริเวณบันไดเลื่อนบริเวณสถานีรถไฟฟ้าและ รถไฟฟ้าใต้ดิน ทำ�ให้เกิดความแออัดและ ขาดระเบียบวินัยขณะขึ้นบันไดเลื่อนเป็นต้น .....


Right is Right (30sec.)

MVO : การเดินทางที่เร่งรีบในชีวิตประจำ�วัน

MVO : คุณเคยพบเจอปัญหานี้ไหม

MVO : ไม่ว่าจะเป็นคนยืนออกันบริเวณบันไดเลื่อน

MVO : หรือยืนขวางกันบันไดเลื่อน

MVO : ปัญหานี้มีทางแก้

MVO : เพียงแค่ทุกคนร่วมกัน ยืนชิดขวาให้คนที่รีบได้มีทาง เดินด้านซ้าย เรื่องง่ายๆที่ทุกคนร่วมกันทำ�ได้ อย่าลืมชิดขวา กันนะครับ

MVO : ยืนบนบันไดเลื่อน

MVO : ยืนชิดขวา


campaign

don’t abadon the olderly

Creative Brief : รณรงค์ให้คนวัยทำ�งานไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูง อายุบ้านบางแค

สิ่งที่ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีความสุขได้นั้นคงจะไม่ พ้นการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของพวกเขา ในแคมเปญนี้จึงนำ�แนวคิดเรื่องของเวลามาใช้ โดยนำ�ชีวิตของคนมาเปรียบเทียบเป็นนาฬิกา ยิ่งอายุมากขึ้นนาฬิกาของชีวิตค่อยเดินช้าลง จนหยุดไปเมื่อสิ้นสุดอายุไขของชีวิต สิ่งที่เรา ทำ�ได้เพื่อตอบแทนช่วงเวลาที่เหลือของเขาให้ มีค่ามากที่สุด .....


Advertorial

“ความสุขของลูกสําคัญสําาหรับฉันเสมอ” ในระหว่างทางเดินของคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางเท้าริมฟุตบาท บนสะพานลอยหรือในสวนสาธารณะ สิ่งหนึ่งที่คุณจะ พบเห็นก็คือหญิงชรา หรือชายเฒ่าที่อ้อนวอนขอเงินจากผู้คนที่สัญจรไปมา บ้างก็นั่งเป็นขอทานเร่ร่อน บ้างก็นั่งขายขนม ขายอาหารเพื่อประทังชีวิตไปวันๆ บ้างก็ร้องเพลงให้คนเดินผ่านฟัง เพื่อหวังว่าจะหันมาสนใจที่จะให้เงินท่าน ข้อสงสัยที่เกิด ขึ้นกับตัวผมนั้นคือ ทําไมพวกท่านถึงต้องทําเช่นนั้น ทั้งๆที่วัยของพวกท่านนั้นควรจะเป็นวัยที่ได้รับการพักผ่อน ใช้ชีวิตอย่าง เป็นสงบสุขหลังจากที่พวกท่านได้เป็นผู้ให้แก่ลูกหลาน บ้านเมือง และประเทศชาติมาทั้งเกือบชีวิต ซึ่งถือว่าท่านเป็นทรัพยากร ที่ทรงคุณค่า จากการที่ท่านได้สั่งสมประสบการณ์ จากชีวิตของท่าน ถ่ายทอดให้กับลูกหลานในการพัฒนาต่อ หนึ่งคําตอบที่แวบขึ้นมาคือ เพราะพวกท่านก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่ต้องดําเนินชีวิตในแต่ละวัน เงินก็เป็นปัจจัย สําคัญในการเลี้ยงชีพอย่างหนึ่ง และอีกคําถามหนึ่งท่ีโผล่ขึ้นมา แล้วทําไมลูกหลานของท่านไม่ดูแลท่าน หรือหากคุณลอง ไปที่บ้านพักคนชราสักที่หนึ่ง ถึงแม้ภายนอกพวกท่านจะยิ้มแย้ม ร่าเริงกับกิจกรรมท่ี่บ้านพักคนชราได้เตรียมไว้ในแต่ละวัน แต่เมื่อคุณไปสัมผัสดู คุณจะรู้สึกได้ว่าพวกท่านกําาลังรอคอยอย่างหดหู่ใจ พวกท่านรอให้ลูกหลานของท่านมารับกลับบ้าน ที่ๆอบอุ่นและมีความสุขของท่าน “ความสุขของลูกสําคัญสําหรับฉันเสมอ” ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆนี้ก็คงเป็นเหตุผลที่ทําให้คู่สามีวัยชรา ต้องออกมา จากบ้านที่สร้างมาจากนํา้พักนํา้แรงของพวกเขา กลายมาเป็นคนเร่ร่อนเพราะเพียงแค่ว่าไม่อยากไปสร้างภาระอะไรให้กับลูก ทูนหัวของเขา ไม่อยากทําให้พวกเขาหงุดหงิด ท่านจึงยอมเดินออกมาเองเพืื่อให้ลูกเขาสบายใจ โดยที่พวกท่านไม่คํานึงถึง สภาพร่างกายท่่ีเหนื่อยล้ามาแทบทั้งชีวิตจะสู้ต่อไปหรือไม่ “ไม่มีเวลา” น่่ีอาจจะเป็นคําพูดจากลูกๆหลายคนที่ใช้เป็นเหตุผลในการทอดทิ้งพ่อแม่ เนื่องจากพวกเขามองว่า ภาระหน้าท่่ีของเขาในปัจจุบันน้ีก็มากพออยู่แล้ว ถ้าจะให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อีก เขาคงจะไม่สามารถแบกรับภาระได้ทั้งหมด แต่พวกคุณเคยคิดหรือไม่ว่าทั้งชีวิตของคุณ ชายหญิงวัยชราผู้นั้นที่คุณมองว่าเป็นเพียงผู้พักอาศัย เขาคือผู้มอบชีวิตให้กับ คุณท่านยอมเหน็ดเหน่ื่อย ลําบากอดทน เสียสละ ความสุขส่วนตัวของท่านเพื่อความสุขของลูก ท่านยอมโดนกล่าวหาว่าเป็น พ่อใจร้าย แม่ใจยักษ์จากลูกของพวกท่านเอง เพียงเพราะท่านอยากให้ลูกเป็นคนดีในสังคม ท่านทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ตลอดชีวิตของความเป็นพ่อแม่เพ่ื่อเลี้ยงดูลูก ท่านเป็นที่รองรับอารมณ์ของลูกไม่ว่าจะสุข เศร้า ทุกข์ โมโห ท่านก็พร้อมที่จะอยู่ เคียงข้างลูกเสมอมา เมื่อเวลาผ่านไป ลูกน้อยของ พวกท่านได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาก็ต่างมองอนาคตของพวกเขา จนลืม เบื้องหลังท่ี่ทําให้พวกเขาเป็นแบบทุกวันนี้ได้ ชายชราและหญิงสูงวัยท่ี่เคยเป็นบุคคลตัวอย่าง ฮีโร่ในดวงใจของพวกเขา บัดนี้ พวกเขาก็ต่างมองว่าชายชราและหญิงสูงวัยผู้นั้นเป็นเพียงแค่ผู้พักอาศัยในบ้านของเขาก็เท่านั้น มีแต่จะคอยสร้างภาระให้กับ พวกเขา ถ้าคุณยังเป็นหนึ่งคนท่ี่พูดคําว่า “ไม่มีเวลา” กับพ่อแม่ของคุณอยู่ วันนี้กลับไปนั่งคุยกับท่าน เยี่ยมเยียนท่าน ดูแล ท่านให้ได้สักครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ท่านได้ดูแลเรามาทั้งชีวิต แบ่งเวลาของคุณให้ท่านบ้าง เพราะถ้าวันหนึ่งท่านไม่อยู่ขอเวลา จากคุณ ต่อให้คุณมีเวลาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถเรียกย้อนเวลาที่จะอยู่ด้วยกันได้ และวันนี้คุณยังจะพูดคําาว่า “ไม่มี เวลา” กับท่านอยู่ไหม


TVC 45 sec.


Radio Spot

นาฬิกาชีวิต RADIO SPOT (45 Sec.) [SFX: เสียงเข็มนาฬิกาเดินเร็วขึ้นเร่ือยๆ] MVO: ขณะท่ที่ กุ วันนี้ ทุกคนต่างวิง่ หาความสําเร็จ เพือ่ ทําให้นาฬิกาชีวติ ของคุณเดินเร็วขึน้ เร็วขึน้ เร็วเพ่อื่ เดิน ไปพบกับอนาคตที่ทุกคนต่างฝันไว้ [SFX: เสียงเข็มนาฬิกาค่อยๆช้าลง] MVO: แต่ยังมีนาฬิกาของคนกลุ่มหนึ่งที่กําาลังเดินช้าลง ช้าลงเรื่อยๆ เป็นนาฬิกาท่ี่คอยเฝ้าดูแลคุณตั้ังแต่เข็ม วินาทีของคุณเริ่มเดิน และตอนนี้นาฬิกาของพวกเขากําาลังจะหยุดเดิน [SFX: เสียงเข็มนาฬิกาหยุด] [BG MUSIC: Piano song] MVO: ก่อนเข็มนาฬิกาของพวกเขาจะหยุดลง มาร่วมกันทําช่วงเวลาที่เหลือของเขา ให้เป็นช่วงเวลาที่มีค่ากับ เขามากที่สุด คุณคือคนเดียวที่สามารถทําาให้เขาได้ อย่าทอดทิ้งคนที่ดูแลคุณ เพียงแค่เพราะเขาชรา ....

เขาดูแลคุณมาทั้งชีวิต แล้วชีวิตที่เหลือของเขาคุณจะดูแลได้ไหม อย่าทอดทิ้งคนที่ดูแลคุณ .. เพียงเพราะเขาชรา


campaign fight for fit

Creative Brief : สร้างแคมเปญเพื่อช่วยรณรงค์ให้คนลดน้ำ�หนัก อย่างถูกวิธีโดยสสส. แคมเปญนี้ต้องการสื่อสารถึงกลุ่มผู้หญิงวัยทำ�งาน ซึ่งทำ�งานอยู่ในตึกออฟฟิศเป็นส่วนมาก เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่มีสิทธิเป็นโรคอ้วนค่อนข้างมากเพราะ ด้ ว ยลั ก ษณะนิ สั ย การใช้ ชี วิ ต ประจำ � วั น และนิ สั ย การรับประทานที่มักชอบทานจุบจิบตลอดทั้งวันอีก ทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลในการชักชวนสมาชิกคนอื่นใน ครอบครัวให้ตระหนักถึงความสำ�คัญของโรคอ้วน โดยเนื้อหาที่เน้นส่วนใหญ่ในแคมเปญคือเรื่องการ เลือกรับประทานอาหาร และการออกกำ�ลังกาย ง่ า ยๆที่ ส ามารถทำ � ได้ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น ของกลุ่ ม เป้าหมาย เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าการลดน้ำ�หนัก อย่างถูกวิธีและเลือกทานอาหารให้เหมาะสมไม่ใช่ เรื่องยากเกินไป .....


Out Of home บริเวณภายในตัวขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส ใช้ประโยคที่กระชับด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้รับสาร เมื่ออ่านแล้วสามารถตีความและทำ�ความเข้าใจได้โดยง่าย เพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ต่อไป


Out Of home บริเวณห่วงราวจับ ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อมูลแคลอรี่ของอาหารที่พวกเขาทานเข้าในแต่ละวัน โดยประเภทของอาหารที่เลือกนั้นจะเป็นประเภทอาหารที่กลุ่มเป้าหมาย รับประทานเป็นประจำ�ซึ่งมีทั้งอาหารที่แคลอรี่ตำ�่ไปจนถึงแคลอรี่สูงเพื่อให้ความรู้และให้กลุ่มเป้าหมายเลือกที่จะรับประทานอาหารให้มากขึ้นและเลือกรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์และให้พลังงานที่เพียงพอกับร่างกายในแต่ละวัน


Ambient บันได อยากให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้มีส่วนร่วมในการออกกำ�ลัง กายโดยเน้นไปที่การออกกำ�ลังกายที่สามารถทำ�ได้ง่ายๆใน ชีวิตประจำ�วันในที่นี้จึงใช้บันไดบริเวณทางขึ้นรถไฟฟ้ามาทำ� เป็น Ambient ซึ่งแต่ละขั้นบันไดบอกถึงจำ�นวนแคลอรี่ที่เขา สามารถลดได้หากขึ้นบันไดแทนบันไดเลื่อน


“thank you” for further information about my work ,please visit “http://issuu.com/prachaweethiravand/docs/portfolio”

Prachawee Thiravand


Portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you