Page 1

5

çàæ×Üæ, קü w®vy

Á‡Ê◊‹Ê

¬˝øá«U Á„U◊Êø‹

¥Õ ¿éSÌè 緤⠷¤æ× ·¤è â逹ê Áè Ñ ßèÚUÖ¼ý ´fi¨f¯OX dWX¸ff¨f»f- dVf¸f»ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe UeSX·fQi dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY Àf¸fc¨fZ QZVf IZY Àff±f dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf ¸fÔZ ·fe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYe WXUf ±fe dþÀfÀfZ ´fiQZVf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYû WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX WXUf ¸fûQe IYe ±fe ³f dIY ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe dþÀfZ d´fL»fZ ¨ffSX ¸ffWX IZY QüSXf³f þ¶fSXQÀ°f ¸fedOX¹ff ¸f`³fZþ¸fZÔMX õfSXf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY MXZd»fdUþ³f IZY Àf·fe ¨f`³f»f CXÀf Àf¸f¹f Àfb¶fWX, dQ³f, Vff¸f AüSX SXf°f IYû IZYU»f ¸fûQe IYû WXe dQJf SXWXZ ±fZ AüSX ¹fWXe WXf»f d´fiÔMX ¸fedOX¹ff IYf ·fe ±ffÜ UeSX·fQi dÀfÔWX Afþ ¹fWXfÔ dQ»»fe ÀfZ »füMX³fZ IZY ¶ffQ ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ A³fü´f¨ffdSXIY ¶ff°f¨fe°f IYSX SXWXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ßfe¸f°fe Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe IZY Àff±f CX³fIYe d´fL»fZ IY»f »fÔ¶fe ¶ff°f¨fe°f WXbBÊ WX` dþÀf¸fZÔ ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸fûÔ IZY Àff±f A³fZIY ¸fbQQûÔ ´fSX ½¹ff´fIY ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊ WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ À´fá dIY¹ff dIY Àfd¨fUf»f¹f dÀ±f°f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY dVf¸f»ff ¦fif¸fe¯f dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IYf ¨fb³ffU ´fiIYûâ IYûBÊ ¶fÔQ ³fWXeÔ dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX BÀf Àf¸¶f³²f ¸fZÔ Àf·fe ¨f¨ffEÊÔ ¶fZ¶fbd³f¹ffQ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dVf¸f»ff ¦fif¸fe¯f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ÃfZÂf ¸fZÔ UWX A´f³fe ¨fb³ffUe ½¹fÀ°f°ff IZY IYfSX¯f CX´f¹fböY Àf¸f¹f ³fWXeÔ QZ ÀfIZY ÀfÔ·fU°f: BÀf IYfSX¯f ¹fWXfÔ IY¸fe SXWX ¦fBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fÔOXe »fûIYÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ A¦fSX UZ 8-10 dQ³f ´fi¨ffSX IZY d»fE AüSX d³fIYf»f ´ff°fZ °fû ¹fWX ÀfeMX WX¸f þe°f°fZÜ

EIY ´fiV³f IZY CXØfSX ¸fZÔ UeSX·fQi dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY VffÔ°ff IbY¸ffSX EIY A³fb·fUe ½¹fdöY WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ WX¸fZVff WXe Vff»fe³f°ff ÀfZ ¦fdSX¸ff´fc¯fÊ SXfþ³fed°f IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀfe Af²ffSX ´fSX CX³WXûÔ³fZ dWX¸ff¨f»f IYe AûSX ÀfZ ßfe VffÔ°ff IbY¸ffSX IYû IZY³Qi ¸fZÔ ¸fÔÂfe´fQ IZY d»fE CX´f¹fböY ½¹fdöY ¶f°ff¹ff ±ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY BÀfIZY dU´fSXe°f ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ßfe ´fiZ¸f IbY¸ffSX ²fc¸f»f ³fZ WX¸fZVff dUõZ¿f IYe SXfþ³fed°f IYe AüSX CX³fIZY dUøYð Qû ÓfcNXZ ¸fbIYQ¸fZ ¶f³ffE dþÀf¸fZÔ UZ AQf»f°f õfSXf Qû³fûÔ ¶ffSX ¶ffBªþ°f ¶fSXe WXbEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UZ ´fSXÀ´fSX dUõZ¿f IYe SXfþ³fed°f ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`Ô AüSX CX³WXûÔ³fZ IY·fe dIYÀfe IZY dJ»ffRY ÓfcNXZ ¸fbIYQ¸fZ ³fWXeÔ ¶f³ffEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UZ dIYÀfe JZ»f IZY dJ»ffRY ³fWXeÔ WX` ´fSX³°fb dþÀf ´fiIYfSX E¨f´feÀfeE ³fZ ´fWX»fZ ÀfûÀff¹fMXe E¢MX ¸fZÔ A´f³fZ IYû SXdþÀMXSX IYSXUf¹ff AüSX ÀfûÀff¹fMXe IZY ³ff¸f ´fSX WXe ²f¸fÊVff»ff ÀMXZdOX¹f¸f U WXfgÀMX»f IZY ³ff¸f ´fSX ÀfSXIYfSXe þ¸fe³f »fe dþÀfZ ¶ffQ ¸fZÔ ½¹fUÀffd¹fIY WXûMX»f ¸fZÔ °f¶fQe»f dIY¹ff, WX¸feSX´fbSX IZY A¸f°fSX, d¶f»ffÀf´fbSX IZY »fbWX¯fc U dVf¸f»ff IZY »ff»f´ff³fe U ¦fb¸ff ¸fZÔ »feþ ´fSX ÀfSXIYfSXe þ¸fe³f »fe AüSX dRYSX IYf³f´fbSX ¸fZÔ þfIYSX BÀfZ EIY IÔY´f³fe IZY ³ff¸f ´fSX °f¶Qe»f IYSXUf¹ff ¦f¹ff þû dIY ÀfSXfÀfSX ´fiQZVf IZY »fû¦fûÔ IZY Àff±f ²fûJf WX`Ü

UeSX·fQi dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY CXöY ÀffSXe þ¸fe³fZÔ ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ßfe ´fiZ¸f IbY¸ffSX ²fc¸f»f IZY VffÀf³fIYf»f ¸fÔZ E¨f´feÀfeE IYû Qe ¦fBÊ dþÀfIZY A²¹fÃf CX³fIZY Àf´fbÂf ßfe A³fbSXf¦f NXfIbYSX WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fcUÊ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ A³fZIY Ad³f¹fd¸f°f°ffEÔ WXbBÊ WX`Ô dþÀf¸fZÔ dVf¸f»ff IZY ¶fZ¸f»fûBÊ d¶f»OXþÊ IYf ¸ff¸f»ff ·fe Vffd¸f»f WX` dþÀfIYe þfÔ¨f IYe þf SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ßfe ´fiZ¸f IbY¸ffSX ²fc¸f»f ³fZ A´f³fZ ¶f¨ffU ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ·ffþ´ff dU²ff¹fIYûÔ õfSXf A·fQi ´fiQVfʳf IYSXUf¹ffÜ EIY A³¹f ´fiV³f IZY CXØfSX ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY IYf¹fÊIYfSXe ¸fb£¹f Àfd¨fU ßfe ´fe. d¸fÂff IYe dUdþ»fZÔÀf dSX´fûMXÊ ÀfSXIYfSX IYû ´fif~ WXû ¦fBÊ WX` dþÀf¸fZÔ CX³fIZY dJ»ffRY IYûBÊ ·fe ¸ff¸f»ff ³fWXeÔ WX` AüSX A¶f CX³WXZÔ À±ff¹fe øY´f ÀfZ ¸fb£¹f Àfd¨fU ¶f³ff¹ff þfE¦ffÜ UeSX·fQi dÀfÔWX ³fZ EIY ´fiV³f IZY CXØfSX ¸fZÔ IYWXf dIY ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX õfSXf dQE ¦fE ¦f»f°f AfÔIYOÞXûÔ IZY IYfSX¯f 13UZÔ dUØff¹fû¦f ¸fZÔ dWX¸ff¨f»f IYû »f¦f·f¦f 10,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ³fbIYÀff³f WXbAf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ AfVff ´fiIYMX IYe dIY A¶f 14UZÔ dUØff¹fû¦f ÀfZ dWX¸ff¨f»f IYû CXÀfIYf Ufdþ¶f dWXÀÀff d¸f»fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ÀfZ ´fcUÊ, ßfe ´fiZ¸f IbY¸ffSX ²fc¸f»f ³fZ d¸fVf³f dSX´feMX WXZ°fb þû ·fØfZ AfdQ

çãU×æ¿Ü ×¢ç˜æ×¢ÇUÜ ·ð¤ çÙ‡æüØ ´fi¨f¯OX- dWX¸ff¨f»f dVf¸f»ffXÜ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf ¸fÔdÂf¸f¯OX»f IYe Afþ ¹fWXfÔ Afþ ¹fWXfÔ Af¹fûdþ°f ¶f`NXIY ¸fZÔ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IZY Àf¸fÀ°f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû 58 U¿fÊ ÀfZ 59 U¿fÊ °fIY ÀfZUf dUÀ°ffSX QZ³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ffÜ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ¹fWX ÀfZUf dUÀ°ffSX ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYe ÀfÔ°fbdá ´fSX d³f·fÊSX WXû¦ffÜ ¸fÔdÂf¸fÔOX»f ³fZ ´fiQZVf ¸fZÔ ¸ffQIY Qi½¹fûÔ IYe d¶fIiYe IYe §fMX³ffAûÔ ´fSX d¨fÔ°ff ½¹föY IYSX°fZ WXbE BÀf ´fSX AÔIbYVf »f¦ff³fZ IZY d»fE NXûÀf IYQ¸f CXNXf³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ffÜ ¸fÔdÂf¸f¯OX»f ³fZ AfUfSXf ´fVfbAûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»fE AfUfSXf ´fVfb ³fed°f IYû A´f³fe ¸fÔþcSXe ´fiQf³f IYeÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ U¿fÊ 2014-15 ¸fZÔ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf SXfª¹f Ad²f³fÀ±f ¨f¹f³f ÀfZUfEÔ ¶fûOXÊ, WX¸feSX´fbSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ A³fb¶fÔ²f Af²ffSX ´fSX IÈYd¿f dUÀ°ffSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY 100 ´fQ ·fSX³fZ °f±ff U¿fÊ 201516 ¸fZÔ 50 ´fQ ·fSX³fZ IYû ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYeÜ CX³WXZÔ d³f²ffÊdSX°f 8310 ÷Y´f¹fZ ´fid°f¸ffWX ´ffdSXßfd¸fIY dQ¹ff þfE¦ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf ¸fZÔ ´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔSXÃf¯f d³f¹f¸fûÔ IZY ´fifU²ff³fûÔ IZY údá¦f°f SXfª¹f ¸fZÔ À±ffd´f°f WXû³fZ Uf»fZ ÀMXû³f IiYVfSX BIYfB¹ffÔ À±ffd´f°f IYSX³fZ IZY d»fE ÀfÔVfûd²f°f ¸ff´fQÔOXûÔ IYû ¸fÔþcSXe ´fiQf³f IYe ¦fBÊÜ ¸fÔdÂf¸f¯OX»f ³fZ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf IYfV°fIYfSXe °f±ff ·fc-Àfb²ffSX d³f¹f¸f, 1975 ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYû ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYeÜ CXôû¦f dU·ff¦f A±fUf SXfª¹f Aüôûd¦fIY dUIYfÀf d³f¦f¸f õfSXf Aüôûd¦fIY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ dUIYdÀf°f dIYE ¦fE ´»ffMXûÔ IZY d»fE EIY»f dJOÞXIYe ÀUeIÈYd°f IZY A³°f¦fÊ°f d³fdQÊá ´fidIiY¹ff IYû A´f³ff¹ff þfE¦ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYe ¶fþMX §fû¿f¯ff IZY A³fbøY´f ´fÔ¨ff¹f°f ¨f`IYeQfSXûÔ IZY ¸ff³fQZ¹f IYû 1650 ÷Y´f¹fZ ÀfZ ¶fPÞXfIYSX 1850 ÷Y´f¹fZ ´fid°f¸ffWX IYSX³fZ IYû ·fe ¸fÔþcSXe Qe ¦fBÊÜ ¹fWX ¶fPÞXü°fSXe EIY A´fi`»f, 2014 ÀfZ »ff¦fc WXû¦feÜ ¸fÔdÂf¸f¯OX»f ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYe ¶fþMX §fû¿f¯ff IZY A³fbøY´f ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY ¸ff³fQZ¹f IYû ¶fPÞXf³fZ IYe ·fe ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYe, þû EIY A´fi`»f, 2014 ÀfZ »ff¦fc WXû¦feÜ ¸fÔdÂf¸f¯OX»f ³fZ U¿fÊ 1997 °f±ff 2002 ¸fZÔ A³fb¶f³²f Af²ffSX ´fSX d³f¹fböY dIYE ¦fE E³fBMXe/EÀfBMXe ´fSXeÃff ´ffÀf IYSX ¨fbIZY IYf»fZþ IYfgOXSX IZY ´fiUöYfAûÔ IYû d³f¹fd¸f°f IYSX³fZ IYû ¸fÔþcSXe

´fiQf³f IYeÜ ¹fWX EIY þc³f, 2014 ÀfZ »ff¦fc WXû¦feÜ ¸fÔdÂf¸f¯OX»f ³fZ ·ffJOÞXf ¶ffÔ²f dUÀ±ffd´f°fûÔ IYû ³¹fc d¶f»ffÀf´fbSX VfWXSX ¸fZÔ ´»ffMX ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE d³f¹f¸fûÔ ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYû ¸fÔþcSXe ´fiQf³f IYeÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYe ¶fþMX §fû¿f¯ff IZY A³fbøY´f ¸fÔdÂf¸f¯OX»f ³fZ dõ°fe¹f dUV½f ¹fbð IZY þUf³fûÔ °f±ff CX³fIYe dU²fUfAûÔ IYû Qe þf³fZ Uf»fe Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff IYû 750 ÷Y´f¹fZ ÀfZ 2000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f¸ffWX IYSX³fZ IYû ¸fÔþcSXe ´fiQf³f IYe, þû EIY A´fi`»f, 2014 ÀfZ »ff¦fc WXû¦feÜ dVf¸f»ff dþ»ff ¸fZÔ JOÞXf´f°±fSX-WXfMXIYûMXe-SXûWXOÞXc ÀfOÞXIY ¸ff¦fÊ IYû ¨f`OÞXf IYSX³fZ IYf IYf¹fÊ ´fcSXf WXû³fZ °fIY ¸fÔdÂf¸f¯OX»f ³fZ ¸f`. Àfe E¯OX Àfe IÔYÀMÑ¢Vf³f d»fd¸fMXZOX IYû ÀMXû³f IiYVfSX À±ffd´f°f IYSX³fZ IZY d»fE SXfª¹f CX¨¨f ¸ff¦fÊ U Af¶ffQe QZWX ÀfZ d³f²ffÊdSX°f ¸ff´fQ¯OXûZÔ ¸fZÔ LcMX QZ³fZ IYe ¸fÔþcSXe QeÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ¸f`. OXb¦¦fSX WXfBÊOÑû ´ffUSX ´fifBUZMX d»fd¸fMXZOX IYû ¨f¸¶ff dþ»ff IYe ´ffÔ¦fe §ffMXe ¸fZÔ 236 ¸f`¦ffUfMX OXb¦¦fSX þ»f dUôb°f ´fdSX¹fûþ³ff IYe DYþfÊ AfUV¹fIY°ffAûÔ IYe ´fcd°fÊ IZY d»fE 4.60 ¸f`¦ffUfMX »fbþ »f§fb þ»f dUôb°f ´fdSX¹fûþ³ff AfUÔdMX°f IYSX³ff ¸fÔþcSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ 15 ¸f`¦ffUfMX ÀffBÊ IYûNXe þ»f dUôb°f ´fdSX¹fûþ³ff IYf IYf¹fÊ dWX´fi SXfª¹f d¶fþ»fe ¶fûOXÊ d»fd¸fMXZOX IYû ÀfüÔ´f³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff dþÀfZ ÀffBÊ IYûNXe-´´ ´fdSX¹fûþ³ff IYf IYf¹fÊ ´fWX»fZ WXe ÀfüÔ´ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fÔdÂf¸f¯OX»f ³fZ ´fiQZVf ¸fZÔ dWX´fi U³f (U³f ±ff³ff) d³f¹f¸fûÔ, 2010 IZY AÔ°f¦fÊ°f À±ffd´f°f 10 U³f ±ff³fûÔ IYû Àf¸ff~ IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ffÜ B³f¸fZÔ dNX¹fû¦f U³f ¸f¯OX»f IZY A³°f¦fÊ°f Àf`Ôþ, WX¸feSX´fbSX U³¹f ´fif¯fe IZY A³°f¦fÊ°f ³f¦fSXûMXf ÀfcdSX¹ffÔ, ¸fÔOXe ¸f¯OX»f IZY A³°f¦fÊ°f QZUJ³f U ¶ff»fc, SXûWXOÞXc ¸f¯OX»f IZY A³°f¦fÊ°f dMX¢IYSX, ¨f¸¶ff ¸fÔOX»f IZY A³°f¦fÊ°f IY»fZ»f, d¶f»ffÀf´fbSX ¸fÔOX»f IZY A³°f¦fÊ°f ¶fÀÀfe, SXfþ¦fPÞX ¸f¯OX»f IZY A³°f¦fÊ°f WXf¶¶f³f, ´ffUÊ°fe ¸fÔOX»f IZY A³°f¦fÊ°f ¸fûWXf»f AüSX ¦fiZMX dWX¸ff»f¹f³f ³fZVf³f»f ´ffIYÊ U³f ¸f¯OX»f IZY A³°f¦fÊ°f SXû´ff U³f ±ff³ff Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ¶f`þ³ff±f-´f´fSXû»ff d³f¹fûþ³f ÃfZÂf IZY d³f¸ffʯf IYû ¸fÔþcSXe ´fiQf³f IYe °ffdIY BÀf ÃfZÂf IYf À±ff¹fe dUIYfÀf Àfbd³fd›°f ¶f³ff¹ff þf ÀfIZYÜ BÀfIZY Ad°fdSXöY, dÀfSX¸füSX dþ»fZ ¸fZÔ ÀfÔ¦fOÞXfWX ¹fûþ³ff ÃfZÂf IZY ¦fNX³f IYû ·fe ¸fÔþcSXe ´fiQf³f IYe ¦fBÊ WX`Ü ¸fÔdÂf¸f¯OX»f

³fZ DY³ff dþ»fZ IZY d¨fÔ°f´fc¯feÊ dUVfZ¿f ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fûBʳf ¦ffÔU ¸fZÔ EIYeIÈY°f ´ffdIÔYʦf, ½¹ff£¹ff³f IZYZÔQi °f±ff ´f¹fÊMX³f ÀfbdU²ff ´fdSXÀfSX IZY d³f¸ffʯf IYû ·fe ¸fÔþcSXe ´fiQf³f IYe WX`Ü ¶f`NXIY ¸fZÔ Af¹fÊ·f˜ þe¹fû-B³RYfg¸fZÊdMX¢Àf E¯OX À´fZÀf E´f»feIZYVf³f ÀfÔZMXSX IZY AfBÊMXeAfBÊ IYd¸fʹfûÔ IYû ´fidVfÃfb°ff Af²ffSX ´fSX ´fdSX»fd¶²f¹ffÔ/UþeRYf IYû ´fid°f¸ffWX 6000 ÷Y´f¹fZ ÀfZ ¶fPÞXfIYSX 10,000 ÷Y´f¹fZ IYSX³fZ °f±ff AfBÊMXeAfBÊ IYd¸fʹfûÔ IYû ´fb³fʳffd¸f°f IYSX AfBÊMXeAfBÊ ½¹fUÀff¹fe IYSX³fZ IYû ·fe ¸fÔþcSXe Qe WX`Ü ¶f`NXIY ¸fZÔ Af¹fÊ·f˜ þe¹fû-B³RYfg¸fZÊdMX¢Àf E¯OX À´fZÀf E´f»feIZYVf³f ÀfÔZMXSX ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f UdSXâ U`Äffd³fIY ½¹fUÀffd¹f¹fûÔ IYe ´fdSX»fd¶²f¹fûÔ IYû 25 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ÀfZ ¶fPÞXfIYSX 27 WXþfSX ÷Y´f¹fZ °f±ff U`Äffd³fIY ½¹fUÀffd¹f¹fûÔ IYû 18 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ÀfZ ¶fPÞXfIYSX 20 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¸ffWX IZY Àff±f °fe³f ´fid°fVf°f Ufd¿fÊIY UÈdð IYû ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYe WX`Ü ¸fÔdÂf¸f¯OX»f ³fZ Jfô EUÔ ³ff¦fdSXIY Af´fcd°fÊ dU·ff¦f ¸fZÔ d³fSXeÃfIYûÔ IYe ·f°feÊ IZY d»fE dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf Ad²f³fÀ±f ÀfZUfEÔ ¨f¹f³f ¶fûOXÊ IZY À±ff³f ´fSX dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf »fûIY ÀfZUf Af¹fû¦f IYû ´fifd²fIÈY°f IYSX³fZ IYe ¸fÔþcSXe QeÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ Jfô EUÔ ³ff¦fdSXIY Af´fcd°fÊ dU·ff¦f õfSXf SXfª¹f IZY Àf·fe dþ»fûÔ IZY d»fE ´fid°f ½¹fdöY Af²ffSX ´fSX ¦fZWXcÔ/AfMXf IYf Àf¸ff³f AfUÔMX³f Àfbd³fd›°f ¶f³ff³fZ IZY d»fE ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYe WX`Ü ¸fÔdÂf¸f¯OX»f ³fZ dUVfZ¿f A³fbQf³f ¹fûþ³ff IZY A³°f¦fÊ°f ´fiQf³f IYe þf SXWXe Qf»fûÔ ´fSX 20 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f °f±ff Jfô °fZ»fûÔ ´fSX 10 ÷Y´f¹fZ ´fid°f »feMXSX A³fbQf³f d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff WX`Ü ¸fÔdÂf¸f¯OX»f IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ ¹fWX ·fe d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff dIY A³fbQfd³f°f UÀ°fbAûÔ IZY ´fif´f¯f IZY d»fE LWX ¸fWXe³fûÔ IZY Àff±f-Àff±f °fe³f ¸ffWX IZY d»fE ·fe d³fdUQfEÔ Af¸fÔdÂf°f IYe þfEÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf Àfd¨fUf»f¹f IZY dUd²f dU·ff¦f ¸fZÔ dUd²f Ad²fIYfdSX¹fûÔ (AÔ¦fiZþe) IZY Qû ´fQûÔ IYû A³fb¶fÔ²f Af²ffSX ´fSX 14,700 ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¸ffWX IYe A³fb¶fÔ²f SXfdVf IZY Àff±f Àfe²fe ·f°feÊ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ·fSX³fZ IYû ¸fÔþcSXe Qe ¦fBÊÜ VffSXedSXIY dVfÃff ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY ´fiûR`YÀfSX (IYf»fZþ IYfgOXSX) IZY ´fQûÔ IZY d»fE ·f°feÊ EUÔ ´fQû³³fd°f d³f¹f¸fûÔ ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYû ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYeÜ IÈYd¿f dU·ff¦f ¸fZÔ ¨ffSX IÈYd¿f dUIYfÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ (¶feþ) IZY À±ff¹fe Àf¸ff¹fûþ³f IYû ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYeÜ

IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû dQE CXÀfÀfZ 1200 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf Afd±fÊIY ·ffSX ´fiQZVf ´fSX ´fOÞXf dþÀfZ CX³fIYe ÀfSXIYfSX ³fZ ¨fbIYf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ À´fá dIY¹ff dIY dWX¸ff¨f»f ÀfSXIYfSX IZYU»f ´fÔþf¶f Af²ffSX ´fSX UZ°f³f¸ff³f QZ³fZ IYû ¶ff²¹f WX` AüSX dWX¸ff¨f»f IZY A´f³fZ UZ°f³f Af¹fû¦f ¦fNX³f WXZ°fb IY¸fʨffSXe ÀfWX¸f°f ³fWXeÔ WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY Àf·fe dU·ff¦fûÔ IYû IYf¸f-IYfþ ¸fZÔ °fZþe »ff³fZ IZY AfQZVf dQE ¦fE WX`Ô AüSX »fùfûÔ IYû d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹ffUd²f ¸fZÔ ´fcSXf IYSX³fZ IYû IYWXf ¦f¹ff WX`Ü MXfÔOXf ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ ¸fZÔ E¸fÀfeAfBÊ õfSXf §fMXfBÊ ¦fBÊ E¸f¶fe¶feEÀf IYe ÀfeMXûÔ IZY Àf¸¶f³²f ¸fZÔ ´fcL ¦fE ´fiV³f IZY CXØfSX ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY BÀf ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe IYû CXd¨f°f IYfSXÊUfBÊ IYSX³fe ¨ffdWXEÜ ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf õfSXf ¶»ffIY IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃfûÔ ÀfZ ¶fc±f À°fSX IYe ¸ffÔ¦fe ¦fBÊ dSX´fûMXÊ ÀfZ Àf¸¶fd³²f°f ´fcLZ ¦fE EIY ´fiV³f IZY CXØfSX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀfIYf A¶f IYûBÊ Aüd¨f°¹f ³fWXeÔ WX` U`ÀfZ ·fe BÀfIYe ÀffSXe þf³fIYfSXe ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYe UZ¶fÀffBÊMX ´fSX CX´f»f¶²f WX`Ü EIY ´fiV³f IZY CXØfSX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff U d³f¿´fÃf°ff WXû³fe ¨ffdWXE AüSX UWX ÀU¹fÔ ·fe IYBÊ ¶ffSX ´ffMXeÊ IZY ¨fb³fZ WXbE A²¹fÃf SXWX ¨fbIZY WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY U`ÀfZ °fû Af´fÀfe ÀfWX¸fd°f Àf¶fÀfZ A¨Le WX` AüSX A¦fSX ³fWXeÔ ¶f³f°fe °fû ¨fb³ffU IYSXUf³fZ ¸fZÔ ·fe IYûBÊ WXþÊ ³fWXeÔ WX`Ü ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸fûÔ IZY ¶ffQ ´ffMXeÊ õfSXf þû ¨fbÀ°fe A¶f dQJfBÊ þf SXWXe WX` A¦fSX UWX ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ dQJfBÊ þf°fe ´fdSX¯ff¸f IbYL AüSX WXû°fZÜ

çßÏæÙâÖæ ·¤æ ¿éÙæß ÜǸðU»è çãU×æ¿Ü ×ð´ ¥æ× ¥æ¼×è ÂæÅUèü Ñ âéÖæá ¿¢¼ý

´fi¨fa¯OX dWX¸ff¨f»f dVf¸f»ffÜ ÀfaÀfQeÀf ÀfeMX ´fSX Af¸f AfQ¸fe IZY CX¸¸feQ½ffSX SXWZX Àfb·ff¿f ¨faQi ³fZ IYWXf W`X dIY Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ dWX¸ff¨f»f ¸fZÔ A¶f ´fa¨f, ´fi²ff³f ´ff ´fi²ff³f, dªf»ff ´fdSX¿fQûÔ, ³f¦fSX ´fdSX¿fQûÔ, ³f¦fSX d³f¦f¸f AüSX ³f¦fSX ´fa¨ff¹f°fûÔ IZY ¨fb³ff½f ·fe »fOÞZX¦feÜ ¹fWXe ³fWXeÔ A¦f»ff d½f²ff³fÀf·ff IYf ¨fb³ff½f ·fe Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ dWX¸ff¨f»f IYe Àf·fe ÀfeMXûÔ ´fSX »fOÞZX¦feÜ CX³WXûÔ³fZ £fbQ IYû d¸f»fZ 14231 ½fûMXûÔ IZY d»fE ¶fbbªf¦fûÊ, ¸fdWX»ffAûÔ AüSX ¹fb½ffAûÔ IYf °fWZXdQ»f ÀfZ Af·ffSX ·fe ´fiIYMX dIY¹ff W`XÜ Àfb·ff¿f ¨faQi ³fZ ¹fWXfa IYWXf dIY WXfSX- ªfe°f °fû dªfaQ¦fe IZY Qû ´fWX»fc W`ÔX, dªfÀfIYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff W`XÜ »fZdIY³f ªfû »fû¦fûÔ ³fZ Af¸f AfQ¸fe IZY ´fid°f êZWX dQ£ff¹ff W`X, CXÀfÀfZ ½fZ ¦fQ¦fQ W`ÔX AüSX Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYf AaIbYSX ªf»Q ¶fOÞXf AfI fSXX »fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ½¹f½fÀ±ff ´fdSX½f°fʳf IZY d»fE »fû¦fûÔ ³fZ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYû ½fZfMX dQ¹ff W`XÜ BX³f ½fûMûÔ ¸fZÔ A¦f»fZ ¨fb³ff½fûÔ ¸fZÔ

¦fb¯ff°¸fIY BXªffRYf WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXe »fOÞXfBÊX IbYÀfeÊ IZY d»fE ³fWXeÔ ±feÜ ¹fWX »fOÞXfBÊX ½¹f½fÀ±ff ´fdSX½f°fʳf IZY d»fE W`X ªfû ªffSXe SXWZX¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·fc£f, ¦fSXe¶fe, ·fiáXf¨ffSX AüSX ¸fWaX¦ffBÊX IZY d£f»ffRY ¹fWX »fOÞXfBÊX ·fd½f¿¹f ¸fZa ·fe ªffSXe SXWZX¦feÜ Àfb·ff¿f ¨faQi ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf IYe ªf³f°ff ³fZ BXÀf ¶ffSX ´fdSX½ffSX ½ffQ IYû dÀfSmX ÀfZ »fIYfSX dQ¹ff W`XÜ ´fdSX½ffSX ½ffQ IZY IYfSX¯f ½feSX·fQi dÀfaWX, ¨faQi IbY¸ffSX AüSX SXfªfZÔQi SXf¯ff IYû ¸fbaWX IYe £ff³fe ´fOÞXe W`XÜ CX³WXûÔ³fZ ³fSmÔXQi ¸fûQe ÀfZ ¸ffa¦f IYe dIY ´fi²ff³f¸faÂfe ¶f³f°fZ WXe dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ¸fZÔ R`Y»fZ ·fiáXf¨ffSX IYe ªffa¨f IZY d»fE d½fVû¿f ªffa¨f MXe¸f (EÀfAfBÊXMXe)IYf ¦fNX³f IYSmÔX AüSX ·fi¿MXf¨ffdSX¹fûÔ IYû ªfZ»f ¸fZÔ OXf»faZÜ Àfb·ff¿f ¨faQi ³fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f dVf¸f»ff ¸fZÔ ¶f`NZX WbX¢¸fSXf³fûÔ ÀfZ ·fe ¸ffa¦f IYe dIY ½fZ A¶f A´f³fZ ´fQ LXûOÞX QZÔ ¢¹fûÔdIY CX³WXûÔ³fZ ªf³f°ff IYf d½fäfÀf £fû dQ¹ff W`XÜ BXÀf ¶ff°f IYf A³Qfªff BXÀfIYe ¶ff°f ÀfZ »f¦ff¹ff ªff ÀfIY°ff W`X dIY dVf¸f»ff d½f²ff³fÀf·ff WX»fIZY ¸fZÔ ¸ffIY´ff IZY CX¸¸feQ½ffSX IZY ¸fWXªf 1473 ¸f°f WXe d¸f»fZÜ VfWXSX IYe QbQVffÊ IZY d»fE ¸fWXf´füSX AüSX CX´f ¸fWXf´füSX dªf¸¸fZ½ffSX W`ÔXÜ d³f¦f¸f ¸fZÔ ¶f`NZX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe IYfSX¦fbªffSXe ÀfZ ·fe A¶f ÀfSXIYfSX IYe Àf¸fÓf ¸fZÔ Af ¨fbIYf Wû¦ff dIY ½fZ dVf¸f»ff IZY dWX°f ¸fZÔ IYf¸f ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWZX WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY Af¹fböY IZY ´fQ ´fSX A¶f ÀfSXIYfSX IYû dIYÀfe ½fdSX¿NX AfBÊXEEÀf Ad²fIYfSXe IYû »f¦ff³ff ¨ffdWXEÜ °ffdIY ªf³f°ff IYû IbYLX SfXW°f d¸f»f ÀfIZYÜ

Page 5  
Page 5  
Advertisement