Page 1

ISSN 2353-0677

na miasto i region

2014 www.okonamiastoiregion.pl 23 stycznia nr 177

czytaj strona 3

Reklama

Radom wyróżniony

W dniu 16 stycznia 2014r odbyła się Gala Outsourcing Stars, w prestiżowym gmachu Ufficio Primo w Warszawie. Nagrodę z rąk prezesa Fundacji Pro Progressio Pana Wiktora Doktóra odebrał Pan wiceprezydent Krzysztof Ferensztajn. Organizatorem Gali była fundacja Pro Progressio zajmująca się rozwojem branży outsourcingowej w Polsce. Fundacja współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Wśród organizacji, z którymi współpracuje Fundacja są zarówno dostawcy usług, firmy szkoleniowe, rekrutacyjne, deweloperzy, firmy doradcze, uczelnie wyższe jak również indywidualni eksperci branżowi. Celem konkursu było nagrodzenie najlepszych i najdynamiczniej rozwijających się w  2013 roku dostawców usług outsourcingowych oraz ich bezpośredniego otoczenia biznesowego. Outsourcing w dzisiejszej gospodarce jest wszechobecny i coraz częściej wykorzystywany zarówno przez międzynarodowych inwestorów, jak również lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa. Nagrodzone zostały również miasta, które najintensywniej wspierają rozwój branży na swoim terenie. Konkurs był objęty patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agen-

cji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Radom był nominowany w kategorii: Miasto - City Outsourcing Star – największa liczba wydarzeń outsour-

cingowych wspieranych przez miasto w roku 2013 (konferencje, szkolenia, warsztaty, imprezy, etc.). Jury konkursu przyznało nam wyróżnienie za aktywne działania mające

na celu przyciągniecie branży outsourcingowej do inwestowania w mieście. Jak podkreślają organizatorzy konkursu wśród aktywności miasta na uznanie zasługuje uruchomienie studiów podyplomowych o tematyce outsourcingowej oraz zbudowanie pierwszego w mieście budynku klasy A odpowiadającego wymogom sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Redakcja Reklama

Reklama

Reklama

K WA L I F I K AC J A W S T Ę P N A I O K R E S O WA O D 2199 Z Ł ! PRAWKO ZA 899 ZŁ!!! KATEGORIE:

A , A 1, B , B + E , C , C + E , D

tel. 696 599 449, 692 843 114 zmiana adresu siedziby: ul. Placowa 1, budynek Biedronki, os. Ustronie


2

AKTUALNOŚCI

WWW.OKONAMIASTOIREGION.PL

Kondycja wymiaru sprawiedliwości

Zastanawiając się nad funkcjonowaniem Państwa najczęściej skupiamy się na organach władzy wykonawczej różnego szczebla. Ale w rzeczywistości to przedstawiciele innych władz często mają zasadniczy wpływ na decyzje organów władzy wykonawczej.

O tym, że w polskim Sejmie można kupić Ustawę za trzy miliony złotych już pisałem! Tym razem skupię się na władzy sądowniczej. Wielu stawia tezę, że z wyrokami się nie dyskutuje! Pytam czy wtedy gdy są idiotyczne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem też? Czy w  przypadkach gdy nasz wymiar sprawiedliwości swymi decyzjami często krzywdzi ludzi też mamy milczeć i wyrażać na to swoją aprobatę? Główną bolączką naszego wymiaru sprawiedliwości jest to, że w rzeczywistości jest to zamknięta „kasta”, która bezwzględnie chroni członków swoich korporacji, a sprawiedliwość to jakieś teoretyczne pojęcie. W  wymiarze sprawiedliwości są artykuły i  paragrafy! A jak pojawi się człowiek to trzeba Go przyporządkować do określonych „paragafów” . Jeżeli ktoś się nie zgadza z moimi tezami to niech spojrzy na kondycję całego wymiaru sprawiedliwości w  świetle danych statystycznych oraz wypowiedzi samych prawników dostrzegających ten problem. W 2010 r. z 90 000 skarg na działanie sądów resort sprawiedliwości uznał za zasadne tylko 3,8% (z danych Ministerstwa Sprawiedliwości).Przykładowo we Francji w 2008  r. na 100 tys. mieszkańców było 9 sędziów - w Polsce 26. Postępowania gospodarcze w Polsce trwały przeciętnie 850 dni - we Francji 76. Mieliśmy 3-krotnie więcej sędziów i 11-krotnie dłuższe postępowania. „Przeciętna sprawa o zabójstwo trwała w roku 2008 w Polsce średnio 14 miesięcy, w  Finlandii zaś – 3  miesiące”. „W  Polsce w 2010 r. mieliśmy 6281 prokuratorów. Najwięcej w Europie. W znacznie większej Francji było ich wtedy 1908. W Polsce mamy 16,5prokuratorów na 100 tys. Mieszkańców - we Francji 3,0!” „W Polsce w  2010  r. na sądownictwo wydano 1,82% budżetu państwa (bez więziennictwa i  Ministerstwa Sprawiedliwości), podczas gdy w Anglii, Danii

i Irlandii wydano 0,2%.” – dziewięć razy mniej”. W projekcie budżetu państwa na 2012 rok przewidziano wydatki na wymiar sprawiedliwości na kwotę 10 mld zł […], co stanowi 3,1% budżetu. Wydatki na wymiar sprawiedliwości będą większe niż na naukę – dwukrotnie, oświatę i wychowanie – sześciokrotnie, ochronę zdrowia (bez NFZ) - o  blisko połowę. W relacji do budżetu Anglia na pomoc prawną wydaje 9 razy więcej niż Polska, zaś na sądownictwo 9 razy mniej. Relacja wydatków pomoc prawna, a sądownictwo wynosi 81 razy więcej niż w Polsce. To przepaść. Według prof. Andrzeja Siemaszko „Polskie sądownictwo jawi się zatem jako beczka bez dna”. W Polsce przypada 2,6  adwokatów na jednego sędziego w Anglii 70,8 - 27 razy więcej. „Bardzo duża liczba sędziów w Polsce […] nadal nie znajduje odzwierciedlenia w  większej sprawności postępowań sądowych” . „Mitem okazuje się wyjątkowo duże obciążenie pracą polskich sędziów i prokuratorów […] stosowne współczynniki w  odniesieniu do naszego kraju należą do najniższych w Unii. Nie jest więc zgodna z prawdą – nader często formułowana – opinia, wedle której główną przyczyną niewydolności polskiego wymiaru sprawiedliwości jest nadmierna liczba spraw”. „Biorąc pod uwagę tak liczny korpus sędziowsko-prokuratorski, powinniśmy mieć bodaj najsprawniejszy wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Jest on jednak nadal nieefektywny”. „Polskie sądownictwo jawi się zatem niczym beczka bez dna: istotne zwiększanie nakładów [...] nadal nie znajduje odzwierciedlenia w większej sprawności postępowań sądowych”. Podane w  cudzysłowach frazy są opiniami znanych profesorów prawa, a  więc są to opinie ludzi, którzy znają się na rzeczy! Prof. Marcin Król z  Uniwersytetu Warszawskiego pyta:

„dlaczego Polska po tylu latach po 1989 roku wciąż nierządem stoi?” I  dodaje - „Polacy we wszystkich badaniach pokazują brak zaufania do prokuratury i sądów. Ale cały wymiar sprawiedliwości w  ogóle się tym nie przejmuje. Wreszcie – wbrew pozorom - nie jest tak, że władza sądownicza powinna być całkowicie niezależna. owszem, od władzy wykonawczej i  ustawodawczej, ale nie od opinii publicznej. Najgorzej zaczyna się dziać wtedy, kiedy nasze poczucie sprawiedliwości kompletnie rozmija się z prokuratorskim i sądowym. A do tego już w Polsce doszło.” Sędzia Jacek Ignaczewski już w 2007 roku publicznie nawoływał - „Gruntowną reformę sądownictwa czas zacząć”. Zwracając uwagę na korupcję, o której w wymiarze sprawiedliwości nie mówi się, jak o wstydliwej chorobie w  rodzinie. Tymczasem rozwija się ona coraz bardziej i niszczy nasz system wymiaru sprawiedliwości. Psuje nasz kraj. Prof. Marek Safjan w książce Prawa Polska pisze: „Jeden z moich wybitnych kolegów obecny na tym spotkaniu przekonywał mnie o tym, że ma nieustanne potwierdzenia i sygnały od swych znajomych adwokatów i radców, że muszą załatwiać wiele spraw w sądach jedynie z określonymi sędziami i wedle określonych stawek. Słyszy się o takich sprawach często i pozostaje to w wyraźnej dysharmonii z zapewnieniami, że przypadki korupcji w sądach są rzadkie, odosobnione i w jakiś sposób nieuniknione… Na ulicy i na salonach słyszy się coś innego”. „Badania prowadzone przez zespół socjologów prawa pod kierownictwem prof. Marii Boruckiej-Arctowej […] wskazują na rosnące w społeczeństwie przeświadczenie o niesprawiedliwości wymiaru sprawiedliwości, o rosnącej liczbie przypadków korupcji”. „Z badań studentów Wydziału Prawa UW z 1999 r. wynika, że 61% z nich

akceptowało KORUPCJĘ, a 49% krzywoprzysięstwo w swej przyszłej pracy zawodowej. Dziś pracują oni w naszych sądach i prokuraturach!” Ministerstwo Sprawiedliwości nie prowadzi statystyk dotyczących korupcji w wymiarze sprawiedliwości! Nie ma danych, nie ma korupcji! Wyniki sondaży na portalu www. forum-z.cba.pl pokazują aktualny stosunek społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. - Czy znieść immunitet sędziów i prokuratorów - „Tak” 95% - Czy wymiar sprawiedliwości jest skorumpowany - „Tak” 97% - Czy popierasz akcję „Naprawmy wymiar sprawiedliwości” - „Tak” 99% Liczba wizyt na Forum-Z i blogu Tokfm 200 tys. z 67 krajów. Z powyższego wyraźnie widać, że nasz wymiar sprawiedliwości jest ciężko chory. Główna winę za to ponosi oczywiście władza ustawodawcza tworząc wadliwe prawo i jak do tego dodamy źle działające sądy i prokuratury, w których panuje korupcja i  nepotyzm to nie ma się co dziwić, że mamy to co mamy. To prawo jest niemoralne, nieracjonalne, łamie konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa, sprzyja łamaniu prawa i  iest nielogiczne, a poza tym ogromnie wydłuża śledztwa i procesy i zwiększa wielokrotnie ich koszty. To prawo stoi w sprzeczności z podstawowym celem procesu, jakim jest dojście do prawdy i  wydania sprawiedliwego wyroku. System jest źle zorganizowany, drogi, niesprawny, z  przerostami funkcji kierowniczych oraz cechami państwa represyjnego. Ten system hamuje nasz rozwój gospodarczy i nie odpowiada potrzebom społeczeństwa. Sędzia Jacek Ignaczewski mówi wprost o „zapaści funkcjonalnej systemu”. Mamy trudną spuściznę po PRL-u, która doskonale i  umiejętnie „okopała się”

prawnie wykorzystując niedoskonałość władzy ustawodawczej u której rzekomo za trzy miliony można kupić ustawę. Cóż to jest dla którejkolwiek korporacji prawniczej. Nie muszą w grę wchodzić czyste złotówki – wystarczy przysługa za przysługę i układy! Jak dodamy do tego fakt, że do instytucji wokół wymiaru sprawiedliwości bardzo dużo „„przykleiło”” się byłych funkcjonariuszy SB to możemy sobie dać odpowiedź skąd biorą się niektóre anomalie? Bo przecież w finale o wszystkim decydują kadry, które w naszym przypadku zabezpieczyły się przywilejami takimi m. in. jak: immunitety, nieusuwalność i  nieprzenaszalność. „W  większości krajów Unii Europejskiej sędziowie i prokuratorzy nie mają immunitetu, mają normowany czas pracy i są pozbawieni przywilejów nieusuwalności i nieprzenaszalności, ich status jest więc w istocie zbliżony do statusu urzędników państwowych”. Kolejny paradoks to fakt, że Prezydent RP ma prawo do powołania sędziego, ale odwołać w rzeczywistości nie ma prawa – bo o tym decyduje korporacja. W rzeczywistości nadzór nad prawidłowością funkcjonowania sądownictwa jest wewnątrz korporacyjny i w bardzo wielu przypadkach budzi bardzo wiele zastrzeżeń, bo zasadniczo procedura jest ważniejsza niż racjonalność zachowań i litera prawa w duchu zwykłej ludzkiej sprawiedliwości. Stąd konieczne jest powołanie Niezależnej Komisji Analiz Procesów Sądowych (NKAPS), której zadaniem byłoby badanie wyroków rażąco naruszających prawo, podobnej do Angielskiej CCRC. Byłby to organ niezależny od rządu i władz wymiaru sprawiedliwości. Jeśli w kraju najstarszej demokracji uznano za zasadne powołanie takiego organu, to tym bardziej uzasadnione jest jego powołanie u nas. Wprowadzenie do wymiaru sprawiedliwości demokracji

poprzez wprowadzenie konkursów i wyborów na sędziów i prokuratorów funkcyjnych – rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, oraz do SN i  TK pod przejrzystą kontrolą społeczną. Pozwoli to na awansowanie na stanowiska kierownicze ludzi wartościowych, o nieskazitelnych postawach moralnych, oraz najwyższych kwalifikacjach zawodowych i bogatym doświadczeniu. Wprowadzenie kilku drobnych zmian w konstytucji, ograniczających nieuzasadnione przywileje niewielkiej grupy ludzi ma ogromne, kluczowe znaczenie dla naprawy wymiaru sprawiedliwości i przyszłości naszego państwa. Dla tych, którzy mają wątpliwości podam, że czym wcześniej władza ustawodawcza zacznie naprawiać wymiar sprawiedliwości tym społeczeństwo poniesie mniejsze szkody. W wielu przypadkach są to szkody, których nie da się naprawić. Pamiętajmy, że pomimo zmiany pokolenia to w dalszym ciągu wymiar sprawiedliwości jest reliktem pokomunistycznym. Wtedy do wymiaru sprawiedliwości dobierano ludzi w  specyficzny sposób, który nic nie miał wspólnego z demokracją! A przecież od ćwierćwiecza rzekomo żyjemy w demokratycznym Państwie!? Eugeniusz Kopciński

Wszechstronność kształcenia w XI Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Radomiu Materiał koła dziennikarskiego ww. szkoły- wywiad z Panią Dyrektor Elżbietą Bocheńską. Czym różni się Staszic od innych szkół? Specyfiką naszej szkoły jest to, że jesteśmy placówką integracyjną, w której mogą się uczyć uczniowie z  różnymi dysfunkcjami ruchu. Klasy integracyjne są mniej liczne od masowych, maksymalnie dwudziestoosobowe. Budynek również dostosowany jest do ich potrzeb. Winda, jaką posiadamy, pozwala na sprawne przemieszczanie się uczniów między piętrami. Ponadto od kilku lat prowadzony jest nabór do klas mundurowych, do których rokrocznie mamy bardzo dużo chętnych absolwentów gimnazjów. Oferta zajęć dodatkowych realizowanych w tych klasach powoduje, że dla młodzieży są one niezwykle atrakcyjne. Poza tym, podobnie jak w innych szkołach, chętni uczniowie mogą w Staszicu rozwijać swoje pasje uczestnicząc w bogatej ofercie kółek zainteresowań m.in. językowych, teatralnych, sportowych, fotograficznym, itp. Jak ocenia Pani relacje między uczniami w odniesieniu do integracji? Od momentu objęcia przeze mnie funkcji dyrektora w szkole obserwuję relacje miedzy uczniami. Oceniam je jako bardzo dobre, ponieważ młodzież z problemami zdrowotnymi doskonale adaptuje się w naszej placówce i bardzo dobrze funkcjonuje w gronie pozostałych rówieśników. Nikt nie czuje się odtrącony czy inny, gorszy… Zawiązują się trwałe przyjaźnie, młodzież chętnie angażuje się w  życie szkoły biorąc udział w różnego typu imprezach. Myślę, że pobyt w Staszicu będą wspominać jako jeden z milszych okresów w ich życiu, a wiedza tutaj zdobyta pozwoli im na kontynuowanie edukacji na wybranych uczelniach

wyższych, co da im możliwość zdobycia wykształcenia i da szansę na sprawne podejmowanie wyzwań dorosłego życia. Tego zawsze ja i nauczyciele uczący w szkole im życzymy w chwili, kiedy stają się absolwentami i opuszczają szkolne mury. Czym charakteryzują się klasy mundurowe? Charakterystyczne dla klas mundurowych, jak sama nazwa wskazuje, jest to, że uczniowie mają mundury i są zobowiązani uczęszczać w nich na zajęcia lekcyjne w  wyznaczonym dla każdej klasy dniu tygodnia oraz zakładać je na wszystkie wyjścia poza szkołę. Celem jest zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy policji, wojska, warunków i  wymogów związanych z podjęciem dalszej edukacji lub pracy w służbach mundurowych. Jest to ten element, który ich wyróżnia z grona pozostałych uczniów. Ponadto klasy te realizują innowację pedagogiczną związaną z  profilem klasy. Składają się na nią m.in. corocznie organizowane marszobiegi, szkolenia z  musztry wojskowej, szkolenia taktyczne dotyczące wojskowości, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nauka strzelania, zajęcia survivalowe, obozy w jednostkach wojskowych: Dęblinie, Krośnie Odrzańskim, biwaki oraz poszerzony program niektórych przedmiotów. Dodatkowo prowadzona jest ścisła współpraca z placówkami, bez których pomocy i wsparcia nie byłoby możliwe realizowanie innowacji. Są to radomskie instytucje takie jak: Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Radomska Jednostka Wojskowa czy radomski oddział Polskiego Związku Strzeleckiego itp. Tradycją naszej szkoły stały się już organizowane corocznie mię-

dzyszkolne zawody w wieloboju sprawnościowym, które odbywają się na przełomie maja i czerwca. Biorą w nich udział uczniowie klas mundurowych z Radomia i innych regionów. Liczba drużyn zgłaszających chęć uczestnictwa świadczyć może o  popularności tego przedsięwzięcia, w które oprócz szkoły angażują się również instytucje współpracujące. Nasi uczniowie mundurowi są już rozpoznawalni w Radomiu, bo bardzo chętnie reprezentują szkołę na licznych imprezach miejskich. Jako przykład mogę wymienić chociażby: organizację półmaratonu z okazji rocznicy Radomskiego Czerwca czy miejskie obchody Święta Odzyskania Niepodległości, lub Święta Trzech Króli. Myślę, że w  kolejnych latach oferta klas mundurowych zachęci gimnazjalistów do wybrania XI  LO, jako szkoły, w której chcieliby się uczyć. Co Pani sądzi o pierwszym graffiti w szkole? W zeszłym tygodniu z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego pojawiło się przy pracowni 104 na pierwszym piętrze nowe graffiti, które uczniowie przyjęli z radością. Myślę, że stanie się on znakiem rozpoznawczym sali, w której w  najbliższej przyszłości ma mieścić się strzelnica. Zawiera ono motywy militarne, jego kolorystyka utrzymana jest w tonacjach przywodzących na myśl żołnierski mundur. Korytarz, dzięki temu nabrał wyrazistego charakteru. W  dniu, w którym się pojawił, zrobiło się koło niego bardzo tłoczno, bo każdy chciał zobaczyć, co na nim jest. Mnie również to graffiti się podoba i mam nadzieję, że w przyszłości szkoła wzbogaci się o kolejne. Z jakimi instytucjami szkoła

współpracuje? Współpracujemy z różnymi instytucjami i wymienienie wszystkich jest niemożliwe. Współpraca jaką podejmujemy jest dwojakiego rodzaju. Z jednej strony korzystamy z pomocy różnych instytucji przy realizacji działań podejmowanych w szkole, np. służb mundurowych, o których już wspomniałam, uczelni wyższych, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych - przy realizacji dwóch innowacji. Instytucje i  organizacje np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzie-

ci i Młodzieży z Wadą Słuchu, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Polskie Towarzystwo Kawalerów Maltańskich, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 3, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna i wiele innych wspierają nas rozwijaniu integracji, realizacji programów profilaktycznych i rozwiązywaniu trudnych problemów pojawiających się w szkole. Dzięki uprzejmości redakcji wy doskonalicie swój warsztat pracy dziennikarza. Z drugiej strony nauczyciele wraz

z Wami wspierają różne instytucje w  realizacji ich zadań. Tu znowu można wymienić bardzo dużo przykładów. Ostatnio wasze koleżanki i koledzy pomagali Stowarzyszeniu Kajakarzy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przy organizacji Balu Karnawałowego. Na pewno zauważyliście umieszczane systematycznie na korytarzu podziękowania za pomoc, m. in. od Komendy Wojewódzkiej Policji, Stowarzyszenia „Biegiem Radom”, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja”. Redakcja

Adres Redakcji w Radomiu: 26-600 Radom, ul. M.C. Skłodowskiej 18 lok. 205 (w godz. 9:07 - 15:59) www.okonamiastoiregion.pl Wydawca: EK0-PRODUKT Sp z o.o. Tygodnik bezpatny dla Radomia i regionu Redaktor naczelny: Eugeniusz Kopciński Opracowanie graficzne: Aleksandra Mosek

e-m@il: kopcinski1@gmail.com

Współpraca: Dariusz Frączek, Ewa Borowska

e-m@il: redakcja@okonamiastoiregion.pl

Redakcja tel: 501 828 804, 48 360 10 12 zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wydawnictwo zastrzega, że wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w OKO NA MIASTO I REGION bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich. REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ


AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI 3

WWW.OKONAMIASTOIREGION.PL

1 3

Szanowni Czytelnicy

Wchodzimy w rok rozpoczynający dwuletni „maraton” wyborczy. Będzie to okres, w którym na łamach prasy powinny mieć miejsce problemy społeczno-polityczne i gospodarcze po to, aby zmobilizować aktywność wyborczą obywateli, a jednocześnie w możliwie jak najszerszy sposób zaprezentować kandydatów na europosłów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych, posłów, senatorów i Prezydenta RP. W tym celu na radomski rynek medialny wprowadzam nowe czasopismo - Głos Radomski. W celu lepszego kontaktu z czytelnikami buduję portal do którego będą mieć dostęp czytelnicy zarówno tygodników: „OKO na miasto i region” jak i „Głosu Radomskiego” w celu bieżącego wyrażania swoich opinii, spostrzeżeń, poglądów. Równolegle czynię przygotowania do powołania telewizji i radia internetowego. Powyższe działania pozwolą zgromadzić odpowiedni zespół redakcyjny umożliwiający powołanie rozgłośni kolejnego radia regionalnego dla Ziemi Radomskiej. Żyjemy w okresie historycznym, w którym nastąpiło wiele pozytyw-

nych przemian, ale równolegle jako Naród i Państwo przegrywamy częściowo świadomie, częściowo nieświadomie „wojnę ekonomiczną” z różnymi grupami interesu. Ewidentnym dowodem powyższego jest fakt, że jako Miasto Radom z ośrodka przemysłowego staliśmy się rynkiem zbytu dla towarów najczęściej zagranicznych i rezerwuarem taniej siły roboczej. Również region radomski ma ograniczone możliwości rozwoju i z tego powodu w dynamiczny sposób powstaje coraz liczniejsza grupa osób wykluczonych, a często zmarginalizowanych społecznie. Tylko wspólnie

możemy temu procesowi społecznemu i gospodarczemu się przeciwstawić. Priorytetem działań musi być wspieranie i promowanie naszej działalności gospodarczej i usługowej, rozsądne i racjonalne administrowanie Państwem od najniższego do najwyższego szczebla. Aby to osiągnąć musimy odpowiedzialnie podchodzić do wyborów naszych reprezentantów do władz na poszczególne szczeble władzy samorządowej i państwowej. W historii Radomia było już czasopismo o tej nazwie. Pierwszy numer ukazał się w lutym 1916 roku. Pismo początkowo ukazywało się trzy razy

w tygodniu: we wtorki, czwartki i niedziele, natomiast od 1 lutego 1918 r. zaczęło wychodzić codziennie. Mimo trudności finansowych powodujących czasowe zawieszanie wydawnictwa, Głos Radomski przetrwał jako dziennik do października 1920 r., kiedy to został ostatecznie zlikwidowany. Redagując nowe czasopismo będę miał na uwadze jego rodowód. Podobnie jak tamto czasopismo również i teraz poruszając lokalne problemy, będziemy dość często na swoich łamach podejmować zagadnienia polityczne i społeczne istotne dla całego kraju. Liczę na współpracę z czytelnikami.

Inicjatywa powołania Muzeum Historii Radomia

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia od ponad 16 lat swojej działalności zabiega zgodnie z wolą i pragnieniem mieszkańców o powołanie do życia Muzeum Historii Radomia. W nawiązaniu do spotkania z prezydentem Radomia 3 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia tej placówki społecznicy przedstawili swoje stanowisko. W piśmie do prezydenta członkowie komitetu podkreślili ważność społeczną zadania utworzenia muzeum. Zaznaczają, że motywacja założenia tej inicjatywy wynika z pragnienia zachowania ginącego bezcennego dziedzictwa kulturowego, które było tworzone przez wiele pokoleń. Zwracają uwagę, że większość miast polskich dba o własną historię – to ich stawia w gronie ważnych ośrodków w kraju. Nasze miasto stanowi wy-

jątek w Polsce, nie posiadając swoich zbiorów historycznych. W związku z takim stanem rzeczy społecznicy zwracają się do prezydenta by wznowił działania w sprawie utworzenia Muzeum Historii Radomia. Placówka byłaby oddziałem Muzeum Jacka Malczewskiego w oferowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, budynku Gąski i Esterki w rynku Starego Miasta. Komitet zgromadził ponad 300 eks-

ponatów. Część jest pokazana w Galerii Dziedzictwa Kulturowego Radomia. Pozostałe zaś w Muzeum Jacka Malczewskiego. Znaczna ilość czeka na miejsce eksponowania, jak zbiory muzealne radomskiej nauki, sztuki, przemysłu, harcerstwa,wojska, szkolnictwa i społeczności żydowskiej. Komitet, oferuje swoją pomoc i współpracę dla wprowadzenia w  życie postulatów, życzeń oraz oczekiwań radomskiego społeczeń-

stwa i sfinalizowania dzieła utworzenia muzeum. Społecznicy wierzą, że problem ten znajdzie właściwe zrozumienie u władz samorządowych. I my przyłączamy się do apelu i mamy nadzieję, że ta cenna inicjatywa będzie pozytywnie przyjęta przez włodarzy miasta i będziemy się wszyscy cieszyć wkrótce z nowej placówki muzealnej. Dariusz Frączek

Wsparcie obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Bardzo mile będą widziane na łamach czasopisma opinie, spostrzeżenia i komentarze Państwa. Ten numer czasopisma jest publikowany jako wkładka do tygodnika „OKO na miasto i region” bo nie posiada jeszcze rejestracji do której jest

niezbędny projekt lub nr1. Dlatego w tej formie będziemy mieli materiał do zarejestrowania czasopisma i następne numery będą wydawane samodzielnie. Życzę przyjemnej lektury. Eugeniusz Kopciński

Radom, a zakłady zbrojeniowe Spółka Polska Grupa Zbrojeniowa została zarejestrowana 5 grudnia 2013 roku. Jej siedzibą będzie Radom. W skład grupy wejdzie blisko 30 firm polskiego sektora obronnego. „Dzisiaj jesteśmy na początku drogi, jeśli chodzi o skonsolidowanie tego segmentu gospodarki. Budujemy grupę, której kapitalizacja, w zależności od wycen, może sięgnąć 5-6 mld zł i która pozwoli utrzymać i stworzyć miejsca pracy. Bezpośrednio 14 tys. a pośrednio nawet 50 tys.” - powiedział Karpiński. Łączne przychody grupy sięgną 5 mld zł rocznie. Będzie ona zatrudniała 14 tys. osób. „To jest ostatni mo-

ment na powstanie takiej grupy, biorąc pod uwagę potężne nakłady na modernizację polskiej armii, potężne w wymiarze europejskim” - powiedział minister Karpiński. Spółki skupione w PGZ będą mogły wspólnie realizować zamówienia dla Ministerstwa Obrony Narodowej. W ciągu najbliższej dekady na modernizację polskiej armii trafi 130 mld zł. Eugeniusz Kopciński

Reklama

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu wraz z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Szydłowcu oraz Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szydłowcu zorganizowało w dniu 17 stycznia 2014r. spotkanie szkoleniowo-integracyjnego dla grupy rolników zajmujących się rolnictwem ekologicznym, hodowlą bydła oraz grupy rolników towarowych z branży mlecznej i trzody chlewnej z terenu powiatu szydłowieckiego. Spotkanie otworzył starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, który w imieniu władz samorządu powiatowego powitał zebranych. Zebranie poprowadził wicestarosta szydłowiecki Roman Woźniak zgodnie z niżej przedstawionym programem.

Program spotkania: 1. Przedstawienie kierunków wsparcia obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 - przedstawiciel Zespołu Doradców Rolniczych w Szydłowcu. 2. Omówienie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i płatności bezpośrednich na rok 2014 przedstawiciele Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szydłowcu. 3. Informacje o możliwości udzielania pomocy dla rolników w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu. 4. Dyskusja. 5. Wnioski. Jako pierwszy z prelegentów wystąpił Tomasz Dyl, kierownik Terenowego Zespołu Doradców Rolniczych w Szydłowcu, który omówił działania jakie będą realizowane w  sferze modernizacji i  restrukturyzacji gospodarstw rolnych, poprzez wsparcie środkami unijnymi w ramach PROW na lata 2014-2020. Zapoznał zebranych z  możliwościami refundacji zadań dotyczących poprawy efektywności produkcji rolnej, dostosowania budynków inwentarskich oraz rozwoju produkcji ekologicznej, a także wsparcia działań przy wykonywaniu przedsięwzięć związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz możliwością uzyskania premii dla młodych rolników do lat 40. Na lata 2014-2020 przewidziana jest pomoc finansowa dla nowoutworzonych grup producentów rolnych, dla rozpoczęcia działalności pozarolniczej, pomoc przy zakupie instalacji i urządzeń dla pod-

miotów przetwarzających produkty rolne oraz pomoc dla przywrócenia potencjału produkcyjnego rolników zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof. Wysokości i warunki pomocy, a także wytyczne i procedury przyznawania pomocy zostaną określone do końca lipca w przepisach prawnych z tym związanych. Nowością przepisów jest przewidziana zaliczkowa forma pomocy. Realizację wniosków o dopłaty bezpośrednie za rok 2013 r. omówiła Grażyna Włoskiewicz, kerownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szydłowcu. Poinformowała również zebranych, że w roku przejściowym 2014 płatności zostaną utrzymane na takich samych warunkach. Następnie zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ONW na lata 2015 i późniejsze przedstawił Mariusz Woźniak, naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Biura Powiatowego ARiMR. Na lata 20152020 przewiduje się zarówno płatności podstawowe obowiązkowe jak i dobrowolne, uzależnione od decyzji rządowych. W strukturze płatności nie przewiduje się dopłat uzupełniających do upraw podstawowych i do produkcji zwierzęcej. W nowych przepisach wprowadzono ograniczenia dowolności w przekształcaniu trwałych użytków zielonych. Pan Mariusz Woźniak omówił również zasady ogólne w nowej perspektywie finansowania dotyczące płatności dla młodych rolników oraz płatności dla małych gospodarstw.

Przedstawił perspektywę programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych i ekologicznych, w których znalazły się możliwości dopłat dla zachowania zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt w  rolnictwie oraz ochrony gleb i   ód. W projektach ekologicznych będą utrzymane dotychczasowe kryteria wyznaczania obszarów uzyskiwania certyfikatów i zbywania produktów. W obszarze zalesień wprowadzono nowe zasady kwalifikowania kosztów, skrócony został okres przyznawania premii zalesieniowej oraz możliwość zalesiania gruntów odłogowanych. Ostatnią poruszaną sprawą było przedstawienie przez Tadeusza Piętowskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu pracy w Szydłowcu możliwości pomocy finansowej dla rolników w ramach środków przyznawanych przez PUP. Ogólnie mówiąc w rolnictwie podobnie jak w przypadkach pozostałych działalności gospodarczych można ubiegać się o wsparcie w formie refundacji kosztów wyposażenia

i doposażenia stanowiska pracy oraz zatrudnienia pracownika po spełnieniu określonych warunków przewidzianych w ustawie. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem rolników czego dowodem były liczne pytania, dotyczące przedstawionych zagadnień. W dyskusji poruszano także kwestię procedur wdrażania hodowli krowy rasy polskiej czerwonej, a  także bydła mięsnego. Dzielono się wzajemnymi uwagami związanymi z odłogowanymi gruntami, dyskutowano nad możliwościami przeprowadzania punktowych scaleń na wybranych terenach, które nie wymagałyby zgody znacznej części właścicieli gruntów. Rolnicy zwracali uwagę na potrzeby dalszych szkoleń i spotkań związanych m.in. z tematyką hodowli bydła, produkcji ekologicznej, uprawy ziół oraz zalesień, które stają się konieczne na skutek ciągłych zmian w  przepisach prawnych i  brakiem dostatecznego przepływu informacji w tym zakresie. Eugeniusz Kopciński

OGŁOSZENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa “ŚRÓDMIEŚCIE” w Radomiu ul. Bydgoska 2 tel: 48 362-11-61 posiada do wynajęcia wolne lokale użytkowe w budynkach : - 25Czerwca 26/32 o powierzchni użytkowej 68,85 m2 - Bydgoska 2 o powierzchniach: 15,89 m2 i 21,87 m2 (pomieszczenia biurowe) Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul.Bydgoska 2 lub pod numerem telefonu 48 362-11-61


2 4

WYDARZENIA 4 WYDARZENIA

WWW.OKONAMIASTOIREGION.PL

Otwarcie ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła”

Kronika policyjna Policyjna orkiestra Kolejny raz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu włączyli się w organizację finału WOŚP. Oprócz czuwania nad bezpieczeństwem wolontariuszy, policjanci zbierali pieniądze do puszki. Radomscy policjanci włączyli się w organizację finału WOŚP w  Radomiu i w niedzielę funkcjonariusze służb prewencyjnych, kryminalnych oraz drogówki dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprezy. Od rana o bezpieczeństwo kwestujących dbało kilkuset policjantów. Odbyło się w Radomiu bez żadnych nadzwyczajnych zdarzeń.

Radomscy policjanci także kwestowali, Naczelnik Sztabu Policji KMP w Radomiu Jacek Małysa oraz policjantka Wydziału Prewencji Kamila Adamska. Łącznie do policyjnych puszek wrzucono ok. 2,500 zł. Policyjne kontrole targowisk Radomscy policjanci regularnie kontrolują targowiska na terenie miasta. Dzielnicowi z KP I zabezpieczyli nielegalne wyroby bez polskich znaków akcyzy. Około 20 tysięcy papierosów, tytoń i spirytus ujawnili na jednym z targowisk na terenie miasta. Kilka kontroli tygodniowo przeprowadzają radomscy policjanci na targowiskach. Pod policyjną lupą znajduje się pokątny handel papierosami bez wymaganych przepisami znaków skarbowych. Policyjne kontrole kończą się zwykle zajęciem trefnego towaru, a dla handlarzy kosztowną grzywną. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, wspomagani niejednokrotnie m.in. przez dzielnicowych na podstawie operacyjnych ustaleń prowadzą regularne działania. Zarówno umundurowani, jak i  nieumundurowani policjanci kilka razy w tygodniu pojawiają się na radomskich targowiskach i niemal za każdym razem w ich ręce wpada osoba handlująca zabronionymi towarami. Zdarzają się również przypadki, w których w obawie przed konsekwencjami tacy handlarze porzucają towar. Wczoraj dzielnicowi z komisariatu I skontrolowali jedno z targowisk przy ulicy Struga pod względem wyrobów bez wymaganej przepisami akcyzy. Policjanci mieli informację, że na stoiskach takie wyroby są oferowane do sprzedaży. Po wejściu okazało się, że są papierosy i spirytus, ale nie ma właścicieli tych stoisk. Funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli około 20 tysięcy papierosów, 2,5 kg tytoniu i 9 litrów spirytusu. Właściciele w obawie przed konsekwencjami porzucili towar. Zabezpieczone przez dzielnicowych wyroby przekazano do Urzędu Celnego w Radomiu. Policjanci zapowiadają, że kontrole nie ustaną, a osoby które zajmują się tym procederem muszą mieć świadomość tego, że łamią prawo i  w  najmniej spodziewanym momencie mogą wpaść razem z nielegalnym towarem. Spotkanie z seniorami Radomscy policjanci spotkali się z seniorami z Radomia w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczny Senior”. Funkcjonariusze opowiadali uczestnikom o zagrożeniach, jakie mogą napotkać. Celem tych spotkań jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych. W Bartodziejach odbyło się spotkanie profilaktyczne w ramach programu „Bezpieczny senior”. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu: asp. Kamila Adamska i sierż. sztab. Paweł Lenarcik spotkali się z seniorami z Radomia. Tematyka spotkania była ściśle związana z mogącymi wystąpić w życiu codziennym zagrożeniami oraz sposobami i metodami ograniczenia tych zjawisk bądź też ich unikania. Policjanci opowiadali uczestnikom o zagrożeniach, na które są szczególnie narażeni. W swojej prelekcji policjanci przedstawili sposób działania sprawców przestępstw oraz wyjaśnili na czym polega popularne oszustwo na tzw. „wnuczka”. Funkcjonariusze apelowali o wzmożoną czujność, oraz radzili jak postępować aby nie stać się ofiarą oszusta. Przekonywali ich do właściwych i bezpiecznych zachowań. Jednym z celów tego typu spotkań jest także budzenie u społeczności lokalnej poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania informacji o przestępstwach i wykroczeniach, których są świadkami. Odpowie za kradzieże i włamanie Policjanci z Wierzbicy zatrzymali 19-latka podejrzanego o kilka kradzieży i włamanie. Za przestępstwa, których się dopuścił grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na początku stycznia z terenu prywatne posesji w miejscowości Łączany skradziono m.in. przewody elektryczne. Policjanci z  Wierzbicy ustalili sprawcę tego przestępstwa i kilka dni temu zatrzymali 19-letniego mieszkańca gminy Wierzbica. Dodatkowo mężczyzna miał na ręku złotą bransoletę, która pochodziła z  przestępstwa. Jak ustalili policjanci, pochodziła z kradzieży z włamaniem do mieszkania, która miała miejsce w grudniu zeszłego roku. 19-latek trafił do policyjnej celi. Funkcjonariusze mieli podejrzenie, że to nie jedyne przestępstwa jakie ma na sumieniu. W wyniku pracy dochodzeniowej policjanci ustalili, że w okresie kilkunastu miesięcy dokonał 5 kradzieży i włamania. Z ich ustaleń wynika, że kradł różne przedmioty, m.in. pieniądze, alkohol, narzędzia, elektronarzędzia, przewody, a nawet gołębie. Straty jakie spowodował to kwota kilku tysięcy złotych. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Komenda Miejska Policji

21 października 2013 r. w jesiennej scenerii odbyło się otwarcie zmodernizowanej ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła” – najbardziej znanego turystom miejsca w Puszczy Kozienickiej. Prace modernizacyjne na ścieżce wykonano ze środków unijnych uzyskanych przez Nadleśnictwo Kozienice z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach w ramach 5.1 priorytetu V  Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2007 – 2013. Celem projektu „Rozwiązywanie problemów nieukierunkowanego ruchu turystycznego na obszarach Puszczy Kozienickiej” była ochrona obszaru Natura 2000 oraz innych obszarów przyrodniczo cennych w obrębie Puszczy Kozienickiej przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystyczną. Dla osiągnięcia celu, projekt przewidywał modernizację istniejącej infrastruktury. W  ramach prac wybudowane zostały nowe pomosty oraz taras widokowy nad doliną meandrującej Zagożdżonki, która jest najdłuższą rzeką Puszczy Kozienickiej. Powstał także zespół nowych wiat wraz z ławami i stołami oraz z miejscem na ognisko. Przy wiatach utworzono parking i toalety. Ścieżka na całej długości dostępna jest dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu, placu z wiatami oraz trasie ścieżki ustawione zostały tablice informacyjne oraz tematyczne, na których opisano przyrodę puszczy. Nowością jest punkt obserwacji ptaków – drewnia-

na wieża przystosowana dla amatorów birdwatchingu. Otwarcie ścieżki zostało zorganizowane przez Nadleśnictwo Kozienice oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. Impreza odbyła się w ramach kampanii „Lasy Państwowe. Zapraszamy”. Uroczystość rozpoczął nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Jan Komorowicz, który krótko przybliżył historię powstania i modernizacji ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła”. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Tomasz Sot podkreślił znaczenie obiektu dla promocji leśnictwa i  ochrony przyrody oraz regionu, a także podnoszenia świadomości przyrodniczej społeczeństwa. Nadleśniczy przywitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, leśnicy z  Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, nadleśnictw i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Radomiu, a  także przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, szkół i  uczelni z regionu radomskiego, duchowieństwa oraz mediów. Kolejnym punktem programu był referat o turystycznym zagospodarowaniu lasu na przykładzie ścieżki dydaktycznej „Królewskie

Źródła” przedstawiony przez nadleśniczego. Następnie dyrektor RDLP w Radomiu Tomasz Sot w asyście zaproszonych gości dokonał symbolicznego przecięcia jodłowej wstęgi otwierając ścieżkę dydaktyczną „Królewskie Źródła”, po czym nastąpiło poświęcenie ścieżki oraz przemówienia zaproszonych gości. Odczytany został list gratulacyjny Marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Znaczenie lasów i istotne znaczenie działań dotyczących rekreacyjnego udostępnienia lasów podkreślili w swoich przemówieniach doradca społeczny Prezydenta Rzeczypospolitej Tomasz Borecki, starosta kozienicki Janusz Stąpór, burmistrz Miasta Pionki Marek Janeczek. Równocześnie w dniu otwarcia ścieżki odbywały się imprezy towarzyszące. Turyści mogli uczestniczyć w wielu rodzajach aktywności sportowych. Był marsz z kijami pasjonatów nordic walking z  Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Pionek pod przewodnictwem instruktora Henryka Motyki, rajdy biegowe i rowerowe oraz wycieczki piesze, chętni korzystali też z możliwości grzybobrania. Zaproszeni goście oraz turyści wzięli udział w spacerze po ścieżce dydaktycznej, podczas którego edukator z Nadleśnictwa Kozienice Lidia Zaczyńska pokazywała wyjątkowo piękne zakątki przyrody, opowiadała, gdzie można spotkać bobry

i ślady ich bytowania, jak gospodarują leśnicy, jak rośnie las i jak go chronić przed szkodliwymi czynnikami środowiska. Każdy uczestnik mógł napić się wody z  „Królewskiego Źródełka”, zwanego „Źródłem miłości”, z którego według legendy pił wodę król Władysław Jagiełło wielokrotnie przebywając w  Puszczy Kozienickiej. Dla wszystkich uczestników na koniec zwiedzania ścieżki dydaktycznej przygotowany został poczęstunek przy ognisku. Pracownicy nadleśnictwa przygotowali także postery przedstawiające historię zagospodarowania turystycznego „Królewskich Źródeł”. Na zakończenie na szkółce leśnej „Przejazd” zaprezentowany został film „Lasy Królewskie – Nadleśnictwo Kozienice”. Zapraszamy na Królewskie Źródła! Redakcja

Tramwaj w Radomiu

Pomysł budowy linii tramwajowej w Radomiu jest przedsięwzięciem ciekawym, ale równolegle może być bardzo trudny w realizacji ze względu na bardzo duży sceptycyzm władz miasta. Z jednej strony prestiż i wygoda, ale z drugiej strony koszty i nowe problemy. Trasa jest na pierwszy rzut oka racjonalna, ale powstaje zasadnicze pytanie jak ona wpłynie na ruch samochodowy? Po drugie na ile na decyzje wpłyną racjonalne przesłanki takie jak: popyt czy kryteria ekonomiczno-finansowe i techniczne przedsięwzięcia, a na ile emocje? Czy miasto które w szybkim tempie zdąża do półmiliardowego zadłużenia i zaangażowane w inne duże inwestycje takie jak np: lotnisko czy obwodnica południowa stać na kolejne drogie przedsięwzięcie? Zgodnie z pomysłem Radomskiego Towarzystwa Naukowego miałaby powstać 8-kilometrowa linia tramwajowa, przebiegająca pomiędzy Michałowem i os. XV-lecia na północy a Ustroniem i Prędocinkiem na południu. Ku zaskoczeniu lokalnych władz lokalnych koncepcja została wpisana do Kontraktu Terytorialnego, czyli umowy między samorządem szczebla wojewódzkiego a rządem, określającej priorytety inwestycyjne w perspektywie 20142020 do sfinansowania przez budżet centralny.

W Radomiu, szukając tras dla tramwaju, należałoby przeanalizować popyt na usługi komunikacji autobusowej. Najlepiej wykorzystane linie to 7 i 9, a zaproponowana przez RTN trasa stanowi pewną kombinację odcinków tras tych linii. Biorąc pod uwagę gęstość zabudowy na przedstawionej trasie i brak rezerw terenowych pod torowiska, można zakładać, że koszty przedsięwzięcia byłyby wysokie dla porównania większe niż w Olsztynie (wartość projektu budowy trasy tramwajowej w tym mieście wynosi 105 mln euro, tj. ok. 426 mln zł, ale dofinansowanie unijne z programu PO RPW pokrywa 89 mln euro; z ogólnej kwoty 126 mln zł przeznaczono na zakup 15 dwukierunkowych, niskopodłogowych tram-

wajów). Moim zdaniem w obecnej sytuacji władze miasta powinny uporządkować front inwestycyjny w mieście i skoncentro-

wać się na dopracowaniu inwestycji już rozpoczętych. Eugeniusz Kopciński

fot. Shutterstock

Adres Redakcji w Radomiu: 26-600 Radom, ul. M.C. Skłodowskiej 18 lok. 205 (w godz. 9:07 - 15:59) www.okonamiastoiregion.pl Wydawca: EK0-PRODUKT Sp z o.o. Tygodnik bezpatny dla Radomia i regionu Redaktor naczelny: Eugeniusz Kopciński Opracowanie graficzne: Aleksandra Mosek

e-m@il: kopcinski1@gmail.com

Współpraca: Dariusz Frączek, Ewa Borowska

e-m@il: redakcja@okonamiastoiregion.pl

Redakcja tel: 501 828 804, 48 360 10 12 zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wydawnictwo zastrzega, że wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w GŁOSIE RADOMSKIM bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich. REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ


Reklama

WWW.OKONAMIASTOIREGION.PL Reklama

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI 5

5 3


4 6

WWW.OKONAMIASTOIREGION.PL

6 AKTUALNOŚCI ROZMAITOŚCI

Port lotniczy Radom - Sadków

Miniony rok to nie tylko inwestycje w portach lotniczych, ale również intensywne prace nad otwarciem kolejnych dwóch lotnisk – w Radomiu i Gdyni. W przypadku obu można mówić o ciężkiej pracy, ale również o wątpliwościach, jakie te inwestycje budzą. Rok 2013 był kluczowy dla spółki Port Lotniczy Radom. Upłynął pod znakiem przygotowań do uruchomienia cywilnej działalności lotniskowej na czynnym, wojskowym lotnisku w Radomiu.Najważniejszą sprawą było pozyskanie certyfikatu lotniska użytku publicznego, wydawanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zrobiono wszystko aby ten dokument wraz z wpisem do rejestru lotnisk cywilnych otrzymać do połowy września. Brak aktów wykonawczych do znowelizowanej w grudniu 2012 roku Ustawy Prawo Lotnicze zmusił kierownictwo do opóźnienia w procedurze certyfikacji, aż do lipca 2013 r.. Ostatni z kilku takich aktów wszedł w życie właśnie w lipcu i umożliwił rozpoczęcie całej procedury. Podczas audytu certyfikacyjnego uzyskano zalecenia, które zostały spełnione i 10 grudnia wysłano odpowiedni wniosek do ULC. Teraz oczekują na kontrolę, a  po jej zakończeniu na wy-

danie certyfikatu. Powinno to nastąpić na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku. Przedstawicielom lotniskowej spółki udało się jednak uzyskać inne dokumenty. W maju uprawomocniła się decyzja środowiskowa dla lotniska, a w lipcu prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdził INOP czyli Instrukcję Operacyjną Lotniska, który jest jednym z kluczowych dokumentów.W połowie maja bieżącego roku na lotnisku powinny zostać uruchomione instrumenty nawigacyjne, jak ogólnokierunkowa radiolatarnia doplerowska DVOR oraz urządzenie radiowe DME, służące do pomiaru odległości statku powietrznego od progu drogi startowej. Za ich budowę odpowiada Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Oczekują także na inne inwestycje Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zaplanowano, że już w połowie roku obowiązki będą wypełniali kontrolerzy zatrudnieni przez PAŻP i zostanie opracowana struktura

przestrzeni powietrznej w ruchu nad Radomiem, procedur lądowania i startu, a także rozpoczęcia najpóźniej w bieżącym roku budowy urządzenia ILS. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została do tego wyznaczona w lutym ubiegłego roku decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Czas na realizację powyższych inwestycji i procedur wynosi 2 lata. Zatem do marca 2015 roku Port lotniczy Radom powinien dysponować wszystkimi urządzeniami i procedurami jakie są w dyspozycji innych dużych polskich lotnisk.Trwa również budowa terminalu pasażerskiego. Budynek jest już zewnątrz gotowy. Wewnątrz trwa układanie posadzek. Działają już nowe centrale nawiewowo-klimatyzacyjne, oświetlenie oraz rozprowadzono wszystkie instalacje, w tym elektryczną, DSO, teletechniczną, czujki PPOŻ, instalację wodną, przeciwpożarową i kontroli dostępu. Wszystkie prace bu-

dowlane zakończą się do końca stycznia. Do września została wybudowana droga dojazdowa do przyszłego terminalu. Port Lotniczy Radom sfinansował zdecydowaną większość prac, przeznaczając na to kwotę 3,5 miliona złotych. W naprawdę ekspresowym tempie, kosztem ponad 5 milionów złotych wykonano niemal wszystkie niezbędne prace. Kolejną ważną inwestycją było wybudowanie dużego garażu dla dwóch ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych Lotniskowej Straży Pożarnej. Budynek zapewnia stałe zasilanie

jednego na razie pojazdu marki Rosenbauer Panther i jego pełną gotowość do ewentualnego uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych.We wrześniu zakończono udrożnianie przejazdu po drodze patrolowej po wewnętrznej stronie ogrodzenia lotniska na odcinku o łącznej długości ponad 7 kilometrów. W październiku udrożniono i odnowiono także drogi pożarowe na przedłużeniach drogi startowej, pomiędzy jej progami, a granicą lotniska. W listopadzie rozpoczęto przebudowę fragmentów ogrodzenia pomiędzy drogą

dojazdową do terminalu, a zastrzeżonym terenem lotniska, zgodnie z wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ponadto lotnisko zakupiło dwa autobusy marki MAN, do niedawna użytkowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, zamontowano drogowskazy i zakupiono sprzęt do obsługi statków powietrznych. Zgodnie z planami spółki w pierwszym roku działalności lotnisko ma obsłużyć ponad 60 tys. pasażerów. Eugeniusz Kopciński

Cetryfikat PEFC na terenie Początek prac dotyczących utworzenia parku na Ustroniu Prace związane z bardzo oczekiwanym przez mieszkańców Ustronia parkiem osiedlowym nabierają RDLP w Radomiu wznowiony rumieńców. Dobiegają końca prace nad jego projektem. W tym roku powinno się udać wykonać część

Decyzją Jednostki Certyfikującej SGS Polska Sp. z o. o. system zarządzania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu został zarejestrowany jako spełniający wymagania Standardu PEFC. Dokumentem formalnie potwierdzającym ten fakt jest certyfikat nr PEFC-13/0131. Zakres certyfikacji obejmuje trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Jednostka Certyfikująca SGS Polska Sp. z o. o. w wyniku przeprowadzonego auditu potwierdziła, że system prowadzonej gospodarki leśnej spełnia wszystkie wymagania kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego

zagospodarowania lasów PEFC. Wznowienie certyfikatu świadczy o tym, że RDLP w Radomiu skutecznie wdrożyła zaplanowany system gospodarki leśnej oraz, że wykazuje on zdolność do osiągania celów wynikających z polityki Lasów Państwowych. Certyfikat jest ważny od 23.12.2013 r. do 22.12.2016 r. Redakcja

elementów infrastruktury parkowej. Wysokość środków budżetowych zarezerwowanych w tegorocznym budżecie na ten cel wynosi 200 tysięcy złotych. Podstawą rozpoczęcia urządzania przez służby miejskie parku na Ustroniu są uchwały Rady Miejskiej przyjęte w tym roku.  Park obejmuje obszar ok. 4,1 ha istniejącego terenu zielonego w  obrębie ulic Orzechowej, Sandomierskiej, Jurija Gagarina i Jana Pawła II. Na terenie parku przewiduje się, w ramach gospodarki zielenią, nowe nasadzenia roślinności niskiej oraz wysokiej, stanowiące uzupełnienie już istniejącej zieleni. Zaplanowano też  regulację i umocnienie zbiornika retencyjnego oraz rowu. W parku wyko-

nane zostaną nowe alejki oraz  ścieżka rowerowa. Na koniec, pojawi się wyposażenie charakterystyczne dla parku miejskiego,

Połączenie kolejowe Radom - Warka ujęte w krajowej strategii rozwoju transportu

Projekt prac na linii kolejowej nr 8 (odcinek Warka–Radom) znalazł się w Strategii Rozwoju Transportu – strategicznym dokumencie wyznaczającym priorytety inwestycyjne kraju do 2020 r. –Sam fakt, że ta inwestycja znalazła się w dokumencie implementacyjnym, pokazuje, jak jest ważna dla Radomia, dla Mazowsza, ale i dla kraju. Teraz istotne są opinie mieszkańców, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w konsultacjach prowadzonych przez ministerstwo. To ważne, by wzmocnić pozycję tych inwestycji – apeluje wicemarszałek Leszek Ruszczyk. Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących priorytetów inwestycyjnych kraju. Umieszczenie danej inwestycji w tym dokumencie daje szansę na jej realizację – czy to w oparciu o środki krajowe, czy też unijne. Modernizacja linii kolejowej nr 8 była jedną z inwestycji, o które wnioskował do rządu samorząd województwa mazowieckiego. Jest to istotne połączenie Radomia z aglomeracją warszawską. Obecnie na niektórych odcinkach maksymalna prędkość jazdy pociągów została obniżona do 40-80 km/h. Poza tym występują liczne ograniczenia prędkości do 20 km/h (w rejonie

przejazdów kolejowych). Pogarszający się stan techniczny coraz bardziej utrudniał korzystanie z tej linii. Jej modernizacja jest konieczna. Umożliwiłaby prowadzenie pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością 140-160 km/h i 120 km/h dla pociągów towarowych. Aby ruch odbywał się na tej trasie płynnie, niezwykle ważne jest dobudowanie drugiego toru. Inwestycja znacząco poprawi płynność ruchu na linii Warszawa – Radom. Z wnioskowanych przez samorząd województwa inwestycji drogowych w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. znalazły się budowa drogi ekspresowej S12 i obwodnicy Radomia. „Ekspresówka” S12 została ujęta w ramach dwóch projektów – odcinek od granicy województwa

łódzkiego do Radomia i jako drugi od Radomia do granicy z województwem lubelskim. Jest to inwestycja ważna z punktu widzenia całego kraju, bo ma być ułatwieniem w poruszaniu się z centrum na wschód, w kierunku granicy polsko-ukraińskiej. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Jedlińsk – Młodocin (czyli zachodniej części obwodnicy Radomia) jest istotna przede wszystkim dla mieszkańców miasta. Swoje uwagi i wnioski można składać do 5 lutego 2014 r. drogą elektroniczną – wypełniając on-line ankiety znajdujące się na stronie http://www.srt-2020. pl/#!skadanie-uwag-i-wnioskw/cb3 lub przesyłając uwagi (ewentualnie wypełnioną ankietę na jeden z dwóch adresów e-mail: projekt.dokumentu.DI@

srt2020.pl, wplyw.srodowisko. DI@srt2020.pl. Można również wysyłać je na adres pocztowy: WS Atkins-Polska Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 10 (44-100), Gliwice (z dopiskiem „konsultacje społeczne”) lub składać ustnie do protokołu i za pomocą ankiety (w budynku Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie pok. nr 501A, budynek B w godzinach 9.00-15.00). Dodatkowo na potrzeby konsultacji społecznych uruchomiony został nr telefonu: 22 390 59 58 czynny pn-pt w godzinach 10.00-16.00. Eugeniusz Kopciński

czyli mała architektura parkowa: plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, siłownia terenowa, zorganizowane miejsce do grillo-

wania, ławki parkowe, kosze itp. Park zyska też nowe oświetlenie. UM Radom

Takich efektów tegorocznej zbiórki w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipsku i okolicach nikt się nie spodziewał

Członkowie miejscowego sztabu właśnie podliczyli wszystkie pieniądze i okazało się, że w całym powiecie lipskim, w tym podczas licytacji, udało się zebrać aż 35 tysięcy 18 złotych i 25 groszy! - To absolutny rekord, o którym nawet nie śniliśmy, bo to wynik lepszy od poprzedniego aż o 10 tysięcy - cieszy się szefowa sztabu WOŚP i komendant lipskiego Hufca ZHP Katarzyna Furmanek. Członkowie orkiestry nie kryją ogromnej radości i przyznają, że przy bardzo niesprzyjającej pogodzie spodziewali się około 20 tysięcy. - Otwarte serca i hojność naszych darczyńców oraz skuteczność wolontariuszy jest wręcz godna podziwu, dlatego wszystkim, którzy włączyli się w „wielkie granie” jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy - dodaje Katarzyna Furmanek. Tegoroczną rekordzistką wśród kwestujących była Julita Kubik z Rzeczniowa, która zebrała 894 złote i 60  groszy. Ponadto Dominika Czerwonka z Pawłowic przyniosła 747 złotych i 70 groszy, a Katarzyna Woźniak z Gimnazjum w Lipsku miała w puszce 722 złote i 33 grosze. W sumie na terenie całego powiatu lipskiego pieniądze zbierało 170 wolontariuszy. Udana była nie tylko kwesta uliczna, ale również licytacje, które odbywały się podczas koncertów w  Lipskim Centrum Kultury i gimnazjum w  Ciepielowie. Chociaż aukcja w  LCK trwała kilka godzin,

wszystkich przedmiotów nie udało się sprzedać. Część jednak została zlicytowana po niedzielnym finale na antenie Twojego Radia Lipsko. Nowych nabywców znalazły m.in. orkiestrowe gadżety, tort z cukierni Ewy Magdziak-Rogali oraz... karnet na wędkowanie. Właściciele gadżetów, które nie zostały zlicytowane mogą je odbierać do końca tego tygodnia, albo zostawić w magazynie na 23 finał orkiestry za rok. Zainteresowani powinni w tej sprawie zgłaszać się do siedziby sztabu WOŚP w Hufcu ZHP w Lipsku. Redakcja


ROZMAITOŚCI ROZMAITOŚCI 7

WWW.OKONAMIASTOIREGION.PL

Reklama

5 7

Zakończyła się inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza jedynego radomskiego użytku ekologicznego

Zakończyła się inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza położonego przy ulicy Północnej, jedynego w Radomiu użytku ekologicznego „Bagno” wraz z ekologicznie powiązanymi terenami sąsiednimi. Łączna powierzchnia tego obszaru wynosi 15,7 ha. Terenowe prace badawcze środowiska przyrodniczego tego obszaru prowadzone były od maja do września 2013r. Użytek ekologiczny zajmuje powierzchnię 6,86 ha. Został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 73 Wojewody Radomskiego z dnia 19 grudnia 1996 roku.  Inwentaryzacja potwierdziła, iż jest to teren niezwykle cenny przyrodniczo, na którym występują rzadkie gatunki fauny i flory oraz unikalne walory krajobrazowe. Z przyrodniczego punktu widzenia pełni on ważną rolę dla Radomia jako korytarz ekologiczny. Na obszarze opracowania stwierdzono występowanie 3 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą: salwinia pływająca, dwa gatunki storczyków: kukułka krwista,   kukułka szerokolistna oraz 6 gatunków roślin objętych ochroną częściową: kruszyna pospolita, porzeczka czarna, cztery gatunki mszaka: mokradłosza zaostrzona, rokietnik pospolity, widłoząb kędzierzawy, widłoząb miotlasty. Na badanym obszarze stwierdzono ponadto występowanie gwiazdosza brodawkowatego -   gatunku grzyba objętego ochroną ścisłą, zaliczonego do gatunków wymierających w  Polsce (wg czerwonej listy grzybów wielkoowocnikowch Polski) i 2 gatunków porostów podlegających ochronie częściowej: płucnica islandzka i chrobotek najeżony. Ważną funkcję spełnia-

ją położone w otoczeniu użytku ekologicznego „Bagno” lasy, stanowiące istotną strefę buforową, a także ważne siedlisko dla chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym  gatunków płazów przystępujących do rozrodu w wodach użytku ekologicznego „Bagno”. Niestety, poddane są one licznym zagrożeniom antropogenicznym, np.: zaśmiecaniu, dewastacji gleby (wybieranie piasku), wydeptywaniu i rozjeżdżaniu runa pojazdami mechanicznymi. Obszar opracowania przedstawia wysokie walory przyrodnicze pod względem występowania chronionych gatunków zwierząt. W dużej mierze wynika to z  obecności zróżnicowanych ekosystemów na niewielkim, niespełna 16 ha obszarze w tym z obecności ekosystemu wodnego w postaci oczka wodnego i rozlewisk. Obecność ekosystemów łąkowych, bogatych w rośliny kwiatowe zapewnia występowanie licznych bezkręgowców, obecność ekosystemu leśnego (bór sosnowy) w północnej części obszaru oraz wzdłuż zachodniej granicy obszaru (wąski pasek zadrzewienia sosnowego – pozostałości boru) zapewnia występowanie gatunków leśnych. Drzewostany te stanowią ponadto „kurtynę” użytku ekologicznego, odgradza-

jąc go od ulicy Północnej. Piaszczyste gleby w borze sosnowym oraz na jego obrzeżach stanowią siedlisko owadów prostoskrzydłych, a także grzebiuszki ziemnej. Wśród gatunków chronionych zwierząt w obszarze opracowania stwierdzono: 7 gatunków owadów, w tym chronionego motyla czerwończyka nieparka, a także kilka gatunków chronionych trzmieli: trzmiela rudego, trzmiela gajowego, trzmiela żółtego, trzmiela kamiennika, a także mrówkę rudnicę/ćmawą i  chrząszcza biegacza granulowanego, 8 gatunków płazów: grzebiuszkę ziemną, kumaka nizinnego, żabę moczarową, żabę jeziorową,  żabę wodną,  żabę trawną,ropuchę szarą, traszkę zwyczajną, 2 gatunki gadów: jaszczurkę żyworodną, zaskrońca zwyczajnego, 35 gatunków ptaków, w tym najcenniejszego dla tego obszaru – błotniaka stawowego oraz m.in. gąsiorka, perkozka, wodnika kokoszkę, uszatkę (sowa uszata), dzięciołka trzciniaka, trzcinniczka, rokitniczki, potrzosa, remiza, 6 gatunków ssaków:wiewiórkę, kreta, ryjówkę aksamitną, borowca wielkiego, nocka dużego, mroczka późnego. Ryszarda Kitowska

Otwarcie fabryki firmy APLISENS SA w Radomiu przy ul. Hodowlanej w dniu 23.01.2014 r.

Aplisens Spółka Akcyjna jest liderem wśród krajowych producentów i dostawców i rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2009 roku, oferuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Sprzedaż prowadzi zarówno w kraju i za granicą. Spółka istnieje od 1992 roku, a centrala znajduje się w Warszawie. Posiada swoje zakłady między innymi w  rakowie i Ostrowie Wielkopolskim oraz na Białorusi. Na nabytej od Gminy Miasta Radom nieruchomości przy ul. Hodowlanej,

znajdującej się w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powstała nowa fabryka przetworników ciśnienia. Inwestycja o wartości 30 mln zł, rozpoczęła się w pierwszej połowie 2012  roku. Hala produkcyjna wraz z budyn-

kiem biurowo-socjalnym które powstały w Radomiu, mają powierzchnię ok. 5,6 tys. m². Według strategii rozwoju Spółki, radomski oddział ma przejąć częściowo produkcję z Warszawy. W kolejnych latach planowana

jest stopniowa rozbudowa zakładu. W pierwszym etapie działalności, w nowym zakładzie przewidziano zatrudnienie dla ponad 100 osób, a rekrutacja było prowadzona od czerwca ubiegłeReklama

go roku. Zrekrutowani do radomskiej fabryki pracownicy, przygotowywani byli w warszawskim oddziale firmy. Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu wspierało inwestycję w zakresie uzyskania przez

Aplisens SA niezbędnych decyzji administracyjnych i zezwoleń oraz w przeprowadzeniu giełdy pracy. Dzięki radomskiej lokalizacji, Spółka ma podwoić swoją produkcję. Redakcja


6 8

KULTURA 8 KULTURA

WWW.OKONAMIASTOIREGION.PL

Bezpłatne uprawnienia S a m o r z ą d y s u b r e g i o n u radomskiego złożą jeden wspólny emisji CO2 dla energetyki wniosek o fundusze unijne w Polsce Samorządowcy regionu radomskiego spotkali się Komisja Europejska uznała polski plan zakładający pr zeznaczenie 404,6 mln uprawnień do emisji dwutlenku węgla na modernizację sektora energii elektr ycznej za zgodny z unijnymi pr zepisami dotyczącymi pomocy państwa.

Obecnie 90 proc. energii elektrycznej w Polsce wytwarzane jest w elektrowniach węglowych, które powodują największą emisję dwutlenku węgla. Polski plan inwestycyjny obejmuje ponad 340 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 28 mld euro (119 mld zł). Inwestycje te będą częściowo finansowane poprzez przydzielenie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Komisja stwierdziła, że przyznane środki zostaną wykorzystane na unowocześnienie infrastruktury produkcyjnej, zróżnicowanie koszyka energetycznego lub budowę nowych instalacji. Przyczyni się to do liberalizacji rynków energii, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, co jest zgodne z celami UE oraz nie zakłóca nadmiernie konkurencji na rynku wewnętrznym. Inwestycje pozwolą Polsce na dywersyfikację źródeł produkcji energii elektrycznej oraz przyczynią się do rozwoju krajowych rynków energetycznych. Jednocześnie środek ten pomaga osiągnąć cele stra-

tegii «Europa 2020» poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Projekty, które mają być finansowane przez bezpłatne uprawnienia wybrano w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury. Przyczynią się one do tworzenia bardziej konkurencyjnego otoczenia poprzez zamknięcie niektórych mało wydajnych elektrociepłowni węglowych oraz zwiększenie udziału niskoemisyjnej produkcji energii z gazu ziemnego i źródeł odnawialnych. Artykuł 10c dyrektywy UE w sprawie handlu uprawnieniami do emisji (dyrektywa 2003/87/EC zmieniona dyrektywą 2009/29/EC) zezwala niektórym państwom członkowskim na przyznawanie bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, pod warunkiem, że przeznaczają one te środki na modernizacje systemu energetycznego, np. poprzez modernizację infrastruktury, wprowadzanie czystych technologii oraz zróżnicowanie swojego koszyka energetycznego. W maju 2012 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące

pomocy państwa w ramach systemu ETS (zob. IP/12/498). We wrześniu 2011 r. Polska przedstawiła swój krajowy plan inwestycji. W lipcu 2012 r. Komisja zatwierdziła plan pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian ściśle określonych w decyzji. W decyzji tej zawarto w szczególności wykaz 30 inwestycji, które Komisja uznała za niekwalifikujące się do przyznania pomocy. W  związku z tym Polska usunęła te inwestycje z krajowego planu, który został ostatecznie zgłoszony i jest przedmiotem obecnej analizy pomocy państwa. Dzisiejsza decyzja w sprawie pomocy państwa uzupełnia poprzednie ustalenia Komisji, stwierdzając, że pomoc w postaci bezpłatnych uprawnień na finansowanie inwestycji w ramach planu krajowego nie zakłóca konkurencji w sposób sprzeczny z interesem Unii zważywszy na korzystny wpływ polskiego planu na środowisko. Komisja zatwierdziła podobne środki w odniesieniu do Cypru, Estonii, Rumunii, Republiki Czeskiej , Węgier i Bułgarii. Eugeniusz Kopciński

K o n k u r s n a najpiękniejszą choinkę rozstrzygnięty

W konkursie Echa Dnia na Najpiękniejszą Choinkę Regionu Radomskiego 2013 okazały świerk srebrzysty rosnący przy biurze RDLP w Radomiu zajął II miejsce!

O wyborze zadecydowały głosy mieszkańców Radomia i okolic. Na choinkę leśników oddano blisko 100 głosów, dzięki czemu pokonała ona 11 innych kandydatek. Głosowanie w sondzie internetowej rozpoczęło się jeszcze przed świętami, a zakończyło się w poniedziałek, 6 stycznia 2014 roku. Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się na stronie http://www.echodnia. eu. Dziękujemy wszystkim za głosy oddane na naszą choinkę! Redakcja

20.01.2014 r. w Radomiu z Marszałek Sejmu Ewą Kopacz. Tematem spotkania był Regionalny Instrument Terytorialny (RIT) dla Ziemi Radomskiej i możliwości wspólnego aplikowania o europejskie środki finansowe na rozwój regionu w perspektywie finansowej 20142020. „Spotykamy się tu, by jak najlepiej wykorzystać szansę, która dają te pieniądze. Ale one nie przyjdą łatwo, bo muszą przejść procedurę konkursową i uzyskać akceptację Marszałka Mazowsza” - mówiła marszałek. „Potrzebna jest racjonalność, z której przecież dobrze znani się ludzie tu żyjący. Jeżeli chcemy coś ugrać dla Ziemi Radomskiej musimy być jedną załogą. I nie mają tu znaczenia, kto jest z jakiej partii, bo te pieniądze nie mają barw politycznych.” Marszałek Ewa Kopacz zwróciła uwagę, że największe szanse na realizację mają subregionalne projekty dotyczące służby zdrowia i  niskoemisyjnego transportu obejmującego zasięgiem większość gmin subregionu. „ Pamiętajmy: to co jest dobre dla całego regionu, jest też dobre dla gminy i powiatu w których mieszkamy. Nie w każdej gminie musi być nowy basen, szpital, przedszkole, ośrodek szkolenia kierowców. Zróbmy mapę najbardziej potrzebnych inwestycji

Reklama

i racjonalnie rozmieśćmy je w naszym regionie.” „Ideą RITu jest to, aby inwestycje nie dublowały się oraz aby pieniądze nie były marnowane na niepotrzebne inwestycje. Chodzi też o to, abyście państwo nie pisali w gminach programów, które nie mają szans na akceptację” – powiedziała Ewa Kopacz. Założenia i możliwości jakie daje RIT przedstawił Jerzy Zawodnik z Mazowieckiej

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Później odbyła się, dyskusja. Wszyscy byli zgodni, że projekty związane ze służbą zdrowia i transportem są priorytetowe. Na wniosek marszałek obecni podpisali list intencyjny. Kolejne spotkanie zaplanowano na 27.01.2014 r. w poniedziałek. Eugeniusz Kopciński


WWW.OKONAMIASTOIREGION.PL

Reklama

ENEMEF: NOC HOBBITA w Radomiu ENEMEF: Noc Hobbita to maraton, na który czekali wszyscy fani trylogii „Władcy Pierścieni” Petera Jacksona. Po dziewięciu latach od pierwszej serii na ekranach kin można oglądać ekranizacje powieści J.R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

To imponujące widowisko, zrealizowane z jeszcze większym rozmachem niż „Władca Pierścieni”. Najdrobniejsze szczegóły Śródziemia są dopracowane w każdym calu, przykuwają uwagę swoją tajemniczością i wykonaniem. Obie części „Hobbita” oszałamiają niesamowitymi efektami specjalnymi, za które odpowiadała armia specjalistów, licząca 850 osób. To piękne, zapierające dech w piersiach filmy. W trakcie Maratonu z Hobbitem zaprezentowane zostaną dwie części serii: „Hobbit: Pustkowie Smauga” oraz „Hobbit: Niezwykła podróż”. Obie części zostaną wyświetlone w wersji 2D. godzina rozpoczęcia i zakończenia: rozpoczęcie o 22:00, przewidywany koniec ok. 04:00 rano rezerwacja i przedsprzedaż biletów: bilety w przedsprzedaży można kupić w kinie oraz przez Internet, rozpoczęcie przedsprzedaży w czwartek 9 stycznia około 16:00. Więcej informacji na temat przedsprzedaży oraz możliwości rezerwacji biletów: www. enemef.pl.

więcej informacji: pod adresem http://www.enemef.pl ograniczenie wiekowe: 15 lat, osoby poniżej 18 lat za zgodą rodziców Hobbit: Niezwykła podróż Długo wyczekiwana pierwsza część nowej trylogii Petera Jacksona. Bilbo Baggins ponad wszystko kocha spokój domowego zacisza. Wizyta czarodzieja Gandalfa, który zjawia się z kompanią krasnoludów, całkowicie odmienia jego życie. Przybysze snują plany odbicia skarbu ich przodków z Samotnej Góry, której strzeże straszliwy smok Smaug. Pomimo sprzeciwu hobbita, Gandalf uznaje, że będzie on idealnym uzupełnieniem kompanii. Gdy ruszają w drogę, Bilbo ma wiele obaw, a krasnoludy nie do końca ufają nowemu towarzyszowi. Cała drużyna będzie musiała zmierzyć się ze śmiertelnymi niebezpieczeństwami. Hobbit: Pustkowie Smauga Druga część filmowej adaptacji książki J.R.R. Tolkiena to opowieść pełna niezwykłych wydarzeń i magicznych postaci. Po przejściu przez Góry Mgli-

ste, pokonaniu króla goblinów i ucieczce przed wrogami Bilbo Baggins, Gandalf Szary oraz kompania trzynastu krasnoludów wyruszają w dalszą drogę ku Samotnej Górze. Docierają do Esgaroth skąd już niedaleko do Ereboru, gdzie wewnątrz krasnoludzkiej twierdzy budzi

Kontrowersyjna wystawa w zwoleńskim Domu Kultury

się ze snu największy smok tych czasów, Smaug. „Hobbit: Pustkowie Smauga” szałamia olśniewającymi zdjęciami i świetnymi scenami akcji, zachwyca fantastycznymi krajobrazami i z każdą minutą wciąga coraz bardziej. Redakcja

ROZMAITOŚCI KULTURA 9

9 7

Zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

12 stycznia już 22 raz odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierano datki na zakup sprzętu medycyny ratunkowej dla dzieci oraz na godną opiekę dla seniorów. Wolontariusze w regionie radomskim uzbierali 334. 657 złotych. W Radomiu kwestowało 350 wolontariuszy. W regionie – kilkuset. Pieniądze zbierano w godzinach od 8 do 19. Organizatorami akcji byli harcerze, Echo Dnia, Urząd Miejski, Galeria Słoneczna, MOK Amfiteatr, Telewizja Dami, strażacy, policjanci, żołnierze, instytucje, stowarzyszenia. Na Placu Jagiellońskim była duża scena. Tu od godziny 14 rozpoczęły się koncerty. Na początek wystąpiła Orkiestra Garnizonowa z lotniska na Sadkowie. Potem mogliśmy posłuchać zespołów : z MDK Radom, Średnia 55, Fiction, Radomska Szkoła Rocka, Trabant Zacny, Nona, Bezan – reaktywacja, Exo Riots, Zgład. O godzinie 19 wystąpiła gwiazda wieczoru – Sztywny Pal Azji. Na placu również można było obejrzeć sprzęt straży pożarnej i strażników miejskich, a także zabytkowe auta. Odbywała się też zbiórka krwi. Żołnierze wydawali posiłki. Rekonstruktorzy – ułani zorganizowali przejażdzki na koniach. Odbył się też pokaz szermierki karabinami. Widzowie podziwiali ponadto występ Młodzieżowej Orkiestry Grandioso. W sklepiku Wielkiej Orkiestry były

oferowane fanty. W Galerii Słonecznej na małej scenie prezentowali się tancerze i żonglerzy. Najmłodsi brali udział w konkursach. Moto Klub Radom i zespół Sekret Serwis Racing przygotował w Jastrzębiu i przy Centrum Handlowym M1 możliwość doświadczenia emocji rajdowych. Chętni mogli m. in. skorzystać z jazdy po torze własnym autem czy też samochodem wyścigowym za datek do puszki. W klubie Archiwum od godziny 19 rozpoczęła się impreza pod hasłem ‚’Róbta co chceta’’ w rytmach muzyki : rock, house, rap, reggae. Akcje orkiestry wsparł też Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu. Zorganizował on koncert muzyki chrześcijańskiej. Wystąpił m.in. chór parafii ewangelicko – augsburskiej w Radomiu, Daniel Kluska i Grażyna Szambelan z córką Patrycją. Podczas koncertu wolontariusze zebrali około 820 złotych. Orkiestrę wspomogli również biegacze. Nad zalewem na Borkach urządzili biegi. Warunkiem uczestnictwa w zawodach był datek do orkiestrowej puszki. Dariusz Frączek

Geraldine Aron - Mój boski rozwód, reżyseria Zbigniew Rybka, w roli Angeli Izabela Brejtkop

Chcecie znać receptę na to, jak zmienić gorzką pigułkę rozstania w boski początek nowego, pełnego radości W miniony piątek 17 stycznia Bogusława Jaworska życia? tak, poznajcie Angelę: uro- ze zmarszczkami, o przemijaniu Rezerwacja i sprzedaż biletów: dokonała oficjalnego otwarcia wystawy surrealistycznej Jeśli czą, pełną wdzięku kobietę w i radości życia. O tęsknotach i tel: 048 384 53 22, a u t o r s t w a J a k u b a S t r z e l e c k i e g o i D a r i u s z a średnim wieku, która nagle po lękach, które – od wieków przy- sms: 604 56 64 06, spokojnego, ułożone- pisywane kobietom - może wcale e-mail: bilety@teatr.radom.pl, Jędrasiewicza. Obrazy artystów niewątpliwie budzą latach go życia musi zmierzyć się ze: nie są wyłącznie kobiece?... www.ebilet.pl. Redakcja wiele skrajnych emocji. Redakcja Zwolen24 zachęca zdradą męża, pojawieniem się (…) Na widowni często rozsię śmiech. młodziutkiej rywalki, odejściem lega mieszkańców Zwolenia do odwiedzenia wystawy, która dorastającej córki, kłopotami Oczywiście dzięki zdrowotnymi, brakiem środków twórcom spektaklu. mieści się w miejscowym domu kultury.

Artyści pochodzą z Radomia. Jakub Strzelecki jest nauczycielem w Zespole Szkół Plastycznych , zaś Dariusz Jędrasiewicz – przedsiębiorcą prywatnym oraz członkiem Okręgu Radomskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Ich dzieła sztuki są nasycone emocjami, dzięki czemu pozwalają odnaleźć sens życia. Inspiracją dla twórców jest niewątpliwie człowiek, który jako jednostka złożona stanowi pretekst do pokazania osobistych przemyśleń. Śmiało możemy powiedzieć, że niektóre z obrazów burzą logiczny porządek rzeczywistości. Człowiek ukazany na obrazach jest zazwyczaj zagubiony i wewnętrznie rozdarty, balansujący na granicy umowności i prawdy. - Bardzo często malujemy razem, mamy jedną pracownię, w związku z tym, że obaj pra-

cujemy zawodowo, najczęściej tworzymy wieczorami i nocą. Trudno jest w tym momencie opowiedzieć co przedstawiają konkretne obrazy oraz, co czuliśmy w trakcie ich tworzenia. Na pewno każdy z nich w jakimś stopniu odzwierciedlał nasze wnętrze, emocje i uczucia jakie wówczas nam towarzyszyły. Obrazy, które tworzymy są czasochłonne, jednak dają nam wiele satysfakcji. – mówił Jakub Strzelecki na otwarciu

wernisażu Wystawę można oglądać przez najbliższe trzy tygodnie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z galerią zdjęć z otwarcia wernisażu. Redakcja Reklama

do życia, poczuciem dojmującej samotności i… nieuchronnym wpływem praw grawitacji na pewne części kobiecego ciała. Czy można znaleźć jasne strony takiego dramatycznego spiętrzenia nieszczęść? Jak to zrobić? Koniecznie wybierzcie się do Teatru Powszechnego na „Mój boski rozwód” – pełną życiowych mądrości i śmiesznych sytuacji, zabawnych tekstów i wzruszających momentów komedię o urokach życia po rozwodzie. Opowiedziana z humorem i dystansem historia Angeli to rzecz o relacjach damsko-męskich, o przyjaźni i zazdrości, o miłości i seksie, o nowych dietach odchudzających i sposobach walki

Izabela Brejtkop-Frączek w roli Angeli jest świetna: bywa wzruszająca, zabawna, sarkastyczna. I w dodatku ileż w tej kobiecie seksapilu! Przy czym udanie wciela się w kilka postaci. Trwający prawie sto minut spektakl ma dobre tempo i ani przez moment nie nuży. Czegóż chcieć więcej? Polecam Krystyna Kasińska „Miesięcznik Prowincjonalny” nr 3/2010 Zapraszamy: 25, 26 stycznia godz. 18.00.


8 10 10 ROZMAITOŚCI ROZMAITOŚCI

WWW.OKONAMIASTOIREGION.PL

Wędrówki muzyczne po Dawny czar smaków dawnym Radomiu u Wierzbickiego 17 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej mogliśmy poznać podczas spotkania – ‚’Z natchnienia Apollo’’dzieje inicjatyw muzycznych w mieście aż od czasów średniowiecznych . Prelegentka Jzabella Mosańska w oparciu o najnowsze swoje książki - ‚’Kształtując piękno’’ i ‚’ Z lirą w herbie’’ zapoznała przybyłych z bogatą historią życia muzycznego Radomia. Prelekcji towarzyszył koncert artystów dwóch pokoleń. Wydarzenie to spotkało się z szerokim zainteresowaniem ze strony miłośników muzyki i wielbicieli twórczości autorki. - Cieszymy się , że państwo w to zimowe popołudnie zdecydowali się na spacer po muzycznym Radomiu. Będzie się nad nami unosił duch Boga Muzyki. Pani Izabella Mosańska ‚’przekopała’’ archiwa i spisała dla nas fakty z dziejów muzycznego Radomia. Autorka wie najwięcej o historii działalności muzycznej miasta – mówiła Ilona Michalska – Masiarz z biblioteki. Jzabella Mosańska jest znaną animatorką życia kulturalnego w  Radomiu. Pisze wiersze, książki historyczne, maluje i prowadzi amatorski teatr ‚’Proscenium’’ Autorka przypomniała wybitne postacie życia muzycznego miasta. Wśród nich znaczące miejsce zajmuje m.in. Mikołaj z Radomia. Jest on pierwszym

znanym najwybitniejszym kompozytorem średniowiecza. Fragment jego kompozycji stał się hejnałem Radomia. Jest on grany każdego dnia z Ratuszu na Rynku. - W średniowieczu życie muzyczne miasta koncentrowało się na dworach, w kościołach i jarmarkach. Z okresu baroku i renesansu nie zachowały się informacje. Najwięcej danych pochodzi z XIX wieku. W  1818  roku Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w dawnym kościele przy ulicy Reja zorganizowało ośrodek kulturalny. Występowali w nim przyjezdni aktorzy i muzycy. W tym okresie nastąpiło uspołecznienie muzyki. Z domowych koncertów wykształciły się zespoły i towarzystwa muzyczne. Ważnym

momentem w życiu kulturalnym miasta było w latach 20 XX wieku utworzenie w Radomiu akademickiej filii Szkoły Muzycznej w Warszawie. W czasie okupacji zajęcia tej placówki były prowadzone prywatnie. Drugą inicjatywą w tamtych czasach było powołanie po II wojnie m.in. przez Marcelego Karczemnego Szkoły Muzycznej, która dała początek Szkole Muzycznej I i II stopnia – Mówiła Jzabella Mosańska. Prelekcję wzbogacił występ Pawła Motyki i jego syna Piotra. Paweł Motyka zaśpiewał m.in. utwór o Radomiu, który podkreślał, że nie prawdą jest że nasze miasto jest gorsze, że jest z tyłu. Syn zaprezentował kompozycje klasyczne na akordeon. Dariusz Frączek

Prawie 200 tysięcy na profilaktykę przeciwalkoholową

Prezydent Radomia ogłosił dwa kolejne konkursy na realizacje zadań publicznych. Oba dotyczą przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego P r o g r a m u P r of i l a kt y k i i Ro z w i ą z y w a n i a P r o b l e m ó w Alkoholowych na 2014r. Gmina przeznacza na dofinansowanie tych zadań kwotę blisko 200 tysięcy złotych. Pierwszy z konkursów obejmuje dwa zadania: prowadzenie programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej. Zaplanowana w budżecie łączna dotacja na to zadanie wynosi 100 tysięcy złotych.                      Termin składania ofert na ten konkurs upływa 10 lutego.  Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kolejny konkurs dotyczy prowadzenia  przeznaczonej dla dzieci świetlicy  socjoterapeutycznej lub środowiskowej oraz prowadzenia klubu abstynenckiego. Oferenci mogą liczyć na łączną dotację w kwocie 88 tysięcy złotych.                        W przypadku tego konkursu termin  składania ofert upływa 14 lutego. Do obu konkursów mogą przystępować wyłącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które  nie otrzymały dotacji na realizację  tych zadań w 2014r.  UM Radom

20 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się karnawałowe spotkanie pt. ‚’W jak Wierzbicki’’ - o słynnej kiedyś w Radomiu restauracji Stanisława Wierzbickiego. Jadali w niej najwybitniejsi ludzie Europy. M.in. odwiedzali ją: cesarz Wilhelm II, Charles de Gaulle, Stefan Jaracz, Tola Mankiewiczówna, Ludwik Solski, Wojciech Kossak czy też Magdalena Samozwaniec. O historii tego lokalu opowiadała znana przewodniczka PTTK i nauczycielka Liceum im. Kopernika Ewa Kutyła. Młodzież tej szkoły natomiast zaprezentowała film ukazujący postać tego restauratora.

Stanisław Wierzbicki to człowiek, który przez wiele lat tworzył historię naszego miasta. W 1893 roku przyjechał do Radomia. Przy ulicy Lubelskiej 51 ( obecnie Żeromskiego ) założył pierwszy sklep winno – kolonialny, a na zapleczu urządził restaurację. Wkrótce zdobył sobie taką renomę, że na reklamach jego inicjatywy nie umieszczano pełnego adresu, a tylko informację Stanisław Wierzbicki – Radom. Każdy znał już dobrze miejsce i wiedział, że u Wierzbickiego mile spędzi czas i dobrze się pożywi. Restaurator bardzo dbał o klienta i przygotowywał fachowo menu. Do firmy sprowadzano najlepszej klasy produkty. Potrawy przyrządzane były w oparciu o solidne przygotowanie teoretyczne. Przy lokalu była specjalna biblioteka z zakresu kulinar-

nego. Restauracja była czynna dwa razy w tygodniu – w sobotę i w niedzielę. Można było m.in. zamówić : flaczki z pulpetami, śledziki, łososia, kawior, sandacza, bigos, ślimaki, a także specjalność lokalu – zrazy zawijane z kaszą. Podawana była też wspaniała kawa po turecku, na sposób europejski i brazylijski. Specjalnie też przyrządzano herbatę. Dla gości nie podawano karty ale przynoszono potrawy w zależności od sytuacji. Restaurator też dostarczał dla odbiorców wino. W ten trunek zaopatrywał się u Wierzbickiego Papież Pius XI. W związku z tym przekazał mu specjalne błogosławieństwo. Z restauracją wiąże się słynna historia z herbatą podawaną Ignacemu Mościckiemu. Prezydent zamówił herbatę z cytryną.

Wierzbicki zwrócił wtedy uwagę, że u niego napój ten jest tak dobry iż nawet prezydent nie może jego smaku psuć cytryną – mówiła Ewa Kutyła. Materiały do prelekcji i filmu pozyskano w dużej mierze od prawnuczki restauratora Katarzyny Nowickiej. Młodzież czynnie uczestniczyła w spotkaniu m. in. czytała archiwalne teksty na temat Stanisława Wierzbickiego i jego restauracji. Pokazany film stworzony przez uczniów szkoły pod kierunkiem Anny Równy powstał z założeniem by odkryć na nowo historię regionalną. To spotkanie przyczyni się do większej świadomości mieszkańców o tej zasłużonej postaci dla miasta. Wytyczy taż kierunki by pamięć o Stanisławie Wierzbickim była wciąż żywa. Dariusz Frączek

Koncert w G2

Agencja PATENT EVENT, HHNS-RDM, PROSTO LABEL oraz STREFA G2 z ogromną przyjemnością zapraszają w nowym roku na długo oczekiwany pierwszy solowy Koncert premierowy VNMa z albumu ProPejn w Radomiu. Artyści zagrają 2,5 godzinny koncert wraz z supportem, z najbardziej znanych i lubianych kawałków ze swoich dotychczasowych albumów produkcji. Koncert Premierowy VNM z albumu „ProPejn” Support: Koncert Premierowy - PAJAC z albumu „Co z Tego że Pajac” + Goście z płyty. After Party - DJ KA/DJ MAJKI 24 stycznia 2014 ( piątek ) Radom - KLUB STREFA G2 ul: Grzecznarowskiego 2 START - 19:00

Bilety dostępne w przedsprzedaży: 20 zł (pierwsza pula 100 szt.) 25 zł (druga pula 250 szt.) 30 zł (reszta biletów/w dniu koncertu)

Do nabycia od 3 stycznia: HEMPSZOP - ul: Moniuszki 21 (w bramie) PREDATOR - C.H. KOREJ, STEEZ - Hala FENIKS ATAF - ul: Zbrowskiego 118 HULA PARK przy KLUBIE STREFA G2 Wstęp na koncert bez ograniczeń wiekowych. ZAPRASZAMY !!! Redakcja


1 marca (piątek) WWW.OKONAMIASTOIREGION.PL

ROZRYWKA 11

Gotuj z Okiem

Kokosowy torcik z czerwonym biszkoptem

Brokułowa zupa-krem z serem pleśniowym

Składniki: - b r o k u ł y - 5 0 0 g , - kolendra - 1/4 łyżeczki - sól, pieprz do smaku mrożone - oliwa - ok. 2 łyżek, do - cebula - 1 szt. smażenia - czosnek - 1 ząbek ser pleśniowy - ok. 100g - ziemniaki - 2 szt orzechy piniowe - do - bulion - ok. 500 ml podania, opcjonalnie - serek kozi - 3 łyżki (miękki) Przygotowanie: Na oliwie zeszklij drobno posiekaną cebulę i czosnek. Zalej bulionem, dodaj różyczki brokuła i pokrojone w kostkę (obrane) ziemniaki oraz kolendrę. Gotuj warzywa do miękkości. Dodaj serek, zmiksuj na aksamitny krem, w razie konieczności dolej odrobinę więcej bulionu/wody. Przypraw solą, pieprzem. Na wierzch gorącej zupy połóż kawałki sera i uprażone na suchej patelni orzechy. Skrop oliwą. Smacznego!

Ciasto czekoladowe z suszonymi śliwkami w rumie Składniki: - 400g mąki pszennej - 300g cukru - 200g śliwek suszonych - 200g masła - 5 jajek - 5 łyżek wody

- 3 łyżki kakao - 1 łyżeczka proszku do pieczenia - 100 ml rumu - 2 łyżeczki cukru z naturalną wanilią

Przygotowanie: Wykonanie ciasta: Śliwki zalać rumem i odstawić na ok. 30 minut. Masło, olej, wodę i cukier podgrzać, stale mieszając, do roztopienia się tłuszczu i cukru, aż powstanie gładka płynna masa. Po przestudzeniu dodać żółtka, kakao i dokładnie wmieszać. Wsypujemy porcjami mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i cukrem z waniliowym. Dokładnie mieszamy i na koniec dodajemy białka ubite na sztywną pianę, dalej delikatnie mieszając. Całość przekładamy do prostokątnej formy . Śliwki osączamy z rumu, dzielimy na połówki i układamy na wierzchu ciasta. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temp. 180°C i pieczemy ok. 45 minut. Po przestudzeniu dajemy polewę czekoladową i posypujemy startą białą czekoladą. *Wykonanie polewy czekoladowej: Czekoladę łamiemy na małe kawałki i dajemy do naczynia z mlekiem,które podgrzewamy stale mieszając . Dodajemy rum jaki nam pozostał z osączenia śliwek i ponownie mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Smacznego!

´ działko- panstwo wy ruszt w Mikronezji do mies ˛

Richard, kierowca rajdowy

w parze z wedk ˛ a˛

celuloid

jezioro nad Notecia˛

Kjetil ... Aamodt, narciarz

lisie lub mysie

wcia˙ ˛z to samo

Almodovar, re˙zyser

ciemniak

olimpijski sport walki kształt karo

głos paszczy

staro˙zytne miasto fenickie

miejsce na biwak pierwiastek o l.at. 103

domena sadu ˛

przygaposta´c z niał Ulicy garnkoSezamwi kowej klub sportowy z Katowic wymow- przebój najdłu˙zne szy firmy uło˙zenia Apple dopływ ciała Wołgi

zało˙zył agencje˛ prasowa˛

szkła na nosie przepi- cenralny sana punkt ilo´sc´ wystawy leku psów

tworza˛ wspólnik Daimlebajt ra w´sród narkotyków

sypany na ziemniaki

najcie˙ ˛ zszy ptak latajacy ˛

bywa z diabłem

kontroluje urzedy ˛

...-up, typ samochodu

miara uporzadko˛ wania szerokie rozło˙zenie nóg

Erich od psychoanalizy

rodzina ptaków wodnych

pies z bajek Disneya ´ nJuergen, germa ski piłkarz i bógtrener oszust

leczy układ moczowy

sztuczka iluzjonisty

transfokator ptasie ´ konczyny

zadanie udostepnił ˛ serwis krzy˙zówkowy szarada.net

Składniki: Biszkopt - 4 jajka - 1/2 szkl. cukru - 3/4 mąki pszennej - 1 czubata łyżka mąki ziemniaczanej - 1/2 łyżeczki ekstraktu rumowego - 3/4 łyżeczki czerwonego bar wnika spożywczego

Krem - 400 ml śmietany kremówki 30% lub 36% - 1 szkl. cukru pudru - 500 g serka mascarpone - 200 ml likieru kokosowego

Pozostałe składniki: - 100 ml likieru amaretto - 3 łyżki konfitur y malinowej - nasiona granatu - wiórki kokosowe Przygotowanie: Biszkopt: białka ubić z cukrem na sztywno,dodać żółtka, mąkę, ekstrakt rumowy i bar wnik spożywczy. Zmiksować na min.obrotach do połączenia się składników w jednolitą masę. Przelać do formy i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec ok.30min. Krem: śmietanę ubić z cukrem pudrem nastepnie dodać maskarpone i krótko miksować na wyższych obrotach. Na koniec dodać likier i miksować na min.obrotach ok. 2 sek. Biszkopt kroimy na pół. 1/3 kremu wyłożyć na biszkopt posmarowany konfiturami. Przykryć drugim biszkoptem, nasączyć go. Wierzch i boki posmarować resztą kremu. Udekorować granatem i wiórkami kokosowymi. Smacznego!


12 PROMOCJA

WWW.OKONAMIASTOIREGION.PL

OGŁOSZENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘’ Nasz Dom’’ w Radomiu informuje, że w dniu 04.02.2014 r. o godz. 11:00 odbędzie sie ustny nieograniczony przetarg na pierszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Mieszkanie kat. M-1 przy ulicy Grzybowskiej 11 m. 77, parter. - o powierzchni użytkowej - 23,16 m² - cena wyjściowa - 35.250,00 zł - wadium - 1760,00 zł Przed przystapieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium, które winno być uiszczone na niżej podane konto w terminie do dnia 03.02.2014r. ING BANK ŚLĄSKI SA 78 1050 1793 1000 0090 3024 8422 Mieszkanie można obejrzeć w dniu 29.01.2014 r. W godz. 9:00- 11:00 Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i złożenia w dziale Obsługi Mieszkańców i Lokali Użytkowych /pokój114/ w terminie do godziny 15:00 dnia poprzedzającego termin przetargu: - dowód wpłaty wadium, - pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium, - pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą - uchwała nr 65/2013 z dnia 30.10.2013 r. Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci. Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn. Przetarg nieograniczony odbędzie sie w siedzibie Spółdzielni, ul. M. C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 04.02.2014 r. o godz. 11:00 w sali Nr 10. Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. /48/ 384-06-40 do 42 wew. 329

Oko na miasto i region nr 177  
Oko na miasto i region nr 177  
Advertisement