Page 1

TEB EDUKACJA szkoli na: Informatyka i Opiekuna medycznego-

zgłoś się już dziś!

Druki na miarę Twoich potrzeb ! Znajdziesz w ALDRUKu!

str.3

str.3

Studia podyplomowe w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

str.12

18 lipca 2013 nr 161

TYGODNIK BEZPŁATNY

na miasto i region www.okonamiasto.pl

15 października 2013 nr 167

D z i e ń E d u k a c j i N a r o d o w e j Zbiórka elektrośmieci - czytaj str. 5 obchodzimy hucznie! Ratujmy pszczoły!!! Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy Karty praw i obowiązków nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. W naszym mieście wciąż obchodzi się je bardzo hucznie, w tym roku nie było inaczej. Jak podają źródła histor yczne święto upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. Wspomnienie tych wydarzeń miało w naszym mieście charakter szczególny. Podczas uroczystego spotkania nie tylko złożono życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty ale również nadane specjalne wyróżnienia. Najważniejszym tytułem tego dnia było honorowe obywatelstwo miasta nadane prof. Stanisławowi Banaszkiewiczowi. Jak poinformował Urząd Miasta „Rada Miejska

w czer wcu tego roku przy jęła uchwałę o nadaniu tytułu honorowego obywatela miasta prof. Stanisławowi Banaszkiewiczowi - zasłużonemu nauczycielowi, wieloletniemu opiekunowi koła chemicznego w VI LO im. Jana Kochanowskiego, wychowawcy wielu pokoleń olimpijczyków oraz naukowców i praktyków z dziedziny chemii i nauk pokrewnych w Polsce i zagranicą. Wniosek w tej sprawie zgłosił w lutym Prezydent Andrzej Kosztowniak.” Swoją wdzięczność i uznanie dla trudów nauczycieli wyrazili również wychowankowie z radomskich szkół za pośrednictwem przygotowanych pokazów i występów.

- czytaj str. 3

ZUK zadba o nekropolie - czytaj str. 4

Uwaga na czad - czytaj str. 7

Koncertowo we Wsoli - czytaj str. 9

WSH zainaugurowało rok akademicki - czytaj str. 2

Ostroga piętowa - jak i gdzie leczyć

Redakcja

- czytaj str. 3

3 mln dla Powiatu Zwoleńskiego - czytaj str. 6 Ogłoszenia Kupię lub zezłomuję auta sprawne i uszkodzone. Transort gratis. Gotówka. Tel.: 500-400-890. Dzwoń już dziś. Sprzedam nowy futerał na skrzypce 1/2. Cena: 100 zł. Kontakt pod numerem tel. 535 930 910. Zdjęcia na maila. Spółdzielnia Socjalna poszukuje lokalu w Radomiu pod potrzeby zorganizowania stołówki i klubu środowiskowego.Oferty kierować pod numerem telefonu 602 271 251. Wynajmę powierzchnie magazynowe Radom ulica Obrońców 36. Kontakt pod numerem tel. 509 729 420

Reklama

KWALIFIKACJA WSTĘPNA I OKRESOWA! PRAWKO ZA 899 ZŁ!!! KATEGORIE:

A , A 1, B , B + E , C , C + E , D

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!

tel. 696 599 449, 692 843 114


2

AKTUALNOŚCI

WWW.OKONAMIASTO.PL

Zadbają o rośliny przy drogach

Wiadomo już, która firma zajmie się nasadzeniami i pielęgnacją roślin wzdłuż pasów drogowych w Radomiu. W ostatnich dniach Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił wyniki przetargu na wykonanie tego zlecenia. Dziś podajemy szczegóły.

- Rozstrzygnęliśmy przetarg nieograniczony na nasadzenia oraz konserwację drzew i krzewów w pasach drogowych. Zamówieniem tym były zainteresowane cztery firmy, głównie z Radomia i okolic. Najtańszą ofertę, na kwotę 178 tysięcy 820 złotych i 57 groszy, przedstawiła radomska Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana i to właśnie z tą firmą podpiszemy umowę. Zamówienie jest dwuletnie, jego realizacja zakończy się w październiku 2015 roku. W pierwszym etapie wykonawca będzie musiał nasadzić prawie 600 drzew i 1000 krzewów. Na wykonanie tych prac firma będzie miała miesiąc od podpisania umowy. Nowe rośliny pojawią się przy 44 radomskich ulicach, między innymi przy Okulickiego, Piłsudskiego, Broni, Beliny-Prażmowskiego,

Wyszyńskiego, Chrobrego, 25 Czerwca, Pileckiego, Nowogrodzkiej, Żółkiewskiego, Piastowskiej, Malczewskiego, Maratońskiej, Kieleckiej, Niedziałkowskiego i Traugutta. Posadzimy nowe klony, lipy, brzozy, graby i wiązy. Wśród nowych krzewów najwięcej będzie ligustrów, forsycji oraz berberysów. Drugi etap zamówienia będzie polegał na konserwacji posadzonych drzew i krzewów. Wykonawca będzie musiał zapewnić optymalne warunki do rozwoju roślin. Pracownicy firmy zajmą się między innymi odchwaszczaniem, uzupełnianiem ściółki, a także nawożeniem i podlewaniem w sezonie letnim, jeśli będzie taka potrzeba. – poinformował Dariusz Dębski, rzecznik prasowy MZDiK. Redakcja

Koleje Mazowieckie Liderem

„Koleje Mazowieckie – KM” znalazły się wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Kapituła konkursu nadała spółce certyfikat „Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Celem konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” jest badanie sposobów i jakości zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku, a także upowszechnianie wiedzy o najlepszych rozwiązaniach przyjętych przez nie w tej dziedzinie. Koleje Mazowieckie z sukcesem przeszły konkursowy audyt, w którym ocenie zostały poddane systemy zarządzania zasobami ludzkimi. Strategie zarządzania były analizowane pod wzglę-

dem efektywności oraz ich właściwego dostosowania do struktury i kultury organizacyjnej, a także strategii rozwojowej firm. Organizatorem konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Tegoroczną, XIV edycję konkursu, honorowym patronatem objęli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dorota Nowakowska, KM

Ulica Górna dla kierowców i rowerzystów

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu przygotował nowe rozwiązania dla rowerzystów i kierowców samochodów osobowych na ulicy Górnej. Poruszający się jednośladami mogą liczyć na własny pas ruchu, natomiast właściciele aut na miejsce do parkowania w okolicy. - Mieszkańcy ulicy Górnej będą m o g l i p a r k ow a ć p oj a z d y p o wschodniej stronie jezdni, zachodnia część ulicy nadal będzie zarezerwowana na kontrapas dla rowerzystów. Korekta organizacji ruchu, którą wkrótce wprowadzimy, to efekt kompromisu u st a lonego w cz a sie spot k a ń z przedstawicielami mieszkańców. Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, przewiduje zwężenie pasa dla ruchu kołowego na jednokierunkowej ulicy Górnej do trzech metrów, obecnie pas ten ma cztery metry. W ramach korekty organi-

zacji ruchu dopuścimy parkowanie wzdłużne pojazdów po wschodniej stronie ulicy w taki sposób, że auta częściowo będą stały na jezdni, a częściowo na chodniku. O sposobie parkowania będą informowały odpowiednie znaki. Ponieważ piesi muszą mieć zapewniony chodnik o szerokości co najmniej półtora metra, poszerzymy go po zachodniej stronie ulicy zwężając nieco pas zieleni przylegający do posesji. Ulica Górna na całej szerokości przebiega przez działki należące do miasta, zatem poszerzenie chodnika

nie będzie wiązało się z żadnymi komplikacjami własnościowymi. Parkowanie pojazdów nadal nie będzie możliwe po zachodniej stronie Górnej, czyli tam, gdzie niedawno w yznaczyliśmy kontrapas dla rowerzystów. To wydzielona dla miłośników dwóch kółek cz ęść jez d n i, po k tórej mogą się oni poruszać pod prąd. W czasie spotkań z przedstawicielami mieszkańców ulicy Górnej podkreśliliśmy, że zaproponowane przez nas rozwiązanie to kompromis pomiędzy potrzebami kierowców, rowerzystów i pieszych, zmo-

toryzowani mieszkańcy powinni bowiem w pierwszej kolejności zostawiać pojazdy na terenie swoich posesji. Przedstawiciele przekazali nasze propozycje pozostałym mieszkańcom, większość z nich je zaakceptowała. Korektę organizacji ruchu wprowadzimy w najbliższym czasie. – zapewnia Dariusz Dębski (MZDiK). Zmiany zaplanowane na ulicy Górnej znacznie ułatwią i upłynnią ruch w tej okolicy. Jest to optymalne rozwiązanie dla kierowców i pieszych. Redakcja, fot. radom.pl

S a m o r z ą d o w c y i eksperci o budżecie

W dniach 16 i 17 października w sali koncertowej w Szkole Muzycznej odbędzie się zorganizowana z inicjatywy Prezydenta Radomia ogólnopolska konferencja pod hasłem „Budżet Obywatelski – konsultacje czy współdecydowanie?”. Konferencja została objęta honorowym patronatem Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich. - Budżet obywatelski zaczyna w Polsce odgrywać znaczącą rolę, pobudza współzarządzanie mieszkańców budżetem gminy i sprzyja budowaniu społeczeństwa obywatelskiego - mówi Prezydent Andrzej Kosztowniak. Radom będzie pierwszym miastem, gdzie samorządowcy wraz z zaproszonymi ekspertami będą

mogli wymienić dotychczasowe doświadczenia i w y pracować założenia pomocne w realizacji budżetów partycypacyjnych. Prezydent Andrzej Kosztowniak zwraca uwagę na fakt, że radomianie bardzo aktywnie włączyli się w tworzenie budżetu obywatelskiego. - Realizacja tego projektu rodzi wiele pytań i sta-

wia wiele wyzwań, które po raz kolejny przyjmuje do realizacji polski samorząd. Warto je przedyskutować w szerszym gronie polskich samorządów, które coraz śmielej zmierzają do pełnego zbliżenia obywatela do swoich działań – podkreśla Prezydent Radomia. W konferencji udział wezmą

przedstawiciele samorządów z c a ł e j Po l s k i , w t y m r ównież samorządowcy z terenu regionu radomsk iego, a ta kże reprezentanci organizacji, stowarzyszeń i f undacji zajmując ych się zagadnienia mi społeczeństwa obywatelskiego. UM Radom

Rok Akademicki w WSH rozpoczęty...

W sobotę 6 października w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się uroczysta, 16-ta inauguracja nowego roku akademickiego. Uroczystość przemówieniem rozpoczęła JM Rektor doc. dr Elżbieta Kielska, która przypomniała osiągnięcia uczelni z ostatnich kilkunastu lat oraz podkreśliła bogatą ofertę edukacyjną. Pani Rektor zaznaczyła, że uczelnia wypełnia współczesną misję szkoły wyższej, korzystając z najnowszych technologii naukowo-badawczych i dydaktycznych. Wspomniała również o planach na przyszły rok akademicki 2013/2014. - Uczelnia zamierza wdrożyć innowacyjne działania, między innymi otwarcie pracowni kryminalistycznej, wyposażonej w specjalistyczne urządzenia, takie jak wariograf, urządzenia do sprawdzania autentyczności dokumentów, mikroskopy do badań śladów biologicznych, stanowisko do obróbki danych z monitoringu oraz walizki śledcze do zajęć z daktyloskopii. Do użytku studentów zostanie oddane również certyfi kowane laboratorium CISCO”.

Po wystąpieniu pani Rektor, zebranych przywitał Kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu - prof. nadzw. dr Gerard Maj. Potem odbyła się uroczysta inauguracja i ślubowanie studentów pierwszego roku. Rok akademicki rozpoczęło tego dnia 900 studentów, a dzięki wymianom międzynarodowym do uczelni dołączyli studenci m.in. z Turcji, Rumunii, Hiszpanii, Łotwy oraz Białorusi. Następnie w ykład inauguracyjny o „Badaniu wypadków lotniczych” poprowadził płk. rez. dr Edmund Klich. Wykład dotyczył modeli powstawania wypadków lotniczych na przykładzie katastrofy smoleńskiej, która miała miejsce 10 kwietnia 2010. Uroczystość zakończono tradycyjną pieśnią akademicką „Gaudeamus Igitur” Podczas tegorocznego spotkania odczy tano listy gratulacyjne dla uczelni, m.in. od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Mar-

szałek Sejmu Ewy Kopacz. Nie zabrak ło tak że w y jątkow ych gości jak: Prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Włodzimie-

rza Bojarskiego i Prezesa Radomskiego PSL-u Jerzego Grosickiego.

Adres Redakcji w Radomiu: 26-600 Radom, ul. M.C. Skłodowskiej 18 lok. 205 tel. 501 599 799 (w godz. 9:07 - 15:59) www.okonamiasto.pl Wydawca: EK0-PRODUKT Sp z o.o. Redaktor naczelna: Anna Cisak Opracowanie graficzne: words4you.pl Dziennikarze: Dariusz Frączek, AmbiBiuro.pl Redakcja tel: 501 599 799

Marketing i reklama: Martyna Curyło tel. 501 599 799 e-m@il: biuro@okonamiasto.pl; redakcja@okonamiasto.pl zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wydawnictwo EKO-PRODUKT zastrzega, że wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w OKO NA MIASTO bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich. REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

Tomasz Wasil fot. TW


WWW.OKONAMIASTO.PL

AKTUALNOĹšCI

3

R a t u j m y Ostroga piÄ™towa, p s z c z o Ĺ‚ y ! ! ! jak i gdzie leczyć? Regionalny ZwiÄ…zek Pszczelarzy Ziemi Radomskiej informuje, Ĺźe zostaĹ‚o uruchomione wsparcie finansowe w ramach WspĂłlnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w zakresie mechanizmu „Wsparcia rynku produktĂłw pszczelichâ€?. Wsparcie to sĹ‚uĹźy przede wszystkim poprawie jakoĹ›ci miodu oraz wzmocnieniu poszczegĂłlnych ogniw zwiÄ…zanych z produkcjÄ… i zbytem produktĂłw pszczelich, a w dalszej perspektywie wpĹ‚ywa na stopniowÄ… i trwaĹ‚Ä… poprawÄ™ warunkĂłw w sektorze pszczelarskim. O refundacjÄ™ Ĺ›rodkĂłw ďŹ nansowych w ramach mechanizmu moĹźna ubiegać siÄ™ za poĹ›rednictwem Regionalnego ZwiÄ…zku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej. Pomoc ďŹ nansowa w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktĂłw pszczelichâ€? kierowana jest do branĹźy pszczelarskiej, gdzie koĹ„cowymi odbiorcami wsparcia sÄ… gospodarstwa pasieczne posiadajÄ…ce weterynaryjny numer identyďŹ kacyjny lub sÄ… wpisane do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. OdbiorcÄ… koĹ„cowym moĹźe być pszczelarz wyĹ‚Ä…cznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej. W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktĂłw pszczelichâ€? w latach

netto poniesione na realizację następujących działań: - przeprowadzenie szkoleń (I środek wsparcia), - zakup sprzętu pszczelarskiego (I środek wsparcia), zakup leków do zwalczania warrozy (II środek wsparcia), - zakup przyczep (lawet) do przewozu uli (III środek wsparcia),

2013/14 refundacji podlegać będą (całkowite lub częściowe w zaleşności od kierunku wsparcia) koszty

- wykonanie analiz jakości miodu (IV środek wsparcia), zakup pszczół (matek pszczelich)

Reklama

KwaliďŹ kacyjne Kursy Zawodowe

7(&+1,. 23,(.81 ,1)250$7<. 0('<&=1< 'OD NDäGHJR %(=3Ă&#x2122;$71,(

5(.587$&-$'2

/,&=%$0,(-6&

kRPSOHW SRGUĂŚF]QLNĂ?Z

:5=(Ă?1,$

2*5$1,&=21$

Z\SUDZND GOD XF]QLD

:SURMHNFLHPRJÄ&#x2026;Z]LÄ&#x2026;ĂźXG]LDĂĄRVRE\PLHV]NDMÄ&#x2026;FH XF]Ä&#x2026;FHVLÄ&#x160;OXESUDFXMÄ&#x2026;FHZZRMHZyG]WZLHPD]RZLHFNLP ZZLHNX  ODWD

PDWHULDĂ&#x161;\ QD ]DMĂŚFLD SUDNW\ND ]DZRGRZD

www.efs.teb.pl

5$'20XO6Ă&#x161;RZDFNLHJRWHOUDGRP#WHESO 3Ă&#x2122;2&.XO7XPVNDWHOSORFN#WHESO

3URMHNWZVSyĂĄILQDQVRZDQ\]HÄ&#x17E;URGNyZ8QLL(XURSHMVNLHMZUDPDFK(XURSHMVNLHJR)XQGXV]X6SRĂĄHF]QHJR

(V Ĺ&#x203A;rodek wsparcia), Warunki ubiegania siÄ&#x2122; o refundacjÄ&#x2122; kosztĂłw poniesionych w ramach realizacji mechanizmu â&#x20AC;&#x17E;Wsparcie rynku produktĂłw pszczelich w sezonie 2013/2014â&#x20AC;? zostaĹ&#x201A;y okreĹ&#x203A;lone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i AgencjÄ&#x2122; Rynku Rolnego i zamieszczone na stronie internetowej www.arr.gov.pl W celu ubiegania siÄ&#x2122; o refundacjÄ&#x2122; poniesionych w 2014 roku kosztĂłw netto na dziaĹ&#x201A;ania wymienione wyĹźej naleĹźy zgĹ&#x201A;osiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do Regionalnego ZwiÄ&#x2026;zku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej z siedzibÄ&#x2026; w Radomiu ul. ŝeromskiego 53 (wejĹ&#x203A;cie od ul. NiedziaĹ&#x201A;kowskiego na parterze) lub Centrum Pszczelarskiego Pasieka w Radomiu ul. 25 Czerwca 5/9A, celem wypeĹ&#x201A;nienia formularza â&#x20AC;&#x17E;wniosku o objÄ&#x2122;cie refundacjÄ&#x2026; kosztĂłw zakupuâ&#x20AC;? w nieprzekraczalnym terminie do 19 paĹşdziernika 2013 r. Lech SÄ&#x2122;czyk - prezes Regionalnego ZwiÄ&#x2026;zku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej

Coraz wiÄ&#x2122;cej osĂłb cierpi na schorzenia zwiÄ&#x2026;zane ze stawami. SÄ&#x2026; to dolegliwoĹ&#x203A;ci czÄ&#x2122;sto spowodowane niezdrowym trybem Ĺźycia, ale rĂłwnieĹź urazami. O to jak rozwijajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; tego typu dolegliwoĹ&#x203A;ci, jak rozpoznaÄ&#x2021; objawy i przede wszystkim gdzie je leczyÄ&#x2021; zapytaliĹ&#x203A;my specjalistĂłw.

Objawy: bĂłl i obrzÄ&#x2122;k piÄ&#x2122;ty oraz kĹ&#x201A;Ä&#x2122;bu palucha szczegĂłlnie po dĹ&#x201A;uĹźszym chodzeniu lub staniu. RozwĂłj: PowiÄ&#x2122;Ĺş podeszwy stopy przyczepia siÄ&#x2122; z jednej strony do kosci piÄ&#x2122;towej a z drugiej do kosci palucha i jest pokryta tkanka tĹ&#x201A;uszczowÄ&#x2026;. Na skutek nadmiernego obciÄ&#x2026;Ĺźenia, ktĂłre musi wytrzymaÄ&#x2021; podczas chodzenia, bÄ&#x2026;dĹş stania koĹ&#x203A;Ä&#x2021; piÄ&#x2122;towa, moĹźe dojĹ&#x203A;Ä&#x2021; do scieĹ&#x201E;czenia tej poduszki tĹ&#x201A;uszczowej, co prowadzi do utraty zabezpieczenia powiÄ&#x2122;zi, ktĂłra ulega podraĹźnieniu i dochodzi do stanu zapalnego. Nieleczony stan zapalny powiÄ&#x2122;zi stopy pobudza rozwĂłj rozwĂłj ostrogi pietowej. Co moĹźna zrobiÄ&#x2021;? JeĹźeli zaĹźywanie aspiryny, ibuprofenu i miejscowe stosowanie maĹ&#x203A;ci przeciwzapalnych nie przynosi ulgi naleĹźy skonsultowac siÄ&#x2122; z lekarzem, ktĂłry zleci ďŹ zykoterapiÄ&#x2122;: laser, ultradĹşwiÄ&#x2122;ki i pole ma-

gnetyczne. Gdzie szukaÄ&#x2021; pomocy? W Radomiu i okolicach funkcjonuje kilka oĹ&#x203A;rodkĂłw rehabilitacyjnych, gdzie otrzymajÄ&#x2026; PaĹ&#x201E;stwo pomoc. Sprawdzone i doskonale wyposaĹźone do leczenia tego typu dolegliwoĹ&#x203A;ci jest Centrum Rehabilitacji Medikor, mieszczÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; przy ulicy Marii Curie â&#x20AC;&#x201C; SkĹ&#x201A;odowskiej 10 lok. 1. Profesjonalna opieka i nowoczesny sprzÄ&#x2122;t stanowiÄ&#x2026; o wysokiej jakoĹ&#x203A;ci usĹ&#x201A;ug Medikoru. Centrum posiada w swojej ofercie miÄ&#x2122;dzy

innymi: kinezyterapiÄ&#x2122;, rehabilitacjÄ&#x2122; dzieci i dorosĹ&#x201A;ych, rehabilitacjÄ&#x2122; pourazowÄ&#x2026; i neurologicznÄ&#x2026;, gimnastykÄ&#x2122; leczniczÄ&#x2026;, masaĹźe leczniczy oraz relaksacyjny, ďŹ zykoterapiÄ&#x2122;, magnetoterapiÄ&#x2122;, ultradĹşwiÄ&#x2122;ki, Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;olecznictwo, aquavibron czy krioterapiÄ&#x2122;. UWAGA! Udaj siÄ&#x2122; jak najszybciej do lekarza, jeĹ&#x203A;li ostrodze piÄ&#x2122;towej towarzyszy ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;y bĂłl. W takiej sytuacji konieczna moĹźe byÄ&#x2021; natychmiastowa rehabilitacja. Redakcja


4

WYDARZENIA

WWW.OKONAMIASTO.PL

Kronika policyjna Zatrzymany zaraz po dokonaniu kradzieży Policjanci referatu operacyjno rozpoznawczego z KP I zatrzymali 15-latka chwilę po tym jak ukradł ze sklepu 2 pary butów. Trafił do ośrodka wychowawczego, a o konsekwencjach jakie poniesie zadecyduje sąd. W środę popołudniu z jednego ze sklepów na ulicy Żeromskiego wybiegł młody chłopak trzymając dwa pudełka, a za nim dwie kobiety. Okolice centrum miasta patrolowali operacyjni z KP I, którzy widząc to postanowili natychmiast interweniować i sprawdzić co się dzieje. Zatrzymali 15-latka, który właśnie ze sklepu ukradł 2 pary sportowych butów, a ekspedientki próbowały go zatrzymać. Jak tłumaczył jedne miały być dla niego, a drugie chciał sprzedać. Trafi ł do ośrodka wychowawczego, w którym przebywa już od jakiegoś czasu. Decyzję w sprawie konsekwencji jakie poniesie za ten czyn, podejmie sąd dla nieletnich.

Dzielnicowi

zabezpieczyli

kontrabandę

Dzielnicowi z KP I zabezpieczyli nielegalne wyroby bez polskich znaków akcyzy. Około 20 tysięcy papierosów ujawnili na jednym z targowisk na terenie miasta. Dzielnicowi z komisariatu I skontrolowali jedno z targowisk przy ulicy Struga pod względem wyrobów bez wymaganej przepisami akcyzy. Policjanci mieli informację, że na kilku stoiskach takie wyroby są oferowane do sprzedaży. Po wejściu okazało się, że są papierosy i spirytus, ale nie ma właścicieli  tych stoisk. Funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli wyroby z 5 stoisk – ok. 20 tysięcy papierosów i kilkanaście litrów spirytusu. Jak ustalili policjanci, właściciele w obawie przed konsekwencjami porzucili towar. Zabezpieczone przez dzielnicowych wyroby przekazano do Urzędu Celnego w Radomiu. Natomiast radomscy wywiadowcy kontrolując targowisko przy ulicy Śląskiej zatrzymali 31-letniego mieszkańca Radomia, który sprzedawał wyroby bez wymaganej przepisami akcyzy oraz z podrobionymi znakami firmowymi – zabezpieczyli ok. 1 tysiąca papierosów i kilkanaście par butów z podrobionymi znakami różnych marek.

Policyjne kontrole ciężarówek Policjanci z radomskiej drogówki przeprowadzili działania „TRUCK” na drogach powiatu radomskiego. Działania te przeprowadzane są regularnie a ich celem jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów. Funkcjonariusze sprawdzali również, czy kierowcy przestrzegają ograniczeń czasu pracy. W środę na drogach powiatu radomskiego policjanci z Wydziału

Organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych

Informujemy, iż Zakład Usług Komunalnych w Radomiu również w tym roku odpowiada za organizację handlu w rejonie nekropolii przy ulicach Ofiar Firleja, Witosa, Limanowskiego i Dębowej w okresie Wszystkich Świętych (od 31.10.2013 do 03.11.2013). Miejsca handlowe przydzielane będą w formie ogłoszonego konkursu ofert. Cena w y woławcza za jedno miejsce handlowe w rejonie cmentarza rzy mskokatolickiego na Borkach oraz w rejonie cmentarza komunalnego na Firleju wynosi 300 złotych brutto. Wnioski wraz z regulaminem dostępne są do pobrania od dnia 07.10.2013 na oficjalnej stronie internetowej Z U K, pod ad resem:  ht t p:// w w w.bip.zu k .radom.pl  (zak ład k a „Og łosz en ia”) ora z osobiście  w sied zibie ZU K przy ulicy Suchej 15. Miejsca handlowe zostaną przydzielone nieodpłatnie organizacjom harcerskim  oraz instytucjom i organizacjom char y taty wnym, które złożą do nas stosowne prośby wraz z oświadczeniem. H a n d e l n a w y z n a c z o nyc h miejscach  prz y u l ic y Of ia r Firleja będzie odbywał się od dnia 31.10.2013 od godz. 6 do dnia 03.11.2013 do godz. 22. Handel na wyznaczonych miejscach przy ulicy Witosa będzie odbywał się od dnia 31.10.2013 od godz. 6 do dnia 03.11.2013 do godz. 22. Handel na wyznaczonych miejscach przy ulicy

Limanowskiego będzie odbywał się od dnia  01.11.2013 od godz. 6 do dnia 03.11.2013 do godz. 22. Handel na wyznaczonych miejscach przy ulicy Dębowej będzie odbywał się od dnia 01.11.2013 od godz. 6 do dnia 03.11.2013r. do godz. 22. Na wyznaczonych miejscach w rejonie obu nekropolii dopuszczamy sprzedaż wyłącznie artykułów cmentarnych.  Wyjątek stanowi tylko 20 miejsc z tyłu parkingu samochodo-

Wymusiła pierwszeństwo i dachowała W dniu 10 października ok. godz. 11 na skrzyżowaniu doszło do zderzenia 2 pojazdów, w wyniku którego 3 osoby trafiły do szpitala. Ulicą Szklaną od Żeromskiego w kierunku ulicy Struga jechał pojazd nissan micra, który prowadził 70-letni mężczyzna, natomiast od ulicy Katowickiej jechała toyota yaris, którą prowadziła 37-letnia kobieta. Kobieta wymusiła pierwszeństwo doprowadzając do zderzenia obu aut, po czym jej auto dachowało. Obaj kierowcy i 9-letnie dziecko jadące toyotą, zostali przewiezieni do szpitala. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności w jakich doszło do tego wypadku. Podczas wykonywanych na miejscu czynności policjanci z radomskiej drogówki kierowali ruchem. Justyna Leszczyńska

będą zajmować się pracownicy Zakładu Usług Komunalnych wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.  W okresie Wszystkich Świętych będzie wyznaczona następująca liczba miejsc w okolicy cmentarzy na Borkach i Firleju: Ulica Ofiar Firleja - 72; Ulica Witosa - 153; Ulica Limanowskiego -280; Ulica Dębowa - 66 Redakcja; zródło: ZUK

Bezpłatne badania Z U K z a d b a w radomskim o nekropolie

Badanie mammograficzne to najskuteczniejsza metoda wykrywania wczesnych objawów raka piersi. Już niebawem takie badanie znów można będzie wykonać w mammobusach FADO Centrum Usług Medycznych, należących do grupy LUX MED, które odwiedzą powiat radomski. Październik to bowiem miesiąc walki z rakiem piersi. Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadzili działania TRUCK. Funkcjonariusze zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów, m.in. sprawność podstawowych urządzeń i układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w tym układów hamulcowych, kierowniczych, ich oświetlenie i oznakowanie oraz sposób zabezpieczenia przewożonego ładunku. Kontrolowana była trzeźwość kierowców, posiadane przez nich uprawnienia do prowadzenia określonych rodzajów pojazdów i dokumenty przewozowe. Podczas kontroli funkcjonariusze dokonują również sprawdzenia czasu pracy kierowcy, do którego wykorzystywany jest program komputerowy – TACHOSPEED. Program ten automatycznie odczytuje czas jazdy, odpoczynków i przerwy kierowców. W czasie działań policjanci skontrolowali 56 samochodów ciężarowych. W  blisko 20 przypadkach z powodu złego stanu technicznego pojazdów został zatrzymany dowód rejestracyjny. Kilku kierowców tego taboru otrzymało mandat karny za przekroczenie prędkości. Ujawnione przez policjantów nieprawidłowości dotyczyły także czasu pracy kierowców, nieprawidłowego zabezpieczenia przewożonego ładunku oraz przeładowania pojazdu.

wego przy ulicy Limanowskiego (naprzeciwko cmentarza rzymskokatolickiego), gdzie na straganach będą mogły pojawić się również zabawki. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych i płynność ruchu, w tym roku z o b ow i ą z uj e my  n aj e mc ów miejsc handlowych przy ulicy Of iar Firleja  do ustawienia sta now isk w od ległości minimum 2 metrów od krawędzi  jezdni.  Kontrolą praw id łowej rezer wacji miejsc

Paniom, które ukończyły 50 rok życia (do 69 lat) przysługuje bezpłatne badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez NFZ. Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia. Badania można będzie

wykonać w miejscowościach: Jastrzębia w dniu 24 października przy Straży Pożarnej, Jastrzębia 1 Wolanów w dniu 25 października przy Urzędzie Gminy, ul. Radomska 20 Jedlińsk w dniu 25 października przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Warszawska 2 Wierzbica w dniu 28 października przy Urzędzie Gminy, ul. Kościuszki 73 Gózd w dniu 29 października przy Urzędzie Gminy, ul. Radomska 7 Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub poprzez stronę internetową. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: 58 666 2 444, 801 080 007, www. fado.pl.

Jesień kojarzymy głównie ze zmianą pogody i niestety często gor szym samopoczuciem. Tymczasem zapominamy, że jest to również czas zadumy i wspomnień o tych, których już między nami nie ma. Warto zadbać o miejsca, które odwiedzimy już niebawem przy okazji Dnia Wszystkich Świętych.

Mimo, że pozostało jeszcze trochę czasu i jak pokazują lata ubiegłe, większość mieszkańców naszego miasta zdąża z porządkami. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu nie czeka na ostatnią chwilę i już dziś przygotowuje cmentarze na 1 listopada. - Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych kojarzeni są przede wszystkich z pracami porządkowymi w parkach i skwerach. Tymczasem zajmujemy się również opieką nad wieloma miejscami pamięci narodowej na terenie całego Radomia. Przed okresem Wszystkich Świętych nasi pracownicy skupiają się na porządkowaniu mogił i pomników upamiętniających tragiczne wydarzenia, zapisane na kartach hi-

storii Polski. W tym tygodniu pracownicy ZUK grabią suche liście  oraz zamiatają alejki wokół miejsc pamięci narodowej na terenie cmentarza rzymskokatolickiego przy ulicy Limanowskiego. Uprzątnięto już między innymi  kwaterę żołnierzy poległych w wojnie z bolszewikami w latach 1919-1920. – informuje rzecznik ZUK, Marcin Walasik. - Staramy się systematycznie pojawiać w tego typu miejscach. Nasilamy prace porządkowe w okresie jesieni, gdy z drzew spada wiele liści i drobnych gałęzi. Ponadto zajmujemy się całorocznym utrzymaniem wielu miejsc pamięci narodowej poza murami radomskich nekropolii. – dodaje. Redakcja


Reklama Reklama

WWW.OKONAMIASTO.PL

AKTUALNOŚCI

5

Zbiórka elektrośmieci ze szczytnym celem

Już w najbliższą sobotę w ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci” przy ulicy Wierzbickiej w Radomiu (parking przed supermarketem E. Leclerc) prowadzona będzie zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać między innymi popsute odkurzacze, telewizory czy drukarki.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt wydawane będą kupony Funduszu Oświatowego. Po przekazaniu ich szkołom biorącym udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci” zostaną przeliczone na punkty. Te z kolei będzie można wymieniać na atrakcyjne pomoce dydaktyczne dla placówek edukacyjnych. Przystąpienie Radomia do programu „Moje miasto bez elektrośmieci” oznacza bezpośrednie korzyści dla 35 radomskich szkół. Dzięki oddawaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) do wskazanych Publicznych Punktów Zbierania, mieszkańcy mogą przyczynić się do pozyskania przez placówki atrakcyjnych pomocy naukowych (np. rzutników, tablic multimedialnych, wyposażenia sal itp). Dodatkowo na terenie miasta działa usługa bezpłatnego odbioru z domów elektrośmieci wielkogabarytowych (np. lodówki, pralki, telewizory powyżej 24 cali, zamrażarki). Usługę można zamówić dzwoniąc pod numer 2222 333 00 lub uzupełniając formularz zgłoszeniowy na stronie elektrośmieci.pl

W przyszłym tygodniu darmowa zbiórka elektrośmieci prowadzona będzie na parkingu przed Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym przy ul. Chrobrego, w godzinach od 9 do 15. Następnie niepotrzebne sprzęty będzie moż-

na oddawać w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych, przy ul. Witosa 96, od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -17 oraz w sobotę w godzinach 9 -14. Redakcja

Radom po hiszpańsku!

Lato odeszło w niepamięć, a po upalnych dniach pozostały nam wspaniałe wspomnienia i resztki opalenizny. Niektórzy twierdzą, że wróciła szara, polska rzeczywistość. Ale czy Polakom brakuje gorącego temperamentu? Absolutnie nie! Chętnie zerkamy w kierunku ciepłej, roztańczonej Hiszpanii i bierzemy z niej przykład.

W naszym mieście coraz więcej jest szkół językowych, które prowadzą zajęcia z języka hiszpańskiego, jest coraz więcej tematycznych „fiest” i spotkań wielbicieli tej bogatej kultury. Są to nie tylko interesujące, ale i kształcące eventy. Hiszpański jest drugim językiem na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników. Jest to ponad 500 milionów osób! Stanowi również trzeci najczęściej używany język w Internecie. 22 czerwca we wszystkich ośrodkach Instytutu Cervatesa na świecie obchodzone jest święto języka hiszpańskiego. Z tej okazji Instytuty organizują wydarzenia, chcąc podzielić się bogatą kulturą świata hiszpańskojęzycznego. Natomiast 12 października w Hiszpanii obchodzone jest największe narodowe święto - “Dia de la Hispanidad”, co przetłumaczyć można jako “Dzień Hiszpańskości. W tym właśnie dniu, w 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył obie Ameryki, co dało początek narodzinom Imperium Hiszpańskiego. W 1958 roku ustanowiono tego dnia Święto Narodowe. Z tej okazji w Madrycie

organizowana jest parada wojskowa, na czele której stoi król, można podziwiać również spektakularne akrobacje Sił Zbrojnych Hiszpanii, których echo odbija się niemal w całej Europie. My, jako uważni słuchacze i obserwatorzy tego co dzieje się w okolicy bliższej i dalszej już dziś możemy zapewnić czytelników o tym, że hiszpański klimat dotarł również w nasze skromne progi. O różnych wydarzeniach będziemy informować Was na bieżąco, a tymczasem dla naszych czytelników mamy do rozdania pięć vocherów na miesięczny kurs języka hiszpańskiego w radomskiej

Szkole Językowej „Españolia”. Vochery otrzymają osoby, które jako pierwsze poprawnie odpowiedzą na trzy proste pytania: Co po hiszpańsku oznacza fiesta? Jakiej narodowości był Krzysztof Kolumb? „Bella” – film emitowany podczas ostatniego spotkania Klubu Dobrego Filmu w Resursie to produkcja z kraju hiszpańskojęzycznego, jakiego? Na odpowiedzi czekamy pod adresem: redakcja@okonamiasto. pl do 20 października. Życzymy powodzenia! Buena suerte! Anna Cisak


6

AKTUALNOŚCI

WWW.OKONAMIASTO.PL

Podwójne święto szkoły w Długowoli R o c k Podwójną okazję do świętowania mieli uczniowie, rodzice i pracownicy Szkoły Podstawowej w Długowoli w gminie Lipsko. W piątek 11 października odbyły się obchody 100-lecia placówki, połączone z nadaniem imienia Kornela Makuszyńskiego.

Uroczystości rozpoczęły się o 10 mszą świętą w pobliskim Aleksandrowie, podczas której nowy sztandar poświęcili ksiądz infułat Czesław Wala i jego fundator proboszcz miejscowej parafii ksiądz Leszek Bielecki. Dalsza część jubileuszu odbyła się w szkole w Długowoli, gdzie nastąpiło oficjalne odczytanie aktu nadania placówce imienia Kornela Makuszyńskiego, przyjętego przez Radę Miejską w Lipsku oraz przekazanie sztandaru dyrekcji i uczniom szkoły. Sylwetkę swojego patrona młodzież przypomniała podczas części artystycznej, opartej m.in. na fragmentach jednej z najbardziej znanych powieści Makuszyńskiego „Szatan z siódmej k lasy”. Uroczystość zakończyło odsłonięcie miejsca pamięci o patronie z jego portretem, wykonanym specjalnie na tę okazję przez malarkę Agnieszkę Słodkowską. Kornel Makuszyński był jednym z kilku kandydatów na patrona szkoły w Długowoli. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, która należała do uczniów, rodziców, pracowników placówki i mieszkańców, rozważano też propozycję Janusza Korczaka i Armii Krajowej. Wyboru dokonali sami zainteresowani w głosowaniu,

które odbyło się w marcu tego roku. Zgodnie uznali, że życie, twórczość i wartości, wyznawane przez Kornela Makuszyńskiego, będą najlepiej odpowiadać celom wychowawczym, przyjętym przez placówkę. Pierwsze wzmianki o „jubilatce” pochodzą z czasów Powstania Styczniowego, ale formalne zatwierdzenie szkoły ludowej w ówczesnej Długiej Woli datuje się na

1913 rok. Pierwszą nauczycielką była Jadwiga Mikołajewska, a po włączeniu do niej szkół w Maruszowie i Józefowie, pierwszym kierownikiem, w 1926 roku, został Antoni Krawczyk. Największą liczbę uczniów, prawie 400, za notowa no na przełomie lat 1938/1939, ale w czasie II wojny światowej szkoła została przejęta przez wojsko. Po wojnie placówka bardzo dynamicznie się rozwijała

i rozbudowywała, a w 1997 roku w Długowoli utworzono Zespół Placówek Oświatowych, którym od 2006 roku kieruje dyrektor Anita Wróbel. Obecnie grono pedagogiczne tworzy 13 nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia dla 94 uczniów w klasach I - VI. W przedszkolu, które również wchodzi w skład ZPO, jest 46 dzieci. Redakcja

Prawie 3 miliony dla Powiatu Zwoleńskiego

W dniu 7 października 2013 r. Starosta powiatu zwoleńskiego Waldemar Urbański i Wicestarosta Arkadiusz Sulima podpisali umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego, które było reprezentowane przez Wicemarszałeka Leszka Ruszczyka na dofinansowanie Projektu pn. „Informatyzacja usług publicznych w powiecie zwoleńskim”. Niniejsze przedsięwzięcie p ow iat b ę d z ie re a l i z owa ł w pa r t nerst w ie z Sa modzielny m Publiczny m Zespo łem Z a k ładów O piek i Z d r o w o t n e j w Zw o l e n i u i będzie współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” w kwocie 2 5 49 185,61 z ł. Ł ączna wa r tość projek t u w ra z z wkładem własnym wynosi 2 m i l iony 9 9 9 t y się c y z ł . Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji inf rastruktury ICT (rozbudowa sieci str u ktura lnej, za kup i instalacja sprzętu i oprogramowania), która ma na celu zwiększenie dostępu, poprawę jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług publicznyc h , w y r ów n a n ie s z a n s w dostępie do usług oferowanych przez urzędy, szkoły i SPZZOZ dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego. Inwest ycja polegać będzie na wdrożeniu e-usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozbudowie sieci teleinformatycznej z zasila-

niem w 4 budynkach będących siedzibami jednostek pow iat u , z a k upie sprz ę t u k o m p u t e r ow e g o i s p r z ę t u a k t y w nego, wd roż en iu modułów służących do zarządzania administracją powiatu i SPZZOZ oraz oprog ra mowa nia medycznego. Ponadto w budynkach użyteczności publicznej zostanie wdrożone 4 szt. inteligentnych systemów, w tym: s y s t e mu z a r z ą d z a n i a z u-

życiem energii (sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz went ylacją i k limat yzacją), ewidencji czasu prac y, s y stemu dostę p owe go i systemu alarmowego i monitoring u. Pla nowa ne jest również zainstalowanie 16 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) W ra mach progra mu prowadzone przez pow iat placówk i Zespół Szkół Licea l nych i Z espó ł Sz kó ł

R o l n i c z o -Te c h n i c z n y c h otrzymają nowe komputery do sal dydaktycznych oraz zostanie wprowadzony elekt roniczny d zienni k, k tór y umożliwi rodzicom śledzen ie ocen swoich pociech. W następstwie wszystkie te działania przyczynią się do roz woju pow iat u poprz ez wdrożenie e-usług publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Redakcja

d l a wszystkich w Lipsku

Wspólne występy zespołów rockowych z Lipska i okolic to już tradycja. W niedzielę 13 października w Lipskim Centrum Kultury odbył się, organizowany już po raz szósty, przegląd pod hasłem Granie Zespołów Rockowych „Dobry rock jest dla wszystkich”. To znakomita okazja do publicznego zaprezentowania swojej twórczości oraz wymiany doświadczeń między muzykami. - Uczestnicy

stało dziewięć grup z województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Były to: «Schozofrenia», «Potatos», «Pos Mortem», «Azotox»,

imprezy często podkreślają, że chętnie przyjeżdżają do Lipska, ponieważ tutaj mają możliwość nieograniczonego pokazania różnych rodzajów muzyki - podsumowuje dyrektor LCK Izabela Ronduda. Tak jak we wcześniejszych edycjach przeglądu, również w tym roku, publiczność mogła posłuchać wiele odmian muzyki, od popu i metalu, przez punk, reggae i jazz-rock, aż po blues-rock czy hip-hop. Każdy z zespołów miał na swój występ do 20 minut. W tym roku szansę pokazania się szerszej widowni wykorzy-

«Black Fog», «SDL», Diablop», «Na Zewnątrz» i «Kultura Wieku Atomowego». Lipskie spotkania rockowe nie mają formuły konkursu, a największą nagrodą dla muzyków są żywiołowe reakcje publiczności, która co roku gromadzi się w sali widowiskowej LCK. Nie inaczej był i tym razem. Zgodnie z tradycją wszyscy wykonawcy otrzymali statuetki «Rockmena», które wręczali burmistrz Lipska Jerzy Pasek i dyrektor LCK Izabela Ronduda. Ias24.eu

W Iłży teatralnie

Dom Kultury w Iłży wspólnie z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach uczestniczy w ogólnopolskim programie promocji teatru wśród mieszkańców miejscowości mających utrudniony dostęp do oferty teatralnej „Teatr PolskaJedziemy z Teatrem”.

W ramach tego programu w sobotę ,12 października o godzinie 18 w Domu Kultury w Iłży zostało wystawione przedstawienie teatralne ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Spektakl „Robale”, który w zabawny i surrealistyczny sposób opowiada o sile przyjaźni i banalności konfliktów, porusza również tematykę ekologii. Przedstawienie zaprezentowano w technice żywo planowej i lalkowej z udziałem ośmiu aktorów. Wido-

wisko zostało zrealizowane w reżyserii Agaty Biziuk ze scenografią Katarzyny Proniewskiej – Mazurek oraz muzyką Mateusza Czarnowskiego. Program Teatr Polska w ramach, którego odbył się iłżecki spektakl realizowany jest przez 15 teatrów, które prezentują swoje przedstawienia w 104 miejscowościach kraju. W regionie radomskim teatr z Kielc wystawi swoje spektakle w Domach Kultury w Iłży i Lipsku. Redakcja


WWW.OKONAMIASTO.PL

ROZMAITOŚCI

7

W Zwoleniu książki się czyta O zagrożeniu zatrucia czadem A udowodnili to tegoroczni zwycięzcy konkursu na najlepszego czytelnika - Filip Piątkowski i Karol Skawiński, zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.

Podczas uroczystego podsumowania wakacyjnej rywalizacji, które odbyło się 9 października, najlepsi czytelnicy odebrali nagrody z rąk Pani Burmistrz Zwolenia - Bogusławy Jaworskiej i jej zastępcy Włodzimierza Kabusa. Konkurs, organizowany już po raz trzynasty, był przeznaczony dla czytelników w wieku do 15 lat i trwał od 1 lipca do końca sierpnia. Kryterium oceny była liczba wypożyczonych i przeczytanych książek, a w przypadku dzieci przedszkolnych, które jeszcze nie potrafią czytać, liczba książek przeczytanych przez rodziców lub opiekunów. Filip Piątkowski i Karol Skawiński przeczytali po 59 pozycji. Nieco mniej, bo 53 wypożyczone w wakacje książki, ma na swoim koncie Jan Piątkowski, a 52 Damian Wdowski. Oprócz czwórki laureatów jury przyznało też wyróżnienia dla

Aleksandry Burat za 50 przeczytanych pozycji oraz Kamila Skawińskiego, Patryka Gadzickiego i Kacpra Furgi, którzy wypożyczyli po 49 książek Organizatorzy konkursu podkreślają, że w tym roku cieszył się on wyjątkowo dużym zainteresowaniem, ponieważ wzięło w nim udział ponad 200 uczestników. Wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień dla uczestników rywalizacji nie było jedynym punktem spotkania, podsumowującego konkurs. Oprócz tego, nawiązując do obchodów Roku Juliana Tuwima, zebrani wysłuchali wykładu Zofii Garganisz, która w niezwykle barwny i ciekawy sposób opowiadała o życiu wybitnego poety oraz prezentowała fragmenty jego utworów. Przypomniała, że Tuwim nie tylko pisał wiersze dla dzieci i dorosłych, ale również był autorem wielu tekstów

znanych piosenek, na przykład „Wspomnienie” w wykonaniu Czesława Niemena, „Miłość ci wszystko wybaczy” Hanki Ordonówny czy „Co nam zostało z tych lat” Mieczysława Fogga. Spotkanie było też okazją do wręczenia podziękowań dla Natalii Przepiórki za bezinteresowną pomoc w organizowaniu w czasie wakacji zajęć plastycznych dla dzieci. Dziękując za wyrazy wdzięczności Pani Natalia przeczytała wiersz zapomnianej, a pochodzącej z Jasieńca Soleckiego, pisarki Marii Mireckiej. Ponadto uczestnicy uroczystości obejrzeli też wystawę, poświęconą życiu i twórczości patrona zwoleńskiej biblioteki, Jana Kochanowskiego pod tytułem „ Mojej Urszulce”. Ekspozycję przygotowała Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu. . Redakcja

W związku z niesłabnącym zagrożeniem, jakie w okresie jesienno - zimowym niesie ze sobą niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji grzewczych, po raz kolejny ponawiamy apel ostrzegający przed tlenkiem węgla, potocznie zwanym „czadem”.

Tylko w ostatnich 2 latach na terenie województwa mazowieckiego zginęło 10 osób, a ponad 200 zostało poszkodowanych. Przypominamy, że czad jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, przez co nazywamy go „Cichym zabójcą”. Objawami świadczącymi o możliwości zatrucia są m.in. ból głowy, ogólne zmęczenie, duszność, senność, nudności. W takiej sytuacji należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń i wezwać służby ratownicze. Osobę poszkodowaną należy wyprowadzić lub wynieść na zewnątrz pomieszczenia lub obiektu i wtedy przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. Z naszych statystyk wynika, że najczęstszymi przyczynami, które doprowadzają do zatruć i ludzkich tragedii to brak czysz-

czenia przewodów kominowych, uszczelnianie okien bez zapewnienia dopływu świeżego powietrza czy zakrywanie kratek wentylacyjnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i bliskim Pamiętajcie Państwo o: sprawdzeniu, szczelności połączeń urządzeń grzewczych z przewodami kominowymi, zapewnieniu drożności i dokonywaniu regularnych czyszczeń przewodów dymowych i spalinowych (dla pieców na paliwo stałe raz na kwartał, na gaz i olej co pół roku), oraz wentylacyjnych (raz w roku), - nie składowaniu materiałów łatwopalnych, np. gazet, drewna, podpałki, w pobliżu urządzeń grzewczych, - nie stawianiu piecyków w pobliżu łóżka, zasłon, czy innych przedmiotów z materiałów

ł a t w o p a l n y c h . Jednocześnie zachęcamy w celach bezpieczeństwa do zakupu czujki tlenku węgla, która w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm gazu automatycznie ostrym dźwiękiem sygnalizuje zagrożenie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na strony internetowe m.in. tutejszej komendy, gdzie dostępne są materiały ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Nie - dla czadu”. Pamiętajmy, że od stosowania się do powyższych zasad może zależeć zdrowie i życie nasze i naszych bliskich. Więcej informacji o tym, jak zapobiegać zagrożeniu na stronie: http://www.straz.gov. pl/page/index.php?str=3216 Komendant Powiatowy PSP w Zwoleniu

U c z e n n i c e Przeciwdziałają z Szydłowca najlepsze u z a l e ż n i e n i o m

Na Dzień Nauczyciela uczennice Technikum Żywienia w ZS KOP w Szydłowcu „zgotowały” gronu pedagogicznemu, a zwłaszcza swojej opiekunce - Marcie Bińkowskiej, szczególnie miłą niespodziankę. Sylwia Kwiecień i Aleksandra Szymczak z klasy II Technikum Żywienia zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla średnich szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny, wykorzystujący polskie produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację w Unii Europejskiej jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS). Komisje konkursowe reprezentowały wysoki kunszt oraz przedsięwziecia kulinarne poparte ważnymi sukcesami w zawodzie. Wśród członków Komisji konkursowej byli m.in. Hanna Szymanderska - autorka wielu książek kucharskich, autorytet kulinarny z dziedziny kuchni regionalnej naszego kraju, Jarosław Uściński - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierników, Piotr Szczygielski - Sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierników, przedstawiciele MRIRW, PIPRiL, EFRWP oraz gość specjalny, szef kuch-

ni z Francji - Marc Prunieres. Mimo tak wymagającej grupy smakoszy uczennice z Szydłowca zaprezentowały niezwykle wysoki poziom i po-

dały szczególne potrawy. Jak dowiadujemy się ze strony starostwa powiatu szydłowieckiego „Komisję konkursową zachwycił nie tylko wygląd i smak potrawy ale również niezwykła precyzja w jej przygotowaniu oraz idealny ład i porządek na stanowisku pracy”. Wicestarosta powiatu szydłowieckiego Roman Woźniak podkreślił, że zarówno Szydłowiec, jaki i cały powiat ma zdolną młodzież, w którą warto inwestować. To przynosi konkretne efekty dla Ziemi Szydłowieckiej i wyróżnia ją na tle innych powiatów. Redakcja

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Jedlni-Letnisko i Wrzosowa wraz z Fundacją Rozwoju i Innowacji WIR w dniu 12 października od godziny 13 podjęli się organizacji spotkania dotyczącego wypracowania metod przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród młodzieży.

Spotkanie odbyło się we Wrzosowie, na placu przy kościele - ul. Pallotyńska i przebiegało według następującego porządku. Rozpczęto je spotkaniem z przedstawicielem Komendy Policji. Następnie odbyła się prelekcja na temat dostępu młodzieży do narkotyków i alkoholu, prezentacja alko-gogli, alkomatuoraztestównanarkotyki. Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawiciela Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu. Pomiędzy prezentacje wpleciono quiz wiedzy dla uczestników spotkania na temat: Czemu alkohol szkodzi? Po nim było wystąpienie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego „Jodła” na temat „ Sport alternatywą dla uzależnień”. Spotkanie ubogacił występ lo-

kalnego zespołu muzycznego. Na zakończenie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej, pokazy udzielania pierwszej pomocy, pokazy sprzętu gaśniczego oraz wozu strażackiego. Podsumowaniem była otwarta dyskusja z mieszkańcami na temat: Jak przeciwdziałać uzależnieniom wśród młodzieży? Podczas spotkania uczestni-

kom zapewniono bezpłatny poczęstunek oraz upominki. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „TU MIESZKAM – TU DECYDUJĘ!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu jest Sławomir Wolak. Redakcja


8

KULTURA

WWW.OKONAMIASTO.PL

â&#x20AC;&#x17E; S k r z y p e k n a d a c h u â&#x20AC;? Indios Bravos zagra z n Ăł w n a s c e n i e w Katakumbach

â&#x20AC;&#x17E;Skrzypek na dachuâ&#x20AC;? to Ĺ&#x203A;wietne aktorstwo, imponujÄ&#x2026;ca scenograďŹ a, brawurowa choreograďŹ a, 150 kostiumĂłw, ponad 40 wykonawcĂłw. Nade wszystko to jednak piÄ&#x2122;kna muzyka z takimi hitami jak: â&#x20AC;&#x17E;Gdybym byĹ&#x201A; bogaczemâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;Lâ&#x20AC;&#x2122;Chaimâ&#x20AC;? czy wzruszajÄ&#x2026;cym â&#x20AC;&#x17E;To Ĺ&#x203A;wit, to zmrokâ&#x20AC;?. To wszystko czeka na widzĂłw , jeĹ&#x203A;li tylko wybiorÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na spektakl, ktĂłry zebraĹ&#x201A; duĹźo pochlebnych recenzji.: ZespĂłĹ&#x201A; jest dobrze rozĹ&#x203A;piewany i zeĹ&#x203A;piewany. Nie brak piÄ&#x2122;knie wymyĹ&#x203A;lonych scen, przede wszystkim

zbiorowych, a tancerze naprawdÄ&#x2122; dobrze taĹ&#x201E;czÄ&#x2026; i kozaka, i taniec z butelkami. (â&#x20AC;Ś) No i to znakomite tempo! To najdĹ&#x201A;uĹźsze w naszym teatrze przedstawienie, ale bez chwili dĹ&#x201A;uĹźyzny, co jest niewÄ&#x2026;tpliwÄ&#x2026; zasĹ&#x201A;ugÄ&#x2026; reĹźysera Macieja Korwina. MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe po dĹ&#x201A;ugim okresie posuchy mamy w Radomiu hit teatralny. I to nie tylko dlatego, Ĺźe â&#x20AC;&#x17E;Skrzypek na dachuâ&#x20AC;? jest samograjem. O czym, polecajÄ&#x2026;c obejrzenie spektaklu, â&#x20AC;&#x17E;donoszÄ&#x2122;â&#x20AC;? z przyjemnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. pisze Krystyna KasiĹ&#x201E;ska w MiesziÄ&#x2122;cz-

niku Prowincjonalnym (3/2009) W dniach: 18, 19 oraz 20 paĹşdziernika, godz. 18 sztukÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;KsztaĹ&#x201A;t rzeczyâ&#x20AC;? bÄ&#x2122;dzie moĹźna podziwiaÄ&#x2021; na deskach radomskiego teatru. ChÄ&#x2122;tni pogÄ&#x2026; pytaÄ&#x2021; o szczegĂłĹ&#x201A;y, kontaktujÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; pod numerem tel. 48 384 53 22, sms 604 566 406, e-mail: bilety@teatr.radom. pl. Zakupu biletu moĹźna dokonaÄ&#x2021; rĂłwnieĹź przez internet, korzystajc z portalu: www.eBilet.pl Redakcja

Warsztaty pisarskie dla seniorĂłw

Stowarzyszenie Dziennikarzy i DokumentalistĂłw â&#x20AC;&#x17E;Koncentratâ&#x20AC;? zaprasza na bezpĹ&#x201A;atne warsztaty pisarskie dla seniorĂłw. Radomskie warsztaty odbÄ&#x2122;dÄ&#x2026; siÄ&#x2122; 23 paĹşdziernika w godz. 9.3013.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. PiĹ&#x201A;sudskiego 12. Do udziaĹ&#x201A;u organizatorzy zachÄ&#x2122;cajÄ&#x2026; ludzi aktywnych, ciekawych Ĺ&#x203A;wiata, ktĂłrzy Ĺźycie zawodowe majÄ&#x2026; juĹź za sobÄ&#x2026;, ale nie chcÄ&#x2026; siÄ&#x2122; nudziÄ&#x2021; i pragnÄ&#x2026; poĹźytecznie spÄ&#x2122;dzaÄ&#x2021; czas. Na warsztatach bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; zachÄ&#x2122;cani do spisywania swoich wspomnieĹ&#x201E; i zapisywania historii rodzinnych, ktĂłre ukrywajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; za fotograďŹ ami z domowych albumĂłw. To moĹźe byÄ&#x2021; historia o pierĹ&#x203A;cionku prababki, zepsutej pralce Frani albo poşóĹ&#x201A;kĹ&#x201A;ej fotograďŹ i sprzed lat. Wystarczy siÄ&#x2122; odwaĹźyÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; poszukaÄ&#x2021; inspiracji w domowym archiwum, przejrzeÄ&#x2021; ulubionÄ&#x2026; ksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; z bajkami albo pudĹ&#x201A;o ze starymi zdjÄ&#x2122;ciami. - Warsztaty pisarskie to Ĺ&#x203A;wietna okazja, by siÄ&#x2122; przekonaÄ&#x2021;, Ĺźe tworzenie wĹ&#x201A;asnych opowieĹ&#x203A;ci wcale nie jest trudne i sprawia mnĂłstwo przyjemnoĹ&#x203A;ci  c opowiada Anna BĹ&#x201A;aszkiewicz, jedna z trenerek prowadzÄ&#x2026;cych zajÄ&#x2122;cia. Trenerki, ktĂłre od ponad 5 lat prowadzÄ&#x2026; zajÄ&#x2122;cia z twĂłrczego pisania grupom w róşnym wieku, proponujÄ&#x2026; warsztat pt.  â&#x20AC;&#x17E;Pisanie opowieĹ&#x203A;ci inspirowanych zdjÄ&#x2122;ciami z  domowych archiwĂłw i  waĹźnymi przedmiotami, czyli jak pisaÄ&#x2021; wspomnieniaâ&#x20AC;?. SÄ&#x2026; nimi: Anna BĹ&#x201A;aszkiewicz â&#x20AC;&#x201C; skoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a socjologiÄ&#x2122; i ďŹ lologiÄ&#x2122; polskÄ&#x2026; na Uniwersytecie Warszawskim. PracowaĹ&#x201A;a jako dziennikarka w

Gazecie Wyborczej i Dzienniku Polska Europa Ĺ&#x161;wiat, wspĂłĹ&#x201A;pracowaĹ&#x201A;a z dziennikiem Polska. The Times, gazetami kobiecymi i mĹ&#x201A;odzieĹźowymi oraz portalami internetowymi. Prowadzi autorskie warsztaty dziennikarskie dla mĹ&#x201A;odzieĹźy i warsztaty rozwojowe dla kobiet. Ola RzÄ&#x2026;Ĺźewska â&#x20AC;&#x201C; dziennikarka i psycholoĹźka. PracowaĹ&#x201A;a w trzech najwiÄ&#x2122;kszych polskich gazetach codziennych â&#x20AC;&#x201C; Gazecie Wyborczej, Dzienniku Polska Europa Ĺ&#x161;wiat oraz Polska. The Times, pisaĹ&#x201A;a reportaĹźe dla tygodnika Polityka i miesiÄ&#x2122;cznika ZwierciadĹ&#x201A;o. Ma teĹź doĹ&#x203A;wiadczenie w pracy dla organizacji non-proďŹ t, gazet z sektora kobiecego i mĹ&#x201A;odzieĹźowego. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet ukierunkowane na odkrywanie wĹ&#x201A;asnego potencjaĹ&#x201A;u. Radomskie warsztaty odbywajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w ramach projektu PISZEMY+, ktĂłry organizuje warszawskie Stowarzyszenie Dziennikarzy i DokumentalistĂłw KONCENTRAT. 30 warsztatĂłw pisarskich dla seniorĂłw odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; do koĹ&#x201E;ca tego roku w 13 polskich miastach â&#x20AC;&#x201C; m.in. w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Ĺ odzi, Katowicach i Radomi. -  To zajÄ&#x2122;cia zarĂłwno dla poczÄ&#x2026;tkujÄ&#x2026;cych, ktĂłrzy chcÄ&#x2026; sprĂłbowaÄ&#x2021; czegoĹ&#x203A; nowego, jak i dla osĂłb, ktĂłre od dawna piszÄ&#x2026; do

szuďŹ&#x201A;ady â&#x20AC;&#x201C; wyjaĹ&#x203A;nia Ola RzÄ&#x2026;Ĺźewska, koordynatorka projektu.  KaĹźde spotkanie warsztatowe trwa 4 godziny. Pod okiem trenerek moĹźna popracowaÄ&#x2021; nad stylem i formÄ&#x2026; krĂłtkich tekstĂłw, ktĂłre powstajÄ&#x2026; na zajÄ&#x2122;ciach oraz dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122;, jak wykorzystywaÄ&#x2021; elementy autobiograďŹ czne i domowe archiwa zdjÄ&#x2122;ciowe w konstruowaniu wĹ&#x201A;asnej opowieĹ&#x203A;ci. Uczestnicy projektu bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; teĹź mogli sprĂłbowaÄ&#x2021; swoich siĹ&#x201A; w konkursie literackim â&#x20AC;&#x201C; ich prace oceni jury, ktĂłre przyzna nagrody ksiÄ&#x2026;Ĺźkowe. Projekt PISZEMY+ wymyĹ&#x203A;liĹ&#x201A;o i przygotowaĹ&#x201A;o Stowarzyszenie Dziennikarzy i DokumentalistĂłw KONCENTRAT, a realizowany jest dziÄ&#x2122;ki doďŹ nansowaniu  Ministerstwa Pracy i Polityki SpoĹ&#x201A;ecznej w ramach RzÄ&#x2026;dowego Programu na rzecz AktywnoĹ&#x203A;ci SpoĹ&#x201A;ecznej OsĂłb Starszych na lata 2012-2013. Dodatkowe informacje na temat projektu moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na stronie internetow e j : w w w. p i s z e m y p l u s . p l . ChÄ&#x2122;tni do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u w radomskiej edycji mogÄ&#x2026; zapisywaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; osobiĹ&#x203A;cie w Dziale Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej (pok. 48 w godz. 7.30-15.30), telefonicznie (DziaĹ&#x201A; Promocji 48  362 67 35 wew. 21 lub 48 362 87 88) albo mailowo (prom.mbpradom@op.pl). Redakcja

W piÄ&#x2026;tek,18 paĹşdziernika na scenie radomskich Katakumb zagoĹ&#x203A;ci szczeciĹ&#x201E;ska formacja Indios Bravos. ZespĂłĹ&#x201A; zaprezentujÄ&#x2026; swojÄ&#x2026; najnowszÄ&#x2026; pĹ&#x201A;ytÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Jatataâ&#x20AC;?, ktĂłrej premiera odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie w paĹşdzierniku. O atmosferÄ&#x2122; przed koncertem i po nim zadbajÄ&#x2026; Radom Reggae Jungle.

Indios Bravos zaprezentuje na scenie mieszankÄ&#x2122; rocka, reggae i bluesa. ZaĹ&#x201A;oĹźycielem i liderem zespoĹ&#x201A;u jest zaĹ&#x201A;oĹźyciel i byĹ&#x201A;y czĹ&#x201A;onek grupy â&#x20AC;&#x17E;Heyâ&#x20AC;? gitarzysta Piotr Banach, wokalistÄ&#x2026; zaĹ&#x203A; Piotr Gutkowski - Gutek. Grupa powstaĹ&#x201A;a w 1997 roku, dwa lata później ukazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; pierwsza pĂłĹ&#x201A;oďŹ cjalna pĹ&#x201A;yta zespoĹ&#x201A;u - â&#x20AC;&#x17E;Part Oneâ&#x20AC;? (duĹźa w tym zasĹ&#x201A;uga Kuby WojewĂłdzkiego, ktĂłry specjalnie na potrzeby wydania tej pĹ&#x201A;yty zaĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; ďŹ rmÄ&#x2122; wydawniczÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;PaĹ&#x201A;ac Kulturyâ&#x20AC;?), jej nakĹ&#x201A;ad szybko zostaĹ&#x201A; wyczerpany. W 2004 roku ukazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; pierwsza w peĹ&#x201A;ni oďŹ cjalna pĹ&#x201A;yta zespoĹ&#x201A;u - â&#x20AC;&#x17E;Mental Revolutionâ&#x20AC;?, przyniosĹ&#x201A;a ona takie przeboje jak piosenki: â&#x20AC;&#x17E;Pom pomâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;Tak to takâ&#x20AC;? czy â&#x20AC;&#x17E;Signâ&#x20AC;?. PĹ&#x201A;yta ta, podobnie jak wydana w 2006 reedycja - Mental Revolution (extended version) ugruntowaĹ&#x201A;a pozycjÄ&#x2122; Indios Bravos na polskiej scenie reggae. W 2006 roku zespĂłĹ&#x201A; wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A; na Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad OdrÄ&#x2026;. W roku 2007 grupa otrzymaĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x17E;zĹ&#x201A;otego bÄ&#x2026;czkaâ&#x20AC;? i wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A; po raz kolejny na Przystanku Woodstock. NastÄ&#x2122;pna pĹ&#x201A;yta zespoĹ&#x201A;u noszÄ&#x2026;ca tytuĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x17E;Peace!â&#x20AC;? (poczÄ&#x2026;tkowo album miaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; nazywaÄ&#x2021; Tu i Teraz) ukazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w paĹşdzierniku 2007 roku. Singlami promujÄ&#x2026;cymi pĹ&#x201A;ytÄ&#x2122; byĹ&#x201A;y utwory â&#x20AC;&#x17E;Wolna

wolaâ&#x20AC;? oraz â&#x20AC;&#x17E;MĂłwiÄ&#x2122; do Ciebie i siebieâ&#x20AC;?. MateriaĹ&#x201A; zaprezentowany na nowej pĹ&#x201A;ycie nie mieĹ&#x203A;ci siÄ&#x2122; w granicach klasycznego reggae, wyczuwalne sÄ&#x2026; inspiracje pĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;ce z innych gatunkĂłw muzyki. 13 marca 2009 roku ukazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; pĹ&#x201A;yta zatytuĹ&#x201A;owana Indios Bravos. 4 grudnia 2009 roku wydana zostaĹ&#x201A;a pĹ&#x201A;yta On Stage na ktĂłrej moĹźna odnaleĹşÄ&#x2021; przekrĂłj twĂłrczoĹ&#x203A;ci zespoĹ&#x201A;u w wykonaniach koncertowych. MateriaĹ&#x201A; zostaĹ&#x201A; zarejestrowany w Ĺ&#x201A;Ăłdzkim klubie Dekompresja, 23 paĹşdziernika

2009. Obecnie zespĂłĹ&#x201A; promuje nowy albumem â&#x20AC;&#x17E;Jatataâ&#x20AC;?. Nowe utwory juĹź w najbliĹźszy piÄ&#x2026;tek bÄ&#x2122;dzie moĹźna usĹ&#x201A;yszeÄ&#x2021; na koncercie. PoczÄ&#x2026;tek imprezy o godzinie 19. Start koncertu zaplanowano na godzinÄ&#x2122; 20-tÄ&#x2026;. Bilety w cenie: 30 zĹ&#x201A; w przedsprzedaĹźy oraz 35 zĹ&#x201A; w dniu koncertu do nabycia w Klubie Katakumby, Plac Stare Miasto 11 oraz w Czytelni Kawy, ul. M. Curie-SkĹ&#x201A;odowskiej 4. Zapraszamy! Redakcja

8)) 2!$/-3+) &%34)7!, *!::/79 14 paĹşdziernika 2013 (poniedziaĹ&#x201A;ek)

26 paĹşdziernika 2013 (sobota)

18:00 â&#x20AC;&#x201C; Ĺ aĹşnia RKĹ&#x161;TiG, Ĺťeromskiego 56

18.00 â&#x20AC;&#x201C; Ĺ aĹşnia RKĹ&#x161;TiG, Ĺťeromskiego 56

Bilder jazzâ&#x20AC;Ś

ARTUR DUTKIEWICZ TRIO & JORGOS SKOLIAS

otwarcie wystawy fotograficznej Andrzeja Mochonia

 

Jeden z najwiÄ&#x2122;kszych hitĂłw w historii musicali moĹźna takĹźe i w tym sezonie oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; na seskach radomskiego teatru. Pogodna, dowcipna, liryczna, peĹ&#x201A;na ciepĹ&#x201A;a opowieĹ&#x203A;Ä&#x2021; o Ĺ&#x203A;wiecie, ktĂłrego juĹź nie ma, o najwaĹźniejszych wartoĹ&#x203A;ciach, przemijaniu.

18 paĹşdziernika 2013 (piÄ&#x2026;tek) 19:00 â&#x20AC;&#x201C; Ĺ aĹşnia RKĹ&#x161;TiG, Ĺťeromskiego 56

KUBA STANKIEWICZ â&#x20AC;&#x201C; SPACES Maciej SikaĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x201C; sax / Kuba Stankiewicz â&#x20AC;&#x201C; piano Wojciech Pulcyn â&#x20AC;&#x201C; bass / Sebastian Frankiewicz â&#x20AC;&#x201C; drums bilety: 20 zĹ&#x201A; (sprzedaĹź tylko w dniu koncertu)

19 paĹşdziernika 2013 (sobota) 18:00 â&#x20AC;&#x201C; LEGENDA cafe&pizza, Traugutta 31/33

STAN BRECKENRIDGE â&#x20AC;&#x153;Out Of Love For Jazz/ Z MiĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci do Jazzuâ&#x20AC;? Stan Breckenridge - piano zdarzenie przygotowane przez American Corner Radom bilety: 10 zĹ&#x201A; (sprzedaĹź tylko w dniu koncertu)

â&#x20AC;&#x17E;HENDRIX PIANOâ&#x20AC;? Artur Dutkiewicz â&#x20AC;&#x201C; piano / Jorgos Skolias â&#x20AC;&#x201C; voc MichaĹ&#x201A; BaraĹ&#x201E;ski â&#x20AC;&#x201C; bass / Ĺ ukasz Ĺťyta â&#x20AC;&#x201C; drums bilety: 20 zĹ&#x201A; (sprzedaĹź tylko w dniu koncertu)

3 listopada 2013 (niedziela) 18.00 â&#x20AC;&#x201C; Ĺ aĹşnia RKĹ&#x161;TiG, Ĺťeromskiego 56

KAROLAK â&#x20AC;&#x201C; MUNIAK â&#x20AC;&#x201C; CZERWIĹ&#x192;SKI Koncert dedykowany pamiÄ&#x2122;ci Jarka Ĺ&#x161;mietany Wojciech Karolak â&#x20AC;&#x201C; piano / Janusz Muniak â&#x20AC;&#x201C; sax Adam CzerwiĹ&#x201E;ski â&#x20AC;&#x201C; drums bilety: 20 zĹ&#x201A; (sprzedaĹź tylko w dniu koncertu)

8 listopada 2013 (piÄ&#x2026;tek) 18.00 â&#x20AC;&#x201C; Ĺ aĹşnia RKĹ&#x161;TiG, Ĺťeromskiego 56

25 paĹşdziernika 2013 (piÄ&#x2026;tek)

GRZECH PIOTROWSKI

19:00 â&#x20AC;&#x201C; LEGENDA cafe&pizza, Traugutta 31/33

Jazz, world music, improwizacje, folk bilety: 20 zĹ&#x201A; (sprzedaĹź tylko w dniu koncertu)

Lay D Funk Jarek Zarychta - piano / Tomasz Strzelczyk â&#x20AC;&#x201C; sax, ewi MichaĹ&#x201A; WrĂłbel - bass / Leszek TarasiĹ&#x201E;ski - drums bilety: 10 zĹ&#x201A; (sprzedaĹź tylko w dniu koncertu)


WWW.OKONAMIASTO.PL

ROZMAITOŚCI

9

„Na ikony patrzy się sercem” Słynny romans W dniach od 3-6 października odbywał się w Radomiu Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Wśród bogatego programu otworzona została między innymi niecodzienna wystawa ikon w Kościele Matki Bożej Królowej Świata. Swoje prace prezentowali członkowie grupy „Droga ikony” z Warszawy, która skupia osoby z całej Polski. Wykonywanie ikon to niezwyczajna twórczość. Ten, który je tworzy jest ikonopisarzem, gdyż ikon nie maluje się, ale pisze. To modlitwa ukryta w wizerunku. Teologia wyrażona kolorem. O tym wszystkim można było się przekonać podczas wernisażu. Na ponad 60 pracach podziwialiśmy wizerunki Chrystusa, Matki Bożej i Świętych. Wszystkie malowane zgodnie ze wzorcami przyjętymi przed stuleciami. - Jesteśmy środowiskiem związanym z duszpasterstwem Jezuitów, inspiruje nas duchowe i artystyczne piękno ikony. Poprzez twórczość ukazujemy prawdę o Bogu, który objawił swoje oblicze. Piękno

ikony jest w jej duszy. Na ikony patrzy się sercem. Przez twórczość możemy odnaleźć w sobie obraz stwórcy – mówiła przedstawicielka grupy, Aleksandra Pabich. Podczas spotkania można było zapoznać się z warsztatem ikonopisarza. Odbyła się prezentacja powstawania ikony. Chętni mogli zapisać się na warsztaty ikonopisarskie, które odbędą się wkrótce w Radomiu. Ekspozycja wzbudziła wielkie zainteresowanie. W skupieniu i zadumie oglądano prace grupy. Ta wyjątkowa wystawa będzie czynna w Kościele do końca listopada. Dariusz Frączek

po radomsku

Te a t r P o w s z e c h n y w R a d o m i u zainaugurował nowy sezon artystyczny premierą „Anny Kareniny” w adaptacji i reżyserii Grigorija Lifanova. Sztuka zyskała sobie już grono licznych wielbicieli. Ujmującą grę aktorów ogląda się z wielką przyjemnością. Sztuka została napisana na podstawie XIX wiecznej powieści Lwa Tołstoja „Anna Karenina”. Pisarz ukazał w niej dzieje nieszczęśliwej miłości mężatki Anny do carskiego oficera Wrońskiego. Uczucie bohaterki przerywa jej stateczne i ułożone życie przy boku męża Aleksieja Aleksandrowicza. Zapowiada też nieuchronne rozstanie z jej synkiem Sieriożom, który był dla niej wszystkim. W związku z tragicznym romansem również społeczeństwo skazuje ją na wykluczenie. Jak zachowa się kobieta w tych trudnych okolicznościach i czy młoda arystokratka będzie w stanie w stanie podołać takiej próbie? Zachęcamy by przekonać się osobiście, podczas najbliższego przedstawienia. Spektakl jest widowiskiem z urzekającą scenografią i pięknymi ubiorami z epoki. W rolę Anny Kareniny wcieliła się młoda aktorka Katarzyna Dorosińska, partnerami jej zostali Jarosław Rabenda w roli Karenina i Marek

Braun, jako Aleksiej Wroński. Synka Anny zagrali Miłosz Zelda oraz Mikołaj Krąpiec – uczniowie Szkoły Muzycznej w Radomiu. Wspaniałe dopełnienie widowiska stanowią rosyjskie romanse, które opracował Grzegorz Jabłoński. Nad stroną muzyczną ma pieczę Jadwiga Stępkowska, dodatkowym atutem spektaklu jest sposób gry aktorskiej. Założeniem reżysera było, by aktorzy przedstawiali swoje role tak, jakby sami byli w sytuacjach ukazanych w sztuce. Zatem możemy oglądać sceny, w których nie ma miejsca na udawanie, a do głosu dochodzą prawdziwe emocje. Ze swojej strony zapraszamy na to piękne widowisko, które przenosi w świat ciekawej i barwnej rzeczywistości XIX wiecznej Rosji. Jednocześnie informujemy, że w tym roku jeszcze powrócą lubiane przez widzów przedstawienia, m.in.: „Szalone nożyczki”, „Kształt rzeczy”czy „Cafe Sax”. Dariusz Frączek

Koncertowo we Wsoli

Autorskie teksty i kompozycje, nawiązujące do tradycji polskiej muzyki ludowej, jazzowe aranżacje i świetny wokal to krótka charakter ystyka wydar zenia, które odbędzie się w najbliższą niedzielę, 20 pażdziernika w Muzeum Witolda Gombrowicza. Zapraszamy na koncert jednego z najbardziej oryginalnych zjawisk ar tystycznych ostatnich lat, zespołu „Chłopcy kontra Basia”.

Zespół zaprezentuje utwory ze swojej debiutanckiej płyty „Oj tak!”, inspirowane polską twórczością tradycyjną. Autorką tekstów jest wokalistka i klarnecistka, Basia Derlak. Towarzyszą jej: Tomasz Waldowski - perkusja, futujara oraz Andrzej Święs - kontrabas. Płyta ukaże się 18 października. Zespół znalazł się w finale jednego z popularnych talent show.  Utwory utrzymane są w stylistyce baśni, gawędy i ludowej przyśpiewki. Ludowe fascynacje przejawiają się także w warstwie muzycznej: nie zabraknie oberkowej frazy,

surowości pieśni obrzędowej czy melodyjności ballady. Są młodzi, utalentowani, oryginalni i niezależni Wsola jest więc naturalnym miejscem dla ich prezentacji. Organizatorzy zapraszają na godzinę 17. Wtęp wolny! Wszystkich zainteresowanych do Wsoli dowiezie autobus  (opłata za przejazd w obie strony: 6 zł), odjazd z przystanku przy ul. Chrobrego (Vis a Vis) o godz. 16.15.  Liczba miejsc jak zwykle ograniczona pojemnością muzealnych wnętrz. Redakcja


10 ROZMAITOŚCI

WWW.OKONAMIASTO.PL

Młodzi sportowcy wyróżnieni Uroczyste podsumowanie rywalizacji połączone było z obchodami jubileuszu 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego.

Siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 stała się w piątek centrum radomskiego sportu szkolnego. Wy różnienia d la najlepszych sportowców, ich opiekunów oraz dy rektorów najakty wniejszych placówek oświatowych przeplatały występy artystyczne przygotowane przez grupy działające na terenie PSP nr 34. – Radom jest jednym z najprężniej funkcjonujących ośrodków, jeżeli chodzi o sport szkolny i organizację zmagań dla najmłodszych. Liczne grono w yróżnionych, zarówno wśród młodzieży, jak i trenerów, jest najlepszym tego przyk ładem – podkreślił Jarosław Ludwiński, prezes SZS w Radomiu. – Życzę wszystk im, żeby z ta k im zapa łem, ja k w poprz ed n i m sez on ie, podejmowali treningi w przyszłości. Tylko ciężka praca jest bow iem najlepsz ą d rogą do osiągnięcia wspaniałych sukcesów – przekonywał wiceprezydent Radomia, Ryszard Fałek.

W ramach podsumowania IX Radomskiej Olimpiady Młodzieży wyróżnienia otrzymali Damian Dryja (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3), Zuzanna Górecka (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21), Bartłomiej Kaczkowski (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4), Dominik Kędzierski (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9) Jakub Kowalczyk (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4), Bartosz Bogacz (Publiczne Gimnazjum nr 22), Oskar Borkowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4), Mateusz Dębski (Publiczne Gimnazjum nr 2), Kacper Jaskulski (Publiczne Gimnazjum nr 22), Mateusz Kaczor (Publiczne Gimnazjum n r 8), K at a r z y na Kowa l sk a (Publiczne Gimnazjum nr 8), Kamila Leśniewska (Publiczne Gimnazjum nr 13), Paulina Nogaj (Publiczne Gimnazjum nr 10), Aleksandra Pacałowska (Publiczne Gimnazjum nr 8), Natalia Piwowarska (Publiczne Gimnazjum nr 10), Izabela

Smolińska (Publiczne Gimnazjum nr 8), Marlena Sukiennik (Publiczne Gimnazjum nr 13), Paulina Waśniewska (Publiczne Gimnazjum nr 8) Bartłomiej Dasiewicz (Zespół Szkół Elektronicznych), Klaudia Gębska (V Liceum Ogólnokształcące), Karina Puchalska (III Liceum Ogólnokształcące), Krzysztof Olcz ykowsk i (Z espó ł Sz kó ł Technicznych), Anna Rędzia (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4) i Mateusz Soból (Zespół Szkół Budowlanych). Spośród nauczycieli wyróżnienia otrzymali: Magdalena Banaszkiewicz (Publiczne Gimnazjum nr 10), Mariola Jaskulska (III Liceum Ogólnokształcące), Krzysztof Jaskulski (Publiczne Gimnazjum nr 22), Krzysztof Krzysztoszek (Publiczne Gimnazjum nr 10), Agnieszka Kotowicz (Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 4), Jerzy Kupis (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4), Jacek Kusal (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3), Ma-

riusz Lis (Publiczne Gimnazjum nr 8), Maciej Kwiatkowski (Publiczne Gimnazjum nr 13), Robert Makuch (Publiczne Gimnazjum nr 22), Maciej Miter (Zespół Szkół Elektronicznych), Wojciech Pawłowski (Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 4), Marcin Roguski (Publiczne Gimnazjum nr 2), Andrzej Sitkowski (V Liceum Ogólnokształcące), Katarzyna Skórkiewicz (Publiczne Gimnazjum nr 13), Wiesława Smolińska (Publiczne Gimnazjum nr 8), Katarzyna Socha (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21), Dariusz Sołśnia (Publiczne Gimnazjum nr 8), Marek Szczygielski (Zespół Szkół Budowlanych), Krzysztof Śmiałek (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4), Adam Świostek (Publiczne Gimnazjum nr 8), Konrad Witkowski (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9) ora z Z bigniew Wosion (Z espół Szkół Elektronicznych). W klasyfi kacji szkół podstawowych pierwszą trójkę stworzyły:

PSP nr 4 (1851,5 pkt), PSP nr 3 (1355,5 pkt) oraz PSP nr 9 (1237 pkt). W sumie sklasyfikowanych zostało 27 szkół. W gronie 18 gimnazjów najlepsze okazały się PG nr 8 (1742,5 pkt), PG nr 13 (1420 pkt) oraz PG nr 10 (1167,5 pkt). Klasyfikacja wśród szkół ponadgimnazjalnych została podzielona na kategorię dziewcząt i chłopców. W tej pier wszej

czołowe lokaty zajęły V Liceum Ogólnokształcące (435 pkt), III Liceum Ogólnokształcące (325 pkt) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (244 pkt). Wśród chłopców najlepsi byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych (325 pkt), Zespołu Szkół Budowlanych (292,5 pkt) oraz Zespołu Szkół Elektronicznych (248,5). UM Radom

B i e g d l a P a p i e ż a Raport pomeczowy: Stal w J e d l n i L e t n i s k o Mielec vs. Radomiak Radom Radomiak na ligowym dnie. Kolejna porażka i brak perspektyw na lepsze jutro. Nasz zespół, w jakim zestawieniu personalnym by nie grał, schodzi z boiska ze spuszczoną głową. Może się powtarzamy, ale powtórzymy raz jeszcze - jeżeli właściciel klubu nie uderzy pięścią w stół, przyszły sezon spędzimy w III lidze.

13 października br. o godz. 14.00 w związku z obchodami tegorocznego Dnia Papieskiego - „ Jan Paweł II - papież dialogu”, już po raz drugi w Jedlni-Letnisku odbył się charytatywny bieg pod hasłem „Bieg dla Jana Pawła II - BĄDŹ ŚWIĘTYM Uczestnicy otrzymali okolicznościowe koszulki i biegli w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa 1km ulicami: Płużańskiego, Nadrzeczna, Lelewela, Zachodnia, gimnazjum – 5km ulicami: Nadrzeczna (w stronę kładki), wokół zalewu do zapory, Nadrzeczna, Lelewela, Zachodnia, dorośli – 2km ulicami: Płużańskiego, w prawo Nadrzeczną (w stronę kładki), nawrót koło kładki, Nadrzeczna, Lelewela, Zachodnia. Metę dla wszystkich wyznaczono przy Kościele. Tam uczestnicy biegu mogli odpocząć, napić się wody i wymienić doświadczeniem. Następnie Reklama

zaplanowano losowanie nagród, poczęstunek i uroczyste zakończenie imprezy. Pogoda i piękne okoliczności przyrody sprzyjały

nie pierwszym i zapewne nie ostatnim wydarzeniom sportowym w gminie. Redakcja

Tym razem pogromcą Radomiaka okazał się ligowy beniaminek - Stal Mielec, w której prym wiedzie, niechciany swego czasu w Radomiaku, Maciej Domański.  Katem RKS-u okazał się natomiastSebastian Łętocha,  który w 45 minucie ustalił wynik spotkania. Nasz zespół, standardowo - nie grał źle i nie był gorszy od rywala. Szkoda tylko, że te wszystkie czynniki nie przekładają się

=$.’$'237<&=1< =G L â =G]LVâDZ3âDVNRFLĕVNL 3â N Lĕ NL

ľ2SUDZ\]QDQ\FKPDUHN ľ2SUDZ\G]LHFLÚFHGR Radom, ul.Traugutta 14a, tel. 48 363 37 15 $3/,.$&-$62&=(:(..217$.72:<&+ .20387(52:(%$'$1,(:=52.8:&(1,(2.8/$5™:

na zdobycz punktową. Piłka nożna, to nie jazda figurowa na łyżwach, tutaj za styl nikt nie daje punktów, których Radomiak potrzebuje jak ryba wody. Gdyby nie rezultaty innych spotkań, które tydzień w tydzień, są dla Zielonych korzystne - nasi piłkarze byliby już skazani na heroiczną walkę o utrzymanie. Stal: Wyparło - Kardyś, Załucki, Duda, Getinger - Kościelny, Głaz, Skiba (73’ Płatek), Do-

mański - Buczyński (90’ Jaworski), Łętocha (89’ Pruchnik). Radomiak: Budzyński - Cieciura, Kalinowski, Świdzikowski, Derbich - Byszewski (76’ Bojek), Czoska, Białożyt (62’ Leandro), Puton (83’ Kornacki) - Wolski (83’ Stanisławski), Cichos. Żółte kartki:  Puton, Świdzikowski, Leandro. Radomiak.eu


1 marca (piątek) WWW.OKONAMIASTO.PL

Tortellini z sosem serowym

ROZRYWKA 11

HOROSKOP BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

Skład: makaron tortellini z nadzieniem mięsnym – 250 g serek topiony – 60 g ser bałkański – 100 g ser żółty – 150 g 1/2 szklanki śmietany 1 cebula 2 świeże pomidory masło przyprawy

Sposób przyrządzania:

Wstawiamy osoloną wodę z odrobiną oleju w celu ugotowania makaronu. Makaron tortellini należy gotować ok. 15 minut. W tym czasie cebulę podsmażamy na maśle na złoty kolor. Następnie wlewamy śmietanę. Do zagrzanej śmietany dokładamy ser bałkański, żółty i topio- Ugotowane i odceny. Mieszamy i ca- dzone tortellini połość przyprawiamy. lewamy sosem se-

Czekoladowa baba Skład:

125 g miękkiego masła 3/4 szklanki cukru pudru 2 jajka 100 g gorzkiej czekolady 1 i 1/4 szklanki mąki pszennej 1 łyżeczka proszku do pieczenia 2 łyżki gorzkiego kakao 1/2 szklanki mleka 30 wiśni (w syropie własnym)

Sposób przyrządzania:

Czekoladę roztapiamy (może być w mik rofa lówce). Masło ucieramy z cukrem pudrem na puszystą,

gładką masę. Dodajemy jajka i miksujemy. Następnie dolewamy roztopioną czekoladę i delikatnie mieszamy łyżką. Do masy

RAK

LEW

rowym. Na wierzch układamy pomidory. Smacznego! dodajemy suche sk ład ni k i (proszek do pieczenia, mą kę oraz kakao) na przemiennie z mlekiem. Wszystko miksujemy. Na koniec dodajemy w iśnie i mieszamy. Do formy wlewamy gotową masę. Babę pieczemy w temperaturze 180 stopni ok. 40 minut. Do dekoracji użyłam roztopionej białej czekolady. Smacznego! Przepis pochodzi z bloga: lightday.pl. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim! Znajdziecie tam wiele ciekawostek kulinarych, modowych i lifestylowych.

Po raz VIII w Pawłowie grały Kapele Weselne

Ludowi muzycy regionu radomskiego i kieleckiego od lat rezerwują sobie pierwszą sobotę października na udział w Przeglądzie Kapel Weselnych w Pawłowie. W tym roku w przeglądzie uczestniczyło 10 kapel. Laureatem I miejsca została Kapela Weselna Zdzisława Kwapińskiego w składzie: lider Zdzisław Kwapiński (saksofon alt., skrzypce, wokal), Krzysztof Deja (akordeon), Tadeusz Sałbut (skrzypce, saksofon tenorowy), Michał Kwapiński (bęben). Kapela żywiołowo wykonała regulaminowe trzy utwory: Oberka spod Lipska, mazurka Tadra moja Tadra oraz walczyka weselnego. Drugie miejsce ugrała Kapela Braci Tarnowskich, grająca w składzie: Adam Tarnowski na skrzypcach, Stanisław Tarnowski na harmonii oraz Tadeusz Dąbrowski na saks. altowym. Należy nadmienić, że Kapela Braci Tarnowskich to tegoroczny laureat głównej nagrody BASZTY na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą. Trzecią lokatę otrzymała Kapela

Weselna Stefana Ruzika ze Skarż ysk a . Liderow i g rającemu na akordeonie towarzyszyli: Kazimierz Przybycień (trąbka), Zofia Ślęzak (skrzypce) oraz Mieczysław Szwed (bęben). Wyróżnione zostały: Kapela Jana Wochniaka z GOK w Wieniawie, Kapela Henryka Zawadzkiego ze Strzałkowa, Kapela Zygmunta Kwaśniewskiego, Kapela Krzysztofa Rokicińskiego, Kapela Mirosława Rogali z Ostałówka, Kapela Czesława Golińskiego, Kapela Sami Swoi Stanisława Kujawiaka. Tradycyjnie wystąpiły podczas tegorocznego „wesela” ludowe zespoły z terenu gminy Chlewiska: Broniowianki, Ostałki, Pawłowianki i Załawianki. I nagrodę ufundował Powiat Szydłowiecki, który jest Partnerem GOK przy organizacji tej pięknej muzycznej imprezy od jej początków. Drugą i trzecią nagrodę ufundował GOK Chlewiska, a wyróż-

nienia – Wójt Gminy Chlewiska. Imprezę sponsorowali: Hurtownia VICO, Krzysztof Adamczyk, radny Artur Gałązka oraz A.S.Woda. Dyplomy, wyróżnienia, nagrody wręczali: Wójt Gminy Krzysztof Adamczyk, Przewodniczący Rady Gminy Chlewiska Walenty Demczuk oraz dyrektor GOK A.S.Woda. Na uwagę zasługuje fakt, że „Przegląd Kapel Weselnych im. Adama i Antoniego Wyrwińskich” ma swoich fanów na Podkarpaciu i w Ma-

łopolsce - specjalnie przyjechali do Pawłowa na święto muzyki ludowej. Tegoroczna skromniejsza oprawa imprezy miała swoją przyczynę w ogra niczony m tegoroczny m budżecie GOK. Dyrektor GOK zapewnił, że w przyszłym roku artyści i miłośnicy muzyki weselnej spotkają się również na tradycyjnej weselnej biesiadzie. Przegląd przygotowali pracownicy GOK Chlewiska. powiatszydlowiec.pl

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

RYBY

Zapowiada się wybitnie rodzinny tydzień. Przed tobą zdecydowana poprawa stosunków z najbliższymi. Skorzystasz z ich cennego doświadczenia, przyda Ci się w najbliższych dniach. Niestety, zapowiada się trudny tydzień. Narobiłeś zaległości w pracy, a szef patrzy Ci na ręce. Dałeś mu kolejny pretekst do nagany. Musisz się bardziej skoncentrować. Może uda Ci się i tym razem załagodzić sytuację. Szykują się zmiany w sferze zawodowej. Czy na dobre? Czas pokaże, ale sporo zależy w tym tygodniu od Twojego zaangażowania. Nie przegap ważnego wydarzenia w okolicach piątku – los szykuje dla Ciebie małą niespodziankę. Nawał obowiązków w pracy spowoduje, że nie będziesz mieć czasu na odpoczynek. Niejedno popołudnie i wieczór poświęcisz na nadrabianie zaległości. Wyciągnij wnioski i postaw na systematyczność. Nie wszystko da się załatwić w pięć minut. Wystrzegaj się zazdrości, będzie ona złym doradcą. Dowiesz się czegoś zaskakującego o swoim partnerze. Krzykami i pretensjami jednak niczego nie załatwisz. Lepiej spokojnie i szczerze porozmawiajcie o waszym związku i problemach. Ostatnio zachowujesz się jak stara panna. Twój partner niepotrzebnie się denerwuje, nie wie, co o twoim postępowaniu myśleć. Powiedz mu wreszcie o co ci chodzi, przestań marudzić, bo całkiem straci na ciebie apetyt w łóżku. Weź się w końcu w garść. Zaczniesz być znudzony w związku. Ponarzekasz, będziesz wytykać błędy, a być może potrzebna jest tylko szczera rozmowa. Warto, czasem ugryźć się w język, aby ratować sytuację. W pracy zbytnio popadasz w rutynę. Choć wykonujesz ją przyzwoicie, to ocena przełożonych nie wypada dla ciebie najlepiej. W twojej firmie szykują się poważne zmiany. Uważnie obserwuj, co się dzieje. W najbliższym czasie szykuje się wyjazd. Dobrze przemyśl jednak planowany wyjazdowe – być może odleglejszy termin będzie atrakcyjniejszy. Przed wyjazdem musisz przecież uporządkować kilka ważnych spraw. W pracy zdecydowanie stać cię na więcej. Dobrze wiedzą o tym przełożeni, dlatego zwiększają wymagania. Ale nie martw się, taka sytuacja wyjdzie ci na dobre. Zostaniesz doceniony, staniesz się bardziej kreatywny i otwarty na nowe wyzwania. Miłość doda Ci skrzydeł. W dodatku czeka Cię wiele spotkań z interesującymi ludźmi, dalekie podróże i mnóstwo wrażeń. Cały tydzień spędzisz na wysokich obrotach, ale w ogóle nie będziesz odczuwać zmęczenia. Przed Tobą zmiany w pracy i konieczność podejmowania ryzykownych decyzji. Układ planet będzie dla Ciebie sprzyjający. Chociaż nieraz znajdziesz się na krawędzi ryzyka – zawsze wyjdziesz z trudnych sytuacji obronną ręką.


12 PROMOCJA

WWW.OKONAMIASTO.PL

Reklama

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, informuje, że w dniu 22.10.2013 o godz.11 odbędzie się przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własnosci lokalu mieszkalnego. Mieszkanie kat.M-1 przy ulicy Czachowskiego 21 m.128, IX p. o powierzchni użytkowej – 29, 75m2 cena wyjściowa – 57.000,00 zł wadium – 2.850,00 zł Na przetarg należy się zgłosić osobiście, bez osób towarzyszących, z dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym. Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium, które winno być uiszczone na niżej podane konto w terminie 21.10.2013r. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 78 1050 1793 1000 0090 3024 8422 Mieszkanie można obejrzeć w dniu 18.10.2013r. w godz. 9.00 - 11.00 Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci. Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn. Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 22.10.2013 r. o godz. 11 w sali Nr 10. Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. /48/ 384-06-40 do 42 w. 329

Oko na miasto i region nr 167  
Oko na miasto i region nr 167  
Advertisement