Issuu on Google+

ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านวิจยั ในสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำ�นวณ อันเป็นสาขาทีป่ ระกอบ ไปด้วยความรูใ้ นด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้แบบจำ�ลอง หรือการคำ�นวณร่วมกับคอมพิวเตอร์ทม่ี สี มรรถนะสูง เพือ่ ให้เกิด ความเข้าใจนำ�ไปสู่การตัดสินใจและพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 (เน้นทำ�เฉพาะวิทยานิพนธ์) 36 หน่วยกิต แผน ก 2 (ทำ�วิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา) 36 หน่วยกิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 (สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต แบบ 1.2 (สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต แบบ 2.1 (สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต แบบ 2.2 (สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต ทุนการศึกษา ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัย ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เงินสนับสนุนการศึกษา เงินอุดหนุนการวิจัย และนำ�เสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์เชิงคำ�นวณ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์ ภาพโดย : นายพชร กางกั้น

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 053916775 fax. 053916776 email: science@mfu.ac.th เวบไซต์หลักสูตร bit.ly/ComputationalScienceMFU

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กลุ่มวิจัยแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์

กลุ่มวิจัยชีวคำ�นวณ หัวข้อวิจัย

หัวข้อวิจัย

การจำ�ลองการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การใช้เหมืองข้อมูลในชีวสารสนเทศ

การจำ�ลองการไหลของของไหลและความร้อน

การจำ�ลองผิวบนใบหน้า จากกระโหลกศีรษะ การศึกษาสภาวะแวดล้อม ที่ เ หมาะสมของชาป่ า ใน พื้นที่ภาคเหนือ

ผลการคำ�นวณการกระจายตัว ของอุณหภูมิและการไหลของอากาศ ภายในเตาเผาเซรามิกที่ถูกออกแบบ ใหม่เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการกระจาย ความร้อนและการใช้พลังงาน

ผลการทำ�นายการกระจายความหลากหลาย ทางชนิด พืชวงศ์ปาล์มของไทยในภูมภิ าคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ดาราศาสตร์

กลุ่มวิจัยพิบัติภัยและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

หัวข้อวิจัย

หัวข้อวิจัย

การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็กปั่นป่วนในอวกาศ การแผ่รงั สีแกมม่าและรังสีเอ็กซ์ของบริเวณรอบๆ ใจกลางดาราจักรกัมมันต์ แบบจำ�ลองของการเกิดรังสีแกมม่า พลังงานสูงในบริเวณรอบๆ ใจกลาง ดาราจักรกัมมันต์ (Active Galactic Nuclei, AGNs) โดยที่ข้อมูลที่ผู้สังเกตการณ์จะ ได้รับคือพลังงานและตำ�แหน่งของรังสี แกมม่าที่พบ

ผลการคำ�นวณโดยใช้เทคนิกการจำ�ลองแบบ Monte Calro ทำ�ให้เราเห็นว่าขนาดของบริเวณที่ให้ กำ�เนิดรังสีแกมม่าที่พลังงานต่างๆ ไม่เท่ากัน

ตัวอย่างผลการจำ�ลอง เส้ น สนามแม่ เ หล็ ก และ การเคลื่อนที่ของอนุภาค ทีม่ ปี ระจุในสนามแม่เหล็ก ปั่นป่วน

การไหลของแม่น้ ำ� การพังทลายของดิน การเจริญเติบโตของต้นไม้ การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุ ในสนามแม่เหล็กในอวกาศ แบบจำ�ลองอุทกภัยในพื้นที่บริเวณ แม่น้ำ�ลาว จ.เชียงราย การศึกษาวิธีการลดปัญหาอุบัติภัยจากดินถล่ม


Computational Science, MFU