Page 1

JOURNAL OF REGIONAL IRRIGATION OFFICE 7

ปที่ 10 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2561


วิสัยทัศนกรมชลประทาน " กรมชลประทานเปนองคกรอัจฉริยะ ที่มุงสรางความมั่นคง ดานน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณคาการบริการ ภายในป 2579 "

พันธกิจ 1.พัฒนาแหลงนํา้ และเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน ตามศักยภาพของลุม นํา้ ใหเกิดความสมดุล 2.บริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ ใหเพียงพอ ทั่วถึง และเปนธรรม 3.ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัย อันเกิดจากนํา้ ตามภารกิจอยางเหมาะสม 4.เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวน การพัฒนาแหลงนํา้ และบริหารจัดการนํา้


วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

วันพืชมงคล

วันฉัตรมงคล มติ ครม. ใหปรับเปลี่ยนวันหยุดราชการของประเทศไทยครั้งใหมแลว ยกเลิกวันดังกลาว เพราะวันฉัตรมงคล ถือเปนวันขึ้นครองราชยของแตละรัชกาล พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล ขั้นเตรียมงานพระราชพิธี เริ่มตั้งแตพิธีตักน้ำ และทำพิธีเสกน้ำ ณ เจดียสถานสำคัญจากสถานที่ตักน้ำ กอนที่จะสงเขา มาทำพิธีตอไปในพระนคร น้ำที่เสกนี้ใชสำหรับถวายสำหรับถวายเปน น้ำอภิเษก และสรงมุรธาภิเษก โดยมีระเบียบกำหนด ใหใชน้ำจากแมน้ำ 5 สาย ไดแก แมน้ำคงคา ยมนา อิรวดี มหิ และสรภู ในชมพูทวีป หรือที่เรียกวา “ปญจมหานที” แตเนื่องจากประเทศไทยอยูหางจากชมพูทวีปมาก ไมสะดวกในการเดินทาง จึงเปลี่ยนมาใชน้ำจากแมน้ำ 18 แหง จากภายในพระราชอาณาจักรแทน นอกจากนี้ยังมีพิธีจารึกดวงพระราชสมภพในพระสุพรรณบัฏ และแกะพระราชลัญจกร พิธีเบื้องตน เริ่มตั้งแตตั้งนำวงดาย จุดเทียนชัย และเจริญพระพุทธมนต พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เริ่มจากสรงมุรธาภิเษก ตอจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุม พระราชอาสน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และพราหมณนั่งประจำทิศทั้ง 8 กลาวคำถวายพระพรชัยมงคล และถวายดินแดน ใหอยูใ นความคุม  ครองของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห  วั ตอจากนัน ้ ทรงรับน้ำอภิเษก ขึน ้ สูพ  ระทีน ่ ง่ั ภัทรบิฐพระราชอาสนองคใหม พระมหาราชครูเริ่มรายเวทยพิธีพราหมณเมื่อรายเวทยเสร็จแลวจึงกราบทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวลง พระปรมาภิไธย ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ คือ เครื่องหมายแสดงความเปนพระมหากษัตริย ไดแกพระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรคชัยศรี ธารพระกร วาลวิชนี ฉลองพระบาทเมื่อทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎมาสวมพระเศียร เจาพนักงานจะประโคมดนตรี ทหารยิงปนใหญ พระสงฆเคาะระฆัง และสวดชัยมงคลคาถาทั่วพระราชอาณาจักร หลังจากนั้นพราหมณถวายพระแสงศาสตราวุธเปนอันเสร็จพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พิธีเบื้องปลายเมื่อเสร็จ พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกแลว จะเสด็จออก ณ มหาสมาคม เพื่อใหเหลาขาราชการ และประชาชน ไดถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสทรงเขาพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และตั้งแตรัชกาลที่ 7 เปนตนมา ไดมีพระราชพิธีประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีนอกจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเพื่อประกาศพระองค เปนศาสนูปถัมภกษัตริยาธิราชเจา ในพระบรมมหาราชวังเสด็จเยี่ยมราษฎร เมื่อทรงเสร็จพระราชพิธีตางๆ ที่เกี่ยวของแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จพระราชดำเนิน ใหราษฎรไดมีโอกาสชมพระบารมี

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2561 พระโคพอ-พระโคเพียง กินน้ำ หญา และเหลา พยากรณวา น้ำทาจะบริบูรณ การคมนาคมสะดวกขึ้น การคาขายกับตางประเทศดี ที่มาจาก : https://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4469.html

วันสำคัญประจำเดือน

3


สำนักงานชลประทานที่ 7 :

รวมประชุมติดตามสถานการณนำ้ ปจจุบนั การดำเนินโครงการตามพระราชดำริผล

การดำเนินโครงการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน การดำเนินโครงการไทยนิยมยัง่ ยืน

ภกิ จ การ รพม วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 7 นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พรอมดวย นายไพฑูรย ไชยภูมิสกุล รองผูอำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผูอำนวยการสวน ผูอำนวยการโครงการ หัวหนาฝาย และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เขารวมประชุมติดตามสถานการณน้ำปจจุบัน การดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ผลการดำเนินโครงการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน การดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตลอดจนรับฟงปญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตางๆ โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เปนประธานการประชุม ณ หองประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7


สำนักงานชลประทานที่ 7 : ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และดูถนนยางพารา

ภกิ จ การ รพม วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝายบำรุงรักษา กรมชลประทาน และคณะ พรอมดวยนายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายไพฑูรย ไชยภูมิสกุล รองผูอำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายไพฑูรย สุขตาย ผูอำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจาหนาที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ดูถนนยางพาราซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัยดินซีเมนตผสมยางพารา โครงการอางเก็บน้ำหวยถ้ำแข บานมวงเดียด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และติดตามการดำเนินงาน โครงการระบบสงน้ำสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา บุงมะแลงใต สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 13 จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานชลประทานที่ 7


สำนักงานชลประทานที่ 7 : จัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต ระหวางวันที่ 11-16 เมษายน 2561

ภกิ จ การ รพม วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นายไพฑูรย สุขตาย ผูอ ำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจาหนาทีใ่ นสังกัด จัดตั้งจุดบริการประชาชน โดยสนับสนุนกาแฟและน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนที่เดินทางไดแวะพัก ในชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต ระหวางวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 ณ บริเวณหนาโครงการชลประทานอุบลราชธานี ถนนแจงสนิท (อุบลฯ – ยโสธร) บานหนองแก ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


สำนักงานชลประทานที่ 7 :

รวมกิจกรรมโครงการ

“กฟผ. ชวนเพื่อนเยี่ยมเยือนถามขาวชาวแกงสะพือ”

ภกิ จ การ รพม วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 7 นายไพฑูรย ไชยภูมิสกุล รองผูอำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พรอมดวยนายไพฑูรย สุขตาย ผูอำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ รวมกิจกรรมโครงการ “ กฟผ. ชวนเพื่อนเยี่ยมเยือนถามขาวชาวแกงสะพือ ” เพื่อพบปะพูดคุยกับผูประกอบการในพื้นที่บริเสณแกงสะพือ เพื่อรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมทั้งอุปสรรคปญหาจากการที่ กฟผ. ไดดำเนินการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล สนับสนุนการทองเที่ยวในหวงเทศกาลสงกรานตในป 2561 เพื่อนำไปปรับปรุงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝาย ณ แกงสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


สำนักงานชลประทานที่ 7 : รวมใหบริการประชาชนตามโครงการ “ หนวยบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ”

ภกิ จ การ รพม วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 นายสัมพันธ เดือนศิริรัตน ผูอำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร พรอมดวย นายอดิศักดิ์ สังขสกุล หัวหนาฝายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายยอดรัก หนึ่งคำมี หัวหนาฝายสงน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ นายทวน ทองธรรมชาติ เจาพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจาหนาที่ โครงการชลประทานมุกดาหาร รวมใหบริการประชาชนตามโครงการ “ หนวยบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบานนาทาม ตำบลปาไร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


สำนักงานชลประทานที่ 7 :

รวมถายโอนภารกิจกรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภกิ จ การ รพม วันศุกรท่ี 27 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 7 นายอิสรา เทียนศรี ผูอ ำนวยการสวนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พรอมดวยนายองอาจ แสนอุบล หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาการใชน้ำ รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝายออกแบบ นายคชาทัช กาสินธุพ  ลิ า หัวหนาฝายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครพนม และนายอรรคเดช ฤกษพบิ ลู ย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ฝายออกแบบ รวมถายโอนภารกิจกรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โครงการกอสรางสถานีสบู น้ำดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ำ บานสรางเม็กเหนือ บานสรางเม็ก ตำบลทาลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


มุมมองการเรียนรู นาโนเทคโนโลยีคืออะไร

นาโนเทคโนโลยี เปนการประยุกตทางวิทยาศาสตรที่ปจจุบันมีการพูดถึงกันมาก และถือไดวาเปนเทคโนโลยี ที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกในอดีตและปจจุบันเปนอยางมาก หากเราจะเห็นสิ่งตางๆอยูรอบตัวเรานั้น เกิดจากสิ่งที่เล็กรวมตัวกันทำใหเกิดสิ่งใหมหรือมีขนาดใหญขึ้นซึ่งทางวิทยาศาสตรเรียกวา “ อะตอม ” โดย อะตอมจะมีการเรียงตัวกันในรูปแบบตางๆ ทำใหเกิดสิ่งของขึ้นมาเปนรูปรางและมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน ไมวาจะเปน หนังสือ โตะ ปากกา ดินสอ น้ำ หรือสิ่งอื่นที่เปนสสาร การที่เราพบวาสสารเหลานั้นเกิดจากการเรียงตัวของอะตอมทำใหเราคิดคน นำอะตอมมาประกอบเปนสสาร ที่มีคุณสมบัติใหม โดยอะตอมมีขนาดที่เล็กมากไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา จำเปนที่จะตองใชเครื่องมือ ที่เหมาะสมในการนำอะตอมมาเรียงตัวกันใหม ถึงแมวาในอดีตเราจะรูจักอะตอมหรือที่เรียกวาโมเลกุลมานานแลวก็ตาม แตยังไมสามารถนำไปใชหรือวาเปลี่ยนแปลง โครงสรางในระดับโมเลกุลใหไดคุณสมบัติและสสารตัวใหม เพียงแคนำแรธาตุมาผสมกันหรือวายอสวนใหมีขนาดที่เล็กลงเทานั้น อยางเชน ไมโครซิฟ ซึ่งมีขอจำกัดมาก สงผลทำใหคิดคนนำโมเลกุลมาจัดเรียงทำใหเกิดวัสดุใหมที่มีขนาดเล็กลง และมีคุณสมบัติใหมที่ดีขึ้นกวาเดิม เมื่อครั้งบริษัท IBM ไดนำกลองจุลทรรศนที่สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของอะตอม และสามารถที่จะกำหนดการเคลื่อนที่ของโมเลกุลนั้นได เปนแนวคิดตนแบบในการนำโมเลกุลมาควบคุมและจัดเรียงใหม โดยใชโมเลกุลสามารถจัดเรียงไดตามตองการและเที่ยงตรง


มุมมองการเรียนรู นาโนเทคโนโลยีคืออะไร

นาโน คือ อัตราสวน 1 ในพันลาน หรือเทากับ เมตร เราจึงพูดกันทั่วไปวา “ นาโนเมตร ” เปนการเรียงตัวในระดับโมเลกุลมาจัดเรียง 10 ตัว เพื่อใหสสารที่มีคุณสมบัติใหมที่ดีและสามารถทำใหมีขนาดเล็กมาก เหมาะสมกับการนำไปใชประโยชนตามตองการ เชนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผานาโน หุนยนตนาโน โดยการนำเอาโมเลกุลมาจัดเรียงทางเคมีและกลศาสตรผสมผสานกัน ประโยชนของนาโนเทคโนโลยี ประโยชนของนาโนนั้นสามารถที่จะนำไปใชในดานตางๆ อยางกวางขวาง ทำใหมนุษยมีความเจริญกาวหนาในดานตางๆ และชวยนำไปพัฒนาชีวิต วิทยาศาสตร การแพทย การขนสง คอมพิวเตอร - มีขนาดเล็กลงและทำงานที่รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน การใชนาโนเทคโนโลยีมาผลิตอุปกรณคอมพิวเตอร ทำใหคอมพิวเตอรทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน ้ ทำใหมขี นาดเล็กลง ใชพลังงานนอยลง ทำใหมขี นาดและราคาที่ลดลง รักษาโรคและอาการตางๆ - มีการนำเอานาโนเทคโนโลยีมาสรางหุนยนตขนาดเล็กมาก โดยสามารถเขาไปในรางกาย ผานกระแสเลือด หุนยนตจะทำหนาที่หาจุดบกพรองในระดับเซลล จะเขาไปตรวจสอบและทำลายเซลลที่ผิดปกติในรางกาย ยานยนตและอวกาศ - ในดานวัสดุที่มีความเขากัน ชวยลดพลังงานในการขับเคลื่อนของเครื่องยนต ลดแรงเสียดทาน มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น ในรถยนตไดนำมาเปนวัสดุของเครื่องยนตในการสันดาปภายในโดยใชพลังงานนอย และมีความแข็งแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในดานวิทยาศาสตร - การนำนาโนเทคโนโลยีมาใชงานดานอุปกรณทางวิทยาศาสตรชวยใหมีการคนควาอะไรหลายอยาง ไดมากขึ้นและชวยใหงานวิจัยไดดีและมีความแมนยำ จึงทำใหวิทยาศาสตรมีความกาวหนาไป ทั้ง เคมี ชีววิทยา และอื่นๆ สิ่งแวดลอม - ชวยใหคิดคน อุปกรณที่ประหยัดพลังงานลดใชทรัพยากร และมีการปรับปรุงในอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการกำจัดมลพิษ วัสดุอุปกรณ - ทำใหเกิดวัสดุอุปกรณที่เกิดขึ้นมาใหมเพื่อใชในชีวิตประจำวันไดมากมาย เพื่อใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น มีขนาดเล็กลง มีความแข็งแรงมากขึ้น และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปใชงาน อยางเชน ผานาโน เปนผาที่ระบายอากาศไดและไมมีกลิ่นอับไมสะสมแบคทีเรีย พลาสติกที่มีความแข็งแรงและขนาดเบา เปนตน ในแตละสสารมีโมเลกุลและคุณสมบัติเฉพาะ ตัวอยางรูปแบบโมเลกุล

ที่มาจาก : http://www.krabork.com/2015/09/01/


สารสนเทศพาชิม แ ล ว เ ร า จ ะ พ า ไ ป สารสน เ ทศพาชิม

ราน หนูดีบะหมี่เกี๊ยว

สารสนเทศพาชิมฉบับนี้ เรามีรานมานําเสนอครับ...ไดแก หนูดีบะหมี่เกี๊ยว เรียกไดวาเปนราน เอาใจชาวออฟฟศ บรรยากาศก็ธรรมดาปกติครับ เหมือนรานอาหารกลางวันทั่วไป แตที่ไมธรรมดาของรานนี้คือ บะหมี่เกี๊ยวครับ นํ้าซุบเขมขนอรอยมาก เรียกไดวา ซดหมดชามตลอดที่มากินรานนี้ และยังมี ขาวหมูกรอบ , ขาวหมูแดง , ขาวขาหมู , กวยจั๊บหมูกรอบ มีสมตําดวยนะครับ จัดวาอรอย สะอาด และถูกครับ ... ถูกใจชาวออฟฟศแนนอน ทางรานยังมีจัดทํานอกสถานที่ดวยนะครับ ราคาคิดรายชามเหมือน ทานที่ราน เที่ยงๆคิดไรไมออก ลองคิดถึง รานหนูดีบะหมี่เกี๊ยว ไดครับผม ตองไปโดนกันครับผม สวนราคา : อยูที่ 30 - 50 ขึ้นไปแลวแตเมนู ครับผม ที่รานตั้ง : ตรงขามตึกครุศาสตร ม.ราชภัฎ ซ.แจงสนิท1 (ซอยประมง)

สําหรับนักชิมทานใดมีรานเด็ด แนะนํามาไดที่ itc.rio7@gmail.com .... แลวเราจะพาไป


อัพเดต Windows 10 แลว มาเคลียรพื้นที่หลังอัพ ชวยเพิ่มเนื้อที่วาง หลังจากเราไดนำเสนอวิธอี พ ั เดตเปน Windows 10 เปนรุนใหมๆ อยางเชน Creators Update หรือ Fall Creators Update เปนตน แตวา ไมวา จะอัพเดตครัง้ ใหญทกุ ครัง้ หลังอัพเดตเสร็จ จะมีไฟลตกคางกินเนือ้ ทีค ่ อ นขางเยอะอยู แนะนำใหเคลียรไฟล สวนนี้กันตามวิธีนี้ เพื่อใหเนื้อที่วางเพิ่มขึ้นครับ (เมือ่ มีอพ ั เดตใหญครัง้ ตอไปอัพเดตแลวก็อยาลืมเคลียรอกี นะครับ)

1 - เปดโปรแกรม Disk Cleanup คลิกที่ Start และพิมพหา “Disk Cleanup” เลือก Drive ที่ติดตั้ง Windows ในที่นี้คือ Drive C

3 - คลิกเลือกตามภาพ แตวา หากพบในสวนอื่นที่กินเนื้อที่ก็สามารถเคลียรไดเชนกัน ( ระวังสวนของ Recycle Bin เนื่องจากอาจจะมีไฟลที่ทาน ยังตองเอากลับมาใชใหม ใหตรวจสอบที่ Recycle Bin ใหดีกอนเคลียรสวนนี้ )

2 - คลิก Clean up system files (หากหลังจากนี้ถายังมีถามให ใหเลือก Drive ที่ลง Windows ไว ในที่นี้คือ Drive C)

ทีม ่ าจาก :: https://www.beartai.com/beartai-tips/computer-tips/207628

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ #5 สำนักงานชลประทานที่ 7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ #5 สำนักงานชลประทานที่ 7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ #5 สำนักงานชลประทานที่ 7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ #5 สำนักงานชลประทานที่ 7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

Advertisement