Page 1

สาธิตสาร ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน-มีนาคม 2560


12.08.60

โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสม เด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "กระบี่สืบมรรคา อสุราพายฤทธี พระ จักรีคืนนคร" แสดงโดยคณะนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)


10.06.60

HOT WAVE

การแขงขัน HOT WAVE MUSIC AWARDS 2017 โดยมีวงANAN ,วง Tacks และวงศิษยกิตติศักดิ์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม)

พานไหวครู

21.06.60

ประกวดพานไหวครูไมจำกัดความคิด สรางสรรคโดยจะนำพานไปใชในพิธี ไหวครู วันที่ 22 มิถุนายน 60


พ�ธี ไหว ครู 22.06.60

เกษียณอายุราชการ

พิธีไหวครูเปนพิธีกรรมที่เปนประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแตสมัยโบราณแสดงถึงความ ระลึกถึงบุญคุณของครู การไหวครูเปนการแสดงตนวาขอเปนศิษยของทานโดยตรง

อาจารยที่เกษียณ อายุราชการ 2560 (ซาย) ผูชวยศาสตราจารยกมลภัทร พุทธสันติธรรม (กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตะวันตก) (ขวา) ผูชวยศาสตราจารยสุจิตตรา สิงหการ (กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตะวันตก)


SSS PPP OOO RRR TTT DDD AAA YYY

01.09.60

พิธีปดกีฬาสีเปนการทำงานที่ตองใชความรัก ความสามัคคี รวมมือ รวมใจกัน ทุมเทอยาง เต็มที่และรูจักการทำงานรวมกันอุปสรรคมีไว ฝาฟนนักเรียนทุกสีผานมาไดอยางสวยงาม


สถิตอยู ในใจตราบนิรันดร

สา ธิต – สา มัค คี

03.10.60

สถิตอยูในใจตราบนิรันดรนอมสํานึกในพระ มหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได ขาพระพุทธเจา ผูบริหาร อาจารย บุคลากร นั ก เรี ย นและศิ ษ ย เ ก า โรงเรี ย นสาธิ ต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม)

18-24.12.60

อินทนิลเกมส ครั้งที่ 42 ณ เกษตรกํ า แพงแสนความเป น มาการแข ง ขั น กี ฬ า “สาธิต–สามัคคี”มีจุดเริ่มตนมาจากการแขงขันวาย น้ำ “สาธิต – สามัคคี” เมื่อ พ.ศ. 2518 ได ม ี ก ารหารื อ กั น ระหว า งอาจารย พ ลศึ ก ษาของ โรงเรี ย นสาธิ ต แห ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร โรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย น ประถมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒประ สานมิตรและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒปทุมวันแลวสรุปแนวความคิดขอเสนอแนะที่จะ จัดใหมีการแขงขันวายน้ำระหวางโรงเรียนเพื่อเชื่อม ความสัมพันธฉันที่นองรวมสังกัดทบวงมหาวิทยา ลั ย ด ว ยกั น และยั ง ก อ ให เ กิ ด ประโยชน ใ นการพั ฒ นา บุคลิกภาพทั้งทางรางกายจิตใจและลักษณะนิสัยที่ดี

มี อ ุ ด มการณ เ ป น นั ก กี ฬ าที ่ ด ี ต ลอดจนเป น การส ง เสริ ม ให น ั ก เรี ย นได พ ั ฒ นาความสามารถในการ ว า ยน้ ำ ในระดั บ ที ่ ส ู ง ขึ ้ น อี ก ด ว ยทั ้ ง สี ่ โ รงเรี ย นจึ ง เห็นพองตองกันในหลักการที่จะจัดใหมีการแขงขัน วายน้ำในระดับโรงเรียนเรียกชื่อวา

“วายน้ำสาธิต–สามัคคี” ประกอบดวย 17 ชนิดกีฬา 1.กอลฟ 2.ซอฟทบอล 4.เทนนิส 5.เทเบิลเทนนิส 7.แบดมินตัน 8.เปตอง 10.ฟุตบอล 11.ลีลาศ 13.วายน้ำ 14.หมากกระดาน 16.แฮนดบอล 17.กรีฑา

3.เซปกตะกรอ 6.บาสเกตบอล 9.ฟุตซอล 12.วอลเลยบอล 15.ฮอกกี้


เด็กและเยาวชนดีเดน

08.01.61

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิ ต ร(ฝ า ยมั ธ ยม) ได ร ั บ การคั ด เลื อ กรั บ รางวั ล เด็ ก และเยาวชนดี เ ด น ประจำป 2561 โดยจะเขาเยี่ยมคารวะ รับโลรางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ในวันจันทรที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

show shine challenge

มีรายชื่อดังนี้ นางสาวระดับดาว ศรีละวงศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นางสาวนวพร ตุมฉิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

11.01.61

เปดโลกพหุปญ  ญา พัฒนาความคิดสรางสรรค แขงขันทักษะ "Show Shine Challenge"


สาย สัม พันธ 12.01.61

งานสายสัมพันธงานประจำปที่นักเรียนเเสดง ความสามารถด า นการแสดงและดนตรี ต ั ้ ง แต มั ธ ยมศึ ก ษาป ท ี ่ 1 ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาป ท ี ่ 6 และ มี เ กมส แ ละการออกร า นของนั ก เรี ย นเช น กั น สายใยยึดมั่น สัมพันธ เทา-แดง


มุมใหมๆในโรงเร�ยน มุมหองซอมดนตร�

มุมสระวายน้ำ


มิวสิค

Sweat16! จิดาภา จงสืบพันธ มิวสิค Sweat16!

SCHOOL LIFE -วีรกรรมความโกะ เคยไปรองเพลงในวันวิชาภาษาไทยแลวตอนเดินลง จากเวที ล ื ่ น ค ะ ปรื ๊ ด ไปเลยได ย ิ น เสี ย งเพื ่ อ นหั ว เราะ ดวยแตเราก็ทำอะไรไมได ลุกมาเดินตอ -ไอเท็มติดกระเปา พาวเวอรแบงคกับสายชารจคือเวลาซอมวงเปดเนื้อ ฟงเพลงหลายรอบบางทีแบตมันก็หมดเลยตองพก ไวคะ -กิจกรรมในโรงเรียน ก็ถาโรงเรียนมีประกวดรองเพลงหรือสงไปแขงนอก สถานที ่ ก ็ จ ะไปค ะ หรื อ แสดงตามงานโรงเรี ย นแล ว ตอนนี้มิวก็เปนสมาชิกวง Sweat16! มีซิงเกิ้ลลาสุด มุงมิ้ง ดวยคะ -คุณครูในดวงใจ จริงๆมีหลายคนเลยคะเราอยูกันเหมือนครอบครัว แตถาตองเลือกสักคนคงเปนอ.แทนคะอาจารยที่อยู ในเอกดนตรี อ ยากจะขอบคุ ณ อาจารย ท ี ่ ค อยดู แ ล ตลอดมา

SCHOOL TOUR

-เมนูเด็ด โห!ในโรงเรียนมีเมนูอรอยเยอะมากแตเขาจะไมไดให เราเลือกคะจะจัดเปนเซ็ตมาใหเลยเมนูก็จะเปลี่ยนไป เรือ ่ ยๆแตทช ่ี อบทีส ่ ด ุ ก็ปลาทอดแลวก็ปลานึง ่ มะนาว -ของดีประจำโรงเรียน โรงเรียนมิวจะสแกนนิ้วเขาโรงเรียนคะ แลวก็จะมี ลิฟตมบ ี น ั ไดเลือ ่ นดวย ใชไดหมดเลยสะดวก สบายดีคะ

ขอขอบคุณรูปภาพและขอมูลจาก : dek-d.com

-มุมโปรด หองดนตรี ชั้น 4 เพราะมันเปนหองที่ไมรอน มีแอร 555แลวจะมีคนมาเลนกีตารมานั่งคุยกันก็เหมือน เปนแบบที่อยูอาศัยของมิวไปเลย


มิวสิค Sweat16!

สเวตซิกซทีน Sweat16!

เปนกลุมไอดอลเด็กสาวของประเทศไทยกอตั้งโดยการ ร ว มมื อ ระหว า งเลิ ฟ อี ส และโยชิ โ มโต เ อ็ น เทอร เ ทนเมนท (ไทยแลนด) โดยมีคอนเซปตที่แตกตางจากวงอื่นตรงที่ นำเสนอการออกกำลังกายผสมการรองการเตนที่สนุก สนานโดยสมาชิกทุกคนไดผานการคัดเลือกจากโครงการ Asia Star Audition by Yoshimoto & MCIP ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 และชวงปลายป พ.ศ. 2560 สเวตซิกซทน ี ไดเปดตัวอยางเปนทางการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 กับซิงเกิลแรกในเพลง“วิ่ง(Run!)”ซึ่งดัดแปลงมา จาก เพลง Yume no Kakera ของ Shōjo Complex กลุมไอดอลสาวจากประเทศอินโดนิเซียซึ่งเปนศิลปนรวม ค า ยเดี ย วกั น โดยเป ด ตั ว ด ว ยสมาชิ ก ทั ้ ง หมด 13 คน โดยไดบอยโกสิยพงษและสุธีแสงเสรีชนมาชวยโปรดิวซ เพลงสำหรับชื่อวงสเวตซิกซทีน(Sweat16!) นั้นเกิดจาก การนำคำสองคำมารวมกันโดยคำวา sweat จากภาษา อังกฤษซึ่งแปลวาเหงื่อรวมกับตัวเลข 16ซึ่งคือตัวแทน อายุของผูหญิงที่เปลี่ยนผานจากเด็กสาวสูวัยรุนเต็มตัว เมื่อนำทั้งสองมารวมกันจึงหมายความไดวาหยาดเหงื่อ ของวัยรุนที่พยายามวิ่งตามความฝน


PSM IN MEMORY PrPSM

http://satitprasarnmit.ac.th

pr_psm


SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PRASARNMIT DEMONSTRATION SCHOOL (SECONDARY)

Satitsarn News Vol.1 Jun-Mar  

PRPSM : SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PRASARNMIT DEMONSTRATION SCHOOL (SECONDARY)

Satitsarn News Vol.1 Jun-Mar  

PRPSM : SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PRASARNMIT DEMONSTRATION SCHOOL (SECONDARY)

Advertisement